Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8"

Transkrypt

1 Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Przecież to największe szczęście móc żyć, pracować i tworzyć dla drugiego człowieka. J. Korczak I. WIZJA SZKOŁY 1. Tworzymy Szkołę, która zapewnia harmonijny rozwój psychiczny, intelektualny i fizyczny każdemu uczniowi, zgodnie z jego możliwościami, potrzebami i oczekiwaniami. 2. Wszyscy staramy się, aby nasze gimnazjum było przyjazne, nowoczesne i interesujące, a kończący je absolwent był zaradny, przedsiębiorczy i odpowiedzialny. 3. Naszą szkołę samorządnie i demokratycznie tworzą uczniowie, rodzice i nauczyciele zintegrowani wokół wspólnych celów i działań. 4. W oparciu o ponadczasowe i ogólnoludzkie wartości, o kulturę i tradycje narodowe oraz cywilizację europejską tworzymy tożsamość szkoły. 5. Pomagamy młodzieży poszerzać i selekcjonować wiedzę, myśleć twórczo, uczymy szanować poglądy innych oraz kształcimy postawę odpowiedzialności za siebie. Uczymy racjonalnego korzystania ze zdobyczy cywilizacyjnych. 6. Chcemy, by nasza szkoła była miejscem, gdzie każdy uczeń ma szansę przeżycia sukcesu, gdzie żaden wysiłek nie będzie lekceważony, gdzie będzie panowała atmosfera życzliwości, zrozumienia i rzetelnej pracy. II. MISJA SZKOŁY 1. Jesteśmy szkołą humanistyczną, traktującą podmiotowo uczniów, rodziców i nauczycieli, harmonijnie zintegrowaną ze społecznością lokalną i otwartą na inicjatywy, kreującą zdrowych, młodych Europejczyków, poszukujących prawdy, dobra i piękna w świecie. III. NASZA MŁODZIEŻ BĘDZIE 1. Odpowiedzialna za słowa i czyny. 2. Posiadać wysoką kulturę osobistą i wrażliwość. 3. Logicznie, krytycznie i twórczo myśleć. 4. Gotowa do wzięcia odpowiedzialności za swoją przyszłość. 5. Świadoma swej przynależności religijnej, regionalnej, narodowej i europejskiej. 6. Posługiwać się komputerem, korzystać z Internetu i znać język obcy. 7. Dbać o zdrowie i sprawność fizyczną.

2 Szkolny Program Wychowawczy Strona 2 z 8 IV. GŁÓWNE CELE WYCHOWAWCZE 3. Uczeń zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nimi pracować. i. Uczeń ma świadomość swoich zalet i wad, ii. Ma poczucie własnej wartości, iii. Dostrzega wpływ innych osób na kształtowanie osobowości i drogi życiowej, potrafi to prawidłowo ocenić, iv. Uczeń potrafi promować siebie, jest przedsiębiorczy, v. Rozumie potrzebę krytycyzmu wzorców proponowanych przez środki masowego przekazu. i. Określenie cech wartościowego człowieka: uświadomienie wpływu grupy na osobowość, ii. Wyrobienie nawyku świadomego korzystania ze środków masowego przekazu, iii. Nauczenie autoprezentacji, iv. Kształcenie kreatywności. i. Zajęcia warsztatowe na godzinach wychowawczych, ii. Organizowanie imprez szkolnych i klasowych, iii. Udział w projektach przedmiotowych, szkolnych oraz międzynarodowych, iv. Praca w Samorządzie Szkolnym, zespołach klasowych. 4. Uczeń bierze aktywny udział w życiu społecznym, ma poczucie przynależności regionalnej i narodowej. i. Uczeń angażuje się w przedsięwzięcia szkolne oraz lokalne, ii. Uczeń rozumie i przestrzega zasady samorządności i demokracji, iii. Wykazuje chęć poznania ojczystego kraju i jego tradycji w dobie integracji europejskiej, iv. Propaguje cechy Wielkopolan v. Chętnie niesie pomoc innym, vi. Dba o dobre imię szkoły. i. Przygotowanie do życia w nowoczesnym świecie, ii. Poznanie problemów środowiska lokalnego, iii. Współorganizacja uroczystości odsłonięcia obelisku poświęconego pamięci pomordowanym 20 października iv. Kształtowanie poczucia solidarności samorządności oraz tworzenie zasad demokracji v. Rozwijanie i umacnianie tradycji i tożsamości narodowej. i. Śledzenie i prezentacja bieżących wiadomości, ii. Projekty międzyprzedmiotowe, iii. Udział w uroczystościach i imprezach szkolnych oraz środowiskowych, iv. Organizowanie festynów dla mieszkańców wsi. v. Działalność Samorządu Uczniowskiego vi. Działalność Drużyny Harcerskiej vii. Realizacja wycieczki edukacyjnej Poznaj kulturę i historię Wielkopolan

3 Szkolny Program Wychowawczy Strona 3 z 8 5. Uczeń czuje się Europejczykiem: i. Uczeń utrzymuje i rozwija kontakty z rówieśnikami z innych krajów europejskich, ii. Uczeń rozumie potrzebę nauki języka obcego, iii. Promuje szkołę i gminę podczas wymiany międzyszkolnej, iv. Jest tolerancyjny wobec różnic kulturowych i narodowych. i. Kształtowanie zainteresowania problematyką europejską, ii. Motywowanie do nauki języków, iii. Kontynuowanie kontaktów z młodzieżą europejską, iv. Kształtowanie tożsamości narodowej przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury Europy. i. Udział w międzynarodowej wymianie młodzieży. ii. Nauka dwóch języków obcych. iii. Realizacja projektu e-twinning. 6. Uczeń jest świadomy zagrożeń współczesnego świata, potrafi ich unikać i właściwie na nie reagować. i. Uczeń potrafi wybrać czynniki warunkujące zdrowy styl życia, ii. Umie rozpoznać sytuacje ryzykowne i ich unikać, iii. Uczeń zna i potrafi zastosować w praktyce techniki skutecznego radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, szczególnie ze stresem, iv. Uczeń jest świadomy konsekwencji ulegania nałogom, v. Uczeń jest świadomy zagrożeń terrorystycznych. i. Jasne określenie obowiązującego w szkole kodeksu zachowań sprzyjających rozwojowi ucznia oraz zdefiniowanie, jakie zachowania są niedopuszczalne, ii. Uczynienie uczniów współodpowiedzialnymi za przestrzeganie kodeksu zachowań, promowanie zachowań pozytywnych oraz obniżenie popularności bohaterów negatywnych, iii. Dążenie do tego, aby szkoła była miejscem przyjaznym i bezpiecznym, iv. Przestrzeganie obowiązku udziału w zajęciach lekcyjnych, v. Jasne określenie praw i obowiązków ucznia, vi. Kształcenie umiejętności reagowania w nietypowych sytuacjach. i. Realizacja zajęć w zakresie profilaktyki uzależnień, ii. Warsztaty kształtujące umiejętności asertywne i postawę nieulegania nałogom, iii. Opracowanie bezpiecznego dla uczniów systemu informowania o przypadkach przemocy. iv. Prezentowanie praw człowieka i praw ucznia na lekcjach wiedzy o społeczeństwie oraz na godzinach wychowawczych. 7. Uczeń zna normy dobrych zachowań i według nich postępuje. i. Uczeń szanuje dorosłych, jest grzeczny wobec rówieśników i młodszych, w języku codziennym nie używa wulgaryzmów, ii. Uczeń ma szacunek do historii i symboli narodowych, religijnych, regionalnych, wie jak się wobec nich zachować,

4 Szkolny Program Wychowawczy Strona 4 z 8 iii. Uczestniczy w życiu kulturalnym, obchodach świąt państwowych, religijnych i szkolnych, iv. Uczeń potrafi zachować się właściwie w miejscach publicznych, v. Uczeń zna swoje prawa i obowiązki, vi. Uczeń szanuje mienie szkolne, vii. Uczeń systematycznie uczęszcza na wszystkie zajęcia szkolne i samowolnie nie opuszcza lekcji. i. Wypracowanie wspólnego systemu wartości, ii. Uwrażliwienie na krzywdę innych, udział w akcjach charytatywnych, iii. Działalność szkolnego wolontariatu. iv. Rozbudzanie postaw estetycznych, v. Racjonalne wykorzystywanie czasu wolnego, vi. Rozwijanie kreatywności i zainteresowań oraz talentów artystycznych., vii. Wypracowanie systemu informacji o przypadkach naruszania norm postępowania. viii. Realizacja projektu edukacyjnego Dzień dobrego słowa przy współpracy z fundacją Wychowanie do szczęścia. i. Wyjazdy do muzeum, teatru, na wystawy, wernisaże, ii. Lekcje w muzeach, udział w koncertach, imprezach, iii. Udział w akcjach charytatywnych, ekologicznych, kulturalnych, iv. Organizowanie różnorodnych form kulturalnych na terenie szkoły, v. Zwracanie szczególnej uwagi na poprawność językową na wszystkich lekcjach. vi. Realizacja projektu Motyli wolontariat we współpracy z Hospicjum Palium 8. Uczeń zna zasady bezpiecznych zachowań w szkole i poza nią i. Uczeń wie, jak się zachować w sytuacjach niebezpiecznych ii. Uczestniczy w próbnych alarmach iii. Zna zasady poruszania się po drogach publicznych i. Zapoznanie uczniów z drogą ewakuacji ii. Kształcenie nawyku przestrzeganie zasad bezpieczeństwa iii. Uświadomienie potrzeby znajomości przepisów ruchu drogowego iv. Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i na terenie szkoły i. Prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego ii. Warsztaty na temat bezpieczeństwa na lekcjach techniki i godzinach wychowawczych iii. Informowanie o sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu iv. Udział w konkursach dotyczących przepisów ruchu drogowego v. Zorganizowanie gminnego konkursu w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa. 9. Uczeń dostrzega wartość rodziny w życiu człowieka i. Uczeń dostrzega cel i sens życia jako fundamentalne wartości ii. Zna kryteria dojrzałej osobowości i odpowiedzialności za własny rozwój iii. Uczeń zna potrzeby prawa i obowiązki członków rodziny, dostrzega konflikty i próbuje je rozwiązywać

5 Szkolny Program Wychowawczy Strona 5 z 8 i. Ustalenie hierarchii wartości życiowych ii. Przygotowanie do życia w rodzinie iii. Kształtowanie właściwych postaw i zachowań

6 Szkolny Program Wychowawczy Strona 6 z 8 i. Wskazywanie wzorców osobowych ii. Obchodzenie uroczystości rodzinnych iii. Organizacja spotkań młodzieży z rodzicami iv. Prowadzenie zajęć przygotowania do życia w rodzinie v. Organizacja festynów środowiskowych 10. Uczeń zna podstawowe prawa człowieka i. Uczeń respektuje prawa innych, uczy się postawy tolerancji ii. Uczeń zna swoje prawa i potrafi zwrócić się o pomoc do odpowiednich instytucji iii. Rozumie znaczenie pojęć stosowanych w katalogu praw człowieka iv. Zapoznanie z dokumentami regulującymi prawa jednostki v. Wskazanie organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka vi. Kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec naruszania godności ludzkiej i. Prowadzenie cyklu lekcji wychowawczych ii. Realizacja tematyki tolerancji na określonych zajęciach przedmiotowych 11. Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej. i. Uczeń rozumie potrzebę rozwijania samodzielności, aktywności i pracy w zespole ii. Uczeń bierze udział w realizacji projektów edukacyjnych iii. Wywiązuje się z powierzonych obowiązków i. Kształtowanie zainteresowania sytuacją na rynku pracy ii. Motywowanie uczniów do pracy w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych iii. Rozwijanie zainteresowań oraz talentów artystycznych i. Wyjazdy na zajęcia organizowane przez UAM i WSB ii. Udział w akcjach charytatywnych, ekologicznych, kulturalnych iii. Doradztwo zawodowe z wykorzystaniem pakietu multimedialnego dla uczniów i iv. nauczycieli przy współpracy Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości Udział w warsztatach zawodoznawczych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Talentów. 12. Integracja uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej. i. Uczeń jest odpowiedzialny za młodszych kolegów i koleżanki ii. Przestrzega zasad współżycia w zróżnicowanej wiekowo grupie iii. Bierze udział we wspólnych uroczystościach i imprezach szkolnych i. Budzenie szacunku i wrażliwości na potrzeby młodszych dzieci ii. Uświadamianie zagrożeń wynikających z niewłaściwych zachowań wobec słabszych kolegów iii. Rozwijanie empatii wobec drugiego człowieka i. Organizowanie wspólnych uroczystości ii. Udział uczniów w akcjach charytatywnych iii. Udział młodzieży gimnazjalnej w opiece nad najmłodszymi w czasie przerw międzylekcyjnych lub innych zajęciach wskazanych przez nauczyciela.

7 Szkolny Program Wychowawczy Strona 7 z 8 V. SYSTEM POMOCY SZKOLNEJ 1. Uczeń zdolny: a. Kółka zainteresowań, b. Konkursy szkolne i międzyszkolne, c. Nauczanie wielopoziomowe. 2. Uczeń mający trudności w nauce: a. Pomoc wzajemna, b. Nauczanie wielopoziomowe, c. Współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną. 3. Sytuacje kryzysowe a. Zapomogi w sytuacjach losowych, b. Dożywianie, c. Zakup podręczników. 4. Planowanie przyszłości a. Preorientacja zawodowa, b. Spotkania z reprezentantami ciekawych zawodów, c. Wycieczki zawodoznawcze. 5. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Puszczykowie. a. Wszyscy nauczyciele uwzględniają opinie i zalecenia poradni oraz dostosowują wymagania do możliwości ucznia. b. Uczniowie mają możliwość planowania kariery zawodowej z pomocą specjalistów, a wychowawcy mają możliwość ustalenia konsultacji. c. Poradnia wspomaga szkołę w przezwyciężaniu problemów szkolnych uczniów poprzez diagnozę i terapię.

8 Szkolny Program Wychowawczy Strona 8 z 8 VI. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 1. Szkoła nie zastępuje, lecz wspomaga na swoim terenie rodziców i prawnych opiekunów w procesie wychowawczym ich dziecka. 2. Wyjątek stanowią sytuacje patologiczne wymagające interwencji sądu rodzinnego. 3. Samorządną reprezentację rodziców stanowi Rada Rodziców, która jest uprawniona do wypowiadania się na temat spraw dotyczących szkoły, a także udzielania pomocy w poprawianiu organizacji życia szkoły. 4. Spotkania z rodzicami a. Zebrania szkolne i klasowe b. Wywiadówki c. Otwarte drzwi d. Rozmowy indywidualne 5. Uaktywniamy rodziców w sprawach dziecka poprzez: a. Wdrażanie do współdziałania, współpracy w życie szkoły b. Zachęcanie do współuczestnictwa w różnorodnych wydarzeniach szkolnych c. Dostrzeganie wkładu pracy rodziców na forum szkoły poprzez podziękowania, dyplomy d. Podejmowanie działań adekwatnych do sytuacji środowiskowej. VII. EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 1. Monitorowanie realizacji planów wychowawczych, Planu Pracy Szkoły, Kalendarza Imprez, Programu Profilaktyki, planów wynikowych. 2. Analiza wyników badań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 3. Obserwacja zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, imprez, projektów, wystaw, spektakli, działalności pedagoga i psychologa szkolnego. 4. Konkursy i wystawy oceniające pracę i wiedzę uczniów. 5. Obserwacja uczniów. 6. Sprawozdania. Program Wychowawczy zatwierdzono Uchwałą Nr 1/2014/2015 z dnia r. Rady Rodziców Gimnazjum im. Orła Białego w Daszewicach

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE W obliczu istniejących zagrożeń, niezbędne jest zaoferowanie młodzieży pomocy oraz podejmowanie działań

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Koordynatorzy: Aneta Kulik Anna Lesiak-Nowak Informacje o szkole: Nazwa szkoły:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE Autor: Ewa Miśta Realizacja: od września do czerwca każdego roku szkolnego Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną w terminie pieczęć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE.

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. Propozycje obszarów ewaluacji: 1. Działania nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (planowanie, realizacja,

Bardziej szczegółowo