JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI"

Transkrypt

1 nr 10 maj 2013 UWAGA!!! KONKURS Z OKAZJI DNIA DZIECKA Szczegóły na stronie 6!"#$ &' Bolesław Piecha nowym Senatorem RP Poseł PiS Bolesław Piecha zwyciężył w wyborach uzupełniających do Senatu, które odbyły się 21 kwietnia w powiecie rybnickim i mikołowskim.!"#$%&' )* ++,-.')$/ )%)*9:;< =#> $&>#> 3 8)")$=&'#<? B&'%)0C=& DC<"E& )$/E4 %=/FG E#'# =) 25,+-HA IFG%0G*<:& 0 0#E)F&<? 0#*)$C'& JJAJ56A *&:0CL<G:.')$/0 "#$%&' K/"GM N&%)$" O HP5H 1J-AH-674 & *&$=L8*CG NCF)$'&0 Q9R# O 5-JP 1J3ASJ67A T 8)0CG<CG >C%)')0$%C> 0 >CGU<CG V&"C$%& W/F*G.')$)0&') J+,PS 1J,A3J674 0 NC%)')0CG "&.')$)0&') PJ+J2 1-A XF"G$"9 O JH,2+ 1-A5H674 0.>C*CG XFY 9F* $CL 5H+3 )$/E 1JJASJ67 & 0.>C*CG T#F# H+5+ )$/E 1-A,267A T 8)0CG<CG F#EY *C<%C> 0.>C*CG 9F* 0#E)F<"#<? $CL PP23J 1,ASH674 0 W&$")0CY <&<? Y+PP2 1+A,J674 KG:%)0C<&<? O PJ2+ 1JSAP674 Z#$%&<? O ++2S 1-AS+674 [0CGF%D&*&<? O -2S, 1,A3H674 & 0 >CGU<CG \#E*C% "&.')$)0&') JJS3PH )$/E *& $=FA 2 Akcje Honorowego Oddawania Krwi maj ( ) Rybnik, Medicol ul. Parkowa ( ) Rybnik-Boguszowice, Dom Kultury, Plac Pokoju ( ) Rybnik, NZOZ PULS-MED., ul. Grunwaldzka ( ) Rybnik Wielopole, Ochotnicza Straż Pożarna ( ) Czerwionka, Zespół Szkół, ul. 3 Maja 42 JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI ZADZWOŃ!!!! CZERWIONKA-LESZCZYNY UL. 3 MAJA 12! NAJTAŃSZE M OKAZJA! OKAZJA! M3 CZERWIONKA 93000ZŁ! M3 DO WYNAJĘCIA 900ZŁ! M4 OSIEDLE JANA PAWŁA II ZŁ ZAPRASZAMY POMOŻEMY CI ZAŁATWIĆ KORZYSTNY KREDYT!!!! Kolejna akcja krwiodawców zakończona sukcesem 26 kwietnia odbyła się kolejna akcja oddawania krwi zorganizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz Stowarzyszenie Wspólnota. ]%<:& $CL^ 8F"# =&F.)0C$%9 0 ZG$"<"#Y *&<?A _.')$C') $CL H, 1PH >LR<"#"*4 2J %)ECG=7A `FG0 53 )$/EA V;<"*CG "GEF&*) 2J4,SS >D %F0CA^!"#$! ! Inf. RCKiK Racibórz! ! Hałabałki sadziły las DĘBIEŃSKO! Dnia r. dzieci z Przedszkola nr 8 Krasnala Hałabały, wybrały się na wycieczkę do lasu. Odbyło się tam spotkanie zleśniczym, który opowiedział dzieciom, w jaki sposób należy sadzić drzewa i jak ważne ma to znaczenie dla naszego życia. 8CD*#> )%CG> a&*& `9F8&*C%& 8)0F)=*G:4 DGU*#>C "&90&R#'# D&$9 U>CG<C4 C<? =) "&$>9<C')4 =&% ) <"#Y $=)Ub D&$9 C :G.) >CG$"%&c</0A QD&=G.) RG >9$"; %)*CG<"*CG 8)F)">&0C&b ) =#> " C C>4 :&% 0&R*; 0$"#$=%C<? <"#$=# D&$A _>L<"G*C4 8G'*C 0F&RGc4 &DG "G $0):G: 8F&<# 8F"#<"#*C F)"0C:&*C& 0F&RDC0)U<C C "& $=&* *&=9F&D*G.)A!%&$



3 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 10! maj Wyjazdy do akcji OSP Czerwionka h#d%) 0 >CG$C;<9 %0CG=*C9 EFA$=F&R&Y <# " X<?)=*C<"G: i=f&r# a)r&f*g: 0 B"GFY 0C)*<G C*=GF0G*C)0&DC 0 %&<?AX<?)=*C<# " "&.F)RGc >CG:$<)0#<? *& =GFG*CG.>C*# B"GF0C)*%&YZG$"<"#Y EF&DC 0 &%<:C.&$"G*C& 8)R&F/0 D&$9 0 0 *&$"G:.>C*CG7 @)=#<"#' 8)R&F9 >CG$"%&Y *C&Ak&:0CG<G: E) &R 25 %F)=*CG 8)R&F/0 =F&0A!"#$ W Bibliotece Publicznej w Ornontowicach każdy znajdzie coś dla siebie! W>C**& dcedc)=g%& a9y EDC<"*& 0 XF*)*=)0C<&<? "&Y 8F&$"& JS >&:& J,ASS *& $8)=%&*CG " &9=)FG> %$C;Y RG% $&.&m4 UD;$%CGm O KGY F"#> d9<"#c$%c>a af&<)0*cy <# 0 %)*%9F$CG 8D&Y $=#<"*#> *& 8D&%&= 8F)>9:;Y <# O =GF>C* 25 >&:&A =) 3YJH >&:& :G$= t X./D*)8)D$%C dcedc)=g%4 0 "0C;"%9 " =#> dcy EDC)=G%& a9edc<"*& 0 XF*)*=)Y 0C<&<? ")F.&*C")0&'& $"GFG. :&% i"<"g./'# *&!!!",/.27,40.2()"+%!"#$ Trzecia rocznica katastrofy smoleńskiej JS %0CG=*C& >CG$"%&c<# *&$"G.) FG.C)*9 O B"GF0C)*%C4 ZG$"<"#*4 QLECGc$%&4 & =&%RG `*9F)0& 9<"G$=*C<"#DC 0 =F"G<CG: F)<"*C<# %&=&$=F)M# $>)DGc$%CG: a&'&<g> 0 T&F$"&0CGA



5 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 10! maj Ekologia w Powiecie Rybnickim Kiedy kończy się zima, często zaczyna nam spędzać sen z oczu obawa, przed zbyt szybkimi wiosennymi roztopami, obfitymi majowymi opadami, czy nawalnymi letnimi burzami. Te zjawiska atmosferyczne niosą za sobą zagrożenie miejscowymi podtopieniami, a na większą skalę zagrożenie powodzią. Aby uniknąć ponoszenia wysokich kosztów usuwania skutków podtopień, tworzenia się miejscowych zalewisk czy zjawisk powodziowych, korzystniejsze jest podejmować działania zabezpieczające, zanim zjawiska powodziowe wystąpią. Urządzenia melioracji wodnych cel, rodzaje i utrzymywanie Chrońmy siebie i innych przed podtopieniami T <GD9 )<?F)*# 9R#=%/0 F)D*#<? 8)DG8$"G*C& U<C )F&" 9'&=0CG*C& :G: 98F&0#4 *& =GFG*&<? F)D*#<? 0#%)Y *&*) >GDC)F&<:C $CL *& C $"<"G./')0G4 0 "&Y DGR*)U<C C<? M9*%<:C C 8&F&>G=F/0A >GDC)F&<:C )%FGUD)*# ")$=&' 0 &F=A +J C +P4 &%=9&D*CG )E)0C;"9:;<G: 9$=&0# J3 DC8<& 2SSJFA S#/9* 9*.,5 1=G%$= Q"A!A " 2SJ2 FA 8)"A J5H7A =G* :G$= *&$=L89:;<#p T#"$U>&$^JA^Q) >GDC)F&<:C *#<? "&DC<"& $CLp 8CL=F";<G4 989$=)Y 0G )F&" )ECG%=# 9:>)0&Y *C& 27^$=)8*CG "EC)F*C%C P7^%&*&'#4 0F&" " "0C;"&*#Y >C " *C>C M9*%<:)*&D*CG4 57^F9F)<C;.C ) <) *&:>*CG: S4, >4 FG.9D&<#:*G )F&" 8F"G<C08)Y 8)>84 " 0#:;=%CG> $=&<:C 0#Y <CY U*CG*C)0#<? O :GRGDC $'9R; <GD)> )<?F)*# 9R#=%/0 F)D*#<? 8)DG8$"GY *C9 )F&" 9'&=0CG*C9 :G: 98F&0#A T#"$U>G$^JA^Q) >GDC)F&<:C $"<"G./')0#<? "&DC<"& $CLp J7^F)0# 0F&" " "0C;"&*#>C " *C>C M9*%<:)*&D*CG4 27^F9F)<C;.C ) 8)*CRG: S4, >4 P7^$=&<:G <CU*CG*C)Y 0#<?4 57^"CG>*G $=&0# F#E*G4 5&7^.F)EDG *& )E$"&F&<? H7^$#$=G># C <CU*CG*C)0#<? O :GRGDC $'9R; <GD)> )<?F)*# 9R#=%/0 F)D*#<? 8)DG8$"GY *C9 )F&" 9'&=0CG*C9 :G: 98F&0#A >GDC)Y F&<:C $"<"G./')0#<? $=)$9:G J7^MC=)>GDC)F&<:C )F&" &.F)>GDC)F&<:Cq 27^$#$=G>/0 8F"G<C0GF)"#:*#<?q ">GDC)F)0&*#<? =F0&'#<? ';% D9E 8&$=0C$%q Komentarz praktyczny pt. Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych autorstwa Pani Lucyny Osuch-Chacińskiej, zamieszczony na stronie internetowej wydawnictwa Wolters Kluwer Polska (www.abc.com.pl) Prawo Ochrony Środowiska, obszernie omawia problem utrzymywania urządzeń melioracji szczegółowych. Poniżej zamieszono fragment powyższego komentarza. i8f&0& :G$= "*&<"*CG >GDC)F&<:C $"<"G./')0#<? *CG $; U<C; $8/'%C C >9$"; :G 9=F"#>#Y 0&b $&>C "&C*=GFG$)0&*C 0'&U<C<CGDG.F9*=/0A _&C*=GFG$)0&*C4 =) *CG =#D%) 0'&U<C<CGDG =#<?.F9*=/04 *& %=/F#<? >GDC)F&<:C $"<"GY./')0#<? $; 8)')R)*G4 &DG F/0*CGR 0'&Y U<C<CGDG.F9*=/0 *& %=/F#<? *CG >& =#<? &DG )*G 8)"#=#0*CG *& =G.F9*Y =#A _&$CL. >GY DC)F&<:C 8)0C*CG* 0#*C%&b " >GDC)F&<:C *#<?4 8F"G" N&F$"&'%& F/0*CGR 8) C*Y =G*$#0*#<? D9E F)"=)8&<?A *CG $; *&DGR#<CG 9=F"#Y >#0&*G C *CG >& "&8G0*C)*G.) 094 *CG =#D%) "&DG0&:; =GFG*# 8F"#EF"GR*G4 &DG F/0*CGR $=&.*9:; *& =GY FG*&<? F)0/0A T'&U<C<CGDG.F9*=/04 *& %=/F#<? *CG >& F)0/04 )FY.&*/0 "&R&DG*C& *& 0#$=L89:;<G =)8CG*C& C 0*C)$%C ) *&')RG*CG )E)0C;"Y %9 F)0/04 E)0CG> *CG $)ECG $8F&0# " =G.)4 RG =G* )E)Y 0C;"G% <C;R# F/0*CGR C *& *C<? $&>#<?A XF.&* >& >)RDC0)Ub *&')RG*C& =&%CGY.) )E)0C;"%9 *& &F=A ++ 9$=A 2 af&0& 0 >#UD %=/FG.) )F.&* 8)"0)DG*C& *)8F&0*G.)4 8F)8)FY %)F"#U<C 8F"G" 0'&U<C<CGDC.F9*=94 9$=&D& $"<"GY./')0G "&%FG$# C =GF>C*# :G.) 0#%)*#Y 0&*C&A k&dgr# "0F/<Cb 90&.L4 RG " %)*$=F9%<:C &F=A ++ af&0& 0#F&n*CG 0#*C%&4 RG )E)0C;"G% =G* >& E#b *&')R)*# *& 0$"#$=%C<? 0'&U<C<CGY DC.F9*=/0 %)F"#U<C C 8F)Y =#<? %)F"#U<C4 <"#DC 8F)Y 0CGD%)U<C =GFG*94 *& %=/F# >GDC)F&<:C $"<"G./')0#<? %)F"#$=*CGA =) F)0/04 %=/FG >9$"; E#b 0#%)$")*G4 C )<"#$"<")*G " 0$"GD%C<? =&Y >9:;<#<? Q)=#<"# =) F/0*CGR 8F"G89$=/0 $CL *& =#<? F)0&<?A <"L$=) $CL 8#=&*CG4 <"# 8F"GY 89$= :G$= GDG>G*=G> F)094 k& =) 8#=&*CG *CG >& KGRGDC *&:8CGF0 E#' F/04 & 8)=G> 0F&" " 8F"G89$=G>4 =) 8F"G89$= :G$= GDG>G*Y C :G.) 9=F"#>&*CG4 &F=A,J af&0& KGRGDC *&:8CGF0 & 8)=G> 0#%)*#0&*) F/0 0F&" " 8F"G89$=G>4 =) 8F"G89$= :G$= "0C;"&*; M9*%<:)*&D*CG " F)0G> C :G.) 9=F"#>&*CG4 =&% :&% C <&'G.) F)09 :G$= )E)0C;"%CG> "&C*=GFG$)0&*#<? 0'&U<C<CGDC.F9*=/0A k&')rg*cg )E)0C;"%9 0#%)*&*C& F)Y E/= *& 0$"#$=%C<? 0'&U<C<CGDC.F9*=/0 <"L$=) 8)=F"GEL 0G:Y U<C& *& *& <) 0'&U<C<CGDG =#<?.F9*=/0 *CG D&:; af"g8c$ af&0& *CG "&0CGF& &F=#%9'94 %=/F# E# *&%&"#0&' 0'&U<C<CGD)0C.F9*=94 *& %=/F#> :G$= F/04 089$"<"G*CG *& =G*.F9*= 0 <GD9 0#%)*&*C& F)E/= "0C;"&*#<? " :G.) 9=F"#>&*CG>A i8f&0# =&%CG >9$"; E#b F)"$=F"#.&*G 0 =F#ECG <#0CD*#>A 57 *CG9R#=%/0 8F"GY "*&<")*#<? *& =F0&'G ';%C D9E 8&Y $=0C$%&A!=F"#>#0&*CG 3#(B.(5V 25+6*#/8I6 0*.!"/9*9-8W N&F$"&'%& T [D;Y $%C>4 FG&DC")0&*CG 0#*C%&:;<#<? " 0#%)*#0&*C& 8F"G" N&F$"&'%& 8F&0& 0'&U<C<CGD$%CG.) 0 C FG.9D&<:C $=)$9*Y %/0 *& 8)=F"GE# F)D*C<=0& )F&" 0 ="0A 8)")$=&'#<?4 *CG 0#>CG*C)*#<? 0 &F=A JJ 9$=A J 8%= JYP 9$=&0# af&0) 8G'*C [D;$%C _&Y NGDC)F&<:C 0 `&=)0C<&<?A a)0c&= \#E*C<%C )E:L=# dc9f& hgfg*)0g.) [D;Y $%CG.) NGDC)F&<:C " 0 \&<CE)F"9 8F"# 9DA J N&:& 3&A!=F"#>#0&*CG 3#(B.(5V 25+6*#/8I6!(8(51XP*9-8W 0'&U<C<CGDC.F9*=/04 *& %=/FG =G 0#0CGY F&:; %)F"#$=*# 08'#04 & :GRGDC *C& =G $; $8/'%C *G:4 9=F"#>#0&*CG =G: $8/'%CA af)edg>g> $; F/0*CGR *& 8G0*#> F/0 >GDC)F&<#:*# 8F"G" =GFG*# DGU*G4 & U*C<=0) *CG :G$= "&C*=GFG$)0&*G *C&*CG> =#<? )%FG$)0G 98F&0 DGU*#<? *CG 08'#0& 9:G>*CG *& =G 98F&0#A T =&%CG: $#=9&<:C4 F)09 8F"G" =GFG* DGU*#4 :&%) $'9R;<# " =GFG*/0 F)D*#<?4 >9$C E#b 9=F"#>#Y 0&*# 8F"G" "&C*=GFG$)0&*#<? 0'&U<CY <CGDC.F9*=/0 F)D*#<?mA dc)f;< 8)0#R$"G 90&.L4 C >&Y :;< *& 0$8/D*G4 0$"#$<# ) "&8)ECG.&*CG =0)F"G*C9 $CL <"# "&DG0C$% 0 *&$"#> 8)Y 0CG<CGA C$=Y *CG:; >GDC)F&<:C $"<"G./')Y 0#<?4 *CG<? C %)*$GF0&<:C4 "0'&$"<"& )F&" 0#%&$"&*CG4 C 9$90&*CG 0$"GD%C<? "&=)Y F/0 0 F)0&<?A %=/FG.).F9*=# 8)')R)*G $; 0 >GDC)F&<#:*#<?4 0 F&>&<? 0$8/'8F&<# *CG<? 9<"G$=*C<"# 0 F)E)=&<? %)*$GF0&<#:Y *#<?4 0#%)*&*C& &E# 9=F"#>#0&b >GDC)F&<#:*G $=&*CG =G<?*C<"*#>A kcg<? *C%= *CG 0#%)*#0&*C& 8)0#RY $"#<? F)E/=4 &DG &%=#0*CG 0';<"& 8F&<4 >&:;<#<? *& =GFG*/0 F)D*C<"#<? *&$"G.) 8)0C&=9 C $0)C<? 0$8/'>CG$"%&c</0A i"&*9:># 8F&<L C 8)*CG$C)*G %)$"=# 8F"G" $CGECG C C*Y *#<?4 "&8)ECG.&:># 8F"G" FGY.9D&F*G %)*$GF0&<:G =G.) <) :9R 0#%)Y *&*)4 E# )<?F)*Cb $CL 0#$)%C>C %)$"=&>C F"&*C& "&F)U*CL=#<? 8)*)$"GY *C& $%9=%/0 "&D&*C& C <"# "*C$"<"G*C& 98F&0A W następnym numerze między innymi: Informacja o ścieżkach rowerowych w Powiecie Rybnickim Właściwa segregacja odpadów jakie odpady do jakiego pojemnika PAPIER pojemnik niebieski Należy wrzucać: papier piśmienny, gazety, czasopisma, gazetki reklamowe, ulotki, katalogi, książki, opakowania tekturowe, kartony, tekturę falistą NIE należy wrzucać: papieru samokopiującego, rachunków, faktur, kalki, zatłuszczonego papieru po masłach lub margarynach, papieru woskowanego, tapet, worków po wapnie, cemencie, gipsie, styropianie, kartonów po mleku i napojach, pieluch jednorazowych i artykułów higienicznych, ubrań. TWORZYWA SZTUCZNE, METAL pojemnik żółty Należy wrzucać: zgniecione i puste butelki po napojach (bez nakrętek), zgniecione i puste butelki po chemii gospodarczej (bez nakrętek), plastikowe nakrętki, aluminiowe puszki po napojach, kartony po mleku i napojach, torebki, folie, worki, reklamówki, koszyczki po owocach. NIE należy wrzucać: butelek i pojemników z zawartością, plastikowych zabawek, opakowań po lekach, opakowań po wyrobach garmażeryjnych, opakowań po olejach spożywczych i silnikowych, części samochodowych, mebli i ich części, jednorazowych naczyń, sprzętu AGD. SZKŁO (w zależności od gmin pojemnik może mieć kolor biały szkło białe i zielony szkło kolorowe) Należy wrzucać: butelki ze szkła barwionego po napojach (bez nakrętek), słoiki ze szkła barwionego (bez nakrętek, zacisków, a także gumowych uszczelek), butelki ze szkła bezbarwnego po napojach (bez nakrętek), słoiki ze szkła bezbarwnego (bez nakrętek, zacisków, a także gumowych uszczelek). NIE należy wrzucać: szkła okiennego, szkła zbrojonego, szkła żaroodpornego, fajansu, porcelany, ceramiki, doniczek, kryształu, kieliszków, luster, kineskopów, szyb samochodowych, świetlówek, żarówek, opakowań po lekach, termometrów. ODPADY MIESZANE Należy wrzucać: resztki jedzenia, odpady higieniczne, zatłuszczone pudełka, brudny papier. ODPADY NIEBEZPIECZNE Należy wrzucać: baterie, żarówki, sprzęt elektroniczny, leki. W każdej z gmin powiatu rybnickiego selektywna zbiórka odpadów może się nieznacznie różnić. Szczegółowe zasady prawidłowego postępowania z odpadami znajdują się na stronach internetowych i w ulotkach opracowanych przez gminy powiatu rybnickiego. GEOPORTAL serwis mapowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach uruchomiła profesjonalny serwis mapowy GEOPORTAL, którego zadaniem jest powszechne udostępnienie zagadnień związanych z ochrony przyrody regionu. 8F):G%=9 $; >CG$"%&c<# UD;$%CG.) 8)$"9%9:;<# C*Y M)F>&<:C ) *&=9F&D*#>4 & =&%Y RG $"GFG. %=/F#<? *& =G>&= & "0'&$"<"& )E$"&Y F/0 <?F)*C)*#<?4 :G$= 0 FG&DCY "&<:C C<? )E)0C;"%/0A af):g%= $"GY F)%) F)"9>C&*G: C*M)F>&<:C 8F"G$=F"G*Y *G: ) UD;$%CGY.)A f*m)f>&<:g WxXaX\h]Z! $; "&Y 0&F=G 0 8)$=&<C "EC)Y F9 >&8 i#$=g> 0$"#$=%C>.F&*C<G M)F> )<?F)*# 8F"GECG. %)F#=&F"# G%)D).C<"*#<? & =&%RG C*M)FY >&<:G 0#$=L8)0&*C&.&=9*%/0 F)UDC*4 "0CGF";= C.F"#E/0 )F&" )E:L=#<? )<?F)*; 8F&0*;A 9>)RDC0C& )./D*).G).F&MC<"*G4 )ECG%=# =)8)Y.F&MC<"*G4 )F=)M)=)>&8# D)=*C<"G C $&=GY DC=&F*GA!R#=%)0*C% 8) 0G:U<C9 *& $=F)Y *L C*=GF*G=)0; ;((+Ubb#,)+)*(.%"*-)2"<.: ()!01,"+%b#,)+)*(.%b >)RG "&8FG"G*=)0&*G "&$)E# C $=0)F"#b 0'&$*; >&8L4 EG" %)*CG<"*)U<C C*$=&D&Y <:C $8G<:&DC$=#<"*G.) )8F).F&>)0&*C&A af):g%= 0$8/'MC*&*$)0&*# :G$= 8F"G"!*CL x9f)8g:$%; " x9f)8g:$%cg.) $"9 \)"0):9 \G.C)*&D*G.) 0 F&>&<? \GY.C)*&D*G.) af).f&>9 X8GF&<#:*G.) T)Y [D;$%CG.) *& D&=& 2SS+Y2SJPA Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pok. 221, 222 tel wew. 20,25,53,56 Starostwo Powiatowe w Rybniku ul. 3 Maja 31, Rybnik

6 6 nr 10! maj 2013 CZERWIONKA! 18 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce odbył się Koncert Laureatów Młodzieżowego Festiwalu Muzycznego, zorganizowanego przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach i Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach pod honorowym patronatem Starosty Rybnickiego Damiana Mrowca.. Koncert Laureatów MFM T 8F"G$'9<?&*C&<? MG$=C0&D)0#<? 9<"G$=*C<"#') J2S 0#%)*&0</0Y "G$8)Y '# 0)%&D*G4 0)%&D*)YC*$=F9>G*=&D*G4 C*Y $=F9>G*=&D*G4 $)DCU<C *C%/0 )<G*C&') :9F# 0 T&<'&0 NC<%CG0C<" )F&" i=gm&*c& i"#8a =)FG> E#') i=&f)$=0) a)0c&=)y 0G 0 \#E*C%94 MG$=C0&D MC*&*$)0) 0$8&FDC F/0*CGR lqly ECGc$%)m )F&" `)>EC*&= `)%$)<?G>C<"Y *# l_&ef"gma D&9FG&=/0 i8g<:&d*g: i=&f)$=# \#E*C<%CGY.)p _G$8/' N9"#%C Q&0*G: ligf>&=&m O iap 0 \#E*C%94 _G$8/' 0)%&D*# lic*y.gf$m O axaa 8F"# W 0 acg<&<?4 _G$8/' 0)%&D*) O C*$=F9>G*=&D*# O XaaY_ 0 \#E*C%94 N&=GY 9$" acg<)0$%c O axaa 8F"# W 0 acg<&<?4 " "G$8)'G> O NX` 0 B"GF0C)*<GYZG$"<"#*&<?A T#F/R*CG*C& i8g<:&d*g )=F"#>&DCp _G$8/' %&>GF&D*# O axaa 8F"# ZX 0 B"GF0C)*<GYZG$"<"#*&<?4 _G$8/' C*Y $=F9>G*=&D*# Yia 0 \&M&' `)"C% O NQ` \#E*C%4 O axaa 8F"# W 0 acg<&<?4 K9DC& T):&<"G% O axaa 8F"# W 0 acg<&<?4 N&F=& `)*$G% O axaa 8F"# ia 0 i"<"gfy EC<&<?4 TGF)*C%& W):*# O W 0 N&F%D)Y 0C<&<?4 _G$8/' 0)%&D*# O W 0 N&F%D)0C<&<?4 TG$)'G k9=%c O axaa 8F"# ia 0 W&$")0C<&<?4 ac)=f O ia J2 0 K&$=F"LEC9 TC%=)FC& d&y %&D&F<"#% O ia J2 0 K&$=F"LEC9 _G$8/' 0)%&D*)YC*$=F9>G*=&D*# iak O ia 0 K&*%)0C<&<?4 B?')8<# " O _i 0 Z9<#*& a&0d9<# O _ih 0 \#E*C%94 K)&**& `)$=%& O NX`iC\ 0 `9n*C \&<CE)F$%CG:4 T&:$"Y <"#% O XaaY_ _G$8/' 0)%&DY *# l`0&f=g<c%m O XaaY_ _GY $8/' 0)%&D*# O XaaY_ ]DC<:& T&:$"<"#% C K9DC& O _ia 0 XF*)*=)0C<&<?4 _G$8/' 0)%&D*# lk9=g<"%cmy _ia 0 XF*)*=)0CY <&<?4 hfc) O NQ` \#E*C%4 `&F)Y DC*& g)"gf O NQ` \#E*C%4 Q)>C*C%& N&Y =9$"<"#% O W 0 h9f"# [D;$%CG:4 Q"CG<CLY <# B?/F li%)0f)*%cm O axaa 8F"# _ip C ia 3 0 B"GF0C)*<GY ZG$"<"#*&<?4 `9D& O iaj 0 o)y F&<?4 N&'.)F"&=& af&$)d O _ip NC%)'/0Y d9:&%/04 \)RG% O _ip NCY %)'/0Yd9:&%/04 _G$8/' 0)%&D*# lh).gy =?GFm O axaa 8F"# W 0 [0CGF%D&*&<?4 _G$8/' C*$=F9>G*=&D*# l]9d)$m O W 0 [0CGF%D&*&<?4 _G$8/' 0)%&D*# O axaa 8F"# W C ia J 0 [0CGF%D&Y *&<?4 i=)%f)=# O XaaY_ 8F"# ia 23 0 \#E*C%94 `)F9$ O XaaY_ `&=&F"#*& dc&'g<%& O XaaY_ `&<8GF k)0&% O NX` 0 B"GF0C)*<GYZG$"<"#*&<?A ZC$=& 0#F/R*CGc f4 ff4 fff $=)8*C& )F&" M)=)FGD&<:& $CL *& $=F)*CG C*=GFY *G=)0G: G*&$"G>C&$=)A8DA!"#$ III Europejski Dzień Kobiet Powiatu Rybnickiego LESZCZYNY! 20 kwietnia w Gimnazjum nr 2 w Leszczynach odbył się III Europejski Dzień Kobiet Powiatu Rybnickiego organizowany przez Małgorzatę Handzlik Posła do Parlamentu Europejskiego przy współpracy Krzysztofa Gadowskiego Posła na Sejm RP i Wiesława Janiszewskiego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. T$8/')F.&*C"&=)F&>C E#DCp `)') TCG:$%C<? 0 B"9Y <?)0CG4 \)D*C<"GY.) 0 \#E*C%94 NCG:$%C `9D=9Y F# 0 B"GF0C)*<GYZG$"<"#*&<? )F&" WC>*&":9> *F 2 0 ZG$"<"#*&<?A i8)=%&y *CG F)"8)<";' 0#$=L8 =&*G<"*# a&c " `WT dg'%4 & *&$=L8*CG 9F)<"#$=G.) x9f)8)$'&*%& N&'.)Y F"&=& 0F&" " d9f>c$=f"g>tcgy $'&0G> K&*C$"G0$%C>A STANOWICE! 16 kwietnia w Szkole Podstawowej w Stanowicach odbył się VI Wiosenny Turniej Gier i Zabaw o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Organizatorzy z tej okazji przygotowali dla uczestników mnóstwo konkurencji przystosowanych do wieku i umiejętności uczniów. O S 7.!)-.1; $*.6) &-70.6 c 27<>6!0,82<01; 7, A(./)!019 A717,8<)!019 I,6: <&9 P20KB,/019 D.%)!01 0 ac$0,l2<. O >/0C WF"G.)F" I)F>GD& 0$8/')F.&*C"&Y =)F =9F*CG:9A O P)/<&*)!.65 7, 2)$K -70,: 20C10))2)$)!, -*&B5/5 <%.2 d9e 0 c" fk17/. %017$. &17,2(/0<>! ().B ghi -70,10" i"/$=& =9F*CG:9 0 i=&*)0cy <&<? ")$=&'& ")F.&*C")0&*& 8F"G" ].&=L d9f*&.cgd4 TYIC$=%L " =&>=G:$"G: $"%)Y '# 8F"# 0$8/'8F&<# *&9<"#<CGDC 8)")$=&Y '#<? $"%/'A Q) )F.&*C"&<:C 8F"#';<"#DC Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat 0#$=;8C'# a&*cg " `WT 0 a&d)0c<&<?4 a$=f;r*g: )F&" B"9<?)0&A i8)=%&*cg 9>CD&'& `&8GD& hf"# XMC&F# B"G$'&0& og>'#4 %=/F& "&Y 8FG"G*=)0&'& 0C;"&*%L 0 *C> PSS.)U<C O `/' TCG:Y $%C<? " =GFG*9 8)0C&=9 F#E*C<%CG.)4 0/:= KG:%)0C< N&FG% d;%4 "&$=L8<& E9F>CY $=F"& B"GF0C)*%CYZG$"<"#* @#FG%=)F NX`Y9 0 B"GF0C)*Y $CL F/0*CGR 9<"*C)0CG %D&$# ef ia 0 i=&*)0c<&<?4 %=/F"# E#DC $=&*)0C$%)0#>CA _0#<CL"<)> 89<?&F# 0FL<"#' C<? <"#DC d9f>c$=f" W>C*# C NC&Y $=& B"GF0C)*%&YZG$"<"#*# TCG$'&0 K&*C$"G0$%C 0F&" " Q#FG%=)FG> i"%)y '# 0 i=&*)0c<&<? K&<Y %CG> T)0F;A acgf0$"g >CG:$<G "G i=&*)0c<1)8cg%9* ].&=& ia `$C;RG*C<G 1h)Y >&$" a)d)%74 =F"G<CG ia *F 3 QLECGcY <GYZG$"<"#*&<? N&FC)D& a)0c&=)0g.) _G$8)'9 =0& \)D*C<"G.) W&:G0$%&4 *&Y <"GD*C% F)"0):9 W>C*# C NC&Y $=& `F#$=#*& K&$C<"G%4 ]DC*& `G>8*# " >CG*C&4 NCG:$%CG: 0 B"GF0C)*<GYZG$"<"#Y *&<? K)D&*=& i"g:%&4 i=gm&*c& i"#84 F"G<"*C% 8F&$)0&!WCN g&**& ac/fg<y %&Yk)0&% )F&" *& $G*&=)F& NCF)$'&0 Q9R#A $8)=%&*C& 0FLY <")*) a&c 9<"G$=Y *C<";<#<? 0 fff x9f)8g:$%c> Q*C9 `)Y ECG= a)0c&=9 \#E*C<%CG.)A " *C<? E#' @) df9%$gdc4 a&fd&>g*=9 x9f)8g:$%cg.)a!"#$ VI Wiosenny Turniej Gier i Zabaw o Puchar Burmistrza $%)1N&.)F"&=& `D&$C%74 <"0&F=G ia a&y D)0C<G 1WF"G.)F" I)F>GD&74 8C;=G ia i"<"g:%)0c<g 1WF"G.)F" I)F>GD&74 $"/Y $=G ia dg'% 1K&<G% O P.B-,8 <%.20, +*75#)()!./) e <)/<&*,/180 )+.*(51; /. &40,8C(/)=10 $0,#./0.9 2<.<./0.9 *7&1./0.9 <)76)!./0.9 2<.<.: /0. /. 2<.<./1,9!5<)/5!./0& +*7,:!*)(>! 0 +*7,+%)(>!"!"#$ KĄCIK LITERACKI?-*-/6+,- Z[\]O^_<T S7]^`Tab <cz^ O <CGECG O </FG<"%L " O g9ff&z O _&0)'&'& Z9*&A O ] <) =) :G$=y O O h&=& 9U>CG<?*;' $CL =&:G>*C<")A O acg$g%y `98C'GU >C 8CG$%&y >&F"#'& ) 8F"#:&<CGD9A _ECGF&'& 8D9$")0G 8CG$%C C >C&'& :9R *&0G= *CG"'; %)DG%<:L4 &DG >)4 8D9$")0# 8CG$G% *CG $"<"G%&4 *CG DCRG 8) 8)DC<"%&<? <CGY 8'#>4 F/R)0#> :L"#%CG>4 *CG 8F"#ECG.& *& 8)0C=&*CG4 *CG &8)F=9:Gu 8F)$C'& ) "0CGY F";=%) C " 9=L$%*CG*CG> <"G%&'& *& $8G'*CG*CG >&F"G*C&A *&%4 0EFG0 )<"G%C0&*C)> </F%C4 =&=& 8)%FL<C' 8F"G<";<).')0;A Z9*& *&=#<?>C&$= 8)$>9=*C&'&4 E) C**& *CG =;4 ) %=/FG: >&F"#A O kcg >&F=0 $CL4 </FG<"%)A k& 8G0*) 8)D9EC$" =G* 8FGY "G*=4 <?)<C&R =) *CG 0#>&F")*# 8CG$G%u O N)RG O EG" 8F"G%)*&*C& Z9*&A O K& E#> 0)D&'& =#D%) 8CG$%&A O XECG<&'G>4 RG 8)>#UDC># " >&>; ) 8$CGA kcg >&F=0 $CL *& "&8&$ O =&=&A =#D%) >CG$"%&*C&4 Z9*& 8'&$"<"#% C E9<C%CA O >/: 8FG"G*=y O h9=&: O >&>& 0$%&"9:;< *& *CG0CGD%CG =G%Y =9F)0G $=):;<G 0 %9<?*C *& Z9*& C T F).94 "0C*CL=# 0 %)D<"&$=; %9DG<"%L $8&' :GR#%A O N&>9$C94 =) :GRz `98CDCU<CG >C :GR&yz X* >& %)D<Gz k&0g=.) *CG 8F"#=9DLz O Z9*& >C&'& )<?)=L $CL F)"8'&%&bA </F%C C 8F"#=9DC' :;A O _*&D&"'G> =G.) :GR#%& 0 U>CG=*C%9A `=)U.) 8) 8F)$=9 0#F"9<C'A KGUDC.) *CG $%DG89 "))D)Y.C<"*G.)u O kcg 0)D*) =&% F)ECbz O Z9*& *&=#<?>C&$= "&8)>*C&'& ) $>9=%9A O kcg 0)D*) 0#F"9<&b "0CGF";=G% *& U>CG=*C%z *#<?z KG$= =&%C >&D9=%Cu O h) :GR 8C.>G:$%C O 0#:&U*C' =&=&A O kcg 8F"GR#:G *& 0)DY *)U<CA O h&=9$c94 *CG<? ")$=&*CG " *&>CA N)RG =) *CG 8CG$G%4 &DG 8F"G<CGR *CG >)RG>#.) KG$= UDC<"*# O Z9*& C.CG'G%A KGR#% 8)F9$"#' $CL C 8) <?0CDC F)"0C*;' " %'LY E9$"%&A \/R)0# *)$G% G*GF.C<"*CG 0L$"#' 8)0CG=F"G4 & 8&F& <"&F*#<? )<"G% 08&=F#0&'& $CL C*Y =G*$#0*CGA NC*L') h&=& %98C' %$C;R%L 0 %=/FG: >).DC 8F"GY <"#=&b 0$"#$=%) *& =G>&= )8CG%C :GR&>CA Z9*& $"#E%) 8)D9EC'& :GR#%& >9 *& C>CL `)D<"9UA X%&"&') $CL4 RG `)D<"9U :G$= 8):L=*#> C >C'#> "0CGF";=%CG>A ag0y Z9*& O N):G %)DGR&*%C C >&:; 8CG$%C4 %)=#4 U0C*%C >)FY $%CG C >#$"%C4 &DG *C%=4 8) 8F)$=9 *C%= *CG >& :GR#%&z h&=9$c94 <"# >).'&E#>.) C a#=&'&> :9R 8&*C; C )*& $CL O ag0*cg O $CL =&=&A O _&ECGF"G>#.) 0 >*CG:$"G: %D&=<GA O h&=9$c94 :9=F) :G$= Q"CGc Q"CG<%&A O TCG>A N&$" :&%CGU $8G<:&D*G R#<"G*C&y O h&%a B?<C&'&E#> %98Cb `)D<"9$C&A X* :G$= 8F"GY <CGR >&'#A h) O Q)EF"G4 </FG<"%)A kcg<? C `)D<"9U %&A Z9*& 8)%&"&'& 0 E#'# "&<?0#<)*GA =GR ) =#>4 RG :GR#% >& $0/: Q"CGc Q"CG<%& *CG: %CD%& $>&%)'#%/0 C *)0# %)<#% 0 :&Y E'9$"%&A Q"CG<C 8)>#$' C "&<"L') <) %98C $0):G>9 898CD)0Cp O K& %98CL *)0; >):G.) :&>*C<"%&A h& $=&F& :G$= :9R "98G'*CG 8).F#"C)*& O " 8F"G:L<CG> N&DY 0C*%&A O ] :& >):G: U0C*%C >)FY $%CG: O "&8G0*C' h)>g% O =&%;4 0CG<CG4 " >*/$=0G> "C&FGY *G% C 0C=&>C*A a/n*cg: %&F=%C C 8)8F)$C'& E# *&F#Y $)0&'# $0)C<? 9D9ECGc</0A Z9*& " 0#8CG%&>C *& 8)DC<"%&<? "&EF&'& 8F&<#A k& %)*CG< "&:Lb 8&*C "& F#$9*%C C 8)Y RG *&:8CL%*CG:$"#> "0CGF";=G%4 )8F/<" $>&%)'#%/04 8C'G<"G% C %)<#%/0 :G$= *& 8G0*) =F)Y $%& C >C')Ub C> )%&"9:; C <"&$4 %=/F# *& "&E&0CG " *C>CA Z9*& $8):F"&'& *& `)D<"9$C& C 9U>CG<?*L'& $CLA N)RG 8CG$G% E#'E# C DG8$"#4 &DG 8F"G<CGR "0CGF";=Y %) "&$'9.9:G4 RGE# >CGb 8F"#:&<CGD&4 %=/F# $CL ) *CG =F)$"<"#' C 8&>CL=&'A TCG<")FG>4 Z9*& 8)')R#'& $)ECG `)D<"9$C& *& C $CL.*L'& 8) %$C;RG<"%LA B) *CG 8)=F&MC'& :G$"<"G <"#Y =&b4 &DG 8)$=&*)0C'& $0):G>9 >&D9=%CG>9 8F"#Y :&<CGD)0C ) _')=)0')$G: C =F"G<? ] >)RG B"&FY C =F"G<? >&D9=%C<? :GR#%&<?y UWAGA! Z okazji Dnia Dziecka, dla pierwszych 8 osób, które odpowiedzą listownie na pytanie Jak nazywa się jeżyk? przygotowaliśmy nagrody książeczki autorstwa Katarzyny Zychli. Odpowiedź prosimy przesyłać na adres Czerwionka, ul 3 Maja 1A KĄCIK ARTYSTYCZNY Czesław Fojcik Karolinka; modelka wnuczka artysty KĄCIK SZACHOWY %;<C%& %)>EC*&<:G4 0 %=/Y F#<? *&DGR# 8F"G0&.L >&=GFC&D*;A S*.0*965.Yp 0 *&DGY R# 0#%)*&b >)=#0 7d]O[e]TZ[\f JA g s?, { `s?, 2A T { g PA imh{ dc&'g lec)f; *& <"&F*G.) `F/D& )F&" gg=>&*& C> 8C)*/0 0 %)c</0<ga Krystian Rock ORZESZE! 6 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Orzeszu odbył się koncert Krystian Rock. Koncert był poświęcony tematyce religijnej. h'9>/0 *CG E#')4 DG<" %=) >9"#%CA V9%&$" dcy ")* " 8F"#:&<C/'>C $8)=#%&:; $CL <"&Y <"&$9 U0CG=*G %)*<GF=#A \GDC.C:*G =G%$=# 0 8)';<"G*C9 " >)<*; GMG%=4 ) <"#> R#0C)')0& FG&%<:& 89EDC<"*)U<C4 %=/F& U8CG0&'& 8C)$G*%C 0F&" " "G$8)'G>A "9,50-2<B0-7d]O[e]TZ[\f JA 2A T T PA W s.h { `)DG:*# F&" EC&'#> $CL "F)ECb Lekcje szachów w przedszkolach, szkołach, indywidualnie. Hanna Leks, tel.: szacholandia.blogspot.com

7 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 10! maj Wraz ze słońcem, które przygrzewa i (całkowicie za darmo!) sprawia, że czujemy się lepiej, pojawiają się wiosenne dylematy. Wszyscy wiemy, że po zimie, należy zrobić generalne porządki w szafach. Kożuchy, grube wełniane swetry i golfy, ciepłe, puchowe kurtki powinny znaleźć swoje miejsce na strychu lub innym ciemnym schowku. Tam oczekując na lepsze dla siebie czasy, nie będą nam przypominały o szaroburej, marcowej chlapie lub grudniowym mrozie. Pozostaje pytanie, czym zastąpić wysmagane mroźnym wichrem płaszcze i czapki. Możliwości jest sporo. Wiosenne rewolucje w szafie Q"CU $=)8*C9 "9*CMC%)0&'& $CL4 "&F/0*) %)ECG=&>C C >LR<"#"*&>C4 :&% C C $=&F$"#>C 0#$=LY 89:; 0")F#A kcg >CG$"%&c<& >C&$=& $CL 9<"#*Cb $=) D&= )E)0C;"#0&' :G$"<"G l9ef&*c)0# $"#%ma Q"CU :9R *C%= *&0G= ) =#> *CG >#Y UDCA X $8F&0# "0C;"&*G " "&8#=&DCU># 8&$:)*&=%L C $=#DC$=%L " \#E*C%& f*g" X$"G%A k& 8#=&*CG ) =)4 <) 08'#0& *& $8)Y $/E 9ECGF&*C& $CL4 EG" 0&?&*C& 0$%&"9:Gp <G*&A O j&-70, &$0,*.8K 20C! ()9 /. 1) 01; 2(.G" _7C2() =%,-7K (*,/-5! 4)-70, 0 2(.*.8K 20C 7/.%,TG () 1) 8,2(.<(&.%/0, k/. ()+0,l! -)$*,8 1,/0," ka0,10>!: <0l!5+&2717.8K <)%,<18, 0/2+0*):!./, 2(*)8.40 /.8!0C<2751; +*): 8,<(./(>!9 +) ()9.$5 <.B-,#) $56) 2(.G /. 1)= 4)-/,#)" E/>2(!) %&-70 +*7,<)/.6) 20C (,B -) 2,1)/-: ;./->!" E)B/. 20C (.4 &$*.G 7. #*)27,! 4.*<)!, &$*./0.9 <(>*,!!0C<27)=10!+02&8K 20C!.<(&:.%/, (*,/-5" S -7020,82751; 17.: 2.1; ()!6.=/0, 1,/. 4. /.8!0C<: 27, 7/.17,/0,! 4)-70,9 $) -)2(C+ 8,2(! , /0,)#*./017)/5" J(.17.8K /.2 *,<%.45 )*.7 2.4, 2<%,+5 0/(,*/,()!,9 2<%,+0<09 $&(0<0 O f*g"a B) 0&F=G %FGUDG*C&4 0$8)>*C&*G <"#DC 8)89D&F*G =&%RG *&$=&0C&:; $CL *& %)*Y %FG=*G.) %DCG*=&A a)0$=&:; =&%RG C =G4 %=/FG )MGF9:; 9R#0&*; "./F*G: 8/'%CA T)EG< 8)0#R$"G.) *&DGR# 9"*&b4 RG >)R*& "*&DGnb <CG%&Y 0G )%F#<C& *& %CG$"GcA ] :&% EG"E)DG$*; l$"&m)0; FG0)D9<:Lmy O D)*7K-: <&8K1 2!)8K 27.HC /.!0)2/C9 /.8: %,+0,8 +)7$5G 20C (51; *7,1759 <(>: *51; (,8!0)2/5b %.(. /. +,!/) /0, 7.6)B545" F,=%0 2+)-)$.6 /.4 20C 8.<0=.<(&.%/5 (*,/- 0 1;1,45 2): $0, 1)= (.<0,#) <&+0G9 (*7,$. 2): $0, 7*)$0G /. (.<K *7,17 40,821," F. 7.!27, <&+&8K1 8,-/K /)!K *7,17: 7 8,-/K 2(.*K 20C B,#/.4" S (,/ 2+)2>$ +)!)%0!540,/045 2)$0, /.27K #.*-,*)$C /..<(&:.%/K O %0C=9:G F#E*C<%& $=#DC$=%&A af)$=g4 X =#> <) :G$= 0 =#> $G")*CG *&:Y DG8CG: $CL *& 8)D$%C> %=/F# 8)')0CG %0CG=*C& $CL Męskim okiem af"g>#$'&0 h&=&f<"#% "G i"<"gfec< C*=GFG$9:G $CL =10,8 *)$0C 7.<&+5! 2<%,+.1; 20,10)!51;9!)%C (,! P.()!01.1; 175 Q%0!01.1;9 $) 7!5<%, (.4 8,2(!0C<275!5$>* &$*.L" S (.<04 2<%,+0, 4)B/. 20C +)17&G 2!)$)-/0,9 -)!)%0 -)(5<.G &$0)*>! 0 +*7540,: *7.G" P)4H)*( )#%K-./0. 0 <&+)!./0. &$*.L 8,2(! /01; /.+*.!-C $.*-7) -&B5" J2(.(/0) <&+06,4 %,<<K 4.*5/.*<C 0 8,2(,4 7 /0,8 7.-):!)%)/5" S0)2/K 1,/0C 2)$0, %,<<0, 0 +*7,!0,!/, 2(*)8,9 /0, 7.<6.-.4 &$*.L 7 #*&$51; 4.(,*0.6>!" \-,15-)!./0, )-*7&1.4 8,-/.< /0,-): $*, 7,2(.!0,/0.U 10,/<0, 4.*5/.*<0 0 -B0/25" Dobra rada Inez Oszek na niepewną pogodę: Wiosną najlepiej ubierać się na cebulkę. Jeśli w ciągu dnia ma być bardzo ciepło, zakładamy coś zwiewnego, z krótkim rękawem. Jeśli rano jest bardzo zimno najlepiej ubrać kilka warstw jak np. bluzka, sweterek, a na to coś, co może pełnić funkcję okrycia wierzchniego: marynarka, bluza, katana, skóra bądź też gruby sweter lub ciepła kamizelka. Pamiętajmy jednak, że w ciągu dnia, kiedy się rozbierzemy będziemy musieli nosić to w rękach, więc lepiej kilka cienkich warstw niż gruby płaszcz. 0 f*g" X$"G% *& *C> E#'&p O S f)-70 7.&!.B56.4 <0%<. -): 40/&8K151; (*,/->!9 <(>*, +)!): %0!<*.17.8K /. /.27 *5/,< 4)-):!5" j./2)!./, 2K 4" 0/" 17.*/) $0.6, +.25 /. 2+)-/0.1; 8.< 0 <): 27&%09 +)6K17,/0. )-70,B5 2+)*()!,8 7,%,#./1<K /+" 27+0%<0 0 2+)-/0, -*,2)!,9 <*)8, %.( ci9 hi! /)!): 17,2/,8!,*280!5<)/./, 7 /)!): 17,2/51; (<./0/9!7)*5 +*)2() 7.H*5<.L2<0,8 -B&/#%0 )*.7 4)(5:!5!7)*/017, 7 %.( mi: (51;" F,2( (,#) 4/>2(!)9 8,-/) 7 -*&#04 4)B/. 6K175G9.$5!5#%K-.G /.: +*.!-C )*5#0/.%/0, O f*g" X$"G%4 %=/F& 8&$:)*&=/0 "&8F&$"& *& $0):G.) ED).&p #*,,/H0."$%)#2+)("1)4 >98-)6 &5C*<0 Do niemal połowy kwietnia trwała tegoroczna zima. Jej objawy chłodny wiatr i śnieg dokuczały zmarzluchom z regionu, a i kierowcy czy ogrodnicy nie mieli łatwego życia. Jak możemy się domyślić, pogoda nie rozpieszczała także dziko żyjących zwierząt. Przyroda o siebie dba `)$# C $C%)F%C <?L=*CG %)F"#Y $=&'# " %&F>*C%)0#<? *Cm4 & *& U*CG.9 8)"0&D&'# 0#=F)8Cb "&:;<G C $&F*# "EDCR&:;Y <G $CL 8')=/0A B"# &E# *& 8G0*) 8/n*& *CG F)Y UDC*)> C "0CGF"L=)> 0 DG$CGy X%&"9:G $CL4 RG >C')U*C<# 8F"#Y *CG >9$"; $CL ) =) >&F=0CbA ZGU*C<# 8)0C&=)0G %*CG:G 9$8)%&:&:;A O V) /)*4.%/,!.;./0.! +*75*)-70," I,7 +*7,: /0, $56. 7/>! (.< -6&: #." j.2 /0, )-17&8, 2+,18.%/0, 704/0,827,8!0)2/5" S0C1,8 <6)+): (>! +)#)-. 2+*.!0. %&-70)4 O >/0C K&*9$" X%&"9:G $CL4 RG $%F/<C' $CL <"&$ 8F"G"*&<")*# *& *)Y _ F&<:C 8F&<L4 %=/F& >C&'& ")$=&b 0#Y %)*&*& 0 >CG$C;<4 =F"GE& $%)cy <"#b 0 =F"# af&0& 0GY.G=&<:C *CG "&DGR; 8D&*/0 DGY U*C<"#<? O =) <C )$=&=*C *&=9F#A Q)<CGY %DC0C >).; "&8#=&b4 "C>& *CG >*CG:$"G.) C *#<? =#> $=F&=A f =9 :G$= *G.&=#0*&A QF"G0& l*& $"GY F)%)Ubm 8F"#F&$=&:;.'/0*CG D&Y =G>A O a%. *)=%0/ 7/.17/0, #*)T: /0,827, 2K,<2(*,4.%/, 2<)<0 (,4: +,*.(&*59 (7!" k+>t/, +*754*)7: <0l9 4)#K )/, 2+)!)-)!.G +*7,: 4.*7./0, 0 )-$0G 20C /,#.(5!/0, /. 2(./0, 2.-7)/,< O 0#:&U*C& N)0& ) "*&*#<? l"c>*#<? S 7,27654 *)<& 2(*.106,4! (,/ 2+)2>$ +)/.- 17(,*-70,= )/,< +)40-)*>!9 <(>*, +)2.-706,4 / , 7$5(!17,=/0," V54 *.7,4 $C-C &!.: B.6 O "&8G0*C& Q&>C&*4 >CG$"Y %&*CG<.>C*# Z#$%C4 %=/FG.) $8)Y =#%&>#u T >)0G.) D&$ 8)=F&MC ) $CGECG $&>4 <) F)%9A 8,2(9 B, 7!0,*75/.!0)2/K 2(.*. 20C )#*5: 7.G9 46)-, +C-5 *)=%0/ O >/0C K&*9$" O 8,-/.< *.17,8 +): 7)2(.8, () $,7!+65!& /. )#>%/K <)/-518C (,*,/>! %,=/51;" n (.<9 +) -6&B2754 /0B 7.7! ):!54 )-+)175/<&9 7.#.8/0<0 0 %.: 25 +)!0.(& +)!*.1.8K -)!0)2,/: /,#) B510." S5#%K-. /. ()9 B, %&: -70, *.7,4 7 /040"!>&$ Stowarzyszenie Lyskor zaprasza na warsztaty NOWA WIEŚ! ZWONOWICE! Stowarzyszenie Lyskor zaprasza mieszkańców gminy na warsztaty rękodzielnicze. Dla chętnych, którzy zgłoszą się pod numer telefonu czekają rezerwacje na ciekawe zajęcia. >)R*& 9<"G$=*C<"#b 0 0#%)*&Y *C& 0C=F&R# =G<?*C%; hcmm&*# G.) 12+ >&:& 0 U0CG=DC<# 0 k)0g: T$C7 1P <"GF0<&4 U0CG=DC<& 0 _0)*)0C<&<?7A T$"#$=%C<? "&C*=GFG$)0&*#<? =0)F"G*CG> *CGE&*&D*#<? 0")F/0 C F)"0):G> 0'&Y $*#<? 9>CG:L=*)U<C 0 >C'G: &=>)$MGF"G O.)F;<) "&8F&$"&>#z!>&$









12 12 nr 10! maj 2013 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat MIESZKANIE GODNE POLECENIA!!! SPRZEDAM MIESZKANIE 34 m 2 w centrum Czerwionki. Cena zł. Tel TANIO SPRZEDAM WÓZEK INWALIDZKI ORAZ MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY TEL Jeśli alkohol jest dla Ciebie problemem? Jeśli zechciałbyś przestać pić? ZAPRASZAMY NA MITYNGI Grupa AA Serce w Czerwionce. Mityngi w każdy piątek o godz. 19:00 w salce pod probostwem kościoła N.S.P.J. ul. 3-go Maja 36 Podsumowanie meczy ZAPRASZAMY NA gdzie można znaleźć m.in:! Dni Otwarte ZS w Czerwionce (MB)! Zlot klasycznych volkswagenów w Gaszowicach (Małgorzata Ficek) Czas podsumować zmagania drużyn piłkarskich w kwietniu. k& $"<"GED9 F)".F#0G% dy%d&$# I)F=G<& ff [0CGF%D&*# >CG:$<G =F&<;< Z`i d&f&y *)0C<GA 0 0C)$G**G: F)"G.F&DC =#D%) $8)=%&*CG4 0 %=/F#> 8)%)*&DC "G$8/' o&f9 i"gf)%& 5pJ 1J5 %)DG:%& ")$=&'& *&=)>C&$= 0 8&9")0&'&7A _& =) [0CGF%D&* 0&D<";<& 0 5 8) "0#<CL$=0&<? TC$';!$=F)Y *C&*%; 5pS )F&" W`iYG> K&$=F"LECG PpS 1*& 8D&$9:G $CL *& 8)"#<:CA Q;E W&$")0C<G 0#$=L89:;<# 0 )%FLY.)0G: "FG>C$)0&' *& " Z`i i#y F#*C& PpP 0 J, %)DG:<G $8)=%&c4 &DG *CG$=G=# *& $0)C> E)C$%9 8/n*CG: >9$C&' 9"*&b " 1SpJ7A _G$8/'! Spotkanie z aktorem Jerzym Głybinem (MB) KG:%)0C<G F)".F#0&:;<# $8)=%&*C& *& =#> $&>#> $"<"GED9 )%FL.)0#> $8)=%&*C&<? "&C*%&$)0&', 89*%=/0 8)%)*9Y :;< N`i )F&" `i!*cl dcgf9c i=&y F#A kcg"e#= F)"8)<"L'& Z`i Z#$%C4 %=/F& 8)DG.'& >C Z`i 1JpS7 C TC<?GF a')*c& \&<CY E/F" 1&R Jp, *& 0'&$*#> E)C$%97A T `&=)0C<%CG: f.f98cg ZC.C X%FL.)0G: 8C'%&F"G i)%)'& XF"G$"G C*&9.9F9:;< 8)<"#Y *&*C& 0 0C)$G**G: 8F"G.F&DC *& 0'&Y $*#> E)C$%9 "!*C; `)$"=)0# JY24 &DG "FG?&Y ECDC=)0&DC $CL 0#.F#0&:;< 0 *&$=L8*G: %)DG:Y <G *& " a).)*c; f>cgdc* JpS C "&:Y >9:; 3 >CG:$<GA T h#$%cg: ] $8)=%&*C& F)"GY.F&DC 8C'%&F"G Z`iY9 %=/Y F#<? P 89*%=# 18)F&R%& " Z`i TC$'& TCGD%& C "0#<CL$=0) " Z`i O ~0C%DC<G7A! Artystyczne hobby (Małgorzata Ficek, fot. Jerzy Kawulok) B"0&F=)DC.)0# W0&FG% XF*)*=)0C<G 0 0C)$G**G: "FG>C$)0&' SpS " Whi d):$")0# )F&" 9DG.' FG"GF0)> W`iY9 `&=)Y 0C<G 5p2 *& a) J+ %)DG:%&<? W0&Y FG% "&:>9:G JS >CG:$<GA T *&:*CR$"G: h#$%cg: %D&$CG F)".F#0%)0G: Z`i T)$"<"#<G *CG F)Y "G.F&' :G$"<"G $8)=%&*C&A 2/6<8+)B-3 F5) Otwarcie NZOZ Trimed STANOWICE! 24 kwietnia odbyło się oficjalne otwarcie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Trimed w Stanowicach. 9F)<"#$=#> 8F"G<CL<CG> 0$=L.C %CD%& $'/0 *& =G>&= 0#Y.')$C' i=&*c$'&0 dfg"&4 $)'=#$ i=&*)0c<a k&$=l8y *CG %$A 8F)E)$"<" $=&*)0C<%CG: 8&F&MCC x9.g*c9$" 8)U0CL<G*C& i#>y E)DC<"*CG 0$=L.L 8F"G<C;' d9f>c$=f" TCG$'&0 K&Y *C$"G0$%C4 NCG:$%CG: DG%&F" `&=&F"#*& i>#y <"G% C $)'=#$ i=&*c$'&0 dfg"&a a) <"LU<C )MC<:&DY *G: <"&$ *& Recytowali teksty Karola Wojtyły (MB)! Opowieść o miłości (Przemysław Lis)! V Ogólnopolski Festiwal Mażoretek (MB)! Spotkanie z Minister Elżbietą Bieńkowską (MB)





15 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 10! maj CZERWIONKA-LESZCZYNY! Tego roku mija 222 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja i 92 rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego oraz Dnia Zwycięstwa. Obchody święta 3-go Maja " =G: )%&":C 0 W>C*CG B"GF0C)*%&YZG$"<"#Y *# $CL 9F)<"#$=)Ub4 %=/F; F)"8)<"L'& >$"& U0CL=& 0 C*=G*Y <:C X:<"#"*# 0 `)U<CGDG 8A0A k&:u0cl=$"g.) igf<& a&*& KG"9Y $& 0 B"GF0C)*<G4 %=/F; @"CG%&* ]*=)*C i"<"#8%&a k&$=l8*cg $CL $8)=%&*CG " W>C*# C NC&$=& B"GF0C)*%&Y ZG$"<"#*# 0 NCG:$%C> `9D=9F#A kcg "&EF&%') )8F&0# >9"#<"*G:4 ) %=/F; "G$8/' hf"# XMC&F# *& <"GDG " B"G$'&Y 0G> og>';a T 9F)<"#$=)U<C&<? 9<"G$=*C<"#'# DC<"*G 8)<"=# C?&F<GF"GA Q) 0$8/D*G.) U0CL=)0&*C& "&Y 8F&$"&' E9F>C$=F" W>C*# C NC&Y $=& B"GF0C)*%&YZG$"<"#*# TCGY $'&0 K&*C$"G0$%CA 9F)Y <"#$=)U<C E9F>C$=F" 8F"#8)>*C&' %F/=%)?C$=)FCL 9$=&*)0CG*C& `)*Y $=#=9<:C P N&:& D)$# *&$"G: X:<"#"*#A k&$=l8*cg _0C;"G% `)>E&=&*=/0 )F&" <CGDG 8F&<# "')R#DC %0C&=# =&EDC<; 98&>CL=*C&Y :;<; 3S F)<"*C<L fff a)0$=&*c& [D;$%CG.)A!"#$ Rozmowa z radnym z Orzesza Adamem "G $=FA 4.*1)!,8 2,280 N.-. E0.2(. &1;!.%06. +*7,7/.17,/0, /0,4.% Zd iii 76)(51; /.!510/<C 2.4): 20,8,< / <.1; #40//51; )$)< V,21)" I&*402(*7 7.+5(./5 +*7,7 4)8K )2)$C )7!)%06$5 /. ()9 $5 8,#) +*5!.(/K -70.6<C 7.1;!.=10G9. +)(,4!5-.G (5%, +0,/0C-75 /.!510/<C )-+)!0,: B, /0," O%, 8.<) I&*402(*7 +)7!)%069 $5-70.6<0 #40//, (.< 7.*)2659 B, (,*.7 J*7,27./0, 4&27K G 2+)*K 2&4C /. /.+*.!C 7./0,-$.L I&*402(*7. 0 +)-%,: #651; 4& 2&#,2(0C9 $5!510/<C 7*)$0%0 +*.1)!/015 \QP0E9 JAD 175 %&-70, ]2.4 $54 <0%<. 2.4)20,8,< =10K69 $5 40,G -*7,!. 1;)G$5 /. %,(/0, )#/02<.^ -)!0,-70.6,4 20C9 B, /0, 4.! )#>%, (.<0,8 40.2( #-5 +)-/)20 20C! J*7,27& <!,2(0C /+" 7!0C<27,/0. =*)-<>! /. #40//K 0/H*.2(*&<(&*C9 () 10K: #%, 26527C k/0, 4.tl" O%, +*7,10,B )2717C-7.45?(.<9 (5%<) (, )*7,: 2<0, )2717C-7./0, 4. *.17,8 1;.: *.<(,* #),$$,%2)!2<0,8 +*)+.#./: -5 /0B 2(./& H.<(517/,#)" F.<) *.-/5 76)B56,4 +*)8,<( &1;!.65 ) )$/0B,/0, ) +)6)!C -0,( *.-/51; ])-*7&1)/5^9 ) )$/0B,/0, +,/280 I&*402(*7. M. *.17,8 +)!*)(& () 8,#) +,/280 7 *)<& Zigi ]7.*.7 +)!5$)*.1; -)2(.6 /0,4.% Zi[ +)-:!5B<0^ M (,B )-*7&1)/59 76)B56,4 +*)8,<( &1;!.65 %0<! (*.B5 40,82<0,8 M )-*7&1)/5" J/0 /0#-5 /0, $C-K )2717C-7.G /. 2)$0," \.:!27, <)27(,4 27.*51; %&-709 /.8: 17C=10,8 (51; 4.651; M 8.< 1;)G: $5 /. J*%0<&9 ) 1754!2+)4/0.: 6,4!5B,8" S#*9/.(6 0/,!9*IB!"#*,K 6,M "5#,5"*9B A999$/./2)3#M 0/!$0+CH I/)6 I5!" I5I 85+h M D*7,-,!2752(<04 2(*)/. 0/(,*: /,()!. 26&B5 (,4&9 B,$5 <.B-5 40,27<./0,19 <(>*5 1;1, 20C -)!0,: -70,G 1) *)$0 8,#) *.-/59 4>#6!,8=G 0 +)175(.G C 7.84&: 8,! N.-70, 4&20 <): /0,17/0, 26&1;.G (,#) 1) +027K! Q.7,10, J*7,2<0,8 %&$ 0//51; 4,-0.1; /. &26&#.1; 252(,4&" E)8, *,%.18, 7 2,280 1;)G /0, 7.:!27, 2K +02./,! 2+)2>$ $.*-7),2(,(517/59 +)/0,!.B /0, &<*5:!.49 B, 7.84&8, () (,B 2+)*) 17.: 2&9 8,-/.< -%. 4/0, /.8!.B/0,8: 27. 8,2( (*,=G 0 10,27C 20C9 B, 10 <(>: *75 1;1K9!1;)-7K9 175(.8K9 /0,: * K 4.0%,9-7!)/0K 175 *)7: 4.!0.8K )2)$0=10," F,-/.< 8,=%0 <()= /0, 1;1,!0,-70,G 0 <)/0,17: /0, 1;1, B5G! 7.<6.4./0& () /0,1; /.-.% 26&1;. +*)+.#./-5 2&<1,2&9 8,T-70 +) /0,&(!.*-7): /51; -*)#.1;9 6)B5 +0,/0K-7, /. +*75$5(<0 &*7C-/0<>!9. /0, /. ()9 1) 8,2( -%. %&-70 /.8!.B/0,827," p(6k)3ik (/ #*(2*9K$ "9,50- #91/6+0

16 16 nr 10! maj 2013 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

!" #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$*

! #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$* " #"$ '" "#$ SPIS TRECI 1. IDENTYFIKACJA/INFORMACJE WSTPNE... 5 2. PRZEGLD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO... 6 " #%$' () (% * +,%*-)$.%*),)%$(.(***$*% /$,%*0(),0 1 $*$.%% 0*%.2*$3 %* ()4 0*%* ()' 0*%

Bardziej szczegółowo

Ochrona Środowiska. Autor: Tomasz Buchta

Ochrona Środowiska. Autor: Tomasz Buchta Ochrona Środowiska. Autor: Tomasz Buchta Pojemniki na odpady segregacja. Segregacja odpadów Segregacja to metoda usprawniająca utylizację oraz odzysk odpadów. Segregacja odpadów Kolor niebieski Tu wrzucam:

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wytyczne selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Rojewo

Podstawowe wytyczne selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Rojewo Podstawowe wytyczne selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Rojewo KOLOR ŻÓŁTY TWORZYWA SZTUCZNE I OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH, METALE I OPAKOWANIA Z METALI; ZANIM WRZUCISZ OPRÓŻNIJ, ZGNIEĆ

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania Urząd Miejski w Borku Wlkp. ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. tel. 65 571 61 20 www.borekwlkp.pl Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania Jakie rodzaje

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy będzie obowiązywał nowy system gospodarowania odpadami?

1. Od kiedy będzie obowiązywał nowy system gospodarowania odpadami? Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: 1. Od kiedy będzie obowiązywał nowy system gospodarowania odpadami? Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zacznie funkcjonować w Gminie Łochów od 1.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP 99/13 Zarządzenie Nr 38/13 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA MIASTO GRAJEWO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA 2004-2015 Czerwiec 2004 r. Wykonawca: Instytut Zrównowaonego Rozwoju Sp. z o.o. Biuro: Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 417 Telefon

Bardziej szczegółowo

SEGREGACJA SUROWCÓW WTÓRNYCH

SEGREGACJA SUROWCÓW WTÓRNYCH SEGREGACJA SUROWCÓW WTÓRNYCH PAPIER - pojemnik niebieski do niebieskiego pojemnika wrzucamy: gazety; książ ki i inny papier; tektur ę; worki papierowe; ścinki drukarskie; opakowania wielomateriałowe typu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków Segregacja odpadów, którą proponujemy rozpocząć od wyodrębnienia odpadów szklanych i tzw. frakcji suchej jest pierwszym krokiem do życia w czystym i zadbanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Szczebrzeszyn

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Szczebrzeszyn Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Szczebrzeszyn Szanowny Mieszkańcu! Z dniem 01 stycznia 2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05.1/2011 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2011 Obowiązuje od

Lista Cen 05.1/2011 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2011 Obowiązuje od PANDA VAN (2 osobowy) MY 2011 PANDA 1.2 VAN EURO 5 271.09J.3 1242 ccm 5-drzwiowy 30 000 36 900 PANDA 1.3 MULTIJET VAN EURO 5 271.09P.3 1248 ccm 5-drzwiowy 38 200 46 986 PANDA 1.4 VAN CNG EURO 5 271.09N.3

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! ZMIANA HARMONOGRAMU!!!

UWAGA!!! ZMIANA HARMONOGRAMU!!! UWAGA!!! ZMIANA HARMONOGRAMU!!! HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW OD 02.01.2017-30.06.2017 PUM GRUDZIĄDZ tel. 695 259 000 www.odpadyprabuty.pl MIASTO PRABUTY ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE ODPADY SEGREGOWANE OD WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! W dniu wywozu należy wystawić przed posesję pojemnik do godz. 7:00. Zbiórka gabarytów odbędzie się w dniu: i

UWAGA!!! W dniu wywozu należy wystawić przed posesję pojemnik do godz. 7:00. Zbiórka gabarytów odbędzie się w dniu: i HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 201 - SEKTOR 1 PUM Grudziądz tel. 5 4 58 2 www.pum.pl BUDY, JAMY, GUBINY, SKURGWY, ZAROŚLE Odpady komunalne zmieszane Odpady segregowane PLASTIK I PAPIER BIODEGRADOWALNE Miesiąc

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N

Zestyki 1 P 1 N 3 P + N 2 P 3 P 3 P + N DF6, GK1 0 12 A Napi cie znamionowe 480 V 480 V 690 V 690 V 690 V 690 V Maksymalny pràd ciàgły ze zworà 20 20 32 32 0 12 z bezpiecznikiem am 10 10 2 2 0 12 z bezpiecznikiem gg 20 20 30 30 40 100 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 800 40 344 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do Filtry cząstek stałych FAP - Motaquip 1 1611321080 EM;RURA FAP PSA 787,00 2 1611321180 EM;RURA FAP PSA 607 787,00 3 1611321280 EM;RURA FAP PSA 406 R 787,00 4 1611321380 EM;RURA FAP PSA 787,00 5 1611321480

Bardziej szczegółowo

ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH

ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH KONKURS MIĘDZYSZKOLNY BATERIE TWORZYWA SZTUCZNE MAKULATURA PLASTIKOWE NAKRĄTKI ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH KONKURS MIĘDZYSZKOLNY CELE I OCZEKIWANE REZULTATY: kształtowanie postaw

Bardziej szczegółowo

Terminy odbioru odpadów segregowanych i ogrodowych w zabudowie jednorodzinnej nie ulegną zmianie.

Terminy odbioru odpadów segregowanych i ogrodowych w zabudowie jednorodzinnej nie ulegną zmianie. Szanowni Mieszkańcy, w związku z nowymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami po 1 lipca b.r. informujemy, że działania przygotowawcze dotyczące przejęcia obowiązków od mieszkańców w zakresie

Bardziej szczegółowo

Jeśli masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad, zobacz podpowiedzi poniżej.

Jeśli masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad, zobacz podpowiedzi poniżej. 2017-02-07 13:20 MŚ: ABC segregacji odpadów (komunikat) - MŚ informuje: Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Posegregowane odpady stają

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny ko k -wo w jow o n w i n c i y. y.r E R a E k a t k y t wa w c a JA J

Projekt edukacyjny ko k -wo w jow o n w i n c i y. y.r E R a E k a t k y t wa w c a JA J Projekt edukacyjny Eko-wojownicy. REaktywacJA CZYM JEST ODPAD? Odpadem jest każda substancja lub przedmiot, których pozbywasz się, zamierzasz się pozbyć, lub do ich pozbycia się jesteś zobowiązany CO TRAFIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WOREK NIEBIESKI NA PAPIER I TEKTURĘ gazety, czasopisma, katalogi, prospekty papier szkolny, biurowy książki torebki papierowe tektura i kartony mokrego papieru i

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Segregując odpady dbasz o środowisko!

Segregując odpady dbasz o środowisko! Segregując odpady dbasz o środowisko! Każdy z nas lubi spędzać czas w czystym i miłym otoczeniu. Nie zastanawiamy się jednak co dzieje się z wyrzucanymi przez nas odpadami. Otóż odpady te, po wyselekcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

Gmina Nowy Tomyśl Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl tel. 61 44 26 600, fax 61 44 22 754 e-mail urzad@nowytomysl.

Gmina Nowy Tomyśl Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl tel. 61 44 26 600, fax 61 44 22 754 e-mail urzad@nowytomysl. Gmina Nowy Tomyśl Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl tel. 61 44 26 600, fax 61 44 22 754 e-mail urzad@nowytomysl.pl 1 lipiec 2013 rok Szanowni mieszkańcy Z dniem 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016

Lista Cen 05/2016 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2016 Obowiązuje od 22.06.2016 Lista Cen 05/2016 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT PANDA VAN (2 osobowy) Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 33,150 40,775 Panda Van 0.9 Twinair 65KM S&S

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

*&#&+&",(. -./01.23/ !"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& $3"6% ".

*&#&+&,(. -./01.23/ !#$%&'( )$*+,-%.+-./ 0$1$%-23./ 3.-4$%$-5&& $36% . !""#$%&'()!$ *&#&+&",(. -./01.23/4 5674364.!"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& 11-12 +$3"6%7 2006 1.+".!&-23 89: «;%&2#&"-23"7 &-&5&"#&.'.3.2#",?'.6"'@-.$

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014

Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Lista Cen 01/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 01.12.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza

Plan Rozwoju Lokalnego Sandomierza ! " # $ % & '($ ) ) * * # # $ $ &" $# $% $ + ) ' ) ), *, * " # - &, '$ '$ ' ' ' 1 $ + &+" + $,+" " " $ ). ) )' )' )' )) )* )% & )% &)% $$ ' ' * + * /01234567897:7;38@% $! % *'

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Nie trzeba myć kubeczków po jogurtach, opakowań po kosmetykach (chyba, Ŝe znajduje się w nich jeszcze sporo jedzenia)

Uwaga! Nie trzeba myć kubeczków po jogurtach, opakowań po kosmetykach (chyba, Ŝe znajduje się w nich jeszcze sporo jedzenia) Worek Ŝółty tworzywa sztuczne butelki plastikowe (PET) po wodzie i napojach czyste kanistry plastikowe (np. po wodzie demineralizowanej, po spryskiwaczach do szyb do samochodu) folia torebki tzw. reklamówki,

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowanie: Magdalena Walkusz Inspektor ds. ochrony środowiska Anna Lasota Żabińska Podinspektor

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 1/23 Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 I. Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu i Ptaków Ozdobnych 1. 6,5 - C-1-50; 2. 7 - AY-1-1000; BT-1-200; 3. 8 - R-1-1000;

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Jak segregowac odpady?

Jak segregowac odpady? Jak segregowac odpady? Podstawową zasadą dotyczącą wszystkich segregowanych przez nas opakowań jest ZGNIATANIE! Dzięki temu zmniejszamy ich objętość i więcej się ich zmieści w pojemniku! ELEKTROSMIECI

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015

Lista Cen 03/2015 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2015 Obowiązuje od 03.06.2015 Lista Cen 03/2015 Zmiany w stosunku do cennika 02.2015 z dnia 28.01.2015 Ceny modeli PUNTO VAN Nazwa modelu Sincom Cena PLN netto Punto VAN 1.4 77KM 299.0BC.7 40500 Punto VAN 1.4 70KM CNG 299.0BF.7 51740

Bardziej szczegółowo

Zasady optymalnej segregacji

Zasady optymalnej segregacji W trosce o zapewnienie sprawnego dostosowania się do nowych reguł odbioru odpadów komunalnych, które zaczynają obowiązywać od 1 lipca 2013 r. poniżej prezentujemy: Zasady optymalnej segregacji Najlepszym

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO

ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO ZASADY EKOLOGICZNE: Co zrobić żeby odpadów było jak najmniej? 1. Nie produkuj nowych odpadów, czyli: Kupuj tylko to, czego naprawdę potrzebujesz. Wybieraj produkty, które nie

Bardziej szczegółowo

Praktyczny poradnik: Jak segregować odpady? Wykonały: Dominika Frejek Marta Firmanty

Praktyczny poradnik: Jak segregować odpady? Wykonały: Dominika Frejek Marta Firmanty Praktyczny poradnik: Jak segregować odpady? Wykonały: Dominika Frejek Marta Firmanty Definicje: Recykling - Proces odzyskiwania użytecznych surowców z odpadów. Segregacja - gromadzenie niektórych grup

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMINY WRÓBLEW

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMINY WRÓBLEW Rok Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMINY WRÓBLEW MIEJSCOWOŚCI: CHARŁUPIA WIELKA, DRZĄZNA, JÓZEFÓW,GĘSÓWKA,

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4003 UCHWAŁA NR XLV/655/14 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 26 września 2014 r.

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4003 UCHWAŁA NR XLV/655/14 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 26 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4003 UCHWAŁA NR XLV/655/14 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/392/13 Rady

Bardziej szczegółowo

Jak segregować Segregacja odpadów komunalnych Segregacji podlegają:

Jak segregować Segregacja odpadów komunalnych Segregacji podlegają: Jak segregować Segregacja odpadów komunalnych - czyli śmieci wytwarzanych w gospodarstwach domowych, biurach, urzędach, sklepach itp. polega na zbieraniu do specjalnie oznakowanych pojemników odpadów,

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Sortuj z głową! Czysty Szczecinek

Sortuj z głową! Czysty Szczecinek Wykaz aptek na terenie miasta Szczecinka, w których prowadzona będzie zbiórka przeterminowanych lekarstw w 2013 roku. L.p. Nazwa apteki Adres (Szczecinek) Kontakt tel.: 1. Apteka Na Polnej ul. Polna 8a

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpiecznikowe DIN D0 Neozed gg

Systemy bezpiecznikowe DIN D0 Neozed gg Neozed gg -,, D03-400V AC/ 250 V AC (A) Kolor Kodowy D03 D03 2 4 6 13 16 20 25 35 50 63 80 0 różowy brązowy zielony czerwony czarny szary niebieski żółty czarny biały miedziany srebrny czerwony GG40V2

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@"1-"A'

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@1-A' >'107'?2/3,'#$,,(@"1-"A'! >'@07B'-")'/3"5"'C)5"/'*/#*$(*D13*60'! >'@07'6'-")3'%#*%E?'/3"5"-.'63$C%0''''''''''''''''' 3'?")@,$3,'! >')*(%,)6,(1-"1

Bardziej szczegółowo

Tak bardzo kochamy nasze lasy...??? Czyżby - skoro tak je zaśmiecamy!!!

Tak bardzo kochamy nasze lasy...??? Czyżby - skoro tak je zaśmiecamy!!! Odpady czy śmieci? W polskim prawie nie istnieje słowo śmieci, jednak w powszechnym użyciu jest ono nawet częściej stosowane niż słowo odpady. Co jest śmieciem, a co jest odpadem? Czy słowa te można traktować

Bardziej szczegółowo

Dane merytoryczne do wykonania ulotek i plakatu w III etapie konkursu pt. GRABÓW NAD PROSNĄ NIE ODPAD(Y)A: Nie lubimy śmieci uczymy się je segregować

Dane merytoryczne do wykonania ulotek i plakatu w III etapie konkursu pt. GRABÓW NAD PROSNĄ NIE ODPAD(Y)A: Nie lubimy śmieci uczymy się je segregować Dane merytoryczne do wykonania ulotek i plakatu w III etapie konkursu pt. GRABÓW NAD PROSNĄ NIE ODPAD(Y)A: Nie lubimy śmieci uczymy się je segregować I. Dane merytoryczne do wykonania plakatu: 1. Segregacja

Bardziej szczegółowo

Jak segregwać odpady?

Jak segregwać odpady? Jak segregwać odpady? Od dnia 1 lipca 2013 r. na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości, zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DO SCENARIUSZA SEGREGACJA WYśSZA RACJA. Co zbierać?

MATERIAŁ POMOCNICZY DO SCENARIUSZA SEGREGACJA WYśSZA RACJA. Co zbierać? Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła Oddział w Warszawie Al. Niepodległości 186 00-608 Warszawa MATERIAŁ POMOCNICZY DO SCENARIUSZA SEGREGACJA WYśSZA RACJA STANDARDY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Co zbierać?

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Odpadami na terenie Gminy i Miasta Warta

Gospodarka Odpadami na terenie Gminy i Miasta Warta Gmina i Miasto Warta Gospodarka Odpadami na terenie Gminy i Miasta Warta Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku nałożyła na gminę obowiązek wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w ycie Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czysto ci i porz

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w ycie Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czysto ci i porz Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 152, poz. 897 ze

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0"

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 7054 UCHWAŁA NR 87/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów. dziewczęta do lat 13. dziewczęta do lat 15. chłopcy do lat 9. chłopcy do lat 13

Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów. dziewczęta do lat 13. dziewczęta do lat 15. chłopcy do lat 9. chłopcy do lat 13 Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów Ustroń, 7 14 października 2011 dziewczęta do lat 13 1 Anna Kubicka Carbo-Gliwice 1670 7,5 2 Joanna Mielczarek Hetman Częstochowa 1372 7,5 3 Karolina Karleszko Rodło

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE

ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE LUBNIEWICE Mieszkańcu, od 1 lipca 2013 roku Gmina odbierze Twoje odpady! umowa rejestr opłata umowa opłata odpady sprawozdanie Obowiązki właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

ODPADY czyli przedmioty i substancje stałe oraz ciekłe (które nie są ściekami), powstałe w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub

ODPADY czyli przedmioty i substancje stałe oraz ciekłe (które nie są ściekami), powstałe w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub ODPADY czyli przedmioty i substancje stałe oraz ciekłe (które nie są ściekami), powstałe w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub bytowania człowieka oraz są nieprzydatne w miejscu lub czasie,

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo