Powi zania kursu walutowego i wymiany handlowej Polski Relationship between exchange rate and Polish trade

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powi zania kursu walutowego i wymiany handlowej Polski Relationship between exchange rate and Polish trade"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 213 dr Grzegorz Przekota dr Agnieszka Lisowska Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych Powi zania kursu walutowego i wymiany handlowej Polski Relationship between exchange rate and Polish trade Streszczenie: Przeprowadzone badania dotycz zwi zku pomi dzy kursem walutowym a poziomem wymiany handlowej Polski. Analizowano dane miesi czne za okres stycze 2 - grudzie 211. W wyniku bada ustalono, e zwi zek pomi dzy kursem walutowym a poziomem wymiany towarowej nie ma prostej postaci zale no ci korelacyjnej. Jednak ustalono, e w kszta towaniu wymiany towarowej i us ug rola dolara jest dominuj ca nad euro. Ponadto przyczynowo zale no ci wymiana towarowa kurs walutowy ma charakter dwustronny. S owa kluczowe: kurs walutowy, wymiana handlowa, korelacja, przyczynowo Abstract: The study relate the relationship between the exchange rate and the level of Polish trade. Analyzed monthly data for the period January 2 - December 211. The research found that the relationship between the exchange rate and the level of trade is not based on a simple correlation. However, it was found that in the formation of trade is the dominant role of the dollar over the euro. In addition, causality the trade - the exchange rate is bilateral. Key words: exchange rate, trade, correlation, causation Wst p Wspó cze nie na d ugoterminowy rozwój gospodarczy istotny wp yw wywiera internacjonalizacja gospodarki. Zastosowanie odpowiednich instrumentów stymuluj cych dzia alno krajowych przedsi biorstw-eksporterów przy jednoczesnym zachowaniu zasad wolnego handlu i uczciwej konkurencji wobec podmiotów zagranicznych obecnych na rynku krajowym stanowi fundament dla wzrostu gospodarczego 1. Prawid owy rozwój przedsi biorstw oraz gospodarek utrudniaj takie zaburzenia jak polityka protekcjonistyczna obni aj ca konkurencyjno towarów importowanych wobec krajowych oraz polityka wspierania eksportu, np. poprzez dumping czy subwencjonowanie 1 M. Nowik, Teoretyczne aspekty realizacji proeksportowej strategii rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wroc awiu, Wroc aw 29, s. 23.

2 22 G. Przekota, A. Lisowska eksportu. W sytuacji, kiedy ród o zniekszta ce stanowi otoczenie mi dzynarodowe i powodowane s one przez polityk gospodarcz innych pa stw na wiecie, mo liwo ci oddzia ywania jednego pa stwa na zak ócenia mechanizmu rynkowego w gospodarce wiatowej s nik e 2. Polityka eksportowa, pojmowana w szerszym uj ciu, powinna prowadzi do wzrostu gospodarczego, przy zachowaniu wewn trznej i zewn trznej równowagi, poprzez rozwój eksportu. Za o enie rozwoju gospodarczego przez rozwój eksportu nie jest bezzasadne, teorie handlu mi dzynarodowego wskazuj na silne powi zanie pomi dzy zwi kszeniem eksportu a wzrostem poziomu dobrobytu w danym kraju. Eksport ujmowany jest jako czynnik popytotwórczy, powoduj cy wzrost produkcji, zatrudnienia oraz dochodów uzyskiwanych przez krajowe podmioty gospodarcze. Przek ada si to w dalszej kolejno ci na wzrost wynagrodze czynników produkcji (w tym p ac), w a cicieli przedsi biorstw oraz na wy sze wp ywy do bud etu. Eksport w sposób nominalny wp ywa tak e na warto PKB wytworzonego w kraju, gdy sk ada si ono z warto ci wytworzonych w kraju dóbr inwestycyjnych i konsumpcyjnych oraz nadwy ki eksportu nad importem (dodatnie saldo bilansu handlowego) 3. Wahania kursu walutowego w istotny sposób wp ywaj na wyniki finansowe przedsi biorstw. Z jednej strony os abienie waluty korzystne jest dla eksporterów, a umocnienie dla importerów, jednak z drugiej strony tylko stabilny kurs umo liwia podejmowanie racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Tymczasem kurs walutowy ka dej waluty zale y od wielu czynników o z o- onym charakterze. W ród nich wa n rol odgrywaj czynniki zwi zane z dzia alno ci gospodarcz przedsi biorstw, wymian kapita u, migracjami ludno ci czy te spekulacj. Nale y jednak zauwa y, i w ostatnich latach wa n rol odgrywa równie integracja pa stw, a z ni zwi zana integracja gospodarek. Szczególnie widoczne jest to w Europie, gdzie euro staje si walut dominuj c. Kszta towanie si kursów walut na globalnym rynku jest zwi zane z polityk monetarn pa stwa 4, a prowadzone badania empiryczne wskazuj na jedynie krótkookresowy wp yw czynników makroekonomicznych, nawet je li te podlegaj znacznym wahaniom 5. W praktyce oznacza to mo e silny wp yw walut gospodarek uznawanych za silniejsze na kursy walut krajów o mniej rozwini tej gospodarce. W przypadku pa stw nale cych do Unii Europejskiej, a nie b d cymi w strefie euro oznacza to mo e podporz dkowanie kursów ich walut walucie europejskiej 6. 2 M. Domiter, Eksport w doktrynie i polityce gospodarczej na tle procesów liberalizacyjnych i integracyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wroc awiu, Wroc aw 28, s H. Treder, Podstawy handlu zagranicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk 23, s J. Frenkel, A Monetary Approach to the Exchange Rate: Doctrinal Aspects and Empirical Evidence, Scandinavian Journal of Economics, 1978, Vol. 78, No. 2, s R. Flood, A. Rose, Fixing the Exchange Rate Regime: A Virtual Quest for Fundamentals, Journal of Monetary Economics, 1995, Vol. 36, s F. Ravenna, The European Monetary Union as a Commitment Device for New EU Member States, European Central Bank, Working Paper No. 516, Frankfurt/Main 25, s. 26. Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)213 ZN nr 99

3 Powi zania kursu walutowego i wymiany handlowej Polski 23 Bior c pod uwag powy sze spostrze enia uznano za celowe okre- lenie wp ywu kursu walutowego na poziom eksportu oraz importu towarów i us ug. Analizowane dane obejmuj : Saldo obrotów towarowych, Eksport towarów, Import towarów, Saldo us ug, Analizowane szeregi by y szeregami miesi cznymi. Badano wp yw kursu euro i dolara na te zmienne w okresie stycze 2 grudzie 211. Metoda analizy W pierwszej cz ci badawczej okre lono zale no ci pomi dzy kursami walut a danymi dotycz cymi eksportu i importu w ca ym okresie. Dokonano tego przy u yciu wspó czynnika korelacji liniowej Pearsona. Jednak jak wskazuje praktyka badawcza wyniki te mog nie by wiarygodne z uwagi na takie cechy jak niestacjonarno i heteroscedastyczno niektórych szeregów czasowych. Wi ksze mo liwo ci analityczne od analizy korelacji daj modele autoregresyjne odwo uj ce si do koncepcji integracji i kointegracji, które to zastosowano w drugiej cz ci badawczej. Pocz tkowa analiza obejmuje okre lenie stopnia integracji szeregów czasowych. W tym zakresie wykorzysta mo na szereg testów statystycznych, np. test ADF czy test Phillipsa- Perrona. Kolejnym etapem analizy mo e by badanie przyczynowo ci. Badanie przyczynowo ci oparto tutaj na te cie Grangera. Bior c pod uwag dwuwymiarowy model VAR: x t = a 1 + a 1.1 x t a 1.k x t-k + b 1.1 y t b 1.k y t-k, (1) y t = a 2 + a 2.1 x t a 2.k x t-k + b 2.1 y t b 2.k y t-k, (2) weryfikuje si hipotez zerow postaci: H : b 1.1 =... = b 1.k =, (3) która oznacza, i y nie jest przyczyn x, i y mo e by wyeliminowane z równania (1), gdy nie zwi ksza istotnie warto ci prognostycznych tego modelu. Zauwa y nale y, i moc testu Grangera dla zmiennych niestacjonarnych zachowana jest tylko w przybli eniu, dlatego te przed jego zastosowaniem przeprowadzono testy stacjonarno ci. Ostatnim elementem analizy by a konstrukcja modeli VAR oraz okre lenie takich w a ciwo ci jak si a reakcji na impuls. Dane empiryczne W analizowanym okresie wyst powa wzrostowy trend eksportu i importu, co oznacza coraz silniejsze otwieranie si gospodarki na rynki zewn trzne i mo e by traktowane jako wska nik rozwoju przedsi biorstw krajowych, zarówno eksporterów, jak i importerów. Jednocze nie warto za- ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)213

4 24 G. Przekota, A. Lisowska uwa y, i saldo wymiany towarowej w przewa aj cej cz ci badanego okresu jest ujemne, a saldo wymiany us ug dodatnie. W tabeli 1 dodatkowo zaprezentowano wska niki dynamiki eksportu i importu towarów oraz us ug. Okazuje si, i wp ywy z wymiany z zagranic w badanym okresie ros y szybciej ni wydatki, eksport towarów wzrasta miesi cznie rednio o,2 punktu procentowego szybciej ni import towarów, a przychody z us ug o,19 punktu procentowego szybciej ni rozchody. Poziom zmienno ci warto ci badanych pozycji bilansu by zbli ony, chocia warto zauwa y, i dla wp ywów by wy szy ni dla wydatków. Tabela 1. Dynamika wymiany towarów i us ug Wyszczególnienie Dynamika Wsp. zm. Eksport,98% 34,8% Import,78% 32,% Przychody 1,3% 33,6% Rozchody,84% 28,4% ród o: obliczenia w asne na podstawie danych NBP. Z otówka w badanym okresie zachowywa a si stosunkowo stabilnie, szczególnie w porównaniu do euro, gdy poziom zmienno ci dla kursu euro wyniós 8,7%, a dla dolara 18,2%. Co mo e wiadczy o znacznym wp ywie euro na polsk walut. Analiza korelacji W pierwszej cz ci badawczej przeprowadzono prost analiz korelacji pomi dzy zmiennymi dotycz cymi wymiany z zagranic i kursem walutowym. Wyniki zamieszczono w tabeli 2. Okazuje si, i kurs euro ma bardzo s abe znaczenie w kszta towaniu poziomu eksportu i importu towarów i us ug. Inaczej jest w przypadku kursu dolara. Tutaj zwi zek jest wyra nie silniejszy. Warto odnotowa, i mimo ró nej si y zale no ci, kierunki s takie same. Okazuje si, i w badanym okresie zwi kszonej wymianie z zagranic, zarówno w zakresie eksportu, jak i importu towarzyszy o rednio umocnienie si z otówki. Zgodnie ze spostrze eniami teoretycznymi taka sytuacja powinna oznacza wi ksz op acalno importu tymczasem dynamika eksportu mimo niekorzystnych zmian kursu walutowego jest wi ksza. Tabela 2. Wspó czynniki korelacji Wyszczególnienie Kurs 1 EUR Kurs 1 USD Eksport -,237 -,8764 Import -,1117 -,8886 Saldo obrotów towarowych,4732,1344 Przychody -,1394 -,7799 Rozchody -,151 -,8211 Saldo us ug -,1655 -,4352 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)213 ZN nr 99

5 Powi zania kursu walutowego i wymiany handlowej Polski 25 Ciekaw sytuacj obserwujemy w zakresie korelacji kursu walutowego z saldem obrotów towarowych oraz saldem us ug. Pierwsza charakteryzuje si dodatnim kierunkiem, a druga ujemnym. Bior c pod uwag niekorzystne dla eksporterów zmiany kursu walutowego spodziewa si mo na by o tutaj zale no ci ujemnej. Omawiana sytuacja mo e oznacza, i kurs walutowy jest wa nym czynnikiem kszta tuj cym poziom wymiany z zagranic, gdy w bezpo redni sposób wp ywa na wynik finansowy przedsi biorstwa dokonuj cego wymiany, jednak nie jest to czynnik najwa niejszy. Analiza stacjonarno ci W cz ci teoretycznej wskazano, i w pewnych sytuacjach badanie korelacji mo e okaza si zawodne, dlatego te zdecydowano si na pog bienie analizy o badanie stacjonarno ci szeregów czasowych. Wed ug koncepcji stacjonarno ci, tylko badanie szeregów stacjonarnych daje wyniki wiarygodne. Wyniki testów stacjonarno ci zamieszczono w tabeli 3. Tabela 3. Poziom istotno ci testu stacjonarno ci Phillipsa-Perrona. I() I(1) Wyszczególnienie bez trendu bez trendu trend i sta a i sta ej i sta ej trend i sta a Eksport,931,,, Import,9149,5,, Saldo obrotów towarowych,61,36,, Przychody,9978,38,, Rozchody,9724,,, Saldo us ug,48,,,1 Kurs 1 EUR,6129,5179,, Kurs 1 USD,2742,288,, Obja nienia: I() test stacjonarno ci poziomów warto ci szeregów czasowych, I(1) test stacjonarno ci pierwszych ró nic warto ci szeregów czasowych. Wyniki testu stacjonarno ci zale a y od przyj tego schematu post powania oraz od rodzaju testu. Niestety badane szeregi s stosunkowo krótkie i stosowane powszechnie testy dawa y odmienne rezultaty. W tabeli 3 zaprezentowano wyniki testu Phillipsa-Perrona, który w wersji bez trendu i sta ej nie pozwala na uznanie szeregów czasowych eksportu i importu towarów oraz us ug za stacjonarne, tymczasem w wersji z trendem i sta ju tak. Szeregi kursów walutowych w obydwu wersjach testu okazuj si niestacjonarne. Test Phillipsa-Perrona wskazuje na stacjonarno pierwszych ró nic warto ci badanych szeregów czasowych. Test ADF by bardziej rygorystyczny i cz ciej ni w przypadku testu Phillipsa-Perrona hipotezy o niestacjonarno ci nie mo na by o odrzuci, nawet dla pierwszych ró nic. Zatem ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)213

6 26 G. Przekota, A. Lisowska analiza powi za pomi dzy tymi szeregami nie jest prosta, gdy ich wewn trzna konstrukcja jest ró na. Bior c pod uwag powy sze spostrze enia oraz wyniki testowania stacjonarno ci zrezygnowano z badania kointegracji, a wykorzystano jedynie test przyczynowo ci Grangera oraz model VAR. Test Grangera Z uwagi na fakt, i z jednej strony kurs walutowy mo e determinowa poziom wymiany z zagranic, a z drugiej strony to wymiana z zagranic mo- e wp ywa na poziom kursu walutowego, test przyczynowo ci Grangera przeprowadzono w czterech uk adach: 1. Warto ci szeregów czasowych: przyczyna kurs walutowy, skutek wymiana z zagranic. 2. Warto ci szeregów czasowych: skutek kurs walutowy, przyczyna wymiana z zagranic. 3. Pierwsze ró nice warto ci szeregów czasowych: przyczyna kurs walutowy, skutek wymiana z zagranic. 4. Pierwsze ró nice warto ci szeregów czasowych: skutek kurs walutowy, przyczyna wymiana z zagranic. Nale y zauwa y, i ze wzgl du na problemy z ustaleniem stacjonarno ci badanych szeregów czasowych poziom istotno ci testu Grangera przynajmniej dla dwóch pierwszych uk adów jest zachowany tylko w przybli- eniu. W modelu VAR opisanym równiami 1 i 2 brano pod uwag dwa opó nienia. Wyniki dla wi kszej liczby opó nie by y podobne. Test Grangera dla warto ci szeregów czasowych wskazuje, i kurs dolara jest przyczyn wymiany towarów i us ug, jednocze nie eksport i import towarów jest przyczyn kursu walutowego. Oznacza to, i w modelu poziomu wymiany towarów i us ug kurs dolara przyczynia si do lepszego wyja nienia tego zjawiska. I odwrotnie w modelu kursu dolara tak rol pe ni poziom eksportu i importu. Brak jest tutaj podobnych w a ciwo ci w przypadku kursu euro. Tabela 4. Test Grangera warto ci szeregów czasowych, kurs walutowy jako przyczyna wymiany Skutek Przyczyna EUR USD Eksport,2959,75 Import,3291,2 Saldo obrotów towarowych,538,984 Przychody,7369,137 Rozchody,8123,261 Saldo us ug,5116,37 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)213 ZN nr 99

7 Powi zania kursu walutowego i wymiany handlowej Polski 27 Tabela 5. Test Grangera warto ci szeregów czasowych, kurs walutowy jako skutek wymiany Przyczyna Skutek EUR USD Eksport,24, Import,1243,3 Saldo obrotów towarowych,1741,618 Przychody,2389,29 Rozchody,7476,1679 Saldo us ug,4232,711 Wyniki dla pierwszych ró nic warto ci szeregów czasowych s inne. Okazuje si, i zmiany w wymianie towarowej s przyczyn zmiany kursu euro, ponadto zmiany eksportu s przyczyn kursu dolara. Brak jest wyra nego wp ywu zmiany kursu walutowego na zmiany w wymianie towarowej. Tabela 6. Test Grangera pierwsze ró nice warto ci szeregów czasowych, kurs walutowy jako przyczyna wymiany Skutek Przyczyna EUR USD Eksport,1167,1 Import,2645,217 Saldo obrotów towarowych,234,4185 Przychody,6977,548 Rozchody,6737,492 Saldo us ug,946,194 Tabela 7. Test Grangera pierwsze ró nice warto ci szeregów czasowych, kurs walutowy jako skutek wymiany Przyczyna Skutek EUR USD Eksport,48,126 Import,392,134 Saldo obrotów towarowych,452,2291 Przychody,1357,677 Rozchody,619,422 Saldo us ug,3621,9321 Generalnie wyniki testu Grangera wskazuj, i zwi zek w poziomie i przyro cie wymiany towarowej i us ug z kursem walutowym nie jest prostym zwi zkiem korelacyjnym, który mo e by rozpatrywany bezpo rednio. Czynników kszta tuj cych poziom wymiany oraz kurs walutowy jest na tyle du o, ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)213

8 28 G. Przekota, A. Lisowska e proste modele okazuj si ma o przydatne. Jednak niew tpliw ich zalet jest wskazanie zale no ci o przyczynowo ci dwustronnej. Model VAR i funkcja odpowiedzi na impuls W zwi zku z podstawowym celem pracy, jakim jest okre lenie wp ywu kursu walutowego na poziom wymiany handlowej, skonstruowano dwa modele VAR dotycz ce przyrostów warto ci: d(eksport) oraz d(import). Kolejno zmiennych ustalono zgodnie z wynikami testu Grangera. W modelach na podstawie kryterium Schwarza przyj to dwa opó nienia. W pracy pokazano warto ci funkcji odpowiedzi na impuls zwi zanej z tymi modelami. 25 mln z Reakcja d(eksport),12 z /USD Reakcja 2, d(eksport) miesi c 9 1 Rysunek 4. Funkcje odpowiedzi na impuls w modelu d(eksport) ród o: opracowanie w asne.,8,6,4,2 -,2 -,4 d(eksport) miesi c Z przedstawionych wykresów funkcji odpowiedzi na impuls wynika kilka ciekawych faktów. Zauwa y mo na, i w pierwszym miesi cu po zaistnieniu impulsu w uk adzie przyrost wymiany towarowej przyrost kursu walutowego obserwuje si reakcj tylko na w asn zmian. Jedynie przyrost kursu USD s abo reaguje na przyrost eksportu. Reakcja zmiennej na impuls ze strony drugiej zmiennej uk adu nast puje w drugim miesi cu. Zauwa y mo na, i os abienie si z otówki powoduje wzrost eksportu w drugim miesi cu po zaistnieniu impulsu, podobnie zachowuje si import, ale to mo e by oddzia ywanie po rednie np. przez eksport. Natomiast wzrost eksportu powoduje do silny spadek warto ci z otówki w trzecim miesi cu po zaistnieniu impulsu. Podobny kszta t ma reakcja zmiany ceny dolara na zmiany importu, ale jest ona s absza, mo e by zatem równie po rednia. Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)213 ZN nr 99

9 Powi zania kursu walutowego i wymiany handlowej Polski 29,12 z /USD Reakcja 25 mln z Reakcja d(import),1,8,6,4,2 -,2 -,4 d(import) miesi c Rysunek 5. Funkcje odpowiedzi na impuls w modelu d(import) ród o: opracowanie w asne. W zwi zku z tym, i reakcje w omawianych modelach s podobne, tylko ró ni si si warto po czy eksport z importem i sprawdzi, jakie nast puj reakcje w uk adzie d(saldo obrotów towarowych). Przedstawiono je na rysunku d(import) miesi c 12 mln z Reakcja d(saldo),12 z /USD Reakcja Rysunek 6. Funkcje odpowiedzi na impuls w modelu d(saldo obrotów towarowych) ród o: opracowanie w asne. Najwa niejsze informacje, które mo na odczyta z prezentowanych funkcji odpowiedzi na impuls, dotycz si y reakcji zmiany salda obrotów towarowych na skutek zmiany kursu walutowego, która pojawia si w drugim miesi cu i której kierunek jest zgodny z oczekiwaniami, tzn. os abienie z otówki negatywnie wp ywa na saldo obrotów towarowych. Z drugiej strony wzrost salda powoduje os abienie z otówki w trzecim miesi cu. Podsumowanie d(saldo) miesi c Przeprowadzone badania wskazuj, i zwi zek pomi dzy kursem walutowym a poziomem wymiany towarowej nie ma prostej postaci zale no ci korelacyjnej. Podejrzewa mo na, i liczba czynników wp ywaj cych na te zmienne jest na tyle du a i istotna, i rozpatrywanie wzajemnych prostych zale no ci mo e dawa myl ce rezultaty.,1,8,6,4,2 -,2 -,4 d(saldo) miesi c ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)213

10 21 G. Przekota, A. Lisowska Przeprowadzone badania wskaza y jednak na kilka wa nych kwestii, w ród których wymieni mo na chocia by stwierdzenie, i w kszta towaniu wymiany towarowej i us ug rola dolara jest dominuj ca nad euro. Ponadto przyczynowo zale no ci wymiana towarowa kurs walutowy ma charakter dwustronny. Praktycznie najwa niejszym wynikiem bada jest stwierdzenie, i potrzeba od dwóch do trzech miesi cy, aby rynek zareagowa na zmiany wywo ane przyrostem salda lub kursem walutowym. Oczywi cie potrzeba tutaj bardziej szczegó owych bada, ale jest to problem, który warto rozstrzygn, gdy pozwoli to przedsi biorcom lepiej zrozumie kszta towanie si kursu walutowego, a przez to na osi ganie lepszych wyników finansowych. Bibliografia Domiter M., Eksport w doktrynie i polityce gospodarczej na tle procesów liberalizacyjnych i integracyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wroc awiu, Wroc aw 28. Flood R., Rose A., Fixing the Exchange Rate Regime: A Virtual Quest for Fundamentals, Journal of Monetary Economics, 1995, Vol. 36. Frenkel J., A Monetary Approach to the Exchange Rate: Doctrinal Aspects and Empirical Evidence, Scandinavian Journal of Economics, 1978, Vol. 78, No. 2. Nowik M., Teoretyczne aspekty realizacji proeksportowej strategii rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wroc awiu, Wroc aw 29. Ravenna F., The European Monetary Union as a Commitment Device for New EU Member States, European Central Bank, Working Paper No. 516, Frankfurt/Main 25. Treder H., Podstawy handlu zagranicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk 23. Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)213 ZN nr 99

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych nr 52 2012 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012 * MAKROEKONOMICZNE DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU WALUTOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH W POLSCE WST P Globalne rynki finansowe

Bardziej szczegółowo

Cz 5: STAN OBECNY I PRZEMIANY POLSKIEJ GOSPODARKI

Cz 5: STAN OBECNY I PRZEMIANY POLSKIEJ GOSPODARKI Cz 5: STAN OBECNY I PRZEMIANY POLSKIEJ GOSPODARKI mgr Agnieszka Szczepkowska Katedra Koniunktury Gospodarczej Akademia Ekonomiczna w Poznaniu mgr Lech Wojciechowski Katedra Mikroekonomii Akademia Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Tendencje upad o ci przedsi biorstw w Polsce i Irlandii w latach 2007-2010 Corporate bankruptcies in Poland and Ireland in 2007-2010

Tendencje upad o ci przedsi biorstw w Polsce i Irlandii w latach 2007-2010 Corporate bankruptcies in Poland and Ireland in 2007-2010 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr hab. Grzegorz Go biowski, prof. WSFiZ Wy sza Szko a Finansów i Zarz dzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochron zdrowia w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu

Wydatki na ochron zdrowia w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 1 (41), t. 2: 174 192 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.41.11 Wydatki na ochron zdrowia w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Skutki kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii

Skutki kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii Studia i Materia y, 2013 (16): 91 102 ISSN 1733-9758, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1733-9758.2013.16.6 Skutki kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii Tomasz Lechowicz * Trwaj cy w latach 1995 2007

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Sylwester Kozak Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Czynniki wp ywaj

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju rynku finansowego po kryzysie Directions of development of financial market after crisis

Kierunki rozwoju rynku finansowego po kryzysie Directions of development of financial market after crisis Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski Politechnika Warszawska, Wydzia Zarz dzania dr in.

Bardziej szczegółowo

KRYZYS FINANSÓW PUBLICZNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

KRYZYS FINANSÓW PUBLICZNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 32 Piotr Szkudlarek Uniwersytet Szczeci ski KRYZYS FINANSÓW PUBLICZNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ Streszczenie W artykule skupiono si na jednym z kluczowych

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness of companies and sources of competitiveness advantage

Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness of companies and sources of competitiveness advantage ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Marcel Kamba-Kibatshi Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie Kszta

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Krzysztof Firlej 1 Katedra Strategii Zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Artur Malinowski Akademia Podlaska w Siedlcach Kryzys finansowy - przypadek czy konieczno? - wyja nienie

Bardziej szczegółowo

D ugo cyklu inkasa nale no ci i rotacji zapasów w przedsi biorstwach na trzy lata przed s dowym og oszeniem upad o ci

D ugo cyklu inkasa nale no ci i rotacji zapasów w przedsi biorstwach na trzy lata przed s dowym og oszeniem upad o ci Problemy zarz dzania, vol. 9, nr 1 (31): 53 71 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW D ugo cyklu inkasa nale no ci i rotacji zapasów w przedsi biorstwach na trzy lata przed s dowym og oszeniem upad o ci

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Agnieszka Lisowska mgr ukasz Ziemi ski Politechnika Koszali ska Zarz dzanie jako

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII ukasz ABSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 9 27 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.1 Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Katarzyna Szczepa ska

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 5 (XX) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2008 Marian Podstawka 1 Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu Szko

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Monika St pi ska PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Procesy inflacyjne w Polsce maj znacznie du sz genez, ni post - puj ca transformacja systemowa. Samo poj cie inflacji by o ju

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Katarzyna SAWICZ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010

Bardziej szczegółowo

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 R A D A M I N I S T R Ó W U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 UZASADNIENIE TOM I Warszawa, wrzesie 2012 SPIS TRE CI Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

Bardziej szczegółowo

ROLA INTERWENCJI WALUTOWYCH NA POLSKIEJ CIE CE DO EURO

ROLA INTERWENCJI WALUTOWYCH NA POLSKIEJ CIE CE DO EURO A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 238, 2010 ROLA INTERWENCJI WALUTOWYCH NA POLSKIEJ CIE CE DO EURO 1. Wprowadzenie Problematyka przyst pienia Polski do strefy wspólnego

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Dominika Brózda

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Dominika Brózda A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012 MECHANIZM TRANSMISJI MONETARNEJ W STREFIE EURO POPRZEZ KANA KREDYTOWY W CZASIE GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO WST P W prawid

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji finansowej firmy POLDANOR S.A. w latach 2010 2011 1 Evaluation of the financial situation of POLDANOR S.A. in the period 2010-2011

Ocena sytuacji finansowej firmy POLDANOR S.A. w latach 2010 2011 1 Evaluation of the financial situation of POLDANOR S.A. in the period 2010-2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 mgr Agnieszka Przesmycka Zak ad Energotechniczny, ZELTECH Stanis aw Przesmycki, Siedlce

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Ocena efektów wdro enia wymaga. ania wymaga normy ISO 9001 w ma ych i rednich organizacjach handlowych. 1. Wst p. Dominik Zimon

Ocena efektów wdro enia wymaga. ania wymaga normy ISO 9001 w ma ych i rednich organizacjach handlowych. 1. Wst p. Dominik Zimon Problemy Zarz dzania, vol. 1, nr 2 (37): 72 83 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 1.7172.1644-9584.37.5 Ocena efektów wdro enia wymaga normy ISO 91 w ma ych i rednich organizacjach handlowych Dominik

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia mened erów a kreacja warto ci spó ek Executives remuneration and companies value creation

Wynagrodzenia mened erów a kreacja warto ci spó ek Executives remuneration and companies value creation Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Magdalena Miko ajek-gocejna dr Dorota Podedworna-Tarnowska Szko a G ówna Handlowa

Bardziej szczegółowo