30 lat podpisu elektronicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "30 lat podpisu elektronicznego"

Transkrypt

1

2

3

4

5 Szanowni Paƒstwo, Rozwój kryptografii od zawsze by bardzo silnie zwiàzany z celami wojskowymi, w zwiàzku z czym prace z dziedziny kryptografii mia y charakter tajny, a ich rezultaty nie by y publikowane i wykorzystywane w sektorze cywilnym. W latach siedemdziesiàtych ubieg ego wieku opracowanie asymetrycznych algorytmów szyfrujàcych przynios o prze om w rozwoju kryptografii. Olbrzymie zainteresowanie w Êrodowiskach naukowych spowodowa o lawinowy wzrost iloêci prowadzonych badaƒ, ju poza kontrolà struktur bezpieczeƒstwa poszczególnych paƒstw. W 1978 roku opublikowano pierwszy artyku na temat metod uzyskiwania podpisu cyfrowego w oparciu o infrastruktur klucza publicznego i tak 30 lat temu narodzi si podpis elektroniczny. Wraz z powstaniem i rosnàcym wp ywem Internetu na gospodark, okaza o si, e dla dalszego rozwoju us ug elektronicznych niezb dne jest stworzenie metod pozwalajàcych zarówno na zabezpieczenie przesy anych danych np. poprzez szyfrowanie, jak te uwiarygodnianie ich pochodzenia. Nast powa rozwój systemu zabezpieczeƒ, którego g ównym za o eniem jest przyj cie jednolitego mi dzynarodowego standardu, dostosowanego do globalnej natury handlu elektronicznego i wzajemna akceptacja certyfikatów wystawionych w poszczególnych krajach. DwadzieÊcia lat temu, w roku 1988 opublikowano pierwszy standard certyfikatu klucza publicznego (X.509), a w roku 1995 uchwalona zosta a pierwsza na Êwiecie ustawa o podpisie elektronicznym oraz powsta o pierwsze publiczne centrum certyfikacji. W Polsce pierwsze prace majàce na celu stworzenie i wdro enie systemów PKI podj to we wczesnych latach dziewi çdziesiàtych ubieg ego wieku. Znaczàcy by dopiero rok 1998, gdy zosta utworzony przez Unizeto pierwszy w Polsce publiczny urzàd certyfikacji CERTUM oraz powsta a infrastruktura PKI dla ZUS. Centrum Certyfikacji CERTUM od poczàtku 1999 roku zacz o Êwiadczyç us ugi certyfikacyjne dla p atników sk adek ZUS. By to poczàtek rozwoju publicznego rynku podpisu elektronicznego w naszym kraju, do którego w znaczàcym stopniu przyczyni a si nasza spó ka Unizeto Technologies S.A. Naszà dewizà jest: dzi ki innowacyjnoêci zawsze jesteêmy krok przed. Ju w kwietniu 2000 roku Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM jako pierwsze w kraju zacz o oferowaç publicznie certyfikaty klucza publicznego zgodne z X.509, tak e SSL. W listopadzie 2002 roku uzyska o piecz ç WebTrust i do dziê jest jedynym polskim urz dem certyfikacyjnym posiadajàcym ten certyfikat zaufania uznany na Êwiecie. Po wejêciu w ycie ustawy o podpisie elektronicznym, Unizeto jako pierwsza spó ka zosta a wpisana do rejestru podmiotów Êwiadczàcych kwalifikowane us ugi certyfikacyjne. CERTUM PCC bazujàc na oêmiu us ugach kwalifikowanych jest najwi kszym urz dem certyfikacyjnym w Polsce. Âwiadczy publiczne us ugi certyfikacyjne globalnie, w tym dla klientów GlobalSign (znacznik czasu) oraz litewskiego ZUS. Rozwiàzania podpisu elektronicznego autorstwa Unizeto Technologies zakupi a równie Mo dawia. W koƒcu 2006 roku CERTUM PCC zosta o przeniesione do nowego specjalnie zbudowanego obiektu jednego z najnowoczeêniejszych i najbezpieczniejszych centrów danych w Polsce. W roku 2008, w zwiàzku z rozwojem rynku certyfikatów kwalifikowanych, spowodowanym koniecznoêcià ich posiadania przez p atników sk adek ZUS, dokonano rozbudowy infrastruktury CERTUM. Obecnie CERTUM posiada najwi kszà w kraju sieç partnerów sprzeda y i potwierdzania to samoêci oraz sklep internetowy CERTUM. Patrzàc z dzisiejszej, rocznicowej perspektywy stwierdzam, i dzi ki oparciu o w asnà technologi, wytwarzane rozwiàzania PKI i podpisu elektronicznego, Unizeto Technologies by a i jest w stanie szybko i elastycznie reagowaç na zachodzàce zmiany technologiczne, rynkowe, organizacyjne, a tak e legislacyjne. Fakt ten, a przede wszystkim wysokie kompetencje naszych obecnych oraz by ych pracowników projektantów, programistów, in ynierów, wdro eniowców, specjalistów produkcji, wsparcia, marketingu, sprzeda y, konsultantów, kadry zarzàdzajàcej ich zaanga owanie i wyt ona praca by y êród em naszych osiàgni ç i sukcesów przez te lata, b dà twórcze w przysz oêci. Dzi ki temu mo emy zapewniaç naszym Klientom bezpieczeƒstwo w sieci i jesteêmy dla Nich Trzecià Stronà Elektronicznego Zaufania. Certum est, quia impossible est dr Andrzej Bendig-Wielowiejski Prezes Zarzàdu Unizeto Technologies SA Szczecin, 15 grudnia 2008 r.

6 Âwiat Polska 1978 Narodziny podpisu cyfrowego pierwsze na Êwiecie opracowanie na temat uzyskiwania podpisu cyfrowego wprowadzenie poj cia kryptograficznego systemu klucza publicznego Pierwszy standard certyfikatu klucza publicznego opublikowano dokument okreêlajàcy standard X.509, opisujàcy sposób u ycia asymetrycznych algorytmów kryptograficznych w celu sk adania podpisu cyfrowego oraz jego weryfikacji Pierwsze centrum certyfikacji w Afryce Po udniowej Mark Shuttleworth za o y spó k Thawte Consulting, która zacz a Êwiadczyç us ugi certyfikacyjne. W roku 1999 firma zosta a kupiona przez Verisign, Inc. W Stanach Zjednoczonych rozpocz a dzia alnoêç, powiàzana z RSA Security, firma Verisign Inc., która póêniej rozpocz a Êwiadczenie us ug certyfikacyjnych polegajàcych na wydawaniu i uniewa nianiu certyfikatów klucza publicznego. Poczàtek instytucji prawnej podpisu elektronicznego: uchwalenie pierwszej na Êwiecie ustawy o podpisie elektronicznym w stanie Utah w Stanach Zjednoczonych (Utah Digital Signature Act z 9 maja 1995 roku) ustanowi a ona status prawny kontraktów elektronicznych i stanowi a model dla legislacji innych stanów i innych krajów Prace nad jednolitymi regu ami mi dzynarodowymi dotyczàcymi podpisu elektronicznego podj te przez Komisj ds. Mi dzynarodowego Prawa Handlowego Rozpocz cie w Polsce pierwszych prac w zakresie publicznych systemów komunikacji elektronicznej bazujàcych na silnej kryptografii oraz technologii klucza publicznego (PKI Public Key Infrastructure). W styczniu Unizeto otwiera projekt w asnej technologii infrastruktury klucza publicznego (PKI). Prace sà prowadzone we wspó pracy ze specjalistami Politechniki Szczeciƒskiej. W dniu 18 kwietnia 1994 r. Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) uruchomi a Elixir, system poêredniczàcy w elektronicznej wymianie komunikatów o zleceniach p atniczych oraz wierzytelnoêciach. Powsta y techniczne rozwiàzania umo liwiajàce w przysz oêci rozwój bankowoêci elektronicznej. Spó ka Unizeto zaprezentowa a bazujàcy na silnej kryptografii transakcyjny system p atnoêci bezgotówkowych, wykorzystujàcy inteligentne karty mikroprocesorowe. Podsystem zapewnia bezpieczeƒstwo i uwierzytelnienie transakcji w trybie off-line oraz on-line za poêrednictwem centrum autoryzacji. Powsta y techniczne rozwiàzania umo liwiajàce wprowadzanie do ró nych systemów, w tym bankowych kart elektronicznych. W dniu 15 grudnia 1998 r. uruchomiono pierwszy w Polsce urzàd certyfikacji klucza publicznego, pod nazwà Centrum Certyfikacji CERTUM Êwiadczàcy powszechne us ugi certyfikacyjne zwiàzane z podpisem elektronicznym i bazujàcy ca kowicie na w asnej, opracowanej w Unizeto, technologii PKI. Od stycznia Unizeto Êwiadczy poprzez Centrum Certyfikacji CERTUM, publiczne us ugi certyfikacyjne dla p atników sk adek ZUS, dzi ki temu mo liwe jest bezpieczne przesy anie przez Internet dokumentów elektronicznych opatrzonych podpisem elektronicznym. Zaprojektowana i zbudowana infrastruktura PKI dla potrzeb ZUS, otwartych funduszy

7 Polska Âwiat emerytalnych, kas chorych i podmiotów zewn trznych jest pierwszà publicznà infrastrukturà PKI tak wielkiej skali w Europie. 11 kwietnia 2000 r. CERTUM rozpocz o, jako pierwsze polskie centrum certyfikacji, komercyjne Êwiadczenie publicznych us ug emisji i zarzàdzania certyfikatami klucza publicznego zgodnymi ze standardami X.509 oraz PKCS#7, oferujàc m.in. tak e certyfikaty SSL. W czerwcu TP Internet Sp. z o.o. nale àca do Telekomunikacji Polskiej S.A. uruchomi a Centrum Certyfikacji Signet. Od lipca rozpoczà swoje dzia anie SZAFIR nowy system zarzàdzania certyfikatami kluczy publicznych (Elixir), oferujàcy ju klientom bankowoêci elektronicznej, firmom, instytucjom i osobom fizycznym mo liwoêci zabezpieczania informacji i uwierzytelniania jej podpisem elektronicznym. Do tej pory us ugi te dost pne by y jedynie w bankach. Jednym z planów rozwoju Krajowej Izby Rozliczeniowej do 2005 r. jest zastosowanie Internetu, tak aby w niedalekiej przysz oêci transakcje przelewów zlecane przez klientów korzystajàcych z systemów bankowoêci internetowej mog yby byç wprowadzane bezpoêrednio do systemu Elixir. W dniu 18 wrzeênia 2001 r. uchwalona zosta a polska ustawa o podpisie elektronicznym okreêlajàca warunki stosowania podpisu elektronicznego, skutki prawne jego stosowania, zasady Êwiadczenia us ug certyfikacyjnych oraz zasady nadzoru nad podmiotami Êwiadczàcymi te us ugi; wesz a w ycie 16 sierpnia 2002 r. W kwietniu Polska Wytwórnia Papierów WartoÊciowych powo a- a Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum. Minister Gospodarki upowa ni Centrum Zaufania i Certyfikacji Centrast SA, spó k z wi kszoêciowym udzia em NBP utworzonà we wrzeêniu 2000 r., do pe nienia roli roota krajowego, technologicznej i organizacyjnej infrastruktury odpowiedzialnej za akredytacj podmiotów Êwiadczàcych us ugi certyfikacyjne w Polsce i wydawania im zaêwiadczeƒ certyfikacyjnych podpisu elektronicznego. Uchwalone zosta y ustawy: o Êwiadczeniu us ug drogà elektronicznà (17 lipca) i o elektronicznych instrumentach p atniczych (12 wrzeênia). Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNCITRAL). Opublikowanie Prawa Modelowego o Handlu Elektronicznym. Powsta pierwszy licencjonowany urzàd certyfikacji w USA Digital Signature Trust Co. (DST), spó ka zale na od Zions First National Bank i American Bankers Association. W marcu 2002 r. DST zosta a przej ta przez IdenTrust Êwiatowego dostawc rozwiàzaƒ do uwierzytelniania dla mi dzynarodowych instytucji finansowych, m.in. przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego. Powstaje pierwsze publiczne centrum certyfikacji w Europie GlobalSign NV w Leuven w Belgii. elektronicznym w stanach Wirginia, Waszyngton i Floryda Uchwalenie pierwszych ustaw o podpisie elektronicznym w paƒstwach nale àcych do Unii Europejskiej: we W oszech (15 marca 1997 r.) oraz w Niemczech (13 czerwca 1997 r.) Krajowa Konferencja Komisarzy UE ds. Jednolitego Prawa Paƒstw (NCCUSL) przyj a Uniform Electronic Transaction Act (UETA), zapewniajàcy ramy prawne dla transakcji elektronicznych z zastosowaniem podpisu elektronicznego równorz dnego podpisowi w asnor cznemu. Parlament Europejski i Rada przyj y 13 grudnia 1999 r. Dyrektyw nr 1999/93/WE w sprawie ram wspólnotowych dla podpisu elektronicznego. Wprowadzi a ona poj cie podpisu elektronicznego jednoznacznie okreêlajàc, e jest to operacja podpisywania konkretnych danych (dokumentu) przez osob

8 Âwiat Polska fizycznà oraz na o y a na ka dy z krajów cz onkowskich m.in. obowiàzek baczenia, aby wydawane klientom przez us ugodawc certyfikaty kwalifikowane powsta e w kraju trzecim traktowane by y z punktu widzenia prawa w sposób równorz dny z certyfikatami wydanymi przez us ugodawc dzia ajàcym we Wspólnocie pod okreêlonymi warunkami. elektronicznym w Austrii, Danii, Hiszpanii i w Portugalii. Uchwalenie ustawy o podpisie elektronicznym w Australii Parlament Europejski i Rada przyj y w dniu 8 czerwca 2000 r. Dyrektyw nr 2000/31/CE w sprawie obrotu elektronicznego. Przedmiotem której jest uzupe nienie dyrektywy z dnia 13 grudnia 1999 roku w sprawie podpisu elektronicznego polegajàce na zbli eniu obowiàzujàcych w poszczególnych krajach cz onkowskich okreêlonych przepisów sprzyjajàcych rozwojowi spo eczeƒstwa informacyjnego. elektronicznym w Czechach, Danii, Francji, Estonii, na Litwie, w Irlandii, Luksemburgu, S owenii i w Wielkiej Brytanii. elektronicznym na Filipinach, w Indiach, Japonii i Korei Po udniowej oraz w Kolumbii, Peru i Urugwaju. Podpisanie w dniu 30 czerwca 2000 r. przez Prezydenta USA Federalnej Ustawy o podpisie elektronicznym (An Act to facilitate the use of electronic records and signatures in interstate or foreign commerce.), która zacz a obowiàzywaç od 1 paêdziernika 2000 r listopada American Institute of Certified Public Accountants przyznaje Unizeto Technologies, jako jednemu z pi ciu pierwszych podmiotów w Europie, piecz ç Web Trust. Jest to gwarancja dla klientów CERTUM, e ich strony www sà odpowiednio zabezpieczone, a certyfikaty CERTUM sà uznawane za zaufane w skali globalnej. W dniu 31 grudnia 2002 r., prowadzàca Centrum Certyfikacji CERTUM Spó ka Unizeto Technologies, jako pierwsza zosta a wpisana do rejestru podmiotów Êwiadczàcych kwalifikowane us ugi certyfikacyjne zwiàzane z podpisem elektronicznym. W dniu 31 stycznia 2003 r. zosta wydany pierwszy w Polsce certyfikat kwalifikowany. Zosta on wystawiony Prezesowi Rady Ministrów Leszkowi Millerowi przez CERTUM. W zwiàzku z tym faktem zosta a zorganizowana uroczystoêç, na której Premier otrzyma kart kryptograficznà wyemitowanà z numerem 1, zawierajàcà kwalifikowany certyfikat klucza publicznego CERTUM oraz klucz prywatny s u àcy do sk adania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Kolejne centra certyfikacji zosta y wpisane na list podmiotów Êwiadczàcych kwalifikowane us ugi certyfikacyjne: 14 lutego 2003 r. Polska Wytwórnia Papierów WartoÊciowych S.A. (PCCE Sigillum) i TP Internet Sp. z o.o. (CC Signet), w dniu 21 marca 2003 r. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. W dniu 12 grudnia Polska Wytwórnia Papierów WartoÊciowych S.A. rozpoczyna Êwiadczenie us ug na platformie elektronicznej, która obs uguje przetargi, aukcje oraz zakupy sektora publicznego i biznesowego. Pierwszà oferowanà w systemie funkcjonalnoêcià jest mo liwoêç przeprowadzania aukcji elektronicznych. 16 grudnia odby y si pierwsze aukcje pilota owe dla Urz du Miejskiego w Opolu. W dniu 6 stycznia zapad a decyzja o likwidacji CZiC Centrast S.A. Odpowiednie upowa nienie do prowadzenia G ównego Urz du Certyfikacji dla infrastruktury bezpiecznego podpisu elektronicznego otrzyma Narodowy Bank Polski od Ministra Gospodarki 27 lipca 2005 r. Infrastruktura CZiC Centrast S.A. zosta a przeniesiona do NBP, gdzie utworzono Narodowe Centrum Certyfikacji pe niàce funkcje Roota krajowego.

9 Polska Âwiat 2006 Zosta a uchwalona (17 lutego) ustawa o informatyzacji dzia- alnoêci podmiotów realizujàcych zadania publiczne. Ustawa przesàdzi a o dostosowaniu systemu ZUS do przyjmowania dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym w ciàgu 27 miesi cy od jej og oszenia 4 sierpnia wesz o w ycie rozporzàdzenie Ministra Finansów okreêlajàce sposoby i warunki wystawiania oraz przesy ania faktur w formie elektronicznej, a tak e zasady przechowywania oraz tryb udost pniania tych faktur organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 133, poz. 1119). Od maja, po raz pierwszy w Polsce CERTUM PCC zaoferowa o us ug Elektronicznego Urz du Podawczego (EUP), której podstawowym komponentem jest ESP Elektroniczna Skrzynka Podawcza. EUP udost pnia bezpieczny i wiarygodny mechanizm wymiany dokumentów elektronicznych pomi dzy interesantami a organami administracji publicznej, zobowiàzanymi do wprowadzania od dnia 17 sierpnia 2006 r. elektronicznego obiegu dokumentów. W celu ujednolicenia wymiany faktur elektronicznych, Instytut Logistyki i Magazynowania, Unizeto Technologies, Polska Wytwórnia Papierów WartoÊciowych oraz Krajowa Izba Rozliczeniowa opracowa y standardowy wzorzec faktury elektronicznej dostosowany do wymagaƒ i warunków polskich, oparty na standardzie EDI-XML GS1. Zapad a decyzja o likwidacji Centrum Certyfikacji Signet. W zwiàzku z tym w dniu 30 czerwca TP Internet Sp. z o.o. zosta- a wykreêlona z rejestru podmiotów Êwiadczàcych kwalifikowane us ugi certyfikacyjne prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. W dniu 21 lipca Sejm przyjà nowelizacj ustawy o podpisie elektronicznym, dotyczàcà przesuni cia z 16 sierpnia 2006 r. na 1 maja 2008 r. terminu wejêcia w ycie przepisów regulujàcych zasady sk adania podaƒ i wniosków oraz wykonywanie innych czynnoêci w postaci elektronicznej przez odbiorców us ug certyfikacyjnych marca Entrust Technologies Inc (USA), og osi, e jego spó ka zale na Entrust.net, jest pierwszym na Êwiecie urz dem certyfikacji (CA), która otrzyma a certyfikat WebTrust b dàcy potwierdzeniem zgodnoêci CA z mi dzynarodowymi standardami w zakresie prowadzenia dzia alnoêci zwiàzanej z bezpieczeƒstwem informacji. Uchwalenie ustawy o podpisie elektronicznym w Belgii, Bu garii, Grecji, Norwegii, Polsce, Rumunii, Szwecji, Islandii i na W grzech. W Niemczech dostosowano ustaw o podpisie elektronicznym do wymagaƒ Dyrektywy Europejskiej. elektronicznym w Argentynie, Brazylii i w Izraelu Podpisanie przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej ustawy o podpisie elektronicznym w dniu 10 stycznia 2002 r. elektronicznym w Chorwacji, S owacji, na Malcie oraz Bia orusi; we W oszech dostosowanie ustawy o podpisie elektronicznym do wymagaƒ Dyrektywy Europejskiej. 19 listopada po raz pierwszy pi ç europejskich CA otrzymuje piecz ç WebTrust, wêród nich sà: ACE Hiszpania, GlobalSign Belgia i Unizeto (CERTUM) Polska elektronicznym w Finlandii, Holandii i na otwie. W Portugalii i Hiszpanii nastàpi o dostosowanie ustaw o podpisie elektronicznym do wymagaƒ Dyrektywy Europejskiej. Ustawy o podpisie elektronicznym w Kazachstanie i na Ukrainie.

10 Âwiat Polska 2004 elektronicznym na Cyprze, w Szwajcarii, Mo dawii i Turcji. Uchwalenie ustawy o podpisie elektronicznym w Chinach. Parlament Europejski i Rada przyj y w dniu 11 listopada 2006 r. Dyrektyw nr 2006/123/WE, tzw. dyrektyw us ugowà, która ma znieêç bariery w transgranicznym Êwiadczeniu us ug w UE, w tym us ug elektronicznych z zastosowaniem podpisu elektronicznego, uznawanego we wszystkich krajach Unii. Przepisy dyrektywy zacznà obowiàzywaç od poczàtku 2010 roku Rozpocz te zosta y projekty paƒstwowych platform elektronicznych do umo liwienia obywatelom i przedsi biorcom dost pu do us ug administracji publicznej, w tym rejestrów i repozytoriów, archiwów elektronicznych czy te e-p atnoêci oraz platform aukcyjnych z zastosowaniem podpisu elektronicznego: w Polsce epuap (Elektroniczna Platforma Us ug Administracji Publicznej), a w Rosji OGIC (Ogólnorosyjskie Paƒstwowe Centrum Informacyjne). CA/Browser Forum, skupiajàce producentów oprogramowania i podmioty Êwiadczàce us ugi certyfikacyjne, opracowa o i opublikowa o nowy standard przemys owy certyfikatów o podwy szonej wiarygodnoêci EV (Extended Validation Certificate) technologi antyphishingowà do zabezpieczania klientów online. W ramach tego standardu wydawane sà m.in. certyfikaty EV SSL/TLS na serwery WWW. Cz onkiem tego Forum jest Unizeto Technologies Od 31 grudnia 2002 r. do 5 stycznia 2007 r. zosta o wpisanych w NCCert do rejestru kwalifikowanych us ug zwiàzanych z podpisem elektronicznym àcznie 7 us ug Unizeto Technologies Êwiadczonych przez CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji: 1.wydawanie kwalifikowanych certyfikatów, 2. znakowanie czasem, 3. weryfikowanie statusu certyfikatów w trybie on-line, 4. walidacja danych, 5. poêwiadczenie odbioru i przd o enia, 6. poêwiadczenie depozytowe, 7. poêwiadczenie rejestrowe i repozytoryjne. W dniu r., Unizeto Technologies podpisa a kontrakt z GlobalSign NV. W ramach podpisanej umowy CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji rozpocz o Êwiadczenie dedykowanej us ugi znakowania czasem (TS Time Stamping), zgodnie ze standardem WebTrust. Dedykowany dla klientów Centrum Certyfikacji GlobalSign TS Service Êwiadczony jest pod markà zamawiajàcego, co oznacza, e Êcie ka certyfikacji prowadzi do certyfikatu wystawcy (root) podpisanego przez GlobalSign. Od czerwca rozpocz a si budowa Elektronicznej Platformy Us ug Administracji Publicznej (epuap), która ma umo liwiç poprzez portal MSWiA wszystkim obywatelom i przedsi biorcom z wykorzystaniem podpisu elektronicznego elektroniczny dost p do us ug publicznych, w tym rejestrów i repozytoriów oraz e-p atnoêci. Od 1 stycznia 2008 r. ruszy system e-deklaracje Ministerstwa Finansów umo liwiajàcy sk adanie deklaracji podatkowych drogà elektronicznà przez ka dego podatnika i p atnika, który ma certyfikat kwalifikowany i zg osi na formularzu zawiadomienia ZAW-E1 do Urz du Skarbowego zamiar sk adania deklaracji w tej formie. Od 1 stycznia Unizeto Technologies Êwiadczy kwalifikowane us ugi certyfikacyjne dla litewskiego ZUS. W ramach podpisanej dwuletniej umowy CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji dostarcza certyfikaty Trusted SSL i Code Signing zgodne ze standardem WebTrust oraz Êwiadczy kwalifikowanà us ug znakowania czasem (QTS - Qualified Time Stamping). Od kwietnia CERTUM Powszechne Certum Certyfikacji, dzia ajàc jako e-notarius Urzàd Walidacji, udost pni o kwalifikowanà us ug e-notarius umo liwiajàcà wiarygodne sprawdzenie poprawnoêci podpisu

11 Polska Âwiat 2009 elektronicznego i weryfikacj statusu certyfikatu klucza publicznego dostarczajàc u ytkownikowi zaêwiadczenie z przeprowadzonej weryfikacji. Us uga jest przeznaczona dla u ytkowników podpisu elektronicznego chcàcych zautomatyzowaç proces sprawdzenia (walidacji) dokumentów elektronicznych, weryfikowanych za pomocà ró nych certyfikatów i zapisanych w ró nych formatach. W dniu 31 maja 2008 r. spó ka Unizeto Technologies, jako pierwsza w Polsce, uruchomi a sprzeda zestawów do sk adania bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy u yciu wa nego certyfikatu kwalifikowanego, poprzez sklep internetowy CERTUM. Zaletà nowo otwartego kana u sprzeda y by o znaczne u atwienie procesu pozyskania certyfikatu kwalifikowanego przez Klientów. We wrzeêniu 2008 roku Unizeto Technologies dostarcza rozwiàzania podpisu elektronicznego dla Mo dawii. Szybko roênie liczba u ytkowników podpisu elektronicznego w po owie grudnia 2008 r. àczna liczba wydanych w Polsce, przez 3 akredytowane centra certyfikacji, aktywnych certyfikatów kwalifikowanych przekroczy a prawie 200 tysi cy! Efektem prac nad zapowiadanà nowelizacjà ustawy o podpisie elektronicznym jest projekt zupe nie nowej ustawy o podpisach elektronicznych, wprowadzajàcej m.in. zaawansowany podpis elektroniczny zgodny z Dyrektywà UE, ale i budzàcy du- e kontrowersje tzw. podpis urz dowy zaproponowany przez MSWiA, a popierany przez Êrodowisko zwiàzane z Polskim Towarzystwem Informatycznym. Nowa ustawa o podpisach elektronicznych kiedy b dzie i jaka b dzie oraz co czeka rynek i instytucj podpisu elektronicznego w Polsce w kolejnej dekadzie? 30 maja spó ka Entrust z USA, jako pierwsze CA na Êwiecie spe ni a warunki standardu przemys owego dla certyfikatów o podwy szonej wiarygodnoêci i otrzyma a piecz ç WebTrust Extended Validation paêdziernika NIST (National Institute of Standards and Technology) zakoƒczy przyjmowanie zg oszeƒ do konkursu na nowà funkcj skrótu SHA-3. KoniecznoÊç opracowania nowych funkcji skrótu jest wynikiem pojawienia si nowych zaawansowanych technik ataków na obecnie stosowane funkcje skrótu SHA-1 i 2. Lista kandydatów na nowà funkcj skrótu zostanie przedstawiona w drugim kwartale 2009 roku podczas First Hash Function Candidate Conference, a konkurs rozstrzygni ty b dzie w 2012 r. 28 listopada Komisja Europejska (KE) opublikowa a oficjalny dokument pt. Action Plan on e-signatures and e-identification to facilitate the provision of crossborder public services in the Single Market. Plan dzia aƒ KE przewiduje tylko 3 rodzaje podpisów: zwyk y podpis elektroniczny (simple) dla identyfikacji osób i uwierzytelniania danych, zaawansowany podpis elektroniczny oraz kwalifikowany podpis elektroniczny. W celu zapewnienia interoperacyjnoêci, zw aszcza w wyminie transgranicznej, KE zak ada stosowanie tylko podpisów, które mo na weryfikowaç za pomocà certyfikatu kwalifikowanego, tj. kwalifikowanego (QES) oraz zaawansowanego (AES).

12 Dziennik Rzeczpospolita, 4 lutego 1999 r. - opublikowano informacj umo liwiajàcà dodatkowà (poza Internetem) weryfikacj pierwszego klucza publicznego Centrum Certyfikacji. Warszawa, 16 grudnia 2002 r. dokument z uroczystoêci wygenerowania pary kluczy Ministra Gospodarki. Poznaƒ, kwiecieƒ 2002 r. - Mi dzynarodowe Targi Poznaƒskie Infosystem Z oty medal dla PKI CERTUM modu owego systemu Infrostruktury Klucza Publicznego autorstwa Unizeto Technologies. Grudzieƒ, 2008 Strona internetowa Narodowego Centrum Certyfikacji (www.nccert.pl) Rejestr podmiotów kwalifikowanych wraz z wykazem Êwiadczonych us ug.

13

14

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 153. Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy. (trzecia edycja)

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 153. Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy. (trzecia edycja) MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 153 Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy (trzecia edycja) Ma gorzata Glibowska, Anna Górska, Beata Pawe czyk, Renata ak Warszawa, grudzieƒ 2002 r. Materia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Paêdziernik grudzieƒ 2001 Opracowanie: Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci na podstawie materia ów przygotowanych na

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE HISTORIA, ROLA I FUNKCJE EUROPEJSKI BANK CENTRALNY EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HANSPETER K. SCHELLER EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w 24 r. Warszawa, listopad 2 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Dobies awa Tymoczko Zespó autorski: Agnieszka Gràt Monika Józefowska Pawe K osiewicz Daniel

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje bankowe

Nowe regulacje bankowe Nowe regulacje bankowe Warszawa, paêdziernik 2004 r. Autorzy artyku ów zamieszczonych w niniejszej publikacji sà pracownikami Narodowego Banku Polskiego. Brali aktywny udzia w opracowywaniu projektów omawianych

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Banki spó dzielcze w Polsce

Banki spó dzielcze w Polsce Banki spó dzielcze w Polsce w 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa, marzec 2006 r. Opracowanie pod redakcjà: Dawida Strumiƒskiego Dariusza Twardowskiego Zespó autorski: Biuro BankowoÊci Spó dzielczej

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej

Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej BANK I KREDYT paêdziernik 2005 Rynki i Instytucje Finansowe 27 Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej Wies aw D bski Uwagi wst pne 1 Zob. W. D bski: Rynek finansowy i jego mechanizmy.

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Publikacja wspó finansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRAKTYCZNY PODR CZNIK DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZIELONE

Bardziej szczegółowo

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium V W N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C ic VSamorzàd zawodowy Przedstawiamy krótki przeglàd wa nych dla Êrodowiska wydarzeƒ i spraw. Szczegó owo omawiamy propozycj zmian przepisów do ustawy

Bardziej szczegółowo

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. List Dyrektora Generalnego Szanowni Paƒstwo, Wydarzenia 2001 roku na zawsze zmieni y obraz wspó czesnego Êwiata i wpisa y si w jego histori. Rok 2001 zaznaczy si burzliwymi

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 6 C o i VAT od importowanych samochodów (56) Czerwiec 2003 ISSN 1505-781X Ochrona internetowych baz danych Dokumentacja ofertowa w eksporcie Spó ki w Hiszpanii Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str.

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. Spis treêci List Prezesa Zarzàdu str. 4 Gospodarka polska w 1999 r. str. 6 Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. 10 Dzia alnoêç Banku str. 18 Rozwój Banku str. 28 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 67 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie SK AD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczàcy prof. dr

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r.

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Raport Roczny 2001 Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Leszek Balcerowicz Prezes Narodowego Banku Polskiego Dzia alnoêç Narodowego Banku Polskiego w 2001 r. prowadzona by a pod znakiem stabilizacji i normalizacji.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny.

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny. Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Arka BZ WBK Fundusz Rynku NieruchomoÊci Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 80 BankowoÊç Komercyjna BANK I KREDYT luty 2005 Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 Czy wewn trzny system jakoêci banku mo na przekszta ciç w system

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 1(2)/2007 RZECZNIK UBEZPIECZONYCH UNIWERSYTET KARDYNA A STEFANA WYSZY SKIEGO FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Redaktor naczelny: dr Stanis aw Rogowski Zast pcy

Bardziej szczegółowo

Pieniàdz elektroniczny w wybranych krajach charakterystyka, g ówne funkcje i zastosowanie

Pieniàdz elektroniczny w wybranych krajach charakterystyka, g ówne funkcje i zastosowanie BANK I KREDYT styczeƒ 2005 Produkty i Techniki Bankowe 85 Pieniàdz elektroniczny w wybranych krajach charakterystyka, g ówne funkcje i zastosowanie Rafa Janowicz Innowacje p atnicze w historii systemu

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNI TEGO z siedzibà w Warszawie ul. Pu awska 15 02-515 Warszawa Prospekt Emisyjny

Bardziej szczegółowo

Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT

Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT Raport k3 1 kor. 5/26/08 2:01 PM Page 1 Publikacja wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Komisji Nadzoru Finansowego RAPORT na temat rozwiàzaƒ zastosowanych na polskim rynku w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r.

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 205 Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej Jakub Henryk Górka Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. Sk adam serdeczne podzi kowania za opiek i wnikliwe uwagi przy pisaniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003 Warszawa, grudzieƒ 2004 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Dobies awa Tymoczko Agnieszki Gràt Zespó autorski: Miros

Bardziej szczegółowo