INDUPROGRESS S.C., ul.płowiecka 109A, lokal 2, WARSZAWA tel: , fax:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INDUPROGRESS S.C., ul.płowiecka 109A, lokal 2, 04-501 WARSZAWA e-mail: biuro@induprogress.pl, tel:+48 22 290-31-78, fax:+48 22 465-98-35"

Transkrypt

1 Bufory Historii w HMI serii DOP-B Panele operatorskie serii DOP-B posiadają wbudowaną funkcjonalność rejestrowania wartości pobranych z określonego urządzenia dołączonego do HMI. Do dyspozycji mamy 12 niezależnych buforów. Jeden bufor historii można sobie wyobrazić jako arkusz w kratkę, który ma nie więcej niż 16 kolumn i określoną ilość wierszy. Podczas jednego polecenia zapisu, pobierane są wymagane dane i umieszczane w tym samym wierszu w kolejnych kolumnach. Przy takiej organizacji, możemy jednocześnie zapisywać nawet 192 wartości 16-o bitowe. Czym jest Bufor Danych Najczęściej dane dla bufora pobierane są z sterownika PLC ale mogą być pobierane również z innych urządzeń np. falowników, serwonapędów, termoregulatorów, a także z samej pamięci panela. Jako dane dla bufora należy rozumieć ciągły blok danych znajdujący się np. w rejestrach sterownika PLC. Jeśli zapisujemy 4 wartości a bufor zaczyna się od adresu D2000(rejestr w PLC), to znaczy, że bufor obejmuje rejestry D2000,D2001,D2002 i D2003. Definiowanie bufora historii Po uruchomieniu aplikacji DOPsoft i otwarciu lub utworzeniu nowego projektu, klikamy menu {Options} a następnie {History Buffer Setup...}. Powinno ukazać się okno jak poniżej. Aby dodać kolejny bufor używamy przycisku {Add}, po czym ukaże się nam okno edytora bufora historii. Poniżej widok edytora z przykładowymi nastawami. Strona 1 z 6

2 Położenie Bufora Danych W polu [Address] wpisujemy adres pierwszego elementu bufora historii, w naszym przypadku jest nim rejestr D2000 w sterowniku PLC dołączonym do portu opisanego lako Link1. Z listy [Data Length(Word)] wybieramy wartość 4, gdyż tyle kolejnych rejestrów chcemy zapisywać w naszym buforze. W polu [Sample Number] wpisujemy ilość rekordów, które chcemy przechowywać w pamięci. W naszym przypadku chcemy zapisywać dane co 2 sekundy i pamiętać okres ostatnich przynajmniej 26 i pół minuty, zatem możemy wpisać 800 co daje nam trochę ponad 26 i pół minuty. Kiedy dane są zapisywane do bufora? Każdy bufor historii można wyzwalać niezależnie. Istnieją jednak mechanizmy, które pozwalają np. na jednoczesny zapis w kilku buforach. Każdy bufor może pracować w jednym z dwóch trybów: Tryb TIMER W tym trybie możemy ustalić co jaki czas ma następować samoczynny zapis danych do bufora. Ten typ wyzwalania jest przydatny podczas cyklicznego zbierania danych np. o temperaturze, ciśnieniu czy wilgotności. Dzięki temu dysponujemy zapisem, który pozwala sprawdzić w jakich warunkach przebiegał dany proces technologiczny. W bloku Trigger ustawiamy funkcję [timer] a następnie zaznaczamy opcję [Sample cycle(ms)] i w polu tekstowym wpisujemy wartość 2000, co daje nam oczekiwany odstęp pomiędzy zapisami równy 2 sekundy. Jeśli nasz projekt przewiduje, że interwał zapisu ma być zmienny, wówczas wybieramy opcję [Cystom cycle(ms)] i w polu wybieramy adres rejestru np. w PLC, który będzie zawierał wartość dla interwału. Rejestr ten może również znajdować się w obszarze bufora i podlegać później zapisaniu w historii. Tryb PLC W tym trybie nie mamy do ustawienia żadnych parametrów. O chwili zapisu będzie decydowało urządzenie, które ustawi odpowiedni bit w Control Block. Na rysunku po prawej stronie widać, że Control Block został skonfigurowany tak, iż rejestr D0 w sterowniku PLC odpowiada za wyzwalanie zapisu w buforach historii. Jeśli do rejestru D0 wpiszemy wartość 16, wówczas uruchomimy zapis do piątego bufora historii. Po wpisaniu do D0 wartości 48, uruchomimy jednoczesny zapis w buforze 5 i 6. Pierwsze 12 bitów rejestru D0 pozwala nam na jednoczesne wyzwalanie zapisu w dowolnych buforach. Strona 2 z 6

3 Data i czas zapisu danych Ważna informacja! Kolejne wyzwalanie buforów nie może występować częściej niż czas wpisany przy opcji [Auto Reset Flags]. Wynika to z faktu iż panel przegląda rejestry Control Block co zadany czas i wykonuje wymagane czynności, a następnie zeruje rejestry Control Block. umożliwia dodanie informacji o dacie i godzinie, kiedy zapisano próbki. Wzorcem czasu jest wbudowany w panel HMI zegar czasu rzeczywistego. W polu [Time Format] i [Date Format] można ustawić odpowiednio format czasu i daty. W uzasadnionych przypadkach można użyć skróconego formatu czasu lub daty. Automatyczne zatrzymywanie zapisu po zapełnieniu bufora umożliwia włączenie funkcji blokowania rejestracji danych po zapełnieniu się bufora. Najczęściej nie używamy tej opcji i pozostawiamy ją nie zaznaczoną, dzięki czemu panel zapisuje kolejne próbki nawet po zapełnieniu się bufora. Do naszej dyspozycji pozostają wówczas najnowsze próbki. Jeśli bufor ma długość 800 próbek, to po zapisaniu 801-ej próbki, pierwsza próbka jest tracona i pozostają dostępne próbki od 2 do 801. Przechowywanie danych po wyłączeniu zasilania umożliwia włączenie mechanizmu archiwizowania zebranych danych. W opcji [Retained] możemy wskazać nośnik, na którym będą archiwizowane dane. Do wyboru mamy {HMI} pamięć panela, oraz inne typy nośników, o ile dany model nimi dysponuje. Obecnie do wyboru mogą być jeszcze {USB Disc} nośnik typu pendrive sformatowany w systemie FAT32 oraz {SD} czyli nośnik włożony do gniazda czytnika kart pamięci SD, również formatowany jako FAT32. Warto używać szybkich kart aby skracać czas zapisu danych. Po określeniu miejsca przechowywania danych należy jeszcze w polu [File Name] podać 8-o znakową nazwę pliku. Sugerowane jest używanie podstawowych znaków alfanumerycznych. Nie podajemy kropki oraz rozszerzenia pliku. Format zapisu danych (CSV) umożliwia zdefiniowanie opisu kolumn oraz formatu danych, które będą zapisywane na nośniku w pliku typu CSV. Z listy [Format] wybieramy sposób interpretowania wartości. Nie można osobno określić typu wartości dla każdego elementu a jedynie globalnie dla całego bufora. Jednakże możliwe jest późniejsze doprecyzowanie ilości cyfr przed i po przecinku co pozwoli na zapisywanie np. temperatur w postaci 28.6 zamiast 286. Podczas definiowania eksportu do pliku CSV należy również określić nazwy kolumn i ich parametry. W tym celu używamy klawisza przy opcji [Column Name]. W oknie edytora pól, wypełniamy kolejno pola opisując nazwę kolumny [Time], [Date] oraz podając nazwy kolumn dla kolejnych parametrów w buforze. Parametr [Integer] określa ilość cyfr przed przecinkiem a [Fraction] ilość cyfr po przecinku. Strona 3 z 6

4 Przykład konfiguracji bufora dla temperatury i wilgotności Naszym zadaniem będzie zdefiniowanie bufora do przechowania informacji o temperaturze i wilgotności środowiska w trakcie procesu suszenia drewna. Zakładamy, że rejestracja temperatury i wilgotności będzie się odbywała co jedną minutę, proces suszenia trwa 10 dni. Z obliczeń wynika, że będziemy musieli przechować 60*24*10, czyli próbek. Dane mają być przechowywane na zewnętrznym nośniku dołączonym do portu USB. Dane do archiwizacji znajdują się w sterowniku PLC pod adresami: D231(temperatura) i D232(wilgotność), obie w formacie całkowitym bez znaku oraz zapisane z dokładnością jednego miejsca po przecinku. Definicja bufora powinna przyjąć poniższy wygląd. Oraz definicja szczegółów formatu CSV. Strona 4 z 6

5 Przykład konfiguracji wykresu dla temperatury i wilgotności Naszym celem jest zaprezentowanie danych z bufora, w którym znajdują się zebrane dane według opisu z poprzedniego przykładu. W przybliżeniu, chcemy uzyskać poniższy wykres. Ma on się charakteryzować dwoma listwami zakresowymi, osobną dla temperatury(czerwona) i osobną dla wilgotności(niebieska). Dodatkowo ma posiadać dwie linie pomocnicze wskazujące dolną(niebieska) i górną(różowa) granicę temperatury, które będą nastawiane przez operatora. Oraz kilka linii pomocniczych ułatwiających odczytanie wartości z wykresu. W tym celu użyjemy komponentu History / Historical Trend Graph do stworzenia wykresu wraz z listwą dla temperatury, oraz Drawing / Scale do stworzenia listwy dla wilgotności. Po nałożeniu komponentu Historical Trend Graph i Scale, ustawiamy dla komponentu Scale parametr [Style] na wartość {Rotation 180} oraz [Color] na wartość {RGB(0,0,255)}. Pozostałe parametry pozostawiamy domyślne i zmieniamy położenie oraz wymiary komponentu tak, aby pasowały do wykresu. W komponencie Historical Trend Graph ustawiamy kolejno: Sekcja STYLE Curve Field, na wartość 2, gdyż z bufora historii będziemy pobierali dwie dane Grid Number i Horiz, na wartość 8 aby powstały linie pomocnicze pasujące do listw Grid Line Color, kolor szary(linie pomocnicze) Border Color, kolor biały (linia obrysu komponentu) Background Color, kolor biały (tło wykresy) Foreground Color, kolor biały (tło komponentu listwy z opisami) Sekcja DATA Buffer ID, wybieramy właściwy numer bufora, domyślnie nr 1 Memory Format, Unsigned Decimal(format odczytywanych danych) Global Range, zaznaczamy, a przyciskiem [Set scale] uruchamiamy kolejne okno o Display scale, wybieramy {Display On Right Side} o Display mark, zaznaczamy o Text color, wybieramy kolor czerwony o Main scale num, ustawiamy wartość 5 o Sub scale num, ustawiamy wartość 1 Minimum/Maximum, ustawiamy 0 / 200 (granice czerwonej skali dla temperatury) Strona 5 z 6

6 Display High Value, zaznaczamy i podajemy adres w PLC, pod którym będzie wartość dla różowej linii(górnej), oraz ustawiamy kolor linii na różowy Display Low Value, zaznaczamy i podajemy adres w PLC, pod którym będzie wartość dla niebieskiej linii(dolnej), oraz ustawiamy kolor linii na niebieski Sekcja TIME/DATE Time Format, format pokazywanego czasu {hh:mm} Date, format pokazywanej daty {yy/mm/dd} Display time/date Labels, ustawiamy, że chcemy widzieć trzy etykiety: 3 Sekcja z zakładkami (CURVE) Curve1, o [Enable], zaznaczamy o Date No., wybieramy wartość {0} (kanał zapisujący temperaturę), o Line Color, ustawiamy kolor czerwony Curve2, o [Enable], zaznaczamy o Date No., wybieramy wartość {1} (kanał zapisujący wilgotność) o Line Color, ustawiamy kolor niebieski Emulator pendrive na USB z wbudowanym serwerem FTP W sytuacji gdy dostęp do nośnika pamięci może być utrudniony, można zastosować urządzenie które posiada wbudowany nośnik pamięci nie ulotnej i potrafi symulować urządzenie typu pendrive, a z drugiej strony jest jednocześnie serwerem FTP. Dzięki takiemu rozwiązaniu, właściwe osoby mogą przy pomocy lokalnej sieci teleinformatycznej, zalogować się na serwer FTP i pobrać pliki z nośnika. Taki emulator można również nabyć w firmie Induprogress. Ważna informacja! Należy pamiętać aby przed pobraniem plików z emulatora, użyć przycisków na panelu HMI w celu eksportu wszystkich wymaganych informacji oraz logicznego odmontowania nośnika pamięci. Jest to ważne! W przeciwnym wypadku narażamy się na utratę informacji na nośniku w emulatorze. eserver jako alternatywna metoda zbierania danych Alternatywą dla nośników pamięci oraz emulatorów, jest zastosowanie panela HMI z łączem ethernet, np. DOP-B03E211, DOP-B07E515 czy DOP-B10E615 oraz bezpłatnego oprogramowania eserver dostarczanego przez producenta. Po zainstalowaniu aplikacji i jej skonfigurowaniu, uzyskujemy możliwość niezależnego pobierania dowolnych informacji z urządzeń dołączonych do maksymalnie 16 paneli HMI. Dane mogą być gromadzone bezpośrednio w arkuszach kalkulacyjnych(wymagany Ms-Office) lub w bazach danych Ms- SQL, MySQL lub Oracle poprzez mechanizmy ODBC. Dodatkowo dzięki eserver, będziemy mogli również archiwizować i modyfikować receptury w panelach HMI. Zastosowanie łączy ethernet owych daje również możliwość aktualizacji oprogramowania w HMI i PLC oraz monitorowania on-line. Otrzymujemy również możliwość zdalnego sterowania panelami przy pomocy aplikacji eremote na zasadzie zdalnego pulpitu. Strona 6 z 6

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA INSTRUKCJA SZKOLENIOWA OPROGRAMOWANIE EASY BUILDER 8000 DO WSPÓŁPRACY Z PANELAMI HMI WEINTEK MT8000 / MT6000 Oprogramowanie w wersji 4.4 lub wyższej Multiprojekt Kraków, III.2011 Rozdział 1 Transfer projektu...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje na plikach danych

Podstawowe operacje na plikach danych Podstawowe operacje na plikach danych Standardowo w menu edytora danych znajdują się następujące polecenia: PLIK operacje na plikach danych, wczytywanie i zapisywanie danych; EDYCJA kopiowanie, wklejanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* Historian 5.5 firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* Historian 5.5 firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* Historian 5.5 firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Katowice, lipiec 2014 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

XV-102 Panele operatorskie

XV-102 Panele operatorskie Szybki start 01/2011 M003087-01--PL XV-102 Panele operatorskie 2 Producent Eaton Automation AG Spinnereistrasse 8-14 CH-9008 St. Gallen Switzerland www.eaton-automation.com/en www.eaton.com Pomoc Region

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju RCEZ w BIŁGORAJ U CIMPLICITY - Machine Edition Logic Developer PLC Opracował: mgr inż. Henryk Kasprowicz Biłgoraj listopad 2005 rok - 2 - Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Panele XV200/XV400 Pierwsze kroki

Panele XV200/XV400 Pierwsze kroki NA131PL Pierwsze kroki z panelami operatorskimi XV200/XV400 www.moeller.pl Panele XV200/XV400 Pierwsze kroki Notatka aplikacyjna NA131PL Pierwsze kroki z panelami operatorskimi XV200/XV400 Autor: Jacek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SH-300 PL SPIS TREŚCI I WPROWADZENIE II PRZYGOTOWANIE SH-300 DO PRACY

INSTRUKCJA SH-300 PL SPIS TREŚCI I WPROWADZENIE II PRZYGOTOWANIE SH-300 DO PRACY www.telmatik.pl INSTRUKCJA SH-300 PL SPIS TREŚCI I WPROWADZENIE II PRZYGOTOWANIE SH-300 DO PRACY 1. Tworzenie nowego projektu 2. Wybór właściwego typu sterownika 3. Wybór i umieszczenie w polu ekranu elementów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

W następnym oknie rezygnujemy z instalacji automatycznej i wybieramy opcję instalacji z określonej lokalizacji:

W następnym oknie rezygnujemy z instalacji automatycznej i wybieramy opcję instalacji z określonej lokalizacji: elmeg T.444 instalacja centralki i podstawowa konfiguracja funkcji sieciowych oraz VoIP T.444 jest wysoko zintegrowaną, nowoczesną centralką abonencką pracującą na styku telekomunikacji i świata IP. Potrafi

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw koncentratora... 7 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania... 7 4. Montaż... 8

Bardziej szczegółowo

Nowy ANT Studio Web 5.0

Nowy ANT Studio Web 5.0 ANT STUDIO WEB 5.0 Pomoc oprogramowania ANT Studio Web 5.0 Nowy ANT Studio Web 5.0 z technologią AJAX Web 2.0 WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ NA RYNKU OPROGRAMOWANIE HMI/SCADA, W KTÓRYM ZBUDUJESZ JAK Z KLOCKÓW APLIKACJĘ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu rozliczeń. BillingMAN. Sporządził: Sprawdził: Zatwierdził:

Instrukcja obsługi programu rozliczeń. BillingMAN. Sporządził: Sprawdził: Zatwierdził: Instrukcja obsługi programu rozliczeń BillingMAN Sporządził: Sprawdził: Zatwierdził: Bydgoszcz, 15 grudnia 2003 1. Wstęp...3 2. Interfejs użytkownika...4 2.1 Logowanie do systemu... 4 2.2 Interfejs użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

The World s Leading Label & RFID Software

The World s Leading Label & RFID Software The World s Leading Label & RFID Software Instrukcja obsługi pakietu aplikacji BarTender Przegląd, instalacja i podstawowe zasady użycia (Wydanie polskie) Wiodące na świecie oprogramowanie do etykiet oraz

Bardziej szczegółowo

System zarządzania urządzeniem Nr produktu 125449

System zarządzania urządzeniem Nr produktu 125449 INSTRUKCJA OBSŁUGI System zarządzania urządzeniem Nr produktu 125449 Strona 1 z 64 4. Instalacja 4.1 Wymagania systemowe Aby zainstalować Voltsoft, komputer powinien posiadać: - procesor Pentium 233-megahertz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora SPIS TREŚCI 1. KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS DO PRACY Z MS SQL SERVER... 3 1.1. Konfiguracja Microsoft SQL Server do pracy z SIMPLE.ERP... 3 1.1.1. Wymagane

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart

Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart Instrukcja obsługi programu BarTender Application Suite Przegląd, instalacja i podstawowe zasady użycia (Wydanie polskie)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Spis treści 1. Podstawy...4 1.1. O programie PControl KDRCP...4 1.1.1. Wstęp...4 1.1.2. Historia...5 1.1.3. Podstawowe funkcje programu...10 1.1.4. Wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 I. OPIS Urządzenie Proxy700 służy do odbierania sygnałów z monitorowanych obiektów za pomocą takich mediów jak telefonia komórkowa (CLIP,

Bardziej szczegółowo

Connected Components: Podstawy programowania Micro800

Connected Components: Podstawy programowania Micro800 Connected Components: Podstawy programowania Micro800 Spis treści SPIS TREŚCI 3 ZANIM ZACZNIESZ 4 O ĆWICZENIU (75 MINUT) 4 MATERIAŁY DO WYKONANIA ĆWICZENIA 4 KONWENCJA OZNACZEŃ 6 ĆWICZENIE 1: PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe titechnik informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe Cz 1 Autorzy: Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Recenzenci: dr Stanisław Szabłowski, mgr Jan Bogdan Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo