ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy Warszawa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa"

Transkrypt

1 DAB/WA/231/94/8/11 Warszawa, r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wynajem sal na potrzeby przeprowadzenia egzaminów organizowanych przez UKNF DAI/WA/231/10/2012 ZATWIERDZAM Z up. PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Stanisław Sołtys Dyrektor Departamentu Administracji, Budżetu i Informatyki Podpisy Komisji Przetargowej: Przewodniczący Komisji: Luiza Bilska-Kopertowska Zastępca Przewodniczącego Komisji: Katarzyna Różnowska.. Sekretarz Komisji: Renata Sobieraj... Członek Komisji: Szymon Bulwan. Członek Komisji: Rafał Rakowski..

2 I. Postanowienia ogólne. 1. Informacja o Zamawiającym. Nazwa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Adres: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa tel.: ( ) fax.: ( ) lub NIP: Strona internetowa: Godziny pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku, w godzinach Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówień publicznych znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego: [zakładka pn zamówienia publiczne ] 2. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Renata Sobieraj tel Podstawa prawna postępowania. 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) [dalej zwana też Ustawa lub Pzp ]; 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817); 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1649); 4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ. 5. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamówienia uzupełniające. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 8. Aukcja elektroniczna. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 1

3 9. Dynamiczny system zakupów. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 10. Umowa ramowa. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w celu zwarcia umowy ramowej. 11. Sposób komunikowania się pomiędzy wykonawcą a zamawiającym. 1) Zamawiający zastrzega, iż wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Wyjątek stanowią oferty i dokumenty w nich zawarte, które wykonawcy składają wyłącznie na piśmie (niniejszym Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert drogą elektroniczną). Korespondencja prowadzona jest w języku polskim. 2) Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski przekazane faksem lub mailem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3) Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa, z dopiskiem: Wynajem sal na potrzeby przeprowadzenia egzaminów organizowanych przez UKNF 4) Jeżeli w dokumentacji przekazanej elektronicznie i za pomocą faksu lub Poczty Polskiej (lub innego operatora) wystąpią jakiekolwiek różnice obowiązujące będą zapisy w wersji papierowej (za pośrednictwem poczty/innego operatora). 5) Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane przez Wykonawców zapytania, w sprawach wymagających zachowania pisemności. 6) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o przesłanie drogą elektroniczną druków składających się na ofertę wykonawcy: faks: Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1) W razie niejasności dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności dotyczących SIWZ, Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2) Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem zostanie jednocześnie przekazana pisemnie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania. 3) Odpowiedzi na zapytania będą stanowić integralną część SIWZ. 13. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w ten sposób modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie wiążąca. 2

4 14. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 15. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. II. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. z zastosowaniem art. 5 ustawy Pzp. Przedmiotowe postępowanie jest zamówieniem udzielanym w częściach, którego przedmiot objęty jest odrębnym postępowaniem z zastosowaniem art. 32 ust. 4 ustawy Pzp. III. Przedmiot zamówienia, termin i sposób jego realizacji. Poszczególne rodzaje sal Mieszcząca 60 osób siedzących pojedynczo przy każdej ławce w układzie szkolnym /w przypadku wynajmu sal na organizację egzaminów z wymaganą ilością miejsc w układzie szkolnym w ilości do 60 osób siedzących pojedynczo przy każdej ławce w układzie szkolnym/ mieszcząca 150 osób siedzących pojedynczo przy każdej ławce w układzie szkolnym / w przypadku wynajmu sal na organizację egzaminów z wymaganą ilością miejsc w układzie szkolnym w przedziale ilościowym osób siedzących pojedynczo przy każdej ławce w układzie szkolnym / mieszcząca 200 osób siedzących pojedynczo przy każdej ławce w układzie szkolnym / w przypadku wynajmu sal na organizację egzaminów z wymaganą ilością miejsc w układzie szkolnym w przedziale ilościowym osób siedzących pojedynczo przy każdej ławce w układzie szkolnym / mieszcząca 250 osób siedzących pojedynczo przy każdej ławce w układzie szkolnym / w przypadku wynajmu sal na organizację egzaminów z Przewidywana ilość godzin wynajmu poszczególnych sal z możliwością zmian ilości godzin wynajmu w ramach poszczególnych sal / Przewidywana ilość sal w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy 6 godz./ 2 sale 72 godz./ 9 sal 16 godz./ 2 sale 48 godz./ 6 sal Przewidywane terminy wynajmu sal w okresie od lutego do marca, w okresie od września do listopada. luty, marzec, kwiecień czerwiec, sierpień, wrzesień, październik listopad, maj, grudzień luty, marzec, wrzesień październik, listopad 3

