Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003"

Transkrypt

1 Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Dr in. Grzegorz Bliniuk, Departament Systemów Informatycznych Administracji Publicznej, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Instytut Systemów Informatycznych, Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna Streszczenie: W treci referatu przedstawiono wybrane zakresy działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (MNiI) w zakresie informatyzacji administracji publicznej RP, przedstawiono obecne aktywnoci MNiI zmierzajce do wypracowania zasadniczych programów działania Rzdu RP w latach zwizanych z informatyzacj. W szczególnoci skoncentrowano si na zagadnieniach, których celem jest osignicie sprawnie funkcjonujcych w Polsce systemów typu e-government, uspójnienie i efektywne skomunikowanie rejestrów pastwowych, zbudowanie Intranetu administracji publicznej w Polsce, opracowanie i wdroenie wspólnych zasad bezpieczestwa teleinformatycznego w systemach teleinformatycznych administracji publicznej, jak równie wypracowanie podstaw dla sprawnie funkcjonujcych systemów typu work-flow wewntrz polskiej administracji publicznej. 1. Wstp Po ustanowieniu w roku 2002 nowego działu administracji rzdowej RP o nazwie informatyzacja i utworzeniu w roku 2003 Ministerstwa Nauki i Informatyzacji pojawiły si bardzo due oczekiwania zwizane z niewtpliw potrzeb skoordynowania wewntrznych działa w obszarze administracji rzdowej dotyczcej rónych aspektów zwizanych z informatyzacj jej działalnoci. Nie bez znaczenia pozostaje tutaj równie konieczno odpowiedniego skomunikowania polskiej administracji z administracjami krajów Unii Europejskiej. Kolejn istotn przesłank dla aktywnoci ministra właciwego do spraw informatyzacji jest uczestnictwo Polski w realizacji Strategii Lizboskiej, która stanowi o tym, e Europa zamierza by konkurencyjna w stosunku do innych wiodcych gospodarek wiatowych i bdzie w zwizku z tym budowa nowoczesn gospodark opart na wiedzy. W gospodarce opartej na wiedzy bardzo istotnym towarem jest informacja. Istotnie ronie wpływ sprawnoci funkcjonowania systemów informacyjnych na skuteczno działania całych gospodarek. Wiadomo równie, e istotnym rodkiem, który moe wspomóc funkcjonowanie systemów informacyjnych s metody i narzdzia współczesnej informatyki. Std te midzy innymi tak intensywny obecnie rozwój współczesnej inynierii oprogramowania i metod wytwarzania i eksploatacji rozległych systemów informatycznych. 1

2 W polskiej administracji publicznej utworzono obecnie instytucjonalne podstawy dla decyzyjnego skoordynowania działa w obszarze informatyzacji administracji publicznej. Urzdem odpowiedzialnym za t koordynacj jest urzd Ministra Nauki, który jest odpowiedzialny za prac Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, w ramach którego obsługiwane s dwa działy polskiej administracji publicznej, tj. dział nauka i dział informatyzacja. 2. Główne obszary działania MNiI w zakresie informatyzacji Najwikszy wysiłek MNiI w ramach jego aktywnoci zwizanych z funkcjonowaniem działu informatyzacja jest obecnie skoncentrowany na kilku zasadniczych kierunkach, tj.: Na skoordynowaniu i ukierunkowaniu obecnych działa zwizanych z informatyzacj, które s obecnie realizowane w administracji rzdowej i porednio samorzdowej, Na wypracowaniu sprzyjajcego i sprawnego rodowiska umoliwiajcego zbudowanie w Polsce podstaw rodowiskowych, organizacyjnych i infrastrukturowych dla skutecznej realizacji społeczestwa informacyjnego, Na doprowadzeniu do uchwalenia ustawy o informatyzacji niektórych podmiotów realizujcych zadania publiczne, stanowicej podstaw formaln dla funkcjonowania ministra właciwego do spraw informatyzacji. W obszarze koordynacji działa wewntrz polskiej administracji rzdowej przyjto podejcie ewolucyjne. Jest to rozumiane w ten sposób, e obecnie funkcjonujce i poyteczne systemy informatyczne nadal powinny funkcjonowa, nawet wtedy, gdy nie do koca integruj si one z pozostałymi systemami informatycznymi, z którymi powinny one współpracowa i równie wtedy, gdy systemy te nie s w pełni zgodne z obecnie wypracowanymi standardami Unii Europejskiej czy standardami, które s proponowane w projektach rozporzdze do ustawy o informatyzacji. Nie mona bowiem jednym ruchem powyłcza systemów i tym samym zatrzyma normalne funkcjonowanie administracji publicznej. Rzd Polski przyjł koncepcj dostosowywania si obecnie funkcjonujcych systemów informatycznych do wymaga standaryzacyjnych i funkcjonalnych wynikajcych z uspójnienia systemów informatycznych polskiej administracji rzdowej w przecigu co najmniej najbliszych dwóch lat. Inna sytuacja wystpuje przy systemach informatycznych, które bd powstawa po uchwaleniu ustawy o informatyzacji. Tutaj od samego pocztku procesu wytwórczego bdzie wystpowa konieczno zachowywania tzw. minimalnych 2

3 wymaga dotyczcych standardów dla procesu wytwórczego systemów informatycznych i interfejsów dla tych systemów wykorzystywanych w polskiej administracji publicznej. 2.1.Ustawa o informatyzacji i obecny kierunek rozporzdze Dnia r. został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu RP rzdowy projekt ustawy o informatyzacji niektórych podmiotów realizujcych zadania publiczne [1]. Głównymi zagadnieniami regulowanymi w ustawie s: Ustanowienie Planu Informatyzacji Pastwa oraz projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu, Ustalenie minimalnych wymaga dla systemów teleinformatycznych uywanych do realizacji zada publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej pomidzy podmiotami publicznymi, Dostosowanie systemów teleinformatycznych uywanych do realizacji zada publicznych do minimalnych wymaga dla systemów teleinformatycznych, Dostosowanie rejestrów publicznych do minimalnych wymaga w zakresie wymiany danych rejestrowych w formie elektronicznej pomidzy systemami teleinformatycznymi i pomidzy podmiotami publicznymi. Wraz z obecnym projektem ustawy o informatyzacji opracowano projekty pierwszych rozporzdze. S to rozporzdzenia w sprawie: Minimalnych wymaga dla systemów teleinformatycznych [2] okrelajce kierunkowe wytyczne dla organizacji systemów zarzdzania bezpieczestwem informacji, wymagania techniczne dla systemów teleinformatycznych wraz z okreleniem istotnych cech tych systemów (funkcjonalno, niezawodno, uywalno, wydajno), które powinny one spełnia. Okrelono w nich równie list protokołów transmisji danych, których obsługa powinna umoliwi wymian danych pomidzy systemami teleinformatycznymi. Struktury dokumentów elektronicznych wykorzystywanych w wymianie informacji w formie elektronicznej [3] wskazujce dorobek formatu Dublin Core i XML jako podstaw dla definiowanie struktury logicznej dokumentu elektronicznego wykorzystywanego w administracji publicznej, a take wytyczne dotyczce fizycznej struktury dokumentów elektronicznych, które sprecyzowano w postaci zestawu obowizujcych formatów plików dla dokumentów elektronicznych, obrazów 3

4 graficznych, wykorzystywanych do kompresji danych, dla reprezentacji stron internetowych i dla tekstów i obrazów w telefonii komórkowej. Minimalnych wymaga dla rejestrów publicznych [4], w którym zostanie wyszczególniony zestaw cech informacyjnych rejestrów, dziki czemu moliwe bdzie zapewnienie ich spójnoci i umoliwienie wymiany danych rejestrowych pomidzy systemami teleinformatycznymi. Sposobu prowadzenia Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych [5] okrelajce wzór Karty Zgłoszenia Rejestru Publicznego do ewidencji rejestrów i tryb jej dorczania, co bdzie stanowiło podstaw dla budowy pod nadzorem ministra właciwego do spraw informatyzacji bazy wiedzy o systemach informatycznych wspomagajcych prowadzenie rejestrów publicznych Systemy typu e-government Koncepcja Wrota Polski [6] zarysowuje bardzo szeroki zakres realizacji społeczestwa informacyjnego w Polsce obejmujcy midzy innymi efektywn współprac elektronicznej administracji publicznej z obywatelem. Załoenie to jest niezwykle wymagajce. Oznacza ono bowiem konieczno zbudowania spójnych i efektywnych elektronicznych urzdów, które bd udostpnione w czytelnej i atrakcyjnej formie w Internecie. Według wstpnych załoe docelowa posta systemów informatycznych realizujcych informatyczn infrastruktur programu Wrota Polski powinna prawdopodobnie zosta osignita do roku Obecnie MNiI zamierza dopracowa si programu realizacji koncepcji Wrota Polski tak, aby w kolejnym etapie uruchamia prace zwizane z wdroeniem poszczególnych elementów tego programu. Zakłada si trzy zasadnicze czci tego programu, tj.: Opracowanie podstaw realizacji programu Wrota Polski, Studium architektury produktów programu Wrota Polski, Studium wykonalnoci polskiej platformy e-government Podstawy realizacji programu Wrota Polski W wyniku opracowania programu dla realizacji koncepcji Wrót Polski zakłada si zdefiniowanie odpowiednich struktur organizacyjnych dla planowania, zarzdzania i 4

5 kontrolowania postpów prac zwizanych z realizacj poszczególnych projektów wyodrbnionych w wyniku analizy zakresu koncepcji Wrota Polski, okrelenia podstawowych zasad, ról, obowizków i uprawnie przysługujcym tym strukturom oraz wyposaenia tych zidentyfikowanych struktur w odpowiednie narzdzia zarzdcze. Poprzez narzdzia zarzdcze rozumie si opracowanie udokumentowanych metodyk, procedur, reguł pracy tych struktur organizacyjnych, jak równie ustalenie ich wzajemnej zalenoci i reguł ich współpracy. Zakłada si ponadto identyfikacj ogranicze i zagroe zwizanych z realizacj przedsiwzi dotyczcych realizacji programu Wrota Polski. Powinno to przebiega w trzech podstawowych płaszczyznach, tj.: W odniesieniu do organizacji Biura Programu Wrota Polski, W odniesieniu do planu realizacji programu Wrota Polski, W odniesieniu do metod kontroli realizacji przedsiwzi w ramach realizacji programu Wrota Polski. Zakłada si ustalenie odpowiednich reguł funkcjonowania Biura Programu Wrota Polski. Biuro programu bdzie ciałem nadrzdnym w stosunku do sukcesywnie powoływanych komitetów sterujcych i biur poszczególnych projektów 1 zidentyfikowanych jako konieczne do realizacji w ramach programu Wrota Polski. Zamierza si wypracowanie ramowego planu realizacji programu Wrota Polski w takiej postaci, aby sprecyzowa: cele i model wartoci projektów oraz zalenoci midzy tymi projektami konieczne jest zdefiniowanie łacucha zwizków przyczynowo-skutkowych poszczególnych przedsiwzi. Dotyczy to zarówno wyodrbnionych przedsiwzi informatycznych, jak i nieinformatycznych (na przykład organizacyjnych, prawnych, edukacyjnych, promocyjnych), kluczowe aspekty definicji poszczególnych projektów rzecz w tym aby w miar precyzyjnie uchwyci istotne na etapie wizji poszczególnych przedsiwzi elementy definicji ich zakresu realizacji, oczekiwanego czasu ich rozpoczcia i zakoczenia, ramy ich przypuszczalnych skutków dla budetu pastwa, oczekiwane korzyci i zagroenia w zwizku z realizacj tych przedsiwzi, 1 Pojcie projekt jest tosame z pojciem przedsiwzicie zgodnie z tłumaczeniem angielskiego słowa project w normie ISO 9000:

6 strategi zarzdzania zmian organizacyjn w ramach realizacji programu Wrota Polski wdroenie poszczególnych przedsiwzi w ramach realizacji programu Wrota Polski moe by zwizane z koniecznoci wprowadzenia zmian organizacyjnych w obszarze polskiej administracji publicznej, prawdopodobnych zmian na polskim rynku informatycznym, zmian w codziennym yciu obywatela. Warto wic wstpnie ustali sposób postpowania w przypadku wystpienia potrzeby wprowadzania kolejnych zmian tak, aby zawczasu przygotowa odpowiedni aparat formalno-prawny, organizacyjny, budetowy i promocyjny niezbdny dla skutecznego przeprowadzania tych zmian, kluczowe role i odpowiedzialnoci zespołu zarzdzania projektami, zintegrowane wokół realizacji celów zmiany przeprowadzenie zmian organizacji administracji publicznej nie jest procesem łatwym, szczególnie wtedy, gdy zmiany te s wymuszane przez przedsiwzicia informatyczne. Istotne jest zatem, aby zdefiniowane role i zakresy odpowiedzialnoci w zespołach realizujcych poszczególne przedsiwzicia, oprócz odpowiedzialnoci za wykonanie poszczególnych produktów konkretnych projektów, uwzgldni równie odpowiedzialno za przeprowadzanie zmian wystpujcych na skutek eksploatacji produktów uzyskanych w wyniku realizacji tych przedsiwzi, ramowy harmonogram prac organizacyjnych dotyczcych planowanych przedsiwzi dla kadego ze zdefiniowanych udziałowców projektów ten aspekt analizy dotyczy precyzyjnego okrelenia poszczególnych stron projektu (zwanych tutaj udziałowcami) i kwestii czasu organizacji ich pracy w zwizku z realizacj poszczególnych przedsiwzi. Jest to szczególne istotne wtedy, gdy bdzie konieczne powoływanie odpowiednich struktur organizacyjnych w polskiej administracji publicznej, co wymaga midzy innymi trwajcych okrelony czas procedur formalnych, pozyskania odpowiednich specjalistów, zorganizowania odpowiednich warunków pracy dla poszczególnych zespołów ludzkich itp., reguły uaktualniania ramowego planu programu Wrota Polski wiadomo, e plan realizacji programu Wrota Polski nie moe by statycznym, zamroonym tworem, którego z załoenia nie monaby było zmienia. Wane wic jest okrelenie procedur wprowadzania zmian do tego programu tak, aby nie powodowa nadmiernych kosztów ich przeprowadzania, umoliwiajc równoczenie biece lub okresowe 6

7 dostrajanie tego planu do potrzeb zidentyfikowanych w okresie póniejszym, który nastpi po opracowaniu pierwszej wersji planu realizacji Wrót Polski. Kierunek proponowanych prac ma doprowadzi do skonstruowania tzw. dokumentów inicjacji poszczególnych projektów, które mog by zbudowane na przykład według zalece metodyki prowadzenia przedsiwzi Prince2. Na tej podstawie bdzie mona uzasadni ewentualne decyzje Rzdu RP, w odniesieniu do tego, czy i kiedy realizowa poszczególne przedsiwzicia informatyczne w ramach realizacji programu Wrota Polski. Zakłada si równie opracowanie zbioru metodyk i narzdzi narzucajcych realizatorom poszczególnych projektów zintegrowanych wokół programu Wrota Polski spójne zasady zarzdzania tymi projektami. W szczególnoci, dotyczy one bd zasad, na jakich te projekty bd uruchamiane, jak bd raportowane postpy prac i rozliczane produkty realizowane w ramach poszczególnych projektów Studium architektury komponentów programu Wrota Polski Podstawowym celem okrelenia architektury programu Wrota Polski jest identyfikacja obecnego stanu infrastruktury i usług informatycznych i nieinformatycznych polskiej administracji publicznej i odpowiednie zderzenie tego stanu z wizj wynikajc z koncepcji Wrót Polski. Naley wic zaproponowa odpowiednie metody ewolucyjnego dojcia do stanu podanego (docelowego) tej infrastruktury, biorc pod uwag potrzeby wynikajce z realizacji programu Wrót Polski i zdefiniowanej dla niego architektury infrastruktury informatycznej i architektury (konfiguracji) usług dostarczanych przez poszczególne produkty wytwarzane w ramach programu Wrota Polski. Istotne jest zapewnienie interoperacyjnoci systemów informatycznych wykorzystywanych w polskiej administracji publicznej, ich spójnoci technologicznej i ich dostpnoci dla obywatela. Celem okrelenia reguł zarzdzania procesem rozwoju architektury jest zapewnienie, i realizacja strategii i celów inicjatywy e-goverment w Polsce bdzie wspierana przez odpowiednio dobrane rodki informatyki dostpnej dla budetu administracji rzdowej. Wane jest równie przeprowadzenie identyfikacji ogranicze i zagroe wynikajcych z kwestii dostarczenia lub niedostarczenia konkretnych składowych architektury usług e- government w Polsce. Zakłada si ponadto opracowanie odpowiednich metodyk prowadzenia prac w zakresie definiowania architektury produktów programu Wrota Polski, zarzdzania procesem rozwoju tej architektury i jej zmianami. 7

8 W celu efektywnego monitorowania stanu realizacji poszczególnych produktów przedsiwzi realizowanych w ramach programu Wrota Polski zakłada si opracowanie odpowiednich narzdzi informatycznych i ewentualnie nieinformatycznych umoliwiajcych sprawowanie funkcji nadzorczych i koordynacyjnych w stosunku do podmiotów realizujcych poszczególne elementy architektury programu oraz wprowadzajcych zmiany zachodzcych w architekturze (formularze, arkusze, szablony itp.). Zakłada si równie opracowanie definicji kluczowych procesów działania, zarzdzania i zmian, jakie powinny zachodzi w poszczególnych jednostkach administracji publicznej w zwizku z wdraaniem poszczególnych produktów uzyskiwanych w ramach realizacji programu Wrota Polski. Na tej podstawie powinien powsta obraz idealnego (docelowego) e-urzdu, co moe doprowadzi do okrelenia mapy tzw. procesów wzorcowych dla polskiej elektronicznej administracji publicznej. Na tej podstawie moliwe bdzie okrelenie na ile załoenia programu Wrota Polski mog by wspierane przez realizacj zdefiniowanych procesów wzorcowych, biorc pod uwag zidentyfikowane procesy realizowane w rzeczywistoci przez urzdy administracji publicznej. Dziki takiemu podejciu mona uzyska obraz kierunku zmian procesów działania w administracji, które bd wynikały z sukcesywnego wdraania produktów programu Wrota Polski. Dalsza analiza wymaga zwizanych z realizacj elektronicznej administracji publicznej powinny doprowadzi do okrelenia zakresu usług, które powinny by wiadczone w ramach Wrót Polski. Dla pełnego doprecyzowania idealnego modelu urzdu elektronicznego, do którego ma zmierza program realizacji Wrót Polski zamierza si opracowa list elementarnych hierarchii wzorcowych usług elementarnych poszczególnych produktów wspierajcych zidentyfikowane procesy wzorcowe. Po przeprowadzeniu analizy zmierzajcej do wyspecyfikowania zakresu wszelkich produktów koniecznych do uzyskania programu Wrota Polski konieczne jest udokumentowanie architektury systemów informatycznych, które powinny powsta po to, aby zapewni infrastruktur usług informatycznych dla realizacji tego programu. Powinien powsta dokument opisujcy docelow architektur systemów informatycznych, który powinien obejmowa: Wizj architektury okrelajc model odniesienia dla realizacji poszczególnych inicjatyw programu Wrota Polski w aspektach technicznych przewodnik dla twórców technicznych rozwiza tych inicjatyw, Wzorce architektoniczne dobór technicznych rodków realizacji przedsiwzicia spełniajcych załoenia strategiczne koncepcji Wrota Polski, 8

9 Standardy techniczne zasady, jakie bd przestrzegane przez wszystkich wykonawców poszczególnych komponentów systemów informatycznych stanowicych elementy Wrót Polski, Technologi okrelenie właciwej technologii dla realizacji poszczególnych komponentów Wrót Polski, Schemat ideowy infrastruktury technicznej Wrót Polski Studium wykonalnoci polskiej platformy e-government Dopracowanie si reguł funkcjonowania biura programu Wrota Polski i definicji architektury jego komponentów powinien by sfinalizowany w postaci przeprowadzonego studium wykonalnoci tego programu w realiach polskiej administracji publicznej. Zakłada si opracowanie metodyki efektywnego wykorzystania rodków na inwestycje zwizane z rozwojem Wrót Polski, midzy innymi dziki unikniciu zbdnego powielenia funkcjonalnoci systemów informatycznych i zwizanej z tym infrastruktury informatycznej rónych resortów i urzdów. Istotna w tym miejscu jest identyfikacja zagroe nadmiernego wzrostu całkowitych kosztów funkcjonowania usług e-government w Polsce i sposobu ograniczania tych zagroe. Zakłada si opracowanie wzorca architektury usług e-government w Polsce w postaci odpowiedniej dokumentacji analitycznej i projektowej. Naley tutaj rozway trzy istotne wymiary tego wzorca: Platforma usług e-government tzw. centralny portfel usług udostpnianych poprzez analizowan platform, wyodrbnionych na podstawie analizy wymaga ustawowych, ekonomicznych, bd technologicznych, Obieg dokumentu elektronicznego organizacja dostpu do usług platformy usług poprzez wymian komunikatów wykorzystujcych wspólny standard (logiczny i techniczny) dokumentu elektronicznego w polskiej administracji publicznej, Regionalizacja i personalizacja usług dostosowanie usług (np. za porednictwem systemów regionalnych, lub specjalizowanych portali dziedzinowych) do specyficznych potrzeb okrelonej grupy uytkowników tych usług. Zakłada si szczegółow realizacj studium wykonalnoci na co najmniej nastpujcych przykładach usług centralnego portfela: funkcjonalno centralnych systemów ewidencyjnych, 9

10 usługi publikacji i syndykacji (wymiany) treci elektronicznych, stanowice niezbdny element kadego systemu informatycznego udostpnianego w Internecie, usługi referendów lokalnych (e-voting), stanowice narzdzie komunikacji i instrument demokracji bezporedniej, którego przydatno w zasadzie nie zaley od specyfiki regionalnej. Studium wykonalnoci powinno doprowadzi do: Identyfikacji kategorii usług współdzielonych w ramach platformy oraz wstpnej identyfikacji usług w kadej z kategorii, Opracowania wstpnej koncepcji komunikacji globalnej platformy usług e- government z systemami regionalnymi i specjalizowanymi. Opisu modelu wzorcowego urzdu elektronicznego, który miałby wiadczy usługi dla obywatela zgodnie z koncepcj Wrót Polski. Wyspecyfikowania załoe dla docelowej architektury polskiej platformy usług e- government. W kolejnych punktach artykułu przedstawiono realizowane obecnie główne kierunki prac koncepcyjnych i wdroeniowych, które maj zbudowa solidne podstawy dla infrastruktury informatycznej sprawnej elektronicznej administracji publicznej w Polsce, co stanowi równie podstaw dla realizacji społeczestwa informacyjnego Rejestry pastwowe w Polsce Obecnie w Polskiej administracji publicznej znanych jest około 1000 rónorodnych systemów ewidencyjnych i rejestrowych. Analiza terminologii rozmaitych aktów prawnych ustanawiajcych rejestry wskazuje na to, e samo pojcie rejestru nie jest zbyt precyzyjnie zdefiniowane. Najczciej mylone s pojcia systemów rejestrowych i systemów ewidencyjnych, co dodatkowo utrudnia analiz informacyjn, funkcjonaln i infrastrukturow rejestrów pastwowych. A jest to niezbdne ju od dawna. Niezwykle systematycznie opracowany raport rzdowy z lat [7] stanowi precyzyjny i syntetyczny opis stanu rejestrów pastwowych w Polsce. Zamieszczono w nim jedn bardzo wan konkluzj, według której brak systematyki i uspójnienia rejestrów pastwowych Polsce jest powan przeszkod dla zbudowania sprawnej administracji rzdowej. Zdanie to pozostaje prawdziwe do dnia dzisiejszego tym bardziej, e od czasu opracowania tego raportu powstało w Polsce wiele kolejnych rejestrów o zasigu ogólnokrajowym, które z cał pewnoci s konieczne 10

11 dla funkcjonowania kolejnych elementów polskiej administracji publicznej, ale równoczenie były budowane bez jednego orodka koordynujcego ich rozwój pastwowych integracj. Problematyka rejestrów pastwowych znalazła swoje miejsce obecnych projekcie ustawy o informatyzacji. Obecnie MNiI prowadzi zaawansowane prace nad wypracowaniem reguł selekcji istotnych zasobów informacyjnych poszczególnych rejestrów pastwowych. Za istotne zasoby informacyjne pastwa rozumiane s informacje, które musz by wymieniane pomidzy rónymi działami administracji rzdowej, jak równie te, które na bieco musz by udostpniane obywatelowi. Reguły selekcji s niezwykle istotne, poniewa na tej podstawie zostanie zdefiniowany zestaw tzw. cech informacyjnych rejestrów pastwowych pozostajcych po nadzorem ministra właciwego do spraw informatyzacji, co znajdzie swoje ujcie w jednym z rozporzdze do ustawy o informatyzacji. Niezwykle wanym zagadnieniem jest sposób zapisywania wartoci dla poszczególnych pól danych przechowujcych istotne i ogólnie rozumiane informacje. Wemy na przykład nazw miejscowoci. W wielu ewidencjach miejscowo Gorzów Wielkopolski jest zapisywany pełn nazw, czasami jest to po prostu Gorzów W., a kiedy indziej jest to Gorzów Wlkp. Najczciej ponadto definicja typu danych dla nazwy miejscowoci w rónych rejestrach jest odmienna. To dodatkowo utrudnia wzajemne skomunikowanie rejestrów pastwowych. Nie tylko jednak syntaktyka rejestrów jest a tak istotna. Równie ich semantyka ma ogromne znaczenie. Wiadomo bowiem, e na przykład dowolna zawarto pary pól imi i nazwisko z Krajowego Rejestru Karnego wskazuje na dane osoby, która została ukarana na podstawie przepisów prawa karnego. Nie musi to jednak oznacza, e ta sama zawarto pól imi i nazwisko z rejestru PESEL wskazuje na tego samego skazanego. Mog to by po prostu dane obywatela, który nigdy nie był karany, a jedynie mamy do czynienia ze zbienoci wartoci imienia i nazwiska. Oczywicie problemów zwizanych z syntaktyk i semantyk rejestrów pastwowych w Polsce jest duo wicej i powinno to stanowi podstaw dla oddzielnych rozwaa. Kolejnym kluczowym problemem zwizanym z funkcjonowaniem rejestrów pastwowych jest brak ich pełnej spójnoci. Pierwsze brutalne zderzenie z rzeczywistoci na tym włanie polu przeszedł Zakład Ubezpiecze Społecznych w pierwszej połowie 1999r. Wtedy włanie zakładano konta płatników i ubezpieczonych w Centralnych Rejestrach systemu KSI ZUS. Działajc na podstawie ustawy o ubezpieczeniach z Funduszu Ubezpiecze Społecznych uruchomiono mechanizmy systemowe, według których konta płatników i ubezpieczonych były zakładane na podstawie danych pozyskanych rejestrów 11

12 PESEL, REGON i NIP. Okazało si jednak, e zderzenie si tych trzech rónych systemów rejestrowych wskazało na ich wzajemn niespójno. Okazało si, e wiele podmiotów zostało skojarzonych z jednym wspólnym kontem na przykład na skutek niepełnej unikalnoci numerów rejestrowych, czsto para PESEL i NIP tej samej osoby wskazywała na dane dwóch rónych osób innej według PESEL i innej według NIP. W zasadzie najmniej niejednoznacznoci było powodowanych przez system REGON, dziki czemu mona było zacz porzdkowa i uspójnia poszczególne rejestry wzgldem siebie. Koszt tej włanie niespójnoci jest ogromny i ponosimy go do dzisiaj. Pamitamy okres wielkiego narzekania na ZUS z tytułu niesprawnoci jego systemu informatycznego w latach Bardzo trudne było bowiem wyprowadzenie błdów zwizanych z niespójnym załoeniem kont płatników i ubezpieczonych w Rejestrach Centralnych ZUS, poniewa oprócz koniecznoci wzmocnienia reguł walidacyjnych w KSI ZUS, naleało równoczenie uruchamia odpowiednie reakcje zwrotne umoliwiajce weryfikacj ródłowych w rejestrach współpracujcych z wewntrznymi rejestrami ZUS. Równoczenie nie mona było po prostu wymaza niewłaciwie załoonych kont, na których dokonano ju ksigowa odpowiednich dokumentów i składek ubezpieczonych. Jedynie co mona było zrobi to uruchomi odpowiednie mechanizmy przeksigowywania składek, co było ródłem kolejnych kosztów. Kolejnym istotnym zagadnieniem zwizanym z funkcjonowaniem rejestrów pastwowych w Polsce i na styku Polski z administracjami krajów Unii Europejskiej jest kwestia zapewnienia efektywnej wymiany danych pomidzy rejestrami pastwowymi. Naley tutaj zapewni efektywn infrastruktur sieci teleinformatycznych i odpowiednie reguły przekazywania danych rejestrowych. Według wstpnej analizy stanu sieci teleinformatycznej pozostajcej w posiadaniu lub uytkowanej przez systemy rejestrowe polskiej administracji publicznej najbardziej rozwinity jest system PESEL wraz z infrastruktur sieci PESEL-Net. Pomimo tego, e pierwotnym zadaniem tej sieci było i jest przekazywanie danych dla rejestru PESEL i dla takiego zadania został zbudowany PESEL-Net, to obecnie sie ta dwiga ciar skomunikowania midzy innymi kilku istotnych systemów dla Ministerstwa Sprawiedliwoci, Stray Granicznej, Urzdu Repatriacji i Cudzoziemców i kilku innych systemów, o których nie wspomniano w tym miejscu. Tak znaczne przecienie sieci PESEL-Net moe powodowa przejciowe problemy w funkcjonowaniu kilku istotnych systemów rejestrowych, co jest pogłbiane koniecznoci cigłego translowania niezgodnych czsto formatów danych udostpnianych przez poszczególne rejestry. Niespójno i niezgodnoci formatów i zawartoci poszczególnych danych rejestrowych, ich czste redundancje w rónych rejestrach i nie zlokalizowane w pełni luki 12

13 informacyjne tych rejestrów nie s wyłcznie problemami administracji publicznej. Jest to równie istotny problem dla codziennego funkcjonowania obywatela w Polsce, który jest zmuszany do pamitania wielu rónych numerów rejestrowych, do wielokrotnego składania w rónych urzdach rozmaitych wniosków o wpisanie do jakiej kolejnej nowej ewidencji itp. Bardzo czsto wymaga si od nas wpisywania na jednym formularzu zarówno numeru PESEL jak i daty urodzenia pomimo tego, e data urodzenia jest pierwszym członem numeru PESEL. Od dawna postuluje si równie uproszczenie procedur niezbdnych dla załoenia nowej działalnoci gospodarczej w Polsce. Nie bdzie to moliwe do tego czasu, do kiedy zostanie na przykład zunifikowana koncepcja wpisów do ewidencji o działalnoci gospodarczej, realizowanej przez urzdy gmin z wpisami do ewidencji REGON, realizowanej przez Główny Urzd Statystyczny. Pozostaje jeszcze problem ewidencji NIP, która de facto pełni jedynie rol wewntrznego rejestru dla polskiego systemu podatkowego i kompletnie nie jest przydatna do jednoznacznej identyfikacji podmiotów gospodarczych. Przykładem na poparcie tych słów jest fakt, e jedna osoba fizyczna prowadzca kilka działalnoci gospodarczych moe uywa jednego numeru NIP, co wprowadza istotne niejednoznacznoci identyfikacyjne. Równie polski rynek informatyczny ponosi istotny koszt zwizany z koniecznoci obudowywania systemów informatycznych wykorzystujcego róne dane rejestrowe kosztownymi i licznymi interfejsami sprztowymi i programowymi, umoliwiajcymi komunikacj tych systemów. Midzy innymi z tego równie powodu MNiI rozwaa koncepcj zbudowania infrastruktury udraniajcej i uspójniajcej wewntrzn struktur rejestrów pastwowych w Polsce i udostpniajc odpowiednie dane rejestrowe na wyjciu tej infrastruktury. Wie si to z koniecznoci uspójnienia i uzgodnienia modelu informacyjnego rejestrów pastwowych, zbudowania infrastruktury wewntrznie komunikujcej rejestry (transmisyjnie i informacyjnie), jak równie odpowiedniej pielgnacji zasobu polskich rejestrów pastwowych. 2.4.Systemy EDI i systemy typu work-flow Przy obecnym stanie polskiej biurokracji formaln podstaw jakiegokolwiek działania pozostaje wyłcznie dokument papierowy. Nie jest to przypadek odosobniony, bo podobnie ma si sprawa w krajach Unii Europejskiej, do której przystpimy dnia r. Nie ma obecnie mowy o tym, aby przej w Polsce na pełn równowano dokumentu papierowego i elektronicznego. Due nadzieje s w tym wzgldzie zwizane z podpisem elektronicznym, 13

14 usankcjonowanym odpowiedni ustaw o podpisie elektronicznym, ale nie jest ona niestety wystarczajca w tym wzgldzie. Konieczne s dalsze zmiany formalne, o których wspomniano poniej. Istotnym elementem podnoszcym wydajno funkcjonowania struktur polskiej administracji publicznej, co jest niezwykle istotne zarówno dla sprawnoci pastwa polskiego, jak i dla obywatela, mog si okaza systemy informatyczne skierowane na obsług ruchu dokumentów elektronicznych wewntrz polskiej administracji publicznej i na jej styku z administracjami Unii Europejskiej. Jakkolwiek nie ma obecnie zbyt duych problemów technologicznych w realizacji na przykład systemów typu EDI, to naley stwierdzi, e nie mamy na dzie dzisiejszy wystarczajcych podstaw formalnych dla wprowadzenia takich systemów jako podstawy funkcjonowania polskiej administracji publicznej. Obecnie konieczne s zmiany Kodeksu Postpowania Administracyjnego i taki obowizek proponuje si nałoy na ministra właciwego do spraw informatyzacji w obecnym kształcie projektu ustawy o informatyzacji. Kolejne systemowe zmiany powinny dotyczy instrukcji kancelaryjnych poszczególnych resortów i urzdów. Naley równie rozstrzygn kwesti dokonywania elektronicznych płatnoci urzdowych na dokumentach, które wymagaj dokonywania rónych opłat (opłaty skarbowe, sdowe itp.), bez czego nie zrealizujemy pełnej funkcjonalnoci elektronicznej administracji publicznej. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji uznało, e podstaw dla wymiany dokumentów elektronicznych bdzie standard XML. Na tej podstawie opracowano tre projektów rozporzdze do ustawy o informatyzacji dotyczcych struktury dokumentu elektronicznego. Równoczenie stwierdzono, e systemy typu EDI nie bd w pełni wystarczajce dla całkowitego usprawnienia technologicznego i organizacyjnego funkcjonowania polskiej administracji publicznej. Dlatego te zaproponowano Rzdowi RP realizacj spójnych systemów typu work-flow spinajcych wszystkie resorty i urzdy w jeden spójny obieg informacyjny i decyzyjny. Obecnie w zwizku z akcesj Polski do Unii Europejskiej realizowany jest tzw. Systemu Przepływu i Archiwizacji Spraw i Dokumentów Elektronicznych Rady Unii Europejskiej, oznaczany sygnatur EWD-P. System EWD-P ma w swoich załoeniach usprawni funkcjonowanie bardzo istotnego fragmentu polskiej administracji publicznej, odpowiedzialnej za cigł jej współprac z Rad Unii Europejskiej. Wstpne prace koncepcyjne zostały wykonane przez Zespół Midzyresortowy (ZM) ds. utworzenia infrastruktury teleinformatycznej niezbdnej dla zapewnienia sprawnego obiegu dokumentów otrzymywanych przez Polsk w ramach procedury informowania i konsultacji oraz statusu aktywnego obserwatora, a nastpnie jako pastwa członkowskiego Unii 14

15 Europejskiej. Pracami ZM kieruje przedstawiciel Ministra Nauki, za w jego skład wchodz obecnie przedstawiciele 17-stu resortów i urzdów. Realizowane przedsiwzicie ma w warunkach polskiej administracji publicznej charakter pionierski, co wynika nie tylko z tego, e po raz pierwszy w Polsce jest realizowany system, którego zadaniem jest spójne spicie wszystkich resortów i urzdów współpracujcych w ramach tematów europejskich. Ciekawe tutaj jest równie to, e krajowy system EWD-P stanowi istotne i komplementarne wzmocnienie Polskiego wzła systemu U32Mail/Extranet, który otrzymalimy od UE w ramach przygotowa do naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Obecnie jest on uruchamiany w Przedstawicielstwie RP przy Radzie UE w Brukseli i w Urzdzie Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie. Wzeł U32 obsługuje jednokierunkowy ruch dokumentów elektronicznych z Rady UE do Polski. Dziki niemu mamy moliwo dostpu do archiwum dokumentów elektronicznych Rady UE i równie przesyłania do Kraju dokumentów elektronicznych dla poszczególnych osób zajmujcych si konkretnymi tematami zwizanymi z integracj europejsk. Obecnie funkcjonuje w Polsce ok. 230 rónych grup roboczych pracujcych w ramach konkretnych tematów europejskich. Liczb urzdników i ekspertów zaangaowanych w codzienne wypracowywanie propozycji stanowisk Polski w poszczególnych sprawach szacuje si na ok MNiI stoi na stanowisku, e wskazane jest wzmocnienie procesu procedowania poszczególnych spraw przy pomocy jednego spójnego systemu typu work-flow, wykorzystujcego standard XML. Tak włanie rol ma spełni EWD-P, który docelowo dopełni i wzmocni funkcjonalno unijnego systemu U32. Zakłada si, e pilotaowe wdroenie EWD-P nastpi do marca-kwietnia 2004r. W pierwszym kroku zostanie włczonych do systemu 19 resortów i urzdów, które zostały wskazane przez Rzd RP jako minimalny i niezbdny zakres podmiotów przez pierwsze pół roku pracy systemu EWD-P. Obecnie trwaj intensywne prace zwizane z realizacj tego zadania. Najciekawszymi funkcjami EWD-P, oprócz jego typowej funkcjonalnoci charakterystycznej dla systemów typu work-flow, s midzy innymi: Bezpieczny dostp do systemu przez Internet w technologii i cienkiego klienta, Pełna definiowalno ról, dróg przepływu informacji i decyzji dostosowana do pewnego zakresu zmian organizacyjnych wewntrz polskiej administracji publicznej i dua skalowalno systemu, Dwukierunkowe translowanie w czasie rzeczywistym europejskich kodów tematycznych klasyfikujcych dokumenty do kompetencji grup roboczych na polskie kody tematyczne spójne z RWA (Rzeczowym Wykazem Akt), 15

16 Wykorzystanie podpisu elektronicznego dla obiegu oficjalnych stanowisk, Prowadzenie archiwum spraw i dokumentów elektronicznych w dwóch wymiarach: o horyzontalnym - przecinajcym kompetencje rónych resortów i urzdów (wymiar tematu), o wertykalnym lokalnie wydzielajcym sprawy, w których uczestniczył konkretny resort/urzd (wymiar resortu/urzdu), Uproszczone automaty tłumaczce teksty z jzyka angielskiego i francuskiego na jzyk polski, Mechanizm uczcy si automatycznej klasyfikacji poszczególnych spraw do konkretnych uytkowników systemu, przyrostowo uzupełniajcy wewntrzn baz wiedzy o ontologii systemu. Pełna wersja systemu EWD-P ma by wdroona do koca padziernika 2004 r i ma obj pełen zakres administracji publicznej zaangaowanej bezporednio w proces współpracy Polski z Rad Unii Europejskiej. Na dzie dzisiejszy jest wielce prawdopodobne, e jeeli przedsiwzicie EWD- P zostanie skutecznie zrealizowane, to dowiadczenia nabyte przy jego realizacji mog posłuy przy ewentualnej póniejszej realizacji midzyresortowego systemu typu work-flow (tzw. Midzyresortowego Systemu Obiegu i Archiwizowania Spraw i Dokumentów EWD-M) spinajcego informatycznie w jedn logiczn cało ogół polskiej administracji publicznej i tym samym umoliwiajcego wspomaganie elektroniczne prowadzenia spraw midzyresortowych, niekoniecznie zwizanych bezporednio z biec współprac z Rad Unii Europejskiej, lecz z codzienn, rutynow działalnoci dotyczc spraw wewntrznych polskiej administracji publicznej. 2.5.Sie Teleinformatyczna Administracji Publicznej (STAP) Obecnie w obszarze polskiej administracji publicznej funkcjonuje kilka sieci globalnych obejmujcych cały kraj i wiele lokalnych i miejskich sieci komputerowych. Poszczególne resorty i urzdy w ramach w ramach swoich potrzeb buduj własne sieci rozległe po to, by wykonywa swoje rozliczne zadania statutowe. Brak do roku 2002 jednego miejsca koordynujcego rozwój sieci teleinformatycznych administracji 16

17 publicznej w Polsce doprowadził najprawdopodobniej do utworzenia wielu redundantnych sieci, co moe istotnie podnosi koszt funkcjonowania polskiej administracji publicznej. Wobec takich przesłanek, Rada Ministrów wydała polecenie Ministrowi Nauki opracowania programu rozwoju sieci miejskich i rozległych pozostajcych w gestii administracji publicznej, który ma si zakoczy uruchomieniem w latach jednego wspólnego Intranetu administracji publicznej w Polsce, zarzdzanego przez jeden orodek koordynujcy. Domena ta nosi nazw Sie Teleinformatyczna Administracji Publicznej (STAP). Z załoenia STAP ma zapewni dla całej administracji publicznej midzy innymi jeden wspólny punkt bezpiecznego dostpu do Internetu i bezpieczne bramy do sieci administracji europejskich. Obecnie uruchomiono polsk bram do europejskich systemów celnych, a take polsk bram sieci TESTA. W chwili obecnej MNiI prowadzi intensywny audyt sieci MAN na terenie Warszawy, co wynika z tego, e znakomita wikszo ruchu teleinformatycznego i urzdów administracji publicznej znajduje si w tym miecie. Mona wic przypuszcza, e w pewnym sensie Warszawa stanowi reprezentatywn migawk całej polskiej administracji publicznej. Analiza sieci na terenie Warszawy jest prowadzona z uwzgldnieniem krajowego zasigu niektórych analizowanych sieci i przewidywanych potrzeb sieciowych administracji publicznej zwizanej z planowanym rozwojem jej systemów teleinformatycznych. Wstpna analiza problemu STAP umoliwiła sformułowanie kilku istotnych wytycznych, okrelajcych cel uruchomienia tej sieci, mianowicie: utworzenie silnego i zintegrowanego STAP umoliwi uporzdkowanie i racjonalizacj rozwoju sieci teleinformatycznych polskiej administracji publicznej, integrowanie poszczególnych podsieci resortowych w jeden STAP umoliwi zbudowanie wspólnej polityki adresacyjnej, wspólnych standardów komunikacyjnych i wspólnej polityki bezpieczestwa teleinformatycznego dla wszystkich partycypantów przedsiwzicia, STAP umoliwi realizacj sprawnych mechanizmów elektronicznej wymiany dokumentów pomidzy urzdami z uwzgldnieniem wspólnej infrastruktury klucza publicznego (PKI) z bezpiecznym podpisem elektronicznym, 17

18 STAP bdzie stanowił wspólne medium dla sprawnej wymiany danych rejestrowych w polskiej administracji publicznej, STAP bdzie stanowił infrastrukturowe podstawy dla realizacji programu Wrota Polski, STAP moe w przyszłoci zosta przekształcony w polsk domen sieci TESTA, realizowanej w ramach europejskiego programu IDA II, co zapewni jej bezpieczne przyłczenie do systemu europejskich sieci TESTA. Obecnie trwaj intensywne prace zwizane z powołaniem jest Zespół Midzyresortowego, w skład którego wejd przedstawiciele ministerstw najbardziej kluczowych dla okrelenia polityki rozwoju STAP. Wyniki pracy tego Zespołu bd kluczowe dla dalszego rozwoju koncepcji STAP. We wstpnych załoeniach na rozwój STAP przyjto, e: Bdzie prowadzona wspólna polityka adresacji w tej sieci, Wszystkie ewentualne podsieci resortowe i cała sie bdzie na zewntrz mogła pracowa w protokole IP i bdzie posiadała zdolno wydzielania wirtualnych podsieci VPN, Sie bdzie w pełni skalowalna i otwarta na włczanie uytkowników kolejnych nowych podsieci resortowych, STAP bdzie najprawdopodobniej pracował w modelu data center. Istotne dla STAP równie to, e MNiI zakłada pełn otwarto sposobu pozyskiwania poszczególnych podsieci włczanych do STAP. Nie jest rozstrzygnite a priori, czy na przykład urzdzenia transmisyjne maj by własnoci polskiej administracji publicznej, czy te maj by pozyskiwane na zasadzie pełnego outsourcingu. Naley jednak zauway, e obecnie duo bardziej racjonalne jest pozyskiwanie kompletnych usług sieciowych, nie za samodzielne budowanie sieci od poziomu urzdze transmisyjnych i w zasadzie w takim kierunku idzie rozwój sieci teleinformatycznych w polskiej administracji publicznej. 2.6.Wspólne standardy teleinformatyczne Koordynacja przez MNiI wielu przedsiwzi informatyzacyjnych, o czym wspomniano w dotychczasowych rozwaaniach, nieuchronnie doprowadzi do powstania wielu wspólnych standardów teleinformatycznych niezbdnych dla zapewnienia interoperacyjnoci systemów wykorzystywanych w administracji. Ju w treci rozporzdze do ustawy o informatyzacji 18

19 zakłada si wymagalno pewnego zestawu minimalnych standardów technicznych i organizacyjnych zwizanych z teleinformatyk w polskiej administracji publicznej. Wiadomo jednak, e nie bdziemy zamyka w rozporzdzeniach wszystkich moliwych standardów, gdy mogłoby to spowodowa zahamowanie inwencji rozwojowych polskiego rynku informatycznego. Nie jest to ponadto ani celowe, ani moliwe ze wzgldu na ogromn dynamik rozwoju współczesnej informatyki. Przed Ministerstwem Nauki i Informatyzacji postawiono zadania zwizane z koordynacj wspólnych działa w obszarze informatyzacji, jak równie zwizanych z tym opracowaniem wspólnych standardów. Realizacja wielu wspólnych, skoordynowanych przedsiwzi informatycznych powinno doprowadzi do wypracowania standardów obejmujcych midzy innymi wymienione poniej aspekty: 1. Standard wspólnego, midzyresortowego rozwoju inwestycyjnego i organizacyjnego STAP, 2. Standard skalowalnoci i otwartoci STAP, 3. Standard elektronicznej wymiany dokumentów w polskiej administracji publicznej, 4. Standard midzyresortowej polityki bezpiecznego dostpu do zasobów elektronicznych poszczególnych resortów, 5. Standard integracji lokalnych (resortowych) infrastruktur bezpiecznego podpisu elektronicznego, 6. Standard wspólnej polityki bezpieczestwa teleinformatycznego. 7. Standard bezpiecznego dostpu do zasobów z sieci Internet, 8. Standard bezpiecznego dostpu do sieci europejskich, 9. Standard płatnoci elektronicznych, 10. Standard globalnej archiwizacji dokumentów elektronicznych. 3. Podsumowanie Budowa nowoczesnego społeczestwa informacyjnego w Polsce wymaga wielu działa zarówno w samej administracji publicznej, jak równie współpracy całego rodowiska informatycznego w Polsce. Nie bez znaczenia pozostaj w tej kwestii działania infrastrukturowe, organizacyjne i integracyjne, przedstawione w treci artykułu, ale równie pozostałe aktywnoci MNiI zmierzajce do rozpowszechnienia w Polsce szeroko pojtej 19

20 edukacji informatycznej, metod nauczania na odległo, szerokopasmowego dostpu do Internetu dla szkół i przeciwdziałaniu zjawisku tzw. wykluczenia informacyjnego. MNiI wspiera równie i zamierza nadal mocniej wspiera działania poszczególnych samorzdów terytorialnych zmierzajce do budowy elektronicznej platformy poszczególnych rejonów. Znany jest ju od dawna portal o nazwie Wrota Małopolski. Z duym uznaniem przyjto równie zapowied budowy Wrót Dolnego lska, Wrót Podlasia, czy Wrót Warmii i Mazur. Mamy nadziej na aktywizacj pozostałych regionów, które maja tutaj zupełn autonomi swojego działania. MNiI realizuje równie akcj Ikonka, której celem jest wyposaanie gmin w ogólnie dostpne kawiarenki internetowe. Obecnie trwaj przygotowania do wyposaenia województwa łódzkiego i lubelskiego zakresie ok. 300 gmin. Kada gmina ma otrzyma czterostanowiskow kawiarenk internetow, wyposaon midzy innymi w zarzdzalne routery i dostp Wi-Fi do Internetu. Kolejn aktywnoci, o której nie wspomniano do tej pory s prace zmierzajce do uruchomienia help-desku w zakresie technologii teleinformatycznych obejmujcego swoim zasigiem obszar całego kraju i majcego na celu wsparcie administracji centralnej i terytorialnej w jej codziennej pracy. Jest bowiem wiele rónych problemów z komputerami czy oprogramowaniem, które nie zawsze s w stanie usun miejscowi administratorzy systemów. Dlatego te MNiI zamierza wspomóc ich prace i utworzy z myl o nich silne zaplecze help-desku, dziki czemu czas awarii systemów informatycznych i ich czsto powinny stopniowo ulega zmniejszeniu. Niezwykle cenne dla skutecznej realizacji misji ministra właciwego do spraw informatyzacji jest aktywno rodowiska informatycznego. Jedna z nich zaowocowała trwajcymi obecnie zaawansowanymi pracami natury formalno-prawnej zmierzajcymi do utworzenie Zespołu Midzyresortowego do spraw bezpieczestwa tzw. Krytycznej Infrastruktury Teleinformatycznej. Jest to bezporednia odpowied na inicjatyw polskiej sekcji organizacji AFCEA z połowy roku Z załoenia do prac tego Zespołu zostan zaproszeni przedstawiciele wiata nauki polskiej, organizacji i firm informatycznych, co z pewnoci bdzie miało pozytywny wpływ na wyniki prowadzonych prac. Podsumowujc, naley jeszcze raz podkreli, e MNiI nie jest i nie bdzie w stanie w pełni skutecznie zrealizowa swojej misji bez szerszego współdziałania wszystkich podmiotów zainteresowanych budow w Polsce nowoczesnego społeczestwa informacyjnego. Nie jest to zadanie łatwe, poniewa nie ma jeszcze w naszym kraju adnych dowiadcze w tym zakresie i dlatego mamy tutaj do czynienia z działaniami o charakterze innowacyjnym, kompleksowym, dotykajcym wielu rónych sfer ycia i organizacji społeczestwa. Dlatego te bardzo cenne s wszelkie inicjatywy rodowisk samorzdowych, 20

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z moliwoci otrzymania rodków przeznaczonych na realizacj programów finansowanych z udziałem rodków europejskich Na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ... (miejscowo, data) Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w... Na podstawie art. 64 ust.

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego

Bardziej szczegółowo

" # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne

 # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne !! " # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne Sie PIONIER Sieci regionalne i miejskie rodowiska naukowego baz dla

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC PROM Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC Porozumienie na Rzecz Ochrony Mokradeł Koalicja, której celem nadrzdnym jest wspieranie i promocja ochrony mokradeł w Polsce z Deklaracji Programowej PROM:

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

1) 3 otrzymuje brzmienie:

1) 3 otrzymuje brzmienie: Załcznik Nr l do Uchwały Zarzdu Powiatu Nr 176/220/05 z dnia 9 listopada 2005 r. Z dniem 9.XI. 2005 r. wprowadza si nastpujce zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzdu Pracy w Kielcach : 1)

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk Załoenia Firma Autodesk - wiodcy producent oprogramowania wspomagajcego projektowanie proponuje program umoliwiajcy uytkownikom weryfikacj posiadanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe

Programowanie Obiektowe Programowanie Obiektowe dr in. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl WYKŁAD 1 Wstp, jzyki, obiektowo Cele wykładu Zaznajomienie słuchaczy z głównymi cechami obiektowoci Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Na podstawie oryginału CISCO, przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Ogólne załoenia dla projektu Przegld i cele Podczas tego wiczenia uczestnicy wykonaj zadanie

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna 22/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA L. KRÓLAS

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza

ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 23. 08. 2006 roku w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczestwem narodowym w Miecie Sandomierzu. Na podstawie rozporzdzenia Rady

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza współfinansowana przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013" SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 WZÓR Załcznik nr 6 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.5:

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie terytorialnym (tekst

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

ZARZDZANIE PROJEKTAMI W OBRUM SP. Z O.O.

ZARZDZANIE PROJEKTAMI W OBRUM SP. Z O.O. Szybkobiene Pojazdy Gsienicowe (38) nr 3, 2015 Adrian BRITTANI ZARZDZANIE PROJEKTAMI W OBRUM SP. Z O.O. Streszczenie. W artykule przedstawiono wdroon do praktyki w OBRUM sp. z o.o. now form zarzdzania

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (załcznik do zarzdzenia nr 10/2001 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 3 lipca 2001 r.) CZ I TRYB PRACY,

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowizkowa publikacja nieobowizkowa Usługi

Roboty budowlane publikacja obowizkowa publikacja nieobowizkowa Usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowizkowa Dostawy publikacja nieobowizkowa Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWANIONE DO KONTAKTÓW Nazwa: Powiatowy Urzd Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu e-puap.

Realizacja projektu e-puap. Realizacja projektu e-puap. Współpraca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Województwem Małopolskim. Marek Słowikowski Dyrektor Departamentu Informatyzacji 17.02.2006 KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych.

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. ! " Opracował Krzysztof Trzak dyrektor Szkoły Podstawowej w Alojzowie 23.05.2002. Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. Unia Europejska tworzy sprzyjajce warunki,

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 240363-2010; data zamieszczenia: 03.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 73110000-6 Usługi badawcze 72316000-3 Usługi analiz danych

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 73110000-6 Usługi badawcze 72316000-3 Usługi analiz danych SR-POKL-V.ZP.U.272. 83. 2012.JR Zał. nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) na opracowanie nt. potrzeb wród instytucji/firm w zakresie realizacji działa edukacyjnych oraz promujcych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie zarzdzania nieruchomociami Na podstawie art. 196 ustawy

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

4.1. Postanowienia ogólne

4.1. Postanowienia ogólne Strona: 4.. Postanowienia ogólne 4... W Podlaskim Urzdzie Skarbowym w Białymstoku System Zarzdzania Jakoci zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 900:200, został ustanowiony, udokumentowany i wdroony w 2005

Bardziej szczegółowo

Forensic jak nie utraci danych

Forensic jak nie utraci danych Forensic jak nie utraci danych Dariusz Sobolewski CERT Polska Krótko o Forensic w Laboratorium CERT Polska Laboratorium CERT Polska Do głównych celów Laboratorium Forensic CERT Polska naley propagowanie

Bardziej szczegółowo

zawarte w dniu 16 lipca 2003 roku w Warszawie

zawarte w dniu 16 lipca 2003 roku w Warszawie POROZUMIENIE w sprawie współdziałania w przygotowaniu i prowadzeniu koordynacji akcji pomocy humanitarnych dla ludnoci poszkodowanej nastpstwami katastrof naturalnych, awarii technicznych, działa zbrojnych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI

SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Koordynacji Funduszu Spójnoci

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PILOTAOWEGO PROGRAMU BUDOWY DOMÓW SOCJALNYCH

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PILOTAOWEGO PROGRAMU BUDOWY DOMÓW SOCJALNYCH MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PILOTAOWEGO PROGRAMU BUDOWY DOMÓW SOCJALNYCH Warszawa, kwiecie 2005 Wstp W celu wspierania osób i rodzin, które znalazły si w trudnej sytuacji wynikajcej

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Załoenia kierunkowe do. Planu Informatyzacji Pastwa

Załoenia kierunkowe do. Planu Informatyzacji Pastwa Załoenia kierunkowe do Planu Informatyzacji Pastwa Warszawa, 14 wrzenia 2005 Wstp Raport Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Polska w drodze do globalnego społeczestwa informacyjnego stwierdza,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy unijnych w zadaniach geodezji na szczeblu lokalnym oraz do budowy systemów informacji o terenie

Wykorzystanie funduszy unijnych w zadaniach geodezji na szczeblu lokalnym oraz do budowy systemów informacji o terenie Wykorzystanie funduszy unijnych w zadaniach geodezji na szczeblu lokalnym oraz do budowy systemów informacji o terenie Matela Wojciech Firma Usługowo Konsultingowa INFOGIS Wisła, 10 wrzenia 2008 Strategia

Bardziej szczegółowo

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków W zwizku z wieloma pytaniami dotyczcymi ochrony zabytków oraz problemami z ich utrzymaniem, pragn w poniszym skrócie przybliy form i zakres ochrony, a take moliwoci skorzystania z pomocy finansowej przy

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Województwo mazowieckie było pierwszym województwem w Polsce, w którym okrelone zostały programy ochrony powietrza. Sze rozporzdze Wojewody Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 26-01-2015 Od regulacji Internetu po bezpieczestwo publiczne debata na temat dylematów ochrony danych Nowoczesna gospodarka opiera si w duej mierze na przetwarzaniu danych, dlatego potrzebne s jasne reguy,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia r. Projekt z dnia 11.01.2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p.

A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p. Zakres czynnoci, obowizków, uprawnie i odpowiedzialnoci Pani/Pana... zatrudnionej w Urzdzie Gminy Wilków, na stanowisku: Kierownik Urzdu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Społeczno Obywatelskich. Pani bezporednim

Bardziej szczegółowo

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU I. ZAKRES wiadectwo innowacyjnoci produktu dla ASTEC Sp. z o.o. dotyczy prototypu produktu MDT (Magik Development Tools) w fazie studium wykonalnoci. ASTEC Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD)

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Plan wykładu Bazy danych Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Diagramy zwizków encji elementy ERD licznoci zwizków podklasy klucze zbiory słabych encji Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail:

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku.

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku. PW/S-02 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

Katowice: ZAKUP OPROGRAMOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Katowice: ZAKUP OPROGRAMOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Page 1 of 12 Ogłosze nr 314923-2016 z dnia r. Katowice: ZAKUP OPROGRAMOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowizkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy Wniosek o rejestracj podmiotu w Krajowym Rejestrze Sdowym 1 FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2

Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy Tomasz Dylg Instytucja Poredniczca 1 Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez:

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez: Załcznik do uchwały Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 wrzenia 2006 r. (poz....) WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZCE PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD

Bardziej szczegółowo

Procedury naboru i oceny wniosków w w ramach Priorytetu 2 rodowisko i Infrastruktura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy.

Procedury naboru i oceny wniosków w w ramach Priorytetu 2 rodowisko i Infrastruktura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy. Procedury naboru i oceny wniosków w w ramach Priorytetu 2 rodowisko i Infrastruktura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy pracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Władza Wdraajca Programy Europejskie

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Proces ewaluacji i raport ewaluacyjny

Wprowadzenie. Proces ewaluacji i raport ewaluacyjny Noworól Aleksander Wprowadzenie! "#$% &'#( $( )"*"*# +,$"-)*.,.( / "#!/!#''*)"' * )", #-)* #),.0, # & 1 #2*$#",. -! $/!/#)* $ #".$* "*$.,( #'*223.*( 4 5 06$",( )2( /. $!7"*"$' (!2/"#!/!#''*)"'$ 2.*-$*#)*4*"*.,..#"$*

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzdowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

Wzór Załcznik nr 3. Rozliczenie miesicznego dofinansowania do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych za okres roczny

Wzór Załcznik nr 3. Rozliczenie miesicznego dofinansowania do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych za okres roczny Wzór Załcznik nr 3 INF D R Podstawa prawna: Termin składania: Rozliczenie miesicznego dofinansowania do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych za okres roczny Art. 26c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo O wiatowe Profil. Wy sza Szko a Ekonomiczna w Bia ymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13)

Towarzystwo O wiatowe Profil. Wy sza Szko a Ekonomiczna w Bia ymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13) Towarzystwo Owiatowe Profil Wysza Szkoa Ekonomiczna w Biaymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13) Towarzystwo Owiatowe Profil Towarzystwo Owiatowe Profil Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

Sposoby przekazywania parametrów w metodach.

Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Temat: Definiowanie i wywoływanie metod. Zmienne lokalne w metodach. Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Pojcia klasy i obiektu wprowadzenie. 1. Definiowanie i wywoływanie metod W dotychczas omawianych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH Nazwa stanowiska Obsada stanowiska Tytuł słubowy - Informatyk Powiatowy - Maciej Duniec

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Współpraca firm branowych z ODGiK przy budowie GESUT-u na przykładzie Górnolskiej Spólki Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu

Współpraca firm branowych z ODGiK przy budowie GESUT-u na przykładzie Górnolskiej Spólki Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu Współpraca firm branowych z ODGiK przy budowie GESUT-u na przykładzie Górnolskiej Spólki Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu Wiktor Matuszek Do prowadzenia działalnoci gospodarczej przedsibiorstwa niezbdne

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych wspierające samorządowy i obywatelski wymiar polskiej polityki zagranicznej

Działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych wspierające samorządowy i obywatelski wymiar polskiej polityki zagranicznej Działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych wspierające samorządowy i obywatelski wymiar polskiej polityki zagranicznej Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych Ministerstwo Gospodarki i Pracy ogłasza Konkurs Dotacji dla organizacji

Bardziej szczegółowo