ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA W OSTROŁĘCE OSTROŁĘKA 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA W OSTROŁĘCE OSTROŁĘKA 2013"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA W OSTROŁĘCE 11 OSTROŁĘKA 2013

2 RADA PROGRAMOWA Prof. zw. dr hab. dr H.C. Antoni Mickiewicz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, dr hab. Andrzej Borowicz prof. UŁ Uniwersytet Łódzki, prof. James W. Dunn Pensylwania State University USA, dr hab. Bogusław Kaczmarek prof. UŁ Uniwersytet Łódzki, dr hab. Paweł Mickiewicz prof. SWSPIZ Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, dr hab. Wojciech Popławski prof. WSB Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, prof. Enrique Viaña Remis University of Castilla-La Mancha Hiszpania, dr hab. Wojciech Wiszniewski prof. PW Politechnika Warszawska, dr Kazimierz K. Parszewski prof. WSES Wyższa Szkoła Ekonomiczno Społeczna w Ostrołęce, dr Piotr Bórawski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, dr Agnieszka Brelik Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, dr Mariola Grzybowska Brzezińska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, dr Manfred Müller Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH Niemcy, dr Radosław Szulc Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, dr Volodymyr Ternovsky Tavriya State Agrotechnological University Ukraina KOMITET REDAKCYJNY dr inż. Ireneusz Żuchowski (redaktor naczelny), mgr Kazimierz Krzysztof Bloch (sekretarz), dr Agnieszka Sompolska-Rzechula (redaktor statystyczny), mgr Alina Brulińska (redaktor językowy), Jeffrey Taylor (redaktor językowy język angielski), dr hab. Bogusław Kaczmarek prof. UŁ (redaktor tematyczny), dr hab. Andrzej Borowicz prof. UŁ (redaktor tematyczny), mgr Aleksandra Nowak (redaktor tematyczny) WYDAWCA/PUBLISHER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA W OSTROŁĘCE HIGH ECONOMIC SOCJAL SCHOOL IN OSTROŁĘKA Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 15, tel./fax Punkt Informacji Europejskiej w Ostrołęce Europe Direct - Ostrołęka Publikacja wydana ze wsparciem finansowym Komisji Europejskiej w ramach projektu Europe Direct Copyright by Wyższa Szkoła Ekonomiczno Społeczna w Ostrołęce Ostrołęka 2013 ISSN Zeszyty Naukowe nr 11 Nakład 500 egz. Zamieszczone w Zeszytach Naukowych artykuły są recenzowane Druk: Drukarnia LIBRA PRINT Daniel Puławski 2

3 Spis treści DZIAŁ 1. POLSKA OBYWATELSKA I SAMORZĄDOWA 1. ADAM RUDZEWICZ 7 ZAUFANIE JAKO PODSTAWA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO 2. ANDRZEJ SĘK, ANITA PRUSZKO-ZIENKIEWICZ 15 PRAWNO ORGANIZACYJNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 3. PAWEŁ NIEWIADOMSKI 23 FORMAL REQUIREMENTS FOR EMPLOYING OF DRIVERS IN ROAD TRANSPORT 4. KAROLINA POLEŃSKA 41 COMPREHENDING ESSENTIAL EMPLOYEE DUTIES IN THE LIGHT OF ART PT 1 LABOUR CODE 5. MAGDALENA KLONOWSKA 59 EMPLOYEE CLAIMS AIMING HOLDING OR RECOVERING THE EMPLOYMENT ARE ENTITLEMENTS MOST OFTEN CHOSEN BY EMPLOYEES IN CASE OF UNLAWFUL TERMINATION BY THE EMPLOYER OF THE EMPLOYMENT CONTRACT DZIAŁ 2. POLSKA WIEDZY I INNOWACYJNOŚCI 6. MARZENA ŻUREK 77 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WŚRÓD STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 7. MARYAM MAHMODI, ABIGAIL L. MILLER, THEODORE R. ALTER, PALOMA Z. FRUMENTO, GLENN E. STERNER III, CRISTIN MICERA MITCHELL 109 Farmer Behavior and Agri-Environmental Policy 8. Wojciech Gotkiewicz, Małgorzata Makowska, Bartosz Mickiewicz 129 Charakterystyka funkcjonowania gospodarstw rolnych położonych na obszarze Natura 2000, na przykładzie OSO Doliny Omulwi i Płodownicy DZIAŁ 3. POLSKA-UNIA EUROPEJSKA-SĄSIEDZTWO 9. PIOTR BÓRAWSKI, JAMES W. DUNN 143 CHANCES AND THREATS TO THE DEVELOPMENT OF FARMS HAVING ALTERNATIVE SOURCES OF INCOME 10. ANNA ŁAPIŃSKA, WOJCIECH TRUSZKOWSKI 153 Przewidywane zmiany w sprawozdawczości finansowej dla małych przedsiębiorstw wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE 11. PAWEŁ NIEWIADOMSKI 165 STATUS OBYWATELA EUROPEJCZYKA 12. Bartosz Mickiewicz, Wojciech Gotkiewicz 181 Znaczenie odnawialnych źródeł energii dla rozwoju obszarów wiejskich KOMUNIKATY I DONIESIENIA NAUKOWE 13. MARTA BLOCH 199 IX EDYCJA KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ BADAWCZĄ Z ZAKRESU SPÓŁDZIELCZOŚCI 14. MARTA BLOCH 203 KONFERENCJA NAUKOWA PARADYGMATY W NAUKACH O ZARZĄDZANIU 15. IRENEUSZ ŻUCHOWSKI 207 ZAPOWIEDŹ KONFERENCJI PT. UWARUNKOWANIA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO 3

4 Contens CHAPTER 1. CITIZEN SHIP AND LOCAL GOVERNMENT IN POLAND 1. ADAM RUDZEWICZ 7 TRUST AS A BASIS FOR SOCIAL CAPITAL 2. ANDRZEJ SĘK, ANITA PRUSZKO-ZIENKIEWICZ 15 LEGAL ORGANIZATIONAL ASPECTS OF SAFETY MANAGEMENT IN EDUCATION 3. PAWEŁ NIEWIADOMSKI 23 FORMALNE WYMAGANIA PRZY ZATRUDNIANIU KIEROWCÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM 4. KAROLINA POLEŃSKA 41 POJĘCIE PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW PRACOWNICZYCH W ŚWIETLE ART PKT 1 KP 5. MAGDALENA KLONOWSKA 59 ROSZCZENIA PRACOWNICZE ZMIERZAJĄCE DO UTRZYMANIA ALBO ODZYSKANIA ZATRUDNIENIA JAKO UPRAWNIENIA NAJCZĘ- ŚCIEJ WYBIERANE PRZEZ PRACOWNIKÓW W PRZYPADKU WADLIWEGO ROZWIĄZANIA PRZEZ PRACODAWCĘ UMOWY O PRACĘ CHAPTER 2. KNOWLEDGE AND INNOVATION IN POLAND 6. MARZENA ŻUREK 77 ENTREPRENEURSHIP AMONG STUDENTS AND GRADUATES IN SILESIA 7. MARYAM MAHMODI, ABIGAIL L. MILLER, THEODORE R. ALTER, PALOMA Z. FRUMENTO, GLENN E. STERNER III, CRISTIN MICERA MITCHELL 109 ZACHOWANIE ROLNIKÓW I POLITYKA ROLNO-ŚRODOWISKOWA 8. Wojciech Gotkiewicz, Małgorzata Makowska, Bartosz Mickiewicz 129 Characteristics of the functioning of farms located in Natura 2000 area, on the example of the SPA Valley Omulew and Płodownica CHAPTER 3. POLAND-THE EUROPEAN UNION-NEIGHBOURHOOD 9. PIOTR BÓRAWSKI, JAMES W. DUNN 143 SZANSE I BARIERY ROZWOJU GOSPODARSTW ROLNYCH POSIADAJĄCYCH ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA DOCHODU 10. ANNA ŁAPIŃSKA, WOJCIECH TRUSZKOWSKI 153 Expected changes in the financial reporting for small enterprises under the Directive 2013/34/UE of the European Parliament and of the Council 11. PAWEŁ NIEWIADOMSKI 165 CITIZEN OF EUROPE STATUS 12. Bartosz Mickiewicz, Wojciech Gotkiewicz 181 THE MEANING OF RENEWABLE SOURCE ENERGY TO THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS ANNOUNCEMENTS AND RESEARCH REPORTS 13. MARTA BLOCH 199 IX EDITION OF THE CONTECTS FOR THE BEST REAEARCH WORK IN THE FIELD OF COOPERATIVES 14. MARTA BLOCH 203 THE CONFERENCE PARADIGMS IN MANAGEMENT SCIENCES 15. IRENEUSZ ŻUCHOWSKI 207 CONFERENCE PREVIEW ENTITLED DEVELOPMENT OF THE HUMAN CAPITAL 4

5 DZIAŁ I POLSKA OBYWATELSKA I SAMORZĄDOWA CHAPTER I CITIZEN SHIP AND LOCAL GOVERNMENT IN POLAND

6

7 Dr Adam Rudzewicz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wstęp ZESZYTY NAUKOWE WSES w Ostrołęce 11/2013, s Zaufanie jako podstawa kapitału społecznego Celem głównym artykułu jest wskazanie roli i znaczenia zaufania w budowaniu kapitału społecznego w wymiarze ekonomicznym i społecznym. Źródłem danych służącym do przedstawienia założonego celu są materiały, literatura specjalistyczna oraz artykuły naukowe związane z tematem pracy. Kapitał społeczny to sieć wzajemnych powiązań kształtujących się między współpracującymi partnerami, zespół wartości i norm nadających ramy zachowaniom społecznym. W ocenie C. Trutkowskiego i S. Mandesa 1 kapitał społeczny to pewien etos zbiorowy, czyli podzielane w danej społeczności normy i wzory kooperacyjnego działania, zinternalizowane przez jednostki na drodze socjalizacji. Autorzy ci zwracają uwagę, że kapitał społeczny ma istotną rolę w objaśnianiu funkcjonowania współczesnych społeczeństw i lepszym zrozumieniu codziennych problemy życia publicznego. Kapitał społeczny należy analizować w czterech najważniejszych ujęciach, na co wskazuje Maria Theiss 2 : 1) Podejście antropologiczne, które będzie koncentrować się na naturalnych oraz biologicznych podstawach stowarzyszania się ludzi. 2) Podejście socjologiczne w tym aspekcie badane są normy społeczne, a także cechy organizacji społecznej. 3) Podejście ekonomiczne założeniem tego podejścia jest fakt, że ludzie zawsze dążą do osiągnięcia indywidualnych korzyści. Jako jednostki są zdolni do nawiązywania interakcji z innymi jednostkami. Należy zwrócić uwagę na ujęcie indywidualne i grupowe stanowiące strategię budowania kapitału społecznego. 4) Podejście nauk politycznych swoim zakresem będzie obejmować to wszystko, co wiąże się z zagadnieniami oddziaływania instytucji i norm politycznych oraz społecznych na zachowania jednostek ludzkich. Kapitał społeczny, podobnie jak inne formy kapitału, służy podwyższeniu efektywności funkcjonowania i rozwoju organizacji, głównie poprzez ułatwianie współdziałania pomiędzy uczestnikami 3. Kapitał społeczny to zasób jednostek, którego źródłem są sieci powiązań, dobra symboliczne (informacje, wartości, idee i inne), dobra materialne (rzeczy, pieniądze) i emocje (aprobata, szacunek, sympatia itp.). Kapitał 1 C. Trutkowski, S. Mandes, Kapitał społeczny w małych miastach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, s M. Theiss, Krewni znajomi obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s W. Dyduch, M. Szczepankiewicz, E. Szczepankiewicz, Kapitał społeczny podstawą zdobywania przewagi konkurencyjnej w nowej ekonomii, (w): M. Moszkowicz (red.), Strategie i konkurencyjność przedsiębiorstw po dziesięciu latach transformacji. Politechnika Wrocławska, Polanica-Zdrój 2001, s

8 Zaufanie jako podstawa kapitału społecznego społeczny, warunkując wzajemność i zaufanie, wpływa na gotowość do podejmowania współpracy i na potencjał jego efektywności. Cechą szczególną kapitału społecznego jest to, iż pozwala on swoim dysponentom osiągnąć cele, które w innym przypadku nie byłyby zrealizowane w ogóle lub wymagałyby wyższych kosztów 4. Kapitał społeczny staje się pojęciem coraz bardziej popularnym w dobie współczesnego życia. Określa sieć wzajemnych powiązań nie tylko między jednostkami ludzkimi. To również cały zespół wartości, a także norm, które składają się na zachowania społeczne, postawy społeczne i wszystkie inne działania, które koordynują współpracę między ludźmi w aspekcie grup, zespołów czy organizacji. Najlepszym predykatorem więzi społecznych jest bliskość emocjonalna partnerów przejawiająca się we wzajemnym poleganiu na sobie i ufaniu sobie nawzajem 5. W literaturze znaleźć można wiele różnych definicji zaufania. Z reguły zaufanie kojarzy się przede wszystkim z wiarygodnością i uczciwością. Według F. Fukuyamy 6 zaufanie jest mechanizmem, który opiera się na założeniu, że członków danej społeczności cechuje kooperatywne i uczciwe zachowanie oparte na wspólnie wyznawanych normach. Zaufanie jest częścią kompetencji cywilizacyjnych. Jest warunkiem wstępnym politycznej partycypacji, gotowości do korzystania z najnowszych technologii oraz przedsiębiorczości. Zaufanie uznaje się także jako podstawowy składnik kapitału społecznego 7. Zaufanie jest stanem do którego dąży każdy człowiek żyjący w społeczeństwie. Jednak nie zawsze można mówić o pełnym zaufaniu, często jednostki ludzkie dotyka stan, który określany jest mianem nieufności. Tak jak zaufanie posiada charakter pozytywny, tak nieufność jest stanem o charakterze negatywnym. Oznacza to, że nieufność wiąże się z negatywnym odbiorem poczynań innych. Bardzo istotne jest to, aby ludzie posiadali zaufanie do otoczenia, w którym żyją i funkcjonują. Powinno być ono doświadczeniem elementarnym 8. Zaufanie w życiu społecznym i gospodarczym Kapitał społeczny pomaga w tworzeniu dobra wspólnego, akumuluje strumień korzyści. Ponadto jego główną funkcją jest zmniejszenie niepewności w życiu społecznym i gospodarczym 9. Kapitał społeczny jest czynnikiem mającym wpływ na wzrost dobrobytu społecznego poprzez zwiększenie aktywności gospodarczej. To ten kapitał pozwala na wymianę dóbr, zasobów, na tworzenie nowych organizacji gospodarczych. Jest on gwarantem stabilizacji rynku. Pozwala też na rozwijanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Sukces organizacji usytuowanej w otoczeniu społecznym zależy od umiejętnie zbudowanej sieci kontaktów, która wspiera podejmowane 4 T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s K. Growiec, Kapitał społeczny. Geneza i społeczne konsekwencje, SWPS Academica, Warszawa 2011, s F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny drogą do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1997, s P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, s R.K. Sprenger, Zaufanie, Wydawnictwo MT BIZNES, Warszawa 2009, s A. Matysiak, Źródła kapitału społecznego, Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna Wrocław 1999, s

9 Adam Rudzewicz innowacyjne działania. Nadrzędnym działaniem każdego przedsiębiorcy jest prawidłowe wykorzystanie sieci kontaktów oraz jej wzmacnianie i rozwój. Daje to podstawy do tworzenia silnej pozycji konkurencyjnej, a w skali makroekonomicznej przyczynia się do wzrostu gospodarczego 10. Według Steckiej 11 zaufanie jest bardzo ważne przy zawieraniu transakcji handlowych. Brak zaufania będzie oznaczać zacofanie gospodarcze. Zaufanie to przyszłość, bo rzeczywistość XXI wieku to świat nowych mediów, nowych form organizacji, a co za tym idzie nowych rodzajów sieci, w których zaufanie będzie odgrywać niezwykle ważną rolę. Jest bardziej cenione niż etyka i moralność. Zaufanie przenosi się na wszystkie obszary funkcjonowania organizacji. Jest to ważna kombinacja wiedzy z bardzo wielu dyscyplin naukowych, między innymi teorii zarządzania, etyki, psychologii, socjologii 12. Zaufanie pojmuje się, jako główną wartość organizacyjną, której osiąganie wymaga silnych podstaw etycznych. Wartość ta wpływa na wyniki ekonomiczne i powinna być przedmiotem trwałych pragnień i działań. Zaufanie jest przekonaniem, że podejmowane działania doprowadzą do osiągnięcia wyznaczonych celów i uzyskania korzyści przez wszystkich interesariuszy 13. Zaufanie może też być ważnym czynnikiem umożliwiającym uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Zaufanie jest wiarą w to, że nikt nie będzie działał na szkodę organizacji, ale w sposób dla niej korzystny, zgodnie z przyjętymi normami, w sposób przewidywalny 14. Wysoki poziom zaufania pomiędzy stronami może zmniejszyć potrzebę podpisywania szczegółowego kontraktu, który definiuje wszystkie możliwe interpretacje i ewentualności, co z kolei pozwala ograniczyć wydatki na kontrolę realizacji warunków kontraktu 15. Poprzez zaufanie można zredukować ryzyko i niepewność, które zawsze towarzyszą zakupom. Zachowania nabywcze w ogromnej mierze zależą od zaufania. Klient, który poznał wszystkie dobre strony danego produktu, sięgnie po niego kolejny raz i chętnie poleci go innym osobom (organizacjom). Tak więc zaufanie wpływa korzystnie na wielkość i powtarzalność zakupów. Zwiększenie liczby zawieranych, ryzykownych i niepewnych transakcji niesie ze sobą kumulowanie uwagi poświęconej temu zagadnieniu 16. Ważną rolę w budowaniu zaufania pełni państwo i instytucje państwowe. Głównym zadaniem instytucji państwa jest stworzenie wszystkim obywatelom warunków 10 G. Krzyminiewska, Znaczenie zaufania w tworzeniu kapitału społecznego. Ekonomiczny i społeczny wymiar zjawiska, Ruch prawniczy, ekonomiczny i społeczny nr 2, 2003, s J. Stecko, Zaufanie paradygmatem w naukach o zarządzaniu, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 280, 2011, s W.M. Grudzewski, I.K. Hajduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcje, narzędzia, zastosowanie, Wydawnictwo Difin, Kraków 2009, s M. Bugdol, Wymiary i problemy zarządzania organizacją oparte na zaufaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2004, s W. Bokajło, Amerykańskie korzenie kapitału społecznego, (w:) M. Klimowicz, W. Bokajło (red.), Kapitał społeczny interpretacje, impresje, operacjonalizacja, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa 2010, s A. Rudzewicz, Trust as a social and economic value, Вісник соціально-економічних досліджень, випуск, 2012 рік 4 (47), s

10 do swobodnego prowadzenia działalności, poprzez uproszczenie skomplikowanych procedur, ograniczenie ilości instytucji kontrolujących, uproszczenie systemu podatkowego, zmniejszenie biurokracji. Klimat zaufania sprzyja w walce z inflacją, powoduje wzrost inwestycji i PKB 17. Poziom zaufania wyniki badań Wiele podmiotów próbuje mierzyć zaufanie. Przykładem takiej instytucji jest Edelman, międzynarodowa agencja public relations. Stworzone przez nią badanie Edelman Trust Barometer ma na celu ustalenie wiarygodności korporacji oraz konkretnych podmiotów publicznych. Badania Edelman Trust Barometer z 2012 roku pokazują, że zaufanie społeczne do instytucji jest niskie. Najbardziej ufa się organizacjom pozarządowym, zdecydowanie mniej mediom i przedsiębiorcom. Najgorzej oceniana jest uczciwość rządów (tab. 1). Tabela 1. Zaufanie do instytucji (%) Table 1. Trust to institutions (%) Instytycje Institutions 2012 Organizacje pozarządowe Non governmental organizations 54 Media Media 47 Biznes Business 47 Rząd Government 38 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: 2012 Edelman Trust Barometer. Global results, data dostępu Source: Own study on the basis: 2012 Edelman Trust Barometer. Global results, access date Kolejnym elementem badania Edelman Trust Barometer jest obszar zaufania do konkretnych branż (tab. 2). Największym zaufaniem cieszy sie sektor technologii, najmniejszym bankowość i usługi finansowe. Tabela 2. Zaufanie do branż (%) Table 2. Trust to trade (%) Zaufanie jako podstawa kapitału społecznego Sektor gospodarczy Economy sector 2012 Technologia Technology 79 Motoryzacja Motorization 66 Żywność i napoje Food and beverages 64 Produkty codziennego użytku Everyday used products M. Bugdol, Wymiary i problemy zarządzania organizacją oparte na zaufaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s

11 Adam Rudzewicz Sektor gospodarczy Economy sector 2012 Telekomunikacja Telecommunication 60 Napoje alkoholowe Alkohol drinks 59 Farmaceutyka Pharmaceutics 56 Energia Energy 53 Media Media 51 Banki Banks 47 Usługi finansowe Financial services 45 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: 2012Edelman Trust Barometer. Global results, data dostępu Source: own study on the basis: 2012Edelman Trust Barometer. Global results, EdelmanInsights/2012-edelman-trust-barometer-global-deck, access date Zaufanie kreuje kapitał społeczny, a od wartości kapitału społecznego zależy wynik ekonomiczny danego państwa. Można, więc śmiało powiedzieć, że bogactwo danego państwa zależy od poziomu zaufania wśród jego obywateli 18. Dobrobyt danego kraju i jego zdolność do rywalizacji są uwarunkowane jedną dominującą cechą kulturową poziomem zaufania w danym społeczeństwie. Znaczenie zaufania jest dostrzegane również w Polsce 19. Tabela. 3. Poziom zaufania do partnerów w interesach w Polsce (%) Table 3. The level of trust to business partners in Poland (%) Data pomiaru Date of measurement Zaufanie do partnerów w interesach na ogół się opłaca Trust to business partners is generally profitable Trudno powiedzieć Difficult to say Zaufanie do partnerów w interesach na ogół źle się kończy Trust to business partners has bad end I I I I I Źródło: Zaufanie społeczne. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2010, s. 8 Source: Zaufanie społeczne. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2010, s. 8 Centrum Badań Opinii Społecznej badało zaufanie do partnerów w interesach. Z deklaracji Polaków wynika, że do partnerów w interesach należy mieć ograniczone 18 A. Rudzewicz, M. Krysztopik, Rola zaufania w gospodarce, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marketing w działalności podmiotów rynkowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin. 2011, s A. Rudzewicz, E. Zawitowska, Zaufanie w zarządzaniu, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, Warszawa, 2010, s

12 zaufanie (tab. 3). Zdaniem ponad dwóch piątych badanych (42%), zbyt duża ufność w tym względzie, zazwyczaj kończy się katastrofą. Przekonanie, że zaufanie do partnerów w interesach na ogół jest opłacalne, wyraża obecnie co trzeci ankietowany (34%). Choć opinie na ten temat są dość stabilne zwłaszcza w ostatnich latach z dłuższej perspektywy widać zmianę w kierunku większej otwartości na partnerów biznesowych. Od 2002 roku odsetek osób twierdzących, że zaufanie do partnerów w interesach na ogół się opłaca, wzrósł o 10 punktów procentowych (z 24 % do 34%). Zakończenie Zaufanie jako podstawa kapitału społecznego Z zaufaniem mamy do czynienia we wszystkich aspektach życia człowieka prywatnego, społecznego, zawodowego. Zawsze też zaufanie lub jego brak wywiera wpływ na życie poszczególnych jednostek ludzkich i organizacji, w których funkcjonują. Zaufanie to niezwykle ważny element warunkujący relacje między ludźmi. Zaufanie jest wartością o najwyższym potencjale, gdzie poprzez budowanie prawidłowych relacji, należy podtrzymywać zaufanie, po to, aby w ostateczności na zaufanie zasłużyć. Do najważniejszych korzyści odniesionych za sprawą zaufania, należą budowa kultury obywatelskiej i demokracji, redukcja koszów transakcyjnych, promocja wiedzy i informacji, podtrzymywanie istnienia rynków czy poprawa konkurencyjności i efektywności organizacji. Kraje, w których społeczeństwa odznaczają się obecnością kultury zaufania na wysokim poziomie, cechuje na ogół wyższy wzrost i rozwój gospodarczy niż w przypadku państw odznaczających się kulturą społecznej nieufności. Zaufanie odgrywa bardzo ważną rolę we współczesnym świecie. Każda współpraca zawiera w sobie element zaufania, a jego poziom determinuje nie tylko rozwój indywidualny jednostki, ale przede wszystkim rozwój społeczny i gospodarczy całych społeczeństw. Bibliografia 1. Bokajło W., Amerykańskie korzenie kapitału społecznego, (w:) M. Klimowicz, W. Bokajło (red.), Kapitał społeczny interpretacje, impresje, operacjonalizacja, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa Bugdol M., Wymiary i problemy zarządzania organizacją oparte na zaufaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Dyduch W., Szczepankiewicz M., Szczepankiewicz E., Kapitał społeczny podstawą zdobywania przewagi konkurencyjnej w nowej ekonomii, (w:) M. Moszkowicz (red.), Strategie i konkurencyjność przedsiębiorstw po dziesięciu latach transformacji. Politechnika Wrocławska, Polanica-Zdrój Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny drogą do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław Growiec K., Kapitał społeczny. Geneza i społeczne konsekwencje, SWPS Academica, Warszawa Grudzewski W.M., Hajduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcje, narzędzia, zastosowanie, Wydawnictwo Difin, Kraków

13 Adam Rudzewicz 7. Kaźmierczak T., Rymsza M., Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa Krzyminiewska G., Znaczenie zaufania w tworzeniu kapitału społecznego. Ekonomiczny i społeczny wymiar zjawiska, Ruch prawniczy, ekonomiczny i społeczny nr 2, Matysiak A., Źródła kapitału społecznego, Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna Wrocław Rudzewicz A., Krysztopik M., Rola zaufania w gospodarce, (w:) Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marketing w działalności podmiotów rynkowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin Rudzewicz A., Trust as a social and economic value, Вісник соціально-економічних досліджень, випуск, 4 (47), Rudzewicz A., Zawitowska E., Zaufanie w zarządzaniu, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 7, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, Warszawa, Sprenger R.K., Zaufanie, Wydawnictwo MT BIZNES, Warszawa Stecko J., Zaufanie paradygmatem w naukach o zarządzaniu, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 280, Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków Theiss M., Krewni znajomi obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń Trutkowski C., Mandes S., Kapitał społeczny w małych miastach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa TRUST AS A BASIS FOR SOCIAL CAPITAL Summary The objective of this study is to identify the role and importance of trust in building social capital in economic and social terms. The sources used to represent the established objective are academic materials related to the topic of work, specialized literature, newspapers and articles. The social capital is built on trust. Social capital is usually of a constructive, its increase results in economic growth and prosperity. The trust or lack of trust always influence the lives of human individuals and organizations in which they operate. Trust is the foundation necessary for the proper functioning of society. Key words: Trust, social capital, organization, economy Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie roli i znaczenia zaufania w budowaniu kapitału społecznego w wymiarze ekonomicznym i społecznym. Źródłem danych służącym do przedstawienia założonego celu są materiały, literatura specjalistyczna oraz artykuły naukowe związane z tematem pracy. Kapitał społeczny buduje się na zaufaniu. Kapitał społeczny ma zwykle charakter konstruktywny, jego wzrost powoduje rozwój gospodarczy i dobrobyt. Zawsze też zaufanie lub jego brak wywiera wpływ na życie poszczególnych jednostek ludzkich i organizacji, w których funkcjonują. Zaufanie jest fundamentem niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. Słowa kluczowe: Zaufanie, kapitał społeczny, organizacja, gospodarka 13

14

15 ZESZYTY NAUKOWE WSES w Ostrołęce 11/2013, s Dr Andrzej Sęk Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Mgr Anita Pruszko-Zienkiewicz Szkoła Podstawowa nr 10 w Ostrołęce im. Jana Pawła II Wstęp PRAWNO ORGANIZACYJNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH Dzisiejsza szkoła przestała pełnić jedynie funkcję edukacyjną. Z tego też powodu wymaga się od nauczycieli rozmaitych umiejętności związanych nie tylko z edukacją uczniów, ale również z zapewnieniem im bezpieczeństwa. W naukach o zarządzaniu, ochronę uczniów przed zagrożeniami możemy postrzegać w kilku ujęciach. W literaturze przedmiotu spotkać możemy wiele interpretacji takich pojęć jak: kierowanie i zarządzanie 1. We współczesnej nauce o organizacji i zarządzaniu coraz częściej zwraca się uwagę na to, iż kierowanie będące nieodłączną składową każdego zespołowego działania uzyskuje legitymację w tym, co nazywa się koniecznością skoordynowanych działań indywidualnych i grupowych. Te skoordynowane działania na rzecz bezpieczeństwa uczniów wynikają między innymi z art. 6 pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 2. Ustawodawca nałożył na nauczycieli obowiązek rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonymi im stanowiskami pracy oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Tak więc funkcja kierowania w postaci ochrony uczniów przed zagrożeniami została przyporządkowana wszystkim nauczycielom. Biorąc po uwagę analizowaną problematykę, kierowanie w aspekcie bezpieczeństwa jest procesem ograniczania swobody działań szczególnie tym osobom, które swoim zachowaniem stwarzają nie tylko zagrożenie, ale również utrudniają uczniom zdobywanie wiedzy. Kierowanie w tym względzie, także powinno być postrzegane, jako działanie mające na celu kształtowanie postaw moralnych i obywatelskich młodych ludzi zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. Jak się wydaje, w porównaniu do kierowania znacznie szerszym pojęciem jest zarządzanie. W literaturze naukowej podobnie jak w przypadku kierowania, zarządzanie jest procesem. Jednak w zarządzaniu chodzi o koordynację zbiorowych wysiłków dla osiągnięcia celów organizacyjnych przez ludzi, w zorganizowanych strukturach, w oparciu o wyznaczone zadania 3. Zatem zarządzanie bezpieczeństwem w placówce szkolnej będzie przyporządkowane dyrektorom. Na proces za- 1 A. Czerwiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami, Toruń 2002, s Ustawa 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, tekst jedn. DzU z 2006 r., nr 97, poz. 674, z późn. zm. 3 B. Kaczmarek, Cz. Sikorski, Podstawy zarządzania, Wydawnictwo WSES w Ostrołęce, Ostrołęka 2011, s

16 PRAWNO ORGANIZACYJNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH rządzania bezpieczeństwem w szkole składają się czynności, które należy pogrupować w kilka podstawowych funkcji: planowanie obejmujące formułowanie długofalowych celów i sposobów ich realizacji; organizowanie oznaczające dokonywanie podziału pracy, rozmieszczanie uprawnień decyzyjnych dla nauczycieli; decydowanie polegające na zbieraniu informacji niezbędnych w procesie zarządzania bezpieczeństwem; motywowanie, będące efektem formułowania oczekiwań nauczycieli, rozpoznawania ich potrzeb oraz wyboru stylu kierowania. Prawnego uzasadnienia zarządzania placówką oświatową należy doszukiwać w art. 7 ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z przytaczanym tu przepisem ustawy, szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Pogląd przedstawiający dyrektora jako główne narzędzie zarządzające placówką oświatową także odnajdziemy w ustawie Karta Nauczyciela. Dyrektor szkoły jest między innymi odpowiedzialny za realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę 4. Postępowanie nauczyciela w różnych sytuacjach Jak wiadomo, nawet dobre zarządzanie bezpieczeństwem w szkole nie gwarantuje całkowitego zniwelowania zachowań godzących w ustalony przez ustawodawcę porządek prawny. Nauczyciele nie zawsze będą w stanie zapewnić uczniom całkowitego bezpieczeństwa. Stąd też zachowania sprawców godzących w ich dobra będą skutkowały poniesieniem odpowiedzialności karnej. Jak się wydaje, jednym z najczęstszych przypadków zakłócenia bezpieczeństwa jakie mogą wystąpić na terenie szkół, jest przemoc rówieśnicza. Przemoc ta niewątpliwie oddziałuje negatywnie na tych uczniów, którzy jej doświadczają. W ujęciu leksykalnym przemoc oznacza nadużywanie siły, wykorzystywanie przewagi fizycznej nad kimś dla osiągnięcia jakichś celów 5. Z pojęciem przemocy wiąże się agresja, którą definiuje się jako napastliwe zachowanie, szukanie zaczepki, chęć wyładowania swojej złości na ludziach lub rzeczach. Uczniowie będący sprawcami tego typu przestępstw, z różnych przyczyn chcący wyładować złość, stosują przemoc wobec słabszych, często także rówieśników. Przyczyn takich zachowań sprawców może być wiele: Począwszy od chęci zdominowania grupy, wyładowania negatywnych emocji, osobistych porachunków, skończywszy na chęci zwrócenia na siebie uwagi innych. Coraz częściej obiektem przemocy w szkole staja się uczniowie osiągający dobre i bardzo dobre wynikli w nauce. Ich prześladowcami są zazwyczaj uczniowie słabsi, którzy z różnych powodów nie radzą sobie z nauką, a poprzez stosowanie agresji (zarówno słownej wyzywanie, szydzenie jak i fizycznej bicie, popychanie) poniekąd podnoszą swoją samoocenę. Ponadto 4 Por. art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela, wyd. cyt. 5 B. Dunaj, Popularny słownik języka polskiego, Warszawa 2002, s

17 Andrzej Sęk, Anita Pruszko-Zienkiewicz duży wpływ na stosowanie aktów przemocy przez uczniów ma rodzina; osłabienie jej roli wychowawczej, brak prawidłowych wzorców zachowań. Do takich zachowań zachęcają także pośrednio środki masowego przekazu ukazując w filmach sceny okrucieństwa, agresji i zabijania. Już w wielu i filmach, a nawet bajkach dla najmłodszych ukazywane są akty przemocy, tak realne, że dziecko nie potrafi wyodrębnić ich z rzeczywistości i powiela je w życiu codziennym, podczas przebywania w szkole wśród rówieśników. Przemoc fizyczna lub psychiczna w polskim ustawodawstwie jest czynem zabronionym, który oznacza zachowanie o znamionach określonych w ustawie 6. Wspomniane zachowania o znamionach określonych w ustawie odnajdziemy w wielu przepisach szczególnych kodeksu karnego. O przestępstwach przemocy psychicznej jest mowa w następujących przepisach: art. 190 k.k.: Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2; art. 190a k.k.: Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 7 ; art. 191 k.k.: Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3; art. 282 k.k.: Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemocą, groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie, doprowadza inną osobę do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 (wymuszenie rozbójnicze). Do przykładowych zachowań przestępczych, w których stosowana jest przemoc fizyczna, można zaliczyć przestępstwa ujęte w: art. 217 k.k.: Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku; art. 280 k.k.: Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12 (rozbój); art. 281 k.k.: Kto, w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy, bezpośrednio po dokonaniu kradzieży, używa przemocy wobec osoby lub grozi natychmiastowym jej użyciem albo doprowadza człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 (wymuszenie rozbójnicze); art. 158 k.k.: Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art (ciężkie uszkodzenie ciała) lub w art (średnie uszkodzenie 6 Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, DzU nr 88, poz. 553 z późn. zm. 7 Ustawa z 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, DzU nr 72, poz

18 PRAWNO ORGANIZACYJNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ciała), podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeśli uczeń w chwili popełnienia czynu zabronionego nie będzie miał ukończonego 17. roku życia, to wówczas poniesie odpowiedzialność zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 8. W przypadku ujawnienia przemocy w szkole, każdy nauczyciel jest zobowiązany w tym względzie podjąć określone decyzje. Jak trafnie zauważył B. Kaczmarek, decydowanie jest procesem dokonywania wyborów w sprawie celów i sposobu ich realizacji 9. Przyjmując, że proces decyzyjny składa się z kilku elementów, nauczyciel (nauczyciele) powinien w sposób wyczerpujący zgromadzić informacje o fakcie przemocy rówieśniczej. Z punktu dowodowego ten element procesu decyzyjnego jest niezwykle ważny, ponieważ przekazane organom ścigania informacje i przesłuchanie nauczyciela (nauczycieli) w charakterze świadka ułatwi udowodnienie sprawcy winy. Należy zauważyć, iż nie powinno być problemów z realizacją kolejnego elementu procesu decyzyjnego jakim jest przyjęcie określonego wariantu postępowania. Analiza przebiegu zdarzenia oraz pozyskanych i przekazanych Policji informacji będzie wyczerpywać ostatnią cześć decyzyjną. Rola, jaką ma w procesie decyzyjnym do odegrania nauczyciel w momencie zetknięcia się z taką sytuacją, jest ogromna. Od podjętych przez niego działań zależy nie tylko ujęcie sprawcy, lecz także w sytuacji zagrożenia życia udzielenie pierwszej pomocy potrzebującemu uczniowi lub spowodowanie jej udzielenia. Szczególne znaczenie wypełnienie tego obowiązku będzie miało w wypadku rozboju dokonanego na terenie szkoły, kiedy sprawca np. przy użyciu przemocy dokonuje zaboru w celu przywłaszczenia mienia należącego do pokrzywdzonego ucznia. W takiej sytuacji do podstawowych obowiązków nauczyciela należy: w wypadku, gdy ofiara rozboju doznała obrażeń, udzielenie jej pomocy przedmedycznej polegającej między innymi na zatrzymaniu krwawienia (jeśli jest to konieczne) oraz powiadomieniu służb ratowniczo-medycznych; zapewnienie sobie pomocy innego nauczyciela, pracowników szkoły lub jakiejkolwiek osoby przebywającej na terenie szkoły; dążenie do ujęcia sprawcy zdarzenia; dążenie do odzyskania utraconego przez pokrzywdzonego mienia i zabezpieczenie go do chwili przybycia funkcjonariuszy Policji; jeśli jest to możliwe ustalenie świadków zdarzenia (ma to ogromne znaczenie dowodowe); zdanie relacji policjantom przybyłym na miejsce zdarzenia. Podobne procedury postępowania będą obowiązywały nauczycieli w wypadku pobitego ucznia. Jak już wspominaliśmy, pobicie jest jednym z czynów, którego popełnienie wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego w art. 158 kodeksu karnego. Drugim sposobem popełnienia tego przestępstwa jest udział w bójce. Te dwa pojęcia mogą być dla wielu nauczycieli niezrozumiałe, dlatego też pokrótce postaramy się przedstawić ich istotę. Otóż przez pobicie rozumiemy zajście, w którym co najmniej dwie osoby występują czynnie przeciwko innej osobie lub osobom. Bójką natomiast 8 tekst jedn. DzU z 2010 r., nr 33, poz. 178, z późn. zm. 9 B. Kaczmarek, Cz. Sikorski, Podstawy, wyd. cyt., s

19 Andrzej Sęk, Anita Pruszko-Zienkiewicz jest starcie między co najmniej trzema osobami, z których każda występuje w zajściu w podwójnej roli atakującego i broniącego się. W przeciwieństwie do bójki zatem, w wypadku pobicia mamy do czynienia z wyraźnym podziałem ról na stronę atakującą i stronę pokrzywdzoną 10. Nauczyciel, który zauważył jakąkolwiek z tych sytuacji jest obowiązany podjąć stosowne czynności, np. wezwać uczestników do zachowania zgodnego z prawem oraz rozdzielić zwaśnione strony. Trzeba pamiętać, że nauczyciele podczas pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z ich pełnieniem korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Ochrona prawa nauczyciela nie podlega zatem żadnej dyskusji. Gdyby w wypadku podjęcia interwencji został on np. zniesławiony, ustawowym obowiązkiem dyrektora szkoły jest wówczas wystąpienie z urzędu w jego obronie 11. Nie jest to oczywiście jedyna podstawa prawna, na którą może się powołać nauczyciel dochodzący swoich praw w związku z taką sytuacją. Następną ustawą chroniącą nauczyciela jest kodeks karny. Najogólniejszym przepisem jest tutaj art. 217a k.k.: Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną w związku z podjętą przez niego interwencją na rzecz ochrony bezpieczeństwa ludzi lub ochrony bezpieczeństwa lub porządku publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Przestępstwo to jest ścigane z urzędu i w przypadku zgłoszenia tego faktu policji powołanej między innymi do ujawniania przestępstw i ścigania ich sprawców przyjmuje ona od nauczyciela (nauczycieli) protokół ustnego zawiadomienia o przestępstwie. Innym aktem prawnym, który ma chronić nauczyciela, jest przepis art. 222 k.k.: Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Z treści tego przepisu wynika, że gdyby nauczyciel przybrał do czynności przeciwdziałania bójce lub pobiciu innego pracownika szkoły (np. pracownika administracyjnego), to on również jest chroniony prawnie. Wyobraźmy sobie teraz sytuację, w której jeden z uczestników bójki lub pobicia próbuje fizycznie bądź przy użyciu groźby przeszkodzić nauczycielowi lub osobie mu przybranej w przywróceniu stanu bezpieczeństwa w szkole. Zachowanie to także jest przestępstwem, stypizowanym w art. 224 k.k.: Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat Jak już wspominaliśmy, znieważenie nauczyciela lub osoby mu przybranej w analizowanej sytuacji (i nie tylko w tej) powoduje, że sprawca poniesie odpowiedzialność karną z art k.k.: Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę 10 L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 1998, s art. 63 ust. 2 ustawy Karta nauczyciela. 12 2: Tej samej karze podlega, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej. 19

20 PRAWNO ORGANIZACYJNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. W kwestii znieważenia wypowiedział się w wyroku. Sąd Najwyższy 13, głosząc: przestępstwo znieważenia funkcjonariusza publicznego lub osoby przybranej mu do pomocy (art k.k. w brzmieniu nadanym art. 1 ustawy o zmianie ustawy 14 może zostać popełnione, jeżeli znieważenie nastąpiło publicznie, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Są to tylko wybrane przepisy chroniące nauczycieli przed bezprawnym działaniem sprawców naruszających bezpieczeństwo w szkole. Nowe brzmienie zyskał art. 63 ustawy Karta nauczyciela, zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych ustaw 15 zapewniający nauczycielom ochronę przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych. Przepis ten powinien być znany szerokiej rzeszy uczniów oraz rodziców. W Internecie możemy znaleźć wiele artykułów na ten temat. Czy jednak uczniowie lub ich rodzice się z nimi zapoznali? W naszej ocenie należy uczniów nie tylko jednorazowo zapoznać z tą jakże ważną zmianą, lecz również ciągle rozpowszechniać o niej informacje. Po cóż to czynić? Odpowiedź wydaje się oczywista: sprawcy będą mieli większy respekt przed nauczycielami. Ogromną zatem rolę do odegrania mają w tej kwestii dyrektorzy szkół, którzy ściśle współpracując z funkcjonariuszami Policji i prokuratury oraz niejednokrotnie z psychologami powinni edukować zarówno uczniów, jak i ich rodziców. Można by też się zastanowić nad zamieszczeniem odpowiednich ulotek na szkolnych tablicach z informacjami dotyczącymi zmiany statusu prawnego nauczyciela w Polsce. Rola nauczyciela jest również bardzo istotna jeśli chodzi o rozpoznanie symptomów świadczących o aktach przemocy w szkole oraz opracowanie sposobów zapobiegania im. Nie musimy przekonywać, że o wiele skuteczniejszym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa jest zapobieganie przestępstwom niż późniejsze wykrywanie sprawców i ich ściganie. Jak zatem można rozpoznać symptomy świadczące o przemocy w szkole? Przejawem doświadczania przez nich przemocy może być zatem chęć ciągłego przebywania w pobliżu nauczyciela lub innej dorosłej osoby w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa. O aktach przemocy może świadczyć także nagła zmiana, np. wzorowy uczeń zaczyna mieć gorsze wyniki w nauce, nie chce zabierać głosu na lekcji, jego aktywność w wypełnianiu obowiązków szkolnych gwałtownie się pogarsza. Uczniowie ci wyglądają na wiecznie zmartwionych, wystraszonych, niezadowolonych z siebie, często wykazują skłonność do płaczu, a także izolują się od grupy. Bardziej drastycznymi, lecz już niedwuznacznymi objawami stosowania wobec uczniów przemocy są siniaki, zadrapania czy też rozdarta odzież. Uczniowie tacy na pytanie nauczycieli lub innych pracowników szkoły o to, co się stało, udzielają lakonicznych i wymijających odpowiedzi. Zaniepokoić nauczyciela powinno również zbyt swobodne zachowania sprawców wobec konkretnych uczniów, np.: publiczne wyśmiewanie, okazywanie im oznak 13 Wyrok Sądu Najwyższego z 9 lutego 2010 r. nr II KK 176/ Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, DzU nr 122, poz Ustawa z 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych ustaw, DzU nr 80, poz. 542 z 24 maja 2007 r. 20

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO - SPOŁECZNEJ W OSTROŁĘCE

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO - SPOŁECZNEJ W OSTROŁĘCE ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO - SPOŁECZNEJ W OSTROŁĘCE 3/2014(14) http://www.wses-zeszyty.pl/ http://www.sj-ostroleka.com/ OSTROŁĘKA 2014 RADA PROGRAMOWA Prof. zw. dr hab. dr H.C. Antoni Mickiewicz

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA W OSTROŁĘCE OSTROŁĘKA 2011

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA W OSTROŁĘCE OSTROŁĘKA 2011 ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA W OSTROŁĘCE 9 Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe. Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Ekonomiczno Społeczna w Ostrołęce są dostępne

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA W OSTROŁĘCE OSTROŁĘKA 2008

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA W OSTROŁĘCE OSTROŁĘKA 2008 ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA W OSTROŁĘCE 6 OSTROŁĘKA 2008 RADA PROGRAMOWA Andrzej Borowicz, Bogusław Kaczmarek, Wojciech Wiszniewski, Piotr Bórawski, Mariola Grzybowska-Brzezińska,

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Przedsiębiorstwa wyzwania Companies and Challenges Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 1 PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK V NUMER 4/2012 (17) Poznań 2012 2 Recenzenci działów: Bezpieczeństwo Narodowe: prof. dr hab. inż. Józef Buczyński Bezpieczeństwo Wewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 83 (2010)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 83 (2010) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 83 (2010) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2010 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna prof. dr hab. Jan Antoszkiewicz Bardzo wysoko oceniam zarówno pomysł napisania dzieła, jak również poziom tego przedsięwzięcia. Problem przedsiębiorczości nie znajdował dotychczas w Polsce należnego mu

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNA OCHRONA TAJEMNIC PRZEDSIĘBIORSTWA W WYBRANYCH KRAJACH. WNIOSKI DLA UNII EUROPEJSKIEJ

INSTYTUCJONALNA OCHRONA TAJEMNIC PRZEDSIĘBIORSTWA W WYBRANYCH KRAJACH. WNIOSKI DLA UNII EUROPEJSKIEJ EKONOMIA ECONOMICS 4(25). 2013 ISSN 2080-5977 Oktawian Nowak Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych INSTYTUCJONALNA OCHRONA TAJEMNIC PRZEDSIĘBIORSTWA W WYBRANYCH KRAJACH. WNIOSKI DLA UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 3

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 3 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 3 Częstochowa 2011 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Helena Kościelniak prof. PCz Komitet naukowy prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron prof.

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Dear e-mentor Readers,

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Dear e-mentor Readers, SPIS TREŚCI Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Z przyjemnością oddaję Państwu czerwcowe, ostatnie przed letnią przerwą wydanie naszego pisma. Duży nacisk został w nim położony na zagadnienia

Bardziej szczegółowo

RELACYJNE ASPEKTY ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH

RELACYJNE ASPEKTY ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 608 PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 15 RELACYJNE ASPEKTY ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH SZCZECIN 2010 Rada Wydawnicza Urszula Chęcińska, Inga Iwasiów,

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRZYSZŁOŚCI

MARKETING PRZYSZŁOŚCI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 596 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 56 MARKETING PRZYSZŁOŚCI TRENDY. STRATEGIE. INSTRUMENTY PARTNERSTWO I KOMUNIKACJA W REGIONIE SZCZECIN 2010 Rada Wydawnicza Urszula

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ REAGUJ! NIE TOLERUJ! WYBRANE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA

RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ REAGUJ! NIE TOLERUJ! WYBRANE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ REAGUJ! NIE TOLERUJ! WYBRANE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA WARSZAWA 2014 Redakcja naukowa dr Iwona Klonowska, dr Karina Szafrańska

Bardziej szczegółowo

MŁODZI EKONOMIŚCI WOBEC KRYZYSU

MŁODZI EKONOMIŚCI WOBEC KRYZYSU UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 569 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 43 MŁODZI EKONOMIŚCI WOBEC KRYZYSU GOSPODARKA. FINANSE. RYNEK PRACY SZCZECIN 2010 Rada Wydawnicza Urszula Chęcińska, Inga Iwasiów,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Edukacja

Zarządzanie i Edukacja Zarządzanie i Edukacja Zarządzanie kapitałem ludzkim Zarządzanie finansami Zarządzanie przestrzenią i środowiskiem Edukacja prozdrowotna Edukacja społeczna NUMER 90 wrzesień październik 2013 ISSN 1428-474X

Bardziej szczegółowo

Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy

Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy Anna Wildowicz-Giegiel Rozdział Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy Anna Wildowicz-Giegiel 1 Streszczenie Koncepcja współczesnej gospodarki opartej na wiedzy to pewna wizja

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 7. FIRMY RODZINNE DETERMINANTY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU Zarządzanie rozwojem i zmianą

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 7. FIRMY RODZINNE DETERMINANTY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU Zarządzanie rozwojem i zmianą PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 7 FIRMY RODZINNE DETERMINANTY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU Zarządzanie rozwojem i zmianą Redakcja naukowa Andrzej Marjański Łódź 2011 Recenzenci: Andrzej Blikle,

Bardziej szczegółowo

Rada Programowa. Wydanie dofinansowano ze środków

Rada Programowa. Wydanie dofinansowano ze środków Rada Programowa Aleksander Busłowski, Robert Ciborowski, Wojciech Florkowski, Kazimierz Górka, Ryszard Cz. Horodeński (Przewodniczący), Grażyna Klamecka Roszkowska, Tchon Li, Tadeusz Markowski, Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI ZESZYTY NAUKOWE ZARZĄDZANIE FINANSE E-BIZNES RYNEK PRACY

WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI ZESZYTY NAUKOWE ZARZĄDZANIE FINANSE E-BIZNES RYNEK PRACY WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI ZESZYTY NAUKOWE ZARZĄDZANIE FINANSE E-BIZNES RYNEK PRACY GDYNIA 2003 ACADEMIC PUBLICATIONS -No. 5 MANAGEMENT FINANCE E-BUSINES LABOUR MARKET Recenzent: dr

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO, ADMINISTRACJA I BIZNES W KONTEKŚCIE CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ

BEZPIECZEŃSTWO, ADMINISTRACJA I BIZNES W KONTEKŚCIE CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ BEZPIECZEŃSTWO, ADMINISTRACJA I BIZNES W KONTEKŚCIE CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ Redakcja naukowa B. Nogalski i J. Tomaszewski Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r.

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. t Uniwersytet Jagielloński Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym RAPORT KOŃCOWY Modele zarządzania uczelniami w Polsce" Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. Opracował Zespół pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU im. Eugeniusza Kwiatkowskiego W GDYNI ZESZYTY NAUKOWE

WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU im. Eugeniusza Kwiatkowskiego W GDYNI ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU im. Eugeniusza Kwiatkowskiego W GDYNI ZESZYTY NAUKOWE Gdynia 2005 ACADEMIC PUBLICATIONS No. 8 Gdynia 2005 Recenzent: dr hab. prof. AE Poznań Kazimierz Krzakiewicz

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-89999-40-5

ISBN 978-83-89999-40-5 Redakcja Departament Analiz i Nadzoru MSWiA Skład i druk Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Copyright by Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa 2009

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Współczesne Przedsiębiorstwo The Modern Company Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony wymagając

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Praca zbiorowa pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY I PRZEOBRAŻENIA W ZACHOWANIACH WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI I KONSUMENTÓW

PROBLEMY I PRZEOBRAŻENIA W ZACHOWANIACH WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI I KONSUMENTÓW UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 751 PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 29 PROBLEMY I PRZEOBRAŻENIA W ZACHOWANIACH WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI I KONSUMENTÓW SZCZECIN 2013 Rada Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Firmy Rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania. część 2

Firmy Rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania. część 2 Przedsiębiorczość i Zarządzanie TOM XV, ZESZYT 7 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Firmy Rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania część 2 Redakcja naukowa Bogdan Piasecki Andrzej Marjański

Bardziej szczegółowo

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy

Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV, ZESZYT 8 CZĘŚĆ II Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy Redakcja Iwona Werner, Ewa Więcek-Janka Łódź 2014 Zeszyt finansowany przez Wyższą

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING KOLEGIUM REDAKCYJNE EDITORIAL COMMITTEE Redaktor Naczelny Editor-in-Chief dr hab. Maria Danuta Głowacka Zastępcy Redaktora Naczelnego Vice Editor-in-Chief dr hab.

Bardziej szczegółowo