5 wymaganą ilością miejsc w układzie szkolnym w przedziale ilościowym osób siedzących pojedynczo przy każdej ławce w układzie szkolnym / Mieszcząca powyżej 500 siedzących pojedynczo przy każdej ławce w układzie szkolnym /w przypadku wynajmu sal na organizację egzaminów z wymaganą ilością miejsc w układzie szkolnym w ilości powyżej 500 osób siedzących pojedynczo przy każdej ławce w układzie szkolnym / 40 godz./ 5 sal Styczeń, luty, marzec, maj, wrzesień, październik, listopad Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Kompleksowe zapewnienie sal szkoleniowych/zaplecza konferencyjnego (zwanymi dalej salami szkoleniowymi), tj. wynajęcie sal szkoleniowych wraz ze sprzętem nagłośniającym tj. mikrofon, wzmacniacz i głośniki oraz usługą cateringową zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, na potrzeby przeprowadzanych przez UKNF egzaminów. Przewidywana ilość egzaminów - 20 egzaminów w okresie 12 miesięcy dla przewidywanej ilości osób 4000 łącznie. 2. Sale szkoleniowe o wysokim standardzie, tj.: a) wyposażone w ławki, krzesła w ustawieniu egzaminacyjnym i stół prezydialny dla 6 osób uczestnicy egzaminów muszą siedzieć pojedynczo w ławkach - 1,20 m odległość miedzy zdającymi b) wyposażone m. in. w - tablice szkolne lub/i filpcharty, - projektor o odpowiedniej mocy wyświetlający nazwę egzaminu i godzinę oraz laptop skonfigurowany z projektorem, lub zegary w ilości przypadającej 1 zegar na 60 osób (uczestników egzaminu) dostosowane do wielkości sali pozwalające wszystkim uczestnikom egzaminu, z pozycji przy ławkach, jego odczytanie, - sprzęt nagłaśniający, minimum 2 szt. mikrofonów bezprzewodowych na jedną salę szkoleniową, - oświetlenie sufitowe, c) zapewniające miejsca dla wstawienia przenośnej stojącej tablicy informacyjnej przed każdą salą egzaminacyjną lub możliwość rozklejania informacji dotyczących egzaminu bezpośrednio przy salach szkoleniowych oraz w ciągu komunikacyjnym budynku (ów). d) zapewniające zgodnie z potrzebami Zamawiającego zapewnienie w sali szkoleniowej serwisu kawowego dla uczestników egzaminu i komisji egzaminacyjnej, 3. Dodatkowe parametry lokalowe Szatnia; Możliwość przygotowania recepcji (ławek wraz z krzesłami zgodnie ze zleceniem) przed salą szkoleniową - określenie ilości wejść na poszczególne sale przy dużej liczbie uczestników 4

6 np. 500 osób wejście na sale egzaminacyjną powinno odbywać się przez kilka wejść przy każdych drzwiach stół recepcyjny i trzy krzesła; na każde wejście 60 osób np. dla 500 osób powinno być 8 wejść Każdorazowo przy wynajęciu sal /sali szkoleniowej udostępniane pomieszczeń dodatkowych na potrzeby komisji egzaminacyjnych i osób z obsługi technicznej w których będzie można przechowywać przez cały okres trwania egzaminów rzeczy osobistych, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów, w których również będzie możliwość zorganizowania cateringu dla komisji egzaminacyjnych i obsługi technicznej Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest zapewnić odpowiednią liczbę toalet położonych w bezpośrednim sąsiedztwie z salami egzaminacyjnymi. 4. Możliwość zmiany zarezerwowanej sali szkoleniowej na 3 dni przed egzaminem ze względu na zwiększającą się liczbę uczestników. 5. usługa cateringowa obejmująca Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie zapewnić usługę cateringową o przewidywanej ilości osobo-zestawów w ramach poszczególnych rodzajów usług cateringowych : Zestawy lunchowe dla uczestników egzaminu 3 300, Serwis kawowy wraz z zestawami lunchowymi dla komisji egzaminacyjnych i obsługi technicznej 240, Serwis kawowy dla uczestników egzaminu i komisji egzaminacyjnej 500. a) zestawy lunchowe dla uczestników egzaminu. Na każdy zestaw lunchowy przypada 1 kajzerka z wędliną, serem i warzywami każda zapakowana w przeźroczystą folię, po 2 małe soczki owocowe w kartoniku ze słomką o pojemności 200 ml każdy o smaku pomarańcz i jabłko, 1 wafelek z polewą czekoladową i z nadzieniem mlecznym, masa w przedziale g., b) Serwis kawowy wraz z zestawami lunchowymi dla komisji egzaminacyjnych i obsługi technicznej. Na serwis kawowy wraz z zestawami lunchowymi dla komisji egzaminacyjnych i obsługi technicznej każdorazowo niezależnie od ilości osób przypada kawa herbata bez ograniczeń oraz dla każdej osoby zestaw lunchowy składający się z 1 kajzerki z wędliną, serem i warzywami każda zapakowana w przeźroczystą folię, 2 małych soczków o pojemności 200 ml. Każdy o smaku pomarańcz i/lub jabłko i wafelek z polewą czekoladową i z nadzieniem mlecznym, masa w przedziale g. c) Serwis kawowy dla uczestników egzaminu i komisji egzaminacyjnej. Na serwis kawowy dla uczestników i komisji egzaminacyjnej przypada kawa, herbata, soki owocowe (pomarańcz i /lub jabłko i/lub czarna porzeczka) ciasteczka bez ograniczeń, oraz woda mineralna gazowana i niegazowana w ilości po minimum 2 butelki o pojemności 0,50. l na osobę, Serwis kawowy dla uczestników i komisji egzaminu Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić w sali szkoleniowej, w którym odbywać się będą egzaminy. Serwis kawowy, o którym mowa w pkt. b) i c) musi być podany na odpowiednich stołach z nakryciem i niezbędnym sprzętem bufetowym (urządzenia grzewcze itp.) zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami. Zestawy lunchowe dla uczestników egzaminu każdorazowo zgodnie z poszczególnymi zleceniami Zamawiającego rozkładane będą przez Wykonawcę na ławkach egzaminacyjnych przed poszczególnymi egzaminami. 5

7 Zestawy lunchowe dostarczane będą w jednorazowych opakowaniach wykonanych ze styropianu posiadającego odpowiednie atesty. Dostarczone produkty żywnościowe muszą być świeże, kanapki muszą być przyrządzone tego samego dnia co świadczenie usług cateringowych, a w przypadku produktów przetworzonych takich jak kawa, herbata, soki, batoniki itp. będą posiadać aktualną datę przydatności do spożycia. Zestawy lunchowe będą przygotowywane przez Wykonawcę w obiekcie (obiektach), posiadających decyzje inspektora sanitarnego o dopuszczeniu obiektu (obiektów) do przygotowywania posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia osób. Każdorazowo do serwisu kawowego Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić cukier, mleczko do kawy, odpowiednią ilość serwetek oraz kubków jednorazowych przystosowanych do napojów gorących. UWAGA! Zamawiający przy każdym egzaminie informuje Wykonawcę zgodnie z postanowieniami umowy jakie elementy będzie zawierać usługa 6. Lokalizacja: Warszawa Zamawiający wymaga, pod rygorem odrzucenia oferty, by lokalizacja oferowanych sal szkoleniowych była na terenie Warszawy, w odległości umożliwiającej dotarcie spod Dworca Centralnego jednym środkiem komunikacji miejskiej bez przesiadek (wymagane nie inne niż metro lub tramwaj lub autobus komunikacji miejskiej) wg rozkładu jazdy Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie oraz znajdujący się w maksymalnej odległości 700 metrów ciągu komunikacyjnego ulicznego od najbliższego przystanku wskazanego w ofercie środka transportu komunikacyjnego. Zamawiający ze względu na charakter przedmiotu zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty, wymaga by lokalizacja wszystkich oferowanych sal szkoleniowych tj. sal zgodnych z wymaganiami Zamawiającego znajdowała się w tym samym budynku lub w budynkach w jednym kompleksie lokalizacyjnym. 7. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie każdorazowo udostępnić sale na co najmniej 2 godz. przed egzaminem i 1 godz. po zakończeniu egzaminu w celu rozłożenia i złożenia niezbędnego sprzętu szkoleniowego przez organizatorów oraz obsługę techniczną; 8. Warunek konieczny - Wykonawca dwa razy do roku będzie zobowiązany zapewnić (zgodnie z zaleceniem Zamawiającego) równolegle w tym samym dniu i o tej samej godzinie czterech sal szkoleniowych o wielkościach : - 1 sala szkoleniowa do 60 osób siedzących pojedynczo przy każdej ławce w układzie szkolnym, - 1 sala szkoleniowa do 150 osób siedzących pojedynczo przy każdej ławce w układzie szkolnym, - 1 sala szkoleniowa do 250 osób siedzących pojedynczo przy każdej ławce w układzie szkolnym, - 1 sala szkoleniowa powyżej 500 siedzących pojedynczo przy każdej ławce w układzie szkolnym Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji Usługi dostarczania posiłków 2. Podwykonawstwo Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, posiadającym niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz zasoby. Za czynności tych podmiotów Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego jak za działania własne. W oparciu o przepis art. 36 ust. 4 ustawę. P.z.p. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 6

8 IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, określonej przedmiocie zamówienia, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają szczegółowy warunek udziału w postępowaniu tj. udokumentują posiadanie/dysponowanie minimum: - jednej sali szkoleniowej mieszczącej do 60 miejsc siedzących pojedynczo przy każdej ławce w układzie szkolnym, - jednej sali szkoleniowej mieszczącej do 150 miejsc siedzących pojedynczo przy każdej ławce w układzie szkolnym, - jednej sali szkoleniowej mieszczącej do 250 miejsc siedzących pojedynczo przy każdej ławce w układzie szkolnym, - jednej sali szkoleniowej mieszczącej powyżej 500 miejsc siedzących pojedynczo przy każdej ławce w układzie szkolnym, Wszystkie wymagane sale szkoleniowe winny znajdować się jednym budynku lub w budynkach w jednym kompleksie lokalizacyjnym. Wszystkie powyższe sale szkoleniowe, muszą być od siebie lokalizacyjnie niezależne tj.: każda wymieniona wyżej sala musi być niezależna od pozostałych z możliwością równoczesnego wynajmu. 4. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Złożenie przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 4.1. będzie stanowiło podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający sprawdzi z treści tych dokumentów i oświadczeń czy Wykonawca spełnia wszystkie ww. warunki. Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków udziału w postępowaniu Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu : a) dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków, o których mowa w punkcie 1. Jest oświadczenie - załącznik nr 1 do SIWZ druk oferty /pkt. 3.1)./. b) Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 3. muszą być: wykaz sal dostępnych dla Wykonawcy w celu realizacji zamówienia, uwzględniający ilość i wielkość sal wraz z informacją na temat liczby miejsc siedzących w układzie szkolnym oraz o lokalizacji, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi salami. załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ - Zobowiązanie innych podmiotów 7

9 do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 4.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający żąda następujących dokumentów : a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 5 do SIWZ, b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp w stosunku do osób fizycznych załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy na podstawie załączonych do oferty w/w dokumentów Oferta powinna składać się z: a) wypełnionego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wskazał w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom; b) oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt. 4.1., specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) pełnomocnictwa do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Brak któregokolwiek z dokumentów, oświadczenia lub załączników albo zamieszczenie w nich innych danych niż wymagane przez zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, spowoduje wykluczenie wykonawcy i uznanie jego oferty za odrzuconą lub odrzucenie oferty. UWAGA!! Dokumenty wymagane przez Zamawiającego i dołączone do formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) mogą być przedstawione w formie: - oryginału, - kopii z napisem ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM oraz podpisane przez uprawnione osoby (osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym lub innym dokumentem, właściwym dla formy organizacyjnej). Za podpisanie uznaje się czytelny własnoręczny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu. 5. Oferta wspólna /dotyczy również spółek cywilnych/ Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i musi zawierać w szczególności wskazanie: 8

10 a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawców Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. l ustawy. W tym celu konsorcjum składa oświadczenie oraz dokumenty określone w pkt 3.2. dla wszystkich Wykonawców W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna Wykonawca wchodzący w skład podmiotu wspólnego nie może wchodzić w skład innego podmiotu wspólnego, gdy ten inny podmiot złoży ofertę. Wykonawca ten nie może ponadto sam złożyć oferty w tym przetargu. 6. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie wymaganych dokumentów zastosowanie mają postanowienia 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Dokumenty te są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę wraz tłumaczeniem na język polski. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty dołączone do oferty, sporządzone w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. V. Zasady przygotowania oferty. 1. Wymogi formalne Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i musi być sporządzona zgodnie z niniejszą SIWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 9

11 1.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą spełniać następujące wymogi: a) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej np.: na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem czytelnym pismem, b) formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub własnoręczny czytelny podpis przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; pełnomocnictwo ma być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty i jest jej integralną częścią; dokument ten może wykonawca złożyć w oryginale lub w postaci czytelnej kserokopii poświadczonej notarialnie Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę Określone w dziale IV pkt.4.1., 4.2., 4.3. SIWZ dokumenty składające się na ofertę muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę Zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci firmy, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz ze zm.) i dołączone odrębnie do oferty, lecz w tym samym opakowaniu co oferta Oferta ma być złożona w 1 egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu Oferta musi zawierać wszystkie wymagane oświadczenia, dokumenty i załączniki Jeżeli wykropkowane/przeznaczone do wypełnienia miejsce we wzorze oferty nie dotyczy wykonawcy należy wpisać NIE DOTYCZY Zamawiający wymaga, pod rygorem odrzucenia oferty, wypełnienie wszystkich wykropkowanych / przeznaczonych miejsc do wypełnienia w tabeli cenowej oraz danych lokalizacyjnych we wzorze oferty, z zastrzeżeniem pkt Oferty niepodpisane, niezgodne z ustawą lub takie, których treść nie odpowiada treści SIWZ zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrywania Oferta musi być zgodna, pod rygorem odrzucenia, z opisem przedmiotu zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Dział III.) Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed wyznaczonym terminem składania ofert za pomocą wniosku sporządzonego w formie pisemnej. Wniosek musi być podpisany własnoręcznie przez Wykonawcę / Osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy wymienione we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej albo ustanowionego pełnomocnika. Do wniosku należy załączyć wpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz ewentualne pełnomocnictwo. 10

12 1.17. Wykonawca może złożyć nową ofertę w zamian za wycofaną tylko przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku opakowanie oferty należy oznaczyć tak jak w Dziale IX SIWZ oraz dodatkową informacją OFERTA ZAMIENNA Z WYCOFANIEM POPRZEDNIEJ. W takim przypadku otwarta zostanie oferta zamienna a oferta wycofana nie będzie otwierana. Złożenie oferty zamiennej bez wycofania poprzednio złożonej zostanie uznane za złożenie dwóch ofert i spowoduje odrzucenie obu na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 1 w zw. z art. 82 ust 1 Ustawy Wykonawca może uzupełnić wcześniej złożoną ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert. Opakowanie należy oznaczyć tak jak w Dziale IX SIWZ oraz dodatkową informacją UZUPEŁNIENIE OFERTY. Oferty z takim oznaczeniem będą otwarte w ostatniej kolejności Po upływie terminu składania ofert wykonawca nie może wycofać oferty ani dokonać w niej jakichkolwiek zmian. VI. Opis sposobu obliczania ceny oferty. 1. Podstawą do określenia ceny jest zakres zamówienia określony w SIWZ. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Oferta cenowa musi być tylko jedna. 2. Cena pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy, nie podlega waloryzacji przez okres realizacji zamówienia. 3. Cena musi być większa niż 0 i musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Wykonawca podaje cenę w druku oferty. 5. Rozliczenia między Wykonawcą z Zamawiającym realizowane będą w złotych polskich. 6. W postanowieniach umowy w 4 ust 1 zostanie wpisana maksymalne wynagrodzenie brutto umowy zgodnie z ofertą. W tabeli ofertowej (załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający zawarł przewidywana ilość wynajmu poszczególnych sal szkoleniowych z podziałem na wielkość sal i ilość godzin ich wynajmu oraz przewidywaną ilość poszczególnych dostaw w ramach usług cateringowych. 8. Ilości zawarte w opisie przedmiotu zamówienia oraz tabeli ofertowej (wzór-załącznik nr 1 do SIWZ) są przewidywane. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy możliwość zmian poszczególnych ilości i rodzaju wynajmu sal oraz poszczególnych pozycji w zakresie usług cateringowych przy zachowaniu maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4 ust 1 umowy. VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: Kryterium wyboru Znaczenie Cena ofertowa brutto 100 % Ocena oferty zostanie dokonana zgodnie z formułą: 1) cena rozumiana jako łączna wartość brutto oferty uwzględniająca wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, cały zakres zamówienia oraz okres zamówienia wraz z opłatami, podatkami w tym podatek od towarów i usług (VAT). 11

13 Ocena będzie liczona wg wzoru: cena oferowana minimalna brutto Cena = x 100% cena badanej oferty brutto VIII. Wadium Zamawiający nie wymaga wadium w przedmiotowym postępowaniu. IX. Informacje o trybie składania i otwarcia ofert. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, w Biurze Podawczym przy Pl. Powstańców Warszawy 1 wejście od ul. Boduena, w terminie do dnia r. do godz z dopiskiem :. Nie otwierać przed godz w dniu r. W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 1. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 2. Koperta powinna być oznakowana jako "OFERTA" oraz opatrzona nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (lub opisem w przypadku jej braku) zawierającą co najmniej jego nazwę, adres, numer telefonu oraz faksu. 3. W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o tym fakcie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 4. Jawne otwarcie ofert nastąpi roku o godz w pok. nr 235 w siedzibie Zamawiającego, Pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie. 5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny ofertowe. 6. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek, Zamawiający prześle informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. 7. Zmiana, wycofanie, uzupełnienie oferty 8. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed wyznaczonym terminem składania ofert za pomocą wniosku sporządzonego w formie pisemnej. Wniosek musi być podpisany własnoręcznie przez Wykonawcę / Osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy wymienione we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej albo ustanowionego pełnomocnika. Do wniosku należy załączyć wpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz ewentualne pełnomocnictwo. 9. Wykonawca może złożyć nową ofertę w zamian za wycofaną tylko przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku opakowanie oferty należy oznaczyć tak jak w pkt oraz dodatkową informacją OFERTA ZAMIENNA Z WYCOFANIEM POPRZEDNIEJ. W takim przypadku otwarta zostanie oferta zamienna a oferta wycofana nie będzie otwierana. Złożenie oferty zamiennej bez wycofania poprzednio złożonej zostanie uznane za złożenie dwóch ofert i spowoduje odrzucenie obu na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 1 w zw. z art. 82 ust 1 Ustawy. 10. Wykonawca może uzupełnić wcześniej złożoną ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert. Opakowanie należy oznaczyć tak jak w pkt oraz dodatkową informacją UZUPEŁNIENIE OFERTY. Oferty z takim oznaczeniem będą otwarte w ostatniej kolejności. 11. Po upływie terminu składania ofert wykonawca nie może wycofać oferty ani dokonać w niej jakichkolwiek zmian. 12

14 X. Termin związania ofertą. Wykonawca zostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XI. Istotne postanowienia umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Istotne postanowienia umowy. Umowa zawarta zostanie w oparciu o projekt umowy załącznik nr 2 do SIWZ. XII. Postanowienia końcowe. 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tejże ustawy Pzp. 2. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 1) Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta została wybrana w zawiadomieniu o wyborze oferty. 2) Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej (z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 ustawa Pzp.). 3) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym umowę regulującą ich współpracę. Umowa regulująca współpracę Wykonawców składających wspólnie ofertę powinna określać m.in.: a) podmioty składające ofertę, b) cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa, c) zasady reprezentacji i prowadzenia spraw, d) oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji i/lub rękojmi). Umowa nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przed podpisaniem umowy przedstawienia wstępnej rezerwacji terminów. 3. Inne postanowienia. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp - tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 4. Wykaz załączników. a) Załącznik nr 1 - Formularz oferty, b) Załącznik nr 2 - Projekt umowy, c) Załącznik nr 3 Wykaz sal, d) Załącznik nr 4 Zobowiązanie podmiotu trzeciego-oświadczenie (wzór), e) Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 13

15 Nazwa Wykonawcy: Załącznik nr 1 do SIWZ DRUK 1 OFERTA (wzór formularza ofertowego) Zamawiający: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy Warszawa... -zwany w dalszej części oferty Wykonawcą Forma organizacyjno prawna Wykonawcy: Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym imię i nazwisko oraz tel., faks. (do korespondencji faksowej, na podany numer będą wysyłane wszystkie informacje faksowe), (do korespondencji elektronicznej, na podany adres będą wysyłane wszystkie informacje przesyłane drogą elektroniczną) Siedziba Wykonawcy: Miejscowość: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Kod pocztowy: Tel. Fax. Nr konta bankowego Strona Posiadamy: NIP:..., REGON... Osobą upawnioną do reprezentacji jest/są... (imię i nazwisko). Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę (Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji Wykonawcy): Czytelnie imię i nazwisko Podpis Parafa W przypadku wyboru naszej oferty, umowa z naszej strony zostanie podpisana przez:... (imię i nazwisko). Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wynajem sal na potrzeby przeprowadzenia egzaminów organizowanych przez UKNF, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia [SIWZ] nr DAI/WA/231/10/2012 na warunkach określonych w SIWZ i zgodnie z jej treścią oraz na warunkach określonych w niniejszej ofercie. 14

16 Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia 1. Za cenę usług wynajmu sal szkoleniowych : Tabela nr 1 Poszczególne rodzaje sal Przewidywana ilość godzin wynajmu poszczególnych sal z możliwością zmian ilości godzin wynajmu w ramach poszczególnych sal Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę wynajmu poszczególnych sal szkoleniowych** Cena brutto przewidywanej ilości sal szkoleniowych** A x B = C Mieszcząca 60 osób siedzących pojedynczo przy każdej ławce w układzie szkolnym /w przypadku wynajmu sal na organizację egzaminów z wymaganą ilością miejsc w układzie szkolnym w ilości do 60 osób siedzących pojedynczo przy każdej ławce w układzie szkolnym/ mieszcząca 150 osób siedzących pojedynczo przy każdej ławce w układzie szkolnym / w przypadku wynajmu sal na organizację egzaminów z wymaganą ilością miejsc w układzie szkolnym w przedziale ilościowym osób siedzących pojedynczo przy każdej ławce w układzie szkolnym / mieszcząca 200 osób siedzących pojedynczo przy każdej ławce w układzie szkolnym / w przypadku wynajmu sal na organizację egzaminów z wymaganą ilością miejsc w układzie szkolnym w przedziale ilościowym osób siedzących pojedynczo przy każdej ławce w układzie szkolnym / mieszcząca 250 osób siedzących pojedynczo przy każdej ławce w układzie szkolnym / w przypadku wynajmu sal na organizację egzaminów z wymaganą ilością miejsc w układzie szkolnym w przedziale ilościowym osób siedzących pojedynczo A B C 6 godz godz godz godz... 15

17 przy każdej ławce w układzie szkolnym / Mieszcząca powyżej 500 siedzących pojedynczo przy każdej ławce w układzie szkolnym /w przypadku wynajmu sal na organizację egzaminów z wymaganą ilością miejsc w układzie szkolnym w ilości powyżej 500 osób siedzących pojedynczo przy każdej ławce w układzie szkolnym / 40 godz... RAZEM CENA BRUTTO (suma pozycji w kolumnie C).. 1. Za usługę cateringową : Tabela nr 2 Poszczególne rodzaje usług cateringowych Przewidywana ilość osobozestawów w ramach poszczególnych rodzajów usług cateringowych (osobo-zestaw tj pakiet danej usługi cateringowej przypadający na 1 osobę) Cena jednostkowa brutto za 1 osobo-zestaw w ramach poszczególnych usług cateringowych** Cena brutto przewidywanej ilości Usług cateringowych** D x E = F D Zestawy lunchowe dla uczestników egzaminu E F.. Serwis kawowy wraz z zestawami lunchowymi dla komisji egzaminacyjnych i obsługi technicznej Serwis kawowy dla uczestników egzaminu i komisji egzaminacyjnej RAZEM CENA BRUTTO (suma pozycji w kolumnie F).. 16

18 RAZEM CENA OFERTOWA BRUTTO (suma kwot w kolumnie C w tabeli nr 1 + w kolumnie F w tabeli nr 2) *** *** kryterium oceny ofert 1.1.Oferujemy usługi wynajmu wskazanych wyżej sal..(podać nazwę obiektu) o poziomie i jakości usług wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia 1.2.Wskazane wyżej w kalkulacji ofertowej sale, które oferujemy w ramach przedmiotu zamówienia o zakresie zgodnym z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia znajdują się na terenie Warszawy w lokalizacji : **(adres)......i znajdują się w lokalizacji umożliwiającej dotarcie spod Dworca Centralnego jednym środkiem komunikacji miejskiej bez przesiadek (wymagane nie inne niż metro lub tramwaj lub autobus komunikacji miejskiej) tj... (wskazać środek komunikacji miejskiej) linia.. (podać nr linii komunikacji miejskiej) wg rozkładu jazdy i znajdujący się w odległości metrów ciągu komunikacyjnego ulicznego od najbliższego przystanku wskazanego w ofercie środka transportu komunikacyjnego. Oferowane, wyżej wymienione sale znajdują się w tym samym budynku* w budynkach w jednym kompleksie lokalizacyjnym*. * niepotrzebne skreślić 1.3. Oświadczam, że zestawy lunchowe będą przygotowywane przez Wykonawcę w obiekcie (obiektach), które posiadają decyzje inspektora sanitarnego o dopuszczeniu obiektu (obiektów) do przygotowywania posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia osób. Zobowiązania finansowe Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu prawidłowej realizacji zamówienia przez Wykonawcę nie przekroczą kwoty umowy. 2. Do stałej współpracy z Zamawiającym wyznaczyliśmy: 1)... Nr tel.:... 2)... Nr tel.: Składając niniejszą ofertę: 1) Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust 1 pkt 1)-4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).... /upełnomocniony(ieni) przedstawiciel(e) Wykonawcy/ 2) Oświadczam, iż jestem umocowany do reprezentowania spółki/konsorcjum w wysokości zobowiązania przedstawionego w niniejszej ofercie na podst. art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.).... /upełnomocniony(ieni) przedstawiciel(e) Wykonawcy/ 17

19 3) Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: (wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę-spółki cywilne i konsorcja) 4) Oświadczamy, że składając podpis lub parafę na kserokopii dokumentu dołączonego do oferty, poświadczamy, że ten dokument jest zgodny z oryginałem. 5) Akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte w SIWZ. 6) Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego o treści zgodnej z załączonym do SIWZ projektem umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 7) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 8) Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia. 9) Informujemy, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnianie innym uczestnikom postępowania - zawarte są na stronach... a)* 4. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY: sami*/przy udziale podwykonawców/* w zakresie: 4.1.Oferta została złożona na... zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr... do nr Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część: 1)..., 2)... Pouczeni o odpowiedzialności karnej (m. in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oświadczamy, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.... Podpis i pieczęć imienna osoby/ osób upoważnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy..., dnia r. UWAGA Wszystkie zmiany już po wypełnieniu oferty powinny być dokonywane poprzez skreślenie poprzedniej wartości lub wyrażenia oraz wpisanie nowej z parafką osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. Nie dopuszcza się używania korektora. * niepotrzebne skreślić **wymagane jest wypełnienie miejsc wykropkowanych(przeznaczonych do wypełnienia) pod rygorem odrzucenia oferty 18

20 Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa nr.../2012 (projekt) Zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1, Warszawa, NIP: , REGON: , zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Stanisława Sołtysa Dyrektora Zarządzającego Pionem Organizacyjnym a..., z siedzibą w.. przy.; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w pod numerem., NIP, zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną zgodnie z odpisem z rejestru (lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa), przez: łącznie zwanymi dalej Stronami. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161 poz ze zm.), wybrany został Wykonawca i została z nim podpisana Umowa o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem Umowy jest wynajęcie sal na potrzeby przeprowadzania egzaminów organizowanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wyposażonych w niezbędne pomoce dydaktyczne zgodnie z potrzebami Zamawiającego wraz każdorazowo z pomieszczeniami dodatkowymi na potrzeby komisji egzaminacyjnych i osób z obsługi technicznej zwanym dalej zapleczem socjalnym, oraz z usługą cateringową, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy (opis przedmiotu zamówienia). 2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy zawiera Załącznik nr 1 do Umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość równoczesnego wynajęcia kilku sal zgodnie z Załącznikiem nr 1do Umowy (opisem przedmiotu zamówienia). 4. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje zasobami tj. salami wraz z pomocami dydaktycznymi oraz zapleczem socjalnym, niezbędnymi do zaspokojenia potrzeb Zamawiającego w zakresie opisanym w Załączniku nr 1 do Umowy oraz zobowiązuje się wykonać zadanie z postanowieniami Umowy i opisem przedmiotu zamówienia oraz z należytą starannością, wymaganą przy usługach tego rodzaju 5. Wykonawca oświadcza, że zestawy lunchowe będą przygotowywane przez Wykonawcę w obiekcie (obiektach), posiadających decyzje inspektora sanitarnego o dopuszczeniu obiektu (obiektów) do przygotowywania posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia osób. 6. Wykonawca, za każdorazową zgodą Zamawiającego, może na swoją odpowiedzialność zlecić wykonanie części prac podwykonawcy w zakresie wskazanym w ofercie. Jednakże za całość realizacji prac oraz wszelkie działania lub zaniechania podwykonawcy, Wykonawca odpowiada jak za swoje własne. 19

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) okresowe kontrola obiektów budowlanych (roczna i pięcioletnia) będących w administracji Miejskiego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świadczenie usług restauracyjnych podczas trzech jednodniowych szkoleń

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Budowa kompleksu boisk sportowych. przy IV LO w Rzeszowie

Budowa kompleksu boisk sportowych. przy IV LO w Rzeszowie OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM GMINA MIASTO Rzeszów Rynek 1 35-064 Rzeszów tel. (0-17) 875 46 36, fax. (0-17) 875 46 34 ogłasza przetarg ograniczony na wybór wykonawcy robót dla realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 14.01.2010r. Nr sprawy: 3410-1/2010 Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy 59-140

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 18/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarsko,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru (nazwa budynków, obiektów) o wartości nie przekraczającej 133 000 EURO. Rozdział 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Jelenia Góra 14.02.2012 r. Oznaczenie postępowania: ZP VIIG234/26/12 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna 9 tel. 756428430 fax. 756428434 (adres,

Bardziej szczegółowo

Wywóz nieczystości stałych następował będzie sukcesywnie i niezwłocznie po uprzednim zgłoszeniu przez pracownika UGiM w Drzewicy.

Wywóz nieczystości stałych następował będzie sukcesywnie i niezwłocznie po uprzednim zgłoszeniu przez pracownika UGiM w Drzewicy. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla postępowania którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wywóz nieczystości

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO S t r o n a 1 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim,

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim, ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1 do siwz OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz : (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO WDROŻENIA NOWYCH USŁUG I etap

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO WDROŻENIA NOWYCH USŁUG I etap Strona 1 z 6 Kutno, dnia 14 maja 2012 roku OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO WDROŻENIA NOWYCH USŁUG I etap Zamawiający: MPC Magdalena Oleksiewicz Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RW.ZP.U MK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RW.ZP.U MK Województwa Mazowieckiego, tel. 022 59 79 100, faks 022 59 79 043 http://www.mazovia.pl, e-mail: marta.kowalczyk@mazovia.pl w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 znak sprawy: Odbiór, transport, i składowanie odpadów 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Odbiór, transport, unieszkodliwianie i składowanie odpadów o kodzie (20 03 01), zgodnie z przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.11.2015.r. Działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) zgodnie Zarządzeniem nr

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

NADLEŚNICTWO MILICZ KURS PRAWA JAZDY KAT. T

NADLEŚNICTWO MILICZ KURS PRAWA JAZDY KAT. T NADLEŚNICTWO MILICZ Znak sprawy: ZG7 2714-1/2014 ADRES: ul. Trzebnicka 18 56-300 Milicz TEL 71 3809301-303; FAX 71 3840344; e-mail: milicz@wroclaw.lasy.gov.pl REGON-931024020 NIP 916-000-20-01 OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 2/PA/2017

Znak sprawy: 2/PA/2017 Znak sprawy: 2/PA/2017 Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na Przystosowanie pomieszczeń pod laboratorium hodowli komórkowej Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Nazwa zamówienia: Wykonanie Usług Remontowo - Malarskich w pomieszczeniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Zamawiający: Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WIPW/ZP/D /08. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WIPW/ZP/D /08. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą:

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą: GGŚ-II.7031.0000017.2015 Siewierz, dnia 02.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16 42-470 Siewierz REGON: 276258227 NIP: 649-000-65-55 tel. 32 64 99 400 fax 32

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 15.01.2010r. Nr sprawy: 3410 2/2010 Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa i adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1 DEFIBRYLATOR Z KARDIOWERSJĄ 4 SZT. ZADANIE NR 2 DEFIBRYLATOR

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ===================================================================== Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo