PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r."

Transkrypt

1 1 PROJEKT BUDOWLANY stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Opracowany na bazie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U ze zm., Dz.U ) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U ) PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE Adres inwestycji: Ul. Wodociągowa 1a Złotów Inwestor i adres inwestora: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Ul. Wodociągowa 1a Złotów Projektant architektury: Architektura: mgr inŝ. arch. Małgorzata Sadowska Sprawdzający: mgr inŝ. arch. Monika Wojtczyk Projektant konstrukcji: mgr inŝ. Marek Hędzelek Sprawdzający: mgr inŝ. Andrzej Nowicki 7131/31/P/ /33/P/ /P/99 80/81/Pw Data opracowania styczeń 2008r.

2 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTURA Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczno budowlany: Opis techniczny Część rysunkowa: A01 Projekt zagospodarowania terenu. Skala 1:500 A02 Rzut parteru budynku suw Skala 1:50 A03 Rzut dachu budynku suw Skala 1:50 A04 Elewacje budynku suw Skala 1:100 A05 Przekrój a-a Skala 1:50 A06 Przekrój b-b Skala 1:50 A07 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej Skala 1:100 A08 Wiata do gromadzenia odpadów Skala 1:50 KONSTRUKCJA Opis techniczny + obliczenia statyczne Część rysunkowa: Oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Kopia Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GP I /07 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

3 3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO STACJI UZDATNIANIA WODY I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Stacji uzdatniania wody na terenie działki zlokalizowanej w Złotowie przy ulicy Wodociągowej 1a. 2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Obecnie teren Stacji Uzdatniania Wody stanowi gruntową nieruchomość zabudowaną budynkami gospodarczymi, technicznymi i budynkiem administracyjnym. Od strony wschodniej, zachodniej i południowej graniczy z nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnym jednorodzinnymi, od północy graniczy z nieruchomościami niezabudowanymi. Nie przewiduje się wycinki drzew w związku z budową nowego obiektu obsługi stacji. 3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Powierzchnia terenu w granicach terenu objętego wnioskiem ,57m2m2 Powierzchnia zabudowy proj. budynku stacji uzdatniania wody 303,61m2 Powierzchnia zabudowy budynków istniejących 1 778,20m2 Razem powierzchnia zabudowy 2 081,81m2 5,1% pow. terenu objętego wnioskiem Powierzchnia terenu utwardzonego (dróg, chodników, parkingów) 6 222,60m2 = 15,25% terenu objętego wnioskiem Powierzchnia terenów zielonych ,16m2 = 79,65% terenu objętego wnioskiem 5. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW Nie dotyczy. 6. INFORMACJA O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. Teren nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 7. INFORMACJA O ZAGROśENIACH DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA. Planowana inwestycja nie spowoduje uciąŝliwości dla środowiska naturalnego. Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza granice działki. I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UśYTKOWY BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY

4 4 Budynek obsługowy stacji uzdatniania wody, parterowy z dachem stromym, kryty dachówką ceramiczną, analogiczną do dachówki na istniejących budynkach garaŝowych, oznaczonych na planie zagospodarowania terenu. W ramach rozbudowy wykonane zostanie nowe ogrodzenie terenu wraz z bramami wjazdowymi oraz nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej na podbudowie umoŝliwiającej korzystanie z dróg samochodom cięŝarowym. Zaprojektowano budynek obsługi stacji, parterowy pod dachem stromym o nachyleniu 35 stopni. Projektowany poziom posadzki parteru 0,00 = 114,90m n.p.m. Zaprojektowano utwardzony wjazd na posesję, system dróg i chodników oraz utwardzone miejsca parkingowe w środkowej części działki, pomiędzy budynkiem administracyjnym i nowoprojektowanym budynkiem suw. Ponadto na terenie Stacji istnieją zbiorniki wodne, oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu. Pozostałą część działki przeznaczono na teren zielony. 2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE. Budynek stacji uzdatniania wody: Kubatura 1978,00m3 Zestawienie powierzchni: - powierzchnia zabudowy 305,12m2 - powierzchnia uŝytkowa parteru 273,29m2 Wysokość budynku 9,20m Długość budynku 25,99m Szerokość budynku 11,74m 3. FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA ORAZ SPOSÓB DOSTOSOWANIA DO OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY. Budynek stacji uzdatniania wody pełni funkcję obsługową z pomieszczeniem filtrów, pomieszczeniami technicznymi i socjalnymi. Będzie to budynek parterowy z dachem stromym na konstrukcji z wiązarów kratowych. Budynek jest niepodpiwniczony o wysokości 9,20m w kalenicy z dachem stromym, dwuspadowym o kącie nachylenia 35 stopni, krytym dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym w nawiązaniu do formy architektonicznej budynków zlokalizowanych na działce inwestora oraz w otoczeniu. Kolorystyka budynku pastelowa w kolorze Sto Ispo z elementami w kolorze ceglastym i cokołem z płytek klinkierowych. 4. DANE KONSTRUKCYJNO BUDOWLANE 4.1 UKŁAD KONSTRUKCYJNY : Szczegółowy opis konstrukcji w części Projekt budowlany konstrukcji. Projektowany obiekt to niepodpiwniczony, parterowy, z nieuŝytkowym poddaszem pod stromym dachem. Sztywność przestrzenną budynku zapewnią podłuŝne i poprzeczne ściany konstrukcyjne oraz wiązary kratowe. Kategoria geotechniczna budynku - pierwsza. 4.2 ROZWIĄZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE:

5 Fundamenty Fundamenty pod ściany zaprojektowano w postaci betonowych ław fundamentowych o wysokości 30 cm wykonanych z betonu B20 zbrojonych podłuŝnie prętami ze stali A-III N,strzemiona o6 A-O. Minimalna otulina zbrojenia w ławach i stopach 5cm. Pod fundamentami wykonać warstwę chudego betonu B10, gr. 10cm. Ławy i stopy posadowić w gruncie rodzimym nośnym w gruncie jednolitym jednorodnym na głębokości min. 80cm od poziomu terenu. Ze względu na brak badań gruntowych napręŝenia na grunt przyjęto w obliczeniach Gmax. = 120 kpa. Wielkość dopuszczalnych napręŝeń, poziom posadowienia fundamentów naleŝy zweryfikować po wykonaniu badań gruntowych, powiadomić Projektanta. W obliczeniach przyjęto, Ŝe kratownice opierają się tylko na ścianach zewnętrznych Ściany Ściany fundamentowe wykonać z bloczków M-6 na zaprawie cementowej marki 5. Ściany wewnętrzne i zewnętrzne wykonać z pustaków Porotherm kl. 100 na zaprawie cementowej marki 5, klasa wykonania robót A Stropy Brak Podciągi, wieńce, nadproŝa Zaprojektowano nadproŝa prefabrykowane L19 i monolityczne, nad częścią otworów okiennych nadproŝe stanowi wieniec Ŝelbetowy. Usytuowanie poszczególnych nadproŝy oraz ich typ wg. rysunków konstrukcyjno-architektonicznych. Rdzenie Ŝelbetowe wykonać z betonu B25 zbrojonego stalą A-III N. Słupy- rdzenie powiązać z murem za pomocą strzępi. Wieńce wykonać jako Ŝelbetowe zbrojone prętami o12 A-III N, strzemiona o6 A-O co 25cm. Wieńce wykonać na ścianach zewnętrznych,ścianach wewnętrznych. Dla usztywnienia budynku wieńce naleŝy wykonać takŝe na ściankach działowych. Pręty wszystkich wieńców naleŝy zakotwić w ścianach prostopadłych Dach Zaprojektowano dach drewniany w formie kratownic deskowych opartych na ścianach zewnętrznych. W kalenicy wykonać stęŝenie podłuŝne, w dachu w zaznaczonych polach naleŝy wykonać stęŝenia połaciowe z prętów stalowych. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną. Całość konstrukcji drewnianej wyk. z drewna kl. K27 lub C24. Elementy drewniane zabezpieczyć przed korozją chemiczną, biologiczną oraz przeciwogniowo przez nasączenie odpowiednimi impregnatami (np. FOBOSEM lub OGNIOCHRONEM ). D1 - dach: - dachówka ceramiczna, kolor ceglasty np. Creaton - łaty drewniane 4x5cm - folia wiatroizolacyjna wstępnego krycia o paroprzepuszczalności do 300 g/m2/dobę lub papa - szczelina wentylacyjna 3-4cm - izolacja termiczna w dolnym pasie kratownicy na profilach rusztu STG wełna mineralna Rockwool Superrock gr. 18cm

6 6 - folia paroizolacyjna Rockwool, - płyty gipsowo kartonowe gr. 15mm na ruszcie z ocynkowanych wieszaków stalowych typu U z listwami metalowymi lub drewnianymi w rozstawie osiowym 40-60cm. Uwaga: nad pomieszczeniami wydzielonymi z hali filtrów zamontować strop podwieszany na poziomie +3,30m, ścianki działowe wyprowadzić do poziomu +3,50m Schody a). wewnętrzne brak b). zewnętrzne schody betonowe na gruncie wykończone płytkami klinkierowymi np. Rot Cerrad Kominy Wywiewki grawitacyjne w formie systemowych kształtek + kanały spiro zakończone anemostatami w suficie podwieszonym i obudowane płytą gipsowo-kartonową Przegrody zewnętrzne * Szczegółowe opisy warstw podano na rysunku przekrojów. S1 ściana zewnętrzna dwuwarstwowa U=0,24 W/m2K - tynk mineralny malowany farbą silikonową Neosil Ispo Sto - farba gruntująca - podkłąd tynkarski - siatka z włókna szklanego - zaprawa zbrojąca - wełna mineralna Fasrock gr. 10cm, Λ=0,039 - zaprawa klejąca - Porotherm Wienerberger gr 25cm - tynk wewnętrzny gipsowy maszynowy gr. 1cm S2 ściana zewnętrzna fundamentowa i cokołowa - bloczki Ŝwirobetonowe M6 gr. 25cm - gruntowanie preparatem bitumicznym - izolacja przeciwwilgociowa z dwóch warstw papy termozgrzewalnej - wełna mineralna Superrock gr. 8cm, Λ=0,039 mocowana kołkami stalowymi - siatka i klej w systemie np. Ispo Sto jako podkład pod płytki W przypadku ściany cokołowej do poziomu gruntu zastosować okładzinę z płytek klinkierowych Rot Cerrad. Wokół cokołu opaska Ŝwirowa szer. min. 50cm ograniczona krawęŝnikiem betonowym Przegrody wewnętrzne Ściany działowe z cegły Porotherm gr. 12 i 19cm na zaprawie marki 5Mpa Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

7 7 Izolacja posadzki na gruncie typu cięŝkiego z 2 warstwy papy asfaltowej na lepiku na gorąco. Izolacja dachu: folia paroizolacyjna i paroprzepuszczalna (wg opisu na przekrojach). Izolacja przeciwwodna ścian fundamentowych gruntowanie preparatem bitumicznym + dwie warstwy papy termozgrzewalnej do wysokości 30 cm powyŝej gruntu i do poziomu izolacji posadzki na gruncie. Ściany fundamentowe i kanały technologiczne w hali suw izolowane w systemie Schomburg preparatem Aquafin 2K w ilości 4,5 kg/m2 ściany. Uwaga: naleŝy zwrócić szczególną uwagę na staranne wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych w obrębie ścian fundamentowych oraz przy uszczelnianiu kanałów technologicznych Izolacje termiczne Zaprojektowano izolacje termiczne z wełny mineralnej prod. Rockwool. Rodzaje i grubości podano w opisach warstw na rysunkach przekrojów Podłoga na gruncie P1 Posadzka na gruncie - płytki granitogresowe na kleju mrozoodpornym, gr. 1,5cm, płytki chemoodporne w pomieszczeniu chlorowni - wylewka samopoziomująca gr. 0,5cm - posadzka betonowa zbrojona gr. 6 cm - folia ochronna PE z wywinięciem i sklejona na zakładach - izolacja termiczna wełna mineralna Stroprock gr. 10cm - izolacja przeciwwilgociowa z dwóch warstw papy termozgrzewalnej - beton B15 gr. 15cm - piasek zagęszczony warstwowo 2x30cm - grunt rodzimy Kanały technologiczne - Ŝelbetowe z betonu B25 izolowane systemowo w technologii Schomburg preparatem Aquafin 2K w ilości 4,5kg/m WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU Elewacje Elewacje wykończone tynkiem cienkowarstwowym mineralnym, malowanym na kolor piaskowo-beŝowy, farba Neosil, partie oznaczone na rysunku kratkowaniem płytki klinkierowe elewacyjne Rot Cerrad Okna Zaprojektowano okna PCV, profil pięciokomorowy wg zestawienia stolarki okiennej Drzwi Zaprojektowano drzwi zewnętrzne stalowe typu Gerda wg zestawienia stolarki drzwiowej. We wskazanych drzwiach osadzić tuleje wentylacyjne. (wg oznaczeń na rzucie indeks (t) na symbolu drzwi. Brama przemysłowa Wiśniowski wg zestawienia.

8 Dach Zaprojektowano dach kryty dachówką ceramiczną.. Wszelkie akcesoria dachowe systemowe Obróbka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe Obróbki blacharskie dachu naleŝy wykonać z blachy tytanowo cynkowej. Rynny i rury spustowe zaprojektowano jako systemowe PCV Wavin, kolor brązowy Parapety Parapety wewnętrzne płytki ceramiczne we wnęce okiennej. Parapety zewnętrzne blacha ocynkowana, malowana proszkowo na kolor brązowy gr. 2mm Ogrodzenie Ogrodzenie zaprojektowano o wysokości 150cm - systemowe przęsła, furtki oraz brama rozwierana wykonane z profili stalowych ocynkowanych ogniowo i lakierowanych proszkowo na kolor szary, np. prod. Plettac, FPHU Wiśniowski, ewentualnie siatka ocynkowana na słupkach stalowych do decyzji Inwestora. Fundament słupków ogrodzenia zaprojektowano z betonu B15, głębokość posadowienia 80cm poniŝej gruntu POWIERZCHNIE UTWARDZONE Rodzaje nawierzchni określono na rysunku przekroju. Teren utwardzony ograniczyć systemowymi krawęŝnikami betonowymi posadowionymi na ławach z betonu B 10. Kostkę betonową gr. 8cm ułoŝyć na warstwie podsypki piaskowo-cementowej gr. 3cm. Podbudowę wykonać z 22cm warstwy tłucznia na warstwie odsączającej z piasku - gr. min. 15cm i 10cm warstwie podbudowy betonowej. 4.4 WYKOŃCZENIE WNĘTRZA BUDYNKU Tynki wewnętrzne Tynki wewnętrzne zaprojektowano jako gipsowe, maszynowe gr. 1cm Posadzki Zaprojektowano nawierzchnie z płytek granitogresowych, w pomieszczeniu chlorowni płytki chemoodporne, białe Malowanie i powłoki zabezpieczające Wszystkie pomieszczenia wyłoŝyć do poziomu +2,00m płytkami ceramicznymi. W pomieszczeniu chlorowni ściany do poziomu +2,00m wyłoŝyć płytkami chemoodpornymi. PowyŜej płytek ściany naleŝy malować zmywalnymi farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze białym. Drewno zagroŝone wilgocią zabezpieczyć odpowiednim impregnatem, a konstrukcję dachową dodatkowo środkami przeciw owadom i grzybom. Drewniane elementy dachu naleŝy zabezpieczyć środkami do impregnacji drewna i pokryć bejco lakierami odpornymi na warunki atmosferyczne. Elementy stalowe przed pomalowaniem farbami zewnętrznymi pokryć powłokami antykorozyjnymi. Konstrukcję dachu zabezpieczyć przeciwogniowo do stopnia NRO. Elementy stalowe np. balustrady, drabiny zabezpieczyć farbami antykorozyjnymi.

9 9 5. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAśENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO. a). Instalacje elektryczne. Szczegółowy opis instalacji w części Projekt budowlany wewnętrznej instalacji elektrycznej. b). Instalacje wodno kanalizacyjne. Szczegółowy opis instalacji w części Projekt budowlany instalacji wodno kanalizacyjnej. c). Instalacje grzewcze. Szczegółowy opis instalacji w części Projekt budowlany instalacji grzewczej. d). Instalacja wentylacji. Stropodach wentylowany nad wełną mineralną, nawiew pod okapem, wywiew w kalenicy. 6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU. 6.1 WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH: Ściana zewnętrzna dwuwarstwowa piętra U=0,24W/m2K Dach U=0,16W/m2K Podłoga na gruncie Rt=3,0 m2k/w Stolarka okienna U=1,1W/m2K Przyjęte w projekcie rozwiązania budowlane spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii. 6.2 BILANS MOCY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Bilans mocy urządzeń elektrycznych podano w opisie instalacji elektrycznej. 6.3 SPRAWNOŚĆ ENERGETYCZNA INSTALACJI GRZEWCZEJ Szczegółowe informacje zawarto w części Projekt budowlany instalacji grzewczej. Zaprojektowany budynek, dzięki dobraniu przegród budowlanych o wartości współczynników przenikania ciepła poniŝej wymaganych zaliczyć moŝna do energooszczędnych. 6.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII Obiekt został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii. 7. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE. 71. ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOŚĆ WODY ORAZ ILOŚĆ, JAKOŚĆ I SPOSÓB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

10 10 Szczegółowe dane zawarte w części Projekt budowlany instalacji wodno kanalizacyjnych. 7.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, PYŁOWYCH I PŁYNNYCH Obiekt spełnia warunki ochrony atmosfery. 7.3 RODZAJ I ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW Nie przewiduje się w budynku urządzeń na nieczystości i odpady stałe. Pojemnik na odpadki znajduje się na terenie działki w miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu, tj. przy frontowej granicy działki, min. 3m od granicy z sąsiednią nieruchomością. 7.4 EMISJA HAŁASU ORAZ WIBRACJI Budynek z projektowanym wyposaŝeniem oraz przewidzianym sposobie uŝytkowania nie emituje szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków ochronnych. 7.5 WPŁYW BUDYNKU NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE Obiekt nie wprowadza zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter uŝytkowy domu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowy i utwardzonych tarasów, dojść i dojazdów do budynku. 8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ dla projektowanego budynku. 8.1 Powierzchnia uŝytkowa 273,25m2 -wysokość 9,20m -liczba kondygnacji Odległość od obiektów sąsiadujących Ponad 8m. 8.3 Parametry poŝarowe występujących substancji palnych: Typowe dla budynków technicznych. 8.4 Przewidywana wielkość obciąŝenia ogniowego: PoniŜej 500 MJ/m2 8.5 Kategoria zagroŝenia ludzi : Budynek PM 8.6 Przewidywana liczba osób w poszczególnych pomieszczeniach : Max. 4 osoby. 8.7 Ocena zagroŝenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni wewnętrznej: Nie występuje.

11 Podział obiektu na strefy poŝarowe: Wszystkie pomieszczenia znajdują się w jednej strefie. 8.9 Klasa odporności poŝarowej budynku : E Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń, oświetlenie awaryjne i przeszkodowe : Nie występuje Sposób zabezpieczenia przeciwpoŝarowego instalacji uŝytkowych: Opisano w projektach branŝowych Dobór urządzeń przeciwpoŝarowych w obiekcie : W obiekcie nie występują urządzenia przeciwpoŝarowe. Na terenie znajduje się istniejący hydrant przeciwpoŝarowy WyposaŜenie w podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia ratownicze: Obiekt nie wymaga wyposaŝenia w sprzęt gaśniczy i urządzenia ratownicze Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia poŝaru: Z sieci gminnej. Opracowała: mgr inŝ. arch. Małgorzata Sadowska

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji OPIS TECHNICZNY 1. Opis inwestycji 1.1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Budynek jest wolnostojącym obiektem pełniący rolę zaplecza boisk. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ;

OPIS TECHNICZNY SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ; OPIS TECHNICZNY 1.0 Podstawa opracowania. 2.0 Opis zagospodarowania. 3.0 Opis projektowanej inwestycji. 4.0 Opis robót budowlanych. 5.0 Informacja bioz., SPIS RYSUNKÓW ARCHITEKTURA ; 1A. Projekt zagospodarowania,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ul. Łobeska 14 60-182 Poznań P R O J E K T B U D O W L A N Y Inwestor: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach Drzewce 48, 64 125

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz.

1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, Pisz. I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. INWESTOR. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz. 1.2. ADRES INWESTYCJI. Obręb Jagodne, gmina Pisz,

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 120 WALET

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 120 WALET Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 140,15 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy

OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy OPIS BUDOWLANY Budynek garażowo-gospodarczy BIURO PROJEKTÓW ul. NA SKARPIE 4 64-400 MIĘDZYCHÓD tel. 0-95-748-21-65, 0-501-244-503 1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Przedmiotem inwestycji, której inwestorem jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNY - BUDOWLANY 1.Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego Przedmiotowa inwestycja przewiduje: -przebudowa i rozbudowa istn. świetlicy wiejskiej 2. Charakterystyczne parametry

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY

Usługi Projektowo-Kosztorysowe K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel. 4876-004 0 600 484 481 PROJEKT BUDOWLANY Temat opracowania: OCIEPLENIE ŚCIANY FRONTOWEJ BUDYNKU OSP W ROZWADZY

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy Nr egz. 2 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Nazwa i adres inwestora Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne 1.Strona tytułowa 2.Zaświadczenie z izby inżynierów projektantów 3.Wypis z uchwały nr 68/IX/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 140 KAROLINA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 140 KAROLINA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 209,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Wykopy fundamentowe (netto-po obrysie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 143,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 124 FISTASZEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 124 FISTASZEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 133,40 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - zamienny

OPIS TECHNICZNY - zamienny OPIS TECHNICZNY - zamienny 1. Dane ewidencyjne. 1.1 Lokalizacja obiektu Województwo Miejscowość Opolskie Skorochów ( I strefa śniegowa i I wiatrowa, gł. umowna przemarzania gruntu 1,0) Nr działkek Dz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj EGZ. Nr. 1 TEMAT OPRACOWANIE KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY LOKALIZACJA ul. Łąkowa (działka Nr 110/2, ark.

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 9 Kosztorys inwestorski Ilość 1 Stan zerowy 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm m2 106,40 0,35 37,24

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLZ 165 LUTNIA III

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLZ 165 LUTNIA III Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Jednostka miary Ilość jednostek m2 117,75 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany. BranŜa: Architektoniczno - konstrukcyjna

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany. BranŜa: Architektoniczno - konstrukcyjna Rodzaj opracowania: Projekt budowlany BranŜa: Architektoniczno - konstrukcyjna Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi w miejscowości

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1 OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1. DANE OGÓLNE Przeznaczenie i program użytkowy budynku Budynek szalet publiczny. W budynku zlokalizowano: WC dla kobiet i mężczyzn, WC dla osoby niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ROZBUDOWY ZESPOŁU GARAśY dla WORD - Piła.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ROZBUDOWY ZESPOŁU GARAśY dla WORD - Piła. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ROZBUDOWY ZESPOŁU GARAśY dla WORD - Piła. 1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Umowa z Inwestorem o prace projektowe: DT 11/09. 1.2. Wypis i wyrys z miejscowego

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego 9 Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego 1. Dane ewidencyjne: 1.1. Budowa zaplecze sanitarno-szatniowe przy kompleksie sportowym Moje boisko-orlik 2012 1.2. Lokalizacja Kramsk powiat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 188 VILLA ROSA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 188 VILLA ROSA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 199,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 187 KORMORAN

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 187 KORMORAN Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 157,85 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 66 TOMCIO PALUCH

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 66 TOMCIO PALUCH Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 115,60 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia

Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD WYKOŃCZENIA Domy na osiedlu przy ul.rąbińskiej w Inowrocławiu realizowane są według dwóch standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI 1. OPIS STANDARD DEWELOPERSKI 1.1. Fundamenty roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Śmietnik zadaszony przy Zespole Szkół w Potoku Wielkim Architektura + konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY. Śmietnik zadaszony przy Zespole Szkół w Potoku Wielkim Architektura + konstrukcja PROJEKT BUDOWLANY Obiekt BranŜa Temat Lokalizacja inwestycji Inwestor Data opracowania Śmietnik zadaszony przy Zespole Szkół w Potoku Wielkim Architektura + konstrukcja Projekt architektoniczno-budowlany

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 215,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK HYDROFORNI. Autor projektu: mgr inż. Andrzej Pastwa upr. bud. UAN 8346/679/86 Urząd Wojewódzki Słupsk

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK HYDROFORNI. Autor projektu: mgr inż. Andrzej Pastwa upr. bud. UAN 8346/679/86 Urząd Wojewódzki Słupsk 1 PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK HYDROFORNI Adres inwestycji: Inwestor: Dochowo, gm.główczyce Gmina Główczyce Autor projektu: Branża budowlana mgr inż. Andrzej Pastwa upr. bud. UAN 8346/679/86 Urząd Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA TOM II PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY SPIS TREŚCI: I. Dane ogólne II. Podstawa opracowania III. Opis architektoniczno budowlany IV. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 252,55 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 135 PAN HRABIA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 135 PAN HRABIA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 245,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID Spis treści 1.Podstawa i zakres opracowania projektu. 2.Projekt wykonawczy- branża architektoniczna. 2.1.Przedmiot inwestycji. 2.2.Projekt zagospodarowania terenu. 2.3.Zestawienie powierzchni i kubatury.

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 42 MUCHOMOREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 42 MUCHOMOREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 132,95 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 141 ALICJA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 141 ALICJA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 166,65 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU Domy Po Sąsiedzku realizowane będą według trzech standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI MINUS 1. OPIS STANDARDU DEWELOPERSKIEGO MINUS 1.1. Fundamenty 1.2. Płyta betonowa

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 262 ZAPACH RUMIANKU

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 262 ZAPACH RUMIANKU Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 130,70 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA (TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA OGÓLNOBUDOWLANEGO 7.1 PRZEGRODY

Bardziej szczegółowo

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania

Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Osiedle Białe Baranowo k. Poznania DOMY DOMY JEDNORODZINNE DOMY SZEREGOWE Osiedle Białe Baranowo k. Poznania Szukasz domu z ogródkiem w urokliwym miejscu? TWÓJ DOM NAD JEZIOREM Oferujemy nowe domy w zabudowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 336,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 253,80 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE "SOSENKA III "

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE SOSENKA III 1 MATERIAŁY mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 4,26 Stopy fundamentowe B-20 0,66 Ściany fundamentowe 27,30 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 227 CHABER

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 227 CHABER Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 Jednostka miary Ilość jednostek m2 86,15 2 Wykopy fundamentowe m3

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 270 CICHY KĄCIK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 270 CICHY KĄCIK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 183,70 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE "Szmaragd 4 "

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Szmaragd 4 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 23,33 Stopy fundamentowe B-20 2,04 Ściany fundamentowe 64,60 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 208,02

Bardziej szczegółowo

www. malydomek.pl... OPIS TECHNICZNY Miastków Kościelny, dz. nr 556, gm. Miastków Kościelny POWIERZCHNIA ZABUDOWY 78,00 m 2

www. malydomek.pl... OPIS TECHNICZNY Miastków Kościelny, dz. nr 556, gm. Miastków Kościelny POWIERZCHNIA ZABUDOWY 78,00 m 2 ... OPIS TECHNICZNY 1. Informacje ogólne o obiekcie. OBIEKT ADRES INWESTYCJI Budynek gospodarczo - garażowy Miastków Kościelny, dz. nr 556, gm. Miastków Kościelny INWESTOR Nadleśnictwo Garwolin ADRES INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO NA PRZEBUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZBOROWCU.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO NA PRZEBUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZBOROWCU. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO NA PRZEBUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZBOROWCU. 1. DANE OGÓLNE. Opis techniczny został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 72 ALLEGRO

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 72 ALLEGRO Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek Cena jednostkowa elementu Wartość 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJA 1

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJA 1 CZĘŚĆ KONSTRUKCYJA 1 Zawartość opracowania I. OPIS TECH NICZNY II. RYSUNKI : Budynek techniczno-socjalny Rys. K-1 Rys. K-2 Rys. K-3 Rys. K-4 Rys. K-5 Rys. K-6 Rys. K-7 Rzut przyziemia i przekrój Rzut fundamentów

Bardziej szczegółowo

Budynek Mieszkalny. ul. Siewna 14. KORAT-1 Sp. z o.o. ul. Emaus 7/6 30-201 Kraków (+48 12) 430 02 46 biuro@korat.pl www.korat.pl

Budynek Mieszkalny. ul. Siewna 14. KORAT-1 Sp. z o.o. ul. Emaus 7/6 30-201 Kraków (+48 12) 430 02 46 biuro@korat.pl www.korat.pl Budynek Mieszkalny ul. Siewna 14 KORAT-1 Sp. z o.o. ul. Emaus 7/6 30-201 Kraków (+48 12) 430 02 46 biuro@korat.pl www.korat.pl Obecnie realizujemy kameralny budynek mieszkalny z garaŝami, zlokalizowany

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Kasjopea III

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Kasjopea III 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 15,13 Stopy fundamentowe B-2,51 Ściany fundamentowe 51,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 953,70 bloczki

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 283 ZEFIREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 283 ZEFIREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Jednostka miary Ilość jednostek m2 163,55 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR

JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR ŚCIANA NATUR STAR NAJWYŻSZA JAKOŚĆ MATERIAŁÓW PRODUKOWANYCH W NIEMCZECH I AUSTRII WYPRUDOKOWANA

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Benedykt II

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Benedykt II 1 m2 m3 szt 1 2 3 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 22,56 Stopy fundamentowe B-2,16 Ściany fundamentowe 85,13 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 591,93 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁY. Nowoczesny

ZESTAWIENIE MATERIAŁY. Nowoczesny 1 m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 23,33 Stopy fundamentowe B-2,00 Ściany fundamentowe 64,90 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 1 213,63

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja Ławy i stopy fundamentowe Żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs Ściany fundamentowe Bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Według informacji z rejestru gruntów budynki oddane do eksploatacji w 2007r.

Według informacji z rejestru gruntów budynki oddane do eksploatacji w 2007r. Opis nieruchomości. Lokalizacja, otoczenie, opis budynku Będąca przedmiotem wyceny nieruchomość położona jest w Pogwizdowie Nowym pod nr 370, w obszarze zabudowy jednorodzinnej. Zlokalizowana w strefie

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Cztery kąty

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Cztery kąty ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Cztery kąty 1 L.p. MATERIAŁY mb m2 m3 szt Cena Wartość 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 11,34 Stopy fundamentowe B-20 0,87 Ściany fundamentowe 60,51 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE domu "Południowy"

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE domu Południowy 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 18,81 Stopy fundamentowe B-20 6,85 Ściany fundamentowe 99,70 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 0, bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 864,39

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs ściany fundamentowe bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 112,06 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 159 WACHLARZ

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 159 WACHLARZ Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 Jednostka miary Ilość jednostek m2 162,40 2 Wykopy fundamentowe m3

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Smyk - strop drewniany

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Smyk - strop drewniany 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 6,70 Stopy fundamentowe B-2,51 Ściany fundamentowe 35,20 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 658,24 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Kasjopea ( z piwnicą )

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Kasjopea ( z piwnicą ) 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 15,13 Stopy fundamentowe B-2,51 Ściany fundamentowe 114,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 2 131,80

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 3. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Remont elewacji budynku frontowego. Ocieplenie ścian. Kolorystyka elewacji. Wymiana pokrycia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Rezydencja

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Rezydencja 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 29,16 Stopy fundamentowe B-20 1,40 Ściany fundamentowe 98,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm

Bardziej szczegółowo