Perymetr (APS-6000B) Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Perymetr (APS-6000B) Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Perymetr (APS-6000B) Instrukcja obsługi 1

2 Spis treści 1. Wstęp Krótkie przedstawienie produktu Zastosowanie instrumentu Informacje i uwagi Uwagi Informacje Oznaczenia symboli Parametry techniczne perymetru Transport i magazynowanie Opis techniczny Warunki środowiska pracy Charakterystyka instrumentu Instalacja Sprzęt Wprowadzenie do sprzętu Warunki instalacji Ustawienia sprzętowe Instalacja oprogramowania Instalacja systemu Windows XP Instalacja sterowników, karty przechwytywania, programu Ustawienia sterownika USB /portu szeregowego Ustawienia pulpitu Funkcje oprogramowania Dwa główne tryby pracy oprogramowania Tryb badania Tryb zarządzania plikami Wprowadzenie do oprogramowania Tryby pracy perymetru Ustawienia parametrów Wybór zakresu i metody badania Etapy badania

3 6.1 Przygotowanie pacjenta Przygotowanie lekarza Rozpoczęcie badania Czynności po badaniu Wydruk raportu Używanie innych funkcji Przeglądanie plików Sprawdzenie wyników Odświeżanie i wygładzanie Wybór obszaru badania przy pomocy myszy Porównywanie plików Ustawienia natężenia alarmu dla położenia oka Menu rozwijane Ustawienia systemowe Strategie badania Konserwacja Rozwiązywanie problemów Konserwacja Bezpieczniki Akcesoria nietrwałe Objaśnienia Deklaracje

4 Podziękowania Drodzy użytkownicy: Dziękujmy bardzo za wybranie w pełni automatycznego, komputerowego perymetru APS- 6000B wyprodukowanego przez Shanghai AOMin Industrial Co Ltd. Przed użyciem, dla własnego bezpieczeostwa i korzyści, prosimy dokładnie zapoznad się z <Instrukcją obsługi> jak również z budową przyrządu. 4

5 1. Wstęp 1.1 Krótkie przedstawienie produktu APS-6000B to w pełni automatyczny, komputerowy perymetr nowej generacji, następca poprzedniego modelu. Posiada 2 kolory bodźca, 6 metod badania oraz wiele rodzajów zakresów badania. Sprzęt charakteryzuje się pełną funkcyjnością, wysoką precyzją i szybkością. Oprócz wyżej wymienionych cech, cały system jest także wysoce niezawodny i w pełni wydajny. 1.2 Zastosowanie instrumentu Instrument ten jest stosowany do badania zmian pola widzenia, które mogą byd wywołane przez jaskrę, choroby nerwu wzrokowego, siatkówki i schorzeniach neurologicznych. 2 Informacje i uwagi 2.1 Uwagi Napięcie lokalne sieci musi się zgadzad ze standardowym napięciem wymaganym przez Shanghai AOMin. Jeśli napięcie nie jest stałe, należy zainstalowad stabilizator napięcia. AoMin nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane niestabilnością napięcia. Bez zgody KangHua, nie należy otwierad obudowy urządzenia. KangHua nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje takiego samodzielnego działania. 2.2 Informacje Aby uniknąd uszkodzeo wywołanych przez wilgod, kurz, słooce itp. należy przechowywad instrument w suchym miejscu. Nie należy dopuścid by jakiekolwiek ciecze lub inne małe obiekty dostały się do wnętrza przyrządu. Może to wywoład nie tylko zwarcie, ale może doprowadzid do porażenia prądem elektrycznym lub nawet spowodowad zagrożenie pożarowe. Urządzenie może byd instalowane tylko w zaciemnionym pokoju. Ponadto, instrument może byd używany tylko przez ludzi, którzy zostali przeszkoleni do tego przez inżynierów Szanghai AoMin. 5

6 2.3 Oznaczenia symboli Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie Niebezpieczne napięcie uziemienie urządzenie typu BF UWAGA! Patrz - instrukcja 3 Parametry techniczne perymetru 3.1 Transport i magazynowanie Urządzenie należy chronid przed wilgocią, nie obracad do góry nogami, ani nie potrząsad zbyt gwałtownie. Należy przechowywad go w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w którym: wilgotnośd nie przekracza 85 % temperatura otoczenia wynosi od -40 C do 55 C zakres ciśnienia powietrza: 500hpa ~ 1060hPa brak gazów korozyjnych Jeśli instrument wymaga przeniesienia lub przewiezienia na niewielką odległośd, należy odłączyd wszystkie przewody i przenosid jako jedną całośd. Jeśli urządzenie musi byd transportowane na dalszą odległośd, należy ponownie spakowad je w oryginalny karton i dopiero wtedy przetransportowad. 6

7 3.2 Opis techniczny Promieo stymulatora: 300 ± 5mm Źródło bodźców: diody LED Kolory bodźców: żółty i czerwony Siła stymulacji: Od 0nt (0asb) do nt (1000asb), 14 stopni w celu dostosowania, poziom błędu: ± 10% Błąd jasności tła: 4asb ± 10% Plamka świetlna: średnica 2 mm + / - 0,25 mm Ilośd punktów bodźca: sumarycznie 388 led (czerwone 61: żółte 327) Czas trwania bodźca: od 0,2 s do 2 s, program może dostosowad (± 5%) Przedział czasowy bodźca: 0.5s - 2.0s, program może dostosowad (± 5%) Ekran śledzenia pozycji oka: Biało-czarny CCD, bezpośrednie śledzenie badanego oka Zakres regulacji podbródka: góra-dół 80 mm ± 10%; prawo-lewo 115 mm ± 10% Śledzenie oka: gdy mruga automatyczna sygnalizacja dźwiękowa 3.3 Warunki środowiska pracy Temperatura: 5 C ~ 40 C Wilgotnośd względna: 85% Ciśnienie atmosferyczne: 700hPa~1060hPa Zasilanie: AV 220V±22V; częstotliwośd: 50Hz±1Hz Moc wejściowa: 300W 3.4 Charakterystyka instrumentu Urządzenie klasy I, typ BF Zasilanie jednofazowe Tryb pracy: przerywany 7

8 4 Instalacja 4.1 Sprzęt Widok całego instrumentu Wprowadzenie do sprzętu Komputer: super mikro-komputer, pamięd i dysk twardy o dużej pojemności, napęd CD-ROM, cztery porty USB i jeden port uniwersalny, drukarka laserowa. Przednia częśd stymulatora 8

9 Tylna częśd stymulatora Gniazdo respondenta Główne części : Respondent Przewód zasilający pendrive (softdog) kabel: USB szeregowy (przycisk reakcji pacjenta) 9

10 Struktura przepływu 4.2 Warunki instalacji Sprzęt musi byd zainstalowany na płaskiej powierzchni; Sprzęt należy instalowad w czystym, cichym i suchym pomieszczeniu; Sprzętu nie należy instalowad w zbyt ciemnym pomieszczeniu; Sprzęt powinien byd uziemiony. 4.3 Ustawienia sprzętowe 1. Włóż pen-drive a do portu USB w komputerze. 10

11 2. Podłącz kabel USB/szeregowy z jednej strony do USB komputera 3. Podłącz kabel USB/szeregowy z drugiej strony do portu szeregowego stymulatora. 4. Zainstaluj przycisk reakcji pacjenta (respondent). 11

12 5. Podłącz perymetr do zasilania. 6. Wyjmij piankę i zamontuj podstawkę na respondent. 12

13 4.4 Instalacja oprogramowania Instalacja systemu Windows XP Zainstaluj system Windows XP Professional i wymagane sterowniki. Upewnij się, że na dysku twardym istnieją co najmniej 2 partycje "C:" i "D:", w przeciwnym razie oprogramowanie nie będzie działad poprawnie. Upewnij się, że na dysku twardym, na partycji "D", jest co najmniej 5 GB wolnego miejsca do przechowywania danych. W przeciwnym razie oprogramowanie nie będzie działad poprawnie. 1. Włóż dołączony dysk CD do stacji CD-ROM, kliknij przycisk " software install (Instalacja oprogramowania) lub naciśnij przycisk "KhSetup.exe" znajdujący się w folderze (Softwaredrivers /) 2. Kliknij ikonę "Setup", aby zainstalowad oprogramowanie APS-6000B. 13

14 3. Następnie kliknij przycisk "Finish", aby zakooczyd Instalacja sterowników, karty przechwytywania, programu 1. Kliknij pozycję SETUP (ustawienia). 14

15 2. Kliknij ikonę Next (dalej). 3. Kliknij ikonę Install (instaluj). 15

16 4. Kliknij "Install Driver ", aby zainstalowad sterowniki do pendrive a. 5. Następnie kliknij przycisk "Exit (Zakoocz) po tym jak pokaże się "The driver has been installed successfully (sterownik został zainstalowany pomyślnie). 1. Oznacza to, że sterownik pendrive a został pomyślnie zainstalowany. Następnie kliknij przycisk "Exit", aby kontynuowad. 16

17 2. Kliknij "Contunue anyway aby kontynuowad. Ponownie pojawi się powyższe okno. Naciśnij przycisk Contunue anyway aby kontynuowad. 17

18 4.4.3 Ustawienia sterownika USB /portu szeregowego 1. Kliknij ikonę "Setup" z 3 pozycji USB serial port driver (patrz" 4.4.1(2) ) pokaże się poniższe okno. Po zakooczeniu, musisz ponownie uruchomid komputer. Po ponownym uruchomieniu systemu, możesz znaleźd sterowniki w Menedżerze urządzeo. Prolific port USB/ szeregowy Karta przechwytywania Pendrive (softdog) Powyższe informacje wskazują na to, że sterowniki sprzętowe zostały pomyślnie zainstalowane. 18

19 4.4.4 Ustawienia pulpitu. Program wymaga rozdzielczości ekranu 800 * 600, ustawienia jak poniżej: 1. Na pulpicie, kliknij prawym przyciskiem myszy, i wybierz "Properties (Właściwości). 2. Ustaw rozdzielczośd ekranu na 800 * 600, a następnie kliknij "OK". 19

20 Dokonaj edycji plików D: \ aspdata \ hospital.ctl (z notatnika) by zmienid nazwę pliku np. na nazwę szpitala. Uruchom oprogramowanie APS Otwórz regulację podbródka (Wybierz zieloną ikonę. Przyciski klawiatury góra / dół / lewo / prawo) Wszystkie przewody są dobrze podłączone, oprogramowanie i sterowniki są zainstalowane pomyślnie. Następnie naciśnij przycisk na oprogramowaniu. Wybierz i otwórz ustawienia oparcia na brodę. 20

21 5 Funkcje oprogramowania 5.1 Dwa główne tryby pracy oprogramowania Tryb badania Główne funkcje tego trybu to: badanie perymetryczne, gromadzenie wyników, przechowywanie danych i drukowanie Tryb zarządzania plikami Główne funkcje to: przeglądanie plików, otwieranie, drukowanie porównania i usuwanie. 5.2 Wprowadzenie do oprogramowania Kliknij dwukrotnie na przycisk "APS6000B", by wejśd w program badania. W górnej części głównego interfejsu znajduje się menu rozwijane. Odpowiednią funkcję można wybrad przy pomocy myszy. Pod przyciskami menu skrótów znajduje się obszar wyświetlania parametrów i wykres w skali szarości. Pod interfejsem głównym znajduje się pasek stanu, służący głównie do wyświetlania czasu badania i innych informacji dotyczących badania. HOT KEY (skrót klawiaturowy): odpowiednie funkcje przypisane są do klawiszy klawiatury, co jest wygodne dla tych, którzy wolą posługiwad się klawiaturą. 21

22 Znaczenie skrótów klawiaturowych: F1 przegląd parametrów testowych F3 otwieranie pliku F5 informacje dot. pacjenta F7 wygładzanie wykresu F9 odświeżenie ekranu F11 resetowanie ustawienia pozycji oka CTRL+F1 ustawienia systemu CTRL+F2 powtórzenie badania F2 start badania F4 zapisywanie pliku F6 wybór obszaru przy pomocy myszy F8 zatrzymanie badania F10 otwieranie śledzenia pozycji oka F12 ekran pozycji oka CTRL+G wybór multi-badania CTRL+R wyniki badania Znaczenie ikon: konfiguracja parametrów badania otwieranie / przeglądanie plików ustawienia informacji dot. pacjenta zapisywanie plików poprzedni raport nowy raport rozpoczęcie badania zakooczenie badania wybór multi-badania odświeżenie ekranu wybranie obszaru badania przy pomocy myszy wyniki badania wygładzenie obrazów kolor, skala szarości, 3D porównywanie plików śledzenie pozycji oka zmiana położenia podbródka (przy pomocy klawiszy góra/dół/lewo/prawo, w niektórych typach klawiatury może byd potrzebne użycie SHIFT i Num lock. 22

23 5.3 Tryby pracy perymetru Ustawienia parametrów Metody badania Istnieje 5 metod badania: szacunkowa, jakościowa, automatyczny próg, szybki próg i pełny próg Szacunkowa (Estimative) Przed badaniem progu, potrzebne jest pełne badanie progu dla czterech specjalnych punktów. Następnie, zgodnie ze średnim poziomem z czterech progów i właściwości, że ostrośd widzenia będzie maled, gdy pole widzenia będzie się zwiększad, użytkownik może ustawid wartośd początkową każdego badanego punktu (w zakresie badania) i następnie go przetestowad. Jasnośd badanego punktu będzie wzrastad w stosunku do wartości początkowej. Jeśli nie będzie reakcji, jasnośd zostanie wzmocniona zgodnie z długością kroku (domyślna wartośd to 2 db), aż pacjent go zobaczy. Naciśnięcie respondenta zakooczy test. Po przerwie, należy przejśd do testowania kolejnej plamki. Uwaga: W przypadku pacjentów z ubytkami pola widzenia, i tych z początkowym stadium jaskry, zamiast testu szacunkowego należy przeprowadzid badanie pełnego progu. 23

24 Jakościowa (Qualitative) Począwszy od wartości początkowej bodźca, wzrastając wraz z największą długością kroku, światło będzie coraz jaśniejsze wraz z reakcją respondenta Automatyczny próg (Automatic Threshold) Początkowa wartośd jasności bodźca przyjmowana jest jako największa możliwa zbliżona do wartości progowej. Zwiększana jest wraz z ustawioną wartością kroku. Jasnośd będzie zwiększana aż do reakcji respondenta Szybki próg (Fast Threshold) Początkowa jasnośd bodźca (wartośd domyślna to 26db), staje się jaśniejsza z prędkością 4dB (wartośd domyślna), aż do reakcji pacjenta lub osiągnięcia najwyższego poziomu jasności. Wartośd początkowa jasności bodźca jak i długośd kroku można ustawid w zależności od preferencji. Proces badania jest taki sam jak w przypadku metody jakościowej Pełny próg (Full Threshold) Początkowa wartośd jasności ustawiana jest na 26db. Jasnośd zmniejszana jest z prędkością kroku wynoszącą 2db aż do momentu reakcji pacjenta. Proces badania jest taki sam jak w przypadku metody jakościowej Zakres badania Test wycinkowy (peryferie kwadrantów I, II, III, IV); standardowy (0 do 60), test pola centralnego (0 do 30); test plamki (centralnie 0 do 10), test peryferyjny (60 do 90). Zakres badania plamki ślepej ustawiany jest indywidualnie Wartość początkowa (initial value) Od 26db-0db interwał 2 db regulacja Długość kroku(stimulating step length) 1dB-10dB regulacja 24

25 Intensywność bodźca (stimulus quantity) 2 db-10db regulacja Czas trwania bodźca (Keeping time) od 0,2 s do 2 s Czas odpowiedzi pacjenta(spacing interval) regulowany, dostosowywalny do pacjenta od 0,2 do 2 sec Nazwa pliku (Filename) Każdy pacjent ma swój indywidualny plik danych. Uwaga: W przypadku wielu badao tego samego pacjenta, należy do każdej nazwy pliku dodad Wybór oka (eye difference) Wybór między lewym a prawym okiem pacjenta. 25

26 5.3.2 Wybór zakresu i metody badania Wybór zakresu badania Aby skrócid czas trwania badania i zwiększyd precyzję analizy, należy upewnid się, że wybrany został prawidłowy zakres badania. Zakres badania powinien byd ustawiony zgodnie z ogólnymi objawami klinicznymi. Np. test pola centralnego nadaje się do kontroli centralnych uszkodzeo, ograniczeo pola widzenia (72 punkty testowe) badanie wycinków stosowane jest przy niedowidzeniu połowiczym test ostrości przy diagnostyce zwyrodnienia plamki żółtej, chorobie naczyniowej siatkówki test plamki ślepej przy badaniu rozszerzania się martwego punktu testy peryferyjne badanie pola widzenia Wybór metody badania 1. Szacunkowa: normalne badanie 2. Automatyczny próg: w przypadku poważniejszych uszkodzeo, złożonego zakresu uszkodzeo (normalna prędkośd trwania testu) 3. Szybki próg: w przypadku niezbyt wysokiego progu dokładności badania (szybki test) 4. Jakościowa: do badania obwodu (najszybszy test) 5. Pełny próg: badania o najwyższej precyzji (najwolniejszy test) 26

27 6 Etapy badania Przygotowanie pacjenta Przygotowanie lekarza Badanie pacjenta Czynności po badaniu Wydruk raportu 6.1 Przygotowanie pacjenta 1. Badanie perymetryczne należy przeprowadzid w ciemnym pomieszczeniu, inaczej wynik nie jest precyzyjny. 2. Przed badaniem pacjent powinien byd zrelaksowany. Ważne by wcześniej zapoznał się z całym procesem testowania. 3. Automatyczny perymetr sam się ustawi i zgodnie z ustawieniami operatora (menu parametrów na pasku menu) będzie kontrolował natężenie jasności bodźców. 4. Należy upewnid się, że wielkośd progu jest odpowiednio dobrana do pacjenta, zgodnie z informacjami zwrotnymi od niego (poprzez naciskanie respondenta). Uwaga: Większośd pacjentów okulistycznych to ludzie starsi, którzy mogą mied problemy ze zrozumieniem. Należy dokładnie i powoli przedstawid im proces badania, by nie denerwowali się niepotrzebnie i byli spokojni podczas przeprowadzania testu. Jako, że pacjent zmuszony jest wpatrywad się w jedno miejsce przed dłuższy czas, może to wywoływad zmęczenie i nerwowośd. Niewyraźne widzenie mogące byd tego następstwem, negatywnie wpływa na wynik badania. Należy więc zapewnid pacjentowi jak największy komfort i powiedzied jak właściwie reagowad. 27

28 6.2 Przygotowanie lekarza 1. Wejdź w parametry systemu klikając dwukrotnie na ikonę "APS-6000B". 2. Kliknij, by otworzyd tabelę informacji dot. pacjenta, wejście: Ctrl+spacja; wprowadź informacje dot. pacjenta. 3. Kliknij by otworzyd tabelę parametrów, użyj parametrów tolerancji (zatwierdź bezpośrednio wciskając Enter) 4. Operator powinien zapoznad pacjenta z procesem badania: Pacjent powinien się jak najszybciej zrelaksowad Pacjent powinien zaznajomid się z obsługą respondenta Należy zakryd niebadane oko pacjenta i upewnid się że nie okrycie nie obejmuje badanego oka Należy ułożyd brodę pacjenta po prawej stronie podbródka podczas badania lewego oka lub po lewej stronie podbródka podczas badania prawego oka. Czoło pacjenta powinno dotykad podpórki na czoło. Należy poinformowad pacjenta by spoglądał na lewe zielone światło podczas gdy linia wzroku jest równoległa do podłoża Gałka oczna pacjenta nie może się ruszad, a ciało powinno byd rozluźnione. Należy poinformowad pacjenta by naciskał przycisk respondenta czując bodziec świetlny. Naciśnij po dostosowaniu pozycji oka przy pomocy strzałek na klawiaturze. 28

29 6.3 Rozpoczęcie badania 1) Kliknij by rozpocząd badanie. Upewnij się że pacjent nie czuje błysków. Jeżeli czuje, ustaw pozycję jego oka dostosowując pozycję oparcia na brodę. Jeżeli nadal czuje błyski, dostosuj miejsce monitorowania plamki ślepej. 2) Pozwól pacjentowi nacisnąd respondent, a następnie rozpocznij badanie. 3) Przez cały czas trwania badania należy zwracad uwagę na ułożenie oczu pacjenta, upewniając się że jest stała. 4) Jeżeli pacjent chce odpocząd w trakcie badania, powinien nacisnąd na respondent i przytrzymad, do momentu kiedy będzie mógł kontynuowad badanie. Uwaga: Jeżeli po zakooczeniu testu, okaże się, że fałszywie negatywne wyniki plamki ślepej wynoszą więcej niż 1:3 oznacza to, że wynik nie jest precyzyjny i należy powtórzyd badanie. 29

30 6.4 Czynności po badaniu 1) Jeżeli uznasz, że test nie przebiegał prawidłowo a wyniki mogą byd błędne, naciśnij by powtórzyd badanie. Kliknij na punkt który wymaga ponownego zbadania, punkt który wymaga ponownego badania jest żółty (jak na powyższym rysunku). 2) Jeżeli test przebiegł prawidłowo, naciśnij by go zapisad. 3) Użyj by wygładzid obraz. 30

31 6.5 Wydruk raportu Naciśnij przycisk lub by wydrukowad raport. Jeżeli widok ekranu wygląda jak powyższy rysunek, użyj przycisku by wydrukowad bieżący formularz raportu. Naciśnij by wybrad obraz 3D. Użyj klawiszy funkcyjnych by dostosowad model, naciśnij aby wydrukowad poniższy rysunek: 31

32 Użyj by wydrukowad, pokaże się wykres krzywych zsumowanych. W przypadku badania 30 stopniowego, użyj, pokaże się multi-wykresy. 32

33 Wybierz obrazki które chcesz wydrukowad przy pomocy CTRL+End (tylko w przypadku badania zakresu 30 stopniowego można wybrad 7 modeli do wydruku). Zaznacz obrazy które chcesz wydrukowad. 33

34 6.6 Używanie innych funkcji Przeglądanie plików Naciśnij by przeglądad pliki. 1) Przeglądaj pliki wg nazwy W okienku name wprowadź nazwisko pacjenta. Po lewej stronie znajdują się nazwiska pacjentów wśród których znajduje się ten pacjent, które chcesz odnaleźd. 34

35 2) Przeglądaj pliki według daty Wprowadź datę w okienko Date. Po lewej stronie znajdują się nazwiska pacjentów z tego samego dnia. 35

36 6.6.2 Sprawdzenie wyników Kliknij by sprawdzid wyniki badania. Znaczenie poszczególnych haseł raportu zostało opisane w rozdziale 8 instrukcji. Uwaga: Podczas badania plamki ślepej, należy upewnid się, że fałszywe pozytywne i fałszywie negatywne wyniki plamki ślepej nie wynoszą więcej niż 1: Odświeżanie i wygładzanie Przyciskom odświeżania i wygładzania odpowiadają klawisze funkcyjne. Odświeżenie przywraca pierwotny wygląd (przed wygładzeniem). 36

37 6.6.4 Wybór obszaru badania przy pomocy myszy Naciśnij przycisk aby wybrad obszar badania przy pomocy myszy. Kliknij na żółty obszar. Obszar testowania może także zostad dowolnie wybrany. 37

38 6.6.5 Porównywanie plików Aby dokonad porównania dwóch różnych raportów z dwóch różnych okresów należy wybrad 1) Naciśnij by otworzyd plik, a następnie by wybrad plik kolejnego pacjenta. 2) Porównanie statystyk z 2 różnych plików. 38

39 6.6.6 Ustawienia natężenia alarmu dla położenia oka Po dokonaniu ustawieo naciśnij re-set initial value i zapisz ustawienia. 39

40 6.6.7 Menu rozwijane Po naciśnięciu każdej z funkcji: Test, Analyse, Setup rozwiną się kolejne funkcje. Naciśnij przyciskiem myszy Ustawienia systemowe 40

41 1) Kontrola konfiguracji parametrów w trakcie badania Aktywnośd trybów obrazów w oknie monitorowania pozycji oka. Aktywnośd ręczna: okno z monitorowanymi obrazami automatycznie się zamknie po 5 sekundach Aktywny cały czas: Okno z monitorowanymi obrazami będzie dostępne od początku badania. 2) Ustawienia kolorów 3) Otwieranie i zamykanie okna monitorowania pozycji oka kliknij 41

42 4) Ustawienie miejsca plamki ślepej Uwaga: Ustalenia położenia plamki ślepej dokonuje się przy pomocy klawiszy po lewej stronie, przed rozpoczęciem badania Strategie badania Wybierz Mode w menu Test by wejśd w poniższe okno: 42

43 Znaczenie poszczególnych trybów: Tryb BG Tryb LVC Tryb LVP Tryb C08 Tryb D1 Tryb TG2 Tryb ST Tryb 32 Tryb C07 Tryb M2 Tryb N1 Standardowy niemiecki program do badao perymetrycznych (badanie 68 punktów) Test pola centralnego obniżonego, badanie pola widzenia w późniejszym etapie jaskry (64 punkty) Test pola peryferyjnego obniżonego (91 punktów) Test centralnego pola centralnego, 8 stopni od żółtej plamki (49 punktów) Badanie przy cukrzycy (58 punktów) Badanie centralnego pola widzenia, badanie jaskry (83 punkty) Badanie centralnego i peryferyjnego pola widzenia, badanie jaskry (96 pkt) Test pola centralnego 30 stopniowego (64 punkty) Standardowe badanie (122 punkty) Badanie żółtej plamki, sprawdzenie centralnego pola widzenia (122 punkty) Badanie przy chorobach psychicznych (75 punktów) Łączenie: 0-90 stopni pełne pole widzenia stopni łączenie z stopni Otwórz obraz 0-60 stopni, dwukrotnie kliknij prawy przycisk myszy na pustym oknie programowania, wybierz display degree, wybierz pliki do połączenia stopni łączenie z 0-60 stopni Otwórz obraz stopni, dwukrotnie kliknij prawy przycisk myszy na pustym oknie programowania, wybierz display 0-60 degree, wybierz pliki do połączenia. Uwaga: Aby złożyd raporty: nazwisko pacjenta, badane oczy i metody badania muszą byd takie same. 43

44 7 Konserwacja 7.1 Rozwiązywanie problemów Usterka Przyczyna Sposób postępowania Nie da się niczego wydrukowad Brak tuszu Wymienid pojemnik z tuszem Blokada papieru Błąd systemu, sprzęt nie działa Czarny ekran Przycisk reakcji pacjenta (respondent) nie działa 1. Pognieciony papier 2. Niewłaściwy rozmiar papieru Błąd portów Brak napięcia / zbyt wysokie napięcie Błąd podłączenia kablowego Błąd zamontowania kart Uszkodzona pamięd lub niewłaściwie zamontowana Wirus System zawiesza się z nadmiaru otwartych aplikacji Uszkodzenie dysku twardego Błąd podłączenia monitora Problem z kartą graficzną Zepsuty monitor Uszkodzony przewód respondenta Uszkodzony przycisk Błąd układu elektrycznego 1. Wyciągnąd papier i wyrzucid 2. Użyd papieru o właściwym rozmiarze Ponownie ustawid parametry portów Wymienid źródło zasilania Ponownie podłączyd kable ponownie zamontowad karty Ponownie zamontowad pamięd lub wymienid ją Użyd antywirusa Zamknąd niepotrzebne aplikacje, zrestartowad system Wymienid twardy dysk Prawidłowo podłączyd monitor Ponownie zamontowad kartę graficzną Wymienid monitor Wymienid przewód respondenta Wymienid przycisk Wymienid układ 44

45 7.2 Konserwacja Przed uruchomieniem urządzenia należy je najpierw podłączyd od prądu a następnie włączyd główny przycisk zasilania. Koocząc pracę, należy najpierw się wylogowad, a następnie wyłączyd przycisk zasilania i odłączyd od prądu. W określonych przedziałach czasowych należy dokonywad skanowania dysku i katalogowania plików. Powietrze powinno byd czyste i suche, w miarę możliwości należy korzystad z klimatyzatora. Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, należy je odłączyd od źródła zasilania (przynajmniej 3 razy w tygodniu po 4 godziny) W przypadku wystąpienia problemów ze sprzętem należy natychmiast skontaktowad się z naszą firmą lub poprosid wykwalifikowany personel o pomoc. Uwaga: Przed każdym użyciem należy wyczyścid oparcie podbródka. 7.3 Bezpieczniki Model bezpiecznika: 250V 3A Wymiana bezpiecznika: Odkręd pokrywę bezpiecznika, wymieo go na nowy, a następnie zamknij pokrywę (patrz zdjęcie obwodu) 7.4 Akcesoria nietrwałe Tusz i papier do drukarki Uwaga Należy używad specjalnych tuszy atramentowych, w przeciwnym razie AoMin nie bierze odpowiedzialności za wywołane szkody. 45

46 8 Objaśnienia 1. Błąd fałszywie negatywny W trakcie badania, system wybiera losowo jeden punkt, aby sprawdzid go dwukrotnie. Jeżeli podczas porównywania wyników badania ostrości z dwóch testów, okaże się że wartośd liczbowa pierwszego badania jest mniejsza niż drugiego, mamy wtedy do czynienia z błędem fałszywie negatywnym. 2. Błąd fałszywie pozytywny W trakcie badania, system wybiera losowo jeden punkt, aby sprawdzid go dwukrotnie. Jeżeli podczas porównywania wyników badania ostrości z dwóch testów, okaże się że wartośd liczbowa pierwszego badania jest większa niż drugiego, mamy wtedy do czynienia z błędem fałszywie pozytywnym. 3. Różnica rozszczepieniowa Średnia ostrośd widzenia, pokazująca stopieo rozproszenia ostrości wzroku. 4. Standardowe odchylenie czułości Różnica między średnią wartością badanej ostrości wzroku a obrazem wzorcowym. 5. Ms: Średnia wartośd badanej ostrości wzroku 6. Monitorowanie plamki ślepej Ilośd reakcji pacjenta na fizjologiczną plamkę ślepą podczas badania. 7. Defekt kwadrantu Średnia wartośd ostrości wzroku w każdym kwadrancie minus obraz wzorcowy. 46

47 8. Cyfrowy obraz porównawczy Normalna wartośd w tym samym wieku minus wartośd czułości w punkcie badania. Jeżeli wartośd przekracza 3dB, wyświetli się rzeczywista wartośd; jeżeli jest mniejsza bądź równa 3 db, lub ujemna, pokazywana jest z wykres defektu: Najpierw należy uzyskad wartośd różnicy między badaną czułością w każdym punkcie i cyfrową wartością normalnej czułości w danym punkcie, zwaną różnicą wartości czułości. Następnie organizuje się te różnice w zależności od wielkości (rosnąco) i rysuje wykres. Rzędna to różnica, odcięta to numer seryjny różnicy. Im bliżej dna znajduje się krzywa, tym głębsza wada pola widzenia. Łatwo jest to rozróżnid od stopnia uszkodzenia rozproszenia lub ograniczenia pola widzenia. W ten sposób wyraźnie i szybko można ocenid charakterystykę i stopieo defektu. 10. Korekta wartości porównawczej Po usunięciu części wrażliwości, która zmniejszyła się z przyczyn naturalnych, można powiedzied że wynik może całkowicie przedstawiad funkcje nerwu wzrokowego bez wpływów czynników optycznych. Nazywa się to korektą wartości porównawczej. Korekta wartości porównawczej w danym punkcje równa jest korekcie wartości w tym punkcie minus odchylenie (uzyskane dzięki wykresowi defektu). 11. Prawdopodobieostwo Porównaj rzeczywistą wartośd badania w każdym punkcie z normalnym rozkładem w tym punkcie a następnie dokonaj analizy prawdopodobieostwa, czy rozkład jest normalny. Prawdopodobieostwo normalnej dystrybucji, która należy do rzeczywistej wartości pomiaru wrażliwości w tym punkcie jest pokazana poprzez symbol. Jest to tak zwane prawdopodobieostwo. 12. Korekta prawdopodobieostwa Oblicz prawdopodobieostwo, że korekta wartości porównawczej należy do normalnego zakresu wariancji, aby uzyskad korektę prawdopodobieostwa. Pokazuje ona znaczenie zaburzenia lokalnego pola widzenia po pozbyciu się normalnego spadku wrażliwości w całym spadku wrażliwości. Porównaj cyfrowy obraz porównawczy z korektą wartości porównawczej. Jeśli wynik jest podobny, wskazuje to na to, że prawie całkowicie brak ciężkich spadków w normalnej wrażliwości. Spadek równomierny, może byd wywołany przez zadmę. 47

48 13. MS: Łączna standardowa wartośd czułości każdego punktu. Wynik jest następnie dzielony przez wszystkie punkty. Daje to średnią czułości w każdym punkcie. 14. Średni defekt (MD) Średnia wartośd badania wszystkich punktów minus wartości normalne, pokazuje to stan wrażliwości widzenia pacjenta w porównaniu z tymi w tym samym wieku. 15. Swobodna wariancja (LV) Różnica między wizualnym kształtem pola mierzonego a normalnego. Pokazuje to wariancję wrażliwości na światło, odzwierciedla częściowe uszkodzenie pola widzenia. Im większa wartośd, tym bardziej nieregularny kształt pola. 16. CLV: Wzrost SF, ma wpływ na LV. Pozbycie się wpływów SF na LV, da CLV. CLV jest wariacją minus SF, która jest większą wrażliwością do oceny wczesnego częściowego defektu. Pokazuje to znaczenie lokalnej ciemnej plamki. 17. SF Pokazuje odchylenie czułości światła pojawiającego się w jednym parametrze procesu badania, wskazuje spójnośd reakcji w trakcie badania. Im większa wartośd, tym gorsza współpraca ze strony pacjenta. Fale krótkie staną się wysokie w zakresie nieprawidłowego pola widzenia. Kiedy szerszy zakres pola widzenia stanie się nieprawidłowy lub stopieo odchyłu wzrośnie, cała fala staje się wyższa. 18. RF Pokazuje zależnośd i współpracę pacjenta. W przedziale od 0-15%, im mniejsza wartośd, tym lepszą współpracę pokazuje pacjent. Jeżeli wartośd jest większa niż 15%, należy ponownie przeprowadzid badanie. 48

49 9 Deklaracje *AoMin zobowiązuje się dostarczyd wszelkich informacji odnośnie części wymagających konserwacji. 1. AoMin zobowiązuje się dostarczyd dożywotniej darmowej konserwacji. 2. AoMin zobowiązuje się serwisowad sprzęt za darmo przez okres jednego roku od daty zakupu, o ile urządzenie jest eksploatowane zgodnie z instrukcją obsługi. 3. AoMin ma prawo pobierad opłaty a swoje usługi jeżeli: Sprzęt nie jest używany, konserwowany i przechowywany zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi; Uszkodzenie było spowodowane rozmontowaniem urządzenia i dokonywaniem w nim zmian bez zgody AoMin; Doszło do uszkodzeo sprzętu w wyniku nieprawidłowego użytkowania, wypadku lub czynników atmosferycznych. Przepraszamy za brak informowania o ewentualnych zmianach w projekcie i przydzielanym typie akcesoriów. Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie naszych produktów, prosimy o kontakt. 49

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora...

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Project poziom podstawowy

Program szkolenia MS Project poziom podstawowy Program szkolenia MS Project poziom podstawowy Zagadnienie Czas trwania 1. Definiowanie harmonogramu projektu 1,5 godziny 2. Kalendarze projektu 1,5 godziny 3. Zadania w harmonogramie projektu wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU B-LINK

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU B-LINK INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU B-LINK 1 Spis treści Wstęp... 3 Instalacja... 4 Użytkowanie... 5 Menu boczne... 8 Klawiatura ekranowa... 9 Mysz ekranowa... 10 Menu skrótów... 14 Ulubione... 15 Opcje...

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T

Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Monitor LCD Podręcznik użytkownika XL2410T Prawa autorskie Copyright 2010 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i programowania sterownika

Instrukcja podłączenia i programowania sterownika Instrukcja podłączenia i programowania sterownika ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 2.5 2011-02-16 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Packard Bell EasyNote TE - 1 Spis Treści Uruchamianie komputera 4 Połączenie bezprzewodowe... 4 Rejestracja... 5 Instalacja oprogramowania... 6 Odzyskiwanie... 6 Masz problemy?...

Bardziej szczegółowo

boso-abi System 100 boso-abi System 100 PWV Instrukcja obsługi

boso-abi System 100 boso-abi System 100 PWV Instrukcja obsługi boso-abi System 100 boso-abi System 100 PWV Instrukcja obsługi wraz z instrukcją obsługi i instalacji programu Boso profil-manager XD Spis treści: 1. Znaczenie symboli i przycisków kontrolnych... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Oprogramowania

Instrukcja Oprogramowania Instrukcja Oprogramowania Dla użytkowników DCP; ta dokumentacja dotyczy zarówno modeli MFC jak i DCP. Jeżeli w niniejszym podręczniku użytkownika pojawia się określenie MFC, określenie MFC należy czytać

Bardziej szczegółowo

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Podręcznik użytkownika komputera

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Podręcznik użytkownika komputera Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Podręcznik użytkownika komputera 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Podręcznik użytkownika komputera Ta zmiana: 06/2013 Usługa

Bardziej szczegółowo

Extensa Serii 2900. Instrukcja Obsługi

Extensa Serii 2900. Instrukcja Obsługi Extensa Serii 2900 Instrukcja Obsługi Copyright 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone Instrukcja obsługi komputera notebook Extensa serii 2900 Oryginalne wydanie: Kwiecień 2004 Publikacja ta podlega okresowym

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD Podręcznik użytkownika GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A

Monitor LCD Podręcznik użytkownika GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A Monitor LCD Podręcznik użytkownika GL940/GL940A GL941/GL941A GL2040/GL2040A GL2240/GL2240A Prawa autorskie Copyright 2010 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie,

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą Rejestrator cyfrowy serii Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i

Bardziej szczegółowo

FP92W 19" Szerokoekranowy monitor LCD Podręcznik użytkownika

FP92W 19 Szerokoekranowy monitor LCD Podręcznik użytkownika 1. FP92W 19" Szerokoekranowy monitor LCD Podręcznik użytkownika 1. Prawa autorskie Copyright 2006 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Intuos Pro (PTH-451, PTH-651, PTH-851)

Instrukcja obsługi. Intuos Pro (PTH-451, PTH-651, PTH-851) 1 Instrukcja obsługi Intuos Pro (PTH-451, PTH-651, PTH-851) Przygotowanie tabletu Intuos Pro Używanie pióra Elementy sterujące tabletu Obsługa wielodotykowa tabletu Intuos Pro Ustawienia własne tabletu

Bardziej szczegółowo

FP72E Kolorowy monitor LCD 17.0" Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika

FP72E Kolorowy monitor LCD 17.0 Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika FP72E Kolorowy monitor LCD 17.0" Rozmiar panelu LCD Podręcznik użytkownika i Prawa autorskie Copyright 2006 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi ARISTO R100

Instrukcja Obsługi ARISTO R100 Instrukcja Obsługi ARISTO R100 (Kwiecień 2008) OSTRZEŻENIE Prosimy nie demontować komputera. Każda ingerencja własna użytkownika może spowodować utratę gwarancji. Komputer jest integralną całością i wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku.

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne...

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne... Instrukcja obsługi WAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia, niektóre funkcje

Bardziej szczegółowo

LASER POLAND Laser RMI U-15

LASER POLAND Laser RMI U-15 LASER POLAND Laser RMI U-15 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa w w w. r m i l a s e r. e u Strona 0 Spis treści: Rozdział 1 Wprowadzenie do twojego systemu laserowego... 3 Informacje FCC i prawa autorskie...

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2310 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2310 Wydanie oryginalne: Marzec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

G920HD/G920HDA G922HD/G922HDA. Szerokoekranowy monitor LCD 18,5 Podręcznik użytkownika

G920HD/G920HDA G922HD/G922HDA. Szerokoekranowy monitor LCD 18,5 Podręcznik użytkownika G920HD/G920HDA G922HD/G922HDA Szerokoekranowy monitor LCD 18,5 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie Copyright 2009 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przekazywanie, przepisywanie,

Bardziej szczegółowo