Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003"

Transkrypt

1 Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Dr in. Grzegorz Bliniuk, Departament Systemów Informatycznych Administracji Publicznej, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Instytut Systemów Informatycznych, Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna Streszczenie: W treci referatu przedstawiono wybrane zakresy działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (MNiI) w zakresie informatyzacji administracji publicznej RP, przedstawiono obecne aktywnoci MNiI zmierzajce do wypracowania zasadniczych programów działania Rzdu RP w latach zwizanych z informatyzacj. W szczególnoci skoncentrowano si na zagadnieniach, których celem jest osignicie sprawnie funkcjonujcych w Polsce systemów typu e-government, uspójnienie i efektywne skomunikowanie rejestrów pastwowych, zbudowanie Intranetu administracji publicznej w Polsce, opracowanie i wdroenie wspólnych zasad bezpieczestwa teleinformatycznego w systemach teleinformatycznych administracji publicznej, jak równie wypracowanie podstaw dla sprawnie funkcjonujcych systemów typu work-flow wewntrz polskiej administracji publicznej. 1. Wstp Po ustanowieniu w roku 2002 nowego działu administracji rzdowej RP o nazwie informatyzacja i utworzeniu w roku 2003 Ministerstwa Nauki i Informatyzacji pojawiły si bardzo due oczekiwania zwizane z niewtpliw potrzeb skoordynowania wewntrznych działa w obszarze administracji rzdowej dotyczcej rónych aspektów zwizanych z informatyzacj jej działalnoci. Nie bez znaczenia pozostaje tutaj równie konieczno odpowiedniego skomunikowania polskiej administracji z administracjami krajów Unii Europejskiej. Kolejn istotn przesłank dla aktywnoci ministra właciwego do spraw informatyzacji jest uczestnictwo Polski w realizacji Strategii Lizboskiej, która stanowi o tym, e Europa zamierza by konkurencyjna w stosunku do innych wiodcych gospodarek wiatowych i bdzie w zwizku z tym budowa nowoczesn gospodark opart na wiedzy. W gospodarce opartej na wiedzy bardzo istotnym towarem jest informacja. Istotnie ronie wpływ sprawnoci funkcjonowania systemów informacyjnych na skuteczno działania całych gospodarek. Wiadomo równie, e istotnym rodkiem, który moe wspomóc funkcjonowanie systemów informacyjnych s metody i narzdzia współczesnej informatyki. Std te midzy innymi tak intensywny obecnie rozwój współczesnej inynierii oprogramowania i metod wytwarzania i eksploatacji rozległych systemów informatycznych. 1

2 W polskiej administracji publicznej utworzono obecnie instytucjonalne podstawy dla decyzyjnego skoordynowania działa w obszarze informatyzacji administracji publicznej. Urzdem odpowiedzialnym za t koordynacj jest urzd Ministra Nauki, który jest odpowiedzialny za prac Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, w ramach którego obsługiwane s dwa działy polskiej administracji publicznej, tj. dział nauka i dział informatyzacja. 2. Główne obszary działania MNiI w zakresie informatyzacji Najwikszy wysiłek MNiI w ramach jego aktywnoci zwizanych z funkcjonowaniem działu informatyzacja jest obecnie skoncentrowany na kilku zasadniczych kierunkach, tj.: Na skoordynowaniu i ukierunkowaniu obecnych działa zwizanych z informatyzacj, które s obecnie realizowane w administracji rzdowej i porednio samorzdowej, Na wypracowaniu sprzyjajcego i sprawnego rodowiska umoliwiajcego zbudowanie w Polsce podstaw rodowiskowych, organizacyjnych i infrastrukturowych dla skutecznej realizacji społeczestwa informacyjnego, Na doprowadzeniu do uchwalenia ustawy o informatyzacji niektórych podmiotów realizujcych zadania publiczne, stanowicej podstaw formaln dla funkcjonowania ministra właciwego do spraw informatyzacji. W obszarze koordynacji działa wewntrz polskiej administracji rzdowej przyjto podejcie ewolucyjne. Jest to rozumiane w ten sposób, e obecnie funkcjonujce i poyteczne systemy informatyczne nadal powinny funkcjonowa, nawet wtedy, gdy nie do koca integruj si one z pozostałymi systemami informatycznymi, z którymi powinny one współpracowa i równie wtedy, gdy systemy te nie s w pełni zgodne z obecnie wypracowanymi standardami Unii Europejskiej czy standardami, które s proponowane w projektach rozporzdze do ustawy o informatyzacji. Nie mona bowiem jednym ruchem powyłcza systemów i tym samym zatrzyma normalne funkcjonowanie administracji publicznej. Rzd Polski przyjł koncepcj dostosowywania si obecnie funkcjonujcych systemów informatycznych do wymaga standaryzacyjnych i funkcjonalnych wynikajcych z uspójnienia systemów informatycznych polskiej administracji rzdowej w przecigu co najmniej najbliszych dwóch lat. Inna sytuacja wystpuje przy systemach informatycznych, które bd powstawa po uchwaleniu ustawy o informatyzacji. Tutaj od samego pocztku procesu wytwórczego bdzie wystpowa konieczno zachowywania tzw. minimalnych 2

3 wymaga dotyczcych standardów dla procesu wytwórczego systemów informatycznych i interfejsów dla tych systemów wykorzystywanych w polskiej administracji publicznej. 2.1.Ustawa o informatyzacji i obecny kierunek rozporzdze Dnia r. został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu RP rzdowy projekt ustawy o informatyzacji niektórych podmiotów realizujcych zadania publiczne [1]. Głównymi zagadnieniami regulowanymi w ustawie s: Ustanowienie Planu Informatyzacji Pastwa oraz projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu, Ustalenie minimalnych wymaga dla systemów teleinformatycznych uywanych do realizacji zada publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej pomidzy podmiotami publicznymi, Dostosowanie systemów teleinformatycznych uywanych do realizacji zada publicznych do minimalnych wymaga dla systemów teleinformatycznych, Dostosowanie rejestrów publicznych do minimalnych wymaga w zakresie wymiany danych rejestrowych w formie elektronicznej pomidzy systemami teleinformatycznymi i pomidzy podmiotami publicznymi. Wraz z obecnym projektem ustawy o informatyzacji opracowano projekty pierwszych rozporzdze. S to rozporzdzenia w sprawie: Minimalnych wymaga dla systemów teleinformatycznych [2] okrelajce kierunkowe wytyczne dla organizacji systemów zarzdzania bezpieczestwem informacji, wymagania techniczne dla systemów teleinformatycznych wraz z okreleniem istotnych cech tych systemów (funkcjonalno, niezawodno, uywalno, wydajno), które powinny one spełnia. Okrelono w nich równie list protokołów transmisji danych, których obsługa powinna umoliwi wymian danych pomidzy systemami teleinformatycznymi. Struktury dokumentów elektronicznych wykorzystywanych w wymianie informacji w formie elektronicznej [3] wskazujce dorobek formatu Dublin Core i XML jako podstaw dla definiowanie struktury logicznej dokumentu elektronicznego wykorzystywanego w administracji publicznej, a take wytyczne dotyczce fizycznej struktury dokumentów elektronicznych, które sprecyzowano w postaci zestawu obowizujcych formatów plików dla dokumentów elektronicznych, obrazów 3

4 graficznych, wykorzystywanych do kompresji danych, dla reprezentacji stron internetowych i dla tekstów i obrazów w telefonii komórkowej. Minimalnych wymaga dla rejestrów publicznych [4], w którym zostanie wyszczególniony zestaw cech informacyjnych rejestrów, dziki czemu moliwe bdzie zapewnienie ich spójnoci i umoliwienie wymiany danych rejestrowych pomidzy systemami teleinformatycznymi. Sposobu prowadzenia Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych [5] okrelajce wzór Karty Zgłoszenia Rejestru Publicznego do ewidencji rejestrów i tryb jej dorczania, co bdzie stanowiło podstaw dla budowy pod nadzorem ministra właciwego do spraw informatyzacji bazy wiedzy o systemach informatycznych wspomagajcych prowadzenie rejestrów publicznych Systemy typu e-government Koncepcja Wrota Polski [6] zarysowuje bardzo szeroki zakres realizacji społeczestwa informacyjnego w Polsce obejmujcy midzy innymi efektywn współprac elektronicznej administracji publicznej z obywatelem. Załoenie to jest niezwykle wymagajce. Oznacza ono bowiem konieczno zbudowania spójnych i efektywnych elektronicznych urzdów, które bd udostpnione w czytelnej i atrakcyjnej formie w Internecie. Według wstpnych załoe docelowa posta systemów informatycznych realizujcych informatyczn infrastruktur programu Wrota Polski powinna prawdopodobnie zosta osignita do roku Obecnie MNiI zamierza dopracowa si programu realizacji koncepcji Wrota Polski tak, aby w kolejnym etapie uruchamia prace zwizane z wdroeniem poszczególnych elementów tego programu. Zakłada si trzy zasadnicze czci tego programu, tj.: Opracowanie podstaw realizacji programu Wrota Polski, Studium architektury produktów programu Wrota Polski, Studium wykonalnoci polskiej platformy e-government Podstawy realizacji programu Wrota Polski W wyniku opracowania programu dla realizacji koncepcji Wrót Polski zakłada si zdefiniowanie odpowiednich struktur organizacyjnych dla planowania, zarzdzania i 4

5 kontrolowania postpów prac zwizanych z realizacj poszczególnych projektów wyodrbnionych w wyniku analizy zakresu koncepcji Wrota Polski, okrelenia podstawowych zasad, ról, obowizków i uprawnie przysługujcym tym strukturom oraz wyposaenia tych zidentyfikowanych struktur w odpowiednie narzdzia zarzdcze. Poprzez narzdzia zarzdcze rozumie si opracowanie udokumentowanych metodyk, procedur, reguł pracy tych struktur organizacyjnych, jak równie ustalenie ich wzajemnej zalenoci i reguł ich współpracy. Zakłada si ponadto identyfikacj ogranicze i zagroe zwizanych z realizacj przedsiwzi dotyczcych realizacji programu Wrota Polski. Powinno to przebiega w trzech podstawowych płaszczyznach, tj.: W odniesieniu do organizacji Biura Programu Wrota Polski, W odniesieniu do planu realizacji programu Wrota Polski, W odniesieniu do metod kontroli realizacji przedsiwzi w ramach realizacji programu Wrota Polski. Zakłada si ustalenie odpowiednich reguł funkcjonowania Biura Programu Wrota Polski. Biuro programu bdzie ciałem nadrzdnym w stosunku do sukcesywnie powoływanych komitetów sterujcych i biur poszczególnych projektów 1 zidentyfikowanych jako konieczne do realizacji w ramach programu Wrota Polski. Zamierza si wypracowanie ramowego planu realizacji programu Wrota Polski w takiej postaci, aby sprecyzowa: cele i model wartoci projektów oraz zalenoci midzy tymi projektami konieczne jest zdefiniowanie łacucha zwizków przyczynowo-skutkowych poszczególnych przedsiwzi. Dotyczy to zarówno wyodrbnionych przedsiwzi informatycznych, jak i nieinformatycznych (na przykład organizacyjnych, prawnych, edukacyjnych, promocyjnych), kluczowe aspekty definicji poszczególnych projektów rzecz w tym aby w miar precyzyjnie uchwyci istotne na etapie wizji poszczególnych przedsiwzi elementy definicji ich zakresu realizacji, oczekiwanego czasu ich rozpoczcia i zakoczenia, ramy ich przypuszczalnych skutków dla budetu pastwa, oczekiwane korzyci i zagroenia w zwizku z realizacj tych przedsiwzi, 1 Pojcie projekt jest tosame z pojciem przedsiwzicie zgodnie z tłumaczeniem angielskiego słowa project w normie ISO 9000:

6 strategi zarzdzania zmian organizacyjn w ramach realizacji programu Wrota Polski wdroenie poszczególnych przedsiwzi w ramach realizacji programu Wrota Polski moe by zwizane z koniecznoci wprowadzenia zmian organizacyjnych w obszarze polskiej administracji publicznej, prawdopodobnych zmian na polskim rynku informatycznym, zmian w codziennym yciu obywatela. Warto wic wstpnie ustali sposób postpowania w przypadku wystpienia potrzeby wprowadzania kolejnych zmian tak, aby zawczasu przygotowa odpowiedni aparat formalno-prawny, organizacyjny, budetowy i promocyjny niezbdny dla skutecznego przeprowadzania tych zmian, kluczowe role i odpowiedzialnoci zespołu zarzdzania projektami, zintegrowane wokół realizacji celów zmiany przeprowadzenie zmian organizacji administracji publicznej nie jest procesem łatwym, szczególnie wtedy, gdy zmiany te s wymuszane przez przedsiwzicia informatyczne. Istotne jest zatem, aby zdefiniowane role i zakresy odpowiedzialnoci w zespołach realizujcych poszczególne przedsiwzicia, oprócz odpowiedzialnoci za wykonanie poszczególnych produktów konkretnych projektów, uwzgldni równie odpowiedzialno za przeprowadzanie zmian wystpujcych na skutek eksploatacji produktów uzyskanych w wyniku realizacji tych przedsiwzi, ramowy harmonogram prac organizacyjnych dotyczcych planowanych przedsiwzi dla kadego ze zdefiniowanych udziałowców projektów ten aspekt analizy dotyczy precyzyjnego okrelenia poszczególnych stron projektu (zwanych tutaj udziałowcami) i kwestii czasu organizacji ich pracy w zwizku z realizacj poszczególnych przedsiwzi. Jest to szczególne istotne wtedy, gdy bdzie konieczne powoływanie odpowiednich struktur organizacyjnych w polskiej administracji publicznej, co wymaga midzy innymi trwajcych okrelony czas procedur formalnych, pozyskania odpowiednich specjalistów, zorganizowania odpowiednich warunków pracy dla poszczególnych zespołów ludzkich itp., reguły uaktualniania ramowego planu programu Wrota Polski wiadomo, e plan realizacji programu Wrota Polski nie moe by statycznym, zamroonym tworem, którego z załoenia nie monaby było zmienia. Wane wic jest okrelenie procedur wprowadzania zmian do tego programu tak, aby nie powodowa nadmiernych kosztów ich przeprowadzania, umoliwiajc równoczenie biece lub okresowe 6

7 dostrajanie tego planu do potrzeb zidentyfikowanych w okresie póniejszym, który nastpi po opracowaniu pierwszej wersji planu realizacji Wrót Polski. Kierunek proponowanych prac ma doprowadzi do skonstruowania tzw. dokumentów inicjacji poszczególnych projektów, które mog by zbudowane na przykład według zalece metodyki prowadzenia przedsiwzi Prince2. Na tej podstawie bdzie mona uzasadni ewentualne decyzje Rzdu RP, w odniesieniu do tego, czy i kiedy realizowa poszczególne przedsiwzicia informatyczne w ramach realizacji programu Wrota Polski. Zakłada si równie opracowanie zbioru metodyk i narzdzi narzucajcych realizatorom poszczególnych projektów zintegrowanych wokół programu Wrota Polski spójne zasady zarzdzania tymi projektami. W szczególnoci, dotyczy one bd zasad, na jakich te projekty bd uruchamiane, jak bd raportowane postpy prac i rozliczane produkty realizowane w ramach poszczególnych projektów Studium architektury komponentów programu Wrota Polski Podstawowym celem okrelenia architektury programu Wrota Polski jest identyfikacja obecnego stanu infrastruktury i usług informatycznych i nieinformatycznych polskiej administracji publicznej i odpowiednie zderzenie tego stanu z wizj wynikajc z koncepcji Wrót Polski. Naley wic zaproponowa odpowiednie metody ewolucyjnego dojcia do stanu podanego (docelowego) tej infrastruktury, biorc pod uwag potrzeby wynikajce z realizacji programu Wrót Polski i zdefiniowanej dla niego architektury infrastruktury informatycznej i architektury (konfiguracji) usług dostarczanych przez poszczególne produkty wytwarzane w ramach programu Wrota Polski. Istotne jest zapewnienie interoperacyjnoci systemów informatycznych wykorzystywanych w polskiej administracji publicznej, ich spójnoci technologicznej i ich dostpnoci dla obywatela. Celem okrelenia reguł zarzdzania procesem rozwoju architektury jest zapewnienie, i realizacja strategii i celów inicjatywy e-goverment w Polsce bdzie wspierana przez odpowiednio dobrane rodki informatyki dostpnej dla budetu administracji rzdowej. Wane jest równie przeprowadzenie identyfikacji ogranicze i zagroe wynikajcych z kwestii dostarczenia lub niedostarczenia konkretnych składowych architektury usług e- government w Polsce. Zakłada si ponadto opracowanie odpowiednich metodyk prowadzenia prac w zakresie definiowania architektury produktów programu Wrota Polski, zarzdzania procesem rozwoju tej architektury i jej zmianami. 7

8 W celu efektywnego monitorowania stanu realizacji poszczególnych produktów przedsiwzi realizowanych w ramach programu Wrota Polski zakłada si opracowanie odpowiednich narzdzi informatycznych i ewentualnie nieinformatycznych umoliwiajcych sprawowanie funkcji nadzorczych i koordynacyjnych w stosunku do podmiotów realizujcych poszczególne elementy architektury programu oraz wprowadzajcych zmiany zachodzcych w architekturze (formularze, arkusze, szablony itp.). Zakłada si równie opracowanie definicji kluczowych procesów działania, zarzdzania i zmian, jakie powinny zachodzi w poszczególnych jednostkach administracji publicznej w zwizku z wdraaniem poszczególnych produktów uzyskiwanych w ramach realizacji programu Wrota Polski. Na tej podstawie powinien powsta obraz idealnego (docelowego) e-urzdu, co moe doprowadzi do okrelenia mapy tzw. procesów wzorcowych dla polskiej elektronicznej administracji publicznej. Na tej podstawie moliwe bdzie okrelenie na ile załoenia programu Wrota Polski mog by wspierane przez realizacj zdefiniowanych procesów wzorcowych, biorc pod uwag zidentyfikowane procesy realizowane w rzeczywistoci przez urzdy administracji publicznej. Dziki takiemu podejciu mona uzyska obraz kierunku zmian procesów działania w administracji, które bd wynikały z sukcesywnego wdraania produktów programu Wrota Polski. Dalsza analiza wymaga zwizanych z realizacj elektronicznej administracji publicznej powinny doprowadzi do okrelenia zakresu usług, które powinny by wiadczone w ramach Wrót Polski. Dla pełnego doprecyzowania idealnego modelu urzdu elektronicznego, do którego ma zmierza program realizacji Wrót Polski zamierza si opracowa list elementarnych hierarchii wzorcowych usług elementarnych poszczególnych produktów wspierajcych zidentyfikowane procesy wzorcowe. Po przeprowadzeniu analizy zmierzajcej do wyspecyfikowania zakresu wszelkich produktów koniecznych do uzyskania programu Wrota Polski konieczne jest udokumentowanie architektury systemów informatycznych, które powinny powsta po to, aby zapewni infrastruktur usług informatycznych dla realizacji tego programu. Powinien powsta dokument opisujcy docelow architektur systemów informatycznych, który powinien obejmowa: Wizj architektury okrelajc model odniesienia dla realizacji poszczególnych inicjatyw programu Wrota Polski w aspektach technicznych przewodnik dla twórców technicznych rozwiza tych inicjatyw, Wzorce architektoniczne dobór technicznych rodków realizacji przedsiwzicia spełniajcych załoenia strategiczne koncepcji Wrota Polski, 8

9 Standardy techniczne zasady, jakie bd przestrzegane przez wszystkich wykonawców poszczególnych komponentów systemów informatycznych stanowicych elementy Wrót Polski, Technologi okrelenie właciwej technologii dla realizacji poszczególnych komponentów Wrót Polski, Schemat ideowy infrastruktury technicznej Wrót Polski Studium wykonalnoci polskiej platformy e-government Dopracowanie si reguł funkcjonowania biura programu Wrota Polski i definicji architektury jego komponentów powinien by sfinalizowany w postaci przeprowadzonego studium wykonalnoci tego programu w realiach polskiej administracji publicznej. Zakłada si opracowanie metodyki efektywnego wykorzystania rodków na inwestycje zwizane z rozwojem Wrót Polski, midzy innymi dziki unikniciu zbdnego powielenia funkcjonalnoci systemów informatycznych i zwizanej z tym infrastruktury informatycznej rónych resortów i urzdów. Istotna w tym miejscu jest identyfikacja zagroe nadmiernego wzrostu całkowitych kosztów funkcjonowania usług e-government w Polsce i sposobu ograniczania tych zagroe. Zakłada si opracowanie wzorca architektury usług e-government w Polsce w postaci odpowiedniej dokumentacji analitycznej i projektowej. Naley tutaj rozway trzy istotne wymiary tego wzorca: Platforma usług e-government tzw. centralny portfel usług udostpnianych poprzez analizowan platform, wyodrbnionych na podstawie analizy wymaga ustawowych, ekonomicznych, bd technologicznych, Obieg dokumentu elektronicznego organizacja dostpu do usług platformy usług poprzez wymian komunikatów wykorzystujcych wspólny standard (logiczny i techniczny) dokumentu elektronicznego w polskiej administracji publicznej, Regionalizacja i personalizacja usług dostosowanie usług (np. za porednictwem systemów regionalnych, lub specjalizowanych portali dziedzinowych) do specyficznych potrzeb okrelonej grupy uytkowników tych usług. Zakłada si szczegółow realizacj studium wykonalnoci na co najmniej nastpujcych przykładach usług centralnego portfela: funkcjonalno centralnych systemów ewidencyjnych, 9

10 usługi publikacji i syndykacji (wymiany) treci elektronicznych, stanowice niezbdny element kadego systemu informatycznego udostpnianego w Internecie, usługi referendów lokalnych (e-voting), stanowice narzdzie komunikacji i instrument demokracji bezporedniej, którego przydatno w zasadzie nie zaley od specyfiki regionalnej. Studium wykonalnoci powinno doprowadzi do: Identyfikacji kategorii usług współdzielonych w ramach platformy oraz wstpnej identyfikacji usług w kadej z kategorii, Opracowania wstpnej koncepcji komunikacji globalnej platformy usług e- government z systemami regionalnymi i specjalizowanymi. Opisu modelu wzorcowego urzdu elektronicznego, który miałby wiadczy usługi dla obywatela zgodnie z koncepcj Wrót Polski. Wyspecyfikowania załoe dla docelowej architektury polskiej platformy usług e- government. W kolejnych punktach artykułu przedstawiono realizowane obecnie główne kierunki prac koncepcyjnych i wdroeniowych, które maj zbudowa solidne podstawy dla infrastruktury informatycznej sprawnej elektronicznej administracji publicznej w Polsce, co stanowi równie podstaw dla realizacji społeczestwa informacyjnego Rejestry pastwowe w Polsce Obecnie w Polskiej administracji publicznej znanych jest około 1000 rónorodnych systemów ewidencyjnych i rejestrowych. Analiza terminologii rozmaitych aktów prawnych ustanawiajcych rejestry wskazuje na to, e samo pojcie rejestru nie jest zbyt precyzyjnie zdefiniowane. Najczciej mylone s pojcia systemów rejestrowych i systemów ewidencyjnych, co dodatkowo utrudnia analiz informacyjn, funkcjonaln i infrastrukturow rejestrów pastwowych. A jest to niezbdne ju od dawna. Niezwykle systematycznie opracowany raport rzdowy z lat [7] stanowi precyzyjny i syntetyczny opis stanu rejestrów pastwowych w Polsce. Zamieszczono w nim jedn bardzo wan konkluzj, według której brak systematyki i uspójnienia rejestrów pastwowych Polsce jest powan przeszkod dla zbudowania sprawnej administracji rzdowej. Zdanie to pozostaje prawdziwe do dnia dzisiejszego tym bardziej, e od czasu opracowania tego raportu powstało w Polsce wiele kolejnych rejestrów o zasigu ogólnokrajowym, które z cał pewnoci s konieczne 10

11 dla funkcjonowania kolejnych elementów polskiej administracji publicznej, ale równoczenie były budowane bez jednego orodka koordynujcego ich rozwój pastwowych integracj. Problematyka rejestrów pastwowych znalazła swoje miejsce obecnych projekcie ustawy o informatyzacji. Obecnie MNiI prowadzi zaawansowane prace nad wypracowaniem reguł selekcji istotnych zasobów informacyjnych poszczególnych rejestrów pastwowych. Za istotne zasoby informacyjne pastwa rozumiane s informacje, które musz by wymieniane pomidzy rónymi działami administracji rzdowej, jak równie te, które na bieco musz by udostpniane obywatelowi. Reguły selekcji s niezwykle istotne, poniewa na tej podstawie zostanie zdefiniowany zestaw tzw. cech informacyjnych rejestrów pastwowych pozostajcych po nadzorem ministra właciwego do spraw informatyzacji, co znajdzie swoje ujcie w jednym z rozporzdze do ustawy o informatyzacji. Niezwykle wanym zagadnieniem jest sposób zapisywania wartoci dla poszczególnych pól danych przechowujcych istotne i ogólnie rozumiane informacje. Wemy na przykład nazw miejscowoci. W wielu ewidencjach miejscowo Gorzów Wielkopolski jest zapisywany pełn nazw, czasami jest to po prostu Gorzów W., a kiedy indziej jest to Gorzów Wlkp. Najczciej ponadto definicja typu danych dla nazwy miejscowoci w rónych rejestrach jest odmienna. To dodatkowo utrudnia wzajemne skomunikowanie rejestrów pastwowych. Nie tylko jednak syntaktyka rejestrów jest a tak istotna. Równie ich semantyka ma ogromne znaczenie. Wiadomo bowiem, e na przykład dowolna zawarto pary pól imi i nazwisko z Krajowego Rejestru Karnego wskazuje na dane osoby, która została ukarana na podstawie przepisów prawa karnego. Nie musi to jednak oznacza, e ta sama zawarto pól imi i nazwisko z rejestru PESEL wskazuje na tego samego skazanego. Mog to by po prostu dane obywatela, który nigdy nie był karany, a jedynie mamy do czynienia ze zbienoci wartoci imienia i nazwiska. Oczywicie problemów zwizanych z syntaktyk i semantyk rejestrów pastwowych w Polsce jest duo wicej i powinno to stanowi podstaw dla oddzielnych rozwaa. Kolejnym kluczowym problemem zwizanym z funkcjonowaniem rejestrów pastwowych jest brak ich pełnej spójnoci. Pierwsze brutalne zderzenie z rzeczywistoci na tym włanie polu przeszedł Zakład Ubezpiecze Społecznych w pierwszej połowie 1999r. Wtedy włanie zakładano konta płatników i ubezpieczonych w Centralnych Rejestrach systemu KSI ZUS. Działajc na podstawie ustawy o ubezpieczeniach z Funduszu Ubezpiecze Społecznych uruchomiono mechanizmy systemowe, według których konta płatników i ubezpieczonych były zakładane na podstawie danych pozyskanych rejestrów 11

12 PESEL, REGON i NIP. Okazało si jednak, e zderzenie si tych trzech rónych systemów rejestrowych wskazało na ich wzajemn niespójno. Okazało si, e wiele podmiotów zostało skojarzonych z jednym wspólnym kontem na przykład na skutek niepełnej unikalnoci numerów rejestrowych, czsto para PESEL i NIP tej samej osoby wskazywała na dane dwóch rónych osób innej według PESEL i innej według NIP. W zasadzie najmniej niejednoznacznoci było powodowanych przez system REGON, dziki czemu mona było zacz porzdkowa i uspójnia poszczególne rejestry wzgldem siebie. Koszt tej włanie niespójnoci jest ogromny i ponosimy go do dzisiaj. Pamitamy okres wielkiego narzekania na ZUS z tytułu niesprawnoci jego systemu informatycznego w latach Bardzo trudne było bowiem wyprowadzenie błdów zwizanych z niespójnym załoeniem kont płatników i ubezpieczonych w Rejestrach Centralnych ZUS, poniewa oprócz koniecznoci wzmocnienia reguł walidacyjnych w KSI ZUS, naleało równoczenie uruchamia odpowiednie reakcje zwrotne umoliwiajce weryfikacj ródłowych w rejestrach współpracujcych z wewntrznymi rejestrami ZUS. Równoczenie nie mona było po prostu wymaza niewłaciwie załoonych kont, na których dokonano ju ksigowa odpowiednich dokumentów i składek ubezpieczonych. Jedynie co mona było zrobi to uruchomi odpowiednie mechanizmy przeksigowywania składek, co było ródłem kolejnych kosztów. Kolejnym istotnym zagadnieniem zwizanym z funkcjonowaniem rejestrów pastwowych w Polsce i na styku Polski z administracjami krajów Unii Europejskiej jest kwestia zapewnienia efektywnej wymiany danych pomidzy rejestrami pastwowymi. Naley tutaj zapewni efektywn infrastruktur sieci teleinformatycznych i odpowiednie reguły przekazywania danych rejestrowych. Według wstpnej analizy stanu sieci teleinformatycznej pozostajcej w posiadaniu lub uytkowanej przez systemy rejestrowe polskiej administracji publicznej najbardziej rozwinity jest system PESEL wraz z infrastruktur sieci PESEL-Net. Pomimo tego, e pierwotnym zadaniem tej sieci było i jest przekazywanie danych dla rejestru PESEL i dla takiego zadania został zbudowany PESEL-Net, to obecnie sie ta dwiga ciar skomunikowania midzy innymi kilku istotnych systemów dla Ministerstwa Sprawiedliwoci, Stray Granicznej, Urzdu Repatriacji i Cudzoziemców i kilku innych systemów, o których nie wspomniano w tym miejscu. Tak znaczne przecienie sieci PESEL-Net moe powodowa przejciowe problemy w funkcjonowaniu kilku istotnych systemów rejestrowych, co jest pogłbiane koniecznoci cigłego translowania niezgodnych czsto formatów danych udostpnianych przez poszczególne rejestry. Niespójno i niezgodnoci formatów i zawartoci poszczególnych danych rejestrowych, ich czste redundancje w rónych rejestrach i nie zlokalizowane w pełni luki 12

13 informacyjne tych rejestrów nie s wyłcznie problemami administracji publicznej. Jest to równie istotny problem dla codziennego funkcjonowania obywatela w Polsce, który jest zmuszany do pamitania wielu rónych numerów rejestrowych, do wielokrotnego składania w rónych urzdach rozmaitych wniosków o wpisanie do jakiej kolejnej nowej ewidencji itp. Bardzo czsto wymaga si od nas wpisywania na jednym formularzu zarówno numeru PESEL jak i daty urodzenia pomimo tego, e data urodzenia jest pierwszym członem numeru PESEL. Od dawna postuluje si równie uproszczenie procedur niezbdnych dla załoenia nowej działalnoci gospodarczej w Polsce. Nie bdzie to moliwe do tego czasu, do kiedy zostanie na przykład zunifikowana koncepcja wpisów do ewidencji o działalnoci gospodarczej, realizowanej przez urzdy gmin z wpisami do ewidencji REGON, realizowanej przez Główny Urzd Statystyczny. Pozostaje jeszcze problem ewidencji NIP, która de facto pełni jedynie rol wewntrznego rejestru dla polskiego systemu podatkowego i kompletnie nie jest przydatna do jednoznacznej identyfikacji podmiotów gospodarczych. Przykładem na poparcie tych słów jest fakt, e jedna osoba fizyczna prowadzca kilka działalnoci gospodarczych moe uywa jednego numeru NIP, co wprowadza istotne niejednoznacznoci identyfikacyjne. Równie polski rynek informatyczny ponosi istotny koszt zwizany z koniecznoci obudowywania systemów informatycznych wykorzystujcego róne dane rejestrowe kosztownymi i licznymi interfejsami sprztowymi i programowymi, umoliwiajcymi komunikacj tych systemów. Midzy innymi z tego równie powodu MNiI rozwaa koncepcj zbudowania infrastruktury udraniajcej i uspójniajcej wewntrzn struktur rejestrów pastwowych w Polsce i udostpniajc odpowiednie dane rejestrowe na wyjciu tej infrastruktury. Wie si to z koniecznoci uspójnienia i uzgodnienia modelu informacyjnego rejestrów pastwowych, zbudowania infrastruktury wewntrznie komunikujcej rejestry (transmisyjnie i informacyjnie), jak równie odpowiedniej pielgnacji zasobu polskich rejestrów pastwowych. 2.4.Systemy EDI i systemy typu work-flow Przy obecnym stanie polskiej biurokracji formaln podstaw jakiegokolwiek działania pozostaje wyłcznie dokument papierowy. Nie jest to przypadek odosobniony, bo podobnie ma si sprawa w krajach Unii Europejskiej, do której przystpimy dnia r. Nie ma obecnie mowy o tym, aby przej w Polsce na pełn równowano dokumentu papierowego i elektronicznego. Due nadzieje s w tym wzgldzie zwizane z podpisem elektronicznym, 13

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Warszawa, 24 czerwca 2005 SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

administracji geodezyjnej

administracji geodezyjnej PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 Warszawa, marzec 2006r. 1 SPIS TRECI Wprowadzenie... 4 1. Kierunki polityki transportowej i misja Rzdu w kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 SPRAWOZDANIE Pełnomocnika Rzdu do Spraw Programu dla Odry - 2006 za rok 2009 Wrocław, 11 czerwca 2010 r. 1 SPIS TRECI 1. Informacje wprowadzajce 3 2. Koordynacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE NARZDZIA PROGRAMISTYCZNE NA USŁUGACH FOTOGRAMETRII I SIP

WSPÓŁCZESNE NARZDZIA PROGRAMISTYCZNE NA USŁUGACH FOTOGRAMETRII I SIP Artur Janowski Jakub Szulwic WSPÓŁCZESNE NARZDZIA PROGRAMISTYCZNE NA USŁUGACH FOTOGRAMETRII I SIP Streszczenie. Autorzy prezentuj własne dowiadczenia i wyniki bada prowadzone nad wykorzystaniem współczesnych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu Na podstawie 4 ust. 1 pkt 2 Załcznika nr 1 do rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewntrznego oraz działania

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treci: I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (ESOD)... 3 II. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA... 16 III. PORTAL INTERNETOWY DO ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r.

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r. ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO Kolbuszowa, 2004 r. SPIS TRECI : CZ I : USTALENIA OGÓLNE....4 1. Przesłanki ogólne...4 2. Podstawy prawne....4 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015 URZD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOWSKIE GÓRY DO ROKU 2015 TARNOWSKIE GÓRY WRZESIE 2005 Spis treci: 1. Wprowadzenie 2 2. Załoenia do strategii 11 3. Diagnoza uwarunkowa rozwojowych

Bardziej szczegółowo

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW www.frontier.pl 2005 Spis treci 1. Ogólna charakterystyka platformy informatycznej imart... 3 1.1. Modele

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PO_IG/8.3/08/w01 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 SPIS TRECI 1 WSTP...4 2 OKRELENIE WIZERUNKU MIASTA NA POZIOMIE MISJI...5 3 WYKREOWANIE WYRÓNIALNEJ MARKI MIASTA JELENIA GÓRA...7 3.1 WIZERUNEK MARKI MOTYW

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne 1. System musi by przystosowany do obowizujcego w urzdzie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego opartego o wykaz akt. 2. System powinien umoliwi prowadzenie

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo