b. Ujmowanie w ksigach rachunkowych operacji dotyczcych funduszu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "b. Ujmowanie w ksigach rachunkowych operacji dotyczcych funduszu"

Transkrypt

1 Nota-1 Polityka rachunkowoci Funduszu I. Opis przyjtych zasad rachunkowoci a. Ujawnianie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym 1. Przyjte przez Fundusz zasady (polityka) rachunkowoci opieraj si na przepisach ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci oraz rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoci funduszy inwestycyjnych. 2. Rokiem obrotowym funduszu jest rok kalendarzowy. 3. Sprawozdania finansowe sporzdza si dwa razy w roku, jako: - półroczne sprawozdanie finansowe, - roczne sprawozdanie finansowe, 4. Sprawozdanie finansowe sporzdza si w jzyku polskim i w walucie polskiej. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym wykazuje si w tysicach złotych z wyjtkiem wartoci aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. 5. Sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat, bilans, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto, rachunek przepływów pieninych, noty objaniajce, informacj dodatkow. 6. Lokaty bankowe, o terminie zapadalnoci krótszym ni 90 dni, prezentuje si w Bilansie w pozycji rodki pienine i ich ekwiwalenty w kwocie nominalnej. Lokaty te nie s prezentowane w " Tabeli Lokat". Naliczone na dzie bilansowy odsetki prezentowane s w bilansie w pozycji nalenoci. 7. Depozyty, o terminie zapadalnoci powyej 90 dni, s prezentowane w Bilansie w pozycji "Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku" łcznie z naliczonymi odsetkami. Depozyty o terminie powyej 90 dni s prezentowane w "Tabeli Lokat" i tabeli uszczegóławiajcej "Depozyty". 8. redni w okresie sprawozdawczym poziom rodków pieninych utrzymywanych w celu zaspokojenia biecych zobowiza jest ustalany jako rednia arytmetyczna stanu rodków pieninych z kadego dnia roboczego. Przy czym do redniego stanu rodków nie uwzgldnia si depozytów powyej 90 dni ( liczc od dnia załoenia depozytu). 9. rednia warto aktywów netto w okresie sprawozdawczym prezentowana w tabeli Zestawienia Zmian w Aktywach Netto jest wyliczana jako rednia waona wartoci aktywów netto w okresie sprawozdawczym, przy czym wagami s liczby dni dla których obowizywały poszczególne Wartoci Aktywów Netto. Przyjmuje si, i do pierwszej Wyceny Oficjalnej w styczniu obowizuje WAN z ostatniego dnia grudnia roku poprzedniego (nie dotyczy Funduszy, które sporzdzaj sprawozdanie finansowe po raz pierwszy). Za minimaln i maksymaln warto aktywów na certyfikat inwestycyjny przyjmuje si odpowiednio wartoci ustalone w wycenach oficjalnych i bilansowych wyłcznie biecego okresu sprawozdawczego. 10. Poyczki udzielone przez Fundusz s prezentowane w pozycji bilansu Nalenoci i nie s prezentowane w tabeli lokat. b. Ujmowanie w ksigach rachunkowych operacji dotyczcych funduszu 1. Operacje dotyczce funduszu ujmuje si w ksigach rachunkowych w okresie, którego dotycz. 2. Nabyte składniki lokat ujmuje si w ksigach rachunkowych według ceny nabycia. Składniki lokat nabyte nieodpłatnie posiadaj cen nabycia równ zero. Składniki lokat funduszu otrzymane w zamian za inne składniki maj przypisan cen nabycia wynikajc z ceny nabycia tych składników lokat, w zamian za które zostały otrzymane, skorygowan o ewentualne dopłaty lub otrzymane przychody pienine. Jeeli papiery wartociowe otrzymywane s w zamian za dłune papier wartociowe, a dłune papiery były, na dzie transakcji zamiany, wycenione według Efektywnej Stopy Procentowej, wówczas otrzymywanym papierom wartociowym przepisuje si ustalon na dzie transakcji zamiany skorygowan cen nabycia dłunych papierów wartociowych (zamiast pierwotnej ceny nabycia dłunych papierów wartociowych). Tak ustalon cen nabycia zwiksza si o dopłaty, lub pomniejsza o otrzymane wpływy. 3. Zysk lub strat ze zbycia lokat: 3.1. Z zastrzeeniem pkt. 3.4, wylicza si metod HIFO najdrosze sprzedaje si jako pierwsze, polegajc na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyszej ceny nabycia danego składnika lokat, a w przypadku składników wycenianych w wysokoci skorygowanej ceny nabycia - oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyszej biecej wartoci ksigowej. 12

2 3.2. W przypadku wyganicia zobowiza z tytułu wystawionych opcji uznaje si, e wyganiciu podlegaj kolejno te zobowizania, z tytułu których zacignicia otrzymano najnisz premi netto 3.3. Zysk lub strat ze zbycia walut wylicza si zgodnie z metod okrelon w pkt Przy wyliczaniu zysku lub straty ze zbycia lokat metody, o której mowa w pkt. 3.1, nie stosuje si do składników lokat bdcych przedmiotem transakcji, o których mowa w pkt. c. 16 i c W przypadku gdy jednego dnia dokonuje si transakcji zbycia i nabycia danego składnika lokat, w pierwszej kolejnoci ujmuje si nabycie danego składnika. 5. Przysługujce prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku: 5.1. ujmuje si w ksigach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzgldniajcy wartoci tego prawa poboru niewykonane prawo poboru akcji uznaje si za zbyte, według wartoci równej zero, w dniu nastpnym po dniu wyganicia tego prawa nalen dywidend z akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje si w ksigach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy nieuwzgldniajcy wartoci tego prawa do dywidendy Przysługujce prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz prawo do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje si w ksigach rachunkowych w dniu nastpnym po dniu ustalenia tych praw. 6. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost (spadek) wyniku z operacji. 7. Nabycie albo zbycie składników lokat przez fundusz: 7.1. ujmuje si w ksigach rachunkowych funduszu w dacie zawarcia umowy składniki lokat nabyte albo zbyte przez fundusz w dniu wyceny po momencie, o którym mowa w pkt. c. 11, oraz składniki, dla których we wskazanym momencie brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzgldnia si w najbliszej wycenie aktywów funduszu i ustaleniu jego zobowiza 8. Operacje dotyczce funduszu ujmuje si w walucie, w której s wyraone, a take w walucie polskiej, po przeliczeniu według redniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzie ujcia tych operacji w ksigach rachunkowych funduszu. 9. Operacje dotyczce funduszu wyraone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, naley okreli w relacji do wskazanej przez fundusz waluty. 10. Przychody z lokat obejmuj w szczególnoci: - dywidendy i inne udziały w zyskach; - przychody odsetkowe; - dodatnie saldo rónic kursowych powstałe w zwizku z wycenrodków pieninych, nalenoci oraz zobowiza w walutach obcych. 11. Koszty funduszu obejmuj w szczególnoci: - wynagrodzenie dla towarzystwa, - opłaty dla depozytariusza, - opłaty zwizane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu, - opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne, - usługi w zakresie rachunkowoci, - usługi w zakresie zarzdzania aktywami funduszu, - usługi prawne, - usługi wydawnicze, w tym poligraficzne, - koszty odsetkowe, - ujemne saldo rónic kursowych. 12. W przypadku kosztów funduszu tworzy si rezerw na przewidywane wydatki. Płatnoci z tytułu kosztów funduszu zmniejszaj uprzednio utworzon rezerw. Preliminarz kosztów powinien zawiera pozycje w wysokoci uzasadnionej, ustalone na podstawie stawek okresowych odpowiednio do czstotliwoci ustalania wartoci aktywów netto w dniach wyceny. 13. Przychody odsetkowe: od dłunych papierów wartociowych, wycenianych w wartoci godziwej, nalicza si zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartociowych przez emitenta, od lokat bankowych nalicza si przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 14. Koszty odsetkowe z tytułu kredytów i poyczek zacignitych przez fundusz rozlicza si w czasie przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 13

3 15. Dniem wprowadzenia do ksig zmiany kapitału wpłaconego albo kapitału wypłaconego jest dzie wydania lub wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, przy zastosowaniu wartoci aktywów netto na certyfikat inwestycyjny, wyznaczonej zgodnie z pkt Na potrzeby okrelenia wartoci aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okrelonym dniu wyceny nie uwzgldnia si zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, zwizanych z wpłatami lub wypłatami, ujmowanymi zgodnie z pkt. 15. c. Metody wyceny aktywów oraz zobowiza funduszu, aktywów netto i wyniku z operacji 1. Aktywa Funduszu wycenia si, a zobowizania Funduszu ustala si według wiarygodnie oszacowanej wartoci godziwej, z zastrzeeniem pkt Dniem Wyceny jest: a) 25 dzie kalendarzowy w trzecim miesicu kadego kwartału kalendarzowego, a jeeli ten dzie przypada na dzie ustawowo wolny od pracy, Dniem Wyceny jest dzie roboczy przypadajcy bezporednio przed 25 dniem kalendarzowym w trzecim miesicu kadego kwartału kalendarzowego, b) dzie otwarcia ksig rachunkowych Funduszu, c) dzie rozpoczcia likwidacji Funduszu, d) dzie przypadajcy na 7 dni przed rozpoczciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnej emisji, e) dzie przypadajcy po dniu, w którym ustała przyczyna zawieszenia wyceny Aktywów Funduszu. 3. Warto Aktywów Netto Funduszu jest równa wartoci wszystkich Aktywów Funduszu w Dniu Wyceny pomniejszonej o zobowizania Funduszu. 4. Nalenoci z tytułu nieopłaconych certyfikatów s wykazywane w aktywach Funduszu w pozycji Nalenoci. Jeeli na Dzie Wyceny, WAN przypadajcy na nieopłacon seri Certyfikatów Inwestycyjnych jest niszy od nalenoci z tytułu nieopłaconych Certyfikatów inwestycyjnych, wówczas uznaje si i wystpuje przesłanka utraty wartoci nalenoci z tyt. nieopłaconych Certyfikatów Oceny koniecznoci ujcia odpisów aktualizujcych, doprowadzajcych warto powyszych nalenoci do wartoci godziwej, dokonuje si na kady dzie wyceny, w tym na dzie bilansowy, z uwzgldnieniem posiadanych przez TFI dowodów potwierdzajcych zamiar i moliwo uregulowania nalenoci przez uczestnika. Kwota odpisu aktualizujcego powinna uwzgldnia w szczególnoci kwot nalenoci moliw do odzyskania przez Fundusz w drodze jej potrcenia ze zobowizania wobec uczestnika z tytułu umorzenia nieopłaconych certyfikatów. 5. Warto Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny jest równa Wartoci Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny podzielonej przez liczb wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych, które w tym dniu s w posiadaniu Uczestników Funduszu. 6. Fundusz moe zawiesi wycen Aktywów Funduszu w przypadku, w którym nie mona dokona wiarygodnej wyceny istotnej czci Aktywów Funduszu z przyczyn niezalenych od Funduszu, po konsultacji z Depozytariuszem w tym zakresie, na zasadach opisanych w pkt W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Aktywa Funduszu wycenia si w Dniu Wyceny, o którym mowa w pkt. 2 lit. e). 7. Fundusz zawiesza wycen Aktywów Funduszu na okres wskazany w ogłoszeniu o zawieszeniu wyceny Aktywów Funduszu, przy czym Fundusz moe odwoła zawieszenie wyceny Aktywów Funduszu w terminie wczeniejszym ni wskazany w ogłoszeniu o zawieszeniu wyceny, jeeli ustanie przyczyna odstpienia od dokonywania wyceny Aktywów Funduszu. 8. Jeeli mimo upływu terminu wskazanego w ogłoszeniu o zawieszeniu wyceny Aktywów Funduszu nie ustanie przyczyna odstpienia od dokonywania wyceny Aktywów Funduszu, Fundusz moe podj decyzj o ponownym zawieszeniu wyceny Aktywów Funduszu, na zasadach okrelonych w pkt Informacja o zawieszeniu i odwołaniu zawieszenia wyceny Aktywów Funduszu zostanie przekazana przez Fundusz w trybie art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie niezwłocznie po podjciu decyzji w tym przedmiocie. 10. Aktywa Funduszu wycenia si w Dniu Wyceny oraz na dzie sporzdzenia sprawozdania finansowego, z zachowaniem zasad okrelonych w artykułach poniszych. 11. Składniki lokat notowanych na Aktywnym rynku wyceniane s w sposób nastpujcy: Warto godziw składników lokat Funduszu notowanych na Aktywnym Rynku wyznacza si w oparciu o ostatni dostpny w momencie dokonywania wyceny kurs danego składnika lokat z Aktywnego Rynku. 14

4 11.2. Jeeli w momencie dokonywania wyceny Aktywny Rynek, na podstawie którego wyceniany jest dany składnik lokat, nie prowadzi obrotu, wówczas wyceny danego składnika lokat dokonuje si w oparciu o ostatni kurs zamknicia ustalony na tym Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknicia innej, ustalonej przez Aktywny Rynek wartoci stanowicej jego odpowiednik Jeeli ostatni dostpny kurs został wyznaczony w oparciu o znaczco niski wolumen obrotów na danym składniku Aktywów lub kurs ten pochodzi z dnia wczeniejszego ni ostatni dzie obrotu danym składnikiem na danym Aktywnym Rynku, wówczas wycen danego składnika lokat dokonuje si w oparciu o ostatni dostpny w momencie dokonywania wyceny kurs zamknicia ustalony na tym Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknicia innej, ustalonej przez Aktywny Rynek wartoci stanowicej jego odpowiednik. 12. W przypadku, gdy składnik lokat Funduszu jest przedmiotem obrotu na wicej ni jednym Aktywnym Rynku, wartoci godziw jest kurs ustalony na rynku głównym. 13. Podstawowym kryterium wyboru rynku głównego, o którym mowa w pkt. 12 jest wolumen obrotu na danym składniku lokat. W przypadku braku moliwoci obiektywnego, wiarygodnego ustalenia wielkoci wolumenu obrotu, Fundusz stosuje kolejne, moliwe do zastosowania kryterium: - liczba zawartych transakcji na danym składniku lokat, lub - ilo danego składnika lokat wprowadzonego do obrotu na danym rynku, lub - kolejno wprowadzenia do obrotu, lub - moliwo dokonania przez Fundusz transakcji na danym rynku. 14. Wyboru rynku głównego, o którym mowa w pkt. 13, dokonuje si w pierwszym roboczym dniu miesica, kryterium wyboru rynku głównego jest skumulowany wolumen obrotu na danym składniku lokat w okresie ostatniego pełnego miesica kalendarzowego. 15. Ostatnie dostpne kursy, o których mowa w pkt. 11, w dniu dokonywania wyceny Fundusz okrela o godzinie 23:00. Wybór godziny 23:00 uzasadniony jest nastpujcymi okolicznociami: - o godzinie 23:00 w przypadku GPW dostpne s kursy zamknicia, - o godzinie 23:00 w przypadku giełdowych rynków europejskich, północnoamerykaskich, południowoamerykaskich i azjatyckich dostpne s kursy zamknicia, 16. Warto składników lokat Funduszu nienotowanych na Aktywnym Rynku wyznacza si, z zastrzeeniem pkt. 23, 24 i 28, w nastpujcy sposób: obligacji, bonów skarbowych, bonów pieninych, kwitów depozytowych, listów zastawnych, weksli w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, akcji: w przypadku akcji emitowanych przez podmioty, dla których mona wskaza emitentów o podobnym profilu i zakresie działania, których akcje s notowane na Aktywnym Rynku przy wykorzystaniu modeli wskanikowych odnoszcych cen akcji do poszczególnych, wybranych parametrów finansowych działalnoci emitenta (cena/zysk, cena/warto ksigowa, itp.) na podstawie ceny ogłaszanej na Aktywnym Rynku dla akcji emitentów notowanych na Aktywnym Rynku lub przy wykorzystaniu modelu zdyskontowanych przepływów finansowych (DCF) bd te przy wykorzystaniu skorygowanej wartoci aktywów netto (kapitał (fundusz) własny), w zalenoci od tego, który model bdzie lepiej odzwierciedlał specyfik i charakter działalnoci danego podmiotu - przy czym Fundusz ma prawo powierzy wycen akcji spółek, których akcje nie s notowane na Aktywnym Rynku, wyspecjalizowanym, niezalenym jednostkom wiadczcym tego rodzaju usługi. Warto godziwa wynikajca z analizy finansowej bdzie podlegała na bieco korekcie w kadym przypadku, w którym Fundusz otrzyma informacj dotyczc istotnych zdarze mogcych mie wpływ na warto godziw wycenianych akcji, w przypadku akcji emitowanych przez podmioty, dla których nie mona wskaza emitentów o podobnym profilu i zakresie działania, których akcje s notowane na Aktywnym Rynku - przy wykorzystaniu modelu opierajcego si na wycenie skorygowanej wartoci aktywów netto (kapitał (fundusz) własny) tyche podmiotów lub przy wykorzystaniu modelu zdyskontowanych przepływów finansowych (DCF), w zalenoci od tego, który model bdzie lepiej odzwierciedlał specyfik i charakter działalnoci danego podmiotu - przy czym Fundusz ma prawo powierzy wycen akcji spółek, których akcje nie s notowane na Aktywnym Rynku, wyspecjalizowanym, niezalenym jednostkom wiadczcym tego rodzaju usługi. Warto godziwa wynikajca z analizy finansowej bdzie podlegała na bieco korekcie w kadym przypadku, w którym Fundusz otrzyma informacj dotyczc istotnych zdarze mogcych mie wpływ na warto godziw wycenianych akcji. 15

5 16.3. warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji i praw poboru w oparciu o modele wyceny tych lokat przy zastosowaniu parametrów pobranych z Aktywnego Rynku, przy czym w przypadku gdy akcje emitenta nie s notowane na Aktywnym Rynku, cena akcji zastosowana do modelu zostanie wyznaczona zgodnie z postanowieniem pkt. 16.2, depozytów w wysokoci wynikajcej z sumy wartoci nominalnej oraz naliczonych odsetek, przy czym kwot naliczonych odsetek ustala si przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; udziałów w spółkach z ograniczon odpowiedzialnoci przy wykorzystaniu modeli wskanikowych odnoszcych cen udziałów do poszczególnych, wybranych parametrów finansowych działalnoci emitenta (cena/zysk, cena/warto ksigowa, itp.) na podstawie ceny ogłaszanej na Aktywnym Rynku dla akcji emitentów notowanych na Aktywnym Rynku lub przy wykorzystaniu modelu opierajcego si na wycenie skorygowanej wartoci aktywów netto kapitał (fundusz) własny) tyche spółek bd tez przy wykorzystaniu modelu zdyskontowanych przepływów finansowych (DCF) w zalenoci od tego, który model bdzie lepiej odzwierciedlał specyfik i charakter działalnoci danego podmiotu, przy czym Fundusz ma prawo powierzy wycen udziałów w spółkach z ograniczon odpowiedzialnoci wyspecjalizowanym niezalenym jednostkom wiadczcym tego rodzaju usługi. Warto godziwa wynikajca z analizy finansowej bdzie podlegała na bieco korekcie w kadym przypadku, w którym Fundusz otrzyma informacj dotyczc istotnych zdarze mogcych mie wpływ na warto godziw wycenianych udziałów Na potrzeby szacunków wartoci godziwej Spółek Celowych inwestujcych w nieruchomoci mieszkaniowe, opartych na metodach majtkowych, Fundusz wycenia portfele projektów mieszkaniowych nabytych przez Spółki Celowe stosujc nastpujce zasady: Warto rynkowa lokali mieszkalnych i innych nieruchomoci została oszacowana przez rzeczoznawc majtkowego, zgodnie z obowizujcymi regulacjami prawnymi i standardami zawodowymi. Jednoczenie w odniesieniu do lokali w inwestycjach, w których zawarto co najmniej 3 transakcje sprzeday dokonano aktualizacji wartoci wynikajcych z operatów do poziomu faktycznych cen sprzeday realizowanych przez spółki celowe Ze wzgldu na upływ 2 letniego okresu od nabycia nieruchomoci mieszkaniowych sprzeda kolejnych lokali mieszkalnych przez spółki celowe bdzie zwolniona z podatku VAT w przypadku sprzeday na rzecz osób fizycznych skutki zwizane ze zmian zasad rozliczania podatku VAT przez spółki celowe zostały uwzgldnione w ich wycenie. 17. W przypadku przeszacowania składnika lokat Funduszu dotychczas wycenianego w wartoci godziwej, do wysokoci skorygowanej ceny nabycia warto godziwa wynikajca z ksig rachunkowych Funduszu stanowi, na dzie przeszacowania, nowo ustalon skorygowan cen nabycia. 18. Modele wyceny, o których mowa w pkt. 16, s stosowane w sposób cigły. Kada zmiana modelu wyceny bdzie publikowana w sprawozdaniu finansowym Funduszu przez dwa kolejne lata; 19. Modele i metody wyceny składników lokat Funduszu, o których mowa w pkt.16, podlegaj uzgodnieniu z Depozytariuszem. 20. Nalenoci z tytułu udzielonej poyczki papierów wartociowych, w rozumieniu rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu i warunków poyczania maklerskich instrumentów finansowych, z udziałem firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych, wycenia si według zasad przyjtych dla tych papierów wartociowych. 21. Przedmiotem poyczki papierów wartociowych mog by wszystkie papiery wartociowe dopuszczone do publicznego obrotu, których nabycie jest dopuszczalne przez Fundusz. 22. Zobowizania z tytułu otrzymanej poyczki papierów wartociowych, w rozumieniu rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu i warunków poyczania maklerskich instrumentów finansowych ustala si według zasad przyjtych dla tych papierów wartociowych 23. Papiery wartociowe nabyte przy zobowizaniu si drugiej strony do odkupu wycenia si, poczwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metod skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 24. Zobowizania z tytułu zbycia papierów wartociowych, przy zobowizaniu si Funduszu do odkupu, wycenia si, poczwszy od dnia zawarcia umowy sprzeday, metod korekty rónicy pomidzy cen odkupu a cen sprzeday przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 16

6 25. Aktywa oraz zobowizania Funduszu denominowane w walutach obcych wycenia si lub ustala w walucie, w której s notowane na Aktywnym Rynku, a w przypadku gdy nie s notowane na Aktywnym Rynku w walucie, w której s denominowane. 26. Aktywa oraz zobowizania Funduszu, o których mowa w pkt. 25, wykazuje si w PLN, po przeliczeniu według ostatniego dostpnego redniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 27. Warto Aktywów Funduszu notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, okrela si w relacji do waluty USD, a jeeli nie jest to moliwe do waluty EUR. 28. Aktywa i zobowizania Funduszu wyceniane w wartoci godziwej, dla których wiarygodne oszacowanie tej wartoci nie jest moliwe, wycenia si w cenie nabycia skorygowanej o odpisy aktualizujce z tytułu utraty wartoci. W szczególnoci sytuacja taka wystpi moe w odniesieniu do akcji i udziałów spółek nienotowanych oraz instrumentów pochodnych, dla których instrumentem bazowym s takie akcje lub udziały. II. Opis wprowadzonych zmian w stosowanych zasadach rachunkowoci a. Zmiany w zakresie metod ujmowania operacji w ksigach rachunkowych W okresie sprawozdawczym nie wystpiły istotne zmiany w zakresie metod ujmowania operacji w ksigach rachunkowych. b. Zmiany w zakresie metod wyceny oraz sposobu sporzdzania sprawozdania finansowego W okresie sprawozdawczym nie wystpiły istotne zmiany w zakresie metod wyceny oraz sposobu sporzdzania sprawozdania finansowego. 17

5. Sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat, bilans,

5. Sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat, bilans, Nota-1 Polityka rachunkowości Funduszu I. Opis przyjętych zasad rachunkowości a. Ujawnianie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym 1. Przyjęte przez Fundusz zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Połączone zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA I. OGÓLNE ZASADY Procedury wyceny stosowane przez fundusz są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.

Bardziej szczegółowo

Nota-1 Polityka rachunkowości Funduszu. I. Opis przyjętych zasad rachunkowości a. Ujawnianie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym

Nota-1 Polityka rachunkowości Funduszu. I. Opis przyjętych zasad rachunkowości a. Ujawnianie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym Nota-1 Polityka rachunkowości Funduszu I. Opis przyjętych zasad rachunkowości a. Ujawnianie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym 1. Przyjęte przez Fundusz zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia

Bardziej szczegółowo

pobrano z mojefundusze.pl

pobrano z mojefundusze.pl Jednostkowe zestawienie lokat Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2016 r. w tys. zł TABELA GŁÓWNA Na dzień bilansowy Subfundusz nie posiadał składników lokat. TABELE UZUPEŁNIAJĄCE Na dzień bilansowy Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku. Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 31 grudnia 2007 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 30 czerwca 2008 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys.

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 lipca 2009 do 30 września 2009 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje

Bardziej szczegółowo

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości Noty objaśniające Nota 1. Polityka rachunkowości Opis przyjętych zasad rachunkowości a) Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek

Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek 08.05.2009 Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek 1. W Rozdziale II pkt 4 otrzymuje brzmienie: Wysoko kapitału własnego Towarzystwa na dzie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz ogłasza zmiany statutu: 1) 26 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w bilansowy w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w bilansowy

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2016-06-30 2015-12-31

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

1. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU Przyjęte zasady rachunkowości Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

1. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU Przyjęte zasady rachunkowości Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku. 1. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1.1. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-04-01 do 2014-06-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-12-31 2013-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w tys. 2015-06-30 2014-12-31

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Nota objaśniająca 1- Polityka rachunkowości Funduszy

Nota objaśniająca 1- Polityka rachunkowości Funduszy Załącznik do sprawozdań finansowych Funduszy zarządzanych przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Nota objaśniająca 1- Polityka rachunkowości Funduszy 1) Opis przyjętych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrano z mojefundusze.pl

Dokument pobrano z mojefundusze.pl SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM GOTÓWKOWY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2017-06-30 2016-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 10 KWIETNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU 2012-12-31 SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w Wartość wg

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2013-06-30 2012-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 29 sierpnia 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 29 sierpnia 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Alokacji Sektorowych

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016: ANEKS NR 5 Z DNIA 6 KWIETNIA 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-12-31 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r. ANEKS NR 5 Z DNIA 7 LISTOPADA 20 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2016-06-30 2015-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.:

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.: ANEKS NR 4 Z DNIA 6 LUTEGO 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-04 do 2016-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WARTA PAPIERÓW DŁUNYCH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES: OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2005 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WARTA PAPIERÓW DŁUNYCH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES: OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2005 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE WARTA PAPIERÓW DŁUNYCH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZA OKRES: OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2005 R. WARTA PAPIERÓW DŁUNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1 WPROWADZENIE Fundusz

Bardziej szczegółowo

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH ZA OKRES OD 8 LIPCA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU 2014-12-31 SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w Wartość wg wyceny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.) Na podstawie art. 218 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 SIERPNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (dalej zwany Funduszem ) jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA SUBSTANTIA.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2012-12-31 2011-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

1. Na stronie tytułowej dodaje się informację o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data ostatniej aktualizacji: 22 czerwca 2016 r.

1. Na stronie tytułowej dodaje się informację o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data ostatniej aktualizacji: 22 czerwca 2016 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC BETA Dywidendowy SFIO) w dniu 22 czerwca 2016 r. 1. Na stronie tytułowej

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 203 roku obejmujący okres od 203-0-0 do 203-03-3 podstawa prawna: 82 ust. pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego 1. Podstawy prawne Skrócony raport kwartalny obejmuje dla Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty: informację o Funduszu, bilans, rachunek wyniku

Bardziej szczegółowo

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w tys. w Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. w 1. Akcje 58 405

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego NOVO Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NOVO

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I ANEKS NR 4 Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2016 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2016-06-30 2015-12-31

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA PECUNIA.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2013-06-30 2012-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-03-18 do 2014-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 Warszawa, 26 października 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 W dniu 30 czerwca 2012 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego NOVO Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NOVO

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 13 stycznia 2005 roku

Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 13 stycznia 2005 roku Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 13 stycznia 2005 roku W związku z wejściem w życie w dniu 13 stycznia 2005 r. zmian w statucie Pioneer Zrównoważonego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Artykuł 32 Wycena lokat notowanych na aktywnym rynku

Artykuł 32 Wycena lokat notowanych na aktywnym rynku Warszawa, dnia 1 stycznia 2010 roku WYKAZ PLANOWANYCH ZMIAN STATUTU OPERA TERRA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, będące organem OPERA Terra

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU (w tys. PLN z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa podanych w sztukach oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w PLN) I. Aktywa 31122004

Bardziej szczegółowo

Raport roczny FIZ-R-E

Raport roczny FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego NOVO Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NOVO

Bardziej szczegółowo

MSIG 216/2015 (4847) poz

MSIG 216/2015 (4847) poz Poz. 17183. MP INWESTORS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. [BMSiG-9271/2015] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MP-INWESTORS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dawniej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Z dniem 24 maja 2016 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu:

Z dniem 24 maja 2016 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu: 24.05.2016 r. Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany prospektu informacyjnego PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji oraz aktualizacji Kluczowych Informacji dla Inwestorów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 013 roku obejmujący okres od 013-04-01 do 013-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KBC Dolar Funduszu Inwestycyjnego Zamknitego za okres od do

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KBC Dolar Funduszu Inwestycyjnego Zamknitego za okres od do SPRAWOZDANIE FINANSOWE KBC Dolar Funduszu Inwestycyjnego Zamknitego za okres od 01.01.2005 do 30.06.2005 I. WPROWADZENIE 1.Nazwa, siedziba i adres Funduszu i Towarzystwa ( Fundusz ) działa w oparciu o

Bardziej szczegółowo

1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data ostatniej aktualizacji: 22 czerwca 2016 r.

1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data ostatniej aktualizacji: 22 czerwca 2016 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC PORTFEL VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (KBC Portfel VIP SFIO) w dniu 22 czerwca 2016 r. 1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje

Bardziej szczegółowo

5. Sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat, bilans,

5. Sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat, bilans, Nota-1 Polityka rachunkowości Funduszu I. Opis przyjętych zasad rachunkowości a. Ujawnianie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym 1. Przyjęte przez Fundusz zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

List Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. do Uczestników Funduszy. Szanowni Pastwo,

List Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. do Uczestników Funduszy. Szanowni Pastwo, Warszawa, 7 marca 2008 r. List Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. do Uczestników Funduszy Szanowni Pastwo, Niniejszym mamy przyjemno przedstawi Pastwu, sporzdzone zgodnie z obowizujcymi przepisami,

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZU FIO OCHRONY MAJĄTKU na dzień 30 czerwca 2016 r. WPROWADZENIE DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OCHRONY MAJĄTKU I. Nazwa

Bardziej szczegółowo