Gotowość Polski i polskich przedsiębiorstw do przyjęcia waluty euro

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gotowość Polski i polskich przedsiębiorstw do przyjęcia waluty euro"

Transkrypt

1 Karolina Gębska Gotowość Polski i polskich przedsiębiorstw do przyjęcia waluty euro Praca dyplomowa Promotor: dr Paweł Szudra Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski Wydział Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Projekt dofinansowany przez Narodowy Bank Polski Zielona Góra 2015 r.

2 Karolina Gębska Readines of Polish Enterprises to akcept the Euro currency. Diploma Thesis Supervisor: dr Paweł Szudra University of Zielona Góra Faculty of Economics and Management Postgraduate Studies: The mechanisms of the Euro Area Project part-financed by the National Bank of Poland Zielona Góra 2015 r.

3 SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1 Unia walutowa 1.1. Istota unii walutowej Cele utworzenia unii walutowej Warunki przystąpienia do unii walutowej Kryteria konwergencji Poziom rozwoju gospodarczego Polski a spełnienie przez nią kryteriów konwergencji... 6 Rozdział 2 Analiza wpływu nowego członka strefy euro na jej stabilność kursową 2.1. Zakres analizy Prezentacja i interpretacja danych Wnioski.. 15 Rozdział 3 Gotowość polskich przedsiębiorstw do przyjęcia waluty euro badania empiryczne 3.1. Zakres i cel badań Przegląd ostatnich badań Wyniki przeprowadzonych badań Interpretacja i wnioski...19 Zakończenie Spis źródeł.. 23 Spis tabel....25

4 Spis wykresów....26

5 Wstęp Polska jako członek Unii Europejskiej jest zobowiązana do przystąpienia do unii walutowej. Wraz z przynależnością do niej postawione zostaną przed nią wymagania, inaczej kryteria konwergencji. Te możemy podzielić na fiskalne i monetarne. Celem utworzenia unii monetarnej jest stworzenie pełnej integracji w Unii Europejskiej i dostosowanie kraju do poziomu gospodarczego Unii Europejskiej. Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie badań i przedstawienie stanu gotowości do przyjęcia waluty euro wśród polskich przedsiębiorców. Ma ona odpowiedzieć na pytanie, co stałoby się, gdyby waluta euro została przyjęta w dniu 1 stycznia 2017 roku. Ważnym aspektem pracy jest przeprowadzenie analizy wpływu niniejszego pieniądza na funkcjonowanie strefy euro oraz identyfikacja zagrożeń wynikających z tejże waluty. Przykładem państwa, z którego sytuacji pochodzą dane analityczne jest Litwa, która europejską walutę przyjęła dnia 1 stycznia 2015 roku. Pierwszy rozdział ma za zadanie przedstawić istotę i cele funkcjonowania unii walutowej. Omówiona w nim jest jej geneza, a także przedstawione warunki konwergencji walutowej fiskalne i monetarne. Oceniono też spełnienie przez Polskę kryteriów konwergencji. Druga część to etap analityczny. Wykonana analiza na przykładzie Litwy ma za zadanie ocenić sytuację strefy euro po przystąpieniu do niej kolejnego członka. Przedstawiony został zakres, wyniki, analiza i wnioski niniejszej analizy. Trzeci rozdział ma za zadanie zaprezentować przewidywane korzyści i zagrożenia wynikające z członkostwa w strefie euro, które oszacowane zostaną na podstawie badania empirycznego. Badaniu poddani zostali przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Praca dyplomowa ma za zadanie dowieść, że polscy przedsiębiorcy są otwarci na przyjęcie wspólnej europejskiej waluty, a ich powiązania z rynkiem europejskim są duże i mają bezpośredni wpływ na koszty generowane w przedsiębiorstwie. 1

6 ROZDZIAŁ 1 UNIA WALUTOWA 1.1. Istota unii walutowej Definicja unii walutowej pochodzi bezpośrednio od określenia zakresu działalności Unii Gospodarczej i Walutowej. Definicję tę podzielono na dwa aspekty jeden związany z mechanizmami gospodarczymi, drugi zaś z obszarem walutowym. Został on ujęty w Raporcie Delorsa z 1989 r. Z dokumentu tego wynika, iż zadaniem unii walutowej jest zapewnienie pełnej integracji rynków finansowych krajów członkowskich, usztywnienie ich kursów walutowych, a w konsekwencji zastąpienie walut wewnętrznych jedną walutą. 1 Unię walutową definiuje się jako system, w którym kraje tworzące optymalny obszar walutowy rezygnują ze swoich walut narodowych na rzecz wspólnej waluty i nie prowadzą niezależnych polityk pieniężnych względem siebie. 2 Z unią walutową związane jest pojęcie efektów redystrybucyjnych występujących w związku z prowadzeniem polityki doprowadzającej do spełnienia kryteriów konwergencji. Działania te są zbieżne z kryteriami konwergencji, przez co rozumie się uwzględnienie aspektów fiskalnych i monetarnych. 3 Europejska Unia Monetarna obowiązuje od 1stycznia 2002 r. Wtedy to do obiegu wprowadzono jednolitą walutę europejską euro. W Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej funkcję tę spełniała Europejska Jednostka Walutowa (ECU) otrzymywana na zasadzie ważonego średniego koszyka państw Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 4. Przystąpienie do unii walutowej wiąże się z trzema etapami związanymi ze strefą ERM II: a) okres przed strefą ERM II państwo kandydujące, Komisja Europejska oraz Europejska opracowują warunki oraz strategię przystąpienia kraju do unii walutowej, 1 Oręziak L. EURO nowy pieniądz, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa s Tymoczko I.D. Zeszyty NBP Analiza porównawcza systemów kursu walutowego. Wydawnictwo Narodowego Banku Polskiego. Warszawa s Płowiec U. (Red.) Polityka gospodarcza a rozwój kraju. Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Warszawa s Portal Uniaeuropejska.org.pl [online] [Dostęp: :00] [Dostępny w: 2

