4Trans. Lista zmian. Wersja: 4.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4Trans. Lista zmian. Wersja: 4.2"

Transkrypt

1 4Trans Lista zmian Wersja: 4.2

2 4Trans Lista zmian Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści wymaga uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Nazwy firm i produktów wymieniane w tej Instrukcj i mogą być zastrzeżonymi nazwami lub zastrzeżonymi znakami handlowymi ich właścicieli. Wydawca oraz autor nie roszczą sobie do nich żadnych praw. Chociaż dołożono szczególnej staranności w trakcie tworzenia tego dokumentu, to jednak ani wydawca ani autor nie odpowiadaj ą za błędy i opuszczenia ani za szkody spowodowane użyciem informacj i zawartych w tym dokumencie. W żadnym razie wydawca ani autor nie odpowiadaj ą za nieuzyskany przychód ani też za żadne inne szkody ekonomiczne bezpośrednio lub pośrednio spowodowane lub rzekomo spowodowane przez ten dokument. Okna programu przedstawione w obrazach (screen'ach) zamieszczonych w niniej szej instrukcj i mogą się różnić kształtem i zawartością od okien posiadanej wersj i programu. Różnica ta może wystąpić szczególnie dla wersj i programu innej od wersj i instrukcj i. Produkcja: ul. Karpacka 24/U2b Bielsko-Biała POLAND w w w.inelo.pl

3 Wersja Zmiany dokonane w tej wersj i programu: Moduł Główny (4.2.2) Współpraca z interlan SPEED w oknie ustawień programu w zakładce: Panel administracyjny dodano zakładkę: "Współpraca z interlan SPEED": opcja włączenia/wyłączenia współpracy; konfiguracja połączenia; "ręczna" synchronizacja danych; podczas aktywnego połączenia pomiędzy bazami migracj a danych przebiega automatycznie; (4.2.2) Odsetki ustawowe 8% Do "słownika" dodano wpis: Odsetki ustawowe: dodano wartość: od % możliwość wprowadzenia dla pracownika danych adresowych W oknie dodawania/edycj i pracownika dodano zakładkę: "Adres". Po uzupełnieniu danych adres automatycznie poj awi się np. na wnioskach urlopowych. okno dodawania/edycji użytkownika Optymalizacj a - skrócono czas otwierania się okna. Święta i dni wolne Zamieniono miej scami zakładki: Dni wolne i Niestandardowe święta Moduł TachoScan (4.2.3) Okno podglądu danych z tachografu cyfrowego w zakładce: "Informacj e ogólne i dane techniczne" (menu: "TachoScan -> Dane z tachografów cyfrowych") dodano dla pól: Numer seryjny i Numer fabryczny czujnika

4 4 Wersja 4.2 ruchu ikonę: numeru;, po podświetleniu której będzie pokazany opis poszczególnych sekcj i opis sekcji powyższych numerów dostępny będzie również na raporcie. (4.2.3) Ustawienia programu w oknie ustawień programu (menu: "Dane podstawowe -> Ustawienia") w zakładce: "TachoScan -> Analogowe" zmieniono ustawienia domyślne dla następuj ących opcj i: Usuwaj zdarzenia inne niż jazda poniżej [] minut - 6 minut; Usuwaj zdarzenia jazdy poniżej [] minut - 0 minut (zdarzenia jazdy nie będą usuwane); (4.2.2 Update 2) art. 34 rozporządzenia (UE) nr. 165/2014 w oknie wywołania raportów: "Naruszenia kierowcy wg ITD", "Kontrola tygodniowa czasu pracy kierowcy" i "Naruszenia kierowcy wg ITD sumarycznie" dodano opcj ę: nie pokazuj naruszeń jeżeli jest wystawione zaświadczenie po 2 marca opcj a domyślnie zaznaczona; na wykresach: "tygodniowym" i "miesięcznym" uruchamianych z okna raportu: "Naruszenia kierowcy wg ITD" okresy braku danych będą pokazywane lub nie w zależności od zaznaczonej opcj i nie pokazuj naruszeń jeżeli jest wystawione zaświadczenie po 2 marca 2015, w przeciwnym przypadku wg ustawień domyślnych; naruszenie Nieokazanie wykresówki, danych cyfrowych lub zaświadczenia po 2 marca będzie rozdzielane na każdy dzień osobno i pokazywane j ako Niekompletne okresy aktywności; (4.2.2) AETR odstępstwo W przypadku nieprawidłowo skróconego, wymaganego, regularnego odpoczynku tygodniowego program sprawdza czy od poprzedniego skróconego odpoczynku tygodniowego wszystkie okresy prowadzenia poj azdu były w zespole. Jeśli tak to odpoczynek uznany j est j ako odebrany prawidłowo (nie ma naruszenia). W takiej sytuacj i wymagana będzie rekompensata skrócenia odpoczynku. Analiza nowego naruszenia dodano naruszenie: Karta w tachografie podczas odpoczynku tygodniowego regularnego: w oknie generowania naruszeń raportu: "Naruszenia kierowcy wg ITD" dodano opcję: pokazuj naruszenie za włożoną kartę podczas odpoczynku tygodniowego regularnego; Eksport raportów do xls

5 Wersja Dodano możliwość eksportu głównych raportów do xls (zamiast csv) z okna wywołania raportu i/lub okna podglądu wydruku - ikony,. Oznaczenie: "braku czynności" na certyfikatach w oknie: Podsumowanie odczytu (wyświetlane po pobraniu danych z karty kierowcy/ tachografu) w zakładce Certyfikaty dodano zapisy: brak danych (odczyt z tachografu) - brak zapisu danych w oznaczonym dniu; brak czynności (odczyt z tachografu) - oznaczony dzień został zablokowany obcą kartą przedsiębiorstwa. powyższe oznaczenia zostały uwzględnione w oknie "Kalendarz ciągłości danych" dla danych z tachografu (samochód) oraz w "oknie podglądu danych z tachografu cyfrowego" (komunikat: "brak czynności"); na liście: "Dane z tachografów cyfrowych" dni oznaczone j ako brak danych pokazane są w pomarańczowym kolorze. Raport: "Terminy odczytów i ważności" W oknie wywołania raportu dodano możliwość zaznaczania kierowców/grup kierowców i/lub samochodów/grup samochodów. Raport: "Kontrola samochodu wg wskazań tachografu - szczegółowy (analityczny)" Optymalizacj a - skrócono czas generowanie się raportu. Nowe raporty w menu: "Raporty dodatkowe" dodano raporty: "Zestawienie kierowców z tachografów cyfrowych"; "Wykaz odpoczynków kierowców"; Zmiana kraju na tachografie cyfrowym Zmiany w "oknie podglądu danych z tachografu cyfrowego": na wykresie dziennym w zakładce: "Czynności o określonej dacie" zmiana kraj u w czasie, gdy karta kierowcy była włożona do tachografu będzie odpowiednio oznaczona; w zakładce: "Czynności, zdarzenia i awarie w tabeli" dodano Filtr zdarzenia -> Miejsca; w zakładce: "Włożenia i wyj ęcia karty" usunięto kolumnę: Kraj. Otwieranie nieprawidłowych lub uszkodzonych plików

6 6 Wersja 4.2 Zmieniono komunikat (zawieraj ący pełniej szy opis) wyświetlany podczas próby otwarcia uszkodzonego odczytu lub nieprawidłowego pliku. Równoczesne skalowanie wykresów W "oknie podglądu/edycj i dnia z karty kierowcy" oraz w "oknie podglądu danych z tachografu" zmieniono możliwość skalowania każdego wykresu osobno na równoczesne skalowanie wszystkich wykresów. Rekompensata na wykresie tygodniowym i miesięcznym Dla odpoczynków, w których występuj e rekompensata w ramce: Wybrane zdarzenie poj awi się dodatkowo data i czas rekompensowanego odpoczynku. Lista kontroli W "oknie podglądu danych z tachografu cyfrowego" dodano zakładkę: "Lista kontroli", w której wyświetlane będą wszystkie zarej estrowane na tachografie kontrole drogowe. Opisy naruszeń W oknie generowania naruszeń raportu: "Naruszenia kierowcy wg ITD" poniżej listy umieszczono opisy naruszeń zawieraj ące m. in.: przepis prawny, który został naruszony; opis szczegółowy obowiązków kierowcy wynikaj ących z przytoczonych przepisów; przykład wraz ze wskazówką gdzie i w j aki sposób sprawdzić miej sce wystąpienia naruszenia. Odpoczynek dzienny odbierany na promie Jeśli odpoczynek dzienny odbierany na promie mieści się w normie to przerwy krótsze niż 45 minut występujące pomiędzy odpoczynkiem dziennym a końcem maksymalnego, dziennego okresu prowadzenia poj azdu (24h lub 30h zespół) nie będą zaliczane do tego odpoczynku - program w takim przypadku zakończy dzienny okres prowadzenia poj azdu w miej scu zakończeniu odpoczynku dziennego. Moduł Manipulacje Nowe ostrzeżenie: "Zarejestrowana prędkość na postoju w slocie 1"

7 Wersja w oknie ustawień programu w zakładce: "Manipulacj e" dodano opcj ę: Ostrzegaj, gdy jest zarejestrowana prędkość podczas postoju w slocie 1; w oknie podglądu danych z tachografu cyfrowego w zakładce: "Czynności o określonej dacie" miej sca, w których zarej estrowano prędkość podczas postoj u będą oznaczone na wykresie prędkości pionowymi, fioletowymi kreskami. Ostrzeżenie: "Użycie kilku kart kierowcy" Poszerzono zakres analizy powyższego naruszenia z j ednego na wszystkie poj azdy, których dane zapisane są w bazie programu. Moduł Rozliczenia (4.2.3 Update 4) Wyrównanie za czas pracy na terytorium Norwegii w oknie dodawania/edycj i umowy o pracę (menu: "Dane podstawowe -> Pracownicy") w zakładce: "Stawki porównawcze i urlopy" oraz w oknie innej umowy dodano tabelę: Naliczaj wyrównanie za czas pracy na terytorium innych krajów wg stawek: Niemcy / Norwegia: w oknie edycj i stawki dodano możliwość wprowadzenia zaliczki oraz opcj ę: Obniżaj zaliczkę (zastosuj pomniejszenia z zakładki ryczałty); w oknie ustawień programu ("Dane podstawowe -> Ustawienia") zmieniono nazwę zakładki: "Niemcy" na "Minimalne wynagrodzenie - inne kraj e": dodano zakładkę: Niemcy, do której przeniesiono opcje pomniejszania wyrównania do minimalnej krajowej; dodano zakładkę: Norwegia z następującymi opcjami: - Uwzględniaj diety norweskie przy rozliczaniu wyrównania; - Pomniejsz wyrównanie do diety norweskiej o diety za delegację; - Pomniejsz wyrównanie do diety norweskiej o ryczałty za noclegi w delegacji; - Zaliczaj nadwyżki diet i ryczałtów za nocleg do wynagrodzenia minimalnego za czas pracy; - Domyślnie włączaj obsługę minimalnej norweskiej dla nowo utworzonych delegacji; zmieniono nazwę rej estru: "Wj azdy i wyj azdy z terytorium Niemiec" na "Wj azdy i wyj azdy z terytorium innych kraj ów" (menu: "Rozliczenia"): zmieniono wygląd ikon:, ; dodano kolumnę: Państwo odcinka zagranicznego; dodano możliwość importowania z pliku i wprowadzania odcinków dla Norwegii; zmieniono wzór importowanych danych z pliku - uaktualniono plik wzorcowy i przykładowy; zmieniono nazwę rej estru: "Stawki za ubezpieczenie społeczne w Niemczech" na "Minimalna stawka dzienna w innych kraj ach" (menu: "Rozliczenia"):

8 8 Wersja 4.2 nowe okno dodawania/edycji diety w Norwegii; dodano domyślną stawkę diety: 307 NOK; "Generowanie delegacj i w oknie wykresu tygodniowego i miesięcznego" (menu: "Rozliczenia -> Wykres tygodniowy / miesięczny"): zmieniono nazwę opcji: "Uwzględnij MiLoG" na Uwzględnij minimalną płacę - Niemcy; dodano opcję Uwzględnij minimalną płacę - Norwegia; "okno ewidencj i czasu pracy" (menu: "Rozliczenia -> Ewidencj a czasu pracy"): wiersz: CP Niemcy przeniesiono do nowej grupy: CP inne kraje; dodano wiersz CP Norwegia; zmieniono przycisk: na ; "Przeliczenie miesięcznej karty pracownika" (menu: "Raporty -> Rozliczenia -> Miesięczna karta pracy pracownika") dodano następujące składniki: - Zaliczka za czas pracy - Norwegia; - Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia za czas pracy - Norwegia; zmieniono nazwę raportu: "Rejestr czasu pracy na terytorium Niemiec" na "Rejestr czasu pracy na terytorium innych krajów" (menu: "Raporty -> Rozliczenia"): dodano tabelę wyboru państw: Niemcy / Norwegia; rozdzielono w wyliczeniu świadczenia z tytułu podróży służbowych na diety i ryczałty; przeniesiono z "Przeliczenia miesięcznej karty pracownika" wyliczenie stawek wg godzin planowanych i wg godzin normatywnych; zmieniono nazwę raportu: "Zestawienie czasu pracy na terytorium Niemiec (inne umowy)" na "Zestawienie czasu pracy na terytorium innych krajów (inne umowy)" (menu: "Raporty -> Rozliczenia"): dodano tabelę wyboru państw: Niemcy / Norwegia; dodano raport: "Zestawienie rozliczeń na terytorium innych krajów (umowa o pracę) (menu: "Raporty -> Rozliczenia"); "lista delegacj i" (menu: "Rozliczenia -> Delegacj e"): zmieniono nazwę pozycji "Uwzględnij MiLoG" na Minimalna płaca (rozwijane menu: "Zmień dane dla zaznaczonych rekordów"); zmieniono kolumnę: "MiLoG" na Uwzględnij wyrównanie do minimalnej; w "oknie dodawania/edycji delegacji" (menu: "Rozliczenia -> Delegacje") zmieniono opcje: "Uwzględnij MiLoG" na grupę opcji: Uwzględnij minimalną płacę -> Niemcy / Norwegia; w raporcie: "Zestawienie wynagrodzeń" (menu: "Raporty -> Rozliczenia") zmieniono nazwę kolumny: "Wyrównanie do min. wynagr. za czas pracy na terytorium Niemiec" na Wyrównanie do min. wynagr. za czas pracy na terytorium innych krajów uwzględniająca Niemcy i Norwegię; "Eksport ewidencj i czasu pracy do programu "enova"" (menu: "Plik -> Import/Eksport") - dodano składnik: Wyrównanie za pracę NO (Norwegia); "Uniwersalny eksport ewidencj i czasu pracy" (menu: "Plik -> Import/Eksport") - dodano składnik: Czas pracy - Niemcy i Czas pracy - Norwegia; (4.2.3 Update 4) Wyrównanie za czas pracy na terytorium Niemiec

9 Wersja w związku z dodaniem mechanizmu wyliczenia wyrównania do minimalnej kraj owej na terytorium Norwegii zmieniono nazwy niektórych opcj i oraz wygląd niektórych okien (lista zmian przedstawiona powyżej); zmieniono wygląd raportu: Powiadomienie dla Bundesfinanzdirektion West zgodnie z nowym wzorem; w oknie ustawień programu usunięto opcj ę (menu: "Dane podstawowe -> Ustawienia", zakładka: "Rozliczenia -> Niemcy"): Wyrównanie za czas pracy w godzinach planowanych na terytorium Niemiec obliczaj wg - wyrównanie będzie obliczane wg stawki zaszeregowania; w oknie dodawania/edycj i umowy o pracę (menu: "Dane podstawowe -> Pracownicy") w zakładce: "Ryczałty" usunięto opcj ę: zaliczka za czas pracy na terytorium Niemiec - zaliczka dostępna będzie w zakładce: "Stawki porównawcze i urlopy"; (4.2.3) Wyrównanie za czas pracy na terytorium Niemiec (MiLoG - Mindeslohngesetz) INNE UMOWY - dodano możliwość naliczania dodatku za czas pracy na terytorium Niemiec dla innych umów (umowa zlecenie, działalność gospodarcza itp.): listę umów (zatrudnienia - menu: "Dane podstawowe -> Pracownicy, okno dodawania edycj i pracownika, zakładka: Umowy") podzielono na dwie zakładki: "Umowa o pracę" i "Inne umowy"; okno dodawania innej umowy oraz lista umów będzie dostępna w zakładce: Inne umowy; dodatek za czas pracy na terytorium Niemiec wyliczany j est tylko na podstawie danych pobranych z karty kierowcy / wykresówki - w okresie obowiązywania innej umowy wyliczenia w oknie ewidencj i czasu pracy będą pomij ane; wynik wyliczenia wyrównania wyświetlony będzie na raportach (menu: "Raporty -> Rozliczenia"): "Rej estr czasu pracy na terytorium Niemiec" (dodano opcj ę: "Dla pozostałych umów") i na nowym raporcie: "Zestawienie czasu pracy na terytorium Niemiec (inne umowy)"; umożliwiono wprowadzanie delegacj i w okresie obowiązywania innej umowy; UMOWY O PRACĘ: dodano raport: "Zestawienie czasu pracy na terytorium Niemiec (umowa o pracę)"; w oknie wywołania raportu: "Rej estr czasu pracy na terytorium Niemiec" dodano opcj ę: Dla umów o pracę; ZALICZKI - dodano mechanizm odliczania od kwoty wyrównania za pracę w Niemczech zaliczki na poczet wynagrodzenia za czas pracy na terytorium Niemiec: w oknie dodawania/edycj i umowy o pracę (menu: "Dane podstawowe -> Pracownicy", zakładka: "Umowy" okna dodawania/edycj i pracownika) w zakładce: Ryczałty dodano opcj ę: Zaliczka za czas pracy na terytorium Niemiec; odliczenie zaliczki zostało uwzględnione w raportach: "Rejestr czasu pracy na terytorium Niemiec" (dodano wiersz: "Zaliczka za czas pracy na

10 10 Wersja 4.2 terytorium Niemiec"); "Zestawienie czasu pracy na terytorium Niemiec (umowa o pracę)"; "Przeliczenie miesięcznej karty pracownika", "Zestawienie wynagrodzeń" - program w pierwszej kolejności wyświetli "zaliczkę za czas pracy na terytorium Niemiec" jeśli została wprowadzona (zakładka: "Ryczałty" okna dodawania/edycji umowy o pracę), w przeciwnym przypadku zostanie wyświetlone "wyrównanie za czas pracy na terytorium Niemiec"; zaliczki zostały uwzględnione w "eksporcie do enovy"; USTAWIENIA - w zakładce: "Rozliczenia -> Niemcy" okna ustawień programu (menu: "Dane podstawowe -> Ustawienia"): dodano opcj ę: Podczas wyliczania czasu pracy na terytorium Niemiec uwzględniaj tylko zdarzenia jazdy i innej pracy, po zaznaczeniu której będzie dostępna opcj a: Uwzględniaj zamianę zdarzeń; dodano opcj ę: Nie wykazuj wyrównania za czas pracy na terytorium Niemiec na przeliczeniu miesięcznej karty pracownika; (4.2.3) Okno ewidencji czasu pracy W oknie edycja dnia (pozycja: "Edycja" w rozwijanym menu kalendarza - kliknij PPM) usunięto pole adnotacj i; (4.2.3) Ryczałtowanie dodatkowych składników wynagrodzenia W oknach wywołania raportów: "Miesięczna karta pracy pracownika", "Zestawienie ewidencj i czasu pracy" i "Zestawienie wynagrodzeń" usunięto opcj ę: nie ryczałtuj dodatkowych składników - program zawsze będzie uwzględniał ryczałtowanie dodatkowych składników o ile zostały zaznaczone odpowiednie opcj e w oknie dodawania/edycj i umowy (menu: "Dane podstawowe -> Pracownicy", zakładka: "Stawki porównawcze i urlopy" okna dodawania/edycj i pracownika); (4.2.2 Update 3) Wyrównanie za czas pracy na terytorium Niemiec (MiLoG - Mindeslohngesetz) zmiany w oknie dodawania/edycj i "Wj azdów i wyj azdów z terytorium Niemiec" (menu: "Rozliczenia"); podczas ręcznego dodawania odcinków w przypadku nie wybrania państwa docelowego automatycznie będą wstawiane Niemcy; w oknie importu odcinków z pliku (przycisk: ) dodano przyciski: i ; w oknie ostrzeżeń (wyświetlanym podczas wykrycia błędu w importowanym pliku z Excela) dodano "link" Zobacz błędy:, po naciśnięciu którego będzie wyświetlana lista błędów; dla importu odcinków i państw docelowych z delegacji (przycisk: ) dodano komunikaty

11 Wersja informujące o ewentualnych usuniętych, znalezionych i zaimportowanych odcinkach; zmiany w raporcie: "Rej estr czasu pracy na terytorium Niemiec" (menu: "Raporty -> Rozliczenia"): podsumowanie będzie zawsze wyświetlane niezależnie od opcji pomniejszania wyrównania do minimalnej krajowej na terenie Niemiec (MiLoG) o diety/ryczałty za noclegi w delegacji (menu: "Dane podstawowe -> Ustawienia", zakładka: "Rozliczenia -> Niemcy"); zmieniono nazwę kolumny Data na Doba pracownicza; uwzględniono pomniejszanie diety/ryczałtu o kwotę wg stawki na niemieckie ubezpieczenie społeczne w zależności od opcji (menu: "Dane podstawowe -> Ustawienia", zakładka: "Rozliczenia -> Niemcy"); dodano rej estr: "Stawki za ubezpieczenie społeczne w Niemczech" (menu: "Rozliczenia"); zmiany w oknie ustawień programu (menu: "Dane podstawowe -> Ustawienia", zakładka: "Rozliczenia -> Niemcy"): dodano opcję: Pomniejsz dietę o kwotę wg stawki na niemieckie ubezpieczenie społeczne (SvEV); dodano opcję: Pomniejsz ryczałt o kwotę wg stawki na niemieckie ubezpieczenie społeczne (SvEV); Stawki domyślne wprowadzone są na podstawie lokalnych przepisów wybranego kraj u. (4.2.2 Update 2) Wyrównanie za czas pracy na terytorium Niemiec (MiLoG - Mindeslohngesetz) w oknie ustawień programu w zakładce: Rozliczenia dodano grupę ustawień "Niemcy" (menu: "Dane podstawowe -> Ustawienia") zawieraj ąca następuj ące opcj e: Wyrównanie za czas pracy w godzinach planowanych na terytorium Niemiec obliczaj wg: stawki zaszeregowania; stawki zaszeregowania nie mniej szej od stawki minimalnej; W trakcie wyliczenia ewidencji pobieraj odcinki i państwa docelowe: z delegacj i; z rejestru wjazdów i wyjazdów z terytorium Niemiec; Pomniejsz wyrównanie do minimalnej krajowej na terenie Niemiec (MiLoG) o diety za delegacje; Pomniejsz wyrównanie do minimalnej krajowej na terenie Niemiec (MiLoG) o ryczałty za noclegi w delegacji; Domyślnie włączaj obsługę MiLoG dla nowo utworzonych delegacji; w oknie: "Kursy walut" (menu: "Dane podstawowe") dodano zakładki: Kursy kwartalne PLN oraz Kursy kwartalne EUR, które będą automatycznie aktualizowane zgodnie z art. 107 Rozporządzenia (EWG) 574/72;

12 12 Wersja 4.2 Na podstawie kursu kwartalnego obliczane j est m. in. wyrównanie, należne i wypłacone wynagrodzenie za czas pracy na terytorium Niemiec - szczegóły w pomocy programu. w oknie dodawania/edycj i "Wj azdów i wyj azdów z terytorium Niemiec" (menu: "Rozliczenia") dodano przycisk z delegacj i; - Import odcinków i państw docelowych dla każdego odcinka wjazdu/wyjazdu na/z terytorium Niemiec dodano możliwość przypisania: Państwa docelowego; w rozwijanym menu listy dodano dla Zmień dane dla zaznaczonych rekordów pozycję: Państwo docelowe; w oknie wywołania raportu: Powiadomienie dla Bundesfinanzdirektion West dodano niemiecką listę branż; w raporcie: "Rej estr czasu pracy na terytorium Niemiec" (menu: "Raporty -> Rozliczenia"): zestawienie odcinków pobytu w Niemczech rozdzielono na dwie grupy: Wjazdy i wyjazdy z terytorium Niemiec i Czas pracy na terytorium Niemiec; dodano podsumowanie wyliczenia wyrównania za czas pracy na terytorium Niemiec jeśli zaznaczono jedną z dwóch opcji pomniejszenia wyrównania do minimalnej krajowej na terenie Niemiec (MiLoG) o diety/ryczałty za nocleg w delegacji (menu: "Dane podstawowe - > Ustawienia" zakładka: Rozliczenia -> Niemcy); w oknie wywołania raportu dodano opcję: Drukuj szczegółowe rozliczenie delegacji; w "oknie dodawania/edycj i delegacj i" (menu: "Rozliczenia -> Delegacj e") oraz w menu rozwij anym delegacj i generowanych w oknach wykresów: "tygodniowego" i "miesięcznego" (menu: "Rozliczenia") dodano opcj ę: Uwzględnij MiLoG; w menu rozwijanym listy delegacji dodano dla Zmień dane dla zaznaczonych rekordów pozycję Uwzględnij MiLoG -> Tak lub Nie; na liście delegacji dodano kolumnę: MiLoG; na liście pracowników w rozwij anym menu dodano dla Zmień dane dla zaznaczonych rekordów -> Modyfikuj aktualną umowę pozycj ę: Dodatek za czas pracy na terytorium Niemiec; do "Eksportu kalendarzy miesięcznych do programu enova" (menu: "Dane podstawowe -> Import/Eksport") dodano następuj ące składniki: czas pracy (Cp Niemcy) oraz kwotę wyrównania za pracę na terytorium Niemiec; zaktualizowano opis wytycznych "Wyliczenia wyrównania za pracę w Niemczech" (pomoc programu). (4.2.2) Wyrównanie za czas pracy na terytorium Niemiec w oknie dodawania/edycj i umowy (Pracownicy - > Umowa) z zakładce: Stawki porównawcze i urlopy dodano opcj ę: Naliczaj dodatek za czas pracy na terytorium Niemiec: różnica pomiędzy [ 8,5 ] EUR do stawki godzinowej;

13 Wersja stawka [...] PLN; w oknie ustawień programu w zakładce: "Rozliczenia -> Zaawansowane" dodano opcj ę: Kurs EUR według: pierwszego dnia rozliczanego miesiąca; ostatniego dnia rozliczanego miesiąca; [...] dnia następnego miesiąca; w menu Rozliczenia dodano pozycj ę: "Wj azdy i wyj azdy z terytorium Niemiec"; oprócz tworzenia listy odcinków pobytu pracownika w Niemczech można je importować z pliku: csv, xls, xlsx; dodano raport: "Rej estr czasu pracy na terytorium Niemiec"; w "oknie ewidencj i czasu pracy" dodano składnik wynagrodzenia: Cp Niemcy (Czas pracy Niemcy); dodano przycisk: i wyjazdów z terytorium Niemiec; otwierający okno dodawania/edycji wjazdów na "Przeliczeniu miesięcznej karty pracownika" dodano następuj ące wyliczenia stawek i składniki wynagrodzenia: Stawka wg godz. plan. (Niemcy) - planowanych; Stawka wg godz. norm. (Niemcy) - normatywnych; Wyrównanie wg godzin planowanych za czas pracy na terytorium Niemiec; Wyrównanie wg godzin normatywnych za czas pracy na terytorium Niemiec. (4.2.2) Ustawienia programu Zakładka: "Rozliczenia -> Wyświetlanie": dodano opcj ę: Drukuj 2 strony na arkusz - dot. Zaświadczenia o oddanych godzinach nadliczbowych i Wniosek o urlop; (4.2.2) Ewidencja czasu pracy Ostrzeżenie o niezgodności pomiędzy planem pracy a normą będzie wyświetlane w każdym miesiącu okresu rozliczeniowego; (4.2.2) Delegacje - koniec wyłączenia z delegacji Do "słownika" dodano zdarzenie: Koniec wyłączenia, które w połączeniu ze zdarzeniem: Wyłączenie z delegacji, zamyka okres nie wliczany do delegacj i; Delegacje - wykres tygodniowy i miesięczny dodano przyciski: (Wstaw "wyjazd z Polski), (Wstaw "wjazd do Polski") i

14 14 Wersja 4.2 (Wstaw "Zmiana państwa"); w rozwij anym menu dodano pozycj ę: Wiele państw docelowych; zaznaczenie delegacji zmieni kolor z czerwonego na żółty; w oznaczeniu miej sc noclegów dodano flagi państw - dwukrotne kliknięcie na fladze państwa otwiera okno zmiany miejsca noclegu. Ewidencja czasu pracy zmiany w "rozwij anym menu": podzielono opcje na grupy; usunięto pozycje: Wylicz oraz Adnotacja miesięczna; w przypadku, gdy program w danym miesiącu wykryj e różnicę pomiędzy planem a normą to w nagłówku ramki Ewidencja zostanie wyświetlone na czerwono ostrzeżenie; Delegacje - rozliczenie w obcych walutach Dodano możliwość rozliczania delegacj i w obcych walutach (bez przeliczania na złotówki): w "oknie dodawania/edycj i delegacj i" dodano opcj ę: Obsługa wielu walut; Automatyczne wyznaczanie miejsc noclegu na podstawie zapisów na karcie kierowcy W oknie ustawień programu w zakładce: "Delegacj e" dodano opcj ę: Ustawiaj kraj noclegu automatycznie na podstawie oznaczenia państwa zakończenia i rozpoczęcia dziennego okresu pracy; opcj a działa tylko dla delegacj i "generowanych w oknie wykresu tygodniowego lub miesięcznego" <- kliknij, aby zobaczyć opis; na "liście delegacj i" dodano kolumnę: Brak państwa noclegu; w oknie wyboru państwa docelowego dodano kody państw; dla delegacj i, w których wykryto Brak państwa, Wyspy Owcze, Reszta świata podczas generowania delegacj i wyświetlone zostanie ostrzeżenie. Eksport raportów do xls Dodano możliwość eksportu wszystkich raportów do xls (zamiast csv) z okna wywołania raportu i/lub okna podglądu wydruku - ikony,. Osobna kwota i waluta ryczałtu za nocleg

15 Wersja w "oknie dodawania/edycj i diet i limitów" dodano pola kwoty i waluty ryczałtu za nocleg; na liście diet i limitów w rozwij anym menu dodano pozycj ę: Zmień dane dla zaznaczonych rekordów -> Ryczałt za nocleg; Waluta ryczałtu za nocleg; w "oknie dodawania/edycj i firmy" usunięto pole: Ryczałt na nocleg; Aktualizacja - wszystkie kwoty ryczałtu za nocleg są przeliczane na podstawie ustawionej wcześniej procentowej wartości limitu na nocleg w zależności od wybranej firmy (domyślnie 25%). Rozdzielenie niedziel i świąt ze składnikiem "CP Nd i Św" podczas automatycznego oddawania wolnego W oknie ustawień programu w zakładce: "Rozliczenia -> Podstawowe" dodano w tabeli automatycznego oddawania przy wyliczaniu opcj ę: dni wolne za wykazany czas pracy w niedziele i święta. opcje: Dni wolne za pracę w wolne święta, Dni wolne za pracę w wolne niedziele umożliwiaj ą automatyczne oddawanie dni wolnych za pracę, w których wystąpił czas pracy. nowa opcj a: Dni wolne za wykazany czas pracy w niedziele i święta umożliwia automatyczne oddawanie dni wolnych za pracę, w których wykazany j est składnik "CP Nd i Św". Okno oddawania nadgodzin i/lub dyżurów W nagłówku okna dodano datę dnia, w którym nadgodziny są oddawane. Lista delegacji - Zmiana danych dla zaznaczonych rekordów Na "liście delegacj i" w rozwij anym menu dla pozycj i: Zmień dane dla zaznaczonych rekordów dodano następuj ące opcj e: Data kursu walut, Wygeneruj ryczałty za noclegi, Usunięcie noclegów, Pracownik, Poj azd, Miej scowość rozp. del. (pierwszy wyj azd), Miej scowość zak. del. (ostatni przyj azd), kraj docelowy, Status, Miesiąc rozliczenia. Diety i limity Zbiorcze zakańczanie diet i limitów: na liście "diet i limitów" w rozwijanym menu dodano dla pozycji: Zmień dane dla zaznaczonych rekordów opcję: Rozpocznij nowy okres; Dla państwa typu: Reszta świata dodano taką samą dietę i ryczałt za nocleg co dla Reszty Europy. Domyślna miejscowość rozpoczęcia i zakończenia delegacji

16 16 Wersja 4.2 W oknie ustawień programu w zakładce: "Delegacj e" dodano nowe opcj e: Domyślna miej scowość rozpoczęcia; Domyślna miej scowość zakończenia. Ustawienia programu Zmiany w zakładce: "Rozliczenia -> Zaawansowane": opcj a: "Nieobecności nieusprawiedliwione oraz czas wolny za godz. nadliczbowe i dni oddane z innych miesięcy obniżaj ą wynagrodzenie minimalne" została rozbita na dwie opcj e: Nieobecności nieusprawiedliwione obniżają wynagrodzenie minimalne; Czas wolny za godz. nadliczbowe i dni oddane z innych miesięcy obniża wynagrodzenie minimalne; Zmiany w zakładce: "Rozliczenia -> Zamiana zdarzeń": odblokowano wyszarzone opcj e zawarte w tabeli Zamieniaj odcinki aktywności; dla opcj i: Przedłużenie przerwy wymaganej traktuj jako dodano pole wyboru: postój lub NPO; Ustawienia domyślne: Postój - odcinki postoj u krótsze niż 15 minut są automatycznie zamieniane na pracę(płatne) (patrz: opcj a "Zamieniaj odcinki aktywności"). NPO - wszystkie odcinki NPO są niepłatne. W zakładce: "Delegacj e": dodano nową grupę ustawień: "Raporty": przeniesiono ustawienia wydruku raportu "Rozliczenie szczegółowe" do ramki: Wydruk rozliczenia szczegółowego podróży służbowej; dodano opcję: Pokazuj uwagi; dodano opcję: Pokazuj podsumowanie diet i ryczałtów w walutach; dla poniżej wymienionych opcj i zmieniono ustawienia domyślne (podczas dodawania nowej firmy): traktuj odcinki zagraniczne delegacji zagranicznej -> oddzielnie; Rozliczanie diet krajowych podczas podróży zagranicznych wg -> czasu odcinków krajowych; Ustawiaj kraj noclegu automatycznie na podstawie oznaczenia państwa zakończenia i rozpoczęcia dziennego okresu pracy - opcja zaznaczona. Delegacje - automatyczne pobieranie kursu walut Kurs walut będzie automatycznie pobierany po naciśnięciu przycisku: w oknie dodawania/edycj i delegacj i. Operacj a pobierania będzie wykonywana w "tle" bez

17 Wersja wyświetlania komunikatów. Wyliczanie diet podczas częstego przekraczania granicy tego samego państwa W oknie ustawień programu w zakładce: "Delegacj e" dodano opcj ę: Traktuj odcinki krajowe/zagraniczne delegacji zagranicznej łącznie w sztywnych okresach 24h. Wstawianie noclegu po postoju 24 godziny W oknie ustawień programu w zakładce: "Delegacj e -> Różne" dodano opcj ę: Wstaw nocleg po 24h postoju jeśli pozostały odcinek to co najmniej [...] (00:01-23:59) godzin. Nowy raport Dodano raport: "Wykroczenia wg PIP sumarycznie". Oddawanie dni wolnych za pracę w niedzielę i święta - zaświadczenia Wykluczono możliwość drukowania zaświadczeń za oddanie dni wolnych za pracę w niedziele i święta. Czas pracy w dniach oznaczonych jako urlop/chorobowe Zmiana w wyświetlaniu dni oznaczonych j ako urlop/chorobowe, w których występuj e praca: w oknie "ewidencj i miesięcznej" czas pracy nie będzie czyszczony - będzie natomiast wyświetlony w kolorze czerwonym; na raporcie "Miesięczna karta pracy pracownika" godziny pracy w tych dniach nie będą wykazywane. Wykres tygodniowy i miesięczny w menu Rozliczenia W menu Rozliczenia dodano pozycj e: "Wykres tygodniowy" oraz "Wykres miesięczny". Dodano brakujące państwa Do bazy danych programu dodano następuj ące państwa: Wyspy Owcze, kod tachografu: FR (często mylony z kodem Francj i: "F"); Watykan, kod: V;

18 18 Wersja 4.2 Wspólnota Europej ska, kod: EC; Reszta Europy, kod: EUR; Reszta świata, kod: WLD. Lista delegacji Do menu: Raporty -> Delegacje przeniesiono z listy delegacj i poniższe raporty: "Rozliczenie szczegółowe podróży służbowej"; "Zbiorcze rozliczenie zaliczek i rachunków podróży służbowych"; "Polecenie wyjazdu". Na "liście delegacji" usunięto przyciski (, ) oraz pozycje w rozwijanym menu dotyczące drukowania powyżej wymienionych raportów. Ewidencja czasu pracy - podgląd/edycja zdarzeń Usunięto komunikat informuj ący o braku wykresówki podczas wyświetlania okna "Podgląd zdarzeń" (pozycj a dostępna w menu rozwij anym). Minimalne wynagrodzenie na 2015 rok Dodano minimalne wynagrodzenie na 2015 rok: 1750 zł (Rozliczenia -> Zaawansowane).

19

4Trans. Lista zmian. Wersja: 4.4

4Trans. Lista zmian. Wersja: 4.4 4Trans Lista zmian Wersja: 4.4 4Trans Lista zmian 2002-2016 INELO Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści wymaga

Bardziej szczegółowo

4Trans Import delegacji z GBOX Online. Wersja: 4.4

4Trans Import delegacji z GBOX Online. Wersja: 4.4 4Trans Import delegacji z GBOX Online Wersja: 4.4 4Trans Import delegacj i z GBOX Online 2002-2016 INELO Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i

Bardziej szczegółowo

4Trans. Lista zmian. Wersja: 4.5

4Trans. Lista zmian. Wersja: 4.5 4Trans Lista zmian Wersja: 4.5 4Trans Lista zmian 2002-2016 INELO Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści wymaga

Bardziej szczegółowo

4Trans. Tutorial - Wyliczenie wyrownania za prace w innych krajach. Wersja: 4.4

4Trans. Tutorial - Wyliczenie wyrownania za prace w innych krajach. Wersja: 4.4 4Trans Wersja: 4.4 4Trans Tutorial - Wyliczenie wyrownania za prace w innych kraj ach 2002-2016 INELO Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie

Bardziej szczegółowo

4Trans. Lista zmian. Wersja: 4.4

4Trans. Lista zmian. Wersja: 4.4 4Trans Lista zmian Wersja: 4.4 4Trans Lista zmian 2002-2016 INELO Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści wymaga

Bardziej szczegółowo

4Trans Lista zmian. Wersja: 4.3

4Trans Lista zmian. Wersja: 4.3 4Trans Lista zmian Wersja: 4.3 4Trans Lista zmian 2002-2015 INELO Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści wymaga

Bardziej szczegółowo

4Trans 3.10. Zmiany w Module Rozliczenia

4Trans 3.10. Zmiany w Module Rozliczenia 4Trans 3.10 Zmiany w Module Rozliczenia INELO Stocerz Sp.J ul. A. Frycza Modrzewskiego 20, 43-300 Bielsko-Biała REGON 356687662 NIP:551-23-33-463 tel. +48 33 496 58 71, fax. +48 33 496 58 71 wew. 111 e-mail:

Bardziej szczegółowo

4Trans Mobile Konfiguracja połączenia - tutorial. Wersja: 4.4

4Trans Mobile Konfiguracja połączenia - tutorial. Wersja: 4.4 4Trans Mobile Konfiguracja połączenia - tutorial Wersja: 4.4 4Trans Mobile Konfiguracj a połączenia - tutorial 2002-2016 INELO Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne

Bardziej szczegółowo

4Trans. Uniwersalny eksport/import odcinków zagranicznych. Wersja: 4.5

4Trans. Uniwersalny eksport/import odcinków zagranicznych. Wersja: 4.5 4Trans Uniwersalny eksport/import odcinków zagranicznych Wersja: 4.5 4Trans Uniwersalny eksport/import odcinków zagranicznych 2002-2017 INELO Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian,

Bardziej szczegółowo

4Trans 3.10. Zmiany w Module TachoScan

4Trans 3.10. Zmiany w Module TachoScan 4Trans 3.10 Zmiany w Module TachoScan INELO Stocerz Sp.J ul. A. Frycza Modrzewskiego 20, 43-300 Bielsko-Biała REGON 356687662 NIP:551-23-33-463 tel. +48 33 496 58 71, fax. +48 33 496 58 71 wew. 111 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie diet i ryczałtów za noclegi za pomocą modułu delegacji w programie Tachospeed

Rozliczanie diet i ryczałtów za noclegi za pomocą modułu delegacji w programie Tachospeed Rozliczanie diet i ryczałtów za noclegi za pomocą modułu delegacji w programie Tachospeed Instrukcja obsługi INFOLAB www.tachospeed.pl Spis treści instrukcji 1. Rozpoczęcie pracy z modułem diet w Tachospeed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. programu 4Trans Grafik. autorstwa: PC NET SERVICE Stocerz Sp. J.

Instrukcja obsługi. programu 4Trans Grafik. autorstwa: PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. Instrukcja obsługi programu 4Trans Grafik autorstwa: PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. 4Trans Grafik - Pomoc Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych

Bardziej szczegółowo

4Trans Mobile Podręcznik użytkownika. Wersja: 4.4

4Trans Mobile Podręcznik użytkownika. Wersja: 4.4 4Trans Mobile Podręcznik użytkownika Wersja: 4.4 4Trans Mobile Podręcznik użytkownika 2002-2016 INELO Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie

Bardziej szczegółowo

4Trans 3.10 Lista zmian

4Trans 3.10 Lista zmian 4Trans 3.10 Lista zmian 4Trans 3.10 Lista zmian 2002-2012 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści wymaga uprzedniej

Bardziej szczegółowo

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne.

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona programu: www.delegacje.info.pl Kontakt: programy@profbi.pl 1. Do czego służy program? 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

4Trans Mobile Podręcznik użytkownika. Wersja: 4.4

4Trans Mobile Podręcznik użytkownika. Wersja: 4.4 4Trans Mobile Podręcznik użytkownika Wersja: 4.4 4Trans Mobile Podręcznik użytkownika 2002-2016 INELO Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie

Bardziej szczegółowo

4Trans Tutorial - Aktualizacja SQL Serwera. Wersja: 4.4

4Trans Tutorial - Aktualizacja SQL Serwera. Wersja: 4.4 4Trans Tutorial - Aktualizacja SQL Serwera Wersja: 4.4 4Trans Tutorial - Aktualizacj a SQL Serwera 2002-2016 INELO Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

4Trans 3.9. Lista zmian

4Trans 3.9. Lista zmian 4Trans 3.9 Lista zmian 4Trans 3.9 Lista zmian 2002-2012 PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

4Trans Tutorial - Aktualizacja do Windows 10. Wersja: 4.5

4Trans Tutorial - Aktualizacja do Windows 10. Wersja: 4.5 4Trans Tutorial - Aktualizacja do Windows 10 Wersja: 4.5 4Trans Tutorial - Aktualizacj a do Windows 10 2002-2017 INELO Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie Delegacji PWS - delegacja zagraniczna

Rozliczenie Delegacji PWS - delegacja zagraniczna Rozliczenie Delegacji PWS - delegacja zagraniczna Strona 1 z 19 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Delegacje PWS konfiguracja... 4 1.2 Ogólne... 4 1.3 Definicje dokumentów... 5 1.4 Stawki rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe.

Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona programu: www.delegacje.info.pl Kontakt: programy@profbi.pl Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe. 1. Do czego służy program? 2. Instalacja programu 3.

Bardziej szczegółowo

Okres od data początkowa okresu branego do podstawy wyliczenia zasiłku, Okres do data końcowa okresu branego do podstawy wyliczenia zasiłku.

Okres od data początkowa okresu branego do podstawy wyliczenia zasiłku, Okres do data końcowa okresu branego do podstawy wyliczenia zasiłku. 1.3.3.4.1.1. Edycja zasiłku Stawka dzienna wyliczona stawka dzienna zasiłku, Kwota kwota zasiłku = ilość dni*stawka dzienna, Okres od data początkowa okresu branego do podstawy wyliczenia zasiłku, Okres

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

4Trans 3.11 Lista zmian

4Trans 3.11 Lista zmian 4Trans 3.11 Lista zmian 4Trans 3.11 Lista zmian 2002-2013 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści wymaga uprzedniej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Miesięczna karta pracy pracownika - Ewidencja czasu pracy. Wrzesień 2013

Miesięczna karta pracy pracownika - Ewidencja czasu pracy. Wrzesień 2013 Miesięczna karta pracy pracownika - Ewidencja czasu pracy 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Razem Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd Pn Wt

Bardziej szczegółowo

4Trans 3.11 Lista zmian

4Trans 3.11 Lista zmian 4Trans 3.11 Lista zmian 4Trans 3.11 Lista zmian 2002-2013 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści wymaga uprzedniej

Bardziej szczegółowo

POPRAWNA EWIDENCJA CZASU PRACY, JAKO GWARANCJA ZABEZPIECZENIA PRZED ROSZCZENIAMI PRACOWNIKÓW. Regionalny Manager Sprzedaży Sergiusz Prachowski

POPRAWNA EWIDENCJA CZASU PRACY, JAKO GWARANCJA ZABEZPIECZENIA PRZED ROSZCZENIAMI PRACOWNIKÓW. Regionalny Manager Sprzedaży Sergiusz Prachowski POPRAWNA EWIDENCJA CZASU PRACY, JAKO GWARANCJA ZABEZPIECZENIA PRZED ROSZCZENIAMI PRACOWNIKÓW. Regionalny Manager Sprzedaży Sergiusz Prachowski GŁÓWNE PRZYCZYNY POZWÓW PRACOWNICZYCH 1 Niewypłacone wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Maj 2012. Informacje dodatkowe... i... i... i i...

Maj 2012. Informacje dodatkowe... i... i... i i... Miesięczna karta pracy pracownika - Ewidencja czasu pracy 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 Razem Wt Śr Cz Pt Sb Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd Pn Wt Śr

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum, Artykuł30

Płace Optivum, Artykuł30 Płace Optivum, Artykuł30 Wymiana danych między programami Płace Optivum i Artykuł30 W wypadku kiedy wypłacone w ciągu roku wynagrodzenia nauczycieli nie osiągają poziomu wynagrodzenia zagwarantowanego

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Tytuły Wykonawcze Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Program pozwala na tworzenie tytułów wykonawczych według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. 1.Główne cechy systemu -ewidencja

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

4Trans 3.8 Zmiany w Module Rozliczenia

4Trans 3.8 Zmiany w Module Rozliczenia Integracja z systemem Enova Zaimplementowano gotowy mechanizm eksportu danych o wynagrodzeniach do systemu Enova. Rozpoczęliśmy w ten sposób kolejny etap połączenia naszego systemu z zewnętrznymi systemami

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany wersji 9.6.5156... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Jak ustalić wynagrodzenie nauczyciela za urlop wypoczynkowy?

Płace Optivum. Jak ustalić wynagrodzenie nauczyciela za urlop wypoczynkowy? Płace Optivum Jak ustalić wynagrodzenie nauczyciela za urlop wypoczynkowy? Program Płace Optivum wyznacza wynagrodzenie nauczycieli za urlop wypoczynkowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Aby

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak rejestrować i rozliczać czas pracy na podstawie grafików? Programy Kadry Optivum oraz Płace Optivum umożliwiają rejestrowanie i rozliczanie czasu pracy za pomocą grafików

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów

Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów Dopasowywanie czasu dla poszczególnych zasobów Narzędzia Zmień czas pracy W polu dla kalendarza wybieramy zasób dla którego chcemy zmienić czas pracy, np. wpisać urlop albo zmienić godziny pracy itp. Dalej

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum. Jak wyznaczyć staż pracy pracownika uwzględniający historię jego zatrudnienia, lata nauki i urlopy bezpłatne?

Kadry Optivum. Jak wyznaczyć staż pracy pracownika uwzględniający historię jego zatrudnienia, lata nauki i urlopy bezpłatne? Kadry Optivum Jak wyznaczyć staż pracy pracownika uwzględniający historię jego zatrudnienia, lata nauki i urlopy bezpłatne? Program Kadry Optivum gromadzi informacje dotyczące historii zatrudnienia pracownika.

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Stworzenie programu KSIĄŻKA ADRESOWA posiadającego funkcjonalności przechowywania danych o osobach dodanych przez użytkownika.

Stworzenie programu KSIĄŻKA ADRESOWA posiadającego funkcjonalności przechowywania danych o osobach dodanych przez użytkownika. XXX XXX PROGRAMOWANIE W JAVA - PROJEKT KSIĄŻKA ADRESOWA Stworzenie programu KSIĄŻKA ADRESOWA posiadającego funkcjonalności przechowywania danych o osobach dodanych przez użytkownika. 1. Przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK 1. Wstęp Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowoksięgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Urlop wychowawczy w enova

Urlop wychowawczy w enova Urlop wychowawczy w enova Strona 1 z 17 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Konfiguracja w programie enova...3 2.2 Wskaźniki do urlopu wychowawczego...3 2.2.1 Przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale...3

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010 Symfonia Kadry I Płace 1 / 9 Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010 Zerowe składki na Fundusz Pracy i FGŚP Zerowe składki na Fundusz Pracy i FGŚP za pracowników, którzy osiągnęli wiek

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

TachoReader Mobile II Tutorial

TachoReader Mobile II Tutorial TachoReader Mobile II Tutorial Wersja: 1.5 TachoReader Mobile II Tutorial 2002-2015 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.a 2 Odliczenia 50% VAT 2 Import kursów walut NBP 3 Szablony numeracji 4 Wydruk deklaracji elektronicznej z potwierdzeniem UPO 4 Zestawienie rejestrów

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Konwerter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.20 zmiany w programie grudzień 2011

Kancelaria 2.20 zmiany w programie grudzień 2011 1. Moduł FINANSE - Opcje faktur a) Wprowadzono nową kartę Koperty, na której można wybrać sposób wydruku faktur, które będą pakowane w koperty. b) Grupa Układ faktury pozwala wybrać wydruk bez koperty

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Symfonia ERP (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Symfonia ERP (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Symfonia ERP (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Symfonia ERP przeznaczone jest dla użytkowników programu Symfonia ERP

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wersja 2.0.30.0 1 grudnia 2014 Metryka dokumentu: Autor: Joanna Cofałka Tytuł: Wybrane zmiany wprowadzone w usługach dodatkowych Komentarz: Liczba stron: 24 Data utworzenia:

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły?

Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły? UONET+ Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły? Przewodnik Jeśli w systemie UONET+ administrator, sekretarz szkoły oraz wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oraz rejestracja czasu pracy dla pracowników służby zdrowia

Konfiguracja oraz rejestracja czasu pracy dla pracowników służby zdrowia Konfiguracja oraz rejestracja czasu pracy dla pracowników służby zdrowia (aktualizacja 21 grudnia 2012) Abstrakt W poradniku przedstawiono konfigurowanie oraz rejestrację czasu pracy w programie kadrowo-płacowym

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Odświeżony interfejs użytkownika 2 Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu,

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Sposób drukowania daty sprzedaży (w menu System Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy na podstawie danych z tachografów. SuperTacho OPIS FUNKCJI

Oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy na podstawie danych z tachografów. SuperTacho OPIS FUNKCJI Oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy na podstawie danych z tachografów SuperTacho OPIS FUNKCJI 1. Opis ogólny Mamy przyjemność zaprezentować Państwu nowy, intuicyjny i szybki program do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Multiconverter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

UpSoft RCP wersja 1.0.50.22033

UpSoft RCP wersja 1.0.50.22033 UpSoft RCP wersja 1.0.50.22033 UpSoft RCP to moduł do programu Enova umożliwiający ewidencję i rozliczanie czasu pracy pracowników wg danych z rejestratorów czasu pracy. Ułatwia kontrolę pracowników (spóźnienia,

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Zastępstwa Optivum. Jak rozpocząć pracę z programem Zastępstwa Optivum w nowym roku szkolnym? Przewodnik. Zakładanie nowej księgi zastępstw

Zastępstwa Optivum. Jak rozpocząć pracę z programem Zastępstwa Optivum w nowym roku szkolnym? Przewodnik. Zakładanie nowej księgi zastępstw Zastępstwa Optivum Jak rozpocząć pracę z programem Zastępstwa Optivum w nowym roku szkolnym? Przewodnik Zanim zaczniemy posługiwać się programem w nowym roku szkolnym, musimy wykonać następujące czynności:

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Rejestracja Czasu Pracy RCP Instrukcja

Rejestracja Czasu Pracy RCP Instrukcja Rejestracja Czasu Pracy RCP Instrukcja Spis treści 1. Opis Programu...3 2. Połączenie z serwerem...4 3. Instrukcja...5 3.1. Logowanie do systemu...5 3.2. Rejestracja czasu pracy...6 3.3. Tylko podgląd...8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Kontrole WPR/RYBY Stan na dzień 09.07.2012 r. 1 SPIS TREŚĆI: Kontrole WPR/RYBY... 3 1. Wyszukiwanie umów... 4 2. Wyszukiwanie wniosków

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja użytkownika TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.1 2014.12.01 2 Spis treści 1. Konta użytkowników...

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Obieginformacji. Delegacje w XpertisCMS

Obieginformacji. Delegacje w XpertisCMS Obieginformacji. Delegacje w XpertisCMS Praca zespołowa wrzesień 2014 Spis treści 1 Logowanie do portalu. Uprawnienia operatora.............. 1 2 Plany delegacji............................... 2 2.1 Przeglądanie

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie pracownika

Zatrudnienie pracownika Zatrudnienie pracownika W celu dopisania pracownika do kartoteki należy otworzyć kartotekę pracowników wybierając na kryteriach odczytu dział, do którego pracownik ma zostać przypisany, a następnie opcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stanowiskowa. Proces składania wniosku o podróż krajową

Instrukcja stanowiskowa. Proces składania wniosku o podróż krajową Instrukcja stanowiskowa Proces składania wniosku o podróż krajową 1. Aplikacja podróże służbowe jest dostępna na Portalu Informacyjnym(PI) pracowników UJ, w zakładce Podróże służbowe. 2. W celu złożenia

Bardziej szczegółowo

interlan SPEED v.338

interlan SPEED v.338 interlan SPEED v.338 1. Terminarz Dodano możliwość wydruku zestawienia zleceń FTL dla których nie wpłynęły dokumenty 2. Tabor opcje: Dodano opcję dzięki której nowo dodany pojazd nie ma domyślnie przypisywanej

Bardziej szczegółowo

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu Przypominacz... 3 4.1 Ikona w zasobniku systemowym...

Bardziej szczegółowo

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL Currenda Sp. z o.o. Al. Niepodległości 703 A 81-853 Sopot tel. (58) 550-38-75 w. 92 Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL wersja 12.05 b. 1961.2 Sopot, 20 czerwca 2012 roku Spis treści:

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Aplikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści 1. Wymogi techniczne...

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL

Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL Spis treści Wstęp... 3 Konfiguracja aplikacji... 3 Pobranie kodów InPost... 3 Konfiguracja opłat za przesyłkę... 4 Automatyczne oznaczanie przesyłek typu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe. Podróże Służbowe. 10 marca 2010. e-software & new technology

Podróże służbowe. Podróże Służbowe. 10 marca 2010. e-software & new technology Podróże służbowe Podróże Służbowe 10 marca 2010 Business trips Założenia - Papier tylko na końcu, - Akceptacja e-mailem, - Uproszczenie rozliczania, - Ułatwione Monitorowanie, - Automatyczne księgownie

Bardziej szczegółowo