Wiadomości Gminne. Biuletyn Informacyjny Gminy Limanowa. Numer 92 listopad 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiadomości Gminne. Biuletyn Informacyjny Gminy Limanowa. Numer 92 listopad 2014"

Transkrypt

1 Biuletyn Informacyjny Gminy Limanowa Bałażówka - Kanina - Kisielówka - Kłodne - Koszary - Lipowe - Łososina Górna - Makowica - Męcina - Młynne - Mordarka - Nowe Rybie - Pasierbiec - Pisarzowa - Rupniów - Siekierczyna I - Siekierczyna II - Sowliny - Stara Wieś I - Stara Wieś II - Stare Rybie - Walowa Góra - Wysokie Numer 92 listopad 2014 Wiadomości Gminne Inwestycje w kadencji

2 Szanowni Mieszkańcy Dobiega końca czteroletnia kadencja. To odpowiedni moment na podsumowanie zrealizowanych zadań, tego co udało się wykonać, do czego podjętymi decyzjami i wspólnymi siłami dążyliśmy, po to by mieszkańcom naszej gminy żyło się lepiej. O zadaniach wykonywanych na przestrzeni ostatnich czterech lat mogli Państwo dowiadywać się podczas bezpośrednich spotkań i rozmów na zebraniach wiejskich oraz za pośrednictwem strony internetowej czy też Biuletynu Informacyjnego Wiadomości Gminne, który trafia do Państwa domów. Pozytywne zmiany mogli Państwo jednak przede wszystkim zaobserwować w terenie nowopowstałe oraz zmodernizowane odcinki dróg, wykonane chodniki, kanalizacja i wodociągi, inwestycje w oświacie, powstałe obiekty sportowe i wiele innych zadań, o których będą mieli Państwo okazję przeczytać na łamach niniejszego numeru. Wszystko to zauważyć można przemierzając wzdłuż i wszerz naszą gminę. Większość zaplanowanych na minione cztery lata inwestycji udało się zrealizować, część jest rozpoczętych są to wieloetapowe zadania, które będą kontynuowane i finalizowane w ciągu najbliższych lat. Na wykonanie wielu przedsięwzięć inwestycyjnych udało nam się pozyskać środki zewnętrzne, które pozwoliły na realizację wielu zadań. Proces przebudowy gminy nie byłby możliwy bez Waszego wsparcia i zaangażowania. Pragnę Państwu podziękować za lata współpracy. Podziękowania kieruję również do radnych, sołtysów, parafii, dyrektorów szkół, nauczycieli, Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich i wszystkich bez wyjątku, którzy włączali się w pracę w swoich środowiskach. Osobne podziękowania kieruję do Rady Gminy. Dziękuję radnym,że akceptowali i podejmowali czasem odważne decyzje. Możemy być razem dumni z tej kadencji. Minione cztery lata to czas wielu rozmów, długich dyskusji, wielu decyzji, wielu trudnych spraw. To czas działań na rzecz dobra gminy. Niech kolejne strony niniejszej publikacji będą dla Państwa potwierdzeniem dobrze wykorzystanego przez nas czasu i słusznie podjętych decyzji w dążeniu do lepszego jutra nas wszystkich mieszkańców Gminy Limanowa. Władysław Pazdan Wójt Gminy Limanowa Czteroletnia kadencja władz gminy dobiega powoli końca. Nadszedł zatem czas, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie zmiany przyniósł ten okres dla naszego samorządu i jak poradziliśmy sobie wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji społecznej, gospodarczej i politycznej, nie tylko w naszym kraju, ale także na arenie międzynarodowej. W działalności lokalnego samorządu minione cztery lata to przede wszystkim kontynuacja dotychczasowej polityki wszechstronnego i stabilnego rozwoju. Przyjęta strategia w głównej mierze oparta była bowiem na założeniu, że gmina zmierza we właściwym kierunku i najlepszym dla niej będzie konsekwentne realizowanie podjętych wcześniej działań oraz długofalowych planów. Stopniowo i w miarę możliwości finansowych, rozbudowywana była infrastruktura gminna, w szczególności drogi, chodniki, kanalizacje i wodociągi. Zdajemy sobie sprawę, że są to dobra, które służą nam wszystkim, a każda inwestycja przyczynia się do poprawy jakości naszego codziennego życia.niezmiennie jednym z fundamentów działalności gminy było zapewnienie wysokiego poziomu edukacji. Wysiłki kadry nauczycielskiej oraz zaangażowanie rodziców w walce o jak najlepszy start dla najmłodszego pokolenia dawały nam silną motywację do dbania o bazę dydaktyczno-sportową w szkołach, czego efekty widać na co dzień. Nasza gminna skorupka za młodu nasiąka bardzo pozytywnymi postawami - umiejętnością radzenia sobie w życiu, kulturą osobistą, ambicją. Wierzymy, że to również dzięki temu tak dynamicznie rozwija się przedsiębiorczość w naszej małej ojczyźnie. W tym miejscu chciałbym w imieniu własnym i całej Rady Gminy Limanowa podziękować Wam drodzy Mieszkańcy, za Wasz wkład w rozwój naszej gminy. To Wy ją tworzycie i to Wy swoimi postawami, inicjatywami i wyborami ostatecznie określacie jej kształt. Dziękuję również sołtysom i radnym za ich codzienną pracę i osobiste zaangażowanie w sprawy gminy i jej mieszkańców. Szczególne podziękowania za cztery lata wspólnej, merytorycznej pracy składam także pracownikom Urzędu Gminy na czele z Wójtem Władysławem Pazdanem. Łączę serdeczne pozdrowienia. Józef Oleksy Przewodniczący Rady Gminy Limanowa 2

3 Kadencja pod znakiem inwestycji Gmina Limanowa 70 milionów złotych to kwota jaka w latach przeznaczona została na zadania inwestycyjne na terenie gminy Limanowa. Były to m.in. prace na drogach, budowa wodociągów i kanalizacji, inwestycje w oświacie oraz zadania związane z budową bazy sportowo-rekreacyjnej. Około 20 % powyższej kwoty stanowią środki, które na wykonanie zadań udało się pozyskać z zewnątrz. Do najważniejszych inwestycji zaliczyć należy m.in. budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych, budowę chodników, mostów oraz placów parkingowych. Wszystkie te zadania wpłynęły znacząco na poprawę stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy. INWESTYCJE NA DROGACH W trakcie minionej kadencji na terenie gminy Limanowa wykonano remont i modernizację wielu dróg gminnych, powstało także wiele nowych odcinków dróg. Przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych wykonano na ponad 170 odcinkach dróg. Na poprawę infrastruktury na drogach gminnych w latach wydatkowano kwotę ponad 30 milionów złotych. Droga Kanina-Jonina Droga Sowliny Droga Guszkowska-Pisarzowa Droga Kanina-Jonina 3

4 W ciągu ostatnich czterech lat wykonano modernizację tzw. schetynówek. Inwestycje realizowane były na drogach: Stara Wieś - Morgi-Opalona i Męcina - Miczaki. Droga Morgi-Opalona Droga Morgi-Opalona Na modernizację tzw. schetynówek z budżetu gminy Limanowa przeznaczono około 8 milionów złotych. BUDOWA CHODNIKÓW, MOSTÓW I PARKINGÓW Z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa pieszych przy drogach powiatowych wykonane zostały nowe chodniki. Inwestycje zrealizowane zostały w miejscowościach: Stara Wieś I, Nowe Rybie oraz Młynne. W bieżącym roku rozpoczęła się realizacja zadania związanego z wykonaniem chodników przy drodze powiatowej w miejscowościach: Kłodne, Męcina, Pisarzowa i Mordarka. Obecnie opracowywana jest dokumentacja na wykonanie chodników w sołectwach Koszary, Rupniów i Stare Rybie. W ciągu ostatnich czterech lat na wykonanie chodników przy drogach powiatowych z gminnego budżetu wydatkowano 3,5 miliona złotych. Most w Starej Wsi I Budowa parkingu w Pisarzowej Inwestycje związane z modernizacją mostów wyniosły prawie 1 milion złotych. Za kwotę tą wykonano remont dwóch mostów w Mordarce oraz mostu w Starej Wsi, Walowej Górze i Siekierczynie I. Place parkingowe powstały w miejscowościach: Pisarzowa, Mordarka, Rupniów oraz Stare Rybie. Wykonanie inwestycji kosztowało ponad 700 tysięcy złotych. 4

5 KANALIZACJA I WODOCIĄGI Gmina Limanowa Wykonanie kanalizacji oraz budowa wodociągów na terenie gminy Limanowa to ogromne wyzwania inwestycyjne, które są w trakcie realizacji. Są to zadania złożone, wieloetapowe, a co się tym wiąże bardzo kosztowne, stąd muszą być wykonywane sukcesywnie w zależności od środków, które udaje się pozyskiwać z zewnątrz. Wodociąg Wysokie Wodociąg Stara Wieś II Opalona W ciągu minionej kadencji wykonane zostały kolejne etapy kanalizacji na terenie gminy. Skanalizowane zostały miejscowości: Męcina, Pisarzowa i Mordarka. W najbliższych latach planowana jest kanalizacja zachodniej części gminy z budową oczyszczalni ścieków w Młynnem. Na wyżej wymienione zadania opracowywana jest dokumentacja techniczna po ukończeniu której, będzie można rozpocząć realizację zadań. W planach jest także budowa sieci kanalizacyjnej w Starej Wsi I. W ostatnich czterech latach udało się wykonać wodociągi: w Wysokiem, Lipowem oraz Starej Wsi II - Opalona. Kolejnymi zadaniami planowanymi do realizacji jest budowa wodociągów w: Sowlinach, Kaninie i Starym Rybiu oraz rozbudowa wodociągu w Starej Wsi I i Nowym Rybiu. Łączna kwota na kanalizacje i wodociągi wyniosła ponad 19 milionów złotych. 5

6 INWESTYCJE OŚWIATOWE Pomimo ogólnego niżu demograficznego na terenie gminy Limanowa funkcjonuje aż 15 szkół podstawowych i 7 gimnazjów. Dostępność i bliskość szkoły jest sprawą niezwykle istotną, dlatego pomimo dużych nakładów finansowych na utrzymanie placówek, nadal jest ich niezmienna liczba. Dodatkowo w szkołach wciąż zwiększa się standard nauczania m.in. poprzez przeprowadzane remonty oraz modernizacje i doposażenie budynków. Realizowane są także nowe inwestycje place zabaw dla najmłodszych, które funkcjonują już przy 14 gminnych placówkach oświatowych. REMONTY I DOPOSAŻENIE SZKÓŁ Poprawa bazy lokalowej gminnej oświaty, a także doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne wszystkie te zadania realizowane są z myślą o tym, by dzieciom i młodzieży uczyło się lepiej. W latach prace remontowe wykonywane były we wszystkich szkołach na terenie gminy. Zakres robót uzależniony był głównie od potrzeb poszczególnych placówek oraz możliwości finansowych. W trosce o bezpieczeństwo uczniów w wielu szkołach zamontowano monitoring. Remonty szkół realizowane były ze środków budżetu gminy Limanowa oraz programów, do których realizacji przystąpiła gmina. Najwięcej bo aż 1,5 miliona złotych udało się pozyskać w ramach programu Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Limanowa. Dzięki jego realizacji wykonano modernizację wielu pomieszczeń szkolnych, zakupiono potrzebne wyposażenie, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy i audiowizualny. 6

7 NOWE PLACE ZABAW Gmina Limanowa Na terenie gminy Limanowa funkcjonuje 14 przyszkolnych placów zabaw i aż 13 udało się wykonać w ciągu ostatnich czterech lat. Budowę 5 placów zabaw zrealizowano ze środków budżetu gminy, natomiast powstanie pozostałych współfinansowane było z programów Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w gminie Limanowa oraz Radosna Szkoła. Kolorowe place zabaw stały się miejscami bezpiecznej i wesołej zabawy. Stara Wieś I Dzieci korzystając z zamontowanych urządzeń - zjeżdżalni, karuzeli, huśtawek mają możliwość aktywnie spędzić czas ze swoimi rówieśnikami, natomiast opiekunowie zrelaksować się bez obawy o bezpieczeństwo najmłodszych. Na przyszkolny plac zabaw czekają jeszcze tylko uczniowie Szkoły Podstawowej w Siekierczynie I. Inwestycja możliwa będzie jednak po wykonaniu zaplanowanej na najbliższe lata rozbudowie placówki. Pisarzowa Męcina Mordarka W ciągu minionych 4 lat na inwestycje w szkołach przekazano z gminnej kasy ponad 3 miliony złotych. 7

8 BUDOWA I ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ Nowe inwestycje i sukcesywna modernizacja istniejącej szkolnej infrastruktury sportowej są wyrazem codziennej troski o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, co znajduje swoje odzwierciedlenie w planach rozwoju i budżecie gminy. WIELOFUNKCYJNE BOISKA PRZYSZKOLNE Boisko szkolne powinno być tak zaprojektowane, by uwzględniać silną eksploatację podczas zajęć wychowania fizycznego, a także zajęć pozalekcyjnych. Winno również spełniać podstawowe warunki bezpieczeństwa. Dlatego też gmina Limanowa stopniowo inwestuje w wielofunkcyjne boiska przyszkolne. Dotychczas takie obiekty znajdowały się w Mordarce, Męcinie, Pisarzowej, Starej Wsi I, Starej Wsi II, Nowym Rybiu i Kaninie. W mijającej kadencji przyszkolnych boisk doczekali się również uczniowie z Rupniowa i Młynnego. Koszt budowy obiektów to 320 tysięcy złotych. Zespół Szkół w Rupniowie 8 Szkoła Podstawowa w Młynnem Poprzez ciągłą rozbudowę bazy sportowej gmina Limanowa dokłada wszelkich starań by zapewnić dobre warunki do aktywnego spędzania czasu i prawidłowego rozwoju mieszkańców.

9 BUDOWA I MODERNIZACJA BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ Gmina Limanowa stara się stworzyć odpowiednie warunki do uczestnictwa mieszkańców w sporcie oraz kulturze fizycznej, wspierając finansowo inwestycje związane z budową i rozbudową bazy sportowej. W mijającej kadencji znacznie polepszyła się baza sportowa w naszej gminie. Ważny wpływ na podniesienie standardów infrastruktury sportowej miała realizacja budowy kompleksu boisk sportowych w Siekierczynie I. Projekt składał się z budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego z ogrodzeniem, wykonania remontu boiska o nawierzchni trawiastej wraz z wykonaniem odwodnienia, budowy ogrodzenia od strony północnej, zamontowania piłkochwytów oraz dokończenia budowy budynku świetlicy z zapleczem socjalnym. Mordarka Pasierbiec Siekierczyna I Kolejnym dużym zadaniem było ukończenie budowy kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Pisarzowej. Poza powstaniem pełnowymiarowego boiska udało się wykonać częściowo zadaszone trybuny, oraz budynek/zaplecze sportowe. Następną sportową inwestycją była poprawa infrastruktury sportowo rekreacyjnej w Mordarce oraz Pasierbcu. W obu miejscowościach polegała ona na remoncie boisk o nawierzchni trawiastej wraz z wykonaniem odwodnienia, montażem piłkochwytów, wymianie boksów dla zawodników, oraz remontem trybun i ogrodzenia boiska. Przeprowadzono również remont boiska w Rupniowie. Odnowienie objęło wykonanie muru oporowego, wyrównanie terenu, demontaż i wykonanie nowego ogrodzenia od strony południowo-wschodniej oraz uzupełnienie trawy. W trakcie realizacji jest budowa boiska sportowego w Kisielówce rozpoczęta w bieżącym roku. Nadmienić należy, iż stadiony sportowe stanowią zaplecze dla Klubów Sportowych z terenu gminy, które r o z g r y w a j ą m e c z e w l i m a n o w s k i e j B i A klasie, jak również w lidze okręgowej. Łączna kwota modernizacji bazy sportowej w gminie Limanowa w ciągu minionych 4 lat wyniosła blisko 3 miliony złotych. Pisarzowa 9

10 INWESTYCJE W KULTURZE W ciągu minionej kadencji na terenie gminy Limanowa powstały trzy nowe świetlice wiejskie. Świetlice zostały wybudowane w miejscowościach: Lipowe, Siekierczyna I oraz Pasierbiec. Obiekty te powstały z myślą o wzajemnej integracji mieszkańców, jako miejsce ważne dla lokalnej społeczności, służące rozwojowi kultury. Dużą inwestycją była także modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi. BUDOWA I REMONTY ŚWIETLIC WIEJSKICH Łącznie budowa nowych świetlic wiejskich wyniosła ponad 1,5 miliona złotych. Oprócz powstania samych budynków nowe obiekty wyposażono także w sprzęt potrzebny do ich działalności. W świetlicach odbywają się zebrania wiejskie i okolicznościowe spotkania mieszkańców. Próby przed występami mają tam m.in. Koła Gospodyń Wiejskich, dzięki czemu pielęgnuje się i chroni od zapomnienia rodzime tradycje i zwyczaje. Siekierczyna I Lipowe Pasierbiec 10

11 Poza budową nowych świetlic wykonano remonty w funkcjonujących już obiektach: w Walowej Górze, Makowicy i Sowlinach. Świetlice te zostały dodatkowo wyposażone w meble oraz artykuły potrzebne do ich działalności, a koszt doposażenia budynków wyniósł prawie 100 tys. zł. Remont wykonany został także w świetlicy w Pisarzowej i Nowym Rybiu. Na bieżąco wspierana była działalność poszczególnych świetlic także w Bałażówce i Kisielówce. Walowa Góra Makowica MODERNIZACJA BUDYNKU BIBLIOTEKI W STAREJ WSI Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi jest jednym z ważniejszych zadań inwestycyjnych jakie wykonane zostało w ostatnim czteroleciu. Oprócz remontu samego obiektu prace wykonano także na zewnątrz obiektu. Modernizacja obejmowała remont pomieszczeń, w których działa Gminna Biblioteka Publiczna oraz pomieszczeń przeznaczonych dla działalności świetlicy wiejskiej. Modernizacja budynku biblioteki wyniosła ponad 740 tys. zł. 11

12 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Mając świadomość, że to od strażaków ochotników zależy w głównej mierze bezpieczeństwo mieszkańców gminy w ostatnim czteroleciu starano się wspierać działalność gminnych jednostek OSP. Większość remiz strażackich została zmodernizowana, a na potrzeby jednostek zakupiono także wyposażenie. Prace remontowe wykonane w remizach OSP realizowane były w ramach programu Małopolskie Remizy. Zmodernizowane zostały remizy w Siekierczynie, Starej Wsi I, Pisarzowej, Rupniowie i Kisielówce. Remont remiz strażackich wraz z wyposażeniem kosztował ponad 800 tysięcy złotych. Nowa remiza OSP wybudowana została w Wysokiem. Koszt inwestycji to ponad 1 milion złotych. Na potrzeby jednostek OSP w Pisarzowej oraz Starej Wsi I zostały zakupione samochody strażackie, ponadto dofinansowano zakup wozu bojowego dla OSP Łososina Górna. 12 Łącznie kwota jaka przeznaczona została na inwestycje i modernizacje Ochotniczych Straży Pożarnych w ostatnich 4 latach to około 2 miliony złotych.

13 JAK GŁOSOWAĆ? W niedzielę, 16 listopada br. wybierzemy swoich przedstawicieli do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Lokale wyborcze będą czynne od godziny do Wyborcy będą mogli oddać po jednym swoim głosie na czterech kolorowych kartach: KARTA RÓŻOWA oddajemy głos na kandydata ubiegającego się o funkcję wójta/burmistrza/prezydenta miasta. KARTA BIAŁA oddajemy głos na kandydata do rady gminy. Pozostałe karty do rady powiatu i sejmiku województwa tworzą swoiste książeczki do głosowania. Należy odnaleźć w nich interesującą nas listę, tam wybrać nazwisko kandydata na którego chcemy oddać swój głos i zaznaczyć przy nim wyraźny znak X w kratce po lewej stronie. Pamiętajmy w każdej książeczce oddajemy tylko jeden głos! KARTA ŻÓŁTA oddajemy głos na kandydata do rady powiatu. KARTA NIEBIESKA oddajemy głos na kandydata do sejmiku województwa. WAŻNE! Od najbliższych wyborów, kandydatów do rady gminy wybierać będziemy w okręgach jednomandatowych, których na terenie gminy Limanowa jest dwadzieścia jeden. Kandydat który w danym okręgu wyborczym zdobędzie najwięcej głosów zyska mandat radnego. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejscowościach: Stara Wieś I (Rola), Mordarka, Pisarzowa oraz Męcina, gdyż zostały one podzielone na dwa lub trzy okręgi wyborcze. Kierując się od strony miasta Limanowa: - w Starej Wsi I (Rola) do okręgu wyborczego nr 8 zostali przyporządkowani mieszkańcy domów po lewej stronie drogi powiatowej Limanowa - Kamienica do granicy z sołectwem i po lewej stronie drogi gminnej Stara Wieś-Zakopane. Okręg wyborczy nr 9 to mieszkańcy domów po prawej stronie drogi powiatowej Limanowa-Kamienica i po prawej stronie drogi gminnej Stara Wieś -Zakopane. - w Mordarce granicą jest droga powiatowa Limanowa-Chełmiec. Okręg wyborczy nr 13 to mieszkańcy Mordarki domostw po lewej stronie tej drogi, a zamieszkali po prawej stronie tworzą okręg nr 14. -w Pisarzowej okręg nr 15 to domy po lewej stronie drogi powiatowej Limanowa- Chełmiec, a okręg nr 16 - mieszkańcy po prawej stronie tej drogi -Męcina z uwagi na największą liczbę mieszkańców jest podzielona na trzy okręgi wyborcze. Domy po prawej stronie drogi powiatowej Limanowa-Chełmiec tworzą okręg wyborczy nr 19, a po lewej stronie do granicy linii kolejowej Limanowa -Nowy Sącz okręg nr 18. Pozostająca lewa strona linii kolejowej Limanowa - Nowy Sącz tworzy okręg wyborczy nr

14 TABELA GRANIC OKRĘGÓW WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY LIMANOWA Nr okręgu Granice okręgu 1. Nowe Rybie i Stare Rybie 2. Rupniów 3. Bałażówka, Kisielówka, Makowica i Pasierbiec 4. Młynne 5. Koszary, Łososina Górna i Walowa Góra 6. Sowliny 7. Lipowe Stara Wieś I domy po lewej stronie drogi powiatowej Limanowa 8. Kamienica do granicy z sołectwem i po lewej stronie drogi gminnej Stara Wieś-Zakopane 9. Stara Wieś I domy po prawej stronie drogi powiatowej Limanowa- Kamienica i po prawej stronie drogi gminnej Stara Wieś-Zakopane 10. Stara Wieś II Wola 11. Siekierczyna I 12. Siekierczyna II 13. Mordarka domy po lewej stronie drogi powiatowej Limanowa- Chełmiec 14. Mordarka domy po prawej stronie drogi powiatowej Limanowa- Chełmiec 15. Pisarzowa domy po lewej stronie drogi powiatowej Limanowa- Chełmiec 16. Pisarzowa domy po prawej stronie drogi powiatowej Limanowa- Chełmiec 17. Męcina domy po lewej stronie linii kolejowej Limanowa -Nowy Sącz 18. Męcina domy po lewej stronie drogi powiatowej Limanowa-Chełmiec 19. do linii kolejowej Limanowa -Nowy Sacz Męcina domy po prawej stronie drogi powiatowej Limanowa- Chełmiec 20. Kanina Wysokie 21. Kłodne W listopadowych wyborach może wziąć udział osoba, która: najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 rok życia, nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu. 14

15 GDZIE GŁOSOWAĆ? Gmina Limanowa Mieszkańcy poszczególnych sołectw mogą głosować w dziewiętnastu siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Limanowa: Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej 1. Sołectwo Rupniów Zespół Szkół w Rupniowie 2. Sołectwo Stara Wieś I Zespół Szkół nr 1w Starej Wsi lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 3. Sołectwo Kanina Szkoła Podstawowa w Kaninie 4. Sołectwo Siekierczyna I Świetlica Wiejska w Siekierczynie I 5. Sołectwo Siekierczyna II Szkoła Podstawowa nr 2 w Siekierczynie 6. Sołectwo Mordarka Zespół Szkół w Mordarce 7. Sołectwo Pisarzowa Zespół Szkół w Pisarzowej lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 8. część sołectwa Męcina domy po lewej stronie drogi powiatowej Limanowa Chełmiec do linii kolejowej Limanowa Nowy Sącz oraz domy po prawej stronie drogi powiatowej Limanowa Chełmiec 9. Sołectwo Kłodne Sołectwa: Koszary, Łososina Górna i Walowa Góra Sołectwa: Bałażówka, Kisielówka, Makowica i Pasierbiec 12. Sołectwo Młynne 13. Sołectwo Nowe Rybie 14. Sołectwo Lipowe 15. Sołectwo Stara Wieś II Zespół Szkół nr 1 w Męcinie Szkoła Podstawowa w Kłodnem lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Remiza OSP w Łososinie Górnej ul. Łososińska 23, Limanowa Zespół Szkół w Pasierbcu Sz koła Podstawowa w Młynnem lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Dom Ludowy w Nowym Rybiu Świetlica Wiejska w Lipowem Zespół Szkół w Starej Wsi II 16. Sołectwo Stare Rybie budynek po zlikwidowanej Szkole Filialnej w Starym Rybiu 17. część sołectwa Męcina (Miczaki) domy po lewej stronie linii kolejowej Limanowa Nowy Sącz 18. Sołectwo Wysokie 19. Sołectwo Sowliny Szkoła Podstawowa nr 2 w Męcinie Szkoła Podstawowa w Wysokiem lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Świetlica Wiejska w Sowlinach 15

16 Jesteśmy...bliżej Ciebie... W ciągu minionych czterech lat na terenie gminy Limanowa miało miejsce wiele przedsięwzięć kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych. Do ważniejszych inicjatyw zaliczyć można organizowane w okresie letnim uroczystości plenerowe.podczas tych wydarzeń nie zapomniano o pielęgnowaniu i promowaniu piękna naszej rodzimej kultury, poprzez występy lokalnych zespołów, prezentację dorobku artystycznego twórców ludowych i Kół Gospodyń Wiejskich. Gościliśmy także znanych artystów, których występy wzbogaciły ofertę kulturalną oraz dostarczyły wiele niezapomnianych wrażeń. Do ważniejszych imprez organizowanych corocznie na terenie gminy Limanowa należą: Gminny Przegląd Grup Kolędniczych, Przegląd Artystyczny Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Limanowa MaGa, Dzień Dziecka, Otwarcie Sezonu Turystycznego na górze Paproć, Święto Gminy Limanowa połączone z Prezentacją Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Limanowa, akcja Odkryj Beskid Wyspowy. Wiadomości Gminne Biuletyn Samorządowy. Redakcja: Urząd Gminy Limanowa. Wydawca: Urząd Gminy Limanowa. Adres Redakcji: Urząd Gminy Limanowa, ul. M. B. Bolesnej 18B. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania artykułów i opatrywania ich własnym tytułem. Autorzy publikowanych artykułów nie otrzymują honorariów. Egzemplarz bezpłatny. ISSN

Podsumowanie kadencji 2010 2014

Podsumowanie kadencji 2010 2014 INFORMATOR SAMORZĄDOWY GMINY WRĘCZYCA WIELKA ISSN 1879-7294 Nr 31/2014 Październik 2014r. Egzemplarz bezpłatny Podsumowanie kadencji 2010 2014 VI kadencja Wójta i Rady Gminy Wręczyca Wielka, przypadająca

Bardziej szczegółowo

BIELCZA PRZYBORÓW ŁĘKI JAGNIÓWKA WARYŚ BORZĘCIN DOLNY

BIELCZA PRZYBORÓW ŁĘKI JAGNIÓWKA WARYŚ BORZĘCIN DOLNY Nr 4(57)/2010 PISMO SPOŁECZNO-KULTURALNE ISSN 1507-8132 egzemplarz bezpłatny BORZĘCIN BIELCZA PRZYBORÓW ŁĘKI JAGNIÓWKA WARYŚ BORZĘCIN DOLNY Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, Mieszkańcom Gminy

Bardziej szczegółowo

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata...

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata... Głos, Wybory 2014 Samorządowca To były bardzo pracowite cztery lata... Rozmowa z burmistrzem Miastka Romanem Ramionem - Panie burmistrzu, kończy się kolejna kadencja sprawowania przez pana władzy. Czas

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim. Nr IX/06 wrzesień 3

Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim. Nr IX/06 wrzesień 3 Wspólnymi siłami! Rozmowa z Wójtem Gminy Strzyżewice Janem Andrzejem Dąbrowskim Kontynuując rozpoczętą w poprzednim numerze Kompresu rozmowę z Panem chciałbym, w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Od roku 1972 do czasów współczesnych

Od roku 1972 do czasów współczesnych Od roku 1972 do czasów współczesnych Jedno z osuwisk na terenie gminy Czchów w roku 2010 Czas Czchowa z pamiętnego lipca 2010 roku w Piaskach-Drużkowie. Zablokowana została droga K-75 w Czchowie, gdzie

Bardziej szczegółowo

Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Szanowni Państwo Zbliżamy się do końca kolejnej kadencji Samorządu Powiatu Sokołowskiego. Praca na rzecz lokalnej

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1 1 SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1990-2015 Szanowni Czytelnicy Odzyskanie przez Polskę w 1989 roku pełnej wolności otworzyło drogę do demokracji i samorządności. Minione ćwierć wieku pokazało, że my, Polacy,

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Realizacja zadań samorządowych w okresie 2006-2010 Gmina Urzędów Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Na przełomie stycznia lutego

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI 3 000załącznik do uchwały Nr IV/22/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RUPNIÓW NA LATA 2010 2017 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI RUPNIÓW...

Bardziej szczegółowo

fundusz aktywności społecznej

fundusz aktywności społecznej fundusz aktywności społecznej Autorzy: Ryszard Kamiński Zenon Lewandowski Andrzej Olszewski Wydawca: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Konin 2013 Publikacja została wydana w ramach projektu dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Fundusze sołeckie szansą dla wsi

Fundusze sołeckie szansą dla wsi Publikacja została wydana w ramach projektu dofinansowanego ze środków Fundusze sołeckie szansą dla wsi Materiał informacyjny praca zbiorowa Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500

Bardziej szczegółowo

W numerze także: (więcej na str. 10-11)

W numerze także: (więcej na str. 10-11) Pogórze MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY PLEŚNA ISSN 1641 9006 Nr 5 (180) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2014 CENA: 2,50 ZŁ Tym, których już nie ma i tym, co są pośród nas... - odsłonięcie i poświęcenie tablic ku

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Podgórskie jubileusze

Podgórskie jubileusze DZIELNICA XI m. Krakowa PODGÓRZE DUCHACKIE Kurdwanów Piaski Wielkie Wola Duchacka PL ISSN 1897-6867 Po przeczytaniu, przekaż dalej www.dzielnica11.krakow.pl Nr 8 (64), Rok VIII Listopad-Grudzień 2014 Wyjątkowe

Bardziej szczegółowo

POWIAT PŁOCKI BIULETYN SAMORZ

POWIAT PŁOCKI BIULETYN SAMORZ POWIAT PŁOCKI BIULETYN SAMORZĄDOWY 09-400 Płock, ul. Bielska 59, tel. 24 267-68-00, 24 267-67-07, fax. 24 267-68-48 http://www.powiat-plock.pl, e-mail: starostwo@powiat.plock.pl Nr 46 Październik - Grudzień

Bardziej szczegółowo

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren.

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren. kł a d 19 ty się cy eg z. R0962/14 na ISSN: 17300878 Nakład: 19 000 egzemplarzy reklama świdnica 7 listopada 2014, nr 531 (159) Złoto dla schroniska Nowe mieszkania wydarzenia str. 2 Rusza budowa nowych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

Gmina w przebudowie. Strażnice w remoncie. wokół. miasto słońca. Przybędą nowe drogi w Gminie. Powstaje fabryka w Feliksowie

Gmina w przebudowie. Strażnice w remoncie. wokół. miasto słońca. Przybędą nowe drogi w Gminie. Powstaje fabryka w Feliksowie wokół miasto słońca pismo samorządowe gminy poddębice ISSN 1730-2269 egzemplarz bezpłatny rok XII nr 3 (40) listopad 2014 Gmina w przebudowie Przybędą nowe drogi w Gminie Kolejne kilometry dróg pojawią

Bardziej szczegółowo

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ Maria Kamińska, Przedszkole nr 2 Maja Drwęcka, Szkoła Podstawowa nr 3 1 miejsce wśród przedszkoli w konkursie Moje miasto w Unii Europejskiej 1 miejsce wśród szkół

Bardziej szczegółowo

Z pozyskanych środków ponad 1800 zł przypada na jednego mieszkańca Europa inwestuje. Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie

Z pozyskanych środków ponad 1800 zł przypada na jednego mieszkańca Europa inwestuje. Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie kultura Z Chopinem od podstawówki Przybliżenie młodzieży postaci wielkiego polskiego kompozytora i kształtowanie postaw patriotycznych to główne cele projektu edukacyjnego zorganizowanego dla dzieci ze

Bardziej szczegółowo

Janów Lubelski na I miejscu w rankingu wykorzystania środków unijnych

Janów Lubelski na I miejscu w rankingu wykorzystania środków unijnych Nr 6 (44) Październik 2013 W numerze: Rewitalizacja Janowa Lubelskiego. Fotogaleria z przeprowadzenia prac. - str. 3 Janów Lubelski na I miejscu w rankingu wykorzystania środków unijnych 1 miejsce w rankingu

Bardziej szczegółowo

2014 Roku. milionów na inwestycje. Wytrwałości i odwagi w realizacji ambitnych planów Zdrowia, spełnionych marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym

2014 Roku. milionów na inwestycje. Wytrwałości i odwagi w realizacji ambitnych planów Zdrowia, spełnionych marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym 187 Nr 18 STYCZEŃ 2014 ISSN 2299-14-17 milionów na inwestycje WAŁBRZYCH. Wyśrubowane rekordy zakłada plan finansowy na 2014 rok. Budżet przyspieszonego rozwoju to ponad 600 milionów wydatków, z czego aż

Bardziej szczegółowo