OGŁOSZENIE Z DNIA r. W SPRAWIE NAJMU POZA KONKURSEM OFERT LOKALI UŻYTKOWYCH PRZY UL. NAUKOWEJ 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE Z DNIA 08.04.2014r. W SPRAWIE NAJMU POZA KONKURSEM OFERT LOKALI UŻYTKOWYCH PRZY UL. NAUKOWEJ 4"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE Z DNIA r. W SPRAWIE NAJMU POZA KONKURSEM OFERT LOKALI UŻYTKOWYCH PRZY UL. NAUKOWEJ 4 Na podstawie uchwały Nr XCVI/1275/14 Zarządu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy z dnia 24 stycznia r. Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza negocjacje na najem lokali użytkowych położonych w Warszawie przy ul. Naukowej Oferty na najem lokali użytkowych należy złożyć w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy przy ul. Bolesława Chrobrego 7 w Kancelarii do dnia r. do godz oferty dostarczone po godz. 14 nie będą przyjmowane. Podczas składania oferty należy okazać oryginał dowodu wpłaty wadium. W przypadku wybrania przez oferenta więcej niż jednego lokalu użytkowego wymagane są odrębne oferty wraz z załącznikami na każdy lokal. 2. Zainteresowani oferenci mogą uczestniczyć w otwarciu ofert przez Komisję Negocjacyjną, które odbędzie się w dniu r. o godz w pok. nr 10 w siedzibie ZGN w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy przy ul. Bolesława Chrobrego 7 (wejście od ul. Milanowskiej 8a). 3. Warunki negocjacji ofert są zawarte w Regulaminie negocjacji na najem lokali użytkowych", stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Oferty nie spełniające wymogów negocjacji nie będą rozpatrywane. 4. Szczegółowy wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu poza konkursem ofert stanowi załącznik nr l do niniejszego ogłoszenia. 5. W celu obejrzenia lokali użytkowych i zapoznania się z ich stanem technicznym należy zgłosić się do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy przy ul. Bolesława Chrobrego 7 od poniedziałku do piątku w godz Przedstawiciele ZGN do kontaktu z oferentami: - Aldona Kowalska - spec. ds. eksploatacji, tel , - Iwona Kopytek - spec. ds. eksploatacji, tel , Wiochy - st. Warszaw

2 &p 88»«*. liłnieruchomościami 'A-adliy n!.jst. Warszawy

3 Załącznik nr l do ogłoszenia z dnia r. Wykaz lokali użytkowych położonych na terenie Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy przeznaczonych do najmu poza konkursem ofert. Na podstawie 2 ust. l i 2 zarządzenia Nr 3323/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (ze zm.) oraz uchwały Nr XCVI/1275/14 Zarządu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy z dnia 24 stycznia 2014r., Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na okres 3 lat poza konkursem ofert (w drodze negocjacji stron): Adres nieruchomości Naukowa 4 lok. 1 Naukowa 4 lok. 3 Usytuowanie Parter, wejście od ulicy Parter, wejście od ulicy Powierzchnia (m 2 ) 118,33 78,98 Minimalna stawka czynszu netto (zł/im 2 ) 44,80 zł 47,60 zł Zasady aktualizacji opłat waloryzacja czynszu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, możliwa jeden raz w ciągu roku waloryzacja czynszu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, możliwa jeden raz w ciągu roku Wysokość wadium 5 301, 18 zł 3 759,45 zł Zakład w " Gospodarowania i. DzielntĆ^ Włochy m. stl Warszawy

4 JAiACJl f ftomośctanr rezawy

5 Zalacznik nr l do Regulaminu negocjacji na najem lokali użytkowych OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO POZA KONKURSEM OFERT ADRES LOKALU POWIERZCHNIA CAŁKOWITA 2 LOKALU: m Imię i nazwisko / nazwa / firma OFERENTA Adres zamieszkania / siedziba OFERENTA: Adres korespondencyjny: N1P, REGON, KRS, PESEL: Telefon, faks, tel. komórkowy, adres poczty elektronicznej: PROPONOWANA STAWKA CZYNSZU NETTO (bez VAT) za l m 2 powierzchni całkowitej: słownie: Planowany rodzaj działalności: Przewidywana ilość osób w lokalu: Liczba dni potrzebnych na rozpoczęcie działalności po przekazaniu lokalu (m.in. na prace remontowo-adaptacyjne): Czy oferent najmuje lokale użytkowe od Miasta Stołecznego Warszawy (ZGN lub inny)? Jeżeli tak, proszę podać adres: Propozycja dostosowania lokalu dla osób niepełnosprawnych: Dane personalne osób upoważnionych do podpisania umowy (dotyczy osób prawnych, lub innych podmiotów nie będących osobami fizycznymi np. wspólnot mieszkaniowych): Imiona i nazwisko Adres zamieszkania PESEL Imiona i nazwisko Adres zamieszkania PESEL Strona l z 2

6 Określenie sposobu zwrotu wadium W przypadku przysługiwania mi zwrotu wadium w sytuacjach określonych w Regulaminie, proszę o przekazanie na rachunek bankowy: Właściciel rachunku Nr rachunku Oświadczenia: Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem najmu lokali użytkowych poza konkursem ofert w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wiochy m.st. Warszawy i tekstem umowy najmu, które akceptuję bez zastrzeżeń. II. Oświadczam, że dokonałem/am oględzin lokalu i zapoznalem/am się z jego stanem technicznym. W przypadku zawarcia ze mną umowy najmu nie będę wnosił o zmianę stawki czynszu. III. Zobowiązuję się do wpłaty lub uzupełnienia kaucji gwarancyjnej w wysokości (zaproponowany czynsz + świadczenia + VAT ) x 3, przed podpisaniem umowy najmu, IV. Zobowiązuję się do doręczenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 l pkt 4 i 5 kodeksu postępowania cywilnego w terminie 10 dni licząc od dnia podpisania umowy. V. Oświadczam, że z uwagi na zastany i znany mi stan techniczny ww. lokalu, w przypadku zawarcia ze mną umowy najmu, nie będę zgłaszał/a, w trakcie trwania stosunku najmu, roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim działalności. VI. Oświadczam, że przed rozpoczęciem działalności w lokalu własnym staraniem i na własny koszt uzyskam wszelkie zaświadczenia, zezwolenia lub koncesje niezbędne do prowadzenia swojej działalności oraz dokonam zgłoszeń wymaganych prawem i uzyskam niezbędne opinie. VII. Oświadczam, że oferent nie figuruje w rejestrze dłużników prowadzonym przez biura informacji gospodarczych, o których mowa w przepisach o udostępnieniu informacji gospodarczych oraz (w przypadku osób prawnych) nie jest w stanic likwidacji lub upadłości. VIII.Oświadczam także, że wszelkie dane zawarte w niniejszej ofercie odpowiadają rzeczywistości i złożone zostały przeze mnie zgodnie z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. IX. Posiadam świadomość, iż oferta wypełniona nieprawidłowo, bez wymaganych dokumentów lub posiadająca inne braki formalne, nie zostanie rozpatrzona. X. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wyboru oferty po/a konkursem ofert oraz realizacji umowy najmu lokalu użytkowego. I. Załączniki do oferty: KSEROKOPIA WPŁATY WADIUM (potwierdzona zgodność z oryginałem oraz podpisem) Wadium można wnieść TYLKO przelewem na konto Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wiochy: Bank Handlowy S.A. w Warszawie nr konta: Warszawa, dnia czytelny podpis oferenta (pieczątka firmy) Strona 2 7.2

7 Załqcznik nr l do oferty na najem lokali użytkowych Warszawa, dnia (oferent) Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ul. Bolesława Chrobrego Warszawa 1. Oświadczam że przed zawarciem umowy najmu na lokal użytkowy dostarczę zaświadczenie o niezaleganiu wobec m. st. Warszawy z cywilnoprawnych zobowiązań finansowych. czytelny podpis oferenta 2. Oświadczenie, że oferent nie zalega z uiszczaniem podatków i opłat do Urzędu Skarbowego. czytelny podpis oferenta 3. Oświadczenie, że oferent nie zalega z uiszczaniem składek do ZUS. czytelny podpis oferenta

8 Załącznik nr 2 do oferty na najem lokali użytkowych Warszawa, dnia Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ul. Bolesława Chrobrego Warszawa Ja niżej podpisany/na, legitymujący/ca się dowodem osobistym seria nr niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na zaciągnięcie przez małżonka zobowiązań wynikających z umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Warszawie przy ul,. czytelny podpis

9 Załącznik nr 3 do oferty na najem lokali użytkowych Warszawa, dnia Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ul. Bolesława Chrobrego Warszawa Oświadczam, że na dzień złożenia oferty nie prowadzę działalności gospodarczej. czytelny podpis oferenta

10 Załącznik nr 2 do ogłoszenia w sprawie najmu lokali użytkowych poza konkursem ofert Z dnia r. Regulamin negocjacji na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat poza konkursem ofert Organizator Negocjacje są organizowane przez Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. Miejsce przeprowadzenia negocjacji Negocjacje zostaną przeprowadzone w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, przy ul. Bolesława Chrobrego 7 w Warszawie. Terminy negocjacji 1. Oferty na najem lokali użytkowych/garaży należy złożyć w miejscu i w dniach wskazanych w ogłoszeniu o negocjacjach. Oferty nie będą przyjmowane po upływie terminu wskazanego w ogłoszeniu. 2. Oferent może wycofać ofertę przed upływem końcowego terminu składania ofert. Oferentowi przysługuje w tym przypadku możliwość zwrotu wadium wpłaconego w związku z planowanym udziałem w negocjacjach. 3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu i w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o negocjacjach na najem lokali użytkowych. W trakcie otwarcia ofert Komisja negocjacyjna przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów. Warunki przyjęcia oferty 1. Złożenie oferty w zaklejonej kopercie, opieczętowanej lub w przypadku braku pieczęci podpisanej w miejscu zaklejenia. 2. Opatrzenie koperty informacją, którego lokalu użytkowego/garażu dotyczy oraz danymi indentyfikacyjnymi oferenta. 3. Wniesienie wadium i załączenie dowodu wpłaty do oferty. 4. Pracownik przyjmujący koperty z ofertami zobowiązany jest do: Prowadzenia spisu wpływających ofert, Sprawdzania kopert z ofertami zgodnie z punktami l i 2, Opisania oferty datą i godziną jej złożenia oraz nadania jej kolejnego numeru. Wymogi dotyczące treści oferty Oferta musi być złożona na odpowiednim formularzu (załącznik nr l do Regulaminu negocjacji) dostępnym w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy i zawierać: 1. Imię, nazwisko, adres oferenta lub firmę oraz siedzibę (jeżeli oferent jest osobą prawną lub innym podmiotem), datę sporządzenia oferty, adres i numer miejsca postojowego, o który ubiega się oferent, numer tel. kontaktowego oferenta. 2. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem najmu lokali użytkowych poza konkursem ofert w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wiochy m. st. Warszawy i tekstem umowy najmu, które akceptuję bez zastrzeżeń. 3. Oświadczenie, że oferent dokonał oględzin lokalu/miejsca postojowego i zapoznał się z jego stanem technicznym. W przypadku zawarcia umowy najmu nie będzie wnosił o zmianę stawki czynszu. 4. Zobowiązanie do wpłaty kaucji gwarancyjnej w wysokości (zaproponowany czynsz + świadczenia + VAT) x 3, przed podpisaniem umowy najmu.

11 5. Zobowiązanie do doręczenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 l pkt 4 i 5 kodeksu postępowania cywilnego. 6. Oświadczenie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny ww. lokalu, w przypadku zawarcia umowy najmu, oferent nie będzie zgłaszał, w trakcie trwania stosunku najmu, roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim działalności. 7. Oświadczenie, że przed rozpoczęciem działalności w lokalu własnym staraniem i na własny koszt oferent uzyska wszelkie zaświadczenia, zezwolenia lub koncesje niezbędne do prowadzenia swojej działalności oraz dokona zgłoszeń wymaganych prawem i uzyska niezbędne opinie. 8. Oświadczenie, że oferent nie zalega z uiszczaniem podatków i opłat do Urzędu Skarbowego. 9. Oświadczenie, że oferent nie zalega z uiszczaniem składek do ZUS. 10. Oświadczenie, że oferent nie figuruje w rejestrze dłużników prowadzonym przez biura informacji gospodarczych, o których mowa w przepisach o udostępnieniu informacji gospodarczych oraz (w przypadku osób prawnych) nie jest w stanie likwidacji lub upadłości. 11. Oświadczenie, że wszelkie dane zawarte w niniejszej ofercie odpowiadają rzeczywistości i złożone zostały zgodnie z prawdą. 12. Oświadczenie, że oferent posiada świadomość, iż oferta wypełniona nieprawidłowo bez wymaganych dokumentów lub posiadająca inne braki formalne, nie zostanie rozpatrzona. 13. Oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wyboru oferty poza konkursem ofert oraz realizacji umowy najmu lokalu użytkowego. UWAGA! Proszę o uważne zapoznanie się z warunkami negocjacji i staranne przygotowanie oferty. Oferty niekompletne, tj. nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń uznane będą za niespełniające warunków negocjacji i zostaną odrzucone. Wymagane dokumenty Do oferty obowiązkowo muszą być dołączone: 1. Aktualne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę, w przypadku osób prawnych i innych podmiotów - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z KRS. W przypadku braku możliwości dotrzymania terminów proceduralnych oraz w przypadku osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą, dopuszcza się złożenie przez oferenta oświadczenia, że w razie wygrania negocjacji, dostarczy wpis do ewidencji lub odpis z KRS przed podpisaniem umowy najmu (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu); 2. Dowód wpłaty wadium; 3. W przypadku składania oferty lub zawierania umowy przez pełnomocnika oferenta pisemne pełnomocnictwo; 4. Oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie jest w stanie likwidacji lub upadłości oraz aktualne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty, zaświadczenie o braku zaległości w opłatach wobec Skarbu Państwa i ZUS lub oświadczenie, że wymienione zaświadczenia zostaną złożone przed dniem zawarcia umowy najmu, z wyłączeniem ofert składanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej; 5. Zaświadczenie o wywiązywaniu się z cywilnoprawnych zobowiązań finansowych wobec m. st. Warszawy, które wynikają z wieczystego użytkowania gruntu, dzierżawy/ najmu nieruchomości, najmu/ bezumownego korzystania z lokalu użytkowego bądź mieszkalnego.

12 W celu uzyskania ww. zaświadczenia należy zgłosić się do Biura Podatków i Egzekucji Urzędu m. st. Warszawy mieszczącego się przy ul. Kredytowej 3, Warszawa 6. Oświadczenie oferenta, że nie figuruje w rejestrze dłużników prowadzonym przez biura informacji gospodarczych, o których mowa w przepisach o udostępnianiu informacji gospodarczych; 7. W przypadku oferenta będącego osobą fizyczną pozostającą w związku - oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy najmu. Niezłożenie któregokolwiek z ww. dokumentów lub oświadczeń skutkuje odrzuceniem oferty Wadium Wadium można wnieść TYLKO przelewem na konto Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy: Bank Handlowy S.A. w Warszawie nr konta: Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku na podanym koncie. Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał negocjacje, zalicza się na poczet czynszu w związku, z czym nie podlega ono zwrotowi. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, który wygrał negocjacje, nie zawarł on umowy w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu negocjacji wadium nie podlega zwrotowi. Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie, wadium zwraca się przelewem, na wskazane przez nich w ofercie konto, nie później niż po upływie 3 dni roboczych od dnia wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu negocjacji. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden lokal użytkowy oferent zobowiązany jest do: wniesienia najwyższego z wadiów w przypadku chęci wynajęcia tylko jednego z wybranych lokali użytkowych (z zaznaczeniem kolejności wg, której dokonywany jest wybór lokali), wniesienia wadium za każdy lokal użytkowy w przypadku chęci wynajęcia więcej niż jednego lokalu. Informacja o możliwości obejrzenia lokalu/garażu Informacje o stanie technicznym lokali użytkowych i możliwości ich obejrzenia można uzyskać w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy przy ul. Bolesława Chrobrego 7 (wejście od ul. Milanowskiej 8A) od poniedziałku do piątku w g odz Przedstawiciele ZGN do kontaktu z oferentami: Aldona Kowalska - spec. ds. eksploatacji, tel , Iwona Kopytek - spec. ds. eksploatacji, tel , Pozostałe warunki negocjacji 1. Negocjacje na miejsce postojowe odbędą się także w przypadku złożenia tylko jednej oferty spełniającej warunki i wymogi określone w ogłoszeniu o negocjacjach. 2. Oferty proponujące stawkę czynszu w kwocie mniejszej niż minimalna nie będą rozpatrywane. 3. Komisja zobowiązana jest do zachowania jednolitych zasad wobec wszystkich oferentów. 4. Komisja Negocjacyjna zobowiązana jest do przygotowania protokołu z posiedzenia. 5. W przypadku rezygnacji wybranego oferenta bądź nie podpisania umowy z oferentem, który wygrał negocjacje, z innych przyczyn niezależnych od wynajmującego, komisja ma możliwość wyboru kolejnej oferty w ciągu dwóch miesięcy od daty rozstrzygnięcia negocjacji. 6. W przypadku złożenia dwóch ważnych ofert, z taką samą zaproponowaną najwyższą stawką netto czynszu za najem miejsca postojowego tuż po otwarciu złożonych ofert Komisja negocjacyjna przeprowadzi dodatkowe ustne negocjacje. Oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia stawki czynszu, powyżej stawki zgłoszonej w równorzędnych ofertach. 3

13 7. Z uwagi na istniejącą możliwość przeprowadzenia negocjacji ustnych uzupełniających obecność na otwarciu ofert osób składających ofertę na najem miejsca postojowego jest obowiązkowa. 8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy ustnych negocjacji, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ustalonej stawki wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek groszy. 9. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący Komisji przeprowadzającej negocjacje wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą stawkę czynszu i zamyka negocjacje. 10. W sytuacji przedstawionej w pkt. 6, w przypadku nieobecności oferentów, którzy złożyli równorzędne najwyższe oferty, które nie podlegały odrzuceniu - zostanie wyznaczony nowy termin negocjacji ustnych, o którym oferenci zostaną poinformowani pisemnie. Czynności związane z zamknięciem negocjacji 1. Negocjacje uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu. Komunikat o zamknięciu negocjacji podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej ZGN w Dzielnicy Włochy. 2. Informacja o wynikach negocjacji powinna zawierać: datę przeprowadzenia negocjacji, oznaczenie lokalu użytkowego będącego przedmiotem negocjacji, imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby wybranej na najemcę lokalu. 3. Wynegocjowaną stawkę czynszu Komisja powołana do przeprowadzenia negocjacji przedstawia do zaakceptowania Zarządowi Dzielnicy. 4. Oferenta, który został wybrany na najemcę, zawiadamia się na piśmie w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o zatwierdzeniu przez Zarząd Dzielnicy zaproponowanej stawki czynszu. Prawa organizatora Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo wycofania lokalu użytkowego/garażu wystawionego do negocjacji oraz unieważnienia negocjacji w całości lub w części bez podania przyczyn. RafaMóź\i«k

14 KIEROWNIK DZIAŁU SPRAW PRACOWNICZYCH i Pfc-co. o- ~' Warszawy homościami

15 Załącznik nr 2 do Regulaminu negocjacji na najem lokali użytkowych Warszawa, dnia (oferent) Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ul. Bolesława Chrobrego Warszawa a) Osoby fizyczne * W przypadku wygrania negocjacji ofert zobowiązuję się dostarczyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przed podpisaniem umowy najmu. czytelny podpis oferenta b) Inne podmioty * W przypadku wygrania negocjacji ofert zobowiązuję się dostarczyć potwierdzoną oryginałem kopię odpisu z KRS przed podpisaniem umowy najmu. za zgodność z czytelny podpis oferenta (pieczątka firmy) "niepotrzebne skreślić

Negocjacje są organizowane przez Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy.

Negocjacje są organizowane przez Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. OGŁOSZENIE z dnia 22.05.2012 r. O NEGOCJACJACH NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH ( MIEJSC POSTOJOWYCH) na okres 3 lat Na podstawie 7 ust. 1 Zarządzenia nr 3323/2009 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 14 lipca

Bardziej szczegółowo

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

Organizator. 2 Miejsce przeprowadzenia konkursu

Organizator. 2 Miejsce przeprowadzenia konkursu REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NA BUFET SZKOLNY I ORGANIZACJĘ PUNKTU GASTRONOMICZNEGO W XLVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI DWYJĘZYCZNYMI IM. STEFANA CZARNIECKIEGO, UL. ŻUROMIŃSKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. GP-OR.0050.5923.2014 Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku

Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na sprzedaż ruchomości oraz wynajmu/dzierżawy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wynajem pomieszczenia magazynowego o powierzchni 7 m 2 zlokalizowanego w Otwocku przy ul. Niemcewicza 2

Wynajem pomieszczenia magazynowego o powierzchni 7 m 2 zlokalizowanego w Otwocku przy ul. Niemcewicza 2 WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS W WARSZAWIE SPZOZ 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 Tel.: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80 NIP: 526-17-36-429 REGON: 000294674

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach ogłasza o rokowaniach na najem wydzielonej części lokalu położonego w Kielcach przy pl.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach ogłasza o rokowaniach na najem wydzielonej części lokalu położonego w Kielcach przy pl. OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach ogłasza o rokowaniach na najem wydzielonej części lokalu położonego w Kielcach przy pl. Wolności 2 o powierzchni 117,17 m² wraz z dziedzińcem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego oraz prowadzenie BUFETU w Pałacu Młodzieży w Warszawie, pl. Defilad 1

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego oraz prowadzenie BUFETU w Pałacu Młodzieży w Warszawie, pl. Defilad 1 Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego oraz prowadzenie BUFETU w Pałacu Młodzieży w Warszawie, pl. Defilad 1 Konkurs ofert na najem lokalu użytkowego oraz prowadzenie BUFETU w Pałacu Młodzieży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym CzBG.AG-2113-1/14 Częstochowa, dnia 24.06.2014 r. OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym I. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie przy ul. Śląskiej 23 tel.34/324 42 58 ogłasza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przetargu na dzierżawę 1 m 2 powierzchni dachu Szpitala pod 1 maszt z anteną do przesyłu sygnału internetowego.

REGULAMIN przetargu na dzierżawę 1 m 2 powierzchni dachu Szpitala pod 1 maszt z anteną do przesyłu sygnału internetowego. REGULAMIN przetargu na dzierżawę 1 m 2 powierzchni dachu Szpitala pod 1 maszt z anteną do przesyłu sygnału internetowego. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. 1 Przetargiem na dzierżawę objęta jest powierzchnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady zbywania maszyn, urządzeń, pojazdów i innych przedmiotów, będących własnością Zakładu Utylizacyjnego Sp.

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNIG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8 Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ul Floris 22, 32-700 Bochnia tel.: 14 612 29 21, fax: 14 611 63 11 e-mail: spmzoz@bochnia.pl, www.spmzozwbochni.pl NIP: 8681628582 REGON:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx ZNAK POSTĘPOWANIA: 200/GL/LZA/MZ/2015 Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo