ZAPYTANIE OFERTOWE / ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 03/POKL/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE / ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 03/POKL/2013"

Transkrypt

1 Szczecin, r. ZAPYTANIE OFERTOWE / ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 03/POKL/2013 ZAMÓWIENIE UDZIELANE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W ROZUMIENIU ZASAD FINANSOWANIA PO KL O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI, KTÓRA PRZEKRACZA WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY ,00 EURO NETTO Dotyczy: Wynajem sal szkoleniowych w ramach projektu ANGIELSKI 4U, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL / I. Zamawiający: MW Consulting Michał Wasylko Pl. Stefana Batorego 3/214, Szczecin NIP: Osoba do kontaktu: Małgorzata Jasińska Tel.: Strona: Kontakt w godzinach: 09:00-17:00 Biuro projektu ANGIELSKI 4U Strona 1

2 II. Tryb udzielania zamówienia: Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Komunikacie Wyjaśniającym Komisji dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 2006 r. C 179/02) oraz zasadą konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi dot. kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki [Warszawa, r.]. III. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal szkoleniowych w ramach projektu ANGIELSKI 4U, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Wspólny Słownik Zamówień: CPV Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 2. Zakres prac związanych z przedmiotem zamówienia obejmuje wynajem sal na zajęcia z języka angielskiego, łącznie 124 godziny lekcyjne (45 minutowe) przewidziane dla jednej grupy szkoleniowej. Szkolenia będą realizowane w 2 edycjach po 10 grup każda. Łączna ilość godzin lekcyjnych wynosi Wykonawca zobowiązany będzie do: a) Zapewnienia minimum 10 sal szkoleniowych równolegle w terminach: - Tryb I: poniedziałek i środa w godzinach 08:30-10:00; - Tryb II: poniedziałek i środa w godzinach 16:30-18:00; - Tryb III: poniedziałek i środa w godzinach 18:15-19:45; - Tryb IV: wtorek i piątek w godzinach 08:30-10:00; - Tryb V: wtorek i piątek w godzinach 16:30-18:00; - Tryb VI: wtorek i piątek w godzinach 18:15-19:45; - Tryb VII: czwartek w godzinach 16:30-18:00 oraz sobota w godzinach 09:00-10:30. dla 20 grup szkoleniowych w okresach: - Edycja I: od kwietnia 2013r. do stycznia 2014r. (10 grup szkoleniowych); - Edycja II: od września 2013r. do czerwca 2014r. (10 grup szkoleniowych). b) Ilość sal będzie uzależniona od ilości grup utworzonych na danym poziomie językowym oraz wyboru trybu zajęć przez Uczestników. c) Złożenie oferty oznacza zgodę na realizację przedmiotu zamówienia w ww. terminach. d) Wszystkie sale powinny być zlokalizowane w jednym budynku. e) Sale muszą być odrębnymi pomieszczeniami niezależnymi od pozostałych. f) W przypadku lokalizacji sal szkoleniowych powyżej poziomu parteru budynek powinien posiadać czynną windę i schody. g) Sale szkoleniowe i budynek spełniać muszą warunki PPOŻ i BHP. h) Wykonawca zapewni następujące wyposażenie każdej sali szkoleniowej: Miejsca do siedzenia i pisania dla minimum 7 uczestników oraz dla lektora (układ krzeseł musi umożliwiać uczestnikom oraz prowadzącemu swobodne Biuro projektu ANGIELSKI 4U Strona 2

3 przesuwanie krzeseł, które może okazać się niezbędne podczas przeprowadzania ewentualnych warsztatów lub pracy w grupach); Oświetlenie światłem dziennym oraz sztucznym (lampy); Sala z zapewnionym ogrzewaniem przy spadku temperatury na zewnątrz; Sala z otwieranymi oknami, zapewniającymi możliwość wietrzenia pomieszczenia; Flipchart z zapasem papieru i/lub tablice sucho ścieralną wraz z mazakami oraz gąbką do ścierania; Magnetofon z odtwarzaczem CD; Bezpłatny dostęp do Wi-Fi; Przedłużacz; Dostęp do nośników energii elektrycznej (kontakty). i) Wykonawca w ramach opłat za wynajem ma obowiązek: a. udostępnić wynajmowane sale 15 minut przed i 15 minut po zajęciach; b. zapewnić utrzymanie czystości w wynajmowanych salach; c. zapewnić bezpłatny dostęp do sanitariatów i bieżącej wody dla uczestników szkoleń. Wymaga się aby sanitariaty zlokalizowane były w otoczeniu sal szkoleniowych. j) Dla uczestników udostępniona zostanie szatnia lub wieszak na ubrania. k) Nie dopuszcza się wykorzystania sali restauracyjnej, pokoi hotelowych, oraz innych pomieszczeń nieprzystosowanych do celów szkolenia. 4. Rozliczenie usługi następować będzie w okresach miesięcznych, do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonywana była usługa na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę rachunku / faktury VAT. 5. Wynagrodzenie liczone będzie jako iloczyn ceny jednostkowej brutto wynajęcia sali szkoleniowej i liczby godzin wynajmu. Kwota jednostkowa zawierać będzie wszystkie opłaty, podatki oraz koszty związane z realizacją zamówienia. 6. Podana w ofercie cena ma charakter ryczałtowy, jest ostateczna i Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia. 7. Wynagrodzenie uregulowane zostanie na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy pod warunkiem posiadania środków projektowych przez Zamawiającego [brak środków może być spowodowany np. opóźnieniem w realizacji płatności przez Instytucję Pośredniczącą]. 8. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnej realizacji zamówienia. Zamawiający nie wyraża zgody na udział podwykonawców przy realizacji zamówienia. IV. Termin realizacji usługi: Szkolenia przeprowadzane będą podczas: - Edycji I: od kwietnia 2013r. do stycznia 2014r. - Edycji II: od września 2013r. do czerwca 2014r. Dla każdej grupy zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu po 2 godziny dydaktyczne. V. Miejsce realizacji usługi: Zajęcia powinny odbywać się w centrum Miasta Szczecina z łatwym dostępem do środków komunikacji publicznej [blisko przystanków tramwajowych i autobusowych]. Biuro projektu ANGIELSKI 4U Strona 3

4 VI. Kryteria wyboru: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu z zastosowaniem następującego kryterium: Kryterium Waga* Cena: Cena 100 pkt * Waga jest równa liczbie punktów (np. 100 pkt = 100%) Punkty przyznane za podane kryteria liczone będą wg następujących wzorów: (Cmin/Cof)*100% gdzie: Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert Cof - cena oferenta 2. Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. W przypadku wykluczenia Wykonawcy Zamawiający uzna jego ofertę za odrzuconą. 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 4. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi z wyłączeniem przepisów, zasad i trybów przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) ze względu na to, iż Zamawiający nie jest Zamawiającym w rozumieniu cytowanej wyżej ustawy i nie zachodzą okoliczności o których mowa w art.3 ust.1 pkt 5 i 6 tejże ustawy. VII. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają potencjał techniczny, do wykonania zamówienia. [W celu spełnienia tego warunku Wykonawca złoży opracowanie zawierające adres i oznaczenie lokalu, oznaczenie sal oraz opis sal obejmujący ich metraż i wyposażenie. Opracowanie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną]. 2. Posiadają tytuł prawny do dysponowania lokalem, obejmującym 10 sal szkoleniowych zlokalizowanych w jednym budynku. [W celu spełnienia tego warunku Wykonawca złoży oświadczenie o prawie do dysponowania lokalem zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 3]. VIII. Informacja o wykluczeniu: O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Biuro projektu ANGIELSKI 4U Strona 4

5 Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. IX. Sposób przygotowania oferty i termin złożenia: 1. Wykonawca sporządza ofertę w formie pisemnej; na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. 2. Na ofertę składa się: a) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. b) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i / lub kapitałowych. c) Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do dysponowania lokalem. d) Przygotowane przez Wykonawcę opracowanie dot. potencjału technicznego. 3. Podane w formularzu ofertowym ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. 4. Cena winna być wyrażona w kwocie brutto i przedstawiona poprzez wskazanie stawki jednostkowej oraz wartości polskich złotych. 5. Oferta winna być podpisana przez osobę do tego uprawnioną. 6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 7. Zaleca się spięcie i ułożenie dokumentacji zgodnie z kolejnością wynikającą z formularza oferty. 8. Ofertę można złożyć: a) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Pl. Stefana Batorego 3/214 (pok. 213), Szczecin; Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-17:00; b) pocztą na adres: Pl. Stefana Batorego 3/214 (pok. 213), Szczecin. 9. Ofertę złożyć należy do dnia r. do godz. 12: Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Liczy się data oraz godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 11. Komisja dokona oceny złożonych ofert w dniu r. Wszyscy oferenci zostaną poinformowani o wynikach postępowania. Z wybranym Wykonawcą podpisana będzie umowa określająca warunki realizacji zamówienia. X. Wymagania dotyczące wadium: Nie wymaga się wadium. XI. Termin związania ofertą: 1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Biuro projektu ANGIELSKI 4U Strona 5

6 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XII. Załączniki: Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i / lub kapitałowych. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do dysponowania lokalem. Biuro projektu ANGIELSKI 4U Strona 6

7 Załącznik nr 1 Pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy: Adres: Tel./Fax: NIP: Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na wynajem sal szkoleniowych w ramach projektu ANGIELSKI 4U, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, oferuję/my wykonanie zamówienia na następujących warunkach: Cena brutto: PLN za 1 godzinę zajęć dydaktycznych [45 minut] wynajmy sali. Słownie zł/gr: Podana cena zawiera wszystkie opłaty, podatki oraz koszty związane z realizacją zamówienia i jest ostateczna. Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia będzie wykonywany w okresie od kwietnia 2013r. do stycznia 2014r. (edycja I) oraz od września 2013r. do czerwca 2014r. (edycja II). Złożenie oferty oznacza zgodę na realizację przedmiotu zamówienia w dwóch edycjach. Przedmiotowe zadanie zrealizowane będzie zgodnie z Zapytanie ofertowym. Oświadczam/y, że: - zapoznałem/liśmy się z Zapytaniem ofertowym, - uzyskałem/liśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji przedmiotu zamówienia, - akceptuję/my wskazany w specyfikacji czas związania ofertą, Biuro projektu ANGIELSKI 4U

8 - w przypadku wyboru oferty zobowiązuję/my się do podpisania umowy na warunkach określonych w specyfikacji, w miejscu i czasie zaznaczonym przez Zamawiającego, - znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Pod groźbą odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 297 ust. 1 Kodeksu Karnego, oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień składania ofert. Wyrażam/y zgodę na dokonanie płatności za przedmiot zamówienia w terminie 14 dni, od momentu doręczenia faktury/rachunku pod warunkiem posiadania środków przez Zamawiającego [brak środków może być spowodowany np. opóźnieniem w realizacji płatności przez Instytucję Pośredniczącą]. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w przedmiotowej sprawie jest: imię i nazwisko: tel. W przypadku wyboru mojej/naszej oferty, osobami upoważnionymi do podpisania umowy są: Uważam/y się za związanym niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Ofertę niniejszą składam/y na kolejno ponumerowanych stronach. Załączniki: Miejscowość, data Podpis Wykonawcy Biuro projektu ANGIELSKI 4U

9 Załącznik nr 2 Pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I / LUB KAPITAŁOWYCH Ja/my niżej podpisany/ni: oświadczam/y, że nie jestem powiązany osobowo i / lub kapitałowo z MW Consulting Michał Wasylko lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu MW Consulting Michał Wasylko lub osobami wykonującymi czynności w imieniu MW Consulting Michał Wasylko związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszej procedury wyboru Wykonawcy. Powiązania, o których mowa polegają w szczególności na: Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Miejscowość, data Podpis Wykonawcy Biuro projektu ANGIELSKI 4U

10 Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE O PRAWIE DO DYSPONOWANIA LOKALEM Ja/my niżej podpisany/ni: oświadczam/y, że podmiot który reprezentuję / reprezentujemy posiada tytuł prawny do dysponowania lokalem [Adres lokalu] w zakresie wynajmu 10 sal szkoleniowych zlokalizowanych w jednym budynku. Miejscowość, data Podpis Wykonawcy Biuro projektu ANGIELSKI 4U

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Strona1 Dąbrowa, dnia 2 października 2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 29 lutego 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ USŁUGI OBEJMUJĄCEJ NOCLEG WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ USŁUGI OBEJMUJĄCEJ NOCLEG WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ USŁUGI OBEJMUJĄCEJ NOCLEG WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH W związku z realizacją projektu pn. Niezależna Sieć Spółdzielni Socjalnych, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności

POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringu CPV 70220000-9

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/P/2013

Zapytanie ofertowe nr 18/P/2013 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 20.08.2013r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowanie innowacyjnej organizacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Budowanie innowacyjnej organizacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/EIPB/BIO/2013 z dnia 11.02.2013r. odnoszące się do WYNAJMU SAL KONFERENCYJNYCH ORAZ ZAPEWNIENIA WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ w ramach projektu Budowanie innowacyjnej organizacji

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13

Projekt Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nr POKL.07.02.01-14-003/13 Biuro Projektów Europejskich Warszawa, 12.12.2013 r. u Biuro Projektu Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pok. 022 tel.: 022 561 90 09 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/AOP/5.4.2/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/AOP/5.4.2/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/AOP/5.4.2/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. upublicznione dnia 1 lutego 2012 r. na stronie internetowej www.europaplus.pl oraz www.aop.europaplus.pl dotyczy projektu AKADEMIA ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA

Człowiek - najlepsza inwestycja POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA Udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000euro w trybie zapytania ofertowego OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi obejmujące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Lublin, 9 marca 2012 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy wynajmu sal szkoleniowych, zakwaterowania, przygotowania obiadów oraz poczęstunku na potrzeby szkoleń realizowanych w Łodzi, Lublinie, Kielcach, Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo