S280 TRC - S300 - S320 TR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S280 TRC - S300 - S320 TR"

Transkrypt

1 Rev /2014 FULL TOUCH 2013 S280 TRC - S300 - S320 TR PL

2

3 SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne Symbole Klasyfi kacja i odnośne normatywy Warunki użytkowania Warunki transportu i opakowanie Gwarancja Utylizacja zużytego unitu Zasady bezpieczeństwa Czyszczenie i dezynfekcja Sterylizacja Opis sprzętu Tabliczki znamionowe Opis unitu Opis fotela dentystycznego Włącznie unitu Obsługa fotela Urządzenia zabezpieczające Urządzenia awaryjne Regulowalny zagłówek fotela Prawy podłokietnik fotela (Opcja) Panel sterowania przy stoliku lekarza Obsługa panelu sterującego Wybór operatora Ustawienia główne Ustawianie cyklu dezynfekcji BIOSTER Ustawianie cyklu płukania, FLUSHING Opróżnianie zbiornika Systemu W.H.E Ustawianie spłukiwania misy spluwaczki Ustawienia wody w kubku Ustawienie automatycznych ruchów misy spluwaczki Ustawianie sterownika nożnego Ustawianie lampy zabiegowej Regulacja/blokada hamulca ramienia z pantografem oraz regulacja jasności wyświetlacza Ustawianie godziny i daty Chronometr Personalizacja ulubionych przycisków Wprawadzanie danych osobowych operatora Wybór języka USB USTAWIENIA USB OBRAZY Programowanie Pozycji spluwaczkowej i Pozycji wyjściowej fotela Programowanie położeń A, B, C i D fotela Przycisk awaryjny Przycisk zmniejszenia intensywności światła lampy zabiegowej Przycisk blokujący ekran TOUCH Sterownik nożny Sterownik wielofunkcyjny Sterownik nożny naciskowy Sterownik nożny "Power Pedal" BEZPRZEWODOWA wersja nożnego sterownika Strzykawkodmuchawka Turbina Mikromotor elektryczny Tryb funkcjonowania RESTORATIVE Sposób funkcjonowania ENDODONTIC Menu doboru zindywidualizowanych wierteł endodontycznych Sposób funkcjonowania IMPLANT Menu ustawienia stosunku redukcji Skaler Lampa polimeryzacyjna T LED Kamera Wewnątrzustna C-U2 I C-U2 PRO Panel Sterujący OSD (On Screen Display) Wbudowany czujnik ZEN-Xi Pompa perystaltyczna Opis ramienia asysty Panel sterowniczy asysty Dmuchawko-strzykawka na panelu asysty Lampa do polimeryzacji na panelu asysty Kamera wewnątrzustna na panelu asysty Rękawy ssakowe Płyta z półeczką na przybory na ramieniu asysty Ślinociąg wodny Obsługa zespołu spluwaczki Misa i napełnianie kubka System SANASPRAY System W.H.E. (Instalacja Higienizacji Wody) System automatycznej dezynfekcji BIOSTER System I.W.F.C. (Zintegrowany SystemPłukania Wodą) System A.C.V.S. (Automatyczne czyszczenie układu ssawnego) Akcesoria Lampa zabiegowa LAMPA ZABIEGOWAMODEL VENUS PLUS -L Monitor na słupku lampy Negatoskop do zdjęć panoramicznych Szybkozłączki wody/powietrza/ 230V Konserwacja Konserwacja instrumentów Spuszczanie kondensatu Czyszczenie fi ltru systemu ssakowego Rękawy ssakowe Separator chirurgiczny CATTANI Czyszczenie fi ltra powietrza zwrotnego GRAWITACYJNY Separator amalgamentu CATTANI Separator amalgamatu METASYS Separator amalgamatu DÜRR Fotel Komunikaty ostrzegawcze Dane techniczne Wymiary unitu stomatologicznego S280 TRC CONTINEN- TAL / S280 TRC J CONTINENTAL Wymiary unitu stomatologicznego S280 TRC INTERNA- TIONAL / S280 TRC J INTERNATIONAL Wymiary unitu stomatologicznego S300 CONTINEN- TAL Wymiary unitu stomatologicznego S300 INTERNATIO- NAL Wymiary unitu stomatologicznego S320 TR CONTINEN- TAL / S320 TR J CONTINENTAL Wymiary unitu stomatologicznego S320 TR INTERNA- TIONAL / S320 TR J INTERNATIONAL Wymiary unitu stomatologicznego S320 TR SIDE DELI- VERY / S320 TR J SIDE DELIVERY Harmonogram czynności konserwacji unitu PL 3

4 1. Informacje ogólne Instrukcja ta opisuje obsługę unitu S280 TRC / S300 / S320 TR w celu prawidłowego użytkowania. Prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją przed przystąpieniem do pracy. Instrukcje opisują wszystkie wersje jednostek operacyjnych z oraz wszelkie możliwe akcesoria, stąd nie wszystkie punkty znajdą praktyczne zastosowanie w odniesieniu do zakupionego urządzenia. Nie dozwolone jest kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób niniejszej instrukcji (w formie papierowej lub elektronicznej, tłumacznie lub w inny sposób) bez pisemnej zgody ze strony fi rmy Cefl a sc - Cefl a Dental Group. Informacje, specyfi kacje techniczne, zdjęcia zawarte w tej publikacji nie są wiążące. Cefla sc - Cefla Dental Group zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadamiania o zmianach i bez wprowadzania ich do instrukcji obsługi. Producent przestrzega polityki stałego ulepszania własnych produktów, zatem możliwe jest, że niektóre instrukcje mogą się nieznacznie różnić od zakupionego produktu. Poza tym producent zastrzega sobie prawo do nanoszenia jakiejkolwiek zmiany do tej instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia. Oryginalna instrukcja napisana jest w języku włoskim. Unity wyposażone są w zawory zapobiegające zwrotnemu zasysaniu płynów Symbole Znaczenie używanych symboli: 1. Typ ochrony przeciwko kontaktom bezpośrednim i pośrednim-klasa I. Stopień ochrony przeciwko kontaktom bezpośrednim i pośrednim -Typ B. 2. UWAGA! Oznacza sytuację w której brak przestrzegania instrukcji mogłoby spowodować uszkodzenie urządzenia lub wyrządzenie szkody użytkownikowi i/lub pacjentowi. 3. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI: Wskazuje konieczność zapoznania się z instrukcją obsługi przed przystąpieniem do użytkowania danej części sprzętu. 4. UWAGA: Oznaczenie ważnych informacji dla Lekarza i/lub pracowników serwisu technicznego. 5. Uziemienie ochronne. 6. Prąd zmienny. 7. Część do sterylizacji w autoklawie. 8. Sprzęt włączony. 9. Sprzęt wyłączony. 10. Włączona (część wyposażenia). 11. Wyłączona (część wyposażenia). 12. Sprzęt zgodny z Dyrektywą EWG 93/42 (Klasa IIa). 13. Sprzęt zgodny z Dyrektywą EWG 93/42 (Klasa I). 14. Symbol dot. likwidacji zgodnie z Dyrektywą 2002/95/WE, 2002/96/WE i 2003/108/ WE ważny tylko w obrębie wspólnoty europejskiej. 15. Uwaga zagrożenie biologiczne. Wskazuje możliwość skażenia w przypadku kontaktu ze skażonymi płynami i odpadami biologicznymi. 16. Producent. 17. Miesiąc i rok produkcji urządzenia. 18. Numer seryjny sprzętu. 19. Znak DVGW (Znak Jakości dotyczący dostawy wody pitnej). 20. Kod identyfi kacyjny produktu/aparatury. 21. Wyłącznik ON/OFF. 22. "Należy stosować się do instrukcji obsługi" Oznacza, iż z powodu bezpieczeństwa niezbędne jest zapoznanie się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. 23. Niebezpieczeństwo zgniecenia stopy. 24. Urządzenie odpowiada źródle światła klasy Niebezpieczeństwo zgniecenia dłoni. 26. Znak Jakości c(met)us (USA i KANADA), wyłącznie w odniesieniu do serii S C Przewidziane użytkowanie i tryb zastosowania Unity serii S280 TRC / S300 / S320 TR są przeznaczone są urządzeniami do użytku medycznego do prowadzenia zabiegów medycznych w gabinetach stomatologicznych. Stolik lekarza może być wyposażony w maksimum 6 instrumentów. Panel asysty może być wyposażony maksymalnie w 2 instrumenty i 2 rękawy ssakowe. Unit może być obsługiwany wyłącznie przez przeszkolony personel (medyczny lub paramedyczny). Aparat przewidziany do pracy w trybie nie ciągłym (sprawdzić okresy dla pojedynczych części składowych w odnośnych rozdziałach). Aparat o 2 stopniu zanieczyszczeń. Klasa przepięcia: II (wyłącznie na rynku amerykańskim i kanadyjskim) Unity stomatologiczne serii S300 oraz odnośne wyposażenie dodatkowe, przeznaczone są do zabiegów stomatologicznych, zapewniając dentyście interfejs użytkownika, pozwalający na kontrolowanie fotela stomatologicznego oraz wszystkich powiązanych z nim przyrządów. System dostarcza powietrze, wodę, układ zasysania i energię elektryczną, umożliwiający stomatologowi intuicyjne sterowanie wszystkimi procedurami, związanymi z leczeniem pacjentów, właściwym dla gabinetów stomatologicznych. Prawo federalne ogranicza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie dla stomatologów. 4 PL

5 Klasyfikacja i odnośne normatywy Klasyfi kacja URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH: klasyfi kacja unitu stomatologicznego według zasad ukazanych w załączniku IX Dyrektywy 93/42/CEE oraz późniejsze zmiany: Klasa IIa. Klasyfi kacja URZĄDZEŃ ELEKTROMEDYCZNYCH: klasyfi kacja urządzeń według normy I.E.C dotycząca bezpieczeństwa urządzeń medycznych: Klasa I-Typ B. Odnośne normatywy: unity S280 TRC / S300 / S320 TR zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z wytycznymi norm IEC a Ed , IEC a Ed , IEC a Ed , IEC a Ed , IEC a Ed., ISO a Ed , ISO a Ed i EN1717 (typ AA i AB), w zakresie urządzeń zabezpieczających sieć wodną. Klasyfi kacja URZĄDZEŃ RADIOWYCH I TERMINALI KOMUNIKACYJNYCH (o ile występuje sterownik nożny w wersji BEZPRZEWODOWEJ) Klasyfi kacja aparatury zgodnie z dyrektywą 99/05/WE art.12: Klasa I Warunki użytkowania Urządzenia powinny być zainstalowane w otoczeniu o następujących warunkach: temperatura pom. od 10 40st. C. wilgotność względna od %. ciśnienie atm hpa. wysokość 3000 m. ciśnienie powietrza sieci zasil.: 6-8 bar. twardość wody u wlotu do aparatury, w przypadku nieuzdatnionej wody pitnej, powinna wynosić nie więcej niż 25 f (stopnie wg skali francuskiej) lub 14 d (stopni niemieckich), w przypadku wody o wyższej twardości zaleca się jej zmiękczenie do twardości zawartej w przedziale od 15 do 25 f (stopnie francuskie) lub od 8,4 do 14 d (stopnie niemieckie). ciśnienie wody zasilającej unit: 3 do 5 bar. temperatura wody w unicie nie może przekraczać 25st. C Warunki transportu i opakowanie Temperatura: od -10 do 70 C; Wilgotność względna: od 10 do 90%; Ciśnienie atmosferyczne: od 500 do 1060hPa Gwarancja Cefla sc - Cefla Dental Group gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność urządzenia. Gwarancja jest uwarunkowana przestrzeganiem następujących zaleceńi: Przestrzegane są wskazania zawarte w certyfi kacie gwarancji. Wykonywana jest planowana coroczna konserwacja unitu. Unit musi być użytkowany wyłącznie według instrukcji podanych w niniejszej instrukcji. Instalacja elektryczna w otoczeniu, w którym zostaje zainstalowany sprzęt powinna być zgodna z normami I.E.C (Normy związane z urządzeniami elektrycznymi pomieszczeń przeznaczone do użytku medycznego. Instalacja jest wykonana z przewodów 3x1,5mm² i zabezpieczona dwubiegunowym bezpiecznikiem magnetyczno-termicznym, zgodnym z odpowiednimi normami (10A, 250V, odległość między stykami przynajmniej 3mm). UWAGA: Kolory przewodów (PRĄDOWY, UZIEMIAJĄCY, ZEROWY) muszą być zgodne z tym co jest zalecane przez Normy. Instalacja, naprawy, kalibrowanie i na ogół wszelkie operacje wymagające zdjęcia osłon zabezpieczających urządzenie powinny być wykonywane wyłącznie przez personel techniczny autoryzowany przez STERN WEBER Utylizacja zużytego unitu Zgodnie z Dyrektywami 2002/95/EC, 2002/96/EC i 2003/108/EC dotyczących redukcji użytkowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznych, a także do utylizacji odpadów nałożono obowiązek nie wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych razem z odpadami z gospodarstw domowych, a dokonując ich oddzielonego składowania. W chwili zakupu nowego urządzenia o odpowiadającym typie zużyte urządzenie powinno być oddane do fi rmy zajmującej się utylizacją sprzętu elektrycznego, która oddzieli i zutylizuje substancje szkodliwe dla środowiska, natomiast pozostałe części przekaże do dalszego wykorzystania. Odpowiednia segregacja odpadów z nieużywanego urządzenia do recyklingu, obróbki i utylizacji środowiskowej przyczynia się do uniknięcia ewentualnych negatywnych skutków na środowisko i zdrowie i sprzyja recyklingowi materiałów z których jest złożone urządzenie. Znak przekreślonego kosza przyklejony na urządzeniu oznacza, że danego urządzenia nie wolno wyrzucać razem z innymi śmieciami z gospodarstw domowych. Nieprawidłowa utylizacja produktu powoduje nałożenie sankcji określonych w poszczególnych Ustawach Krajowych Zasady bezpieczeństwa Instalacja wszystkich typów urządzeń jest typu stałego. Na podstawie typu fotela z którym jest połączony unit odwołać się do odpowiedniego WZORNIKA instalowania podanego w paragrafi e Dane techniczne. Cefl a sc - Cefl a Dental Group uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności za uszkodzenia rzeczy lub osób wtedy gdy nie zostaje przestrzegana niniejsza klauzula. Stan posadzki. Stan posadzki (typu ciągłego), musi spełniać przepisy dotyczące nośności zgodnie z DIN 1055 arkusz 3. Całkowita waga unitu dentystycznego wraz z pacjentem ważącym 190 Kg, wynosi ok. 350Kg/m 2. Dodatkowe szczegóły dotyczące właściwości mocowania, patrz Instrukcja Instalacji. Położenia podłączeń do linii dystrybucji i spustu spełniają wymogi normy UNI EN ISO Jedynie unity stomatologiczne serii S280 TRC: w przypadku instalacji do podłoża, bez używanie płyty redukcji obciążenia, niezbędne jest, aby podłoże PL 5

6 posiadało charakterystykę zapewniającą wytrzymałość kołka na wyrwanie wyższą od 1200 dan każdy (uwzględniając wytrzymałość cementu Rck betonu 20 MPa). W przypadku instalacji do podłoża z zastosowaniem płyty redukcji obciążenia, niezbędne jest, aby podłoże posiadało charakterystykę zapewniającą wytrzymałość kołka na wyrwanie wyższą od 260 dan. Jakakolwiek modyfi kacja aparatu wymaga autoryzacji producenta. W przypadku modyfikacji aparatu należy przeprowadzić odpowiednie badania i próby, mające na celu zapewnienie jego bezpiecznego użytkowania. Cefla sc - Cefla Dental Group uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności za uszkodzenia rzeczy lub osób wtedy, gdy nie zostaje przestrzegana niniejsza klauzula. Fotel. Maksymalnie dozwolone obciążenie na fotel wynosi 190 Kg. Nigdy nie należy przekraczać tego ograniczenia. Półka pod stolikiem lekarza. Nigdy nie należy przekraczać tego ograniczenia: - półki umieszczone przy stoliku lekarza, maksymalnie dopuszczalne obciążenie rozdzielone na płycie 2 kg. - półki zastosowane na ramieniu asysty, maksymalnie dopuszczalnie dopuszczalne obciążenie na płycie 1 kg. Połączenia z urządzeniami peryferyjnymi. Urządzenie może być połączone elektrycznie tylko do innych urządzeń zaopatrzonych w oznakowanie CE. Zakłócenia elektromagnetyczne. Użycie w gabinecie lub w bliskości urządzeń elektrycznych niezgodnych z normatywą IEC a Ed mogłoby spowodować zakąócenia elektromagnetyczne lub innej natury powodując złe funkcjonowanie unitu stomatologicznego. W tych przypadkach zaleca się prewencyjnie odłączyć zasilanie unitu stomatologicznego nim zacznie się używać te urządzenia. Wymiana wierteł. Uruchomić urządzenia odblokowujące turbiny i końcówki tylko wtedy, gdy wiertło jest całkowicie zatrzymane. W przeciwnym wypadku system blokady niszczy się a wiertła mogą odczepić się powodując zranienia. Używać wyłącznie wierteł jakościowych z trzpieniem przyłącza o wykalibrowanej średnicy. Aby sprawdzić stan urządzenia blokady skontrolować każdego dnia, na początku pracy, czy wiertło jest mocno zablokowane do instrumentu. Wady w systemie blokady spowodowanbe nieprawidłowym użyciem są łatwo rozpoznawalne i nie są objęte gwarancją. Pacjenci nosiciele stymulatora serca i/lub aparatów akustycznych. W leczeniu pacjentów nosicieli stymulatorów serca i/lub aparatów akustycznych należy wziąć pod uwagę ewentualne skutki instrumentów używanych na rozruszniku serca i/lub aparatów akustycznych należy wziąć pod uwagę ewentualne skutki instrumentów używanych w rozruszniku serca i/lub aparacie akustycznym. W tym celu dla pogłębienia tematu odsyła się do literatury techniczno-naukowej. Implantologia. W przypadku, gdy unit stomatologiczny zostaje użyty dla wykonywania implantów przy zastosowaniu sprzętu autonomicznego i nadających się do tego celu zaleca się odłączenie zasilania fotela po to, by uniknąć ewentualnych niepożądanych ruchów spowodowanych uszkodzeniami i/lub przypadkowymi włączeniami sterowników ruchu. Przed opuszczeniem ambulatorium odłączyć zasilanie wodne gabinetu i wyłącznik główny urządzenia. Urządzenie nie jest wodoszczelne (IPX=0). Urządzenie nie nadaje się do użytkowania w obecności mieszanki gazu znieczulającego łatwopalnego z tlenem lub tlenkiem azotu. Urządzenie powinno być strzeżone i konserwowane w sposób perfekcyjny. Producent uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności (cywilnej i prawnej) z powodu jakiegokolwiek wykroczenia, niedbałości w stosowaniu lub niewłaściwego użytkowania urządzenia. Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez personel autoryzowany (medyczny lub paramedyczny) odpowiednio wyszkolony. Urządzenie powinno być zawsze pod kontrolą kiedy jest włączone lub przygotowana do uruchomienia, w szczególności nie powinna być nigdy pozostawiona bez kontroli w obecności osób niepełnoletnich/niepełnosprawnych lub na ogół osób nieautoryzowanych do użytkowania. Ewentualny asystent musi przebywać poza obszarem wykonywania zabiegu, w każdym bądź razie pod odpowiedzialnością operatora. Za obszar, w którym wykonuje się zabieg uważa się przestrzeń otaczającą unit dentystyczny plus 1,5 m. Jakość wody dostarczanej przez unit stomatologiczny. Użytkownik jest odpowiedzialny za jakość wody dostarczanej przez unit stomatologiczny i jest zobowiązany do podjęcia stosownych środków w celu jej zapewnienia. Dla potrzeb zapewnienia wymogów jakościowych w zakresie dostarczanej wody, Celfa sc Celfa Dental Group zalecają wyposażenie unitu stomatologicznego w zewnętrzny lub wewnętrzny układ dezynfekcji. Unit stomatologiczny, po jego zainstalowaniu, podlega ewentualnym zanieczyszczeniom pochodzącym z wodociągów miejskich, stąd zaleca się jego instalację i oddanie do eksploatacji dopiero w memencie faktycznego rozpoczęcia codziennego użytkowania wraz z jednoczesnym wdrożeniem procedur związanych z usuwaniem skażeń chemicznych, zgodnie z zaleceniami zawartymi w stosownych rozdziałach. Jeśli unit został wyposażony w urządzenie do separacji szczeliny powietrznej z sieci wodociągowej (EN1717), należy upewnić się, że spełnia ono również funkcję ciągłego dozowania środka dezynfekującego; należy sprawdzić czy odnośny zbiornik zawiera jego odpowiednią ilość (patrz stosowny punkt). UWAGA: skontaktować się z własnym dostawcą lub własnym kompetentnym Zrzeszeniem Stomatologów w celu informacji odnośnie wymogów i rozporządzeń krajowych. Części nakładane. Poniżej części składowe aparatu, które podczas użytkowania wchodzą w naturalny kontakt z pacjentem: tapicerka fotela, podłokietnik, światłowód lampy polimeryzacyjnej, końcówka strzykawko-dmuchawki, zabezpieczenie jednorazowego użytku kamery doustnej, końcówki skalera do usuwania kamienia nazębnego, wiertła joysticka, końcówki ssawne kaniuli. Części nie nakładane, które mogą wejść w kontakt z pacjentem: wspornik podłokietnika fotela, dolna pokrywa fotela, obudowa bloku spluwaczki po stronie pacjenta, napełniacz wody do płukania jamy ustnej, misa, węże ssawne, korpus joysticków. Pozycjonowanie fotela. Upewnić się co do zdolności pacjenta do współpracy: zachęcić pacjenta do zwartego oparcia kończyn górnych i dolnych. Upewnić się co do prawidłowej postawy pacjenta podczas pozycjonowania fotela (patrz rysunek). 6 PL

7 1.4. Czyszczenie i dezynfekcja Czyszczenie jest pierwszym krokiem dla jakiegokolwiek procesu odkażania. Fizyczna czynność pocierania z użyciem detergentów i środków działających powierzchniowo i płukanie wodą usuwa znaczną ilość mikroorganizmów. Jeśli powierzchnia nie została wcześniej oczyszczona, proces odkażania nie może się udać. Kiedy powierzchnia nie może być odpowiednio oczyszczona powinna być zabezpieczona osłonami. Zewnętrzne części aparatury należy czyścić i dezynfekować produktami przeznaczonymi do użytku szpitalnego, zalecanymi dla HIV, HBV i tuberkuloidów (dezynfektant pośredniego stopnia), stosownymi dla małych powierzchni. Środki farmakologiczne i produkty chemiczne, stosowane w gabinecie stomatologicznym, mogą uszkodzić lakierowane powierzchnie oraz części z tworzyw sztucznych. Badania i testy wykazały, że części plastikowe nie mogą być skutecznie chronione przed agresywnym działaniem wszystkich środków znajdujących się w handlu. W związku z tym zaleca się, kiedy tylko jest to możliwe, używanie osłon. Szkodliwe działanie zależy od czasu kontaktu z powierzchnią. Dlatego też bardzo ważne jest, by czas kontaktu środka z powierzchnią urządzenia nie przekraczał czasu zalecanego przez producenta. Zaleca się stosowanie ściśle określonego dezynfektanta pośredniego stopnia, STER 1 PLUS (CEFLA S.C.), który jest kompatybilny z: Powierzchnie lakierowane i części z tworzywa sztucznego. Tapicerka. Tapicerka MEMORY FOAM (z adaptacją kształtu) może ulec poplamieniu odpryskami żrącego kwasu. W przeciwnym razie powstaną trwałe plamy. Metalowe powierzchnie nie lakierowane. W przypadku stosowania produktów innych niż STER 1 PLUS, zaleca się takie, których skład zawiera maksymalnie: Etanol 96%. Stężenie: maksymalnie 30g na 100g środka odkażającego. 1-Propanol (n-propanol, alkohol propionowy, alkohol n-propionowy). Stężenie: maksymalnie 20g na 100g środka odkażającego. Połączenie etanolu i propanolu. Stężenie: połączenie obu środków może wynosić maksymalnie 40g na 100g środka odkażającego. Nie używaj produktów zawierających alkohol izopropylowy (2-propanol, izopropanol). Nie używaj produktów zawierających podchloryn sodowy (wybielacze). Nie używaj produktów zawierających fenol. Nie rozpylaj środka czyszczącego bezpośrednio na czyszczone powierzchnie. Użycie jakiegokolwiek środka powinno być zgodne z zaleceniami producenta. Dezynfektant STER 1 PLUS nie może być łączony z innymi produktami. Instrukcje dotyczące czyszczenia i dezynfekcji. Do czyszczenia i dezynfekcji należy używać miękkich ręczników jednorazowych (unikać z recyklingu) lub gazy sterylnej. Odradza się używanie ściereczek frotte lub innych, wielorazowego użytku. Zawsze przed rozpoczęciem czyszczenia lub dezynfekcji należy wyłączyć zasilanie unitu. Wszelkie materiały użyte do czyszczenia lub dezynfekcji należy wyrzucić. PL 7

8 1.5. Sterylizacja Wszystkie narzędzia są dostarczane w stanie NIESTERYLNYM, stąd przed użyciem muszą być poddane sterylizacji w autoklawie parowym (max 135 C), bez uciekania się do jakiejkolwiek formy sterylizacji chemicznej. Sterylizacja musi być przeprowadzona z wykorzystaniem stosownych materiałów opakowaniowych, sprawdzonych w ramach walidacji procesu sterylizacji. Zaleca się przeprowadzanie sterylizacji w autoklawie parowym (wilgotne ciepło) w cyklu uwzględniającym wstępną próżnię (wymuszone usunięcie powietrza). Autoklawy muszą spełniać wymogi i posiadać walidację zgodnie z normami EN (lub ANSI/AAMI ST55), EN ISO i ANSI/ AAMI ST79, także w zakresie ich konserwacji. Poniżej wyszczególniono minimalne parametry w zakresie sterylizacji narzędzi i materiałów medycznych wielokrotnego użytku, zatwierdzone pod kątem zapewnienia gwarancji sterylności (SAL) równej 10^-6: Rodzaj cyklu: wraz z wytworzeniem wstępnej próżni (Pre-vac). Metoda: sterylizacja overkill w wilgotnym cieple, zgodnie z normą ISO Temperatura minimalna: 134 C (273 F) w przypadku materiałów odpornych na wysokie temperatury (narzędzia, metalowe uchwyty itp.); 121 C (250 F) w przypadku materiałów termochwiejnych, wrażliwych na ciepło (wyroby z gumy itp.). Minimalny czas ekspozycj i(1) : 4 minuty (w 134 C), 20 minut (w 120 C). Minimalny czas suszenia (2) : ustalony w celu zapewnienia zgodności z wymogami normy EN (lub ANSI/AAMI ST55). (1) Czas ekspozycji: przedział czasowy, w którym ładunek i cała komora są utrzymywane w temperaturze przewyższającej temperaturę sterylizacji. (2) Czas suszenia: przedział czasowy, podczas którego następuje wypuszczanie pary z komory i spadek ciśnienia w komorze w celu umożliwienia wyparowania skropliny z ładunku poprzez przedłużone opróżnianie lub za pośrednictwem wprowadzenia, a następnie usunięcia, gorącego powietrza lub innych gazów. Czas suszenia jest zmienny, w zależności od konfiguracji ładunku, rodzaju opakowań i samych materiałów. 8 PL

9 2. Opis sprzętu 2.1. Tabliczki znamionowe Unity stomatologiczne model: S280 TRC CONTINENTAL i S280 TRC J CONTINENTAL S280 TRC INTERNATIONAL i S280 TRC J INTERNATIONAL Tabliczka znajduje się na płytce skrzynki połączeń. Dane podane na tabliczce: Nazwa producenta Nazwa urządzenia Napięcie znamionowe Rodzaj prądu Częstotliwość znamionowa Maksymalna moc pobrana Numer seryjny Miesiąc i rok produkcji CEFLA SC - CEFLA Dental Group V. BICOCCA 14/C - IMOLA (BO) - ITALY MADE IN ITALY STERN S280 TRC CONTINENTAL 230 V~ 50/60 Hz 1500 W SN Unity stomatologiczne model: S300 CONTINENTAL S300 INTERNATIONAL Tabliczka znamionowa znajduje się na ramieniu łączącym fotel z zespołem spluwaczki i zawiera następujące dane: Nazwa producenta Nazwa urządzenia Napięcie znamionowe Rodzaj prądu Częstotliwość znamionowa Maksymalny pobór mocy Numer seryjny Miesiąc i rok produkcji CEFLA SC - CEFLA Dental Group V. BICOCCA 14/C - IMOLA (BO) - ITALY MADE IN ITALY S300 CONTINENTAL 230 V~ 50/60 Hz 1500 W SN Unity stomatologiczne model: S320 TR CONTINENTAL S320 TR INTERNATIONAL S320 TR SIDE DELIVERY Tabliczka znajduje się na płytce skrzynki połączeń. Dane podane na tabliczce: Nazwa producenta Nazwa urządzenia Napięcie znamionowe Rodzaj prądu Częstotliwość znamionowa Maksymalna moc pobrana Numer seryjny Miesiąc i rok produkcji i S320 TR J CONTINENTAL i S320 TR J INTERNATIONAL i S320 TR J SIDE DELIVERY CEFLA SC - CEFLA Dental Group V. BICOCCA 14/C - IMOLA (BO) - ITALY MADE IN ITALY STERN S320 TR CONTINENTAL 230 V~ 50/60 Hz 1500 W SN PL 9

10 2.2. Opis unitu Seria unitów stomatologicznych S280 TRC dostępne są w następujących wersjach: Model S280 TRC CONTINENTAL i S280 TRC J CONTINENTAL Stolik lekarza w wersji CONTINENTAL (instrumenty są uzyskane poprzez system podłokietników sprężynowych ) nałożony na podwójnym naramienniku z których jeden przegubowy i samorównoważony. Opis elementów unitu: a Zespół spluwaczki b Ramię przesuwne unitu c Stolik lekarza d Panel kontrolny e Półka pod stolikiem lekarza f Uchwyt asystencki g Panel kontrolny asysty h Obudowa fotela i Sterownik nożny wielofunkcyjny l Wylewka kubka m Misa spluwaczki n Ramię samorównoważące o Pedał bezpieczeństwa / zatrzymanie ssania. q Stolik z półkami na ramieniu asysty (opcyjne) z Fotel dentystyczny STERN 280 P q g f i l m a z o b n h c d e Model S280 TRC INTERNATIONAL i S280 TRC J INTERNATIONAL Stolik lekarza wersji INTERNATIONAL (instrumenty są umieszczone pionowo w specjalnych gniazdach) nałożony na podwójnym ramieniu z których jeden jest przegubowy i samorównoważący. Opis elementów unitu: a Zespół spluwaczki b Ramię przesuwne unitu c Stolik lekarza d Panel kontrolny e Półka pod stolikiem lekarza f Uchwyt asystencki g Panel kontrolny asysty h Obudowa fotela i Sterownik nożny wielofunkcyjny l Wylewka kubka m Misa spluwaczki n Ramię samorównoważące o Pedał bezpieczeństwa / zatrzymanie ssania. q Stolik z półkami na ramieniu asysty (opcyjne) r Negatoskop dla zdjęć panoramicznych (opcyjne) z Fotel dentystyczny STERN 280 P q g f i l m a z o b e h n r c d 10 PL

11 Seria unitów stomatologicznych S300 dostępne są w następujących wersjach: l m a b Model S300 CONTINENTAL Stolik lekarza w wersji CONTINENTAL (instrumenty są podawane wiesza- kach wyposażonych w układ sprężyn ) zamontowany jest na podwójnym ramieniu, z czego jeden jest przegubowy, wyposażony w mechanizm samowyrównoważający. Opis poszczególnych elementów: a Blok spluwaczki. b Przesuwane ramię. c Stolik lekarza. d Panel sterujący lekarza. e Półka pod stolikiem. f Stolik asysty. g Panel sterujący stolika asysty. h Skrzynka przyłączeniowa. i Wielofunkcyjny sterownik nożny. l Wylewka wody do kubka. m Misa spluwaczki. n Ramię samowyrównoważające. q Tacka narzędziowa na stoliku asysty ( opcjonalnie ). z Fotel dentystyczny STERN 300 P. q g f i z n h c d e Model S300 INTERNATIONAL Stolik lekarza wersja "INTERNATIONAL" (instrumenty są umieszczone pionowo w specjalnych uchwytach) zamontowany jest na podwójnym ramieniu, z czego jeden przegubowy, wyposażonym w mechanizm samowyrównoważający. Opis poszczególnych elementów: a Blok spluwaczki. b Przesuwane ramię. c Stolik lekarza. d Panel sterujący lekarza. e Półka pod stolikiem. f Stolik asysty. g Panel sterujący stolika asysty. h Skrzynka przyłączeniowa. i Wielofunkcyjny sterownik nożny. l Wylewka wody do kubka. m Misa spluwaczki. n Ramię samowyrównoważające. q Tacka narzędziowa na stoliku asysty ( opcjonalnie ). r Negatoskop do zdjęć panoramicznych (opcjonalnie). z Fotel dentystyczny STERN 300 P. q g f i l m a z b e h n r c d Seria unitów stomatologicznych S320 TR dostępne są w następujących wersjach: l a m b n Model S320 TR CONTINENTAL i S320 TR J CONTINENTAL. Stolik lekarza w wersji CONTINENTAL (instrumenty podawane od góry na wieszakach wyposażonych w układ sprężyn) zamontowany na podwójnym, przegubowym ramieniu, wyposażonym w mechanizm samowyrównoważający. Opis elementów unitu: a Zespół spluwaczki b Ramię przesuwne unitu c Stolik lekarza d Panel sterujący stolika lekarza e Półka pod stolikiem lekarza f Stolik asysty g Panel sterujący stolika asysty h Skrzynka przyłączeniowa i Wielofunkcyjny sterownik nożny l Wylewka kubka m Misa spluwaczki n Ramię samowyrównoważające q Stolik z półkami na ramieniu asysty (opcjonalnie). z Fotel dentystyczny STERN 320 P TR. q f i g z h c d e PL 11

12 Model S320 TR INTERNATIONAL i S320 TR J INTERNATIONAL. Stolik lekarza wersji INTERNATIONAL (instrumenty umieszczone pionowo w specjalnych gniazdach) zamontowany na podwójnym, przegubowym ramieniu, wyposażonym w mechanizm samowyrównoważający. Opis elementów unitu: a Zespół spluwaczki b Ramię przesuwne unitu c Stolik lekarza d Panel sterujący e Półka pod stolikiem lekarza f Stolik asysty g Panel sterujący stolika asysty h Skrzynka przyłączeniowa i Wielofunkcyjny sterownik nożny. l Wylewka wody do kubka. m Misa spluwaczki. n Ramię samowyrównoważające. q Tacka na ramieniu asysty (opcjonalnie) r Negatoskop do zdjęć panoramicznych (opcjonalnie). z Fotel dentystyczny STERN 320 P TR. q f i g l a m b z e h n r c d Model S320 TR SIDE DELIVERY i S320 TR J SIDE DELIVERY. Stolik lekarza taki jak w wersji INTERNATIONAL (instrumenty umieszczone pionowo w specjalnych gniazdach) zamocowany z boku fotela na kolumnie o regulowanej wysokości. Opis elementów unitu: a Zespół spluwaczki c Stolik lekarza d Panel sterujący stolika lekarza f Stolik asysty g Panel sterujący stolika asysty h Skrzynka przyłączeniowa i Wielofunkcyjny sterownik nożny l Wylewka kubka m Misa spluwaczki p Kolumna o regulowanej wysokości q Tacka narzędziowa stolika asysty (opcjonalnie) r Negatoskop do zdjęć panoramicznych (opcjonalnie) s Stolik pomocniczy Professional (opcjonalnie). z Fotel dentystyczny STERN 320 P TR. q f g l a m s b h r c d i z p 12 PL

13 2.3. Opis fotela dentystycznego Opis poszczególnych elementów. a Zagłówek b Oparcie c Stały podłokietnik d Obrotowy prawy podłokietnik (opcjonalnie) e Podstawa fotela (tylko dla fotela STERN 280 P). f Podstawa fotela (tylko dla fotela STERN 300 P i STERN 320 P TR ). Czas działania. Zaleca się następujący czas pracy i przerwy fotela: Praca 25 s. - przerwa 10 min. a b c e d a b f c d Maksymalne, dopuszczalne obciążenie. Maksymalne, dopuszczalne obciążenie fotela wynosi 190 kg. Nie należy przekraczać tej wartości. Ostrzeżenia dotyczące eksploatacji (tylko fotel STERN 300 P i STERN 320 P TR ). UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO ZGNIECENIA STOPY Należy zwrócić szczególną uwagę na pacjenta i personel gabinetu podczas obniżania fotela. Uwagi dotyczące użytkowania (dotyczy wyłącznie foteli STERN 280 P). UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO ZGNIECENIA DŁONI Podczas obniżania fotela należy zwrócić szczególną uwagę na pacjen- ta oraz personel gabinetu. 3. Włącznie unitu Unity stomatologiczne model: S280 TRC CONTINENTAL i S280 TRC J CONTINENTAL S280 TRC INTERNATIONAL i S280 TRC J INTERNATIONAL S320 TR CONTINENTAL i S320 TR J CONTINENTAL S320 TR INTERNATIONAL i S320 TR J INTERNATIONAL S320 TR SIDE DELIVERY i S320 TR J SIDE DELIVERY. Wcisnąć wyłącznik główny ( f2 ) znajdujący się na bloku spluwaczki i sprawdzić: Wyłącznik ( f2 ) świecący: - urządzenie włączone; - instalacja elektryczna pod napięciem; - instalacja wodna i pneumatyczna podłączona; - ekran ( g ) świecący. f2 Wyłącznik ( f2 ) wyłączony: - urządzenie wyłączone; - zasilanie instalacji elektrycznej wyłączone; - instalacja wodna i pneumatyczna odłączona; - ekran ( g ) wyłaczony. Unity stomatologiczne model: S300 CONTINENTAL S300 INTERNATIONAL Wcisnąć główny przełącznik ( f1 ) znajdujący się na pokrywie fotela i sprawdzić na panelu sterowniczym: Led POWER ( g ) jest zgaszony: - wyposażenie wyłączone - system pneumatyczny odłączony - zasilanie w wodę odłączone Led POWER ( g ) jest zaświecony: - wyposażenie włączone - system pneumatyczny podłączony - zasilanie w wodę podłączone. Wyłącznik główny należy wcisnąć rękami. f1 g PL 13

14 4. Obsługa fotela Fotel może wykonywać następujące ruchy: Składanie/rozkładanie siedziska. Składanie / rozkładanie oparcia (do pozycji Trendelenbourga). Uruchamianie fotela następuje poprzez następujące punkty: Panel kontrolny lekarza ( a ) (opis pkt.5). Sterownik nożny wielofunkcyjny ( b ) (opis pkt. 5.2). Panel kontrolny asysty ( c ) (opis pkt.6). Blokada ruchów fotela. Z odłożonymi instrumentami, możliwe jest wyłączenie ruchów fotela (patrz paragraf ). Stan dezaktywacji jest zaznaczony na wyświetlaczu konsoli stosowną ikoną ( A ). a b c A 4.1. Urządzenia zabezpieczające Jedynie unity stomatologiczne serii S280 TRC. Sprzęt dysponuje następującymi urządzeniami zabezpieczającymi: Dolna pokrywa fotela wyposażona jest w urządzenie ( o ), które w obecności przeszkody blokuje natychmiast ruch opadania fotela i wykonuje automatyczny ruch ponownego wzniesienia w celu uwolnienia przeszkody. Siedzisko fotela wyposażone jest w urządzenie ( m ), które w obecności przeszkody blokuje automatycznie ruch opadania siedziska i dokonuje automatycznego ruchu ponownego wznoszenia w celu uwolnienia przeszkody. Miska spluwaczki została wyposażona w urządzenie zabezpieczające ( n ), powodujące blokadę wszelkich ruchów fotela w przypadku, gdy miska wchodzi w strefę kolizji. UWAGA: w przypadku misek z napędem, urządzenie zabezpieczające powoduje automatyczne przesunięcie miski spluwaczki poza strefę kolizyjną z fotelem. m o n Jedynie unity stomatologiczne serii S300. Podstawa fotela wyposażona jest w mechanizm ( l ), który w przypadku wystąpienia przeszkody pod nogą fotela natychmiast zatrzymuje jego ruch, a następnie podnosi nieznacznie siedzisko do góry, co umożliwia użytkownikowi usunięcie przeszkody. Pod oparciem fotela znajduje się mechanizm ( m ), który w przypadku natrafienia na przeszkodę natychmiast zatrzymuje opuszczanie oparcia, a następnie podnosi je lekko do góry, co umożliwia użytkownikowi usunięcie przeszkody. Ramię stolika asysty wyposażone jest w system bezpieczeństwa ( n ), który w przypadku natrafi enia przez ramię na przeszkodę natychmiast zatrzymuje ruch fotela, a następnie podnosi go nieznacznie do góry, co umożliwia użytkownikowi usunięcie przeszkody. Jeżeli jakikolwiek instrument po stronie lekarza lub asysty zostanie podniesiony (ale nie uruchomiony) można ręcznie wywołać przesunięcie fotela, ale nie są dostępne automatyczne programy, za wyjątkiem wywołania pozycji spluwaczkowej i początkowej. m l n 14 PL

15 Unity stomatologiczne modele S320 TR. Fotele unitów STERN WEBER są standardowo wyposażone w następujące urządzenia zabezpieczające: w podstawie fotela ( l ): w przypadku najechania na przeszkodę pod nogą fotela ruch zostaje zatrzymany i następuje odciążenie przeszkody, co umożliwia użytkownikowi jej usunięcie. pod oparciem fotela ( m ): w przypadku najechania na przeszkodę pod oparciem fotela ruch zostaje zatrzymany i następuje odciążenie przeszkody, co umożliwia użytkownikowi jej usunięcie. Miska spluwaczki została wyposażona w urządzenie zabezpieczające ( n ), powodujące blokadę wszelkich ruchów fotela w przypadku, gdy miska wchodzi w strefę kolizji. m l n UWAGA: w przypadku misek z napędem, urządzenie zabezpieczające powoduje automatyczne przesunięcie miski spluwaczki poza strefę kolizyjną z fotelem. w ramieniu kolumny SIDE DELIVERY ( o ): w przypadku najechania na przeszkodę ruch fotela jest natychmiast zatrzymany i fotel automatycznie podnosi się do góry, aby odciążyć przeszkodę. w stoliku SIDE DELIVERY ( p ): w przypadku najechania na przeszkodę natychmiast zatrzymywany jest ruch fotela /stolika, a następnie fotel podnosi się do góry, aby odciążyć przeszkodę i umożliwić użytkownikowi jej usunięcie. p Pulpit w wersji SIDE DELIVERY: upewnić się, że ani pulpit, ani końcówki przyrządów nie znajdują się nad oparciem fotela podczas jego automatycznych ruchów, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia tapicerki. o 4.2. Urządzenia awaryjne Jeżeli konieczne jest awaryjne zatrzymanie fotela należy nacisnąć następujące urządzenia: Przyciski poruszania fotela (a) lub (c) Uruchamiając jakikolwiek przycisk ruchu fotela każdy typ ruchu urządzenia zostanie zablokowany. Sterownik nożny ( b ). Po włączeniu sterownika nożnego jakikolwiek ruch urządzenia zostanie zablokowany. a p Jedynie unity stomatologiczne serii S280 TRC: Pedał bezpieczeństwa ( p ). Po naciśnięciu pedału bezpieczeństwa jakikolwiek ruch urządzenia zostanie zablokowany. Jedynie unity stomatologiczne serii S300, S320 TR: Nacisnąć na podstawę fotela ( I ). Naciśnięcie na podstawę unitu zablokuje każdy ruch fotela. b c l PL 15

16 4.3. Regulowalny zagłówek fotela Zagłówek może występować w 2 rodzajach: z blokadą poduszki typu ręcznego z blokadą poduszki typu pneumatycznegoo Regulacja wysokości zagłówka. z blokadą ręczną ( 1 ): Wspornik zagłówka blokowany jest za pomocą hamulca magnetycznego. Regulacja wysokości odbywa się poprzez ręczne wysunięcie wspornika na żądaną wysokość. z blokadą pneumatyczną ( 2 ): Trzymając wciśnięty przycisk blokujący ( u ) ustawić zagłówek w żądanym położeniu. Po otrzymaniu poprawnej pozycji wystarczy zwolnić przycisk ( u ), aby ponownie zablokować zagłówek. Regulacja ustawienia poduszki. Poprzez blokadę typu ręcznego ( 1 ): obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara gałkę blokującą ( k ), ustawić poduszkę jak się chce a potem zakręcić ponownie gałkę blokującą. Z blokadą typu pneumatycznego ( 2 ): zadziałać na przycisk blokady ( u ) i, trzymając go wciśniętym, ustawić poduszkę w żądanej pozycji. Po znalezieniu żądanej pozycji wystarczy zwolnić przycisk ( u ) aby znów zablokować poduszkę. Prawidłowe pozycjonowanie podgłówka. W celu prawidłowego użytkowania podgłówka, głowę pacjenta należy ułożyć jak na rysunku poglądowym. 1 2 k u Ostrzeżenia dotyczące użytkowania. Maksymalnie dopuszczalne obciążenie zagłówka : 30 kg. Nie wolno ustawiać położenia zagłówka jeżeli pacjent opiera na nim głowę. Nie wolno zmieniać położenia poduszki bez dezaktywowania urządzenia blokującego. Urządzenie blokujące typu pneumatycznego działa wyłącznie przy włączonym unicie stomatologicznym, gdy obwód powietrza pozostaje pod ciśnieniem Prawy podłokietnik fotela (Opcja) Odwrócenie podłokietnika ruchomego. Obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara podłokietnik ruchomy aż do ustawienia go w stronę dołu aby ułatwić dostęp i wyjście pacjenta. Usunięcie podłokietnika ruchomego. Ustawić podłokietnik w pozycji pionowej i wyjąć go z siedzenia. Maksymalne obciążenie podłokietnika: 68 kg. OK 16 PL

17 5. Panel sterowania przy stoliku lekarza Rozmieszczenie instrumentów. Kolejność zamontowania instrumentów powinna być określona przy zamawianiu unitu. Aktywowanie instrumentów. Strzykawka jest zawsze gotowa do pracy (patrz paragraf 5.3.). Lampę polimeryzacyjną aktywuje się poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku, przy podniesionym instrumencie (patrz paragraf 5.7.). Kamerę wewnątrzustną włącza się poprzez podniesienie instrumentu (patrz paragraf 5.8.). Wbudowany czujnik ZEN-Xi, jest zawsze aktywny, jeżeli jest podłączony do zewnętrznego komputera PC (patrz paragraf 5.9.). Inne instrumenty aktywowane są sterownikiem nożnym, po uprzednim podniesieniu ze stolika lekarza (patrz paragraf 5.2.). Wzajemna zależność instrumentów. Jednoczesne użycie instrumentów jest utrudnione przez urządzenie wzajemnej zależności. Pierwszy wyciągnięty instrument jest działający podczas gdy te wyciągnięte następnie są dezaktywowane przez urządzenie wzajemnej zależności. Urządzenie wzajemnej zależności pozwala na wymianę wiertła podczas gdy inne zostaje użyte na pacjencie. Ustawienie stolika lekarza. Stolik lekarza jest ruchomy we wszystkich kierunkach. Aby wyregulować wysokość stolika i/lub jej kierunek na płaszczyźnie poziomej wystarczy uchwycić uchwyt ( a ). UWAGA (tylko dla ramienia z pantografem z hamulcem pneumatycznym): aby wyregulować wysokość stolika lekarza najpierw należy wcisnąć odpowiedni przycisk odblokowujący hamulec ( ). UWAGA wersja CONTINENTAL: Aby odblokować hamulec pneumatyczny ramienia pantografu należy umieścić kciuk w punkcie ( A ). UWAGA wersja INTERNATIONAL i CART: Aby ustawić wysokość stolika należy najpierw nacisnąć przycisk zwalniający blokadę (patrz pkt. 5.1). UWAGA wersja SIDE DELIVERY: Aby ustawić wysokość stolika należy nacisnąć przycisk podnoszenia/opuszczania (patrz pkt 5.1.). A a Czasy podnoszenia/opuszczania stolika w wersji SIDE DELIVERY: praca ciągła - maksymalnie 2 min., przerwa 18 min. B Urządzenie hamujące powrót ramion nośnych narzędzi (dotyczy wyłącznie pulpitów w wersji CONTINENTAL). Wtedy, gdy jest przewidzianw takie urządzenie można zablokować ramię wywoływania instrumentów na pozycji wyciągniętego instrumentu. Włączenie urządzenia jest uwidocznione poprzez trzask mechaniczny, który następuje na około 2/3 totalnego suwu ramienia. Aby przywrócić stan pierwotny wystarczy ustawić ramię na koniec suwu (B). Tacka narzędziowa do pulpitu w wersji CONTINENTAL. Tacka narzędziowa ( f ) jest wykonana ze stali inox i łatwo ją wyjąć z odnośnej podstawy. Maksymalnie dopuszczalne obciążenie tacki narzędziowej ( f ): 2 Kg, odpowiednio rozmieszczone. Tacka narzędziowa dla stolika wersji INTERNATIONAL. Tacka narzędziowa ( e ) jest wykonana ze stali nierdzewnej i łatwo ją wymontować ze wspornika. Tackę można obracać razem ze wspornikiem w obie strony, dzięki czemu można ustawić ją w najbardziej dogodnym dla operatora miejscu. Ramię wspornika tacki można obracać w obie strony w sumie 60 poprzez 8 określonych pozycji. Maksymalne, dopuszczalne obciążenie tacki narzędziowej : 2 Kg równomiernie rozłożone. f e PL 17

18 Czyszczenie pulpitu lekarskiego. Uchwyt pulpitu należy czyścić stosownym produktem (patrz paragraf 1.4). UWAGA dotyczy pulpitów w wersji CONTINENTAL: wspornik narzędzi ( x ) jest wyjmowany, co ułatwia zabiegi pielęgnacyjne; w celu usunięcia wystarczy wyjąć go z obsadybowiem jest zamocowany za pośrednictwem magnesów. Sylikonowa oprawa narzędzi ( u ) może być również sterylizowana w autoklawie w temp. 121 (patrz paragraf 1.5.). u Przewody instrumentu wyjmowalne. Wszystkie instrumenty są wyposażone w przewody wyjmowalne w celu ich czyszczenia. UWAGA dla stolików wersji CONTINENTAL: aby ściągnąć rękawy najpierw należy ściągnąć oprawę instrumentów, następnie odkręcić odpowiednie plastikowe pierścienie mocujące. UWAGA dla stolików wersji INTERNATIONAL: aby ściągnąć rękawy wystarczy odkręcić odpowiednie plastikowe pierścienie mocujące znajdujące się w dolnej części stolika. x Wyłączyć unit przed dokonaniem operacji usunięcia przewodów instrumentu. Po wyłączeniu unitu, opróśnić przewody strzykawki naciskając odpowiednie przyciski bezpośrednio na misę, aż do zakończenia wydostawania się wody ze spray u. Przewody instrumentu TURBINY, MIKROSILNIKA I SKALERA zawierają wodę, w konsekwencji zaleca się dokonanie operacji demontażu przewodu trzymając zakończenie boku rękojeści usytuowanej na misie. Kiedy ponownie montuje się przewód upewnić się, czy styki elektryczne są suche i czy tuleja mocująca z plastiku jest dobrze dociśnięta. Każdy sznur należy zamontować tylko i wyłącznie w położeniu odpowiedniego instrumentu. Przewody instrumentu należy czyścić stosownym produktem (patrz paragraf 1.4). Przewody instrumentów NIE są odpowiednie, by być umieszczone w autoklawie lub być wysterilizowane na zimno przez zanurzenie. Łącznik USB. Stolik lekarza wyposażony został w wejście USB typu "host", z łącznikiem typu A. Wejście jest w stanie zasilić podłączone urządzenie peryferyjne, aż do maks. 500 ma. W celu otrzymania informacji na temat użytkowania należy zapoznać się z paragrafem i Łącznik nie jest wodoszczelny. Nie wkładać do łącznika metalowych przedmiotów innych, niż łącznik USB typu A. Gdy nie korzysta się z łącznika, zaleca się zakrywanie go odpowiednią gumową zatyczką. Obsługiwane urządzenia: - pendrive USB 2.0 lub 3.0 (USB fl ash drives) o wydajności między 128 MB a 64 GB, - twardy dysk zewnętrzny USB 2.0 lub 3.0, tylko jeśli zasilanie oddzielnie, - pendrive lub twardy dysk sformatowane do formatu FAT i FAT32, ogólnie dostępne na rynku. - nie obsługiwane są urządzenia sformatowane według standardu NTFS. UWAGA: wejście wyposażone zostało w urządzenie ograniczające przepięcia, które zabezpiecza przed zniszczeniem panelu sterowniczego w razie przypadkowego podłączenia wadliwe działających urządzeń. 18 PL

19 5.1. Panel sterujący na stoliku lekarza Unity stomatologiczne serii S280 TRC, serii S300 i serii S320 TR wyposażone zostały w panel kontrolny lekarza z dotykowym interfejsem touch-screen, składający się z dotykowego szklanego panelu pojemnościowego "multi touch" z tylną projekcją oraz 5,7 calowego "szerokiego", kolorowego wyświetlacza TFT, podświetlanego światłem LEDowym, o rozdzielczości od 640x480 pixel i obrazie 16,7 milionów kolorów. Pulpit przyciskowy następujących modeli: S280 TRC CONTINENTAL S280 TRC J CONTINENTAL S300 CONTINENTAL S320 TR CONTINENTAL S320 TR J CONTINENTAL Pulpit przyciskowy następujących modeli: S280 TRC INTERNATIONAL S280 TRC J INTERNATIONAL S300 INTERNATIONAL S320 TR INTERNATIONAL S320 TR J INTERNATIONAL S320 TR SIDE DELIVERY S320 TR J SIDE DELIVERY Opis przycisków pojemnościowych: Przycisk odblokowujący ekran dotykowy. Przycisk podnoszenia stolika lekarza (wersja SIDE DELIVERY) lub odblokowanie hamulca stolika (wersja INTERNATIONAL i CART). Przycisk opuszczania stolika lekarza (wersja SIDE DELIVERY) lub odblokowanie hamulca stolika (wersja INTERNATIONAL i CART). Opis ikon przycisków widocznych na panelu dotykowym: Ikona przycisku zmiany operatora. Ikona przycisku przywoływania ikon sygnalizacyjnych. Ikona przycisku przywoływania menu USTAWIENIA GŁÓWNE. Ikona przycisku włączającego/wyłączającego lampę zabiegową. Ikona przycisku zapisywania funkcji fotela. Ikona przycisku zmniejszenie natężenia światła lampy zabiegowej. Ikona przycisku wezwanie asysty. Ikona przycisku przywoływania pozycji awaryjnej. Ikona przycisku przywoływania pozycji zerowej. Ikona przycisku wezwanie asysty. Ikona przycisku przywoływania pozycji spluwaczkowej. Ikona przycisku przesuwającego misę w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara (aktywny tylko z misą z napędem silnikowym). Ikona przycisku przesuwającego misę zgodnie z ruchem wskazówek zegara (aktywny tylko z misą z napędem silnikowym). Ikona przycisku napełniania kubka wodą. Ikona przycisku polecenia spłukiwania misy spluwaczki. Ikona przycisku podnoszenia siedziska i ustawienie w zaprogramowanej pozycji A. Ikona przycisku podnoszenia oparcia i ustawienie w zaprogramowanej pozycji B. Ikona przycisku opuszczania siedziska i ustawienie w zaprogramowanej pozycji C. Przycisk opuszczania oparcia fotela i przywracania zaprogramowanego położenia D. UWAGA: funkcjonowanie ikon przycisków poruszających fotelem: Krótkie wciśnięcie przestawienie do zaprogramowanej pozycji. Wciśnięcie i przytrzymanie ruch do momentu puszczenia przycisku. PL 19

20 Ikony sygnalizacyjne. Po dotknięciu ikony przycisku na dotykowym ekranie możliwe będzie wyświetlenie w każdej chwili ikon sygnalizacyjnych, które wskazują stan funkcjonowania unitu stomatologicznego. Widoczne ikony sygnalizacyjne są następujące: System WHE włączony. Aktywne zasilanie wodą destylowaną. Aktywne zasilanie wodą sieciową. Włączona pompa perystaltyczna dostarcza roztwór fizjologiczny w ilości równej 1. Niski poziom wody destylowanej. Zbiornik płynu do dezynfekcji przewodów w stanie rezerwy. Cykl dezynfekcji BIOSTER w toku Czyszczenie końcówek ślinociągu. Wstrzymane zasysanie pełny zbiornik. Naładowana bateria nożnego sterownika typu bezprzewodowego. Stan naładowania baterii nożnego sterownika typu bezprzewodowego równy 50%. Rozładowana bateria nożnego sterownika typu bezprzewodowego. Nożny sterownik typu bezprzewodowego podłączony i aktywny. Nożny sterownik typu bezprzewodowego podłączony, ale nie aktywny. Szukanie łączności z nożnym sterownikiem typu bezprzewodowego. Hamulec ramienia pantografu zablokowany. Woda w kubku ZIMNA. Ruch fotela zablokowany. Woda w kubku CIEPŁA. Położenie fotela, program automatyczny, płukanie. Woda w kubku GORĄCA. Położenie fotela, program automatyczny, zerowanie. Położenie fotela, program automatyczny A. Położenie fotela, program automatyczny, stan awaryjny. Położenie fotela, program automatyczny B. Zapisywanie ustawień fotela. Położenie fotela, program automatyczny C. Położenie fotela, program automatyczny D. Ręczne ustawianie położenia fotela. Zmniejszone natężenie światła lampy zabiegowej. 20 PL

C8 +, C8 + Turn. Instrukcja obsługi. Polski

C8 +, C8 + Turn. Instrukcja obsługi. Polski C8 +, C8 + Turn Instrukcja obsługi olski irona Dental ystems GmbH pis treœci Instrukcja u ytkowania C8 +, C8 + Turn pis treœci Wskazówki do niniejszej instrukcji użytkowania... 6. Ogólne wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

`U H I=`U H =qìêå. Instrukcja obsługi. Polski

`U H I=`U H =qìêå. Instrukcja obsługi. Polski `U H I=`U H =qìêå Instrukcja obsługi olski irona Dental ystems GmbH pis treści Rodzaj dokumentacji, Turn pis treści Objaśnienie stosowanych symboli... 7 Wskazówki ostrzegawcze i wskazówki dot. bezpieczeństwa....

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi A-dec 200

Instrukcja obsługi A-dec 200 Instrukcja obsługi A-dec 200 Fotel dentystyczny, konsoleta i blok spluwaczki, spluwaczka, lampa główna Prawa autorskie 2014 A-dec Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Firma A-dec Inc. nie udziela żadnej gwarancji

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instrukcja obsługi p 52017705 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE. UEX-PLUS +030220621 Wer: 1.1 30.05.2008

OSTRZEŻENIE. UEX-PLUS +030220621 Wer: 1.1 30.05.2008 OSTRZEŻENIE Nawilżacze powietrza firmy CAREL S.p.A. są produktem o zaawansowanej technologii którego działanie jest opisane w dokumentacji technicznej dostarczanej wraz z urządzeniem. Dokumentacja jest

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny

Projektor multimedialny Projektor multimedialny MODEL PLC-XU4000 Instrukcja obsługi Obsługa sieci LAN Przewodowa sieć LAN Szczegóły na temat funkcji sieciowych projektora zawarto w osobnej instrukcji. Konfiguracja i obsługa funkcji

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi IvoBase Injector Instrukcja obsługi Spis treści Budowa urządzenia, spis elementów 3 1. Wprowadzenie / Znaki i Symbole 6 1.1 Słowo wstępne 1.2 Wprowadzenie 1.3 Objaśnienia do instrukcji obsługi 1.4 Uwagi

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

MERLIN CLA System. Instrukcja obsługi zespołu soczewki kondensora. Volk Optical Inc. 7893 Enterprise Drive Mentor, OH 44060

MERLIN CLA System. Instrukcja obsługi zespołu soczewki kondensora. Volk Optical Inc. 7893 Enterprise Drive Mentor, OH 44060 MERLIN CLA System Instrukcja obsługi zespołu soczewki kondensora Volk Optical Inc. 7893 Enterprise Drive Mentor, OH 44060 2 Wstęp Volk Optical Inc., lider w optyce asferycznej ma przyjemność przekazać

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I Instrukcja obsługi PL VICTRIX 26 2 I Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian. Opublikowane

Bardziej szczegółowo

Coronis Fusion. Instrukcja dla poczatkujacych

Coronis Fusion. Instrukcja dla poczatkujacych Coronis Fusion Instrukcja dla poczatkujacych 2 (Tę stronę celowo pozostawiono puste.) Prawa autorskie Prawa autorskie Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D722 MFL68581404 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D722 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. pagepro 1480MF Instrukcja obsługi Szanowny Kliencie Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Decydując

Bardziej szczegółowo

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg.

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg. WERSJA POLSKA ENGLISH Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.) Dziękujemy za zakup telefonu w firmie GSMPRO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER EN INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER Szanowny Kliencie, Szanowna Klientko, Dziękujemy za zakup zmywarki Mastercook. Dołożyliśmy wszelkich starań i wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

Chirurgia ultradźwiękowa Variosurg Instrukcja Obsługi

Chirurgia ultradźwiękowa Variosurg Instrukcja Obsługi Chirurgia ultradźwiękowa Variosurg Instrukcja Obsługi Dziękujemy za zakup urządzenia Variosurg. Zestaw ten znajdzie zastosowanie w stomatologii i w chirurgii jamy ustnej (implantologia, chirurgia kości,

Bardziej szczegółowo