Opis Dokumentacji technicznej platformy ELA-enT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis Dokumentacji technicznej platformy ELA-enT"

Transkrypt

1 Doc. dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz - kierownik Projektu Opis Dokumentacji technicznej platformy ELA-enT zrealizowanej w ramach projektu rozwojowego MNiSzW nr R Instytut Podstaw Informatyki PAN Warszawa, Kwiecień 2010

2 Spis treści 1 E-dokumenty - aspekty prawne i technologiczne Wprowadzenie Definicje pojęć i podstawa prawna Istniejące rozwiązania technologiczne System faktur elektronicznych ebform Standart faktur elektronicznych GS1 pl Standard dokumentów elektronicznych PEMI Elektroniczne faktury w Europie czyli e-invoicing Podsumowanie Opis platformy ELA-enT Ogólna idea platformy Użycie platformy ELA-enT Protokoły do aranżacji usług Słownik - EntishDictionary Koncepcja Słownika Struktury Słownika Przykład użycia Słownika Podsumowanie słownika Opis implementacji platformy ELA-enT Architektura systemu Implementacja komponentów systemu Serwer Agentów Rejestr usług - InfoService Menadżer zadań - TaskManager Słownik - EntishDictionary Serwery usług Literatura Spis Przykładów 90 1

3 2 Spis treści Spis rysunków 91 A Załączniki 95 A.1 Schematy XSD A.1.1 Schemat definitions.xsd A.1.2 Schemat category.xsd A.1.3 Schemat basetypes.xsd A.2 Przykładowe dokumenty w różnych standardach dla e- dokumentów A.2.1 fragment dokumentu w formacie ebform A.2.2 przykładowy dokument w formacie GS1 EDI XML 108 A.2.3 przykładowy dokument w standardzie PEMI A.3 Przykładowe dokumenty XML w systemie ELA-enT A.3.1 Dokument umowy nauczyciela korepetytora A.3.2 Dokument rachunku nauczyciela korepetytora A.3.3 Arkusz do przetwarzania listy usług A.4 Arkusze stylów XSLT A.4.1 Arkusz do przetwarzania opisów usług A.4.2 Arkusz do przetwarzania opisów funkcji A.4.3 Arkusz do przetwarzania opisów typów dokumentów128 A.4.4 Arkusz do przetwarzania opisów typów pośrednich 131 A.4.5 Arkusz do przetwarzania opisów atrybutów A.4.6 Arkusz do przetwarzania listy kategorii A.4.7 Arkusz do przetwarzania opisów kategorii A.4.8 Arkusz do przetwarzania opisów formularzy A.4.9 Arkusz do przetwarzania opisów błędów

4 Rozdział 1 E-dokumenty - aspekty prawne i technologiczne 1.1 Wprowadzenie Elektroniczne i zdalne przetwarzanie różnego rodzaju danych stało się już codziennością. Efektywne wykorzystanie możliwości, jakie ono daje jest zadaniem, z którym muszą się zmierzyć zarówno firmy komercyjne jak też urzędy państwowe. Każdy niemal członek dzisiejszego społeczeństwa zdaje sobie sprawę z tego, że coraz więcej różnych informacji jest obecnie publikowanych i przesyłanych za pośrednictwem Internetu. Bardzo dynamicznie rozwija się handel a także usługi świadczone drogą internetową. Podejmowane są też próby (również w Polsce) utworzenia tzw. e-administracji. Świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się jednak z problemem wiarygodności e-dokumentów oraz ich ważności w obliczu prawa. Chodzi o to, aby dokument elektroniczny powodował skutki prawne identyczne do skutków jego papierowego odpowiednika opatrzonego podpisem i pieczęcią. E-dokument jest czymś innym niż dokument papierowy. Dlatego, aby mógł być on używany, należy koniecznie dostosować przepisy prawa do wciąż rozwijających się nowoczesnych technologii informatycznych. Tworząc ustawy i przepisy prawne należy, więc najpierw zdefiniować pojęcia e-podpisu i e-dokumentu. Następnie trzeba określić to, jakie kryteria musi spełniać dokument elektroniczny, aby jego skuteczność prawna była równoważna skuteczności jego papierowego odpowiednika. W tym rozdziale postaramy się wyjaśnić, jaki jest w Polsce obecny stan prac ustawodawczych i technologicznych nad rozwiązaniem tego problemu. W rozdziale została przedstawiona nasza własna propozycja formatu skutecznych prawnie dokumentów elektronicznych, która została wykorzystana w platformie ELA-enT. 1.2 Definicje pojęć i podstawa prawna Moc prawna dokumentów elektronicznych w Polsce jest regulowana przez trzy ustawy, z których najważniejszą jest USTAWA (10) z dnia 3

5 4 Rozdział 1. E-dokumenty - aspekty prawne i technologiczne 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. W Artykule 5 tej ustawy znajdują się następujące zapisy: 1. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu wywołuje skutki prawne określone ustawą, jeżeli został złożony w okresie ważności tego certyfikatu. Bezpieczny podpis elektroniczny złożony w okresie zawieszenia kwalifikowanego certyfikatu wykorzystywanego do jego weryfikacji wywołuje skutki prawne z chwilą uchylenia tego zawieszenia. 2. Dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Aby wyjaśnić powyższe zapisy musimy zdefiniować takie pojęcia jak: Bezpieczny podpis elektroniczny oraz certyfikat kwalifikowany. art. 3 ustęp 2 ustawy o podpisie elektronicznym mówi, że Bezpieczny podpis elektroniczny jest to podpis elektroniczny, który posiada trzy następujące cechy: 1. jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej podpis, 2. sporządzany jest przy pomocy bespiecznych urządzeń podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis i służących do składania takiego podpisu, 3. jest w ten sposób powiązany z danymi, do których został dołączony, że wszelkie zmiany tych danych są rozpoznawalne. Samo pojęcie podpisu elektronicznego jest definiowane w art. 3 ustęp 1 tej ustawy. Zgodnie z nim podpisem elektronicznym są dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub, z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. W powyższej definicji pojawia się termin bezpiecznego urządzenia służącego do składania podpisu elektronicznego. Jest ono zdefiniowane w ust. 6 i 7. art. 3 oraz w ust. 1 art 18 ustawy o podpisie elektronicznym. Według tych definicji bezpieczne urządzenie służące do składania podpisu elektronicznego jest to sprzęt i oprogramowanie skonfigurowane w sposób umożliwiający złożenie podpisu lub poświadczenia elektronicznego przy wykorzystaniu danych służących do składania podpisu lub poświadczenia elektronicznego, które powinno spełniać następujące wymagania:

6 1.2. Definicje pojęć i podstawa prawna 5 1. uniemożliwiać pozyskiwanie danych służących do składania podpisu lub poświadczenia elektronicznego, 2. nie zmieniać danych, które mają zostać podpisane lub poświadczone elektronicznie, oraz umożliwiać przedstawienie tych danych osobie składającej podpis elektroniczny przed chwilą jego złożenia, 3. gwarantować, że złożenie podpisu będzie poprzedzone wyraźnym ostrzeżeniem, że kontynuacja operacji będzie równoznaczna ze złożeniem podpisu elektronicznego, 4. zapewniać łatwe rozpoznawanie istotnych dla bezpieczeństwa zmian w urządzeniu do składania podpisu lub poświadczenia elektronicznego. Do pełnego wyjaśnienia definicji skutków prawnych podpisu elektronicznego 1 brakuje nam jeszcze wyjaśnienia pojęcia kwalifikowanego certyfikatu. Możemy je odnaleźć w art. 3 ustęp 10 i 11 ustawy. Według nich kwalifikowany certyfikat jest to elektroniczne zaświadczenie wydane przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, za pomocą, którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej osoby. W powyższej definicji pojawia się pojęcie kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne. Zostało ono wyjaśnione w art. 3 ust. 13, 14 i 15. Według tych definicji podmiot świadczący usługi certyfikacyjne jest to przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy Prawo działalności gospodarczej (11) lub Narodowy Bank Polski albo organ władzy publicznej, wpisany do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, świadczący, co najmniej jedną z następujących usług: wydawanie certyfikatów, znakowanie czasem, inne usługi związane z podpisem elektronicznym, Podsumowując możemy, więc powiedzieć, że według ustawy o podpisie elektronicznym podpis elektroniczny spełniający wymagania bezpieczeństwa, tzn. utworzony przy pomocy bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu, z użyciem kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny podpisowi odręcznemu. Ponadto, każdy dokument elektroniczny opatrzony takim podpisem ma moc prawną.

7 6 Rozdział 1. E-dokumenty - aspekty prawne i technologiczne Pojawia się jednak pytanie: Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i wiarygodność podpisu elektronicznego, a więc za ważność dokumentu elektronicznego podpisanego w ten sposób? Art. 6 ust 3 Ustawy o podpisie elektronicznym mówi, że Nie można powoływać się, że podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu nie został złożony za pomocą bezpiecznych urządzeń i danych, podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny. Zapis ten oznacza, że złożenie podpisu jest dla podpisującego wiążące nawet, jeśli złożono go bez bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego. Oznacza to zatem odpowiedzialność osoby składającej podpis za jego ważność. Jest to jedna z kwestii, która w tej ustawie ma być poddana nowelizacji. W dalszych swoich artykułach ustawa o podpisie elektronicznym określa także to, jakie podmioty mogą świadczyć usługi certyfikacyjne oraz jakie są zasady nadzoru nad tymi podmiotami. Dokumentem regulującym użycie e-podpisu w Unii Europejskiej jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 grudnia 1999 roku (25) w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych. Głównym celem jej wprowadzenia było ułatwienie stosowania e- Podpisu oraz uznanie go w świetle prawa. Dyrektywa definiuje podpis elektroniczny jako:... dane w formie elektronicznej dodane do innych danych elektronicznych lub logicznie z nimi powiązane i służące jako metoda uwierzytelnienia. Bardziej szczegółowe informacje na temat prób rozwiązania kwestii ważności dokumentów elektronicznych w Unii Europejskiej zostały przedstawione w rozdziale Aby mówić o ważności oraz skuteczności prawnej dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym powinniśmy zdefiniować pojęcie samego dokumentu elektronicznego. Według art. 3 ustawy (13) z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - dokument elektroniczny to stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych. Kodeks karny w art. 115 definiuje dokument następująco: dokumentem jest każdy przedmiot lub zapis na komputerowym nośniku informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. Kolejną definicję dokumentu elektronicznego podaje polska norma ISO dotycząca opisu bibliograficznego dokumentów elektronicznych (16). Definiuje ona dokument elektroniczny w sposób następujący: Dokument elektroniczny to dokument, w którym informacja jest zapisana w sposób czytelny dla komputera.

8 1.2. Definicje pojęć i podstawa prawna 7 W decyzji Komisji Unii Europejskiej 2004/563/WE2 (26) można odnaleźć jeszcze inną definicję dokumentu elektronicznego. Według niej dokument elektroniczny to zbiór danych wprowadzonych lub przechowywanych na dowolnym nośniku przez system informatyczny lub podobny układ, które mogą być odczytane lub wyświetlone przez osobę lub przez tego rodzaju system lub układ, a także wszelkiego rodzaju prezentacja i wszelkiego rodzaju przedstawienie tych danych w formie drukowanej lub innej. Wszystkie przytoczone wyżej definicje dokumentu elektronicznego są bardzo nie jasne a każda zwraca uwagę na nieco inny aspekt tego pojęcia. Podsumowując można powiedzieć, że według nich, dokumentem elektronicznym mógł by być dowolny plik zapisany na dowolnym nośniku cyfrowym. Definicje te nie mówią nic na temat formy dokumentu elektronicznego, technologii jego sporządzania, przechowywania czy przesyłania. Ważność dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym jest również określona w przepisach kodeksu cywilnego. art. 78 paragraf 2 tego kodeksu mówi, że oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem w formie pisemnej. Oznacza to, że dokument elektroniczny (np. umowa) opatrzony bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym ma moc prawną równoważną podpisanemu dokumentowi papierowemu. Kodeks cywilny określa jednak również sytuacje, w których Bezpieczny podpis elektroniczny nie zastępuje całkowicie podpisu własnoręcznego. Ma to miejsce wtedy, gdy do podpisania dokumentu ustawa wymaga zastosowania wyłącznie podpisu własnoręcznego np. przy sporządzaniu testamentu własnoręcznego (art k.c.) lub używaniu dokumentu z podpisem notarialnie uwierzytelnionym. Dokładniejsze regulacje, co do formatu dokumentów elektronicznych są określone w ustawie (13) z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dotyczą one tworzenia, publikowania i przesyłania dokumentów elektronicznych takich jak: podania, wnioski czy odpowiedzi urzędowe, które ma być realizowane w administracji publicznej. Szczegółowe wskazania, co do formatu i sposobu użycia dokumentów elektronicznych w administracji publicznej znajdują się w kilku rozporządzeniach do tej ustawy. Pierwszym z nich jest (8) Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla systemów informatycznych w administracji. W załączniku nr 2 część B do tego rozporządzenia znajdują się następujące zalecenia: System informatyczny urzędu powinien przetwarzać dokumenty

9 8 Rozdział 1. E-dokumenty - aspekty prawne i technologiczne elektroniczne tylko w formacie XML. Do określenia struktury takiego dokumentu powinno się używać XSD, natomiast jego wygląd powinien być wytworzony przy pomocy XSLT. System informatyczny urzędu powinien obsługiwać kwalifikowany podpis elektroniczny w formacie XAdES (ETSI TS lub nowszym). System informatyczny urzędu powinien umożliwiać obsługę podpisu elektronicznego niezależnie od tego, w jakim centrum certyfikacyjnym został wydany certyfikat kwalifikowany. Również nowsze rozporządzenie (12) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej paragraf 2 pkt 6 mówi, że jedynym dopuszczalnym formatem do edycji i przetwarzania dokumentów elektronicznych w administracji jest XML. Zgodnie z tym rozporządzeniem system teleinformatyczny wykorzystywany przez Urząd może stosować inne formaty takie jak pdf czy doc jedynie do wizualizacji dokumentów XML. Należy tu zauważyć, że ustawa o informatyzacji oraz wymienione rozporządzenia obowiązują tylko tych, którzy będą chcieli wdrażać systemy obiegu dokumentów elektronicznych w administracji publicznej. Nie dotyczą one przedsiębiorstw komercyjnych. Wszystkie przedsiębiorstwa oraz instytucje, które świadczą usługi drogą elektroniczną obowiązuje, oprócz ustawy o podpisie elektronicznym, ustawa (9) z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Nie mówi ona nic na temat formatu dokumentów elektronicznych ale określa to, jakie obowiązkowe informacje powinien przedstawić usługodawca, i jakie dane usługobiorcy może on przetwarzać w formie elektronicznej. Art. 5. ust. 1 i 2 tej ustawy mówi, że: Usługodawca jest zobowiązany podać, w sposób wyraźny, jednoznaczny i bezpośrednio dostępny poprzez system teleinformatyczny, którym posługuje się usługobiorca, następujące informacje podstawowe: 1. swoje adresy elektroniczne, 2. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres lub też nazwę firmy oraz jej siedzibę i adres. 3. jeżeli usługodawcą jest przedsiębiorca, - również informacje dotyczące właściwego zezwolenia i organu zezwalającego na jego działalność,

10 1.2. Definicje pojęć i podstawa prawna 9 4. jeżeli prawo do wykonywania zawodu usługodawcy jest uzależnione od spełnienia innych wymagań, powinien podać również: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres pełnomocnika lub jego nazwę lub firmę oraz siedzibę i jej adres, samorząd zawodowy, do którego należy, tytuł zawodowy, którego używa, oraz państwo, w którym został on przyznany, numer w rejestrze publicznym, do którego jest wpisany wraz ze wskazaniem nazwy rejestru i organu prowadzącego ten rejestr, informacje o istnieniu właściwych dla danego zawodu zasad etyki zawodowej oraz o sposobie dostępu do tych zasad. Art. 18. ust. 1 i 2 tej ustawy mówią, że Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nim a usługobiorcą: 1. nazwisko i imiona usługobiorcy, 2. numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 3. adres zameldowania na pobyt stały, 4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3, 5. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy, 6. adresy elektroniczne usługobiorcy. 7. inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia. Wyżej wymienione uregulowania określają więc w ogólny sposób elementy, jakie powinny zawierać umowy elektroniczne zawierane pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą. W ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest również zapis odnoszący się do podpisu elektronicznego oraz ważności umów zawieranych drogą elektroniczną. Art. 7 tej ustawy mówi m. in., że usługodawca ma obowiązek: Zapewnić jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tej usługi, w szczególności

11 10 Rozdział 1. E-dokumenty - aspekty prawne i technologiczne przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Oznacza to, że usługodawca może zawrzeć z usługobiorcą umowę drogą elektroniczną, jeżeli jest ona dokumentem opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym i taka umowa będzie miała moc prawną. Ponadto, usługodawca ma obowiązek poinformowania w sposób jasny usługobiorcę o tym, że podpisuje on umowę, w chwili poprzedzającej ten fakt. Przedsiębiorców obowiązuje także ustawa (14) z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Z punktu widzenia świadczenia usług drogą elektroniczną istotne jest rozwijające tę ustawę rozporządzenie (15) ministra finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej... Paragraf 4 tego rozporządzenia mówi, że Faktury mogą być wystawiane, przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej, pod warunkiem zagwarantowania ich autentyczności, pochodzenia i integralności treści. Gwarancja taka oznacza użycie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub zastosowanie wymiany danych elektronicznych w standardzie EDI. Zatem biorąc rzecz bardziej praktycznie, w Polsce Możliwe są tylko dwa sposoby wdrażania e-faktur. Pierwszy z nich opiera się na użyciu standardu Elektronicznej wymiany dokumentów (w skrócie EDI). Dużą wadą tego rozwiązania jest fakt, że EDI Jest zamkniętą siecią dedykowaną do celu utrzymywania kontaktów między podmiotami, która umożliwia bezpieczny obieg dokumentów i danych. Firmy działające w tym systemie wymieniają między sobą dane za pomocą standardowych i uzgodnionych komunikatów. Aby firma mogła skorzystać z systemu EDI musi podpisać odpowiednią umowę i stać się członkiem tej sieci. Drugi sposób na wystawianie e-faktur oparty jest na użyciu dowolnego formatu XML i zastosowaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego. Firma, która zamierza wystawiać e-faktury musi uzyskać certyfikat kwalifikowany oraz odpowiedni sprzęt do składania podpisów elektronicznych. Certyfikat taki może zakupić od jednego z centrów certyfikacyjnych, które zostały wyznaczone przez ministra gospodarki. Obecnie istnieją w Polsce następujące centra certyfikacyjne: Narodowe Centrum Certyfikacji Zajmuje się ono wydawaniem zaświadczeń certyfikacyjnych dla innych centrów certyfikacyjnych i prowadzeniem ich rejestru. PCC Certum - Powszechne Centrum Certyfikacji UNIZETO sp. z. O O Ośrodek Certyfikacji Polcert

12 1.2. Definicje pojęć i podstawa prawna 11 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A Centróm certyfikacyjne Sigilum Krajowa izba Rozliczeniowa Uzyskanie certyfikatu wiąże się jednak z jednorazowym wydatkiem od 300 do 500 PLN i coroczną opłatą abonamentową w wysokości ok. 200 PLN. Oprócz certyfikatu i sprzętu firma musi posiadać oprogramowanie do wystawiania elektronicznych faktur. W tym rozwiązaniu indywidualny odbiorca faktur potrzebuje jedynie darmowego programu, który potwierdzi autentyczność elektronicznego podpisu i integralność dokumentu faktury. Od 1 maja 2004 r. zgodnie z przepisami unii Europejskiej zniesiony został obowiązek podpisywania faktur. E-podpis służy, w wypadku faktury elektronicznej, do potwierdzenia autentyczności wystawcy faktury, oraz do weryfikacji jej niezmienności co według przepisów musi być spełnione. Decydując się na wystawianie e-faktur firma musi być przygotowana również na ich przechowywanie. Przepisy wyraźnie mówią o tym, że elektroniczne faktury nie mogą być archiwizowane w wersjach papierowych. Od momentu wystawienia wszystkie faktury (również te elektroniczne) powinny być przechowywane przez okres od 5 do 9 lat. Przez ten czas dokument faktury musi być przechowywany w taki sposób, aby zachował swój pierwotny format i dane. Powinien być on także dostępny dla pracowników urzędu skarbowego. Firma musi, więc zdecydować, na jakim nośniku będzie przechowywać e-faktury. Dodamy jeszcze, że od sierpnia 2008 r. firmy mogą prowadzić rozliczenia z ZUS drogą elektroniczną. Takie rozwiązanie w prawdzie już funkcjonuje, ale obecnie ZUS używa własnych procedur bezpieczeństwa i własnego certyfikatu dla podpisów elektronicznych. Od wspomnianego terminu w użyciu będzie już certyfikat kwalifikowany wydany przez jedno z centrów certyfikacyjnych. Kolejną instytucją, która wprowadza korespondencję z interesantami drogą elektroniczną są urzędy skarbowe. Podsumowując te rozważania możemy powiedzieć, że z godnie z ustawą o podpisie elektronicznym oraz przepisami kodeksu cywilnego, dokument opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym utworzonym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny pod względem prawnym podpisanemu dokumentowi papierowemu. Ponadto inne ustawy takie jak ustawa o informatyzacji, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz rozwijające je rozporządzenia nakładają dodatkowe obowiązki i zawierają zalecenia, co do formatu dokumentów elektronicznych. Zgodnie z nimi, formatem dokumentów elektronicznych obowiązującym w administracji powinien być XML. Przedsiębiorców nie obowiązuje to zalecenie, ale powinni oni zawrzeć w strukturach swoich

13 12 Rozdział 1. E-dokumenty - aspekty prawne i technologiczne dokumentów elektronicznych wskazane przez ustawę dane oraz spełnić obowiązek ich przedstawienia usługobiorcy. 1.3 Istniejące rozwiązania technologiczne W Polsce istnieje kilka systemów faktur elektronicznych. Żaden z nich nie odgrywa jednak wiodącej roli na rynku. W tym rozdziale postaramy się omówić ich najważniejsze cechy i koncepcje zgodnie, z jakimi zostały one skonstruowane. Wszystkie te rozwiązania wykorzystują XML-owy podpis elektroniczny a więc mogą być używane do tworzenia i przesyłania skutecznych prawnie dokumentów elektronicznych System faktur elektronicznych ebform Jednym z bardziej kompleksowych rozwiązań do tworzenia i przesyłania faktur elektronicznych jest ebform. Został on zaproponowany przez firmę EbStream (17). Jest to standard oparty na XML, który proponuje uniwersalną formę dla dokumentów elektronicznych (nie tylko faktur). Zostały w nim opracowane formaty dla różnych dokumentów takich jak np. faktura VAT, polecenie przelewu czy zamówienie. Formaty poszczególnych dokumentów są definiowane przez odpowiednie schematy XSD. Najważniejszą cechą ebform jest to, że plik formularza zawiera zarówno opis sposobu jego prezentacji jak też danych wpisywanych przez użytkownika. Znajduje się w nim także opis logiki i funkcjonalności formularza, który określa sposoby przetwarzania poszczególnych jego elementów. Wiarygodność formularza ebform w różnych jej aspektach jest zapewniona poprzez możliwość składania podpisów zgodnych ze specyfikacją W3C XMLdsig-core (18). Dla podpisu każdego fragmentu dokumentu można zdefiniować uprawnienia do jego wykonania poprzez określenie reguł użycia certyfikatu. Istnieje także możliwość podpisywania zasobów zewnętrznych, czyli załączników do dokumentu. Właściciel może także podpisać pusty utworzony przez siebie wzór formularza a następnie przesłać go do wypełniającej go osoby. W ten sposób zapewniona jest wiarygodność i zgodność dokumentów z ustalonymi wzorami. Oprócz tego, użytkownicy mogą podpisywać poszczególne fragmenty formularza (np. urzędnik podpisuje dane przeznaczone do wypełnienia przez urząd a interesant - dane, które sam uzupełnia.) W pliku formularza określane są relacje pomiędzy podpisami poszczególnych użytkowników a komponentami formularza oraz podpisami kontrasygnowanymi i kontrasygnującymi. W dokumencie wzoru formularza ebform zapisywane są też informacje dotyczące sposobów weryfikacji poszczególnych jego pól wraz z opisami sytuacji błędnych a także teksty podpowiedzi i pomocy przezna-

14 1.3. Istniejące rozwiązania technologiczne 13 czone dla użytkownika. Aby uniknąć wątpliwości interpretacyjnych treści pliku formularza jak i ewentualnego ataku, w strukturę dokumentów ebform wbudowano specjalny język wyrażeń, którego aplikacja używa do weryfikacji poszczególnych pól oraz obliczania niektórych ich wartości. Dzięki temu, do tych operacji nie używa się skryptów tworzonych w językach takich jak np. javascript, które nie były by odporne na ataki. Umożliwia to na przykład aktywację bądź dezaktywację komponentów formularza w zależności od potrzeb. EbForm daje możliwość wymiany dokumentów elektronicznych z innymi systemami z wykorzystaniem poczty elektronicznej w protokole SMTP lub technologii SOAP. Struktura formularza przewiduje możliwość określenia parametrów potrzebnych do zbudowania wiadomości pocztowej. Są nimi takie elementy jak: nadawca wiadomości, jej temat czy lista adresatów. Istnieje także możliwość określenia certyfikatu i klucza publicznego, jaki ma być użyty do zaszyfrowania wiadomości. W taki sam sposób możliwe jest zbudowanie treści żądania w protokole SOAP, W tym przypadku można również zdefiniować treść odpowiedzi i sposób przedstawienia wartości poszczególnych elementów struktury XML zwróconej z serwera w nowym formularzu ebform. Możliwość budowania dowolnych struktur XML stanowi ważny element zapewniający integrację ebform z innymi systemami wymiany dokumentów elektronicznych. Głównym elementem dokumentu ebform jest tag <ebform>. Zawiera on takie pod-elementy jak <international>, <language> oraz dowolną liczbę tagów<page>. Pierwsze dwa określają język dokumentu oraz zawierają informacje o kraju, w jakim został stworzony formularz. Tagi <page> są odpowiednikami kolejnych stron dokumentu papierowego. Każdy z nich może zawierać kilka zagnieżdżonych w sobie elementów <group>. Dla każdej takiej grupy, przy pomocy odpowiednich atrybutów określa się jej współrzędne, rozmiar, rodzaj użytej czcionki oraz kolor, w jakim ma być ona wyświetlona. Wewnątrz grup umieszcza się elementy <items>, w których znajdują się teksty pól formularza, etykiety, przyciski, a także instrukcje potrzebne do ich przetwarzania. Poszczególne strony i grupy mogą być podpisywane przez umieszczenie w nich referencji do tagów zawierających XML-owe podpisy, które znajdują się w innych miejscach dokumentu formularza. Przykładowy dokument elektroniczny zapisany w formacie ebform znajduje się w załączniku A.2.1. Fakt, że w XML-owej formatce dokumentu ebform są umieszczane zarówno dane jak też informacje na temat wyglądu formularza oraz sposoby na ich przetwarzanie powoduje, że aplikacja implementująca takie formaty dokumentów musi być dosyć złożona. Powinna ona sama zinterpretować tagi XML i zapewnić odpowiednie formatowanie i wyświetlenie dokumentu w interfejsie użytkownika. Aplikacja taka powinna także

15 14 Rozdział 1. E-dokumenty - aspekty prawne i technologiczne implementować język reguł wbudowany w ebform po to, aby mieć możliwość weryfikacji poprawności danych wpisywanych do formularza przez użytkownika. System ebform został zaimplementowany w postaci aplikacji ebcommunicator. Składa się ona z dwóch części: klienta, który służy do oglądania faktur oraz aplikacji dla firm, która umożliwia wystawianie faktur i podpisywanie ich przy pomocy elektronicznego podpisu. Aplikacja jest niezależna od platformy systemu operacyjnego gdyż została zaimplementowana jako zbiór apletów języka Java. Firma ebstream oferuje także kilkanaście wzorów swoich formularzy przeznaczonych do różnych zastosowań. Rozwiązanie to zostało zakupione np. przez urząd miasta Szczecina oraz kilka innych firm komercyjnych Standart faktur elektronicznych GS1 pl Innym formatem dla dokumentów elektronicznych jest zaproponowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu (19) wzorzec faktur bazujący na standardzie GS1 EDI-XML (20). Jest to zbiór schematów XSD definiujący struktury dokumentów takich jak faktura VAT czy zamówienie, a także format wiadomości (koperty XML) w jakiej ten dokument ma być przesyłany. Rozwiązanie to jest zgodne z podobnymi propozycjami opracowanymi przez twórców standardu GS1. Charakteryzuje się ono dosyć rozbudowanymi strukturami schematów XSD opisujących format pojedynczego dokumentu. Technologia GS1 implementuje standard wymiany wiadomości biznesowych BMS (ang. Business Message Standard). Powstała ona z myślą o łatwym przetwarzaniu i mapowaniu powszechnie używanych wiadomości biznesowych EDI do postaci dokumentów XML. Technologia GS1 jest w zasadzie zbiorem kilku pod-standardów, z których każdy stanowi inną warstwę całej architektury. Zostały w niej wyróżnione cztery następujące warstwy: Najbardziej zewnętrzna warstwa nagłówka. Stanowi ona kopertę dla wiadomości biznesowej. Warstwa wiadomości. Stanowi ona pojedynczą wiadomość biznesową. Warstwa transakcji. Wewnątrz jednej wiadomości biznesowej może znajdować się kilka transakcji. Warstwa dokumentu. Wewnątrz każdej transakcji może znajdować się jeden lub więcej dokumentów biznesowych. Na każdym takim

16 1.3. Istniejące rozwiązania technologiczne 15 dokumencie w ramach transakcji mogą być wykonywane różne operacje nazywane komendami. Warstwowa architektura standardów GS1 została przedstawiona na schemacie 1.1. Pierwszą, najbardziej zewnętrzną warstwą w architekturze GS1 jest warstwa nagłówka. W XML jest ona wyrażona przez główny element dokumentu biznesowego o nazwie <sh:standardbusinessdocument>, w którym jest umieszczany pod-element <sh:standardbusinessdocumentheader>. Stanowi on nagłówek dokumentu biznesowego. W nagłówku tym znajdują się takie pod-elementy jak: <sh:headerversion>, który zawiera informacje o wersji nagłówka, <sh:sender>, który zawiera informacje kontaktowe dotyczące wysyłającego. Są w nim umieszczane takie dane jak: identyfikator, imię i nazwisko, numer telefonu, adres , numer faxu oraz rodzaj kontaktu, którym może być np. kupujący. <sh:receiver>, który zawiera analogiczne informacje kontaktowe dotyczące odbierającego. <sh:documentidentification>, który zawiera informacje dotyczące dokumentu przesyłanego w wiadomości. Są to takie dane jak: standard formatu przesyłanego dokumentu, wersja typu przesyłanego dokumentu, identyfikator konkretnej instancji przesyłanego dokumentu, typ dokumentu, którym może być np. prosta faktura, data i czas utworzenia dokumentu, Drugim głównym pod-elementem tagu <sh:standardbusinessdocument> jest <eanucc:message>. Stanowi on zasadniczą część dokumentu biznesowego, która należy do kolejnej warstwy, czyli warstwy wiadomości. Jako pierwszy pod-element tego tagu występuje <entityidentification>. Są w nim umieszczane informacje takie jak: unikalny identyfikator twórcy wiadomości oraz identyfikator właściciela dokumentu przesyłanego w wiadomości. Kolejnym pod-elementem tagu <eanucc:message> jest <eanucc:transaction>. Implementuje on następną warstwę architektury GS1, czyli warstwę transakcji. Jego pierwszym pod-elementem

17 16 Rozdział 1. E-dokumenty - aspekty prawne i technologiczne Rysunek 1.1: Warstwowa architektura standardów GS1

18 1.3. Istniejące rozwiązania technologiczne 17 jest tag <entityidentification>. Ma on taką samą strukturę jak odpowiadający mu element z wyższej warstwy. Wewnątrz transakcji jest umieszczany tag <command>, w którym może wystąpić kilka podelementów <eanucc:documentcommand>. Każdy z nich określa czynność, jaka ma być wykonana na dokumencie znajdującym się w jego środku. Ma on strukturę złożoną z dwóch elementów. Pierwszym jest <documentcommandheader>, który jako swój atrybut posiada nazwę komendy np. add lub delete. W jego wnętrzu znajduje się element identyfikujący dokument. Jest to tag <entityidentification>. Ma on strukturę analogiczną do struktury odpowiadających mu tagów z wyższych warstw. Zasadniczym elementem każdej komendy jest tag <documentcommandoperand>. Znajduje się w nim przesyłany dokument np. faktura czy zamówienie. Twórcy polskiego standardu GS1-pl opracowali kilka własnych formatów dokumentów, które są przesyłane wewnątrz tagu <documentcommandoperand>. Zaproponowana przez nich struktura faktury składa się z następujących atrybutów i elementów: <ns1:invoice> jest to główny element dokumentu, w którym znajdują się wszystkie jego dane. documentstatus jest to atrybut głównego elementu definiujący status dokumentu. Status określa np. to czy dokument jest oryginałem, kopią czy duplikatem. creationdatetime jest to atrybut głównego elementu dokumentu, który zawiera datę i czas jego utworzenia. <invoiceidentification> jest to tag zawierający identyfikator twórcy dokumentu. <invoicesalesdate> jest to tag zawierający datę sprzedaży. <invoicecurrency> jest to tag zawierający informację o walucie, w jakiej będą wyrażone ceny umieszczone w fakturze. <invoicetype> jest to tag określający rodzaj faktury. <buyer> jest to tag zawierający informacje na temat kupującego. Znajdują się w nim takie dane jak: imię i nazwisko, adres, nip, numer IBAN i numer rachunku bankowego. <seller> jest to tag zawierający informacje na temat sprzedającego. Znajdują się w nim takie dane jak: imię i nazwisko, adres, NIP, numer IBAN oraz numer rachunku bankowego.

19 18 Rozdział 1. E-dokumenty - aspekty prawne i technologiczne <invoicelineitem> jest to tag zawierający informacje na temat sprzedawanego produktu. Odpowiada on jednej pozycji na fakturze, a zawiera takie dane jak: numer pozycji, nazwa produktu, cena jednostkowa, ilość, jednostka miary, cena, kwota do obliczenia podatku za produkt, podatek, kwota wolna od podatku, stawka podatku oraz kwota do zapłaty za produkt. <invoicetotals> jest to tag zawierający informacje zbiorcze o wszystkich produktach sprzedanych na podstawie faktury. Zawiera on takie dane jak: kwota faktury oraz kwota faktury wyrażona słownie. <InvoiceSummary> jest to tag zawierający informacje zbiorcze faktury. Są w nim umieszczane takie dane jak: wartość do obliczenia podatku, stawka podatku, wartość podatku oraz wartość po dodaniu podatku. <IDP> jest to tag zawierający identyfikator płatności. <paymentname> jest to tag zawierający nazwę płatności. <ns2:digitalsignature> jest to tag zawierający podpis elektroniczny. <extension> jest to tag zawierający ewentualny załącznik do faktury. Warto w tym miejscu zauważyć, że w dokumencie XML w tym standardzie nie ma tagów opisujących jego wygląd lecz znajdują się tam tylko odpowiednio zestrukturalizowane dane. Sposób prezentacji dokumentu musi być określony przy pomocy arkusza stylów XSLT lub zaimplementowany bezpośrednio w programie wyświetlającym go na ekranie. Dostosowanie się do wymogów standardu GS1 powoduje, że struktura pojedynczego, nawet dość prostego dokumentu jest bardzo rozbudowana. Każda z warstw tej technologii jest definiowana przez kilka schematów XSD. Efektem takiego podejścia jest to, że przy implementacji obsługi struktury pojedynczego dokumentu trzeba użyć wielu powiązanych ze sobą schematów, co jest dosyć skomplikowane. W rozwiązaniu GS1 pl jest również wykorzystywany XML-owy podpis elektroniczny co zapewnia wiarygodność bezpieczeństwo i integralność zawartości przesyłanych dokumentów. Przykładowy fragment dokumentu elektronicznego w tym standardzie znajduje się w załączniku A.2.2.

20 1.3. Istniejące rozwiązania technologiczne Standard dokumentów elektronicznych PEMI Inną, znacznie prostszą technicznie propozycją formatu dokumentu elektronicznego jest rozwiązanie opracowane przez stowarzyszenie PEMI (24). Ma być ono wykorzystane w implementacjach obiegu e- dokumentów tworzonych dla administracji publicznej. Zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (13) zostało utworzone Centralne Repozytorium dokumentów elektronicznych. Mają być w nim gromadzone wzory różnego rodzaju podań, wniosków oraz innych dokumentów używanych w administracji rządowej i samorządowej. Każdy dokument umieszczony w tym repozytorium jest opisany przy pomocy trzech plików: schematu XSD definiującego jego strukturę, dokumentu XML, który zawiera właściwe dane, oraz arkusza XSLT, który opisuje sposób prezentacji dokumentu. W tym rozwiązaniu struktura dokumentu XML jest bardzo prosta. Tagi opisujące poszczególne fragmenty są nazywane po polsku. Standard PEMI nie określa sposobu i formy przesyłania dokumentów elektronicznych, ale skupia się raczej na definiowaniu ich struktury. Tutaj również wykorzystywany jest podpis elektroniczny w formacie XML-Signature. Przykładowy fragment e-dokumentu w formacie zaproponowanym przez PEMI znajduje się w załączniku A Elektroniczne faktury w Europie czyli e-invoicing Jako próba ujednolicenia systemów obiegu faktur elektronicznych w europie powstała inicjatywa European Electronic Invoicing czyli e- invoicing (w skrócie EEI). Jej pierwszym wyrazem jest wnikliwy raport (32) na temat obiegu faktur elektronicznych w unii, który został opracowany na zlecenie Komisji Europejskiej. Przedstawia on sytuację związaną z wykorzystaniem faktur elektronicznych we wspólnocie. Raport mówi o trudnościach związanych z wprowadzeniem e-faktur i wskazuje kierunki pożądanych działań legislacyjnych i technologicznych, które powinny być podjęte zarówno w państwach członkowskich jak też na poziomie całej unii. Inicjatywa e-invoicing została włączona do programu eeurope 2005 (28), który jest realizowany przez Radę Europejską. E-invoicing ma być podstawą dla przemysłu i wskazaniem dla firm, które podczas tworzenia i wdrażania usług elektronicznych będą chciały posługiwać się e- fakturami. Ma on pozwolić na wystawianie i wysyłanie przez firmy faktur elektronicznych oraz otrzymywanie przez nie elektronicznych płatności. E-Invoicing ma dostarczyć konceptualnej struktury, która pozwoli na wdrożenie platform do realizacji elektronicznego obiegu faktur w otwar-

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl 2 Nadzór merytoryczny: Departament Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Unizeto Technologies S.A. Piotr Matusiewicz Unizeto Technologies S.A. Jerzy Pejaś Politechnika Szczecińska,

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY PODPISU ELEKTRONICZNEGO

PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY PODPISU ELEKTRONICZNEGO Paweł Stańczyk PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY PODPISU ELEKTRONICZNEGO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr. Grzegorza Kotlińskiego Katedra Bankowości Akademia Ekonomiczna w Poznaniu POZNAŃ 2001 O Autorze:

Bardziej szczegółowo

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT

Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Uwagi wyjaśniające Przepisy dotyczące fakturowania VAT Dyrektywa Rady 2010/45/UE Dlaczego uwagi wyjaśniające? Uwagi wyjaśniające mają na celu zapewnienie lepszego rozumienia przepisów prawnych przyjmowanych

Bardziej szczegółowo

Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne

Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne Faktury w formie elektronicznej zagadnienia prawne dr Krzysztof Korus dr Marek Świerczyński Źródła prawa Zasady wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej określają następujące

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów regionalnych z epuap. MSWIA, 11 12 grudnia 2008 r.

Integracja systemów regionalnych z epuap. MSWIA, 11 12 grudnia 2008 r. Integracja systemów regionalnych z epuap MSWIA, 11 12 grudnia 2008 r. 1 2 DZIEŃ 1 12:00 12:15 Powitanie gości Agenda warsztatów 12:15 13:30 Model komunikacyjny integracji portali regionalnych z epuap (30

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA w przedmiocie oceny możliwości zawierania umów przez Internet oraz ich skuteczności w świetle przepisów prawa krajowego i europejskiego

OPINIA PRAWNA w przedmiocie oceny możliwości zawierania umów przez Internet oraz ich skuteczności w świetle przepisów prawa krajowego i europejskiego OPINIA PRAWNA w przedmiocie oceny możliwości zawierania umów przez Internet oraz ich skuteczności w świetle przepisów prawa krajowego i europejskiego Poznań, dnia 22 października 2014 roku wspólnicy: Kosma

Bardziej szczegółowo

System DOCert - Polityka Certyfikacji dla certyfikatów użytkowych. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.2.1.1 wersja 1.0

System DOCert - Polityka Certyfikacji dla certyfikatów użytkowych. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.2.1.1 wersja 1.0 System DOCert - Polityka Certyfikacji dla certyfikatów użytkowych OID: 1.3.6.1.4.1.31995.2.1.1 wersja 1.0 Departament Bezpieczeństwa NBP Warszawa, 2015 Spis treści 1. Wstęp 1 1.1 Wprowadzenie 1 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH. 11 grudnia 2002 r.

Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH. 11 grudnia 2002 r. Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH 11 grudnia 2002 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 STRESZCZENIE...6 1 WPROWADZENIE I DEFINICJE PODSTAWOWYCH POJĘĆ...10 1.1 KONCEPCJA SPOŁECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego

w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego epuap w praktyce epuap w praktyce Renata Adamczyk Izabela Adamska Igor Bednarski

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZAŁĄCZNIK nr 1 BA-231-2/536/276/MM/11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM.

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 852 689, fax 261 852 715 NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 28/ZP/15 Warszawa 12.08.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262, 2014 r. poz. 1662. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 14 października 2013 EuroSoft Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 32 02-220 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE EuroSoft Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: 1. Opracowanie szczegółowej specyfikacji funkcjonalnej

Bardziej szczegółowo

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r.

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r. Instrukcja Użytkownika Wersja dokumentu 4.0 Data: wrzesień 2010 r. Spis treści 1 WPROWADZENIE... 5 1.1 SŁOWNIK... 5 1.2 O PODPISIE ELEKTRONICZNYM... 12 1.3 SZYFROWANIE DANYCH... 13 1.4 CERTYFIKATY... 14

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

Raport na temat aktualnego stanu podpisu elektronicznego w Polsce

Raport na temat aktualnego stanu podpisu elektronicznego w Polsce Raport na temat aktualnego stanu podpisu elektronicznego w Polsce Paweł Krawczyk Internet Society Poland Wersja 5 Wstęp... 2 Stan obecny... 3 Podstawy prawne podpisu elektronicznego... 3 Advanced Electronic

Bardziej szczegółowo

PODPIS ELEKTRONICZNY W BIZNESIE

PODPIS ELEKTRONICZNY W BIZNESIE ROCZNIKI EKONOMII I ZARZĄDZANIA Tom 6(42), numer 2 2014 JUDYTA PRZYŁUSKA-SCHMITT PODPIS ELEKTRONICZNY W BIZNESIE WSTĘP Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą lub kontaktuje się z urzędami administracji

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Strona1 Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Dostępność stron internetowych wybranych jednostek samorządu terytorialnego na Mazowszu Jacek Zadrożny Warszawa, Marzec

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług Uzasadnienie Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług społeczeństwa informacyjnego. Dzięki swojej elastyczności i szerokiemu zasięgowi wpływa na wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Bezpieczeństwo i kontrola systemów informacyjnych Marcin Prządło PODPIS

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA I UWIERZYTELNIENIE W USŁUGACH ELEKTRONICZNYCH

IDENTYFIKACJA I UWIERZYTELNIENIE W USŁUGACH ELEKTRONICZNYCH IDENTYFIKACJA I UWIERZYTELNIENIE W USŁUGACH ELEKTRONICZNYCH Przewodnik Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich Warszawa, 2013 Autorzy Zespół redakcyjny: Tomasz Mielnicki (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo