Skrócona instrukcja obsługi systemu B2B ebuchalter24.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócona instrukcja obsługi systemu B2B ebuchalter24.pl"

Transkrypt

1 Skrócona instrukcja obsługi systemu B2B ebuchalter24.pl stworzonego dla Kancelarii Księgowo-Podatkowej Biegłego Rewidenta Piotr Beszterda w ramach projektu pt. Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B e-buchalter integrującego procesy biznesowe Kancelarii Księgowo-Podatkowej realizowanego w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Spis treści 1. Przeznaczenie i elementy składowe platformy ebuchalter24.pl Korzystanie z funkcjonalności platformy B2B Rozpoczęcie pracy z systemem Fakturowanie Przesyłanie plików i importowanie dokumentów Moduł raportowania Sprzedaż Koszty Podatki i ZUS Składniki majątkowe Zestawienia i raporty Pracownicy i listy płac Przeznaczenie i elementy składowe platformy ebuchalter24.pl System B2B został wykonany dla Kancelarii Księgowo-Podatkowej Biegłego Rewidenta Piotr Beszterda z siedzibą w Białymstoku Al. Piłsudskiego 11/3 lok. 4-5 w ramach projektu Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B e-buchalter integrującego procesy biznesowe Kancelarii Księgowo-Podatkowej" realizowanego w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

2 Opracowana platforma B2B zawiera następujące elementy składowe: Moduł autoryzacji i uwierzytelniania Moduł administracyjny Moduł fakturowania Moduł przesyłania plików Moduł importu plików Moduł konwersji Moduł archiwizacyjny Moduł raportowania Moduł skanowania dokumentów Procesy biznesowe objęte systemem B2B to: Elektroniczna, automatyczna wymiana dokumentów między klientem biura, a Kancelarią Księgowo-Podatkową z wykorzystaniem mechanizmów EDI oraz podpisu elektronicznego; Dostęp klientów Kancelarii do raportów i analiz finansowych dotyczących ich Firm tworzonych i udostępnianych drogą elektroniczną przez Kancelarię Księgowo- Podatkową Biegłego Rewidenta Piotr Beszterda, Zwiększenie efektywności i zasięgu doradztwa podatkowego oraz finansowego poprzez zastosowanie narzędzi komunikacji elektronicznej między Biurem Rachunkowym a jego klientami. 2. Korzystanie z funkcjonalności platformy B2B 2.1 Rozpoczęcie pracy z systemem Platforma jest dostępna w sieci Internet pod adresem https://www.ebuchalter24.pl Rysunek 1. Platforma ebuchalter24.pl - ekran startowy Dostęp do platformy możliwy jest z dowolnego komputera lub urządzenia przenośnego posiadającego dostęp do sieci. Po wpisaniu powyższego adresu pojawia się ekran startowy platformy

3 Do pracy na platformie dopuszczeniu są wyłącznie użytkownicy dysponujący loginem i hasłem dostępu. Zakładaniem kont i przydzielaniem loginów i haseł zajmuje się administrator systemu (kontakt ). Rysunek 2. Platforma ebuchalter24.pl - formularz logowania Po podaniu prawidłowego loginu i hasła użytkownik przechodzi do strony głównej platformy. Rysunek 3. Platforma ebuchalter24.pl - strona główna W menu głównym znajdują się pozycje odpowiadające funkcjonalnościom zaimplementowanym w systemie. W celu ułatwienia pracy na stronie głównej umieszczono kafelki umożliwiające szybkie wykonanie najczęstszych czynności: Wystaw fakturę; Dodaj kontrahenta zarządzanie kontrahentami; Dodaj asortyment zarządzanie towarami i ich cenami; Dokumenty przesyłanie dokumentów na platformę

4 2.2 Fakturowanie Po naciśnięciu kafelka Wystaw fakturę możliwe jest wystawienie czterech rodzajów dokumentów: Faktura sprzedaży; Faktura korekty sprzedaży; Faktura zakupu; Faktura korekty zakupu. Aby wycofać się z wystawienia faktury należy nacisnąć przycisk "Nie, dziękuję", umieszczony w prawym dolnym rogu okna. Wystawianie faktury sprzedaży i zakupu przebiega w analogiczny sposób i polega na wypełnieniu formularza odpowiednimi danymi (kontrahent, asortyment, sposób płatności, daty)

5 Rysunek 4. Platforma ebuchalter24.pl - formularz faktury Po wypełnieniu wszystkich pozycji formularza naciskamy przycisk Zapisz. Nie oznacza to jeszcze zatwierdzenia faktury. Na ekranie pojawi ą się szczegóły nowoutworzonego dokumentu. (Rysunek na następnej stronie). Uzytkownik może dane poprawić przycisk Edytuj, usunąć cały dokument przycisk Usuń lub zaakceptować przycisk Zapisz. Po wybraniu tej możliwości na ekranie pojawi się ostrzeżenie

6 Rysunek 5. Platforma ebuchalter24.pl - zatwierdzenie faktury Rysunek 6. Platforma ebuchalter24.pl - podgląd faktury Dopiero po zakceptowaniu komunikatu ostrzegającego faktura zostaje zapisana w rejestrach Biura Rachunkowego

7 Użytkownik ma wówczas do dyspozycji możliwość wydrukowania faktury na drukarce podłączonej do swojego komputera oraz przesłania jej na dowolny adres owy. Rysunek 7. Platforma ebuchalter24.pl - wysyłka / wydruk faktury Użytkownik w każdej chwili może obejrzeć wszystkie wystawione faktury w menu Fakturowanie pozycja Wystawione faktury. Wykaz można ograniczyć za pomocą dostępnych na formularzu narzędzi do filtrowania i wyszukiwania. W ramach menu Fakturowanie użytkownik może również zarządzać kontrahentami tzn. dodawać, edytowac ich dane i usuwać

8 Rysunek 8. Platforma ebuchalter24.pl - dodawanie kontrahenta Rysunek 9. Platforma ebuchalter24.pl - zarządzanie asortymentem W analogiczny sposób można zarządzać asortymentem

9 Rysunek 10. Platforma ebuchalter24.pl - zarządzanie asortymentem 2.3. Przesyłanie plików i importowanie dokumentów Każdy zalogowany użytkownik może przesłać na platformę własne pliki. Opcja przesyłanie plików pozwala na przesłanie plików do odpowiedniej kategorii. Opcja importowanie dokumentów pozwala przesyłać dodatkowe pliki (np. plik w formacie XML, podpis elektroniczny) przeznaczone do wgrania do programu Comarch Optima. Dokumenty Każdy zalogowany użytkownik ma dostęp do dokumentów umieszczonych na platformie (każdy ma swój oddzielny zbiór). Każdy z użytkowników może pobrać dostępne w tym wykazie pliki na dysk swojego komputera. Plikami zarządzają pracownicy Kancelarii. Rysunek 11. Platforma e-buchalter24.pl - repozytorium dokumentów - 9 -

10 2.4 Moduł raportowania Jedną z najbardziej rozbudowanych funkcjonalności systemu jest moduł raportowania, za pomocą którego Kancelaria udostępnia użytkownikom platformy rozmaite zestawienia i raporty. Raporty zostały pogrupowane w kilku pozycjach menu, zależnie od typu prezentowanych informacji: Sprzedaż; Koszty; Podatki i ZUS; Składniki majątkowe; Zestawienia i raporty Raporty przychodów Sprzedaż wg kontrahentów przedstawia zestawienie przychodów ze sprzedaży dla danego kontrahenta w podanym okresie rozliczeniowym Rysunek 12. Platforma e-buchalter24.pl - raport sprzedaży Sprzedaż zwykła wykaz sprzedaży zwykłej w danym okresie rozliczeniowym; Sprzedaż zaliczkowa wykaz sprzedaży zaliczkowej w danym okresie rozliczeniowym; Sprzedaż korekty wykaz sprzedaży korekt w danym okresie rozliczeniowym

11 Rysunek 13. Platforma e-buchalter24.pl - raport przychodów ze sprzedaży podstawowej Dodatkowe raporty obejmują zestawienie przychodów w podanym okresie rozliczeniowym z uwzględnieniem następujących kategorii: Pozostałe przychody Pozostałe przychody operacyjne Przychody finansowe Zyski nadzwyczajne Przychody razem

12 Rysunek 14. Platforma e-buchalter24.pl - raport pozostałych przychodów Zestawienia można pobrać na swój komputer w jednym z czterech formatów: PDF, DOCX, CSV, XML Koszty Koszty operacyjne są przedstawione w rozbiciu na poszczególne składowe: Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty wynagrodzeń Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Koszty reprezentacji Pozostałe koszty proste

13 Rysunek 15. Platforma e-buchalter24.pl - koszty wg rodzaju Koszt własny sprzedaży przedstawiony jest w rozbiciu na poszczególne składowe: Koszt własny sprzedanych produktów Koszt własny sprzedanych usług Wartość sprzedanych towarów Wartość sprzedanych materiałów Oprócz tego można uzyskać następujące zestawienia: Pozostałe koszty operacyjne Koszty finansowe Straty nadzwyczajne Koszty razem

14 Rysunek 16. Platforma e-buchalter24.pl - koszt własny sprzedaży Ostatni z dostępnych raportów dotyczy wyłącznie podmiotów, dla których księgowość prowadzona jest z wykorzystaniem Książki Przychodów i Rozchodów i obejmuje zestawienie kosztów w rozbiciu na poszczególne składowe: Zakup towarów i materiałów Koszty uboczne zakupu Wynagrodzenia Pozostałe wydatki Wszystkie koszty Rysunek 17. Platforma e-buchalter24.pl - koszty wg kolumn KPiR Zestawienia można pobrać na swój komputer w jednym z czterech formatów: PDF, DOCX, CSV, XML

15 2.4.3 Podatki i ZUS Zakładka podatki i ZUS umożliwia przedstawienie wszystkich składników podatków i ZUS w ujęciu rocznym, przy uwzględnieniu następujących składowych: PIT/CIT zestawienie w ujęciu rocznym; PIT-4 zestawienie w ujęciu rocznym; VAT zestawienie w ujęciu rocznym; ZUS zestawienie w ujęciu rocznym. Rysunek 18. Platforma e-buchalter24.pl - podatki i ZUS Rysunek 19. Platforma e-buchalter24.pl - przykładowe zestawienie rozliczenia VAT

16 2.4.4 Składniki majątkowe Składniki majątkowe zostały przedstawione w następujących kategoriach: Wartości niematerialne; Środki trwałe; Wyposażenie. Rysunek 20. Platforma e-buchalter24.pl - zestawienie składników wyposażenia Tabela amortyzacji po wskazaniu składnika majątku można obejrzeć jego szczegółowy opis

17 Rysunek 21. Platforma e-buchalter24.pl - tabela amortyzacji Zestawienia i raporty Zestawienie KPiR (dotyczy tylko podmiotów, dla których prowadzona jest książka przychodów i rozchodów) Rysunek 22. Platforma e-buchalter24.pl - zestawienie KPiR

18 W dziale Raporty publikowany jest zestaw predefiniowanych raportów obejmujących wybrane zestawienia modułu Business Intelligence takich jak np. struktura wiekowa należności, struktura wiekowa zobowiązań itp. Rysunek 23. Platforma e-buchalter24.pl - struktura wiekowa należności W dziale Zestawienia publikowane są dodatkowo raporty o charakterze sprawozdawczym np. bilans, rachunek zysków i strat, wynik prosty na sklepy itp. Rysunek 24. Platforma e-buchalter24.pl - zestawienia finansowe

19 2.5 Pracownicy i listy płac Platforma umożliwia także przeglądanie danych pracowników. Dostęp do tych opcji możliwy jest z menu głównego Pracownicy. Rysunek 25. Platforma e-buchalter24.pl - pracownicy Na liście pracowników można wybrać osobę przez kliknięcie lub wyszukać przez imię bądź nazwisko. Ze względu na poufność informacji, dostęp do szczegółowych danych pracownika (jego wynagrodzenia) mają osoby dysponujące uprawnieniem typu SpecialPrivillege. W przypadku próby dostępu pojawia się informacja o konieczności podania dodatkowego hasła. Rysunek 26. Platforma e-buchalter24.pl - logowanie w dziale "pracownicy"

20 Uprawnieni użytkownicy mają możliwość wglądu w listę płac i zestawienie zarobków danego pracownika. Rysunek 27. Platforma ebuchalter24.pl - lista płac Listy płac Po wskazaniu listy wyświetlane są jej szczegóły w rozbiciu na poszczególnych pracowników: imię i nazwisko oraz składniki wynagrodzenia. Rysunek 28. Platforma ebuchalter24.pl - lista płac (dane szczegółowe)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 4 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 5 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 6 1.3 AKTYWACJA USŁUGI I LOGOWANIE... 6 1.4 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 7 2

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Instrukcja użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Instrukcja użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Instrukcja użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 4 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 5 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 6 1.3 AKTYWACJA USŁUGI I LOGOWANIE... 6 1.4 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 7 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Biuro Rachunkowe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa KSH dla Windows

Księga Handlowa KSH dla Windows Podręcznik użytkownika programu Księga Handlowa KSH dla Windows Poznań 2011 WYDANIE V W oparciu o bogate doświadczenie wsparte wieloletnią obecnością na rynku pragniemy, by nasza marka stała się symbolem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla księgowych

Podręcznik dla księgowych Podręcznik dla księgowych Spis treści 1. Logowanie użytkownika do aplikacji...3 2. Opis zakładek...4 2.1. Strona główna...4 2.2. Przychody...5 2.2.1. Faktura VAT... 5 2.2.1.1. Korekta faktury VAT... 8

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.17.1

System Comarch OPT!MA v.17.1 System Comarch OPT!MA v.17.1 Moduł Biuro Rachunkowe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. CDN Biuro Rachunkowe. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. CDN Biuro Rachunkowe. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 CDN Biuro Rachunkowe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis Treści 1

Spis treści. Spis Treści 1 KPR Madar MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65, tel. 0-601-44-65-00

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA Ćwiczenie 1 konfiguracja programu CDN OPT!MA Strona 1 z 15 1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA CDN OPT!MA to zintegrowany system do zarządzania odpowiadający potrzebom małej i średniej firmy. Cechy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP Kraków, dn. 18.02.2014 r. OKPL s.c. Piotr Zieliński, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Zielińska, Tomasz Cichański ul. Racławicka 58 30-017 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro OXYCOM S.A. Wrocław Zawartość 1. O PLATFORMIE OXY24... 4 2. ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ... 4 2.1. LOGOWANIE DO PLATFORMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4 z 54 Spis treści 1 CEL I ZAKRES SZKOLENIA... 6 2 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

Faktura Premium Podręcznik użytkownika

Faktura Premium Podręcznik użytkownika Faktura Premium Podręcznik użytkownika Wersja 2007 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o. o. jest zabronione. Copyright 2006

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone definicje dokumentów... 141 edeklaracje... 150 Kontrola rozrachunków... 154 Konfiguracja dla dokumentów rozliczeniowych...

Rozszerzone definicje dokumentów... 141 edeklaracje... 150 Kontrola rozrachunków... 154 Konfiguracja dla dokumentów rozliczeniowych... Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2 / 37 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona

Spis treści. 2 / 37 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona www.belisama4crm.pl Spis treści. Strona Strona Spis treści 1. Instalacja 1.1 Wersja serwerowa 1.2. Wersja sieciowa 2. Informacje dodatkowe 3. Panel administracyjny 3.1. użytkownicy, grupy uprawnień, działy

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie...3 Menu Główne...4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy...7 Kredyty...8 Dodanie nowego konta dla Firmy...9 Lista Firm...11 Baza kontrahentów...13 Import Kontrahentów dla Firmy (3)...14

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.17.0

System Comarch OPT!MA v.17.0 System Comarch OPT!MA v.17.0 Moduł Księga Podatkowa 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 Moduł Kasa/ Bank Moduł Księga Podatkowa Moduł Środki Trwałe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12)

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZAŁĄCZNIK nr 1 BA-231-2/536/276/MM/11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM.

Bardziej szczegółowo