Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Teresa Szot-Gabry Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Metodologiczne podstawy projektowania systemów pomiaru ekonomicznego w rachunkowo ci The methodological basis for designing of economic measurement systems in accounting Streszczenie: Jednym z g ównych nurtów w rozwoju teorii i praktyki rachunkowo ci jest poszukiwanie nowych koncepcji pomiaru ekonomicznego oraz obejmowanie pomiarem dziedzin do tej pory nie obj tych systemem rachunkowo ci. Wymaga to opracowania odpowiedniego modelu teoretycznego i praktycznego. G ównym paradygmatem w teorii rachunkowo ci jest dualne postrzeganie maj tku jako zasobów i finansuj cych je kapita ów. W aspekcie praktycznym rachunkowo przejawia si poprzez prowadzenie systemu pomiaru wielko ci ekonomicznych, który dzia a w konkretnym podmiocie gospodarczym. Cech rachunkowo ci jest jej elastyczno i umiej tno dostosowania si do potrzeb informacyjnych odbiorców informacji. Oznacza to mo liwo modelowania w ramach rachunkowo ci czyli tworzenia modeli pomiaru wielko ci ekonomicznych w dziedzinach nie obj tych systemem rachunkowo ci, przy respektowaniu paradygmatów teoretycznych. W artykule zagadnienie modelowania w rachunkowo ci zosta o zobrazowane na przyk adzie modelu rachunkowo ci opracowanego dla ma ych firm, modelu pomiaru kapita u intelektualnego przedsi biorstwa oraz systemu rachunkowo ci trójwymiarowej. Abstract: One of the main currents in the development of accounting theory and practice is to search for new concepts of economic measurement and to include the areas which have not been hitherto covered by any accounting system in such measurement. This requires an appropriate theoretical and practical model to be developed. The principal paradigm in accounting theory is the dual perception of assets as resources and capitals which finance them. In its practical aspect, accounting manifests itself through the introduction of a system for measurement of economic quantities which operates in a particular business entity. A characteristic of accounting is its flexibility and ability of adaptation to information needs of information recipients. This means the possibility of modelling in accounting that is, the creation of a model for measurement of economic quantities in the areas not covered by any accounting system, while respecting the theoretical paradigms. The present article illustrates the issue of modelling in accounting based on the example of an accounting model developed for small businesses, a model for measurement of an enterprise s intellectual capital as well as triple-entry bookkeeping.

2 180 T. Szot-Gabry Wprowadzenie Rachunkowo nale y rozpatrywa w dwóch wymiarach: jako nauk, o jednoznacznie okre lonych paradygmatach, które stanowi jej podstawy teoretyczne oraz jako dzia alno praktyczn, która przejawia si poprzez prowadzenie systemu rachunkowo ci w konkretnych podmiotach, przy respektowaniu zasad wynikaj cych z wypracowanej teorii. Cech ka dej dyscypliny naukowej jest ci g y proces doskonalenia metodologii, która pozwala na powi kszanie zasobów wiedzy w ramach tej dyscypliny. Rachunkowo jako nauka i dziedzina praktyczna wype nia te wymogi, o czym wiadczy rozwój tej dziedziny od czasów Staro ytno ci, poprzez redniowiecze, okres rewolucji przemys owej, po czasy wspó czesne, przejawiaj cy si opracowywaniem nowych koncepcji i rozwi za praktycznych. Obecnie jednym z g ównych nurtów w rozwoju teorii i praktyki rachunkowo ci jest poszukiwanie nowych koncepcji pomiaru ekonomicznego oraz obejmowanie pomiarem dziedzin do tej pory nie obj tych systemem rachunkowo ci. Wymaga to opracowania odpowiedniego modelu teoretycznego i praktycznego. Rachunkowo jest dyscyplin naukow, opieraj ca si na zestawie paradygmatów i zasad, jednak e w aspekcie praktycznym jest dziedzin elastyczn, bowiem dostosowuje si do potrzeb praktyki gospodarczej, a jej rol, uogólniaj c jest dokonywanie systematycznych pomiarów ekonomicznych, co umo liwia ostatecznie odzwierciedlanie sytuacji maj tkowej i finansowej analizowanego podmiotu oraz wyniku finansowego zrealizowanego przez ten podmiot, a tak e innych istotnych wielko ci ekonomicznych. Z rozwojem teorii musi i w parze rozwój systemów rachunkowo ci stosowanych w praktyce, stanowi cych wyraz wdro enia nowych rozwi za do praktyki gospodarczej. Proces transformacji teorii do praktyki wymaga zastosowania adekwatnej metodologii i tym aspektom po wi cone s rozwa ania zawarte w tym artykule. Celem artyku u jest analiza metodologicznych podstaw projektowania systemów pomiaru ekonomicznego w rachunkowo ci w uj ciu teoretycznym i praktycznym. Zagadnienie to zostanie zobrazowane na przyk adzie modelu rachunkowo ci opracowanego dla ma ych firm, modelu pomiaru kapita u intelektualnego przedsi biorstwa oraz systemu rachunkowo- ci trójwymiarowej. Cechy rachunkowo ci jako nauki i dzia alno ci praktycznej G ówn cech rachunkowo ci jest jej elastyczno i umiej tno dostosowania si do potrzeb informacyjnych odbiorców informacji. Oznacza to mo liwo modelowania w ramach rachunkowo ci czyli tworzenia modeli pomiaru wielko ci ekonomicznych w dziedzinach nie obj tych systemem rachunkowo ci, przy respektowaniu paradygmatów teoretycznych, z których nadrz dnym jest dualne postrzeganie maj tku podmiotu i finansuj cych go kapita ów, co z kolei prowadzi do równowagi aktywów i pasywów w zestawieniu bilansowym. Rachunkowo w aspekcie praktycznym przejawia si poprzez systemy rachunkowo ci dzia aj ce w podmiotach gospodarczych. Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

3 Metodologiczne podstawy projektowania systemów pomiaru ekonomicznego 181 Uogólniaj c, system rachunkowo ci wykszta ci si w celu pomiaru przyrostu kapita u i systematycznego dokonywania rozrachunków przez podmioty gospodarcze, a jego praktycznym przejawem jest ewidencja operacji gospodarczych. System ten ewaluowa, co ma miejsce tak e dzi, dostosowuj c si do potrzeb jednostek gospodaruj cych w zmieniaj cym si otoczeniu i do potrzeb odbiorców powstaj cej informacji w postaci sprawozda finansowych, bowiem podstawowym zadaniem rachunkowo ci by o i jest odzwierciedlenie dzia alno ci gospodarczej jednostki oraz pomiar osi ganych efektów ekonomicznych. W wyniku rozwoju rachunkowo ci wykszta ci a si jej teoria i praktyczne systemy. W literaturze przedmiotu rozró nia si wi c nauk rachunkowo- ci i systemy rachunkowo ci dzia aj ce w konkretnych jednostkach gospodarczych. W opracowaniach naukowych z zakresu rachunkowo ci mo na spotka szereg definicji rachunkowo ci, które podkre laj aspekty teoretyczne i praktyczne tej dziedziny. Zgodnie z definicj Ameryka skiego Stowarzyszenia Rachunkowo ci, rachunkowo jako nauka stanowi dyscyplin ekonomiczn, zajmuj c si teori pomiaru ekonomicznego i teori analizy wielko ci ekonomicznych, charakteryzuj cych dzia alno gospodarcz jednostki ekonomicznej w uj ciu retrospektywnym i prospektywnym. Istot tego pomiaru jest respektowanie ogólnie przyj tych podstawowych za o e i zasad 1. Praktyka rachunkowo ci, która ma swoje ród o w naukowej teorii rachunkowo ci i wielowiekowej tradycji, dotyczy zawsze konkretnego podmiotu gospodarczego, który posiada okre lony kapita i dysponuje okre lonym maj tkiem realizowana jest poprzez system rachunkowo ci. Na system rachunkowo ci sk adaj si metody i procedury oraz rodki techniczne i zasoby ludzkie systematycznie stosowane do tworzenia kwantytatywnej informacji finansowej. Poprzez system rachunkowo ci, który jest zbiorem metod i technik identyfikowania, mierzenia i komunikowania informacji ekonomicznych, realizowana jest procedura przetwarzania danych dotycz cych operacji gospodarczych w informacj finansow, aby ró ne osoby zainteresowane oraz decydenci mogli dokonywa prawid owych, racjonalnych ocen przy podejmowaniu decyzji. Funkcj systemu jest dostarczanie kwantytatywnej finansowej informacji o jednostce ekonomicznej, u ytecznej przy dokonywaniu wyboru mi dzy alternatywnymi sposobami dzia ania. Dzia aj cy w jednostce gospodarczej system rachunkowo ci spe nia tak e szereg innych funkcji: sprawozdawcz, homeostatyczn, podatkow, komunikacyjn, dowodow, statystyczn a tak e kulturotwórcz, bowiem poziom rozwoju rachunkowo ci jest pochodn poziomu rozwoju gospodarki pa stwa i wiadomo ci ekonomicznej przedsi biorców. Uwzgl dniaj c aspekt teoretyczny i praktyczny nale y stwierdzi, i rachunkowo s u y nie tylko ewidencji operacji gospodarczych, pomiarowi g ównych wielko ci ekonomicznych i sporz dzaniu sprawozda finansowych, ale te wykorzystaniu powsta ej w ten sposób informacji do analizy retrospektywneji prospektywnej dzia alno ci przedsi biorstwa, a tak e podejmowaniu zasadnych decyzji za- 1 M. Dobija (red.), Organizacja rachunkowo ci, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999, s. 11. ZN nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010

4 182 T. Szot-Gabry rz dczych. Rachunkowo spe nia powy sze zadania, bowiem jest to jedyna dyscyplina ekonomiczna, która w sposób ci g y tworzy dane o operacjach gospodarczych i w ramach której dokonuje si systematycznego pomiaru ekonomicznych efektów gospodarowania firmy. Podej cie do rachunkowo ci w dwóch poziomach: teoretycznym i praktycznym jest metodologiczn podstaw dla projektowania nowych koncepcji pomiaru w tej dziedzinie, co zostanie pokazane na przyk adach: modelu rachunkowo ci dla ma ych firm, modelu pomiaru kapita u intelektualnego przedsi biorstwa oraz systemu rachunkowo ci trójwymiarowej. Modelowanie w rachunkowo ci przes anki teoretyczne Rozpatruj c zadania rachunkowo ci zarówno w aspekcie teoretycznym, jak te praktycznym, nale y stwierdzi, e zajmuje si ona pomiarem wielko ci ekonomicznych. Uwzgl dniaj c pomiar jako punkt odniesienia mo na zestawi cztery g ówne kierunki bada teoretycznych w rachunkowo- ci 2 : zagadnienia rozwoju metodologii pomiaru ekonomicznego wielko- ci charakteryzuj cych dzia alno podmiotu, zagadnienia rozszerzania pomiaru na dziedziny nie obj te dotychczas pomiarem ekonomicznym, zagadnienia tworzenia i doskonalenia systemu informacji ekono- micznej, zagadnienia doskonalenia techniki zapisu, przetwarzania i prezentacji wyników procesów pomiarowych. W odniesieniu do wymienionych g ównych kierunków bada teoretycznych w rachunkowo ci, problematyka sformu owania modeli teoretycznych i systemu pomiaru w praktyce po danych wielko ci ekonomicznych wpisuje si przede wszystkim do drugiego i trzeciego nurtu bada. Celem modelowania w rachunkowo ci jest urzeczywistnienie pomiaru kluczowych kategorii ekonomicznych w ramach rachunkowo ci jednostek gospodarczych, dla których obecnie nie istnieje odpowiedni system pomiaru. Zgodnie z Y. Ijiri, teorie rachunkowo ci s konstruowane, aby zrealizowa dwa g ówne cele 3 : opis istniej cego systemu rachunkowo ci, lub udoskonalenie tego systemu. Pierwszy wskazany przez autora zakres bada wymaga podej cia pozytywnego, w ramach którego badacz d y do formu owania uogólnie istniej cych praktyk rachunkowo ci. Natomiast próby udoskonalenia systemu rachunkowo ci wpisuj si w nurt podej cia normatywnego, a ich g ówn przes ank jest poprawa istniej cego stanu rzeczy. Badania takie prowadz 2 M. Dobija, Metoda empirycznych miar prawdopodobie stwa w rachunkowo ci, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, Nr 84, Kraków 1988, s Y. Ijiri, The Nature of Accounting Research, The Accounting Review, Suplement do Vol. XLVII/1972, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

5 Metodologiczne podstawy projektowania systemów pomiaru ekonomicznego 183 do kszta towania rzeczywisto ci w system lepiej funkcjonuj cy ni dotychczas i przy jasno okre lonych kryteriach post pu. W a nie w tym podej ciu teoretycznym d y si mi dzy innymi do obj cia pomiarem kategorii ekonomicznych, dla których nie stosuje si obecnie systemu pomiaru. W ramach rachunkowo ci mo na rozwi zywa problemy, które zgodnie z systemow klasyfikacj M. Mazura 4 dziel si na problemy poznawcze i decyzyjne. W oparciu o t klasyfikacj mo na dokona podzia u problemów rachunkowo ci. Problemy rachunkowo ci Problemy poznawcze Problemy decyzyjne Poznanie teoretyczne Poznanie empiryczne Kapita owe (d ugoterminowe) Operacyjne (krótkoterminowe) Rys. 1. Podzia problemów rachunkowo ci Fig. 1. Division accounting problems ród o: T. Szot-Gabry, Model pomiaru zysku ekonomicznego w ma ej firmie, Wyd. Wy szej Szko y Umiej tno ci im. S. Staszica w Kielcach, Kielce 2008, s. 57. Source: T. Szot-Gabry, Model pomiaru zysku ekonomicznego w ma ej firmie, Ed. of the Higher School of the Ability S. Staszic name n Kielce, Kielce 2008, p. 57. Zgodnie z tym podzia em opracowywanie nowej koncepcji w ramach rachunkowo ci stanowi problem poznawczy, natomiast modelowanie systemów ewidencji i pomiaru stanowi model decyzyjny. W rezultacie otrzymuje si bardziej obszerne zbiory wiedzy i informacji ekonomicznych w odniesieniu do modelowanych obszarów z praktyki gospodarczej, co nast pnie jest podstaw dla u ytkowników tych informacji do bardziej skutecznego zarz dzania. Metodologie badawcze w rachunkowo ci Cech ka dej dyscypliny naukowej jest w a ciwa dla niej metodologia bada i zakres poj ciowy. Nowa dyscyplina naukowa powstaje wtedy, gdy okre li si dziedzin danej nauki i zjawiska w ramach dziedziny, którymi si ona zajmuje. Kryterium wydzielenia dyscypliny naukowej jest jej w asny przedmiot i podmiot bada. Rachunkowo dopiero od po owy XX wieku jest traktowana jako dyscyplina naukowa. Przez stulenia postrzegana by a przede wszystkim jako dzia alno praktyczna, rzemios o, co najwy ej umiej tno, a nie nauka. Obecnie rachunkowo jest nie tylko rodzajem dzia al- 4 M. Mazur, Cybernetyka i charakter, Wy sza Szko a Przedsi biorczo ci im. Bogdana Jasi skiego w Warszawie, Warszawa 1999, s. 97. ZN nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010

6 184 T. Szot-Gabry no ci praktycznej, lecz przede wszystkim dyscyplin naukow 5. Zrodzi o to dyskusj naukow nad przedmiotem rachunkowo ci oraz w a ciw dla tej nauki metodologi bada. W wyniku prac Ameryka skiego Stowarzyszenia Rachunkowo ci nad metodologi bada naukowych w a ciw dla rachunkowo ci, wyró niono dwa podej cia badawcze: pozytywne i normatywne 6. Pozytywna (opisowa) teoria rachunkowo ci opisuje i wyja nia procesy zachodz ce w praktyce rachunkowo ci. Celem konstruowania modeli opisowych jest wi c odzwierciedlenie w sposób uproszczony faktów i procesów zachodz cych w rzeczywisto ci. Proces konstrukcji modelu opisowego odbywa si dwustopniowo. Pierwszym etapem jest obserwacja zjawisk ze wiata realnego, drugim jest indukcja, czyli uogólnienie wyników poczynionych obserwacji. Badania empiryczne przy stosowaniu tej metody polegaj na wysuwaniu hipotez i ich sprawdzaniu na podstawie przeprowadzonych wywiadów, ankiet i eksperymentów kontrolowanych, za do weryfikacji hipotez stosuje si metody ekonometryczne i statystyczne. Celem weryfikacji modelu opisowego jest wykazanie, e faktycznie odzwierciedla on rzeczywisto, dla jakiej by konstruowany. Model powinien zatem zapewnia mo liwo prognozowania zjawisk, które opisuje. Celem formu owania modeli normatywnych jest stworzenie uproszczonego obrazu rzeczywisto ci takiej, jaka wed ug badacza by powinna. W podej ciu normatywnym postuluje si zatem po dane stany rzeczy, projektuje si model rzeczywisto ci odpowiadaj cy poczynionym za o eniom maj c na uwadze osi gni cie po danych celów. Konstrukcja modelu normatywnego odbywa si dwustopniowo. Pierwszym krokiem jest sformu owanie celów, którym model ma s u y, w kontek cie rozpoznania istniej cego stanu rzeczywisto ci, a jej stanu po danego. Nast pnym krokiem jest dedukcyjna budowa modelu na podstawie ustalonych za o e wynikaj cych z funkcji celów którym model ma s u y. Model powinien umo liwia okre- lenie po danych praktyk rachunkowo ci. Weryfikacja modelu odbywa si na gruncie analizy teoretycznej, która wykazuje logiczn niesprzeczno modelu oraz na drodze empirycznej, poprzez wykazanie stosowalno ci praktycznej modelu oraz korzy ci wynikaj cych z jego zastosowania w kontek cie postawionych celów. Celem tego opracowania jest wskazanie podstaw teoretycznych modelowania w rachunkowo ci, co z punktu widzenia metodologii nauki rachunkowo ci odpowiada podej ciu normatywnemu. Dla teoretycznej koncepcji modelowej opracowuje si nast pnie odpowiedni system ewidencyjny. Dzia ania te realizowane s w celu praktycznego dokonywania pomiaru istotnych dla celów decyzyjnych wielko ci ekonomicznych. 5 P. Wójtowicz, Metodologiczne aspekty bada naukowych w rachunkowo ci, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowo ci, tom 1(57)/2000, s Y. Ijiri, The Nature of Accounting Research, The Accounting Review, Suplement do Vol. XLVII/1972, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

7 Metodologiczne podstawy projektowania systemów pomiaru ekonomicznego 185 Poj cie systemu i cechy systemu w rachunkowo ci Z ogólnej definicji systemu wynika, e jest to skoordynowany uk ad elementów, zbiór tworz cy pewn ca o uwarunkowan sta ym, logicznym uporz dkowaniem jego cz ci sk adowych 7. System oznacza tak e ca okszta t zasad organizacji, ogó norm, przepisów i regu stosowanych w danej dziedzinie, czy te okre lone metody dzia ania dla wykonywania okre lonych czynno ci. System rachunkowo ci umiejscowiony jest w szerszym systemie informacyjnym przedsi biorstwa. Podstawowymi komponentami systemu informacyjnego s : zbiór nadawców informacji, zbiór stosowanych w systemie metod i rodków technicznych, zbiór (zbiory) informacji, zbiór kana ów przep ywu informacji, zbiór odbiorców informacji 8. Natomiast z punktu widzenia organizacji i techniki stosowania 9 : Rachunkowo jest systemem informacyjnym. Oznacza to, e w jej sk ad wchodz mi dzy innymi zasoby informacji zorganizowane w postaci ksi gi g ównej i ksi g pomocniczych, dokumentów ksi gowych, itp., okre lone metody, techniki i procedury gromadzenia, przetwarzania i prezentacji informacji odbiorcom, rodki techniczne wspomagaj ce proces informacyjny, odbiorcy informacji finansowej i inne elementy. W takim kontek cie system informacyjny okre la ramy techniczne i organizacyjne dla rachunkowo ci. Praktyczna strona rachunkowo ci wyra ana przez system jest odzwierciedleniem koncepcji rachunkowo ci opracowanej dla danej jednostki. System rachunkowo ci jest zbiorem metod i technik identyfikowania, mierzenia i komunikowania informacji ekonomicznych, aby ró ne osoby zainteresowane oraz decydenci mogli dokonywa prawid owych, racjonalnych ocen przy podejmowaniu decyzji. Jego funkcj jest dostarczanie kwantytatywnej finansowej informacji o jednostce ekonomicznej, u ytecznej przy dokonywaniu wyboru mi dzy alternatywnymi sposobami dzia ania 10. Zwarte okre lenie tego systemu i jego w z owych cech odnajdujemy w wyszczególnieniu podanym przez E. Burzym. Wed ug autorki system rachunkowo ci odznacza si 11 : zdolno ci adaptacji do specyficznych warunków dzia ania podmiotu gospodarczego, zdolno ci do równoleg ego pe nienia ró nych funkcji oraz realizacji ró nych zada szczegó owo wyodr bnionych w ramach celu g ównego, przydatno ci do wykorzystania w tworzeniu liczbowego obrazu opartego zarówno na wielko ciach rzeczywistych, jak te przewidywanych, 7 S ownik j zyka polskiego, PWN, Warszawa 1989, s E. Nowak, (red.), Leksykon rachunkowo ci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s J. Turyna, System informacyjny rachunkowo ci a podejmowania decyzji zarz dczych: studium badawcze cz I, Controlling i Rachunkowo Zarz dcza w Firmie nr 2/99, s M. Dobija, (red.), Organizacja rachunkowo ci, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999, s E. Burzym, Rachunkowo przedsi biorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1980, s ZN nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010

8 186 T. Szot-Gabry zdolno ci dostosowania si do ró nych technik i form ewidencji. Modelowanie rachunkowo ci ukazane w tym opracowaniu na przyk adzie modelu pomiaru zysku w ma ych firmach, modelu pomiaru kapita u intelektualnego przedsi biorstwa oraz systemu rachunkowo ci trójwymiarowej jest potwierdzeniem przytoczonych cech systemu rachunkowo ci i wskazuje na mo liwo ci jego dostosowania do okre lonych potrzeb informacyjnych. Jak ju wcze niej wskazano, opracowywanie nowych koncepcji w rachunkowo ci stanowi przyk ad normatywnego podej cia badawczego. Zatem punktem wyj cia jest w takiej sytuacji wskazanie celów i funkcji, nowego po- danego rozwi zania w rachunkowo ci. W obranych przyk adach praktycznych cel wprowadzenia nowych koncepcji jest nast puj cy: model rachunkowo ci dla ma ych firm prosty sposób pomiaru zysku ekonomicznego, modelu pomiaru kapita u intelektualnego przedsi biorstwa wiedza o poziomie kapita u intelektualnego, tj. wielko ci ekonomicznej która nie jest mierzona w tradycyjnej rachunkowo ci, model rachunkowo ci trójwymiarowej umo liwienie pomiaru przyrostu kapita u w asnego w oparciu o kszta tuj ce go si y ekonomiczne. Rachunkowo w wymiarze praktycznym winna spe nia szereg funkcji. Ze wzgl dów metodologicznych rachunkowo jest nauk, a równocze- nie jest ona zorientowana na cel prowadzenia, którym przede wszystkim jest dostarczanie u ytecznych informacji o jednostce gospodarczej i jej otoczeniu 12. Wskazanie celów i funkcji rachunkowo ci jest kluczowe w procesie modelowania w normatywnym podej ciu badawczym, które w praktyce oznacza sformu owanie modelu teoretycznego oraz opracowanie dla niego systemu ewidencyjnego. Celem tym jest pomiar wybranych, wa nych wielko ci ekonomicznych (np. zysku, kapita u intelektualnego, si ekonomicznych), a g ówn funkcj jest funkcja informacyjna, zgodnie ze stwierdzeniem, e rachunkowo to proces identyfikacji, pomiaru i komunikowania informacji ekonomicznych jednostki gospodarczej umo liwiaj cych u ytkownikom tych informacji dokonywanie ocen i podejmowanie decyzji 13. Jak zatem wynika z powy szej definicji rachunkowo spe nia przede wszystkim funkcj informacyjn, która polega na gromadzeniu i tworzeniu zbiorów informacji potrzebnych decydentom. Dzi ki temu mo na na przyk ad ocenia efektywno dzia ania jednostki gospodarczej, pozna jej struktur finansowania oraz odpowiedzie na pytanie dotycz ce mo liwo ci regulowania zobowi za wobec kontrahentów, czy kredytodawców oraz oceni jej mo liwo ci pozyskiwania w przysz o ci róde finansowania. Celem rachunkowo ci jest zatem dostarczanie informacji niezb dnej, zrozumia ej i przydatnej ró nym u ytkownikom. 12 K. Sawicki (red.), Rachunkowo finansowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999, s P. Weetman, Financial & Management Accounting. An Introduction, Second edition, Pearson Education Limited, Harlow 1999, s. 4. Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

9 Metodologiczne podstawy projektowania systemów pomiaru ekonomicznego 187 Model pomiaru zysku ekonomicznego w ma ej firmie w uj ciu teoretycznym i praktycznym W polskiej rzeczywisto ci gospodarczej dzia a bardzo liczna grupa podmiotów, które mo na okre li jako ma e firmy. Pod poj ciem ma a firma rozumie si podmiot, który nie podlega prawu bilansowemu zawartemu w ustawie o rachunkowo ci i nie prowadzi ksi g rachunkowych 14. Obowi zki rachunkowe ma- ych firm ograniczaj si jedynie do prowadzenia ewidencji na potrzeby rozlicze podatkowych. W konsekwencji nie prowadzenia pe nej rachunkowo ci przedsi biorcy dzia aj cy w formie ma ych firm nie maj istotnych informacji o efektach swojego dzia ania, a mianowicie o wielko ci zaanga owanego w dzia alno gospodarcz kapita u, tempa jego pomna ania oraz okresowego wyniku finansowego zysku, bowiem ewidencja podatkowa nie generuje tego rodzaju informacji. Pomiar tych wielko ci ekonomicznych ma natomiast zasadnicze znaczenie dla oceny efektywno ci prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, a tak e sterowania ekonomik firmy. Barier wdro enia pe nej rachunkowo ci w ma ych firmach na wzór rozwi za stosowanych w firmach podlegaj cych prawu bilansowemu jest zbyt wysoki koszt stosowania systemu ksi g rachunkowych. Warto jednak e opracowa adekwatny dla ma ych firm model rachunkowo ci, który pozwala na tworzenie istotnych informacji ekonomiczno-finansowych o ma ej firmie bez nadmiernych utrudnie, który jest prosty w praktycznym stosowaniu, a jednocze nie zapewnia efektywny pomiar kapita u i zysku. Wskazanie celów i funkcji rachunkowo ci dla ma ych firm z metodologicznego punktu widzenia jest jednocze nie wskazaniem funkcji celu, dla którego budowany jest model rachunkowo ci dla tych jednostek. Zatem jako cel modelowania rachunkowo ci dla ma ych firm przyj to urzeczywistnienie pomiaru kluczowych kategorii ekonomicznych i finansowych jakimi s kapita i okresowy zysk ekonomiczny oraz umo liwienie ich analizy i prognozy. Modelowanie rachunkowo ci dla ma ych firm oznacza sformu owanie modelu teoretycznego oraz opracowanie dla niego systemu ewidencyjnego, co odpowiada normatywnemu podej ciu do budowania teorii i systemu rachunkowo ci. Zatem modelowanie systemu rachunkowo ci dla ma ych firm w wymiarze praktycznym nale y poprzedzi wskazaniem odpowiedniego modelu pomiaru, zgodnie z teoretycznymi zasadami rachunkowo ci. Poniewa przyj to, e umo liwienie pomiaru zysku jest podstawowym celem modelowania rachunkowo ci dla ma ych firm, jako najprostsz formu- pomiaru zysku mo na wskaza równaniem (1): Zysk = E = A D 1 gdzie zysk jest przyrostem w badanym okresie obrachunkowym kapita u w asnego E, a zmian kapita u w asnego mo na zmierzy jako warto przy- 14 Zgodnie z ustaw, zwolnieni z prowadzenia pe nej rachunkowo ci s przedsi biorcy, którzy prowadz dzia alno gospodarcz jako osoby fizyczne, spó ki jawne, spó ki partnerskie albo wspólnicy spó ki cywilnej, je li ich przychody w poprzednim roku obrotowym ze sprzeda y towarów, produktów i operacji finansowych by y ni sze ni równowarto w walucie polskiej EURO. ZN nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010

10 188 T. Szot-Gabry rostu aktywów A pomniejszon o warto przyrostu zobowi za D. Istotnym jest fakt, e pomiar maj tku, kapita ów i wyniku finansowego, jako okresowego przyrostu kapita u w asnego, mo e odbywa si przy zastosowaniu jedynie wielko ci bilansowych. Zatem opieraj c si na modelu jednowymiarowej rachunkowo ci podwójnej proponuje si model pomiaru zysku dla ma ych firm przy wykorzystaniu nast puj cych wielko ci bilansowych (2) 15 : Zysk = E = SPN + PA D 2 gdzie: SPN rodki pieni ne PA pozosta e aktywa Pomiar zmiany stanu kapita u w asnego, czyli okresowego wyniku finansowego jest efektem pomiaru zmiany pomi dzy dwoma momentami bilansowymi nast puj cych wielko ci: salda przep ywów pieni nych ( SPN), zmiany warto ci aktywów innych ni pieni ne ( PA), zmiany stanu zobowi za ( D). Zatem pomiar zysku oparty na wielko ciach bilansowych nie wymaga pomiaru przychodów i kosztów. Przyj ty model rachunkowo ci jednowymiarowej w odniesieniu do ma ych firm determinuje zakres systemu ewidencyjnego. Organizuj c pomiar wielko ci bilansowych podanych w formule algebraicznej modelu, potrzebne jest opracowanie urz dze ewidencyjnych, które umo liwi pomiar wskazanych kategorii ekonomicznych. S to nast puj ce urz dzenia 16 : arkusz inwentaryzacyjny otwarcia okresu obrachunkowego, arkusz inwentaryzacyjny zamkni cia okresu obrachunkowego, arkusz bilansu, rejestry do prowadzenia systematycznych zapisów: - dziennik rejestr kasowo-bankowy; - kapita y w a cicieli; - kredyty; - rodki trwa e; - wp ywy / nale no ci; - zap aty / zobowi zania; - zobowi zania podlegaj ce kapitalizacji; - koszty pracy. Uzyskiwany we wskazany sposób podstawowy zakres informacji z systemu rachunkowo ci dotyczy sytuacji maj tkowej i finansowej analizowanego podmiotu oraz zrealizowanego wyniku finansowego. Tego rodzaju informacje, to jest o stanie maj tku, strukturze finansuj cych go kapita ów oraz o wypracowanym zysku/stracie za badany okres obrachunkowy s bardzo wa - 15 T. Szot-Gabry, Model pomiaru zysku ekonomicznego w ma ej firmie, Wydawnictwo Wy szej Szko y Umiej tno ci im. S. Staszica w Kielcach, Kielce Opis budowy i funkcji tych urz dze zawarto w pracy: T. Szot-Gabry, Model pomiaru zysku, op. cit. s Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010 ZN nr 87

11 Metodologiczne podstawy projektowania systemów pomiaru ekonomicznego 189 ne dla przedsi biorców dzia aj cych w formie ma ych firm. Istotnym jest fakt, e pomiar maj tku, kapita ów i wyniku finansowego, jako okresowego przyrostu kapita ów w asnych, mo e odbywa si przy zastosowaniu jedynie wielko ci bilansowych, bez konieczno ci wprowadzania rachunku zysków i strat. Koncepcja rachunkowo ci trójwymiarowej Pod koniec lat 80. XX wieku wiatowej s awy uczony z dziedziny rachunkowo ci, Y. Ijiri opublikowa now teori rachunkowo ci trójwymiarowej 17. Rachunkowo trójwymiarowa stanowi system wiedzy, w którym bada si dynamik dzia alno ci firmy mierz c impet, czyli wielko okre laj c zdolno firmy do tworzenia zysku. Zmiany impetu wywo uj si y ekonomiczne, które mo na mierzy w systemie trójwymiarowej rachunkowo ci. Na przyrost zysku wp ywaj warto ci impulsów wywo anych dzia aniem si ekonomicznych. W rezultacie kszta tuje si nowa warto impetu w firmie 18. Punktem wyj cia dla stworzenia rachunkowo ci trójwymiarowej jest podstawowy paradygmat dualnego postrzegania maj tku od strony konkretnych, heterogenicznych zasobów (aktywów) oraz homogenicznego kapita u, ulokowanego w tych zasobach. Jest to zasada dualizmu konstytuuj ca system pomiaru zmian kapita u, któr wyra a równo (3): Aktywa = Kapita y 3 W rozwoju historycznym rachunkowo ci powsta y trzy zasadnicze modele pomiaru zysku za okres obrachunkowy 19 : Model oparty na kontach bilansowych (rachunkowo jednowymiarowa) równania od 4 do 7: Zysk = przyrost kapita u w asnego A = K 4 A = E + D 5 E = A D 6 Zysk = E = A D 7 gdzie: K kapita E kapita w asny A aktywa D zobowi zania 17 Y. Ijiri, Momentum Accounting and Triple-Entry Bookkeeping. Exploring the Dynamic Structure of Accounting Measurements, American Accounting Association M. Dobija, Rachunkowo zarz dcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s D. Dobija, M. Dobija, Jak kszta towa a si wspó czesna rachunkowo? Ekspert, 2/98, s ZN nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie (14)2010

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness of companies and sources of competitiveness advantage

Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness of companies and sources of competitiveness advantage ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy motywacyjne pracodawców i pracobiorców

Nowoczesne systemy motywacyjne pracodawców i pracobiorców PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2014, z. VIII Joanna SNOPKO Urz d Miasta w Legnicy Nowoczesne systemy motywacyjne pracodawców i pracobiorców Synopsis: W

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIA W POZNANIU Wenancjusz Kujawi ski PODSTAWY TEORETYCZNE DZIA ALNO CI INFORMACYJNEJ PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH Pozna 2008 1 Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Barbara WYRZYKOWSKA Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy zarz dzania przedsi biorstwem w sytuacjach kryzysowych Chosen problems of the business administration in crisis situations

Wybrane problemy zarz dzania przedsi biorstwem w sytuacjach kryzysowych Chosen problems of the business administration in crisis situations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wybrane

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII ukasz ABSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 LOGISTYKA BANKOWA 1. WPROWADZENIE Ze wzgl du na coraz wi ksz z o ono problemów funkcjonowania wspó czesnych przedsi biorstw,

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie ryzykiem dzia alno ci gospodarczej Management of economic activity s risk

Zarz dzanie ryzykiem dzia alno ci gospodarczej Management of economic activity s risk Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Olga Rytel Akademia Podlaska w Siedlcach Zarz dzanie ryzykiem dzia alno ci gospodarczej Management of economic

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Teresa Szot-Gabry Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Rachunek kosztów

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego Conditions of e-learning implementation in an enterprise

Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego Conditions of e-learning implementation in an enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 prof. dr hab. Leszek Kozio Ma opolska Wy sza Szko a Ekonomiczna w Tarnowie Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 9 27 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.1 Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Katarzyna Szczepa ska

Bardziej szczegółowo

ród a sukcesu e-biznesu w komunikacji z klientem The sources of e-business success in communication with the client

ród a sukcesu e-biznesu w komunikacji z klientem The sources of e-business success in communication with the client Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Magdalena Zalewska-Turzy ska Uniwersytet ódzki ród a sukcesu e-biznesu w komunikacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE KONKURENCYJNE MA YCH PRZEDSI BIORSTW

STRATEGIE KONKURENCYJNE MA YCH PRZEDSI BIORSTW Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Humanitas Ma gorzata Smolarek* STRATEGIE KONKURENCYJNE MA YCH PRZEDSI BIORSTW STRESZCZENIE Otoczenie, w jakim funkcjonuj ma e fi rmy, sprawia, i aby pokona konkurencj, musz

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSI BIORSTWACH SEKTORA MSP W ASPEKCIE WDRO ENIA INNOWACJI

STRATEGICZNE ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSI BIORSTWACH SEKTORA MSP W ASPEKCIE WDRO ENIA INNOWACJI mgr in. Eryk Szwarc, Politechnika Koszali ska dr in. Justyna Patalas, Uniwersytet Zielonogórski prof. dr hab. in. Krzysztof Szkatu a, Instytut Bada Systemowych PAN STRATEGICZNE ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Bardziej szczegółowo

Diagnoza rynku pracy. i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce. Refleksja nad wykorzystaniem wska ników. Jaros awa Górniaka Stanis awa Mazura

Diagnoza rynku pracy. i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce. Refleksja nad wykorzystaniem wska ników. Jaros awa Górniaka Stanis awa Mazura Diagnoza rynku pracy i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce. Refleksja nad wykorzystaniem wska ników Publikacja jest wspó finansowana ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz ze rodków bud etu

Bardziej szczegółowo

Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej Credit risk in the light of the new capital agreement

Ryzyko kredytowe w wietle nowej umowy kapita owej Credit risk in the light of the new capital agreement Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Beata Doma ska-szaruga Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Ryzyko kredytowe

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Jan Berny dr Micha Adam Le niewski dr in. Pawe Górski Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo