w dniu 19 stycznia 2015 o godzinie w hotelu Courtyard by Marriott w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w dniu 19 stycznia 2015 o godzinie 11.00 w hotelu Courtyard by Marriott w Warszawie"

Transkrypt

1 Protokół z Zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, które odbyło się w dniu 19 stycznia 2015 o godzinie w hotelu Courtyard by Marriott w Warszawie. Zebranych powitał Przewodniczący ZG PTO prof. dr hab. Jacek Fijuth i zaproponował przyjęcie porządku zebrania. Zarząd Główny PTO jednogłośnie zaakceptował proponowany porządek posiedzenia. Członkowie ZG PTO jednogłośnie wyrazili zgodę na nagrywanie przebiegu zebrania w celu dokładnego jego zaprotokołowania. Kolejny punkt zebrania stanowiło przyjęcie protokołu z posiedzenia ZG PTO w dniu 1 września 2014 roku, który członkowie ZG PTO otrzymali drogą elektroniczną z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Prof. dr hab. Edward Towpik przed posiedzeniem ZG PTO zgłosił drogą elektroniczną poprawkę do dokumentu, która została uwzględniona w ostatecznym tekście protokołu. Przy jednym głosie wstrzymującym się sekretarza ZG PTO i pozostałych głosach za przyjęciem protokołu, ZG PTO przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia. Na prośbę Przewodniczącego ZG PTO obecni na zebraniu członkowie Zarządu Głównego kolejno przedstawili się. Następnie prof. dr hab. Jacek Fijuth zaprezentował zebranym obecnego na posiedzeniu dr n. med. Michała Kornatowskiego, prowadzącego nowo utworzone biuro ZG PTO w Warszawie. Przewodniczący ZG PTO uzasadniając potrzebę utworzenia biura ZG PTO, wskazał na wielopłaszczyznowość działania Towarzystwa i związaną z tym na konieczność koordynacji działań promocyjnych, marketingowych, współpracy prawnej oraz kontroli finansowej. Prof. dr hab. Jacek Fijuth poinformował, że wspólnie z wiceprzewodniczącym ZG PTO prof. dr hab. Piotrem Rutkowskim, w imieniu Zarządu Głównego PTO, wraz z początkiem 2015 roku podpisał umowę z dr n. med. Michałem Kornatowskim dotyczącą prowadzenia biura PTO. Na prośbę przewodniczącego ZG PTO dr n. med. Michał Kornatowski w krótkiej prezentacji przedstawił przebieg swojej pracy zawodowej jako lekarz oraz jako przedstawiciel licznych sektorów administracji. Omówił lokalizację biura na planie miasta Warszawy, warunki lokalowe, charakteryzował obecnie podejmowane działania przy porządkowaniu dokumentów Towarzystwa, współpracy z kancelariami prawnymi, planowane zmiany dotyczące serwisu internetowego ZG PTO oraz działania wspierające wejście w życie drugiej edycji Narodowego programu walki z rakiem. Przewodniczący ZG PTO poinformował zebranych, że początkowe trudności i opóźnienia w realizacji zobowiązań finansowych ZG PTO oraz oddziałów terenowych Towarzystwa wynikały z późnego złożenia dokumentów do sądu celem niezbędnych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym przez poprzedni ZG PTO. Zarząd Główny PTO kadencji uzyskał formalną możliwość reprezentowania Towarzystwa dopiero w drugiej połowie października 2014 r. Przewodniczący ZG PTO poinformował zebranych o swojej aktywności w reprezentowaniu Towarzystwa w okresie od poprzedniego posiedzenia ZG PTO. Prof. dr 1

2 hab. Jacek Fijuth reprezentował PTO podczas posiedzeń komisji i zespołów parlamentarnych i w Ministerstwie Zdrowia, gdzie wielokrotnie i przy wsparciu przedstawicieli innych towarzystw naukowych środowiska onkologicznego (PTChO, PTOK) zgłaszał krytyczne uwagi do rządowego projektu pakietu onkologicznego, co jednak nie znalazło odzwierciedlenia w ostatecznej wersji ustaw pakietowych. Prof. dr hab. Jacek Fijuth podkreślił po raz kolejny, że ustawy pakietowe stanowią jedynie wycinek znacznie szerszego projektu, jakim jest Strategia walki z rakiem. Przewodniczący ZG PTO opowiedział o swoich wystąpieniach podczas sympozjów naukowych Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Polskiego Towarzystwa Urologicznego pod koniec 2014 r., gdzie przedstawiał założenia pakietu onkologicznego. Nadmienił także o spotkaniach z konsultantami krajowymi z onkologii klinicznej, chirurgii onkologicznej i urologii, z przedstawicielami organizacji lekarskich, pacjentów onkologicznych i mediów. W kolejnej części wystąpienia Prof. dr hab. Jacek Fijuth opowiedział o najbliższych projektach PTO, rozpoczynając od tzw. Zielonej księgi raka jajnika stanowiącej diagnozę stanu obecnego i Białej księgi raka jajnika wyznaczającej strategię poprawy sytuacji w zakresie rozpoznawania i leczenia tego nowotworu. Przewodniczący ZG PTO przedstawił skład komitetu naukowego projektu, w którym znaleźli się: dr n. med. Joanna Didkowska, prof. dr hab. Janusz Siedlecki, prof. dr hab. Jolanta Kupryańczyk, prof. dr hab. Antoni Basta, dr hab. Radosław Mądry, prof. dr hab. Piotr Wysocki, dr n. med. Aleksanda Łacko, prof. dr hab. Jacek Fijuth oraz dr n. med. Laretta Grabowska Derlatka. Następnie przewodniczący ZG PTO przypomniał o umowie o współpracy ze środowiskiem lekarzy rodzinnych w ramach Strategii walki z rakiem zawartej przez ZG PTO poprzedniej kadencji, podkreślając, że dla dobra pacjentów onkologicznych wraz z wprowadzeniem pakietu onkologicznego współpraca ta jest absolutnie konieczna, choć nierzadko bywa trudna. Wskazując na możliwość wspólnego rozwiązywania problemów przez różne organizacje lekarskie, przewodniczący ZG PTO opowiedział zebranym członkom ZG PTO o spotkaniu z przedstawicielami tych organizacji, które odbyło się jesienią 2014 r. w siedzibie Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego. W dalszej części wystąpienia prof. dr hab. Jacek Fijuth nawiązał do współpracy ze środowiskiem pacjentów onkologicznych. Przewodniczący ZG PTO podkreślił bardzo dobre relacje z przedstawicielami Koalicji Pacjentów Onkologicznych i zadeklarował chęć podpisania ramowej umowy o współpracy z tą organizacją. Odnosząc się do pytania dotyczącego informacji prasowej nt. dokumentu opracowanego przez Koalicję Pacjentów Onkologicznych pt.: Analiza realizacji narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych oraz proponowane kierunki zmian, przewodniczący ZG PTO wyjaśnił, że główny nacisk położono tam na propagowanie profilaktyki pierwotnej i wtórnej i nie odniesiono się do konkretnych wydatków poniesionych na finansowanie radioterapii. Prof. dr hab. Jacek Fijuth przekazał jeden wydrukowany egzemplarz dokumentu obecnym na zebraniu członkom ZG PTO do wglądu deklarując rozesłanie dokumentu drogą elektroniczną. Przewodniczący ZG PTO poprosił Zarząd o wyrażenie zgody na podpisanie przez ZG PTO strategicznej umowy o współpracy pomiędzy PTO i Koalicją Pacjentów Onkologicznych. 2

3 Przy jednym głosie wstrzymującym się i pozostałych głosach za przyjęciem wniosku, ZG PTO wyraził zgodę na inicjatywę przewodniczącego. W kolejnym punkcie posiedzenia przewodniczący ZG PTO poinformował zebranych o inicjatywie udzielenia patronatu PTO konferencji Światowy dzień walki z rakiem ; organizowanej w dniu 4 lutego 2015 w warszawskim hotelu Sheraton. Prof. dr hab. Jacek Fijuth wskazał na wysoką rangę konferencji, możliwy udział najwyższych przedstawicieli rządu RP. Przewodniczący ZG PTO przedstawił w zarysie program konferencji i poinformował o udziale w roli prelegentów m.in. prof. dr hab. Macieja Krzakowskiego, prof. dr hab. Piotra Rutkowskiego i prof. dr hab. Jacka Fijutha. Przewodniczący poinformował członków Zarządu, że w swoim wystąpieniu przedstawi rolę lekarza pierwszego kontaktu w realizacji onkologicznej ścieżki diagnostyczno-leczniczej. Poinformował także, że podstawą prezentacji będzie tekst porozumienia zawartego w ramach Strategii Walki z Rakiem pomiędzy prezesami czterech towarzystw onkologicznych (PTO, PTOK, PTChO, PTRO) i prezesami Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Po zrelacjonowaniu powyższych kwestii Przewodniczący ZG PTO zapytał zebranych, czy nie mają w powyższych kwestiach pytań lub komentarzy. Członkowie Zarządu Głównego nie zgłosili zastrzeżeń do inicjatywy przedstawionej przez Przewodniczącego, w związku z powyższym prowadzący zebranie przystąpił do omówienia kolejnego punktu programu posiedzenia. Następny punkt zebrania stanowiła informacja nt. rozszerzenia strony internetowej PTO. Na prośbę prowadzącego zebranie przedstawił ją dr n. med. Michał Kornatowski, który zrelacjonował, że obecnie są już prowadzone działania w celu unowocześnienia tej strony, w tym rozmowy z firmami, które podjęłyby się realizacji tego zadania. Celem będzie zbudowanie takiej bazy materiałów onkologicznych, która będzie przydatna nie tylko dla lekarzy, ale także dla pacjentów i ich rodzin. Zmienić ma się struktura strony czyniąc ją bardziej przejrzystą. Dodatkowo Towarzystwo zaistnieje w świecie mediów społecznościowych na twiterze (od dnia ), na facebooku i będzie posiadało własny kanał filmowy na you tube. W odniesieniu do strony internetowej PTO mówca scharakteryzował kolejno jej nowe elementy. Strona ma być podzielona na część dla pacjentów i lekarzy. Dr n. med. Michał Kornatowski omówił też propozycje zmian w Newsletterze PTO. Przewodniczący ZG PTO zaapelował do zebranych członków Zarządu o aktywne włączenie się w te prace i zapytał zebranych, czy nie mają pytań lub komentarzy odnośnie proponowanych zmian strony internetowej Towarzystwa. W głosowaniu jawnym wszyscy obecni członkowie ZG PTO wyrazili aprobatę dla przedstawionych propozycji. Przechodząc do kolejnego punktu zebrania, tj. do dyskusji nt. zdefiniowania miejsca i zadań PTO w 2015 r., przewodniczący ZG PTO nawiązał strategii przyjętej w ostatnich miesiącach 2014 r. nieangażowania się politycznie oraz legislacyjnie, a skupienia swych działań na recenzowaniu dokonujących się przemian i wskazywaniu ich właściwych kierunków. Następnie na temat strategii działania, jaką powinno przyjąć Towarzystwo kolejno wypowiedzieli się wszyscy zebrani członkowie ZG PTO. W wystąpieniach przeważały głosy o konieczności zachowania przez Towarzystwo apolitycznego charakteru, występowania z pozycji recenzenta dokonujących się przemian zgłaszając merytoryczne inicjatywy i projekty. Podkreślano konieczność współpracy z lekarzami specjalności nieonkologicznych, szczególnie z lekarzami POZ oraz z pozostałymi towarzystwami naukowymi środowiska onkologicznego, w tym PTOK i PTChO. Wskazano też na konieczność zajęcia przez Towarzystwo stanowiska oceniającego efekty wprowadzenia pakietu onkologicznego. Większość 3

4 obecnych wskazywała koniec I kwartału br. jako najbardziej odpowiedni moment dla opracowania oficjalnego stanowiska ZG PTO w tej sprawie. Prof. dr hab. Edward Towpik zaproponował, aby zgłaszać do biura PTO uwagi do funkcjonowania pakietu onkologicznego w celu merytorycznego przygotowania jego recenzji. Prof. dr hab. Piotr Rutkowski poinformował zebranych, że weszło w życie rozporządzenie parlamentu europejskiego w sprawie badań klinicznych i produktów leczniczych stosowanych u ludzi, które wymusza zmiany przy prowadzeniu badań klinicznych od przyszłego roku i które może pomoc przy prowadzeniu badań klinicznych, szczególnie niekomercyjnych. W związku z tym pożądane jest wsparcie przez PTO dla powstania odpowiednich rozporządzeń ministerialnych koniecznych dla zaadoptowania przepisów unijnych w Polsce. Kolejny punkt posiedzenia stanowił kalendarz konferencji i szkoleń organizowanych przez PTO w 2015 roku. Prof. dr hab. Jacek Fijuth poinformował o inicjatywie zorganizowania walnego zgromadzenia członków PTO przy okazji Debat onkologicznych w dniu 10 kwietnia br. W przeddzień Debat onkologicznych z inicjatywy prof. dr hab. Jacka Jassema ma się odbyć konferencja nt. Co dalej ze strategią leczenia chorób nowotworowych w Polsce? Z innych organizowanych przez PTO konferencji wspomniano o konferencji POASCO w Gdańsku i POASTRO w Łodzi. Przewodniczący ZG PTO wspomniał o uroczystości przyznania Nagrody im. Koprowskiego, która odbyła się w Gliwicach. Nagrodę tą z rąk przewodniczącego ZG PTO otrzymał zespół prof. dr hab. Krzysztofa Składowskiego. Prof. dr hab. Jacek Fijuth stwierdził także, że prowadzone są rozmowy ze sponsorami w celu kontynuacji przyznawania Nagrody im. Koprowskiego i Nagrody im. Śniadeckiego. Trwają także rozmowy z firmą Roche w celu kontynuacji konkursu grantów PTO przyznawanych w zakresie nauk podstawowych. Obecni na zebraniu członkowie zarządów oddziałów PTO z Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Gliwic, Kielc, Koszalina, Krakowa, Łodzi, Olsztyna, Opola, Poznania, Rzeszowa, Warszawy i Wrocławia przedstawili krótkie sprawozdania z działalności swoich oddziałów. Przedstawiciele pozostałych oddziałów PTO nie uczestniczyli w zebraniu. Redaktor Naczelny pisma Nowotwory Journal of Oncology" prof. dr hab. Edward Towpik poprosił zebranych, aby przesyłać do redakcji pisma najistotniejsze informacje z życia oddziałów terenowych PTO, a w szczególności informacje o wyborach do władz oddziałów. Po wysłuchaniu sprawozdań z działalności oddziałów terenowych PTO w następnym punkcie zebrania prof. dr hab. Jacek Fijuth poinformował, że program naukowy Kongresu Onkologii Polskiej, który odbędzie się w dniach października 2016 r. w Łodzi jest już prawie gotowy, a spotkanie członków komitetu organizacyjnego kongresu odbędzie się 24 stycznia br. w Łodzi. Kolejny punkt zebrania stanowiła informacja nt. podjęcia przez PTO współpracy z biurem księgowym Towarzystwo Biegłych Rewidentów i kancelarią prawną Kieszkowska Rutkowska - Kolasińska. Informację przedstawił dr n. med. Michał Kornatowski. Odnosząc się do sytuacji finansowej towarzystwa przedstawiający zagadnienie stwierdził, że dokładną ocenę utrudniają spływające jeszcze do biura PTO zaległe faktury z 2013 r. Dr n. med. Michał Kornatowski przedstawił także informację nt. aktualnych zapisów w KRS. Mówca poinformował także zebranych, że kancelaria prawna wynajęta przez PTO 4

5 prowadzi prace nad formalnym uregulowaniem Statutu PTO zatwierdzonego w 2012 r., który jednak nie został jak dotąd złożony w KRS. Głos zabrała także sekretarz ZG PTO dr n. med. Emilia Jesień Lewandowicz, która przypomniała zebranym o konieczności opłacenia składek członkowskich do dnia 31 stycznia br. drogą internetową przez stronę PTO. W trakcie krótkiej dyskusji przypomniano, że zgodnie ze statutem PTO dwukrotne nieopłacenia składki członkowskiej pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia skutkuje skreśleniem z listy członków Towarzystwa. W części zebrania wolne wnioski omówiono sprawę pełnomocnictw ZG dla władz oddziałów terenowych PTO do reprezentowania tych oddziałów towarzystwa. Te spośród oddziałów terenowych, których zarządy wystąpiły do ZG o pełnomocnictwo otrzymały je. W momencie otrzymania danych dotyczących składu osobowego władz pozostałych oddziałów terenowych przyznane zostaną upoważnienia również tym władzom oddziałów. W tej części zebrania prof. dr hab. Beata Sas Korczyńska poprosiła ZG o wsparcie finansowania konferencji CESORO-2, która odbędzie się w br. w Krakowie. Przewodniczący ZG PTO poprosił o pisemne wystąpienie w tej sprawie z wnioskiem do ZG. Z kolei przewodnicząca oddziału PTO w Olsztynie poprosiła ZG o udzielenie instrukcji w sprawie sposobu wystąpienia z wnioskiem o udzielenie honorowego członkowstwa PTO dr n. med. Elżbiecie Eliszewskiej. Ustalono, że ZG zajmie się uprzednio przygotowanym w formie pisemnej wnioskiem w tej sprawie na kolejnym posiedzeniu. Przewodniczący PTO podziękował członkom Zarządu za przybycie, poinformował, że kolejne zebranie ZG odbędzie się przed walnym zgromadzeniem członków PTO przy okazji konferencji Debaty onkologiczne i zakończył zebranie. Wszyscy uczestnicy zebrania podpisali listę obecności. dr hab. Leszek Gottwald Sekretarz Zarządu Głównego PTO 5

Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji

Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji GŁÓWNE KIERUNKI PRACY POLSKIEGO TOWARZYSTWA FAR- MACEUTYCZNEGO W LATACH 2004-2007 Prace związane z działalnością naukową PTFarm kontynuacja prac z poprzednich

Bardziej szczegółowo

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia 19 502 www.aliorbank.pl oferta specjalna rata tylko 22 zł miesięcznie za każdy 1000 zł pożyczki wypłata środków nawet w 1 dzień 0% prowizji do 150 tys. zł bez poręczycieli

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 V. Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 Uchwała nr 664/2013 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w roku 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w roku 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w roku 2010 W roku 2010 działał Zarząd Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w składzie: 1. Andrzej Szałach - przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PGEI GPUE Nr ref.: 05.02.15E 002GA

PGEI GPUE Nr ref.: 05.02.15E 002GA - 1 - PGEI GPUE Nr ref.: 05.02.15E 002GA PRIORYTETY GRUPY FARMACEUTYCZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ (Pharmaceutical Group of the European Union - PGEU) (Groupement Pharmaceutique de l Union Européenne - GPUE)

Bardziej szczegółowo

Powyższe posiedzenia Zespołu odbyły się według następujących porządków obrad. 2

Powyższe posiedzenia Zespołu odbyły się według następujących porządków obrad. 2 INFORMACJA OKRESOWA o pracy Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Zespół do spraw przeciwdziałania oszustwom

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2010-2013. Świadomy Podatnik

RAPORT 2010-2013. Świadomy Podatnik RAPORT 2010-2013 Świadomy Podatnik Szanowni Państwo, większość z nas uważa, że system podatkowy jest niejasny i skomplikowany. Tymczasem nawet w jego obecnym kształcie świadomy podatnik ma możliwość racjonalnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 214 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 14 lipca 214 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU W A R S Z A W A 2 0 1 4 PROJEKT II Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Najwyższej

Bardziej szczegółowo

nr 12 (44) grudzień 2007

nr 12 (44) grudzień 2007 miesięcznik szczecińskich środowisk prawniczych cena 0,0 PLN ISSN 1732-8225 nr 12 (44) grudzień 2007 www.ingremio.org Legalis Lege artis Stoi za nami ponad 240 lat doświadczeń w gromadzeniu wiedzy o prawie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Noble Bank S.A. 07

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3 1 Spis treści Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP.............................3 Działalność Oddziału............................................7 Kalendarium Oddziału............................................7

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 1732-3428 NR 06 (85) CZERWIEC MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Koszty w budownictwie jednorodzinnym Cegła klinkierowa

PL ISSN 1732-3428 NR 06 (85) CZERWIEC MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Koszty w budownictwie jednorodzinnym Cegła klinkierowa 6 2011 NR 06 (85) CZERWIEC PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA SPRAWOZDANIA PIIB Koszty w budownictwie jednorodzinnym Cegła klinkierowa Pozostałe produkty: specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

Zdrowie ma przyjść z ustawą? 06/07. ROZMOWA O ZDROWIU: Być pielęgniarką to ogromne wyzwanie dr Grażyna Rogala-Pawelczyk PISMO IZB LEKARSKICH

Zdrowie ma przyjść z ustawą? 06/07. ROZMOWA O ZDROWIU: Być pielęgniarką to ogromne wyzwanie dr Grażyna Rogala-Pawelczyk PISMO IZB LEKARSKICH ROZMOWA O ZDROWIU: Być pielęgniarką to ogromne wyzwanie dr Grażyna Rogala-Pawelczyk EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2164 06/07 2015 PISMO IZB LEKARSKICH Zdrowie ma przyjść z ustawą? 23 Samorząd Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd Delegatów SBP

Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd Delegatów SBP 94 Nr 1/2012 BIULETYN ZG SBP BIULETYN INFORMACYJNY Zarządu Głównego SBP ISSN: 1232-4477 1/2012 W numerze m.in.: Sprawozdanie z działalności SBP w 2011 r. W numerze m.in.: Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Członków PTA

Walne Zgromadzenie Członków PTA 92 Walne Zgromadzenie Członków PTA Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Antropologicznego z siedzibą w Poznaniu W dniu 7 września 2011 roku o godzinie 16:15 (drugi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY PROGRAMOWEJ KONWENTU CIS / KIS za okres 17 października 2013 r. 27 października 2014 r. IIIKADENCJA

SPRAWOZDANIE RADY PROGRAMOWEJ KONWENTU CIS / KIS za okres 17 października 2013 r. 27 października 2014 r. IIIKADENCJA Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej Rada Programowa Konwentu Sekretariat Konwentu Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 00-554 Warszawa, ul. Marszałkowska 34/50, Tel. (22) 629-40-18 w.112, www.irss.pl-ciskis,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady do spraw Onkologii Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Przebieg naboru

Bardziej szczegółowo

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków SAFT

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków SAFT PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków SAFT Zebranie otworzył pan Bartosz Bodych Dyrektor Biura SAFT, Pełnomocnik Zarządu - oświadczeniem, że na dzień 25.11.2013r. na godzinę 18:30 w Klubie Aktora SAFT NOVA

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013. jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca

NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013. jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca NR 2 (108) ISSN 1426-9558 Marzec - kwiecień 2013 jestem pielęgniarką co dzisiaj to oznacza? czy to jeszcze powołanie czy tylko codzienna praca jestem pielęgniarką czy jestem dumna z tego? czy jest to mało

Bardziej szczegółowo

O N K O L O G I C Z N E G O

O N K O L O G I C Z N E G O GŁOS G Ł O S Nr 10/grudzień 2014 O N K O L O G I C Z N E G O Bezpłatne pismo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych www.pkopo.pl PAKIET ONKOLOGICZNY Czas na zmiany w polskiej onkologii Spotkanie liderów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR w dniu 7 listopada 2014 r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR w dniu 7 listopada 2014 r. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR w dniu 7 listopada 2014 r. Posiedzenie Zarządu odbyło się w dniu 7.11.2014 r. w godzinach 12:30-15:00 w sali

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk Warszawa, 7 marca 2013

Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk Warszawa, 7 marca 2013 Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk Sekretariat: Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej Politechniki Wrocławskiej ul. B. Prusa 53/55, 50-317 Wrocław tel.: 071-320-6232,

Bardziej szczegółowo

A. Z działalności BFG str. 3. B. Problemy i poglądy str. 39. C. Nowe idee i rozwiązania str. 77. D. Konsultacje dla banków str.

A. Z działalności BFG str. 3. B. Problemy i poglądy str. 39. C. Nowe idee i rozwiązania str. 77. D. Konsultacje dla banków str. czasopismo poświęcone zagadnieniom gwarancji depozytów i bezpieczeństwa finansowego banków Kolegium programowo-redakcyjne: dr Marek Grzybowski redaktor naczelny, Kazimierz Beca, prof. dr hab. Tomasz Dybowski,

Bardziej szczegółowo

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Procedury PRAWA i ŻYCIOWE ich rozwiązania, czyli Zeszyt Dobrych Praktyk współpracy w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Poradnik rekomendowany do stosowania przez organizacje pozarządowe oraz

Bardziej szczegółowo