Realizacja Programu Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja Programu Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach"

Transkrypt

1 Realizacja Programu Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Kraków, 30 marca

2 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach Projekty główne 1. Regionalny program powszechnej edukacji na rzecz społeczeństwa informacyjnego. 2. Regionalna platforma zdalnego nauczania. 3. Regionalna platforma informacji i wspomagania zarządzania. 4. Upowszechnienie podpisu elektronicznego i stworzenie dostępu do infrastruktury klucza publicznego w administracji publ. regionu. 5. System publicznych punktów dostępu do Internetu. 6. Pracownie informatyczne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z dostępem do sieci Internet. 7. Budowa internetowej sieci szkieletowej Województwa Małopolskiego. Kraków, 30 marca

3 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach Regionalny program powszechnej edukacji na rzecz SI Cel: Przygotowanie mieszkańców regionu do korzystania z zasobów informacji on-line i usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz uczestnictwa w kursach e-learning, przy wykorzystaniu potencjału i bazy szkoleniowej małopolskich instytucji Kraków, 30 marca

4 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach Regionalny program powszechnej edukacji na rzecz SI Stan: Przyjęcie przez Zarząd WM w grudniu 2005 r. Małopolskiego Programu Powszechnej Edukacji na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego - ESI-Małopolska Współpraca z WUP i kuratorium w zakresie realizacji ESI-Małopolska Promocja Programu wśród partnerów Kraków, 30 marca

5 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach Regionalny program powszechnej edukacji na rzecz SI Plany na 2006 rok: Przygotowanie małopolskiego standardu umiejętności informatycznych dla poziomu podstawowego Stworzenie klastra (odpowiedzialnego za opracowanie standardów) włączenie do współpracy istniejących sieci (np. ICE, GCI, małopolska sieć kształcenia ustawicznego) Przygotowanie spisu instytucji szkolących w zakresie IT Określenie działań na przyszły okres programowania Analizy dotyczące zapotrzebowania na szkolenia Kraków, 30 marca

6 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach Regionalna platforma zdalnego nauczania Cel: Stworzenie i utrzymanie regionalnej platformy zdalnego nauczania umoŝliwiającej realizację kursów w ramach Małopolskiego Programu Powszechnej Edukacji na rzecz SI i kursów specjalistycznych przygotowanych w ramach konkursów na regionalne projekty edukacyjne. Kraków, 30 marca

7 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach Regionalna platforma zdalnego nauczania Stan: Platforma e-learning została uruchomiona we Wrotach Małopolski w 2004 roku dostępna dla wszystkich zainteresowanych Kursy w portalu Wrota Małopolski: udostępnione: Na szlakach Małopolski Tatry bez tajemnic ABC Samorządu Finansowanie działalności organizacji pozarządowych Urzędnik europejski Kraków, 30 marca

8 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach Regionalna platforma zdalnego nauczania Plany na 2006 rok: Modernizacja platformy e-learning funkcjonującej w ramach Regionalnego Portalu Internetowego Wrota Małopolski Stworzenie bazy kursów e-learning Kraków, 30 marca

9 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach Regionalna platforma informacji i wspomagania zarządzania Wrota Małopolski regionalny portal e-government, pierwszy i największy polski projekt tego typu projekty integrujące administrację lokalną, regionalną i centralną Stan: Czwarty etap Wrót Małopolski ukończony w grudniu 2005 r. Projekt Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce początek wdroŝenia. Kraków, 30 marca

10 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach Wrota Małopolski Cyfrowy Urząd Biuletyn Informacji Publicznej Baza informacji o regionie moduły tematyczne Rozwój Wrót Małopolski: umoŝliwia komunikację z podmiotami administracji publicznej i innymi podmiotami i instytucjami, infrastrukturą PKI, etc. kierunek transakcyjność i interoperacyjność Kraków, 30 marca

11 WROTA MAŁOPOLSKI Wrota Małopolski to: Platforma informacyjna zapewniająca obywatelom i podmiotom prawnym dostęp do regionalnych zasobów informacyjnych. Wrota Małopolski stanowią elektroniczną platformę umoŝliwiającą świadczenie mieszkańcom regionu usług przez urzędy administracji publicznej. Celem portalu Wrota Małopolski jest: Zapewnienie dostępu do zasobów informacyjnych instytucji publicznych regionu Świadczenie usług przez urzędy administracji publicznej regionu UmoŜliwienie kontaktu z tymi instytucjami Dostarczanie w przystępnej i atrakcyjnej formie informacji na temat regionu Kraków, 30 marca

12 Wrota Małopolski - innowacyjność projektu: Nowe rozwiązania organizacyjne: Outsourcing dostarczania treści do Portalu wraz z odpowiednim system raportowania tańsze i efektywniejsze funkcjonowanie Wrót Małopolski sieć koordynatorów i tańsze usługi, stała profesjonalizacja portalu. Nowe rozwiązania prawne, nadzór merytoryczny właściwych departamentów. Hoteling systemu serwery własność Województwa utrzymymywane przez wyspecjalizowane firmy, które dbają o ich bezpieczeństwo, nieprzerwane działanie i udostępniają je w sieci internet. Kraków, 30 marca

13 Powinności administracji - dostęp do informacji publicznej Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r - Dziennik Ustaw 2001, Nr 112, poz KaŜda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu. Podstawowe źródło dostarczania informacji - urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej, czyli strony internetowe. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych (art. 3 ust. 2). Kraków, 30 marca

14 Biuletyn Informacji Publicznej Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2002, Nr 112, poz. 1198), Nowe narzędzie administracji publicznej dorównujące rangą Dziennikowi Ustaw, KaŜdy podmiot publiczny (gmina, powiat województwo, administracja rządowa..) w Polsce zobowiązany jest do jego realizacji niezaleŝnie od prowadzenia własnych stron www, Obowiązek tworzenia Biuletynu dotyczy takŝe jednostek organizacyjnych administracji publicznej Kraków, 30 marca

15 Biuletyn Informacji Publicznej Pełen dostęp do informacji publicznej wypełnienie obowiązku ustawowego Jedno narzędzie, decentralizacja uprawnień Patronat i wsparcie rządu polskiego 280 uŝytkowników instytucji: 170 gmin, 18 powiatów, Województwo Małopolskie, administracja rządowa, etc. BIP Małopolski jako dobra praktyka w Białej Księdze Nowego BIP, udział w pracach przedstawicieli UMWM w MSWiA Kraków, 30 marca

16 WROTA MAŁOPOLSKI Biuletyn informacji Publicznej - regionalny BIP.GOV.PL: Wszystkie BIP w jednym miejscu takŝe linki do samodzielne redagowanych BIP WaŜne dokumenty (ustawa o dostępie do informacji, rozporządzenie o BIP, kodeks dobrej administracji,..) WaŜne strony www administracji Wyszukiwarka zamówień publicznych w BIP ach Prenumerata zamówień publicznych dodawanych w BIP-ach we Wrotach Statystyki odwiedzin BIP Kraków, 30 marca

17 Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego - Dyrektywa UE Dyrektywa UE 2003/98/EC: Dyrektywa o powtórnym wykorzystaniu informacji sektora publicznego Konieczność bezpłatnego udostępniania do powtórnego wykorzystania dokumentów w dowolnej postaci w terminie 20 dni dotyczy: jednostek sektora publicznego (władze centralne, regionalne i lokalne, jednostki tworzone przez władze), Przygotowanie danych - przykłady: informacje statystyczne, prawne, geograficzne, dotyczące ruchu turystycznego, społeczno ekonomiczne, audio - wizualne, Udostępnianie danych dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych Konieczne jest przygotowanie administracji do tego obowiązku - Małopolska przygotowana m. innymi przez publikowane danych we Wrotach Małopolski Konieczne są jednak działania legislacyjne w Polsce celem dostosowania systemu prawa w Polsce do tej dyrektywy. Kraków, 30 marca

18 Cyfrowy Urząd Jedno okno dla małopolskiej administracji wszystkich szczebli Dostęp do procedur ze strony urzędu gminy/powiatu oraz portalu Wrota Małopolski Integracja z lokalnymi systemami obiegu dokumentów - standardy XML Bezpieczny transfer danych Kraków, 30 marca

19 Integracja systemów Wrota Małopolski i systemów obiegu dokumentow CYFROWY URZĄD Dostęp do procedur z portalu Wrota Małopolski oraz ze stron urzędowych podmiotów administracji publicznej Zwiększenie efektywności działania administracji publicznej, związanej ze świadczeniem usług publicznych Polepszenie przejrzystości pracy administracji Kraków, 30 marca

20 CU we Wrotach Małopolski CYFROWY URZĄD Załatwianie spraw urzędowych przez Internet Sprawdzanie stanu sprawy Uzyskanie informacji dotyczących spraw urzędowych Kraków, 30 marca

21 CU we Wrotach Małopolski Cyfrowy Urząd we Wrotach Małopolski To obecnie: 102 procedury elektroniczne przygotowane dla administracji publicznej Infrastruktura podpisu elektronicznego umoŝliwiająca podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym formularza i załączników Kraków, 30 marca

22 CU we Wrotach Małopolski Realizacja Cyfrowego Urzędu w Urzędzie to: Wypełnienie obowiązku realizacji ustawy o podpisie elektronicznym o przyjmowaniu pism podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Ułatwienia dla obywateli inicjowania załatwiania spraw przez Internet Większa przejrzystość działania Urzędu Kraków, 30 marca

23 CU we Wrotach Małopolski Cyfrowy Urząd obecnie umoŝliwia: Realizację 102 spraw urzędowych przez Internet Wykorzystanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego przy realizacji spraw urzędowych. Sprawdzanie stanu sprawy wszystkie podmioty administracji publicznej realizujące Biuletyn Informacji Publicznej we Wrotach Małopolski (280 podmiotów). MoŜliwość podłączenia dostępnych procedur właściwym jednostkom administracji publicznej. MoŜliwość integracji z wewnętrznymi systemami obiegu dokumentów Kraków, 30 marca

24 CYFROWY URZĄD wykorzystanie istniejących zasobów Podłą łączenie umieszczonych w Cyfrowym Urzędzie procedur właściwym jednostkom administracji publicznej Przygotowano i wdroŝono 102 procedur urzędowych. KaŜda procedura składa się z: e-formularza opisu ogólnego (ogólne informacje dotyczące sposobu załatwienia danej sprawy) opisu szczegółowego (zawiera elementy wynikające z uwarunkowań lokalnych) Wszystkie umieszczone w Cyfrowym Urzędzie procedury udostępniamy właściwym w jednostkom administracji publicznej Województwa Małopolskiego Kraków, 30 marca

25 CYFROWY URZĄD wykorzystanie istniejących zasobów Sprawdzanie stanu sprawy. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nakłada na jednostki administracji publicznej obowiązek udostępnienia moŝliwości składania zapytań o stan spraw oraz udzielania na zapytania rzetelnych, wyczerpujących odpowiedzi. Procedura umoŝliwia złoŝenie zapytania o sprawę: załatwianą droga elektroniczną dotyczy prywatnej sprawy Pana Kowalskiego, którą rozpoczął wysyłając e-formularz ze stron Cyfrowego Urzędu załatwianą drogą tradycyjną zapytanie moŝe dotyczyć sprawy publicznej oraz dodatkowo prywatnej. Petent wypełniając odpowiedni formularz musi podać swoje dane osobowe oraz sprecyzować, jakiej sprawy dotyczy zapytanie Kraków, 30 marca

26 CYFROWY URZĄD wykorzystanie istniejących zasobów MoŜliwo liwość integracji systemów w elektronicznego obiegu dokumentów w z Cyfrowym Urzędem Integracja umoŝliwi: 1. Przepływ dokumentów z Wrót Małopolski do systemu obiegu dokumentów. 2. Automatyczne podawanie stanu spraw realizowanych w urzędzie. Kraków, 30 marca

27 CU we Wrotach Małopolski Elektroniczne procedury realizowane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego: 1. Refundacja ulg w komunikacji autobusowej 2. Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego 3. Sprawdzanie stanu sprawy 4. Skargi, wnioski, zapytania 5. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska 6. Dofinansowanie budowy i rozbudowy ośrodków słuŝących rehabilitacji ze środków PFRON 7. Opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do przyjmowania grup turnusowych Kraków, 30 marca

28 CU we Wrotach Małopolski Elektroniczne procedury realizowane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego: 8. Przyjęcie aplikacji składanych do UMWM przez kandydatów na pracowników 9. Wydanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo oraz powyŝej 4,5 % do 18 % alkoholu za wyjątkiem piwa 10. Odroczenie terminu płatności podwyŝszonych opłat za korzystanie ze środowiska 11. Udzielanie ulg wobec wierzytelności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z tytułu naleŝności pienięŝnych wynikających z decyzji wyłączającej grunt z produkcji rolniczej Kraków, 30 marca

29 Integracja systemów Wrota Małopolski i OfficeObject DocMan Funkcjonalność OfficeObject DocMan: Przyjmowanie elektronicznych pism Przyjmowanie dodatkowych załączników Poszerzenie informacji o piśmie (kwalifikowany podpis elektroniczny) Aktualizacja statusów spraw MoŜliwa jest integracja CU z system obiegu dokumentów wyłonionym w ramach Projektu ZPORR dla wielu JST w Małopolsce Kraków, 30 marca

30 Integracja systemów Wrota Małopolski i OfficeObject DocMan REALIZACJA SPRAW W URZEDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Wykorzystanie zintegrowanych systemów Kraków, 30 marca

31 Integracja systemów Wrota Małopolski i OfficeObject DocMan OfficeObject DocMan śądanie usługi Wysłanie danych Odpowiedź Przyjęcie pisma, załącznika/zapytanie o pismo Wywołanie Ŝądanej usługi Potwierdzenie importu/odpo wiedź WROTA MAŁOPOLSKI Dane w postaci XML Web Service Odpowiedź Kraków, 30 marca

32 Integracja systemów Wrota Małopolski i OfficeObject DocMan ETAP I E-formularz na stronie Cyfrowego Urzędu we Wrotach Małopolski Kraków, 30 marca

33 Integracja systemów Wrota Małopolski i OfficeObject DocMan Wprowadzenie stosownych informacji Kraków, 30 marca

34 Integracja systemów Wrota Małopolski i OfficeObject DocMan Kraków, 30 marca

35 Integracja systemów Wrota Małopolski i OfficeObject DocMan Dodanie wymaganych załączników Podpisanie formularza i załączników kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wysłanie sprawy do urzędu Kraków, 30 marca

36 Integracja systemów Wrota Małopolski i OfficeObject DocMan Informacja o przesłaniu sprawy wygenerowana przez Cyfrowy Urząd Kraków, 30 marca

37 Integracja systemów Wrota Małopolski i OfficeObject DocMan ETAP II Sprawa w systemie Wrota Małopolski Kraków, 30 marca

38 Integracja systemów Wrota Małopolski i OfficeObject DocMan Nadanie sprawie unikalnego numeru systemu Wrota Małopolski Weryfikacja kwalifikowanego podpisu elektronicznego Przesłanie sprawy do systemu DocMan Kraków, 30 marca

39 Integracja systemów Wrota Małopolski i OfficeObject DocMan Panel Administracyjny Cyfrowego Urzędu Kraków, 30 marca

40 Integracja systemów Wrota Małopolski i OfficeObject DocMan ETAP III Sprawa w systemie OfficeObject DocMan Kraków, 30 marca

41 Integracja systemów Wrota Małopolski i OfficeObject DocMan Przyjęcie sprawy w Kancelarii Ogólnej Dekretacja sprawy do właściwego departamentu Dekretacja sprawy do referenta sprawy Przygotowanie odpowiedzi Kraków, 30 marca

42 Integracja systemów Wrota Małopolski i OfficeObject DocMan OBYWATEL URZAD MARSZAŁKOWSKI Wysłanie e-formularza Odpowiedź WROTA MAŁOPOLSKI Przyjęcie pisma XML XML Dekretacja DOCMAN Przygotowanie odpowiedzi Kraków, 30 marca

43 Wrota Małopolski Stan: Program Informatyzacja Województwa IV etap realizacji Małopolskiego w latach Integracja z serwisami internetowymi i innymi aplikacjami - standardy XML, reuŝywalność danych: 1.Implementacja Kanałów RSS i wykorzystanie ich przez inne serwisu Np. Wolbrom. 2. Pobieranie kopii BIP na Ŝyczenie dodatkowe mechanizmy archiwizacji. 3.Import danych z innych aplikacji Np. Bazy w module Pomoc społeczna, uchwały z intranetu UMWM automatycznie publikowane w BIP. Kraków, 30 marca

44 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach Wrota Małopolski Plany na 2006 rok: Województwo Małopolskie w ramach rozbudowy Wrót Małopolski we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje: integrację zasobów teleinformatycznych administracji publicznej Województwa Małopolskiego (takŝe wszystkich JST) z E - PUAP oraz centralnymi bazami i rejestrami publicznymi (pilotaŝ) wdraŝanie pilotaŝowo projektów standaryzacji opisu plików wymiany danych między aplikacjami uŝywanymi przez administrację publiczną Kraków, 30 marca

45 Statystyka Biuletyny Informacji Publicznej 280 instytucji 102 procedury elektroniczne (usługi dla obywateli) w Cyfrowym Urzędzie 200 instytucji włączonych w Cyfrowy Urząd edytorów treści odwiedzających dziennie stron internetowych 48 GB danych Kraków, 30 marca

46 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce Wspólny projekt 96 JST (z 202) i 20 jednostek administracji centralnej; Województwo Małopolskie - lider Koszt całkowity około 12,4 mln zł Finansowanie - ZPORR (75% of total costs), budŝety uczestników projektu Stan: podpisanie umowy o realizacji grudzień 2005 WdroŜenie 2006 Kraków, 30 marca

47 Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce Elementy projektu Elektroniczny obieg dokumentów w JST Małopolski Infrastruktura podpisu elektronicznego dla JST Małopolski Platforma aukcji elektronicznych dla JST Małopolski Publiczne Punkty Dostępu do Internetu w Małopolsce Kraków, 30 marca

48 Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce - uczestnicy Kraków, 30 marca

49 Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce Elektroniczny obieg dokumentów w JST Małopolski jeden system dla kaŝdego urzędu sprzęŝenie z systemem certyfikacji elektronicznej dokumentów, Biuletynem Informacji Publicznej i infomatami prawdziwy system obiegu dokumentów a nie sygnatur niskie koszty i łatwa integracja z Wrotami Małopolski łatwa komunikacja między urzędami Kraków, 30 marca

50 Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce Elektroniczny obieg dokumentów w JST Małopolski uczestnicy: 82 JST z stanowisk) starostwa powiatowe 45,5 % (Polska 11,7 %) gminy 39,6 % (Polska 8,2 %) Kraków, 30 marca

51 Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce Uczestnicy elementu projektu Kraków, 30 marca

52 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach Upowszechnienie podpisu elektronicznego i stworzenie dostępu do PKI w administracji publicznej regionu WdroŜenie w urzędach administracji publicznej systemów autoryzacji dokumentów elektronicznych, sygnowanych podpisem elektronicznym. Zapewnienie komunikacji systemów informatycznych realizowanych w ramach programu z infrastrukturą klucza publicznego (PKI). Status: wdroŝenie podpisu kwalifikowanego w Cyfrowym Urzędzie Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce Infrastruktura podpisu elektronicznego dla JST Małopolski Kraków, 30 marca

53 Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce Infrastruktura podpisu elektronicznego dla JST Małopolski stworzenie wspólnego centrum certyfikacji - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zapewnienie autoryzacji, poufności, niezaprzeczalności oraz integralności przesyłanych danych i działań uŝytkowników znakowanie czasem nośniki certyfikatów dostosowane do potrzeb (np. typu USB token lub karty chipowe) Kraków, 30 marca

54 Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce Infrastruktura podpisu elektronicznego dla JST Małopolski Uczestnicy: 87 JST oraz Urząd Wojewódzki, 20 jednostek administracji rządowej (4398 subskrypcji podpisu elektronicznego) starostwa powiatowe 50 % (Polska 4,4 %) gminy 41,2 % (Polska 3,6 %) Kraków, 30 marca

55 Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce Uczestnicy elementu projektu Kraków, 30 marca

56 Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce Platforma aukcji elektronicznych dla JST Małopolski zastosowanie - dostawy powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, wartość zamówienia nie przekracza równowartości 60 tys. euro jedna platforma dla administracji Małopolski system wspierania zakupów w urzędzie administrator - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, 30 marca

57 Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce Platforma aukcji elektronicznych dla JST Małopolski Uczestnicy: 64 JST z 96 starostwa powiatowe 36,4 % (Polska 16,5 %) gminy 30,2 % (Polska 20,8 %) Kraków, 30 marca

58 Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce Uczestnicy elementu projektu Kraków, 30 marca

59 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach System publicznych punktów dostępu do Internetu Stworzenie w gminach wiejskich infrastruktury publicznego dostępu do Internetu w modelu: telecentrum infokiosk Status: telecentra program Ikonka Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce - Publiczne Punkty Dostępu do Internetu w Małopolsce Kraków, 30 marca

60 Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce Publiczne Punkty Dostępu do Internetu w Małopolsce infomaty we wskazanych przez jst lokalizacjach (urzędy, domy kultury, etc.) moŝliwe dodatkowe funkcje treść informacje ze stron www samorządów, Wrota Małopolski (w tym BIP i Cyfrowy Urząd), Wrota Polski, BIP administracji centralnej, etc. Kraków, 30 marca

61 Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce Publiczne Punkty Dostępu do Internetu w Małopolsce Uczestnicy: 60 JST 150 infomatów starostwa powiatowe 27,30 % (Polska 4,8 %) gminy 29,1 % (Polska 34,5 %) Kraków, 30 marca

62 Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce Uczestnicy elementu projektu Kraków, 30 marca

63 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach Pracownie informatyczne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z dostępem do sieci Internet Inicjatywa rządu pracownie informatyczne w 5000 szkół w Polsce (ok. 350 w Małopolsce) Finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek uprawnionych (Prawo telekomunikacyjne, rozp. ministra MNiI z r.) Współpraca z Kuratorium Oświaty licencje Microsoft dla szkół Pozyskiwanie uŝywanego sprzętu komputerowego dla placówek edukacyjnych Kraków, 30 marca

64 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach Budowa internetowej sieci szkieletowej Województwa Małopolskiego Wspomaganie budowy szerokopasmowej sieci dla podmiotów publicznych w Województwie Małopolskim oraz wspomaganie samorządów lokalnych w budowie sieci lokalnych - szczególnie na obszarach wiejskich. Kraków, 30 marca

65 Regionalna sieć szkieletowa grudzień 2004 Kraków, 30 marca

66 Dostęp do sieci broadband w Małopolsce grudzień 2004 Kraków, 30 marca

67 Dostęp do sieci broadband w Małopolsce wrzesień 2005 Kraków, 30 marca

68 Projekty dofinansowywane ze środków ZPORR Lista projektów 1. Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce 2. Budowa Podkrakowskiego Systemu Teleinformatycznego 3. System Wspomagania Zarządzania Edukacją w Tarnowie EduNet 4. Regionalny systemu pozycjonowania w województwie 5. Małopolska Platforma Elektroniczna Zintegrowanej Komunikacji i Zarządzania Komisariatów Policji 6. Zintegrowany System Zarządzania Oświatą w Krakowie 7. E-Kraków. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej 8. Wirtualna Czytelnia Teatralna - WIRTUALNA SKENE 9. KSS im. Jana Pawła II - eszpital: cyfrowa platforma danych medycznych i telekonsultacji Kraków, 30 marca

69 Małopolska Lider informatyki 2005 Kraków, 30 marca

70 Społeczeństwo informacyjne w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Kraków, 30 marca

71 Strategia Rozwoju Małopolski Małopolska 2015 Obszar I: Społeczeństwo wiedzy i aktywności Rozwój społeczeństwa informacyjnego zintegrowane usługi publiczne dostępne na platformach cyfrowych telefonia komórkowa, 3G, VoIP, telewizja cyfrowa, Internet itp. umoŝliwiające korzystanie 24 godziny na dobę system usług edukacyjnych system szkoleń dla pracowników instytucji publicznych i edukacyjnych rozwiązania teleinformatyczne wzmacniające spójność społeczną i udział mieszkańców w Ŝyciu publicznym (e-demokracja) zwiększenie poziomu inwestycji w zakresie badań nad ICT system wsparcia działań innowacyjnych i inwestycyjnych w zakresie rozwoju branŝy ICT (w tym MŚP) system rozwoju kadr dla potrzeb sektora innowacyjnych technologii i ICT Kraków, 30 marca

72 Strategia Rozwoju Małopolski Małopolska 2015 Obszar III: Infrastruktura dla rozwoju regionalnego Rozwój infrastruktury dla społeczeństwa informacyjnego regionalne bezpieczne sieci szerokopasmowe nowoczesna infrastruktura teleinformatyczna dla mieszkańców i przedsiębiorstw infrastruktura teleinformatyczna i interoperacyjne platformy cyfrowe - gospodarka komunalna, administracja, oświata i zdrowie, bezpieczeństwo publiczne, geodezja biblioteczne systemy informatyczne infrastruktura klucza publicznego wsparcie rozwoju lokalnych operatorów telekomunikacyjnych - powszechny dostęp do środków telekomunikacji i obniŝenie kosztów infrastruktura teleinformatyczna dla rozwoju parków technologicznych Kraków, 30 marca

73 Strategia Rozwoju Małopolski Małopolska 2015 Obszar IX: Nowoczesne zarządzanie publiczne "e-administracja" - doskonalenie urzędów w załatwianiu spraw oraz dostępie do informacji publicznej grupa wsparcia dla administracji w regionie audyty wewnętrzne dotyczące przepływu informacji i bezpieczeństwa systemów informacyjnych zbiór standardów procedur i dokumentów elektronicznych dla wymiany danych pomiędzy jednostkami administracji wystandaryzowane procedury on-line dla administracji publicznej standaryzacja dostępu do elektronicznej informacji publicznej (m-administracja) stworzenie warunków prawnych i organizacyjnych dla potrzeb partnerstwa publiczno prywatnego między administracją a firmami IT szkolenia pracowników w zakresie praktycznego stosowania ICT Kraków, 30 marca

74 Społeczeństwo informacyjne w Małopolskim Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego na lata Kraków, 30 marca

75 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Źródła finansowania strategii Kraków, 30 marca

76 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Strategia a MRPO Kraków, 30 marca

77 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Harmonogram prac Kraków, 30 marca

78 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata PRIOTYTET 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego regionalne sieci szerokopasmowe publiczne punkty dostępu do Internetu rozbudowa infrastruktury klucza publicznego (podpis elektroniczny) systemy wspierające zarządzanie realizacją zadań publicznych w zakresie administracji publicznej, ochrony zdrowia, oświaty, gospodarki komunalnej digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego systemy back-office administracji publicznej Kraków, 30 marca

79 Piotr Jaworski - Grzanka Departament Społeczeństwa Informacyjnego Kraków, 30 marca

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006 Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006

Bardziej szczegółowo

VI posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego

VI posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego VI posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego 03.02.2006 Porządek obrad: 1. Sprawozdanie z realizacji Programu Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006 ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach podsumowanie realizacji programu

Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach podsumowanie realizacji programu Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004-2006 podsumowanie realizacji programu Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego, Kraków 28.11.2006 1 Program Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Wrota Małopolski regionalny portal e-government

Wrota Małopolski regionalny portal e-government Wrota Małopolski regionalny portal e-government Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Podstawy formalne Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XX/285/04 z 31 maja 2004 roku w sprawie przyjęcia Programu Informatyzacji

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-13

Społeczeństwo informacyjne w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-13 Społeczeństwo informacyjne w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-13 www.malopolskie.pl/rozwojregionalny/malopolska2015/ Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Strategia Rozwoju Małopolski Małopolska

Bardziej szczegółowo

Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Małopolsce

Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Małopolsce Andrzej Sasuła Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Małopolsce X Konferencja Miasta w Internecie Zakopane, 9 czerwca 2006 r. Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Role regionalnego serwisu internetowego na przykładzie Małopolski. Wrota Małopolski. Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

Role regionalnego serwisu internetowego na przykładzie Małopolski. Wrota Małopolski. Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Role regionalnego serwisu internetowego na przykładzie Małopolski Wrota Małopolski Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Cele dla e-administracji Czego oczekujemy od e- administracji? E-administracja uŝywanie technologii

Bardziej szczegółowo

BIP A DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ. BIP we Wrotach Małopolski

BIP A DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ. BIP we Wrotach Małopolski BIP A DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ BIP we Wrotach Małopolski Informatyzacja w Małopolsce Zasada pomocniczości Tyle decentralizacji, ile moŝliwe tyle centralizacji, ile konieczne. Współpraca i partnerstwo

Bardziej szczegółowo

E- Szkoła we Wrotach Małopolski regionalnym portalu e-government

E- Szkoła we Wrotach Małopolski regionalnym portalu e-government E- Szkoła we Wrotach Małopolski regionalnym portalu e-government Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Podstawy formalne Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XX/285/04 z 31 maja 2004 roku w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Wrota Małopolski regionalny portal e-government

Wrota Małopolski regionalny portal e-government Wrota Małopolski regionalny portal e-government Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Cele strategiczne Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5 Cel 6 Cel 7 Lepiej wykształceni mieszkańcy regionu, aktywnie wykorzystujący

Bardziej szczegółowo

Nauczanie na odległość - szansa na rozwój kształcenia ustawicznego w Regionie

Nauczanie na odległość - szansa na rozwój kształcenia ustawicznego w Regionie - szansa na rozwój kształcenia ustawicznego w Regionie - szansa na Kraków, rozwój kształcenia 2 kwietnia ustawicznego 2004 r. w Regionie Wrota Małopolski Baza informacji o regionie moduły tematyczne np.

Bardziej szczegółowo

WROTA LUBUSKIE. Zielona Góra 29 II 2008r. Lubuski e-urząd

WROTA LUBUSKIE. Zielona Góra 29 II 2008r. Lubuski e-urząd WROTA LUBUSKIE LUBUSKI E-URZĄD Zielona Góra 29 II 2008r. REALIZOWANE PROJEKTY E-ADMINISTRACJI @ - realizowane projekty Wrota REALIZOWANE PROJEKTY E-ADMINISTRACJI Lp. Wyszczególnienie Wrota Podlasia Wrota

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim 14 stycznia 2010, Izbicko www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu e-puap.

Realizacja projektu e-puap. Realizacja projektu e-puap. Współpraca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Województwem Małopolskim. Marek Słowikowski Dyrektor Departamentu Informatyzacji 17.02.2006 KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

BLIśEJ OBYWATEL@. E - ADMINISTRACJA W MAŁOPOLSCE 2007 USŁUGI PUBLICZNE I DOSTĘP DO INTERNETU

BLIśEJ OBYWATEL@. E - ADMINISTRACJA W MAŁOPOLSCE 2007 USŁUGI PUBLICZNE I DOSTĘP DO INTERNETU BLIśEJ OBYWATEL@. E - ADMINISTRACJA W MAŁOPOLSCE 2007 USŁUGI PUBLICZNE I DOSTĘP DO INTERNETU Rozbudowa regionalnego portalu internetowego Wrota Małopolski Nowe funkcje w BIP. Wykorzystanie procedur dostępnych

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Realizacja projektu Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce w kontekście Wrót Małopolski oraz E-PUAP Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Agenda Podstawowe założenia Miejsce Wrót Małopolski

Bardziej szczegółowo

III ETAP WRÓT MAŁOPOLSKI

III ETAP WRÓT MAŁOPOLSKI III ETAP WRÓT MAŁOPOLSKI Paweł Wiśniewski Departament Społeczeństwa Informacyjnego PAWEŁ WIŚNIEWSKI 1 III ETAP 1. aplikacja do zasilania treścią off-line 2. integracja cyfrowego urzędu z systemami obiegu

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Małopolska wobec epuap

Małopolska wobec epuap Małopolska wobec epuap Zasady integracji samorządów Małopolski na platformie epap poprzez Cyfrowy Urząd Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Cyfrowy Urząd stan obecny Elektroniczna platforma komunikacyjna umoŝliwiającą

Bardziej szczegółowo

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013 2.1.0.1, 2.1.0.12 2.1.0.21 2.1.0.25 2.1.0.35 2.1.0.2 2.1.0.13 2.1.0.23 2.1.0.3 2.1.0.28 2.1.0.39 2.1.0.4 2.1.0.29 2.1.0.40 2.1.0.5 2.1.0.14 2.1.0.33 2.1.0.43 2.1.0.6 2.1.0.15 Nazwa Długość sieci Internetu

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach:

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Lubuskie... zielona kraina nowoczesnych technologii Lubuskie 2007-2014: RPO 17 projektów

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny na lata Departament Wdrażania EFRR

Regionalny Program Operacyjny na lata Departament Wdrażania EFRR Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Departament Wdrażania EFRR Alokacja dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 bez rezerwy wykonania wynosi: 2 097 100 684,00 EURO tj. 8 757

Bardziej szczegółowo

Lubuski e-urząd. Władysław Korcz Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury. Zielona Góra, dnia 17 grudnia 2010 r.

Lubuski e-urząd. Władysław Korcz Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury. Zielona Góra, dnia 17 grudnia 2010 r. Lubuski e-urząd Władysław Korcz Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury Zielona Góra, dnia 17 grudnia 2010 r. 1 Cel i zakres projektu Zakresem projektu Lubuski e-urząd jest umoŝliwienie uŝywania

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz Cyfrowego Urzędu.

Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz Cyfrowego Urzędu. Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz Cyfrowego Urzędu Paweł Świercz Samorząd Województwa Małopolskiego Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz

Bardziej szczegółowo

EDUNET. Informacje o systemie

EDUNET. Informacje o systemie EDUNET Informacje o systemie Metryczka projektu Nazwa projektu Beneficjent Wartość projektu Czas realizacji projektu Linia finansowania Podział finansowania Główne zadania Projektu EDUNET System Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Małopolska bez wykluczenia cyfrowego

Małopolska bez wykluczenia cyfrowego Małopolska bez wykluczenia cyfrowego sieci szerokopasmowe i podwyŝszanie kompetencji mieszkańców Małopolska Kraków, Sieć 18 kwietnia Szerokopasmowa 2008 r. Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Stan obecny zagroŝenie

Bardziej szczegółowo

CYFROWY URZĄD w Regionalnym Portalu Internetowym Wrota Małopolski

CYFROWY URZĄD w Regionalnym Portalu Internetowym Wrota Małopolski CYFROWY URZĄD w Regionalnym Portalu Internetowym Wrota Małopolski Cyfrowy Urząd oznacza szybsze i bardziej przejrzyste działania urzędów przez Internet: - jedno miejsce dla spraw wielu urzędów - w Cyfrowym

Bardziej szczegółowo

podejścia do rozwoju społecze informacyjnego Leszek Olszewski

podejścia do rozwoju społecze informacyjnego Leszek Olszewski e-region vs.. e-gmina e różne podejścia do rozwoju społecze eczeństwa informacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Leszek Olszewski Kwota alokacji na działanie 1.5 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Waldemar Ozga Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Projekt współfinansowany Agenda 1. Czym jest epuap 2. Korzyści z zastosowanie epuap 3. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Wrota Małopolski dzisiaj i perspektywy rozwoju - role regionalnego serwisu internetowego. Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

Wrota Małopolski dzisiaj i perspektywy rozwoju - role regionalnego serwisu internetowego. Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Wrota Małopolski dzisiaj i perspektywy rozwoju - role regionalnego serwisu internetowego Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Cele dla e-administracji Czego oczekujemy od e- administracji? E-administracja uŝywanie

Bardziej szczegółowo

II Zachodniopomorski Konwent Informatyków Szczecin październik 2008

II Zachodniopomorski Konwent Informatyków Szczecin październik 2008 Elementy regionalnego systemu świadczenia i d i publicznych usług ł elektronicznych Założenia projektu systemowego aplikacje i e-usługi Grzegorz Fiuk - Prezes Zarządu gfiuk@spnt.pl www.spnt.pl Szczecin

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

CEL PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Zapewnienie dostępu do danych i usług przestrzennych wszystkim zainteresowanym

CEL PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Zapewnienie dostępu do danych i usług przestrzennych wszystkim zainteresowanym KONCEPCJA DZIAŁAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ZAKRESIE BUDOWY REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI Dostęp do informacji przestrzennej warunkiem monitorowania zmian przestrzeni i procesów społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne w ramach RPO WO 2007-2013 Nazwa Typ OŚ PRIORYTETOWA 2 2.1.0.1, 2.1.0.12 2.1.0.21 2.1.0.25 2.1.0.35 2.1.0.2 2.1.0.13 2.1.0.23 Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego Liczba zakupionego sprzętu teleinformatycznego (w

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Całkowita wartość projektu (zł)

Całkowita wartość projektu (zł) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1411/10 Zarządu go z dnia 23 listopada 2010 r. Lista projektów z pełną dokumentacją konkursową po dokonaniu oceny strategicznej w ramach konkursu nr 1/2010/1.2 dla Działania

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Cyfrowa Małopolska 2014-20 w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Łukasz Foltyn Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Nowy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Rola administracji publicznej

Rola administracji publicznej Rola administracji publicznej w rozwoju SI e-usługi ugi i aplikacje doświadczenia i plany regionalne Władysław Husejko Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Inauguracyjne posiedzenie Rady Marszałków

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu e-administracji w województwie mazowieckim Nakład środków w RPO na rozwój SI Projekty z zakresu SI w realizacji: 1.

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM - PROJEKTY KLUCZOWE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Łódzkiego na lata pn.: E urząd w Łowiczu. Realizacja projektu przewidziana została na lata

Łódzkiego na lata pn.: E urząd w Łowiczu. Realizacja projektu przewidziana została na lata Burmistrz Miasta Łowicza informuje, iż na terenie Gminy Miasto Łowicz realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE

PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE Kraków, maj 2004 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006 opracowany został przez zespół ekspertów

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Zabrze, 2015-03-27

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W dniu 15 grudnia 2006 r. (znak: SG-Greffe (2006)D/2007989; zał. K(2006)6136) przekazane zostały Polsce zarzuty formalne na mocy art. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim 18 lutego 2010, Opole www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, Zielona Góra OGŁASZA KONKURS

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, Zielona Góra OGŁASZA KONKURS Załącznik nr 1 do Uchwały nr.. Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia... 2016 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp p do Internetu w województwach Polski Wschodniej

Szerokopasmowy dostęp p do Internetu w województwach Polski Wschodniej Szerokopasmowy dostęp p do Internetu w województwach Władysław aw Ortyl Sekretarz Stanu Kraków, 12 czerwca 2007 r. Zakres wsparcia : Program Operacyjny Rozwój j Polski Wschodniej PO RPW stanowi dodatkowy

Bardziej szczegółowo

Rozwój usług i aplikacji informacyjnych dla ludności na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-20132013 Ciechocinek,

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-04-20 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ E-POTENCJAŁU MAZOWSZA. NOWE MOŻLIWOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ

ROZWÓJ E-POTENCJAŁU MAZOWSZA. NOWE MOŻLIWOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ ROZWÓJ E-POTENCJAŁU MAZOWSZA. NOWE MOŻLIWOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Ponad 8 mld zł na lata 2014-2020 Ponad 640 mln zł na

Bardziej szczegółowo

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Ewa Szczepańska CPI MSWiA Warszawa, 22 września 2011r. 2 Mapa projektów informatycznych realizowanych przez CPI MSWiA

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 16.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW COMARCH WORKFLOW. Agenda

Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW COMARCH WORKFLOW. Agenda www.comarch.pl Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW II Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie 29.01.09 Agenda e-urząd

Bardziej szczegółowo

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS)

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) LUBUSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA (LSS) AGENDA SPOTKANIA Temat Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) Prelegent Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL Inwentaryzacja stanu infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ci projektu systemowego zachodniopomorskim podprojekt e-administracja

ci projektu systemowego zachodniopomorskim podprojekt e-administracja Aspekty interoperacyjności ci projektu systemowego e-administracja i e-turystyka e w województwie zachodniopomorskim podprojekt e-administracja Międzywodzie: 15-16 16 listopada 2012 r. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA PORTALU WROTA MAŁOPOLSKI NOWE FUNKCJONALNOŚCI

ROZBUDOWA PORTALU WROTA MAŁOPOLSKI NOWE FUNKCJONALNOŚCI ROZBUDOWA PORTALU WROTA MAŁOPOLSKI NOWE FUNKCJONALNOŚCI PAWEŁ WIŚNIEWSKI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MSWiA 17.02.2006 KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA W MAŁOPOLSCE 2006" 1 AGENDA 1. Rozbudowa Cyfrowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta nr XXIX/602/04 z dnia 30 sierpnia 2004r POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZETO Koszalin Sp. z o.o.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. Izabela Wrzeszcz Dział Nowych Usług ZETO Koszalin Sp. z o.o. Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Firma powstała w 1967 roku Największa firma informatyczna w regionie PomorzaŚrodkowego

Bardziej szczegółowo

eczeństwo Informacyjne ZałoŜenia strategiczne

eczeństwo Informacyjne ZałoŜenia strategiczne Społecze eczeństwo Informacyjne ZałoŜenia strategiczne Strategia Lizbońska Marzec 2000 r. Posiedzenie Rady Unii Europejskiej Lizbonie poświęconym ekonomicznym i socjalnym aspektom rozwoju Europy. Strategia

Bardziej szczegółowo

Stworzenie nowoczesnego systemu e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego wraz z systemem informacji zarządczej i administracyjnej

Stworzenie nowoczesnego systemu e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego wraz z systemem informacji zarządczej i administracyjnej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1274/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 października 2013 r. Lista projektów z pełną dokumentacją konkursową po dokonaniu oceny strategicznej w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Beata Wanic Tomasz Papaj Skuteczne i efektywne zarządzanie administracją publiczną Dąbrowa Górnicza, 24 luty 2012r.

Beata Wanic Tomasz Papaj Skuteczne i efektywne zarządzanie administracją publiczną Dąbrowa Górnicza, 24 luty 2012r. Beata Wanic Tomasz Papaj Skuteczne i efektywne zarządzanie administracją publiczną Dąbrowa Górnicza, 24 luty 2012r. Mapa regionu Powierzchnia 12 334 km 2 Liczba mieszkańców 4,7 mln. 17 miasta na prawach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-05-25 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna administracja w świetle zmian prawnych i dobrych praktyk

Elektroniczna administracja w świetle zmian prawnych i dobrych praktyk Elektroniczna administracja w świetle zmian prawnych i dobrych praktyk Szczeciński Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o. Grzegorz Fiuk Prezes SPNT IV Konwent Informatyków i Administracji Pomorza i Kujaw,

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i

Bardziej szczegółowo

A mówili, że się nie uda

A mówili, że się nie uda A mówili, że się nie uda ABW w Urzędzie Marszałkowskim! Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawdza, czy w lubuskim Urzędzie Marszałkowskim dochodziło do ustawiania przetargów w projekcie wartym kilkadziesiąt

Bardziej szczegółowo

Zmiany w certyfikacie ECDL EPP e-urzędnik związane ze zmianami w prawie i nie tylko

Zmiany w certyfikacie ECDL EPP e-urzędnik związane ze zmianami w prawie i nie tylko Zmiany w certyfikacie ECDL EPP e-urzędnik związane ze zmianami w prawie i nie tylko Jak zbadać umiejętności ICT urzędnika? Paweł Zalewski Koordynator produktu ECDL e-urzędnik pawel.zalewski@ecdl.pl Warszawa

Bardziej szczegółowo

Lublin, 18 listopada 2016 r. Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie RPO WL na lata

Lublin, 18 listopada 2016 r. Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie RPO WL na lata Lublin, 18 listopada 2016 r. Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie RPO WL na lata 2014 2020 2 Cyfrowe Lubelskie Główna alokacja: 67 920 334 EUR + Rezerwa wykonania: 4 335 340 EUR 2.1 Cyfrowe Lubelskie 2.2

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i zwiększenie dostępności do sieci szerokopasmowych systemu EduNet w Tarnowie

Rozbudowa i zwiększenie dostępności do sieci szerokopasmowych systemu EduNet w Tarnowie Rozbudowa i zwiększenie dostępności do sieci szerokopasmowych systemu EduNet w Tarnowie www.edunet.tarnow.pl Liczba mieszkańców: 112 000 Obszar: 72,4 km2 Liczba uczących się: 40 000 78 placówek oświat.

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa Projekty realizowane przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności (31 maja 2012 r.) Konferencja e-podlaskie realizacja i perspektywy Białystok, 31 maja 2012

Bardziej szczegółowo

Usługi elektroniczne na Lubelszczyźnie rozwój projektu Wrota Lubelszczyzny. Wojciech Romanek

Usługi elektroniczne na Lubelszczyźnie rozwój projektu Wrota Lubelszczyzny. Wojciech Romanek Usługi elektroniczne na Lubelszczyźnie rozwój projektu Wrota Lubelszczyzny Wojciech Romanek 1 Rozwój projektu Wrota Lubelszczyzny Informatyzacja Administracji 08 marca 2012 Projekt Wrota Lubelszczyzny

Bardziej szczegółowo

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Białystok, 29.04.2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 e-podlaskie Sieci

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Można oczekiwać, że jutro na naszym nadgarstku znajdzie się to, co dziś zajmuje biurko, a wczoraj wypełniało cały pokój. Nicolas Negroponte, Being Digital PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie Program Konwentu: I Dzień Poniedziałek 28 czerwca 9.00 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.15 Uroczyste otwarcie Konwentu 10.15 11.40 Zajęcia programowe: Projekt Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

Bardziej szczegółowo

Novum w certyfikacji ECDL EPP e-urzędnik związane ze zmianami w prawie i nie tylko

Novum w certyfikacji ECDL EPP e-urzędnik związane ze zmianami w prawie i nie tylko Novum w certyfikacji ECDL EPP e-urzędnik związane ze zmianami w prawie i nie tylko Jak zbadać umiejętności ICT urzędnika? Paweł Zalewski Koordynator produktu ECDL e-urzędnik pawel.zalewski@ecdl.pl Wrocław

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Agenda 1. Platforma epuap: główne funkcjonalności 2. Profil zaufany 3. Integracja z systemami zewnętrznymi 2

Bardziej szczegółowo

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Sławomir Miklicz Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Sławomir Cynkar Dyrektor Departamentu Społeczeostwa Informacyjnego Społeczeństwo Informacyjne

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r.

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r. Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Bolesławowo, 30.11.2016r. 1 Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Biuro na przykładzie Miasta Rybnika

Wirtualne Biuro na przykładzie Miasta Rybnika Polskie dobre praktyki w dziedzinie e-administracji Wirtualne Biuro na przykładzie Miasta Rybnik, 28 września 2007 r. Marek Nowak informatyka@um.rybnik.pl Elektroniczna Karta Miejska Zakres projektu: Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Konferencja Innowacyjne Sieci Szerokopasmowe od koncepcji do realizacji Zgierz, 20-21 października

Bardziej szczegółowo

BI 2 T. Zmiany w obsłudze Klienta Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wdrażane w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

BI 2 T. Zmiany w obsłudze Klienta Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wdrażane w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Zmiany w obsłudze Klienta Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wdrażane w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich mgr inż. Paweł Zalewski Główny Specjalista IT Oddział Regionalny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, Zielona Góra OGŁASZA KONKURS

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, Zielona Góra OGŁASZA KONKURS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia... 2016 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja określająca zasady publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lublinie"

Instrukcja określająca zasady publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lublinie Starosty Lubelskiego z dnia 31 stycznia 2013 r. Instrukcja określająca zasady publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lublinie" 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

dla mieszkańców Gminy Czernichów

dla mieszkańców Gminy Czernichów eurząd dla mieszkańców Gminy Czernichów strona 1 Budowa społeczeństwa informacyjnego to ważne zadanie lokalnych samorządów a także ich partnerów gospodarczych i społecznych. Telefony komórkowe, komputery

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

Zidentyfikowane problemy

Zidentyfikowane problemy Zidentyfikowane problemy brak usług publicznych online, brak zintegrowanego programu do elektronicznego obiegu dokumentów i archiwizacji danych, bazy danych nie skorelowane ze sobą, częste pomyłki, Zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PODKRAKOWSKIEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO

BUDOWA PODKRAKOWSKIEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO BUDOWA PODKRAKOWSKIEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów Wykorzystanie przez Gminę Michałów środków finansowych pochodzących z Funduszy Unijnych w 2015r W TRAKCIE REALIZACJI SĄ NASTĘPUJĄCE PROJEKTY: Projekt Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo