Okablowanie strukturalne, a normy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Okablowanie strukturalne, a normy"

Transkrypt

1 1) Wprowadzenie Jeszcze nie tak dawno podstawowymi narzêdziami do pracy biurowej by³y d³ugopis, kartka papieru oraz liczyd³o lub kalkulator. Gwa³towny rozwój elektroniki i informatyki spowodowa³, e prawie ka dy wspó³czesny pracownik umys³owy musi byæ wyposa ony w narzêdzia u³atwiaj¹ce mu komunikowanie siê z innymi ludÿmi (telefon, fax, poczta elektroniczna, Internet) oraz u³atwiaj¹ce pracê biurow¹ (komputer). Jednak po ytek z wielu pracowników wyposa onych w oddzielne komputery jest niewspó³miernie mniejszy, ni po ytek z tej samej liczby pracowników u ytkuj¹cych swoje komputery spiête w sieæ lokaln¹ LAN (z ang. Local Area Network). atwoœæ wymiany informacji, mo liwoœæ dzielenia zasobów sieciowych (danych, drukarek sieciowych) oraz u ytkowania oprogramowania do pracy grupowej np. programy dla in ynierów do projektowania wspó³bie nego powoduj¹, e sieci komputerowe s¹ obecnie podstawowym wyposa eniem biura. Fakt ten nie umkn¹³ uwadze osób zajmuj¹cych siê projektowaniem i wznoszeniem budynków biurowych, które oprócz standardowych instalacji, takich jak centralne ogrzewanie, instalacja elektryczna czy klimatyzacja, zaczê³y wyposa aæ pomieszczenia przeznaczone na biura w instalacje okablowania przeznaczon¹ dla telefonów i sieci komputerowych. Takie sieci okablowania, przeznaczone do przysz³ych zastosowañ teleinformatycznych nazywamy sieciami okablowania strukturalnego, a ich kolebk¹ s¹ Stany Zjednoczone. 1) Po co s¹ normy? Bardzo szybko pojawili siê zwolennicy okablowania strukturalnego, doceniaj¹cy jego niew¹tpliwe zalety. Mo liwoœæ wynajêcia biura standardowo wyposa onego w sieæ komputerow¹, bez koniecznoœci kosztownych adaptacji, sprzyja³a rozwojowi tej dziedziny techniki. Jednak wraz z rozwojem okablowania zaczê³y pojawiaæ siê problemy. atwo by³o postanowiæ, e nowo budowane biura bêd¹ standardowo wyposa ane w uniwersalny system okablowania, trudniej jednak by³o to zrealizowaæ. Mnogoœæ rozwi¹zañ na rynku obejmuj¹cych ró ne rodzaje kabla (wspó³osiowy, wspó³osiowy z dwoma przewodami wewnêtrznymi, skrêtka ekranowana i nie ekranowana), ró ne rodzaje sprzêtu aktywnego wyposa onego w ró ne typy z³¹cz, posiadaj¹ce odmienne wymagania techniczne oraz ró ne dopuszczalne d³ugoœci toru transmisyjnego powodowa³y, e bardzo trudno by³o wykonaæ sieæ do zastosowañ uniwersalnych. Pojawi³a siê potrzeba normalizacji, czyli stworzenia oficjalnych dokumentów zawieraj¹cych pewne ogólne ustalenia pozwalaj¹ce na wspó³pracê producentów kabli, sprzêtu aktywnego oraz innych elementów okablowania, dziêki czemu mo na by ³¹czyæ ze sob¹ elementy ró nych producentów i mieæ pewnoœæ ich prawid³owego wspó³dzia³ania. 1) Szerzej o normach. Jak ju wspomniano, kolebk¹ okablowania strukturalnego s¹ Stany Zjednoczone i tam powsta³y tak e pierwsze ustalenia legislacyjne. Podstawow¹ dla okablowania strukturalnego norm¹ jest EIA/TIA 568A ( TIA/EIA Building Telecommunications Wiring Standards ) wydana w grudniu 1995, która powsta³a na bazie normy EIA/TIA 568 (z³¹cza i kable do 16MHz) po uwzglêdnieniu biuletynów TSB 36 (kable do 100MHz), TSB 40 (z³¹cza do 100MHz), TSB 40A (z³¹cza i kable krosowe do 100MHz) oraz projektu SP-2840 (z³¹cza i kable do 100MHz ). Z czasem powsta³o szereg norm towarzysz¹cych, z których najwa niejsze to: - EIA/TIA 569 Commercial Building Telecommunications for Pathways and Spaces (Kana³y telekomunikacyjne w biurowcach) - EIA/TIA 606 The Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Building (Administracja infrastruktury telekomunikacyjnej w biurowcach) - EIA/TIA 607 Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications (Uziemienia w budynkach biurowych) - TSB 67 Transmission Performance Specification for Field Testing of Unshielded Twisted-Pair Cabling Systems (Pomiary systemów okablowania strukturalnego) - TSB 72 Centralized Optical Fiber Cabling Guidelines (Scentralizowane okablowanie œwiat³owodowe) - TSB 75 Nowe rozwi¹zania okablowania poziomego dla biur o zmiennej aran acji wnêtrz TSB 95 Additional Transmission Performance Guidelines for 4-Pair 100 W Category 5 Cabling Na podstawie norm amerykañskich powsta³a norma miêdzynarodowa ISO/IEC Information technology Generic cabling for customer premises. Z kolei w oparciu o normê miêdzynarodow¹ stworzono normê europejsk¹ EN Information technology Generic cabling systems zawieraj¹c¹ jednak e wiêcej unormowañ zwi¹zanych ze specyfik¹ rynków Unii Europejskiej. Inne europejskie normy zwi¹zane, to: - EN Okablowanie poziome - EN Okablowanie pionowe EN Okablowanie krosowe i stacyjne

2 Powy ej przedstawione normy stanowi¹ aktualnie obowi¹zuj¹ce na œwiecie unormowania w dziedzinie okablowania strukturalnego budynków. Jeœli chodzi o sytuacjê w Polsce, to ci¹gle nie ma zatwierdzonej polskiej normy. Powsta³ projekt takiego unormowanie bêd¹cy wiernym t³umaczeniem normy europejskiej (EN 50173), jednak e nie doczeka³ siê jeszcze zatwierdzenia. Byæ mo e koniecznoœæ dostosowania polskich rozwi¹zañ prawnych do rozwi¹zañ obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej, bêd¹ca warunkiem koniecznym postawionym przez Uniê, bêdzie okazj¹ do powstania polskiego odpowiednika wspomnianej normy. Póki co, sieci okablowania strukturalnego w Polsce, budowane s¹ w oparciu o w³aœciwe normy zagraniczne. Wymienione normy okreœlaj¹ parametry techniczne torów okablowania strukturalnego przypisuj¹c im kategorie (norma amerykañska) lub klasy (norma miêdzynarodowa i europejska). Najwy sz¹, dotychczas zdefiniowan¹ kategori¹ by³a kategoria pi¹ta, zapewniaj¹ca przeniesienie sygna³ów w paœmie do 100MHz na odleg³oœæ 100m, odpowiada to klasie D. Jednak gwa³towny rozwój telekomunikacji spowodowa³, e dostêpne s¹ ju na rynku rozwi¹zania przewy szaj¹ce parametrami wymagania kategorii pi¹tej (klasy D), st¹d te œrodowisko producentów systemów okablowania strukturalnego oczekuje nowelizacji norm w celu ustalenia nowych kategorii (klas). Istniej¹ pewne propozycje odnoœnie nowo projektowanych kategorii, które dotychczas nie zosta³y jeszcze zatwierdzone odpowiedni¹ norm¹ (stan na grudzieñ 1999). Propozycje nowych norm s¹ nastêpuj¹ce: - kategoria 5E (z ang. Enhanced - ulepszona ), w której przewiduje siê pasmo transmisji, takie samo jak w kategorii 5, czyli do 100MHz, ale przes³uch zbli ny mierzony jest metod¹ PowerSum NEXT (Rys 1.), dochodzi pomiar parametru ELFEXT, Return Loss (zgodnie z biuletynem EIA/TIA/TSB 95); - kategoria 6 (klasa E) do 200 (250) MHz na z³¹czu RJ45 kategoria 7 (klasa F) do 600 MHz na nowym rodzaju z³¹cza kompatybilnym w dó³ z RJ45 Rys 1. Ró nice miêdzy pomiarem parametru NEXT i PowerSum NEXT 1) Podstawowe za³o enia sieci okablowania strukturalnego Normy traktuj¹ce o sieciach okablowania strukturalnego mówi¹, w jaki sposób nale y projektowaæ i budowaæ takie sieci, aby mog³y byæ eksploatowane z wykorzystaniem ró nego rodzaju sprzêtu aktywnego. Postaramy siê przybli yæ podstawowe zalecenia na podstawie normy europejskiej (EN 50173). Istot¹ okablowania strukturalnego jest, aby z ka dego punktu w budynku istnia³ ³atwy dostêp do sieci komputerowej (LAN) oraz us³ug telekomunikacyjnych. Jedynym sposobem uzyskania tego stanu jest system okablowania budynku posiadaj¹cy o wiele wiêcej punktów abonenckich, ni jest ich przewidzianych do wykorzystania w momencie instalacji. Wymaga to instalacji gniazd w regularnych odstêpach w ca³ym obiekcie, tak by ich zasiêg obejmowa³ wszystkie obszary, gdzie mo e zaistnieæ potrzeba skorzystania z dostêpu do sieci. Przyjmuje siê, e powinno siê umieœciæ jeden podwójny punkt abonencki (2xRJ45) na ka de 10 metrów kwadratowych powierzchni biurowej. Z wielu istniej¹cych topologii sieci ( gwiazda, pierœcieñ, szyna, po³¹czenie wielokrotne) w okablowaniu strukturalnym stosuje siê topologiê gwiazdy, jako najbardziej uniwersaln¹ oraz gwiazdy hierarchicznej, w której poszczególne czêœci sieci ³¹czone s¹ miêdzy sob¹ tworz¹c kolejn¹ gwiazdê (Rys 2).

3 Rys 2. Topologie sieci zalecane przez normê EN W sieci okablowania strukturalnego wyró nia siê nastêpuj¹ce elementy tworz¹ce strukturê sieci: 1. Okablowanie pionowe (wewn¹trz budynku) - kable miedziane lub/i œwiat³owody u³o one zazwyczaj w g³ównych pionach (kana³ach) telekomunikacyjnych budynków, realizuj¹ce po³¹czenia pomiêdzy punktami rozdzielczymi systemu. 2. Punkty rozdzielcze - miejsca bêd¹ce wêz³ami sieci w topologii gwiazdy, s³u ¹ce do konfiguracji po³¹czeñ. Punkt zbiegania siê okablowania poziomego, pionowego i systemowego. Zazwyczaj gromadz¹ sprzêt aktywny zarz¹dzaj¹cy sieci¹ (koncentratory, prze³¹czniki itp.). Najczêœciej jest to szafa lub rama 19-calowa o danej wysokoœci wyra onej w jednostkach U (1U=45 mm). 3. Okablowanie poziome - czêœæ okablowania pomiêdzy punktem rozdzielczym, a gniazdem u ytkownika. 4. Gniazda abonenckie - punkt przy³¹czenia u ytkownika do sieci strukturalnej oraz koniec okablowania poziomego od strony u ytkownika. Zazwyczaj s¹ to dwa gniazda RJ-45 umieszczone w puszce lub korycie kablowym. 5. Po³¹czenia systemowe oraz terminalowe - po³¹czenia pomiêdzy systemami komputerowymi a systemem okablowania strukturalnego. Po³¹czenia telekomunikacyjne budynków - czêsto nazywane okablowaniem pionowym miêdzybudynkowym lub okablowaniem kampusowym. Zazwyczaj realizowane na wielow³óknowym zewnêtrznym kablu œwiat³owodowym. Punkty rozdzielcze mo na podzieliæ na: - Miêdzybudynkowy punkt rozdzielczy (Campus Distributor ozn. CD), bêd¹cy centralnym miejscem danej sieci lokalnej; - Budynkowy punkt rozdzielczy (Building Distributor ozn. BD), bêd¹cy centrum sieci w obrêbie budynku; Piêtrowy punkt rozdzielczy (Floor Distributor ozn. FD) bêd¹cy miejscem po³¹czenia wszystkich kabli na danej kondygnacji. Schemat uk³adu punktów rozdzielczych wg. EN przedstawia Rys 3. oraz Rys 4.

4 Rys 4. Elementy systemu okablowania strukturalnego. Istniej¹ œcis³e zalecenie odnoœnie d³ugoœci poszczególnych segmentów okablowania strukturalnego (Rys 5), i tak: - ca³kowita d³ugoœæ okablowania poziomego nie mo e przekroczyæ 90m a sumaryczna d³ugoœæ kabla krosowego, kabla stacyjnego oraz kabla przy³¹czeniowego sprzêtu aktywnego nie mo e przekroczyæ 10m; d³ugoœæ okablowania pionowego budynku nie powinna przekraczaæ 500m, a okablowania pionowego miêdzybudynkowego 1500m, w sumie 2000m. Odleg³oœæ t¹ mo na zwiêkszyæ do 3000m, jeœli zostanie zastosowany œwiat³owód jednomodowy. Rys 5. Dopuszczalne d³ugoœci poszczególnych segmentów okablowania.

5 Norma zaleca równie, jakiego typu media nale y stosowaæ w poszczególnych segmentach okablowania (Tabela 1) oraz typy kabli (Tabela 2). Tabela 1. Zalecane media w poszczególnych segmentach sieci. Tabela 2. Zalecane typy kabla w poszczególnych segmentach sieci. Ustalono piêæ klas aplikacji w zale noœci od wymaganej szerokoœci pasma przenoszenia (Tabela 3), dla ka dej klasy dostêpne s¹ ró ne, maksymalne d³ugoœci okablowania (Tabela 4). Tabela 3 Klasy aplikacji. Przewodniki okablowania poziomego musz¹ byæ zaterminowane zgodnie z zalecan¹ sekwencj¹, czyli je nale y przy³¹czaæ do pinów z³¹cza w odpowiedniej kolejnoœci. Norma europejska nakazuje jedynie odpowiedni rozk³ad par w z³¹czu (Rys 6), istniej¹ dwie ogólnie stosowane sekwencje (568B i 568A), które spe³niaj¹ to wymaganie (Rys. 7). Producenci okablowania strukturalnego zalecaj¹ stosowanie jednej okreœlonej sekwencji (np. firma Molex Premise Networks zaleca stosowanie sekwencji 568B).

6 Tabela 4 Kategorie medium i klasy aplikacji. Rys 6. Sposób przy³¹czania par do wtyku (widok z przodu). Rys 7. Najczêœciej stosowane sekwencje w systemach okablowania strukturalnego. Norma EN normuje wiêkszoœæ zagadnieñ zwi¹zanych z okablowaniem strukturalnym, poni ej zostan¹ wymienione najwa niejsze: - Okablowanie poziome powinno biec nieprzerwanie od punktu dystrybucyjnego do punktu abonenckiego, norma dopuszcza jednak umieszczenie jednego punktu ( tzw. Punktu Konsolidacyjnego z ang. Transition Point), w którym okablowanie poziome jest nieci¹g³e, ale w którym wszystkie pary s¹ po³¹czone mechanicznie 1:1. Punkt ten nie mo e byæ wykorzystywany do administrowania sieci (nie mo na dokonywaæ po³¹czeñ krosuj¹cych). - Istniej¹ ogólne zalecenia, które mówi¹, e na ka de 10m2 powierzchni biurowej nale y przewidzieæ jeden punkt abonencki (2xRJ45), na ka de 1000m2 powierzchni biurowej powinien przypadaæ jeden piêtrowy punkt rozdzielczy. Jeden punkt rozdzielczy powinien byæ przewidziany na ka dym piêtrze. Je eli na danym piêtrze jest ma³e nasycenie punktami abonenckimi, mo e ono byæ obs³u one z innego piêtrowego punktu rozdzielczego (np. po³o onego piêtro ni ej). - Wszystkie u yte kable powinny byæ zaterminowane. - Sieæ okablowania strukturalnego jest systemem pasywnym i jako taka nie wymaga potwierdzenia kompatybilnoœci magnetycznej EMC (wg. EN 50173). - W obrêbie sieci powinno siê u ywaæ kabli o jednakowej impedancji nominalnej (np. 100W) oraz œwiat³owodów o jednakowych parametrach w³ókna (jednakowej œrednicy). - Dla sieci klasy D maksymalna d³ugoœæ, na której mo e nast¹piæ rozplot par przy z³¹czu wynosi 13mm. - Wszystkie elementy okablowania powinny byæ czytelnie oznaczone unikalnym numerem, po wykonaniu instalacji nale wykonaæ dokumentacjê sieci, która powinna byæ przechowywana i aktualizowana przez administratora sieci. - Nale y stosowaæ wtyki i gniazda niekluczowane. 1) Ró nice pomiêdzy normami W obecnej sytuacji prawnej, projektuj¹c okablowanie strukturalne nale y zdecydowaæ siê na jedn¹ konkretn¹ normê i konsekwentnie opieraæ siê na jej wytycznych. Generalnie w normach opisane jest okablowanie strukturalne, którego idea i za³o enia s¹ prawie identyczne, ró ni¹ siê jednak pomiêdzy sob¹ w szczegó³ach, o których warto pamiêtaæ. W tabeli 5 zebrane zosta³y ró nice pomiêdzy g³ównymi za³o eniami w poszczególnych normach.

7 Tabela 5. Ró nice miêdzy standardami ISO i EIA/TIA 568A Norma miêdzynarodowa ISO i europejska EN wprowadzaj¹ pewn¹ próbê definicji obszaru zastosowañ okablowania strukturalnego. Zgodnie z nimi o okablowaniu strukturalnym mo emy mówiæ w przypadku sieci o promieniu do 3000m, powierzchni biurowej do m2 i dla maksymalnie osób. Jednak wytyczne normy w konkretnych zastosowaniach nie musz¹ byæ szczegó³owo przestrzegane. Norma amerykañska TIA/EIA 568A nie wprowadza tego typu opisu. Najbardziej widoczn¹ ró nic¹ pomiêdzy normami jest sposób okreœlania mo liwoœci okablowania. W normie amerykañskiej funkcjonuje okreœlenie kategorii okablowania (np. kategoria 5), natomiast w normie miêdzynarodowej wymienia siê klasy okablowania (np. klasa D). W przysz³ych normach proponuje siê, aby ten sposób nazewnictwa zosta³ ujednolicony. W tabeli 6 zebrana zosta³a klasyfikacja okablowania wg ró nych norm. Tabela 6. Nazewnictwo punktów dystrybucyjnych Z instalacyjnego punktu widzenia najwiêksze ró nice dotycz¹ odleg³oœci w poszczególnych segmentach sieci. Zgodnie ze wszystkimi normami, maksymalna odleg³oœæ w okablowaniu pionowym i miêdzybudynkowym pomiêdzy miêdzybudynkowym i poœrednim punktem dystrybucyjnym, wynosi 2000 metrów przy u yciu wielomodowego kabla œwiat³owodowego, natomiast dodatkowo norma europejska EN dopuszcza, przy wykorzystaniu œwiat³owodu jednomodowego, maksymaln¹ odleg³oœæ do 3000 m. W okablowaniu pionowym dla linii telefonicznych, norma amerykañska TIA/EIA 568A dopuszcza maksymaln¹ odleg³oœæ 800 metrów przy wykorzystaniu wieloparowego kabla miedzianego kategorii 3. Okablowanie pionowe wykonane na kablu miedzianym kategorii 5 (klasy D) mo e mieæ d³ugoœæ maksymaln¹ do 90 metrów. Sumaryczna d³ugoœæ kabli krosowych w punkcie dystrybucyjnym i przy³¹czeniowych obszaru roboczego dla jednego toru nie mo e przekroczyæ 10 metrów. Zgodnie z norm¹ amerykañsk¹ TIA/EIA 568A d³ugoœæ kabla przy³¹czeniowego nie mo e przekroczyæ 3 metrów, natomiast zgodnie z norm¹ miêdzynarodow¹ ISO i europejsk¹ EN maksymalna d³ugoœæ kabli krosowych w punkcie dystrybucyjnym nie mo e przekroczyæ 5 metrów. W zwi¹zku z tym kabel przy³¹czeniowy mo e mieæ d³ugoœæ do 5 metrów (ISO i EN 50173). Ponadto normy miêdzynarodowa ISO i europejska EN dopuszczaj¹ stosowanie dodatkowych po³¹czeñ pomiêdzy punktami dystrybucyjnymi

8 tego samego poziomu (np. pomiêdzy poœrednimi punktami dystrybucyjnymi jak na rysunku 3). Z ciekawostek technicznych nale y dodaæ, e klasa D okablowania strukturalnego odnosi siê tylko do czteroparowych kabli miedzianych, zarówno ekranowanych (FTP, STP, SFTP), jak i nieekranowanych (UTP), normy miêdzynarodowa ISO i europejska EN nie specyfikuj¹ wymagañ dla wieloparowych kabli telefonicznych. 1) S³owniczek FEXT (z ang. Far End Crosstalk) Przes³uchy na odleg³ym koñcu kabla; zak³ócenie mierzone na przeciwnym koñcu kabla ni sygna³ wywo³uj¹cy zak³ócenie. Jest to parametr ³atwy do pomiaru, ale trudny do wyspecyfikowania w normach - wartoœæ jest zale na od d³ugoœci (a wiêc t³umienia) kana³u transmisji. ELFEXT (z ang. Equal-Level Far End Crosstalk) - przes³uchy oraz sygna³ zak³ócaj¹cy mierzone s¹ na przeciwnym koñcu kabla w stosunku do nadajnika. Wartoœæ uwzglêdnia d³ugoœæ kana³u i mo e byæ ³atwo wyspecyfikowana w normach. NEXT (z ang. Near End Crosstalk) - Najczêstszy sposób pomiaru przes³uchu zbli nego, polega na pomiarze poziomu sygna³u zaindukowanego w jednej parze przewodników, pochodz¹cego od sygna³u z dowolnej z trzech pozosta³ych par. PowerSum NEXT - polega na pomiarze poziomu sygna³u indukowanego w danej parze od sumy sygna³ów pochodz¹cych od wszystkich pozosta³ych par. Przes³uch zbli ny mierzony w ten sposób jest znacznie wiêkszy od mierzonego metod¹ tradycyjn¹ i lepiej oddaje charakter rzeczywistych przes³uchów wystêpuj¹cych w torze transmisyjnym. Bardzo istotny parametr dla instalacji w których bêd¹ dzia³a³y protoko³y transmisyjne wykorzystuj¹ce do transmisji wszystkie cztery pary przewodnika (np. Ethernet 100VG-AnyLAN, Ethernet 1000Base-T). Return Loss straty odbiciowe. Parametr ten okreœla wartoœæ sygna³u odbitego, co spowodowane jest niedopasowaniem (odbiciem) impedancji wzd³u kana³u transmisyjnego. Sygna³ ten mo e byæ Ÿród³em zak³óceñ dla sygna³u u ytecznego, co jest bardzo istotne w przypadku transmisji w dwóch kierunkach jednoczeœnie (np. przy Ethernet 1000Base-T). kabel krosowy jest to giêtki kabel zakoñczony z dwóch stron z³¹czem (RJ45, KATT, ST, SC), s³u ¹cy do wykonywania po³¹czeñ w punkcie dystrybucyjnym (np. pomiêdzy urz¹dzeniem aktywnym, a panelem z zakoñczeniami okablowania poziomego). kabel przy³¹czeniowy - jest to giêtki kabel zakoñczony z dwóch stron z³¹czem (RJ45, ST,SC), s³u ¹cy do wykonywania po³¹czeñ pomiêdzy punktem abonenckim, a urz¹dzeniem aktywnym u ytkownika (kart¹ sieciow¹, telefonem, drukark¹ sieciow¹). Literatura: 1. Norma TIA/EIA Telecommunications Building Wiring Standards. 2. Norma ISO/IEC Norma CENELEC EN Projekt normy prpn Wydanie specjalne miesiêcznika Networld Vademecum Teleinformatyka cz.3 ; 6. Materia³y szkoleniowe firmy Molex Premise Networks ; Autorzy: Krzysztof Ojdana Asystent Koordynatora ds. Produktu Molex Premise Networks Jacek Browarski Specjalista ds. Wsparcia Technicznego Molex Premise Networks

Okablowanie strukturalne

Okablowanie strukturalne Okablowanie strukturalne Media transmisji miedź Standardy okablowania budynków Przeznaczenie TIA/EIA-568A Stworzenie standardu okablowania telekomunikacyjnego zaspokajającego wymagania różnych producentów

Bardziej szczegółowo

Gigabitowy Ethernet, a okablowanie strukturalne Molex Premise Networks Technical Documents

Gigabitowy Ethernet, a okablowanie strukturalne Molex Premise Networks Technical Documents 1) Wprowadzenie. Okablowanie strukturalne jest bardzo dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê dziedzin¹ telekomunikacji. Ka dy rok przynosi coraz to nowe wyzwania, którym musi sprostaæ nowoczesny system okablowania

Bardziej szczegółowo

Okablowanie strukturalne -przegląd

Okablowanie strukturalne -przegląd Okablowanie strukturalne -przegląd Pojęcie okablowania strukturalnego Okablowanie strukturalne to tak przeprowadzona sieć kablowa w budynku, by z każdego stanowiska pracy, które tego wymaga, był dostęp

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Okablowanie Strukturalne

Okablowanie Strukturalne Okablowanie Strukturalne Michał Kalewski http://www.cs.put.poznan.pl/mkalewski mkalewski@cs.put.poznan.pl $Id: wizwiossl.lyx,v 1.3 2004/09/16 12:09:44 mkalewski Exp $ Spis treści 1 Okablowanie Strukturalne

Bardziej szczegółowo

Okablowanie strukturalne:

Okablowanie strukturalne: Okablowanie strukturalne: Pierwsze amerykańskie standardy okablowania, znane jako kategorie (EIA/TIA 568, 1991 r.), szybko ustąpiły miejsca kolejnym udoskonalonym wersjom, obejmującym kable skręcane parami,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

System okablowania CopperTEN

System okablowania CopperTEN nieekranowane rozwi¹zanie dla sieci 10Gbit/s Ethernet Obecnie trwaj¹ce prace standaryzacyjne IEEE 802.3an dotycz¹ce transmisji Ethernetowej z przep³ywnoœci¹ 10Gbit/s okreœli³y wymagania transmisyjne toru

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Standard TIA/EIA-568A

Standard TIA/EIA-568A Standard TIA/EIA-568A Commercial Building Telecommunications Cabling Standard Przeznaczenie TIA/EIA-568A Stworzenie standardu okablowania telekomunikacyjnego zaspokajającego wymagania różnych producentów

Bardziej szczegółowo

W gàszczu przewodów. Po ytek z wielu pracowników wyposa onych KONFIGURACJA. System okablowania dla ma ych firm

W gàszczu przewodów. Po ytek z wielu pracowników wyposa onych KONFIGURACJA. System okablowania dla ma ych firm KONFIGURACJA System okablowania dla ma ych firm W gàszczu przewodów Jeszcze niedawno podstawowymi narz dziami pracowników biurowych by y d ugopis, kartka papieru oraz kalkulator. Gwa towny rozwój informatyki

Bardziej szczegółowo

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego

PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego PRZEDMIAR ROBÓT dla instalacji okablowania strukturalnego Lp. Podstawa Opis Jedn.obm.Ilość 1 Instalacja okablowania strukturalnego 1.1 Okablowanie strukturalne - demontaŝ DemontaŜ instniejącego okablowania

Bardziej szczegółowo

POZYCJA 3 SIEĆ TELEFONICZNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 3

POZYCJA 3 SIEĆ TELEFONICZNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 3 POZYCJA 3 Zawartość: 4. Opis techniczny... 2 4.1. Normy i zalecenia... 2 4.2. ZałoŜenia projektowe... 2 4.3. Zakres opracowania... 2 4.4. Trasy kablowe... 2 4.5. Telefoniczna sieć rozdzielcza... 3 4.6.

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Okablowanie strukturalne budynków Molex Premise Networks Technical Documents

Okablowanie strukturalne budynków Molex Premise Networks Technical Documents Geneza powstania okablowania strukturalnego W celu zrozumienia istoty okablowania strukturalnego i przyczyn jego powstania, nale y przyjrzeæ siê systemom komputerowym oraz okablowaniu stosowanym w po³owie

Bardziej szczegółowo

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis Kodowanie SHDSL i SHDSL.bis (TC-PAM16/32/64/128) do 15.2Mbps po jednej parze do 60.8Mbps po czterech parach E1 (G.703/704) Nx64 (V.35/36, X.21) Zarządzalny Ethernet Switch

Bardziej szczegółowo

EN okablowanie strukturalne budynków EN okablowanie poziome EN okablowanie pionowe EN okablowanie krosowe i stacyjne Pierwszą

EN okablowanie strukturalne budynków EN okablowanie poziome EN okablowanie pionowe EN okablowanie krosowe i stacyjne Pierwszą EN 50173 okablowanie strukturalne budynków EN 50167 okablowanie poziome EN 50168 okablowanie pionowe EN 50169 okablowanie krosowe i stacyjne Pierwszą normą dotyczącą okablowania strukturalnego była norma

Bardziej szczegółowo

10 Gb w okablowaniu strukturalnym?

10 Gb w okablowaniu strukturalnym? 10 Gb w okablowaniu strukturalnym? Czy w systemach okablowania strukturalnego uzyskuje się przepustowości rzędu 10Gb? Czy obecnie istniej zapotrzebowanie na tak dużą przepustowość? Jakie kable umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorstwo Projektowania 4 3-100 Tychy al.marsza ka J.Pi sudskiego 12/319 Handlu i Us ug Tel. 217-05-58

Przedsi biorstwo Projektowania 4 3-100 Tychy al.marsza ka J.Pi sudskiego 12/319 Handlu i Us ug Tel. 217-05-58 Przedsi biorstwo Projektowania 4 3-100 Tychy al.marsza ka J.Pi sudskiego 12/319 Handlu i Us ug Tel. 217-05-58 KONTO: 65105013991000002260683533 43-100 TYCHY ul.dmowskiego 7 NIP- 646 110-31 - 49 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Okablowanie strukturalne elementy składowe

Okablowanie strukturalne elementy składowe Okablowanie strukturalne elementy składowe W sieci okablowania strukturalnego wyrónia si nastpujce elementy tworzce struktur sieci: 1. Okablowanie pionowe (wewntrz budynku) - kable miedziane lub/i wiatłowody

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Warszawa, dnia 08.11.2013 r. Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Dotyczy: postępowania na rozbudowę sieci lokalnej, strukturalnej i dedykowanej 230V w budynku Teatru Wielkiego Opery Narodowej,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu okablowania strukturalnego

Podstawy systemu okablowania strukturalnego Podstawy systemu okablowania strukturalnego Sposób okablowania budynków wymaga podjęcia odpowiednich, rzetelnych decyzji w zakresie telekomunikacji w przedsiębiorstwach. System okablowania jest podstawą

Bardziej szczegółowo

Elementy podłączeniowe.

Elementy podłączeniowe. Dziękujemy za wybór Sterboxa. Elementy podłączeniowe. Widoczne gniazdko do podłączenia kabla sieci komputerowej. Na górnej krawędzi gniazdko 12 stykowe, na dolnej 16 stykowe. Do tych gniazd podłącza się

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie miejsc pracy przy komputerze. Wykład: Projektowanie topologii i dobór elementów sieci teleinformatycznej. dr inż.

Projektowanie miejsc pracy przy komputerze. Wykład: Projektowanie topologii i dobór elementów sieci teleinformatycznej. dr inż. Projektowanie miejsc pracy przy komputerze Wykład: Projektowanie topologii i dobór elementów sieci teleinformatycznej dr inż. Walery Susłow Normy dot. budowy sieci telekomunikacyjnych Organizacja procesu

Bardziej szczegółowo

Projekt: Okablowanie strukturalne dla Domu Akademickiego

Projekt: Okablowanie strukturalne dla Domu Akademickiego Projekt: Okablowanie strukturalne dla Domu Akademickiego Obiekt: Dom Akademicki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza Adres: Poznań, ul. Nieszawska 3 Inwestor: Uniwersytet im. A. Mickiewicza ul. Henryka Wieniawskiego

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

Dedykowane systemy zasilania 230V w okablowaniu strukturalnym

Dedykowane systemy zasilania 230V w okablowaniu strukturalnym Dedykowane systemy zasilania 30V w okablowaniu strukturalnym Dedykowane systemy zasilania 30V Równolegle z prowadzonym okablowaniem strukturalnym nale y doprowadziæ zasilanie 30 V do urz¹dzeñ aktywnych

Bardziej szczegółowo

MESO - H MESO - HX MESO - L

MESO - H MESO - HX MESO - L INSTRUKCJA OS UGI The Transmitter Company PRZETWORNIK TEMPERATURY Z PROTOKO EM HART MESO - H MESO - HX MESO - L PRZEDSIÊIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ Oświadczamy, iż Projekt Wykonawczy branży teletechnicznej: ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU. 137 NA LABORATORIUM BADAŃ SYSTEMU LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II 1 Tematyka wykładu: Media transmisyjne Jak zbudować siec Ethernet Urządzenia aktywne i pasywne w

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji elektrycznej PSU XL PRIVA-LITE SYSTEMS.

Przewodnik instalacji elektrycznej PSU XL PRIVA-LITE SYSTEMS. SYSTEMS www.glassolutions.eu ? T 1. Informacje ogólne 2 2. Opis 2 3. Instalacja 3 4. Pod³¹czenie przewodów przed³u aj¹cych do zasilacza 3-4 5. Uziemienie obramowania uziemiaj¹cego 5 6. Pod³¹czenie prze³¹cznika/odbiornika

Bardziej szczegółowo

Przykłady architektur sieci szerokopasmowych WDM: a).gwiazda, b). drzewo.

Przykłady architektur sieci szerokopasmowych WDM: a).gwiazda, b). drzewo. SMK WYKŁAD 17 SIECI ŚWIATŁOWODOWE ( Wstęp do wsp. telek. św., J. Siuzdak) 1. Wielodostępne sieci ze zwielokrotnieniem długości fali i częstotliwości (WDM, FDM) a). Szerokopasmowe Przykłady architektur

Bardziej szczegółowo

Rozbud. sieci komp. w powiat. centrum porad. psych.-pedag. i doskonal. naucz. w Głogowie. strona nr 1 OPIS TECHNICZNY

Rozbud. sieci komp. w powiat. centrum porad. psych.-pedag. i doskonal. naucz. w Głogowie. strona nr 1 OPIS TECHNICZNY Rozbud. sieci komp. w powiat. centrum porad. psych.-pedag. i doskonal. naucz. w Głogowie. strona nr 1 OPIS TECHNICZNY ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ W POWIATOWYM CENTRUM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepiêciowa systemów videomonitoringu opartego na kamerach IP Prawie ca³a powierzchnia naszej planety pokryta jest siatk¹ po³¹czeñ elektrycznych. Oprócz sieci energoelektrycznych w szybkim

Bardziej szczegółowo

Teoria sieci. TI I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi

Teoria sieci. TI I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi 1 Teoria sieci 1. Definicja Sieć jest to połączenie przynajmniej dwóch komputerów ze sobą przy pomocy medium transmisyjnego. 2. Rodzaje sieci LAN Local Area Network. Lokalna sieć komputerowa łącząca grupę

Bardziej szczegółowo

Aleksander Wierzbicki ul. gen. Józefa Bema 18 19-200 Grajewo

Aleksander Wierzbicki ul. gen. Józefa Bema 18 19-200 Grajewo Aleksander Wierzbicki ul. gen. Józefa Bema 18 19-200 Grajewo INWESTOR: NAZWA INWESTYCJI: omenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie Adaptacja poddasza budynku głównego P PSP w Grajewie ETAP

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Collegium Maius ul. Fredry 10, 61-701 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepiêciowa systemów wideomonitoringu opartego na kamerach IP Wy³adowania elektryczne stanowi¹ istotne zagro- enie dla ludzi, urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych oraz budynków. Najwiêksze

Bardziej szczegółowo

POZYCJA 2 SIEĆ STRUKURALNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 2

POZYCJA 2 SIEĆ STRUKURALNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 2 POZYCJA 2 SIEĆ STRUKTURALNA Zawartość: 3. Opis techniczny... 2 3.1. Normy i zalecenia... 2 3.2. ZałoŜenia projektowe... 2 3.3. Zakres opracowania... 2 3.4. Dobór i opis instalacji strukturalnej... 2 3.5.

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepiêciowa przewodowych sieci komputerowych Ethernet Wy³adowania elektryczne stanowi¹ istotne zagro- enie dla ludzi, urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych oraz budynków. Najwiêksze

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Arkusza kosztorysowania sieci klasy NGA na obszarach wymagających wsparcia publicznego.

Instrukcja do Arkusza kosztorysowania sieci klasy NGA na obszarach wymagających wsparcia publicznego. Załącznik 3 do poradnika dotyczącego planowania i projektowania sieci klasy NGA Instrukcja do Arkusza kosztorysowania sieci klasy NGA na obszarach wymagających wsparcia publicznego. Wersja 1.0 Projekt:

Bardziej szczegółowo

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Instrukcja monta u ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Kamstrup Sp. zo.o., ul. Borsucza 40, 02-213 Warszawa TEL.: +(22) 577 11 00 FAX.: +(22) 577 11 11 Email: biuro@kamstrup.pl WEB: www.kamstrup.pl 1. Monta W nowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 14 Strona 2 z 14 Strona 3 z 14 Strona 4 z 14 Strona 5 z 14 Strona 6 z 14 Uwagi ogólne Egzamin praktyczny w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych zdawały wyłącznie osoby w wieku wskazującym

Bardziej szczegółowo

Okablowanie strukturalne budynków

Okablowanie strukturalne budynków Okablowanie strukturalne budynków Geneza powstania okablowania strukturalnego W celu zrozumienia istoty okablowania strukturalnego i przyczyn jego powstania, naleŝy przyjrzeć się systemom komputerowym

Bardziej szczegółowo

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX Nowoœci¹ w ofercie PW DEFRO s¹ kot³y du ych mocy EKOPELL MAX zaprojektowane do spalania biomasy i spe³niaj¹ce wszystkie wymagania znowelizowanej normy PN-EN 303-5. W kot³ach

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej

Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej Projektowanie sieci firmowej od A do Z 01 Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej w każdej firmie, a coraz częściej także w domu. Jeśli zależy Ci, aby sieć w Twojej firmie funkcjonowała

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE Internet po świetle

PROMOCJE Internet po świetle Cennik usług INTROLAN na dzień 01-07-2016 PROMOCJE Internet po świetle Pakiet (umowa 24 m-ce, podłączenie kablem światłowodowym ) FIBER-40 40Mbps FIBER-80 80Mbps FIBER-120 120Mbps FIBER-160 160Mbps Miesięczny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

sie Grupa komputerów i i innych urz dze,, na przyk ad drukarek i i skanerów, po cza komunikacyjnego, które umo liwia wzajemn wspó prac i i wymian

sie Grupa komputerów i i innych urz dze,, na przyk ad drukarek i i skanerów, po cza komunikacyjnego, które umo liwia wzajemn wspó prac i i wymian Topologia sieci sie Grupa komputerów i i innych urz dze,, na przyk ad drukarek i i skanerów, po czonych za pomoc cza komunikacyjnego, które umo liwia wzajemn wspó prac i i wymian danych. Local Area Network

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne

Termometry bimetaliczne TM 54.01 Seria termometrów o du ej wytrzyma³oœci Model 54 German Lloyd Approval (with feature liquid damping only) Odpowiednie w konstrukcjach maszyn, urz¹dzeñ, zbiorników. Dziêki zastosowaniu t³umienia

Bardziej szczegółowo

1. Dane ogólne. 2. Okablowanie strukturalne

1. Dane ogólne. 2. Okablowanie strukturalne 1. Dane ogólne Podstawa opracowania - uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem obiektu uwzględniające ich wymagania, istniejący stan tych systemów w budynku biurowym oraz inne warunki techniczno - użytkowe,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH URZĄD GMINY CZERWONAK Poznań 20.08.2007 r. 8 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Wykorzystana

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ DLA REGIONALNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W GRUDZIĄDZU

ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ DLA REGIONALNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W GRUDZIĄDZU Załącznik do SIWZ ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ DLA REGIONALNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W GRUDZIĄDZU I. ZAKRES: PROJEKT, MONTAś, URUCHOMIENIE, POMIARY, DOKUMENTACJA. Zakres prac obejmować będzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 3/2012 do CZĘŚCI II KADŁUB 2011 GDAŃSK Zmiany Nr 3/2012 do Części II Kadłub 2011, Przepisów klasyfikacji i budowy statków morskich, zostały zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

Elementy sprzętowe oraz programowe sieci

Elementy sprzętowe oraz programowe sieci Elementy sprzętowe oraz programowe sieci Elementy sprzętowe oraz programowe sieci Na sieci komputerowe składają się elementy sprzętowe oraz programowe. Do elementów sprzętowych sieci zaliczamy: Urządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. Obecnie dostępne są dwa dokumenty:

1. Wprowadzenie. Obecnie dostępne są dwa dokumenty: 1. Wprowadzenie W chwili obecnej z niecierpliwością oczekujemy na oficjalne wydanie standardów specyfikujących system okablowania strukturalnego kategorii 6. Przez długi czas były dostępne jedynie drafty

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Opinogóra Górna, dn. 10.03.2014r. GOPS.2311.4.2014 ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 I. Cel ćwiczenia: Poznanie poprzez samodzielny pomiar, parametrów elektrycznych zasilania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING Jednostka opracowująca: SPIS SPECYFIKACJI SST - 05.03.11 RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Temat 6.7. Projektowanie, montaż i konfiguracja sieci komputerowej

Temat 6.7. Projektowanie, montaż i konfiguracja sieci komputerowej Temat 6.7. Projektowanie, montaż i konfiguracja sieci komputerowej Normy okablowania strukturalnego PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie 1 Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie, B. Głodek, TME Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie Złącza wysokoprądowe są bardzo szybko rozwijająca się gałęzią rynku. Projektanci stawiają przed

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Rzeszów 2014 r. 1. Niniejsze kryteria opracowano w oparciu o: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - Ustawę dnia

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT MONTA OWYCH INSTALACJA LAN. Budowa centrum edukacyjno rewalidacyjnego w O awie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT MONTA OWYCH INSTALACJA LAN. Budowa centrum edukacyjno rewalidacyjnego w O awie SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT MONTA OWYCH INSTALACJA LAN Budowa centrum edukacyjno rewalidacyjnego w O awie dz. nr 47/2 ul. Iwaszkiewicza oraz 48, 47/3, 47/1 (dr); obr b: 0003 O awa (AM48); gmina O

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01.00 ROBOTY GEODEZYJNE 42 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 43 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)...43 1.2. Zakres stosowania ST...43 1.3. Zakres Robót objętych ST...43

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in INSTEL Technika Telekomunikacyjna ul. Jaracza 55a, 90-251 Łódź tel: 042 632 60 00 fax: 042 631 92 04 e-mail: info@instel.com.pl http://www.instel.com.pl Wrzesień 2010 PROJEKT INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO INWENTARYZACJI 3 3. OPIS TECHNICZNY 4 3.1. ISTNIEJĄCA

Bardziej szczegółowo

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi 5.3. Regula falsi i metoda siecznych 73 Rys. 5.1. Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi Rys. 5.2. Przypadek f (x), f (x) > w metodzie regula falsi 74 V. Równania nieliniowe i uk³ady równañ liniowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT...

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SPIS TRE CI 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... 3 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT... 4 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo