Wiadomości Gminne. Biuletyn Informacyjny Gminy Limanowa. Numer 92 listopad 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiadomości Gminne. Biuletyn Informacyjny Gminy Limanowa. Numer 92 listopad 2014"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny Gminy Limanowa Bałażówka - Kanina - Kisielówka - Kłodne - Koszary - Lipowe - Łososina Górna - Makowica - Męcina - Młynne - Mordarka - Nowe Rybie - Pasierbiec - Pisarzowa - Rupniów - Siekierczyna I - Siekierczyna II - Sowliny - Stara Wieś I - Stara Wieś II - Stare Rybie - Walowa Góra - Wysokie Numer 92 listopad 2014 Wiadomości Gminne Inwestycje w kadencji

2 Szanowni Mieszkańcy Dobiega końca czteroletnia kadencja. To odpowiedni moment na podsumowanie zrealizowanych zadań, tego co udało się wykonać, do czego podjętymi decyzjami i wspólnymi siłami dążyliśmy, po to by mieszkańcom naszej gminy żyło się lepiej. O zadaniach wykonywanych na przestrzeni ostatnich czterech lat mogli Państwo dowiadywać się podczas bezpośrednich spotkań i rozmów na zebraniach wiejskich oraz za pośrednictwem strony internetowej czy też Biuletynu Informacyjnego Wiadomości Gminne, który trafia do Państwa domów. Pozytywne zmiany mogli Państwo jednak przede wszystkim zaobserwować w terenie nowopowstałe oraz zmodernizowane odcinki dróg, wykonane chodniki, kanalizacja i wodociągi, inwestycje w oświacie, powstałe obiekty sportowe i wiele innych zadań, o których będą mieli Państwo okazję przeczytać na łamach niniejszego numeru. Wszystko to zauważyć można przemierzając wzdłuż i wszerz naszą gminę. Większość zaplanowanych na minione cztery lata inwestycji udało się zrealizować, część jest rozpoczętych są to wieloetapowe zadania, które będą kontynuowane i finalizowane w ciągu najbliższych lat. Na wykonanie wielu przedsięwzięć inwestycyjnych udało nam się pozyskać środki zewnętrzne, które pozwoliły na realizację wielu zadań. Proces przebudowy gminy nie byłby możliwy bez Waszego wsparcia i zaangażowania. Pragnę Państwu podziękować za lata współpracy. Podziękowania kieruję również do radnych, sołtysów, parafii, dyrektorów szkół, nauczycieli, Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich i wszystkich bez wyjątku, którzy włączali się w pracę w swoich środowiskach. Osobne podziękowania kieruję do Rady Gminy. Dziękuję radnym,że akceptowali i podejmowali czasem odważne decyzje. Możemy być razem dumni z tej kadencji. Minione cztery lata to czas wielu rozmów, długich dyskusji, wielu decyzji, wielu trudnych spraw. To czas działań na rzecz dobra gminy. Niech kolejne strony niniejszej publikacji będą dla Państwa potwierdzeniem dobrze wykorzystanego przez nas czasu i słusznie podjętych decyzji w dążeniu do lepszego jutra nas wszystkich mieszkańców Gminy Limanowa. Władysław Pazdan Wójt Gminy Limanowa Czteroletnia kadencja władz gminy dobiega powoli końca. Nadszedł zatem czas, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie zmiany przyniósł ten okres dla naszego samorządu i jak poradziliśmy sobie wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji społecznej, gospodarczej i politycznej, nie tylko w naszym kraju, ale także na arenie międzynarodowej. W działalności lokalnego samorządu minione cztery lata to przede wszystkim kontynuacja dotychczasowej polityki wszechstronnego i stabilnego rozwoju. Przyjęta strategia w głównej mierze oparta była bowiem na założeniu, że gmina zmierza we właściwym kierunku i najlepszym dla niej będzie konsekwentne realizowanie podjętych wcześniej działań oraz długofalowych planów. Stopniowo i w miarę możliwości finansowych, rozbudowywana była infrastruktura gminna, w szczególności drogi, chodniki, kanalizacje i wodociągi. Zdajemy sobie sprawę, że są to dobra, które służą nam wszystkim, a każda inwestycja przyczynia się do poprawy jakości naszego codziennego życia.niezmiennie jednym z fundamentów działalności gminy było zapewnienie wysokiego poziomu edukacji. Wysiłki kadry nauczycielskiej oraz zaangażowanie rodziców w walce o jak najlepszy start dla najmłodszego pokolenia dawały nam silną motywację do dbania o bazę dydaktyczno-sportową w szkołach, czego efekty widać na co dzień. Nasza gminna skorupka za młodu nasiąka bardzo pozytywnymi postawami - umiejętnością radzenia sobie w życiu, kulturą osobistą, ambicją. Wierzymy, że to również dzięki temu tak dynamicznie rozwija się przedsiębiorczość w naszej małej ojczyźnie. W tym miejscu chciałbym w imieniu własnym i całej Rady Gminy Limanowa podziękować Wam drodzy Mieszkańcy, za Wasz wkład w rozwój naszej gminy. To Wy ją tworzycie i to Wy swoimi postawami, inicjatywami i wyborami ostatecznie określacie jej kształt. Dziękuję również sołtysom i radnym za ich codzienną pracę i osobiste zaangażowanie w sprawy gminy i jej mieszkańców. Szczególne podziękowania za cztery lata wspólnej, merytorycznej pracy składam także pracownikom Urzędu Gminy na czele z Wójtem Władysławem Pazdanem. Łączę serdeczne pozdrowienia. Józef Oleksy Przewodniczący Rady Gminy Limanowa 2

