.NOSY A DA II Spólka z a.,a. BIURO PROJEKTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ".NOSY A DA II Spólka z a.,a. BIURO PROJEKTÓW"

Transkrypt

1 projektowanie dróg, mostów oraz obiektów in żynierskich nadzory, ekspertyzy.nosy A DA II Spólka z a.,a. BIURO PROJEKTÓW Katowice, ul. 73 Pu łku Piechoty 1 tel/fax , DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nr kompletu: 4 Nr projektu: 0055 Inwestycja Adres inwestycji Inwestor Nr działek Rodzaj projektu Część Projektu Budowa wschodniej obwodnicy Olkusza - połączenie DW nr 783 z DW nr 791 Województwo ma łopolskie, powiat olkuski, gmina Olkusz - skrzyżowanie drogi krajowej nr 94 z obwodnicą m. Olkusz. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, Kraków Dzia łki zaj ęte pod inwestycj ę : Olkusz, obręb Olewin [Nr 0001]: 3790/3, 656, 3579; Olkusz, obręb Olewin [Nr 0009]: 122/4, 123, 124/5, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 181/1, 198/1, 199/1, 200/1, 201/1, 202/1, 202/3, 203/1, 203/3, 206/1, 206/3, 206/4, 207/1, 207/3, 207/4, 208/1, 208/3, 208/4, 209/1, 209/2, 210, 211, 234/1, 234/2, 235/9, 235/10, 235/14, 235/16, 236/2, 236/5, 237/2, 237/5, 615/1, 623/2, 641/10, 651, 670, 671, 672, 682, 623/3; Olkusz, obręb Olkusz [Nr 0001]: 3585/6, 3585/8, 3586/31, 5121, 3679/10, 3679/11, 3679/12, 3679/14, 3722/1, 3782/3, 3787/2, 3788/2, 3789/2, 3790/4, 3791/3, 3791/4, 3791/5, 3791/6, 3791/7, 3791/8, 3791/9, 3797/7, 3797/11, 3798/1, 4483, 4485, 4486, 4489, 5297, 5300, 5303, 5304, 5305, 5396, 5411, 5423, 5424, 5425, 3618, 3687/6, 3721/25, 3721/26, 5128, 5129, 5132, 5136, 5138, 5139, 5141, 5142, 3526, 3536, 3541, 3561, 3562, 3563, 3567, 3577/3, 3583/1, 3586/21, 5064/6, 3586/8, 3586/47, 3586/48, 3521/5, 3532, 5302; Olkusz, obręb Podlesie Rabszty ńskie [Nr 0012]: 303, 305, 309, 313, 316, 355; Olkusz, obręb Rabsztyn [Nr 0013]: 115/1, 212; Olkusz, obręb Żurada [Nr 0020]: 60/3, 60/4, 61/3, 61/4, 62/7, 62/10, 63/3, 64/7, 70/3, 71/8, 72/5, 72/23, 72/24, 72/25, 72/26, 72/27, 72/28, 72/29, 72/30, 72/31, 72/32, 72/33, 72/34, 72/35, 72/36, 72/37, 72/59, 74/4, 75/2, 576/1. Dzia łki przeznaczone pod czasowe zaj ęcie terenu: Olewin [Nr 0001]: 5405, 3783/2; Olewin [Nr 0009]: 629/5; Olkusz [Nr 0001]: 3173/13, 3173/73, 3585/7, 3586/30, 3586/36, 3608/1, 3609/3, 3610/1, 3611/1, 3612/1, 3613/1, 3614/1, 3615/1, 3616/1, 5124/1, 4487, 3721/19, 3721/22, , 5347, 3578, 3583/2, 3584, 3782/4, 3531, 3617/35, 3617/22, 3617/21, ; Podlesie Rabszty ńskie [Nr 0012]: 353; Żurada [Nr 0020]: 62/21, 64/6, / 68/8, 71/14. O Budowlano - Wykonawczy Projekt sygnalizacji świetlnej - cz. elektryczna Branża Elektryczna QZ o Tom 11,... Funkcja Imię Nazwisko Specjalność Nr uprawnień Data Pod is <1 Projektant mgr inż. Leszek Czuba Inst. Elektr. GP.IV 63/179/ <----- Sprawdzający mgr inż. Janusz Drwal Inst.Elektr. A - NB / 190/ Opracowa ł Tomasz Szot V. ": "' Kraków, styczeń 2011

2 SPIS TRE ŚCI: Tom 11/1 PBW - Część opisowa i. Wstę p Przedmiot opracowania Podstawy opracowania Formalne podstawy opracowania Techniczne podstawy opracowania Zakres opracowania 2 2. Opis stanu istniej ącego i projektowanego Stan istniej ący Stan projektowany 3 3. Rozwi ązania projektowe Kanalizacja kablowa Studnie kablowe Konstrukcje wsporcze Maszty S łupy wysi ęgnikowe 5 5. Kable i po łączenia Kable ochronne Kable sygnalizacyjne Kabel detekcji indukcyjnej Kabel detekcji wideo i monitoringu wizyjnego Kable zasilaj ące 7 6. Elementy sygnalizacji Detekcja indukcyjna Detekcja video Latarnie sygnalizacyjne Sterowanie Sterownik sygnalizacji ulicznej Monitoring tarczy skrzy żowania Zasilanie w energi ę elektryczn ą System zasilania awaryjnego Ochrona przeciwpora żeniowa Ochrona przed korozj ą Uwagi ko ńcowe 12. Obliczenia Moc zapotrzebowana na sygnalizacj ę świetln ą : Spadek napi ęcia w obwodach Skuteczno ść ochrony p. pora żeniowej Tabele połącze ń kabli sygnalizacyjnych Skrócone zestawienie materia łów. 19 Autostrada II Sp. z o.o.

3 Tom 11/2 PBW - Część rysunkowa Nr rysunku Tytu ł Skala ORIENTACJA TERENU 1:30000 PLAN SYTUACYJNY UZBROJENIA 1:500 ROZMIESZCZENIE SYGN. I DET. 1:500 KANALIZACJA KABLOWA 1:500 KABLE SYGN. I OCHRONNE 1:500 KABLE AKOMODACYJNE I WIDEO 1:500 KABLE ZASILAJĄCE 1:250 POLE WIDZENIA KAMER WIDEO 1:500 SCH. KABLI SYGNALIZACYJNYCH NR 1 I 2 - SCH. KABLI SYGNALIZACYJNYCH NR 3 I 4 - SCH. KABLI AKOMODACYJNYCH I WIDEO - SCH. KABLI ZASILAJ ĄCYCH - WYKONANIE DETEKTORA INDUKCYJNEGO - KONSTRUKCJE WSPORCZE Autostrada II Sp. z o.o. 3

4 TOM 11 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Tom 11/1 - CZĘŚĆ OPISOWA -

5 1. Wstę p 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy sygnalizacji świetlnej na skrzy żowaniu Drogi krajowej nr 94 z wschodni ą obwodnicą Olkusza połączenia drogi wojewódzkiej nr 783 z drog ą wojewódzką nr Podstawy opracowania Formalne podstawy opracowania Formaln ą podstawę opracowania stanowi umowa nr 216/1/2008/ZDW zawarta pomi ędzy Zarz ądem Dróg Wojewódzkich w Krakowie, który jest Inwestorem zadania, a Biurem Projektowym Autostrada II Sp. z o.o. z Katowic, oraz zlecenie prac projektowych znak pisma 0050/0055/2011 z dnia pomi ędzy Biurem Projektowym Autostrada II Sp. z o.o. a podwykonawc ą P.P.U. ALTUM mgr Alicja Czuba który realizuje projekt w zakresie sygnalizacji świetlnej Techniczne podstawy opracowania Techniczn ą podstawę opracowania stanowi: [1] Ustawa Prawo Budowlane z dnia r. z pó źniejszymi zmianami (Dz. U. nr 106, poz z pó źniejszymi zmianami). [2] Część ruchową niniejszego opracowania [3] Projekt techniczny organizacji ruchu [4] Aktualne podkłady geodezyjne [5] Przepisy zawarte w SZCZEGÓŁ OWYCH WARUNKACH TECHNICZN ZNAKÓW I SYGNA Ł ÓW DROGOWYCH, ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZ RUCHU DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DRO za łącznik do nr 220, poz z dnia 23 grudnia 2003r. [6] Pozosta łe przepisy i normy, które maj ą zastosowanie w w/w temacie [7] Uwagi przekazane przez jednostki opiniuj ące: KWP Kraków, ZDW Kraków Zakres opracowania Zakres niniejszego opracowania obejmuje nastę puj ące prace: - u łożenie nowej kanalizacji kablowej - wykonanie uk ładu zasilania - monta ż urządzenia steruj ącego - monta ż konstrukcji wsporczych - monta ż systemów detekcji i nowego osprzętu sygnalizacyjnego Autostrada II Sp. z o.o. 2

6 - u łożenie nowych kabli - Koordynacja projektowanego skrzy żowania z istn. sygnalizacj ą świetlna na skrzyżowaniu DK nr 94 z al. Tysi ąclecia w m. Olkusz. 2. Opis stanu istniej ącego i projektowanego 2.1. Stan istniej ący Obecnie skrzy żowanie jest skrzy żowaniem skanalizowanym trzy wlotowym. Drog ą g łówn ą jest dwu jezdniowa droga krajowa nr 94. Od strony Krakowa jak i od Olkusza ma ona po 3 pasy ruchu z czego jeden z nich jest pasem kierunkowym kieruj ącym ruch na drog ę podporządkowan ą. Ulica podporz ądkowana to jedno jezdniowa ul. Zagaje prowadząca na pó łnoc do zak ładów przemys łowych. Obecnie na skrzy żowaniu nie ma sygnalizacji świetlnej, przej ść dla pieszych ani ci ągów pieszych Stan projektowany Wykonanie wschodniej obwodnicy Olkusza zgodnie z projektem Architektoniczno Budowlanym poci ąga za sobą konieczno ść przebudowy skrzy żowania z drog ą krajową. Skrzyżowanie zostanie rozbudowane do czterowylotowego z wyspami rozdzielaj ącymi. Drog ą g łówn ą pozostanie droga krajowa nr 94. Drog ą podporządkowan ą będzie obwodnica miasta Olkusz łącząca DW 783 i DW 791. Projektuje si ę instalacj ę akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na przedmiotowym skrzy żowaniu. Projektowana sygnalizacja świetlna będzie obs ługiwa ć tylko pojazdy motorowe. 3. Rozwi ązania projektowe 3.1. Kanalizacja kablowa Projektuje si ę nową kanalizacj ę kablową dwu torową, osobn ą dla kabli sygnalizacyjnych i akomodacyjnych. Dodatkowo projektuje wykonanie jednootworowego po łączenia z istn. kanalizacj ą sygn. świetlnej na skrzy żowpnjii dog krajowej nr 94 z al. Tysi ąclecia - i ul. Przemys łowa w Olkuszu. Po łączenie kanalizacji dwóch sygnalizacji świetlnych wykonywane jest z my ś lą o koordynacji, mo itorig systemie sterowania obszarowego który mo że być wykonany w p r. Projektowana kanalizacja sk łada si ę z: Studni kablowych SK-1 ( łączeniowe), SKR-1 (przepustowe); rur PEHD fi 1 10 mm łączące studzienki kablowe rur PEHD fi 90 mm łączące studzienki kablowe z masztami sygnalizacyjny rur PEHD fi 50 mm łączące studzienki kablowe ze s łupami wysi ęgnikowymi, szafami torowymi i p ętlami indukcyjnymi Autostrada II Sp. z o.o. 3

7 rur HDPE fi 110 mm i SRS u żywane, jako przepusty pod drogami Rury kanalizacji kablowej u łożyć na g łęboko ści: 0,5 m pod chodnikami 0,7 m pod ziele ń cami 1,1 m pod drogami w os łonie z rur SRS, HDPE, dopuszcza si ę także rury stalowe. Wszystkie prefabrykaty betonowe i metalowe zabezpieczy ć poprzez podwójne malowanie abizolem na zimno. Projektowan ą kanalizacj ę kablowa u łożyć zgodnie z schematem kanalizacji kablowej i tras ą uzgodnion ą w ZUDP. Przepusty wykona ć za pomocą rur HDPE fi 110 o ściance minimum 6 mm (rury HDPE 6,3 mm fi 110). Przej ścia pod drogami wykona ć metod ą przepychu. Zastosowane rury spe łnia ć muszą warunki zawarte w PN-80/C-89205/9. Tras ę kanalizacji przedstawiono na rysunkach numer 2.0 i 3.0, a schemat jej wykonania na rysunku nr: 4.0. Wszelkie roboty ziemne oraz roboty kablowe wykona ć zgodnie z obowi ązuj ącymi normami Studnie kablowe. Projektuje si ę zastosowa ć betonowe studnie SK-1 i SKR-1. Projektowane studnie u łożyć na podsypce piaskowej umo żliwiaj ącej odprowadzenie wody opadowej. Pod łoże powinno być zag ęszczone do warto ści minimum 2,4 kg/cm2. Przedmiotowe studnie uk łada ć zgodnie z zaleceniami producenta rozpoczynaj ąc od dna studni i montuj ąc wymagan ą ilo ść kompon ętów. U łożone studnie, wypoziomowa ć do otaczaj ącego terenu. Uk ładane kable podwiesi ć na haczykach lub specjalnych uchwytach, a rury prowadzące do masztów, s łupów i sterownika uszczelni ć za pomocą piany monta żowej. Zastosowane studnie: Typ studni Oznaczenia Ilość /szt./ SK - 1 S2, S5, S6, S10, S13, S15, S19 S22 10 SKR - 1 S1, S3, S4, S7 S9, S11, S12, S14, S16 S Konstrukcje wsporcze 4.1. Maszty Projektuje si ę maszty sygnalizacyjne umo żliwiaj ące monta ż latar ń z mocowani dwupunktowym. Projektowane maszty b ęd ą wykonane z stali rurowej R35 wed ług 8-/H-74219/16 i średnicy 114,3mm. Maszt musi posiada ć zabezpieczenie przed w opadową, a pokrywa zamykaj ąca komorę łączeniowa musi zapewnia ć szczelno ść bez u życia uszczelek. Na wysoko ści ok.1,5m od poziomu gruntu znajduje si ę komora wyposa żona w listwę łączeniową i zacisk uziemiaj ący. Wykonanie masztów Autostrada II Sp. z o.o. 4

8 sygnalizacyjnych oraz ich posadowienie wykonano przy pomocy tulei fundamentowej zgodnie z rysunkiem. Beton do wykonania fundamentu masztu musi spe łnia ć minimum klas ę B-15 i odpowiada ć wymaganiom podanym w PN-88/B-06250/3, PN-88/B-3000/6 i PN-88/B-32250/7. Zastosowana ochrona przed korozj ą cynkowanie. LP 4.2. S łupy wysi ęgnikowe NAZWA MASZT 3,5m 4,0m. 1 K1 /W1 x 2 K1 L x 3 K2/W2 x 4 K2L x 5 K3/W3 x 6 K3L x 7 K4/W4 x 8 K4L x ilość : O 8 Uwagi Zabudowa ć s łupy wysi ęgnikowe stalowe, które przenosz ą obci ążenia wynikaj ące z zawieszenia sygnalizatorów, ekranów i tablic typu F" na wysi ęgniku oraz parcia wiatru dla wyst ępuj ącej strefy wiatrowej zgodnie z PN-75/E Projektowane s łupy muszą posiada ć trwa ły zacisk uziemiaj ący, a grubo ść ścianki powinna wynosi ć min 5mm. Rami ę poziome zamocowa ć pod k ątem w stosunku do pionowej części s łupa. Beton do wykonania fundamentu powinien spe łnia ć minimum klas ę B-30 i odpowiada ć wymaganiom podanym w PN-88/B-06250/3, PN-88/B-3000/6 i PN-88/B /7. Ka żdy egzemplarz s łupa musi posiada ć trwałą tabliczkę znamionową z nr: fabrycznym, rokiem produkcji, typem s łupa i nazwą wytwórcy. Mocowanie s łupów wykona ć przy pomocy kotw stalowych zatopionych w betonowym fundamencie. Połączenie pomi ędzy s łupem a fundamentem wykonane ma zosta ć za pomocą śrub i kryz tak, aby s łup przylega ł całą powierzchni ą do fundamentu. Ka żdy s łup musi mi4 możliwo ść obrotu ramienia, tak, aby umo żliwi ć przejazd pojazdom o wysokoś 8 pozanormatywnej. S łupy wysi ęgnikowe musz ą zapewnia ć dla zawieszonych na r i ool 2 sygnalizatorów skrajni ę pionową 4,5m 5,5m, oraz by ć przystosowane do strefy k wiatrowej panuj ącej w miejscu instalacji. Zastosowana ochrona przed kor z cynkowanie. Autostrada ll Sp. z o. o. 5

9 LP 5. Kable i po łączenia NAZWA SŁ UP - BRAMA /wysi ęg/ 9,5m 13,5m 14,5m 3 K1 p/k1 Lp x 6 K2a/K2b/K2Lp x 9 K3p/K3Lp x 11 K4a/K4b/K4L x ilość : Uwagi Projektowane kable nale ży prowadzi ć w kanalizacji sygnalizacyjnej. Kable zasilaj ące, sterownicze i ochronne nale ży oddzieli ć od kabli akomodacyjnych i informacyjnych i prowadzi ć je oddzielnych rurach kanalizacji kablowej. Ca ło ść okablowania przedstawiona jest na rysunkach numer Kable ochronne Dla zachowania ochrony przeciwpora żeniowej zaprojektowano kabel typu LGY 6mm2 prowadzony w kanalizacji kablowej. Po łączenie kabla z konstrukcjami wsporczymi wykona ć za pomoc ą kabel-oczek montowanych do wewn ętrznych złącz uziemiaj ących. Je żeli to mo żliwe zaleca si ę nie przecinanie przewodu ochronnego a jedynie monta ż kabel oczek na odizolowan ą część kabla. Kolejno ść wprowadzania do masztów i s łupów sygnalizacyjnych przedstawiono na rysunku nr: Kable sygnalizacyjne Zasilanie latar ń sygna łowych wykona ć kablem typu YKSY o odpowiedniej ilo ści żył, prowadząc je w kanalizacji sygnalizacyjnej zgodnie z rysunkiem 5.1 i po łączy ć zgodnie z tabelami po łącze ń. Połączenia pomi ędzy listwami zaciskowymi a komorami sygna łowymi wykona ć przewodem YKY 5x1,5mm 2. W maszcie sygnalizac r m znajduje si ę tabliczka informuj ąca o numerze kabla sygnalizacyjnego zgo nie z projektem. Połączenie kabli sygnalizacyjnych do sterownika wykona ć wed ług tabeli połąćz0 dostarczonej wraz ze sterownikiem Kabel detekcji indukcyjnej Połączenie pętli indukcyjnych ze sterownikiem nale ży wykona ć kable 44 XzTKMXpw o odpowiedniej ilo ści par, prowadząc je w kanalizacji kablowej zg rysunkiem 5.2 i pod łączyć zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 8. Połączenie p ętli indukcyjnej z przewodem doprowadzaj ącym powinno zapewnia ć odpowiedni ą izolacj ę wzgl ędem ziemi (np. łącznik żelowy). Na przewodach powinny Autostrada II Sp. z o.o. 6

10 znajdowa ć si ę tabliczki informuj ące o numerze p ętli i numerze kabla, zgodnie z projektem. Po łączenie kabli akomodacyjnych do sterownika nale ży wykona ć wed ług tabeli połącze ń dostarczonej wraz ze sterownikiem Kabel detekcji wideo i monitoringu wizyjnego Projektowana drogowa sygnalizacja b ędzie wykorzystywa ć kamery video do detekcji pojazdów i monitoringu Skrzy żowania. Dla zasilania kamer zaprojektowano kable YLY 3x1,5mm 2, dla przesy łania sygna łu video kabel XWDXpek 75-1,05/5,0. Prowadzenie kabli przedstawiono na rysunku 5.2, po łączenie na rysunku 8. Kable prowadzone b ęd ą w kanalizacji kablowej w rurach przeznaczonych dla kabli akomodacyjnych umie ści ć kable sygna łowe XWDXpek, natomiast zasilaj ące YLY prowadzi ć razem z kablami sterowniczymi. Po łączenie kabli nale ży wykona ć wed ług tabeli po łącze ń dostarczonej wraz z urz ądzeniem oraz rysunkiem Kable zasilaj ące Dla celów zasilania projektuje si ę u łożyć kabel YKY 3x1Omm2 na odcinku od złącza ZP do urządzenia steruj ącego, oraz kabel YAKXS 4x120mm2 na odcinku z łącze ZK proj. Złącze ZP. Ca łość prac wykona ć zgodnie z wydanymi warunkami zasilania i rysunkami numer: 5.3 i Elementy sygnalizacji Detekcja indukcyjna. Pętle indukcyjne umie ści ć na wlotach zgodnie z rysunkiem zachowuj ąc odpowiedni kszta łt i wymiar zgodnie z tabel ą, lokalizuj ąc je na środku pasów ruchu. Obwód wykona ć z przewodu LGs 1,5mm 2/108 C, zachowuj ąc parametry indukcyjno ści i stanu izolacji zgodnie z wytycznymi producenta sterownika (parametr stanu izolaci N powinien by ć większy ni ż 100Mohm dla pomiaru 500VDC). Rowek pod detektor npitiży,, - wykona ć przy u życiu pi ły do asfaltu. Wykonany rowek nale ży oczyś ci ć i wysuszyć je 1 to konieczne. Uk łada ć kabel na dnie rowka zachowuj ąc ostrożność aby nie usz jego izolacji. Po u łożeniu przewodu rowek zala ć mas ą zalewową (np. asfalt Detektory nale ży bezwzgl ędnie wykona ć w warstwie wi ążącej przed po ło 4 efweq'n warstwy ścieralnej. Nie dopuszcza si ę wykonywanie detektorów indukcyjny higiy temperatura jest ni ższa ni ż +5 stopni i gdy wyst ę puj ą opady deszczu. kr Autostrada II Sp. z o.o. 7

11 P ĘTLE INDUKCYJNE DLA RUCHU KOŁOWEGO Nazwa Kszta łt Odl. od linii zatrzymania [m] Ilość zwojów D122 Wymiar [m] A B C D2: D D4_32 q P ĘTLE INDUKCYJNE DLA RUCHU KOŁOWEGO Nazwa Kszta łt OdI. od linii Ilość Wymiar [m] zatrzymania zwojów A B C [m] D1_ ,5 1 D1_ ,5 1 D2_11 C ,5 1 D2_ ,5 1 O ' D2_ ,5 1 D3_11 i ,5 1 D3_ ,5 1 D3_31 - q_ ,5 1 D4_ ,5 1 D4_ , Detekcja video. Dla detekcji pojazdów wykorzysta ć równie ż układ video-detekcji. Uk łady detekcji zabudowano w sterowniku drogowej sygnalizacji świetlnej. Wybrane urządzenie musi posiada ć następuj ące funkcję : możliwość ustawie ń bramek logicznych OR, AND, NAND, MzN, możliwość identyfikacji pojazdów poruszaj ących si ę zgodnie i nie zgodnie z kierunkiem jazdy, możliwość wykrycia pojazdów poruszaj ących si ę i zatrzymanych, posiada ć funkcje z łej widoczności" i przesy łania tej informacji do sterownika. posiada ć możliwość podglądu pracy w czasie rzeczywistym. Posiada ć minimum 16 wyj ść i 16 wej ść do sterownika. Wykorzystywa ć kamery (system PAL 625 linii) i mie ć możliwość wykorzy t obrazu do detekcji i monitoringu jednocze śnie Posiada ć panel na którym sygnalizowane s ą stany wyj ść Posiada ć oprogramowanie w j ęzyku polskim Wybrany system wideo detekcji nale ż zabudowa ć w szafie sterownika s ral. cji świetlnej. Zastosowane kamery nale ży umie ści ć w szczelnych olow ch wyposa żonych w grza łki i zapewniaj ących ochron ę minimum IP44.? 7 Autostrada II Sp. z o.o. 8

12 Obudowy kamer zostan ą przytwierdzone do 2,5 metrowych konstrukcji stalowych, które zostan ą zamontowane na bramach sygnalizacji świetlnej. Dodatkowo należy zamontowa ć ochronniki przepi ęciowe zabezpieczaj ące karty wideo detekcji. Rozmieszczenie kamer, pola widzenia jak i sposób pod łączenia przedstawiaj ą rysunki numer: 3.0, 6.0, Latarnie sygnalizacyjne. Dla sterowania ruchem ulicznym zastosowano energooszcz ędne sygnalizatory FUTURIT typu LED zasilane napi ęciem 230V. Zamontowane sygnalizatory odpowiadaj ą następującym wymaganiom: o IV klasie fantomowej o Klasa ochronno ści minimum IP65 o Posiadaj ą certyfikat CE i badania kompatybilno ści elektromagnetycznej zgodnie z PN EN o Kolor soczewki zewn ętrznej bia ła (przeźroczysta). o Posiada ć mocowanie dwu punktowe o Obudowa wykonana z poliwęglanu Montaż konsol wykonano przy pomocy ta śm montażowych szeroko ści 12,5mm. Sygnalizatory podwieszone nad jezdni ą wyposażyć w ekrany kontrastowe perforowane. Sygnalizatory mocowane na masztach sygnalizacyjnych zapewniaj ą skrajni ę poziom ą 0,5m-2m i pionową 2,0m-2,7m. Sygnalizatory mocowane nad jezdni ą posiadaj ą skrajnie od 4,5m do 5,5m. Ko łowy ogólny 3-komorowy Nazwa sygnalizatora Średnica soczewki Rodzaj źród ła świat ła Moc źród ł a świat ła [W] Uwagi [mm] R Y G R Y G Kl 300 L L L Kip 300 L L L ekran K2 300 L L L K2a 300 L L L ekran K2b 300 L L L ekran K3 300 L L L K3p 300 L L L ekran K4 300 L L L ekran K4a 300 L L L ekran K4b 300 L L L ekran Autostrada II Sp. z o.o. 9

13 Nazwa sygnalizatora Średnica soczewki Lewoskręt 3-komorowy Rodzaj źród ła światła Moc źród ła świat ła [W] Uwagi [mm] R Y G R Y G K1 L 300 L L L KlLp 300 L L L ekran K2L 300 L L L K2Lp 300 L L L ekran K3L 300 L L L K3Lp 300 L L L ekran K4L 300 L L L K4Lp 300 L L L ekran Nazwa sygnalizatora Średnica soczewki [mm] W1 200 W2 200 W3 200 W4 200 R Warunkowy 1-komorowy Rodzaj źród ła świat ła Y Moc źród ła świat ła [W] G R Y G L 8 L 8 L 8 L 8 Uwagi 7. Sterowanie Sterownik sygnalizacji ulicznej. Zgodnie z wymaganiami GDDKiA oddzia ł Kraków zastosowa ć urządzenie steruj ące typu EC-2 Urz ądzenie steruj ące musi zapewnia ć pe łną realizacj ę zada ń przewidywanych w programie sygnalizacji świetlnej przy zachowaniu warunków bezpiecze ństwa ruchu drogowego. Sterownik mieć możliwość pracy w programach: sta ło czasowych akomodacyjnych acyklicznych,7 koordynowanych sterowania obszarowego Urządzenie steruj ące powinno być niezawodne i łatwe w eksploatacji a tak że p posiada ć układy kontrolno zabezpieczaj ące realizuj ące następuj ące funkcj ę : pomiar i kontrola napi ęć zasilaj ących pomiar i kontrola prądów we wszystkich grupach sygnalizacyjnych niezale żny pomiar i kontrola światła czerwonego nadzór poprawno ści dzia łania detektorów i wej ść do sterownika z o cq) a Autostrada II Sp. z o.o. 10

14 Projekt Budowlano Wykonawczy Bran ża Elektryczna (sygnalizacja świetlna) kontrola wzajemna procesorów sterownika wykrywa ć brak, nadmiar lub kolizj ę sygna łów zielonych i naruszenie minimalnych czasów mi ędzy zielonych kontrolowa ć d ługość cyklu i maksymaln ą d ługość światła czerwonego Kontrola wykonywania programu przez oba procesory Zastosowane urz ądzenie steruj ące powinno obs ługiwa ć minimum: 14 grup sygnalizacyjnych na napi ęcie 230V (2 rezerwowe) 14 wej ść akomodacyjnych umo żliwiaj ących pod łączenie detektorów indukcyjnych 8 wej ść akomodacyjnych umo żliwiaj ących pod łączenie detektorów wideo Panel operatorski w j ęzyku polskim Możliwo ść odczytania z panelu, stan grup sygnalizacyjnych, detektorów, aktualnego programu. Sterownik musi równie ż mie ć możliwo ść zmian parametrów takich jak konfiguracja detektorów, d ługo ści wyświetlanych sygna łów, zmiana programów bezpo średnio z panela operatorskiego bez potrzeby u życia innych urządze ń zewn ętrznych. Ponadto sterownik powinien posiada ć wbudowany serwer www i mo żliwo ść wspó łpracy z systemami zdalnej diagnostyki i zarz ądzania. Posiada ć możliwo ść komunikacji przy zastosowaniu modemów XDSL, GSM, i innych wykorzystuj ących protokó ł TCP/IP w tym urządze ń Wi-Fi i Bluetooth. Posiada ć porty komunikacyjne Ethernet, USB, RS232 lub RS485, Posiada ć dodatkową kartę wyj ść umożliwiaj ącą przesyłanie stanu poszczególnych grup sygna łowych do układów wideo detekcji Sterownik musi wspiera ć ró żne układy detekcji w tym detektory indukcyjne, magnetyczne, ultra d źwi ękowe, podczerwieni, przyciskowe, wideo detektory i detektory mikrofalowe. Sterownik powinien mie ć możliwo ść wspó łpracy z innymi urz ądzeniami ster a w szczególno ści z istn. sterownikiem na skrzy żowaniu drogi krajowej nr 2 Tysiąclecia i ul. Przemys łową. 6). 2 Miejsce ustawienia sterownika, jak równie ż masztów i sygnalizatorów wykona ć z oki e. z rysunkiem nr 2.0 i 3.0. W celu zapewnienia lepszych warunków dla ekip 03g i rr. sterownika, winien on by ć zamontowany na odpowiednim fundamencie, a`.?: wprowadzane do sterownika powinny by ć u łożone w przepustach kablo h e szczególnym uszczelnieniem. Obudowa sterownika musi zapewnia ć ochronne IP54, oraz posiada ć zgodno ść z norm ą PN-92/E Dost ęp do wn ętrza powinien by ć zabezpieczony poprzez wk ładkę patentową i zamek rygluj ący drzwi (góra dó ł). Autostrada II Sp. z o.o. 11

15 Wymagane jest aby obudowa sterownika by ła obudową stalową malowan ą proszkowo i wyposa żon ą w kiesze ń na dokumentacj ę. Dodatkowo wymagane jest aby obudowa by ła wyposa żona w pó łkę pod przeno śny komputer obs ługi serwisowej. Obudowa musi by ć wandalo odporna i musi posiada ć system wentylacji zapobiegaj ący roszeniu wewn ątrz obudowy Monitoring tarczy skrzy żowania. Zgodnie z nowymi zasadami sterowniki sygnalizacji świetlnej montowanymi na drogach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddzia ł Kraków nale ży wyposażyć w monitoring wizyjny z mo żliwo ści ą przesyłania sygna łu wideo. Projektuje si ę w tym celu wykorzysta ć 4 kamery z systemu wideo detekcji i 1 kamer ę która b ędzie obserwowa ć tarcze skrzyżowania. Sposób umieszczenia i lokalizacji kamer przedstawiaj ą rysunki niniejszego opracowania. Kamery musz ą być zamocowane na 2,5 metrowych sztycach które zostan ą przytwierdzone do s łupów wysi ęgnikowych. Kamery musz ą być tak ustawione, aby przekazywa ły obraz pozwalaj ący na okre ślenie struktury ruchowej i kierunkowej. Kamery s łużące do wideo detekcji nale ży tak oprogramowa ć, aby wyświetla ły bieżący sygna ł wyświetlany na sygnalizatorze ulicznym. Dzia łanie takie pozwoli szybciej okre ś li ć sprawcę zdarzenia drogowego. Dok ładne ustawienie kamer monitoringu ustali ć na miejscu z inwestorem. Przekazywany obraz z 5 kamer wideo archiwizowa ć na wideo rejestratorach, które zostan ą zainstalowane w urz ądzeniu steruj ącym. Zastosowane urz ądzenia powinny posiada ć mo żliwość zapisu obrazu z minimum 4 kamer wideo (potrzebne dwa urz ądzenia) i przechowywa ć go przez minimum 14 dni. Ponadto powinien posiada ć możliwość zdalnej konfiguracji i transmisji danych, oraz szybk ą możliwo ść zgrania wybranych obrazów np. na pami ęć pendrive. Ponadto zastosowane urządzenie powinno wspiera ć technologi ę zapisu H.264 i mie ć możliwo ść obs ługi kamer obrotowych PTZ". Wymagane jest tak że żeby zastosowane. g' urządzenie posiada ło szeroki zakres temperatury pracy (minimalnie od -10 C dd, o 50 C) Wybrane urz ądzenia ponadto musz ą charakteryzowa ć się małą kompaktówr obudową którą będzie można zabudowa ć wewn ątrz szafy sterownika sygna ic<k, świetlnej. Podzia ł sygna łu wideo pomi ędzy uk ład wideo detekcji a rejestrator o 4zu wykona ć u żywaj ąc aktywnych dzielników sygna łu. Na wszystkie kable wiz wchodzące do urządzenia steruj ącego zamontowa ć separatory zabezpieczaj ące p wyładowaniami atmosferycznymi. Autostrada II Sp. z o.o. 12

16 8. Zasilanie w energi ę elektryczn ą Zasilanie wykona ć z projektowanego z łącza pomiarowego, które zlokalizowane będzie przy stacji transformatorowej OLKUSZ ZAGAJE [6B0427] i szafie o świetlenia SOU-5 zgodnie z otrzymanymi warunkami zasilania z r. znak pisma WR/608576/11. Miejscem rozgraniczenia sieci s ą zaciski prądowe za licznikiem w kierunku instalacji odbiorczej u żytkownika. Przyłącz do miejsca rozgraniczenia sieci sk ładaj ący si ę z kabla YAKXS 4x35mm2 (oko ło 20 m) i z łącza zasilaj ąco pomiarowego (wolnostoj ącego) wykona ENION S.A. Projektowane złącze zostanie wyposa żone w 1 fazowy układ pomiarowy i roz łącznik bezpiecznikowy (przed licznikowy) o warto ści prądu znamionowego 16A. Wykonawca zobowi ązany jest u łożyć kabel zasilaj ący zgodnie z rysunkami przedmiotowego opracowania i uzg. ZUD na odcinku Z łącze Sterownik Sygnalizacji Świetlnej. Projektuje si ę u łożyć kabel YKY 3x10mm2 (oko ło 450 m). Projektowany kabel uk łada ć w rurach os łonowych DVR, a w miejscach szczególnych i pod drogami os łania ć dodatkowo rurami RHDPe lub APS. Uk ładany kabel oznaczy ć przy pomocy trwa łych tabliczek i prowadzi ć zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 3.1. Wszelkie po łączenia i wyprowadzenia kabli nale ży wykona ć, jako szczelne. Prace prowadzi ć zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami i normami System zasilania awaryjnego Projektowany sterownik wyposa żyć w urządzenie podtrzymuj ące pracę w przypadku zaniku zasilania. Projektowane urz ądzenie musi posiada ć zwartą i kompaktową obudowę która zmie ści si ę w standardowej obudowie sterownika. Wybrane urz ądzenie musi charakteryzowa ć si ę następuj ącymi parametrami: Napi ęcie wej ściowe: [V] Częstotliwo ść wej ściowa: [Hz] Napi ęcie ładowania: 28,8 [V] Napi ęcie inwertera: [V] Napi ęcie wyj ściowe: % [V] Częstotliwo ść wyj ściowa: ,1% [Hz] Moc: 1,6 [kva] cp Czas przełączenia: 0 [ms] Czas pracy bez zasilania: min. 45 [min] Temperatura pracy: [ C] Wilgotno ść : < 95% [bez kond.] tt o Autostrada II Sp. z o. o. 13

17 Ponadto wybrany system podtrzymania pracy sygnalizacji musi by ć wyposażony w panel wy świetlaj ący podstawowe informacj ę o stanie pracy urządzenia, oraz powinien mie ć możliwość monitoringu zdalnego nast ępuj ących parametrów: Napi ęcie wej ściowe i wyj ściowe Prąd wej ściowy i wyj ściowy Napi ęcie na baterii, napi ęcie ładowania Częstotliwo ść wej ściowa i wyj ściowa Stan na ładowania baterii i odno ś nik w czasie dla ładowania i roz ładowania. 9. Ochrona przeciwporażeniowa. Zgodnie z warunkami technicznymi przewidziano dodatkow ą ochron ę przeciwpora żeniową w postaci SZYBKIEGO WYŁĄCZENIA, zrealizowanego przy pomocy zabezpiecze ń nad prądowych. W tym celu metalowe części sterownika, maszty sygnalizacyjne po łączyć z przewodem ochronnym PE. ( Lgy 6 mm2). Dodatkowo (zgodnie z rysunkiem) przy sterowniku, wszystkich s łupach wysi ęgnikowych i na ko ń cu linii wykona ć uziom zapewniaj ący R<30ohm. Po zako ńczeniu monta żu wykona ć pomiary kontrolne zastosowanej ochrony. 10. Ochrona przed korozj ą Zgodnie z instrukcj ą KOR/3 środowisko, w którym b ęd ą pracowa ły urządzenia sygnalizacyjne kwalifikuje si ę do IV klasy.wymagane jest, aby: Fundamenty betonowe zabezpieczy ć przed dzia łaniem agresywnym wód przez dwukrotne pokrycie ich abizolem na zimno. Połączenia elementów ochrony przeciwpora żeniowej najlepiej wykona ć przez spawanie lub przez skręcanie przy u życiu ś rub kadmowych i pokry ć smarem. Miejsca połącze ń p łaskowników zabezpieczyć przed korozj ą tak jak konstru)cc, wsporcze, a miejsca po łącze ń pod ziemi ą zala ć mas ą asfaltową. 11. Uwagi ko ń cowe Przed rozpocz ęciem realizacji projektu w terenie, wykonawca powinien dok mnie zapozna ć si ę z uwagami i zaleceniami ZUDP i dostosowa ć do nich technologi ę roi) g Prace nale ży wykona ć zgodnie z PBUE, oraz aktualnie obowi ązuj ącymi przep6tn. uwzgl ędniaj ącymi uwagi BHP. Prace ziemne wykonywa ć ręcznie z uwagi na uzbrojenie terenu, stosuj ąc przed rozpoczęciem robót przekopy kontrolne. Autostrada II Sp. z o.o. 14

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku.

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno budowlany (br. sanitarna) ADRES: Bra sk, ul. Kopernika DZIA KI OBJ TE INWESTYCJ : 1312, 1381,

Bardziej szczegółowo

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1. CZ OGÓLNA... 3 1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 32410000-0... 3 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj techniczn 32424000-1... 3 1.4. Ogólne

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST-E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I OŚWIETLENIA TERENU Kod CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Nazwa zadania: Wykonanie systemu kontroli dost pu w budynku nr 1 Oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych w Legnicy Zakres robót według Wspólnego Słownika Zamówie : Adres:

Bardziej szczegółowo

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ZAMAWIAJ CY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY AL. PIASTÓW17, 70-310 SZCZECIN OBIEKT, ADRES CENTRUN DYDAKTYCZNO-BADAWCZE NANOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SZCZECIN 13.11.2012 KRZYSZTOF KALERT 7 1 6 7 0 S Z C Z E C I N UL. PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 80/3 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 TEL / FAX 0-048 9 1 4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowa oświetlenia ulicy KRYPSKIEJ w Warszawie CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Lokalizacja: Dzielnica Praga Południe Inwestor:

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

Z INSTALACJAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Z INSTALACJAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH strona 1/217 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45236220-8 Kształtowanie terenu ogrodów zoologicznych Nazwa inwestycji: WYBIEG

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowe KRESKA

Usługi Projektowe KRESKA Usługi Projektowe KRESKA Wojciech Ropiński 89 600 Chojnice ul.sportowa 1/51 tel. 604075433 Egz. / 4 Rodzaj dokumentacji Nazwa inwestycji Projekt budowlany Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I US UG BUDOWLANYCH mgr in. Miros awa Witczak K r o t o s z y n, u l. R y n e k 1 / 4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013 PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNO ŚCI Urząd Marsza/kowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

1. Jaki problem jest rozwi ązywany?

1. Jaki problem jest rozwi ązywany? Nazwa projektu Rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych Ministerstwo wiod ące i ministerstwa wspó łpracuj ące Ministerstwo Środowiska Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8. 1.1. Normy i przepisy związane 6 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 6 1.1. Normy i przepisy związane 6 2. OPIS - TOM II/D. BUDOWA JAZU KLAPOWEGO. 8 2.1. SPIS RYSUNKÓW 8 2.2. ZAKRES PROJEKTU 8 2.3. OPIS TECHNICZNY 9 2.3.1. Charakterystyka jazu

Bardziej szczegółowo

kr umowów pjjropplm4lmnlmt bgzk nr N alhrjbktacga TbCekfCwkA olwbralta pyptbjr jlkftlofkdr jfapta Bowbd btam ff CwĘŚĆ R hwiecień OMNM

kr umowów pjjropplm4lmnlmt bgzk nr N alhrjbktacga TbCekfCwkA olwbralta pyptbjr jlkftlofkdr jfapta Bowbd btam ff CwĘŚĆ R hwiecień OMNM UNITREZ elektronik 45-403 Opole, ul. Górna 3 tel. (77) 457-80-13 Nr umowy: SM-5233/04/01/07 Egz. nr 1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zadanie: ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIASTA BRZEG ETAP II CZĘŚĆ 5 Data wykonania:

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE projektowania sieci ciepłowniczych obowiązujące w LPEC Sp. z o.o.

WYTYCZNE projektowania sieci ciepłowniczych obowiązujące w LPEC Sp. z o.o. WYTYCZNE projektowania sieci ciepłowniczych obowiązujące w LPEC Sp. z o.o. Opracował zespół: Włodzimierz Mosakowski... Grzegorz Oleksy... Andrzej Rusek... Artur Starobrat... Dariusz Szabatkiewicz... Mirosław

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo