REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na najem lokali użytkowych na okres min. 2 lat

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na najem lokali użytkowych na okres min. 2 lat"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na najem lokali użytkowych na okres min. 2 lat 1 Organizator Przetarg jest organizowany przez Wójta Gminy Lipnica Wielka. 2 Miejsce przeprowadzenia przetargu Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej; Lipnica Wielka na Orawie 518; woj. małopolskie. 3 Terminy przetargu 1. Oferty na najem lokali użytkowych należy złożyć w miejscu i w dniach wskazanych w ogłoszeniu o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych na okres min. 2 lat. Oferty nie będą przyjmowane po upływie terminu wskazanego w ogłoszeniu. 2. Oferent może wycofać ofertę przed upływem końcowego terminu składania ofert. Oferentowi przysługuje w tym przypadku możliwość zwrotu wadium wpłaconego w związku z planowanym udziałem w przetargu. 3. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu i w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych na okres min. 2 lat. 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 1) wniesienie wadium; 2) złożenie oferty. 4 Warunki uczestnictwa w przetargu 2. Oferta (wypełniony druk oferty wraz z załączonymi dokumentami) powinna być złożona w zamkniętej kopercie, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zaklejenia. Na kopercie umieszcza się napis OFERTA oraz informacje: adres lokalu, którego oferta dotyczy, nazwa oferenta. 4. Oferent ma prawo do zmiany swojej oferty przed upływem końcowego terminu składania ofert jedynie w przypadku wycofania poprzednio złożonej oferty na dany lokal. 5. W przypadku złożenia ofert na więcej niż jeden lokal wymagane są odrębne oferty na każdy z lokali (tj. zaklejona koperta zawierająca wypełniony druk oferty oraz komplet kopii wszystkich wymaganych załączników i kopię dowodu wpłaty wadium). Należy także określić preferencje wyboru lokalu w sytuacji, gdy oferent zamierza wynająć tylko jeden spośród lokali na które złożył oferty. 1. Oferta powinna zawierać: 5 Oferta 1) adres i powierzchnię lokalu, o który ubiega się oferent; 2) imię i nazwisko, oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon kontaktowy; 3) oferowaną wysokość stawki czynszu netto za okres 12 miesięcy i za jeden miesiąc (jednoznacznie bez tzw. przedziałów i innych wariantów); 4) oferowana branża (zgodnie ze specyfikacją branż stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu); 1 z 5

2 5) przewidywana ilość osób w lokalu, przewidywany okres trwania prac remontowo-adaptacyjnych, przewidywana szacunkowa wartość nakładów związanych z remontem adaptacją lokalu, informacja o najmowaniu lokali użytkowych od Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej; 6) dane dodatkowe (propozycja dostosowania lokalu dla osób niepełnosprawnych); 7) wymagane oświadczenia (załącznik nr 1 do oferty); 8) określenie sposobu ewentualnego zwrotu wadium (podanie numeru konta bankowego) w przypadkach określonych w zasadach przetargu; 9) podpis oferenta i data sporządzenia oferty. 2. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Za ważną uznaje się jedynie ofertę złożoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Oferent może wypełnić druk ręcznie lub korzystając z komputera / maszyny do pisania. Zmiana treści wzoru oferty na najem lokalu użytkowego skutkuje odrzuceniem oferty. 3. Do oferty należy załączyć obowiązkowo n/w dokumenty (w zależności od charakteru podmiotu): 1. podmioty prowadzące działalność gospodarczą: a. niezmieniony i podpisany załącznik nr 1 do oferty; b. kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej z datą wystawienia nieprzekraczającą 3 miesięcy przed datą złożenia oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z KRS, itp.); c. kopie potwierdzone za zgodność z oryginałami Decyzji o nadaniu nr REGON i NIP; d. w przypadku osób fizycznych rozliczających się w formie spółki cywilnej aktualna umowa spółki cywilnej; e. aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z płatnościami wg stanu na datę ogłoszenia przetargu lub oświadczenia o braku zaległości w ww. opłatach wraz z pisemnym zobowiązaniem się do dostarczenia zaświadczeń przed podpisaniem umowy; f. oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy, wraz z kopią dowodu osobistego pełnomocnika; g. w przypadku najmowania innych lokali użytkowych od Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej - oświadczenie o adresach najmowanych lokali oraz o braku zaległości w opłatach z tytułu najmu tych lokali; h. kopia potwierdzenia wpłaty wadium (Uwaga - nie będą przyjmowane wydruki z kont internetowych bez oryginalnych pieczęci banku) - brak spełnienia tego wymogu skutkuje odrzuceniem oferty; 2. podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej: a. osoby fizyczne 1. niezmieniony i podpisany załącznik nr 1 do oferty; 2. pisemne oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej na dzień złożenia oferty (załącznik nr 2 do oferty); 3. pisemne zobowiązanie do dostarczenia kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przed podpisaniem umowy najmu (załącznik nr 3 do oferty); 4. kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem Decyzji o nadaniu nr NIP; 5. kopia dowodu osobistego oferenta, 6. oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy, wraz z kopią dowodu osobistego pełnomocnika; 7. kopia potwierdzenia wpłaty wadium (Uwaga - nie będą przyjmowane wydruki z kont internetowych bez oryginalnych pieczęci banku) - brak spełnienia tego wymogu skutkuje odrzuceniem oferty; b. inne podmioty 1. niezmieniony i podpisany załącznik nr 1 do oferty; 2. pisemne oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej na dzień złożenia oferty (załącznik nr 2 do oferty); 3. kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem Decyzji o nadaniu nr REGON; 2 z 5

3 4. kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem odpisu z KRS z datą wystawienia nieprzekraczającą 3 miesięcy przed datą złożenia oferty. Jeżeli podmiot nie uzyskał jeszcze wpisu do KRS wraz z kopią wniosku o zarejestrowanie podmiotu z prezentatą sądu załącza statut, umowę lub akt założycielski wraz ze zobowiązaniem do dostarczenia brakującego dokumentu (załącznik nr 3 do oferty); 5. pisemne zobowiązanie do dostarczenia kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem Decyzji o nadaniu nr NIP w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy najmu; 6. oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy, wraz z kopią dowodu osobistego pełnomocnika; 7. kopia potwierdzenia wpłaty wadium (Uwaga - nie będą przyjmowane wydruki z kont internetowych bez oryginalnych pieczęci banku) - brak spełnienia tego wymogu skutkuje odrzuceniem oferty. 6 Związanie ofertą Oferent jest związany ofertą w ciągu 60 dni od dnia otwarcia ofert. 7 Wadium 1. Kwota wadium dla każdego lokalu użytkowego zostaje podana wraz z podstawowymi informacjami charakteryzującymi dany lokal użytkowy. 2. W przypadku złożenia ofert na więcej niż jeden lokal użytkowy, oferent zobowiązany jest do: 1) wniesienia najwyższego z wadiów w przypadku chęci wynajęcia tylko jednego z wybranych lokali, 2) wniesienia wadium za każdy lokal w przypadku chęci najmu kilku wybranych przez oferenta lokali. 3. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia r. Wadium można wnieść przelewem na konto depozytowe Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej: nr Za datę wpłaty uznaje się datę uznania przez Bank rachunku Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej. 4. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu. 5 W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał przetarg nie zawarł umowy najmu w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu, wadium nie podlega zwrotowi. 6. Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie, wadium zostaje zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż po upływie 3 dni roboczych od dnia wywieszenia komunikatu Wójta o rozstrzygnięciu przetargu. 7. W przypadku przekroczenia terminu z winy Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej określonego w ust. 6 wadium zwraca się wraz z odsetkami w wysokości ustawowej. 8 Podstawa prawna Zakres i tryb pracy komisji przetargowej określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108/. 9 Lokal do wynajęcia W celu obejrzenia lokali oraz zapoznania się z ich stanem technicznym, a także projektami protokołów zdawczo-odbiorczych należy zgłosić się do Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej 518,w godzinach pracy tzn. w czwartek 24 lipca 2008 r. w godz Pakiet przetargowy 1. Pakiet przetargowy jest wywieszony na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Lipnica Wielka, a także dostępny na stronach internetowych oraz 2. Wzór umowy najmu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Warunki umowy nie podlegają negocjacjom. 3 z 5

4 11 Ważność przetargu 1. Przetarg może odbyć się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymogi i warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. 2. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu. 1. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. 12 Część jawna i niejawna 2. Część jawna odbywa się w obecności oferentów i nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Urzędu Gminy Lipnica Wielka (pok. 2). W części jawnej przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg a następnie wraz z komisją przetargową: - podaje liczbę otrzymanych ofert, - dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert oraz tożsamość osób, które je złożyły, - przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów, - weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu, - zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu, - zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu. 3. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli: - nie odpowiadają warunkom przetargu, - zostały złożone po wyznaczonym terminie, - nie zawierają danych jakie zgodnie z warunkami przetargu powinna zawierać oferta lub dane te są niekompletne, - do ofert nie dołączono kopii dowodu wpłacenia wadium, - są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści. 4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę jako jedyne kryterium zaoferowaną cenę. 5. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybrała żadnej ze złożonych ofert. 6. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli oferty. Komisja zawiadamia tych oferentów o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert. 7. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. O wysokości postąpień decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 8. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. 13 Wynik i skargi 1. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. 2. W terminie 3 dni roboczych od daty wywieszenia komunikatu o zamknięciu przetargu uczestnik przetargu może wnieść do Wójta Gminy Lipnica Wielka skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. 3. Wójt rozpatruje skargę w terminie 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Do czasu rozpatrzenia skargi czynności związane z najmem lokalu ulegają wstrzymaniu. 4. W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Wójt podaje do publicznej wiadomości, wywieszając na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu. 5. Komunikat Wójta o wyniku przetargu zostanie umieszczony na okres 7 dni na stronach internetowych oraz wywieszony na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Lipnica Wielka, niezwłocznie po rozpatrzeniu ewentualnych skarg. 4 z 5

5 14 Rodzaj działalności w lokalu, pozwolenia i koncesje 1. Dopuszcza się wynajem lokali użytkowych na każdą działalność gospodarczą (chyba że rodzaj działalności zostanie wykluczony w załączniku nr 1 do ogłoszenia o przetargu), pod warunkiem, iż własnym staraniem i na własne ryzyko najemca uzyska konieczne zezwolenia do prowadzenia wskazanej działalności (m.in. stosownych służb architektoniczno-budowlanych i konserwatorskich). 2. Wygranie w przetargu lokalu użytkowego nie jest jednoznaczne z uzyskaniem przez oferenta koncesji na alkohol (lub innych). O koncesję na alkohol może wystąpić Najemca lokalu po podpisaniu umowy najmu na dany lokal - do Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej. 15 Umowa 1. Umowę najmu z oferentem, który wygrał przetarg, zawiera Wójt Gminy Lipnica Wielka lub osoba upoważniona do działania w jego imieniu. 2. Przy podpisaniu umowy najmu oferent zobowiązany jest okazać dowód wpłaty kaucji i oryginały dokumentów, których kopie zostały załączone do druku oferty. 16 Czynsz 1. Czynsz płatny jest od dnia podpisania umowy. 2. W okresie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy najmu Najemca nie będzie płacił zaproponowanego czynszu, a jedynie będzie ponosił rzeczywiste koszty utrzymania lokali, celem przystosowania lokali do prowadzenia działalności, a także uzyskania koniecznych zezwoleń do prowadzenia wskazanej działalności (m.in. zgody stosownych służb architektoniczno-budowlanych i konserwatorskich). 17 Prawa organizatora Wójt Gminy Lipnica Wielka zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 5 z 5

6 załącznik nr 1 do regulaminu przetargu na najem lokali użytkowych O F E R T A na najem lokalu użytkowego usytuowanego w Lipnicy Wielkiej - Przywarówka... o powierzchni całkowitej... m 2 ( adres ) 1. DANE PODSTAWOWE: Imię i nazwisko / nazwa / firma OFERENTA Adres / siedziba OFERENTA Adres korespondencyjny Telefon, faks, tel. komórkowy... Proponowany czynsz netto za najem lokalu będącego przedmiotem oferty jednoznaczna bez tzw. przedziałów i innych wariantów (proponowany czynsz roczny i miesięczny) PLN (za okres 12 miesięcy) słownie:... PLN (za okres 1 miesiąca) słownie:... Oferowana branża /zgodnie z wykazem branż stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu przetargu/ numer z wykazu branż :. nazwa branży słownie : Przewidywana ilość osób w lokalu... Przewidywany okres trwania prac remontowo - adaptacyjnych... Przewidywana szacunkowa wartość nakładów związanych z remontem adaptacją lokalu Czy oferent najmuje lokale użytkowe od Gminy Lipnica Wielka TAK / NIE ** Jeżeli tak, proszę podać adres: DANE DODATKOWE: Propozycja dostosowania lokalu dla osób niepełnosprawnych Proponowany zakres prac ** niepotrzebne skreślić

7 załącznik nr 1 do regulaminu przetargu na najem lokali użytkowych 3. Szkicowy opis dotyczący sposobu zagospodarowania lokalu i prowadzonej w nim działalności. Przewidywany zakres prac, jakie oferent zamierza wykonać w lokalu oraz przybliżony czas trwania robót: Dane personalne osób upoważnionych do podpisania umowy: Imiona i nazwisko... Imiona rodziców... Adres zamieszkania... Nr dowodu osobistego PESEL... NIP. Imiona i nazwisko... Imiona rodziców... Adres zamieszkania... Nr dowodu osobistego PESEL... NIP. 5. Określenie sposobu ewentualnego zwrotu wadium Wpłaty wadium w kwocie... zł dokonałem/łam przelewem bankowym/ gotówką* w dniu... r. W przypadku przysługiwania mi zwrotu wadium w sytuacjach określonych w zasadach przetargu, proszę o przelanie wadium na rachunek bankowy nr DO OFERTY ZAŁĄCZAM OBOWIĄZKOWO WYMAGANE DOKUMENTY (wymienione w 5 ust. 3 Regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych na okres min. 2 lat ): 1. niezmieniony i podpisany załącznik nr 1 do oferty; 2. kopia potwierdzenia wpłaty wadium; Warszawa, dnia... czytelny podpis oferenta (pieczątka firmy) ** niepotrzebne skreślić

8 załącznik nr 1 do oferty na najem lokalu użytkowego w przetargu (oferent) Lipnica Wielka, dnia... Urząd Gminy w Lipnicy Wielkiej Lipnica Wielka Lipnica Wielka na Orawie Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem przetargu na najem lokali użytkowych, stanowiących własność gminy Lipnica Wielka, położonych na terenie Lipnicy Wielkiej - Przywarówka, trybem odbioru wadium i tekstem umowy najmu, które akceptuję bez zastrzeżeń. Oświadczam, że dokonałem/am oględzin lokalu i zapoznałem/am się z jego stanem technicznym. W przypadku zawarcia ze mną umowy najmu nie będę wnosił o zmianę stawki czynszu ustalonej w przetargu. Zobowiązuję się do doręczenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art pkt 4 i 5 kodeksu postępowania cywilnego w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. Oświadczam, że z uwagi na zastany i znany mi stan techniczny ww. lokalu, w przypadku zawarcia ze mną umowy najmu, nie będę zgłaszał/a, w trakcie trwania stosunku najmu, roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim działalności. Oświadczam ponadto, że znany mi jest stan prawny dotyczący sposobu i trybu postępowania dotyczącego korzystania z nieruchomości wspólnej budynku, w którym usytuowany jest lokal użytkowy stanowiący przedmiot najmu jako niepodlegającej prawu najmu i wymagającej odpowiedniego uzgadniania i uzyskiwania zgody Urzędu Gminy, jak również oświadczam, że przed rozpoczęciem najmu uzyskam wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenie i koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w wynajętym lokalu. Oświadczam także, że wszelkie dane zawarte w niniejszej ofercie odpowiadają rzeczywistości i złożone zostały przeze mnie zgodnie z prawdą. Posiadam świadomość, iż oferta wypełniona nieprawidłowo, bez wymaganych dokumentów lub posiadająca inne braki formalne, nie zostanie rozpatrzona. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu oraz realizacji umowy najmu lokalu użytkowego.... czytelny podpis oferenta (pieczątka firmy)

9 załącznik nr 2 do oferty na najem lokalu użytkowego w przetargu (oferent) Lipnica Wielka, dnia... Urząd Gminy w Lipnicy Wielkiej Lipnica Wielka Lipnica Wielka na Orawie Oświadczam, że na dzień złożenia oferty nie prowadzę działalności gospodarczej.... czytelny podpis oferenta (pieczątka firmy)

10 załącznik nr 3 do oferty na najem lokalu użytkowego w przetargu (oferent) Lipnica Wielka, dnia... Urząd Gminy w Lipnicy Wielkiej Lipnica Wielka Lipnica Wielka na Orawie a) osoby fizyczne ** W przypadku wygrania przetargu zobowiązuję się dostarczyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przed podpisaniem umowy najmu.... czytelny podpis oferenta (pieczątka firmy) b) inne podmioty ** W przypadku wygrania przetargu zobowiązuję się dostarczyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię odpisu z KRS w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia komunikatu Wójta o wyniku przetargu.... czytelny podpis oferenta (pieczątka firmy) ** niepotrzebne skreślić

11 załącznik nr 2 do regulaminu przetargu na najem lokali użytkowych 1. Sklepy 1.1 sklep spożywczy 1.2 sklep wielobranżowy (w tym przemysłowy) 1.3 księgarnia 1.4 galeria sztuki 1.5 kwiaciarnia 2. Biura WYKAZ BRANŻ 2.1 biura firm handlowych, produkcyjnych i usługowych, 2.2 biura partii politycznych, poselskie, senatorskie 2.3 biura organizacji społecznych i związkowych, stowarzyszeń, fundacji itp. 2.4 kancelarie prawne i notarialne, zespoły adwokackie, doradztwo finansowe, inwestycyjne, firmy konsultingowe, działalność marketingowa, reklamowa i promocyjna, agencje nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe. 3. Zakłady usługowe 3.1 usługi bytowe np. zegarmistrz, szewc, krawiec, fryzjer, magiel, naprawa agd i rtv, ślusarstwo, usługi elektromechaniczne, szklarstwo, pralnia, punkt foto, punkt xero, optyk, mechanika precyzyjna 3.2 usługi jubilerskie, grawerskie, cyzelerskie i podobne, 3.3 ośrodki kursów np. języków obcych, tańca, sztuk walki 3.4 prywatne żłobki, przedszkola i szkoły 3.5 prywatne lecznice, gabinety lekarskie, stomatolog, zakłady kosmetyczne, salony odnowy biologicznej, solarium, 3.6 kina, teatry 3.7 biura tłumaczeń, usługi internetowe 3.8 poczta 4. Zakłady gastronomiczne 4.1 restauracje 4.2 kawiarnie, herbaciarnie, lodziarnie 4.3 bary, jadłodajnie, pizzerie, naleśnikarnie 4.4 pub 4.5 klub gastronomiczno-rozrywkowy 5. Instytucje budżetowe nie dotyczy konkursów ofert 6. Instytucje finansowe 6.1 banki, domy maklerskie 6.2 kantory, lombardy, kolektury gier losowych, 6.3 firmy ubezpieczeniowe, brokerskie, 7. Hurtownie, składy, magazyny 7.1 magazyny, archiwa 7.2 szatnie, portiernie 8 Pracownie twórcze 8.1 pracownie plastyczne, metaloplastyka 8.2 wyrób galanterii artystycznej, 8.3 pracownie projektowe 8.4 pracownie graficzne (komputerowe) 9. Zakłady produkcyjne 9.1 piekarnie 9.2 poligrafia 9.3 cukiernie

12 załącznik nr 3 do regulaminu przetargu na najem lokali użytkowych UMOWA NAJMU NR... zawarta w dniu w Lipnicy Wielkiej pomiędzy Urzędem Gminy Lipnica Wielka, z siedzibą Lipnica Wielka 518, Lipnica Wielka na Orawie, nr NIP , zwanym w treści umowy Wynajmującym, reprezentowanym przez: mgr inż. Mariusz Murzyniak Wójt Gminy Lipnica Wielka a..., z siedzibą..., wpisaną do Rejestru...,... posiadającą nr NIP , Regon..., zwaną w treści umowy Najemcą, reprezentowaną przez :... o następującej treści: 1 1. Wynajmujący oddaje Najemcy w najem lokal użytkowy w budynku OSP - Przywarówka, usytuowany na II piętrze o powierzchni ogólnej 137,2 m 2, w tym: 2. Protokół pomiaru powierzchni lokalu wraz z planem lokalu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy Wynajmujący oświadcza, że lokal nie jest obciążony prawami osób trzecich. 2. Lokal zostanie wydany Najemcy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. Powyższy protokół zawiera opis stanu technicznego lokalu, w tym rodzaj i stan techniczny instalacji i urządzeń znajdujących się w lokalu. Stan lokalu opisany w protokole będzie stanowił punkt wyjścia przy rozliczeniach stron po zakończeniu umowy najmu i po wydaniu lokalu przez Najemcę. 3. Wynajmujący ma prawo do dokonywania wizji lokalu, w szczególności w celu kontroli właściwej eksploatacji lokalu. 4. Najemca zapewni Wynajmującemu i osobom go reprezentującym lub stosownie upoważnionym, prawo wstępu do lokalu w godzinach otwarcia, w celu dokonania niezbędnych napraw lub kontroli, a w przypadkach nagłych również poza godzinami otwarcia Najemca będzie wykorzystywał ww. lokal na:... (rodzaj działalności) 2. Zmiana sposobu wykorzystania lokalu wymaga uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. 3. Najemca zobowiązuje się rozpocząć działalność, o której mowa w ust. 1 niniejszej umowy, w terminie...od dnia zawarcia umowy najmu. Przedłużenie terminu rozpoczęcia działalności z winy najemcy przekraczające jeden miesiąc bez uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy najmu. 4. Uprawnienia Najemcy powstałe w wyniku podpisania niniejszej umowy nie mogą bez uprzedniej zgody Wynajmującego stanowić zabezpieczenia innych zobowiązań Najemcy, pod rygorem wypowiedzenia najmu Najemca uzyska, przed rozpoczęciem działalności w najmowanym lokalu wszelkie zaświadczenia, zezwolenia lub koncesje niezbędne do prowadzenia swojej działalności. 2. Brak lub cofnięcie zaświadczeń, zezwoleń lub koncesji, o których mowa w ust. 1, może stanowić przyczynę wypowiedzenia niniejszej umowy przez Wynajmującego. 3. Najemca zobowiązany jest w najkrótszym możliwym czasie poinformować Wynajmującego na piśmie o braku lub cofnięciu zaświadczeń, zezwoleń lub koncesji, o których mowa w ust. 1. OSP - PRZEWARÓWKA pow. 137,2 m 2 Strona 1 z 7

13 załącznik nr 3 do regulaminu przetargu na najem lokali użytkowych 5 1. Najemca nie może dokonać cesji praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Wynajmującego niezależnie od formy cesji. W przypadku jeżeli Wynajmujący wyrazi zgodę na zbycie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, za zobowiązania finansowe powstałe do dnia cesji odpowiadają solidarnie dotychczasowy najemca i nowy najemca. 2. Wynajmujący ma prawo dokonania cesji swych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 6 Poza innymi obowiązkami określonymi w niniejszej umowie i przepisami prawa Najemca zobowiązuje się do: 1) używania wynajętego lokalu z należytą starannością, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do prowadzenia w nim działalności określonej w 3 ust. 1 niniejszej umowy, zgodnie z przepisami prawa, 2) używania lokalu zgodnie z przepisami bhp i ppoż., a także w sposób niezakłócający działalności najemców sąsiednich lokali, 3) dbałości o estetykę, wystrój wewnętrzny i zewnętrzny lokalu, utrzymania w lokalu porządku i czystości oraz jego okresowego odnawiania, 4) niedokonywania bez pisemnej zgody Wynajmującego zmian naruszających w sposób trwały substancję lokalu lub budynku, w którym lokal się znajduje, w szczególności wymiany witryn, okien, drzwi, przebudowy otworów, trwałej przebudowy układu wnętrza, 5) jeśli w lokalu znajdują się elementy zabytkowe, do niedokonywania bez pisemnej zgody Wynajmującego w nich zmian, 6) nie oddawania wynajętego lokalu w podnajem lub do bezpłatnego używania w całości lub w części bez uprzedniej, pisemnej zgody Wynajmującego, 7) powiadomienia Wynajmującego o każdej zmianie osób reprezentujących Najemcę, w terminie 7 dni od daty dokonania tej zmiany, 8) przestrzegania regulaminu porządku domowego, 9) uzyskania wymaganych prawem pozwoleń Najemca zobowiązany jest do wykonywania na własny koszt i we własnym zakresie następujących napraw i konserwacji: 1) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych, 2) okien i drzwi, zamków i zamknięć, 3) wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą, 4) trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, urządzeń płuczących z wyposażeniem, zlewozmywaków, umywalek z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą, 5) osprzętu, aparatury i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, począwszy od punktu przyłączenia instalacji lokalu do instalacji budynku lub złącza kablowego, 6) pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów, etażowego centralnego ogrzewania, łącznie z jego wymianą, 7) drobnych napraw instalacji i urządzeń technicznych zapewniających korzystanie z ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody oraz drobnych napraw połączonych ze zwykłym używaniem instalacji i urządzeń sanitarnych, 8) uzupełniania i oszklenia drzwi i okien, 9) przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności, 10) urządzeń wentylacyjnych, 11) innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez: a) malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów, b) malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych. 2. Przed przystąpieniem do planowanego remontu lokalu użytkowego wymagane jest złożenie przez Najemcę szczegółowego zakresu robót, w postaci stosownych dokumentów prawem wymaganych, celem uzyskania zgody Wynajmującego na piśmie bądź zawarcia porozumienia OSP - PRZEWARÓWKA pow. 137,2 m 2 Strona 2 z 7

14 załącznik nr 3 do regulaminu przetargu na najem lokali użytkowych remontowego, w zależności od zakresu robót, chyba że remont lub naprawa ma charakter nagły, wynikający z konieczności usunięcia skutków awarii Najemca powinien uzyskać wszystkie zezwolenia administracyjne lub inne niezbędne dla realizacji robót o których mowa w 7 oraz powinien uzyskać, w momencie zakończenia robót, wszystkie, ewentualnie wymagane atesty i świadectwa zgodności. Najemca powinien dostarczyć Wynajmującemu kopie wszystkich tych dokumentów. 2. Najemca nie może dokonywać w lokalu żadnych zmian rozkładu, rozbiórek, przebić ścian i sklepień oraz podłóg, bez wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego i na warunkach przez niego określonych. 3. Elementy wykończeniowe, ulepszające lub instalacyjne wykonane przez Najemcę w lokalu, które są na trwale z nim związane, stanowią część składową lokalu. 4. Po zakończeniu niniejszej umowy Najemca nie ma prawa odłączenia i zabrania urządzeń, ulepszeń i instalacji wykonanych za jego staraniem w lokalu, jeżeli te urządzenia, ulepszenia i instalacje stały się częścią składową lokalu. Jednakże Wynajmujący zastrzega sobie prawo żądania przywrócenia lokalu do stanu zgodnego z protokołem zdawczo-odbiorczym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy przez Najemcę na koszt Najemcy. 5. W przypadku gdyby w wyniku zmian obowiązującego ustawodawstwa lub przepisów wykonawczych albo polecenia uprawnionych służb (Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, straży pożarnej, sanepidu itp.) lokal musiał zostać poddany adaptacjom lub dodatkowym robotom wykończeniowym, a byłoby to skutkiem zmian dokonanych w lokalu przez Najemcę, prace te będą obciążać Najemcę Wynajmujący zobowiązuje się do dołożenia wszelkiej staranności w celu zapewnienia sprawnego działania urządzeń technicznych w budynku, umożliwiających Najemcy korzystanie z energii elektrycznej, gazowej, ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody, dźwigu osobowego. Ponadto odpowiedzialny jest za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, a także do wykonania pozostałych napraw lokalu i znajdujących się w nim urządzeń, które nie obciążają Najemcy, chyba że zostały one zainstalowane przez Najemcę na jego koszt. 2. Najemca zobowiązany jest do zawarcia we własnym zakresie umów z dostawcami energii elektrycznej i gazowej przed dniem rozpoczęcia działalności w najmowanym lokalu. 3. Wynajmujący będzie pobierał od Najemcy, celem wpłaty na rzecz dostawców mediów, opłaty za następujące świadczenia dodatkowe: ogrzewanie lokalu, dostarczanie ciepłej i zimnej wody, odprowadzanie ścieków do kanalizacji publicznej, wywóz nieczystości, stosownie do obciążeń Wynajmującego z tego tytułu i proporcjonalnie do zajmowanej przez Najemcę powierzchni lokalu. 4. W przypadku zawarcia przez Najemcę umów z dostawcami mediów we własnym zakresie, za odpowiednie świadczenia dodatkowe opłaty określone w ust. 3 nie będą pobierane Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy znajdujących się w lokalu, zaistniałych w wyniku zdarzeń przez niego niezawinionych. 2. W przypadku konieczności dokonania w lokalu lub w budynku napraw obciążających Wynajmującego, Najemca obowiązany jest, po powiadomieniu go przez Wynajmującego na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac, umożliwić swobodny dostęp do lokalu. 3. Wynajmujący ma prawo instalować, konserwować, użytkować, naprawiać i wymieniać rury, instalacje, kable i przewody, które dochodzą do innych części budynku i które przechodzą przez lokal, przy czym Wynajmujący uczyni to w sposób najmniej utrudniający prowadzenie działalności przez Najemcę. 4. Strony oświadczają, że jeżeli w czasie trwania najmu zajdzie nagła i nieprzewidziana potrzeba wykonania napraw obciążających Wynajmującego, Najemca niezwłocznie na piśmie powiadomi Wynajmującego. Powiadomienie pisemne Wynajmującego jest wymagane także w przypadku powstania wszelkich uszkodzeń lub zniszczeń lokalu. W wypadku zaniechania tych obowiązków Wynajmujący może żądać naprawienia szkody powstałej wskutek biernego zachowania się Najemcy, jak również może żądać uiszczenia wartości szkody bezpośrednio lub pośrednio dotyczącej Wynajmującego, a w szczególności z tytułu zwłoki w zgłoszeniu szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego OSP - PRZEWARÓWKA pow. 137,2 m 2 Strona 3 z 7

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy 1 U M O W A Nr najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony WZÓR umowa na 3 lata zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu Załącznik nr 3 do Regulaminu Istotne postanowienia umowy na zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi serwerowni w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa NR...

WZÓR UMOWY. Umowa NR... Umowa NR... WZÓR UMOWY Zawarta w dniu...r. pomiędzy: Miastem Opole Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą przy, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole, REGON: 000828874, NIP: 754-033-77-29 zwanym w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek"

REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek" Regulamin określa zasady wynajmu lokali użytkowych. I. Wynajem lokali użytkowych. 1 1. Lokalami użytkowymi w rozumieniu regulaminu są samodzielne

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Bardziej szczegółowo

Negocjacje są organizowane przez Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy.

Negocjacje są organizowane przez Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. OGŁOSZENIE z dnia 22.05.2012 r. O NEGOCJACJACH NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH ( MIEJSC POSTOJOWYCH) na okres 3 lat Na podstawie 7 ust. 1 Zarządzenia nr 3323/2009 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 14 lipca

Bardziej szczegółowo

Wynajem pomieszczenia magazynowego o powierzchni 7 m 2 zlokalizowanego w Otwocku przy ul. Niemcewicza 2

Wynajem pomieszczenia magazynowego o powierzchni 7 m 2 zlokalizowanego w Otwocku przy ul. Niemcewicza 2 WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS W WARSZAWIE SPZOZ 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 Tel.: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80 NIP: 526-17-36-429 REGON: 000294674

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Część I. Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, Polska

Część I. Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, Polska 1. Informacja o Zamawiającym. Zamawiającym jest: Część I P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie ul. Prawdziwka

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przetargu na dzierżawę 1 m 2 powierzchni dachu Szpitala pod 1 maszt z anteną do przesyłu sygnału internetowego.

REGULAMIN przetargu na dzierżawę 1 m 2 powierzchni dachu Szpitala pod 1 maszt z anteną do przesyłu sygnału internetowego. REGULAMIN przetargu na dzierżawę 1 m 2 powierzchni dachu Szpitala pod 1 maszt z anteną do przesyłu sygnału internetowego. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. 1 Przetargiem na dzierżawę objęta jest powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. GP-OR.0050.5923.2014 Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali Pabianice, dnia 29 września 2014 roku Warunki przetargu pisemnego na najem lokali znajdujących się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach I. Przedmiot najmu

Bardziej szczegółowo

Organizator. 2 Miejsce przeprowadzenia konkursu

Organizator. 2 Miejsce przeprowadzenia konkursu REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NA BUFET SZKOLNY I ORGANIZACJĘ PUNKTU GASTRONOMICZNEGO W XLVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI DWYJĘZYCZNYMI IM. STEFANA CZARNIECKIEGO, UL. ŻUROMIŃSKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 50700000-2 Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo