PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r."

Transkrypt

1 1 PROJEKT BUDOWLANY stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Opracowany na bazie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U ze zm., Dz.U ) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U ) PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE Adres inwestycji: Ul. Wodociągowa 1a Złotów Inwestor i adres inwestora: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Ul. Wodociągowa 1a Złotów Projektant architektury: Architektura: mgr inŝ. arch. Małgorzata Sadowska Sprawdzający: mgr inŝ. arch. Monika Wojtczyk Projektant konstrukcji: mgr inŝ. Marek Hędzelek Sprawdzający: mgr inŝ. Andrzej Nowicki 7131/31/P/ /33/P/ /P/99 80/81/Pw Data opracowania styczeń 2008r.

2 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTURA Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczno budowlany: Opis techniczny Część rysunkowa: A01 Projekt zagospodarowania terenu. Skala 1:500 A02 Rzut parteru budynku suw Skala 1:50 A03 Rzut dachu budynku suw Skala 1:50 A04 Elewacje budynku suw Skala 1:100 A05 Przekrój a-a Skala 1:50 A06 Przekrój b-b Skala 1:50 A07 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej Skala 1:100 A08 Wiata do gromadzenia odpadów Skala 1:50 KONSTRUKCJA Opis techniczny + obliczenia statyczne Część rysunkowa: Oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Kopia Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GP I /07 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

3 3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO STACJI UZDATNIANIA WODY I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Stacji uzdatniania wody na terenie działki zlokalizowanej w Złotowie przy ulicy Wodociągowej 1a. 2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Obecnie teren Stacji Uzdatniania Wody stanowi gruntową nieruchomość zabudowaną budynkami gospodarczymi, technicznymi i budynkiem administracyjnym. Od strony wschodniej, zachodniej i południowej graniczy z nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnym jednorodzinnymi, od północy graniczy z nieruchomościami niezabudowanymi. Nie przewiduje się wycinki drzew w związku z budową nowego obiektu obsługi stacji. 3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Powierzchnia terenu w granicach terenu objętego wnioskiem ,57m2m2 Powierzchnia zabudowy proj. budynku stacji uzdatniania wody 303,61m2 Powierzchnia zabudowy budynków istniejących 1 778,20m2 Razem powierzchnia zabudowy 2 081,81m2 5,1% pow. terenu objętego wnioskiem Powierzchnia terenu utwardzonego (dróg, chodników, parkingów) 6 222,60m2 = 15,25% terenu objętego wnioskiem Powierzchnia terenów zielonych ,16m2 = 79,65% terenu objętego wnioskiem 5. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW Nie dotyczy. 6. INFORMACJA O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. Teren nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 7. INFORMACJA O ZAGROśENIACH DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA. Planowana inwestycja nie spowoduje uciąŝliwości dla środowiska naturalnego. Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza granice działki. I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UśYTKOWY BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY

4 4 Budynek obsługowy stacji uzdatniania wody, parterowy z dachem stromym, kryty dachówką ceramiczną, analogiczną do dachówki na istniejących budynkach garaŝowych, oznaczonych na planie zagospodarowania terenu. W ramach rozbudowy wykonane zostanie nowe ogrodzenie terenu wraz z bramami wjazdowymi oraz nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej na podbudowie umoŝliwiającej korzystanie z dróg samochodom cięŝarowym. Zaprojektowano budynek obsługi stacji, parterowy pod dachem stromym o nachyleniu 35 stopni. Projektowany poziom posadzki parteru 0,00 = 114,90m n.p.m. Zaprojektowano utwardzony wjazd na posesję, system dróg i chodników oraz utwardzone miejsca parkingowe w środkowej części działki, pomiędzy budynkiem administracyjnym i nowoprojektowanym budynkiem suw. Ponadto na terenie Stacji istnieją zbiorniki wodne, oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu. Pozostałą część działki przeznaczono na teren zielony. 2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE. Budynek stacji uzdatniania wody: Kubatura 1978,00m3 Zestawienie powierzchni: - powierzchnia zabudowy 305,12m2 - powierzchnia uŝytkowa parteru 273,29m2 Wysokość budynku 9,20m Długość budynku 25,99m Szerokość budynku 11,74m 3. FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA ORAZ SPOSÓB DOSTOSOWANIA DO OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY. Budynek stacji uzdatniania wody pełni funkcję obsługową z pomieszczeniem filtrów, pomieszczeniami technicznymi i socjalnymi. Będzie to budynek parterowy z dachem stromym na konstrukcji z wiązarów kratowych. Budynek jest niepodpiwniczony o wysokości 9,20m w kalenicy z dachem stromym, dwuspadowym o kącie nachylenia 35 stopni, krytym dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym w nawiązaniu do formy architektonicznej budynków zlokalizowanych na działce inwestora oraz w otoczeniu. Kolorystyka budynku pastelowa w kolorze Sto Ispo z elementami w kolorze ceglastym i cokołem z płytek klinkierowych. 4. DANE KONSTRUKCYJNO BUDOWLANE 4.1 UKŁAD KONSTRUKCYJNY : Szczegółowy opis konstrukcji w części Projekt budowlany konstrukcji. Projektowany obiekt to niepodpiwniczony, parterowy, z nieuŝytkowym poddaszem pod stromym dachem. Sztywność przestrzenną budynku zapewnią podłuŝne i poprzeczne ściany konstrukcyjne oraz wiązary kratowe. Kategoria geotechniczna budynku - pierwsza. 4.2 ROZWIĄZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE:

5 Fundamenty Fundamenty pod ściany zaprojektowano w postaci betonowych ław fundamentowych o wysokości 30 cm wykonanych z betonu B20 zbrojonych podłuŝnie prętami ze stali A-III N,strzemiona o6 A-O. Minimalna otulina zbrojenia w ławach i stopach 5cm. Pod fundamentami wykonać warstwę chudego betonu B10, gr. 10cm. Ławy i stopy posadowić w gruncie rodzimym nośnym w gruncie jednolitym jednorodnym na głębokości min. 80cm od poziomu terenu. Ze względu na brak badań gruntowych napręŝenia na grunt przyjęto w obliczeniach Gmax. = 120 kpa. Wielkość dopuszczalnych napręŝeń, poziom posadowienia fundamentów naleŝy zweryfikować po wykonaniu badań gruntowych, powiadomić Projektanta. W obliczeniach przyjęto, Ŝe kratownice opierają się tylko na ścianach zewnętrznych Ściany Ściany fundamentowe wykonać z bloczków M-6 na zaprawie cementowej marki 5. Ściany wewnętrzne i zewnętrzne wykonać z pustaków Porotherm kl. 100 na zaprawie cementowej marki 5, klasa wykonania robót A Stropy Brak Podciągi, wieńce, nadproŝa Zaprojektowano nadproŝa prefabrykowane L19 i monolityczne, nad częścią otworów okiennych nadproŝe stanowi wieniec Ŝelbetowy. Usytuowanie poszczególnych nadproŝy oraz ich typ wg. rysunków konstrukcyjno-architektonicznych. Rdzenie Ŝelbetowe wykonać z betonu B25 zbrojonego stalą A-III N. Słupy- rdzenie powiązać z murem za pomocą strzępi. Wieńce wykonać jako Ŝelbetowe zbrojone prętami o12 A-III N, strzemiona o6 A-O co 25cm. Wieńce wykonać na ścianach zewnętrznych,ścianach wewnętrznych. Dla usztywnienia budynku wieńce naleŝy wykonać takŝe na ściankach działowych. Pręty wszystkich wieńców naleŝy zakotwić w ścianach prostopadłych Dach Zaprojektowano dach drewniany w formie kratownic deskowych opartych na ścianach zewnętrznych. W kalenicy wykonać stęŝenie podłuŝne, w dachu w zaznaczonych polach naleŝy wykonać stęŝenia połaciowe z prętów stalowych. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną. Całość konstrukcji drewnianej wyk. z drewna kl. K27 lub C24. Elementy drewniane zabezpieczyć przed korozją chemiczną, biologiczną oraz przeciwogniowo przez nasączenie odpowiednimi impregnatami (np. FOBOSEM lub OGNIOCHRONEM ). D1 - dach: - dachówka ceramiczna, kolor ceglasty np. Creaton - łaty drewniane 4x5cm - folia wiatroizolacyjna wstępnego krycia o paroprzepuszczalności do 300 g/m2/dobę lub papa - szczelina wentylacyjna 3-4cm - izolacja termiczna w dolnym pasie kratownicy na profilach rusztu STG wełna mineralna Rockwool Superrock gr. 18cm

6 6 - folia paroizolacyjna Rockwool, - płyty gipsowo kartonowe gr. 15mm na ruszcie z ocynkowanych wieszaków stalowych typu U z listwami metalowymi lub drewnianymi w rozstawie osiowym 40-60cm. Uwaga: nad pomieszczeniami wydzielonymi z hali filtrów zamontować strop podwieszany na poziomie +3,30m, ścianki działowe wyprowadzić do poziomu +3,50m Schody a). wewnętrzne brak b). zewnętrzne schody betonowe na gruncie wykończone płytkami klinkierowymi np. Rot Cerrad Kominy Wywiewki grawitacyjne w formie systemowych kształtek + kanały spiro zakończone anemostatami w suficie podwieszonym i obudowane płytą gipsowo-kartonową Przegrody zewnętrzne * Szczegółowe opisy warstw podano na rysunku przekrojów. S1 ściana zewnętrzna dwuwarstwowa U=0,24 W/m2K - tynk mineralny malowany farbą silikonową Neosil Ispo Sto - farba gruntująca - podkłąd tynkarski - siatka z włókna szklanego - zaprawa zbrojąca - wełna mineralna Fasrock gr. 10cm, Λ=0,039 - zaprawa klejąca - Porotherm Wienerberger gr 25cm - tynk wewnętrzny gipsowy maszynowy gr. 1cm S2 ściana zewnętrzna fundamentowa i cokołowa - bloczki Ŝwirobetonowe M6 gr. 25cm - gruntowanie preparatem bitumicznym - izolacja przeciwwilgociowa z dwóch warstw papy termozgrzewalnej - wełna mineralna Superrock gr. 8cm, Λ=0,039 mocowana kołkami stalowymi - siatka i klej w systemie np. Ispo Sto jako podkład pod płytki W przypadku ściany cokołowej do poziomu gruntu zastosować okładzinę z płytek klinkierowych Rot Cerrad. Wokół cokołu opaska Ŝwirowa szer. min. 50cm ograniczona krawęŝnikiem betonowym Przegrody wewnętrzne Ściany działowe z cegły Porotherm gr. 12 i 19cm na zaprawie marki 5Mpa Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

7 7 Izolacja posadzki na gruncie typu cięŝkiego z 2 warstwy papy asfaltowej na lepiku na gorąco. Izolacja dachu: folia paroizolacyjna i paroprzepuszczalna (wg opisu na przekrojach). Izolacja przeciwwodna ścian fundamentowych gruntowanie preparatem bitumicznym + dwie warstwy papy termozgrzewalnej do wysokości 30 cm powyŝej gruntu i do poziomu izolacji posadzki na gruncie. Ściany fundamentowe i kanały technologiczne w hali suw izolowane w systemie Schomburg preparatem Aquafin 2K w ilości 4,5 kg/m2 ściany. Uwaga: naleŝy zwrócić szczególną uwagę na staranne wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych w obrębie ścian fundamentowych oraz przy uszczelnianiu kanałów technologicznych Izolacje termiczne Zaprojektowano izolacje termiczne z wełny mineralnej prod. Rockwool. Rodzaje i grubości podano w opisach warstw na rysunkach przekrojów Podłoga na gruncie P1 Posadzka na gruncie - płytki granitogresowe na kleju mrozoodpornym, gr. 1,5cm, płytki chemoodporne w pomieszczeniu chlorowni - wylewka samopoziomująca gr. 0,5cm - posadzka betonowa zbrojona gr. 6 cm - folia ochronna PE z wywinięciem i sklejona na zakładach - izolacja termiczna wełna mineralna Stroprock gr. 10cm - izolacja przeciwwilgociowa z dwóch warstw papy termozgrzewalnej - beton B15 gr. 15cm - piasek zagęszczony warstwowo 2x30cm - grunt rodzimy Kanały technologiczne - Ŝelbetowe z betonu B25 izolowane systemowo w technologii Schomburg preparatem Aquafin 2K w ilości 4,5kg/m WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU Elewacje Elewacje wykończone tynkiem cienkowarstwowym mineralnym, malowanym na kolor piaskowo-beŝowy, farba Neosil, partie oznaczone na rysunku kratkowaniem płytki klinkierowe elewacyjne Rot Cerrad Okna Zaprojektowano okna PCV, profil pięciokomorowy wg zestawienia stolarki okiennej Drzwi Zaprojektowano drzwi zewnętrzne stalowe typu Gerda wg zestawienia stolarki drzwiowej. We wskazanych drzwiach osadzić tuleje wentylacyjne. (wg oznaczeń na rzucie indeks (t) na symbolu drzwi. Brama przemysłowa Wiśniowski wg zestawienia.

8 Dach Zaprojektowano dach kryty dachówką ceramiczną.. Wszelkie akcesoria dachowe systemowe Obróbka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe Obróbki blacharskie dachu naleŝy wykonać z blachy tytanowo cynkowej. Rynny i rury spustowe zaprojektowano jako systemowe PCV Wavin, kolor brązowy Parapety Parapety wewnętrzne płytki ceramiczne we wnęce okiennej. Parapety zewnętrzne blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor brązowy gr. 2mm Ogrodzenie Ogrodzenie zaprojektowano o wysokości 150cm - systemowe przęsła, furtki oraz brama rozwierana wykonane z profili stalowych ocynkowanych ogniowo i lakierowanych proszkowo na kolor szary, np. prod. Plettac, FPHU Wiśniowski, ewentualnie siatka ocynkowana na słupkach stalowych do decyzji Inwestora. Fundament słupków ogrodzenia zaprojektowano z betonu B15, głębokość posadowienia 80cm poniŝej gruntu POWIERZCHNIE UTWARDZONE Rodzaje nawierzchni określono na rysunku przekroju. Teren utwardzony ograniczyć systemowymi krawęŝnikami betonowymi posadowionymi na ławach z betonu B 10. Kostkę betonową gr. 8cm ułoŝyć na warstwie podsypki piaskowo-cementowej gr. 3cm. Podbudowę wykonać z 22cm warstwy tłucznia na warstwie odsączającej z piasku - gr. min. 15cm i 10cm warstwie podbudowy betonowej. 4.4 WYKOŃCZENIE WNĘTRZA BUDYNKU Tynki wewnętrzne Tynki wewnętrzne zaprojektowano jako gipsowe, maszynowe gr. 1cm Posadzki Zaprojektowano nawierzchnie z płytek granitogresowych, w pomieszczeniu chlorowni płytki chemoodporne, białe Malowanie i powłoki zabezpieczające Wszystkie pomieszczenia wyłoŝyć do poziomu +2,00m płytkami ceramicznymi. W pomieszczeniu chlorowni ściany do poziomu +2,00m wyłoŝyć płytkami chemoodpornymi. PowyŜej płytek ściany naleŝy malować zmywalnymi farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze białym. Drewno zagroŝone wilgocią zabezpieczyć odpowiednim impregnatem, a konstrukcję dachową dodatkowo środkami przeciw owadom i grzybom. Drewniane elementy dachu naleŝy zabezpieczyć środkami do impregnacji drewna i pokryć bejco lakierami odpornymi na warunki atmosferyczne. Elementy stalowe przed pomalowaniem farbami zewnętrznymi pokryć powłokami antykorozyjnymi. Konstrukcję dachu zabezpieczyć przeciwogniowo do stopnia NRO. Elementy stalowe np. balustrady, drabiny zabezpieczyć farbami antykorozyjnymi.

9 9 5. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAśENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO. a). Instalacje elektryczne. Szczegółowy opis instalacji w części Projekt budowlany wewnętrznej instalacji elektrycznej. b). Instalacje wodno kanalizacyjne. Szczegółowy opis instalacji w części Projekt budowlany instalacji wodno kanalizacyjnej. c). Instalacje grzewcze. Szczegółowy opis instalacji w części Projekt budowlany instalacji grzewczej. d). Instalacja wentylacji. Stropodach wentylowany nad wełną mineralną, nawiew pod okapem, wywiew w kalenicy. 6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU. 6.1 WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH: Ściana zewnętrzna dwuwarstwowa piętra U=0,24W/m2K Dach U=0,16W/m2K Podłoga na gruncie Rt=3,0 m2k/w Stolarka okienna U=1,1W/m2K Przyjęte w projekcie rozwiązania budowlane spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii. 6.2 BILANS MOCY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Bilans mocy urządzeń elektrycznych podano w opisie instalacji elektrycznej. 6.3 SPRAWNOŚĆ ENERGETYCZNA INSTALACJI GRZEWCZEJ Szczegółowe informacje zawarto w części Projekt budowlany instalacji grzewczej. Zaprojektowany budynek, dzięki dobraniu przegród budowlanych o wartości współczynników przenikania ciepła poniŝej wymaganych zaliczyć moŝna do energooszczędnych. 6.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII Obiekt został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii. 7. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE. 71. ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOŚĆ WODY ORAZ ILOŚĆ, JAKOŚĆ I SPOSÓB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

10 10 Szczegółowe dane zawarte w części Projekt budowlany instalacji wodno kanalizacyjnych. 7.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, PYŁOWYCH I PŁYNNYCH Obiekt spełnia warunki ochrony atmosfery. 7.3 RODZAJ I ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW Nie przewiduje się w budynku urządzeń na nieczystości i odpady stałe. Pojemnik na odpadki znajduje się na terenie działki w miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu, tj. przy frontowej granicy działki, min. 3m od granicy z sąsiednią nieruchomością. 7.4 EMISJA HAŁASU ORAZ WIBRACJI Budynek z projektowanym wyposaŝeniem oraz przewidzianym sposobie uŝytkowania nie emituje szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków ochronnych. 7.5 WPŁYW BUDYNKU NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE Obiekt nie wprowadza zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter uŝytkowy domu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowy i utwardzonych tarasów, dojść i dojazdów do budynku. 8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ dla projektowanego budynku. 8.1 Powierzchnia uŝytkowa 273,25m2 -wysokość 9,20m -liczba kondygnacji Odległość od obiektów sąsiadujących Ponad 8m. 8.3 Parametry poŝarowe występujących substancji palnych: Typowe dla budynków technicznych. 8.4 Przewidywana wielkość obciąŝenia ogniowego: PoniŜej 500 MJ/m2 8.5 Kategoria zagroŝenia ludzi : Budynek PM 8.6 Przewidywana liczba osób w poszczególnych pomieszczeniach : Max. 4 osoby. 8.7 Ocena zagroŝenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni wewnętrznej: Nie występuje.

11 Podział obiektu na strefy poŝarowe: Wszystkie pomieszczenia znajdują się w jednej strefie. 8.9 Klasa odporności poŝarowej budynku : E Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń, oświetlenie awaryjne i przeszkodowe : Nie występuje Sposób zabezpieczenia przeciwpoŝarowego instalacji uŝytkowych: Opisano w projektach branŝowych Dobór urządzeń przeciwpoŝarowych w obiekcie : W obiekcie nie występują urządzenia przeciwpoŝarowe. Na terenie znajduje się istniejący hydrant przeciwpoŝarowy WyposaŜenie w podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia ratownicze: Obiekt nie wymaga wyposaŝenia w sprzęt gaśniczy i urządzenia ratownicze Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia poŝaru: Z sieci gminnej. Opracowała: mgr inŝ. arch. Małgorzata Sadowska

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień 2009. Architektura, Konstrukcja

METRYKA PROJEKTU. Krapkowice, sierpień 2009. Architektura, Konstrukcja METRYKA PROJEKTU Rodzaj opracowania : Projekt budowlany Krapkowice, sierpień 2009 BranŜa : Projekt Zagospodarowania Terenu Architektura, Konstrukcja Nazwa obiektu budowlanego: Budowa szybu windy oraz zadaszenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 Spis treści: Strona nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 5 3. PODSTAWOWE DANE O LOKALIZACJI I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 5 4. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN j ew ó d Wo zk a d yr ek cj a i n w est y cj i Ostrołęka ul.piłsudskiego 38, tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl EEGGZZ...66 ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA: ZAWARTOŚĆ ORACOWANIA ARCHITEKTURA: II. Architektura 3. Opis techniczny 4. Rys. nr A1 Rzut parteru skala 1: 5. Rys. nr A2 Rzut dachu skala 1: 6. Rys. nr A3 - rzekroje A A, B B i C - C skala 1: 7. Rys. nr

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133)

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133) Opis techniczny do projektu sali gimnastycznej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133) 1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 1.1 Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72 Projektowanie architektoniczne Łukasz Bartłomowicz ul. Korczyńska 10/65, 02-934 Warszawa Tel: 506 126 212, e-mail: pracownia@bartlomowicz.pl NIP: 627 253 33 11, REGON: 716 079 Warszawa, grudzień 2012 Nr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo