.NOSY A DA II Spólka z a.,a. BIURO PROJEKTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ".NOSY A DA II Spólka z a.,a. BIURO PROJEKTÓW"

Transkrypt

1 projektowanie dróg, mostów oraz obiektów in żynierskich nadzory, ekspertyzy.nosy A DA II Spólka z a.,a. BIURO PROJEKTÓW Katowice, ul. 73 Pu łku Piechoty 1 tel/fax , DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr kompletu: 4 Nr projektu: 0055 Inwestycja Adres inwestycji Inwestor Nr działek Rodzaj projektu Część Projektu Budowa wschodniej obwodnicy Olkusza - połączenie DW nr 783 z DW nr 791 Województwo ma łopolskie, powiat olkuski, gmina Olkusz - skrzyżowanie drogi krajowej nr 94 z obwodnicą m. Olkusz. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, Kraków Dzia łki zaj ęte pod inwestycj ę : Olkusz, obręb Olewin [Nr 0001]: 3790/3, 656, 3579; Olkusz, obręb Olewin [Nr 0009]: 122/4, 123, 124/5, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 181/1, 198/1, 199/1, 200/1, 201/1, 202/1, 202/3, 203/1, 203/3, 206/1, 206/3, 206/4, 207/1, 207/3, 207/4, 208/1, 208/3, 208/4, 209/1, 209/2, 210, 211, 234/1, 234/2, 235/9, 235/10, 235/14, 235/16, 236/2, 236/5, 237/2, 237/5, 615/1, 623/2, 641/10, 651, 670, 671, 672, 682, 623/3; Olkusz, obręb Olkusz [Nr 0001]: 3585/6, 3585/8, 3586/31, 5121, 3679/10, 3679/11, 3679/12, 3679/14, 3722/1, 3782/3, 3787/2, 3788/2, 3789/2, 3790/4, 3791/3, 3791/4, 3791/5, 3791/6, 3791/7, 3791/8, 3791/9, 3797/7, 3797/11, 3798/1, 4483, 4485, 4486, 4489, 5297, 5300, 5303, 5304, 5305, 5396, 5411, 5423, 5424, 5425, 3618, 3687/6, 3721/25, 3721/26, 5128, 5129, 5132, 5136, 5138, 5139, 5141, 5142, 3526, 3536, 3541, 3561, 3562, 3563, 3567, 3577/3, 3583/1, 3586/21, 5064/6, 3586/8, 3586/47, 3586/48, 3521/5, 3532, 5302; Olkusz, obręb Podlesie Rabszty ńskie [Nr 0012]: 303, 305, 309, 313, 316, 355; Olkusz, obręb Rabsztyn [Nr 0013]: 115/1, 212; Olkusz, obręb Żurada [Nr 0020]: 60/3, 60/4, 61/3, 61/4, 62/7, 62/10, 63/3, 64/7, 70/3, 71/8, 72/5, 72/23, 72/24, 72/25, 72/26, 72/27, 72/28, 72/29, 72/30, 72/31, 72/32, 72/33, 72/34, 72/35, 72/36, 72/37, 72/59, 74/4, 75/2, 576/1. Dzia łki przeznaczone pod czasowe zaj ęcie terenu: Olewin [Nr 0001]: 5405, 3783/2; Olewin [Nr 0009]: 629/5; Olkusz [Nr 0001]: 3173/13, 3173/73, 3585/7, 3586/30, 3586/36, 3608/1, 3609/3, 3610/1, 3611/1, 3612/1, 3613/1, 3614/1, 3615/1, 3616/1, 5124/1, 4487, 3721/19, 3721/22, , 5347, 3578, 3583/2, 3584, 3782/4, 3531, 3617/35, 3617/22, 3617/21, ; Podlesie Rabszty ńskie [Nr 0012]: 353; Żurada [Nr 0020]: 62/21, 64/6, / 68/8, 71/14. O Budowlano - Wykonawczy Projekt sygnalizacji świetlnej - cz. elektryczna Branża Elektryczna QZ o Tom 11,... Funkcja Imię Nazwisko Specjalność Nr uprawnień Data Pod is <1 Projektant mgr inż. Leszek Czuba Inst. Elektr. GP.IV 63/179/ <----- Sprawdzający mgr inż. Janusz Drwal Inst.Elektr. A - NB / 190/ Opracowa ł Tomasz Szot V. ": "' Kraków, styczeń 2011

2 SPIS TRE ŚCI: Tom 11/1 PBW - Część opisowa i. Wstę p Przedmiot opracowania Podstawy opracowania Formalne podstawy opracowania Techniczne podstawy opracowania Zakres opracowania 2 2. Opis stanu istniej ącego i projektowanego Stan istniej ący Stan projektowany 3 3. Rozwi ązania projektowe Kanalizacja kablowa Studnie kablowe Konstrukcje wsporcze Maszty S łupy wysi ęgnikowe 5 5. Kable i po łączenia Kable ochronne Kable sygnalizacyjne Kabel detekcji indukcyjnej Kabel detekcji wideo i monitoringu wizyjnego Kable zasilaj ące 7 6. Elementy sygnalizacji Detekcja indukcyjna Detekcja video Latarnie sygnalizacyjne Sterowanie Sterownik sygnalizacji ulicznej Monitoring tarczy skrzy żowania Zasilanie w energi ę elektryczn ą System zasilania awaryjnego Ochrona przeciwpora żeniowa Ochrona przed korozj ą Uwagi ko ńcowe 12. Obliczenia Moc zapotrzebowana na sygnalizacj ę świetln ą : Spadek napi ęcia w obwodach Skuteczno ść ochrony p. pora żeniowej Tabele połącze ń kabli sygnalizacyjnych Skrócone zestawienie materia łów. 19 Autostrada II Sp. z o.o.

3 Tom 11/2 PBW - Część rysunkowa Nr rysunku Tytu ł Skala ORIENTACJA TERENU 1:30000 PLAN SYTUACYJNY UZBROJENIA 1:500 ROZMIESZCZENIE SYGN. I DET. 1:500 KANALIZACJA KABLOWA 1:500 KABLE SYGN. I OCHRONNE 1:500 KABLE AKOMODACYJNE I WIDEO 1:500 KABLE ZASILAJĄCE 1:250 POLE WIDZENIA KAMER WIDEO 1:500 SCH. KABLI SYGNALIZACYJNYCH NR 1 I 2 - SCH. KABLI SYGNALIZACYJNYCH NR 3 I 4 - SCH. KABLI AKOMODACYJNYCH I WIDEO - SCH. KABLI ZASILAJ ĄCYCH - WYKONANIE DETEKTORA INDUKCYJNEGO - KONSTRUKCJE WSPORCZE Autostrada II Sp. z o.o. 3

4 TOM 11 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Tom 11/1 - CZĘŚĆ OPISOWA -

5 1. Wstę p 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy sygnalizacji świetlnej na skrzy żowaniu Drogi krajowej nr 94 z wschodni ą obwodnicą Olkusza połączenia drogi wojewódzkiej nr 783 z drog ą wojewódzką nr Podstawy opracowania Formalne podstawy opracowania Formaln ą podstawę opracowania stanowi umowa nr 216/1/2008/ZDW zawarta pomi ędzy Zarz ądem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, który jest Inwestorem zadania, a Biurem Projektowym Autostrada II Sp. z o.o. z Katowic, oraz zlecenie prac projektowych znak pisma 0050/0055/2011 z dnia pomi ędzy Biurem Projektowym Autostrada II Sp. z o.o. a podwykonawc ą P.P.U. ALTUM mgr Alicja Czuba który realizuje projekt w zakresie sygnalizacji świetlnej Techniczne podstawy opracowania Techniczn ą podstawę opracowania stanowi: [1] Ustawa Prawo Budowlane z dnia r. z pó źniejszymi zmianami (Dz. U. nr 106, poz z pó źniejszymi zmianami). [2] Część ruchową niniejszego opracowania [3] Projekt techniczny organizacji ruchu [4] Aktualne podkłady geodezyjne [5] Przepisy zawarte w SZCZEGÓŁ OWYCH WARUNKACH TECHNICZN ZNAKÓW I SYGNA Ł ÓW DROGOWYCH, ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZ RUCHU DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DRO za łącznik do nr 220, poz z dnia 23 grudnia 2003r. [6] Pozosta łe przepisy i normy, które maj ą zastosowanie w w/w temacie [7] Uwagi przekazane przez jednostki opiniuj ące: KWP Kraków, ZDW Kraków Zakres opracowania Zakres niniejszego opracowania obejmuje nastę puj ące prace: - u łożenie nowej kanalizacji kablowej - wykonanie uk ładu zasilania - monta ż urządzenia steruj ącego - monta ż konstrukcji wsporczych - monta ż systemów detekcji i nowego osprzętu sygnalizacyjnego Autostrada II Sp. z o.o. 2

6 - u łożenie nowych kabli - Koordynacja projektowanego skrzy żowania z istn. sygnalizacj ą świetlna na skrzyżowaniu DK nr 94 z al. Tysi ąclecia w m. Olkusz. 2. Opis stanu istniej ącego i projektowanego 2.1. Stan istniej ący Obecnie skrzy żowanie jest skrzy żowaniem skanalizowanym trzy wlotowym. Drog ą g łówn ą jest dwu jezdniowa droga krajowa nr 94. Od strony Krakowa jak i od Olkusza ma ona po 3 pasy ruchu z czego jeden z nich jest pasem kierunkowym kieruj ącym ruch na drog ę podporządkowan ą. Ulica podporz ądkowana to jedno jezdniowa ul. Zagaje prowadząca na pó łnoc do zak ładów przemys łowych. Obecnie na skrzy żowaniu nie ma sygnalizacji świetlnej, przej ść dla pieszych ani ci ągów pieszych Stan projektowany Wykonanie wschodniej obwodnicy Olkusza zgodnie z projektem Architektoniczno Budowlanym poci ąga za sobą konieczno ść przebudowy skrzy żowania z drog ą krajową. Skrzyżowanie zostanie rozbudowane do czterowylotowego z wyspami rozdzielaj ącymi. Drog ą g łówn ą pozostanie droga krajowa nr 94. Drog ą podporządkowan ą będzie obwodnica miasta Olkusz łącząca DW 783 i DW 791. Projektuje si ę instalacj ę akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na przedmiotowym skrzy żowaniu. Projektowana sygnalizacja świetlna będzie obs ługiwa ć tylko pojazdy motorowe. 3. Rozwi ązania projektowe 3.1. Kanalizacja kablowa Projektuje si ę nową kanalizacj ę kablową dwu torową, osobn ą dla kabli sygnalizacyjnych i akomodacyjnych. Dodatkowo projektuje wykonanie jednootworowego po łączenia z istn. kanalizacj ą sygn. świetlnej na skrzy żowpnjii dog krajowej nr 94 z al. Tysi ąclecia - i ul. Przemys łowa w Olkuszu. Po łączenie kanalizacji dwóch sygnalizacji świetlnych wykonywane jest z my ś lą o koordynacji, mo itorig systemie sterowania obszarowego który mo że być wykonany w p r. Projektowana kanalizacja sk łada si ę z: Studni kablowych SK-1 ( łączeniowe), SKR-1 (przepustowe); rur PEHD fi 1 10 mm łączące studzienki kablowe rur PEHD fi 90 mm łączące studzienki kablowe z masztami sygnalizacyjny rur PEHD fi 50 mm łączące studzienki kablowe ze s łupami wysi ęgnikowymi, szafami torowymi i p ętlami indukcyjnymi Autostrada II Sp. z o.o. 3

7 rur HDPE fi 110 mm i SRS u żywane, jako przepusty pod drogami Rury kanalizacji kablowej u łożyć na g łęboko ści: 0,5 m pod chodnikami 0,7 m pod ziele ń cami 1,1 m pod drogami w os łonie z rur SRS, HDPE, dopuszcza si ę także rury stalowe. Wszystkie prefabrykaty betonowe i metalowe zabezpieczy ć poprzez podwójne malowanie abizolem na zimno. Projektowan ą kanalizacj ę kablowa u łożyć zgodnie z schematem kanalizacji kablowej i tras ą uzgodnion ą w ZUDP. Przepusty wykona ć za pomocą rur HDPE fi 110 o ściance minimum 6 mm (rury HDPE 6,3 mm fi 110). Przej ścia pod drogami wykona ć metod ą przepychu. Zastosowane rury spe łnia ć muszą warunki zawarte w PN-80/C-89205/9. Tras ę kanalizacji przedstawiono na rysunkach numer 2.0 i 3.0, a schemat jej wykonania na rysunku nr: 4.0. Wszelkie roboty ziemne oraz roboty kablowe wykona ć zgodnie z obowi ązuj ącymi normami Studnie kablowe. Projektuje si ę zastosowa ć betonowe studnie SK-1 i SKR-1. Projektowane studnie u łożyć na podsypce piaskowej umo żliwiaj ącej odprowadzenie wody opadowej. Pod łoże powinno być zag ęszczone do warto ści minimum 2,4 kg/cm2. Przedmiotowe studnie uk łada ć zgodnie z zaleceniami producenta rozpoczynaj ąc od dna studni i montuj ąc wymagan ą ilo ść kompon ętów. U łożone studnie, wypoziomowa ć do otaczaj ącego terenu. Uk ładane kable podwiesi ć na haczykach lub specjalnych uchwytach, a rury prowadzące do masztów, s łupów i sterownika uszczelni ć za pomocą piany monta żowej. Zastosowane studnie: Typ studni Oznaczenia Ilość /szt./ SK - 1 S2, S5, S6, S10, S13, S15, S19 S22 10 SKR - 1 S1, S3, S4, S7 S9, S11, S12, S14, S16 S Konstrukcje wsporcze 4.1. Maszty Projektuje si ę maszty sygnalizacyjne umo żliwiaj ące monta ż latar ń z mocowani dwupunktowym. Projektowane maszty b ęd ą wykonane z stali rurowej R35 wed ług 8-/H-74219/16 i średnicy 114,3mm. Maszt musi posiada ć zabezpieczenie przed w opadową, a pokrywa zamykaj ąca komorę łączeniowa musi zapewnia ć szczelno ść bez u życia uszczelek. Na wysoko ści ok.1,5m od poziomu gruntu znajduje si ę komora wyposa żona w listwę łączeniową i zacisk uziemiaj ący. Wykonanie masztów Autostrada II Sp. z o.o. 4

8 sygnalizacyjnych oraz ich posadowienie wykonano przy pomocy tulei fundamentowej zgodnie z rysunkiem. Beton do wykonania fundamentu masztu musi spe łnia ć minimum klas ę B-15 i odpowiada ć wymaganiom podanym w PN-88/B-06250/3, PN-88/B-3000/6 i PN-88/B-32250/7. Zastosowana ochrona przed korozj ą cynkowanie. LP 4.2. S łupy wysi ęgnikowe NAZWA MASZT 3,5m 4,0m. 1 K1 /W1 x 2 K1 L x 3 K2/W2 x 4 K2L x 5 K3/W3 x 6 K3L x 7 K4/W4 x 8 K4L x ilość : O 8 Uwagi Zabudowa ć s łupy wysi ęgnikowe stalowe, które przenosz ą obci ążenia wynikaj ące z zawieszenia sygnalizatorów, ekranów i tablic typu F" na wysi ęgniku oraz parcia wiatru dla wyst ępuj ącej strefy wiatrowej zgodnie z PN-75/E Projektowane s łupy muszą posiada ć trwa ły zacisk uziemiaj ący, a grubo ść ścianki powinna wynosi ć min 5mm. Rami ę poziome zamocowa ć pod k ątem w stosunku do pionowej części s łupa. Beton do wykonania fundamentu powinien spe łnia ć minimum klas ę B-30 i odpowiada ć wymaganiom podanym w PN-88/B-06250/3, PN-88/B-3000/6 i PN-88/B /7. Ka żdy egzemplarz s łupa musi posiada ć trwałą tabliczkę znamionową z nr: fabrycznym, rokiem produkcji, typem s łupa i nazwą wytwórcy. Mocowanie s łupów wykona ć przy pomocy kotw stalowych zatopionych w betonowym fundamencie. Połączenie pomi ędzy s łupem a fundamentem wykonane ma zosta ć za pomocą śrub i kryz tak, aby s łup przylega ł całą powierzchni ą do fundamentu. Ka żdy s łup musi mi4 możliwo ść obrotu ramienia, tak, aby umo żliwi ć przejazd pojazdom o wysokoś 8 pozanormatywnej. S łupy wysi ęgnikowe musz ą zapewnia ć dla zawieszonych na r i ool 2 sygnalizatorów skrajni ę pionową 4,5m 5,5m, oraz by ć przystosowane do strefy k wiatrowej panuj ącej w miejscu instalacji. Zastosowana ochrona przed kor z cynkowanie. Autostrada ll Sp. z o. o. 5

9 LP 5. Kable i po łączenia NAZWA SŁ UP - BRAMA /wysi ęg/ 9,5m 13,5m 14,5m 3 K1 p/k1 Lp x 6 K2a/K2b/K2Lp x 9 K3p/K3Lp x 11 K4a/K4b/K4L x ilość : Uwagi Projektowane kable nale ży prowadzi ć w kanalizacji sygnalizacyjnej. Kable zasilaj ące, sterownicze i ochronne nale ży oddzieli ć od kabli akomodacyjnych i informacyjnych i prowadzi ć je oddzielnych rurach kanalizacji kablowej. Ca ło ść okablowania przedstawiona jest na rysunkach numer Kable ochronne Dla zachowania ochrony przeciwpora żeniowej zaprojektowano kabel typu LGY 6mm2 prowadzony w kanalizacji kablowej. Po łączenie kabla z konstrukcjami wsporczymi wykona ć za pomoc ą kabel-oczek montowanych do wewn ętrznych złącz uziemiaj ących. Je żeli to mo żliwe zaleca si ę nie przecinanie przewodu ochronnego a jedynie monta ż kabel oczek na odizolowan ą część kabla. Kolejno ść wprowadzania do masztów i s łupów sygnalizacyjnych przedstawiono na rysunku nr: Kable sygnalizacyjne Zasilanie latar ń sygna łowych wykona ć kablem typu YKSY o odpowiedniej ilo ści żył, prowadząc je w kanalizacji sygnalizacyjnej zgodnie z rysunkiem 5.1 i po łączy ć zgodnie z tabelami po łącze ń. Połączenia pomi ędzy listwami zaciskowymi a komorami sygna łowymi wykona ć przewodem YKY 5x1,5mm 2. W maszcie sygnalizac r m znajduje si ę tabliczka informuj ąca o numerze kabla sygnalizacyjnego zgo nie z projektem. Połączenie kabli sygnalizacyjnych do sterownika wykona ć wed ług tabeli połąćz0 dostarczonej wraz ze sterownikiem Kabel detekcji indukcyjnej Połączenie pętli indukcyjnych ze sterownikiem nale ży wykona ć kable 44 XzTKMXpw o odpowiedniej ilo ści par, prowadząc je w kanalizacji kablowej zg rysunkiem 5.2 i pod łączyć zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 8. Połączenie p ętli indukcyjnej z przewodem doprowadzaj ącym powinno zapewnia ć odpowiedni ą izolacj ę wzgl ędem ziemi (np. łącznik żelowy). Na przewodach powinny Autostrada II Sp. z o.o. 6

10 znajdowa ć si ę tabliczki informuj ące o numerze p ętli i numerze kabla, zgodnie z projektem. Po łączenie kabli akomodacyjnych do sterownika nale ży wykona ć wed ług tabeli połącze ń dostarczonej wraz ze sterownikiem Kabel detekcji wideo i monitoringu wizyjnego Projektowana drogowa sygnalizacja b ędzie wykorzystywa ć kamery video do detekcji pojazdów i monitoringu Skrzy żowania. Dla zasilania kamer zaprojektowano kable YLY 3x1,5mm 2, dla przesy łania sygna łu video kabel XWDXpek 75-1,05/5,0. Prowadzenie kabli przedstawiono na rysunku 5.2, po łączenie na rysunku 8. Kable prowadzone b ęd ą w kanalizacji kablowej w rurach przeznaczonych dla kabli akomodacyjnych umie ści ć kable sygna łowe XWDXpek, natomiast zasilaj ące YLY prowadzi ć razem z kablami sterowniczymi. Po łączenie kabli nale ży wykona ć wed ług tabeli po łącze ń dostarczonej wraz z urz ądzeniem oraz rysunkiem Kable zasilaj ące Dla celów zasilania projektuje si ę u łożyć kabel YKY 3x1Omm2 na odcinku od złącza ZP do urządzenia steruj ącego, oraz kabel YAKXS 4x120mm2 na odcinku z łącze ZK proj. Złącze ZP. Ca łość prac wykona ć zgodnie z wydanymi warunkami zasilania i rysunkami numer: 5.3 i Elementy sygnalizacji Detekcja indukcyjna. Pętle indukcyjne umie ści ć na wlotach zgodnie z rysunkiem zachowuj ąc odpowiedni kszta łt i wymiar zgodnie z tabel ą, lokalizuj ąc je na środku pasów ruchu. Obwód wykona ć z przewodu LGs 1,5mm 2/108 C, zachowuj ąc parametry indukcyjno ści i stanu izolacji zgodnie z wytycznymi producenta sterownika (parametr stanu izolaci N powinien by ć większy ni ż 100Mohm dla pomiaru 500VDC). Rowek pod detektor npitiży,, - wykona ć przy u życiu pi ły do asfaltu. Wykonany rowek nale ży oczyś ci ć i wysuszyć je 1 to konieczne. Uk łada ć kabel na dnie rowka zachowuj ąc ostrożność aby nie usz jego izolacji. Po u łożeniu przewodu rowek zala ć mas ą zalewową (np. asfalt Detektory nale ży bezwzgl ędnie wykona ć w warstwie wi ążącej przed po ło 4 efweq'n warstwy ścieralnej. Nie dopuszcza si ę wykonywanie detektorów indukcyjny higiy temperatura jest ni ższa ni ż +5 stopni i gdy wyst ę puj ą opady deszczu. kr Autostrada II Sp. z o.o. 7

11 P ĘTLE INDUKCYJNE DLA RUCHU KOŁOWEGO Nazwa Kszta łt Odl. od linii zatrzymania [m] Ilość zwojów D122 Wymiar [m] A B C D2: D D4_32 q P ĘTLE INDUKCYJNE DLA RUCHU KOŁOWEGO Nazwa Kszta łt OdI. od linii Ilość Wymiar [m] zatrzymania zwojów A B C [m] D1_ ,5 1 D1_ ,5 1 D2_11 C ,5 1 D2_ ,5 1 O ' D2_ ,5 1 D3_11 i ,5 1 D3_ ,5 1 D3_31 - q_ ,5 1 D4_ ,5 1 D4_ , Detekcja video. Dla detekcji pojazdów wykorzysta ć równie ż układ video-detekcji. Uk łady detekcji zabudowano w sterowniku drogowej sygnalizacji świetlnej. Wybrane urządzenie musi posiada ć następuj ące funkcję : możliwość ustawie ń bramek logicznych OR, AND, NAND, MzN, możliwość identyfikacji pojazdów poruszaj ących si ę zgodnie i nie zgodnie z kierunkiem jazdy, możliwość wykrycia pojazdów poruszaj ących si ę i zatrzymanych, posiada ć funkcje z łej widoczności" i przesy łania tej informacji do sterownika. posiada ć możliwość podglądu pracy w czasie rzeczywistym. Posiada ć minimum 16 wyj ść i 16 wej ść do sterownika. Wykorzystywa ć kamery (system PAL 625 linii) i mie ć możliwość wykorzy t obrazu do detekcji i monitoringu jednocze śnie Posiada ć panel na którym sygnalizowane s ą stany wyj ść Posiada ć oprogramowanie w j ęzyku polskim Wybrany system wideo detekcji nale ż zabudowa ć w szafie sterownika s ral. cji świetlnej. Zastosowane kamery nale ży umie ści ć w szczelnych olow ch wyposa żonych w grza łki i zapewniaj ących ochron ę minimum IP44.? 7 Autostrada II Sp. z o.o. 8

12 Obudowy kamer zostan ą przytwierdzone do 2,5 metrowych konstrukcji stalowych, które zostan ą zamontowane na bramach sygnalizacji świetlnej. Dodatkowo należy zamontowa ć ochronniki przepi ęciowe zabezpieczaj ące karty wideo detekcji. Rozmieszczenie kamer, pola widzenia jak i sposób pod łączenia przedstawiaj ą rysunki numer: 3.0, 6.0, Latarnie sygnalizacyjne. Dla sterowania ruchem ulicznym zastosowano energooszcz ędne sygnalizatory FUTURIT typu LED zasilane napi ęciem 230V. Zamontowane sygnalizatory odpowiadaj ą następującym wymaganiom: o IV klasie fantomowej o Klasa ochronno ści minimum IP65 o Posiadaj ą certyfikat CE i badania kompatybilno ści elektromagnetycznej zgodnie z PN EN o Kolor soczewki zewn ętrznej bia ła (przeźroczysta). o Posiada ć mocowanie dwu punktowe o Obudowa wykonana z poliwęglanu Montaż konsol wykonano przy pomocy ta śm montażowych szeroko ści 12,5mm. Sygnalizatory podwieszone nad jezdni ą wyposażyć w ekrany kontrastowe perforowane. Sygnalizatory mocowane na masztach sygnalizacyjnych zapewniaj ą skrajni ę poziom ą 0,5m-2m i pionową 2,0m-2,7m. Sygnalizatory mocowane nad jezdni ą posiadaj ą skrajnie od 4,5m do 5,5m. Ko łowy ogólny 3-komorowy Nazwa sygnalizatora Średnica soczewki Rodzaj źród ła świat ła Moc źród ł a świat ła [W] Uwagi [mm] R Y G R Y G Kl 300 L L L Kip 300 L L L ekran K2 300 L L L K2a 300 L L L ekran K2b 300 L L L ekran K3 300 L L L K3p 300 L L L ekran K4 300 L L L ekran K4a 300 L L L ekran K4b 300 L L L ekran Autostrada II Sp. z o.o. 9

13 Nazwa sygnalizatora Średnica soczewki Lewoskręt 3-komorowy Rodzaj źród ła światła Moc źród ła świat ła [W] Uwagi [mm] R Y G R Y G K1 L 300 L L L KlLp 300 L L L ekran K2L 300 L L L K2Lp 300 L L L ekran K3L 300 L L L K3Lp 300 L L L ekran K4L 300 L L L K4Lp 300 L L L ekran Nazwa sygnalizatora Średnica soczewki [mm] W1 200 W2 200 W3 200 W4 200 R Warunkowy 1-komorowy Rodzaj źród ła świat ła Y Moc źród ła świat ła [W] G R Y G L 8 L 8 L 8 L 8 Uwagi 7. Sterowanie Sterownik sygnalizacji ulicznej. Zgodnie z wymaganiami GDDKiA oddzia ł Kraków zastosowa ć urządzenie steruj ące typu EC-2 Urz ądzenie steruj ące musi zapewnia ć pe łną realizacj ę zada ń przewidywanych w programie sygnalizacji świetlnej przy zachowaniu warunków bezpiecze ństwa ruchu drogowego. Sterownik mieć możliwość pracy w programach: sta ło czasowych akomodacyjnych acyklicznych,7 koordynowanych sterowania obszarowego Urządzenie steruj ące powinno być niezawodne i łatwe w eksploatacji a tak że p posiada ć układy kontrolno zabezpieczaj ące realizuj ące następuj ące funkcj ę : pomiar i kontrola napi ęć zasilaj ących pomiar i kontrola prądów we wszystkich grupach sygnalizacyjnych niezale żny pomiar i kontrola światła czerwonego nadzór poprawno ści dzia łania detektorów i wej ść do sterownika z o cq) a Autostrada II Sp. z o.o. 10

14 Projekt Budowlano Wykonawczy Bran ża Elektryczna (sygnalizacja świetlna) kontrola wzajemna procesorów sterownika wykrywa ć brak, nadmiar lub kolizj ę sygna łów zielonych i naruszenie minimalnych czasów mi ędzy zielonych kontrolowa ć d ługość cyklu i maksymaln ą d ługość światła czerwonego Kontrola wykonywania programu przez oba procesory Zastosowane urz ądzenie steruj ące powinno obs ługiwa ć minimum: 14 grup sygnalizacyjnych na napi ęcie 230V (2 rezerwowe) 14 wej ść akomodacyjnych umo żliwiaj ących pod łączenie detektorów indukcyjnych 8 wej ść akomodacyjnych umo żliwiaj ących pod łączenie detektorów wideo Panel operatorski w j ęzyku polskim Możliwo ść odczytania z panelu, stan grup sygnalizacyjnych, detektorów, aktualnego programu. Sterownik musi równie ż mie ć możliwo ść zmian parametrów takich jak konfiguracja detektorów, d ługo ści wyświetlanych sygna łów, zmiana programów bezpo średnio z panela operatorskiego bez potrzeby u życia innych urządze ń zewn ętrznych. Ponadto sterownik powinien posiada ć wbudowany serwer www i mo żliwo ść wspó łpracy z systemami zdalnej diagnostyki i zarz ądzania. Posiada ć możliwo ść komunikacji przy zastosowaniu modemów XDSL, GSM, i innych wykorzystuj ących protokó ł TCP/IP w tym urządze ń Wi-Fi i Bluetooth. Posiada ć porty komunikacyjne Ethernet, USB, RS232 lub RS485, Posiada ć dodatkową kartę wyj ść umożliwiaj ącą przesyłanie stanu poszczególnych grup sygna łowych do układów wideo detekcji Sterownik musi wspiera ć ró żne układy detekcji w tym detektory indukcyjne, magnetyczne, ultra d źwi ękowe, podczerwieni, przyciskowe, wideo detektory i detektory mikrofalowe. Sterownik powinien mie ć możliwo ść wspó łpracy z innymi urz ądzeniami ster a w szczególno ści z istn. sterownikiem na skrzy żowaniu drogi krajowej nr 2 Tysiąclecia i ul. Przemys łową. 6). 2 Miejsce ustawienia sterownika, jak równie ż masztów i sygnalizatorów wykona ć z oki e. z rysunkiem nr 2.0 i 3.0. W celu zapewnienia lepszych warunków dla ekip 03g i rr. sterownika, winien on by ć zamontowany na odpowiednim fundamencie, a`.?: wprowadzane do sterownika powinny by ć u łożone w przepustach kablo h e szczególnym uszczelnieniem. Obudowa sterownika musi zapewnia ć ochronne IP54, oraz posiada ć zgodno ść z norm ą PN-92/E Dost ęp do wn ętrza powinien by ć zabezpieczony poprzez wk ładkę patentową i zamek rygluj ący drzwi (góra dó ł). Autostrada II Sp. z o.o. 11

15 Wymagane jest aby obudowa sterownika by ła obudową stalową malowan ą proszkowo i wyposa żon ą w kiesze ń na dokumentacj ę. Dodatkowo wymagane jest aby obudowa by ła wyposa żona w pó łkę pod przeno śny komputer obs ługi serwisowej. Obudowa musi by ć wandalo odporna i musi posiada ć system wentylacji zapobiegaj ący roszeniu wewn ątrz obudowy Monitoring tarczy skrzy żowania. Zgodnie z nowymi zasadami sterowniki sygnalizacji świetlnej montowanymi na drogach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddzia ł Kraków nale ży wyposażyć w monitoring wizyjny z mo żliwo ści ą przesyłania sygna łu wideo. Projektuje si ę w tym celu wykorzysta ć 4 kamery z systemu wideo detekcji i 1 kamer ę która b ędzie obserwowa ć tarcze skrzyżowania. Sposób umieszczenia i lokalizacji kamer przedstawiaj ą rysunki niniejszego opracowania. Kamery musz ą być zamocowane na 2,5 metrowych sztycach które zostan ą przytwierdzone do s łupów wysi ęgnikowych. Kamery musz ą być tak ustawione, aby przekazywa ły obraz pozwalaj ący na okre ślenie struktury ruchowej i kierunkowej. Kamery s łużące do wideo detekcji nale ży tak oprogramowa ć, aby wyświetla ły bieżący sygna ł wyświetlany na sygnalizatorze ulicznym. Dzia łanie takie pozwoli szybciej okre ś li ć sprawcę zdarzenia drogowego. Dok ładne ustawienie kamer monitoringu ustali ć na miejscu z inwestorem. Przekazywany obraz z 5 kamer wideo archiwizowa ć na wideo rejestratorach, które zostan ą zainstalowane w urz ądzeniu steruj ącym. Zastosowane urz ądzenia powinny posiada ć mo żliwość zapisu obrazu z minimum 4 kamer wideo (potrzebne dwa urz ądzenia) i przechowywa ć go przez minimum 14 dni. Ponadto powinien posiada ć możliwość zdalnej konfiguracji i transmisji danych, oraz szybk ą możliwo ść zgrania wybranych obrazów np. na pami ęć pendrive. Ponadto zastosowane urządzenie powinno wspiera ć technologi ę zapisu H.264 i mie ć możliwo ść obs ługi kamer obrotowych PTZ". Wymagane jest tak że żeby zastosowane. g' urządzenie posiada ło szeroki zakres temperatury pracy (minimalnie od -10 C dd, o 50 C) Wybrane urz ądzenia ponadto musz ą charakteryzowa ć się małą kompaktówr obudową którą będzie można zabudowa ć wewn ątrz szafy sterownika sygna ic<k, świetlnej. Podzia ł sygna łu wideo pomi ędzy uk ład wideo detekcji a rejestrator o 4zu wykona ć u żywaj ąc aktywnych dzielników sygna łu. Na wszystkie kable wiz wchodzące do urządzenia steruj ącego zamontowa ć separatory zabezpieczaj ące p wyładowaniami atmosferycznymi. Autostrada II Sp. z o.o. 12

16 8. Zasilanie w energi ę elektryczn ą Zasilanie wykona ć z projektowanego z łącza pomiarowego, które zlokalizowane będzie przy stacji transformatorowej OLKUSZ ZAGAJE [6B0427] i szafie o świetlenia SOU-5 zgodnie z otrzymanymi warunkami zasilania z r. znak pisma WR/608576/11. Miejscem rozgraniczenia sieci s ą zaciski prądowe za licznikiem w kierunku instalacji odbiorczej u żytkownika. Przyłącz do miejsca rozgraniczenia sieci sk ładaj ący si ę z kabla YAKXS 4x35mm2 (oko ło 20 m) i z łącza zasilaj ąco pomiarowego (wolnostoj ącego) wykona ENION S.A. Projektowane złącze zostanie wyposa żone w 1 fazowy układ pomiarowy i roz łącznik bezpiecznikowy (przed licznikowy) o warto ści prądu znamionowego 16A. Wykonawca zobowi ązany jest u łożyć kabel zasilaj ący zgodnie z rysunkami przedmiotowego opracowania i uzg. ZUD na odcinku Z łącze Sterownik Sygnalizacji Świetlnej. Projektuje si ę u łożyć kabel YKY 3x10mm2 (oko ło 450 m). Projektowany kabel uk łada ć w rurach os łonowych DVR, a w miejscach szczególnych i pod drogami os łania ć dodatkowo rurami RHDPe lub APS. Uk ładany kabel oznaczy ć przy pomocy trwa łych tabliczek i prowadzi ć zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 3.1. Wszelkie po łączenia i wyprowadzenia kabli nale ży wykona ć, jako szczelne. Prace prowadzi ć zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami i normami System zasilania awaryjnego Projektowany sterownik wyposa żyć w urządzenie podtrzymuj ące pracę w przypadku zaniku zasilania. Projektowane urz ądzenie musi posiada ć zwartą i kompaktową obudowę która zmie ści si ę w standardowej obudowie sterownika. Wybrane urz ądzenie musi charakteryzowa ć si ę następuj ącymi parametrami: Napi ęcie wej ściowe: [V] Częstotliwo ść wej ściowa: [Hz] Napi ęcie ładowania: 28,8 [V] Napi ęcie inwertera: [V] Napi ęcie wyj ściowe: % [V] Częstotliwo ść wyj ściowa: ,1% [Hz] Moc: 1,6 [kva] cp Czas przełączenia: 0 [ms] Czas pracy bez zasilania: min. 45 [min] Temperatura pracy: [ C] Wilgotno ść : < 95% [bez kond.] tt o Autostrada II Sp. z o. o. 13

17 Ponadto wybrany system podtrzymania pracy sygnalizacji musi by ć wyposażony w panel wy świetlaj ący podstawowe informacj ę o stanie pracy urządzenia, oraz powinien mie ć możliwość monitoringu zdalnego nast ępuj ących parametrów: Napi ęcie wej ściowe i wyj ściowe Prąd wej ściowy i wyj ściowy Napi ęcie na baterii, napi ęcie ładowania Częstotliwo ść wej ściowa i wyj ściowa Stan na ładowania baterii i odno ś nik w czasie dla ładowania i roz ładowania. 9. Ochrona przeciwporażeniowa. Zgodnie z warunkami technicznymi przewidziano dodatkow ą ochron ę przeciwpora żeniową w postaci SZYBKIEGO WYŁĄCZENIA, zrealizowanego przy pomocy zabezpiecze ń nad prądowych. W tym celu metalowe części sterownika, maszty sygnalizacyjne po łączyć z przewodem ochronnym PE. ( Lgy 6 mm2). Dodatkowo (zgodnie z rysunkiem) przy sterowniku, wszystkich s łupach wysi ęgnikowych i na ko ń cu linii wykona ć uziom zapewniaj ący R<30ohm. Po zako ńczeniu monta żu wykona ć pomiary kontrolne zastosowanej ochrony. 10. Ochrona przed korozj ą Zgodnie z instrukcj ą KOR/3 środowisko, w którym b ęd ą pracowa ły urządzenia sygnalizacyjne kwalifikuje si ę do IV klasy.wymagane jest, aby: Fundamenty betonowe zabezpieczy ć przed dzia łaniem agresywnym wód przez dwukrotne pokrycie ich abizolem na zimno. Połączenia elementów ochrony przeciwpora żeniowej najlepiej wykona ć przez spawanie lub przez skręcanie przy u życiu ś rub kadmowych i pokry ć smarem. Miejsca połącze ń p łaskowników zabezpieczyć przed korozj ą tak jak konstru)cc, wsporcze, a miejsca po łącze ń pod ziemi ą zala ć mas ą asfaltową. 11. Uwagi ko ń cowe Przed rozpocz ęciem realizacji projektu w terenie, wykonawca powinien dok mnie zapozna ć si ę z uwagami i zaleceniami ZUDP i dostosowa ć do nich technologi ę roi) g Prace nale ży wykona ć zgodnie z PBUE, oraz aktualnie obowi ązuj ącymi przep6tn. uwzgl ędniaj ącymi uwagi BHP. Prace ziemne wykonywa ć ręcznie z uwagi na uzbrojenie terenu, stosuj ąc przed rozpoczęciem robót przekopy kontrolne. Autostrada II Sp. z o.o. 14

INWESTOR: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES: 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI NAZWA INWESTYCJI:

INWESTOR: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES: 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI NAZWA INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES: NAZWA INWESTYCJI: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM UL. ZAMENHOFA 2B 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA BUDOWANYM SKRZYŻOWANIU ULIC SIEWNA ZĘBCOWSKA

Bardziej szczegółowo

KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI WSPORCZYCH

KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI WSPORCZYCH KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI WSPORCZYCH PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY Budowa sygnalizacji świetlnej dla potrzeb KM PSP. ASX Doradztwo Projektowanie Informatyka - Artur Jankowski,

Bardziej szczegółowo

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 NIP 944 102 98 36 REGON 356778264 EL Tom Tomasz Miodek inż. elektryk 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 ul. Jemiołowa 19b e - mail: eltom7@op.pl PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY LINII nn PODWIESZENIE LINII

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. : Michał Mazur : Krzysztof Oleksiewicz : 27-03-2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. : Michał Mazur : Krzysztof Oleksiewicz : 27-03-2013. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Peek Traffic Sp. z o.o. ul. Pod Sikornikiem 27A, 30-216 Kraków KOSZTORYS OFERTOWY : Modernizacja sygnalizacji świetlnej : Skrzyżowanie ul. Domańskiego - ul. Wrocławskiej - ul. Partyzanckiej w Opolu : Miasto

Bardziej szczegółowo

ANEKAS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ANEKAS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Adnotacje urzędowe: Nazwa i adres Inwestora: GMINA PURDA, PURDA 19, 11-030 PURDA Nazwa i adres jednostki projektowej: ARKAS PROJEKT SP. Z O.O. SP. K. 10-460 OLSZTYN AL. PIŁSUDSKIEGO 75A, BUD B TEL. (089)

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

OBMIAR. Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i

OBMIAR. Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i Lp- Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Oznakowanie poziome. Frezowanie [KNNR 6 m d.. 070-03 krawędziowe przerywane malowane mechanicznie analogia Frezowanie - linia P-d. m.00 KNNR 6 d.. 070-03

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. 4.0 - Oświetlenie uliczne i kanalizacja dla SDIP Kod CPV: 45000000-7, 45316110-9. mgr inż. Michał Janus

Projekt Wykonawczy. 4.0 - Oświetlenie uliczne i kanalizacja dla SDIP Kod CPV: 45000000-7, 45316110-9. mgr inż. Michał Janus 31-422 Kraków, ul. Powstańców 36/43 Biuro w Krakowie: 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 Biuro w Łodzi: 90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl

Bardziej szczegółowo

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DZ. NR 30 URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DZ. NR 30 URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE ADRES OBIEKTU: OPORÓWKO GMINA KRZEMIENIEWO DZ. NR 30 INWESTOR: URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO BRAN A: ELEKTRYCZNA PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 NIP: 588-222-24-19, Regon: 220825434 tel. kom. 535-061-637 www.elgreen.pl

Spis treści. 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 NIP: 588-222-24-19, Regon: 220825434 tel. kom. 535-061-637 www.elgreen.pl 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 NIP: 588-222-24-19, Regon: 220825434 tel. kom. 535-061-637 www.elgreen.pl Spis treści 1. Oświadczenie Projektanta o kompletności sporządzonej dokumentacji projektowej....

Bardziej szczegółowo

BRAŻA ELEKTRYCZNA- PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY

BRAŻA ELEKTRYCZNA- PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE

OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania są : zlecenie Inwestora t.j. Gminy Ropczyce 39-100 Ropczyce ul. Krisego 1, Projekt Budowlany i Wykonawczy: Budowa ulicy łączącej ul. ks. Siewierskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

2. RYSUNKI 1. OPIS TECHNICZNY

2. RYSUNKI 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Przedmiot projektu 1.2. Dane ogólne 1.2.1. Inwestor 1.2.2. Lokalizacja 1.3. Podstawa opracowania 1.4. Zakres rzeczowy 1.5. Opis rozwiązań technicznych 1.5.1. Sygnalizacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Część ogólna. 1.1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Część ogólna. 1.1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot opracowania Projekt budowy oświetlenia parkingu w sołectwie Stanica, w związku z inwestycją pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2.

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Opole maj 2009 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Stadium dokumentacji : Projekt wykonawczy Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

PRO JEKT B UDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRO JEKT B UDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRO JEKT B UDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: SYGNALIZACJA ŚWIETLNA NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW NA ULICY 11 LISTOPADA W SŁUPSKU LOKALIZACJA: UL. 11 LISTOPADA M. SŁUPSK INWESTOR: ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

1. Strona tytuùowa. 3.1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: Spis treœci 1. Strona tytuùowa 2. Spis treœci 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami 6. Rysunki,plany, schematy ideowe 3. Opis techniczny 3.1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILANIA ZALICZNIKOWEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1 dz.167/12 i P1/1 dz.186/92

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILANIA ZALICZNIKOWEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1 dz.167/12 i P1/1 dz.186/92 INWESTOR URZĄD GMINY JONKOWO UL. KLONOWA 2 11-042 JONKOWO NAZWA I ADRES OBIEKTU SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ OSIEDLE LEŚNE GUTKOWO GMINA JONKOWO RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT BUDOWLANY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DOBUDOWA WINDY Treść opracowania LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH DOBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PBS Dit Ryszard Przybył 62-300 Września ul. Kościuszki 60/4 tel. 502 174 480, fax 061 640 13 81 e-mail pbsdit@interia.pl projekty dróg, ulic, placów, zjazdów oraz nadzory nad robotami drogowymi PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź Inwestor / Zamawiający: PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź Miasto ul. Tuwima 58 90-021 Łódź Jednostka projektowa: Alexandrite Group Monika Kidyba ul. Zubrzyckiego 13 lok. 11 44-100 Gliwice Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Plebiscytową w Rydułtowach

Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Plebiscytową w Rydułtowach Ul. Ekranowa 6 32-085 Modlniczka Tel: +48 12 258 56 80 Fax: +48 12 258 56 81 7NR PROJEKTU: KST 550 30 1009 227.2013 NAZWA ZADANIA: Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU INDYWIDUALNYCH GARAŻY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU INDYWIDUALNYCH GARAŻY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH RupHOUSE - Paweł Rupniewski BIURO PROJEKTOWE Autorska Pracownia Projektowa ul. Ogrodowa 31 05-420 Józefów ul. Zawiszy Czarnego 31 05-420 Józefów tel. +48 602 641 042 mail: prupniewski@gmail.com tel. (022)

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni ul. Północnej na odcinku od ul. Głównej do ul. Świerkowej w Piasecznie Kamionka

Remont nawierzchni ul. Północnej na odcinku od ul. Głównej do ul. Świerkowej w Piasecznie Kamionka Nazwa inwestycji: Remont nawierzchni ul. Północnej na odcinku od ul. Głównej do ul. Świerkowej w Piasecznie Kamionka Nr tomu: II Faza: STAŁA ORGANIZACJA RUCHU Branża: DROGI Kod CPV: 71.32.20.00 Temat:

Bardziej szczegółowo

Numer og łoszenia: 9682-2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OG ŁOSZENIA SEKCJA 1: ZAMAWIAJ ĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU

Numer og łoszenia: 9682-2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OG ŁOSZENIA SEKCJA 1: ZAMAWIAJ ĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU http:! po.portal.uzp.goy.pi/index.php?ogloszen ie=sho\y8poz ycja.. Og łoszenie powi ązane: Og łoszenie nr 4063-2016 z dnia 2016-01-13 r. Og łoszenie o zamówieniu - Garbatka-Letnisko Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY. 1. WPROWADZENIE 1.1. Temat 1.2. Materiały wyjściowe 1.3. Zakres opracowania 2.

Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY. 1. WPROWADZENIE 1.1. Temat 1.2. Materiały wyjściowe 1.3. Zakres opracowania 2. Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY 1. WPROWADZENIE 1.1. Temat 1.2. Materiały wyjściowe 1.3. Zakres opracowania 2. STAN ISTNIEJĄCY 3. STAN PROJEKTOWANY 3.1. Oznakowanie pionowe 3.2. Oznakowanie poziome

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BUDOWLANY I PROJEKTOWANIE Ryszard Ignatowicz 97-400 Bełchatów ulica C.K. Norwida 63 tel. 0609534979 PROJEKT OPRACOWALI:

NADZÓR BUDOWLANY I PROJEKTOWANIE Ryszard Ignatowicz 97-400 Bełchatów ulica C.K. Norwida 63 tel. 0609534979 PROJEKT OPRACOWALI: NADZÓR BUDOWLANY I PROJEKTOWANIE Ryszard Ignatowicz 97-400 Bełchatów ulica C.K. Norwida 63 tel. 0609534979 STADIUM OBIEKT ADRES PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA LOKALIZACJI POMPOWNI ŚCIEKÓW I ZWIĄZANE Z TYM ZMIANY

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y ZAKŁAD ELEKTRONICZNY ELFRO inż. Henryk Fronczek 18-400 Łomża ul. Bawełniana 36 tel. (86) 216 08 81; 0 509 87 85 90 Egz.nr... P R O J E K T B U D O W L A N Y przyłącza kablowego nn Temat: przyłącze kablowe

Bardziej szczegółowo

TOM II - BRANŻA ELEKTRYCZNA

TOM II - BRANŻA ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW NA TERENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OŻARÓW PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 288 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM DZIAŁKA NR 10/5 OBRĘB 07 OŻARÓW MAZOWIECKI Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne PRZEBUDOWA I REMONT FRAGMENTÓW SP NR 92 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI (ELEKTRYCZNĄ) ORAZ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA MIESZKANIA SŁUŻBOWEGO NA SALĘ REKREACYJNĄ DLA DZIECI 6

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sawoszczuk, ul. Konwaliowa 22, 86-010 Koronowo

Andrzej Sawoszczuk, ul. Konwaliowa 22, 86-010 Koronowo IKAR Pracownia Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Sawoszczuk, ul. Konwaliowa 22, 86-010 Koronowo Zarejestrowano w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 4170 EGZ.: 2 INWESTOR: STOWARZYSZENIE BUDOWA

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA PPHU ELEKTROMAZ PRACOWNIA PROJEKTOWA 91-035 Łódź ul. Lutomierska 131 tel. 0-42-659-66-33; fax 0-42-612-12-78 NIP 726-000-80-77 elektromaz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KABLOWEGO 0,4 kv DO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY UL. SZPITALNA W SIEMIATYCZACH OPIS TECHNICZNY. Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500,

OPIS TECHNICZNY UL. SZPITALNA W SIEMIATYCZACH OPIS TECHNICZNY. Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa i zakres opracowania Umowa z Inwestorem, Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500, Pomiary uzupełniające, Badania geotechniczne podłoŝa gruntowego, Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY

PROJEKT WYKONAWCZY ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY PROJEKT WYKONAWCZY ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY Nazwa inwestycji: Przebudowa ul. Zamkniętej w Inowrocławiu Numer działek: 14, 29, 38, 44/1 Inwestor: Miasto Inowrocław Urząd Miasta Ul. Roosvelta 36

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Mazur RP-Upr.194/93 MAP/IE/2167/01

mgr inż. Stanisław Mazur RP-Upr.194/93 MAP/IE/2167/01 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI

V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI ADRES INWESTYCJI: Wola Wydrzyna dz. nr ewid. 75 INWESTOR: Gmina Sulmierzyce ul. Urzędowa 1 PROJEKTANT: DATA OPRACOWANIA: 07.2014 r. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Aleksander Wierzbicki ul. gen. Józefa Bema 18 19-200 Grajewo

Aleksander Wierzbicki ul. gen. Józefa Bema 18 19-200 Grajewo Aleksander Wierzbicki ul. gen. Józefa Bema 18 19-200 Grajewo INWESTOR: NAZWA INWESTYCJI: omenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie Adaptacja poddasza budynku głównego P PSP w Grajewie ETAP

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH ULICY GAŁCZYŃSKIEGO W POLANICY ZDROJU OŚWIETLENIE DRÓG OSIEDLOWYCH, PRZEBUDOWA SIECI. Polanica Zdrój 2006r.

PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH ULICY GAŁCZYŃSKIEGO W POLANICY ZDROJU OŚWIETLENIE DRÓG OSIEDLOWYCH, PRZEBUDOWA SIECI. Polanica Zdrój 2006r. ZADANIE PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH ULICY GAŁCZYŃSKIEGO W POLANICY ZDROJU TEMAT OŚWIETLENIE DRÓG OSIEDLOWYCH, PRZEBUDOWA SIECI BRANŻA ELEKTRYCZNA INWESTOR GMINA POLANICA ZDRÓJ PROJEKTANT mgr inż. Marek

Bardziej szczegółowo

tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl

tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl EEGGZZ I N W E S T O R Wojewódzki Szpital Bródnowski O B I E K T Budynek Wojewódzkiego Szpitala rozdzielnica J modernizacja

Bardziej szczegółowo

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia.

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. 3. Zawartość dokumentacji 4. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl Temat: Wykonanie instalacji oświetlenia boiska sportowego. Obiekt: Stadion sportowy budowa oświetlenia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej.

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej. VII CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW E- 1 Usunięcie kolizji sieci ENN przy ul. Warckiej E- 2 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat ideowy E- 3 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat zasilani i pomiar

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Inwestor: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce 32 410 Dobczyce, ul. Rynek 26 Nazwa zadania: Odbudowa drogi gminnej w Dobczycach ulicy Laskowa zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2009r PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

Budowa i przebudowa odcinków ulicy Ogrodowej w Zamościu.

Budowa i przebudowa odcinków ulicy Ogrodowej w Zamościu. STOWARZYSZENIE INśYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ W LUBLINIE OŚRODEK USŁUG TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH 20-029 Lublin ul. M.C. Skłodowskiej 3 tel. 532-76-79 tel./fax 532-76-88

Bardziej szczegółowo

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT Sp. z o.o. PROJEKT WYKONAWCZY TOM II.1.5. OBIEKT NDB ZASILENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT Sp. z o.o. PROJEKT WYKONAWCZY TOM II.1.5. OBIEKT NDB ZASILENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT Sp. z o.o. Planowanie * Projektowanie * Realizacja Umowa Nr PL/000126652/08-1552/IPIZ1 (Nr arch. BSiPL PL-985/180/1) PROJEKT WYKONAWCZY Przedmiot projektu

Bardziej szczegółowo

Wrocław kwiecień 2007

Wrocław kwiecień 2007 ul. Ciepła 9/11 lok. 6L, 50-524 Wrocław tel./fax 071/336-08-60, e-mail: biuro@ as-tech-pl.com Temat opracowania : Szafa zasilająco-sterująca studni 13z Lokalizacja : Szczepanów działka nr.962/7 gm. Środa

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Broniewskiego w Sulmierzycach. ORGANIZACJA RUCHU. Stała organizacja ruchu po przebudowie ulicy Broniewskiego w Sulmierzycach.

Przebudowa ulicy Broniewskiego w Sulmierzycach. ORGANIZACJA RUCHU. Stała organizacja ruchu po przebudowie ulicy Broniewskiego w Sulmierzycach. EGZEMPLARZ NR 1 ORGANIZACJA RUCHU BRANŻA Drogowa ZADANIE: Stała organizacja ruchu po przebudowie ulicy Broniewskiego w Sulmierzycach. OBIEKT Projekt branży drogowej INWESTOR Miasto Sulmierzyce AUTOR NR

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ Temat opracowania: Oświetlenie uliczne Adres: 42-700 Rusinowice, ul. Leśna Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Miejski Zarząd Dróg al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole Umowa nr MZD/203/TP2/2008

Miejski Zarząd Dróg al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole Umowa nr MZD/203/TP2/2008 ASX Doradztwo Projektowanie Informatyka - Artur Jankowski, ul. Chorzowska 23/9, 52-023 Wrocław tel./ fax (0-71) 341-61-49, tel.kom. 508-379-436 e-mail : asx@neostrada.pl Egzemplarz nr 4 TEMAT/OBIEKT: Budowa

Bardziej szczegółowo

ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA.

ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA. Stadium, temat : PROJEKT BUDOWLANY OŚWIETLENIA ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA. Branża : ELEKTRYCZNA Zleceniodawca : SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY ULIC DOMINIK KWAŚNIK BRZEZINY 12, 26-670

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-07.03.01 URZĄDZENIA DO REGULACJI RUCHU - SYGNALIZACJA ŚWIETLNA.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-07.03.01 URZĄDZENIA DO REGULACJI RUCHU - SYGNALIZACJA ŚWIETLNA. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-07.03.01 URZĄDZENIA DO REGULACJI RUCHU - SYGNALIZACJA ŚWIETLNA. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

TOM V.IV Przedmiar robót 01 - wyliczenie ilości branża elektroenergetyczna

TOM V.IV Przedmiar robót 01 - wyliczenie ilości branża elektroenergetyczna GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD UL. ZWYCIESTWA 2 15-703 BIAŁYSTOK ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 8 DO PARAMETRÓW DROGI EKSPRESOWEJ S-8 NA ODCINKU OBWODNICA WIŚNIEWA ZA OBWODNICĘ MĘŻENINA (OD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA WZBUDZA DLA RUCHU PIESZYCH

PROJEKT WYKONAWCZY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA WZBUDZA DLA RUCHU PIESZYCH PROJEKT WYKONAWCZY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA WZBUDZA DLA RUCHU PIESZYCH Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D, celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności do terenów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217 OPIS TECHNICZNY... 2

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217 OPIS TECHNICZNY... 2 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Tytuł: Inwestor: Urząd Miejski w Oleśnie ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno OPIS TECHNICZNY... 2 1 Podstawa opracowania. 2 2 Zakres opracowania 2 3 Charakterystyka obiektu 2 4 Zalicznikowa

Bardziej szczegółowo

BRANŻA : ELEKTRYCZNA. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. E. Kroczewska DATA OPRACOWANIA : 31.03.2015r. NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.

BRANŻA : ELEKTRYCZNA. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. E. Kroczewska DATA OPRACOWANIA : 31.03.2015r. NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0. P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego 45314310-7 Układanie kabli (zabezpieczenie kabli energetycznych)

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Opracował: inż. Z.Grzegorzewski upr. proj. 104/83 Sprawdził: mgr. inż. Piotr Maintok upr. proj. SLK/0791/POOE/05 Budynek Mieszkalny dla czterech lokali mieszkalnych Tułowice ul.

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi gminnej w m. Bieganowo wraz ze skrzyŝowaniem z drogą powiatową nr 2922P PROJEKT ZMIANY TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU.

Budowa drogi gminnej w m. Bieganowo wraz ze skrzyŝowaniem z drogą powiatową nr 2922P PROJEKT ZMIANY TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. Budowa drogi gminnej w m. Bieganowo wraz ze skrzyŝowaniem z drogą powiatową nr 2922P PROJEKT ZMIANY TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. 2 OPIS INWESTYCJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Karta uzgodnień 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Oświetlenie drogowe w m.laszki kier.kozły. Zamawiający: Gmina Laszki. Sprawdzający:... ...

Przedmiar robót. Oświetlenie drogowe w m.laszki kier.kozły. Zamawiający: Gmina Laszki. Sprawdzający:... ... Przedmiar robót Zamawiający: Gmina Laszki Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Oswietlenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat:

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat: PROJEKT WYKONAWCZY Temat: P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO Obiekt: Droga gminna w m. Czyżemin w km 0+3+050 3+30 Działki nr 85, 123, 128 w Obrębie 2 CZYŻEMIN Gm. DŁUTÓW, pow. pabianicki Branża: Inwestor: Drogowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY U L. Z I E L N A 6 A 6 2-2 0 0 G N I E Z N O T E L / F A X : 0 6 1 4 2 4 1 6 5 9 M A I L : K U R S A N @ P O S T. P L PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TEMAT : I N S T A L A C J E E L E K T R Y C Z N E OBIEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Temat: Przebudowa kanalizacji kablowej telefonicznej wraz z studniami kolidującymi z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 1817 O dz. nr 171, 177, 640 KM 2 Obręb Kamień

Bardziej szczegółowo

ARIGOLD Paulina Kukla UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 92-94C/4, 81-388 GDYNIA TEL. 733-460-745; FAX. (12) 376-77-67; biuro@arigold.pl

ARIGOLD Paulina Kukla UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 92-94C/4, 81-388 GDYNIA TEL. 733-460-745; FAX. (12) 376-77-67; biuro@arigold.pl _ ARIGOLD Paulina Kukla UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 92-94C/4, 81-388 GDYNIA TEL. 733-460-745; FAX. (12) 376-77-67; biuro@arigold.pl Nr egzemplarza 1 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMNA PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE NAPOWIETRZNE NN DO KAMERY K15

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA CHEŁMNA PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE NAPOWIETRZNE NN DO KAMERY K15 squaretec Balicki Kozłowski Siminski Weissenberg sp. j. ul. Sobieskiego 1, 85-060 Bydgoszcz tel. +48 52 585 22 21, fax +48 52 552 49 96, http://www.squaretec.pl PROJEKT WYKONAWCZY NUMER OPRACOWANIA: 2010/03/MCH/15

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDOWA CENTRUM ENERGETYKI Z GARAŻEM PODZIEMNYM WIELOSTANOWISKOWYM, INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM jako Etap

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Przedsiębiorstwo InŜynierii Sanitarnej MEKOR 62-200 Gniezno, ul. Zabłockiego 10/8 - siedziba; Chudoby 16 - biuro Tel./ fax: 0 61 425 10 22; e-mail:biuro@mekor.pl; www.mekor.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNA INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - OGRODZENIE. Nr opracowania: SST-02

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - OGRODZENIE. Nr opracowania: SST-02 PPBB- - AARR CCHH GGRR AAŻŻYYNNAA RR AADDZZI IKK 5544- -220077 WRROOCCŁŁAAW NNAA OOSSTTAATTNNI IMM GGRROOSSZZUU 7700 /2233 / TTEELL: : 335511 0011 5522,,, 00 550011 117722 995533 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

PB wymiany układu pomiarowych budynków. Projekt Budowlany z elementami wykonawczymi

PB wymiany układu pomiarowych budynków. Projekt Budowlany z elementami wykonawczymi ETA spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 8 tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail:etabiuroprojektow@poczta.onet.pl Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000 193545 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XII

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego Latowice ul. Środkowa 43 Gm. Sieroszewice. projektant :

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego Latowice ul. Środkowa 43 Gm. Sieroszewice. projektant : Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ELEKTRYCZNY BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT ELEKTRYCZNY BUDOWLANO WYKONAWCZY Global Traffic Systems Sp. z o.o. Baranowo ul. Szamotulska 67 62-081 Przeźmierowo Tel. +48 (61) 279 72 00 Fax +48 (61) 279 72 01 NIP 781-189-78-49, REGON 302819947 PROJEKT ELEKTRYCZNY BUDOWLANO WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 Część opisowa Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Zasilanie Rozdzielnica 0,4kV Wytyczne układania wewnętrznej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku: Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie ul. Piłsudskiego w Markach

Dostosowanie trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku: Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie ul. Piłsudskiego w Markach Spis treści Dostosowanie trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku: I. CZĘŚĆ OPISOWA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Inwestor 1.4 UŜytkownik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU VERTIKAL Błażej Binienda ul. Droga Hrabska 8d 05-090 Falenty Nowe NIP 558-100-12-09 Inwestor: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Spółka z o.o. ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz PROJEKT STAŁEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNO - ROBOCZY

PROJEKT TECHNICZNO - ROBOCZY ADG- PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA - DAWID KORNATA TEL 0-792-996-149 str. 47 PROJEKT TECHNICZNO - ROBOCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ CZĘŚĆ II/C NAZWA OBIEKTU : ROZBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY

Bardziej szczegółowo

Odcinek: ul. Hubska od ul. Pięknej do ul. Kamiennej. Zasilanie placu budowy w energię elektryczną mgr inż. Bogdan Iwulski Nr upr.

Odcinek: ul. Hubska od ul. Pięknej do ul. Kamiennej. Zasilanie placu budowy w energię elektryczną mgr inż. Bogdan Iwulski Nr upr. 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl Inwestor: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 56-633 Wrocław Nazwa inwestycji: Przebudowa torowiska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ZAPOBIEGAJĄCYCH ZADYMIENIU PIONO- WYCH DRÓG EWAKUACYJNYCH /KLATEK SCHODOWYCH/

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ZAPOBIEGAJĄCYCH ZADYMIENIU PIONO- WYCH DRÓG EWAKUACYJNYCH /KLATEK SCHODOWYCH/ EGZ.. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ZAPOBIEGAJĄCYCH ZADYMIENIU PIONO- WYCH DRÓG EWAKUACYJNYCH /KLATEK SCHODOWYCH/ Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn

850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn Zamierzenie budowlane Przebudowa mostu przez rzekę Tarczynkę (JNI 0109684) w ciągu drogi powiatowej nr 2855W w km 0+161,00 w miejscowości Tarczyn. Nr działek 850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy. ul. 1-Maja 5. 43-440 Goleszów

Projekt budowlano - wykonawczy. ul. 1-Maja 5. 43-440 Goleszów P.P.U.H. ELPOL Jerzy Polok ul. Kolejowa 31 Projekt budowlano - wykonawczy Zasilania klimatyzatorów w Urzędzie Gminy Goleszów ul. 1-Maja 5 Inwestor: Gmina Goleszów ul. 1-Maja 5 Projektował: Oświadczam,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I.Temat projektu: Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zasilaj cej linii napowietrzno-kablowe SN 15 kv oraz s upowej stacji transformatorowej 15/0,4 kv dla zasilania w

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU ODDZIAŁU POCZTY POLSKIEJ S.A. RZESZÓW ul. KRZYŻANOWSKIEGO 10 INSTALACJA ELEKTRYCZNA Tom III Autor projektu mgr inż. Krzysztof Gohlike Sprawdził Mgr inż. Maciej Belczącki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELTBUD Władysław Wyszyński Jesionka, ul. Słoneczna 6 96 315 Wiskitki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kod CPV 453 11000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE -

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE - Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora Jednostka projektowania Budynek schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie działka ewidencyjna nr 14/21, obręb ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYRÓWNANIE POŁACI DACHU ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACOWEGO Z ETERNITU NA BLACHĘ TRAPEZOWĄ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA I ODBORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Załącznik 11 c Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Obiekt: j.w. Budowa: Oświetlenie ul. Sportowej w Potulicach na terenie dz. nr 143/37, 143/33, 143/32, 29/19, 41

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Obiekt: j.w. Budowa: Oświetlenie ul. Sportowej w Potulicach na terenie dz. nr 143/37, 143/33, 143/32, 29/19, 41 K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Oświetlenie ul. Sportowej w Potulicach na terenie dz. nr 143/37, 143/33, 143/32, 29/19, 41 Obiekt: j.w. Budowa: Oświetlenie ul. Sportowej w Potulicach na terenie dz. nr

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. KARTA TYTUŁOWA 2. OPIS TECHNICZNY 2.1. Podstawa opracowania 2.2. Dane wyjściowe do projektu 2.3. Zakres opracowania 2.4. Zasilanie przepompowni ścieków 2.5. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH BIURO PROJEKTÓW I USŁUG TECHNICZNO - BUDOWLANYCH 58-306 Wałbrzych, ul. Witosa 1-3; tel/fax 74 666-08-93 30-499 Kraków, ul. Kłuszyńska 3, tel. 0-601-76-55-50 NIP 886-100-50-03 WYKONUJE : PROJEKTOWANIE,

Bardziej szczegółowo

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie. Oświetlenie zewnętrzne

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie. Oświetlenie zewnętrzne Zakład Projektowo Usługowy "PROJEKT" Stanisław Olejnik Data opracowania: 2011-06-06 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie. Oświetlenie zewnętrzne Adres inwestycji: Dowspuda

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE:

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: ROK ZAŁOŻENIA 1987 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 15 tel. /Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl

Bardziej szczegółowo