3 Kadencja pod znakiem inwestycji Gmina Limanowa 70 milionów złotych to kwota jaka w latach przeznaczona została na zadania inwestycyjne na terenie gminy Limanowa. Były to m.in. prace na drogach, budowa wodociągów i kanalizacji, inwestycje w oświacie oraz zadania związane z budową bazy sportowo-rekreacyjnej. Około 20 % powyższej kwoty stanowią środki, które na wykonanie zadań udało się pozyskać z zewnątrz. Do najważniejszych inwestycji zaliczyć należy m.in. budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych, budowę chodników, mostów oraz placów parkingowych. Wszystkie te zadania wpłynęły znacząco na poprawę stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy. INWESTYCJE NA DROGACH W trakcie minionej kadencji na terenie gminy Limanowa wykonano remont i modernizację wielu dróg gminnych, powstało także wiele nowych odcinków dróg. Przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych wykonano na ponad 170 odcinkach dróg. Na poprawę infrastruktury na drogach gminnych w latach wydatkowano kwotę ponad 30 milionów złotych. Droga Kanina-Jonina Droga Sowliny Droga Guszkowska-Pisarzowa Droga Kanina-Jonina 3

4 W ciągu ostatnich czterech lat wykonano modernizację tzw. schetynówek. Inwestycje realizowane były na drogach: Stara Wieś - Morgi-Opalona i Męcina - Miczaki. Droga Morgi-Opalona Droga Morgi-Opalona Na modernizację tzw. schetynówek z budżetu gminy Limanowa przeznaczono około 8 milionów złotych. BUDOWA CHODNIKÓW, MOSTÓW I PARKINGÓW Z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa pieszych przy drogach powiatowych wykonane zostały nowe chodniki. Inwestycje zrealizowane zostały w miejscowościach: Stara Wieś I, Nowe Rybie oraz Młynne. W bieżącym roku rozpoczęła się realizacja zadania związanego z wykonaniem chodników przy drodze powiatowej w miejscowościach: Kłodne, Męcina, Pisarzowa i Mordarka. Obecnie opracowywana jest dokumentacja na wykonanie chodników w sołectwach Koszary, Rupniów i Stare Rybie. W ciągu ostatnich czterech lat na wykonanie chodników przy drogach powiatowych z gminnego budżetu wydatkowano 3,5 miliona złotych. Most w Starej Wsi I Budowa parkingu w Pisarzowej Inwestycje związane z modernizacją mostów wyniosły prawie 1 milion złotych. Za kwotę tą wykonano remont dwóch mostów w Mordarce oraz mostu w Starej Wsi, Walowej Górze i Siekierczynie I. Place parkingowe powstały w miejscowościach: Pisarzowa, Mordarka, Rupniów oraz Stare Rybie. Wykonanie inwestycji kosztowało ponad 700 tysięcy złotych. 4

5 KANALIZACJA I WODOCIĄGI Gmina Limanowa Wykonanie kanalizacji oraz budowa wodociągów na terenie gminy Limanowa to ogromne wyzwania inwestycyjne, które są w trakcie realizacji. Są to zadania złożone, wieloetapowe, a co się tym wiąże bardzo kosztowne, stąd muszą być wykonywane sukcesywnie w zależności od środków, które udaje się pozyskiwać z zewnątrz. Wodociąg Wysokie Wodociąg Stara Wieś II Opalona W ciągu minionej kadencji wykonane zostały kolejne etapy kanalizacji na terenie gminy. Skanalizowane zostały miejscowości: Męcina, Pisarzowa i Mordarka. W najbliższych latach planowana jest kanalizacja zachodniej części gminy z budową oczyszczalni ścieków w Młynnem. Na wyżej wymienione zadania opracowywana jest dokumentacja techniczna po ukończeniu której, będzie można rozpocząć realizację zadań. W planach jest także budowa sieci kanalizacyjnej w Starej Wsi I. W ostatnich czterech latach udało się wykonać wodociągi: w Wysokiem, Lipowem oraz Starej Wsi II - Opalona. Kolejnymi zadaniami planowanymi do realizacji jest budowa wodociągów w: Sowlinach, Kaninie i Starym Rybiu oraz rozbudowa wodociągu w Starej Wsi I i Nowym Rybiu. Łączna kwota na kanalizacje i wodociągi wyniosła ponad 19 milionów złotych. 5

6 INWESTYCJE OŚWIATOWE Pomimo ogólnego niżu demograficznego na terenie gminy Limanowa funkcjonuje aż 15 szkół podstawowych i 7 gimnazjów. Dostępność i bliskość szkoły jest sprawą niezwykle istotną, dlatego pomimo dużych nakładów finansowych na utrzymanie placówek, nadal jest ich niezmienna liczba. Dodatkowo w szkołach wciąż zwiększa się standard nauczania m.in. poprzez przeprowadzane remonty oraz modernizacje i doposażenie budynków. Realizowane są także nowe inwestycje place zabaw dla najmłodszych, które funkcjonują już przy 14 gminnych placówkach oświatowych. REMONTY I DOPOSAŻENIE SZKÓŁ Poprawa bazy lokalowej gminnej oświaty, a także doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne wszystkie te zadania realizowane są z myślą o tym, by dzieciom i młodzieży uczyło się lepiej. W latach prace remontowe wykonywane były we wszystkich szkołach na terenie gminy. Zakres robót uzależniony był głównie od potrzeb poszczególnych placówek oraz możliwości finansowych. W trosce o bezpieczeństwo uczniów w wielu szkołach zamontowano monitoring. Remonty szkół realizowane były ze środków budżetu gminy Limanowa oraz programów, do których realizacji przystąpiła gmina. Najwięcej bo aż 1,5 miliona złotych udało się pozyskać w ramach programu Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Limanowa. Dzięki jego realizacji wykonano modernizację wielu pomieszczeń szkolnych, zakupiono potrzebne wyposażenie, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy i audiowizualny. 6

7 NOWE PLACE ZABAW Gmina Limanowa Na terenie gminy Limanowa funkcjonuje 14 przyszkolnych placów zabaw i aż 13 udało się wykonać w ciągu ostatnich czterech lat. Budowę 5 placów zabaw zrealizowano ze środków budżetu gminy, natomiast powstanie pozostałych współfinansowane było z programów Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w gminie Limanowa oraz Radosna Szkoła. Kolorowe place zabaw stały się miejscami bezpiecznej i wesołej zabawy. Stara Wieś I Dzieci korzystając z zamontowanych urządzeń - zjeżdżalni, karuzeli, huśtawek mają możliwość aktywnie spędzić czas ze swoimi rówieśnikami, natomiast opiekunowie zrelaksować się bez obawy o bezpieczeństwo najmłodszych. Na przyszkolny plac zabaw czekają jeszcze tylko uczniowie Szkoły Podstawowej w Siekierczynie I. Inwestycja możliwa będzie jednak po wykonaniu zaplanowanej na najbliższe lata rozbudowie placówki. Pisarzowa Męcina Mordarka W ciągu minionych 4 lat na inwestycje w szkołach przekazano z gminnej kasy ponad 3 miliony złotych. 7

8 BUDOWA I ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ Nowe inwestycje i sukcesywna modernizacja istniejącej szkolnej infrastruktury sportowej są wyrazem codziennej troski o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, co znajduje swoje odzwierciedlenie w planach rozwoju i budżecie gminy. WIELOFUNKCYJNE BOISKA PRZYSZKOLNE Boisko szkolne powinno być tak zaprojektowane, by uwzględniać silną eksploatację podczas zajęć wychowania fizycznego, a także zajęć pozalekcyjnych. Winno również spełniać podstawowe warunki bezpieczeństwa. Dlatego też gmina Limanowa stopniowo inwestuje w wielofunkcyjne boiska przyszkolne. Dotychczas takie obiekty znajdowały się w Mordarce, Męcinie, Pisarzowej, Starej Wsi I, Starej Wsi II, Nowym Rybiu i Kaninie. W mijającej kadencji przyszkolnych boisk doczekali się również uczniowie z Rupniowa i Młynnego. Koszt budowy obiektów to 320 tysięcy złotych. Zespół Szkół w Rupniowie 8 Szkoła Podstawowa w Młynnem Poprzez ciągłą rozbudowę bazy sportowej gmina Limanowa dokłada wszelkich starań by zapewnić dobre warunki do aktywnego spędzania czasu i prawidłowego rozwoju mieszkańców.

9 BUDOWA I MODERNIZACJA BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ Gmina Limanowa stara się stworzyć odpowiednie warunki do uczestnictwa mieszkańców w sporcie oraz kulturze fizycznej, wspierając finansowo inwestycje związane z budową i rozbudową bazy sportowej. W mijającej kadencji znacznie polepszyła się baza sportowa w naszej gminie. Ważny wpływ na podniesienie standardów infrastruktury sportowej miała realizacja budowy kompleksu boisk sportowych w Siekierczynie I. Projekt składał się z budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego z ogrodzeniem, wykonania remontu boiska o nawierzchni trawiastej wraz z wykonaniem odwodnienia, budowy ogrodzenia od strony północnej, zamontowania piłkochwytów oraz dokończenia budowy budynku świetlicy z zapleczem socjalnym. Mordarka Pasierbiec Siekierczyna I Kolejnym dużym zadaniem było ukończenie budowy kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Pisarzowej. Poza powstaniem pełnowymiarowego boiska udało się wykonać częściowo zadaszone trybuny, oraz budynek/zaplecze sportowe. Następną sportową inwestycją była poprawa infrastruktury sportowo rekreacyjnej w Mordarce oraz Pasierbcu. W obu miejscowościach polegała ona na remoncie boisk o nawierzchni trawiastej wraz z wykonaniem odwodnienia, montażem piłkochwytów, wymianie boksów dla zawodników, oraz remontem trybun i ogrodzenia boiska. Przeprowadzono również remont boiska w Rupniowie. Odnowienie objęło wykonanie muru oporowego, wyrównanie terenu, demontaż i wykonanie nowego ogrodzenia od strony południowo-wschodniej oraz uzupełnienie trawy. W trakcie realizacji jest budowa boiska sportowego w Kisielówce rozpoczęta w bieżącym roku. Nadmienić należy, iż stadiony sportowe stanowią zaplecze dla Klubów Sportowych z terenu gminy, które r o z g r y w a j ą m e c z e w l i m a n o w s k i e j B i A klasie, jak również w lidze okręgowej. Łączna kwota modernizacji bazy sportowej w gminie Limanowa w ciągu minionych 4 lat wyniosła blisko 3 miliony złotych. Pisarzowa 9

10 INWESTYCJE W KULTURZE W ciągu minionej kadencji na terenie gminy Limanowa powstały trzy nowe świetlice wiejskie. Świetlice zostały wybudowane w miejscowościach: Lipowe, Siekierczyna I oraz Pasierbiec. Obiekty te powstały z myślą o wzajemnej integracji mieszkańców, jako miejsce ważne dla lokalnej społeczności, służące rozwojowi kultury. Dużą inwestycją była także modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi. BUDOWA I REMONTY ŚWIETLIC WIEJSKICH Łącznie budowa nowych świetlic wiejskich wyniosła ponad 1,5 miliona złotych. Oprócz powstania samych budynków nowe obiekty wyposażono także w sprzęt potrzebny do ich działalności. W świetlicach odbywają się zebrania wiejskie i okolicznościowe spotkania mieszkańców. Próby przed występami mają tam m.in. Koła Gospodyń Wiejskich, dzięki czemu pielęgnuje się i chroni od zapomnienia rodzime tradycje i zwyczaje. Siekierczyna I Lipowe Pasierbiec 10

11 Poza budową nowych świetlic wykonano remonty w funkcjonujących już obiektach: w Walowej Górze, Makowicy i Sowlinach. Świetlice te zostały dodatkowo wyposażone w meble oraz artykuły potrzebne do ich działalności, a koszt doposażenia budynków wyniósł prawie 100 tys. zł. Remont wykonany został także w świetlicy w Pisarzowej i Nowym Rybiu. Na bieżąco wspierana była działalność poszczególnych świetlic także w Bałażówce i Kisielówce. Walowa Góra Makowica MODERNIZACJA BUDYNKU BIBLIOTEKI W STAREJ WSI Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi jest jednym z ważniejszych zadań inwestycyjnych jakie wykonane zostało w ostatnim czteroleciu. Oprócz remontu samego obiektu prace wykonano także na zewnątrz obiektu. Modernizacja obejmowała remont pomieszczeń, w których działa Gminna Biblioteka Publiczna oraz pomieszczeń przeznaczonych dla działalności świetlicy wiejskiej. Modernizacja budynku biblioteki wyniosła ponad 740 tys. zł. 11

12 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Mając świadomość, że to od strażaków ochotników zależy w głównej mierze bezpieczeństwo mieszkańców gminy w ostatnim czteroleciu starano się wspierać działalność gminnych jednostek OSP. Większość remiz strażackich została zmodernizowana, a na potrzeby jednostek zakupiono także wyposażenie. Prace remontowe wykonane w remizach OSP realizowane były w ramach programu Małopolskie Remizy. Zmodernizowane zostały remizy w Siekierczynie, Starej Wsi I, Pisarzowej, Rupniowie i Kisielówce. Remont remiz strażackich wraz z wyposażeniem kosztował ponad 800 tysięcy złotych. Nowa remiza OSP wybudowana została w Wysokiem. Koszt inwestycji to ponad 1 milion złotych. Na potrzeby jednostek OSP w Pisarzowej oraz Starej Wsi I zostały zakupione samochody strażackie, ponadto dofinansowano zakup wozu bojowego dla OSP Łososina Górna. 12 Łącznie kwota jaka przeznaczona została na inwestycje i modernizacje Ochotniczych Straży Pożarnych w ostatnich 4 latach to około 2 miliony złotych.

13 JAK GŁOSOWAĆ? W niedzielę, 16 listopada br. wybierzemy swoich przedstawicieli do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Lokale wyborcze będą czynne od godziny do Wyborcy będą mogli oddać po jednym swoim głosie na czterech kolorowych kartach: KARTA RÓŻOWA oddajemy głos na kandydata ubiegającego się o funkcję wójta/burmistrza/prezydenta miasta. KARTA BIAŁA oddajemy głos na kandydata do rady gminy. Pozostałe karty do rady powiatu i sejmiku województwa tworzą swoiste książeczki do głosowania. Należy odnaleźć w nich interesującą nas listę, tam wybrać nazwisko kandydata na którego chcemy oddać swój głos i zaznaczyć przy nim wyraźny znak X w kratce po lewej stronie. Pamiętajmy w każdej książeczce oddajemy tylko jeden głos! KARTA ŻÓŁTA oddajemy głos na kandydata do rady powiatu. KARTA NIEBIESKA oddajemy głos na kandydata do sejmiku województwa. WAŻNE! Od najbliższych wyborów, kandydatów do rady gminy wybierać będziemy w okręgach jednomandatowych, których na terenie gminy Limanowa jest dwadzieścia jeden. Kandydat który w danym okręgu wyborczym zdobędzie najwięcej głosów zyska mandat radnego. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejscowościach: Stara Wieś I (Rola), Mordarka, Pisarzowa oraz Męcina, gdyż zostały one podzielone na dwa lub trzy okręgi wyborcze. Kierując się od strony miasta Limanowa: - w Starej Wsi I (Rola) do okręgu wyborczego nr 8 zostali przyporządkowani mieszkańcy domów po lewej stronie drogi powiatowej Limanowa - Kamienica do granicy z sołectwem i po lewej stronie drogi gminnej Stara Wieś-Zakopane. Okręg wyborczy nr 9 to mieszkańcy domów po prawej stronie drogi powiatowej Limanowa-Kamienica i po prawej stronie drogi gminnej Stara Wieś -Zakopane. - w Mordarce granicą jest droga powiatowa Limanowa-Chełmiec. Okręg wyborczy nr 13 to mieszkańcy Mordarki domostw po lewej stronie tej drogi, a zamieszkali po prawej stronie tworzą okręg nr 14. -w Pisarzowej okręg nr 15 to domy po lewej stronie drogi powiatowej Limanowa- Chełmiec, a okręg nr 16 - mieszkańcy po prawej stronie tej drogi -Męcina z uwagi na największą liczbę mieszkańców jest podzielona na trzy okręgi wyborcze. Domy po prawej stronie drogi powiatowej Limanowa-Chełmiec tworzą okręg wyborczy nr 19, a po lewej stronie do granicy linii kolejowej Limanowa -Nowy Sącz okręg nr 18. Pozostająca lewa strona linii kolejowej Limanowa - Nowy Sącz tworzy okręg wyborczy nr

14 TABELA GRANIC OKRĘGÓW WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY LIMANOWA Nr okręgu Granice okręgu 1. Nowe Rybie i Stare Rybie 2. Rupniów 3. Bałażówka, Kisielówka, Makowica i Pasierbiec 4. Młynne 5. Koszary, Łososina Górna i Walowa Góra 6. Sowliny 7. Lipowe Stara Wieś I domy po lewej stronie drogi powiatowej Limanowa 8. Kamienica do granicy z sołectwem i po lewej stronie drogi gminnej Stara Wieś-Zakopane 9. Stara Wieś I domy po prawej stronie drogi powiatowej Limanowa- Kamienica i po prawej stronie drogi gminnej Stara Wieś-Zakopane 10. Stara Wieś II Wola 11. Siekierczyna I 12. Siekierczyna II 13. Mordarka domy po lewej stronie drogi powiatowej Limanowa- Chełmiec 14. Mordarka domy po prawej stronie drogi powiatowej Limanowa- Chełmiec 15. Pisarzowa domy po lewej stronie drogi powiatowej Limanowa- Chełmiec 16. Pisarzowa domy po prawej stronie drogi powiatowej Limanowa- Chełmiec 17. Męcina domy po lewej stronie linii kolejowej Limanowa -Nowy Sącz 18. Męcina domy po lewej stronie drogi powiatowej Limanowa-Chełmiec 19. do linii kolejowej Limanowa -Nowy Sacz Męcina domy po prawej stronie drogi powiatowej Limanowa- Chełmiec 20. Kanina Wysokie 21. Kłodne W listopadowych wyborach może wziąć udział osoba, która: najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 rok życia, nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu. 14

15 GDZIE GŁOSOWAĆ? Gmina Limanowa Mieszkańcy poszczególnych sołectw mogą głosować w dziewiętnastu siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Limanowa: Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej 1. Sołectwo Rupniów Zespół Szkół w Rupniowie 2. Sołectwo Stara Wieś I Zespół Szkół nr 1w Starej Wsi lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 3. Sołectwo Kanina Szkoła Podstawowa w Kaninie 4. Sołectwo Siekierczyna I Świetlica Wiejska w Siekierczynie I 5. Sołectwo Siekierczyna II Szkoła Podstawowa nr 2 w Siekierczynie 6. Sołectwo Mordarka Zespół Szkół w Mordarce 7. Sołectwo Pisarzowa Zespół Szkół w Pisarzowej lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 8. część sołectwa Męcina domy po lewej stronie drogi powiatowej Limanowa Chełmiec do linii kolejowej Limanowa Nowy Sącz oraz domy po prawej stronie drogi powiatowej Limanowa Chełmiec 9. Sołectwo Kłodne Sołectwa: Koszary, Łososina Górna i Walowa Góra Sołectwa: Bałażówka, Kisielówka, Makowica i Pasierbiec 12. Sołectwo Młynne 13. Sołectwo Nowe Rybie 14. Sołectwo Lipowe 15. Sołectwo Stara Wieś II Zespół Szkół nr 1 w Męcinie Szkoła Podstawowa w Kłodnem lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Remiza OSP w Łososinie Górnej ul. Łososińska 23, Limanowa Zespół Szkół w Pasierbcu Sz koła Podstawowa w Młynnem lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Dom Ludowy w Nowym Rybiu Świetlica Wiejska w Lipowem Zespół Szkół w Starej Wsi II 16. Sołectwo Stare Rybie budynek po zlikwidowanej Szkole Filialnej w Starym Rybiu 17. część sołectwa Męcina (Miczaki) domy po lewej stronie linii kolejowej Limanowa Nowy Sącz 18. Sołectwo Wysokie 19. Sołectwo Sowliny Szkoła Podstawowa nr 2 w Męcinie Szkoła Podstawowa w Wysokiem lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Świetlica Wiejska w Sowlinach 15

16 Jesteśmy...bliżej Ciebie... W ciągu minionych czterech lat na terenie gminy Limanowa miało miejsce wiele przedsięwzięć kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych. Do ważniejszych inicjatyw zaliczyć można organizowane w okresie letnim uroczystości plenerowe.podczas tych wydarzeń nie zapomniano o pielęgnowaniu i promowaniu piękna naszej rodzimej kultury, poprzez występy lokalnych zespołów, prezentację dorobku artystycznego twórców ludowych i Kół Gospodyń Wiejskich. Gościliśmy także znanych artystów, których występy wzbogaciły ofertę kulturalną oraz dostarczyły wiele niezapomnianych wrażeń. Do ważniejszych imprez organizowanych corocznie na terenie gminy Limanowa należą: Gminny Przegląd Grup Kolędniczych, Przegląd Artystyczny Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Limanowa MaGa, Dzień Dziecka, Otwarcie Sezonu Turystycznego na górze Paproć, Święto Gminy Limanowa połączone z Prezentacją Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Limanowa, akcja Odkryj Beskid Wyspowy. Wiadomości Gminne Biuletyn Samorządowy. Redakcja: Urząd Gminy Limanowa. Wydawca: Urząd Gminy Limanowa. Adres Redakcji: Urząd Gminy Limanowa, ul. M. B. Bolesnej 18B. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania artykułów i opatrywania ich własnym tytułem. Autorzy publikowanych artykułów nie otrzymują honorariów. Egzemplarz bezpłatny. ISSN

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Środki unijne napędzają rozwój gminy

Środki unijne napędzają rozwój gminy Środki unijne napędzają rozwój gminy Kończy się powoli kadencja w samorządzie. Myślę, że na jej zakończenie jesteśmy winni mieszkańcom informacje, co zostało zrobione w tym czasie, z jakich pieniędzy były

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia.

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia. PROJEKT w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Wykaz budynków i mienia ruchomego administrowanego przez Gminę Limanowa. Wiejski Dom Kultury Bałażówka Rok budowy 1998 Powierzchnie użytkowe 85,20 m 2

Wykaz budynków i mienia ruchomego administrowanego przez Gminę Limanowa. Wiejski Dom Kultury Bałażówka Rok budowy 1998 Powierzchnie użytkowe 85,20 m 2 Wykaz budynków i mienia ruchomego administrowanego przez Gminę Limanowa. Budynki i budowle GK Wiejski Dom Kultury Bałażówka Rok budowy 1998 Powierzchnie użytkowe 85,20 m 2 Ondulina Wartość księgowa brutto

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014

Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 Inwestycje w rozwój sportu i rekreacji w gminie Psary 2011-2014 W latach 2011-2014 gmina Psary realizuje inwestycje sportowe o wartości ponad 6,8 mln zł. W latach 2011-2014 Gmina Psary pozyskała ponad

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 89 UCHWAŁA NR XL/318/2013 RADY MIASTA I GMINY W PILICY w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje drogowe Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 2786 UCHWAŁA NR RG - XXXII / 272 / 13 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY. z dnia 26 czerwca 2013 r.

Kielce, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 2786 UCHWAŁA NR RG - XXXII / 272 / 13 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY. z dnia 26 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 2786 UCHWAŁA NR RG - XXXII / 272 / 13 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLI/277/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Centrum Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100 tys. zł, a wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 915 tys. zł

Budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100 tys. zł, a wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 915 tys. zł Projekt pn. Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Priorytet

Bardziej szczegółowo

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Nowe Miasto nad Wartą realizuje następujące

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA GMINY ORAZ PLAN DALSZEGO ROZWOJU W OPARCIU O DZIAŁALNOŚĆ MIEJSCOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

OSIĄGNIĘCIA GMINY ORAZ PLAN DALSZEGO ROZWOJU W OPARCIU O DZIAŁALNOŚĆ MIEJSCOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W Gminie Chełmiec w 2006 roku było zarejestrowanych 17 organizacji pozarządowych. W ciągu ostatnich 8 lat przybyło ich 30 i w chwili obecnej na terenie gminy jest 47 organizacji pozarządowych. Tak duża

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 sierpnia 2015 r. Poz. 4208 UCHWAŁA NR 61/XI/2015 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty/pożyczki środki pochodzące z innych

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY SŁOPNICE NA 2014 ROK

BUDŻET GMINY SŁOPNICE NA 2014 ROK BUDŻET GMINY SŁOPNICE NA 2014 ROK BUDŻET GMINY SŁOPNICE NA 2014 DOCHODY 22 185 000 zł WYDATKI 23 130 000 zł DEFICYT - 945 000 zł INWESTYCJE 5 104 000 zł REZERWA - 260 000 zł WYBRANE WYDATKI W 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim.

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich W ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo!

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Panie Przewodniczący, Dobiega końca kadencja Rady Gminy Miastków Kościelny i Wójta Gminy i jak zawsze w takiej chwili napływają pytania: jakie były te cztery lata, co przyniosły, jakimi efektami możemy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 22 lutego 2005 r. Nr 32

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 22 lutego 2005 r. Nr 32 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 lutego 2005 r. Nr 32 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 750 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY OBWODOWEJ KOMISJI ds. REFERENDUM Nr 1 w Zespole Szkół w Rupniowie Rupniów 206

SKŁAD OSOBOWY OBWODOWEJ KOMISJI ds. REFERENDUM Nr 1 w Zespole Szkół w Rupniowie Rupniów 206 Załącznik nr 1 do KOMISJI ds. REFERENDUM Nr 1 w Zespole Szkół w Rupniowie Rupniów 206 1. Anna Szubryt Młynne Instytut Wolności Obywatelskiej 2. Rafał Pławecki Pasierbiec Stowarzyszenie Na Rzecz Wolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR XXXII/3/2013 RADY GMINY LEGNICKIE POLE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE NR XXXII/3/2013 RADY GMINY LEGNICKIE POLE. z dnia 30 grudnia 2013 r. OBWIESZCZENIE NR XXXII/3/2013 RADY GMINY LEGNICKIE POLE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, świetlic

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r.

Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r. Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r. Tytuł projektu Rekultywacja stawu w Żarach na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie w gminie Krzeszowice Źródło

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 1363 UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 30 czerwca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 1363 UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 30 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 1363 UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SIEDLISKO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1429 UCHWAŁA NR ORN.0007.26.2014 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1429 UCHWAŁA NR ORN.0007.26.2014 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1429 UCHWAŁA NR ORN.0007.26.2014 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO KOZIEGŁOWY

GMINA I MIASTO KOZIEGŁOWY Gmina Koziegłowy jest największągminąpowiatu myszkowskiego. Na 159,16 km 2 powierzchni zlokalizowanych jest aż30 miejscowości. Od lat konsekwentnie realizowana jest strategia rozwoju gminy oparta na priorytetowym

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy Przewodnik po budżecie Gminy Śmigiel Dowiedz się, jak Twój samorząd w 2012 roku gospodarował gminnym budżetem Plac zabaw w Glińsku Wprowadzenie Szanowni Mieszkańcy! Zadaniem niniejszego przewodnika jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOMARADZKIE INWESTYCJE w latach 2007 2014 1

INFORMACJA DOMARADZKIE INWESTYCJE w latach 2007 2014 1 INFORMACJA DOMARADZKIE INWESTYCJE w latach 2007 2014 1 Na infrastrukturę w Gminie Domaradz w latach 2007-2014 zostało wydanych 26 753 557 złotych. Dzięki staraniom Wójta i pracowników Urzędu Gminy w Domaradzu

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/226/2013 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 28 września 2013 r.

Szczecin, dnia 4 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/226/2013 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 28 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 4 listopada 2013 r. Poz. 3565 UCHWAŁA NR XXIX/226/2013 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 28 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Przelewice

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI/ 20 / 14 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 27 LUTEGO 2014

ZARZĄDZENIE NR VI/ 20 / 14 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 27 LUTEGO 2014 ZARZĄDZENIE NR VI/ 20 / 14 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 27 LUTEGO 2014 w sprawie : zmiany w planach finansowych jednostek Gminy Tarnów na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015

UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015 UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE. z dnia 1 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE. z dnia 1 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi wraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE. z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE. z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 23 marca 2015 roku

Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 23 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE W OKRESIE 2007-2015

REALIZACJA ZADAŃ PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE W OKRESIE 2007-2015 NAKŁADY OGÓŁEM NAKŁADY W POSZCZEGÓLNYCH LATACH PLANU W ZŁOTYCH 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lp NAZWA ZADANIA OGÓŁEM ŚRODKI B.GM. ŚR. ZEWN. pożyczka WFOŚiGW ŚR.B.GM. ŚR. ZEWN. pożyczka WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 r. oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 r. oraz zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009. UCHWAŁA Nr XXIX/200/09 RADY GMINY DĄBROWA w sprawie zmiany budżetu na 2009 r. oraz zmiany uchwały Rady w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 1160 UCHWAŁA NR XXV/7/2013 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 11 lutego 2013 r.

Kielce, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 1160 UCHWAŁA NR XXV/7/2013 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 11 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 1160 UCHWAŁA NR XXV/7/2013 RADY GMINY PIERZCHNICA z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Skórzewo Dane Kontaktowe: E-mail: s-kurpiewski@tlen.pl Nr telefonu:

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez na 2010 rok Gmina Limanowa. kulturalne

Kalendarz imprez na 2010 rok Gmina Limanowa. kulturalne Kalendarz imprez na 2010 rok Gmina Nazwa imprezy Termin imprezy Miejsce imprezy Rodzaj wydarzenia: turystyczne,, sportowe styczeń 1. Gminny Przegląd Grup Kolędniczych 16 styczeń Organizator Starej Wsi

Bardziej szczegółowo

STMiG-IMPREZY. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2014. Piesza wycieczka krajoznawczoturystyczna

STMiG-IMPREZY. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2014. Piesza wycieczka krajoznawczoturystyczna STMiG-IMPREZY EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2014 Nazwa miejscowości: LIMANOWA Status miejscowości: GMINA 17.05.2014r. Godzina Nazwa 08 : 00 Szkoła Młynnem 9

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/193/09 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXV/193/09 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok UCHWAŁA NR XXV/193/09 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 26 czerwca r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 6707 UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Podedwórze, październik 2014 1. WSTĘP W dniu 24.10.2014 w Urzędzie Gminy w Podedwórzu odbyły się

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2013 r. Poz. 3669 UCHWAŁA NR XXXIII/238/2013 RADY GMINY W SULMIERZYCACH z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia świetlic wiejskich w Gminie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 4062 UCHWAŁA NR XI/79/2015 RADY GMINY SUSZEC z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Suszec

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

Budowa szkoły podstawowej w Czarnym Dunajcu przy ulicy Jana Pawła II

Budowa szkoły podstawowej w Czarnym Dunajcu przy ulicy Jana Pawła II Lista projektów wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach konkursu nr 3/2009/6.2.b dla Schematu 6.2 B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r.

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. w sprawie przyjęcia zadań w zakresie inwestycji, remontów i modernizacji w poszczególnych placówkach oświatowych na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/92/2015 RADY GMINY WEJHEROWO. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR X/92/2015 RADY GMINY WEJHEROWO. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR X/92/2015 RADY GMINY WEJHEROWO w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra! Miedziana Góra, 30 czerwca 2014r. Z dniem 19 maja 2014r. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do prac nad dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Wartość pozyskanych w okresie 2008-2015 funduszy zewnętrznych

Wartość pozyskanych w okresie 2008-2015 funduszy zewnętrznych Wartość pozyskanych w okresie 2008-2015 funduszy zewnętrznych Tytuł projektu Źródło współfinansowania zewnętrznego Pozyskana kwota dotacji Radiowa Kuźnia Talentów Rok pozyskania dotacji 50 000,00 zł 2010

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 5475 UCHWAŁA NR XXX/149/2012 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA. z dnia 22 października 2012 r.

Kraków, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 5475 UCHWAŁA NR XXX/149/2012 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA. z dnia 22 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 6 listopada 202 r. Poz. 5475 UCHWAŁA NR XXX/49/202 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA z dnia 22 października 202 r. w sprawie podziału Gminy Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

Aktualny strategiczny dokument rozwojowy Gminy Gołcza na lata 2004 2006

Aktualny strategiczny dokument rozwojowy Gminy Gołcza na lata 2004 2006 Aktualny strategiczny dokument rozwojowy Gminy Gołcza na lata 2004 2006 Aktualnym dokumentem strategicznym Gminy Gołcza jest Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gołcza przyjęty uchwałą Nr XX/160/04 Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 3326 UCHWAŁA NR XXVIII/383/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Kraków, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 3326 UCHWAŁA NR XXVIII/383/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 3326 UCHWAŁA NR XXVIII/383/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Miechów na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/12/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/12/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. UCHWAŁA NR VI/12/15 RADY GMINY KAMIENNIK zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 4606 UCHWAŁA NR XXVIII/167/2013 RADY GMINY LEGNICKIE POLE. z dnia 25 czerwca 2013 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 4606 UCHWAŁA NR XXVIII/167/2013 RADY GMINY LEGNICKIE POLE. z dnia 25 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 4606 UCHWAŁA NR XXVIII/167/2013 RADY GMINY LEGNICKIE POLE z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/287/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2014.

UCHWAŁA NR XXVIII/287/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2014. UCHWAŁA NR XXVIII/287/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2014. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r.

Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r. Uchwała Nr XXXVII/ /14 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 31 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 31 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2011 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy owiecki na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Gdyni z dnia.2012 r.

UCHWAŁA Nr. Rady Miasta Gdyni z dnia.2012 r. UCHWAŁA Nr. z dnia.2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. Na podstawie art. 19 lit. c) ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Lista projektów. Tytuł projektu Lokalizacja operacji Wnioskowana wartość dofinansowania Woj. śląskie Zendek. Woj. śląskie Strzyżowice

Lista projektów. Tytuł projektu Lokalizacja operacji Wnioskowana wartość dofinansowania Woj. śląskie Zendek. Woj. śląskie Strzyżowice Lista projektów Załącznik do Uchwały Nr XVI/256/14 Rady Lokalnej Grupy Działania Brynica to nie granica z dnia 17 lutego 2014r. wybranych do w ramach budżetu LGD w VII naborze wniosków o przyznanie pomocy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/203/2013 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XXIX/203/2013 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XXIX/203/2013 Rady Gminy Józefów nad Wisłą z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Józefów nad Wisłą oraz nadania jej Statutu Rada Gminy Józefów nad Wisłą pragnąc

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia... 2014 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 23 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w uchwale nr XIII/2/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 19 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo