Instrukcja obsługi czytnika linii papilarnych F11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi czytnika linii papilarnych F11"

Transkrypt

1 Roger Access Control System Instrukcja obsługi czytnika linii papilarnych F11 Oprogramowanie wbudowane: n.d. Wersja sprzętowa: n.d. Wersja dokumentu: Rev. E

2 Spis treści 1. Wstęp O tej instrukcji Opis i dane techniczne Instalacja Opis przewodów oraz schemat podłączenia Budowa i montaż czytnika Budowa czytnika F Montaż czytnika F Uwagi/wskazówki instalacyjne Ustawienia Konfiguracja komunikacji z czytnikiem F Konfiguracja użytkowników Reset pamięci czytnika F Oznaczenia handlowe Strona 2 z 13

3 1 1. WSTĘP 1.1 O tej instrukcji Niniejszy dokument zawiera minimum informacji, wymaganych do poprawnego zainstalowania czytnika F11 w ramach systemu kontroli dostępu RACS 4. Czytnik biometryczny F11 umożliwia identyfikację użytkownika na podstawie linii papilarnych oraz dodatkowo karty zbliżeniowej standardu EM125kHz. Pełny opis funkcjonalny kontrolerów obsługujących czytnik jest zamieszczony w innych dokumentach. Natomiast opis aplikacji PR Master do zarządzania systemem kontroli dostępu jest podany w instrukcji tego oprogramowania. Wszystkie instrukcje dotyczące systemu RACS 4 są dostępne na stronie 2. OPIS I DANE TECHNICZNE Czytnik F11 może funkcjonować samodzielnie lub w ramach systemu kontroli dostępu RACS 4. Urządzenie może współpracować z wszystkimi kontrolerami Roger obsługującymi czytniki Wiegand. Dotyczy to przede wszystkim kontrolerów PR402DR, PR602LCD i PR411DR. Czytnik F11 należy zainstalować w miejscu zacienionym i suchym z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Należy unikać miejsc zapylonych oraz narażonych na gwałtowne zmiany temperatury. Nie jest dozwolone instalowanie czytnika w miejscach narażonych na bezpośrednie promieniowanie słoneczne. Działanie czytnika może zostać zakłócone w przypadku gdy skaner linii papilarnych będzie oświetlany światłem słonecznym bądź sztucznym o dużej jasności. W celu zapewnienia poprawnej pracy czytnika, należy okresowo oczyszczać szklaną płytkę skanera za pomocą lekko zwilżonej tkaniny i łagodnych detergentów. Nigdy nie stosować materiałów ściernych ani silnych środków czyszczących takich jak: alkohole, rozpuszczalniki, benzyny itp. Uszkodzenia szklanej płytki skanera wynikłe z nieprawidłowo przeprowadzonej konserwacji nie podlegają gwarancji. Uwaga: Do obsługi czytnika wymagany jest program PR Master w wersji lub wyższej. Tabela 1. Dane techniczne czytnika F11 Napięcie zasilania Pobór prądu Maksymalna ilość obsługiwanych wzorów odcisków palców Maksymalna ilość przechowywanych numerów kart zbliżeniowych Interfejsy komunikacyjne Karty zbliżeniowe Nominalne 12VDC, dopuszczalne 10-14VDC maks. 300mA TCP/IP, RS485, Wiegand 26bit Wbudowany czytnik EM 125 khz (UNIQUE) Warunki środowiskowe Temp. od 0 C do 45 C, wilgotność wzg. od 20 do 80%. Wymiary W x S x G Waga 153,5 x 66,4 x 61mm 700g 3. INSTALACJA 3.1 Opis przewodów oraz schemat podłączenia W przypadku czytnika F11 konfiguracja oraz zapis odcisków palców są realizowane za pomocą interfejsu TCP/IP lub RS485 (do wyboru przez instalatora) a potwierdzenie identyfikacji użytkownika w celu przyznania lub odmowy dostępu jest realizowane za pomocą interfejsu Wiegand 26bit. Czytnik F11 posiada panel podłączeniowy z wtyczkami i przewodami. Schematy typowego podłączenia czytnika F11 do kontrolera PR402DR pokazano na rys. 1 oraz rys. 2. W podanych przykładach założono, że czytnik pełni rolę Terminala ID0. Sposób podłączenia czytnika za pomocą interfejsu Wiegand do kontrolera jest zawsze opisany w instrukcji instalacyjnej danego kontrolera. Strona 3 z 13

4 Rys. 1 Schemat typowego podłączenia czytnika F11 do kontrolera PR402DR z wykorzystaniem sieci Ethernet (LAN/WAN) Strona 4 z 13

5 Rys. 2 Schemat typowego podłączenia czytnika F11 do kontrolera PR402DR z wykorzystaniem magistrali RS485 Strona 5 z 13

6 3.2 Budowa i montaż czytnika Budowa czytnika F11 Przycisk zasilania Wskaźnik LED Czytnik linii papilarnych Wbudowany czytnik kart EM 125kHz Rys. 3 Budowa czytnika F11 Przytrzymanie przycisku zasilania przez 3 sekundy powoduje wyłączenie czytnika. Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje włączenie czytnika. Wskaźnik LED wraz z głośnikiem służą do prezentacji wyników działań oraz specjalnych statusów czytnika. Gdy wskaźnik LED zaświeci się na zielono przez 1 sekundę i zostanie wygenerowany jeden dłuższy sygnał akustyczny to oznacza to, że działanie zostało zakończone sukcesem natomiast gdy wskaźnik zaświeci się na czerwono przez 1 sekundę i zostaną wygenerowane dwa krótkie sygnały akustyczne to działanie nie zostało zakończone z sukcesem Montaż czytnika F11 1. Użyć dołączonego szablonu w celu zaznaczenia otworów montażowych 2. Zdemontować podkładkę wodoodporną Strona 6 z 13

7 3. Odkręcić śrubę w dolnej części czytnika 4. Zdemontować tylną pokrywę czytnika 5. Przymocować podkładkę i tylną pokrywę czytnika do podłoża 6. Po podłączeniu przewodów i zasilania zamontować czytnik na ścianie Rys. 4 Procedura montażu czytnika F11 na ścianie 3.3 Uwagi/wskazówki instalacyjne Przed zainstalowaniem kontrolera współpracującego z czytnikiem F11 zaleca się nadanie mu docelowego adresu (numeru ID). Fabrycznie nowy kontroler ma ustawiony adres ID=00 Wszystkie połączenia elektryczne powinny być wykonywane bez obecności napięcia zasilającego Wszystkie urządzenia komunikujące się pomiędzy sobą (czytniki, moduły rozszerzeń, kontrolery) muszą mieć wspólny minus zasilania. Aby to zagwarantować należy połączyć ze sobą minusy wszystkich zasilaczy używanych w systemie. Minus zasilania systemu można ewentualnie uziemić, lecz połączenie z ziemią można wykonać tylko w jednym, dowolnie wybranym punkcie systemu. Równolegle do elementów wykonawczych od charakterze indukcyjnym (zwora magnetyczna, elektrozaczep, przekaźnik, stycznik) należy zawsze dołączać diodę półprzewodnikową ogólnego Strona 7 z 13

8 przeznaczenia (np. 1N4007), dioda ta powinna być zainstalowana możliwie blisko elementu odkłócanego. W przypadku gdy zasięg odczytu kart jest wyraźnie mniejszy od wykazywanego w specyfikacji technicznej to można rozważyć zmianę miejsca instalacji kontrolera/czytnika. Po zainstalowaniu czytnika F11 zdjąć folię ochronną z czytnika odcisków palców. Folia może pogarszać odczyt. 4. USTAWIENIA 4.1 Konfiguracja komunikacji z czytnikiem F11 Konfiguracja toru komunikacyjnego TCP/IP lub RS485 Konfiguracja parametrów komunikacyjnych jest realizowana za pomocą oprogramowania dostępnego na dołączonej do czytnika płycie CD. Zalecane jest stosowanie oprogramowania w wersji Zainstalować program Enrollment&Management Software lub Access Control Software w wersji Uruchomić zainstalowany program. 3. Wybrać opcję Device Management. 4. W nowo otwartym oknie nacisnąć przycisk Add i w zależności od wybranego sposobu komunikacji z czytnikiem F11 w oknie pokazanym na rys. 5 wprowadzić ustawienia domyślne. Rys. 5 Dodanie nowego czytnika do systemu 5. Połączenie z czytnikiem można zweryfikować za pomocą przycisku Test Connection w oknie pokazanym na rys Parametry domyślne czytnika można zmienić. Nowe ustawienia wprowadzić w obszarze Communication Options w oknie pokazanym na rys. 6 i następnie zatwierdzić je za pomocą przycisku Set Options. W podanym przykładzie domyślny adres IP został zmieniony na Uwaga: W przypadku komunikacji za pomocą magistrali RS485 zaleca się by adres czytnika ustawiany w polu Device ID nie był taki sam jak adres jakiegokolwiek kontrolera funkcjonującego w danym podsystemie kontroli dostępu. Konfiguracja toru komunikacyjnego Wiegand 26bit 1. Uruchomić wcześniej zainstalowany program Enrollment&Management Software lub Access Control Software w wersji Wybrać opcję Device Management i w zakładce Wiegand wprowadzić ustawienia pokazane na rys. 7. Strona 8 z 13

9 3. Zainstalować i/lub uruchomić program PR Master w wersji lub nowszej i we właściwościach kontrola w zakładce Terminal ID0 wybrać opcję [17]: Wiegand bit, podaje ID użytkownika (BIN) zgodnie z rys. 8 Rys. 6 Okno Device Management, zakładka Communication Rys. 7 Okno Device Management, zakładka Wiegand Strona 9 z 13

10 Rys. 8 Program PR Master, właściwości kontrolera PR402DR, zakładka Terminal ID0 Dodanie czytnika F11 do systemu RACS 4 1. W oknie głównym programu PR Master wybrać opcję Czytniki linii papilarnych a następnie dodać nowy czytnik wprowadzając wcześniej ustawione parametry komunikacyjne takie jakie adres IP i port komunikacyjny jeżeli stosowana jest komunikacja za pomocą TCP/IP albo adres ID czytnika i port COM w przypadku komunikacji za pomocą RS485 (patrz rys. 9). Rys. 9 Dodanie czytnika F11 do systemu kontroli dostępu Strona 10 z 13

11 4.2 Konfiguracja użytkowników Konfiguracja użytkowników może być realizowana z poziomu programu PR Master, który służy do zarządzania całym systemem kontroli dostępu. Możliwe jest wykorzystanie zarówno obu czytników wbudowanych w F11 tj. czytnika linii papilarnych jak i czytnika kart EM125kHz. Uwaga: Zalecane jest by program Enrollment&Management Software lub Access Control Software w wersji był zainstalowany na tym samym komputerze gdzie działa program PR Master nawet jeżeli żaden z tych programów producenta czytnika F11 nie jest na co dzień wykorzystywany przez administratora. Dodanie użytkownika w systemie RACS 4 jest realizowane za pomocą opcji Użytkownicy w oknie głównym programu PR Master. W zakładce Identyfikacja możliwe jest dodawanie wzorów palców użytkownika, numeru karty oraz kodu PIN. Skanowanie wzorów palców jest uruchamiane za pomocą przycisku Skanuj Uwaga: W przypadku użytkownika typu Master, wzory palców nie są obsługiwane. Rys. 10 Okno dodawania wzorów palców użytkownika 4.3 Reset pamięci czytnika F11 Możliwy jest reset ustawień czytnika F11 i powrót do ustawień domyślnych za pomocą przycisku tamper wewnątrz obudowy czytnika (patrz rys. 11). Pełen reset przywraca nie tylko hasło administratora i parametry komunikacyjne takie jak adres IP ale również usuwa dane użytkowników. Procedura resetu ustawień czytnika F11 1. Po włączeniu czytnika F11 odczekać kilkanaście sekund aż zostanie on w pełni uruchomiony. W tym czasie czytnik będzie wydawał sygnały akustyczne 2. Zdemontować obudowę czytnika F11 uprzednio odkręcając śrubę w dolnej części obudowy po to by wywołać alarm poprzez aktywację styku tamper. 3. Odczekać sekund a następnie za pomocą odpowiedniego narzędzia trzykrotnie nacisnąć przycisk tamper pokazany na rys. 11. Strona 11 z 13

12 Panel podłączeniowy Przycisk tamper Rys. 11 Lokalizacja styku tamper wewnątrz czytnika F11 5. OZNACZENIA HANDLOWE Tabela 2. Oznaczenia handlowe F11 PR402DR PR411DR PR602LCD UT-4DR UT-2USB RUD-1 Czytnik linii papilarnych i kart EM 125 khz Kontroler należący do serii zaawansowanej, w obudowie z tworzywa sztucznego do montażu na szynie DIN 35mm. Kontroler należący do serii standardowej, w obudowie z tworzywa sztucznego do montażu na szynie DIN 35mm. Kontroler dostępu serii zaawansowanej z wbudowanym czytnikiem kart EM 125 khz (UNIQUE) oraz wyświetlaczem i klawiaturą. Interfejs komunikacyjny Ethernet-RS485. Interfejs komunikacyjny USB-RS485. Przenośny interfejs komunikacyjny USB-RS485 z wyjściem zasilającym 12VDC. Strona 12 z 13

13 Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gdyż może to spowodować negatywne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Szczegółowe informacje na temat recyklingu można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Masa sprzętu podana jest w instrukcji. Kontakt: Roger sp.j Sztum Gościszewo 59 Tel.: Faks: Pomoc tech.: Pomoc tech. (GSM): Web: Strona 13 z 13

Instrukcja Instalacji Kontrolera PR302 v2.0 Rev. C

Instrukcja Instalacji Kontrolera PR302 v2.0 Rev. C Instrukcja Instalacji Kontrolera PR302 v2.0 Rev. C Wstęp Niniejszy dokument zawiera minimum informacji które umożliwiają poprawne zainstalowanie urządzenia oraz jego wstępne przetestowanie. Pełny opis

Bardziej szczegółowo

Kontrolery serii PRxx2 Opis funkcjonalny oraz programowanie

Kontrolery serii PRxx2 Opis funkcjonalny oraz programowanie Roger Access Control System Kontrolery serii PRxx2 Opis funkcjonalny oraz programowanie Wersja dokumentu: Rev. F Dokument dotyczy następujących typów urządzeń: PR102DR, PR402DR, PR402DR-BRD, PR402-BRD,

Bardziej szczegółowo

Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie

Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie Roger Access Control System Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie Wersja dokumentu: Rev.E Dokument dotyczy następujących typów urządzeń: PR311SE, PR311SE-BK, PR611, PR621, PR621-CH,

Bardziej szczegółowo

Interfejs Komunikacyjny UT-2USB v1.0

Interfejs Komunikacyjny UT-2USB v1.0 Interfejs Komunikacyjny UT-2USB v1.0 Instrukcja Instalacji i Uż ytkowania UT-2USB v1.0 PL Rev.D.doc 2009-02-19 Budowa i Przeznaczenie Adapter UT-2USB działa jako konwerter komunikacyjny pomiędzy interfejsami

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU Mod. 1148 ZAMEK KODOWY W MODULE SINTHESI S2 Nr ref. 1148/46 MIWI-URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13 www.miwiurmet.com.pl

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji Monitor IP seria BCS-MON7XXX V_2.1 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji charakterystyki

Bardziej szczegółowo

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Instrukcja obsługi na Wi-Fi(802.11b) BEZPRZEWODOWY SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-14110_v1.11 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ZAMKI ELEKTROMECHANICZNE Z KONTROLĄ DOSTĘPU

ZAMKI ELEKTROMECHANICZNE Z KONTROLĄ DOSTĘPU ZAMKI ELEKTROMECHANICZNE Z KONTROLĄ DOSTĘPU Instrukcja instalacji Instrukcja użytkowania Specyfikacja techniczna - 1 - Spis treści 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PRZEZNACZENIE...3 2. DOSTĘPNE WERSJE...4 3.

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne...

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne... Instrukcja obsługi WAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia, niektóre funkcje

Bardziej szczegółowo

MS410 Series. Podręcznik użytkownika. Typ(y) urządzeń: 4514 Model(e): 420, 430

MS410 Series. Podręcznik użytkownika. Typ(y) urządzeń: 4514 Model(e): 420, 430 MS410 Series Podręcznik użytkownika Maj 2013 www.lexmark.com Typ(y) urządzeń: 4514 Model(e): 420, 430 Spis treści 2 Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa...5 Podstawowe informacje o drukarce...7

Bardziej szczegółowo

ZAMKI ELEKTROMECHANICZNE Z KONTROLĄ DOSTĘPU

ZAMKI ELEKTROMECHANICZNE Z KONTROLĄ DOSTĘPU ZAMKI ELEKTROMECHANICZNE Z KONTROLĄ DOSTĘPU Instrukcja instalacji Instrukcja użytkowania Specyfikacja techniczna - 1 - Spis treści 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PRZEZNACZENIE...3 2. DOSTĘPNE WERSJE...4 3.

Bardziej szczegółowo

Apra Monitoring System ECO

Apra Monitoring System ECO AMS Apra Monitoring System ECO Instrukcja uruchomienia i obsługi UWAGA! v 1.2 Instrukcja uruchomienia i obsługi jest równocześnie książką serwisową. Proszę ją przechowywać w bezpiecznym miejscu. 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4

Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4 1 Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4 1,3 Informacje dodatkowe 4 1,4 Nomenklatura 4 2 Bezpieczeństwo 2,1 Sposób użytkowania 5 2.1.1 Obsługiwane praodukty 6 2.2

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04D1-E+(X1) K2 XVR-04D1+(X2) K2 XVR-08D1-E+ K2 XVR-08D1+ K2 XVR-16D1-E+ K2 XVR-16D1+

K2 XVR-04D1-E+(X1) K2 XVR-04D1+(X2) K2 XVR-08D1-E+ K2 XVR-08D1+ K2 XVR-16D1-E+ K2 XVR-16D1+ Rejestrator Cyfrowy SERIE 960H: K2 K2 K2 K2 XVR-08D1+ K2 K2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. 2013.10 Strona 1 / 50

Bardziej szczegółowo

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Z wyjątkiem przypadków

Bardziej szczegółowo

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku.

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA... 10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA... 10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą Rejestrator cyfrowy serii Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i

Bardziej szczegółowo

modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów

modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów WERSJA 5.01PL Dziękujemy za zakup rejestratora APER. Przed dokonaniem instalacji rozpoczęciem użytkowania

Bardziej szczegółowo

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j.

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. Instrukcja obsługi Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-13040mg_v1.12 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE... 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo