ZAKŁAD ENERGETYCZNY WARSZAWA-TEREN S.A. ul. Marsa 95, Warszawa tel , fax

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKŁAD ENERGETYCZNY WARSZAWA-TEREN S.A. ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa tel. 0-22 512-13-11, fax 0-22 673-49-11 www.zewt.com.pl e-mail: bok@zewt.com."

Transkrypt

1

2

3

4 ZAKŁAD ENERGETYCZNY WARSZAWA-TEREN S.A. ul. Marsa 95, Warszawa tel , fax Rejon Energetyczny Pruszków ul. Waryńskiego 4/6, Pruszków tel , fax Rejon Energetyczny Jeziorna ul. Piaseczyńska 52, Konstancin Jeziorna tel , fax Rejon Energetyczny Otwock ul. Warszawska 27, Otwock tel , fax Rejon Energetyczny Legionowo ul. Chopina 5, Legionowo tel , fax Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska 218, Mińsk Mazowiecki tel , fax Rejon Energetyczny Siedlce ul. Piłsudskiego 100/102, Siedlce tel , fax Rejon Energetyczny Sokołów Podlaski ul. Kosowska 65, Sokołów Podlaski tel , fax Rejon Energetyczny Łuków ul. Cieszkowizna 115b, Łuków tel , fax Rejon Energetyczny Garwolin ul. Stacyjna 50, Garwolin tel , fax Rejon Energetyczny Ostrołęka ul. Targowa 37, Ostrołęka tel , fax Rejon Energetyczny Wyszków ul. Pułtuska 116, Wyszków tel , fax Rejon Energetyczny Wołomin ul. Piłsudskiego 61, Wołomin tel , fax Rejon Energetyczny Przasnysz ul. Świerczewo 48, Przasnysz tel , fax Elektrownia Wodna Dębe Skrzeszew tel , fax

5 raport roczny 2006 annual report Spis treści Dpoufout 1. List Prezesa Cele spółki Informacje o spółce...5 Władze...5 Działalność Obsługa Klienta...9 e-bok Edukacja dzieci i młodzieży Zatrudnienie Wielkość i struktura sprzedaży Majątek sieciowy Ochrona środowiska Inwestycje Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego Działania restrukturyzacyjne Bilans Rachunek zysków i strat Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta Letter of President of the Managing Board Company s targets Information about the company...5 Authorities...5 Activity Customer Service...9 e-bok Children and youth education Employment Sale volume and structure Grid assets Environment protection Investments The most important achievements in the fi eld of research and technical development Restructurisation Balance-sheet Financial statement Opinion by Independent Chartered Accountant.. 25

6 List Prezesa Mfuufs!pg!Qsftjefou! pg!uif!nbobhjoh!cpbse Szanowni Państwo, Z prawdziwą przyjemnością przedstawiam Państwu Raport Roczny z działalności Zakładu Energetycznego Warszawa Teren S.A. w 2006 roku. Zawarte w nim informacje pozwolą Państwu zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi naszej spółki. Raport obejmuje podstawowe informacje na temat samej spółki, w tym składu Zarządu i Rady Nadzorczej, obszaru działania oraz struktury organizacyjnej. Ponadto przedstawia strukturę zatrudnienia, sytuację majątkową, prezentuje najbardziej znaczące inwestycje realizowane w 2006 roku oraz osiągnięcia w zakresie rozwoju technicznego zakładu. W naszym raporcie nie pomijamy danych dotyczących wielkości, struktury i rentowności sprzedaży energii elektrycznej, ilości odbiorców oraz planów rozwojowych. Warto w tym miejscu wspomnieć o zdecydowanym wzroście sprzedaży energii w porównaniu do roku poprzedniego, na który złożył się zarówno wzrost liczby odbiorców, jak również wzrost średniego zużycia energii elektrycznej. Przychody spółki wyniosły w 2006 roku ponad mln zł i były o ponad 138 mln zł większe niż rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki fi nansowe ZEW-T S.A. potwierdzają bezwzględny wzrost wartości spółki w 2006 roku. Miniony rok udowodnił, że ZEW-T S.A. bez wątpienia jest fi rmą, która spełnia pokładane w niej nadzieje i dobrze wpisuje się w energetyczną rzeczywistość. Przyszłość to dalszy rozwój i umacnianie pozycji Zakładu Energetycznego Warszawa Teren S.A. już w ramach największej w kraju Polskiej Grupy Energetycznej. Zapraszam do lektury raportu. Ladies and Gentlemen, It is a great pleasure to present you Annual Report of activity of Zakład Energetyczny Warszawa Teren S.A. (Warsaw Terrain Power Distribution Company) in Information presented herein should enable you to recognise the most important issues concerning our company. The Report contains the essential information on our company, including the Managing Board and Supervising Board members, area of activity and organisational structure. Additionally, it presents an employment structure, property status, the most important investments implemented in 2006 and achievements in the fi eld of technical development of the company. Data concerning volume, structure and profi tability of electricity sale, number of Customers and development plans are not omitted in our report. It should be pointed put that electricity sale was dramatically higher in comparison to the previous year, which resulted both from increment of Customers number and increment of average electricity consumption. Company s revenues exceeded the level of PLN million in 2006, which was over PLN 138 million more than in previous years. Very good fi nancial result of ZEW-T S.A. confi rm absolute increment of the company value in Passed year proved that ZEW-T S.A. is a company, which meets hopes put on it and is well situated in the energy market. The future is further development and improvement of the company position in the framework of the largest Polish Power Group. I would like to invite you to read the report. Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny President of Managing Board, General Director Wojciech Lutek Wojciech Lutek 2

7 raport roczny 2006 annual report Cele spółki Dpnqboz!t!ubshfut Misją Zakładu Energetycznego Warszawa Teren S.A. jest spełnianie potrzeb i oczekiwań naszych Klientów w zakresie sprzedaży i dostarczania energii elektrycznej. Mission of Warsaw Terrain Power Distribution Company is to meet needs and expectations of our Customers in the fi eld of sale and distribution of electricity. Cele osiągamy poprzez: identyfi kowanie i reagowanie na sygnały od naszych Klientów oraz analizę ich opinii o świadczonych usługach, doskonalenie procesów w ramach wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000, stosowanie urządzeń elektroenergetycznych o wysokiej jakości, skracanie do minimum czasu przerw w dostarczaniu energii elektrycznej. These targets are gained with: identifi cation and reaction to the signals from our Customers and analyse of their opinions on our services, improvements of processes in the fi eld of introduced Quality Management System in accordance with ISO 9001:2000 standard, implementation of a high quality power equipment, minimalization of electricity supply interruption time. 3

8 4

9 raport roczny 2006 annual report Informacje o spółce Jogpsnbujpo!bcpvu!uif!dpnqboz Władze Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Skarb Państwa reprezentuje Minister Skarbu Państwa. Władzami spółki są: Walne Zgromadzenie ZEW-T S.A. Rada Nadzorcza Zarząd. Nadzór nad działalnością spółki na dzień 1 stycznia 2005 roku pełniła Rada Nadzorcza V kadencji, powołana 28 czerwca 2003 roku w następującym składzie: Przewodniczący Jerzy Owczarek Z-ca Przewodniczącego Irena Niesłuchowska Sekretarz Maria Bereska Członek Dobiesław Tymoczko Członek Tadeusz Żak. W 2006 roku miały miejsce zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki. W dniu 26 kwietnia 2006 roku ze składu Rady Nadzorczej odwołani zostali: Jerzy Owczarek i Dobiesław Tymoczko, równocześnie powołani zostali: Ireneusz Kwieciński i Julian Franciszek Skelnik. W dniu 7 czerwca 2006 roku Rada Nadzorcza oddelegowała na okres od 8 czerwca do 7 września 2006 roku dwóch członków Rady: Ireneusza Kwiecińskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego, Marię Bereskę do pełnienia funkcji Członka Zarządu, Dyrektora ds. Dystrybucji Energii Elektrycznej. W dniu 29 czerwca 2006 roku odwołano cały skład Rady Nadzorczej V kadencji: Irena Niesłuchowska, Ireneusz Kwieciński, Julian Franciszek Skelnik, Maria Bereska oraz Tadeusz Żak i jednocześnie powołano skład Rady na VI kadencję: Julian Franciszek Skelnik Przewodniczący, Monika Nowosielska Wiceprzewodniczący, Tadeusz Żak Sekretarz, Ireneusz Kwieciński i Maria Bereska Członkowie. W dniu 10 sierpnia 2006 roku Minister Skarbu Państwa odwołał ze składu Rady Nadzorczej Ireneusza Kwiecińskiego (oddelegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego) oraz powołał do składu Rady Nadzorczej Katarzynę Basiak-Gała. Authorities Warsaw Terrain Power Distribution Company is a joint stock company owned by the State Treasury. The State Treasury is represented by the State Treasury Minister. The authorities of the company are: General Meeting Supervisory Board Managing Board. Supervision on the company s activities, as per 1 January 2005, was hold by the Supervisory Board of the fi fth term of offi ce, established on 28 June 2003 of the following persons: President Mr. Jerzy Owczarek Vice-president Mrs. Irena Niesłuchowska Secretary Mrs. Maria Bereska Member Mr. Dobiesław Tymoczko Member Mr. Tadeusz Żak. Changes in the Supervisory Board composition took place in Mr. Jerzy Owczarek and Mr. Dobiesław Tymoczko were voted out of offi ce on 26 April 2006 and Mr. Ireneusz Kwieciński and Mr. Julian Franciszek Skelnik were simultaneously appointed to positions in the Board. On 7 June 2006 the Supervisory Board delegated two members of the Board for a period from 8 June 2006 to 7 September 2006: Mr. Ireneusz Kwieciński - to perform function of the President of Managing Board, General Director, and Mrs. Maria Bereska to perform function of Member of the Managing Board, Electricity Distribution Director. The complete composition of the Supervisory Board of the fi fth term of offi ce: Mrs. Irena Niesłuchowska, Mr. Ireneusz Kwieciński, Mr. Julian Franciszek Skelnik, Mrs. Maria Bereska and Mr. Tadeusz Żak were voted out of offi ce on 29 June 2006 and the new Supervisory Board composition was established for a sixth term of offi ce: Mr. Julian Franciszek Skelnik President, Mrs. Monika Nowosielska Vice-president, Mr. Tadeusz Żak secretary, Mr. Ireneusz Kwieciński and Mrs. Maria Bereska Members. The State Treasury Minister voted out of Supervisory Board Mr. Ireneusz Kwieciński on 10 August 2006 (delegated to perform function of the President of Managing Board, General Director) and appointed Mrs. Katarzyna Basiak Gała to the Supervisory Board. 5

10 Informacje o spółce Jogpsnbujpo!bcpvu!uif!dpnqboz Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2006 roku był następujący: Przewodniczący Julian Franciszek Skelnik Wiceprzewodniczący Monika Nowosielska Sekretarz Tadeusz Żak Członek Maria Bereska Członek Katarzyna Basiak-Gała. Na dzień 1 stycznia 2006 roku spółką kierował Zarząd w składzie: Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Jerzy Orłowski Członek Zarządu, Dyrektor ds. Dystrybucji Energii Elektrycznej Andrzej Dribko Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlu Energią Andrzej Walczak. W 2006 roku miały miejsce zmiany w składzie Zarządu spółki. W dniu 7 czerwca 2006 roku odwołano ze składu Zarządu Jerzego Orłowskiego - Dyrektora Naczelnego oraz Andrzeja Dribko - Członka Zarządu ds. Dystrybucji Energii Elektrycznej. Równocześnie w dniu 7 czerwca 2006 roku Rada Nadzorcza oddelegowała dwóch swoich Członków: Ireneusza Kwiecińskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz Marię Bereskę do pełnienia funkcji Członka Zarządu, Dyrektora ds. Dystrybucji Energii Elektrycznej. W wyniku zarządzonych wyborów Członka Zarządu ZEW-T S.A. wybieranego przez pracowników, Członkiem Zarządu spółki został Jerzy Orłowski, w skład Zarządu powołany uchwałą RN z dnia 9 sierpnia 2006 roku. W dniu 30 sierpnia 2006 roku uchwałą Rady Nadzorczej w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifi kacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu i Członka Zarządu, Dyrektora ds. Dystrybucji Energii Elektrycznej, Ryszard Kwitowski został wybrany na stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora ds. Dystrybucji Energii Elektrycznej. Równocześnie w dniu 30 sierpnia 2006 roku Rada Nadzorcza odwołała Marię Bereskę z pełnienia funkcji Członka Zarządu, Dyrektora ds. Dystrybucji Energii Elektrycznej. The composition of the Supervisory Board as per 31 December 2006 was as follows: President Mr. Julian Franciszek Skelnik Vice-president Mrs. Monika Nowosielska Secretary Mr. Tadeusz Żak Member Mrs. Maria Bereska Member Mrs. Katarzyna Basiak-Gała. As per 1 January 2006 the company was managed by the Managing Board composed of: President of Managing Board, General Director Mr. Jerzy Orłowski Member of Managing Board, Electricity Distribution Director Mr. Andrzej Dribko Member of Managing Board, Electricity Trade Director Mr. Andrzej Walczak. Changes in the Managing Board composition took place in Mr. Jerzy Orłowski General Director and Mr. Andrzej Dribko, Member of Managing Board, Electricity Distribution Director, were voted out of offi ce on 7 June Simultaneously, on 7 June 2006, the Supervisory Board delegated its members: Mr. Ireneusz Kwieciński - to perform function of the President of Managing Board and Mrs. Maria Bereska to perform function of Member of the Managing Board, Electricity Distribution Director. In result of the ordered election of a Member of Managing Board of the ZEW-T S.A. elected by employees, the Member of Managing Board become Mr. Jerzy Orłowski, appointed to the Managing Board with Supervisory Board resolution on 9 August In result of a qualifi cation procedure for a post of President of Managing Board and Member of Managing Board, Electricity Distribution Director, the Supervisory Board appointed Mr. Ryszard Kwitowski to the post of Member of Managing Board, Electricity Distribution Director on 30 August Simultaneously, on 30 August 2006, the Supervisory Board voted Mrs. Maria Bereska out of offi ce of Member of Managing Board, Electricity Distribution Director. 6

11 raport roczny 2006 annual report Informacje o spółce Jogpsnbujpo!bcpvu!uif!dpnqboz W dniu 23 września 2006 roku, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifi kacyjnego Wojciech Lutek został wybrany i powołany przez Radę Nadzorczą z dniem 1 października 2006 roku na stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego. Na dzień 31 grudnia 2006 roku spółką kierował Zarząd w składzie: Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Wojciech Lutek Członek Zarządu, Dyrektor ds. Dystrybucji Energii Elektrycznej Ryszard Kwitowski Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlu Energią Andrzej Walczak Członek Zarządu, Dyrektor ds. Usług Produkcyjno-Technicznych Jerzy Orłowski. In result of a qualifi cation procedure, Mr. Wojciech Lutek was selected by the Supervisory Board on 23 September and appointed for the post of President of Managing Board, General Director from 1 October As per 31 December 2006 the company was managed by the Managing Board composed of: President of Managing Board, General Director Mr. Wojciech Lutek Member of Managing Board, Electricity Distribution Director Mr. Ryszard Kwitowski Member of Managing Board, Electricity Trade Director Mr. Andrzej Walczak Member of Managing Board, Production-Technical Services Director Mr. Jerzy Orłowski. Działalność Działalność spółki to: przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej, obrót energią elektryczną, wytwarzanie energii elektrycznej. Podstawową działalność spółka realizuje w oparciu o wymagane prawem koncesje: 1. Koncesja na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej, udzielona przez Prezesa URE na okres do r. Decyzja PEE/13/2700/U/1/98/AP z dnia r. 2. Koncesja na obrót energią elektryczną, udzielona na okres do r. Decyzja OEE/15/2700/U/1/98/AP z dnia r. 3. Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej, udzielona do r. Decyzja WEE/83/2700/N/1/2/2000/MS. Activity The company s activity is: electricity transmission and distribution, electricity trade, electricity generation. The company performs its core business basing on the concessions required by law: 1. Electricity transmission and distribution concession, given by URE President till Decision No. PEE/13/2700/U/1/98/AP of Electricity trade concession, given till Decision No. OEE/15/2700/U/1/98/AP of Electricity generation concession, given till Decision No. WEE/83/2700/N/1/2/2000/MS. 7

12 Informacje o spółce Jogpsnbujpo!bcpvu!uif!dpnqboz Obszar działalności ZEW-T S.A. obejmuje łącznie km 2, co stanowi 5,85% powierzchni kraju. Obecnie grupę Klientów ZEW-T S.A. tworzą mieszkańcy 48 miast i 148 gmin oraz przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność na terenie większości województwa mazowieckiego (z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawa oraz terenów obsługiwanych przez sąsiadujące Zakłady Energetyczne) oraz wycinek województw lubelskiego i warmińsko-mazurskiego. Area of ZEW-T S.A. activity covers total 18,299 km 2, which is 5.85% of Poland s territory. The group of Customers of the company is composed of inhabitants of 48 cities and 148 communes as well as business of the most part of mazovian province (apart of the Warsaw capital city and areas served by neighboring power distribution companies) and a small part of lublin and warmian-mazurian provinces. 8

13 raport roczny 2006 annual report Obsługa Klienta Dvtupnfs!Tfswjdf Dla Zakładu Energetycznego Warszawa Teren S.A. priorytetem jest dbałość o zrozumienie i spełnianie potrzeb Klientów oraz zapewnienie możliwości bezpiecznego i niezawodnego dostarczania energii elektrycznej. Proces obsługi Klienta spółka prowadzi według ściśle określonych procedur zawartych w normie ISO. Klienci indywidualni oraz małe fi rmy obsługiwani są przez rejonowe Biura Obsługi Klienta (BOK), zlokalizowane w siedzibach 13 Rejonów Energetycznych oraz w wybranych Posterunkach Energetycznych. W BOK-ach można uzyskać wszelkie informacje związane z przyłączeniem do sieci, zapoznać się z zasadami i sposobem rozliczeń za energię elektryczną oraz wyjaśnić zagadnienia dotyczące kwestii związanych bezpośrednio z dostarczaniem energii elektrycznej. Klienci spółki mogą liczyć na fachową obsługę przez dobrze wyszkoloną kadrę, składającą się ze specjalistów z zakresu technicznej i handlowej obsługi Klienta. W każdym Rejonie Energetycznym jest również kasa, w której bez dodatkowych opłat można dokonać płatności za energię elektryczną. W trosce o usprawnienie relacji z naszymi Klientami reagujemy na ich zmieniające się potrzeby energetyczne. Do dyspozycji Klientów są nasi doradcy zajmujący się obsługą Klientów Kluczowych. Nasi Klienci mogą w dogodny dla siebie sposób regulować płatności na atrakcyjnych warunkach, zarówno w placówkach Poczty Polskiej, jak i innych wybranych placówkach, tj. w wybranych super- i hipermarketach oraz stacjach benzynowych w ramach sieci VIA i Unikasa. Understanding and meeting Customer s needs and ensuring the safe and reliable electricity supply are priorities of the Warsaw Terrain Power Distribution Company. Customer service process is prepared in accordance with procedures determined in details in ISO standard. Individual Customers and small companies are served in regional Customer Service Offi ces (BOK), located in 13 Power Regions and selected Power Centres. Any information concerning connection to the grid, rules and methods of electricity sale, explanations on questions concerning electricity supply are available in the BOK. Company s Customers could expect professional service by well trained personnel, composed of specialists on technical and commercial Customer service issues. Each of Power Regions is also equipped with cash desk, where electricity payments could be done with no additional fees. Having in mind improvement of our relations with Customers, we react on their changing energy requirements. Our advisers dealing with Key Account Customers are available for them. Our Customers are able to make payments in the most comfortable for them method in Post-Offices and in other locations, i.e. in selected super- and hypermarkets as well as petrol stations in the framework of VIA and Unikasa networks. e-bok W 2006 roku umożliwiliśmy korzystanie z Internetowego Systemu Obsługi Klientów e-bok wszystkim Klientom naszej spółki. Jest to narzędzie umożliwiające Klientom stały kontakt z Biurami Obsługi Klienta. Rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze oraz szybko i bezpiecznie skontaktować się z naszą spółką bez wychodzenia z domu. Korzystanie z serwisu e-bok jest całkowicie bezpieczne. Za pomocą modułu internetowego możliwe jest: wprowadzanie odczytów i na tej podstawie wyliczanie przewidywanej należności, przeglądanie wcześniejszych rozliczeń, pozwalające planować wydatki związane z energią elektryczną, e-bok We made all our Customers able to use the Internet Customer Service System e-bok in That tool enables Customers constant contact with Customer Service Offi ces. That solution helps to safe time and money and to quick and safe contact our company staying at home. Use of e-bok service is absolutely safe. The internet module enables: introduction of meters readings and determination of expected payment for electricity consumption, review of previous billings, enabling to plan costs related with electricity, to check balance the balance presents invoices approved in the billing system, 9

14 Obsługa Klienta Dvtupnfs!Tfswjdf sprawdzanie salda w saldzie widoczne są zatwierdzone faktury w systemie billingowym, wyliczanie zadłużenia według dowolnej daty podanej przez Klienta, wykonanie analizy zużycia w dowolnym okresie; informacje te mogą być prezentowane w formie tabelarycznej i grafi cznej, zgłaszanie reklamacji poprzez wnioski i zapytania, jak również możliwość śledzenia sposobu ich załatwienia, aktualizacja danych teleadresowych (dotyczy tylko adresu korespondencyjnego). determination of backlog according to the date given by the Customer, preparation of electricity consumption analyse; informations could be presented in table and graphic form, lay claims through applications and questions as well as availability to look at the way of solution, updating address data (correspondence address only). Edukacja dzieci i młodzieży Dijmesfo!boe!zpvui!fevdbujpo Jak co roku nasze przedsiębiorstwo przystąpiło do kolejnej edycji ogólnopolskiego programu Bezpieczniej z prądem, koordynowanego przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Celem akcji jest uświadamianie dzieciom zagrożeń, podnoszenie poziomu wiedzy na temat właściwego obchodzenia się z energią elektryczną wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie jej bezpiecznego użytkowania. Akcja skierowana była do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych, składała się z konkursów: plastycznego, plastyczno-literackiego oraz komputerowego. Napłynęło do nas 580 prac, w tym 308 rysunków, 235 prac plastyczno-literackich oraz 37 prezentacji komputerowych nadesłanych przez 130 szkół podstawowych i gimnazjalnych. Prowadzimy również działania edukacyjne tzw. Bezpieczną lekcję, której patronem jest Mazowiecki Kurator Oświaty, mające na celu uświadamianie dzieciom zagrożeń, jakie wynikają z nieprawidłowego korzystania z prądu oraz promowanie bezpiecznego, ekologicznego i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej. As every year, our company joined the consecutive edition of program More safe with current, coordinated by Polish Association of Power Transmission and Distribution. The goal of the action is to make children conscious of threads, to improve the knowledge on appropriate handle of electricity among children and youth as well as promotion of its safe use. The action was targeted to pupils and teachers of primary and secondary schools. It was composed of plastic, plastic/literature and computer competitions. 580 applications were received, including 308 drawings, 235 plastic/literature works and 37 computer presentations sent by 130 primary and secondary schools. We are also involved in education activities called Safe lesson, sponsored by Mazovian Education Supervisor, targeted in making children conscious of threads related with inappropriate use of electricity and promotion of safe, ecological and rational consumption of electricity. 10

15 raport roczny 2006 annual report Zatrudnienie Fnqmpznfou Postawa i zaangażowanie naszych pracowników mają ogromny wpływ na to, w jaki sposób spółka spostrzegana jest na rynku i jak spełniane są oczekiwania Klientów. Mamy świadomość, że od wiedzy i doświadczenia naszych pracowników zależy komfort życia naszych Klientów, dlatego inwestujemy w pracowników poprzez szkolenia, czy dofi - nansowanie studiów. W 2006 roku kontynuowano politykę szkoleń pracowników wszystkich szczebli. Tematyka szkoleń obejmowała różnorodne kierunki: nowoczesne metody zarządzania, fi nanse, rachunkowość, podatki, ubezpieczenia społeczne, ochrona środowiska, marketing, controlling, bhp, języki obce, szkolenia w wydziałach pionu technicznego (szkolenia fachowe dla elektromonterów i kadry inżynieryjno-technicznej). W spółce stale utrzymuje się spadek liczby zatrudnionych osób, a konsekwentna polityka kadrowa Zarządu w kierunku optymalizacji struktury zatrudnienia przynosi zamierzone efekty. W 2006 roku zatrudnienie zmniejszyło się o 2,5%. W celu racjonalnego zarządzania posiadanym potencjałem ludzkim przeprowadzane są rekrutacje wewnętrzne. Pracownicy na bieżąco otrzymują informację o ofertach rekrutacji, co daje im możliwość zmiany stanowiska. W wyniku prowadzonych rekrutacji wewnętrznych wolne stanowiska obsadzane są kompetentnymi osobami. W 2006 roku zmniejszyła się liczba pracowników o niskich kwalifi kacjach, przy równoczesnym wzroście liczby osób z wyższym wykształceniem. W roku 2006 liczba osób z wykształceniem wyższym zwiększyła się o 8,4% w stosunku do roku poprzedniego. Attitude and involvement of our employees are of the great impact on the company s picture in the market and on meeting the Customer s expectations. We know, that the knowledge and expertise of our employee s impacts life comfort of our Customers, so we invest into our employees through trainings and co-fi nancing of their studies. Policy of all levels employees training was continued in The trainings covered various fi elds: modern management methods, fi nance, accountancy, taxes, social insurance, environment protection, marketing, controlling, safety of work, foreign languages, trainings in the technical department s employees (professional trainings for wiremen and technical/engineering staff). Reduction of number of employees is continued in the company and consequent personnel policy of the Managing Board towards optimisation of the employment structure, brings expected results. Employment was reduced with 2.5% in Internal recruitment are made in order to rational manage the personnel potential. The employees currently receive information on recruitment offers, which enables them to change to post. In result of internal recruitment, vacant are fi lled with competent persons. Number of employees of low qualifi cations was reduced in 2006, while highly educated persons number was increased. Number of persons of high education was increased with 8.4% in 2006 in comparison to the previous year. 11

16 Wielkość i struktura sprzedaży Tbmf! wpmvnf!boe!tusvduvsf Wzrost liczby Klientów oraz wzrost średniego zużycia energii elektrycznej spowodowały zwiększenie sprzedaży energii elektrycznej. Na wzrost sprzedaży energii duży wpływ miała koniunktura gospodarcza związana z rozwojem gospodarczym kraju oraz warunki atmosferyczne. Increment of Customers number and of average electricity consumption resulted in increase of electricity sale. Increase of electricity sale was also infl uenced by economy prosperity related with economy development of the country as well as weather circumstances. 12

17 raport roczny 2006 annual report Majątek sieciowy Spółka dysponowała w 2006 roku km linii elektrycznych wszystkich napięć (łącznie z przyłączami), stacjami elektroenergetycznymi o łącznej mocy MVA oraz transformatorami sieciowymi o łącznej mocy MVA. Znacząca część urządzeń elektroenergetycznych znajduje się na terenach o rozproszonej zabudowie jednorodzinnej. Napowietrzne linie elektroenergetyczne stanowiły 88,4% długości posiadanej sieci, udział linii kablowych wyniósł 11,6%. W okresie sprawozdawczym przekazano do eksploatacji: 573 km linii elektroenergetycznych wszystkich napięć, 22 stacje elektroenergetyczne, 108 transformatorów sieciowych. W wyniku przekazanych do eksploatacji urządzeń uległ poprawie współczynnik: nasycenia sieci z 2,903 km/km 2 do 2,935 km/km 2, zagęszczenia stacji z 0,8766 sztuk/km 2 do 0,8778 sztuk/km 2. W wyniku realizowanych inwestycji i podejmowanych przez spółkę działań, systematycznie obniżamy wskaźnik strat sieciowych. In 2006 the company disposed km electric transmission lines of all voltages (including terminals), transformer stations of total capacity of MVA and grid transformers of total capacity of MVA. Signifi cant part of the power equipment is located in areas of distributed single-family building development. Overhead power transmission lines were 88.4% of length of the possessed grid, share of cable lines was 11.6%. The following equipment was commissioned in the period covered with the report: 573 km of power transmission lines of all voltages, 22 transformer stations, 108 grid transformers. In result of commissioning of the equipment the following factors were improved: grid saturation from km/km 2 to km/km 2, station concentration from pcs./km 2 to pcs./km 2. In result of introduced investments and undertaken activities, the company systematically reduces grid losses. 13

18 Ochrona Środowiska Fowjsponfou!qspufdujpo Działalność proekologiczna jest jednym z priorytetowych działań w strategii naszej spółki. Mając świadomość, iż działalność zakładu ma wpływ na środowisko naturalne, podejmujemy szereg przedsięwzięć, aby te wpływy zminimalizować poprzez stosowanie ekologicznych urządzeń i technologii oraz wdrażanie systemów zarządzania środowiskiem wg norm ISO. W 2006 roku spółka kontynuowała działania organizacyjne i inwestycyjne w zakresie budowy oraz modernizacji obiektów i urządzeń ograniczających skutki oddziaływania na środowisko. Do głównych prac zrealizowanych w tej dziedzinie należy zaliczyć: wykonanie 5 stanowisk ekologicznych pod transformatory, zainstalowanie platformy pod bocianie gniazdo w RE Pruszków, PE Sochaczew, zainstalowanie w ramach budowy, modernizacji lub przebudowy 29 km linii napowietrznych izolowanych (ochrona ptaków) w RE Wyszków, wymianę transformatora z olejowego na ekologiczny w Elektrowni Wodnej Dębe, wymianę łożyskowania smarowego olejem w piaście wirnika turbiny nr 4 na łożyskowanie bezsmarowe. Pro-environment activity is one of priorities of strategy of the company. Our consciousness of the company activity impact on the environment, forces us to take a number of projects towards minimisation of these impacts through implementation of ecological equipment and technologies as well as introduction of environment management systems according to ISO standards. In 2006 the company continued organisational and investments activities in the fi eld of construction and modernisation of objects and equipment reducing impact of environment. The most important projects implemented in that fi eld are: preparation of 5 ecological transformer stands, installation of platform for a stork nest in Pruszków and Sochaczew Power Region, installation in the framework of construction, modernisation or reconstruction of 29 km of insulated overhead power transmission lines (bird protection) in Wyszków Power Region, replacement of oil type transformer into the ecological type in Dębe Hydrogeneration Plant, replacement of oil lubricated bearing in rotor hub of turbine No. 4 into lubrication-free bearing. Inwestycje Jowftunfout Najważniejszym celem prowadzonej działalności w zakresie inwestycji jest przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nowych Klientów oraz modernizacja istniejącej infrastruktury technicznej. Najwyższe nakłady spółka poniosła w związku z budową i modernizacją sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia. Duży wpływ na wartość zrealizowanych środków trwałych w budowie miała modernizacja sieci, wynikająca z konieczności dostosowania do wymogów napięciowych Unii Europejskiej, tj. zmiany napięcia z 220/380 V na 230/400 V. W 2006 roku zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną sumę 168 mln zł. The most important target of investment activity of the company is connection of new Customers to the grid and modernisation of the existing technical infrastructure. The highest investment costs were related to construction and modernisation of medium and low voltage power transmission lines. Modernisation of the grid, resulting from the necessity to adjust to the voltage requirements of European Union, i.e. voltage change from 220/380 V to 230/400 V was of a huge impact of investment costs. Investment projects of total value of PLN 168 million were executed in

19 raport roczny 2006 annual report Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego Uif!nptu!jnqpsubou!bdijfwfnfout!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!jo!uif!gjfme!pg!sftfbsdi!boe!ufdiojdbm!efwfmpqnfou! W zakresie postępu technicznego Prace rozwojowe i modernizacyjne w sieciach elektroenergetycznych powiązane były ze stosowaniem nowych technologii, urządzeń i materiałów w budowie stacji i linii elektroenergetycznych. Dotyczy to głównie: zakończenie przebudowy stacji 110/6 kv Wieliszew do pracy w układzie H4, modernizacja stacji 110/15 kv Ożarów, częściowa modernizacja stacji 110/15 kv Sulejówek, dokończenie modernizacji stacji 110/15 kv Mińsk Mazowiecki, w tym wykonanie układu telemechaniki obiektowej, modernizacja obwodów wtórnych pól linii 110 kv w stacji 110/15 Pomiechówek i EW Dębe, wymiana przekładników prądowych i napięciowych w 14 polach 110 kv w stacjach elektroenergetycznych ZEW-T S.A., modernizacja systemów zdalnego sterowania, nadzoru i wspomagania pracy dyspozytora w RDR RE Jeziorna i Siedlce oraz w Wydziale Ruchu w Centrali, kontynuacja instalowania rozłączników 15 kv sterowanych drogą radiową w głębi sieci SN Rejonów Energetycznych (Pruszków, Jeziorna, Legionowo, Łuków, Ostrołęka i Wyszków), wykonanie łączy światłowodowych w pierścieniu stacji 110/15 kv: Otwock, Józefów, Karczew i Świerk, stacja 110/15 kv Gąsin-Baza Warsztatowa oraz stacja 110/15 kv Ożarów-RDR Pruszków, wykonanie linii radiowej Piaseczno-Sękocin oraz zainstalowanie urządzeń teletransmisyjnych dla łącza Rembertów-Otwock, zainstalowanie rejestratorów rozmów dla RDR RE i Giełdy Energii, rozbudowa centrali A 4400 w siedzibie ZEW-T S.A. oraz centrali telefonicznej w BOK RE Legionowo, modernizacja układów potrzeb własnych w stacjach 110/SN i SN/SN Góra Kalwaria, Kobiałka, Maków Mazowiecki, Karczew, Myszyniec, Krzywda oraz EW Dębe, modernizacja automatyki zabezpieczeniowej w stacjach 110/15 kv: kontynuacja instalowania w stacjach 110/15 kv nowego typu zabezpieczeń cyfrowych SN typu Ex-BEL prod. fi rmy Elkomtech, kontynuacja instalowania w stacjach 110/15 kv cyfro- In the fi eld of technical development Development and modernisation projects in the power transmission lines were related mainly with application of new technologies, equipment and materials in construction of transformer stations and transmission lines. The main project were: fi nish of reconstruction of Wieliszew 110/6 kv station to operation in H4 system, modernisation of Ożarów 110/15 kv station, partial modernisation of 110/15 kv Sulejówek station, fi nish of modernisation of Mińsk Mazowiecki 110/15 kv station, including implementation of object tele-mechanical system, modernisation of secondary circuits of 110 kv cells at Pomiechówek 110/15 station and Dębe Hydrogeneration Plant, replacement of voltage and current transformers in 14 cells of 110 kv in transformer stations belonging to the company, modernisation of remote control, supervision and dispatcher support systems in Regional Grid Operation Centres in Jeziorna and Siedlce Power Regions and in Grid Operation Department in the main offi ce, continuation of installation of 15 kv radio controlled switches in the middle voltage lines in Power Regions (Pruszków, Jeziorna, Legionowo, Łuków, Ostrołęka i Wyszków), implementation of optical waveguide connection in the ring of 110/15 kv stations: Otwock, Józefów, Karczew and Świerk; at 110/15 kv Gąsin-Baza Warsztatowa station and at 110/15 kv Ożarów station Pruszków Regional Grid Operation Centre, implementation of Piaseczno-Sękocin radio line and installation of teletransmission equipment for Rembertów-Otwock connection, installation of phone call recorders at Regional Grid Operation Centres of Power Regions and at Energy Exchange, extension of: A 4400 central at the company s head offi ce. and telephone exchange at Legionowo Customer Service Offi ce, modernisation of internal load systems at Góra Kalwaria, Kobiałka, Maków Mazowiecki, Karczew, Myszyniec, Krzywda and EW Dębe 110/MV and MV/MV 15

20 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego Uif!nptu!jnqpsubou!bdijfwfnfout!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!jo!uif!gjfme!pg!sftfbsdi!boe!ufdiojdbm!efwfmpqnfou! wych zabezpieczeń w polach 110 kv typu REL, REF i RRTC, wdrożenie do użytkowania w RDR RE Wyszków elektronicznej Książki Reklamacji. W zakresie pomiarów W celu usprawnienia pozyskiwania danych do rozliczeń Klientów, obniżenia kosztów związanych z odczytami urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, archiwizacji oraz ułatwienia analizy i kontroli danych pomiarowych Lokalny System Pomiarowo Rozliczeniowy został rozbudowany o drugą instancję bazy danych oraz drugi serwer podczytowy. Wykonany został również sprzęg z Systemem Billingowym, umożliwiający automatyczny transport danych na drodze licznik Lokalny System Pomiarowo Rozliczeniowy System Billingowy. Umożliwiono w ten sposób wystawianie faktur za pobraną energię na podstawie danych odczytywanych zdalnie z układów pomiarowych i automatycznie wprowadzanych do Systemu Billingowego. W celu poprawienia jakości kontroli układów pomiarowych energii elektrycznej, służby Technicznej Obsługi Odbiorców wyposażono w wysokiej klasy analizatory, umożliwiające kompleksową kontrolę układów pomiarowych energii elektrycznej będących pod napięciem i obciążeniem. Zakończono opomiarowanie licznikami z rejestracją profi li energii czynnej i biernej pól 15 kv transformatorów 110/15 kv. Modernizacja miała na celu poprawę jakości rozliczeń międzyrejonowych i diagnostyki miejsc generujących straty poprzez docelowo pełne bilansowanie wszystkich węzłów sieci 110 kv ZEW-T S.A. W zakresie rozwoju informatyki Głównymi obszarami działalności Pionu Informatyki w 2006 roku były: Centralny System Backup u; wdrożenie Centralnego Systemu Backup u umożliwia sporządzanie i gromadzenie w jednym miejscu kopii bezpieczeństwa wszystkich danych z eksploatowanych w spółce systemów informatycznych, zapewniając równocześnie automatyzację zadań administracyjnych w zakresie archiwizacji danych, rozbudowa systemu odczytowego; w ramach realizacji niniejszego projektu stworzono na bazie eksploatowanego w spółce systemu Skome system do zdalnego odczytu stations,modernisation of protection automatic systems at 110/15 kv stations: continuation of installation of new type of digital protection equipment of MV of Ex-BEL type by Elkomtech at 110/15 kv stations, continuation of installation of digital protection equipment of REL, REF and RRTC type at 110 kv cells of 110/15 kv stations, implementation of Electronic Claims Book in Regional Grid Operation Centres of Wyszków Power Region. In the fi eld of measures In order to improve the metering data acquisition for preparation of invoices for Customers, to reduce costs related with readings of metering systems, archive and facilitation of analyses and measuring data control, the Local Metering/ Billing System was extended with second part of data base and second readings server. Interface with Billing System was prepared in order to enable automatic data transfer from a meter through Local Metering/Billing System to the Billing System. That project enabled to prepare the invoice for consumption of electricity basing on remotely read data of measuring systems and automatically introduced to the Billing System. In order to improve the quality of control of electricity measuring systems, Technical Customer Service teams were equipped with high quality analysers enabling complex control of life and loaded measuring system. The project of installation of measuring systems with active and passive energy consumption profi les record of 15 kv cells of 110/15 kv transformers was fi nished. The modernisation aimed at improvement of quality of inter-regional measurements and diagnosis of losses generating locations through intended full balancing of all 110 kv grid buses belonging to the company. In the fi eld of computer technology The main fi eld of activity of Informatics department in 2006 were: Central Backup System; implementation of Central Backup System enables preparation and storage at single place safety copies of all data of computer systems operated 16

ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A.

ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A. ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A. Raport Roczny 2005 Annual Report 2005 Raport Roczny Annual Report ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A. Zakład Energetyczny Łódź - Teren S.A. Spis treści Contents

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków +48 12 646 55 33 +48 12 646 55 10 www.mpec.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t

r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t Elektrownia Skawina S.A. r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t 2 0 0 7 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Wprowadzenie... 4 Wybrane wskaźniki... 8 Najważniejsze wydarzenia 2007 i 2008 roku aż do zamknięcia

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report 2009 Spis treści: Table of contents: 4 I Słowo wstępne Prezesa Zarządu Introductory address of the President of the Management Board 8 I Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report

Raport Roczny. Annual Report Raport Roczny 20 04 Annual Report PL 42-700 LUBLINIEC, ul. Powstańców 54 tel. (+48 34) 35 15 620 tel. (+48 34) 35 15 730 sprzedaż wykładzin tel. (+48 34) 35 15 740 sprzedaż włóknin tel. (+48 34) 35 15

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PKP / Annual Report of PKP Group

Raport Roczny Grupy PKP / Annual Report of PKP Group Raport Roczny Grupy PKP / Annual Report of PKP Group 2007 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Słowo wstępne Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP S.A. Słowo wstępne Prezesa Zarządu PKP S.A. Władze PKP S.A. Grupa

Bardziej szczegółowo

2010 Raport Roczny Annual Report

2010 Raport Roczny Annual Report łączy nas e-biznes 2010 Raport Roczny Annual Report 2 Spis treści Misja 4 List Prezesa Zarządu 8 Akcjonariat 15 Władze 16 Rada Nadzorcza 16 Zarząd 17 Usługi rozliczeniowe 18 System ELIXIR (rozliczenia

Bardziej szczegółowo

02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl

02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa, ul. Cypryjska 72 sekr. tel. +48/22 651 63 66, fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl, http://www.kir.com.pl Annual Report 2002 SPIS TREŚCI TABLE OF

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2003 Annual Report

Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny PKO Banku Polskiego za rok 2003 Spis treści Wybrane dane finansowe na koniec 2002 r. i 2003 r. 3 List Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r.

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 2013 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. 01 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 1 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI INDEX 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej / Letter from the Chairman of the Supervisory Board 07 List Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 4 BANK BPS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze...................................... Governing Bodies...................................12 Rada Nadzorcza..............................

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 2 List Przewodniczącego 4 Słowo wstępne Zarządu 8 Charakterystyka Spółki 20 Uzdatnianie wody 26 Oczyszczanie ścieków 32 Inwestycje 2013-20 Investments in 2013-20 40 Dla dobra

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Raport roczny Grupy PKP 2013 Annual Report of PKP Group 2013 SPIS TREŚCI CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 6 SPÓŁEK GRUPY PKP 1.

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI CONTENTS 07 Władze 07 09 10 11 Akcjonariat Rada Nadzorcza Zarząd Banku Rada Zrzeszenia 14 16 Uwarunkowania makroekonomiczne Działalność Banku w 2011 r.

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku... SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4 A Letter from the Chairman of the Supervisory Board and the President of the Management Board Władze... Governing

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President

Spis treści. Table of contents. 1Statement of the President 2 7 RAPORT ROCZNY ANUALREPORT Spis treści Table of contents List Prezesa Zarządu Wydarzenia roku 27 Władze Spółki i Akcjonariat Notowania giełdowe Oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego Działalność

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny / Annual Report

Raport Roczny / Annual Report Raport Roczny / Annual Report 2014 Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. of the Group of Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT Struktura Akcjonariatu udział w % Shareholding structure shares in % 5,74 34,44 14,23 5,74 5,74 5,74 5,74

Bardziej szczegółowo

2 raport roczny 2002. Letter from President. List Prezesa. Władze Spółki. Company Authorities. Shareholders Structure. Struktura akcjonariatu

2 raport roczny 2002. Letter from President. List Prezesa. Władze Spółki. Company Authorities. Shareholders Structure. Struktura akcjonariatu Spółka LENTEX otrzymała za Sprawozdanie Roczne za 2001 rok III nagrodę w kategorii spółek publicznych w IV edycji konkursu na Najlepsze sprawozdanie finansowe spółki publicznej i niepublicznej. Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual.

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual. Raport Roczny KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl 2008 Annual Report Raport Roczny 2008 Annual Report Co 4 List Prezesa Zarządu An

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2012 Spis treści List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board...3 Słowo wstępne od Zarządu / Foreword by the Managment Board...5 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2005 RAPORT ROCZNY 2005 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ANNUAL REPORT 2004 LETTER TO SHAREHOLDERS MANAGEMENT BOARD REPORT OPINION AND

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS 1 Raport Roczny Grupy PKP 2004 Annual Report of PKP Group SPIS TREŒCI Władze PKP S.A. Słowo wstępne Prezesa Zarządu PKP S.A. Grupa PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. PKP Intercity Sp. z o.o. PKP Przewozy

Bardziej szczegółowo