PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r."

Transkrypt

1 1 PROJEKT BUDOWLANY stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Opracowany na bazie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U ze zm., Dz.U ) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U ) PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE Adres inwestycji: Ul. Wodociągowa 1a Złotów Inwestor i adres inwestora: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Ul. Wodociągowa 1a Złotów Projektant architektury: Architektura: mgr inŝ. arch. Małgorzata Sadowska Sprawdzający: mgr inŝ. arch. Monika Wojtczyk Projektant konstrukcji: mgr inŝ. Marek Hędzelek Sprawdzający: mgr inŝ. Andrzej Nowicki 7131/31/P/ /33/P/ /P/99 80/81/Pw Data opracowania styczeń 2008r.

2 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTURA Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczno budowlany: Opis techniczny Część rysunkowa: A01 Projekt zagospodarowania terenu. Skala 1:500 A02 Rzut parteru budynku suw Skala 1:50 A03 Rzut dachu budynku suw Skala 1:50 A04 Elewacje budynku suw Skala 1:100 A05 Przekrój a-a Skala 1:50 A06 Przekrój b-b Skala 1:50 A07 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej Skala 1:100 A08 Wiata do gromadzenia odpadów Skala 1:50 KONSTRUKCJA Opis techniczny + obliczenia statyczne Część rysunkowa: Oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Kopia Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GP I /07 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

3 3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO STACJI UZDATNIANIA WODY I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Stacji uzdatniania wody na terenie działki zlokalizowanej w Złotowie przy ulicy Wodociągowej 1a. 2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Obecnie teren Stacji Uzdatniania Wody stanowi gruntową nieruchomość zabudowaną budynkami gospodarczymi, technicznymi i budynkiem administracyjnym. Od strony wschodniej, zachodniej i południowej graniczy z nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnym jednorodzinnymi, od północy graniczy z nieruchomościami niezabudowanymi. Nie przewiduje się wycinki drzew w związku z budową nowego obiektu obsługi stacji. 3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Powierzchnia terenu w granicach terenu objętego wnioskiem ,57m2m2 Powierzchnia zabudowy proj. budynku stacji uzdatniania wody 303,61m2 Powierzchnia zabudowy budynków istniejących 1 778,20m2 Razem powierzchnia zabudowy 2 081,81m2 5,1% pow. terenu objętego wnioskiem Powierzchnia terenu utwardzonego (dróg, chodników, parkingów) 6 222,60m2 = 15,25% terenu objętego wnioskiem Powierzchnia terenów zielonych ,16m2 = 79,65% terenu objętego wnioskiem 5. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW Nie dotyczy. 6. INFORMACJA O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. Teren nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 7. INFORMACJA O ZAGROśENIACH DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA. Planowana inwestycja nie spowoduje uciąŝliwości dla środowiska naturalnego. Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza granice działki. I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UśYTKOWY BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY

4 4 Budynek obsługowy stacji uzdatniania wody, parterowy z dachem stromym, kryty dachówką ceramiczną, analogiczną do dachówki na istniejących budynkach garaŝowych, oznaczonych na planie zagospodarowania terenu. W ramach rozbudowy wykonane zostanie nowe ogrodzenie terenu wraz z bramami wjazdowymi oraz nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej na podbudowie umoŝliwiającej korzystanie z dróg samochodom cięŝarowym. Zaprojektowano budynek obsługi stacji, parterowy pod dachem stromym o nachyleniu 35 stopni. Projektowany poziom posadzki parteru 0,00 = 114,90m n.p.m. Zaprojektowano utwardzony wjazd na posesję, system dróg i chodników oraz utwardzone miejsca parkingowe w środkowej części działki, pomiędzy budynkiem administracyjnym i nowoprojektowanym budynkiem suw. Ponadto na terenie Stacji istnieją zbiorniki wodne, oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu. Pozostałą część działki przeznaczono na teren zielony. 2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE. Budynek stacji uzdatniania wody: Kubatura 1978,00m3 Zestawienie powierzchni: - powierzchnia zabudowy 305,12m2 - powierzchnia uŝytkowa parteru 273,29m2 Wysokość budynku 9,20m Długość budynku 25,99m Szerokość budynku 11,74m 3. FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA ORAZ SPOSÓB DOSTOSOWANIA DO OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY. Budynek stacji uzdatniania wody pełni funkcję obsługową z pomieszczeniem filtrów, pomieszczeniami technicznymi i socjalnymi. Będzie to budynek parterowy z dachem stromym na konstrukcji z wiązarów kratowych. Budynek jest niepodpiwniczony o wysokości 9,20m w kalenicy z dachem stromym, dwuspadowym o kącie nachylenia 35 stopni, krytym dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym w nawiązaniu do formy architektonicznej budynków zlokalizowanych na działce inwestora oraz w otoczeniu. Kolorystyka budynku pastelowa w kolorze Sto Ispo z elementami w kolorze ceglastym i cokołem z płytek klinkierowych. 4. DANE KONSTRUKCYJNO BUDOWLANE 4.1 UKŁAD KONSTRUKCYJNY : Szczegółowy opis konstrukcji w części Projekt budowlany konstrukcji. Projektowany obiekt to niepodpiwniczony, parterowy, z nieuŝytkowym poddaszem pod stromym dachem. Sztywność przestrzenną budynku zapewnią podłuŝne i poprzeczne ściany konstrukcyjne oraz wiązary kratowe. Kategoria geotechniczna budynku - pierwsza. 4.2 ROZWIĄZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE:

5 Fundamenty Fundamenty pod ściany zaprojektowano w postaci betonowych ław fundamentowych o wysokości 30 cm wykonanych z betonu B20 zbrojonych podłuŝnie prętami ze stali A-III N,strzemiona o6 A-O. Minimalna otulina zbrojenia w ławach i stopach 5cm. Pod fundamentami wykonać warstwę chudego betonu B10, gr. 10cm. Ławy i stopy posadowić w gruncie rodzimym nośnym w gruncie jednolitym jednorodnym na głębokości min. 80cm od poziomu terenu. Ze względu na brak badań gruntowych napręŝenia na grunt przyjęto w obliczeniach Gmax. = 120 kpa. Wielkość dopuszczalnych napręŝeń, poziom posadowienia fundamentów naleŝy zweryfikować po wykonaniu badań gruntowych, powiadomić Projektanta. W obliczeniach przyjęto, Ŝe kratownice opierają się tylko na ścianach zewnętrznych Ściany Ściany fundamentowe wykonać z bloczków M-6 na zaprawie cementowej marki 5. Ściany wewnętrzne i zewnętrzne wykonać z pustaków Porotherm kl. 100 na zaprawie cementowej marki 5, klasa wykonania robót A Stropy Brak Podciągi, wieńce, nadproŝa Zaprojektowano nadproŝa prefabrykowane L19 i monolityczne, nad częścią otworów okiennych nadproŝe stanowi wieniec Ŝelbetowy. Usytuowanie poszczególnych nadproŝy oraz ich typ wg. rysunków konstrukcyjno-architektonicznych. Rdzenie Ŝelbetowe wykonać z betonu B25 zbrojonego stalą A-III N. Słupy- rdzenie powiązać z murem za pomocą strzępi. Wieńce wykonać jako Ŝelbetowe zbrojone prętami o12 A-III N, strzemiona o6 A-O co 25cm. Wieńce wykonać na ścianach zewnętrznych,ścianach wewnętrznych. Dla usztywnienia budynku wieńce naleŝy wykonać takŝe na ściankach działowych. Pręty wszystkich wieńców naleŝy zakotwić w ścianach prostopadłych Dach Zaprojektowano dach drewniany w formie kratownic deskowych opartych na ścianach zewnętrznych. W kalenicy wykonać stęŝenie podłuŝne, w dachu w zaznaczonych polach naleŝy wykonać stęŝenia połaciowe z prętów stalowych. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną. Całość konstrukcji drewnianej wyk. z drewna kl. K27 lub C24. Elementy drewniane zabezpieczyć przed korozją chemiczną, biologiczną oraz przeciwogniowo przez nasączenie odpowiednimi impregnatami (np. FOBOSEM lub OGNIOCHRONEM ). D1 - dach: - dachówka ceramiczna, kolor ceglasty np. Creaton - łaty drewniane 4x5cm - folia wiatroizolacyjna wstępnego krycia o paroprzepuszczalności do 300 g/m2/dobę lub papa - szczelina wentylacyjna 3-4cm - izolacja termiczna w dolnym pasie kratownicy na profilach rusztu STG wełna mineralna Rockwool Superrock gr. 18cm

6 6 - folia paroizolacyjna Rockwool, - płyty gipsowo kartonowe gr. 15mm na ruszcie z ocynkowanych wieszaków stalowych typu U z listwami metalowymi lub drewnianymi w rozstawie osiowym 40-60cm. Uwaga: nad pomieszczeniami wydzielonymi z hali filtrów zamontować strop podwieszany na poziomie +3,30m, ścianki działowe wyprowadzić do poziomu +3,50m Schody a). wewnętrzne brak b). zewnętrzne schody betonowe na gruncie wykończone płytkami klinkierowymi np. Rot Cerrad Kominy Wywiewki grawitacyjne w formie systemowych kształtek + kanały spiro zakończone anemostatami w suficie podwieszonym i obudowane płytą gipsowo-kartonową Przegrody zewnętrzne * Szczegółowe opisy warstw podano na rysunku przekrojów. S1 ściana zewnętrzna dwuwarstwowa U=0,24 W/m2K - tynk mineralny malowany farbą silikonową Neosil Ispo Sto - farba gruntująca - podkłąd tynkarski - siatka z włókna szklanego - zaprawa zbrojąca - wełna mineralna Fasrock gr. 10cm, Λ=0,039 - zaprawa klejąca - Porotherm Wienerberger gr 25cm - tynk wewnętrzny gipsowy maszynowy gr. 1cm S2 ściana zewnętrzna fundamentowa i cokołowa - bloczki Ŝwirobetonowe M6 gr. 25cm - gruntowanie preparatem bitumicznym - izolacja przeciwwilgociowa z dwóch warstw papy termozgrzewalnej - wełna mineralna Superrock gr. 8cm, Λ=0,039 mocowana kołkami stalowymi - siatka i klej w systemie np. Ispo Sto jako podkład pod płytki W przypadku ściany cokołowej do poziomu gruntu zastosować okładzinę z płytek klinkierowych Rot Cerrad. Wokół cokołu opaska Ŝwirowa szer. min. 50cm ograniczona krawęŝnikiem betonowym Przegrody wewnętrzne Ściany działowe z cegły Porotherm gr. 12 i 19cm na zaprawie marki 5Mpa Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

7 7 Izolacja posadzki na gruncie typu cięŝkiego z 2 warstwy papy asfaltowej na lepiku na gorąco. Izolacja dachu: folia paroizolacyjna i paroprzepuszczalna (wg opisu na przekrojach). Izolacja przeciwwodna ścian fundamentowych gruntowanie preparatem bitumicznym + dwie warstwy papy termozgrzewalnej do wysokości 30 cm powyŝej gruntu i do poziomu izolacji posadzki na gruncie. Ściany fundamentowe i kanały technologiczne w hali suw izolowane w systemie Schomburg preparatem Aquafin 2K w ilości 4,5 kg/m2 ściany. Uwaga: naleŝy zwrócić szczególną uwagę na staranne wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych w obrębie ścian fundamentowych oraz przy uszczelnianiu kanałów technologicznych Izolacje termiczne Zaprojektowano izolacje termiczne z wełny mineralnej prod. Rockwool. Rodzaje i grubości podano w opisach warstw na rysunkach przekrojów Podłoga na gruncie P1 Posadzka na gruncie - płytki granitogresowe na kleju mrozoodpornym, gr. 1,5cm, płytki chemoodporne w pomieszczeniu chlorowni - wylewka samopoziomująca gr. 0,5cm - posadzka betonowa zbrojona gr. 6 cm - folia ochronna PE z wywinięciem i sklejona na zakładach - izolacja termiczna wełna mineralna Stroprock gr. 10cm - izolacja przeciwwilgociowa z dwóch warstw papy termozgrzewalnej - beton B15 gr. 15cm - piasek zagęszczony warstwowo 2x30cm - grunt rodzimy Kanały technologiczne - Ŝelbetowe z betonu B25 izolowane systemowo w technologii Schomburg preparatem Aquafin 2K w ilości 4,5kg/m WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU Elewacje Elewacje wykończone tynkiem cienkowarstwowym mineralnym, malowanym na kolor piaskowo-beŝowy, farba Neosil, partie oznaczone na rysunku kratkowaniem płytki klinkierowe elewacyjne Rot Cerrad Okna Zaprojektowano okna PCV, profil pięciokomorowy wg zestawienia stolarki okiennej Drzwi Zaprojektowano drzwi zewnętrzne stalowe typu Gerda wg zestawienia stolarki drzwiowej. We wskazanych drzwiach osadzić tuleje wentylacyjne. (wg oznaczeń na rzucie indeks (t) na symbolu drzwi. Brama przemysłowa Wiśniowski wg zestawienia.

8 Dach Zaprojektowano dach kryty dachówką ceramiczną.. Wszelkie akcesoria dachowe systemowe Obróbka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe Obróbki blacharskie dachu naleŝy wykonać z blachy tytanowo cynkowej. Rynny i rury spustowe zaprojektowano jako systemowe PCV Wavin, kolor brązowy Parapety Parapety wewnętrzne płytki ceramiczne we wnęce okiennej. Parapety zewnętrzne blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor brązowy gr. 2mm Ogrodzenie Ogrodzenie zaprojektowano o wysokości 150cm - systemowe przęsła, furtki oraz brama rozwierana wykonane z profili stalowych ocynkowanych ogniowo i lakierowanych proszkowo na kolor szary, np. prod. Plettac, FPHU Wiśniowski, ewentualnie siatka ocynkowana na słupkach stalowych do decyzji Inwestora. Fundament słupków ogrodzenia zaprojektowano z betonu B15, głębokość posadowienia 80cm poniŝej gruntu POWIERZCHNIE UTWARDZONE Rodzaje nawierzchni określono na rysunku przekroju. Teren utwardzony ograniczyć systemowymi krawęŝnikami betonowymi posadowionymi na ławach z betonu B 10. Kostkę betonową gr. 8cm ułoŝyć na warstwie podsypki piaskowo-cementowej gr. 3cm. Podbudowę wykonać z 22cm warstwy tłucznia na warstwie odsączającej z piasku - gr. min. 15cm i 10cm warstwie podbudowy betonowej. 4.4 WYKOŃCZENIE WNĘTRZA BUDYNKU Tynki wewnętrzne Tynki wewnętrzne zaprojektowano jako gipsowe, maszynowe gr. 1cm Posadzki Zaprojektowano nawierzchnie z płytek granitogresowych, w pomieszczeniu chlorowni płytki chemoodporne, białe Malowanie i powłoki zabezpieczające Wszystkie pomieszczenia wyłoŝyć do poziomu +2,00m płytkami ceramicznymi. W pomieszczeniu chlorowni ściany do poziomu +2,00m wyłoŝyć płytkami chemoodpornymi. PowyŜej płytek ściany naleŝy malować zmywalnymi farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze białym. Drewno zagroŝone wilgocią zabezpieczyć odpowiednim impregnatem, a konstrukcję dachową dodatkowo środkami przeciw owadom i grzybom. Drewniane elementy dachu naleŝy zabezpieczyć środkami do impregnacji drewna i pokryć bejco lakierami odpornymi na warunki atmosferyczne. Elementy stalowe przed pomalowaniem farbami zewnętrznymi pokryć powłokami antykorozyjnymi. Konstrukcję dachu zabezpieczyć przeciwogniowo do stopnia NRO. Elementy stalowe np. balustrady, drabiny zabezpieczyć farbami antykorozyjnymi.

9 9 5. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAśENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO. a). Instalacje elektryczne. Szczegółowy opis instalacji w części Projekt budowlany wewnętrznej instalacji elektrycznej. b). Instalacje wodno kanalizacyjne. Szczegółowy opis instalacji w części Projekt budowlany instalacji wodno kanalizacyjnej. c). Instalacje grzewcze. Szczegółowy opis instalacji w części Projekt budowlany instalacji grzewczej. d). Instalacja wentylacji. Stropodach wentylowany nad wełną mineralną, nawiew pod okapem, wywiew w kalenicy. 6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU. 6.1 WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH: Ściana zewnętrzna dwuwarstwowa piętra U=0,24W/m2K Dach U=0,16W/m2K Podłoga na gruncie Rt=3,0 m2k/w Stolarka okienna U=1,1W/m2K Przyjęte w projekcie rozwiązania budowlane spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii. 6.2 BILANS MOCY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Bilans mocy urządzeń elektrycznych podano w opisie instalacji elektrycznej. 6.3 SPRAWNOŚĆ ENERGETYCZNA INSTALACJI GRZEWCZEJ Szczegółowe informacje zawarto w części Projekt budowlany instalacji grzewczej. Zaprojektowany budynek, dzięki dobraniu przegród budowlanych o wartości współczynników przenikania ciepła poniŝej wymaganych zaliczyć moŝna do energooszczędnych. 6.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII Obiekt został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii. 7. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE. 71. ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOŚĆ WODY ORAZ ILOŚĆ, JAKOŚĆ I SPOSÓB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

10 10 Szczegółowe dane zawarte w części Projekt budowlany instalacji wodno kanalizacyjnych. 7.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, PYŁOWYCH I PŁYNNYCH Obiekt spełnia warunki ochrony atmosfery. 7.3 RODZAJ I ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW Nie przewiduje się w budynku urządzeń na nieczystości i odpady stałe. Pojemnik na odpadki znajduje się na terenie działki w miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu, tj. przy frontowej granicy działki, min. 3m od granicy z sąsiednią nieruchomością. 7.4 EMISJA HAŁASU ORAZ WIBRACJI Budynek z projektowanym wyposaŝeniem oraz przewidzianym sposobie uŝytkowania nie emituje szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków ochronnych. 7.5 WPŁYW BUDYNKU NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE Obiekt nie wprowadza zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter uŝytkowy domu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowy i utwardzonych tarasów, dojść i dojazdów do budynku. 8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ dla projektowanego budynku. 8.1 Powierzchnia uŝytkowa 273,25m2 -wysokość 9,20m -liczba kondygnacji Odległość od obiektów sąsiadujących Ponad 8m. 8.3 Parametry poŝarowe występujących substancji palnych: Typowe dla budynków technicznych. 8.4 Przewidywana wielkość obciąŝenia ogniowego: PoniŜej 500 MJ/m2 8.5 Kategoria zagroŝenia ludzi : Budynek PM 8.6 Przewidywana liczba osób w poszczególnych pomieszczeniach : Max. 4 osoby. 8.7 Ocena zagroŝenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni wewnętrznej: Nie występuje.

11 Podział obiektu na strefy poŝarowe: Wszystkie pomieszczenia znajdują się w jednej strefie. 8.9 Klasa odporności poŝarowej budynku : E Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń, oświetlenie awaryjne i przeszkodowe : Nie występuje Sposób zabezpieczenia przeciwpoŝarowego instalacji uŝytkowych: Opisano w projektach branŝowych Dobór urządzeń przeciwpoŝarowych w obiekcie : W obiekcie nie występują urządzenia przeciwpoŝarowe. Na terenie znajduje się istniejący hydrant przeciwpoŝarowy WyposaŜenie w podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia ratownicze: Obiekt nie wymaga wyposaŝenia w sprzęt gaśniczy i urządzenia ratownicze Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia poŝaru: Z sieci gminnej. Opracowała: mgr inŝ. arch. Małgorzata Sadowska

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji OPIS TECHNICZNY 1. Opis inwestycji 1.1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Budynek jest wolnostojącym obiektem pełniący rolę zaplecza boisk. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ul. Łobeska 14 60-182 Poznań P R O J E K T B U D O W L A N Y Inwestor: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach Drzewce 48, 64 125

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ;

OPIS TECHNICZNY SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ; OPIS TECHNICZNY 1.0 Podstawa opracowania. 2.0 Opis zagospodarowania. 3.0 Opis projektowanej inwestycji. 4.0 Opis robót budowlanych. 5.0 Informacja bioz., SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ; 1A. Projekt zagospodarowania,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy

OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy BIURO PROJEKTÓW ul. NA SKARPIE 4 64-400 MIĘDZYCHÓD tel. 0-95-748-21-65, 0-501-244-503 1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Przedmiotem inwestycji, której inwestorem jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY

Usługi Projektowo-Kosztorysowe K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel. 4876-004 0 600 484 481 PROJEKT BUDOWLANY Temat opracowania: OCIEPLENIE ŚCIANY FRONTOWEJ BUDYNKU OSP W ROZWADZY

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy Nr egz. 2 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Nazwa i adres inwestora Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany. BranŜa: Architektoniczno - konstrukcyjna

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany. BranŜa: Architektoniczno - konstrukcyjna Rodzaj opracowania: Projekt budowlany BranŜa: Architektoniczno - konstrukcyjna Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi w miejscowości

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - zamienny

OPIS TECHNICZNY - zamienny OPIS TECHNICZNY - zamienny 1. Dane ewidencyjne. 1.1 Lokalizacja obiektu Województwo Miejscowość Opolskie Skorochów ( I strefa śniegowa i I wiatrowa, gł. umowna przemarzania gruntu 1,0) Nr działkek Dz.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj EGZ. Nr. 1 TEMAT OPRACOWANIE KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY LOKALIZACJA ul. Łąkowa (działka Nr 110/2, ark.

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1 OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1. DANE OGÓLNE Przeznaczenie i program użytkowy budynku Budynek szalet publiczny. W budynku zlokalizowano: WC dla kobiet i mężczyzn, WC dla osoby niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ROZBUDOWY ZESPOŁU GARAśY dla WORD - Piła.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ROZBUDOWY ZESPOŁU GARAśY dla WORD - Piła. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ROZBUDOWY ZESPOŁU GARAśY dla WORD - Piła. 1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Umowa z Inwestorem o prace projektowe: DT 11/09. 1.2. Wypis i wyrys z miejscowego

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego 9 Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego 1. Dane ewidencyjne: 1.1. Budowa zaplecze sanitarno-szatniowe przy kompleksie sportowym Moje boisko-orlik 2012 1.2. Lokalizacja Kramsk powiat

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU Domy Po Sąsiedzku realizowane będą według trzech standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI MINUS 1. OPIS STANDARDU DEWELOPERSKIEGO MINUS 1.1. Fundamenty 1.2. Płyta betonowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD WYKOŃCZENIA Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI 1. OPIS STANDARD DEWELOPERSKI 1.1. Fundamenty roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA (TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA OGÓLNOBUDOWLANEGO 7.1 PRZEGRODY

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY SPIS TREŚCI: I. Dane ogólne II. Podstawa opracowania III. Opis architektoniczno budowlany IV. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID Spis treści 1.Podstawa i zakres opracowania projektu. 2.Projekt wykonawczy- branża architektoniczna. 2.1.Przedmiot inwestycji. 2.2.Projekt zagospodarowania terenu. 2.3.Zestawienie powierzchni i kubatury.

Bardziej szczegółowo

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Osiedle Białe Baranowo k. Poznania DOMY DOMY JEDNORODZINNE DOMY SZEREGOWE Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Szukasz domu z ogródkiem w urokliwym miejscu? TWÓJ DOM NAD JEZIOREM Oferujemy nowe domy w zabudowie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 253,80 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR

JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR ŚCIANA NATUR STAR NAJWYŻSZA JAKOŚĆ MATERIAŁÓW PRODUKOWANYCH W NIEMCZECH I AUSTRII WYPRUDOKOWANA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Budynek Mieszkalny. ul. Siewna 14. KORAT-1 Sp. z o.o. ul. Emaus 7/6 30-201 Kraków (+48 12) 430 02 46 biuro@korat.pl www.korat.pl

Budynek Mieszkalny. ul. Siewna 14. KORAT-1 Sp. z o.o. ul. Emaus 7/6 30-201 Kraków (+48 12) 430 02 46 biuro@korat.pl www.korat.pl Budynek Mieszkalny ul. Siewna 14 KORAT-1 Sp. z o.o. ul. Emaus 7/6 30-201 Kraków (+48 12) 430 02 46 biuro@korat.pl www.korat.pl Obecnie realizujemy kameralny budynek mieszkalny z garaŝami, zlokalizowany

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJA 1

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJA 1 CZĘŚĆ KONSTRUKCYJA 1 Zawartość opracowania I. OPIS TECH NICZNY II. RYSUNKI : Budynek techniczno-socjalny Rys. K-1 Rys. K-2 Rys. K-3 Rys. K-4 Rys. K-5 Rys. K-6 Rys. K-7 Rzut przyziemia i przekrój Rzut fundamentów

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TEMAT: BUDYNEK USŁUGOWY OGRODZENIE ZABEZPIECZAJĄCE SKAŁÓW GM.KOŹMIN WLKP,DZ.NR 6 I 16 INWESTOR: MIASTO I GMINA KOŹMIN WIELKOPOLSKI URZĄD MIASTA I GMINY,STARY RYNEK 11

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: GMINA INOWROCŁAW. ADRES : ul. Królowej Jadwigi 43 88-100 Inowrocław. Budynek gospodarczy

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: GMINA INOWROCŁAW. ADRES : ul. Królowej Jadwigi 43 88-100 Inowrocław. Budynek gospodarczy 1 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: GMINA INOWROCŁAW ADRES : ul. Królowej Jadwigi 43 88-100 Inowrocław BUDOWA: Budynek gospodarczy ADRES BUDOWY: Komaszyce działka nr 122 Gmina Inowrocław PROJEKTOWAŁ: Leszek

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs ściany fundamentowe bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Projekt ogrodzenia działek nr 98/3, 98/4, 98/5, 98/6 zlokalizowanych w Żarkach Letnisko INWESTOR:

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT: Projekt ogrodzenia działek nr 98/3, 98/4, 98/5, 98/6 zlokalizowanych w Żarkach Letnisko INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MONOLIT PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE 42-300 Myszków, ul. Słowackiego 1A e-mail: monolit.ts@wp.pl tel. / fax (034) 313 54 92 www.monolit.pl PROJEKT BUDOWLANY TEMAT:

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 112,06 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA BUDYNKU SIEDZIBY BRODNICKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO O SALĘ EDUKACYJNĄ

ROZBUDOWA BUDYNKU SIEDZIBY BRODNICKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO O SALĘ EDUKACYJNĄ DOM - PROJEKT Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego 87-300 Brodnica, ul. Malickiego 1/15, 87-300 Brodnica NIP 874-119-52-60, REGON 871534589 ROZBUDOWA BUDYNKU SIEDZIBY BRODNICKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Głuchowie o szatnie

Rozbudowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Głuchowie o szatnie PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Rozbudowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Głuchowie o szatnie Adres: Głuchów, dz. nr 443, gmina Głuchów, powiat skierniewicki Inwestor: Gmina Głuchów Zespół Usług Projektowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Orłowo wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie działek nr ew. 271.5, 271/9,139 i 271/2 1. Podstawa opracowania - zlecenie

Bardziej szczegółowo

JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR

JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR ŚCIANA NATUR STAR NAJWYŻSZA JAKOŚĆ MATERIAŁÓW PRODUKOWANYCH W NIEMCZECH I AUSTRII WYPRUDOKOWANA

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 97 SYMFONIA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 97 SYMFONIA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 m2 270,70 2 Wykopy fundamentowe m3

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora:

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora: Kosztorys Stan surowy zamknięty Według projektu inwestora: Stan Surowy zamknięty- cena robocizny i materiałów. Roboty ziemne. Ławy wylane i zbrojone - według projektu. Mury fundamentowe murowane z bloczka

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY Adres budowy (inwestycji):

Bardziej szczegółowo

Projekt typowy - Galilea 2M

Projekt typowy - Galilea 2M Projekt typowy - Galilea 2M Zakres oferty: Kompleksowa budowa domu do stanu Deweloperskiego. Kontakt: Roman Dyduch 602-450-342 Adrian Dyduch 728-369-047 Łukasz Kopel 603-974-964 E-Mail: dachbud@dachbud.slask.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84 Nieruchomości połoŝone są na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3 mb m m3 szt Cena 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 0,06 Stopy fundamentowe B-0 0,5 Ściany fundamentowe 49,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9()cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 96,30 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE mgr inŝ. Ewa Burnos 66-200 Świebodzin ul.gen.świerczewskiego 41 PROJEKT BUDOWLANY

USŁUGI PROJEKTOWE mgr inŝ. Ewa Burnos 66-200 Świebodzin ul.gen.świerczewskiego 41 PROJEKT BUDOWLANY USŁUGI PROJEKTOWE mgr inŝ. Ewa Burnos 66-200 Świebodzin ul.gen.świerczewskiego 41 PROJEKT BUDOWLANY budowa wiaty drewnianej w miejscowości Struga gm.bytnica w ramach zagospodarowania placu Miejsce Integracji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RZGOWIE. NAZWA OBIEKTU : Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RZGOWIE. NAZWA OBIEKTU : Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RZGOWIE NAZWA OBIEKTU : Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie LOKALIZACJA: ul. Łódzka 2, 95-030 Rzgów dz. nr 899 INWESTOR: Gmina

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE 1 MATERIAŁY mb m szt 1 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 7,5 Stopy fundamentowe B-0 1,01 Ściany fundamentowe 48,08 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(1)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 899,10 bloczki

Bardziej szczegółowo

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ Mysłowice, grudzień 2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BUDYNKÓW NISKOENERGETYCZNYCH BLIŹNIACZYCH I SZEREGOWYCH 1. FUNDAMENT. Założenie, że działka jest płaska

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.

OŚWIADCZENIE. Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz. OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz.U.z 2010 r nr 243 poz.1623/ OŚWIADCZAM że projekt budowlany ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO ŚWIETLCY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu 1 Inwestor: Magurski Park Narodowy, 38 232 Krempna 59 Projekt nr P 1301215J Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu Temat: Utwardzenie części działki oraz ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Delegatura Oddziału w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 2 (dawnej Przemysłowa 14-15) Budynek Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH DO P. T. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ROGASZYCACH GMINA OSTRZESZOW ZASTOSOWANE

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Stylowy 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 28,58 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 210,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 3 927,00

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Przedmiar PRZEDMIAR ZAKTUALIZOWANY PO ZAPYTANIACH OFERENTÓW REMONT STACJI KONTROLI POJAZDÓW W SIEDZIBIE MZK W śywcu NA OKRĘGOWĄ STACJE KONTROLI POJAZDÓW Data: 2009-10-09 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania Opis techniczny przyjętych założeń projektowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych Spis rysunków: - Poz.1.Nadproża stalowe...k1/1, K1/2 - Poz.2.Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CERKWI PRAWOSŁAWNEJ, PLEBANI, DZWONNICY PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA SPIS TREŚCI

PROJEKT CERKWI PRAWOSŁAWNEJ, PLEBANI, DZWONNICY PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA SPIS TREŚCI CERKWI PRAWOSŁAWNEJ, PLEBANI, DZWONNICY SPIS TREŚCI NAZWA RYSUNKU SKALA NR.RYS FORMAT NR STRONY 1. Kopie uprawnień i oświadczenia projektantów A4 Oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Bryza 6 "

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Bryza 6 1 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 13,49 Stopy fundamentowe B-2,80 Ściany fundamentowe 48,40 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 905,08 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 11 Kosztorys inwestorski Element, asortyment, rodzaj robót, Jedn. Krot. Ilość Wartość Wartość pozycja przedmiarowa jednostkowa netto 1Stan surowy zamknięty 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 Usunięcie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI 1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego. 2. Zaświadczenia o przynależności do izby architektów. 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego.

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: OBIEKT: ADRES INWESTYCJI: OPRACOWANIE: ul Akademicka 3 35-084 Rzeszów Tel. 503 110 534 www.draft.com.pl GMINA LUTOWISKA 38-713 LUTOWISKA

INWESTOR: OBIEKT: ADRES INWESTYCJI: OPRACOWANIE: ul Akademicka 3 35-084 Rzeszów Tel. 503 110 534 www.draft.com.pl GMINA LUTOWISKA 38-713 LUTOWISKA ul Akademicka 3 35-084 Rzeszów Tel. 503 110 534 www.draft.com.pl INWESTOR: OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU ŚWIETICY WIEJSKIEJ WRAZ Z CZĘŚCIĄ GARAśOWĄ ADRES INWESTYCJI: OPRACOWANIE: PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI

KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI Region Gdański NSZZ Solidarność 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 KARTA KATALOGOWA NIERUCHOMOŚCI OFERTA BUDYNEK SZKOLENIOWO-EKSPOZYCYJNY Proponowana cena zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny 1 1 Ławy fundamentowe B-20 27,44 Stopy fundamentowe B-20 2,10 Ściany fundamentowe 102,65 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 919,56 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

FUNAM Sp. z o.o., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław, tel./fax (0-71) 364 3757, 364 3744 OPIS TECHNICZNY

FUNAM Sp. z o.o., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław, tel./fax (0-71) 364 3757, 364 3744 OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ V U =150m 3 I BUDYNKU KONTENEROWEGO Spis treści 1. Opis ogólny... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Warunki gruntowe... 2 4. Opis konstrukcyjno-budowlany

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNY

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNY PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNY OBIEKT: Mała infrastruktura rekreacyjno wypoczynkowa wraz z informacją turystyczną. LOKALIZCJA: ul. Strzelecka dz. nr 929/1 i 929/2 63-750 Sulmierzyce INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo