Rachunkowość dla praktyków. Różnice kursowe. rozliczanie i ewidencja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rachunkowość dla praktyków. Różnice kursowe. rozliczanie i ewidencja"

Transkrypt

1 Rachunkowość dla praktyków Różnice kursowe rozliczanie i ewidencja Zagadnienia: Metoda podatkowa rozliczania różnic kursowych Metoda rachunkowa rozliczania różnic kursowych Kurs faktycznie zastosowany Wpływ i rozchód środków na walutowym rachunku bankowym Ewidencja księgowa różnic kursowych Różnice kursowe powstałe na należnościach Różnice kursowe powstałe na zobowiązaniach Różnice kursowe a wartość początkowa środka trwałego Różnice kursowe od kredytów waloryzowanych walutą obcą Wycena na dzień bilansowy Kompensata rozrachunków wyrażonych w walutach obcych Kursy walut a podatek od towarów i usług Różnice kursowe na kwocie VAT

2 2 Różnice kursowe rozliczanie i ewidencja Różnice kursowe rozliczanie i ewidencja Polskie prawo podatkowe i bilansowe nie zezwala na ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w walucie obcej. Dlatego też aktywa, pasywa, przychody i koszty opiewające na walutę obcą muszą zostać ujęte w księgach i wszelkich sprawozdaniach w polskich złotych. Wiąże się to z koniecznością przeliczania poszczególnych wartości po właściwym kursie walut. Dowiedz się, jak poprawnie dokonać przeliczeń walut i jak rozliczać powstałe w ten sposób różnice kursowe. Różnice kursowe to różnice powstałe na skutek zmiany kursu walut obcych pomiędzy określonymi momentami ustalania tych kursów. Różnice kursowe mogą być dodatnie i ujemne. Liczone są na potrzeby zarówno prawa podatkowego, jak i bilansowego. Różnice kursowe z zasady rozlicza się zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Alternatywę do tego sposobu stanowią rozwiązania określone ustawą o rachunkowości. Począwszy od 2007 r., podatnicy podatku dochodowego do celów podatkowych mogą wybrać jedną z dwóch metod ich rozliczania: metodę podatkową lub metodę rachunkową. Podatkowa metoda rozliczania różnic kursowych W prawie podatkowym różnice kursowe (bez znaczenia, czy dotyczą przychodów czy kosztów) zawsze w przypadku dodatnich różnic zwiększają przychody. Natomiast ujemne różnice kursowe zwiększają koszty uzyskania przychodów. W myśl przepisów o podatku dochodowym dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: 1) przychodu należnego, wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia, 2) poniesionego kosztu, wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia, 3) otrzymanych lub nabytych środków bądź wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu, jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty bądź innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5, 4) kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, ( , *

3 Różnice kursowe rozliczanie i ewidencja 3 5) kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. Natomiast ujemne różnice kursowe powstają, kiedy wartość: 1) przychodu należnego, wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia, 2) poniesionego kosztu, wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia, 3) otrzymanych lub nabytych środków bądź wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty bądź innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5, 4) kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, 5) kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. Jeżeli nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu walut w danym dniu, to przy obliczaniu wartości różnic kursowych możesz przyjąć kurs średni, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. Przez kurs średni, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, rozumie się kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu. Definicja tego kursu jest tożsama z kursem, o którym mówi ustawa o rachunkowości. Pamiętaj, że przychody podatkowe oraz koszty ich uzyskania z tytułu różnic kursowych powstają w momencie ich realizacji, a więc na skutek zmiany kursów danej waluty pomiędzy momentem pierwotnej wyceny transakcji walutowej w dniu jej zarachowania a momentem rozliczenia (np. zapłaty). Metoda rachunkowa rozliczania różnic kursowych Metodę rachunkową (inaczej bilansową) do celów podatkowych możesz wybrać i stosować w swojej firmie po spełnieniu określonych warunków. Pierwszym z nich jest prowadzenie przez podmiot ksiąg rachunkowych i stosowanie przepisów ustawy o rachunkowości lub rozwiązań zawartych ( , *

4 4 Różnice kursowe rozliczanie i ewidencja w międzynarodowych standardach rachunkowości. Oznacza to, że prowadząc księgowość uproszczoną, tj. podatkową księgę przychodów i rozchodów, stosujesz tylko metodę podatkową rozliczania różnic kursowych. Drugim warunkiem jest przyjęcie, że rachunkowa metoda ustalania różnic kursowych będzie stosowana przez Twoją firmę w okresie co najmniej 3 lat, licząc od początku roku podatkowego, oraz że w okresie stosowania tej metody sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa będzie badane przez biegłego rewidenta. Oznacza to, że jeżeli nie jesteś zobowiązany do obligatoryjnego badania sprawozdania finansowego swojej firmy, to w przypadku podjęcia decyzji o stosowaniu rachunkowej metody rozliczania różnic kursowych musisz poddać sprawozdania za dane okresy badaniu fakultatywnemu. Trzeci warunek to powiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze przyjętej metody rozliczania różnic kursowych. Powiadomienia musisz dokonać na piśmie w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego w przypadku podmiotu kontynuującego działalność. Natomiast w przypadku podatników rozpoczynających działalność w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia. Po spełnieniu przytoczonych warunków, na pierwszy dzień roku podatkowego, w którym została wybrana metoda rachunkowa, powinieneś zaliczyć odpowiednio do przychodów lub kosztów podatkowych naliczone różnice kursowe, ustalone na podstawie przepisów o rachunkowości na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego. Ponadto powinieneś ustalić, czy firma będzie dokonywać wyceny do celów podatkowych na koniec każdego miesiąca i na koniec roku podatkowego czy każdego kwartału i na koniec roku podatkowego czy tylko na koniec roku podatkowego. Wybierając tę metodę, do przychodów i kosztów ich uzyskania zaliczasz różnice kursowe powstałe na transakcjach walutowych, a także wynikające z wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, jak również z wyceny pozycji pozabilansowych wyrażonych w walutach obcych. W przypadku rezygnacji ze stosowania metody rachunkowej rozliczania różnic kursowych Twoja firma będzie zobowiązana do zawiadomienia w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w którym zamierza zrezygnować ze stosowania tej metody. Rezygnując z tej metody, firma zalicza (na ostatni dzień roku podatkowego, w którym stosowała tę metodę) odpowiednio do przychodów lub kosztów ( , *

5 Różnice kursowe rozliczanie i ewidencja 5 podatkowych naliczone różnice kursowe, ustalone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości. Od pierwszego dnia roku podatkowego, następującego po roku, w którym stosowała metodę rachunkową stosuje zasady podatkowe. Wzór zawiadomienia: Zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości* (termin złożenia zawiadomienia: do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego lub 30 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej, termin złożenia rezygnacji: do końca roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w którym zaprzestaje się stosowania tej metody) Nazwa/Imię i nazwsko... NIP... Adres siedziby Numer telefonu... Rodzaj działalności... Wspólnicy... Zawiadamiam/-y, że od roku... wybieram/-y metodę ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości. Od... roku rezygnuję z ww. metody ustalania różnic kursowych. Dnia (pieczęć i podpisy) *dotyczy wyłącznie podatników prowadzących księgi rachunkowe. Podstawa prawna: art. 14b i 24c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.); art. 9b i 15a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) Źródło: opracowanie własne ( , *

6 6 Różnice kursowe rozliczanie i ewidencja W sprawie rachunkowej metody rozliczania różnic kursowych wypowiedział się Departament Podatków Dochodowych w Biuletynie Skarbowym Ministerstwa Finansów nr 6 (78)/2007. Czytamy w nim, że: podatkowe uregulowania różnic kursowych sprowadzają się do zasady, iż podatnicy, którzy wybrali rachunkową metodę ustalania różnic kursowych, w sposób konsekwentny zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów podatkowych ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe, m.in. z wyceny pozabilansowej pozycji w walutach obcych, w szczególności instrumentów pochodnych w walucie obcej (art. 9b ust. 2 updop). Rozwiązania wynikające z uor określają zatem skutek w podatku dochodowym związany z różnicami kursowymi. Zasada ta nie jest modyfikowana innymi przepisami updop. Podzielić należy zatem pogląd, iż wskutek wyceny instrumentów pochodnych w walucie obcej, należących do pozycji pozabilansowych, wystąpią różnice kursowe, które winny być wykazywane w rozliczeniach podatkowych na każdy dzień wyceny. Dokonywana w księgach rachunkowych w danym dniu wycena instrumentów pochodnych wyrażonych w walucie obcej powinna być równocześnie rozliczona pod względem podatkowym, co wynika z art. 9b ust. 2 updop. Nie regulują natomiast kwestii wyceny różnic kursowych przepisy art. 12 ust. 3a i art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 8b updop. A zatem na ich podstawie nie można uznać, iż rozliczenie podatkowe różnic kursowych powinno być dokonane dopiero w dacie realizacji (zamknięcia) danego instrumentu. Właściwa jest zatem ocena, iż po przyjęciu przez podatnika metody ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów uor kosztem lub przychodem podatkowym będą wszelkie różnice kursowe zarówno zrealizowane, jak i niezrealizowane. Stosując rachunkową metodę rozliczania różnic kursowych, począwszy od 2009 r. (zgodnie ze znowelizowanym zapisem art. 30 ust. 2 uor), wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze będziesz przeliczać na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności bądź zobowiązań, 2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w razie pozostałych operacji. ( , *

7 Różnice kursowe rozliczanie i ewidencja 7 Jeżeli jednak faktyczny kurs waluty, o którym mowa w pkt 1, będzie trudny do ustalenia, to będziesz mógł zastosować kurs średni NBP z poprzedniego dnia roboczego dla wszystkich operacji, dla których kurs faktyczny, a więc kurs kupna-sprzedaży banku, z którego usług korzysta Twoja firma, albo kurs wynikający z przyjętej metody rozchodu waluty, powinien być zastosowany. Możesz też jak najbardziej zapisać taką możliwość w polityce rachunkowości przyjętej przez Twoją firmę. Zmiana przepisów ustawy o rachunkowości od 1 stycznia 2009 r., dotycząca zasad stosowania kursów walut, spowodowała, że mogą nie występować już rozbieżności w zasadach wyceny między ustawą o rachunkowości a ustawami o podatkach dochodowych. Poza tym dopuszczalne rozwiązania upraszczają zasady rozliczania różnic kursowych i mogą spowodować, że w wielu przedsiębiorstwach różnice kursowe (od zgromadzonych środków pieniężnych) będą powstawały tylko na dzień bilansowy. Kurs faktycznie zastosowany W przyjętej polityce rachunkowości musisz ustalić, jaki kurs Twoja firma przyjmuje za kurs faktycznie zastosowany w celu przeliczania operacji wyrażonych w walucie obcej. Ustawa o rachunkowości (tak samo jak ustawy podatkowe) nie definiuje bowiem wprost, co należy rozumieć przez kurs faktycznie zastosowany w danym dniu. Przykładowym kursem przyjętym jako kurs faktycznie zastosowany może być kurs kupna-sprzedaży banku, z którego usług dany podmiot korzysta. Właściwe ustalenie kursów faktycznie zastosowanych z konkretnych dni stanowi problem dla wielu podmiotów i podatników. Przepisy podatkowe w art. 15a updop i w art. 24c updof zawierają szczegółowy katalog sytuacji, w których powstają dodatnie i ujemne różnice kursowe oraz zasady ich rozliczania. Wymieniliśmy je wcześniej w części dotyczącej podatkowej metody rozliczania różnic kursowych. Musisz przy tym wiedzieć, że kurs faktycznie zastosowany nie może się różnić o 5% od wartości kursu średniego, ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego, poprzedzającego dzień faktycznie zastosowanego kursu waluty. W przeciwnym razie organ podatkowy może wezwać Twoją firmę do uzasadnienia zastosowania takiego, a nie innego, kursu waluty bądź do jego zmiany na kurs walut ogłoszony przez NBP. Dlatego tak ważne jest ustalenie, co w danym momencie i przy danej operacji jest kursem faktycznie zastosowanym. ( , *

8 8 Różnice kursowe rozliczanie i ewidencja WAŻNA INTERPRETACJA: Dla ustalenia różnic kursowych podatnicy mogą przyjąć faktycznie zastosowany kurs walut, np. bankowy lub kantorowy albo wynikający z umowy, jednakże nie może on być niższy niż kurs kupna i wyższy niż kurs sprzedaży ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w tabeli C kursów kupna i sprzedaży walut obcych. Jeżeli jednak faktycznie zastosowany kurs waluty, o którym mowa przy ustalaniu dodatnich i ujemnych różnic kursowych, jest wyższy lub niższy odpowiednio o więcej niż powiększona lub pomniejszona o 5% wartość kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień faktycznie zastosowanego kursu waluty, organ może wezwać strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających zastosowanie kursu waluty. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 września 2007 r. nr 1401/BP-I/ /07/KS Zgodnie z przytoczoną interpretacją nie ma wątpliwości, że na przykład w przypadku nabycia lub zbycia waluty kursem faktycznie zastosowanym będzie kurs, po którym dokonano wymiany walut. Może zatem być to kurs kantorowy bądź kurs wynegocjowany z bankiem. Potwierdzają to kolejne interpretacje: WAŻNA INTERPRETACJA: ( ) Należy przyjąć, iż w sytuacji, kiedy zakup waluty w kantorze następuje w tym samym dniu, w którym wystawiana jest faktura oraz dokonywana jest zapłata za towar handlowy do wyliczenia różnicy kursowej, o której mowa w art. 24c ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, należy zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury oraz kurs faktycznie zastosowany. Kursem faktycznie zastosowanym będzie w tym przypadku kurs zakupu waluty w kantorze. Natomiast w sytuacji gdy zakup waluty w kantorze następuje przed dniem dokonania transakcji, to powstanie również różnica kursowa od tzw. środków własnych, o której mowa w art. 24c ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ww. ustawy wyliczona poprzez porównanie wartości nabytych środków pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu (zakupu w kantorze) z kursem średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 marca 2008 r. nr IBPB1/ /07/MW Kursem faktycznie zastosowanym, według wielu organów podatkowych (o czym świadczą wydane interpretacje), jest kurs, po którym dokonuje się wyceny transakcji walutowej w danym dniu. Oznacza to, że przykładowo przy operacjach bankowych wyceny wpływu wartości waluty obcej na rachunek walutowy bądź jej wypływu należy przyjąć kurs bankowy. ( , *

9 Różnice kursowe rozliczanie i ewidencja 9 WAŻNA INTERPRETACJA: W świetle wykładni językowej faktycznie zastosowany kurs walutowy nie jest tylko kursem zrealizowanym, dlatego nie należy wiązać go tylko z sytuacjami związanymi z nabyciem i zbyciem (wymianą) walut. Kurs faktycznie zastosowany to taki, po jakim dokonuje się wyceny w danym dniu transakcji walutowej (przeliczenia waluty obcej). Kurs faktycznie zastosowany nie jest więc jednoznaczny z kursem faktycznie zrealizowanym. Faktycznie zastosowany kurs waluty bowiem to kurs, który należy zastosować w celu dokonania wyceny danej transakcji na określony dzień, aby stwierdzić, czy nie występują stany faktyczne, o których mowa w art. 15a ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, np. kurs kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta podatnik, kurs, kantorowy w przypadku nabycia lub sprzedaży walut w kantorze. Jest to zatem kurs po jakim dokonuje się faktycznej wyceny w danym dniu, w którym została dokonana dana operacja gospodarcza. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 maja 2008 r. nr ITPB3/ /08/AW Wpływ i rozchód środków na walutowym rachunku bankowym Zgodnie z wprowadzonymi od 2009 r. zmianami wpływ waluty na rachunek walutowy powinieneś wyceniać w przypadku: zakupu waluty w banku: po kursie faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru danej operacji (przyjąć można, że jest to kurs sprzedaży walut stosowany przez bank, z którego usług korzysta Twoja firma), zapłaty należności: po kursie faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru danej operacji (i tu można przyjąć, że chodzi o kurs kupna walut stosowany przez bank, z którego usług korzystasz). Z kolei rozchód walut obcych z rachunku walutowego możesz wyceniać w przypadku: sprzedaży waluty do banku: po kursie faktycznie zastosowanym, czyli kursie kupna zastosowanym przez bank, zapłaty zobowiązań: po kursie ustalonym według jednej z wybranych przez firmę metod przewidzianych w art. 34 ust. 4 pkt 1 3 uor. Metodami wyceny rozchodu, o których pisaliśmy wcześniej, są: wycena według kursów przeciętnych, ustalonych w wysokości średniej ważonej kursów waluty, metoda FIFO pierwsze przyszło pierwsze wyszło, a więc przyjęcie, że rozchód waluty wycenia się kolejno po kursach waluty, którą podmiot nabył najwcześniej/która najwcześniej wpłynęła na rachunek walutowy, metoda LIFO ostatnie przyszło pierwsze wyszło, czyli przyjęcie, że rozchód waluty wycenia się kolejno po kursach waluty, którą przedsiębiorstwo najpóźniej nabyło/która najpóźniej wpłynęła na rachunek walutowy. ( , *

10 10 Różnice kursowe rozliczanie i ewidencja Zauważ, że rozchód waluty jest tutaj wyceniany po takim samym kursie, po jakim nastąpił jej wpływ na walutowy rachunek bankowy. Poza tym musisz pamiętać, że zgodnie z nowelizacją ustawy o rachunkowości, jeżeli przy zapłacie należności lub zobowiązań nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznie stosowanego w tym dniu, powinieneś zastosować kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień tej operacji. O wyborze stosowanej metody wyceny musisz napisać w polityce rachunkowości. Przykład 1 Spółka w polityce rachunkowości przyjęła, że do wyceny rozchodu waluty z tytułu zapłaty zobowiązań stosować będzie kurs sprzedaży banku, z którego usług korzysta. Na rachunek walutowy spółki od kontrahenta zagranicznego wpłynęła kwota euro tytułem zapłaty za fakturę. Tego samego dnia spółka uregulowała swoje zobowiązanie wobec innego kontrahenta na kwotę euro Kurs kupna banku wynosił w tym dniu 3,40 zł, kurs sprzedaży 3,50 zł. 1. Księgowanie wpływu środków na rachunek walutowy: euro 3,40 zł = zł Wn konto 132 Rachunek bankowy walutowy zł, Ma konto 201 Rozrachunki z odbiorcami zł. 2. Księgowanie zapłaty zobowiązań: euro 3,50 zł = zł Wn konto 202 Rozrachunki z dostawcami zł, Ma konto 132 Rachunek bankowy walutowy zł. 3. Rozliczenie różnic kursowych: (8.000 euro 3,50 zł) (8.000 euro 3,40 zł) = zł zł = 800 zł Wn konto 132 Rachunek bankowy walutowy 800 zł, Ma konto 750 Przychody finansowe 800 zł. Ewidencja księgowa różnic kursowych Różnice kursowe (zgodnie z zapisami uor) mogą zostać ujęte w przychodach lub kosztach, jak również odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny lub zmienić wartość początkową składników majątkowych przedsiębiorstwa. Różnice kursowe w przypadku inwestycji długoterminowych (powstałe na dzień wyceny) wyceniasz zgodnie z zapisami art. 35 ust. 4 uor. Przepis ten stanowi, że skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych innych niż nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, zaliczane do inwestycji, powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych, zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. ( , *

11 Różnice kursowe rozliczanie i ewidencja 11 Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał. W pozostałych przypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji, bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe. W przypadku pozostałych aktywów i pasywów, wyrażonych w walutach obcych, różnice kursowe powstałe przy zapłacie należności/zobowiązań (przy wycenie na dany dzień oraz przy sprzedaży walut) ujmujesz odpowiednio w przychodach lub kosztach finansowych. W uzasadnionych przypadkach zaliczasz je do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów czy też do kosztów nabycia/wytworzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. W odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, finansowanych kredytem/pożyczką, udzielonych w walucie obcej, zaciągniętymi na nabycie tych aktywów trwałych, różnice kursowe powstałe przy wycenie tych zobowiązań, a naliczone przed dniem oddania danego składnika majątku do używania, wpływają na wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych poprzez odpowiednio jej zmniejszenie lub zwiększenie. Różnice kursowe musisz również rozliczać przy spłacie odsetek od kredytu. Powstają one bowiem na skutek różnych kursów walut obowiązujących w dniu ich zarachowania w księgach w stosowaniu do momentu ich zapłaty. Powstałe przy zapłacie odsetek różnice kursowe zaliczysz odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. Musisz przy tym wiedzieć, że odsetki od kredytu w walucie obcej wycenia się po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień ich naliczenia. Natomiast spłatę odsetek wycenia się w zależności od źródła pochodzenia środków pieniężnych. Jeżeli środki pochodzą z walutowego rachunku bankowego Twojej firmy, to spłata wyceniana jest według przyjętych przez firmę zasad, a więc może to być kurs sprzedaży banku, kurs historyczny lub kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień rozchodu. Jeżeli środki pieniężne zostały zakupione w banku/kantorze, to do wyceny powinieneś zastosować kurs stosowany przez bank lub kantor. ( , *

12 12 Różnice kursowe rozliczanie i ewidencja Przykład 2 Spółka zaciągnęła kredyt w EUR i zgodnie z umową kredytową odsetki od kredytu naliczane są na początek każdego miesiąca. W dniu 1 maja 2009 r. naliczono do spłaty odsetki w wysokości 200 euro. Kurs średni NBP z poprzedniego dnia wynosił 4,20 zł. Naliczone odsetki zostały jednak pobrane z rachunku walutowego dzień później. Spółka dla wyceny rozchodu waluty obcej stosuje metodę FIFO i zgodnie z tą metodą kurs historyczny wynosił 4,15 zł. Ewidencja księgowa: 1. Księgowanie naliczenia odsetek: 200 euro 4,20 zł = 840 zł Wn konto 751 Koszty finansowe 840 zł, Ma konto 138 Kredyty bankowe 840 zł. 2. Księgowanie zapłaty naliczonych odsetek: 200 euro 4,15 zł = 830 zł Wn konto 138 Kredyty bankowe 830 zł, Ma konto 132 Rachunek walutowy 830 zł. 3. Rozliczenie różnic kursowych: (200 euro 4,20 zł) (200 euro 4,15 zł) = = 10,00 zł Wn konto 138 Kredyty bankowe 10 zł, Ma konto 750 Przychody finansowe 10 zł. Różnice kursowe powstałe na należnościach Wszelkie przychody, które ujmujesz w księgach rachunkowych, musisz wykazywać w złotych polskich. Zatem w przypadku przychodów wyrażonych w walucie obcej jesteś zobowiązany do dokonania stosownych przeliczeń. Z dniem 1 stycznia 2009 r. zostały ujednolicone zasady przeliczania operacji wyrażonych w walutach obcych, określone w przepisach ustaw o rachunkowości, podatku dochodowym oraz podatku od towarów i usług. Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych wyceniasz odpowiednio po kursie faktycznie zastosowanym w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań bądź po kursie średnim, ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznie zastosowanego, a także w przypadku pozostałych operacji. W przypadku faktur VAT wystawionych w walucie obcej, dokumentujących sprzedaż usług kontrahentowi zagranicznemu, eksport towarów i produktów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i produktów, ich wyceny dokonujesz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 uor, a więc po kursie średnim, ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. ( , *

13 Różnice kursowe rozliczanie i ewidencja 13 Natomiast wyceny należności w walucie obcej powinieneś dokonać zgodnie z zasadami określonymi w art. 30 ust. 2 pkt 1 uor. Oznacza to, że w sytuacji kiedy należność w walucie obcej wpłynie na złotówkowy rachunek bankowy, bank dokonuje przeliczenia waluty po obowiązującym w tym dniu kursie kupna lub kursie wynegocjowanym i kurs ten będzie kursem faktycznie zastosowanym. Jeżeli natomiast należność w walucie obcej wpłynie na rachunek walutowy firmy, to wyceny dokonujesz na podstawie przyjętych i opisanych w polityce rachunkowości zasad, a więc albo po kursie kupna banku lub kursie wynegocjowanym z bankiem (czyli według kursu faktycznie zastosowanego), albo według kursu średniego, ogłoszonego przez NBP z dnia poprzedzającego wpływ należności na rachunek walutowy przedsiębiorstwa. W przypadku gdy kurs waluty z dnia ujęcia w księgach rachunkowych przychodu ze sprzedaży i jednocześnie należności od odbiorcy będzie się różnił od kursu waluty z dnia zapłaty tej należności powstaną różnice kursowe, które w zależności od tego, czy będą dodatnie czy ujemne, zaliczysz do przychodów lub kosztów finansowych. Jednocześnie będą to także różnice kursowe podatkowe. Przykład 3 Spółka dokonała sprzedaży towaru i tego samego dnia wystawiła fakturę kontrahentowi zagranicznemu na kwotę euro. Kurs średni ogłoszony przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury wynosił 4,30 zł. Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu wyniosła zł. Tydzień później na rachunek walutowy spółki wpłynęła należność od odbiorcy w kwocie euro. Spółka do wyceny wpływu waluty z tytułu zapłaty należności stosuje kurs średni NBP, ogłaszany w dniu poprzedzającym dzień zapłaty. Kurs ogłoszony dzień przed wpływem należności na rachunek wyniósł 4,50 zł. Ewidencja księgowa: 1. Księgowanie faktury sprzedaży: euro 4,30 zł = zł Wn konto 201 Rozrachunki z odbiorcami zł, Ma konto 730 Przychód ze sprzedaży towarów zł. 2. Księgowanie kosztu sprzedaży: Wn konto 731 Wartość sprzedanych towarów zł, Ma konto 330 Towary zł. 3. Księgowanie wpływu należności na rachunek bankowy: euro 4,50 zł = zł Wn konto 132 Rachunek walutowy zł, ( , *

14 14 Różnice kursowe rozliczanie i ewidencja Ma konto 201 Rozrachunki z odbiorcami zł. Księgowanie powstałej dodatniej różnicy kursowej: (6.000 euro 4,50 zł) (6.000 euro 4,30 zł) = zł zł = zł Wn konto 201 Rozrachunki z odbiorcami zł, Ma konto 750 Przychody finansowe zł. 4. Często zdarza się tak, że przy otrzymaniu zapłaty należności od kontrahenta zagranicznego bank potrąca sobie z tytułu tej operacji prowizję. Może pojawić się tutaj pytanie, w jaki sposób rozliczyć taką operację, a raczej dwie operacje gospodarcze. Wątpliwość tę może pomóc rozwiązać decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego. WAŻNA INTERPRETACJA: ( ) w dniu wpływu na rachunek bankowy waluty obcej (euro) bank za wykonanie operacji bankowej dokonuje potrącenia stosownej prowizji. Należy więc przyjąć, że tego samego dnia mamy do czynienia z dwiema operacjami gospodarczymi. Po pierwsze (w pierwszej kolejności) doszło do faktycznego otrzymania przychodu (opłacenia faktury). Po drugie został poniesiony wydatek związany z prowadzeniem rachunku bankowego (pobraniem wynagrodzenia w walucie obcej za zaksięgowanie wpływu waluty obcej), który należy uznać za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. ( ) W konsekwencji należy przyjąć, iż w sytuacji, gdy data dokumentu bankowego pokrywa się z datą jego opłacenia do wyliczenia różnicy kursowej, o której mowa w art. 24c ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy zastosować kurs kupna euro (ustalonego przez bank, z którego usług podatnik korzysta) z dnia otrzymania przychodu i kurs średni NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia (i opłacenia) tego dowodu ( ). Dyrektor Izby Skarbowej potwierdza natomiast, że wpływ waluty na rachunek walutowy należy wyceniać po kursie kupna dewiz banku, z którego usług korzysta podatnik''. Interpretacja z 8 stycznia 2008 r. wydana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku nr BI/ /07 Przy rozliczaniu różnic kursowych (z tytułu dokonanej sprzedaży i rozliczenia należności od kontrahenta zagranicznego) warto również zwrócić uwagę na interpretację wydaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach, który w postanowieniu nr USIA/415-17/2007 z 11 lipca 2007 r. zaznaczył, że różnice kursowe podatkowe nie wystąpią, jeżeli wystawisz fakturę dla kontrahenta zagranicznego w złotych polskich, a zapłata nastąpi w terminie późniejszym w walucie obcej. ( , *

15 Różnice kursowe rozliczanie i ewidencja 15 Różnice kursowe powstałe na zobowiązaniach Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych, które dokumentują zakup z zagranicy towarów, powinieneś wyceniać w trakcie roku obrotowego przy zastosowaniu kursu średniego, ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia roboczego poprzedzającego dzień zakupu (art. 30 ust. 2 pkt 2 uor). Zasady te stosować powinieneś zarówno przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (WNT), jak i przy imporcie towarów. Począwszy od 1 stycznia 2009 r., nie możesz bowiem do wyceny towarów stosować kursu z dokumentu odprawy celnej. Jeżeli jednak nastąpi sytuacja, gdy nie otrzymasz faktury w terminie umożliwiającym ujęcie transakcji w księgach rachunkowych okresu, którego import dotyczy, to dokument odprawy celnej SAD może stanowić podstawę do wyceny tej transakcji. Jednak transakcję taką wyceniasz nie po kursie zastosowanym przez urząd celny, lecz po kursie średnim, ogłoszonym przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia SAD. Przykład 4 Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT UE i prowadzi działalność handlową. Od kontrahenta z jednego z krajów Unii Europejskiej zakupiła towar za kwotę euro. Średni kurs ogłoszony przez NBP na dzień poprzedzający datę wystawienia faktury za otrzymany towar wynosił 4,40 zł/euro. Stawka VAT dla zakupionego towaru wynosi 22%, a zakupiony towar będzie służył sprzedaży opodatkowanej. Ewidencja księgowa: 1. Księgowanie faktury zakupowej: euro 4,40 zł = ,00 zł Wn konto 300 Rozliczenie zakupu zł, Ma konto 202 Rozrachunki z dostawcami zł. 2. Księgowanie przyjęcia towaru do magazynu: Wn konto 330 Towary zł, Ma konto 300 Rozliczenie zakupu zł. 3. Księgowanie wystawionej faktury VAT wewnętrznej z tytułu WNT: % = zł Wn konto 223 Rozliczenie podatku VAT naliczonego zł, Ma konto 222 Rozliczenie podatku VAT należnego zł. ( , *

16 16 Różnice kursowe rozliczanie i ewidencja Przykład 5 Firma handlowa dokonała 20 kwietnia 2009 r. importu towaru o wartości dd. Faktura zakupowa została wystawiona 18 kwietnia, kurs z dokumentu odprawy celnej SAD wynosił 3,10 zł/dd, naliczone zostało, cło w wysokości zł i VAT w kwocie zł. Kurs średni ogłoszony przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury wynosił, przykładowo 3,00 zł/dd. Ewidencja księgowa: 1. Księgowanie faktury importowej: dd 3,00 zł/dd = zł Wn konto 300 Rozliczenie zakupu zł, Ma konto 202 Rozrachunki z dostawcami zł. 2. Księgowanie VAT: Wn konto 223 Rozliczenie VAT naliczonego zł, Ma konto 220 Rozrachunki publicznoprawne zł. 3. Księgowanie cła: Wn konto 300 Rozliczenie zakupu zł, Ma konto 220 Rozrachunki publicznoprawne zł. 4. Przyjęcie towarów do magazynu w cenie nabycia: zł = zł Wn konto 330 Towary zł, Ma konto 300 Rozliczenie zakupu zł. Zapłatę zobowiązania wyrażonego w walucie obcej (w myśl przepisów uor obowiązujących od 1 stycznia 2009 r.) wyceniasz odpowiednio: po kursie faktycznie zastosowanym albo jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznie zastosowanego po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień operacji gospodarczej (art. 30 ust. 2 pkt 1 i 2 uor). W przypadku zapłaty zobowiązania z rachunku walutowego, za kurs faktycznie zastosowany możesz przyjąć: kurs historyczny, a więc kurs, po jakim waluta została wyceniona w momencie jej wpływu na rachunek walutowy, przy uwzględnieniu przyjętej przez firmę metody wyceny, określonej w art. 34 ust. 4 pkt 1 3 ustawy o rachunkowości, a więc metody FIFO, metody LIFO lub metody cen przeciętnych, kurs sprzedaży banku, w którym firma Twoja posiada rachunek walutowy, kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wypływu środków z rachunku walutowego. Wyboru odpowiedniej dla firmy Twojej metody dokonujesz poprzez zapisanie w przyjętej polityce rachunkowości, jaki kurs przyjmuje firma do wyceny rozchodu waluty z rachunku walutowego. ( , *

17 Różnice kursowe rozliczanie i ewidencja 17 Warto tu wspomnieć, że w przypadku wyboru stosowania kursu historycznego ewentualne różnice kursowe będą wtedy powstawały jedynie na rozrachunkach. Natomiast przyjęcie innej metody spowoduje powstanie różnic kursowych zarówno na rozrachunkach, jak i na rachunku walutowym. A zatem przyjęcie w tym przypadku kursu historycznego znacznie może uprościć rozliczanie różnic kursowych. Przykład 6 Spółka posiada na rachunku bankowym walutowym środki w kwocie euro, z których: 800 euro to wpływ 4 maja kwoty należności od kontrahenta zagranicznego po kursie średnim, ogłaszanym przez NBP z dnia poprzedzającego zapłatę, wynoszącym przykładowo 4,20 zł/euro, euro to zakup 6 maja waluty w banku prowadzącym rachunek walutowy spółki po kursie sprzedaży banku, wynoszącym 4,40 zł/euro, 700 euro to zakup 8 maja waluty w kantorze po kursie kantorowym, wynoszącym 4,50 zł/euro. W dniu 11 maja dokonano spłaty zobowiązania wobec dostawcy zagranicznego w kwocie zł (2.800 euro po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury, wynoszącym 4,30 zł/euro). Spółka zdecydowała się stosować w swojej polityce rachunkowości metodę FIFO. 1. Wycena rozchodu waluty metodą FIFO: 800 euro 4,20 zł/euro = zł, euro 4,40 zł/euro = zł, 500 euro 4,50 zł/euro = zł. Razem = zł. 2. Księgowanie zapłaty zobowiązania zagranicznego: Wn konto 202 Rozrachunki z dostawcami zł, Ma konto 132 Rachunek walutowy zł. 3. Ustalenie i księgowanie powstałej różnicy kursowej: zł zł = 170 zł (ujemna różnica kursowa) Wn konto 751 Koszty finansowe 170 zł, Ma konto 202 Rozrachunki z dostawcami 170 zł. W przypadku dokonywania zakupów od kontrahentów zagranicznych do poprawnego wyliczenia różnic kursowych w celach podatkowych powinieneś ustalić dzień poniesienia kosztu wynikający z otrzymanej faktury. Dzień ten może stanowić dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, którego definicję zawarto w art. 15 ust. 4e updop. Stanowisko takie zaprezentował również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w decyzji w sprawie interpretacji prawa podatkowego nr 1401/PP-I/4210-6/07/SP z 10 grudnia 2007 r. ( , *

18 18 Różnice kursowe rozliczanie i ewidencja Różnice kursowe a wartość początkowa środka trwałego Wartość początkowa środka trwałego to ustalona kwota i wycena, po jakiej wprowadzasz dany składnik majątku trwałego do ewidencji księgowej. W zależności od stosowanych standardów rachunkowości istnieją różne metody wyceny środków trwałych w momencie ich przyjmowania do użytkowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za wartość początkową środków trwałych uważa się: cenę nabycia, która stanowi kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem, do dnia przekazania środka trwałego do używania, koszt jego wytworzenia, w przypadku wytworzenia środka trwałego w ramach własnej działalności. W sytuacji gdy Twoja firma wytworzy środek trwały we własnym zakresie (przy wykorzystaniu swoich materiałów lub pracowników), wartość początkowa środka trwałego będzie równa kosztowi, jaki poniosła, aby stworzyć dany środek trwały. Będzie to zatem suma takich kosztów, jak między innymi koszt materiałów wykorzystanych do budowy środka trwałego, część wynagrodzeń pracowników, jaka przypada na czas, który poświęcili oni na budowę środka trwałego, koszty energii i inne koszty bezpośrednio związane z jego budową. Do kosztu wytworzenia nie zaliczysz kosztów ogólnego zarządu, kosztów sprzedaży, a także pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od kredytów/pożyczek i prowizji, za wyjątkiem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. Natomiast wartością różnic kursowych, naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania, możesz skorygować cenę jego nabycia lub koszt wytworzenia. Różnice kursowe, jak też odsetki naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania wpływają na wartość początkową środka trwałego. Zatem różnice kursowe i odsetki naliczone po dniu przekazania środka trwałego do używania możesz zaliczyć bezpośrednio do kosztów podatkowych. Przykład 7 Spółka kupiła 7 maja od kontrahenta zagranicznego maszynę produkcyjną o wartości dd. Kurs dolara w zgłoszeniu celnym wynosił 3,10 zł/dd, naliczone cło zł i VAT zł. Spółka poniosła również wydatki związane z transportem maszyny w wysokości zł netto. Faktura importowa została wystawiona w dniu zakupu, tj. 7 maja, a kurs średni ogłoszony przez NBP z dnia poprzedzającego dzień jej wystawienia wynosił, przykładowo, 3,20 zł/dd. W dniu 8 maja spółka uregulowała swoje zobowiązanie, a do wyceny przyjęła kurs sprzedaży dolara banku obsługującego spółkę, który wynosił 3,40 zł/dd. Zapłata zobowiązania nastąpiła przed oddaniem środka trwałego do używania. ( , *

19 Różnice kursowe rozliczanie i ewidencja Księgowanie faktury importowej: dd. 3,20 zł/dd. = zł Wn konto 300 Rozliczenie zakupu zł, Ma konto 202 Rozrachunki z dostawcami zł. 2. Księgowanie cła: Wn konto 300 Rozliczenie zakupu zł, Ma konto 220 Rozrachunki publicznoprawne zł. 3. Księgowanie VAT: Wn konto 223 Rozliczenie podatku VAT naliczonego zł, Ma konto 220 Rozrachunki publicznoprawne zł. 4. Rozliczenie zakupu maszyny: zł zł = zł Wn konto 080 Środki trwałe w budowie zł, Ma konto 300 Rozliczenie zakupu zł. 5. Księgowanie zapłaty za fakturę: dd. 3,40 zł/dd. = zł Wn konto 202 Rozrachunki z dostawcami zł, Ma konto 132 Rachunek walutowy zł. 6. Ustalenie i księgowanie powstałych ujemnych różnic kursowych: ( dd. 3,20 zł/dd.) ( dd. 3,40 zł/dd.) = , zł = zł zł Wn konto 080 Środki trwałe w budowie zł, Ma konto 202 Rozrachunki z dostawcami zł. 7. Księgowanie faktury za transport maszyny: Wn konto 300 Rozliczenie zakupu zł, Wn konto 223 Rozliczenie podatku VAT naliczonego 220 zł, Ma konto 202 Rozrachunki z dostawcami zł. 8. Rozliczenie zakupu kosztów transportu maszyny: Wn konto 080 Środki trwałe w budowie zł, Ma konto 300 Rozliczenie zakupu zł. 9. Ustalenie wartości początkowej i księgowanie przyjęcia maszyny produkcyjnej do ewidencji środków trwałych: zł zł zł = zł Wn konto 010 Środki trwałe zł, Ma konto 080 Środki trwałe w budowie zł. Ustalona w ten sposób kwota wartości początkowej środka trwałego, jakim jest przyjęta maszyna produkcyjna, stanowić będzie podstawę do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Jeżeli chodzi o różnice kursowe, korygujące wartość początkową środka trwałego, to do nich zaliczyć możesz tylko różnice dotyczące transakcji związanych z budową danego składnika majątku. Wątpliwość może jednak budzić, czy powyższe dotyczy różnic, które zostały faktycznie zrealizowane, czy różnic naliczonych na dzień przekazania środka trwałego do używania. Również organy podatkowe mają w tej kwestii odmienne zdanie. ( , *

20 20 WAŻNE ORZECZENIE: Różnice kursowe rozliczanie i ewidencja [ ] zgodnie z art. 16g ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych wartość początkową nabytych (lub wytworzonych we własnym zakresie) środków trwałych zmniejsza się lub zwiększa o różnice kursowe naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego. Tak ustalona wartość początkowa jest podstawą do naliczania odpisów amortyzacyjnych, podlegających na podstawie art. 15 ust. 6 ww. ustawy zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast różnice kursowe (podatkowe) ustala się zgodnie z zasadami określonymi w art. 12 ust. 2, 2a i ust. 3 oraz art. 15 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka dokonując faktycznej zapłaty z rachunku dewizowego za zobowiązania wyrażone w walutach obcych wynikające z zakupu środków trwałych u kontrahentów zagranicznych, do ustalenia różnic kursowych winna stosować przepis art. 15 ust. 1 i 1a ww. ustawy. Ustalone zgodnie z powołanymi przepisami ustawy różnice kursowe powstające w związku z nabyciem środka trwałego korygują jego wartość początkową do momentu przekazania do używania środka trwałego. (art. 16g ust. 5 ww. ustawy). Postanowienie Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi z 23 grudnia 2005 roku (nr ŁUS-II-2-423/162/05/JB) Natomiast odmienne stanowisko zaprezentował m.in. Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego postanowienie nr DP/ /06/AK z 3 stycznia 2007 r. Różnice kursowe od kredytów waloryzowanych walutą obcą Kredyt waloryzowany walutą obcą to kredyt zaciągnięty w walucie polskiej, ale przeliczonej na walutę obcą. Jego raty są spłacane w walucie polskiej, ale jej wysokość uzależniona jest od kursu waluty obcej. Do końca 2008 r. różnice, które występowały pomiędzy wysokością kapitału kredytu z dnia jego otrzymania a jego wysokością z dnia spłaty, były obojętne podatkowo. Z początkiem 2009 r. zostały jednak wprowadzone przepisy art. 14 ust. 2 pkt 7g i art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. a updop oraz art. 12 ust. 1 pkt 10 i art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a updof. Wynika z nich, że u kredytobiorcy (pożyczkobiorcy) wydatki na spłatę kredytu (pożyczki), w przypadku gdy został on zwaloryzowany kursem waluty obcej, stanowią: przychód podatkowy, jeżeli tytułem spłaty kredytobiorca (pożyczkobiorca) zwraca kapitał w wysokości niższej od kwoty otrzymanego kredytu (pożyczki), koszt uzyskania przychodu, jeśli w związku ze spłatą kredytobiorca zwraca kwotę kapitału większą niż kwota otrzymanego kredytu (pożyczki). Oznacza to, że różnicę, jaka wystąpi pomiędzy kwotą kapitału kredytu z dnia jego otrzymania a kwotą z dnia spłaty, zaliczysz do przychodów lub kosztów podatkowych. ( , *

Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym

Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym dr Marek Wierzbiński 1 Agenda Wprowadzenie Pojęcie różnic kursowych Klasyfikacja różnic kursowych Przykłady rozliczenia prostych różnic kursowych Różnice

Bardziej szczegółowo

W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych.

W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych. W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych. Wiele problemów nastręcza podatnikom ustalenie podatkowych różnic kursowych w przypadku regulowania swoich

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe 1 1. Metody ustalania różnic kursowych od 01.01.2007: wprowadza się dwie opcjonalne metody: w oparciu o nowe regulacje w ustawie podatkowej, w oparciu o przepisy o rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe. Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts

Różnice kursowe. Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts Różnice kursowe Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts Różnice kursowe Różnice kursowe to różnice wynikające ze zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) kursów walut obcych w stosunku do złotego, występujące między

Bardziej szczegółowo

Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych w sprawozdaniu finansowym

Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych w sprawozdaniu finansowym 22 luty 2010 Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych w sprawozdaniu finansowym dr Katarzyna Trzpioła Wycena na moment zdarzenia Art. 30 ust 2 Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2010.04.08 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie powstałej różnicy kursowej. Opis różnicy kursowej. W ciągu roku obrotowego :

Rozliczenie powstałej różnicy kursowej. Opis różnicy kursowej. W ciągu roku obrotowego : Załącznik do zarządzenia nr 120 z dnia 2 grudnia 2009 r. Rektora UŚ Szczegółowe zasady wyceny przykładowych operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych i ustalania różnic kursowych Rodzaj operacji

Bardziej szczegółowo

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek).

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). OGÓLNE ZASADY USTALANIA RÓŻNIC KURSOWYCH... Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). Przykład 10 stycznia 2007 r. Spółka z o.o. otrzymała

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2010.02.11 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

E-PORADNIK RÓŻNICE KURSOWE

E-PORADNIK RÓŻNICE KURSOWE E-PORADNIK RÓŻNICE KURSOWE Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Część I: Stanisław Koc, Tadeusz Waślicki Część II: Tomasz Krywan, Marcin Michalak, Małgorzata Niedźwiedzka, Karol Różycki Redaktor merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Jest wiele problemów przy ustalaniu przez podatników różnic kursowych w sytuacji regulowania wzajemnych wierzytelności w formie kompensaty.

Jest wiele problemów przy ustalaniu przez podatników różnic kursowych w sytuacji regulowania wzajemnych wierzytelności w formie kompensaty. Jest wiele problemów przy ustalaniu przez podatników różnic kursowych w sytuacji regulowania wzajemnych wierzytelności w formie kompensaty. Pomimo faktu, że przepisy art. 15a ustawy z dnia 15 lutego 1992

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2009.01.13 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług?

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Pytanie Zakupiliśmy w marcu prenumeratę wydawnictwa specjalistycznego w USA, które

Bardziej szczegółowo

Czy kursem faktycznym przy spłacie rat takiego kredytu jest kurs sprzedaży czy kurs kupna banku obsługującego jednostkę?

Czy kursem faktycznym przy spłacie rat takiego kredytu jest kurs sprzedaży czy kurs kupna banku obsługującego jednostkę? Czy kursem faktycznym przy spłacie rat takiego kredytu jest kurs sprzedaży czy kurs kupna banku obsługującego jednostkę? Pytanie Czy kursem faktycznym przy spłacie rat kredytu walutowego jest kurs sprzedaży

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/4510-318/15/PC Data 2015.11.16 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Różnice kursowe, powstałe w sytuacjach, które nie mieszczą się w przedmiotowym katalogu,

Bardziej szczegółowo

Art. 30. [Waluty obce] 1. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych: 1) składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w

Art. 30. [Waluty obce] 1. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych: 1) składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w Art. 30. [Waluty obce] 1. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych: 1) składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw

Bardziej szczegółowo

Teksty Fim@ngo. 6. Środki które zostaną na rachunku walutowym na koniec roku wyceniane są po średnim kursie NBP z dnia 31.12.2011r.

Teksty Fim@ngo. 6. Środki które zostaną na rachunku walutowym na koniec roku wyceniane są po średnim kursie NBP z dnia 31.12.2011r. Teksty Fim@ngo Opracowanie dotyczące przykładowego rozliczenia róŝnic kursowych. PoniŜej przykłady transakcji proszę określić czy właściwy kurs został zastosowany i jak rozliczyć róŝnice kursowe 1. R-ek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

W praktyce najwięcej problemów może przysporzyć określenie, jaki kurs jest kursem faktycznym - zależy on bowiem od charakteru operacji.

W praktyce najwięcej problemów może przysporzyć określenie, jaki kurs jest kursem faktycznym - zależy on bowiem od charakteru operacji. W praktyce najwięcej problemów może przysporzyć określenie, jaki kurs jest kursem faktycznym - zależy on bowiem od charakteru operacji. Do końca 2008 r. istniały poważne rozbieżności między regulacjami

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe po 1 stycznia 2012 r.

Różnice kursowe po 1 stycznia 2012 r. Różnice kursowe po 1 stycznia 2012 r. Pytanie podatnika: Czy z uwzględnieniem art. 15a ust. 4 ustawy o CIT w brzmieniu nadanym nowelizacją ustawy, Wnioskodawca prawidłowo uznaje, że właściwe będzie stosowanie

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.05.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z echo www.roedl.pl Rzeczpospolita z 6.05.2015 W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Przepisy o rachunkowości i o CIT rządzą się swoimi zasadami ustalania momentu uzyskania przychodu

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.01.27 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/SK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/SK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/4510-576/15/SK Data 2016.01.21 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach W momencie spłaty kredytu przewalutowanego na walutę obcą zgodnie z powyższymi przepisami

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Różnice kursowe

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Różnice kursowe Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-603/08-2/AG Data 2008.07.04 Referencje ILPB3/423-996/09-2/GC, interpretacja indywidualna ILPB3/423-996/09-3/GC, interpretacja indywidualna

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE WALUTOWE W RACHUNKU PODATKOWYM

TRANSAKCJE WALUTOWE W RACHUNKU PODATKOWYM Dwutygodnik nr 6 (366) ISSN 1429-3986 20.03.2014 r. 6 TRANSAKCJE WALUTOWE W RACHUNKU PODATKOWYM I. Zasady przeliczania transakcji i ustalania różnic kursowych... str. 3 1. Przychody określone w walutach

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie zrealizowanych i niezrealizowanych różnic kursowych. Wpisany przez Marcin Michalak

Rozliczenie zrealizowanych i niezrealizowanych różnic kursowych. Wpisany przez Marcin Michalak Jak wykazać w rachunku wyników ujemną wartość przychodów finansowych, wynikającą z wyksięgowania różnic kursowych z przeszacowania z ubiegłego roku i zaksięgowania nowych przeszacowań? Pytanie Jak wykazać

Bardziej szczegółowo

Jak liczyć różnice kursowe w nietypowych sytuacjach. Maciej Jurczyga

Jak liczyć różnice kursowe w nietypowych sytuacjach. Maciej Jurczyga Jak liczyć różnice kursowe w nietypowych sytuacjach Maciej Jurczyga PIT i CIT/Od 1 stycznia 2012 wejdą w życie przepisy jednoznacznie pozwalające przyjąć średni kurs NBP w razie otrzymania należności lub

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu.

Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu. Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu. Pytanie podatnika Spółka z o.o. kupiła we wrześniu 2008 r. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 RACHUNEK WYNIKÓW za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. POZYCJA 31.12.2012 31.12.2013 A. Przychody z działalności statutowej I.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za rok 2014

Informacja dodatkowa za rok 2014 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa za rok 2014 WPROWADZEIE DO SPRAWOZDAIA FIASOWEGO Nazwa pełna: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa pełna: Polskie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej?

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? Wycena jednostki działającej za granicą w sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzonym zgodnie z MSSF

Bardziej szczegółowo

Za okres od...01.01.2008... do...31.12.2008... Sprawozdanie finansowe obejmuje : **

Za okres od...01.01.2008... do...31.12.2008... Sprawozdanie finansowe obejmuje : ** Podstawa prawna :Art. 45 i dalsze przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym załącznik nr 1 po nowelizacji obowiązującej od 1 stycznia 2002 r. ( Dz. U. Nr 121 z 1994 r., poz. 591

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa pełna: Polskie

Bardziej szczegółowo

Zaliczki na poczet przyszłej dostawy aspekt podatkowy i ujęcie w księgach rachunkowych

Zaliczki na poczet przyszłej dostawy aspekt podatkowy i ujęcie w księgach rachunkowych zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 61, poz. 378) weszło w życie po 14 dniach od ogłoszenia, tj. 29 kwietnia 2010 r. z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze

Operacje gospodarcze Operacje gospodarcze Rachunkowość Operacje gospodarcze Operacja gospodarcza Każde udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenie gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa, pasywa, przychody

Bardziej szczegółowo

Jaki był w tej kwestii wyrok NSA? Wyrok NSA z r. (II FSK 1682/09)

Jaki był w tej kwestii wyrok NSA? Wyrok NSA z r. (II FSK 1682/09) Jaki był w tej kwestii wyrok NSA? Wyrok NSA z 3.02.2011 r. (II FSK 1682/09) Użyte w art. 15a ust. 4 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1 (dalej: u.p.d.o.p.) określenie faktycznie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć I. Zakres tematyczny zajęć 1. Produkty gotowe - definicja, - wycena 2. Przychody

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni...

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni... Rachunkowość finansowa przykładowy egzamin 1 Część opisowa (20 pkt) Część zadaniowa (40 pkt) Zadanie 1 (1 pkt) Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni...

Bardziej szczegółowo

Autorka wyjaśnia, jak należy ująć w tych księgach decyzje pokontrolne US dotyczące podatku dochodowego oraz podatku VAT w spółce z o.o.

Autorka wyjaśnia, jak należy ująć w tych księgach decyzje pokontrolne US dotyczące podatku dochodowego oraz podatku VAT w spółce z o.o. Autorka wyjaśnia, jak należy ująć w tych księgach decyzje pokontrolne US dotyczące podatku dochodowego oraz podatku VAT w spółce z o.o. Pytanie Jak należy ująć w księgach rachunkowych decyzje pokontrolne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2008

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2008 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu os. Słoneczne 1 31-956 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2008 Celem Stowarzyszenia jest: 1. Wspieranie rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2011

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2011 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa pełna: Polskie

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Jakie problemy podatkowe pojawiają się w przypadku przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Jakie problemy podatkowe pojawiają się w przypadku przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Jakie problemy podatkowe pojawiają się w przypadku przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? W pierwszej części artykułu (Biuletyn BDO Podatki i Rachunkowość nr 1/2009) zostały opisane sytuacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Odroczony podatek dochodowy w ksiêgach rachunkowych

Odroczony podatek dochodowy w ksiêgach rachunkowych Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski Odroczony podatek dochodowy w ksiêgach rachunkowych instrukta z przyk³adami Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci 1. Zagadnienia wstępne...4

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2009

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2009 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2009 Celem Stowarzyszenia jest: 1. Wspieranie rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW. nabycia, a więc w rzeczywistej cenie zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW. nabycia, a więc w rzeczywistej cenie zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2010 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 10 marca 2010r. METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW 1. Środki trwałe wycenia się następująco: a) Środki trwałe wycenia się w wysokości

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2007 rok 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji) aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym Nazwa : FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA Adres : Mniszków 31, 58-520

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

II. RIO RADZI... Ogólna charakterystyka zmian w rachunkowości wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r.

II. RIO RADZI... Ogólna charakterystyka zmian w rachunkowości wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r. 18 Biuletyn Informacyjny Nr 4 (38) 2002 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy II. RIO RADZI... Podobnie jak w latach ubiegłych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła w styczniu

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Ul. Wielka 7/5 61-774 Poznań Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI BAJECZNA ZA 2011 ROK.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI BAJECZNA ZA 2011 ROK. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI BAJECZNA ZA 2011 ROK. Spółdzielnia BAJECZNA z siedzibą w Warszawie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 198184 Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0152/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26.07.2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26.07.2007 r. ZARZĄDZENIE NR 0152/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26.07.2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152/27/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 października 2006 r. w sprawie ustalenia dokumentacji

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2009.05.06 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków?

Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków? Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków? Pytanie podatnika Nasza spółka wprowadziła do ewidencji środków trwałych maszyny, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ZASADY RACHUNKOWOŚCI Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we

Bardziej szczegółowo

Konto księgowe. Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn

Konto księgowe. Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn Konto księgowe Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn Ma Credit (Ct) Źródło pieniędzy, zapisanie na dobro konta, księgowanie

Bardziej szczegółowo

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm Dorota Kuchta Rachunkowość finansowa www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm 1 Literatura podstawowa K. Czubakowska (red.), Rachunkowość w biznesie, PWE, Warszawa 2006 J. Matuszkiewicz, P.

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

przedmiotowe wierzytelności są wymagalne i nieprzedawnione

przedmiotowe wierzytelności są wymagalne i nieprzedawnione Tekst do rachunkowości Słowa kluczowe: kompensata, potrącenie, wysaldowanie, należności w walutach obcych, zobowiązania w walutach obcych, metoda obliczania różnic kursowych Kompensata należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy Zadanie 3.1. Na 1 stycznia stany początkowe wybranych kont aktywów pieniężnych i rozrachunków jednostki gospodarczej przedstawiały się następująco: Kasa Dt 1.500 zł Rachunek bankowy Dt 14.000 zł Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5

Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5 18 maja 2010 r. Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5 dr Katarzyna Trzpioła, UW Odroczony podatek dochodowy Podstawa prawna Ustawa o Rachunkowości art. 37 Krajowy standard rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2 Fundacja Sarigato Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Strona 1/8 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Sarigato 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/08 Wójta Gminy Korycin z dnia 23 grudnia 2008 r. OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO 1. Obowiązujące zasady wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za rok obrotowy od 01-01-2009 do 31-12-2009 roku I. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki Nazwa Spółki Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo Siedziba

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2006 roku Rektora Uniwersytetu Śląskiego zmieniające zarządzenie w sprawie Uczelnianego Planu Kont.

z dnia 31 sierpnia 2006 roku Rektora Uniwersytetu Śląskiego zmieniające zarządzenie w sprawie Uczelnianego Planu Kont. Zarządzenie nr 40/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 roku Rektora Uniwersytetu Śląskiego zmieniające zarządzenie w sprawie Uczelnianego Planu Kont. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo