Powi zania kursu walutowego i wymiany handlowej Polski Relationship between exchange rate and Polish trade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powi zania kursu walutowego i wymiany handlowej Polski Relationship between exchange rate and Polish trade"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 213 dr Grzegorz Przekota dr Agnieszka Lisowska Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych Powi zania kursu walutowego i wymiany handlowej Polski Relationship between exchange rate and Polish trade Streszczenie: Przeprowadzone badania dotycz zwi zku pomi dzy kursem walutowym a poziomem wymiany handlowej Polski. Analizowano dane miesi czne za okres stycze 2 - grudzie 211. W wyniku bada ustalono, e zwi zek pomi dzy kursem walutowym a poziomem wymiany towarowej nie ma prostej postaci zale no ci korelacyjnej. Jednak ustalono, e w kszta towaniu wymiany towarowej i us ug rola dolara jest dominuj ca nad euro. Ponadto przyczynowo zale no ci wymiana towarowa kurs walutowy ma charakter dwustronny. S owa kluczowe: kurs walutowy, wymiana handlowa, korelacja, przyczynowo Abstract: The study relate the relationship between the exchange rate and the level of Polish trade. Analyzed monthly data for the period January 2 - December 211. The research found that the relationship between the exchange rate and the level of trade is not based on a simple correlation. However, it was found that in the formation of trade is the dominant role of the dollar over the euro. In addition, causality the trade - the exchange rate is bilateral. Key words: exchange rate, trade, correlation, causation Wst p Wspó cze nie na d ugoterminowy rozwój gospodarczy istotny wp yw wywiera internacjonalizacja gospodarki. Zastosowanie odpowiednich instrumentów stymuluj cych dzia alno krajowych przedsi biorstw-eksporterów przy jednoczesnym zachowaniu zasad wolnego handlu i uczciwej konkurencji wobec podmiotów zagranicznych obecnych na rynku krajowym stanowi fundament dla wzrostu gospodarczego 1. Prawid owy rozwój przedsi biorstw oraz gospodarek utrudniaj takie zaburzenia jak polityka protekcjonistyczna obni aj ca konkurencyjno towarów importowanych wobec krajowych oraz polityka wspierania eksportu, np. poprzez dumping czy subwencjonowanie 1 M. Nowik, Teoretyczne aspekty realizacji proeksportowej strategii rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wroc awiu, Wroc aw 29, s. 23.

2 22 G. Przekota, A. Lisowska eksportu. W sytuacji, kiedy ród o zniekszta ce stanowi otoczenie mi dzynarodowe i powodowane s one przez polityk gospodarcz innych pa stw na wiecie, mo liwo ci oddzia ywania jednego pa stwa na zak ócenia mechanizmu rynkowego w gospodarce wiatowej s nik e 2. Polityka eksportowa, pojmowana w szerszym uj ciu, powinna prowadzi do wzrostu gospodarczego, przy zachowaniu wewn trznej i zewn trznej równowagi, poprzez rozwój eksportu. Za o enie rozwoju gospodarczego przez rozwój eksportu nie jest bezzasadne, teorie handlu mi dzynarodowego wskazuj na silne powi zanie pomi dzy zwi kszeniem eksportu a wzrostem poziomu dobrobytu w danym kraju. Eksport ujmowany jest jako czynnik popytotwórczy, powoduj cy wzrost produkcji, zatrudnienia oraz dochodów uzyskiwanych przez krajowe podmioty gospodarcze. Przek ada si to w dalszej kolejno ci na wzrost wynagrodze czynników produkcji (w tym p ac), w a cicieli przedsi biorstw oraz na wy sze wp ywy do bud etu. Eksport w sposób nominalny wp ywa tak e na warto PKB wytworzonego w kraju, gdy sk ada si ono z warto ci wytworzonych w kraju dóbr inwestycyjnych i konsumpcyjnych oraz nadwy ki eksportu nad importem (dodatnie saldo bilansu handlowego) 3. Wahania kursu walutowego w istotny sposób wp ywaj na wyniki finansowe przedsi biorstw. Z jednej strony os abienie waluty korzystne jest dla eksporterów, a umocnienie dla importerów, jednak z drugiej strony tylko stabilny kurs umo liwia podejmowanie racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Tymczasem kurs walutowy ka dej waluty zale y od wielu czynników o z o- onym charakterze. W ród nich wa n rol odgrywaj czynniki zwi zane z dzia alno ci gospodarcz przedsi biorstw, wymian kapita u, migracjami ludno ci czy te spekulacj. Nale y jednak zauwa y, i w ostatnich latach wa n rol odgrywa równie integracja pa stw, a z ni zwi zana integracja gospodarek. Szczególnie widoczne jest to w Europie, gdzie euro staje si walut dominuj c. Kszta towanie si kursów walut na globalnym rynku jest zwi zane z polityk monetarn pa stwa 4, a prowadzone badania empiryczne wskazuj na jedynie krótkookresowy wp yw czynników makroekonomicznych, nawet je li te podlegaj znacznym wahaniom 5. W praktyce oznacza to mo e silny wp yw walut gospodarek uznawanych za silniejsze na kursy walut krajów o mniej rozwini tej gospodarce. W przypadku pa stw nale cych do Unii Europejskiej, a nie b d cymi w strefie euro oznacza to mo e podporz dkowanie kursów ich walut walucie europejskiej 6. 2 M. Domiter, Eksport w doktrynie i polityce gospodarczej na tle procesów liberalizacyjnych i integracyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wroc awiu, Wroc aw 28, s H. Treder, Podstawy handlu zagranicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk 23, s J. Frenkel, A Monetary Approach to the Exchange Rate: Doctrinal Aspects and Empirical Evidence, Scandinavian Journal of Economics, 1978, Vol. 78, No. 2, s R. Flood, A. Rose, Fixing the Exchange Rate Regime: A Virtual Quest for Fundamentals, Journal of Monetary Economics, 1995, Vol. 36, s F. Ravenna, The European Monetary Union as a Commitment Device for New EU Member States, European Central Bank, Working Paper No. 516, Frankfurt/Main 25, s. 26. Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)213 ZN nr 99

3 Powi zania kursu walutowego i wymiany handlowej Polski 23 Bior c pod uwag powy sze spostrze enia uznano za celowe okre- lenie wp ywu kursu walutowego na poziom eksportu oraz importu towarów i us ug. Analizowane dane obejmuj : Saldo obrotów towarowych, Eksport towarów, Import towarów, Saldo us ug, Analizowane szeregi by y szeregami miesi cznymi. Badano wp yw kursu euro i dolara na te zmienne w okresie stycze 2 grudzie 211. Metoda analizy W pierwszej cz ci badawczej okre lono zale no ci pomi dzy kursami walut a danymi dotycz cymi eksportu i importu w ca ym okresie. Dokonano tego przy u yciu wspó czynnika korelacji liniowej Pearsona. Jednak jak wskazuje praktyka badawcza wyniki te mog nie by wiarygodne z uwagi na takie cechy jak niestacjonarno i heteroscedastyczno niektórych szeregów czasowych. Wi ksze mo liwo ci analityczne od analizy korelacji daj modele autoregresyjne odwo uj ce si do koncepcji integracji i kointegracji, które to zastosowano w drugiej cz ci badawczej. Pocz tkowa analiza obejmuje okre lenie stopnia integracji szeregów czasowych. W tym zakresie wykorzysta mo na szereg testów statystycznych, np. test ADF czy test Phillipsa- Perrona. Kolejnym etapem analizy mo e by badanie przyczynowo ci. Badanie przyczynowo ci oparto tutaj na te cie Grangera. Bior c pod uwag dwuwymiarowy model VAR: x t = a 1 + a 1.1 x t a 1.k x t-k + b 1.1 y t b 1.k y t-k, (1) y t = a 2 + a 2.1 x t a 2.k x t-k + b 2.1 y t b 2.k y t-k, (2) weryfikuje si hipotez zerow postaci: H : b 1.1 =... = b 1.k =, (3) która oznacza, i y nie jest przyczyn x, i y mo e by wyeliminowane z równania (1), gdy nie zwi ksza istotnie warto ci prognostycznych tego modelu. Zauwa y nale y, i moc testu Grangera dla zmiennych niestacjonarnych zachowana jest tylko w przybli eniu, dlatego te przed jego zastosowaniem przeprowadzono testy stacjonarno ci. Ostatnim elementem analizy by a konstrukcja modeli VAR oraz okre lenie takich w a ciwo ci jak si a reakcji na impuls. Dane empiryczne W analizowanym okresie wyst powa wzrostowy trend eksportu i importu, co oznacza coraz silniejsze otwieranie si gospodarki na rynki zewn trzne i mo e by traktowane jako wska nik rozwoju przedsi biorstw krajowych, zarówno eksporterów, jak i importerów. Jednocze nie warto za- ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)213

4 24 G. Przekota, A. Lisowska uwa y, i saldo wymiany towarowej w przewa aj cej cz ci badanego okresu jest ujemne, a saldo wymiany us ug dodatnie. W tabeli 1 dodatkowo zaprezentowano wska niki dynamiki eksportu i importu towarów oraz us ug. Okazuje si, i wp ywy z wymiany z zagranic w badanym okresie ros y szybciej ni wydatki, eksport towarów wzrasta miesi cznie rednio o,2 punktu procentowego szybciej ni import towarów, a przychody z us ug o,19 punktu procentowego szybciej ni rozchody. Poziom zmienno ci warto ci badanych pozycji bilansu by zbli ony, chocia warto zauwa y, i dla wp ywów by wy szy ni dla wydatków. Tabela 1. Dynamika wymiany towarów i us ug Wyszczególnienie Dynamika Wsp. zm. Eksport,98% 34,8% Import,78% 32,% Przychody 1,3% 33,6% Rozchody,84% 28,4% ród o: obliczenia w asne na podstawie danych NBP. Z otówka w badanym okresie zachowywa a si stosunkowo stabilnie, szczególnie w porównaniu do euro, gdy poziom zmienno ci dla kursu euro wyniós 8,7%, a dla dolara 18,2%. Co mo e wiadczy o znacznym wp ywie euro na polsk walut. Analiza korelacji W pierwszej cz ci badawczej przeprowadzono prost analiz korelacji pomi dzy zmiennymi dotycz cymi wymiany z zagranic i kursem walutowym. Wyniki zamieszczono w tabeli 2. Okazuje si, i kurs euro ma bardzo s abe znaczenie w kszta towaniu poziomu eksportu i importu towarów i us ug. Inaczej jest w przypadku kursu dolara. Tutaj zwi zek jest wyra nie silniejszy. Warto odnotowa, i mimo ró nej si y zale no ci, kierunki s takie same. Okazuje si, i w badanym okresie zwi kszonej wymianie z zagranic, zarówno w zakresie eksportu, jak i importu towarzyszy o rednio umocnienie si z otówki. Zgodnie ze spostrze eniami teoretycznymi taka sytuacja powinna oznacza wi ksz op acalno importu tymczasem dynamika eksportu mimo niekorzystnych zmian kursu walutowego jest wi ksza. Tabela 2. Wspó czynniki korelacji Wyszczególnienie Kurs 1 EUR Kurs 1 USD Eksport -,237 -,8764 Import -,1117 -,8886 Saldo obrotów towarowych,4732,1344 Przychody -,1394 -,7799 Rozchody -,151 -,8211 Saldo us ug -,1655 -,4352 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)213 ZN nr 99

5 Powi zania kursu walutowego i wymiany handlowej Polski 25 Ciekaw sytuacj obserwujemy w zakresie korelacji kursu walutowego z saldem obrotów towarowych oraz saldem us ug. Pierwsza charakteryzuje si dodatnim kierunkiem, a druga ujemnym. Bior c pod uwag niekorzystne dla eksporterów zmiany kursu walutowego spodziewa si mo na by o tutaj zale no ci ujemnej. Omawiana sytuacja mo e oznacza, i kurs walutowy jest wa nym czynnikiem kszta tuj cym poziom wymiany z zagranic, gdy w bezpo redni sposób wp ywa na wynik finansowy przedsi biorstwa dokonuj cego wymiany, jednak nie jest to czynnik najwa niejszy. Analiza stacjonarno ci W cz ci teoretycznej wskazano, i w pewnych sytuacjach badanie korelacji mo e okaza si zawodne, dlatego te zdecydowano si na pog bienie analizy o badanie stacjonarno ci szeregów czasowych. Wed ug koncepcji stacjonarno ci, tylko badanie szeregów stacjonarnych daje wyniki wiarygodne. Wyniki testów stacjonarno ci zamieszczono w tabeli 3. Tabela 3. Poziom istotno ci testu stacjonarno ci Phillipsa-Perrona. I() I(1) Wyszczególnienie bez trendu bez trendu trend i sta a i sta ej i sta ej trend i sta a Eksport,931,,, Import,9149,5,, Saldo obrotów towarowych,61,36,, Przychody,9978,38,, Rozchody,9724,,, Saldo us ug,48,,,1 Kurs 1 EUR,6129,5179,, Kurs 1 USD,2742,288,, Obja nienia: I() test stacjonarno ci poziomów warto ci szeregów czasowych, I(1) test stacjonarno ci pierwszych ró nic warto ci szeregów czasowych. Wyniki testu stacjonarno ci zale a y od przyj tego schematu post powania oraz od rodzaju testu. Niestety badane szeregi s stosunkowo krótkie i stosowane powszechnie testy dawa y odmienne rezultaty. W tabeli 3 zaprezentowano wyniki testu Phillipsa-Perrona, który w wersji bez trendu i sta ej nie pozwala na uznanie szeregów czasowych eksportu i importu towarów oraz us ug za stacjonarne, tymczasem w wersji z trendem i sta ju tak. Szeregi kursów walutowych w obydwu wersjach testu okazuj si niestacjonarne. Test Phillipsa-Perrona wskazuje na stacjonarno pierwszych ró nic warto ci badanych szeregów czasowych. Test ADF by bardziej rygorystyczny i cz ciej ni w przypadku testu Phillipsa-Perrona hipotezy o niestacjonarno ci nie mo na by o odrzuci, nawet dla pierwszych ró nic. Zatem ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)213

6 26 G. Przekota, A. Lisowska analiza powi za pomi dzy tymi szeregami nie jest prosta, gdy ich wewn trzna konstrukcja jest ró na. Bior c pod uwag powy sze spostrze enia oraz wyniki testowania stacjonarno ci zrezygnowano z badania kointegracji, a wykorzystano jedynie test przyczynowo ci Grangera oraz model VAR. Test Grangera Z uwagi na fakt, i z jednej strony kurs walutowy mo e determinowa poziom wymiany z zagranic, a z drugiej strony to wymiana z zagranic mo- e wp ywa na poziom kursu walutowego, test przyczynowo ci Grangera przeprowadzono w czterech uk adach: 1. Warto ci szeregów czasowych: przyczyna kurs walutowy, skutek wymiana z zagranic. 2. Warto ci szeregów czasowych: skutek kurs walutowy, przyczyna wymiana z zagranic. 3. Pierwsze ró nice warto ci szeregów czasowych: przyczyna kurs walutowy, skutek wymiana z zagranic. 4. Pierwsze ró nice warto ci szeregów czasowych: skutek kurs walutowy, przyczyna wymiana z zagranic. Nale y zauwa y, i ze wzgl du na problemy z ustaleniem stacjonarno ci badanych szeregów czasowych poziom istotno ci testu Grangera przynajmniej dla dwóch pierwszych uk adów jest zachowany tylko w przybli- eniu. W modelu VAR opisanym równiami 1 i 2 brano pod uwag dwa opó nienia. Wyniki dla wi kszej liczby opó nie by y podobne. Test Grangera dla warto ci szeregów czasowych wskazuje, i kurs dolara jest przyczyn wymiany towarów i us ug, jednocze nie eksport i import towarów jest przyczyn kursu walutowego. Oznacza to, i w modelu poziomu wymiany towarów i us ug kurs dolara przyczynia si do lepszego wyja nienia tego zjawiska. I odwrotnie w modelu kursu dolara tak rol pe ni poziom eksportu i importu. Brak jest tutaj podobnych w a ciwo ci w przypadku kursu euro. Tabela 4. Test Grangera warto ci szeregów czasowych, kurs walutowy jako przyczyna wymiany Skutek Przyczyna EUR USD Eksport,2959,75 Import,3291,2 Saldo obrotów towarowych,538,984 Przychody,7369,137 Rozchody,8123,261 Saldo us ug,5116,37 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)213 ZN nr 99

7 Powi zania kursu walutowego i wymiany handlowej Polski 27 Tabela 5. Test Grangera warto ci szeregów czasowych, kurs walutowy jako skutek wymiany Przyczyna Skutek EUR USD Eksport,24, Import,1243,3 Saldo obrotów towarowych,1741,618 Przychody,2389,29 Rozchody,7476,1679 Saldo us ug,4232,711 Wyniki dla pierwszych ró nic warto ci szeregów czasowych s inne. Okazuje si, i zmiany w wymianie towarowej s przyczyn zmiany kursu euro, ponadto zmiany eksportu s przyczyn kursu dolara. Brak jest wyra nego wp ywu zmiany kursu walutowego na zmiany w wymianie towarowej. Tabela 6. Test Grangera pierwsze ró nice warto ci szeregów czasowych, kurs walutowy jako przyczyna wymiany Skutek Przyczyna EUR USD Eksport,1167,1 Import,2645,217 Saldo obrotów towarowych,234,4185 Przychody,6977,548 Rozchody,6737,492 Saldo us ug,946,194 Tabela 7. Test Grangera pierwsze ró nice warto ci szeregów czasowych, kurs walutowy jako skutek wymiany Przyczyna Skutek EUR USD Eksport,48,126 Import,392,134 Saldo obrotów towarowych,452,2291 Przychody,1357,677 Rozchody,619,422 Saldo us ug,3621,9321 Generalnie wyniki testu Grangera wskazuj, i zwi zek w poziomie i przyro cie wymiany towarowej i us ug z kursem walutowym nie jest prostym zwi zkiem korelacyjnym, który mo e by rozpatrywany bezpo rednio. Czynników kszta tuj cych poziom wymiany oraz kurs walutowy jest na tyle du o, ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)213

8 28 G. Przekota, A. Lisowska e proste modele okazuj si ma o przydatne. Jednak niew tpliw ich zalet jest wskazanie zale no ci o przyczynowo ci dwustronnej. Model VAR i funkcja odpowiedzi na impuls W zwi zku z podstawowym celem pracy, jakim jest okre lenie wp ywu kursu walutowego na poziom wymiany handlowej, skonstruowano dwa modele VAR dotycz ce przyrostów warto ci: d(eksport) oraz d(import). Kolejno zmiennych ustalono zgodnie z wynikami testu Grangera. W modelach na podstawie kryterium Schwarza przyj to dwa opó nienia. W pracy pokazano warto ci funkcji odpowiedzi na impuls zwi zanej z tymi modelami. 25 mln z Reakcja d(eksport),12 z /USD Reakcja 2, d(eksport) miesi c 9 1 Rysunek 4. Funkcje odpowiedzi na impuls w modelu d(eksport) ród o: opracowanie w asne.,8,6,4,2 -,2 -,4 d(eksport) miesi c Z przedstawionych wykresów funkcji odpowiedzi na impuls wynika kilka ciekawych faktów. Zauwa y mo na, i w pierwszym miesi cu po zaistnieniu impulsu w uk adzie przyrost wymiany towarowej przyrost kursu walutowego obserwuje si reakcj tylko na w asn zmian. Jedynie przyrost kursu USD s abo reaguje na przyrost eksportu. Reakcja zmiennej na impuls ze strony drugiej zmiennej uk adu nast puje w drugim miesi cu. Zauwa y mo na, i os abienie si z otówki powoduje wzrost eksportu w drugim miesi cu po zaistnieniu impulsu, podobnie zachowuje si import, ale to mo e by oddzia ywanie po rednie np. przez eksport. Natomiast wzrost eksportu powoduje do silny spadek warto ci z otówki w trzecim miesi cu po zaistnieniu impulsu. Podobny kszta t ma reakcja zmiany ceny dolara na zmiany importu, ale jest ona s absza, mo e by zatem równie po rednia. Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)213 ZN nr 99

9 Powi zania kursu walutowego i wymiany handlowej Polski 29,12 z /USD Reakcja 25 mln z Reakcja d(import),1,8,6,4,2 -,2 -,4 d(import) miesi c Rysunek 5. Funkcje odpowiedzi na impuls w modelu d(import) ród o: opracowanie w asne. W zwi zku z tym, i reakcje w omawianych modelach s podobne, tylko ró ni si si warto po czy eksport z importem i sprawdzi, jakie nast puj reakcje w uk adzie d(saldo obrotów towarowych). Przedstawiono je na rysunku d(import) miesi c 12 mln z Reakcja d(saldo),12 z /USD Reakcja Rysunek 6. Funkcje odpowiedzi na impuls w modelu d(saldo obrotów towarowych) ród o: opracowanie w asne. Najwa niejsze informacje, które mo na odczyta z prezentowanych funkcji odpowiedzi na impuls, dotycz si y reakcji zmiany salda obrotów towarowych na skutek zmiany kursu walutowego, która pojawia si w drugim miesi cu i której kierunek jest zgodny z oczekiwaniami, tzn. os abienie z otówki negatywnie wp ywa na saldo obrotów towarowych. Z drugiej strony wzrost salda powoduje os abienie z otówki w trzecim miesi cu. Podsumowanie d(saldo) miesi c Przeprowadzone badania wskazuj, i zwi zek pomi dzy kursem walutowym a poziomem wymiany towarowej nie ma prostej postaci zale no ci korelacyjnej. Podejrzewa mo na, i liczba czynników wp ywaj cych na te zmienne jest na tyle du a i istotna, i rozpatrywanie wzajemnych prostych zale no ci mo e dawa myl ce rezultaty.,1,8,6,4,2 -,2 -,4 d(saldo) miesi c ZN nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)213

10 21 G. Przekota, A. Lisowska Przeprowadzone badania wskaza y jednak na kilka wa nych kwestii, w ród których wymieni mo na chocia by stwierdzenie, i w kszta towaniu wymiany towarowej i us ug rola dolara jest dominuj ca nad euro. Ponadto przyczynowo zale no ci wymiana towarowa kurs walutowy ma charakter dwustronny. Praktycznie najwa niejszym wynikiem bada jest stwierdzenie, i potrzeba od dwóch do trzech miesi cy, aby rynek zareagowa na zmiany wywo ane przyrostem salda lub kursem walutowym. Oczywi cie potrzeba tutaj bardziej szczegó owych bada, ale jest to problem, który warto rozstrzygn, gdy pozwoli to przedsi biorcom lepiej zrozumie kszta towanie si kursu walutowego, a przez to na osi ganie lepszych wyników finansowych. Bibliografia Domiter M., Eksport w doktrynie i polityce gospodarczej na tle procesów liberalizacyjnych i integracyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wroc awiu, Wroc aw 28. Flood R., Rose A., Fixing the Exchange Rate Regime: A Virtual Quest for Fundamentals, Journal of Monetary Economics, 1995, Vol. 36. Frenkel J., A Monetary Approach to the Exchange Rate: Doctrinal Aspects and Empirical Evidence, Scandinavian Journal of Economics, 1978, Vol. 78, No. 2. Nowik M., Teoretyczne aspekty realizacji proeksportowej strategii rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wroc awiu, Wroc aw 29. Ravenna F., The European Monetary Union as a Commitment Device for New EU Member States, European Central Bank, Working Paper No. 516, Frankfurt/Main 25. Treder H., Podstawy handlu zagranicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk 23. Seria: Administracja i Zarz dzanie (26)213 ZN nr 99

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Analiza determinant bilansów obrotów bieżących państw członkowskich Unii

Analiza determinant bilansów obrotów bieżących państw członkowskich Unii Analiza determinant bilansów obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 1995-2011 Katarzyna Śledziewska WNE UW k.sledziewska@uw.edu.pl Plan wystąpienia Cel badania Determinanty CA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen

Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen TNS OBOP dla Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce grudzień 2008 Ośrodek Badania Opinii Publicznej

Bardziej szczegółowo

Od czego zależy kurs złotego?

Od czego zależy kurs złotego? Od czego zależy kurs złotego? Autor: Bartosz Boniecki, Główny Ekonomista Alchemii Inwestowania 22.03.2011. Polskie spółki eksportujące produkty za granicę i importujące dobra zza granicy. Firmy prowadzące

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

Zagregowany popyt i wielkość produktu

Zagregowany popyt i wielkość produktu Zagregowany popyt i wielkość produktu Realny PKB Burda & Wyplosz MACROECONOMICS 4/e Fluktuacje cykliczne Rys.4.01 (+) odchylenie Trend długookresowy Faktyczny PKB (-) odchylenie 0 Czas Oxford University

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ. KORELACJA zmiennych jakościowych (niemierzalnych)

ROZWIĄZANIA PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ. KORELACJA zmiennych jakościowych (niemierzalnych) ROZWIĄZANIA PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ KORELACJA zmiennych jakościowych (niemierzalnych) Zadanie 1 Zapytano 180 osób (w tym 120 mężczyzn) o to czy rozpoczynają dzień od wypicia kawy czy też może preferują herbatę.

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V Inflacja (CPI, PPI) Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Podatki bezpośrednie cz. I

Podatki bezpośrednie cz. I ANNA STĘPNIAK jest prawnikiem specjalizującym się w europejskim prawie podatkowym, doktorantką SGH System podatkowy po przystąpieniu do UE. Podatki bezpośrednie cz. I Zharmonizowanie opodatkowania spółek

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1.

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1. Projekt U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Art. 1. W ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek Sygn. akt III CZP 53/11 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2013 r.

Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Zespó G ównego Ekonomisty Warszawa 08.09.2014 Raport o handlu zagranicznym Polski w 2013 r. Wst p KUKE S.A. jest instytucj finansow zajmuj c si ubezpieczeniem nale no

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA. Dariusz Gozdowski. Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA. Dariusz Gozdowski. Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA ( 4 (wykład Dariusz Gozdowski Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW Regresja prosta liniowa Regresja prosta jest

Bardziej szczegółowo

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Working paper Prognoza przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z gastronomi. Słowa kluczowe: Przychody ze sprzedaży, koszt kapitału pracującego,

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r. Załącznik nr 17/XXXVIII/11 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 22.12.2011r. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Łukasz Goczek Makroekonomia I Ćwiczenia 2

Łukasz Goczek Makroekonomia I Ćwiczenia 2 RUCH OKRĘŻNY I SYSTEM RACHUNKOWOŚCI NARODOWEJ (ver. 27-02-2007) Ruch okrężny w gospodarce: Założenia: 1) brak państwa i zagranicy 2) gospodarstwa domowe dysponują czynnikami produkcji (w tym nakłady pracy)

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Polityka pienięŝna NBP kamienie milowe

Polityka pienięŝna NBP kamienie milowe Polityka pienięŝna NBP kamienie milowe Kamień 1: stłumienie hiperinflacji Warunki początkowe: hiperinflacja ponad 250% średniorocznie w 1989 r. niedobory na rynku załamanie produkcji niskie zaufanie do

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Teorie handlu. Teoria cyklu życia produktu Vernona

Teorie handlu. Teoria cyklu życia produktu Vernona Teorie handlu Teoria cyklu życia produktu Vernona Teoria cyklu życia produktu Zgodnie z tą teorią lokalizacja produkcji zmienia się z jednych krajów na inne; Zmiany te zależą od poziomu rozwoju kraju i

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU

W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU Szczecin, dn. 20 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi dotyczącej Organizacji i udziału w misjach gospodarczych za granicą REALIZOWANEJ W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 1. Założenia wstępne

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa I. Charakterystyka przedsiębiorstwa Firma odzieżowa jest spółką cywilną zajmującą się produkcją odzieży i prowadzeniem handlu hurtowego w całym kraju. Jej siedziba znajduje się w Chorzowie, a punkty sprzedaży

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Współczesne problemy demograficzne i społeczne

Współczesne problemy demograficzne i społeczne Współczesne problemy demograficzne i społeczne Grupa A Wykres przedstawia rzeczywistą i prognozowaną liczbę ludności w latach 2000 2050 w czterech regionach o największej liczbie ludności. Wykonaj polecenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 2014-09-26 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z Norwegią w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. Norwegia jest państwem zbliŝonym pod względem

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

DB Schenker Rail Polska

DB Schenker Rail Polska DB Schenker Rail Polska Bariery rozwoju transportu kolejowego w Polsce DB Schenker Rail Polska Zbigniew Pucek Członek Zarządu ds. Bocznic i Kolei Przemysłowych Członek Zarządu ds. Sprzedaży, Sosnowiec,

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2013 Warszawa, kwiecień 2013 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1.

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Wprowadzenie Ekspansja gospodarcza jednostek gospodarczych

Bardziej szczegółowo

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach Listopadowi kredytobiorcy mogą już cieszyć się spadkiem raty, najwięcej tracą osoby, które zadłużyły się w sierpniu 2008 r. Rata kredytu we frankach na kwotę 300 tys. zł zaciągniętego w sierpniu 2008 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Pole kompetencji Bezpieczeństwo i higiena pracy Level: 6 Credit: Umiejętności Wiedza 1 Stawia pytania odnośnie

Bardziej szczegółowo

Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji.

Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji. Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji. Na rynku odmienia się słowo kryzys przez wszystkie przypadki. Zapewne z tego względu banki, przynajmniej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T.

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. 1 1 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. Skrzypek MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK SYMULACJE KOMPUTEROWE Kraków 2011 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Uwagi ogólne Przewidywana w nowej ustawie o finansach publicznych wieloletnia prognoza

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych

Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych Autor: Marcin Szymankiewicz Przedmiotem działalności ABC sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) z siedzibą we Wrocławiu jest m.in. świadczenie usług oddelegowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Biznes Plan. Przedsiębiorczość wykład 3

Biznes Plan. Przedsiębiorczość wykład 3 Biznes Plan Przedsiębiorczość wykład 3 Rodzaje biznesplanów Biznesplan Przedsiębiorstwa Przedsięwzięcia (inwestycji) Zasady tworzenia biznesplanów Kompleksowość Długookresowa perspektywa Czytelność Rzetelność

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo