ZAKŁAD ENERGETYCZNY WARSZAWA-TEREN S.A. ul. Marsa 95, Warszawa tel , fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKŁAD ENERGETYCZNY WARSZAWA-TEREN S.A. ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa tel. 0-22 512-13-11, fax 0-22 673-49-11 www.zewt.com.pl e-mail: bok@zewt.com."

Transkrypt

1

2

3

4 ZAKŁAD ENERGETYCZNY WARSZAWA-TEREN S.A. ul. Marsa 95, Warszawa tel , fax Rejon Energetyczny Pruszków ul. Waryńskiego 4/6, Pruszków tel , fax Rejon Energetyczny Jeziorna ul. Piaseczyńska 52, Konstancin Jeziorna tel , fax Rejon Energetyczny Otwock ul. Warszawska 27, Otwock tel , fax Rejon Energetyczny Legionowo ul. Chopina 5, Legionowo tel , fax Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska 218, Mińsk Mazowiecki tel , fax Rejon Energetyczny Siedlce ul. Piłsudskiego 100/102, Siedlce tel , fax Rejon Energetyczny Sokołów Podlaski ul. Kosowska 65, Sokołów Podlaski tel , fax Rejon Energetyczny Łuków ul. Cieszkowizna 115b, Łuków tel , fax Rejon Energetyczny Garwolin ul. Stacyjna 50, Garwolin tel , fax Rejon Energetyczny Ostrołęka ul. Targowa 37, Ostrołęka tel , fax Rejon Energetyczny Wyszków ul. Pułtuska 116, Wyszków tel , fax Rejon Energetyczny Wołomin ul. Piłsudskiego 61, Wołomin tel , fax Rejon Energetyczny Przasnysz ul. Świerczewo 48, Przasnysz tel , fax Elektrownia Wodna Dębe Skrzeszew tel , fax

5 raport roczny 2006 annual report Spis treści Dpoufout 1. List Prezesa Cele spółki Informacje o spółce...5 Władze...5 Działalność Obsługa Klienta...9 e-bok Edukacja dzieci i młodzieży Zatrudnienie Wielkość i struktura sprzedaży Majątek sieciowy Ochrona środowiska Inwestycje Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego Działania restrukturyzacyjne Bilans Rachunek zysków i strat Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta Letter of President of the Managing Board Company s targets Information about the company...5 Authorities...5 Activity Customer Service...9 e-bok Children and youth education Employment Sale volume and structure Grid assets Environment protection Investments The most important achievements in the fi eld of research and technical development Restructurisation Balance-sheet Financial statement Opinion by Independent Chartered Accountant.. 25

6 List Prezesa Mfuufs!pg!Qsftjefou! pg!uif!nbobhjoh!cpbse Szanowni Państwo, Z prawdziwą przyjemnością przedstawiam Państwu Raport Roczny z działalności Zakładu Energetycznego Warszawa Teren S.A. w 2006 roku. Zawarte w nim informacje pozwolą Państwu zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi naszej spółki. Raport obejmuje podstawowe informacje na temat samej spółki, w tym składu Zarządu i Rady Nadzorczej, obszaru działania oraz struktury organizacyjnej. Ponadto przedstawia strukturę zatrudnienia, sytuację majątkową, prezentuje najbardziej znaczące inwestycje realizowane w 2006 roku oraz osiągnięcia w zakresie rozwoju technicznego zakładu. W naszym raporcie nie pomijamy danych dotyczących wielkości, struktury i rentowności sprzedaży energii elektrycznej, ilości odbiorców oraz planów rozwojowych. Warto w tym miejscu wspomnieć o zdecydowanym wzroście sprzedaży energii w porównaniu do roku poprzedniego, na który złożył się zarówno wzrost liczby odbiorców, jak również wzrost średniego zużycia energii elektrycznej. Przychody spółki wyniosły w 2006 roku ponad mln zł i były o ponad 138 mln zł większe niż rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki fi nansowe ZEW-T S.A. potwierdzają bezwzględny wzrost wartości spółki w 2006 roku. Miniony rok udowodnił, że ZEW-T S.A. bez wątpienia jest fi rmą, która spełnia pokładane w niej nadzieje i dobrze wpisuje się w energetyczną rzeczywistość. Przyszłość to dalszy rozwój i umacnianie pozycji Zakładu Energetycznego Warszawa Teren S.A. już w ramach największej w kraju Polskiej Grupy Energetycznej. Zapraszam do lektury raportu. Ladies and Gentlemen, It is a great pleasure to present you Annual Report of activity of Zakład Energetyczny Warszawa Teren S.A. (Warsaw Terrain Power Distribution Company) in Information presented herein should enable you to recognise the most important issues concerning our company. The Report contains the essential information on our company, including the Managing Board and Supervising Board members, area of activity and organisational structure. Additionally, it presents an employment structure, property status, the most important investments implemented in 2006 and achievements in the fi eld of technical development of the company. Data concerning volume, structure and profi tability of electricity sale, number of Customers and development plans are not omitted in our report. It should be pointed put that electricity sale was dramatically higher in comparison to the previous year, which resulted both from increment of Customers number and increment of average electricity consumption. Company s revenues exceeded the level of PLN million in 2006, which was over PLN 138 million more than in previous years. Very good fi nancial result of ZEW-T S.A. confi rm absolute increment of the company value in Passed year proved that ZEW-T S.A. is a company, which meets hopes put on it and is well situated in the energy market. The future is further development and improvement of the company position in the framework of the largest Polish Power Group. I would like to invite you to read the report. Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny President of Managing Board, General Director Wojciech Lutek Wojciech Lutek 2

7 raport roczny 2006 annual report Cele spółki Dpnqboz!t!ubshfut Misją Zakładu Energetycznego Warszawa Teren S.A. jest spełnianie potrzeb i oczekiwań naszych Klientów w zakresie sprzedaży i dostarczania energii elektrycznej. Mission of Warsaw Terrain Power Distribution Company is to meet needs and expectations of our Customers in the fi eld of sale and distribution of electricity. Cele osiągamy poprzez: identyfi kowanie i reagowanie na sygnały od naszych Klientów oraz analizę ich opinii o świadczonych usługach, doskonalenie procesów w ramach wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000, stosowanie urządzeń elektroenergetycznych o wysokiej jakości, skracanie do minimum czasu przerw w dostarczaniu energii elektrycznej. These targets are gained with: identifi cation and reaction to the signals from our Customers and analyse of their opinions on our services, improvements of processes in the fi eld of introduced Quality Management System in accordance with ISO 9001:2000 standard, implementation of a high quality power equipment, minimalization of electricity supply interruption time. 3

8 4

9 raport roczny 2006 annual report Informacje o spółce Jogpsnbujpo!bcpvu!uif!dpnqboz Władze Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Skarb Państwa reprezentuje Minister Skarbu Państwa. Władzami spółki są: Walne Zgromadzenie ZEW-T S.A. Rada Nadzorcza Zarząd. Nadzór nad działalnością spółki na dzień 1 stycznia 2005 roku pełniła Rada Nadzorcza V kadencji, powołana 28 czerwca 2003 roku w następującym składzie: Przewodniczący Jerzy Owczarek Z-ca Przewodniczącego Irena Niesłuchowska Sekretarz Maria Bereska Członek Dobiesław Tymoczko Członek Tadeusz Żak. W 2006 roku miały miejsce zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki. W dniu 26 kwietnia 2006 roku ze składu Rady Nadzorczej odwołani zostali: Jerzy Owczarek i Dobiesław Tymoczko, równocześnie powołani zostali: Ireneusz Kwieciński i Julian Franciszek Skelnik. W dniu 7 czerwca 2006 roku Rada Nadzorcza oddelegowała na okres od 8 czerwca do 7 września 2006 roku dwóch członków Rady: Ireneusza Kwiecińskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego, Marię Bereskę do pełnienia funkcji Członka Zarządu, Dyrektora ds. Dystrybucji Energii Elektrycznej. W dniu 29 czerwca 2006 roku odwołano cały skład Rady Nadzorczej V kadencji: Irena Niesłuchowska, Ireneusz Kwieciński, Julian Franciszek Skelnik, Maria Bereska oraz Tadeusz Żak i jednocześnie powołano skład Rady na VI kadencję: Julian Franciszek Skelnik Przewodniczący, Monika Nowosielska Wiceprzewodniczący, Tadeusz Żak Sekretarz, Ireneusz Kwieciński i Maria Bereska Członkowie. W dniu 10 sierpnia 2006 roku Minister Skarbu Państwa odwołał ze składu Rady Nadzorczej Ireneusza Kwiecińskiego (oddelegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego) oraz powołał do składu Rady Nadzorczej Katarzynę Basiak-Gała. Authorities Warsaw Terrain Power Distribution Company is a joint stock company owned by the State Treasury. The State Treasury is represented by the State Treasury Minister. The authorities of the company are: General Meeting Supervisory Board Managing Board. Supervision on the company s activities, as per 1 January 2005, was hold by the Supervisory Board of the fi fth term of offi ce, established on 28 June 2003 of the following persons: President Mr. Jerzy Owczarek Vice-president Mrs. Irena Niesłuchowska Secretary Mrs. Maria Bereska Member Mr. Dobiesław Tymoczko Member Mr. Tadeusz Żak. Changes in the Supervisory Board composition took place in Mr. Jerzy Owczarek and Mr. Dobiesław Tymoczko were voted out of offi ce on 26 April 2006 and Mr. Ireneusz Kwieciński and Mr. Julian Franciszek Skelnik were simultaneously appointed to positions in the Board. On 7 June 2006 the Supervisory Board delegated two members of the Board for a period from 8 June 2006 to 7 September 2006: Mr. Ireneusz Kwieciński - to perform function of the President of Managing Board, General Director, and Mrs. Maria Bereska to perform function of Member of the Managing Board, Electricity Distribution Director. The complete composition of the Supervisory Board of the fi fth term of offi ce: Mrs. Irena Niesłuchowska, Mr. Ireneusz Kwieciński, Mr. Julian Franciszek Skelnik, Mrs. Maria Bereska and Mr. Tadeusz Żak were voted out of offi ce on 29 June 2006 and the new Supervisory Board composition was established for a sixth term of offi ce: Mr. Julian Franciszek Skelnik President, Mrs. Monika Nowosielska Vice-president, Mr. Tadeusz Żak secretary, Mr. Ireneusz Kwieciński and Mrs. Maria Bereska Members. The State Treasury Minister voted out of Supervisory Board Mr. Ireneusz Kwieciński on 10 August 2006 (delegated to perform function of the President of Managing Board, General Director) and appointed Mrs. Katarzyna Basiak Gała to the Supervisory Board. 5

10 Informacje o spółce Jogpsnbujpo!bcpvu!uif!dpnqboz Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2006 roku był następujący: Przewodniczący Julian Franciszek Skelnik Wiceprzewodniczący Monika Nowosielska Sekretarz Tadeusz Żak Członek Maria Bereska Członek Katarzyna Basiak-Gała. Na dzień 1 stycznia 2006 roku spółką kierował Zarząd w składzie: Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Jerzy Orłowski Członek Zarządu, Dyrektor ds. Dystrybucji Energii Elektrycznej Andrzej Dribko Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlu Energią Andrzej Walczak. W 2006 roku miały miejsce zmiany w składzie Zarządu spółki. W dniu 7 czerwca 2006 roku odwołano ze składu Zarządu Jerzego Orłowskiego - Dyrektora Naczelnego oraz Andrzeja Dribko - Członka Zarządu ds. Dystrybucji Energii Elektrycznej. Równocześnie w dniu 7 czerwca 2006 roku Rada Nadzorcza oddelegowała dwóch swoich Członków: Ireneusza Kwiecińskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz Marię Bereskę do pełnienia funkcji Członka Zarządu, Dyrektora ds. Dystrybucji Energii Elektrycznej. W wyniku zarządzonych wyborów Członka Zarządu ZEW-T S.A. wybieranego przez pracowników, Członkiem Zarządu spółki został Jerzy Orłowski, w skład Zarządu powołany uchwałą RN z dnia 9 sierpnia 2006 roku. W dniu 30 sierpnia 2006 roku uchwałą Rady Nadzorczej w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifi kacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu i Członka Zarządu, Dyrektora ds. Dystrybucji Energii Elektrycznej, Ryszard Kwitowski został wybrany na stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora ds. Dystrybucji Energii Elektrycznej. Równocześnie w dniu 30 sierpnia 2006 roku Rada Nadzorcza odwołała Marię Bereskę z pełnienia funkcji Członka Zarządu, Dyrektora ds. Dystrybucji Energii Elektrycznej. The composition of the Supervisory Board as per 31 December 2006 was as follows: President Mr. Julian Franciszek Skelnik Vice-president Mrs. Monika Nowosielska Secretary Mr. Tadeusz Żak Member Mrs. Maria Bereska Member Mrs. Katarzyna Basiak-Gała. As per 1 January 2006 the company was managed by the Managing Board composed of: President of Managing Board, General Director Mr. Jerzy Orłowski Member of Managing Board, Electricity Distribution Director Mr. Andrzej Dribko Member of Managing Board, Electricity Trade Director Mr. Andrzej Walczak. Changes in the Managing Board composition took place in Mr. Jerzy Orłowski General Director and Mr. Andrzej Dribko, Member of Managing Board, Electricity Distribution Director, were voted out of offi ce on 7 June Simultaneously, on 7 June 2006, the Supervisory Board delegated its members: Mr. Ireneusz Kwieciński - to perform function of the President of Managing Board and Mrs. Maria Bereska to perform function of Member of the Managing Board, Electricity Distribution Director. In result of the ordered election of a Member of Managing Board of the ZEW-T S.A. elected by employees, the Member of Managing Board become Mr. Jerzy Orłowski, appointed to the Managing Board with Supervisory Board resolution on 9 August In result of a qualifi cation procedure for a post of President of Managing Board and Member of Managing Board, Electricity Distribution Director, the Supervisory Board appointed Mr. Ryszard Kwitowski to the post of Member of Managing Board, Electricity Distribution Director on 30 August Simultaneously, on 30 August 2006, the Supervisory Board voted Mrs. Maria Bereska out of offi ce of Member of Managing Board, Electricity Distribution Director. 6

11 raport roczny 2006 annual report Informacje o spółce Jogpsnbujpo!bcpvu!uif!dpnqboz W dniu 23 września 2006 roku, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifi kacyjnego Wojciech Lutek został wybrany i powołany przez Radę Nadzorczą z dniem 1 października 2006 roku na stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego. Na dzień 31 grudnia 2006 roku spółką kierował Zarząd w składzie: Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Wojciech Lutek Członek Zarządu, Dyrektor ds. Dystrybucji Energii Elektrycznej Ryszard Kwitowski Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlu Energią Andrzej Walczak Członek Zarządu, Dyrektor ds. Usług Produkcyjno-Technicznych Jerzy Orłowski. In result of a qualifi cation procedure, Mr. Wojciech Lutek was selected by the Supervisory Board on 23 September and appointed for the post of President of Managing Board, General Director from 1 October As per 31 December 2006 the company was managed by the Managing Board composed of: President of Managing Board, General Director Mr. Wojciech Lutek Member of Managing Board, Electricity Distribution Director Mr. Ryszard Kwitowski Member of Managing Board, Electricity Trade Director Mr. Andrzej Walczak Member of Managing Board, Production-Technical Services Director Mr. Jerzy Orłowski. Działalność Działalność spółki to: przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej, obrót energią elektryczną, wytwarzanie energii elektrycznej. Podstawową działalność spółka realizuje w oparciu o wymagane prawem koncesje: 1. Koncesja na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej, udzielona przez Prezesa URE na okres do r. Decyzja PEE/13/2700/U/1/98/AP z dnia r. 2. Koncesja na obrót energią elektryczną, udzielona na okres do r. Decyzja OEE/15/2700/U/1/98/AP z dnia r. 3. Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej, udzielona do r. Decyzja WEE/83/2700/N/1/2/2000/MS. Activity The company s activity is: electricity transmission and distribution, electricity trade, electricity generation. The company performs its core business basing on the concessions required by law: 1. Electricity transmission and distribution concession, given by URE President till Decision No. PEE/13/2700/U/1/98/AP of Electricity trade concession, given till Decision No. OEE/15/2700/U/1/98/AP of Electricity generation concession, given till Decision No. WEE/83/2700/N/1/2/2000/MS. 7

12 Informacje o spółce Jogpsnbujpo!bcpvu!uif!dpnqboz Obszar działalności ZEW-T S.A. obejmuje łącznie km 2, co stanowi 5,85% powierzchni kraju. Obecnie grupę Klientów ZEW-T S.A. tworzą mieszkańcy 48 miast i 148 gmin oraz przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność na terenie większości województwa mazowieckiego (z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawa oraz terenów obsługiwanych przez sąsiadujące Zakłady Energetyczne) oraz wycinek województw lubelskiego i warmińsko-mazurskiego. Area of ZEW-T S.A. activity covers total 18,299 km 2, which is 5.85% of Poland s territory. The group of Customers of the company is composed of inhabitants of 48 cities and 148 communes as well as business of the most part of mazovian province (apart of the Warsaw capital city and areas served by neighboring power distribution companies) and a small part of lublin and warmian-mazurian provinces. 8

13 raport roczny 2006 annual report Obsługa Klienta Dvtupnfs!Tfswjdf Dla Zakładu Energetycznego Warszawa Teren S.A. priorytetem jest dbałość o zrozumienie i spełnianie potrzeb Klientów oraz zapewnienie możliwości bezpiecznego i niezawodnego dostarczania energii elektrycznej. Proces obsługi Klienta spółka prowadzi według ściśle określonych procedur zawartych w normie ISO. Klienci indywidualni oraz małe fi rmy obsługiwani są przez rejonowe Biura Obsługi Klienta (BOK), zlokalizowane w siedzibach 13 Rejonów Energetycznych oraz w wybranych Posterunkach Energetycznych. W BOK-ach można uzyskać wszelkie informacje związane z przyłączeniem do sieci, zapoznać się z zasadami i sposobem rozliczeń za energię elektryczną oraz wyjaśnić zagadnienia dotyczące kwestii związanych bezpośrednio z dostarczaniem energii elektrycznej. Klienci spółki mogą liczyć na fachową obsługę przez dobrze wyszkoloną kadrę, składającą się ze specjalistów z zakresu technicznej i handlowej obsługi Klienta. W każdym Rejonie Energetycznym jest również kasa, w której bez dodatkowych opłat można dokonać płatności za energię elektryczną. W trosce o usprawnienie relacji z naszymi Klientami reagujemy na ich zmieniające się potrzeby energetyczne. Do dyspozycji Klientów są nasi doradcy zajmujący się obsługą Klientów Kluczowych. Nasi Klienci mogą w dogodny dla siebie sposób regulować płatności na atrakcyjnych warunkach, zarówno w placówkach Poczty Polskiej, jak i innych wybranych placówkach, tj. w wybranych super- i hipermarketach oraz stacjach benzynowych w ramach sieci VIA i Unikasa. Understanding and meeting Customer s needs and ensuring the safe and reliable electricity supply are priorities of the Warsaw Terrain Power Distribution Company. Customer service process is prepared in accordance with procedures determined in details in ISO standard. Individual Customers and small companies are served in regional Customer Service Offi ces (BOK), located in 13 Power Regions and selected Power Centres. Any information concerning connection to the grid, rules and methods of electricity sale, explanations on questions concerning electricity supply are available in the BOK. Company s Customers could expect professional service by well trained personnel, composed of specialists on technical and commercial Customer service issues. Each of Power Regions is also equipped with cash desk, where electricity payments could be done with no additional fees. Having in mind improvement of our relations with Customers, we react on their changing energy requirements. Our advisers dealing with Key Account Customers are available for them. Our Customers are able to make payments in the most comfortable for them method in Post-Offices and in other locations, i.e. in selected super- and hypermarkets as well as petrol stations in the framework of VIA and Unikasa networks. e-bok W 2006 roku umożliwiliśmy korzystanie z Internetowego Systemu Obsługi Klientów e-bok wszystkim Klientom naszej spółki. Jest to narzędzie umożliwiające Klientom stały kontakt z Biurami Obsługi Klienta. Rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze oraz szybko i bezpiecznie skontaktować się z naszą spółką bez wychodzenia z domu. Korzystanie z serwisu e-bok jest całkowicie bezpieczne. Za pomocą modułu internetowego możliwe jest: wprowadzanie odczytów i na tej podstawie wyliczanie przewidywanej należności, przeglądanie wcześniejszych rozliczeń, pozwalające planować wydatki związane z energią elektryczną, e-bok We made all our Customers able to use the Internet Customer Service System e-bok in That tool enables Customers constant contact with Customer Service Offi ces. That solution helps to safe time and money and to quick and safe contact our company staying at home. Use of e-bok service is absolutely safe. The internet module enables: introduction of meters readings and determination of expected payment for electricity consumption, review of previous billings, enabling to plan costs related with electricity, to check balance the balance presents invoices approved in the billing system, 9

14 Obsługa Klienta Dvtupnfs!Tfswjdf sprawdzanie salda w saldzie widoczne są zatwierdzone faktury w systemie billingowym, wyliczanie zadłużenia według dowolnej daty podanej przez Klienta, wykonanie analizy zużycia w dowolnym okresie; informacje te mogą być prezentowane w formie tabelarycznej i grafi cznej, zgłaszanie reklamacji poprzez wnioski i zapytania, jak również możliwość śledzenia sposobu ich załatwienia, aktualizacja danych teleadresowych (dotyczy tylko adresu korespondencyjnego). determination of backlog according to the date given by the Customer, preparation of electricity consumption analyse; informations could be presented in table and graphic form, lay claims through applications and questions as well as availability to look at the way of solution, updating address data (correspondence address only). Edukacja dzieci i młodzieży Dijmesfo!boe!zpvui!fevdbujpo Jak co roku nasze przedsiębiorstwo przystąpiło do kolejnej edycji ogólnopolskiego programu Bezpieczniej z prądem, koordynowanego przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Celem akcji jest uświadamianie dzieciom zagrożeń, podnoszenie poziomu wiedzy na temat właściwego obchodzenia się z energią elektryczną wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie jej bezpiecznego użytkowania. Akcja skierowana była do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych, składała się z konkursów: plastycznego, plastyczno-literackiego oraz komputerowego. Napłynęło do nas 580 prac, w tym 308 rysunków, 235 prac plastyczno-literackich oraz 37 prezentacji komputerowych nadesłanych przez 130 szkół podstawowych i gimnazjalnych. Prowadzimy również działania edukacyjne tzw. Bezpieczną lekcję, której patronem jest Mazowiecki Kurator Oświaty, mające na celu uświadamianie dzieciom zagrożeń, jakie wynikają z nieprawidłowego korzystania z prądu oraz promowanie bezpiecznego, ekologicznego i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej. As every year, our company joined the consecutive edition of program More safe with current, coordinated by Polish Association of Power Transmission and Distribution. The goal of the action is to make children conscious of threads, to improve the knowledge on appropriate handle of electricity among children and youth as well as promotion of its safe use. The action was targeted to pupils and teachers of primary and secondary schools. It was composed of plastic, plastic/literature and computer competitions. 580 applications were received, including 308 drawings, 235 plastic/literature works and 37 computer presentations sent by 130 primary and secondary schools. We are also involved in education activities called Safe lesson, sponsored by Mazovian Education Supervisor, targeted in making children conscious of threads related with inappropriate use of electricity and promotion of safe, ecological and rational consumption of electricity. 10

15 raport roczny 2006 annual report Zatrudnienie Fnqmpznfou Postawa i zaangażowanie naszych pracowników mają ogromny wpływ na to, w jaki sposób spółka spostrzegana jest na rynku i jak spełniane są oczekiwania Klientów. Mamy świadomość, że od wiedzy i doświadczenia naszych pracowników zależy komfort życia naszych Klientów, dlatego inwestujemy w pracowników poprzez szkolenia, czy dofi - nansowanie studiów. W 2006 roku kontynuowano politykę szkoleń pracowników wszystkich szczebli. Tematyka szkoleń obejmowała różnorodne kierunki: nowoczesne metody zarządzania, fi nanse, rachunkowość, podatki, ubezpieczenia społeczne, ochrona środowiska, marketing, controlling, bhp, języki obce, szkolenia w wydziałach pionu technicznego (szkolenia fachowe dla elektromonterów i kadry inżynieryjno-technicznej). W spółce stale utrzymuje się spadek liczby zatrudnionych osób, a konsekwentna polityka kadrowa Zarządu w kierunku optymalizacji struktury zatrudnienia przynosi zamierzone efekty. W 2006 roku zatrudnienie zmniejszyło się o 2,5%. W celu racjonalnego zarządzania posiadanym potencjałem ludzkim przeprowadzane są rekrutacje wewnętrzne. Pracownicy na bieżąco otrzymują informację o ofertach rekrutacji, co daje im możliwość zmiany stanowiska. W wyniku prowadzonych rekrutacji wewnętrznych wolne stanowiska obsadzane są kompetentnymi osobami. W 2006 roku zmniejszyła się liczba pracowników o niskich kwalifi kacjach, przy równoczesnym wzroście liczby osób z wyższym wykształceniem. W roku 2006 liczba osób z wykształceniem wyższym zwiększyła się o 8,4% w stosunku do roku poprzedniego. Attitude and involvement of our employees are of the great impact on the company s picture in the market and on meeting the Customer s expectations. We know, that the knowledge and expertise of our employee s impacts life comfort of our Customers, so we invest into our employees through trainings and co-fi nancing of their studies. Policy of all levels employees training was continued in The trainings covered various fi elds: modern management methods, fi nance, accountancy, taxes, social insurance, environment protection, marketing, controlling, safety of work, foreign languages, trainings in the technical department s employees (professional trainings for wiremen and technical/engineering staff). Reduction of number of employees is continued in the company and consequent personnel policy of the Managing Board towards optimisation of the employment structure, brings expected results. Employment was reduced with 2.5% in Internal recruitment are made in order to rational manage the personnel potential. The employees currently receive information on recruitment offers, which enables them to change to post. In result of internal recruitment, vacant are fi lled with competent persons. Number of employees of low qualifi cations was reduced in 2006, while highly educated persons number was increased. Number of persons of high education was increased with 8.4% in 2006 in comparison to the previous year. 11

16 Wielkość i struktura sprzedaży Tbmf! wpmvnf!boe!tusvduvsf Wzrost liczby Klientów oraz wzrost średniego zużycia energii elektrycznej spowodowały zwiększenie sprzedaży energii elektrycznej. Na wzrost sprzedaży energii duży wpływ miała koniunktura gospodarcza związana z rozwojem gospodarczym kraju oraz warunki atmosferyczne. Increment of Customers number and of average electricity consumption resulted in increase of electricity sale. Increase of electricity sale was also infl uenced by economy prosperity related with economy development of the country as well as weather circumstances. 12

17 raport roczny 2006 annual report Majątek sieciowy Spółka dysponowała w 2006 roku km linii elektrycznych wszystkich napięć (łącznie z przyłączami), stacjami elektroenergetycznymi o łącznej mocy MVA oraz transformatorami sieciowymi o łącznej mocy MVA. Znacząca część urządzeń elektroenergetycznych znajduje się na terenach o rozproszonej zabudowie jednorodzinnej. Napowietrzne linie elektroenergetyczne stanowiły 88,4% długości posiadanej sieci, udział linii kablowych wyniósł 11,6%. W okresie sprawozdawczym przekazano do eksploatacji: 573 km linii elektroenergetycznych wszystkich napięć, 22 stacje elektroenergetyczne, 108 transformatorów sieciowych. W wyniku przekazanych do eksploatacji urządzeń uległ poprawie współczynnik: nasycenia sieci z 2,903 km/km 2 do 2,935 km/km 2, zagęszczenia stacji z 0,8766 sztuk/km 2 do 0,8778 sztuk/km 2. W wyniku realizowanych inwestycji i podejmowanych przez spółkę działań, systematycznie obniżamy wskaźnik strat sieciowych. In 2006 the company disposed km electric transmission lines of all voltages (including terminals), transformer stations of total capacity of MVA and grid transformers of total capacity of MVA. Signifi cant part of the power equipment is located in areas of distributed single-family building development. Overhead power transmission lines were 88.4% of length of the possessed grid, share of cable lines was 11.6%. The following equipment was commissioned in the period covered with the report: 573 km of power transmission lines of all voltages, 22 transformer stations, 108 grid transformers. In result of commissioning of the equipment the following factors were improved: grid saturation from km/km 2 to km/km 2, station concentration from pcs./km 2 to pcs./km 2. In result of introduced investments and undertaken activities, the company systematically reduces grid losses. 13

18 Ochrona Środowiska Fowjsponfou!qspufdujpo Działalność proekologiczna jest jednym z priorytetowych działań w strategii naszej spółki. Mając świadomość, iż działalność zakładu ma wpływ na środowisko naturalne, podejmujemy szereg przedsięwzięć, aby te wpływy zminimalizować poprzez stosowanie ekologicznych urządzeń i technologii oraz wdrażanie systemów zarządzania środowiskiem wg norm ISO. W 2006 roku spółka kontynuowała działania organizacyjne i inwestycyjne w zakresie budowy oraz modernizacji obiektów i urządzeń ograniczających skutki oddziaływania na środowisko. Do głównych prac zrealizowanych w tej dziedzinie należy zaliczyć: wykonanie 5 stanowisk ekologicznych pod transformatory, zainstalowanie platformy pod bocianie gniazdo w RE Pruszków, PE Sochaczew, zainstalowanie w ramach budowy, modernizacji lub przebudowy 29 km linii napowietrznych izolowanych (ochrona ptaków) w RE Wyszków, wymianę transformatora z olejowego na ekologiczny w Elektrowni Wodnej Dębe, wymianę łożyskowania smarowego olejem w piaście wirnika turbiny nr 4 na łożyskowanie bezsmarowe. Pro-environment activity is one of priorities of strategy of the company. Our consciousness of the company activity impact on the environment, forces us to take a number of projects towards minimisation of these impacts through implementation of ecological equipment and technologies as well as introduction of environment management systems according to ISO standards. In 2006 the company continued organisational and investments activities in the fi eld of construction and modernisation of objects and equipment reducing impact of environment. The most important projects implemented in that fi eld are: preparation of 5 ecological transformer stands, installation of platform for a stork nest in Pruszków and Sochaczew Power Region, installation in the framework of construction, modernisation or reconstruction of 29 km of insulated overhead power transmission lines (bird protection) in Wyszków Power Region, replacement of oil type transformer into the ecological type in Dębe Hydrogeneration Plant, replacement of oil lubricated bearing in rotor hub of turbine No. 4 into lubrication-free bearing. Inwestycje Jowftunfout Najważniejszym celem prowadzonej działalności w zakresie inwestycji jest przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nowych Klientów oraz modernizacja istniejącej infrastruktury technicznej. Najwyższe nakłady spółka poniosła w związku z budową i modernizacją sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia. Duży wpływ na wartość zrealizowanych środków trwałych w budowie miała modernizacja sieci, wynikająca z konieczności dostosowania do wymogów napięciowych Unii Europejskiej, tj. zmiany napięcia z 220/380 V na 230/400 V. W 2006 roku zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną sumę 168 mln zł. The most important target of investment activity of the company is connection of new Customers to the grid and modernisation of the existing technical infrastructure. The highest investment costs were related to construction and modernisation of medium and low voltage power transmission lines. Modernisation of the grid, resulting from the necessity to adjust to the voltage requirements of European Union, i.e. voltage change from 220/380 V to 230/400 V was of a huge impact of investment costs. Investment projects of total value of PLN 168 million were executed in

19 raport roczny 2006 annual report Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego Uif!nptu!jnqpsubou!bdijfwfnfout!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!jo!uif!gjfme!pg!sftfbsdi!boe!ufdiojdbm!efwfmpqnfou! W zakresie postępu technicznego Prace rozwojowe i modernizacyjne w sieciach elektroenergetycznych powiązane były ze stosowaniem nowych technologii, urządzeń i materiałów w budowie stacji i linii elektroenergetycznych. Dotyczy to głównie: zakończenie przebudowy stacji 110/6 kv Wieliszew do pracy w układzie H4, modernizacja stacji 110/15 kv Ożarów, częściowa modernizacja stacji 110/15 kv Sulejówek, dokończenie modernizacji stacji 110/15 kv Mińsk Mazowiecki, w tym wykonanie układu telemechaniki obiektowej, modernizacja obwodów wtórnych pól linii 110 kv w stacji 110/15 Pomiechówek i EW Dębe, wymiana przekładników prądowych i napięciowych w 14 polach 110 kv w stacjach elektroenergetycznych ZEW-T S.A., modernizacja systemów zdalnego sterowania, nadzoru i wspomagania pracy dyspozytora w RDR RE Jeziorna i Siedlce oraz w Wydziale Ruchu w Centrali, kontynuacja instalowania rozłączników 15 kv sterowanych drogą radiową w głębi sieci SN Rejonów Energetycznych (Pruszków, Jeziorna, Legionowo, Łuków, Ostrołęka i Wyszków), wykonanie łączy światłowodowych w pierścieniu stacji 110/15 kv: Otwock, Józefów, Karczew i Świerk, stacja 110/15 kv Gąsin-Baza Warsztatowa oraz stacja 110/15 kv Ożarów-RDR Pruszków, wykonanie linii radiowej Piaseczno-Sękocin oraz zainstalowanie urządzeń teletransmisyjnych dla łącza Rembertów-Otwock, zainstalowanie rejestratorów rozmów dla RDR RE i Giełdy Energii, rozbudowa centrali A 4400 w siedzibie ZEW-T S.A. oraz centrali telefonicznej w BOK RE Legionowo, modernizacja układów potrzeb własnych w stacjach 110/SN i SN/SN Góra Kalwaria, Kobiałka, Maków Mazowiecki, Karczew, Myszyniec, Krzywda oraz EW Dębe, modernizacja automatyki zabezpieczeniowej w stacjach 110/15 kv: kontynuacja instalowania w stacjach 110/15 kv nowego typu zabezpieczeń cyfrowych SN typu Ex-BEL prod. fi rmy Elkomtech, kontynuacja instalowania w stacjach 110/15 kv cyfro- In the fi eld of technical development Development and modernisation projects in the power transmission lines were related mainly with application of new technologies, equipment and materials in construction of transformer stations and transmission lines. The main project were: fi nish of reconstruction of Wieliszew 110/6 kv station to operation in H4 system, modernisation of Ożarów 110/15 kv station, partial modernisation of 110/15 kv Sulejówek station, fi nish of modernisation of Mińsk Mazowiecki 110/15 kv station, including implementation of object tele-mechanical system, modernisation of secondary circuits of 110 kv cells at Pomiechówek 110/15 station and Dębe Hydrogeneration Plant, replacement of voltage and current transformers in 14 cells of 110 kv in transformer stations belonging to the company, modernisation of remote control, supervision and dispatcher support systems in Regional Grid Operation Centres in Jeziorna and Siedlce Power Regions and in Grid Operation Department in the main offi ce, continuation of installation of 15 kv radio controlled switches in the middle voltage lines in Power Regions (Pruszków, Jeziorna, Legionowo, Łuków, Ostrołęka i Wyszków), implementation of optical waveguide connection in the ring of 110/15 kv stations: Otwock, Józefów, Karczew and Świerk; at 110/15 kv Gąsin-Baza Warsztatowa station and at 110/15 kv Ożarów station Pruszków Regional Grid Operation Centre, implementation of Piaseczno-Sękocin radio line and installation of teletransmission equipment for Rembertów-Otwock connection, installation of phone call recorders at Regional Grid Operation Centres of Power Regions and at Energy Exchange, extension of: A 4400 central at the company s head offi ce. and telephone exchange at Legionowo Customer Service Offi ce, modernisation of internal load systems at Góra Kalwaria, Kobiałka, Maków Mazowiecki, Karczew, Myszyniec, Krzywda and EW Dębe 110/MV and MV/MV 15

20 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego Uif!nptu!jnqpsubou!bdijfwfnfout!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!jo!uif!gjfme!pg!sftfbsdi!boe!ufdiojdbm!efwfmpqnfou! wych zabezpieczeń w polach 110 kv typu REL, REF i RRTC, wdrożenie do użytkowania w RDR RE Wyszków elektronicznej Książki Reklamacji. W zakresie pomiarów W celu usprawnienia pozyskiwania danych do rozliczeń Klientów, obniżenia kosztów związanych z odczytami urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, archiwizacji oraz ułatwienia analizy i kontroli danych pomiarowych Lokalny System Pomiarowo Rozliczeniowy został rozbudowany o drugą instancję bazy danych oraz drugi serwer podczytowy. Wykonany został również sprzęg z Systemem Billingowym, umożliwiający automatyczny transport danych na drodze licznik Lokalny System Pomiarowo Rozliczeniowy System Billingowy. Umożliwiono w ten sposób wystawianie faktur za pobraną energię na podstawie danych odczytywanych zdalnie z układów pomiarowych i automatycznie wprowadzanych do Systemu Billingowego. W celu poprawienia jakości kontroli układów pomiarowych energii elektrycznej, służby Technicznej Obsługi Odbiorców wyposażono w wysokiej klasy analizatory, umożliwiające kompleksową kontrolę układów pomiarowych energii elektrycznej będących pod napięciem i obciążeniem. Zakończono opomiarowanie licznikami z rejestracją profi li energii czynnej i biernej pól 15 kv transformatorów 110/15 kv. Modernizacja miała na celu poprawę jakości rozliczeń międzyrejonowych i diagnostyki miejsc generujących straty poprzez docelowo pełne bilansowanie wszystkich węzłów sieci 110 kv ZEW-T S.A. W zakresie rozwoju informatyki Głównymi obszarami działalności Pionu Informatyki w 2006 roku były: Centralny System Backup u; wdrożenie Centralnego Systemu Backup u umożliwia sporządzanie i gromadzenie w jednym miejscu kopii bezpieczeństwa wszystkich danych z eksploatowanych w spółce systemów informatycznych, zapewniając równocześnie automatyzację zadań administracyjnych w zakresie archiwizacji danych, rozbudowa systemu odczytowego; w ramach realizacji niniejszego projektu stworzono na bazie eksploatowanego w spółce systemu Skome system do zdalnego odczytu stations,modernisation of protection automatic systems at 110/15 kv stations: continuation of installation of new type of digital protection equipment of MV of Ex-BEL type by Elkomtech at 110/15 kv stations, continuation of installation of digital protection equipment of REL, REF and RRTC type at 110 kv cells of 110/15 kv stations, implementation of Electronic Claims Book in Regional Grid Operation Centres of Wyszków Power Region. In the fi eld of measures In order to improve the metering data acquisition for preparation of invoices for Customers, to reduce costs related with readings of metering systems, archive and facilitation of analyses and measuring data control, the Local Metering/ Billing System was extended with second part of data base and second readings server. Interface with Billing System was prepared in order to enable automatic data transfer from a meter through Local Metering/Billing System to the Billing System. That project enabled to prepare the invoice for consumption of electricity basing on remotely read data of measuring systems and automatically introduced to the Billing System. In order to improve the quality of control of electricity measuring systems, Technical Customer Service teams were equipped with high quality analysers enabling complex control of life and loaded measuring system. The project of installation of measuring systems with active and passive energy consumption profi les record of 15 kv cells of 110/15 kv transformers was fi nished. The modernisation aimed at improvement of quality of inter-regional measurements and diagnosis of losses generating locations through intended full balancing of all 110 kv grid buses belonging to the company. In the fi eld of computer technology The main fi eld of activity of Informatics department in 2006 were: Central Backup System; implementation of Central Backup System enables preparation and storage at single place safety copies of all data of computer systems operated 16

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. OddziałWarszawa

PGE Dystrybucja S.A. OddziałWarszawa PGE Dystrybucja S.A. OddziałWarszawa Historia i teraźniejszość PGE DYSTRYBUCJA SA Oddział Warszawa Październik 2013 HISTORIA MAZOWIECKIEJ ENERGETYKI 1883-2013 - 1883 rok początki energetyki na Mazowszu.

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ UNIHUT S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres

Bardziej szczegółowo

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16/2015 Data sporządzenia: 2015%06%01 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

RESOLUTION no. 1/2006 of the Ordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna dated 18 April 2006

RESOLUTION no. 1/2006 of the Ordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna dated 18 April 2006 RESOLUTION no. 1/2006 concerning the election of the Chairman In acting pursuant to art. 409 of the Companies Code, the Ordinary General Meeting elects Gabriel Wujek the Chairman of the Meeting. RESOLUTION

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne...3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD...3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ. Część ogólna

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ. Część ogólna Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr.. z dnia.. Tekst obowiązujący od dnia.

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 4 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: 30 września 2015 SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C.

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Stałe Komitety Komitet ALCO Obszar Prezesa Zarządu Komitet Kredytowy Komitet Ryzyka Operacyjnego Biznesowy Komitet Kontroli Wewnętrznej Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Zakłady Chemiczne ZACHEM Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: data: wersja strona 2 z 11 SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sitarz Dział Księgowości. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434

Agnieszka Sitarz Dział Księgowości. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434 Agnieszka Sitarz Dział Księgowości Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434 2009 Dział Administracji 431 Agnieszka Sitarz DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI Dział księgowości Muzeum Narodowego w Kielcach czuwa

Bardziej szczegółowo

Legal framework of electric vehicles business in Poland. Otoczenie prawne dla biznesu EV w Polsce

Legal framework of electric vehicles business in Poland. Otoczenie prawne dla biznesu EV w Polsce 1 Legal framework of electric vehicles business in Poland Otoczenie prawne dla biznesu EV w Polsce 2 Czego się dowiesz? / What you'll learn? Samochody elektryczne w świetle prawa polskiego / EV under Polish

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

E-Biznes Polska Ukraina

E-Biznes Polska Ukraina E-Biznes Polska Ukraina Dr inż. Wacław Iszkowski Prezes Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (C) 1 czerwca 2006 roku, PIIT, "E-biznes Polska-Ukraina" 1 Polska Obszar: 312 700 km 2 Ludność: 38 646

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: Spis treści I.A. Postanowienia ogólne...3 I.B. Zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESD raz struktura IRiESD...4

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

PRACE INŻYNIERSKIE Rok akademicki 2009/2010

PRACE INŻYNIERSKIE Rok akademicki 2009/2010 PRACE INŻYNIERSKIE Rok akademicki 2009/2010 Analiza strat w sieci niskiego napięcia (Analysis of losses in net of low tension) W pracy przedstawione zostaną problemy związane z nielegalnym poborem energii

Bardziej szczegółowo

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer FX rates NBP exchange rate Report date EUR/PLN 4,1944 2015-06-30 USD/PLN 3,7645 ( NBP fixing exchange rate as of Report date) Issuer Name mbank Hipoteczny S.A. CRD compliant

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012 Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych Licheń, listopad 2012 Agenda Dalkia podstawowe informacje o strategii Zasady podejścia do infrastruktury ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chorzowie; Aleja Różana 2; 41-501 Chorzów INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia 2014 roku SPIS TREŚCI I.A.

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 30/2014 Data sporządzenia:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 30/2014 Data sporządzenia: KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 30/2014 Data sporządzenia: 2014-05-16 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 17, 2014 - Proposals of Resolutions

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo