4Trans. Lista zmian. Wersja: 4.2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4Trans. Lista zmian. Wersja: 4.2"

Transkrypt

1 4Trans Lista zmian Wersja: 4.2

2 4Trans Lista zmian Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści wymaga uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Nazwy firm i produktów wymieniane w tej Instrukcj i mogą być zastrzeżonymi nazwami lub zastrzeżonymi znakami handlowymi ich właścicieli. Wydawca oraz autor nie roszczą sobie do nich żadnych praw. Chociaż dołożono szczególnej staranności w trakcie tworzenia tego dokumentu, to jednak ani wydawca ani autor nie odpowiadaj ą za błędy i opuszczenia ani za szkody spowodowane użyciem informacj i zawartych w tym dokumencie. W żadnym razie wydawca ani autor nie odpowiadaj ą za nieuzyskany przychód ani też za żadne inne szkody ekonomiczne bezpośrednio lub pośrednio spowodowane lub rzekomo spowodowane przez ten dokument. Okna programu przedstawione w obrazach (screen'ach) zamieszczonych w niniej szej instrukcj i mogą się różnić kształtem i zawartością od okien posiadanej wersj i programu. Różnica ta może wystąpić szczególnie dla wersj i programu innej od wersj i instrukcj i. Produkcja: ul. Karpacka 24/U2b Bielsko-Biała POLAND w w w.inelo.pl

3 Wersja Zmiany dokonane w tej wersj i programu: Moduł Główny (4.2.2) Współpraca z interlan SPEED w oknie ustawień programu w zakładce: Panel administracyjny dodano zakładkę: "Współpraca z interlan SPEED": opcja włączenia/wyłączenia współpracy; konfiguracja połączenia; "ręczna" synchronizacja danych; podczas aktywnego połączenia pomiędzy bazami migracj a danych przebiega automatycznie; (4.2.2) Odsetki ustawowe 8% Do "słownika" dodano wpis: Odsetki ustawowe: dodano wartość: od % możliwość wprowadzenia dla pracownika danych adresowych W oknie dodawania/edycj i pracownika dodano zakładkę: "Adres". Po uzupełnieniu danych adres automatycznie poj awi się np. na wnioskach urlopowych. okno dodawania/edycji użytkownika Optymalizacj a - skrócono czas otwierania się okna. Święta i dni wolne Zamieniono miej scami zakładki: Dni wolne i Niestandardowe święta Moduł TachoScan (4.2.3) Okno podglądu danych z tachografu cyfrowego w zakładce: "Informacj e ogólne i dane techniczne" (menu: "TachoScan -> Dane z tachografów cyfrowych") dodano dla pól: Numer seryjny i Numer fabryczny czujnika

4 4 Wersja 4.2 ruchu ikonę: numeru;, po podświetleniu której będzie pokazany opis poszczególnych sekcj i opis sekcji powyższych numerów dostępny będzie również na raporcie. (4.2.3) Ustawienia programu w oknie ustawień programu (menu: "Dane podstawowe -> Ustawienia") w zakładce: "TachoScan -> Analogowe" zmieniono ustawienia domyślne dla następuj ących opcj i: Usuwaj zdarzenia inne niż jazda poniżej [] minut - 6 minut; Usuwaj zdarzenia jazdy poniżej [] minut - 0 minut (zdarzenia jazdy nie będą usuwane); (4.2.2 Update 2) art. 34 rozporządzenia (UE) nr. 165/2014 w oknie wywołania raportów: "Naruszenia kierowcy wg ITD", "Kontrola tygodniowa czasu pracy kierowcy" i "Naruszenia kierowcy wg ITD sumarycznie" dodano opcj ę: nie pokazuj naruszeń jeżeli jest wystawione zaświadczenie po 2 marca opcj a domyślnie zaznaczona; na wykresach: "tygodniowym" i "miesięcznym" uruchamianych z okna raportu: "Naruszenia kierowcy wg ITD" okresy braku danych będą pokazywane lub nie w zależności od zaznaczonej opcj i nie pokazuj naruszeń jeżeli jest wystawione zaświadczenie po 2 marca 2015, w przeciwnym przypadku wg ustawień domyślnych; naruszenie Nieokazanie wykresówki, danych cyfrowych lub zaświadczenia po 2 marca będzie rozdzielane na każdy dzień osobno i pokazywane j ako Niekompletne okresy aktywności; (4.2.2) AETR odstępstwo W przypadku nieprawidłowo skróconego, wymaganego, regularnego odpoczynku tygodniowego program sprawdza czy od poprzedniego skróconego odpoczynku tygodniowego wszystkie okresy prowadzenia poj azdu były w zespole. Jeśli tak to odpoczynek uznany j est j ako odebrany prawidłowo (nie ma naruszenia). W takiej sytuacj i wymagana będzie rekompensata skrócenia odpoczynku. Analiza nowego naruszenia dodano naruszenie: Karta w tachografie podczas odpoczynku tygodniowego regularnego: w oknie generowania naruszeń raportu: "Naruszenia kierowcy wg ITD" dodano opcję: pokazuj naruszenie za włożoną kartę podczas odpoczynku tygodniowego regularnego; Eksport raportów do xls

5 Wersja Dodano możliwość eksportu głównych raportów do xls (zamiast csv) z okna wywołania raportu i/lub okna podglądu wydruku - ikony,. Oznaczenie: "braku czynności" na certyfikatach w oknie: Podsumowanie odczytu (wyświetlane po pobraniu danych z karty kierowcy/ tachografu) w zakładce Certyfikaty dodano zapisy: brak danych (odczyt z tachografu) - brak zapisu danych w oznaczonym dniu; brak czynności (odczyt z tachografu) - oznaczony dzień został zablokowany obcą kartą przedsiębiorstwa. powyższe oznaczenia zostały uwzględnione w oknie "Kalendarz ciągłości danych" dla danych z tachografu (samochód) oraz w "oknie podglądu danych z tachografu cyfrowego" (komunikat: "brak czynności"); na liście: "Dane z tachografów cyfrowych" dni oznaczone j ako brak danych pokazane są w pomarańczowym kolorze. Raport: "Terminy odczytów i ważności" W oknie wywołania raportu dodano możliwość zaznaczania kierowców/grup kierowców i/lub samochodów/grup samochodów. Raport: "Kontrola samochodu wg wskazań tachografu - szczegółowy (analityczny)" Optymalizacj a - skrócono czas generowanie się raportu. Nowe raporty w menu: "Raporty dodatkowe" dodano raporty: "Zestawienie kierowców z tachografów cyfrowych"; "Wykaz odpoczynków kierowców"; Zmiana kraju na tachografie cyfrowym Zmiany w "oknie podglądu danych z tachografu cyfrowego": na wykresie dziennym w zakładce: "Czynności o określonej dacie" zmiana kraj u w czasie, gdy karta kierowcy była włożona do tachografu będzie odpowiednio oznaczona; w zakładce: "Czynności, zdarzenia i awarie w tabeli" dodano Filtr zdarzenia -> Miejsca; w zakładce: "Włożenia i wyj ęcia karty" usunięto kolumnę: Kraj. Otwieranie nieprawidłowych lub uszkodzonych plików

6 6 Wersja 4.2 Zmieniono komunikat (zawieraj ący pełniej szy opis) wyświetlany podczas próby otwarcia uszkodzonego odczytu lub nieprawidłowego pliku. Równoczesne skalowanie wykresów W "oknie podglądu/edycj i dnia z karty kierowcy" oraz w "oknie podglądu danych z tachografu" zmieniono możliwość skalowania każdego wykresu osobno na równoczesne skalowanie wszystkich wykresów. Rekompensata na wykresie tygodniowym i miesięcznym Dla odpoczynków, w których występuj e rekompensata w ramce: Wybrane zdarzenie poj awi się dodatkowo data i czas rekompensowanego odpoczynku. Lista kontroli W "oknie podglądu danych z tachografu cyfrowego" dodano zakładkę: "Lista kontroli", w której wyświetlane będą wszystkie zarej estrowane na tachografie kontrole drogowe. Opisy naruszeń W oknie generowania naruszeń raportu: "Naruszenia kierowcy wg ITD" poniżej listy umieszczono opisy naruszeń zawieraj ące m. in.: przepis prawny, który został naruszony; opis szczegółowy obowiązków kierowcy wynikaj ących z przytoczonych przepisów; przykład wraz ze wskazówką gdzie i w j aki sposób sprawdzić miej sce wystąpienia naruszenia. Odpoczynek dzienny odbierany na promie Jeśli odpoczynek dzienny odbierany na promie mieści się w normie to przerwy krótsze niż 45 minut występujące pomiędzy odpoczynkiem dziennym a końcem maksymalnego, dziennego okresu prowadzenia poj azdu (24h lub 30h zespół) nie będą zaliczane do tego odpoczynku - program w takim przypadku zakończy dzienny okres prowadzenia poj azdu w miej scu zakończeniu odpoczynku dziennego. Moduł Manipulacje Nowe ostrzeżenie: "Zarejestrowana prędkość na postoju w slocie 1"

7 Wersja w oknie ustawień programu w zakładce: "Manipulacj e" dodano opcj ę: Ostrzegaj, gdy jest zarejestrowana prędkość podczas postoju w slocie 1; w oknie podglądu danych z tachografu cyfrowego w zakładce: "Czynności o określonej dacie" miej sca, w których zarej estrowano prędkość podczas postoj u będą oznaczone na wykresie prędkości pionowymi, fioletowymi kreskami. Ostrzeżenie: "Użycie kilku kart kierowcy" Poszerzono zakres analizy powyższego naruszenia z j ednego na wszystkie poj azdy, których dane zapisane są w bazie programu. Moduł Rozliczenia (4.2.3 Update 4) Wyrównanie za czas pracy na terytorium Norwegii w oknie dodawania/edycj i umowy o pracę (menu: "Dane podstawowe -> Pracownicy") w zakładce: "Stawki porównawcze i urlopy" oraz w oknie innej umowy dodano tabelę: Naliczaj wyrównanie za czas pracy na terytorium innych krajów wg stawek: Niemcy / Norwegia: w oknie edycj i stawki dodano możliwość wprowadzenia zaliczki oraz opcj ę: Obniżaj zaliczkę (zastosuj pomniejszenia z zakładki ryczałty); w oknie ustawień programu ("Dane podstawowe -> Ustawienia") zmieniono nazwę zakładki: "Niemcy" na "Minimalne wynagrodzenie - inne kraj e": dodano zakładkę: Niemcy, do której przeniesiono opcje pomniejszania wyrównania do minimalnej krajowej; dodano zakładkę: Norwegia z następującymi opcjami: - Uwzględniaj diety norweskie przy rozliczaniu wyrównania; - Pomniejsz wyrównanie do diety norweskiej o diety za delegację; - Pomniejsz wyrównanie do diety norweskiej o ryczałty za noclegi w delegacji; - Zaliczaj nadwyżki diet i ryczałtów za nocleg do wynagrodzenia minimalnego za czas pracy; - Domyślnie włączaj obsługę minimalnej norweskiej dla nowo utworzonych delegacji; zmieniono nazwę rej estru: "Wj azdy i wyj azdy z terytorium Niemiec" na "Wj azdy i wyj azdy z terytorium innych kraj ów" (menu: "Rozliczenia"): zmieniono wygląd ikon:, ; dodano kolumnę: Państwo odcinka zagranicznego; dodano możliwość importowania z pliku i wprowadzania odcinków dla Norwegii; zmieniono wzór importowanych danych z pliku - uaktualniono plik wzorcowy i przykładowy; zmieniono nazwę rej estru: "Stawki za ubezpieczenie społeczne w Niemczech" na "Minimalna stawka dzienna w innych kraj ach" (menu: "Rozliczenia"):

8 8 Wersja 4.2 nowe okno dodawania/edycji diety w Norwegii; dodano domyślną stawkę diety: 307 NOK; "Generowanie delegacj i w oknie wykresu tygodniowego i miesięcznego" (menu: "Rozliczenia -> Wykres tygodniowy / miesięczny"): zmieniono nazwę opcji: "Uwzględnij MiLoG" na Uwzględnij minimalną płacę - Niemcy; dodano opcję Uwzględnij minimalną płacę - Norwegia; "okno ewidencj i czasu pracy" (menu: "Rozliczenia -> Ewidencj a czasu pracy"): wiersz: CP Niemcy przeniesiono do nowej grupy: CP inne kraje; dodano wiersz CP Norwegia; zmieniono przycisk: na ; "Przeliczenie miesięcznej karty pracownika" (menu: "Raporty -> Rozliczenia -> Miesięczna karta pracy pracownika") dodano następujące składniki: - Zaliczka za czas pracy - Norwegia; - Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia za czas pracy - Norwegia; zmieniono nazwę raportu: "Rejestr czasu pracy na terytorium Niemiec" na "Rejestr czasu pracy na terytorium innych krajów" (menu: "Raporty -> Rozliczenia"): dodano tabelę wyboru państw: Niemcy / Norwegia; rozdzielono w wyliczeniu świadczenia z tytułu podróży służbowych na diety i ryczałty; przeniesiono z "Przeliczenia miesięcznej karty pracownika" wyliczenie stawek wg godzin planowanych i wg godzin normatywnych; zmieniono nazwę raportu: "Zestawienie czasu pracy na terytorium Niemiec (inne umowy)" na "Zestawienie czasu pracy na terytorium innych krajów (inne umowy)" (menu: "Raporty -> Rozliczenia"): dodano tabelę wyboru państw: Niemcy / Norwegia; dodano raport: "Zestawienie rozliczeń na terytorium innych krajów (umowa o pracę) (menu: "Raporty -> Rozliczenia"); "lista delegacj i" (menu: "Rozliczenia -> Delegacj e"): zmieniono nazwę pozycji "Uwzględnij MiLoG" na Minimalna płaca (rozwijane menu: "Zmień dane dla zaznaczonych rekordów"); zmieniono kolumnę: "MiLoG" na Uwzględnij wyrównanie do minimalnej; w "oknie dodawania/edycji delegacji" (menu: "Rozliczenia -> Delegacje") zmieniono opcje: "Uwzględnij MiLoG" na grupę opcji: Uwzględnij minimalną płacę -> Niemcy / Norwegia; w raporcie: "Zestawienie wynagrodzeń" (menu: "Raporty -> Rozliczenia") zmieniono nazwę kolumny: "Wyrównanie do min. wynagr. za czas pracy na terytorium Niemiec" na Wyrównanie do min. wynagr. za czas pracy na terytorium innych krajów uwzględniająca Niemcy i Norwegię; "Eksport ewidencj i czasu pracy do programu "enova"" (menu: "Plik -> Import/Eksport") - dodano składnik: Wyrównanie za pracę NO (Norwegia); "Uniwersalny eksport ewidencj i czasu pracy" (menu: "Plik -> Import/Eksport") - dodano składnik: Czas pracy - Niemcy i Czas pracy - Norwegia; (4.2.3 Update 4) Wyrównanie za czas pracy na terytorium Niemiec

9 Wersja w związku z dodaniem mechanizmu wyliczenia wyrównania do minimalnej kraj owej na terytorium Norwegii zmieniono nazwy niektórych opcj i oraz wygląd niektórych okien (lista zmian przedstawiona powyżej); zmieniono wygląd raportu: Powiadomienie dla Bundesfinanzdirektion West zgodnie z nowym wzorem; w oknie ustawień programu usunięto opcj ę (menu: "Dane podstawowe -> Ustawienia", zakładka: "Rozliczenia -> Niemcy"): Wyrównanie za czas pracy w godzinach planowanych na terytorium Niemiec obliczaj wg - wyrównanie będzie obliczane wg stawki zaszeregowania; w oknie dodawania/edycj i umowy o pracę (menu: "Dane podstawowe -> Pracownicy") w zakładce: "Ryczałty" usunięto opcj ę: zaliczka za czas pracy na terytorium Niemiec - zaliczka dostępna będzie w zakładce: "Stawki porównawcze i urlopy"; (4.2.3) Wyrównanie za czas pracy na terytorium Niemiec (MiLoG - Mindeslohngesetz) INNE UMOWY - dodano możliwość naliczania dodatku za czas pracy na terytorium Niemiec dla innych umów (umowa zlecenie, działalność gospodarcza itp.): listę umów (zatrudnienia - menu: "Dane podstawowe -> Pracownicy, okno dodawania edycj i pracownika, zakładka: Umowy") podzielono na dwie zakładki: "Umowa o pracę" i "Inne umowy"; okno dodawania innej umowy oraz lista umów będzie dostępna w zakładce: Inne umowy; dodatek za czas pracy na terytorium Niemiec wyliczany j est tylko na podstawie danych pobranych z karty kierowcy / wykresówki - w okresie obowiązywania innej umowy wyliczenia w oknie ewidencj i czasu pracy będą pomij ane; wynik wyliczenia wyrównania wyświetlony będzie na raportach (menu: "Raporty -> Rozliczenia"): "Rej estr czasu pracy na terytorium Niemiec" (dodano opcj ę: "Dla pozostałych umów") i na nowym raporcie: "Zestawienie czasu pracy na terytorium Niemiec (inne umowy)"; umożliwiono wprowadzanie delegacj i w okresie obowiązywania innej umowy; UMOWY O PRACĘ: dodano raport: "Zestawienie czasu pracy na terytorium Niemiec (umowa o pracę)"; w oknie wywołania raportu: "Rej estr czasu pracy na terytorium Niemiec" dodano opcj ę: Dla umów o pracę; ZALICZKI - dodano mechanizm odliczania od kwoty wyrównania za pracę w Niemczech zaliczki na poczet wynagrodzenia za czas pracy na terytorium Niemiec: w oknie dodawania/edycj i umowy o pracę (menu: "Dane podstawowe -> Pracownicy", zakładka: "Umowy" okna dodawania/edycj i pracownika) w zakładce: Ryczałty dodano opcj ę: Zaliczka za czas pracy na terytorium Niemiec; odliczenie zaliczki zostało uwzględnione w raportach: "Rejestr czasu pracy na terytorium Niemiec" (dodano wiersz: "Zaliczka za czas pracy na

10 10 Wersja 4.2 terytorium Niemiec"); "Zestawienie czasu pracy na terytorium Niemiec (umowa o pracę)"; "Przeliczenie miesięcznej karty pracownika", "Zestawienie wynagrodzeń" - program w pierwszej kolejności wyświetli "zaliczkę za czas pracy na terytorium Niemiec" jeśli została wprowadzona (zakładka: "Ryczałty" okna dodawania/edycji umowy o pracę), w przeciwnym przypadku zostanie wyświetlone "wyrównanie za czas pracy na terytorium Niemiec"; zaliczki zostały uwzględnione w "eksporcie do enovy"; USTAWIENIA - w zakładce: "Rozliczenia -> Niemcy" okna ustawień programu (menu: "Dane podstawowe -> Ustawienia"): dodano opcj ę: Podczas wyliczania czasu pracy na terytorium Niemiec uwzględniaj tylko zdarzenia jazdy i innej pracy, po zaznaczeniu której będzie dostępna opcj a: Uwzględniaj zamianę zdarzeń; dodano opcj ę: Nie wykazuj wyrównania za czas pracy na terytorium Niemiec na przeliczeniu miesięcznej karty pracownika; (4.2.3) Okno ewidencji czasu pracy W oknie edycja dnia (pozycja: "Edycja" w rozwijanym menu kalendarza - kliknij PPM) usunięto pole adnotacj i; (4.2.3) Ryczałtowanie dodatkowych składników wynagrodzenia W oknach wywołania raportów: "Miesięczna karta pracy pracownika", "Zestawienie ewidencj i czasu pracy" i "Zestawienie wynagrodzeń" usunięto opcj ę: nie ryczałtuj dodatkowych składników - program zawsze będzie uwzględniał ryczałtowanie dodatkowych składników o ile zostały zaznaczone odpowiednie opcj e w oknie dodawania/edycj i umowy (menu: "Dane podstawowe -> Pracownicy", zakładka: "Stawki porównawcze i urlopy" okna dodawania/edycj i pracownika); (4.2.2 Update 3) Wyrównanie za czas pracy na terytorium Niemiec (MiLoG - Mindeslohngesetz) zmiany w oknie dodawania/edycj i "Wj azdów i wyj azdów z terytorium Niemiec" (menu: "Rozliczenia"); podczas ręcznego dodawania odcinków w przypadku nie wybrania państwa docelowego automatycznie będą wstawiane Niemcy; w oknie importu odcinków z pliku (przycisk: ) dodano przyciski: i ; w oknie ostrzeżeń (wyświetlanym podczas wykrycia błędu w importowanym pliku z Excela) dodano "link" Zobacz błędy:, po naciśnięciu którego będzie wyświetlana lista błędów; dla importu odcinków i państw docelowych z delegacji (przycisk: ) dodano komunikaty

11 Wersja informujące o ewentualnych usuniętych, znalezionych i zaimportowanych odcinkach; zmiany w raporcie: "Rej estr czasu pracy na terytorium Niemiec" (menu: "Raporty -> Rozliczenia"): podsumowanie będzie zawsze wyświetlane niezależnie od opcji pomniejszania wyrównania do minimalnej krajowej na terenie Niemiec (MiLoG) o diety/ryczałty za noclegi w delegacji (menu: "Dane podstawowe -> Ustawienia", zakładka: "Rozliczenia -> Niemcy"); zmieniono nazwę kolumny Data na Doba pracownicza; uwzględniono pomniejszanie diety/ryczałtu o kwotę wg stawki na niemieckie ubezpieczenie społeczne w zależności od opcji (menu: "Dane podstawowe -> Ustawienia", zakładka: "Rozliczenia -> Niemcy"); dodano rej estr: "Stawki za ubezpieczenie społeczne w Niemczech" (menu: "Rozliczenia"); zmiany w oknie ustawień programu (menu: "Dane podstawowe -> Ustawienia", zakładka: "Rozliczenia -> Niemcy"): dodano opcję: Pomniejsz dietę o kwotę wg stawki na niemieckie ubezpieczenie społeczne (SvEV); dodano opcję: Pomniejsz ryczałt o kwotę wg stawki na niemieckie ubezpieczenie społeczne (SvEV); Stawki domyślne wprowadzone są na podstawie lokalnych przepisów wybranego kraj u. (4.2.2 Update 2) Wyrównanie za czas pracy na terytorium Niemiec (MiLoG - Mindeslohngesetz) w oknie ustawień programu w zakładce: Rozliczenia dodano grupę ustawień "Niemcy" (menu: "Dane podstawowe -> Ustawienia") zawieraj ąca następuj ące opcj e: Wyrównanie za czas pracy w godzinach planowanych na terytorium Niemiec obliczaj wg: stawki zaszeregowania; stawki zaszeregowania nie mniej szej od stawki minimalnej; W trakcie wyliczenia ewidencji pobieraj odcinki i państwa docelowe: z delegacj i; z rejestru wjazdów i wyjazdów z terytorium Niemiec; Pomniejsz wyrównanie do minimalnej krajowej na terenie Niemiec (MiLoG) o diety za delegacje; Pomniejsz wyrównanie do minimalnej krajowej na terenie Niemiec (MiLoG) o ryczałty za noclegi w delegacji; Domyślnie włączaj obsługę MiLoG dla nowo utworzonych delegacji; w oknie: "Kursy walut" (menu: "Dane podstawowe") dodano zakładki: Kursy kwartalne PLN oraz Kursy kwartalne EUR, które będą automatycznie aktualizowane zgodnie z art. 107 Rozporządzenia (EWG) 574/72;

12 12 Wersja 4.2 Na podstawie kursu kwartalnego obliczane j est m. in. wyrównanie, należne i wypłacone wynagrodzenie za czas pracy na terytorium Niemiec - szczegóły w pomocy programu. w oknie dodawania/edycj i "Wj azdów i wyj azdów z terytorium Niemiec" (menu: "Rozliczenia") dodano przycisk z delegacj i; - Import odcinków i państw docelowych dla każdego odcinka wjazdu/wyjazdu na/z terytorium Niemiec dodano możliwość przypisania: Państwa docelowego; w rozwijanym menu listy dodano dla Zmień dane dla zaznaczonych rekordów pozycję: Państwo docelowe; w oknie wywołania raportu: Powiadomienie dla Bundesfinanzdirektion West dodano niemiecką listę branż; w raporcie: "Rej estr czasu pracy na terytorium Niemiec" (menu: "Raporty -> Rozliczenia"): zestawienie odcinków pobytu w Niemczech rozdzielono na dwie grupy: Wjazdy i wyjazdy z terytorium Niemiec i Czas pracy na terytorium Niemiec; dodano podsumowanie wyliczenia wyrównania za czas pracy na terytorium Niemiec jeśli zaznaczono jedną z dwóch opcji pomniejszenia wyrównania do minimalnej krajowej na terenie Niemiec (MiLoG) o diety/ryczałty za nocleg w delegacji (menu: "Dane podstawowe - > Ustawienia" zakładka: Rozliczenia -> Niemcy); w oknie wywołania raportu dodano opcję: Drukuj szczegółowe rozliczenie delegacji; w "oknie dodawania/edycj i delegacj i" (menu: "Rozliczenia -> Delegacj e") oraz w menu rozwij anym delegacj i generowanych w oknach wykresów: "tygodniowego" i "miesięcznego" (menu: "Rozliczenia") dodano opcj ę: Uwzględnij MiLoG; w menu rozwijanym listy delegacji dodano dla Zmień dane dla zaznaczonych rekordów pozycję Uwzględnij MiLoG -> Tak lub Nie; na liście delegacji dodano kolumnę: MiLoG; na liście pracowników w rozwij anym menu dodano dla Zmień dane dla zaznaczonych rekordów -> Modyfikuj aktualną umowę pozycj ę: Dodatek za czas pracy na terytorium Niemiec; do "Eksportu kalendarzy miesięcznych do programu enova" (menu: "Dane podstawowe -> Import/Eksport") dodano następuj ące składniki: czas pracy (Cp Niemcy) oraz kwotę wyrównania za pracę na terytorium Niemiec; zaktualizowano opis wytycznych "Wyliczenia wyrównania za pracę w Niemczech" (pomoc programu). (4.2.2) Wyrównanie za czas pracy na terytorium Niemiec w oknie dodawania/edycj i umowy (Pracownicy - > Umowa) z zakładce: Stawki porównawcze i urlopy dodano opcj ę: Naliczaj dodatek za czas pracy na terytorium Niemiec: różnica pomiędzy [ 8,5 ] EUR do stawki godzinowej;

13 Wersja stawka [...] PLN; w oknie ustawień programu w zakładce: "Rozliczenia -> Zaawansowane" dodano opcj ę: Kurs EUR według: pierwszego dnia rozliczanego miesiąca; ostatniego dnia rozliczanego miesiąca; [...] dnia następnego miesiąca; w menu Rozliczenia dodano pozycj ę: "Wj azdy i wyj azdy z terytorium Niemiec"; oprócz tworzenia listy odcinków pobytu pracownika w Niemczech można je importować z pliku: csv, xls, xlsx; dodano raport: "Rej estr czasu pracy na terytorium Niemiec"; w "oknie ewidencj i czasu pracy" dodano składnik wynagrodzenia: Cp Niemcy (Czas pracy Niemcy); dodano przycisk: i wyjazdów z terytorium Niemiec; otwierający okno dodawania/edycji wjazdów na "Przeliczeniu miesięcznej karty pracownika" dodano następuj ące wyliczenia stawek i składniki wynagrodzenia: Stawka wg godz. plan. (Niemcy) - planowanych; Stawka wg godz. norm. (Niemcy) - normatywnych; Wyrównanie wg godzin planowanych za czas pracy na terytorium Niemiec; Wyrównanie wg godzin normatywnych za czas pracy na terytorium Niemiec. (4.2.2) Ustawienia programu Zakładka: "Rozliczenia -> Wyświetlanie": dodano opcj ę: Drukuj 2 strony na arkusz - dot. Zaświadczenia o oddanych godzinach nadliczbowych i Wniosek o urlop; (4.2.2) Ewidencja czasu pracy Ostrzeżenie o niezgodności pomiędzy planem pracy a normą będzie wyświetlane w każdym miesiącu okresu rozliczeniowego; (4.2.2) Delegacje - koniec wyłączenia z delegacji Do "słownika" dodano zdarzenie: Koniec wyłączenia, które w połączeniu ze zdarzeniem: Wyłączenie z delegacji, zamyka okres nie wliczany do delegacj i; Delegacje - wykres tygodniowy i miesięczny dodano przyciski: (Wstaw "wyjazd z Polski), (Wstaw "wjazd do Polski") i

14 14 Wersja 4.2 (Wstaw "Zmiana państwa"); w rozwij anym menu dodano pozycj ę: Wiele państw docelowych; zaznaczenie delegacji zmieni kolor z czerwonego na żółty; w oznaczeniu miej sc noclegów dodano flagi państw - dwukrotne kliknięcie na fladze państwa otwiera okno zmiany miejsca noclegu. Ewidencja czasu pracy zmiany w "rozwij anym menu": podzielono opcje na grupy; usunięto pozycje: Wylicz oraz Adnotacja miesięczna; w przypadku, gdy program w danym miesiącu wykryj e różnicę pomiędzy planem a normą to w nagłówku ramki Ewidencja zostanie wyświetlone na czerwono ostrzeżenie; Delegacje - rozliczenie w obcych walutach Dodano możliwość rozliczania delegacj i w obcych walutach (bez przeliczania na złotówki): w "oknie dodawania/edycj i delegacj i" dodano opcj ę: Obsługa wielu walut; Automatyczne wyznaczanie miejsc noclegu na podstawie zapisów na karcie kierowcy W oknie ustawień programu w zakładce: "Delegacj e" dodano opcj ę: Ustawiaj kraj noclegu automatycznie na podstawie oznaczenia państwa zakończenia i rozpoczęcia dziennego okresu pracy; opcj a działa tylko dla delegacj i "generowanych w oknie wykresu tygodniowego lub miesięcznego" <- kliknij, aby zobaczyć opis; na "liście delegacj i" dodano kolumnę: Brak państwa noclegu; w oknie wyboru państwa docelowego dodano kody państw; dla delegacj i, w których wykryto Brak państwa, Wyspy Owcze, Reszta świata podczas generowania delegacj i wyświetlone zostanie ostrzeżenie. Eksport raportów do xls Dodano możliwość eksportu wszystkich raportów do xls (zamiast csv) z okna wywołania raportu i/lub okna podglądu wydruku - ikony,. Osobna kwota i waluta ryczałtu za nocleg

15 Wersja w "oknie dodawania/edycj i diet i limitów" dodano pola kwoty i waluty ryczałtu za nocleg; na liście diet i limitów w rozwij anym menu dodano pozycj ę: Zmień dane dla zaznaczonych rekordów -> Ryczałt za nocleg; Waluta ryczałtu za nocleg; w "oknie dodawania/edycj i firmy" usunięto pole: Ryczałt na nocleg; Aktualizacja - wszystkie kwoty ryczałtu za nocleg są przeliczane na podstawie ustawionej wcześniej procentowej wartości limitu na nocleg w zależności od wybranej firmy (domyślnie 25%). Rozdzielenie niedziel i świąt ze składnikiem "CP Nd i Św" podczas automatycznego oddawania wolnego W oknie ustawień programu w zakładce: "Rozliczenia -> Podstawowe" dodano w tabeli automatycznego oddawania przy wyliczaniu opcj ę: dni wolne za wykazany czas pracy w niedziele i święta. opcje: Dni wolne za pracę w wolne święta, Dni wolne za pracę w wolne niedziele umożliwiaj ą automatyczne oddawanie dni wolnych za pracę, w których wystąpił czas pracy. nowa opcj a: Dni wolne za wykazany czas pracy w niedziele i święta umożliwia automatyczne oddawanie dni wolnych za pracę, w których wykazany j est składnik "CP Nd i Św". Okno oddawania nadgodzin i/lub dyżurów W nagłówku okna dodano datę dnia, w którym nadgodziny są oddawane. Lista delegacji - Zmiana danych dla zaznaczonych rekordów Na "liście delegacj i" w rozwij anym menu dla pozycj i: Zmień dane dla zaznaczonych rekordów dodano następuj ące opcj e: Data kursu walut, Wygeneruj ryczałty za noclegi, Usunięcie noclegów, Pracownik, Poj azd, Miej scowość rozp. del. (pierwszy wyj azd), Miej scowość zak. del. (ostatni przyj azd), kraj docelowy, Status, Miesiąc rozliczenia. Diety i limity Zbiorcze zakańczanie diet i limitów: na liście "diet i limitów" w rozwijanym menu dodano dla pozycji: Zmień dane dla zaznaczonych rekordów opcję: Rozpocznij nowy okres; Dla państwa typu: Reszta świata dodano taką samą dietę i ryczałt za nocleg co dla Reszty Europy. Domyślna miejscowość rozpoczęcia i zakończenia delegacji

16 16 Wersja 4.2 W oknie ustawień programu w zakładce: "Delegacj e" dodano nowe opcj e: Domyślna miej scowość rozpoczęcia; Domyślna miej scowość zakończenia. Ustawienia programu Zmiany w zakładce: "Rozliczenia -> Zaawansowane": opcj a: "Nieobecności nieusprawiedliwione oraz czas wolny za godz. nadliczbowe i dni oddane z innych miesięcy obniżaj ą wynagrodzenie minimalne" została rozbita na dwie opcj e: Nieobecności nieusprawiedliwione obniżają wynagrodzenie minimalne; Czas wolny za godz. nadliczbowe i dni oddane z innych miesięcy obniża wynagrodzenie minimalne; Zmiany w zakładce: "Rozliczenia -> Zamiana zdarzeń": odblokowano wyszarzone opcj e zawarte w tabeli Zamieniaj odcinki aktywności; dla opcj i: Przedłużenie przerwy wymaganej traktuj jako dodano pole wyboru: postój lub NPO; Ustawienia domyślne: Postój - odcinki postoj u krótsze niż 15 minut są automatycznie zamieniane na pracę(płatne) (patrz: opcj a "Zamieniaj odcinki aktywności"). NPO - wszystkie odcinki NPO są niepłatne. W zakładce: "Delegacj e": dodano nową grupę ustawień: "Raporty": przeniesiono ustawienia wydruku raportu "Rozliczenie szczegółowe" do ramki: Wydruk rozliczenia szczegółowego podróży służbowej; dodano opcję: Pokazuj uwagi; dodano opcję: Pokazuj podsumowanie diet i ryczałtów w walutach; dla poniżej wymienionych opcj i zmieniono ustawienia domyślne (podczas dodawania nowej firmy): traktuj odcinki zagraniczne delegacji zagranicznej -> oddzielnie; Rozliczanie diet krajowych podczas podróży zagranicznych wg -> czasu odcinków krajowych; Ustawiaj kraj noclegu automatycznie na podstawie oznaczenia państwa zakończenia i rozpoczęcia dziennego okresu pracy - opcja zaznaczona. Delegacje - automatyczne pobieranie kursu walut Kurs walut będzie automatycznie pobierany po naciśnięciu przycisku: w oknie dodawania/edycj i delegacj i. Operacj a pobierania będzie wykonywana w "tle" bez

17 Wersja wyświetlania komunikatów. Wyliczanie diet podczas częstego przekraczania granicy tego samego państwa W oknie ustawień programu w zakładce: "Delegacj e" dodano opcj ę: Traktuj odcinki krajowe/zagraniczne delegacji zagranicznej łącznie w sztywnych okresach 24h. Wstawianie noclegu po postoju 24 godziny W oknie ustawień programu w zakładce: "Delegacj e -> Różne" dodano opcj ę: Wstaw nocleg po 24h postoju jeśli pozostały odcinek to co najmniej [...] (00:01-23:59) godzin. Nowy raport Dodano raport: "Wykroczenia wg PIP sumarycznie". Oddawanie dni wolnych za pracę w niedzielę i święta - zaświadczenia Wykluczono możliwość drukowania zaświadczeń za oddanie dni wolnych za pracę w niedziele i święta. Czas pracy w dniach oznaczonych jako urlop/chorobowe Zmiana w wyświetlaniu dni oznaczonych j ako urlop/chorobowe, w których występuj e praca: w oknie "ewidencj i miesięcznej" czas pracy nie będzie czyszczony - będzie natomiast wyświetlony w kolorze czerwonym; na raporcie "Miesięczna karta pracy pracownika" godziny pracy w tych dniach nie będą wykazywane. Wykres tygodniowy i miesięczny w menu Rozliczenia W menu Rozliczenia dodano pozycj e: "Wykres tygodniowy" oraz "Wykres miesięczny". Dodano brakujące państwa Do bazy danych programu dodano następuj ące państwa: Wyspy Owcze, kod tachografu: FR (często mylony z kodem Francj i: "F"); Watykan, kod: V;

18 18 Wersja 4.2 Wspólnota Europej ska, kod: EC; Reszta Europy, kod: EUR; Reszta świata, kod: WLD. Lista delegacji Do menu: Raporty -> Delegacje przeniesiono z listy delegacj i poniższe raporty: "Rozliczenie szczegółowe podróży służbowej"; "Zbiorcze rozliczenie zaliczek i rachunków podróży służbowych"; "Polecenie wyjazdu". Na "liście delegacji" usunięto przyciski (, ) oraz pozycje w rozwijanym menu dotyczące drukowania powyżej wymienionych raportów. Ewidencja czasu pracy - podgląd/edycja zdarzeń Usunięto komunikat informuj ący o braku wykresówki podczas wyświetlania okna "Podgląd zdarzeń" (pozycj a dostępna w menu rozwij anym). Minimalne wynagrodzenie na 2015 rok Dodano minimalne wynagrodzenie na 2015 rok: 1750 zł (Rozliczenia -> Zaawansowane).

19

4Trans 3.11 Lista zmian

4Trans 3.11 Lista zmian 4Trans 3.11 Lista zmian 4Trans 3.11 Lista zmian 2002-2013 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści wymaga uprzedniej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace ROZDZIAŁ 9 RAKSSQL Kadry i Płace Spis treści Kadry 9-1 Umowy o pracę... 9-1 Dane podstawowe 9-3 Składniki wynagrodzenia dla umowy 9-5 Bilans otwarcia dla umowy 9-8 Umowy cywilnoprawne... 9-9 Kalendarz...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Wersja 3.15 Radom, lipiec 2009 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Płace Kadry Instrukcja Obsługi

Płace Kadry Instrukcja Obsługi Płace Kadry Instrukcja Obsługi MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32)

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany w wersji 10.3.5248... 3 enova 365 standard...

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.3.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.3.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.3.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.3.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.3.1 Ulotka v.2012.3.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI KADRY I PŁACE... 28

SPIS TREŚCI KADRY I PŁACE... 28 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2013.1.9.952 (Data publikacji: 08.05.2013)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 4 KADRY I PŁACE... 6 SPRZEDAŻ... 6 RAKSSQL 2013.1.8.951 (Data publikacji: 17.04.2013)... 7 KSIĘGOWOŚĆ... 7 KADRY I PŁACE...

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Wymaga zainstalowania programów "PDFCreator" (www.pdfforge.org) i "SendCresusPDF".

UWAGA! Wymaga zainstalowania programów PDFCreator (www.pdfforge.org) i SendCresusPDF. LOGICYS POLSKI Sp. z o. o. 01-501 Warszawa, ul. Ks. J. Popiełuszki 8/30 Tel. (22) 416 04 90 e-mail: info@logicys.pl www: Asysta telefoniczna: Logicys Service (22) 240 33 09; 795 958 280

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2015.c 3 Skierowanie na badania nowy wzór 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-11(22), PIT-8AR(5) 3 Ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego 3 Wzorzec

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 Płace i Kadry pierwsze kroki 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany wersji 10.4.5291... 5 enova365 standard...

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.25 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.25 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.25 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 15.2.2011 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora wersja 03-06-2013 strona 1/26 Wstęp Jeśli jesteś administratorem systemu i przygotowujesz BeeOffice do pierwszego uruchomienia w twojej organizacji lub chcesz zmienić jego konfigurację,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi INSTRUKCJA OBSŁUGI KS-ZZL 2015.00.0.1 Zarządzanie ZasobamiLudzkimi Podręcznik użytkownika Katowice 2015 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32)

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36 wersje 1.29-1.36 Tylko dla Partnerów InsERT S.A. Wrocław, listopad 2014 Szczegółowy opis najważniejszych zmian Przykłady zastosowań nowych funkcjonalności ponad pół miliona sprzedanych licencji w Polsce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Płace i Kadry pierwsze kroki Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std)

Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std) Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std) "Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej. Władze

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus, Comarch ERP XL Kadry i Płace Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace

Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace. Specyfikacja i opis

Kadry i Płace. Specyfikacja i opis Kadry i Płace Specyfikacja i opis Spis Treści iii Spis Treści KADRY I PŁACE 6 SPECYFIKACJA 8 Funkcje programu... 8 Wymagania sprzętowe i konfiguracyjne... 11 ZAKRES FUNKCJONALNY 12 Podstawowe koncepcje...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus, Comarch ERP XL Kadry i Płace Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi Rozpoczęcie pracy z systemem KS-ZZL Zarządzanie ZasobamiLudzkimi Instrukcja użytkownika Katowice 2009 2244PI02.00 Firma Kamsoft nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawną konfigurację parametrów programu,

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE 4 2. WPROWADZANIE DANYCH 15

1. WPROWADZENIE 4 2. WPROWADZANIE DANYCH 15 1 Warszawa 2009r. S P I S T R E Ś C I 2 1. WPROWADZENIE 4 1.1. Opis ogólny funkcji programu FINKA-PŁACE 4 1.2. Instalacja systemu 5 1.2.1. Pierwsza instalacja 5 1.2.2. Instalacja wersji wielofirmowych

Bardziej szczegółowo