30 lat podpisu elektronicznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "30 lat podpisu elektronicznego"

Transkrypt

1

2

3

4

5 Szanowni Paƒstwo, Rozwój kryptografii od zawsze by bardzo silnie zwiàzany z celami wojskowymi, w zwiàzku z czym prace z dziedziny kryptografii mia y charakter tajny, a ich rezultaty nie by y publikowane i wykorzystywane w sektorze cywilnym. W latach siedemdziesiàtych ubieg ego wieku opracowanie asymetrycznych algorytmów szyfrujàcych przynios o prze om w rozwoju kryptografii. Olbrzymie zainteresowanie w Êrodowiskach naukowych spowodowa o lawinowy wzrost iloêci prowadzonych badaƒ, ju poza kontrolà struktur bezpieczeƒstwa poszczególnych paƒstw. W 1978 roku opublikowano pierwszy artyku na temat metod uzyskiwania podpisu cyfrowego w oparciu o infrastruktur klucza publicznego i tak 30 lat temu narodzi si podpis elektroniczny. Wraz z powstaniem i rosnàcym wp ywem Internetu na gospodark, okaza o si, e dla dalszego rozwoju us ug elektronicznych niezb dne jest stworzenie metod pozwalajàcych zarówno na zabezpieczenie przesy anych danych np. poprzez szyfrowanie, jak te uwiarygodnianie ich pochodzenia. Nast powa rozwój systemu zabezpieczeƒ, którego g ównym za o eniem jest przyj cie jednolitego mi dzynarodowego standardu, dostosowanego do globalnej natury handlu elektronicznego i wzajemna akceptacja certyfikatów wystawionych w poszczególnych krajach. DwadzieÊcia lat temu, w roku 1988 opublikowano pierwszy standard certyfikatu klucza publicznego (X.509), a w roku 1995 uchwalona zosta a pierwsza na Êwiecie ustawa o podpisie elektronicznym oraz powsta o pierwsze publiczne centrum certyfikacji. W Polsce pierwsze prace majàce na celu stworzenie i wdro enie systemów PKI podj to we wczesnych latach dziewi çdziesiàtych ubieg ego wieku. Znaczàcy by dopiero rok 1998, gdy zosta utworzony przez Unizeto pierwszy w Polsce publiczny urzàd certyfikacji CERTUM oraz powsta a infrastruktura PKI dla ZUS. Centrum Certyfikacji CERTUM od poczàtku 1999 roku zacz o Êwiadczyç us ugi certyfikacyjne dla p atników sk adek ZUS. By to poczàtek rozwoju publicznego rynku podpisu elektronicznego w naszym kraju, do którego w znaczàcym stopniu przyczyni a si nasza spó ka Unizeto Technologies S.A. Naszà dewizà jest: dzi ki innowacyjnoêci zawsze jesteêmy krok przed. Ju w kwietniu 2000 roku Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM jako pierwsze w kraju zacz o oferowaç publicznie certyfikaty klucza publicznego zgodne z X.509, tak e SSL. W listopadzie 2002 roku uzyska o piecz ç WebTrust i do dziê jest jedynym polskim urz dem certyfikacyjnym posiadajàcym ten certyfikat zaufania uznany na Êwiecie. Po wejêciu w ycie ustawy o podpisie elektronicznym, Unizeto jako pierwsza spó ka zosta a wpisana do rejestru podmiotów Êwiadczàcych kwalifikowane us ugi certyfikacyjne. CERTUM PCC bazujàc na oêmiu us ugach kwalifikowanych jest najwi kszym urz dem certyfikacyjnym w Polsce. Âwiadczy publiczne us ugi certyfikacyjne globalnie, w tym dla klientów GlobalSign (znacznik czasu) oraz litewskiego ZUS. Rozwiàzania podpisu elektronicznego autorstwa Unizeto Technologies zakupi a równie Mo dawia. W koƒcu 2006 roku CERTUM PCC zosta o przeniesione do nowego specjalnie zbudowanego obiektu jednego z najnowoczeêniejszych i najbezpieczniejszych centrów danych w Polsce. W roku 2008, w zwiàzku z rozwojem rynku certyfikatów kwalifikowanych, spowodowanym koniecznoêcià ich posiadania przez p atników sk adek ZUS, dokonano rozbudowy infrastruktury CERTUM. Obecnie CERTUM posiada najwi kszà w kraju sieç partnerów sprzeda y i potwierdzania to samoêci oraz sklep internetowy CERTUM. Patrzàc z dzisiejszej, rocznicowej perspektywy stwierdzam, i dzi ki oparciu o w asnà technologi, wytwarzane rozwiàzania PKI i podpisu elektronicznego, Unizeto Technologies by a i jest w stanie szybko i elastycznie reagowaç na zachodzàce zmiany technologiczne, rynkowe, organizacyjne, a tak e legislacyjne. Fakt ten, a przede wszystkim wysokie kompetencje naszych obecnych oraz by ych pracowników projektantów, programistów, in ynierów, wdro eniowców, specjalistów produkcji, wsparcia, marketingu, sprzeda y, konsultantów, kadry zarzàdzajàcej ich zaanga owanie i wyt ona praca by y êród em naszych osiàgni ç i sukcesów przez te lata, b dà twórcze w przysz oêci. Dzi ki temu mo emy zapewniaç naszym Klientom bezpieczeƒstwo w sieci i jesteêmy dla Nich Trzecià Stronà Elektronicznego Zaufania. Certum est, quia impossible est dr Andrzej Bendig-Wielowiejski Prezes Zarzàdu Unizeto Technologies SA Szczecin, 15 grudnia 2008 r.

6 Âwiat Polska 1978 Narodziny podpisu cyfrowego pierwsze na Êwiecie opracowanie na temat uzyskiwania podpisu cyfrowego wprowadzenie poj cia kryptograficznego systemu klucza publicznego Pierwszy standard certyfikatu klucza publicznego opublikowano dokument okreêlajàcy standard X.509, opisujàcy sposób u ycia asymetrycznych algorytmów kryptograficznych w celu sk adania podpisu cyfrowego oraz jego weryfikacji Pierwsze centrum certyfikacji w Afryce Po udniowej Mark Shuttleworth za o y spó k Thawte Consulting, która zacz a Êwiadczyç us ugi certyfikacyjne. W roku 1999 firma zosta a kupiona przez Verisign, Inc. W Stanach Zjednoczonych rozpocz a dzia alnoêç, powiàzana z RSA Security, firma Verisign Inc., która póêniej rozpocz a Êwiadczenie us ug certyfikacyjnych polegajàcych na wydawaniu i uniewa nianiu certyfikatów klucza publicznego. Poczàtek instytucji prawnej podpisu elektronicznego: uchwalenie pierwszej na Êwiecie ustawy o podpisie elektronicznym w stanie Utah w Stanach Zjednoczonych (Utah Digital Signature Act z 9 maja 1995 roku) ustanowi a ona status prawny kontraktów elektronicznych i stanowi a model dla legislacji innych stanów i innych krajów Prace nad jednolitymi regu ami mi dzynarodowymi dotyczàcymi podpisu elektronicznego podj te przez Komisj ds. Mi dzynarodowego Prawa Handlowego Rozpocz cie w Polsce pierwszych prac w zakresie publicznych systemów komunikacji elektronicznej bazujàcych na silnej kryptografii oraz technologii klucza publicznego (PKI Public Key Infrastructure). W styczniu Unizeto otwiera projekt w asnej technologii infrastruktury klucza publicznego (PKI). Prace sà prowadzone we wspó pracy ze specjalistami Politechniki Szczeciƒskiej. W dniu 18 kwietnia 1994 r. Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) uruchomi a Elixir, system poêredniczàcy w elektronicznej wymianie komunikatów o zleceniach p atniczych oraz wierzytelnoêciach. Powsta y techniczne rozwiàzania umo liwiajàce w przysz oêci rozwój bankowoêci elektronicznej. Spó ka Unizeto zaprezentowa a bazujàcy na silnej kryptografii transakcyjny system p atnoêci bezgotówkowych, wykorzystujàcy inteligentne karty mikroprocesorowe. Podsystem zapewnia bezpieczeƒstwo i uwierzytelnienie transakcji w trybie off-line oraz on-line za poêrednictwem centrum autoryzacji. Powsta y techniczne rozwiàzania umo liwiajàce wprowadzanie do ró nych systemów, w tym bankowych kart elektronicznych. W dniu 15 grudnia 1998 r. uruchomiono pierwszy w Polsce urzàd certyfikacji klucza publicznego, pod nazwà Centrum Certyfikacji CERTUM Êwiadczàcy powszechne us ugi certyfikacyjne zwiàzane z podpisem elektronicznym i bazujàcy ca kowicie na w asnej, opracowanej w Unizeto, technologii PKI. Od stycznia Unizeto Êwiadczy poprzez Centrum Certyfikacji CERTUM, publiczne us ugi certyfikacyjne dla p atników sk adek ZUS, dzi ki temu mo liwe jest bezpieczne przesy anie przez Internet dokumentów elektronicznych opatrzonych podpisem elektronicznym. Zaprojektowana i zbudowana infrastruktura PKI dla potrzeb ZUS, otwartych funduszy

7 Polska Âwiat emerytalnych, kas chorych i podmiotów zewn trznych jest pierwszà publicznà infrastrukturà PKI tak wielkiej skali w Europie. 11 kwietnia 2000 r. CERTUM rozpocz o, jako pierwsze polskie centrum certyfikacji, komercyjne Êwiadczenie publicznych us ug emisji i zarzàdzania certyfikatami klucza publicznego zgodnymi ze standardami X.509 oraz PKCS#7, oferujàc m.in. tak e certyfikaty SSL. W czerwcu TP Internet Sp. z o.o. nale àca do Telekomunikacji Polskiej S.A. uruchomi a Centrum Certyfikacji Signet. Od lipca rozpoczà swoje dzia anie SZAFIR nowy system zarzàdzania certyfikatami kluczy publicznych (Elixir), oferujàcy ju klientom bankowoêci elektronicznej, firmom, instytucjom i osobom fizycznym mo liwoêci zabezpieczania informacji i uwierzytelniania jej podpisem elektronicznym. Do tej pory us ugi te dost pne by y jedynie w bankach. Jednym z planów rozwoju Krajowej Izby Rozliczeniowej do 2005 r. jest zastosowanie Internetu, tak aby w niedalekiej przysz oêci transakcje przelewów zlecane przez klientów korzystajàcych z systemów bankowoêci internetowej mog yby byç wprowadzane bezpoêrednio do systemu Elixir. W dniu 18 wrzeênia 2001 r. uchwalona zosta a polska ustawa o podpisie elektronicznym okreêlajàca warunki stosowania podpisu elektronicznego, skutki prawne jego stosowania, zasady Êwiadczenia us ug certyfikacyjnych oraz zasady nadzoru nad podmiotami Êwiadczàcymi te us ugi; wesz a w ycie 16 sierpnia 2002 r. W kwietniu Polska Wytwórnia Papierów WartoÊciowych powo a- a Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum. Minister Gospodarki upowa ni Centrum Zaufania i Certyfikacji Centrast SA, spó k z wi kszoêciowym udzia em NBP utworzonà we wrzeêniu 2000 r., do pe nienia roli roota krajowego, technologicznej i organizacyjnej infrastruktury odpowiedzialnej za akredytacj podmiotów Êwiadczàcych us ugi certyfikacyjne w Polsce i wydawania im zaêwiadczeƒ certyfikacyjnych podpisu elektronicznego. Uchwalone zosta y ustawy: o Êwiadczeniu us ug drogà elektronicznà (17 lipca) i o elektronicznych instrumentach p atniczych (12 wrzeênia). Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNCITRAL). Opublikowanie Prawa Modelowego o Handlu Elektronicznym. Powsta pierwszy licencjonowany urzàd certyfikacji w USA Digital Signature Trust Co. (DST), spó ka zale na od Zions First National Bank i American Bankers Association. W marcu 2002 r. DST zosta a przej ta przez IdenTrust Êwiatowego dostawc rozwiàzaƒ do uwierzytelniania dla mi dzynarodowych instytucji finansowych, m.in. przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego. Powstaje pierwsze publiczne centrum certyfikacji w Europie GlobalSign NV w Leuven w Belgii. elektronicznym w stanach Wirginia, Waszyngton i Floryda Uchwalenie pierwszych ustaw o podpisie elektronicznym w paƒstwach nale àcych do Unii Europejskiej: we W oszech (15 marca 1997 r.) oraz w Niemczech (13 czerwca 1997 r.) Krajowa Konferencja Komisarzy UE ds. Jednolitego Prawa Paƒstw (NCCUSL) przyj a Uniform Electronic Transaction Act (UETA), zapewniajàcy ramy prawne dla transakcji elektronicznych z zastosowaniem podpisu elektronicznego równorz dnego podpisowi w asnor cznemu. Parlament Europejski i Rada przyj y 13 grudnia 1999 r. Dyrektyw nr 1999/93/WE w sprawie ram wspólnotowych dla podpisu elektronicznego. Wprowadzi a ona poj cie podpisu elektronicznego jednoznacznie okreêlajàc, e jest to operacja podpisywania konkretnych danych (dokumentu) przez osob

8 Âwiat Polska fizycznà oraz na o y a na ka dy z krajów cz onkowskich m.in. obowiàzek baczenia, aby wydawane klientom przez us ugodawc certyfikaty kwalifikowane powsta e w kraju trzecim traktowane by y z punktu widzenia prawa w sposób równorz dny z certyfikatami wydanymi przez us ugodawc dzia ajàcym we Wspólnocie pod okreêlonymi warunkami. elektronicznym w Austrii, Danii, Hiszpanii i w Portugalii. Uchwalenie ustawy o podpisie elektronicznym w Australii Parlament Europejski i Rada przyj y w dniu 8 czerwca 2000 r. Dyrektyw nr 2000/31/CE w sprawie obrotu elektronicznego. Przedmiotem której jest uzupe nienie dyrektywy z dnia 13 grudnia 1999 roku w sprawie podpisu elektronicznego polegajàce na zbli eniu obowiàzujàcych w poszczególnych krajach cz onkowskich okreêlonych przepisów sprzyjajàcych rozwojowi spo eczeƒstwa informacyjnego. elektronicznym w Czechach, Danii, Francji, Estonii, na Litwie, w Irlandii, Luksemburgu, S owenii i w Wielkiej Brytanii. elektronicznym na Filipinach, w Indiach, Japonii i Korei Po udniowej oraz w Kolumbii, Peru i Urugwaju. Podpisanie w dniu 30 czerwca 2000 r. przez Prezydenta USA Federalnej Ustawy o podpisie elektronicznym (An Act to facilitate the use of electronic records and signatures in interstate or foreign commerce.), która zacz a obowiàzywaç od 1 paêdziernika 2000 r listopada American Institute of Certified Public Accountants przyznaje Unizeto Technologies, jako jednemu z pi ciu pierwszych podmiotów w Europie, piecz ç Web Trust. Jest to gwarancja dla klientów CERTUM, e ich strony www sà odpowiednio zabezpieczone, a certyfikaty CERTUM sà uznawane za zaufane w skali globalnej. W dniu 31 grudnia 2002 r., prowadzàca Centrum Certyfikacji CERTUM Spó ka Unizeto Technologies, jako pierwsza zosta a wpisana do rejestru podmiotów Êwiadczàcych kwalifikowane us ugi certyfikacyjne zwiàzane z podpisem elektronicznym. W dniu 31 stycznia 2003 r. zosta wydany pierwszy w Polsce certyfikat kwalifikowany. Zosta on wystawiony Prezesowi Rady Ministrów Leszkowi Millerowi przez CERTUM. W zwiàzku z tym faktem zosta a zorganizowana uroczystoêç, na której Premier otrzyma kart kryptograficznà wyemitowanà z numerem 1, zawierajàcà kwalifikowany certyfikat klucza publicznego CERTUM oraz klucz prywatny s u àcy do sk adania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Kolejne centra certyfikacji zosta y wpisane na list podmiotów Êwiadczàcych kwalifikowane us ugi certyfikacyjne: 14 lutego 2003 r. Polska Wytwórnia Papierów WartoÊciowych S.A. (PCCE Sigillum) i TP Internet Sp. z o.o. (CC Signet), w dniu 21 marca 2003 r. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. W dniu 12 grudnia Polska Wytwórnia Papierów WartoÊciowych S.A. rozpoczyna Êwiadczenie us ug na platformie elektronicznej, która obs uguje przetargi, aukcje oraz zakupy sektora publicznego i biznesowego. Pierwszà oferowanà w systemie funkcjonalnoêcià jest mo liwoêç przeprowadzania aukcji elektronicznych. 16 grudnia odby y si pierwsze aukcje pilota owe dla Urz du Miejskiego w Opolu. W dniu 6 stycznia zapad a decyzja o likwidacji CZiC Centrast S.A. Odpowiednie upowa nienie do prowadzenia G ównego Urz du Certyfikacji dla infrastruktury bezpiecznego podpisu elektronicznego otrzyma Narodowy Bank Polski od Ministra Gospodarki 27 lipca 2005 r. Infrastruktura CZiC Centrast S.A. zosta a przeniesiona do NBP, gdzie utworzono Narodowe Centrum Certyfikacji pe niàce funkcje Roota krajowego.

9 Polska Âwiat 2006 Zosta a uchwalona (17 lutego) ustawa o informatyzacji dzia- alnoêci podmiotów realizujàcych zadania publiczne. Ustawa przesàdzi a o dostosowaniu systemu ZUS do przyjmowania dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym w ciàgu 27 miesi cy od jej og oszenia 4 sierpnia wesz o w ycie rozporzàdzenie Ministra Finansów okreêlajàce sposoby i warunki wystawiania oraz przesy ania faktur w formie elektronicznej, a tak e zasady przechowywania oraz tryb udost pniania tych faktur organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 133, poz. 1119). Od maja, po raz pierwszy w Polsce CERTUM PCC zaoferowa o us ug Elektronicznego Urz du Podawczego (EUP), której podstawowym komponentem jest ESP Elektroniczna Skrzynka Podawcza. EUP udost pnia bezpieczny i wiarygodny mechanizm wymiany dokumentów elektronicznych pomi dzy interesantami a organami administracji publicznej, zobowiàzanymi do wprowadzania od dnia 17 sierpnia 2006 r. elektronicznego obiegu dokumentów. W celu ujednolicenia wymiany faktur elektronicznych, Instytut Logistyki i Magazynowania, Unizeto Technologies, Polska Wytwórnia Papierów WartoÊciowych oraz Krajowa Izba Rozliczeniowa opracowa y standardowy wzorzec faktury elektronicznej dostosowany do wymagaƒ i warunków polskich, oparty na standardzie EDI-XML GS1. Zapad a decyzja o likwidacji Centrum Certyfikacji Signet. W zwiàzku z tym w dniu 30 czerwca TP Internet Sp. z o.o. zosta- a wykreêlona z rejestru podmiotów Êwiadczàcych kwalifikowane us ugi certyfikacyjne prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. W dniu 21 lipca Sejm przyjà nowelizacj ustawy o podpisie elektronicznym, dotyczàcà przesuni cia z 16 sierpnia 2006 r. na 1 maja 2008 r. terminu wejêcia w ycie przepisów regulujàcych zasady sk adania podaƒ i wniosków oraz wykonywanie innych czynnoêci w postaci elektronicznej przez odbiorców us ug certyfikacyjnych marca Entrust Technologies Inc (USA), og osi, e jego spó ka zale na Entrust.net, jest pierwszym na Êwiecie urz dem certyfikacji (CA), która otrzyma a certyfikat WebTrust b dàcy potwierdzeniem zgodnoêci CA z mi dzynarodowymi standardami w zakresie prowadzenia dzia alnoêci zwiàzanej z bezpieczeƒstwem informacji. Uchwalenie ustawy o podpisie elektronicznym w Belgii, Bu garii, Grecji, Norwegii, Polsce, Rumunii, Szwecji, Islandii i na W grzech. W Niemczech dostosowano ustaw o podpisie elektronicznym do wymagaƒ Dyrektywy Europejskiej. elektronicznym w Argentynie, Brazylii i w Izraelu Podpisanie przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej ustawy o podpisie elektronicznym w dniu 10 stycznia 2002 r. elektronicznym w Chorwacji, S owacji, na Malcie oraz Bia orusi; we W oszech dostosowanie ustawy o podpisie elektronicznym do wymagaƒ Dyrektywy Europejskiej. 19 listopada po raz pierwszy pi ç europejskich CA otrzymuje piecz ç WebTrust, wêród nich sà: ACE Hiszpania, GlobalSign Belgia i Unizeto (CERTUM) Polska elektronicznym w Finlandii, Holandii i na otwie. W Portugalii i Hiszpanii nastàpi o dostosowanie ustaw o podpisie elektronicznym do wymagaƒ Dyrektywy Europejskiej. Ustawy o podpisie elektronicznym w Kazachstanie i na Ukrainie.

10 Âwiat Polska 2004 elektronicznym na Cyprze, w Szwajcarii, Mo dawii i Turcji. Uchwalenie ustawy o podpisie elektronicznym w Chinach. Parlament Europejski i Rada przyj y w dniu 11 listopada 2006 r. Dyrektyw nr 2006/123/WE, tzw. dyrektyw us ugowà, która ma znieêç bariery w transgranicznym Êwiadczeniu us ug w UE, w tym us ug elektronicznych z zastosowaniem podpisu elektronicznego, uznawanego we wszystkich krajach Unii. Przepisy dyrektywy zacznà obowiàzywaç od poczàtku 2010 roku Rozpocz te zosta y projekty paƒstwowych platform elektronicznych do umo liwienia obywatelom i przedsi biorcom dost pu do us ug administracji publicznej, w tym rejestrów i repozytoriów, archiwów elektronicznych czy te e-p atnoêci oraz platform aukcyjnych z zastosowaniem podpisu elektronicznego: w Polsce epuap (Elektroniczna Platforma Us ug Administracji Publicznej), a w Rosji OGIC (Ogólnorosyjskie Paƒstwowe Centrum Informacyjne). CA/Browser Forum, skupiajàce producentów oprogramowania i podmioty Êwiadczàce us ugi certyfikacyjne, opracowa o i opublikowa o nowy standard przemys owy certyfikatów o podwy szonej wiarygodnoêci EV (Extended Validation Certificate) technologi antyphishingowà do zabezpieczania klientów online. W ramach tego standardu wydawane sà m.in. certyfikaty EV SSL/TLS na serwery WWW. Cz onkiem tego Forum jest Unizeto Technologies Od 31 grudnia 2002 r. do 5 stycznia 2007 r. zosta o wpisanych w NCCert do rejestru kwalifikowanych us ug zwiàzanych z podpisem elektronicznym àcznie 7 us ug Unizeto Technologies Êwiadczonych przez CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji: 1.wydawanie kwalifikowanych certyfikatów, 2. znakowanie czasem, 3. weryfikowanie statusu certyfikatów w trybie on-line, 4. walidacja danych, 5. poêwiadczenie odbioru i przd o enia, 6. poêwiadczenie depozytowe, 7. poêwiadczenie rejestrowe i repozytoryjne. W dniu r., Unizeto Technologies podpisa a kontrakt z GlobalSign NV. W ramach podpisanej umowy CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji rozpocz o Êwiadczenie dedykowanej us ugi znakowania czasem (TS Time Stamping), zgodnie ze standardem WebTrust. Dedykowany dla klientów Centrum Certyfikacji GlobalSign TS Service Êwiadczony jest pod markà zamawiajàcego, co oznacza, e Êcie ka certyfikacji prowadzi do certyfikatu wystawcy (root) podpisanego przez GlobalSign. Od czerwca rozpocz a si budowa Elektronicznej Platformy Us ug Administracji Publicznej (epuap), która ma umo liwiç poprzez portal MSWiA wszystkim obywatelom i przedsi biorcom z wykorzystaniem podpisu elektronicznego elektroniczny dost p do us ug publicznych, w tym rejestrów i repozytoriów oraz e-p atnoêci. Od 1 stycznia 2008 r. ruszy system e-deklaracje Ministerstwa Finansów umo liwiajàcy sk adanie deklaracji podatkowych drogà elektronicznà przez ka dego podatnika i p atnika, który ma certyfikat kwalifikowany i zg osi na formularzu zawiadomienia ZAW-E1 do Urz du Skarbowego zamiar sk adania deklaracji w tej formie. Od 1 stycznia Unizeto Technologies Êwiadczy kwalifikowane us ugi certyfikacyjne dla litewskiego ZUS. W ramach podpisanej dwuletniej umowy CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji dostarcza certyfikaty Trusted SSL i Code Signing zgodne ze standardem WebTrust oraz Êwiadczy kwalifikowanà us ug znakowania czasem (QTS - Qualified Time Stamping). Od kwietnia CERTUM Powszechne Certum Certyfikacji, dzia ajàc jako e-notarius Urzàd Walidacji, udost pni o kwalifikowanà us ug e-notarius umo liwiajàcà wiarygodne sprawdzenie poprawnoêci podpisu

11 Polska Âwiat 2009 elektronicznego i weryfikacj statusu certyfikatu klucza publicznego dostarczajàc u ytkownikowi zaêwiadczenie z przeprowadzonej weryfikacji. Us uga jest przeznaczona dla u ytkowników podpisu elektronicznego chcàcych zautomatyzowaç proces sprawdzenia (walidacji) dokumentów elektronicznych, weryfikowanych za pomocà ró nych certyfikatów i zapisanych w ró nych formatach. W dniu 31 maja 2008 r. spó ka Unizeto Technologies, jako pierwsza w Polsce, uruchomi a sprzeda zestawów do sk adania bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy u yciu wa nego certyfikatu kwalifikowanego, poprzez sklep internetowy CERTUM. Zaletà nowo otwartego kana u sprzeda y by o znaczne u atwienie procesu pozyskania certyfikatu kwalifikowanego przez Klientów. We wrzeêniu 2008 roku Unizeto Technologies dostarcza rozwiàzania podpisu elektronicznego dla Mo dawii. Szybko roênie liczba u ytkowników podpisu elektronicznego w po owie grudnia 2008 r. àczna liczba wydanych w Polsce, przez 3 akredytowane centra certyfikacji, aktywnych certyfikatów kwalifikowanych przekroczy a prawie 200 tysi cy! Efektem prac nad zapowiadanà nowelizacjà ustawy o podpisie elektronicznym jest projekt zupe nie nowej ustawy o podpisach elektronicznych, wprowadzajàcej m.in. zaawansowany podpis elektroniczny zgodny z Dyrektywà UE, ale i budzàcy du- e kontrowersje tzw. podpis urz dowy zaproponowany przez MSWiA, a popierany przez Êrodowisko zwiàzane z Polskim Towarzystwem Informatycznym. Nowa ustawa o podpisach elektronicznych kiedy b dzie i jaka b dzie oraz co czeka rynek i instytucj podpisu elektronicznego w Polsce w kolejnej dekadzie? 30 maja spó ka Entrust z USA, jako pierwsze CA na Êwiecie spe ni a warunki standardu przemys owego dla certyfikatów o podwy szonej wiarygodnoêci i otrzyma a piecz ç WebTrust Extended Validation paêdziernika NIST (National Institute of Standards and Technology) zakoƒczy przyjmowanie zg oszeƒ do konkursu na nowà funkcj skrótu SHA-3. KoniecznoÊç opracowania nowych funkcji skrótu jest wynikiem pojawienia si nowych zaawansowanych technik ataków na obecnie stosowane funkcje skrótu SHA-1 i 2. Lista kandydatów na nowà funkcj skrótu zostanie przedstawiona w drugim kwartale 2009 roku podczas First Hash Function Candidate Conference, a konkurs rozstrzygni ty b dzie w 2012 r. 28 listopada Komisja Europejska (KE) opublikowa a oficjalny dokument pt. Action Plan on e-signatures and e-identification to facilitate the provision of crossborder public services in the Single Market. Plan dzia aƒ KE przewiduje tylko 3 rodzaje podpisów: zwyk y podpis elektroniczny (simple) dla identyfikacji osób i uwierzytelniania danych, zaawansowany podpis elektroniczny oraz kwalifikowany podpis elektroniczny. W celu zapewnienia interoperacyjnoêci, zw aszcza w wyminie transgranicznej, KE zak ada stosowanie tylko podpisów, które mo na weryfikowaç za pomocà certyfikatu kwalifikowanego, tj. kwalifikowanego (QES) oraz zaawansowanego (AES).

12 Dziennik Rzeczpospolita, 4 lutego 1999 r. - opublikowano informacj umo liwiajàcà dodatkowà (poza Internetem) weryfikacj pierwszego klucza publicznego Centrum Certyfikacji. Warszawa, 16 grudnia 2002 r. dokument z uroczystoêci wygenerowania pary kluczy Ministra Gospodarki. Poznaƒ, kwiecieƒ 2002 r. - Mi dzynarodowe Targi Poznaƒskie Infosystem Z oty medal dla PKI CERTUM modu owego systemu Infrostruktury Klucza Publicznego autorstwa Unizeto Technologies. Grudzieƒ, 2008 Strona internetowa Narodowego Centrum Certyfikacji (www.nccert.pl) Rejestr podmiotów kwalifikowanych wraz z wykazem Êwiadczonych us ug.

13

14

30 lat PODPISU ELEKTRONICZNEGO 1998-2008 Dziesi ç lat istnienia CERTUM

30 lat PODPISU ELEKTRONICZNEGO 1998-2008 Dziesi ç lat istnienia CERTUM 30 lat PODPISU ELEKTRONICZNEGO www.certum.pl Certyfikat Systemu Zarzàdzania JakoÊcià zgodny z normà PN-EN ISO 9001:2001 Certyfikat Systemu JakoÊci zgodny z normà AQAP 2110:2003 Certyfikat zgodnoêci Systemu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 wrzeênia 2006 r. Nr 168

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 wrzeênia 2006 r. Nr 168 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 wrzeênia 2006 r. Nr 168 TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 1196 Ministra Finansów z dnia 11 wrzeênia 2006 r. w sprawie trybu sk adania oraz struktury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 168 8705 Poz. 1197 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 wrzeênia 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr 168 8705 Poz. 1197 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 wrzeênia 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 168 8705 Poz. 1197 1197 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 wrzeênia 2006 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji, sposobu ich przesy ania oraz rodzajów podpisu elektronicznego,

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 54 4805 Poz. 443 443 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzajàcych spe nienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej oraz firma 4proweb.net Producent oprogramowanie Elektronicznych Dzienników

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian. Cezary Przygodzki, Ernst & Young

Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian. Cezary Przygodzki, Ernst & Young Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian Cezary Przygodzki, Ernst & Young Poruszane zagadnienia Obecne przepisy o e-fakturach w kontekście e-podpisu Regulacje krajowe Regulacje UE

Bardziej szczegółowo

Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych

Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov. 1 z 5 2015-10-22 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.pl/ Warszawa: Wykonanie usługi modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

UZP: 05.06.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

UZP: 05.06.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Numer ogłoszenia: 124729-2012 data zamieszczenia na stronie biuletynu UZP: 05.06.2012 r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Usługa Powszechna Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Konferencja PIIT: Przyszłość Usługi Powszechnej i mobilnego Internetu w technologiach UMTS/LTE 9 czerwca 2010 roku, Hotel Mercure

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbspolnoc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbspolnoc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbspolnoc.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie konserwacji dźwigów osobowych oraz platform

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

Informacja dla podatników opodatkowanych w formie Karty Podatkowej:

Informacja dla podatników opodatkowanych w formie Karty Podatkowej: Informacja dla podatników opodatkowanych w formie Karty Podatkowej: w przypadku karty podatkowej przedsiębiorca ma do wyboru zawieszenie działalności gospodarczej lub zgłoszenie przerwy w prowadzeniu działalności.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE Prowadzący: mgr Arkadiusz Kozak Biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie teleinformatyki Bezpieczeństwo informacyjne i cybernetyczne bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 57 4994 Poz. 469 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 7 kwietnia 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 57 4994 Poz. 469 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 7 kwietnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 57 4994 Poz. 469 Na podstawie art. 3b 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1. W rozporzàdzeniu

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektów w kluczowych

Znaczenie projektów w kluczowych Znaczenie projektów w kluczowych 7 op PO Innowacyjna Gospodarka Budowa i rozwój j spo ecze ecze stwa informacyjnego dla ma ej i redniej przedsi biorczo biorczo cici Agnieszka Suska-Bu awa Departament Informatyzacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 7 maja 2007 r. Nr 79

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 7 maja 2007 r. Nr 79 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2007 r. Nr 79 TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 533 Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie deklaracji na podatek od Êrodków transportowych

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 lipca 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec 1 Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl Kraków: Usługi hotelowe związane z realizacją projektu ULICA 26 Street Art - XXVI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Dostawa 38 modułów do przełączników Cisco oraz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 20 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

ZETO Koszalin Sp. z o.o.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. Izabela Wrzeszcz Dział Nowych Usług ZETO Koszalin Sp. z o.o. Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Firma powstała w 1967 roku Największa firma informatyczna w regionie PomorzaŚrodkowego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 Wstępnie Wypełnione Zeznanie Podatkowe (PFR) PIT-37 i (PFR) PIT-38 Usługa Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) PIT-37

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ur.edu.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ur.edu.pl/ ZP/NIPR/17/2015 Rzeszów, 31.08.2015 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ur.edu.pl/ Rzeszów: Organizacja specjalistycznych szkoleń

Bardziej szczegółowo

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce MAJ 213 Islandia Irlandia Holandia Dania Hiszpania Luksemburg Portugalia USA Wielka Brytania Szwecja Francja Belgia Grecja Włochy Szwajcaria Niemcy Norwegia Finlandia Cypr Japonia Republika Czeska Słowenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/ Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/ Jaroszowiec: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów. Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r.

Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów. Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r. Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r. Od dnia 1 grudnia 2008 r. obowiązuj zują przepisy ustawy o podatku od towarów w i usług ug art. 33a

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.14.2-15 Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Kampinos Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 3. Na wniosek pracownika pracodawca mo e wyraziç zgod na przejazd w podró y samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nieb dàcym w asnoêcià pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.men.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.men.gov. Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.men.gov.pl (zakładka BIP) Warszawa: Usługa wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl 1 z 5 2015-11-10 08:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa i wdrożenie oprogramowania wspomagającego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Powstańców 17, 40-

I. 1) NAZWA I ADRES: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Powstańców 17, 40- Katowice: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu metodyki zarządzania projektami PRINCE2 w ramach projektu Firma z energią Numer ogłoszenia: 70193-2012; data zamieszczenia: 27.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 14 lutego 2003 r. Nr 8

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 14 lutego 2003 r. Nr 8 MONITOR POLSKI DZIENNIK URZ DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lutego 2003 r. Nr 8 TREÂå: Poz.: UMOWY MI DZYNARODOWE: 119 Umowa mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Hongkongu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. epuap

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. epuap epuap Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - relacje z regionalnymi i lokalnymi systemami administracji publicznej Michał Bukowski Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

System wymiany informacji Wyzwania związane z obsługą klienta masowego. Michał Słoniewicz Departament Jakości Danych

System wymiany informacji Wyzwania związane z obsługą klienta masowego. Michał Słoniewicz Departament Jakości Danych System wymiany informacji Wyzwania związane z obsługą klienta masowego Michał Słoniewicz Departament Jakości Danych Warszawa, 19 kwietnia 2010 Kto korzysta z naszych produktów i usług? BANKI ORAZ SKOK-i,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r.

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 4. Oprogramowanie, dla którego cofni to Êwiadectwo zgodnoêci, o którym mowa w ust. 3 oraz w 22 ust. 2, jak równie oprogramowanie, dla którego odmówiono wydania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi Certyfikat SSL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia Usługi Certyfikat SSL ( zwanej dalej : Usługa Certyfikat SSL) przez Az.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki,

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, 785 UMOWA mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, sporzàdzona w Gdyni dnia 30 czerwca 2005 r. Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinet

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl Warszawa: Archiwizacja dokumentacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/, coi.ssdip.bip.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/, coi.ssdip.bip.gov. 1 z 5 2015-09-09 16:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/, coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Organizacja dwudniowej konferencji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PŁATNIK WERSJA 10.01.001 rozszerzenie wymiany danych z ZUS

PROGRAM PŁATNIK WERSJA 10.01.001 rozszerzenie wymiany danych z ZUS Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: PROGRAM PŁATNIK WERSJA 10.01.001 rozszerzenie wymiany danych z ZUS warsztaty komputerowe EKSPERT: Dorota Gąsior Cel

Bardziej szczegółowo

e-deklaracje VAT, PIT, CIT, PCC

e-deklaracje VAT, PIT, CIT, PCC e-deklaracje VAT, PIT, CIT, PCC e-deklaracje Do składania deklaracji drogą elektroniczną wymagany jest: podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpis elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:193543-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Prawo i praktyka kancelaryjno-archiwalna w podmiotach publicznych

Prawo i praktyka kancelaryjno-archiwalna w podmiotach publicznych Krakowskie Centrum Edukacji Archiwalnej www.archiwa.org.pl biuro@archiwa.org.pl Prawo i praktyka kancelaryjno-archiwalna w podmiotach publicznych A. Prawo kancelaryjno-archiwalne w podmiotach publicznych:

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Usługi publiczne w Internecie

Usługi publiczne w Internecie Usługi publiczne w Internecie Dagmara Niemczyk Syców, 6 maja 2010 roku Zadaniem podmiotu publicznego jest świadczenie usług dla swoich klientów, w tym również usług elektronicznych. Każdy obywatel ma prawo

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny. ale nie od strony X.509 schematu dla certyfikatów kluczy publicznych służącego do budowania hierarchicznej struktury PKI

Podpis elektroniczny. ale nie od strony X.509 schematu dla certyfikatów kluczy publicznych służącego do budowania hierarchicznej struktury PKI Podpis elektroniczny ale nie od strony X.509 schematu dla certyfikatów kluczy publicznych służącego do budowania hierarchicznej struktury PKI Podpis elektroniczny Podpis elektroniczny - to narzędzie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych Dziennik Ustaw Nr 78 4725 Poz. 734 i 735 4. Wymagania, jakim powinno odpowiadaç gospodarowanie numeracjà AUS: 1) numery AUS przydziela si operatorowi stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej lub innej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl Warszawa: Dostawa materiałów promocyjnych - bidonów Numer ogłoszenia: 108724-2016;

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Trade Finance produkty, rozwiązania

Trade Finance produkty, rozwiązania Trade Finance produkty, rozwiązania Spis treści: Grupo Santander nowy właściciel Banku Zachodniego WBK International Desk grupy Santander na świecie Santander Trade Portal szansa rozwoju dla Klientów BZ

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-06-15 13:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: usługi szkoleniowe w zakresie Pracownik odnowy

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 13 paêdziernika 2005 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 13 paêdziernika 2005 r. 1770 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 13 paêdziernika 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzàcych agencje zatrudnienia oraz informacji sk adanych przez agencje zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o. Kraków, 09.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup 2 aplikacji Web to Print oraz Print od Demand w ramach działania 2.1 schemat B Wspólne przedsięwziecia

Bardziej szczegółowo