Wydawnictwo Liczba L.p. Tytuł Autor

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydawnictwo Liczba L.p. Tytuł Autor"

Transkrypt

1 Spis ksiąŝek Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej L.p. Tytuł Autor 1. Przewodnik encyklopedyczny zawody Kołkowski L., Nowacki T. (red) PWN i specjalności szkolnictwa zawodowego 2. Zawody i specjalności nauczane w systemie Tuszyński M., Nowacki W. (red) WSiP 2 szt. kształcenia zawodowego 3. Słownik Pedagogiczny Okoń W. PWN 4. Kwestionariusze osobowości w psychologii Sanocki W. PWN 5. Dydaktyka psychologiczna Aebli H. PWN 6. Poradnictwo wychowawczo-zawodowe Brejnak W. (red) WSiP 7. Psychologia Tomaszewski T.( red) PWN 8. Instrumentalizacja badań psychologicznych Cleary A. PWN 9. Rozmowa i wywiad w psychologii Gerstman S. PWN 10. Socjologia małŝeństwa i rodziny-wprowadzenie Adamski F. PWN 11. Plany i struktura zachowania Miller G.A., Galanter E. Biblioteka Współczesnej Psychologii 12. Psychologia w słuŝbie Ŝycia Szewczuk W. WsiP 13. Kształcenie wielostronne stymulujące rozwój Nakoneczna D. WsiP uzdolnień 14. Rozwój i kształtowanie doświadczenia indywidualnego Włodarski Z. Biblioteka Psychologiczna 15. Struktura teorii psychologicznych Paszkiewicz E. PWN 16. Nowiny Psychologiczne 1 PTP 17. Socjologia pracy w zarysie Sztumski J. Instytut Wydawnictw Związków Zawodowych 18. Kierunki współczesnej psychologii ich geneza Rosińska W., Matusewicz Cz. PWN i rozwój 19. Pomoc dziecku upośledzonemu Carr J. PZWL 20. Zdolności intelektualne dzieci letnich i ich Ziółkowska-Rudowicz E. Ossolineum

2 uwarunkowania w pracy szkoły 21. Uczeń z odchyleniami w stanie zdrowia i Ślenzak J. WsiP rozwoju 22. Konflikt w miejscu pracy Sztumski J. CRZZ 23. Psychologiczne determinanty przestępczości Ostrowska K. PWN młodocianych 24. Kryminalistyka Hołyst B. PWN 25. Podstawy psychologii, pedagogiki i zasady Czarnecki K., Gondzik E. ZZDZ dydaktyki dla słuchaczy kursów mistrzowskich 26. Dojrzewanie Jaczewski A., Woynarowicz B. (red.) Wyd. Szkolne i Pedagog. 27. Zdrowie psychiczne Dąbrowski K. (red.) PWN 28. Rodzina i dziecko Ziemska M. (red.) PWN 29. Zaburzenia psychiczne u młodzieŝy Orwid M. (red.) PZWL 30. Higiena psychiczna a wojsko Rydzyński Z. MON 31. Psychologia dziecka niedostosowanego Pospiszyl K., śabczyńska E. PWN społecznie 32. Doradca zawodu studium teoretyczne Wojtasik B. Wyd. Uniw. Wrocł. 2 szt. z zakresu poradoznawstwa 33. Dynamika nerwic psychologiczne aspekty Obuchowska I. PWN zaburzeń nerwicowych u dzieci i młodzieŝy 34. Wychowanie przedszkolne w zarysie Ksztoszek Z. Państwowe zakłady wydawnictw szkolnych 35. Problemy i dylematy andragogiki Marczuk M. Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej 36. Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci Danielewicz T., Koźmińska A., Hagnuska PTHP nerwicowych J. 37. Rola zawodowa pedagoga szkolnego Jundziłł I. Wyd. Szkolne i Pedagog.

3 38. Seks dla kaŝdego Lew-Starowicz Z. IWZZ 39. Współczesne techniki badawcze w psychologii Paluchowski J. (red.) PTP klinicznej 40. Metody pedagogiki specjalnej Haring N.G., Schiefelbusch PWN 41. Psychologiczne prawidłowości uczenia się Włodarski Z. WsiP i nauczania 42. Wybrane zagadnienia z psychometrii i diagnozy Brzeziński J. (red) Uniwersytet Adama psychologicznej Mickiewicza 43. Jak uczyć się samodzielnie Osmelak J. CRZZ 44. Psychologia zabawy Elkomin D.B. WsiP 45. Psposobienie do Ŝycia w rodzinie Sokoluk W., Andziak D. WsiP 46. Wybrane zagadnienia testów projekcyjnych Laboratorium Technik Diagnostycznych PTP Biblioteka Psychologa Praktyka 47. Słownik psychologiczny Szewczuk W. Wiedza Powszechna 48. Poradnik Doradcy Zawodowego Wybór zawodu a praca Wydawnictwa Geologiczne W-wa 49. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania Sojka T., Sojka A. (red.) PTE 2 szt. cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy 50. Bezrobocie w Polsce w XX wieku w świetle Mlonek K. UP badań 51. Warsztat doradcy zawodu aspekty Wojtasik B. PWN 3 pedagogiczno-psychologiczne 52. Komunikacja perswazyjna w poradnictwie Chronowska Włodek J. OSSOLINEUM 2 szt. zawodowym 53. Jak zdobyć zawód i pracę? Suchy S. ITE 54. Społeczne skutki bezrobocia w wymiarze Szylko-Skoczny M. Fund. Friedricha Eberta lokalnym raport z badań empirycznych 55. Zarządzanie wytyczne do osiągnięcia Westwood B. FRP 2 szt.

4 doskonałości 56. Wymagania psychologiczne w doborze osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych Łuczak A. CLOP 3 szt. 57. Gospodarstwo agroturystyczne poradnik Powichrowski L. (red) MPiPS 2 szt. 58. MłodzieŜ na rynku pracy w Polsce w świetle Mlonek K. KUP badań 59. Elementy metodologii badań psychologicznych Brzeziński J. PWN 60. Spadochron praktyczny podręcznik dla osób Bolles Nelson R. FISE 3 szt. planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód 61. Rozwijanie Osobowości SchwalbeB.,H., Zender E. Agencja Wydawnicza PLACET 62. Poradnictwo zawodowe zajęcie Gladding S.T. UP 6 szt. wszechstronne 63. Alkoholizm jako choroba Woronowicz B.T. PARPA 64. Charakterystyka predyspozycji zawodowych Skłodowski H., Kucharski T. Adam Marszałek i osobowościowych bezrobotnych i przedsiębiorców 65. Jak znaleźć dobrą pracę Ludwiczak D. DKL Benefit 2 szt. 66. WdraŜanie i ewaluacja treści kształcenia Symela K. (red) IBE 2 szt. zawodowego tom III 67. Pozycja społeczna a cechy osobowości o Słomczyński K. M. IFiS PAN wzajemnych relacjach w okresie transformacji systemowej 68. Standaryzacja kształcenia zawodowego tom II Baraniak B., Butkiewicz M. IBE

5 L.p. Tytuł Autor 69. Zawodoznawstwo Nowacki T. ITE 2 szt. 70. Człowiek i praca Karney J. IMH 3 szt. 71. Systemy, jakość i standardy kształcenia Bednarczyk H. EP zawodowego 72. Tajemnice Etoh, czyli alkohol i nasze Ŝycie Mellibruda J. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 73. Zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności Kwiatkowski E. (red) FI 2 szt. pracowników w regionie łódzkim 74. Zarządzanie zasobami ludzkimi Armstrong M. Oficyna ekonomiczna 75. Przewodnik po zawodach -aneks Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2 szt. 76. Obsługa Klienta Leland K., Bailey K. DDG Books 77. Podpatrywanie umysłu Eysenck H.M. GWP 78. Gry i zabawy na dobry klimat w grupie Fuchs B. JEDNOŚĆ 79. Jestem dobry - profesjonalne kształtowanie Hors. W. Studio Emka i reklamowanie własnego wizerunku 80. Moc samodyscypliny DuBrin J.A. Oficyna Wyd Sportowych 2 szt. 81. Od zabawy do pracy Turska E. Śląsk 82. Zarządzanie czasem bądź panem własnego Seiwert L. J. Placet czasu 83. Sposób na karierę Klein S. Amber 84. Stanowczo, łagodnie, bez lęku Fijewska-Król M. INTRA 85. Strategie działania Kossowska M. Uniwesitas 86. Testy niezbędne p wyborze zawodu Barret J. Amber i kierunku studiów 87. Anatomia biznesu - motywacje Adair John Studio Emka 88. Psychoprofilaktyka procedury konstruowania programów wczesnej interwencji Gaś Z.B. Wyd. UMCS

6 L.p. Tytuł Autor 89. SzantaŜ emocjonalny Forward S., Frazier D. GWP 90. Jak przetrwać i odnieść sukces w biznesie Bettger F. Studio Emka 91. Samoutrudnianie dobre i złe strony rzucania Doliński D., Szmajke A. PTP kłód pod własne nogi 92. Komunikacja niewerbalna sztuka czytania Bierach A. J. Astrum 2 szt. z twa 93. Komunikacja niewerbalna mowa ciała Thiel E. Astrum 2 szt. 94. M. Talmona koncepcja jednosesyjnej psychoterapii Leśniak F. L. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologicznej MEN 95. Poczucie własnej wartości jak pokochać Wegscheider - Cruse Sharon GWP siebie 96. Przez galaktykę potrzeb psychologia dąŝeń Obuchowski K. Zysk i S-ka 2 szt. ludzkich 97. Siła Ŝycia Gray M. PWN 2 szt. 98. Psychologia tłumu Le Bon Pavo 99. Inteligencja stosunków międzyludzkich Gross S. F. Placet 100. Jak być najbardziej interesującym De Bono Edward Rebis 101. Psychologia kontaktu z klientem Łodygowska E., Rajewska K. KAW 102. Pomaganie męczy wypalenie w pracy Fengler I. GWP zawodowej 103. Supersłuchanie Brześkiewicz Z. COMES 2 szt Wygrywanie negocjacji dla Ŝółtodziobów Ilich J. Rebis 105. Świadomość samego siebie Lanser P. Świat KsiąŜki 2 szt Jak sobie radzić ze stresem Gutman J. JEDNOŚĆ 107. Grupy metody grupowej pomocy Schneider M., Corey G. PTP psychologicznej 108. Zasady komunikacji werbalnej Gronbeck B., German K. Zysk i S-ka 109. Jak wydobyć się z depresji Atkinson Sue PWN

7 110. Grupy Oyster C.K. Zysk i S-ka 111. Stereotypy i uprzedzenia- najnowsze ujęcia Macrae C.N., Stangor Ch. GWP 112. Człowiek istota społeczna Aronson E. PWN 113. Psychologia osobowości Pervin L.A. GWP 114. Osobowość teoria i badania Pervin A.L., Oliver J. WUJ 115. Psychologia zachowań konsumenckich Falkowski A., Tyszka T. GWP 116. Psychologia pracy i organizacji Chmiel N. (red) GWP 117. Opór w psychoterapii jak pracować z trudnym Kottler J.A. GWP klientem? 118. Co moŝesz zmienić a czego nie moŝesz Seligman M. MEDIA RODZINA 119. Optymizmu moŝna się nauczyć Seligman M. MEDIA RODZINA 120. Twój stres Boenish Ed GWP 121. Oddech, który leczy Weller S. GWP 122. Psychologia stosunków międzyludzkich Argyle M. PWN 123. Humanizowanie narcystycznego stylu Johnson S. Jacek Santorskin &CO 124. W harmonii z emocjami jak poznać swój Kinder M. Medium temperament i dobrze go wykostać 125. Inteligencja emocjonalna Goleman D. MEDIA RODZINA 126. Nasz wewnętrzny bohater Pearson C.S. Rebis 127. Kontrola stresu dla Ŝółtodziobów Davidson J. Rebis 128. Asertywność dla Ŝółtodziobów Davidson J. Rebis 129. Od dobrego do wielkiego czynniki trwałego rozwoju i zwycięstwa firm Collins J.C. Jacek Santorski Wyd. Biznesowe 130. Asertywność Alberti R., Emmons M. GWP 131. Ocena psychologiczna pracowników Hoffman E. GWP 132. Układanka osobowości, czyli jak efektywnie Littauer F., Littauer M. Logos współpracować 133. Mapa twoich myśli Buzan T., Buzan B. Ravi

8 134. Zachęcanie Crabb L., Allender D. Areopag motywacji motto na kaŝdy dzień Leyeune E.J. Emka 136. Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej Łęcki K., Szóstak A. BPS 137. Testy inteligencji Stewart H. Horst Studio Emka 138. Odnaleźć siebie drogi do niezaleŝności Kirschner J. Sokrates 139. Relacje z klientem marketing partnerski Gordon I.H. PWE 140. Tak niewiele trzeba by wznieść się ponad Littauer F. Logos przeciętność 141. Zabawa na kaŝdy dzień 152 zabawy grupowe Giacone E. JEDNOŚĆ 142. Zabawa na kaŝdy dzień 183 zabawy grupowe Giacone E., Schiavetta M. Jedność 143. Zabawy w naturze na kaŝdą porę roku Paterman R. JEDNOŚĆ 144. Radość niepracowania Zieliński J.E. Mudra 145. Spokój w pracy Wilson P. Rebis 146. Public Relations- teoria, praktyka, perspektywy Rozwadowska B. Studio Emka 147. Korepetycje z sukcesu Majewska-Opiełka I. Rebis 148. Body-language Furnham A. Petit 149. Interview czyli rozmowa kwalifikacyjna Hacket P. Petit Oferta pracy Fowler A. Petit 151. Podejmowanie decyzji Adair John Petit 152. Coaching i mentoring Parsloe E. Petit 153. Praca w zespole Hardingham A. Petit 154. Pokonać stres Cooper C.L., Palmer S. Petit 155. Know how jak rozwiązać codzienne Cameron-Bandler L., Gordon D. GWP i niecodzienne problemy? 156. Jak szukać pracy w Polsce Gestern A. Difin 157. Teraz trudno mnie zranić 6 strategii suwerenne-go radzenia sobie ze złością oraz krytyką innych Berckah B. JEDNOŚĆ

9 158. Skuteczna prezentacja Jay R.A. Zysk i S-ka 159. Trudni współpracownicy Bernstein A., Craft S. GWP 160. Kreowanie świetnych pomysłów na 101 Foster T. LFC sposobów 161. W co grają ludzie? Berne E. PWN 162. Techniki NLP w tworzeniu dobrych związków Derks L. GWP z ludźmi 163. Konflikty w pracy Edelman R.J. GWP 164 Wszystko moŝesz wynegocjować jak Cohen H. Logos osiągnąć to co chcesz? 165. Sztuka udanego Ŝycia czyli jak osiągnąć Maciuszek J. WPSB szczęście, sukces i powodzenie 166. Odkryj dobre strony trudnych czasów Littacher F. Logos 167. Wypalenie zawodowe-pczyny, mechanizmy, Sęk H.(red) PWN zapobieganie 168. Sztuka rozmowy przez telefon Morey D. Amber 169. Aby być sobą Rogoll R. Logos 170. Myśleć jak psycholog McBurney D.H. GWP lat badań nad bezrobociem w Łodzi Dzięcielska-Machnikowska S. Omega-Praksis Indywidualny Plan Działania poradnik dla KUP absolwenta 173. Skuteczna pomoc psychologiczna Okun B. PTP 174. Mosty zamiast murów o komunikowaniu się Steward John PWN między ludźmi 175. Praktyczna psychologia poznawcza reklama Falkowski A. GWP i marketing 176. Diagnoza psychologiczna- podejście ilościowe Paluchowski J.W. Scholar i jakościowe

10 L.p. Tytuł Autor 177. Doskonalenie kompetencji menedŝerskich Rakowska A., Sitko-Lutek A. PWN 178. Terapia systemowa jako dialog Deissler K.G. Wyd. UJ 179. Psychologia róŝnic indywidualnych wybrane Marszał-Wiśniewska M. GWP zagadnienia 180. Zatrudnianie i aktywizacje zawodowa osób Miller J. Urząd Pracy 4 szt. niepełnospr. rola i zad. syst Urzędów Pracy 181. Wokół problemów zawodowego Siemińska R. (red.) Scholar równouprawnienia kobiet i męŝczyzn 182. Sztuka skutecznego porozumiewania się McKay M., Davis M., Fanning P. GWP 183. Socjologia bezrobocia Borkowski T., Marcinkowski A. (red.) Śląsk 184. Po pierwsze: złam wszelkie zasady Buckingham M., Coffman C. MT Biznes 185. Jak zdobyć pracę Burt S. Placet 186. Naucz się myśleć kreatywnie de Bono E. Prima 187. Rozmowy, które pomagają Sztander W. PTP 188. Droga do sukcesu Qubein N.R. Amber 189. Zarządzanie procesem zmian Carr D.K., Hard K.J., Trahant W.J. PWN 190. Psychologia wpływu społecznego Doliński D. TPO 191. Jak pogłębić inteligencję emocjonalną Segal J. Jacek Santorski&Co Sztuka negocjacji Nierenberg G. I. Emka 193. Jak zdać egzamin Łucki Z Universitas 194. Rehabilitacja zawodowa oraz zatrudnianie osób Potocka A. KUP niepełnosprawnych pytań z rozmowy kwalifikacyjnej Kering Anna, Głogowski Tomasz Capital 196. Praktyczny poradnik poszukiwania pracy Szydłowski B. ISBN 197. Wielkie pytania psychologii Łukaszewski W. GWP 198. Twórcze rozwiązywanie problemów Proctor T. GWP podręcznik dla menedŝerów 199. Pozytywne myślenie czy moŝe szkodzić? Szheich G. GWP

11 200. Lęk społeczny Leary M., Kowalski R.M. GWP 201. Psychologiczne pułapki oceniania Tyszka T. GWP i podejmowania decyzji 202. Niepewność i zakłopotanie Miller S. GWP 203. Empatia o umiejętności współodczuwania Davis M. GWP 204. Wywieranie wraŝenia na innych Leary M. GWP 205. Wywieranie wpływu na ludzi teoria i praktyka Cialdini Robert B. GWP 206 Melancholia Kępiński A. Wyd. Literackie 207 O lęku Wittchen H.U. Springer PWN 208 Jak organizować czas Seiwert L. PWN 209 Metoda warsztatowa w kształceniu umiejętności Majewska-Gałęziak A. (red) Śląsk interpersonalnych 210 Ja Niwiński T. Ravi 211 Kryzys jest szansą Kast V. Jedność 212 Poradnik dla absolwentów pgotowujących Wyrwa A. WSHE Pabianice się do wejścia na rynek pracy 213 Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery Paszkowska-Rogacz A. Kowez zawodowej 214 Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych Larson W. Liber 215 Podstawy zarządzania organizacjami Griffin W.R. PWN 216 Zarządzanie teoria i praktyka Koźmiński A., Piotrowski W. PWN 217 Motywowanie pracowników Sikora J. OWOPO 218 Kreowanie zachowań w organizacji Penc J. Placed 219 Psychologia dzisiejszej pracy Schultz D. PWN 220 Psychologia społeczna w zastosowaniach od Tabaczek-Lachowicz K. teorii do praktyki 221 Motywowanie pracowników Tarczyńska M, Gick A. PWE 222 Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych Sedlak K. WPSB

12 pracowników 223 Selekcja zawodowa Czarnota-Bojarska J. PTP 224 Zatrudnianie i zarządzanie personelem Lanz K. PWN 225 Managment Zarys zarządzania małą firmą Haber L. WPSB 226 Psychopatologia pracy Bańka A. Gemini 227 W tyglu Europy Mole J. 228 Projektowanie opisów stanowisk pracy Kreft Z. 229 Dzień dobry i co dalej Berne E. Rebis 230 Biznesplan w praktyce Miller M. HELION 231 Empatia i jej rozwój u osób pomagających Wilczak- RuŜyczka E. UJ 232 Zanim wystartujesz- roczny plan dla David H.Bangs,Jr. PLACET przedsiębiorczych 233 Interwencja kryzysowa James L.Greenstone Sharon C. Leviton GWP 234 Wywieranie wraŝenia na innych- o sztuce Mark Leary GWP autoprezentacji 235 Sztuka argumentacji- ćwiczenia w badaniu K. Szymanek, K. A. Wieczorek, A.S. PWN argumentów Wójcik 236 Osobowość symbiotyczna i jej leczenie Stephen Jahnson J.Santorski & Co 237 Podstawy umiejętności terapeutycznych Jeanie Albronda Heaton GWP 238 Relacja terapeutyczna Charles J. Elso, Jeffrey A. Hayes GWP 239 Inteligencja geneza, struktura, funkcje Edward Nęcka GWP 240 Asertywność Robert Alberti Michael Emmons GWP 241 Emocje, charaktery i geny J.Santorski, K. Niemczycka J. Santorski & Co 242 Postawy i zmiany postaw Gerd Bohner, Michaela Wanke GWP 243 Podstawy komunikacji społecznej Em Griffin GWP 244 Podaj dłoń David W. Johnson PTP 245 O teorii i praktyce poradnictwa podręcznik akademicki A. Kargulowa PWN

13 246 Marketing w organizacjach non profit A. Sargeant OE 247 Jak skutecznie przekonywać G. Spence REBIS 248 Inteligencja człowieka J. Strelau śak 249 Marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw B. Pawłowska, B. Lunden WDG 250 Jak budować sieci kontaktów ( Notworking) B. Sutton PETIT 251 Komunikacja w grupie P. Hartley ZYSK i S- ka 252 Szkolenia M. Łaguna GWP 253 Rekrutacja pracowników-poradnik dla B. Lunden WDG pracodawcy 254 Marketing usług Pr. Zbiorowa pod red.a.styś PWE 255 Weź tę pracę i kochaj ją D. Tracy REBIS 256 Doskonała kariera M. Eggert REBIS 257 Kreatywność menedŝerów a ich J. Szopiński UJ funkcjonowanie rodzinne, zawodowe i osobowościowe 258 Jak działa reklama J.P.Jones GWP 259 Superwizja w psychoterapii M.C.Gilbert, K.Evans GWP 260 Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. A.Paszkowska- Rogacz BDZ Przegląd koncepcji teoretycznych 261 Rekrutacja i selekcja personelu M. Suchar C.H.BECK 262 Planowanie i projektowanie szkoleń B.Gnypowa OE 263 Podpatrywanie umysłu H. i M.Eysneck GWP zabaw filozoficznych- doświadczanie Roger- Pol Droit GWP codzienności 265 Poradnictwo i pomoc S. J. Murgatroyd ZYSK i S-ka 266 Praca w Europie. Jak, gdzie i za ile?-poradnik J. Skpczak TELBIT 267 Sztuka nawiązywania pierwszego kontaktu U. Degen GWP 268 Zarządzanie kompetencjami zawodowymi G.Filipowicz PWE

14 L.p. Tytuł Autor 269 Wypalenie zawodowe- pczyny H.Sęk PWN i zapobieganie 270 Emocje i motywacja B.Perkinsona, A.M. Colmana ZYSK i S-ka 271 Jak znaleźć pracę w 30 dni G. Tallar EMKA 272 Mowa ciała w pracy M. Hartley JEDNOŚĆ 273 Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, P.Ekman PWN polityce i małŝeństwie 274 Rozmowa która pomaga K. i D. Geldard GWP 275 Charakter na całe Ŝycie? M.Słowikowski RAVI najlepszych odpowiedzi na najtrudniejsze RON Fry AMBER pytania w rozmowie kwalifikacyjnej zawodów z pszłością C.Schumacher, ST. Schwartz ADAMANTAN 278 Zawód z pasją- nauka, praca, kariera P. Hebda, J. Madejski PARK Sp. Z o o 279 Motywacja jako wymiana- modele relacji Cz. Sikorski DIFIN między pracownikiem a organizacją 280 Techniki prezentacji B. Lunden WDG 281 Zarządzanie zasobami ludzkimi- materiały do R. Trochimiuk, J. Sztukowska WSPiZ ćwiczeń 282 Trafność spostrzegania własnych i cudzych H. Brycz IMPULS zachowań 283 Oxford Advanced Learner,s Dictionary A.S.Hornby OXFORD słownik języka angielskiego 284 How to counsel tomorrow? O.Baiocco,F.Giordano,Peter de Media Coach Groot,A.Janas,A. Stein(Editiors) 285 Metody pracy z grupą w poradnictwie A. Paszkowska-Rogacz Biblioteczka Doradcy 2 szt. zawodowym z płytą CD B. M.Tarkowska Zawodowego 286 ABC small business, u Wł. Markowski Wyd. Marcus s.c. 4 szt. 287 Kształcenie modułowe w szkolnych systemach praca zbiorowa pod redakcją ŁCDNiKP

15 edukacji zawodowej J. Moosa 288 Edukacja społeczeństwa informacyjnego J. Moosa ŁCDNiKP 289 Technologia informacyjna w edukacji J. Moosa ŁCDNiKP 290 Edukacja mechatroniczna J. Moosa ŁCDNiKP 291 Organizacja procesu kształcenia J. Moosa ŁCDNiKP ogólnozawodowego w liceum profilowanym część I 292 Organizacja procesu kształcenia J. Moosa ŁCDNiKP ogólnozawodowego w liceum profilowanym część II 293 Organizacja procesu kształcenia J. Moosa ŁCDNiKP ogólnozawodowego w liceum profilowanym część III 294 Działalność Łódzkiego Centrum Doskonalenia ŁCDNiKP Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Moje doświadczenia z edukacją europejską 295 część II ŁCDNiKP 296 Akademickie Biura Karier poradnik. Kamila Adamiak Robert Kornatowski MGiP Departament Rynku Pracy MGiP Pierwsza Praca Pierwszy Biznes Ksztof B. Matusiak 297 Departament Rynku vademecum przedsiębiorczości. Marzena MaŜewska Pracy 298 Informator o zawodach. Redaktor naczelna Wiesława Siwińska Perspektywy Press 299 Techniki teatru improwizacji w programach Kat Koppett Oficyna Ekonomiczna szkoleniowych. 300 Metody aktywizujące w szkoleniach. Mel Silberman p współpracy Carol Oficyna Ekonomiczna Auerbach 301 Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników. Margaret Dale Oficyna Ekonomiczna 5 egzem.

16 302 Ośrodki oceny i rozwoju (narzędzia analizy Charles Woodruffe Oficyna Ekonomiczna i doskonalenia kompetencji pracowników). 303 Outplacement w praktyce. Janine Berg-Peer Oficyna Ekonomiczna 304 Jak załoŝyć firmę w Unii Europejskiej. Ksztof Wach Oficyna Ekonomiczna 305 Jednoosobowa firma Danuta Młodzikowska i Bjorn Lunden BL Info Polska 306 Biznesplan w małej firmie Colin Barrow, Paul Barrow, Robert Brown Helion 307 Jak załoŝyć własną firmę Michael Morris Helion 308 Psychologia motywacji Robert E. Franken GWP 309 Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice George A. Ferguson, Yoshio Takane PWN 310 Pojedynek na słowa. M. Kochan Znak Techniki erystyczne w publicznych sporach. 311 W teatrze prezentacji. O sztuce perswazji. E. Lewandowska-Tarasiuk Wiedza Powszechna 312 Człowiek umysł maszyna. E. Nęcka Znak Rozmowy o twórczości i inteligencji. J. Sowa 313 Inteligencja Geneza Struktura - Funkcje E. Nęcka GWP 314 Podstawy psychoterapii S. Kratochvil Zysk i S-ka 315 Perswazja i uzdrawianie. Analiza porównawcza Jerome D. Frank Instytut Psychologii psychoterapii. Julia B. Frank Zdrowia 316 Pomiar ilościowy w psychologii E. Aranowska Wyd. Nauk. SCHOLAR 317 Pjemność czy konieczność. Psychologia spostrzegania i podejmowania ryzyka. T. Zaleśkiewicz GWP 318 Pamięć zjawiska zwykłe i niezwykłe E. Czerniawska WSiP 319 Badania eksperymentalne w psychologii J. Brzeziński i pedagogice Wyd. Nauk. SCHOLAR 320 Zintegrowana terapia krótkoterminowa J. Preston GWP 321 Trening twórczości E. Nęcka GWP 322 Sztuka prowadzenia poradnictwa przez telefon Pete Sanders Wydaw. WAM

17 323 Skuteczne prowadzenie grupy Ernest-Georg Gade, T. Listing Wydaw. WAM 324 Osobowość dorosłego człowieka R.R.McCrae, P.T. Costa,Jr. Wydaw. WAM 325 Podstawy psychologii i pedagogiki pracy J. E. Karney Oficyna Wydaw. ASPRA-JR 326 Podręcznik trenera S. JarmuŜ, T. Witkowski Biblioteka Moderatora 327 Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. E. Hornowska Wydaw. Nauk. Scholar 328 Człowiek i psychologia. Park Hobby Oprac. J. Rybaczkiewicz Wydaw. PARK 329 Psychologia Ŝycia społecznego W. Wosińska GWP 330 Psych-manipulacje T. Witkowski Biblioteka Moderatora 331 Zimbardo. Psychologia i Ŝycie Philips G. PWN 332 Psychologia ekonomiczna T. Tyszka GWP 333 Koncepcje psychologiczne człowieka J. Kozielecki Akademickie śak Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Wydaw. 334 D. Kubacka-Jasiecka, K. Mudyń Nowe ujęcia i moŝliwości. Adam Marszałek 335 Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka J. Czapiński PWN 336 Psychologia emocji M. Lewis, J.M. Haviland-Jones GWP 337 Temperamenty, charaktery, osobowości Mario Fedeli Wydaw. WAM 338 Psychologia orientacji i poradnictwa J. Guichard, M. Huteau zawodowego Oficyna wydaw. Impuls 339 Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie B. Wojcieszke, M. Plopa Oficyna wydaw. Impuls 340 Pedagogika pracy- doradztwo zawodowe H. Bednarczyk, J. Figurski, M. śurek WSP w Warszawie, 341 Jak wykostać Internet w poszukiwaniu pracy? A. Owczarz HELION 342 Edukacja i przedsiębiorczość a bezrobocie A. Roman 343 Zatrudnienie w Polsce 2005 Maciej Bukowski WyŜ. Szkoa Finansów i Zarządzania w Białymstoku MGiP.- Departament Analiz i Prognoz

18 344 Ekonomicznych Utrata pracy szansą na nowe Ŝycie F. śurakowski Prószyński i S-ka 345 Sztuka współpracy z trudnymi ludźmi R. Cava Amber 346 Poczucie własnej wartości M. McKay, P. Fanning Rebis 347 Skuteczne podejmowanie decyzji S.P. Robbins PWE 348 Jak efektywnie poszukiwać pracy J. Taylor, D. Hardy Oficyna Ekonomiczna 349 Personalna funkcja firmy procesy i procedury kadrowe Z. Pawlak Poltext 350 Gry i zabawy przeciwko agresji R. Portmann Jedność 351 Gry i zabawy na dobry klimat w grupie B. Fuchs Jedność 352 Gry i zabawy kształtujące pewność siebie R. Portmann Jedność Nie ucz mnie, ale pozwól i pomóŝ mi się uczyć! S. Alex / K. W. Vopel Jedność tom I Nie ucz mnie, ale pozwól i pomóŝ mi się uczyć! S. Alex / K. W. Vopel Jedność tom II Nie ucz mnie, ale pozwól i pomóŝ mi się uczyć! S. Alex / K. W. Vopel Jedność tom III Nie ucz mnie, ale pozwól i pomóŝ mi się uczyć! S. Alex / K. W. Vopel Jedność tom IV Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieŝy Klaus W. Vopel Jedność część I Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieŝy Klaus W. Vopel Jedność część II Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieŝy Klaus W. Vopel Jedność część III Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieŝy Klaus W. Vopel Jedność część IV 361 Gender: Wizerunki kobiet i męŝczyzn w kulturze E. Durys, E. Ostrowska Rabid 2 egzem.

19 362 Zasoby ludzkie planowanie i zarządzanie A. Dejnaka One Press 363 Podstawy psychologii sądowej Marc J. Ackerman GWP 364 Sztuka pisania A. Wiszniewski Videograf II 365 Szukam pracy Rozmowy kwalifikacyjne M. Lucas, Putti von Rahden Astrum 366 Jak zatrudnić i zatmać najlepszych K. Kwicka-Szpor MT Biznes 367 Ja ty my. Psychologiczne moŝliwości J. Mallibruda Instytut Psychologii ulepszania kontaktów międzyludzkich Zdrowia 368 Reklama jako proces komunikacji A. Benedikt Astrum 369 Motywakcja Klaus Kobjoll Astrum 370 Coaching J. Starr PWE 371 Psychologia dla pracowników socjalnych Carole Sutton GWP 372 Grupowe rozwiązywanie problemów Mike Robson PWE 373 Kobieta w zarządzaniu S. Vinnicombe, N. L. Colwill Astrum 374 Szukam pracy. Dla kobiet ze średnim E. Stacewicz Astrum wykształceniem 375 Co robić, Ŝeby jak najwięcej zrobić w ciągu dnia P. Pickering Amber pracy 376 Szukam pracy. Dla kobiet z wyŝszym E. Stacewicz Astrum wykształceniem 377 Komunikacja międzyludzka. Trening sukcesu Vera F. Birkenbihl Astrum ćwiczenie własnego umysłu 378 Mowa ciała zdradzi więcej niŝ tysiąc słów Erhard Thiel Astrum 379 Zajęcia psychoedukacyjne dla M. Kisiel Instytut Psychologii 380 współuzaleŝnionych - scenariusze Tolerancja i wielokulturowość wyzwania XXI wieku 381 Come and Study in Poland Zdrowia A. Borowiak, P. Szarota Academica wydaw. SWPS KOWEZiU Warszawa 2005

20 382 Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego The impast of cultural on students expectations from career conunsellors Sztuka perswazji czyli język wpływu i manipulacji w praktyce Sztuka perswazji czyli język wpływu i manipulacji Struktury i procesy kształtujące łódzki region społeczno - gospodarczy A. Czerkawska, A. Czerkawski KOWEZiU Warszawa 2005 WyŜsza Szkoła humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi A. Batko One Press Power A. Batko One Press Power Pod red. A. Jewtuchowicz i A. Suliborskiego Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska U Ł 387 Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego A. Czerkawska, A. Czerkawski KOWEZiU 388 Gminne Centrum Informacji doświadczenia H. Bednarczyk, T. Kupidura, M.śurek MPiPS- biblioteczka i pszłość. PORADNIK Rynku Pracy 389 Statystyczne metody analizy bezrobocia W. Makać Krajowy Urząd Pracy 390 SEMINARIUM Koncepcja szkolenia modułowego w edukacji ustawicznej w kontekście budowy społeczeństwa opartego na wiedzy Pakiet materiałów informacyjno-dydaktycznych dla uczestników I. Kacek, J. Pacholec, J. Iwanowska Projekt PHARE 2000 nr PL Gospodarka odpadami poradnik przedsiębiorcy Jak pgotować lokalny program rozwoju przedsiębiorczości? poradnik dla gmin i powiatów Sektor spoŝywczy i handlu artykułami spoŝywczymi dostosowanie MSP do M. Wladarz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości W. Dziemianowicz Polska Agencja Rozwoju T. Kierkowski Przedsiębiorczości R. Knopik M. Obiedziński J. Kujawa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

21 wymogów Unii Europejskiej poradnik przedsiębiorcy Ochrona środowiska ochrona wód poradnik przedsiębiorcy Nagrodzone przedsięwzięcia na obszarach wiejskich Laureaci konkursu SPOSÓB NA SUKCES Sytuacja młodzieŝy na rynku pracy w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej Czynniki sukcesu wybranych ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w Polsce Gminne Centrum Informacji Usługi urzędów pracy bliŝej klientów D. Anders L. Wojaczek B. Krześniak B. Łęcka-Mularczyk M. Napiórkowska-Gzula G. Słowiński A. Woszczek pod red. M. Szylko-Skoczny Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dom Wydaw. Elipsa Warszawa 1998 K. B. Matusiak Ministerstwo Gospodarki K. Zasiadły Warszawa 2001 A. Miałka - Kruszewska Warszawa Samozatrudnienie wśród bezrobotnych międzynarodowa konferencja Zeszyt informacyjno metodyczny dla specjalistów do spraw szkolenia bezrobotnych 401 Pośrednictwo Pracy doświadczenia i problemy 402 Bezrobocie i polityka zatrudnienia w Polsce sprawozdania i referaty z konferencji 403 Samozatrudnienie poradnik dla kreatywnych red. K. Zasiadły Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej H. Bednarczyk KUP 1996 I. Wolińska Cz. Nowicki B. Wełpa Urząd Pracy Warszawa 1994 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa 2002 Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego Łódź

22 404 Lokalna przedsiębiorczość w Polsce problemy i metody pobudzania 405 Elementy prawa Plany zawodowe bezrobotnych pielęgniarek i połoŝnych województwa łódzkiego raport z badań Warunki do tworzenia małych firm w województwie łódzkim informator dla doradców słuŝb zatrudnienia 408 Gospodarstwo agroturystyczne - poradnik 409 Psychologia i Ŝycie 410 Trening asertywności (scenariusz i wykłady) L. Pasieczny Fundacja Współpraca- Nauka-Kultura Centrum Dydaktyczne Przedsiębiorczości 1997 J. Lewandowski Szkolne i Pedagogiczne WUP Łódź 2001 K. Kaczmarek Z. Gołąb WUP L. Powichrowski Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Richard J. Gerrig Wyd. Naukowe PWN Philips G. Zimbardo M. Król - Fijewska PTP Instytut Psychologii zdrowia i Trzeźwości Hal Stone, Sidra Stone Zysk i S-ka 411 Obejmując nasze Ja podręcznik metody Voice Dialogue 412 Sposoby komunikacji interpersonalnej Peter Thomson Zysk i S-ka 413 Twoja rola w zespole R. Meredith Balbin GWP 414 Zasady zachowania w organizacji Stephen P. Robbins Zysk i S-ka 415 Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii Gerald Corey Zysk i S-ka 416 NLP Terapia krótkoterminowa Ian McDermott, Wendy Jago GWP 417 Budowanie poczucia własnej wartości - Sue Atkinson Zysk i S-ka praktyczny poradnik 418 Style charakteru Stephen M. Johnson Zysk i S-ka 419 Zarządzanie karierą przekład: Dorota Piotrowska Wyd. Studio EMKA 2

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 151 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 8 października 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr letni 2013/2014

Biblioteka. Nowości książkowe semestr letni 2013/2014 Biblioteka Nowości książkowe semestr letni 2013/2014 1) BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 2) PRAWO 3) EKONOMIA, finanse 4) Bankowość i rynki finansowe 5) Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 6) LOGISTYKA 7)

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI

WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI 1. Informacja biznesowa... 2 3. Biznes i ekonomia, ekonometria i statystyka, e-biznes... 3 4. Biznes międzynarodowy, handel zagraniczny, promocja Polski... 4 5. Unia Europejska...

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

Marek Gołkowski, Wydawnictwa. Anna Kiermut, Maria. Majewska-Meyers. Dariusz Dwojewski, Agnieszka Rumik. Krztoń

Marek Gołkowski, Wydawnictwa. Anna Kiermut, Maria. Majewska-Meyers. Dariusz Dwojewski, Agnieszka Rumik. Krztoń Lp. Ibuk ID Tytuł Autor 1 64625 "Gdybym znał dobrze język polski..." Wybór tekstów z ćwiczeniami do nauki gramatyki polskiej dla cudzoziemców Marek Gołkowski, Wydawnictwa Anna Kiermut, Maria Kuc, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/E

Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/E Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/E Świadczenie: zakup i dostawa poniższych książek Zleceniodawca: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Biblioteka, ul. Dolna Brama 8, 80-821

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2- Formularz oferty nr 1/2015/E

Załącznik nr 2- Formularz oferty nr 1/2015/E Dane oferenta: Osoba do kontaktu: Załącznik nr 2- Formularz oferty nr 1/2015/E Zamówienie obejmuje zakup i dostawę niżej wymienionych książek: Lp. Tytuł Autor Wydawni ctwo Rok Ilość 1. Ekonomika współczesnej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia Nazwa przedmiotu Społeczeństwo Polskie XX wieku Wykładowca dr Jarosław Chodak Typ przedmiotu(w,ćw, W + CA kw, sem.) Rok studiów I rok studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych Semestr letni Liczba

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Longman preparation course for the TOEFL Test : ibt / Deborah Phillips. White Plains, NY : Pearson Education, 2007. Biblioteka Wydziału Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ lipiec 2009

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ lipiec 2009 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ lipiec 2009 0/B NAUKA I KULTURA Słownik wiedzy o kulturze / [aut. haseł] Wojciech Antosik [i in. ; red. Krystyna Kubalska-Sulkiewicz i

Bardziej szczegółowo

Działania rozwojowe dla branży Sprzedaż

Działania rozwojowe dla branży Sprzedaż Działania rozwojowe dla branży Literatura dla branży Tematyka Autor Tytuł Wydawnictwo Victor Scheitlin Listy kontrolne dla handlowców Wolters Kluwer Polska ABC Ken Burnett Relacje z kluczowymi klientami

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ LUTY 2009 0/B NAUKA I KULTURA Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie / red. prowadzący Wojciech Baturo. - Warszawa : Wydaw. Naukowe

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU

PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU ROK AKADEMICKI 2015/2016 PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU OPIEKUN: PROF. UG DR HAB. ANNA MARIA ZAWADZKA WPROWADZENIE Zagadnienia realizowane w ramach ścieżki Psychologia organizacji, zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ EKSPERTÓW SPIS TREŚCI

ZESPÓŁ EKSPERTÓW SPIS TREŚCI ZESPÓŁ EKSPERTÓW: prof. dr hab. Andrzej Rabczenko dr Anna Jeznach dr Tomasz Tomaszewicz dr Konrad Maj Anna Kurowska ElŜbieta Cała Małgorzata Szymaniuk-Kruk Alicja Chróściel SPIS TREŚCI STRONA - 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ SIERPIEŃ 2008

ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ SIERPIEŃ 2008 ZESTAWIENIE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ SIERPIEŃ 2008 0/C MULTIMEDIA A child for life = Wieczne dziecko / producted, directed by Susan Fleisher, Ron Orders. - Warszawa : "Parpamedia",

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe - semestr zimowy 2012/2013 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse publiczne 3) Bankowość i innowacje finansowe 4) International business & finanse 5) Rynki finansowe i doradztwo

Bardziej szczegółowo

Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci: praca socjalna

Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci: praca socjalna Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci: praca socjalna Spis treci dokumentu VI.2.D.2. Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone odrbnie dla kadej specjalnoci VI.2.D.2.3.PS.

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych (PWSBIJO) Poznan University College of Business and Foreign Languages Ul. Niedziałkowskiego

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wybór: Wiesława Leszko Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile www.bp.pila.pl 2 Spis treści I. Autyzm s. 3-10 II. Klasy wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZASOBY LUDZKIE 17 MARKETING LOGISTYKA FINANSE RACHUNKOWOŚĆ 37 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE GEOGRAFIA I TURYSTYKA CZASOPISMA

EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZASOBY LUDZKIE 17 MARKETING LOGISTYKA FINANSE RACHUNKOWOŚĆ 37 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE GEOGRAFIA I TURYSTYKA CZASOPISMA EKONOMIA ZARZĄDZANIE SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 2 11 16 ZASOBY LUDZKIE 17 SERIA BŁYSKOTLIWE ZARZĄDZANIE MARKETING SERIA MARKETING BEZ TAJEMNIC LOGISTYKA FINANSE 20 21 27 28 32 RACHUNKOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ibuk ID książki Tytuł pozycji Wydawnictwo

Ibuk ID książki Tytuł pozycji Wydawnictwo LP Ibuk ID książki Tytuł pozycji Wydawnictwo Ilość dostępów 1 8 Podstawy ekonomii Wydawnictwo Naukowe PWN 5 2 13 Administracja publiczna Wydawnictwo Naukowe PWN 5 3 15 Badania marketingowe Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHATRONIKA

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHATRONIKA Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHATRONIKA Program nauczania Nazwa przedmiotu: Pedagogika ogólna Prowadzący: Dr

Bardziej szczegółowo