7 b) przystąpienie do ERM II waluta krajowa zostaje poddana mechanizmowi ERM II na minimum dwa lata, c) zatwierdzenie lub odrzucenie kandydatury państwa objętego derogacją do przyjęcia waluty europejskiej przez Radę Ecofin Cele utworzenia unii walutowej Unia walutowa jest obszarem obowiązywania wspólnej waluty w wielu państwach mającym uprościć transakcje międzypaństwowe i ujednolicić politykę monetarną państw członkowskich Unii Europejskiej. Raport Delorsa definiuje cele funkcjonowania unii walutowej w trzech aspektach: 1) pełnej i nieodwracalnej wymienialności walut, 2) eliminacji wahań kursowych i usztywnienia wahań walutowych, 3) liberalizacji transakcji kapitałowych i całkowitej integracji rynków finansowych 6. W świetle przytoczonych celów wspólna europejska waluta pełni rolę narzędzia ujednolicającego narzędzia i mechanizmy rynków finansowych całego europejskiego obszaru walutowego. Uzupełnieniem i rozszerzeniem tychże celów było wprowadzenie unii gospodarczej jako obszaru gospodarczego, której priorytetami były: 1) wprowadzenie jednolitego rynku, który zapewniłby płynny transfer produktów i usług w obrębie całej ówczesnej Unii Gospodarczo Walutowej, 2) wprowadzenie konkurencyjności mającej na celu stworzyć nieograniczony dostęp do rynku, 3) wspólna strategia likwidowania nierówności między rozwojem państw wewnątrz wspólnotowych, 4) uporządkowanie i stworzenie jednolitej strategii w obszarze deficytu budżetowego i walki z inflacją. Raport Delorsa w kontekście walutowym wskazywał trzy następujące kolejno etapy, z których w kontekście wspólnej waluty wyszczególnia się: Etap I (1 lipca grudnia 1993): zacieśnienie współpracy między bankami centralnymi, 5 Portal Polskawue.gov.pl [online] [dostęp: :00] [Dostępny w: https://polskawue.gov.pl/droga,polski,do,euro,2129.html] 6 Strona internetowa Centrum Informacji Europejskiej [online] [dostęp: :00] [Dostępny w: 3

8 wzmocnienie koordynacji polityk państw członkowskich. Etap II (1 stycznia grudnia 1998): powołanie Europejskiego Instytutu Walutowego (1994 r.) w celu utworzenia Europejskiego Systemu Banków Centralnych, a w dalszej perspektywie Europejskiego Banku Centralnego, wprowadzenie całkowitej swobody wymienialności walut i płatności transferowych, upoważnienie Komisji Europejskiej do nadzoru w ramach dyscypliny budżetowej i zadłużenia publicznego. Etap III ( ): utworzenie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, usztywnienie centralnych kursów wymiany walut w relacji z ECU, styczeń 1999 styczeń 2002 jako okres ustanawiający wdrożenie waluty euro i wycofanie w tym okresie walut krajowych, przeniesienie zadań polityki monetarnej do kompetencji Europejskiego Banku Centralnego, wprowadzenie mechanizmu kursu walutowego dla członków Unii Europejskiej nieposiadających wspólnej waluty Warunki przystąpienia do unii walutowej Państwo przystępujące do strefy euro zobowiązane jest do spełnienia wytycznych, które musi spełnić jego gospodarka, aby stała się pełnoprawnym członkiem euro landu. Proces łączenia państw i dostosowania do wytycznych europejskich nazywany jest konwergencją. Polska to kraj, który jest zobowiązany do przyjęcia waluty euro, jednak termin ten jest odroczony, co oznacza, że jest krajem objętym derogacją. Państwa o wyznaczonym terminie przystąpienia do strefy euro, charakteryzujące się oddziaływaniami na gospodarkę 7 Kowalski J. Ślusarczyk Z. Unia Europejska: proces integracji europejskiej i zarys problematyki. Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iniuris. Warszawa s

9 zobowiązanymi do zachowania wyznaczonych im terminów charakteryzują się tzw. grą na konwergencję. Doszło do tego w Hiszpanii, Portugalii i Irlandii w latach Kryteria konwergencji Państwo przystępujące do Unii Europejskiej musi spełnić kryteria stawiane każdej gospodarce. Wymagania te odnoszą się do makromierników osiąganych przez kandydujące państwo. Do tych podstawowych, udokumentowanych w traktacie z Maastricht, należą: kryterium inflacyjne średnia roczna stopa inflacji nie mniejsza niż 1,5% wśród trzech najbardziej stabilnych cenowo państw strefy euro, kryterium fiskalne deficyt budżetowy w stosunku do PKB nieprzekraczający 3%, dług publiczny nie przekracza 60% PKB, kryterium stopy procentowej w roku przed dokonaniem średnia długoterminowa stopa procentowa nie wyższa niż 2% od średniej z trzech najbardziej stabilnych cenowo krajów, kryterium kursu walutowego wymagane jest uczestnictwo waluty kraju w strefie ERM II (Europejski Mechanizm Kursowy II) przez co najmniej 2 lata. Przytaczając kryteria z Maastricht warto nadmienić, że waluta znajdująca się w mechanizmie ERM II staje się powiązana z euro, co oznacza, że jedna z nich staje się zależna od drugiej. 9 Istotnym elementem kryteriów konwergencji jest też procedura nadmiernego deficytu, która jest efektem prac Komisji Delorsa. Przewiduje się w niej, że jeśli Rada Ecofin stwierdzi, że Państwo ma nadmierny deficyt budżetowy, otrzyma ono zalecenia o zmniejszeniu deficytu. Otrzymuje ono termin, w którym ma się wywiązać ze zobowiązań. Jeśli tego nie uczyni, owe informacje (decyzja Rady Ecofin i zalecenia) zostaną upublicznione. W przypadku dalszego braku reakcji na sporządzone zalecenia, Rada może wykonać następujące cztery działania: 8 Michałek J.J. Siwiński W. Socha M. Polska w Unii Europejskiej: dynamika konwergencji ekonomicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa s Wójcik C. Integracja ze strefą euro. Teoretyczne i praktyczne aspekty konwergencji. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa s.32. 5

10 1) konieczność sporządzenia raportu z dodatkowymi informacjami, zanim wyemitowane zostaną obligacje skarbowe, 2) sporządzenie dla dłużnika przez Europejski Bank Inwestycyjny polityki zobowiązaniowej, 3) przekazanie nieoprocentowanego depozytu we wskazanej wysokości (termin wygaśnięcia: skorygowanie niekorzystnej sytuacji finansowej państwa), 4) nałożona kara finansowa. 10 Kryteria konwergencji w strefie euro, podobnie jak pozostałe wskaźniki makroekonomiczne, rozpatrywane są w dwóch aspektach: nominalnym i realnym. Kryteria nominalne odnoszą się do zjawisk, których efekty i wpływ na gospodarkę mierzone są w pieniądzu i stanowią o jego wartości. Drugie natomiast to kryteria realne, czyli odnoszące się do realiów danej gospodarki, jej jakości i rozwoju Poziom rozwoju gospodarczego Polski a spełnienie przez nią kryteriów konwergencji Rozpatrywanie konwergencji i jej kryteriów analizowane jest w perspektywie długookresowej w kategorii szans i zagrożeń, które mają charakter warunkowy. Korzyści dzielone są na bezpośrednie i pośrednie, natomiast zagrożenia mają charakter indywidualny, czyli są dostosowane do specyfiki gospodarki danego kraju. Spełnienie przez Polskę kryteriów konwergencji wiąże się z przystosowaniem do nich polityki państwa. Dokonać można tego dzięki dokonywanym reformom i przyjmowanym ustawom. Ważna jest tu harmonizacja prawa unijnego i krajowego. Jednak dzięki zasadzie suwerenności wyboru przez Polskę jej własnej polityki gospodarczej, pozostanie ona niezależna w następujących obszarach: polityka makroekonomiczna, polityka podatkowa, polityka regulacji rynku, polityka handlowa, polityka rolna, polityka przemysłowa i techniczna, polityka strukturalna, polityka regionalna, polityka socjalna. 11 W kwestii realizacji polityki konwergencji Polska jest krajem spełniającym je częściowo, co wynika ze stabilizacyjnego charakteru działań polityki makroekonomicznej. 10 Oręziak L. EURO nowy pieniądz, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa s Sławiński A. (Red.) Na ile wejście Polski do UE ułatwia, a na ile komplikuje prowadzenie polityki gospodarczej? Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Warszawa s

11 Wykres 1. Kryteria konwergencji nominalnej w Polsce. Źródło: Monitor Konwergencji Nominalnej. Kwiecień W pełni zrealizowane zostało kryterium stabilności cen (średnioroczna stopa inflacji na rok 2014 wynosi 0,2%, zaś dla bieżącego roku: luty: -1,6%, styczeń: -1,4%), jednak bezpośredni cel inflacyjny NBP o wysokości 2,5% (z możliwością odchylenia dodatniego lub ujemnego o 1%) nie gwarantuje spełnienia tego kryterium. Różnica między średnioroczną stopą inflacji i średnioroczną stopą referencyjną wynosi -1,4%. W takiej sytuacji Rada Polityki Pieniężnej dostosować będzie musiała swój cel inflacyjny (wyznaczenie dodatkowego, krótkookresowego celu inflacyjnego, niezbędne dostosowania strategii politycznej). Polska, obok Węgier i Hiszpanii, znalazła się w grupie państw tworzących wartość referencyjną. Kryterium stóp procentowych zostało wypełnione, ponieważ polska średnioroczna stopa procentowa (w kwietniu 2015 wynosząca 3,1%) znajdowała się na poziomie poniżej stopy referencyjnej (w kwietniu ,3%). Rozwiązaniem tego problemu, według Ministerstwa Finansów, jest zapewnienie wiarygodnej i stabilnej polityki rozwojowej i finansowej. Odnośnie kryterium kursu walutowego Polska nie uczestniczy w strefie ERM II. W marcu 2015 zmniejszyła się zmienność kursu PLN otrzymanych z notowań opcji walutowych. W celu realizacji tego kryterium, konieczne jest dostosowanie działań do spełnienia warunków dokumentu: Mapa Drogowa Przyjęcia Euro przez Polskę przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Niewypełnione pozostaje też kryterium fiskalne ze względu na procedurę nadmiernego deficytu. Działania mające na celu zniesienie tej sankcji w roku 2014 ocenione zostały przez 7

12 Komisję Europejską pozytywnie. Chodzi o obniżenie deficytu publicznego poniżej 3% PKB. Podsumowanie działań związanych z jej zniesieniem nastąpi wiosną 2015 (na dzień Polsce została zniesiona procedura EDP). 12 Nie jest spełnione również kryterium konwergencji prawnej, czyli zgodność ustawodawstwa unijnego oraz krajowego. Do spełnienia jej wymagana jest zgoda większości parlamentarnej na zmiany w zapisach konstytucyjnych. W przypadku Polski dotyczy głównie zgodności polskiej bankowości centralnej z Europejskim Systemem Banków Centralnych (w kwestii celów i zadań banku centralnego). Dla przygotowania Polski do przystąpienia do strefy euro zaplanowano wprowadzenie specjalnych organów administracji państwowej, tj. Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolita Polską, któremu podporządkowane będą Biuro Pełnomocnika Rządu, Narodowy Komitet (Pełnomocnik Rządu oraz Pełnomocnik Zarządu NBP) i Rada Koordynacyjna (Pełnomocnik Rządu i Pełnomocnik Zarządu NBP). Utworzone zostaną również zespoły robocze zajmujące się kwestiami: makroekonomicznymi, dostosowań prawnych, administracji publicznej, systemu finansowego, wdrożenia euro jako środka płatniczego, niefinansowych przedsiębiorstw, ochrony konkurencji i ochrony konsumenta, strategii komunikacyjnej). Przewiduje się trudniejsze warunki makroekonomiczne dotyczące zmniejszenia planowanego przyrostu PKB, osiągnięcie PKB dla wytycznych MTO (średnioterminowy cel budżetowy - -1% PKB), działania zapobiegawcze efektu jo-jo w kwestii finansów publicznych oraz dostosowanie badań empirycznych do realiów polityki ekonomicznej. Dla celów fiskalnych zaplanowano wzmocnienie Krajowych Ram Fiskalnych poprzez wprowadzenie trwałej reguły wydatkowej, zdefiniowanie zakresu sektora w sposób możliwie spójny z unijnymi zasadami klasyfikacji oraz istotne zmiany w procesie budżetowym (zwiększenie roli podejścia top town, wzmocnienie średniookresowych ram budżetowych), ograniczenie form organizacyjno prawnych w sektorze oraz ujednolicenie jego sprawozdawczości, większa koncentracja na analizie całego sektora, przegląd całego sektora oraz opracowanie klasyfikacji budżetowej dla wszystkich jednostek w sektorze Albinowski M. Monitor Konwergencji Nominalnej. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską na kwiecień Warszawa Raport Perspektywa spełnienia przez Polskę kryteriów z Maastricht materiały konferencyjne. [online] [dostępny: :00] [Dostępny w: https://www.mir.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/documents/mf_ pdf] 8

13 ROZDZIAŁ 2 ANALIZA WPŁYWU NOWEGO CZŁONKA STREFY EURO NA JEJ STABILNOŚĆ KURSOWĄ 2.1. Zakres analizy Celem niniejszej analizy jej stworzenie trzech wariantów przystąpienia do strefy euro Polski i jej wpływu na stabilność europejskiej waluty. Państwem, które zostało poddane analizie, a tym samym jego sytuacja jest najbardziej podobna do sytuacji Polski jest Litwa. Decydujące były następujące czynniki: a) data przystąpienia do Unii Europejskiej , b) data przystąpienia Litwy do strefy euro , c) poziom rozwoju społeczno gospodarczego obu państw. Zarówno Polska, jak i Litwa to państwa, które przystąpiły do Unii Europejskiej roku, czyli kiedy miało miejsce największe w historii tej organizacji przyłączenie nowych państw członkowskich. Litwa jest ostatnim krajem, który przystąpił do strefy euro. Wartości europejskiej waluty przedstawiają więc najbardziej aktualną sytuację gospodarczą zarówno strefy euro, jak i całej Unii Europejskiej. Jak wskazują mierniki rozwoju gospodarczego, sytuacja Polski i Litwy jest zbliżona. Pierwszym ze wskaźników wskazującym tę prawidłowość jest PKB per capita mierzone parytetem siły nabywczej. Wartości tego wskaźnika kształtują się następująco: Tab.1 Zestawienie wielkości PKB per capita dla Polski i Litwy na tle Unii Europejskiej liczone według PPS przedstawione procentowo w latach Rok/ PKB per capita Polska Litwa Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 9

14 Przedstawione dane wykazują, że sytuacja Polski i Litwy w roku przystąpienia do Unii Europejskiej była jednakowa i miała podobny przebieg. W przypadku Polski wskaźnik PKB per capita kształtował się progresywnie, natomiast Litwa odnotowała jego znaczny spadek w roku 2009 w stosunku do roku Wskaźnikami poddanymi analizie to zestawiające realizację kryteriów konwergencji przez 3 kolejne lata przed przystąpieniem Litwy do Eurolandu. Wskazano na stabilność cen (inflacja HICP), sytuację finansów publicznych (wprowadzenie procedury nadmiernego deficytu oraz stosunek długu publicznego do PKB). Lata to okres kluczowy dla uczestnictwa Litwy w strefie euro. Nie była ona objęta procedurą nadmiernego deficytu. Odnotowano też znaczny spadek inflacji w roku 2013 w stosunku do roku Z roku na rok wielkość tego wskaźnika sukcesywnie malała. Tab.2. Zestawienie wskaźników konwergencji gospodarczej w latach dla Litwy. Wskaźnik Rok Stabilność cen Inflacja HICP Sytuacja finansów publicznych Kurs walutowy Długoterminowa (średnioroczna) Nadmierny deficyt Nadwyżka/deficyt finansów Dług publiczny ERM II stopa procentowa publicznych brutto 14 Kurs walutowy LIT/euro ,2 Tak -3,2 40,5 Tak 0,0 4, ,2 Tak -2,1 39,4 Tak 0,0 3, ,6 Nie -2,1 41,8 Tak 0,0 3,6 Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu o Konwergencji Europejskiego Banku Centralnego na czerwiec Litwa uczestniczyła w strefie ERM II, dlatego też jej kurs walutowy w stosunku do euro wynosił 0,0. Średnioroczna stopa procentowa kształtowała się degresywnie, co świadczy o pobudzeniu gospodarczym. Dług publiczny kształtował się na względnie tym samym poziomie odnotowywano rokroczne odchylenia o 1 punkt procentowy w stosunku do PKB. Dla porównania Polska nie znajdowała się w tym samym okresie w strefie ERM II. Jej sytuację gospodarczą tych samych latach przedstawia tabela W procentowej relacji do PKB 15 Średnioroczna zmiana procentowa 10

15 Tab.3. Zestawienie wskaźników konwergencji gospodarczej w latach dla Polski. Wskaźnik Rok Stabilność cen Inflacja HICP Sytuacja finansów publicznych Kurs walutowy Długoterminowa (średnioroczna) Nadmierny deficyt Nadwyżka/deficyt finansów Dług publiczny ERM II stopa procentowa publicznych brutto Kurs walutowy PLN/euro ,7 Tak -3,9 55,6 Nie -1,6 5, ,8 Tak -4,3 57,0 Nie -0,3 4, ,6 Tak -5,7 49,2 Nie 0,3 4,2 Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu o Konwergencji Europejskiego Banku Centralnego na czerwiec Kolejne elementy, które oceniają zbieżność sytuacji makroekonomicznej Litwy z Polską to wskaźniki do monitorowania jej nierównowagi. Wyniki zostały przedstawione w Tab. 4. Podzielono je na dwie kategorie: zewnętrzną (inaczej: konkurencyjność) i wewnętrzną. Do tej pierwszej kategorii zaliczają się: saldo obrotów bieżących, realny kurs walutowy, procentowy udział w rynkach eksportowych i wyrażone nominalnie jednostkowe koszty pracy. Do czynników endogenicznej nierównowagi zalicza się: kredyty sektora prywatnego, zobowiązania sektora finansowego, wysokość długu publicznego jako procent PKB oraz stopa bezrobocia. Tab.4. Wskaźniki do monitorowania nierównowagi makroekonomicznej Litwy. Nierównowaga zewnętrzna/konkurencyjność Saldo Udział w obrotów rynkach bieżących eksportowych Realny walutowy kurs efektywny, defilowany HICP Nominalne jednostkowe koszty pracy Nierównowaga wewnętrzna Przepływy Zobowiązania kredytowe sektora sektora finansowego prywatnego Dług publiczny ,0 1,7 24,5-7,7-0,7 8, , ,3-6,7 28,9-4,6-0,3-0, ,5 Stopa bezrobocia ,8 Brak danych 20,8 6,6 Brak danych Brak danych 39 13,5 Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu o Konwergencji Europejskiego Banku Centralnego na czerwiec Na Litwie w latach poziom konkurencyjności ogółem poprawiał się. Niekorzystnie wpływał na niego poziom realnego kursu walutowego, który w 2012 roku 16 j/w 11

16 w stosunku do roku 2011 znacznie zmalał, przyjmując wartość ujemną. Udział w rynkach eksportowych charakteryzował się zmiennością. W 2012 roku jego wartość znacznie wzrosła, natomiast w kolejnym spadła. Wskaźniki nierównowagi wewnętrznej ogółem miały poziom dodatni. Niekorzystnie kształtowały się pomiary długu publicznego. Dodatnie wartości to malejące przepływy kredytowe sektora prywatnego oraz o tożsamej tendencji zobowiązania sektora finansowego. Wskaźnikiem makroekonomicznym pobudzającym gospodarkę (czyt. poziom PKB per capita) była stopa bezrobocia o tendencji malejącej, co oznacza, że zatrudnienie uległo zwiększeniu i umożliwiło przyrost PKB. Analogicznie niniejsza analiza przeprowadzona została dla Polski. Wskaźniki te przedstawia tabela 4. Tab.5. Wskaźniki do monitorowania nierównowagi makroekonomicznej Polski. Nierównowaga zewnętrzna/konkurencyjność Saldo Udział w obrotów rynkach bieżących eksportowych Realny walutowy kurs efektywny Nominalne jednostkowe koszty pracy Nierównowaga wewnętrzna Przepływy Zobowiązania kredytowe sektora sektora finansowego prywatnego Dług publiczny Stopa bezrobocia ,7-11,6 12,2 4,9 7,1 4,3 56 9, ,6 1,3 1,1 4,1 3,4 9,6 56 9, ,3 Brak danych -0,4 Brak danych Brak danych Brak danych 57 10,0 Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu o Konwergencji Europejskiego Banku Centralnego na czerwiec 2014 W przypadku tego kraju udział w rynkach międzynarodowych przyjmował tę samą tendencję. Polska osiągnęła lepszy wynik we wskaźniku mierzącym realny kurs walutowy. Nominalne jednostkowe koszty pracy w przeciwieństwie do Litwy osiągały wartość degresywną, co oznacza, że sytuacja w Polsce pogarszała się. 12

17 2.2 Prezentacja i interpretacja danych Niniejsze dane podzielone zostały na dwa okresy przed przyjęciem na Litwie waluty euro, a jednocześnie występujące w analizie w jej dotychczasowej walucie (LIT) i po jej przyłączeniu. Poddane analizie waluty to litewski lit oraz europejska waluta euro. Kurs mierzony jest na każdy pierwszy przypadający w miesiącu dzień rozliczeniowy. Tab.6. Zestawienie kursów średnich NBP franka szwajcarskiego oraz waluty euro na pierwszy rozliczeniowy dzień miesiąca w okresie od stycznia 2014 do kwietnia Data LIT Delta (LIT) Euro Delta (Euro) 7 stycznia , , lutego , ,0167 4, , marca ,2158-0,0115 4,1978-0, kwietnia ,2096-0,0062 4,1765-0, maja , ,0065 4,199 +0, czerwca ,1977-0,0184 4,1355-0, lipca , ,0057 4,155 +0, sierpnia , ,0097 4, , września , ,0062 4, , października ,2104-0,0089 4,1792-0, listopada , ,0121 4, , grudnia ,2103-0,0122 4,1788-0, stycznia ,2103 4, ,129 1 lutego ,1762-0, marca ,1559-0, kwietnia ,0665-0,0894 Źródło: opracowanie własne na podstawie kursów NBP 13

18 Kurs litewskiej waluty bezpośrednio przed wprowadzeniem euro malał. Tendencję tę prezentuje poniższy wykres. Wskaźnik ten osiągnął najniższą wartość w czerwcu W tym też okresie Komisja Europejska zdecydowała, że Litwa spełnia wszystkie przesłanki ku przyjęciu waluty euro. 1,23 1,225 1,22 1,215 1,21 1,205 1,2 1,195 1,19 1,185 1,18 Wykres 2. Miesięczna amplituda wahań kursu waluty litewskiej w roku Źródło: opracowanie własne Inna zależność cechowała wahania kursu euro. W okresie analizowanych szesnastu miesięcy największą wartość odnotowano w lutym 2015 roku. Interpretować można to jako wzrost wartości spowodowany efektem świeżości wynikający z przystąpienia do strefy euro nowego kraju. Uwzględniając inne czynniki jak kontrowersje wobec członkostwa Grecji w strefie euro takowy przyrost świadczy o globalnym umocnieniu pozycji waluty europejskiej. Prawidłowość tę przedstawia wykres 3. 14

19 4,35 4,3 4,25 4,2 4,15 4,1 4,05 4 3,95 3,9 Wykres 3. Miesięczna amplituda wahań kursu waluty europejskiej od stycznia 2014 do kwietnia Źródło: opracowanie własne 2.3. Wnioski Przystąpienie Litwy jako dziewiętnastego członka strefy euro - miało pozytywny wpływ na kurs waluty europejskiej, a w perspektywie długookresowej na sytuację społeczno - gospodarczą Unii Europejskiej. Nie jest możliwa analiza wpływu członka Polski jako nowego członka strefy euro, ponieważ jest ona objęta derogacją. Ponadto w kontekście kryteriów konwergencji jest ona obciążona procedurą nadmiernego deficytu, a przystąpienie do strefy ERM II jest perspektywą długookresową. Podsumowując, waluta euro oraz litewski lit są skorelowane wcześniejszym członkostwem Litwy w strefie ERMII. Obserwując proces jej członkostwa w niej stwierdzić można, że przystąpienie do strefy euro nastąpiło zgodnie z kryteriami konwergencji. Spadki wartości wskaźników nie wpływały destrukcyjnie na gospodarkę miały charakter krótkotrwały. 15

20 ROZDZIAŁ 3 GOTOWOŚĆ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW DO PRZYJĘCIA WALUTY EURO BADANIA EMPIRYCZNE 3.1. Zakres i cel badań Przedmiotem przeprowadzonego badania naukowego jest przedstawienie korzyści i zagrożeń wynikających z członkostwa w strefie euro z perspektywy polskich przedsiębiorców oraz identyfikacja zależności między decyzjami unijnymi a ich wpływem na badaną grupę. Celem badawczym jest odpowiedzenie na pytanie, czy polskie przedsiębiorstwa są gotowe na przeprowadzanie transakcji w europejskiej walucie, czy uwzględniają one, że Polska ma obowiązek przyjęcia europejskiej waluty oraz ocenę aktywności państwa w zakresie informowania o stanie procesu integracji. Hipoteza badania naukowego brzmi: polscy przedsiębiorcy są gotowi na przyjęcie waluty euro oraz wynikających z niego konsekwencji, a organy odpowiedzialne za konwergencję są skuteczne w informowaniu o jej etapach. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety, który zawierał 12 pytań dotyczących działalności przedsiębiorców. Zgodnie z metodologią badania podzielono je na trzy analityczne grupy dotyczące: a) funkcjonowania państwa i organów unijnych w obszarze ostatniego etapu integracji europejskiej (3 pytania) b) bieżącej działalności przedsiębiorstw (5 pytań), c) działalności przedsiębiorstw opartej na ich strategii uwzględniającej dokonywanie transakcji w walucie euro (4 pytania). Docelowa grupa badawcza to przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie całej Polski. Badanie przeprowadzono w miesiącach luty kwiecień 2015 roku. 16

21 Przegląd ostatnich badań Ostatnie badanie przeprowadzone w kwietniu bieżącego roku przez Instytut Keralla o tożsamej tematyce wśród małych i średnich przedsiębiorców wysnuwa wnioski, że polscy przedsiębiorcy są sceptyczni wobec waluty euro. Zapytano ich, czy waluta euro wpłynie pozytywnie, negatywnie lub neutralnie na ich działalność. Około 30% z nich udzieliło odpowiedzi neutralnej, nie opowiadając się pozytywnie i negatywnie, co świadczy o nieosadzeniu w strategii przedsiębiorstwa perspektywy integracji unijnej. Około 19% badanych opowiedziało się raczej pozytywnie, natomiast blisko 15% udzieliło odpowiedzi raczej negatywnie. Kolejna odpowiedź na zadane pytanie wysnuwa wnioski, że przedsiębiorcy w kwestii wprowadzenia waluty euro są negatywnie nastawieni do pełnej integracji europejskiej. Najczęściej udzielaną odpowiedzią na pytanie: Czy Polska powinna przystąpić do strefy euro? było zdecydowanie nie (37%) Wyniki przeprowadzonych badań Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski otrzymali kwestionariusz ankiety, której pytania podzielono według tematyki na trzy kategorie. Pierwszą z nich było skuteczność funkcjonowania administracji państwowej i organów unijnych w obszarze ostatniego etapu integracji europejskiej. Odpowiedzi na pytania kształtowały się w sposób przedstawiony poniżej. Tab.7. Wyniki badania w kategorii Skuteczność funkcjonowania administracji państwowej i organów unijnych w obszarze ostatniego etapu integracji europejskiej. Lp. Pytanie TAK NIE 1. Czy uważają Państwo, że Polska powinna przystąpić do strefy euro? 26,7% 76,7% 2. Czy zauważyli Państwo, że działania organów decyzyjnych Unii Europejskiej mają wpływ na 79,3% 20,7% Państwa działalność? 3. Czy czują się Państwo dostatecznie poinformowani ze wszystkich możliwych źródeł o zagrożeniach i szansach wynikających z przyjęcia waluty euro w Polsce? 40% 60% źródło: opracowanie własne 17 Portal Biznes.onet.pl [online] [dostępny: :00] [Dostępny w: 17

Marta Agnieszka Kroczek

Marta Agnieszka Kroczek Marta Agnieszka Kroczek Preferencje i poziom wiedzy polityków Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości dotyczące korzyści i kosztów wprowadzenia waluty euro w Polsce Praca dyplomowa Promotor:

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny Studia podyplomowe: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Joanna Beksiak nr albumu: 9355008 Proces dochodzenia do wspólnej waluty przez

Bardziej szczegółowo

Korzyści i koszty wynikające z wprowadzenia euro w Polsce

Korzyści i koszty wynikające z wprowadzenia euro w Polsce Barbara Galimska Korzyści i koszty wynikające z wprowadzenia euro w Polsce Praca dyplomowa Promotor: dr Paweł Szudra Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia wybranych państw strefy euro w procesie wdrażania nowej waluty

Doświadczenia wybranych państw strefy euro w procesie wdrażania nowej waluty Beata Kmiecik Doświadczenia wybranych państw strefy euro w procesie wdrażania nowej waluty Praca dyplomowa Promotor: dr Zbigniew Binek Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008

RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 WPROWADZENIE STRUKTURA ANALIZY STAN KONWERGENCJI GOSPODARCZEJ PODSUMOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW PL RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 WPROWADZENIE W 2008 roku wszystkie

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kaczor Konrad Soszyński

Tomasz Kaczor Konrad Soszyński Tomasz Kaczor Konrad Soszyński Analiza konsekwencji napływu środków UE na sytuację makroekonomiczną, poziom kursu walutowego i perspektywy wypełnienia kryteriów konwergencji Raport opracowano w: PREVISION

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r.

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Warszawa, 2009 Autor: Zespół analityków NBP Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Projekt graficzny: NBP Skład i druk: NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału...

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału... Warszawa, 2009 2 Spis treści Wprowadzenie.................................... 7 Cel i struktura Raportu.............................. 8 Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji.......

Bardziej szczegółowo

Euro Wspólna waluta europejska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2011

Euro Wspólna waluta europejska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2011 Euro Wspólna waluta europejska Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2011 Niniejsza broszura jest uaktualnioną i zmodyfikowaną przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

Wpływ akcesji Polski do strefy euro na przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Wpływ akcesji Polski do strefy euro na przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych Warszawa, dn. 29 grudnia 2008 roku Mgr Rafał Jarosz Wpływ akcesji Polski do strefy euro na przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych 1. Geneza wspólnej waluty w ramach funkcjonowania Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2007 roku wszystkie publikacje EBC będą przedstawiały motyw z banknotu 20. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2007 Adres Kaiserstrasse 29

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2012 ROKU W A R S Z A W A 2 0 1 3 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2012 roku Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy integracji walutowej

Teoretyczne podstawy integracji walutowej Teoretyczne podstawy integracji walutowej Rozdział 2 Teoretyczne podstawy integracji walutowej Grzegorz Tchorek 1 2.1. ROLA KURSU WALUTOWEGO W UNII WALUTOWEJ W literaturze przedmiotu teoria integracji

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO PRACA DYPLOMOWA

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO PRACA DYPLOMOWA WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo

Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych

Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych Grzegorz Nosiadek Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych POLSKA A EURO W PERSPEKTYWIE CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ Wstęp U progu transformacji polskiej gospodarki na początku lat 90. pojawił

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 291. Janusz Bilski, Małgorzata Janicka, Marcin Konarski. Warszawa, 2013 r.

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 291. Janusz Bilski, Małgorzata Janicka, Marcin Konarski. Warszawa, 2013 r. MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 91 Integracja rynków walutowych wybranych krajów Europy Środkowej z rynkiem euro w perspektywie ich przystąpienia do ERM II i Unii Gospodarczo-Walutowej Janusz Bilski, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

E U R O S Y S T E M E U R O P E J S K I S Y S T E M B A N K Ó W C E N T R A L N Y C H

E U R O S Y S T E M E U R O P E J S K I S Y S T E M B A N K Ó W C E N T R A L N Y C H EURO PEJSK I BANK CENTRALNY E U R O S Y S T E M E U R O P E J S K I S Y S T E M B A N K Ó W C E N T R A L N Y C H SPIS TREŚCI 2 Przedmowa prezesa Europejskiego Banku Centralnego 3 1. Droga do unii gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R Ó W NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE

M I N I S T R Ó W NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE R A D A M I N I S T R Ó W U S T A W A B U D Ż E T O W A NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE Warszawa, wrzesień 2014 SPIS TREŚCI Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

Bardziej szczegółowo

3.1. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY, EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH I EUROSYSTEM

3.1. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY, EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH I EUROSYSTEM Europejski Bank Centralny Rozdział 3 Europejski Bank Centralny Ryszard Kokoszczyński 1 3.1. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY, EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH I EUROSYSTEM Przedstawione w rozdziale pierwszym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI REZERWAMI DEWIZOWYMI

ZARZĄDZANIE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI REZERWAMI DEWIZOWYMI KBF-4101-03-00/2013 Nr ewid.14/2014/ P/13/041/KBF Informacja o wynikach kontroli ZARZĄDZANIE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI REZERWAMI DEWIZOWYMI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania kryzysem w obszarze polityki budżetowej w unii gospodarczej i walutowej

Instrumenty zarządzania kryzysem w obszarze polityki budżetowej w unii gospodarczej i walutowej Ewa Latoszek, Kamil Sacharski* Instrumenty zarządzania kryzysem w obszarze polityki budżetowej w unii gospodarczej i walutowej wstęp Jeszcze nie tak dawno utworzenie strefy euro uznawano za jedno z największych

Bardziej szczegółowo

1 J. Kundera, Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 7.

1 J. Kundera, Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 7. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo