REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na najem lokali użytkowych na okres min. 2 lat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na najem lokali użytkowych na okres min. 2 lat"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na najem lokali użytkowych na okres min. 2 lat 1 Organizator Przetarg jest organizowany przez Wójta Gminy Lipnica Wielka. 2 Miejsce przeprowadzenia przetargu Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej; Lipnica Wielka na Orawie 518; woj. małopolskie. 3 Terminy przetargu 1. Oferty na najem lokali użytkowych należy złożyć w miejscu i w dniach wskazanych w ogłoszeniu o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych na okres min. 2 lat. Oferty nie będą przyjmowane po upływie terminu wskazanego w ogłoszeniu. 2. Oferent może wycofać ofertę przed upływem końcowego terminu składania ofert. Oferentowi przysługuje w tym przypadku możliwość zwrotu wadium wpłaconego w związku z planowanym udziałem w przetargu. 3. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu i w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych na okres min. 2 lat. 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 1) wniesienie wadium; 2) złożenie oferty. 4 Warunki uczestnictwa w przetargu 2. Oferta (wypełniony druk oferty wraz z załączonymi dokumentami) powinna być złożona w zamkniętej kopercie, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zaklejenia. Na kopercie umieszcza się napis OFERTA oraz informacje: adres lokalu, którego oferta dotyczy, nazwa oferenta. 4. Oferent ma prawo do zmiany swojej oferty przed upływem końcowego terminu składania ofert jedynie w przypadku wycofania poprzednio złożonej oferty na dany lokal. 5. W przypadku złożenia ofert na więcej niż jeden lokal wymagane są odrębne oferty na każdy z lokali (tj. zaklejona koperta zawierająca wypełniony druk oferty oraz komplet kopii wszystkich wymaganych załączników i kopię dowodu wpłaty wadium). Należy także określić preferencje wyboru lokalu w sytuacji, gdy oferent zamierza wynająć tylko jeden spośród lokali na które złożył oferty. 1. Oferta powinna zawierać: 5 Oferta 1) adres i powierzchnię lokalu, o który ubiega się oferent; 2) imię i nazwisko, oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon kontaktowy; 3) oferowaną wysokość stawki czynszu netto za okres 12 miesięcy i za jeden miesiąc (jednoznacznie bez tzw. przedziałów i innych wariantów); 4) oferowana branża (zgodnie ze specyfikacją branż stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu); 1 z 5

2 5) przewidywana ilość osób w lokalu, przewidywany okres trwania prac remontowo-adaptacyjnych, przewidywana szacunkowa wartość nakładów związanych z remontem adaptacją lokalu, informacja o najmowaniu lokali użytkowych od Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej; 6) dane dodatkowe (propozycja dostosowania lokalu dla osób niepełnosprawnych); 7) wymagane oświadczenia (załącznik nr 1 do oferty); 8) określenie sposobu ewentualnego zwrotu wadium (podanie numeru konta bankowego) w przypadkach określonych w zasadach przetargu; 9) podpis oferenta i data sporządzenia oferty. 2. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Za ważną uznaje się jedynie ofertę złożoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Oferent może wypełnić druk ręcznie lub korzystając z komputera / maszyny do pisania. Zmiana treści wzoru oferty na najem lokalu użytkowego skutkuje odrzuceniem oferty. 3. Do oferty należy załączyć obowiązkowo n/w dokumenty (w zależności od charakteru podmiotu): 1. podmioty prowadzące działalność gospodarczą: a. niezmieniony i podpisany załącznik nr 1 do oferty; b. kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej z datą wystawienia nieprzekraczającą 3 miesięcy przed datą złożenia oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z KRS, itp.); c. kopie potwierdzone za zgodność z oryginałami Decyzji o nadaniu nr REGON i NIP; d. w przypadku osób fizycznych rozliczających się w formie spółki cywilnej aktualna umowa spółki cywilnej; e. aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z płatnościami wg stanu na datę ogłoszenia przetargu lub oświadczenia o braku zaległości w ww. opłatach wraz z pisemnym zobowiązaniem się do dostarczenia zaświadczeń przed podpisaniem umowy; f. oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy, wraz z kopią dowodu osobistego pełnomocnika; g. w przypadku najmowania innych lokali użytkowych od Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej - oświadczenie o adresach najmowanych lokali oraz o braku zaległości w opłatach z tytułu najmu tych lokali; h. kopia potwierdzenia wpłaty wadium (Uwaga - nie będą przyjmowane wydruki z kont internetowych bez oryginalnych pieczęci banku) - brak spełnienia tego wymogu skutkuje odrzuceniem oferty; 2. podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej: a. osoby fizyczne 1. niezmieniony i podpisany załącznik nr 1 do oferty; 2. pisemne oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej na dzień złożenia oferty (załącznik nr 2 do oferty); 3. pisemne zobowiązanie do dostarczenia kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przed podpisaniem umowy najmu (załącznik nr 3 do oferty); 4. kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem Decyzji o nadaniu nr NIP; 5. kopia dowodu osobistego oferenta, 6. oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy, wraz z kopią dowodu osobistego pełnomocnika; 7. kopia potwierdzenia wpłaty wadium (Uwaga - nie będą przyjmowane wydruki z kont internetowych bez oryginalnych pieczęci banku) - brak spełnienia tego wymogu skutkuje odrzuceniem oferty; b. inne podmioty 1. niezmieniony i podpisany załącznik nr 1 do oferty; 2. pisemne oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej na dzień złożenia oferty (załącznik nr 2 do oferty); 3. kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem Decyzji o nadaniu nr REGON; 2 z 5

3 4. kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem odpisu z KRS z datą wystawienia nieprzekraczającą 3 miesięcy przed datą złożenia oferty. Jeżeli podmiot nie uzyskał jeszcze wpisu do KRS wraz z kopią wniosku o zarejestrowanie podmiotu z prezentatą sądu załącza statut, umowę lub akt założycielski wraz ze zobowiązaniem do dostarczenia brakującego dokumentu (załącznik nr 3 do oferty); 5. pisemne zobowiązanie do dostarczenia kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem Decyzji o nadaniu nr NIP w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy najmu; 6. oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy, wraz z kopią dowodu osobistego pełnomocnika; 7. kopia potwierdzenia wpłaty wadium (Uwaga - nie będą przyjmowane wydruki z kont internetowych bez oryginalnych pieczęci banku) - brak spełnienia tego wymogu skutkuje odrzuceniem oferty. 6 Związanie ofertą Oferent jest związany ofertą w ciągu 60 dni od dnia otwarcia ofert. 7 Wadium 1. Kwota wadium dla każdego lokalu użytkowego zostaje podana wraz z podstawowymi informacjami charakteryzującymi dany lokal użytkowy. 2. W przypadku złożenia ofert na więcej niż jeden lokal użytkowy, oferent zobowiązany jest do: 1) wniesienia najwyższego z wadiów w przypadku chęci wynajęcia tylko jednego z wybranych lokali, 2) wniesienia wadium za każdy lokal w przypadku chęci najmu kilku wybranych przez oferenta lokali. 3. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia r. Wadium można wnieść przelewem na konto depozytowe Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej: nr Za datę wpłaty uznaje się datę uznania przez Bank rachunku Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej. 4. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu. 5 W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał przetarg nie zawarł umowy najmu w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu, wadium nie podlega zwrotowi. 6. Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie, wadium zostaje zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż po upływie 3 dni roboczych od dnia wywieszenia komunikatu Wójta o rozstrzygnięciu przetargu. 7. W przypadku przekroczenia terminu z winy Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej określonego w ust. 6 wadium zwraca się wraz z odsetkami w wysokości ustawowej. 8 Podstawa prawna Zakres i tryb pracy komisji przetargowej określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108/. 9 Lokal do wynajęcia W celu obejrzenia lokali oraz zapoznania się z ich stanem technicznym, a także projektami protokołów zdawczo-odbiorczych należy zgłosić się do Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej 518,w godzinach pracy tzn. w czwartek 24 lipca 2008 r. w godz Pakiet przetargowy 1. Pakiet przetargowy jest wywieszony na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Lipnica Wielka, a także dostępny na stronach internetowych oraz 2. Wzór umowy najmu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Warunki umowy nie podlegają negocjacjom. 3 z 5

4 11 Ważność przetargu 1. Przetarg może odbyć się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymogi i warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. 2. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu. 1. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. 12 Część jawna i niejawna 2. Część jawna odbywa się w obecności oferentów i nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Urzędu Gminy Lipnica Wielka (pok. 2). W części jawnej przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg a następnie wraz z komisją przetargową: - podaje liczbę otrzymanych ofert, - dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert oraz tożsamość osób, które je złożyły, - przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów, - weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu, - zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu, - zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu. 3. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli: - nie odpowiadają warunkom przetargu, - zostały złożone po wyznaczonym terminie, - nie zawierają danych jakie zgodnie z warunkami przetargu powinna zawierać oferta lub dane te są niekompletne, - do ofert nie dołączono kopii dowodu wpłacenia wadium, - są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści. 4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę jako jedyne kryterium zaoferowaną cenę. 5. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybrała żadnej ze złożonych ofert. 6. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli oferty. Komisja zawiadamia tych oferentów o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert. 7. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. O wysokości postąpień decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 8. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. 13 Wynik i skargi 1. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. 2. W terminie 3 dni roboczych od daty wywieszenia komunikatu o zamknięciu przetargu uczestnik przetargu może wnieść do Wójta Gminy Lipnica Wielka skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. 3. Wójt rozpatruje skargę w terminie 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Do czasu rozpatrzenia skargi czynności związane z najmem lokalu ulegają wstrzymaniu. 4. W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Wójt podaje do publicznej wiadomości, wywieszając na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu. 5. Komunikat Wójta o wyniku przetargu zostanie umieszczony na okres 7 dni na stronach internetowych oraz wywieszony na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Lipnica Wielka, niezwłocznie po rozpatrzeniu ewentualnych skarg. 4 z 5

5 14 Rodzaj działalności w lokalu, pozwolenia i koncesje 1. Dopuszcza się wynajem lokali użytkowych na każdą działalność gospodarczą (chyba że rodzaj działalności zostanie wykluczony w załączniku nr 1 do ogłoszenia o przetargu), pod warunkiem, iż własnym staraniem i na własne ryzyko najemca uzyska konieczne zezwolenia do prowadzenia wskazanej działalności (m.in. stosownych służb architektoniczno-budowlanych i konserwatorskich). 2. Wygranie w przetargu lokalu użytkowego nie jest jednoznaczne z uzyskaniem przez oferenta koncesji na alkohol (lub innych). O koncesję na alkohol może wystąpić Najemca lokalu po podpisaniu umowy najmu na dany lokal - do Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej. 15 Umowa 1. Umowę najmu z oferentem, który wygrał przetarg, zawiera Wójt Gminy Lipnica Wielka lub osoba upoważniona do działania w jego imieniu. 2. Przy podpisaniu umowy najmu oferent zobowiązany jest okazać dowód wpłaty kaucji i oryginały dokumentów, których kopie zostały załączone do druku oferty. 16 Czynsz 1. Czynsz płatny jest od dnia podpisania umowy. 2. W okresie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy najmu Najemca nie będzie płacił zaproponowanego czynszu, a jedynie będzie ponosił rzeczywiste koszty utrzymania lokali, celem przystosowania lokali do prowadzenia działalności, a także uzyskania koniecznych zezwoleń do prowadzenia wskazanej działalności (m.in. zgody stosownych służb architektoniczno-budowlanych i konserwatorskich). 17 Prawa organizatora Wójt Gminy Lipnica Wielka zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 5 z 5

6 załącznik nr 1 do regulaminu przetargu na najem lokali użytkowych O F E R T A na najem lokalu użytkowego usytuowanego w Lipnicy Wielkiej - Przywarówka... o powierzchni całkowitej... m 2 ( adres ) 1. DANE PODSTAWOWE: Imię i nazwisko / nazwa / firma OFERENTA Adres / siedziba OFERENTA Adres korespondencyjny Telefon, faks, tel. komórkowy... Proponowany czynsz netto za najem lokalu będącego przedmiotem oferty jednoznaczna bez tzw. przedziałów i innych wariantów (proponowany czynsz roczny i miesięczny) PLN (za okres 12 miesięcy) słownie:... PLN (za okres 1 miesiąca) słownie:... Oferowana branża /zgodnie z wykazem branż stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu przetargu/ numer z wykazu branż :. nazwa branży słownie : Przewidywana ilość osób w lokalu... Przewidywany okres trwania prac remontowo - adaptacyjnych... Przewidywana szacunkowa wartość nakładów związanych z remontem adaptacją lokalu Czy oferent najmuje lokale użytkowe od Gminy Lipnica Wielka TAK / NIE ** Jeżeli tak, proszę podać adres: DANE DODATKOWE: Propozycja dostosowania lokalu dla osób niepełnosprawnych Proponowany zakres prac ** niepotrzebne skreślić

7 załącznik nr 1 do regulaminu przetargu na najem lokali użytkowych 3. Szkicowy opis dotyczący sposobu zagospodarowania lokalu i prowadzonej w nim działalności. Przewidywany zakres prac, jakie oferent zamierza wykonać w lokalu oraz przybliżony czas trwania robót: Dane personalne osób upoważnionych do podpisania umowy: Imiona i nazwisko... Imiona rodziców... Adres zamieszkania... Nr dowodu osobistego PESEL... NIP. Imiona i nazwisko... Imiona rodziców... Adres zamieszkania... Nr dowodu osobistego PESEL... NIP. 5. Określenie sposobu ewentualnego zwrotu wadium Wpłaty wadium w kwocie... zł dokonałem/łam przelewem bankowym/ gotówką* w dniu... r. W przypadku przysługiwania mi zwrotu wadium w sytuacjach określonych w zasadach przetargu, proszę o przelanie wadium na rachunek bankowy nr DO OFERTY ZAŁĄCZAM OBOWIĄZKOWO WYMAGANE DOKUMENTY (wymienione w 5 ust. 3 Regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych na okres min. 2 lat ): 1. niezmieniony i podpisany załącznik nr 1 do oferty; 2. kopia potwierdzenia wpłaty wadium; Warszawa, dnia... czytelny podpis oferenta (pieczątka firmy) ** niepotrzebne skreślić

8 załącznik nr 1 do oferty na najem lokalu użytkowego w przetargu (oferent) Lipnica Wielka, dnia... Urząd Gminy w Lipnicy Wielkiej Lipnica Wielka Lipnica Wielka na Orawie Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem przetargu na najem lokali użytkowych, stanowiących własność gminy Lipnica Wielka, położonych na terenie Lipnicy Wielkiej - Przywarówka, trybem odbioru wadium i tekstem umowy najmu, które akceptuję bez zastrzeżeń. Oświadczam, że dokonałem/am oględzin lokalu i zapoznałem/am się z jego stanem technicznym. W przypadku zawarcia ze mną umowy najmu nie będę wnosił o zmianę stawki czynszu ustalonej w przetargu. Zobowiązuję się do doręczenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art pkt 4 i 5 kodeksu postępowania cywilnego w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. Oświadczam, że z uwagi na zastany i znany mi stan techniczny ww. lokalu, w przypadku zawarcia ze mną umowy najmu, nie będę zgłaszał/a, w trakcie trwania stosunku najmu, roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim działalności. Oświadczam ponadto, że znany mi jest stan prawny dotyczący sposobu i trybu postępowania dotyczącego korzystania z nieruchomości wspólnej budynku, w którym usytuowany jest lokal użytkowy stanowiący przedmiot najmu jako niepodlegającej prawu najmu i wymagającej odpowiedniego uzgadniania i uzyskiwania zgody Urzędu Gminy, jak również oświadczam, że przed rozpoczęciem najmu uzyskam wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenie i koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w wynajętym lokalu. Oświadczam także, że wszelkie dane zawarte w niniejszej ofercie odpowiadają rzeczywistości i złożone zostały przeze mnie zgodnie z prawdą. Posiadam świadomość, iż oferta wypełniona nieprawidłowo, bez wymaganych dokumentów lub posiadająca inne braki formalne, nie zostanie rozpatrzona. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu oraz realizacji umowy najmu lokalu użytkowego.... czytelny podpis oferenta (pieczątka firmy)

9 załącznik nr 2 do oferty na najem lokalu użytkowego w przetargu (oferent) Lipnica Wielka, dnia... Urząd Gminy w Lipnicy Wielkiej Lipnica Wielka Lipnica Wielka na Orawie Oświadczam, że na dzień złożenia oferty nie prowadzę działalności gospodarczej.... czytelny podpis oferenta (pieczątka firmy)

10 załącznik nr 3 do oferty na najem lokalu użytkowego w przetargu (oferent) Lipnica Wielka, dnia... Urząd Gminy w Lipnicy Wielkiej Lipnica Wielka Lipnica Wielka na Orawie a) osoby fizyczne ** W przypadku wygrania przetargu zobowiązuję się dostarczyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przed podpisaniem umowy najmu.... czytelny podpis oferenta (pieczątka firmy) b) inne podmioty ** W przypadku wygrania przetargu zobowiązuję się dostarczyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię odpisu z KRS w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia komunikatu Wójta o wyniku przetargu.... czytelny podpis oferenta (pieczątka firmy) ** niepotrzebne skreślić

11 załącznik nr 2 do regulaminu przetargu na najem lokali użytkowych 1. Sklepy 1.1 sklep spożywczy 1.2 sklep wielobranżowy (w tym przemysłowy) 1.3 księgarnia 1.4 galeria sztuki 1.5 kwiaciarnia 2. Biura WYKAZ BRANŻ 2.1 biura firm handlowych, produkcyjnych i usługowych, 2.2 biura partii politycznych, poselskie, senatorskie 2.3 biura organizacji społecznych i związkowych, stowarzyszeń, fundacji itp. 2.4 kancelarie prawne i notarialne, zespoły adwokackie, doradztwo finansowe, inwestycyjne, firmy konsultingowe, działalność marketingowa, reklamowa i promocyjna, agencje nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe. 3. Zakłady usługowe 3.1 usługi bytowe np. zegarmistrz, szewc, krawiec, fryzjer, magiel, naprawa agd i rtv, ślusarstwo, usługi elektromechaniczne, szklarstwo, pralnia, punkt foto, punkt xero, optyk, mechanika precyzyjna 3.2 usługi jubilerskie, grawerskie, cyzelerskie i podobne, 3.3 ośrodki kursów np. języków obcych, tańca, sztuk walki 3.4 prywatne żłobki, przedszkola i szkoły 3.5 prywatne lecznice, gabinety lekarskie, stomatolog, zakłady kosmetyczne, salony odnowy biologicznej, solarium, 3.6 kina, teatry 3.7 biura tłumaczeń, usługi internetowe 3.8 poczta 4. Zakłady gastronomiczne 4.1 restauracje 4.2 kawiarnie, herbaciarnie, lodziarnie 4.3 bary, jadłodajnie, pizzerie, naleśnikarnie 4.4 pub 4.5 klub gastronomiczno-rozrywkowy 5. Instytucje budżetowe nie dotyczy konkursów ofert 6. Instytucje finansowe 6.1 banki, domy maklerskie 6.2 kantory, lombardy, kolektury gier losowych, 6.3 firmy ubezpieczeniowe, brokerskie, 7. Hurtownie, składy, magazyny 7.1 magazyny, archiwa 7.2 szatnie, portiernie 8 Pracownie twórcze 8.1 pracownie plastyczne, metaloplastyka 8.2 wyrób galanterii artystycznej, 8.3 pracownie projektowe 8.4 pracownie graficzne (komputerowe) 9. Zakłady produkcyjne 9.1 piekarnie 9.2 poligrafia 9.3 cukiernie

12 załącznik nr 3 do regulaminu przetargu na najem lokali użytkowych UMOWA NAJMU NR... zawarta w dniu w Lipnicy Wielkiej pomiędzy Urzędem Gminy Lipnica Wielka, z siedzibą Lipnica Wielka 518, Lipnica Wielka na Orawie, nr NIP , zwanym w treści umowy Wynajmującym, reprezentowanym przez: mgr inż. Mariusz Murzyniak Wójt Gminy Lipnica Wielka a..., z siedzibą..., wpisaną do Rejestru...,... posiadającą nr NIP , Regon..., zwaną w treści umowy Najemcą, reprezentowaną przez :... o następującej treści: 1 1. Wynajmujący oddaje Najemcy w najem lokal użytkowy w budynku OSP - Przywarówka, usytuowany na II piętrze o powierzchni ogólnej 137,2 m 2, w tym: 2. Protokół pomiaru powierzchni lokalu wraz z planem lokalu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy Wynajmujący oświadcza, że lokal nie jest obciążony prawami osób trzecich. 2. Lokal zostanie wydany Najemcy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. Powyższy protokół zawiera opis stanu technicznego lokalu, w tym rodzaj i stan techniczny instalacji i urządzeń znajdujących się w lokalu. Stan lokalu opisany w protokole będzie stanowił punkt wyjścia przy rozliczeniach stron po zakończeniu umowy najmu i po wydaniu lokalu przez Najemcę. 3. Wynajmujący ma prawo do dokonywania wizji lokalu, w szczególności w celu kontroli właściwej eksploatacji lokalu. 4. Najemca zapewni Wynajmującemu i osobom go reprezentującym lub stosownie upoważnionym, prawo wstępu do lokalu w godzinach otwarcia, w celu dokonania niezbędnych napraw lub kontroli, a w przypadkach nagłych również poza godzinami otwarcia Najemca będzie wykorzystywał ww. lokal na:... (rodzaj działalności) 2. Zmiana sposobu wykorzystania lokalu wymaga uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. 3. Najemca zobowiązuje się rozpocząć działalność, o której mowa w ust. 1 niniejszej umowy, w terminie...od dnia zawarcia umowy najmu. Przedłużenie terminu rozpoczęcia działalności z winy najemcy przekraczające jeden miesiąc bez uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy najmu. 4. Uprawnienia Najemcy powstałe w wyniku podpisania niniejszej umowy nie mogą bez uprzedniej zgody Wynajmującego stanowić zabezpieczenia innych zobowiązań Najemcy, pod rygorem wypowiedzenia najmu Najemca uzyska, przed rozpoczęciem działalności w najmowanym lokalu wszelkie zaświadczenia, zezwolenia lub koncesje niezbędne do prowadzenia swojej działalności. 2. Brak lub cofnięcie zaświadczeń, zezwoleń lub koncesji, o których mowa w ust. 1, może stanowić przyczynę wypowiedzenia niniejszej umowy przez Wynajmującego. 3. Najemca zobowiązany jest w najkrótszym możliwym czasie poinformować Wynajmującego na piśmie o braku lub cofnięciu zaświadczeń, zezwoleń lub koncesji, o których mowa w ust. 1. OSP - PRZEWARÓWKA pow. 137,2 m 2 Strona 1 z 7

13 załącznik nr 3 do regulaminu przetargu na najem lokali użytkowych 5 1. Najemca nie może dokonać cesji praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Wynajmującego niezależnie od formy cesji. W przypadku jeżeli Wynajmujący wyrazi zgodę na zbycie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, za zobowiązania finansowe powstałe do dnia cesji odpowiadają solidarnie dotychczasowy najemca i nowy najemca. 2. Wynajmujący ma prawo dokonania cesji swych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 6 Poza innymi obowiązkami określonymi w niniejszej umowie i przepisami prawa Najemca zobowiązuje się do: 1) używania wynajętego lokalu z należytą starannością, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do prowadzenia w nim działalności określonej w 3 ust. 1 niniejszej umowy, zgodnie z przepisami prawa, 2) używania lokalu zgodnie z przepisami bhp i ppoż., a także w sposób niezakłócający działalności najemców sąsiednich lokali, 3) dbałości o estetykę, wystrój wewnętrzny i zewnętrzny lokalu, utrzymania w lokalu porządku i czystości oraz jego okresowego odnawiania, 4) niedokonywania bez pisemnej zgody Wynajmującego zmian naruszających w sposób trwały substancję lokalu lub budynku, w którym lokal się znajduje, w szczególności wymiany witryn, okien, drzwi, przebudowy otworów, trwałej przebudowy układu wnętrza, 5) jeśli w lokalu znajdują się elementy zabytkowe, do niedokonywania bez pisemnej zgody Wynajmującego w nich zmian, 6) nie oddawania wynajętego lokalu w podnajem lub do bezpłatnego używania w całości lub w części bez uprzedniej, pisemnej zgody Wynajmującego, 7) powiadomienia Wynajmującego o każdej zmianie osób reprezentujących Najemcę, w terminie 7 dni od daty dokonania tej zmiany, 8) przestrzegania regulaminu porządku domowego, 9) uzyskania wymaganych prawem pozwoleń Najemca zobowiązany jest do wykonywania na własny koszt i we własnym zakresie następujących napraw i konserwacji: 1) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych, 2) okien i drzwi, zamków i zamknięć, 3) wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą, 4) trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, urządzeń płuczących z wyposażeniem, zlewozmywaków, umywalek z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą, 5) osprzętu, aparatury i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, począwszy od punktu przyłączenia instalacji lokalu do instalacji budynku lub złącza kablowego, 6) pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów, etażowego centralnego ogrzewania, łącznie z jego wymianą, 7) drobnych napraw instalacji i urządzeń technicznych zapewniających korzystanie z ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody oraz drobnych napraw połączonych ze zwykłym używaniem instalacji i urządzeń sanitarnych, 8) uzupełniania i oszklenia drzwi i okien, 9) przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności, 10) urządzeń wentylacyjnych, 11) innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez: a) malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów, b) malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych. 2. Przed przystąpieniem do planowanego remontu lokalu użytkowego wymagane jest złożenie przez Najemcę szczegółowego zakresu robót, w postaci stosownych dokumentów prawem wymaganych, celem uzyskania zgody Wynajmującego na piśmie bądź zawarcia porozumienia OSP - PRZEWARÓWKA pow. 137,2 m 2 Strona 2 z 7

14 załącznik nr 3 do regulaminu przetargu na najem lokali użytkowych remontowego, w zależności od zakresu robót, chyba że remont lub naprawa ma charakter nagły, wynikający z konieczności usunięcia skutków awarii Najemca powinien uzyskać wszystkie zezwolenia administracyjne lub inne niezbędne dla realizacji robót o których mowa w 7 oraz powinien uzyskać, w momencie zakończenia robót, wszystkie, ewentualnie wymagane atesty i świadectwa zgodności. Najemca powinien dostarczyć Wynajmującemu kopie wszystkich tych dokumentów. 2. Najemca nie może dokonywać w lokalu żadnych zmian rozkładu, rozbiórek, przebić ścian i sklepień oraz podłóg, bez wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego i na warunkach przez niego określonych. 3. Elementy wykończeniowe, ulepszające lub instalacyjne wykonane przez Najemcę w lokalu, które są na trwale z nim związane, stanowią część składową lokalu. 4. Po zakończeniu niniejszej umowy Najemca nie ma prawa odłączenia i zabrania urządzeń, ulepszeń i instalacji wykonanych za jego staraniem w lokalu, jeżeli te urządzenia, ulepszenia i instalacje stały się częścią składową lokalu. Jednakże Wynajmujący zastrzega sobie prawo żądania przywrócenia lokalu do stanu zgodnego z protokołem zdawczo-odbiorczym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy przez Najemcę na koszt Najemcy. 5. W przypadku gdyby w wyniku zmian obowiązującego ustawodawstwa lub przepisów wykonawczych albo polecenia uprawnionych służb (Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, straży pożarnej, sanepidu itp.) lokal musiał zostać poddany adaptacjom lub dodatkowym robotom wykończeniowym, a byłoby to skutkiem zmian dokonanych w lokalu przez Najemcę, prace te będą obciążać Najemcę Wynajmujący zobowiązuje się do dołożenia wszelkiej staranności w celu zapewnienia sprawnego działania urządzeń technicznych w budynku, umożliwiających Najemcy korzystanie z energii elektrycznej, gazowej, ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody, dźwigu osobowego. Ponadto odpowiedzialny jest za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, a także do wykonania pozostałych napraw lokalu i znajdujących się w nim urządzeń, które nie obciążają Najemcy, chyba że zostały one zainstalowane przez Najemcę na jego koszt. 2. Najemca zobowiązany jest do zawarcia we własnym zakresie umów z dostawcami energii elektrycznej i gazowej przed dniem rozpoczęcia działalności w najmowanym lokalu. 3. Wynajmujący będzie pobierał od Najemcy, celem wpłaty na rzecz dostawców mediów, opłaty za następujące świadczenia dodatkowe: ogrzewanie lokalu, dostarczanie ciepłej i zimnej wody, odprowadzanie ścieków do kanalizacji publicznej, wywóz nieczystości, stosownie do obciążeń Wynajmującego z tego tytułu i proporcjonalnie do zajmowanej przez Najemcę powierzchni lokalu. 4. W przypadku zawarcia przez Najemcę umów z dostawcami mediów we własnym zakresie, za odpowiednie świadczenia dodatkowe opłaty określone w ust. 3 nie będą pobierane Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy znajdujących się w lokalu, zaistniałych w wyniku zdarzeń przez niego niezawinionych. 2. W przypadku konieczności dokonania w lokalu lub w budynku napraw obciążających Wynajmującego, Najemca obowiązany jest, po powiadomieniu go przez Wynajmującego na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac, umożliwić swobodny dostęp do lokalu. 3. Wynajmujący ma prawo instalować, konserwować, użytkować, naprawiać i wymieniać rury, instalacje, kable i przewody, które dochodzą do innych części budynku i które przechodzą przez lokal, przy czym Wynajmujący uczyni to w sposób najmniej utrudniający prowadzenie działalności przez Najemcę. 4. Strony oświadczają, że jeżeli w czasie trwania najmu zajdzie nagła i nieprzewidziana potrzeba wykonania napraw obciążających Wynajmującego, Najemca niezwłocznie na piśmie powiadomi Wynajmującego. Powiadomienie pisemne Wynajmującego jest wymagane także w przypadku powstania wszelkich uszkodzeń lub zniszczeń lokalu. W wypadku zaniechania tych obowiązków Wynajmujący może żądać naprawienia szkody powstałej wskutek biernego zachowania się Najemcy, jak również może żądać uiszczenia wartości szkody bezpośrednio lub pośrednio dotyczącej Wynajmującego, a w szczególności z tytułu zwłoki w zgłoszeniu szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego OSP - PRZEWARÓWKA pow. 137,2 m 2 Strona 3 z 7

15 załącznik nr 3 do regulaminu przetargu na najem lokali użytkowych 5. W przypadku awarii, Najemca zobowiązuje się do niezwłocznego udostępnienia lokalu na żądanie Wynajmującego lub wskazanej przez niego osobie, w celu dokonania naprawy. 6. W związku z pracami prowadzonymi przez Wynajmującego, Najemca usunie na swój koszt meble, inne urządzenia, przewody i maszyny, których demontaż okaże się niezbędny. 7. Za czas wyłączenia lokalu z użytkowania z przyczyn leżących po stronie Wynajmującego, Najemcy przysługuje odpowiednia zniżka czynszu najmu oraz należności za świadczenia dodatkowe Najemca nie może bez uprzedniej zgody Wynajmującego umieszczać szyldów, plakatów, napisów i innych oznaczeń Najemcy na nieruchomości, a w przypadku części wspólnych nieruchomości bez uprzedniej zgody właściciela nieruchomości. 2. Najemca zobowiązany jest do uiszczania podatku od nieruchomości Najemca płacić będzie Wynajmującemu miesięczny czynsz najmu w wysokości: a) netto... zł, b) podatek VAT... zł, c) brutto... zł. (słownie:...) 2. Czynsz płatny będzie od dnia zawarcia umowy najmu. 3. Czynsz najmu i opłaty za świadczenia dodatkowe płatne są z góry do dnia 10 każdego miesiąca, gotówką w kasie Urzędu Gminy Lipnica Wielka lub przelewem na rachunek nr BS JABŁONKA W przypadku dokonywania zapłaty przelewem datą zapłaty jest data uznania rachunku Wynajmującego. 4. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy. 5. Opóźnienie w zapłacie czynszu najmu lub opłat za świadczenia dodatkowe przekraczające dwa pełne okresy płatności stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia, po uprzednim udzieleniu Najemcy na piśmie dodatkowego jednomiesięcznego terminu do zapłaty zaległości. 6. W przypadku nie uiszczenia czynszu i opłat w terminie określonym w ust. 4 Wynajmującemu przysługuje prawo żądania odsetek ustawowych za zwłokę. 7. W przypadku, gdy lokal jest przedmiotem współnajmu za zobowiązania finansowe, wynikające z wykonania umowy, odpowiadają solidarnie wszyscy najemcy. 13 Wynajmujący ma prawo corocznie dokonywać waloryzacji czynszu wg wskaźnika wzrostu cen i usług, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły. Wysokość waloryzacji określa Wójt Gminy Lipnica wielka w drodze zarządzenia, w terminie do końca października, z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku Umowę niniejszą strony zawierają na czas oznaczony od... do Wszelkie pisma kierowane do Wynajmującego będą doręczane na adres: Urząd Gminy w Lipnicy Wielkiej Lipnica Wielka na Orawie 518 zaś do Najemcy na adres: Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o każdej zmianie adresu. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres określony w ust. 2 uznaje się za doręczone. 4. Pismo przesłane drugiej stronie na adres określony w ust. 2 awizowane dwukrotnie, uznaje się za doręczone Po rozwiązaniu umowy najmu Najemca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Wynajmującego lokalu w stanie niepogorszonym, jednakże nie ponosi on odpowiedzialności za zużycie lokalu będące następstwem jego prawidłowego używania. Punkt wyjścia do ustalenia stanu OSP - PRZEWARÓWKA pow. 137,2 m 2 Strona 4 z 7

16 załącznik nr 3 do regulaminu przetargu na najem lokali użytkowych technicznego lokalu stanowi porównanie protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w 2 ust. 2 i protokołu zdawczo odbiorczego z daty przekazania lokalu Wynajmującemu. 2. Najemca zobowiązuje się przekazać lokal protokółem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w ust. 1 do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu, a w przypadku wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 14 dni od daty ustania stosunku najmu. 3. W przypadku opuszczenia lokalu przez Najemcę bez protokolarnego przekazania lokalu Wynajmującemu, stosownie do ust. 2, Wynajmujący ma prawo jednostronnego przejęcia lokalu, po uprzednim powiadomieniu Najemcy na piśmie o wyznaczonym terminie przejęcia, na adres do doręczeń ustalony pomiędzy stronami W przypadku gdy Najemca nie przekaże Wynajmującemu lokalu w terminie o którym mowa w 15 ust. 2, Wynajmującemu przysługuje odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu w wysokości 150 % dotychczasowego miesięcznego czynszu brutto i niezależnie od odszkodowania opłaty za świadczenia dodatkowe, o których mowa w 12 ust Należności wymienione w ust. 1 będą wnoszone w sposób i w terminie określonym w 12 ust Najemca bez zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie nie może dokonywać istotnych zmian ani ulepszeń lokalu. 2. Jeżeli Najemca zmienił lub ulepszył lokal bez wymaganej zgody, Wynajmujący może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego. W przypadku zatrzymania ulepszeń lub zmian Najemcy nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów. 3. Wynajmujący nie jest również zobowiązany do zwrotu Najemcy poniesionych przez niego nakładów, mających na celu przystosowanie lokalu do jego indywidualnych potrzeb lub w przypadku wymiany elementów, które stosownie do protokołu, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, nie zostały zakwalifikowane do wymiany. 4. W przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego o zwrot nieruchomości z wniosku byłych właścicieli lub ewentualnego zwrotu tej nieruchomości na rzecz byłego właściciela lub jego następców prawnych, Najemca od momentu powzięcia tej wiadomości na własne ryzyko ponosi nakłady na remont, modernizację i ulepszenia w lokalu, o którym mowa w 1 i z tego tytułu zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wynajmującego i jego następców prawnych. 5. Jeżeli po opuszczeniu lokalu przez Najemcę w lokalu pozostaną rzeczy przez niego wniesione, a Najemca nie odbierze ich w terminie ustalonym przez strony, a w braku takiego uzgodnienia, w terminie jednego miesiąca od dnia zawiadomienia go przez Wynajmującego, pozostawione w lokalu rzeczy traktowane będą jako porzucone przez Najemcę W przypadkach gdy Najemca: 1) używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub z jego przeznaczeniem, w tym dopuszcza do powstania szkód lub niszczy urządzenia w budynku przeznaczone do wspólnego korzystania i mimo upomnienia nie przestaje jej używać w taki sposób, lub 2) nie posiada lub utracił zezwolenia, zaświadczenia lub koncesje, o których mowa w 4 ust. 1, lub 3) zaniedbuje lokal do tego stopnia, że zostaje on narażony na zniszczenie, lub 4) wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, lub 5) pomimo wcześniejszego upomnienia ze strony Wynajmującego, przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym, lub 6) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty czynszu lub opłat dodatkowych i zachodzą przesłanki określone w 12 ust. 6, lub 7) wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej zgody Wynajmującego, lub 8) dokonał cesji praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez wymaganej zgody Wynajmującego, lub 9) nie dostarczył oświadczenia, o którym mowa w 19 ust. 1, lub OSP - PRZEWARÓWKA pow. 137,2 m 2 Strona 5 z 7

17 załącznik nr 3 do regulaminu przetargu na najem lokali użytkowych 10) wbrew postanowieniu z 3 ust. 4 zabezpieczył inne swoje zobowiązania uprawnieniami powstałymi wskutek nawiązania stosunku najmu bez uprzedniej zgody Wynajmującego, lub 11) nie dostarczył dokumentów, o których mowa w 25, Wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia. 2. Wynajmujący ma ponadto prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku gdy: 1) lokal posiada wady, które ujawniły się w trakcie najmu, uniemożliwiające wykorzystanie lokalu na działalność, o której mowa w 3 ust. 1, 2) z przyczyn niezależnych od Wynajmującego w lokalu nie może być prowadzona działalność określona w 3 ust. 1, 3) zachodzi konieczność przeznaczenia lokalu na inne cele, niż określone w niniejszej umowie, w tym na potrzeby własne Urzędu Gminy. 3. W przypadkach wypowiedzenia umowy określonych w ust. 2 Najemcy nie przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w stosunku do Wynajmującego z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu. 4. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia w przypadku, gdy Najemca: 1) zaniedbał obowiązku powiadomienia Wynajmującego, o którym mowa w 10 ust. 4 i nie dokonał niezbędnych napraw, wynikających z nagłej i nieprzewidzianej potrzeby, 2) korzysta z lokalu, nie przestrzegając związanych z tym przepisów prawa, 3) nie rozpoczął działalności w terminie określonym w 3 ust. 3, 4) nie dochował obowiązków określonych w 6 pkt Wypowiedzenie umowy jest, pod rygorem nieważności, dokonywane w formie pisemnej i doręczone stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Załącznikiem nr 4 do niniejszej umowy jest oświadczenie złożone przez Najemcę w którym Najemca zobowiązuje się do wydania i opróżnienia przedmiotu najmu w terminie 14 dni od daty ustania stosunku najmu, zaś co do obowiązku zapłaty czynszu i świadczeń dodatkowych wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT), w przypadku opóźnienia z zapłatą czynszu i świadczeń dodatkowych w terminie określonym w umowie, poddaje się egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie określonym w art ust. 4 i 5 k.p.c., co do kwoty będącej równowartością sześciomiesięcznego czynszu brutto i świadczeń dodatkowych brutto, z tym, że Wynajmujący będzie miał prawo wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności temu aktowi w terminie do 36 miesięcy od daty rozwiązania umowy. 2. Przedmiotowe oświadczenie Najemca zobowiązuje się dostarczyć do Wynajmującego w terminie 15 dni, od daty zawarcia niniejszej umowy, pod rygorem jej wypowiedzenia bez zachowania terminu wypowiedzenia. 20 Najemca, w przypadku gdy jest osobą fizyczną i wywiązuje się z obowiązków umownych ma prawo za pisemną zgodą Wynajmującego wskazać w trakcie trwania najmu: 1) małżonka lub osobę spokrewnioną z Najemcą w I stopniu (rodzice, dzieci), z którym zostanie zawarta umowa najmu na dotychczasowych warunkach, 2) następcę prawnego wstępującego w stosunek najmu z Wynajmującym, na wypadek śmierci, na warunkach dotychczasowych Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W przypadku współnajmu, współnajemcy upoważniają nie więcej niż dwóch spośród siebie, tj.:... do reprezentowania ich wobec Wynajmującego we wszystkich sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy, w tym do dokonywania zmiany warunków umowy, rozwiązywania umowy i przekazania lokalu. 3. W przypadku braku upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, wszelkie zmiany warunków umowy wymagają pisemnej zgody wszystkich współnajemców. OSP - PRZEWARÓWKA pow. 137,2 m 2 Strona 6 z 7

18 załącznik nr 3 do regulaminu przetargu na najem lokali użytkowych 22 Strony wyłączają możliwość przedłużenia umowy po jej uprzednim rozwiązaniu bądź wygaśnięciu w sposób, o którym mowa w art. 674 k.c W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i prawa miejscowego. 2. Spory mogące wyniknąć ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego. 3. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 24 Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Wynajmujący i jeden Najemca W przypadku, gdy w momencie zawierania umowy Najemca nie doręczył dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej i zaświadczenia o nadaniu numeru NIP zobowiązuje się on do dostarczenia tych dokumentów w terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy pod rygorem jej wypowiedzenia bez zachowania terminu wypowiedzenia.. 26 Postanowienia końcowe: z dniem podpisania niniejszej umowy rozwiązaniu ulega umowa najmu z dnia... Nr... Wynajmujący Najemca OSP - PRZEWARÓWKA pow. 137,2 m 2 Strona 7 z 7

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH PRZY UL.MARSZAŁKOWSKIEJ 24.

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH PRZY UL.MARSZAŁKOWSKIEJ 24. REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH PRZY UL.MARSZAŁKOWSKIEJ 24 1 Organizator Przetarg jest ogłaszany i organizowany przez Warszawki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ W OBIEKTACH DZIELNICOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ W OBIEKTACH DZIELNICOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Nr 05/J/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ W OBIEKTACH DZIELNICOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE Znak postępowania: SMP-5-01/2015 REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH Opracował:... Data:... ZATWIERDZIŁ Prezes:... UZGODNIENIA Radca

Bardziej szczegółowo

1 Organizator. Konkurs jest organizowany przez Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. 2 Miejsce przeprowadzenia konkursu

1 Organizator. Konkurs jest organizowany przez Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. 2 Miejsce przeprowadzenia konkursu Załącznik nr 2 do Zawiadomienia Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2015 r. o ogłoszeniu konkursu ofert na najem powierzchni użytkowej REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM POWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNO

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNO UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNO Zawarta w dniu... 2011 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Prezesem Spółdzielni. 2. Członkiem Zarządu działającymi w imieniu i na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej.. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

NA PROWADZENIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ ORAZ DZIERŻAWĘ TYCH POMIESZCZEŃ WRAZ Z ZAPLECZEM

NA PROWADZENIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ ORAZ DZIERŻAWĘ TYCH POMIESZCZEŃ WRAZ Z ZAPLECZEM REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ ORAZ DZIERŻAWĘ TYCH POMIESZCZEŃ WRAZ Z ZAPLECZEM 1 Organizator Konkurs organizowany jest przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach 2 Miejsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ WE WSI STARE BABICE. Organizator

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ WE WSI STARE BABICE. Organizator Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Stare Babice REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr6 do Regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego O F E R T A

Załącznik nr6 do Regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego O F E R T A Załącznik nr6 do Regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego O F E R T A na najem lokalu użytkowego o powierzchni 1.338,59 m 2 znajdującego się w Centrum Rekreacyjno Sportowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na najem lokalu użytkowego o powierzchni 919,20 m 2 znajdującego się w Centrum Rekreacyjno Sportowym w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR. przy ul. w

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR. przy ul. w UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR przy ul. w zawarta w dniu w pomiędzy: zamieszkałym w, przy ul., legitymującym się dowodem osobistym seria i nr, wydanym w dniu, PESEL, zwanym dalej Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM MIEJSC POSTOJOWYCH (na okres do 3 lat) Organizator

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM MIEJSC POSTOJOWYCH (na okres do 3 lat) Organizator Załącznik nr 2 do Zawiadomienia Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 24.05.2016 r. o ogłoszeniu konkursu ofert na najem miejsc postojowych REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM MIEJSC POSTOJOWYCH

Bardziej szczegółowo

MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego

MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego 1. Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy przy ulicy Sportowej 28 ogłasza pisemny nieograniczony

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU GARAŻU. 3 Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz i opłaty w wysokości...zł ( słownie złotych...) miesięcznie, w tym:

UMOWA NAJMU GARAŻU. 3 Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz i opłaty w wysokości...zł ( słownie złotych...) miesięcznie, w tym: UMOWA NAJMU GARAŻU zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: miastem Katowice reprezentowanym w niniejszej umowie przez Kierownika Oddziału Eksploatacji nr.. Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Posiadającym NIP., Regon

Posiadającym NIP., Regon WZÓR UMOWA NAJMU Zawarta w dniu.. pomiędzy. z siedzibą.. reprezentowanym przez...., działającego na podstawie Pełnomocnictwa znak. z dnia... udzielonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, posiadającym NIP...,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości Dyrektor ZSP, nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym dniem przetargu.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości Dyrektor ZSP, nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym dniem przetargu. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. Regulamin przeprowadzenia przetargu pisemnego ofertowego na wynajem pomieszczeń, znajdujących się w budynku, będącego w trwałym zarządzie

Bardziej szczegółowo

1 Organizator. Konkurs jest organizowany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie. 2 Terminy konkursu

1 Organizator. Konkurs jest organizowany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie. 2 Terminy konkursu Załącznik nr 1 do Ogłoszenia z dnia 13.11.2015 REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PODNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI OK. 140 m 2, ZNJADUJACEGO SIĘ W BUDYNKU PARKU WODNEGO OCTOPUS PRZY UL. SZKOLNEJ 18 W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ ORAZ DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ WRAZ Z ZAPLECZEM. Organizator

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ ORAZ DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ WRAZ Z ZAPLECZEM. Organizator REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ ORAZ DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ WRAZ Z ZAPLECZEM 1 Organizator Konkurs organizowany jest przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy podnajmu lokalu mieszkalnego

Wzór umowy podnajmu lokalu mieszkalnego UMOWA PODNAJMU zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria nr zam. w, przy ul. nr, zwanym w dalszej części umowy Podnajmującym a, legitymującym (cą) się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 Załącznik nr 2 Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 zawarta w Warszawie w dniu roku pomiędzy: Centralną Wojskową Przychodnią Lekarską CePeLek Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH BOKSÓW UŻYTKOWYCH (na okres do 3 lat) Organizator

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH BOKSÓW UŻYTKOWYCH (na okres do 3 lat) Organizator Załącznik nr 2 do Zawiadomienia Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia... o ogłoszeniu konkursu ofert na najem komunalnych boksów REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH BOKSÓW UŻYTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO Zawarta w dniu... w....pomiędzy:.............. (w przypadku osoby fizycznej należy podać imię, nazwisko osoby, adres zameldowania, numer i rodzaj dowodu tożsamości; w przypadku

Bardziej szczegółowo

W wyniku przeprowadzonego konkursu na najem lokalu z przeznaczeniem na działalność twórczą zawarto umowę najmu o następującej treści:

W wyniku przeprowadzonego konkursu na najem lokalu z przeznaczeniem na działalność twórczą zawarto umowę najmu o następującej treści: Załącznik nr 2 UMOWA NAJMU (najemcą jest osoba fizyczna) Zawarta w dniu. w Białogardzie pomiędzy: Miastem Białogard - Białogardzki Zarząd Nieruchomości z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 18 w Białogardzie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOśONEJ WE WSI ZIELONKI PARCELE.

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOśONEJ WE WSI ZIELONKI PARCELE. Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym na najem nieruchomości niezabudowanej połoŝonej we wsi Zielonki Parcele REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO W dniu... w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski Zakładem Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, z siedzibą przy ul. Żabiej 23 27 400 Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO LOKALU zawarta w dniu... roku w... pomiędzy: 1. Panem/panią..., zamieszkałym/-ą w... przy ul...., legitymującym/-ą się... wydanym przez..., posiadającym/-ą numer NIP..., nie prowadzącym/-ą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE PRZY ul. J.J. ROSTAFIŃSKICH 1

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE PRZY ul. J.J. ROSTAFIŃSKICH 1 REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE PRZY ul. J.J. ROSTAFIŃSKICH 1 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest organizowany przez Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu nr... /2013. (Wzór)

Umowa najmu nr... /2013. (Wzór) Załącznik Nr 3 do Regulaminu Konkursu Ofert w postępowaniu na wynajem lokalu użytkowego na terenie Kompleksu Sportowego Centrum Rekreacyjno-Sportowego m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany Umowa najmu nr...

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych sklepik szkolny

O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych sklepik szkolny ZS1-71441/1/2012 Dębica, dnia 09.07.2012r. O G Ł O S Z E N I E o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych sklepik szkolny 1. Zespół Szkół Nr 1 w Dębicy przy ul. Paderewskiego 4 ogłasza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS NIEOKREŚLONY. PESEL:., zwaną/ym dalej Wynajmującym ;

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS NIEOKREŚLONY. PESEL:., zwaną/ym dalej Wynajmującym ; UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO NA CZAS NIEOKREŚLONY zawarta w... pomiędzy:... zamieszkałą/ym w... ( ) przy ul.., PESEL:., zwaną/ym dalej Wynajmującym ; a. zamieszkałą/ym w... ( ) przy ul..., PESEL: ;

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Niniejsza umowa sporządzona została na podstawie skierowania z dnia znak:

U M O W A. Niniejsza umowa sporządzona została na podstawie skierowania z dnia znak: U M O W A najmu pomieszczenia tymczasowego zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, NIP 739-38-47-026, reprezentowaną przez Prezydenta Olsztyna, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego przez kilku najemców

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego przez kilku najemców UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO 1 zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a 1., legitymującym (cą) się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

Organizator. 2 Miejsce przeprowadzenia konkursu. 3 Terminy składania i otwarcia ofert

Organizator. 2 Miejsce przeprowadzenia konkursu. 3 Terminy składania i otwarcia ofert REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO KUCHNI SZKOLNEJ I ZAPLECZA KUCHENNEGO WRAZ Z USŁUGĄ ORGANIZACJI ŻYWIENIA UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 79 IM. STANISŁAWA KOSTKI POTOCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie skierowania z dnia znak:

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie skierowania z dnia znak: U M O W A najmu lokalu mieszkalnego zawarta...pomiędzy Gminą Olsztyn reprezentowaną przez Prezydenta Olsztyna, w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa Zbigniew Karpowicz - Dyrektor Zakładu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO I ORGANIZACJĘ PUNKTU ZBIOROWEGO ŻYWIENIA W GIMNAZJUM NR 81 im. prof. Witolda Doroszewskiego

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO I ORGANIZACJĘ PUNKTU ZBIOROWEGO ŻYWIENIA W GIMNAZJUM NR 81 im. prof. Witolda Doroszewskiego REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO I ORGANIZACJĘ PUNKTU ZBIOROWEGO ŻYWIENIA W GIMNAZJUM NR 81 im. prof. Witolda Doroszewskiego 1 Organizator Konkurs jest organizowany przez Gimnazjum nr

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na najem lokali użytkowych na okres nie dłuższy niż na 10 lat który odbędzie się w dniu 20 czerwca 2008 r. Wymogi dotyczące formy złożenia oferty: 1 ) złożenie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZSP-AN-2010-10/2015

Nr sprawy: ZSP-AN-2010-10/2015 Nr sprawy: ZSP-AN-2010-10/2015 OGŁOSZENIE Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych-Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach ogłasza przetarg na wynajem pokoju w internacie nr 103. Warunki przetargu:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU wzór. Nr.../2014. zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA NAJMU wzór. Nr.../2014. zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy: UMOWA NAJMU wzór Nr.../2014 zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa - Zarządem Mienia Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie (02-015) przy Pl. Starynkiewicza 7/9, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1.Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie skierowania z dnia... znak: RSL

1.Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie skierowania z dnia... znak: RSL U M O W A najmu lokalu mieszkalnego zawarta... pomiędzy Gminą Olsztyn reprezentowaną przez Prezydenta Olsztyna, w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa Zbigniew Karpowicz - Dyrektor Zakładu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna

Wzór umowy najmu powierzchni użytkowej wynajmującym osoba fizyczna UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu r. w, pomiędzy:, legitymującym (cą) się dowodem osobistym seria nr zam. w, przy ul. nr, zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a, legitymującym (cą) się

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO (WZÓR NR 1) NA CZAS NIEOZNACZONY

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO (WZÓR NR 1) NA CZAS NIEOZNACZONY UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO (WZÓR NR 1) NA CZAS NIEOZNACZONY zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Białystok - Zarząd Mienia Komunalnego, z siedzibą w Białymstoku przy ul. gen. J.Bema 89/1, NIP: 203 00 00 218,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE

UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE zawarta w dniu 01.10.2012 r. w Gdańsku pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Ujeścisko z siedzibą w Gdańsku, 80-180 Gdańsk, ul. Płocka 6, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa sporządzona została na podstawie skierowania znak: z dnia

Niniejsza umowa sporządzona została na podstawie skierowania znak: z dnia U M O W A najmu lokalu mieszkalnego zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10101 Olsztyn, NIP 73938 47026, reprezentowaną przez Prezydenta Olsztyna, w imieniu którego działa na

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU OFERT na najem lokali użytkowych, który odbędzie się w dniu 22.08.2008r.

WARUNKI KONKURSU OFERT na najem lokali użytkowych, który odbędzie się w dniu 22.08.2008r. WARUNKI KONKURSU OFERT na najem lokali użytkowych, który odbędzie się w dniu 22.08.2008r. I. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: 1) imię i nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem

Bardziej szczegółowo

projekt UMOWA NAJMU zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

projekt UMOWA NAJMU zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: UMOWA NAJMU projekt zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, reprezentowanym przez Pana Jacka Kubaczyka - Dyrektora Ośrodka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU pisemnego nieograniczonego

REGULAMIN PRZETARGU pisemnego nieograniczonego REGULAMIN PRZETARGU pisemnego nieograniczonego w sprawie sposobu przeprowadzania przez Województwo Lubelskie - Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Telefon, faks, tel. komórkowy... ... PLN/m 2 powierzchni użytkowej lokalu

O F E R T A. Telefon, faks, tel. komórkowy... ... PLN/m 2 powierzchni użytkowej lokalu O F E R T A na najem lokalu użytkowego w budynkach stanowiących własność Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu przy ul. 29 listopada 10,o powierzchni 6,44 m2 przeznaczonego na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIEO KONKURSIE

OGŁOSZENIEO KONKURSIE OGŁOSZENIEO KONKURSIE Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza konkurs na wynajem powierzchni użytkowej 5,7m 2 na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w budynku Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Negocjacje są organizowane przez Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy.

Negocjacje są organizowane przez Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. OGŁOSZENIE z dnia 22.05.2012 r. O NEGOCJACJACH NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH ( MIEJSC POSTOJOWYCH) na okres 3 lat Na podstawie 7 ust. 1 Zarządzenia nr 3323/2009 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 14 lipca

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. ul. Długosza 27 42-580 Wojkowice tel./fax 32 7696850 2. Miejsce i

Bardziej szczegółowo

U M O W A najmu lokalu mieszkalnego zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, NIP 739-38- 47-026, reprezentowaną przez Prezydenta Olsztyna, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

a:.. z siedzibą reprezentowanym przez :... Działający na podstawie.. Nr NIP.. Nr Regon. zwanym w treści umowy NAJEMCĄ, o następującej treści:

a:.. z siedzibą reprezentowanym przez :... Działający na podstawie.. Nr NIP.. Nr Regon. zwanym w treści umowy NAJEMCĄ, o następującej treści: Zał. Nr.2 UMOWA NAJMU umowa na wyłączność (projekt) Zawarta w dniu... pomiędzy : Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z siedzibą w 02-353 Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej

Bardziej szczegółowo

projekt UMOWA NAJMU zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

projekt UMOWA NAJMU zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: UMOWA NAJMU projekt zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, reprezentowanym przez Pana Jacka Kubaczyka - Dyrektora Ośrodka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT

REGULAMIN KONKURSU OFERT REGULAMIN KONKURSU OFERT na najem lokali użytkowych położonych w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy ogłoszonego przez Burmistrza Dzielnicy Wawer na podstawie Uchwały nr 2097/2014 Zarządu Dzielnicy Wawer m.st.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR. a NAZWA PODMIOTU.. ADRES... REGON.. reprezentowaną przez: Imię nazwisko.

WZÓR UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR. a NAZWA PODMIOTU.. ADRES... REGON.. reprezentowaną przez: Imię nazwisko. Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego będącego w dyspozycji Jeleniogórskiego Centrum Kultury WZÓR UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NR. Zawarta w dniu.. 2015 r. w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr. Dyrektora Wojciecha Samulowskiego zwanym dalej Wynajmującym, a.. z siedzibą w., ul.,

Wzór umowy. Umowa nr. Dyrektora Wojciecha Samulowskiego zwanym dalej Wynajmującym, a.. z siedzibą w., ul., Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: Olsztyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, z siedzibą przy ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn NIP 739-38-62-209 REGON 281524001 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Wójt Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168 zwany dalej Wynajmującym ogłasza, przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej KISIELIN.

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej KISIELIN. Regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność SM KISIELIN w Zielonej Górze 1 Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO. Organizator konkursu. Przedmiot konkursu i jego opis 3.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO. Organizator konkursu. Przedmiot konkursu i jego opis 3. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO Organizator konkursu 1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie. Miejsce przeprowadzenia konkursu 2. Konkurs zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

., ul., 31 519 Kraków, NIP.., zwaną w dalszej treści umowy Najemcą, reprezentowaną przez :

., ul., 31 519 Kraków, NIP.., zwaną w dalszej treści umowy Najemcą, reprezentowaną przez : UMOWA NAJMU Nr zawarta w dniu 2013 r. w Krakowie pomiędzy: Spółką Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Dunajewskiego 1/3, 31-133 Kraków, NIP 675 13 33 892, REGON 120117835,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o najem lokalu użytkowego

UMOWA. o najem lokalu użytkowego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr 86/10 z dnia 4.02.2010 r. UMOWA o najem lokalu użytkowego zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Wałbrzych w imieniu której działa :... zwanym w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 25 W KRAŚNIKU

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 25 W KRAŚNIKU REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 25 W KRAŚNIKU zatwierdzony przez Dyrektora SPZOZ w Kraśniku w dniu 13.07.2012 r.

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu lokalu mieszkalnego Nr

Umowa najmu lokalu mieszkalnego Nr Umowa najmu lokalu mieszkalnego Nr zawarta w dniu. w Bydgoszczy pomiędzy: Agencją Mienia Wojskowego w Warszawie Oddziałem Regionalnym Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy ul. Gdańska 163 A, 85-915 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR... r LOKALU MIESZKALNEGO

UMOWA NAJMU NR... r LOKALU MIESZKALNEGO UMOWA NAJMU NR... r LOKALU MIESZKALNEGO zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, reprezentowanym przez :... Dyrektora ZGN

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA NAJMU LOKALU I DODATKOWEJ POWIERZCHNI Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEPROWADZENIE ADAPTACJI NA CELE USŁUGOWE. a...

(PROJEKT) UMOWA NAJMU LOKALU I DODATKOWEJ POWIERZCHNI Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEPROWADZENIE ADAPTACJI NA CELE USŁUGOWE. a... (PROJEKT) UMOWA NAJMU LOKALU I DODATKOWEJ POWIERZCHNI Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEPROWADZENIE ADAPTACJI NA CELE USŁUGOWE zawarta w dniu. r pomiędzy: Przychodnią Specjalistyczną w Olsztynie 10-437 Olsztyn ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NA CZAS OZNACZONY NR /2006

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NA CZAS OZNACZONY NR /2006 UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NA CZAS OZNACZONY NR /2006 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy MIASTEM STOŁECZNYM WARSZAWA w imieniu którego działa: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa NR...

WZÓR UMOWY. Umowa NR... Umowa NR... WZÓR UMOWY Zawarta w dniu...r. pomiędzy: Miastem Opole Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą przy, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole, REGON: 000828874, NIP: 754-033-77-29 zwanym w

Bardziej szczegółowo

U M O W A N A J M U G A R A Ż U NR... / 2008

U M O W A N A J M U G A R A Ż U NR... / 2008 U M O W A N A J M U G A R A Ż U NR... / 2008 zawarta w dniu... r., w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

AO- IV.272.28.2014. I. Postanowienia ogólne

AO- IV.272.28.2014. I. Postanowienia ogólne AO- IV.272.28.2014 REGULAMIN PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO NA PROWADZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH W BUDYNKU STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ POWIATU KIELECKIEGO ZLOKALIZOWANYM

Bardziej szczegółowo

Przykładowy wzór umowy najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony. Umowa NR...

Przykładowy wzór umowy najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony. Umowa NR... Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu ofert na najem lokalu użytkowego Przykładowy wzór umowy najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony Umowa NR... zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy miastem stołecznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR... /20.

UMOWA NAJMU NR... /20. UMOWA NAJMU NR... /20. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: miastem stołecznym Warszawą - Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo z siedzibą w Warszawie (kod 01-494) przy ul. Oławskiej 3a, NIP

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO. na najem lokalu użytkowego

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO. na najem lokalu użytkowego Nr sprawy: ZZN/T/23/2014 WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na najem lokalu użytkowego PRZEDMIOT PRZETARGU: lokal użytkowy w budynku przy ul.3 Maja 51 w Koninie o pow. 49,95 m2. RODZAJ WŁASNOŚCI LOKALU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły o nieograniczonym pisemnym przetargu na wynajem lokalu użytkowego.

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły o nieograniczonym pisemnym przetargu na wynajem lokalu użytkowego. Regulamin przeprowadzenia nieograniczonego pisemnego przetargu na wynajem lokalu B 207 na prowadzenie działalności gospodarczej tj. kawiarni, klubu fitness na krytej pływalni na I piętrze przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego gabinet pod indywidualną praktykę stomatologiczną

OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego gabinet pod indywidualną praktykę stomatologiczną SP9/2/2016 Dębica dnia 27.05.2016 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego gabinet pod indywidualną praktykę stomatologiczną 1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 im.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA KONKURS ofert na wynajem powierzchni w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płockuprzy ul.kolegialnej 23 1) Opis powierzchni przeznaczonych na

Bardziej szczegółowo

Bełchatów, OGŁOSZENIE. Dotyczy : wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na sklepik spożywczy

Bełchatów, OGŁOSZENIE. Dotyczy : wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na sklepik spożywczy Bełchatów, 08.09.2011 OGŁOSZENIE Dotyczy : wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na sklepik spożywczy Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na wynajem lokalu użytkowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu pisemnego na najem pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej Sośnica do prowadzenia działalności biurowej

Regulamin przetargu pisemnego na najem pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej Sośnica do prowadzenia działalności biurowej Regulamin przetargu pisemnego na najem pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej Sośnica do prowadzenia działalności biurowej 1 1. Regulamin określa sposób i tryb przeprowadzenia przetargu na najem pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Umowa najmu Załącznik numer 2 do Zapytania Ofertowego w postępowaniu numer S2B/10/34 Wzór umowy najmu zawarta w dniu. 2010r. w Warszawie pomiędzy: zwanym dalej Wynajmującym, a Fundacją na Rzecz Budowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia punktu kasowego

REGULAMIN pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia punktu kasowego REGULAMIN pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w najem pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia punktu kasowego 1 1. Organizatorem przetargu jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO zawarta w dniu. r w Radomiu pomiędzy Łaźnią Radomskim Klubem Środowisk Twórczych i Galerią z siedzibą w Radomiu przy ul. Żeromskiego 56, reprezentowaną przez Dyrektora Beatę

Bardziej szczegółowo

1 Organizator. 2 Miejsce przeprowadzenia konkursu. Konkurs będzie przeprowadzany w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.

1 Organizator. 2 Miejsce przeprowadzenia konkursu. Konkurs będzie przeprowadzany w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W PRZEJŚCIU PODZIEMNYM ŁĄCZĄCYM STACJĘ METRA A-17 DWORZEC GDAŃSKI ZE STACJĄ PKP WARSZAWA GDAŃSKA I ŻOLIBORZEM 1 Organizator Organizatorem

Bardziej szczegółowo

U M O W A najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego zawarta dnia... pomiędzy:

U M O W A najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego zawarta dnia... pomiędzy: U M O W A najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego zawarta dnia... pomiędzy: 1. Spółdzielnią Mieszkaniową POJEZIERZE w Olsztynie, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej Wynajmującym, a 2. Panem/Panią...

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia lokalu użytkowego: powierzchnia bufetu szkolnego 15m² powierzchnia wnęki na II piętrze do 60m² do zagospodarowania

2) Powierzchnia lokalu użytkowego: powierzchnia bufetu szkolnego 15m² powierzchnia wnęki na II piętrze do 60m² do zagospodarowania Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego na bufet szkolny i organizację punktu gastronomicznego w XLVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ofert_g_83

Regulamin konkursu ofert_g_83 REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO I ORGANIZACJĘ PUNKTU ZBIOROWEGO ŻYWIENIA W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 1 Organizator Konkurs jest organizowany przez Gimnazjum z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

5. Zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 2) 6. Oświadczenie o obejrzeniu przedmiotu najmu.

5. Zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 2) 6. Oświadczenie o obejrzeniu przedmiotu najmu. OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM na najem lokalu mieszczącego się w budynku SP ZOZ Śródmieście w Opolu, przy ulicy Waryńskiego 30, z przeznaczeniem na prowadzenie apteki. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../20... najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul... w Warszawie

UMOWA Nr.../20... najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul... w Warszawie UMOWA Nr.../20... Ogólny wzór umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul.... w Warszawie zawarta w dniu... 20... r. w Warszawie pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Muranów z siedzibą pod adresem:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NA CZAS NIEOZNACZONY

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NA CZAS NIEOZNACZONY UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO NA CZAS NIEOZNACZONY zawarta. pomiędzy Gminą Białystok, NIP: 542 036 46 97, Regon: 000 515 000 zwaną dalej Wynajmującym, reprezentowaną przez: a zwanym dalej Najemcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku

Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na sprzedaż ruchomości oraz wynajmu/dzierżawy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr WSO-0151/0079/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 7 lipca 2009 r.

ZARZĄDZENIE nr WSO-0151/0079/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 7 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE nr WSO-0151/0079/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie: warunków przetargu i ustalenia regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego dwustopniowego na wynajem

Bardziej szczegółowo

1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy w Ozorkowie.

1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy w Ozorkowie. Regulamin przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na nieruchomości określone Uchwałami Rady Gminy w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Ozorków. 1. Przetarg ogłasza, organizuje

Bardziej szczegółowo

Przykładowy wzór umowy najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony. Umowa Nr...

Przykładowy wzór umowy najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony. Umowa Nr... Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu ofert na najem lokalu użytkowego Przykładowy wzór umowy najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony Umowa Nr... zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy miastem stołecznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYDZIERŻWIENIE SCHRONISKA PTTK NA HALI SZRENICKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYDZIERŻWIENIE SCHRONISKA PTTK NA HALI SZRENICKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYDZIERŻWIENIE SCHRONISKA PTTK NA HALI SZRENICKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE Organizator konkursu 1. Organizatorem konkursu jest Spółka Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Obowiązuje od 2 kwietnia 2013r. Wzór umowy najmu lokalu użytkowego załącznik nr 1 do regulamin przetargu ustnego, konkursu ofert lub negocjacji o najem nieruchomości, lokali użytkowych i garaży stanowiących

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. Politechniką Warszawską z siedzibą w Warszawie przy Placu Politechniki 1, Warszawa, reprezentowaną przez:

UMOWA NAJMU. Politechniką Warszawską z siedzibą w Warszawie przy Placu Politechniki 1, Warszawa, reprezentowaną przez: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 74 /2014 Rektora PW z dnia 14 listopada 2014 r. UMOWA NAJMU zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Politechniką Warszawską z siedzibą w Warszawie przy Placu Politechniki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0151/529/2004 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 grudnia 2004 roku

Zarządzenie Nr 0151/529/2004 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 grudnia 2004 roku Zarządzenie Nr 0151/529/2004 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu postępowania Przy przeprowadzaniu przetargów i rokowań na najem lokali użytkowych i

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność

UMOWA NAJMU. W lokalu opisanym w 1. najemca będzie prowadził działalność UMOWA NAJMU zawarta w dniu. pomiędzy Swarzędzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Swarzędz, ul. Wrzesińska 13 reprezentowanym przez: Prezesa mgr Jacka Jędrzejczyka zwanym Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

Bełchatów, 17.04.2014 OGŁOSZENIE. Dotyczy : wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na toalety publiczne.

Bełchatów, 17.04.2014 OGŁOSZENIE. Dotyczy : wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na toalety publiczne. Bełchatów, 17.04.2014 OGŁOSZENIE Dotyczy : wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na toalety publiczne. Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na wynajem lokalu użytkowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 16 /2014 r. Dyrektora Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież z dnia 1 lipca 2014 r. REGULAMIN przeprowadzania przetargów, rokowań, konkursu ofert oraz negocjacji na

Bardziej szczegółowo