Opis Dokumentacji technicznej platformy ELA-enT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis Dokumentacji technicznej platformy ELA-enT"

Transkrypt

1 Doc. dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz - kierownik Projektu Opis Dokumentacji technicznej platformy ELA-enT zrealizowanej w ramach projektu rozwojowego MNiSzW nr R Instytut Podstaw Informatyki PAN Warszawa, Kwiecień 2010

2 Spis treści 1 E-dokumenty - aspekty prawne i technologiczne Wprowadzenie Definicje pojęć i podstawa prawna Istniejące rozwiązania technologiczne System faktur elektronicznych ebform Standart faktur elektronicznych GS1 pl Standard dokumentów elektronicznych PEMI Elektroniczne faktury w Europie czyli e-invoicing Podsumowanie Opis platformy ELA-enT Ogólna idea platformy Użycie platformy ELA-enT Protokoły do aranżacji usług Słownik - EntishDictionary Koncepcja Słownika Struktury Słownika Przykład użycia Słownika Podsumowanie słownika Opis implementacji platformy ELA-enT Architektura systemu Implementacja komponentów systemu Serwer Agentów Rejestr usług - InfoService Menadżer zadań - TaskManager Słownik - EntishDictionary Serwery usług Literatura Spis Przykładów 90 1

3 2 Spis treści Spis rysunków 91 A Załączniki 95 A.1 Schematy XSD A.1.1 Schemat definitions.xsd A.1.2 Schemat category.xsd A.1.3 Schemat basetypes.xsd A.2 Przykładowe dokumenty w różnych standardach dla e- dokumentów A.2.1 fragment dokumentu w formacie ebform A.2.2 przykładowy dokument w formacie GS1 EDI XML 108 A.2.3 przykładowy dokument w standardzie PEMI A.3 Przykładowe dokumenty XML w systemie ELA-enT A.3.1 Dokument umowy nauczyciela korepetytora A.3.2 Dokument rachunku nauczyciela korepetytora A.3.3 Arkusz do przetwarzania listy usług A.4 Arkusze stylów XSLT A.4.1 Arkusz do przetwarzania opisów usług A.4.2 Arkusz do przetwarzania opisów funkcji A.4.3 Arkusz do przetwarzania opisów typów dokumentów128 A.4.4 Arkusz do przetwarzania opisów typów pośrednich 131 A.4.5 Arkusz do przetwarzania opisów atrybutów A.4.6 Arkusz do przetwarzania listy kategorii A.4.7 Arkusz do przetwarzania opisów kategorii A.4.8 Arkusz do przetwarzania opisów formularzy A.4.9 Arkusz do przetwarzania opisów błędów

4 Rozdział 1 E-dokumenty - aspekty prawne i technologiczne 1.1 Wprowadzenie Elektroniczne i zdalne przetwarzanie różnego rodzaju danych stało się już codziennością. Efektywne wykorzystanie możliwości, jakie ono daje jest zadaniem, z którym muszą się zmierzyć zarówno firmy komercyjne jak też urzędy państwowe. Każdy niemal członek dzisiejszego społeczeństwa zdaje sobie sprawę z tego, że coraz więcej różnych informacji jest obecnie publikowanych i przesyłanych za pośrednictwem Internetu. Bardzo dynamicznie rozwija się handel a także usługi świadczone drogą internetową. Podejmowane są też próby (również w Polsce) utworzenia tzw. e-administracji. Świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się jednak z problemem wiarygodności e-dokumentów oraz ich ważności w obliczu prawa. Chodzi o to, aby dokument elektroniczny powodował skutki prawne identyczne do skutków jego papierowego odpowiednika opatrzonego podpisem i pieczęcią. E-dokument jest czymś innym niż dokument papierowy. Dlatego, aby mógł być on używany, należy koniecznie dostosować przepisy prawa do wciąż rozwijających się nowoczesnych technologii informatycznych. Tworząc ustawy i przepisy prawne należy, więc najpierw zdefiniować pojęcia e-podpisu i e-dokumentu. Następnie trzeba określić to, jakie kryteria musi spełniać dokument elektroniczny, aby jego skuteczność prawna była równoważna skuteczności jego papierowego odpowiednika. W tym rozdziale postaramy się wyjaśnić, jaki jest w Polsce obecny stan prac ustawodawczych i technologicznych nad rozwiązaniem tego problemu. W rozdziale została przedstawiona nasza własna propozycja formatu skutecznych prawnie dokumentów elektronicznych, która została wykorzystana w platformie ELA-enT. 1.2 Definicje pojęć i podstawa prawna Moc prawna dokumentów elektronicznych w Polsce jest regulowana przez trzy ustawy, z których najważniejszą jest USTAWA (10) z dnia 3

5 4 Rozdział 1. E-dokumenty - aspekty prawne i technologiczne 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. W Artykule 5 tej ustawy znajdują się następujące zapisy: 1. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu wywołuje skutki prawne określone ustawą, jeżeli został złożony w okresie ważności tego certyfikatu. Bezpieczny podpis elektroniczny złożony w okresie zawieszenia kwalifikowanego certyfikatu wykorzystywanego do jego weryfikacji wywołuje skutki prawne z chwilą uchylenia tego zawieszenia. 2. Dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Aby wyjaśnić powyższe zapisy musimy zdefiniować takie pojęcia jak: Bezpieczny podpis elektroniczny oraz certyfikat kwalifikowany. art. 3 ustęp 2 ustawy o podpisie elektronicznym mówi, że Bezpieczny podpis elektroniczny jest to podpis elektroniczny, który posiada trzy następujące cechy: 1. jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej podpis, 2. sporządzany jest przy pomocy bespiecznych urządzeń podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis i służących do składania takiego podpisu, 3. jest w ten sposób powiązany z danymi, do których został dołączony, że wszelkie zmiany tych danych są rozpoznawalne. Samo pojęcie podpisu elektronicznego jest definiowane w art. 3 ustęp 1 tej ustawy. Zgodnie z nim podpisem elektronicznym są dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub, z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. W powyższej definicji pojawia się termin bezpiecznego urządzenia służącego do składania podpisu elektronicznego. Jest ono zdefiniowane w ust. 6 i 7. art. 3 oraz w ust. 1 art 18 ustawy o podpisie elektronicznym. Według tych definicji bezpieczne urządzenie służące do składania podpisu elektronicznego jest to sprzęt i oprogramowanie skonfigurowane w sposób umożliwiający złożenie podpisu lub poświadczenia elektronicznego przy wykorzystaniu danych służących do składania podpisu lub poświadczenia elektronicznego, które powinno spełniać następujące wymagania:

6 1.2. Definicje pojęć i podstawa prawna 5 1. uniemożliwiać pozyskiwanie danych służących do składania podpisu lub poświadczenia elektronicznego, 2. nie zmieniać danych, które mają zostać podpisane lub poświadczone elektronicznie, oraz umożliwiać przedstawienie tych danych osobie składającej podpis elektroniczny przed chwilą jego złożenia, 3. gwarantować, że złożenie podpisu będzie poprzedzone wyraźnym ostrzeżeniem, że kontynuacja operacji będzie równoznaczna ze złożeniem podpisu elektronicznego, 4. zapewniać łatwe rozpoznawanie istotnych dla bezpieczeństwa zmian w urządzeniu do składania podpisu lub poświadczenia elektronicznego. Do pełnego wyjaśnienia definicji skutków prawnych podpisu elektronicznego 1 brakuje nam jeszcze wyjaśnienia pojęcia kwalifikowanego certyfikatu. Możemy je odnaleźć w art. 3 ustęp 10 i 11 ustawy. Według nich kwalifikowany certyfikat jest to elektroniczne zaświadczenie wydane przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, za pomocą, którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej osoby. W powyższej definicji pojawia się pojęcie kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne. Zostało ono wyjaśnione w art. 3 ust. 13, 14 i 15. Według tych definicji podmiot świadczący usługi certyfikacyjne jest to przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy Prawo działalności gospodarczej (11) lub Narodowy Bank Polski albo organ władzy publicznej, wpisany do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, świadczący, co najmniej jedną z następujących usług: wydawanie certyfikatów, znakowanie czasem, inne usługi związane z podpisem elektronicznym, Podsumowując możemy, więc powiedzieć, że według ustawy o podpisie elektronicznym podpis elektroniczny spełniający wymagania bezpieczeństwa, tzn. utworzony przy pomocy bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu, z użyciem kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny podpisowi odręcznemu. Ponadto, każdy dokument elektroniczny opatrzony takim podpisem ma moc prawną.

7 6 Rozdział 1. E-dokumenty - aspekty prawne i technologiczne Pojawia się jednak pytanie: Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i wiarygodność podpisu elektronicznego, a więc za ważność dokumentu elektronicznego podpisanego w ten sposób? Art. 6 ust 3 Ustawy o podpisie elektronicznym mówi, że Nie można powoływać się, że podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu nie został złożony za pomocą bezpiecznych urządzeń i danych, podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny. Zapis ten oznacza, że złożenie podpisu jest dla podpisującego wiążące nawet, jeśli złożono go bez bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego. Oznacza to zatem odpowiedzialność osoby składającej podpis za jego ważność. Jest to jedna z kwestii, która w tej ustawie ma być poddana nowelizacji. W dalszych swoich artykułach ustawa o podpisie elektronicznym określa także to, jakie podmioty mogą świadczyć usługi certyfikacyjne oraz jakie są zasady nadzoru nad tymi podmiotami. Dokumentem regulującym użycie e-podpisu w Unii Europejskiej jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 grudnia 1999 roku (25) w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych. Głównym celem jej wprowadzenia było ułatwienie stosowania e- Podpisu oraz uznanie go w świetle prawa. Dyrektywa definiuje podpis elektroniczny jako:... dane w formie elektronicznej dodane do innych danych elektronicznych lub logicznie z nimi powiązane i służące jako metoda uwierzytelnienia. Bardziej szczegółowe informacje na temat prób rozwiązania kwestii ważności dokumentów elektronicznych w Unii Europejskiej zostały przedstawione w rozdziale Aby mówić o ważności oraz skuteczności prawnej dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym powinniśmy zdefiniować pojęcie samego dokumentu elektronicznego. Według art. 3 ustawy (13) z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - dokument elektroniczny to stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych. Kodeks karny w art. 115 definiuje dokument następująco: dokumentem jest każdy przedmiot lub zapis na komputerowym nośniku informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. Kolejną definicję dokumentu elektronicznego podaje polska norma ISO dotycząca opisu bibliograficznego dokumentów elektronicznych (16). Definiuje ona dokument elektroniczny w sposób następujący: Dokument elektroniczny to dokument, w którym informacja jest zapisana w sposób czytelny dla komputera.

8 1.2. Definicje pojęć i podstawa prawna 7 W decyzji Komisji Unii Europejskiej 2004/563/WE2 (26) można odnaleźć jeszcze inną definicję dokumentu elektronicznego. Według niej dokument elektroniczny to zbiór danych wprowadzonych lub przechowywanych na dowolnym nośniku przez system informatyczny lub podobny układ, które mogą być odczytane lub wyświetlone przez osobę lub przez tego rodzaju system lub układ, a także wszelkiego rodzaju prezentacja i wszelkiego rodzaju przedstawienie tych danych w formie drukowanej lub innej. Wszystkie przytoczone wyżej definicje dokumentu elektronicznego są bardzo nie jasne a każda zwraca uwagę na nieco inny aspekt tego pojęcia. Podsumowując można powiedzieć, że według nich, dokumentem elektronicznym mógł by być dowolny plik zapisany na dowolnym nośniku cyfrowym. Definicje te nie mówią nic na temat formy dokumentu elektronicznego, technologii jego sporządzania, przechowywania czy przesyłania. Ważność dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym jest również określona w przepisach kodeksu cywilnego. art. 78 paragraf 2 tego kodeksu mówi, że oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem w formie pisemnej. Oznacza to, że dokument elektroniczny (np. umowa) opatrzony bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym ma moc prawną równoważną podpisanemu dokumentowi papierowemu. Kodeks cywilny określa jednak również sytuacje, w których Bezpieczny podpis elektroniczny nie zastępuje całkowicie podpisu własnoręcznego. Ma to miejsce wtedy, gdy do podpisania dokumentu ustawa wymaga zastosowania wyłącznie podpisu własnoręcznego np. przy sporządzaniu testamentu własnoręcznego (art k.c.) lub używaniu dokumentu z podpisem notarialnie uwierzytelnionym. Dokładniejsze regulacje, co do formatu dokumentów elektronicznych są określone w ustawie (13) z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dotyczą one tworzenia, publikowania i przesyłania dokumentów elektronicznych takich jak: podania, wnioski czy odpowiedzi urzędowe, które ma być realizowane w administracji publicznej. Szczegółowe wskazania, co do formatu i sposobu użycia dokumentów elektronicznych w administracji publicznej znajdują się w kilku rozporządzeniach do tej ustawy. Pierwszym z nich jest (8) Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla systemów informatycznych w administracji. W załączniku nr 2 część B do tego rozporządzenia znajdują się następujące zalecenia: System informatyczny urzędu powinien przetwarzać dokumenty

9 8 Rozdział 1. E-dokumenty - aspekty prawne i technologiczne elektroniczne tylko w formacie XML. Do określenia struktury takiego dokumentu powinno się używać XSD, natomiast jego wygląd powinien być wytworzony przy pomocy XSLT. System informatyczny urzędu powinien obsługiwać kwalifikowany podpis elektroniczny w formacie XAdES (ETSI TS lub nowszym). System informatyczny urzędu powinien umożliwiać obsługę podpisu elektronicznego niezależnie od tego, w jakim centrum certyfikacyjnym został wydany certyfikat kwalifikowany. Również nowsze rozporządzenie (12) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej paragraf 2 pkt 6 mówi, że jedynym dopuszczalnym formatem do edycji i przetwarzania dokumentów elektronicznych w administracji jest XML. Zgodnie z tym rozporządzeniem system teleinformatyczny wykorzystywany przez Urząd może stosować inne formaty takie jak pdf czy doc jedynie do wizualizacji dokumentów XML. Należy tu zauważyć, że ustawa o informatyzacji oraz wymienione rozporządzenia obowiązują tylko tych, którzy będą chcieli wdrażać systemy obiegu dokumentów elektronicznych w administracji publicznej. Nie dotyczą one przedsiębiorstw komercyjnych. Wszystkie przedsiębiorstwa oraz instytucje, które świadczą usługi drogą elektroniczną obowiązuje, oprócz ustawy o podpisie elektronicznym, ustawa (9) z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Nie mówi ona nic na temat formatu dokumentów elektronicznych ale określa to, jakie obowiązkowe informacje powinien przedstawić usługodawca, i jakie dane usługobiorcy może on przetwarzać w formie elektronicznej. Art. 5. ust. 1 i 2 tej ustawy mówi, że: Usługodawca jest zobowiązany podać, w sposób wyraźny, jednoznaczny i bezpośrednio dostępny poprzez system teleinformatyczny, którym posługuje się usługobiorca, następujące informacje podstawowe: 1. swoje adresy elektroniczne, 2. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres lub też nazwę firmy oraz jej siedzibę i adres. 3. jeżeli usługodawcą jest przedsiębiorca, - również informacje dotyczące właściwego zezwolenia i organu zezwalającego na jego działalność,

10 1.2. Definicje pojęć i podstawa prawna 9 4. jeżeli prawo do wykonywania zawodu usługodawcy jest uzależnione od spełnienia innych wymagań, powinien podać również: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres pełnomocnika lub jego nazwę lub firmę oraz siedzibę i jej adres, samorząd zawodowy, do którego należy, tytuł zawodowy, którego używa, oraz państwo, w którym został on przyznany, numer w rejestrze publicznym, do którego jest wpisany wraz ze wskazaniem nazwy rejestru i organu prowadzącego ten rejestr, informacje o istnieniu właściwych dla danego zawodu zasad etyki zawodowej oraz o sposobie dostępu do tych zasad. Art. 18. ust. 1 i 2 tej ustawy mówią, że Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nim a usługobiorcą: 1. nazwisko i imiona usługobiorcy, 2. numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 3. adres zameldowania na pobyt stały, 4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3, 5. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy, 6. adresy elektroniczne usługobiorcy. 7. inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia. Wyżej wymienione uregulowania określają więc w ogólny sposób elementy, jakie powinny zawierać umowy elektroniczne zawierane pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą. W ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest również zapis odnoszący się do podpisu elektronicznego oraz ważności umów zawieranych drogą elektroniczną. Art. 7 tej ustawy mówi m. in., że usługodawca ma obowiązek: Zapewnić jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tej usługi, w szczególności

11 10 Rozdział 1. E-dokumenty - aspekty prawne i technologiczne przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Oznacza to, że usługodawca może zawrzeć z usługobiorcą umowę drogą elektroniczną, jeżeli jest ona dokumentem opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym i taka umowa będzie miała moc prawną. Ponadto, usługodawca ma obowiązek poinformowania w sposób jasny usługobiorcę o tym, że podpisuje on umowę, w chwili poprzedzającej ten fakt. Przedsiębiorców obowiązuje także ustawa (14) z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Z punktu widzenia świadczenia usług drogą elektroniczną istotne jest rozwijające tę ustawę rozporządzenie (15) ministra finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej... Paragraf 4 tego rozporządzenia mówi, że Faktury mogą być wystawiane, przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej, pod warunkiem zagwarantowania ich autentyczności, pochodzenia i integralności treści. Gwarancja taka oznacza użycie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub zastosowanie wymiany danych elektronicznych w standardzie EDI. Zatem biorąc rzecz bardziej praktycznie, w Polsce Możliwe są tylko dwa sposoby wdrażania e-faktur. Pierwszy z nich opiera się na użyciu standardu Elektronicznej wymiany dokumentów (w skrócie EDI). Dużą wadą tego rozwiązania jest fakt, że EDI Jest zamkniętą siecią dedykowaną do celu utrzymywania kontaktów między podmiotami, która umożliwia bezpieczny obieg dokumentów i danych. Firmy działające w tym systemie wymieniają między sobą dane za pomocą standardowych i uzgodnionych komunikatów. Aby firma mogła skorzystać z systemu EDI musi podpisać odpowiednią umowę i stać się członkiem tej sieci. Drugi sposób na wystawianie e-faktur oparty jest na użyciu dowolnego formatu XML i zastosowaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego. Firma, która zamierza wystawiać e-faktury musi uzyskać certyfikat kwalifikowany oraz odpowiedni sprzęt do składania podpisów elektronicznych. Certyfikat taki może zakupić od jednego z centrów certyfikacyjnych, które zostały wyznaczone przez ministra gospodarki. Obecnie istnieją w Polsce następujące centra certyfikacyjne: Narodowe Centrum Certyfikacji Zajmuje się ono wydawaniem zaświadczeń certyfikacyjnych dla innych centrów certyfikacyjnych i prowadzeniem ich rejestru. PCC Certum - Powszechne Centrum Certyfikacji UNIZETO sp. z. O O Ośrodek Certyfikacji Polcert

12 1.2. Definicje pojęć i podstawa prawna 11 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A Centróm certyfikacyjne Sigilum Krajowa izba Rozliczeniowa Uzyskanie certyfikatu wiąże się jednak z jednorazowym wydatkiem od 300 do 500 PLN i coroczną opłatą abonamentową w wysokości ok. 200 PLN. Oprócz certyfikatu i sprzętu firma musi posiadać oprogramowanie do wystawiania elektronicznych faktur. W tym rozwiązaniu indywidualny odbiorca faktur potrzebuje jedynie darmowego programu, który potwierdzi autentyczność elektronicznego podpisu i integralność dokumentu faktury. Od 1 maja 2004 r. zgodnie z przepisami unii Europejskiej zniesiony został obowiązek podpisywania faktur. E-podpis służy, w wypadku faktury elektronicznej, do potwierdzenia autentyczności wystawcy faktury, oraz do weryfikacji jej niezmienności co według przepisów musi być spełnione. Decydując się na wystawianie e-faktur firma musi być przygotowana również na ich przechowywanie. Przepisy wyraźnie mówią o tym, że elektroniczne faktury nie mogą być archiwizowane w wersjach papierowych. Od momentu wystawienia wszystkie faktury (również te elektroniczne) powinny być przechowywane przez okres od 5 do 9 lat. Przez ten czas dokument faktury musi być przechowywany w taki sposób, aby zachował swój pierwotny format i dane. Powinien być on także dostępny dla pracowników urzędu skarbowego. Firma musi, więc zdecydować, na jakim nośniku będzie przechowywać e-faktury. Dodamy jeszcze, że od sierpnia 2008 r. firmy mogą prowadzić rozliczenia z ZUS drogą elektroniczną. Takie rozwiązanie w prawdzie już funkcjonuje, ale obecnie ZUS używa własnych procedur bezpieczeństwa i własnego certyfikatu dla podpisów elektronicznych. Od wspomnianego terminu w użyciu będzie już certyfikat kwalifikowany wydany przez jedno z centrów certyfikacyjnych. Kolejną instytucją, która wprowadza korespondencję z interesantami drogą elektroniczną są urzędy skarbowe. Podsumowując te rozważania możemy powiedzieć, że z godnie z ustawą o podpisie elektronicznym oraz przepisami kodeksu cywilnego, dokument opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym utworzonym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny pod względem prawnym podpisanemu dokumentowi papierowemu. Ponadto inne ustawy takie jak ustawa o informatyzacji, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz rozwijające je rozporządzenia nakładają dodatkowe obowiązki i zawierają zalecenia, co do formatu dokumentów elektronicznych. Zgodnie z nimi, formatem dokumentów elektronicznych obowiązującym w administracji powinien być XML. Przedsiębiorców nie obowiązuje to zalecenie, ale powinni oni zawrzeć w strukturach swoich

13 12 Rozdział 1. E-dokumenty - aspekty prawne i technologiczne dokumentów elektronicznych wskazane przez ustawę dane oraz spełnić obowiązek ich przedstawienia usługobiorcy. 1.3 Istniejące rozwiązania technologiczne W Polsce istnieje kilka systemów faktur elektronicznych. Żaden z nich nie odgrywa jednak wiodącej roli na rynku. W tym rozdziale postaramy się omówić ich najważniejsze cechy i koncepcje zgodnie, z jakimi zostały one skonstruowane. Wszystkie te rozwiązania wykorzystują XML-owy podpis elektroniczny a więc mogą być używane do tworzenia i przesyłania skutecznych prawnie dokumentów elektronicznych System faktur elektronicznych ebform Jednym z bardziej kompleksowych rozwiązań do tworzenia i przesyłania faktur elektronicznych jest ebform. Został on zaproponowany przez firmę EbStream (17). Jest to standard oparty na XML, który proponuje uniwersalną formę dla dokumentów elektronicznych (nie tylko faktur). Zostały w nim opracowane formaty dla różnych dokumentów takich jak np. faktura VAT, polecenie przelewu czy zamówienie. Formaty poszczególnych dokumentów są definiowane przez odpowiednie schematy XSD. Najważniejszą cechą ebform jest to, że plik formularza zawiera zarówno opis sposobu jego prezentacji jak też danych wpisywanych przez użytkownika. Znajduje się w nim także opis logiki i funkcjonalności formularza, który określa sposoby przetwarzania poszczególnych jego elementów. Wiarygodność formularza ebform w różnych jej aspektach jest zapewniona poprzez możliwość składania podpisów zgodnych ze specyfikacją W3C XMLdsig-core (18). Dla podpisu każdego fragmentu dokumentu można zdefiniować uprawnienia do jego wykonania poprzez określenie reguł użycia certyfikatu. Istnieje także możliwość podpisywania zasobów zewnętrznych, czyli załączników do dokumentu. Właściciel może także podpisać pusty utworzony przez siebie wzór formularza a następnie przesłać go do wypełniającej go osoby. W ten sposób zapewniona jest wiarygodność i zgodność dokumentów z ustalonymi wzorami. Oprócz tego, użytkownicy mogą podpisywać poszczególne fragmenty formularza (np. urzędnik podpisuje dane przeznaczone do wypełnienia przez urząd a interesant - dane, które sam uzupełnia.) W pliku formularza określane są relacje pomiędzy podpisami poszczególnych użytkowników a komponentami formularza oraz podpisami kontrasygnowanymi i kontrasygnującymi. W dokumencie wzoru formularza ebform zapisywane są też informacje dotyczące sposobów weryfikacji poszczególnych jego pól wraz z opisami sytuacji błędnych a także teksty podpowiedzi i pomocy przezna-

14 1.3. Istniejące rozwiązania technologiczne 13 czone dla użytkownika. Aby uniknąć wątpliwości interpretacyjnych treści pliku formularza jak i ewentualnego ataku, w strukturę dokumentów ebform wbudowano specjalny język wyrażeń, którego aplikacja używa do weryfikacji poszczególnych pól oraz obliczania niektórych ich wartości. Dzięki temu, do tych operacji nie używa się skryptów tworzonych w językach takich jak np. javascript, które nie były by odporne na ataki. Umożliwia to na przykład aktywację bądź dezaktywację komponentów formularza w zależności od potrzeb. EbForm daje możliwość wymiany dokumentów elektronicznych z innymi systemami z wykorzystaniem poczty elektronicznej w protokole SMTP lub technologii SOAP. Struktura formularza przewiduje możliwość określenia parametrów potrzebnych do zbudowania wiadomości pocztowej. Są nimi takie elementy jak: nadawca wiadomości, jej temat czy lista adresatów. Istnieje także możliwość określenia certyfikatu i klucza publicznego, jaki ma być użyty do zaszyfrowania wiadomości. W taki sam sposób możliwe jest zbudowanie treści żądania w protokole SOAP, W tym przypadku można również zdefiniować treść odpowiedzi i sposób przedstawienia wartości poszczególnych elementów struktury XML zwróconej z serwera w nowym formularzu ebform. Możliwość budowania dowolnych struktur XML stanowi ważny element zapewniający integrację ebform z innymi systemami wymiany dokumentów elektronicznych. Głównym elementem dokumentu ebform jest tag <ebform>. Zawiera on takie pod-elementy jak <international>, <language> oraz dowolną liczbę tagów<page>. Pierwsze dwa określają język dokumentu oraz zawierają informacje o kraju, w jakim został stworzony formularz. Tagi <page> są odpowiednikami kolejnych stron dokumentu papierowego. Każdy z nich może zawierać kilka zagnieżdżonych w sobie elementów <group>. Dla każdej takiej grupy, przy pomocy odpowiednich atrybutów określa się jej współrzędne, rozmiar, rodzaj użytej czcionki oraz kolor, w jakim ma być ona wyświetlona. Wewnątrz grup umieszcza się elementy <items>, w których znajdują się teksty pól formularza, etykiety, przyciski, a także instrukcje potrzebne do ich przetwarzania. Poszczególne strony i grupy mogą być podpisywane przez umieszczenie w nich referencji do tagów zawierających XML-owe podpisy, które znajdują się w innych miejscach dokumentu formularza. Przykładowy dokument elektroniczny zapisany w formacie ebform znajduje się w załączniku A.2.1. Fakt, że w XML-owej formatce dokumentu ebform są umieszczane zarówno dane jak też informacje na temat wyglądu formularza oraz sposoby na ich przetwarzanie powoduje, że aplikacja implementująca takie formaty dokumentów musi być dosyć złożona. Powinna ona sama zinterpretować tagi XML i zapewnić odpowiednie formatowanie i wyświetlenie dokumentu w interfejsie użytkownika. Aplikacja taka powinna także

15 14 Rozdział 1. E-dokumenty - aspekty prawne i technologiczne implementować język reguł wbudowany w ebform po to, aby mieć możliwość weryfikacji poprawności danych wpisywanych do formularza przez użytkownika. System ebform został zaimplementowany w postaci aplikacji ebcommunicator. Składa się ona z dwóch części: klienta, który służy do oglądania faktur oraz aplikacji dla firm, która umożliwia wystawianie faktur i podpisywanie ich przy pomocy elektronicznego podpisu. Aplikacja jest niezależna od platformy systemu operacyjnego gdyż została zaimplementowana jako zbiór apletów języka Java. Firma ebstream oferuje także kilkanaście wzorów swoich formularzy przeznaczonych do różnych zastosowań. Rozwiązanie to zostało zakupione np. przez urząd miasta Szczecina oraz kilka innych firm komercyjnych Standart faktur elektronicznych GS1 pl Innym formatem dla dokumentów elektronicznych jest zaproponowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu (19) wzorzec faktur bazujący na standardzie GS1 EDI-XML (20). Jest to zbiór schematów XSD definiujący struktury dokumentów takich jak faktura VAT czy zamówienie, a także format wiadomości (koperty XML) w jakiej ten dokument ma być przesyłany. Rozwiązanie to jest zgodne z podobnymi propozycjami opracowanymi przez twórców standardu GS1. Charakteryzuje się ono dosyć rozbudowanymi strukturami schematów XSD opisujących format pojedynczego dokumentu. Technologia GS1 implementuje standard wymiany wiadomości biznesowych BMS (ang. Business Message Standard). Powstała ona z myślą o łatwym przetwarzaniu i mapowaniu powszechnie używanych wiadomości biznesowych EDI do postaci dokumentów XML. Technologia GS1 jest w zasadzie zbiorem kilku pod-standardów, z których każdy stanowi inną warstwę całej architektury. Zostały w niej wyróżnione cztery następujące warstwy: Najbardziej zewnętrzna warstwa nagłówka. Stanowi ona kopertę dla wiadomości biznesowej. Warstwa wiadomości. Stanowi ona pojedynczą wiadomość biznesową. Warstwa transakcji. Wewnątrz jednej wiadomości biznesowej może znajdować się kilka transakcji. Warstwa dokumentu. Wewnątrz każdej transakcji może znajdować się jeden lub więcej dokumentów biznesowych. Na każdym takim

16 1.3. Istniejące rozwiązania technologiczne 15 dokumencie w ramach transakcji mogą być wykonywane różne operacje nazywane komendami. Warstwowa architektura standardów GS1 została przedstawiona na schemacie 1.1. Pierwszą, najbardziej zewnętrzną warstwą w architekturze GS1 jest warstwa nagłówka. W XML jest ona wyrażona przez główny element dokumentu biznesowego o nazwie <sh:standardbusinessdocument>, w którym jest umieszczany pod-element <sh:standardbusinessdocumentheader>. Stanowi on nagłówek dokumentu biznesowego. W nagłówku tym znajdują się takie pod-elementy jak: <sh:headerversion>, który zawiera informacje o wersji nagłówka, <sh:sender>, który zawiera informacje kontaktowe dotyczące wysyłającego. Są w nim umieszczane takie dane jak: identyfikator, imię i nazwisko, numer telefonu, adres , numer faxu oraz rodzaj kontaktu, którym może być np. kupujący. <sh:receiver>, który zawiera analogiczne informacje kontaktowe dotyczące odbierającego. <sh:documentidentification>, który zawiera informacje dotyczące dokumentu przesyłanego w wiadomości. Są to takie dane jak: standard formatu przesyłanego dokumentu, wersja typu przesyłanego dokumentu, identyfikator konkretnej instancji przesyłanego dokumentu, typ dokumentu, którym może być np. prosta faktura, data i czas utworzenia dokumentu, Drugim głównym pod-elementem tagu <sh:standardbusinessdocument> jest <eanucc:message>. Stanowi on zasadniczą część dokumentu biznesowego, która należy do kolejnej warstwy, czyli warstwy wiadomości. Jako pierwszy pod-element tego tagu występuje <entityidentification>. Są w nim umieszczane informacje takie jak: unikalny identyfikator twórcy wiadomości oraz identyfikator właściciela dokumentu przesyłanego w wiadomości. Kolejnym pod-elementem tagu <eanucc:message> jest <eanucc:transaction>. Implementuje on następną warstwę architektury GS1, czyli warstwę transakcji. Jego pierwszym pod-elementem

17 16 Rozdział 1. E-dokumenty - aspekty prawne i technologiczne Rysunek 1.1: Warstwowa architektura standardów GS1

18 1.3. Istniejące rozwiązania technologiczne 17 jest tag <entityidentification>. Ma on taką samą strukturę jak odpowiadający mu element z wyższej warstwy. Wewnątrz transakcji jest umieszczany tag <command>, w którym może wystąpić kilka podelementów <eanucc:documentcommand>. Każdy z nich określa czynność, jaka ma być wykonana na dokumencie znajdującym się w jego środku. Ma on strukturę złożoną z dwóch elementów. Pierwszym jest <documentcommandheader>, który jako swój atrybut posiada nazwę komendy np. add lub delete. W jego wnętrzu znajduje się element identyfikujący dokument. Jest to tag <entityidentification>. Ma on strukturę analogiczną do struktury odpowiadających mu tagów z wyższych warstw. Zasadniczym elementem każdej komendy jest tag <documentcommandoperand>. Znajduje się w nim przesyłany dokument np. faktura czy zamówienie. Twórcy polskiego standardu GS1-pl opracowali kilka własnych formatów dokumentów, które są przesyłane wewnątrz tagu <documentcommandoperand>. Zaproponowana przez nich struktura faktury składa się z następujących atrybutów i elementów: <ns1:invoice> jest to główny element dokumentu, w którym znajdują się wszystkie jego dane. documentstatus jest to atrybut głównego elementu definiujący status dokumentu. Status określa np. to czy dokument jest oryginałem, kopią czy duplikatem. creationdatetime jest to atrybut głównego elementu dokumentu, który zawiera datę i czas jego utworzenia. <invoiceidentification> jest to tag zawierający identyfikator twórcy dokumentu. <invoicesalesdate> jest to tag zawierający datę sprzedaży. <invoicecurrency> jest to tag zawierający informację o walucie, w jakiej będą wyrażone ceny umieszczone w fakturze. <invoicetype> jest to tag określający rodzaj faktury. <buyer> jest to tag zawierający informacje na temat kupującego. Znajdują się w nim takie dane jak: imię i nazwisko, adres, nip, numer IBAN i numer rachunku bankowego. <seller> jest to tag zawierający informacje na temat sprzedającego. Znajdują się w nim takie dane jak: imię i nazwisko, adres, NIP, numer IBAN oraz numer rachunku bankowego.

19 18 Rozdział 1. E-dokumenty - aspekty prawne i technologiczne <invoicelineitem> jest to tag zawierający informacje na temat sprzedawanego produktu. Odpowiada on jednej pozycji na fakturze, a zawiera takie dane jak: numer pozycji, nazwa produktu, cena jednostkowa, ilość, jednostka miary, cena, kwota do obliczenia podatku za produkt, podatek, kwota wolna od podatku, stawka podatku oraz kwota do zapłaty za produkt. <invoicetotals> jest to tag zawierający informacje zbiorcze o wszystkich produktach sprzedanych na podstawie faktury. Zawiera on takie dane jak: kwota faktury oraz kwota faktury wyrażona słownie. <InvoiceSummary> jest to tag zawierający informacje zbiorcze faktury. Są w nim umieszczane takie dane jak: wartość do obliczenia podatku, stawka podatku, wartość podatku oraz wartość po dodaniu podatku. <IDP> jest to tag zawierający identyfikator płatności. <paymentname> jest to tag zawierający nazwę płatności. <ns2:digitalsignature> jest to tag zawierający podpis elektroniczny. <extension> jest to tag zawierający ewentualny załącznik do faktury. Warto w tym miejscu zauważyć, że w dokumencie XML w tym standardzie nie ma tagów opisujących jego wygląd lecz znajdują się tam tylko odpowiednio zestrukturalizowane dane. Sposób prezentacji dokumentu musi być określony przy pomocy arkusza stylów XSLT lub zaimplementowany bezpośrednio w programie wyświetlającym go na ekranie. Dostosowanie się do wymogów standardu GS1 powoduje, że struktura pojedynczego, nawet dość prostego dokumentu jest bardzo rozbudowana. Każda z warstw tej technologii jest definiowana przez kilka schematów XSD. Efektem takiego podejścia jest to, że przy implementacji obsługi struktury pojedynczego dokumentu trzeba użyć wielu powiązanych ze sobą schematów, co jest dosyć skomplikowane. W rozwiązaniu GS1 pl jest również wykorzystywany XML-owy podpis elektroniczny co zapewnia wiarygodność bezpieczeństwo i integralność zawartości przesyłanych dokumentów. Przykładowy fragment dokumentu elektronicznego w tym standardzie znajduje się w załączniku A.2.2.

20 1.3. Istniejące rozwiązania technologiczne Standard dokumentów elektronicznych PEMI Inną, znacznie prostszą technicznie propozycją formatu dokumentu elektronicznego jest rozwiązanie opracowane przez stowarzyszenie PEMI (24). Ma być ono wykorzystane w implementacjach obiegu e- dokumentów tworzonych dla administracji publicznej. Zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (13) zostało utworzone Centralne Repozytorium dokumentów elektronicznych. Mają być w nim gromadzone wzory różnego rodzaju podań, wniosków oraz innych dokumentów używanych w administracji rządowej i samorządowej. Każdy dokument umieszczony w tym repozytorium jest opisany przy pomocy trzech plików: schematu XSD definiującego jego strukturę, dokumentu XML, który zawiera właściwe dane, oraz arkusza XSLT, który opisuje sposób prezentacji dokumentu. W tym rozwiązaniu struktura dokumentu XML jest bardzo prosta. Tagi opisujące poszczególne fragmenty są nazywane po polsku. Standard PEMI nie określa sposobu i formy przesyłania dokumentów elektronicznych, ale skupia się raczej na definiowaniu ich struktury. Tutaj również wykorzystywany jest podpis elektroniczny w formacie XML-Signature. Przykładowy fragment e-dokumentu w formacie zaproponowanym przez PEMI znajduje się w załączniku A Elektroniczne faktury w Europie czyli e-invoicing Jako próba ujednolicenia systemów obiegu faktur elektronicznych w europie powstała inicjatywa European Electronic Invoicing czyli e- invoicing (w skrócie EEI). Jej pierwszym wyrazem jest wnikliwy raport (32) na temat obiegu faktur elektronicznych w unii, który został opracowany na zlecenie Komisji Europejskiej. Przedstawia on sytuację związaną z wykorzystaniem faktur elektronicznych we wspólnocie. Raport mówi o trudnościach związanych z wprowadzeniem e-faktur i wskazuje kierunki pożądanych działań legislacyjnych i technologicznych, które powinny być podjęte zarówno w państwach członkowskich jak też na poziomie całej unii. Inicjatywa e-invoicing została włączona do programu eeurope 2005 (28), który jest realizowany przez Radę Europejską. E-invoicing ma być podstawą dla przemysłu i wskazaniem dla firm, które podczas tworzenia i wdrażania usług elektronicznych będą chciały posługiwać się e- fakturami. Ma on pozwolić na wystawianie i wysyłanie przez firmy faktur elektronicznych oraz otrzymywanie przez nie elektronicznych płatności. E-Invoicing ma dostarczyć konceptualnej struktury, która pozwoli na wdrożenie platform do realizacji elektronicznego obiegu faktur w otwar-

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 259 18170 Poz. 1769 1769 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi

Bardziej szczegółowo

Podatnicy są coraz bardziej zainteresowani zastępowaniem faktur papierowych fakturami w formie elektronicznej.

Podatnicy są coraz bardziej zainteresowani zastępowaniem faktur papierowych fakturami w formie elektronicznej. Podatnicy są coraz bardziej zainteresowani zastępowaniem faktur papierowych fakturami w formie elektronicznej. Powszechny dostęp do internetu spowodował, że podatnicy są coraz bardziej zainteresowani zastępowaniem

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Wystawianie e-faktur stan prawny... 2 3. Program Symfonia e-dokumenty... 2 4. e-faktura

Bardziej szczegółowo

Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego

Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego Stowarzyszenie PEMI Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego Czym jest, kto go tworzy, kto publikuje, kto może z niego skorzystać? Mirosław Januszewski, Tomasz Rakoczy, Andrzej Matejko 2007-07-25

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny. ale nie od strony X.509 schematu dla certyfikatów kluczy publicznych służącego do budowania hierarchicznej struktury PKI

Podpis elektroniczny. ale nie od strony X.509 schematu dla certyfikatów kluczy publicznych służącego do budowania hierarchicznej struktury PKI Podpis elektroniczny ale nie od strony X.509 schematu dla certyfikatów kluczy publicznych służącego do budowania hierarchicznej struktury PKI Podpis elektroniczny Podpis elektroniczny - to narzędzie

Bardziej szczegółowo

ZETO Koszalin Sp. z o.o.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. Izabela Wrzeszcz Dział Nowych Usług ZETO Koszalin Sp. z o.o. Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Firma powstała w 1967 roku Największa firma informatyczna w regionie PomorzaŚrodkowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Wystawianie e-faktur stan prawny... 2 3. Program Symfonia e-dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Wersja 2012

Symfonia Start Wersja 2012 Symfonia Start Wersja 2012 2 Symfonia Start 2012 Współpraca z serwisem www.miedzyfirmami.pl... 1 Serwis www.miedzyfirmami.pl... 1 Dodano program Symfonia Start e-dokumenty... 1 Stan prawny... 1 e-faktura

Bardziej szczegółowo

Krok 2 Aktywacja karty Certum

Krok 2 Aktywacja karty Certum Krok 2 Aktywacja karty Certum wersja 1.6 Spis treści KROK 2 - AKTYWACJA KARTY CERTUM... 3 2.1. OPIS PROCESU... 3 2.2. SPOSÓB WYPEŁNIENIA FORMULARZA... 5 2.3. WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI... 7 KROK 2 - AKTYWACJA

Bardziej szczegółowo

E-fakturowanie. Jarosław Pilarczyk, TA Group Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

E-fakturowanie. Jarosław Pilarczyk, TA Group Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. E-fakturowanie Jarosław Pilarczyk, TA Group Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Co to jest e-faktura? E-faktura (faktura elektroniczna): E-faktura (faktura elektroniczna) -to 1. faktura jest zapisana

Bardziej szczegółowo

Damian Klimas Szostek Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna

Damian Klimas Szostek Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna Damian Klimas Szostek Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna damian.klimas@szostek-bar.pl 661-175-046 Wejście w życie Rozporządzenia eidas 1 lipca 2016 r. Cele Ułatwienie transgranicznego korzystania z usług

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2012 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2012 Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Wystawianie efaktur stan prawny 2 Program Symfonia e-dokumenty

Bardziej szczegółowo

e-deklaracje www.e-deklaracje.gov.pl

e-deklaracje www.e-deklaracje.gov.pl e-deklaracje www.e-deklaracje.gov.pl e-deklaracje Składanie deklaracji i zeznań podatkowych w formie elektronicznej szybkie tanie łatwe Idea ograniczenie formalności, oszczędność czasu podatnika związanego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 554 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 554 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 kwietnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 554 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru, formatu i trybu przekazywania

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

PODPIS ELEKTRONICZNY. Uzyskanie certyfikatu. Klucze Publiczny i Prywatny zawarte są w Certyfikacie, który zazwyczaj obejmuje:

PODPIS ELEKTRONICZNY. Uzyskanie certyfikatu. Klucze Publiczny i Prywatny zawarte są w Certyfikacie, który zazwyczaj obejmuje: PODPIS ELEKTRONICZNY Bezpieczny Podpis Elektroniczny to podpis elektroniczny, któremu Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym nadaje walor zrównanego z podpisem własnoręcznym. Podpis

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK Strona 1 z 5 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 23 grudnia 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Usługodawca Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznych

Bardziej szczegółowo

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I 1 S t r o n a P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I ZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ P.2. REKOMENDACJA OPISU I OZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ 2 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI Warszawa, Uregulowanie w przepisach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wystawiania

Bardziej szczegółowo

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ROZPORZĄDZENIE Projekt 03.06.2016 r. MINISTRA CYFRYZACJI 1) Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej Na podstawie art. 19a ust.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012a

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012a Symfonia Faktura 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012a Spis treści: Symfonia Faktura w wersji 2012.a 2 Zmiany w obsłudze kontrahenta incydentalnego 2 Ustawienie Kontrola danych/wystawianie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji Niniejsze szczegółowe informacje odnoszą się do informacji przekazywanych do Bankowego

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Komunikacja elektroniczna z podmiotami pełniącymi zadania publiczne

Komunikacja elektroniczna z podmiotami pełniącymi zadania publiczne Komunikacja elektroniczna z podmiotami pełniącymi zadania publiczne - architektura referencyjna Wrocław, 29.11.2006 Plan prezentacji I. Uwarunkowania prawne II. Pierwowzory III. Propozycja rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Profil Zaufany epuap (PZ) Nowa metoda uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych administracji publicznej

Profil Zaufany epuap (PZ) Nowa metoda uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych administracji publicznej Profil Zaufany epuap (PZ) Nowa metoda uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych administracji publicznej Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. standaryzacji

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SIEWIERZ

BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SIEWIERZ Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2011-04-28 19:17:42 BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SIEWIERZ

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Kowal, jestem pracownikiem Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, gdzie pełnię rolę inspektora ds.

Dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Kowal, jestem pracownikiem Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, gdzie pełnię rolę inspektora ds. Dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Kowal, jestem pracownikiem Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, gdzie pełnię rolę inspektora ds. CC SEKAP. W dniu dzisiejszym przedstawię Państwu w jaki

Bardziej szczegółowo

Podpis podmiotu a e-faktura w świetle projektu nowelizacji ustawy o podpisie.

Podpis podmiotu a e-faktura w świetle projektu nowelizacji ustawy o podpisie. Jarosław Mojsiejuk, Wiesław Paluszyński Podpis podmiotu a e-faktura w świetle projektu nowelizacji ustawy o podpisie. Warszawa, 2008 Podpis elektroniczny a e - faktura 1) Dyrektywa podatkowa dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa W dokumencie opisano sposób pobierania i weryfikowania zaświadczeń elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP WERSJA 1 z 15 Spis treści 1. Kanał email dla podmiotów zewnętrznych...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 października 2016 r.

Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 października 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy

Bardziej szczegółowo

Grupa: urzędnicy JST (operator przyjmujący wnioski w urzędzie)

Grupa: urzędnicy JST (operator przyjmujący wnioski w urzędzie) Grupa: urzędnicy JST (operator przyjmujący wnioski w urzędzie) Pokazanie urzędnikowi JST: Jak stworzyć konto i zalogować się w systemie CEIDG (zarządzanie kontem), Możliwości wprowadzania do systemu CEIDG

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Załącznik Nr 1 Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Wersja 1.0 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI [1]) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI [1]) z dnia... 2006 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/584,projekt-rozporzadzenia-ministra-swia-z-dnia-2006-r-w-s prawie-wymagan-technicznyc.html Wygenerowano: Poniedziałek, 4 stycznia 2016, 08:37

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt"

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej Świt Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt" 1 Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika STOWARZYSZENIE PEMI Przewodnik użytkownika wstęp do podpisu elektronicznego kryptografia asymetryczna Stowarzyszenie PEMI Podpis elektroniczny Mobile Internet 2005 1. Dlaczego podpis elektroniczny? Podpis

Bardziej szczegółowo

POLITYKA CERTYFIKACJI KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH

POLITYKA CERTYFIKACJI KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. POLITYKA CERTYFIKACJI KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH Wersja 1.5 Historia dokumentu Numer wersji Status Data wydania 1.0 Dokument zatwierdzony przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika zewnętrznego (Instytucje zewnętrzne) Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów 1.0 Elektronicznych wersja 7.1. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

PODPIS ELEKTRONICZNY CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY ZUS, U.S., KRS - INSTALACJE KONIECZNOŚĆ JUŻ W LIPCU!! CZAS AKTYWACJI 30 DNI NIE ZWLEKAJ!!

PODPIS ELEKTRONICZNY CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY ZUS, U.S., KRS - INSTALACJE KONIECZNOŚĆ JUŻ W LIPCU!! CZAS AKTYWACJI 30 DNI NIE ZWLEKAJ!! Szanowni Państwo, przedstawiamy ofertę na instalację zestawu do podpisu elektronicznego (certyfikowanego). W razie zainteresowania proszę o odesłanie zamówienia (ostatnia strona) na fax 032 414 90 81.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu Źródło: http://bip.zgkikm.wroc.pl/zgk/metody-dostarczania-dok/2842,epuap.html Wygenerowano: Wtorek, 20 września 2016, 00:23 W celu wniesienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

(podstawa prawna: 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 r. I. Definicje

(podstawa prawna: 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 r. I. Definicje Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego danych zawartych w systemach wyliczania podmiotów objętych systemem gwarantowania (podstawa prawna: 5 ust. 2 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków tel. +48 12 688 26 00 e-mail: bok@dotpay.pl PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Wersja 1.29.6.1 SPIS TREŚCI Strona 2 / 15 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r. 132 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania Na podstawie art. 38j

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej 2) Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

epuap kwiecień 2014r. Izba Skarbowa w Poznaniu ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej pl. Cyryla Ratajskiego Poznań

epuap kwiecień 2014r. Izba Skarbowa w Poznaniu ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej pl. Cyryla Ratajskiego Poznań ElektronicznaPlatforma UsługAdministracji Publicznej epuap kwiecień 2014r. Podstawowe informacje epuap jest narzędziem, które ma udostępniać obywatelom, przedsiębiorcom usługi administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ W SPÓŁCE IKEA RETAIL SP. Z O.O.

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ W SPÓŁCE IKEA RETAIL SP. Z O.O. REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ W SPÓŁCE IKEA RETAIL SP. Z O.O. Informacje ogólne: 1 1. Podstawą prawną przesyłania faktur w formie elektronicznej jest rozporządzenie Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 15.06.2016 Łysomice Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap 2.Co się zmieniło w epuap 3.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja certyfikat kwalifikowany W 3 krokach Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego

Instrukcja certyfikat kwalifikowany W 3 krokach Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego Instrukcja certyfikat kwalifikowany W 3 krokach Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Spis treści WSTĘP... 3 KROK 1 ZAKUP CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 5 OBSŁUGA ZAMÓWIENIA... 5 OBSŁUGA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu z dnia 22.10.2014 r. Nr 5/2014 Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja certyfikat kwalifikowany W 3 krokach Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego

Instrukcja certyfikat kwalifikowany W 3 krokach Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego Instrukcja certyfikat kwalifikowany W 3 krokach Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.6 Spis treści WSTĘP... 3 KROK 1 ZAKUP CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 5 OBSŁUGA ZAMÓWIENIA... 5 OBSŁUGA

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny Moduł Operacji Lotniczych (ZSI-MOL)

Zintegrowany System Informatyczny Moduł Operacji Lotniczych (ZSI-MOL) Zintegrowany System Informatyczny Moduł Operacji Lotniczych (ZSI-MOL) Instrukcja Użytkownika Publicznego Wydanie 1 zmiana 0 NIP: 5252259585 REGON: 015336777 KRS: 0000155328 DUNS: 367459273 WYKAZ WPROWADZONYCH

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty uznawania dokumentów elektronicznych

Prawne aspekty uznawania dokumentów elektronicznych 8 czerwca 2006 r. Międzyzdroje Prawne aspekty uznawania dokumentów elektronicznych Robert Podpłoński Ośrodek Zarządzania Kluczami KIR S.A. Pojęcie dokumentu elektronicznego Treść i interpretacja dokumentu

Bardziej szczegółowo

Polscy podatnicy uzyskali od 1 stycznia 2011 r. taką możliwość wysyłania faktur bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Polscy podatnicy uzyskali od 1 stycznia 2011 r. taką możliwość wysyłania faktur bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Polscy podatnicy uzyskali od 1 stycznia 2011 r. taką możliwość wysyłania faktur bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. W dniu 1 stycznia 2011 r. doszło do prawdziwego przełomu

Bardziej szczegółowo

PODPIS ELEKTRONICZNY PODSTAWY WIEDZY I ZASTOSOWANIA

PODPIS ELEKTRONICZNY PODSTAWY WIEDZY I ZASTOSOWANIA Charakterystyka działań z obszaru e gospodarki i e administracji podejmowanych na regionalnym poziomie PODPIS ELEKTRONICZNY PODSTAWY WIEDZY I ZASTOSOWANIA Maciej Domagalski Krajowa Izba Rozliczeniowa SA

Bardziej szczegółowo

Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej

Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk, 2011.12.01-02 Interoperacyjność czyli komunikacja FINN8WEB SEKAP epuap. Elektroniczny obieg dokumentów FINN8WEB oraz elektroniczna archiwizacja

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 9.9.2015 L 235/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Microsoft Code Signing. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Microsoft Code Signing. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu Microsoft Code Signing wersja 1.4 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. TWORZENIE CERTYFIKATU... 4 3. WERYFIKACJA... 9 3.1. WERYFIKACJA DOKUMENTÓW... 9 3.1.1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami 19 lutego 2009 roku Misja Banku Pocztowego Uczynienie usług finansowych dostępnych i przystępnych dla

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 1 Podstawa prawna Podstawą prawną przesyłania faktur w formie elektronicznej jest Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap Instrukcja dla oferentów FIO 2015 składających oferty przy wykorzystaniu portalu epuap 1. Wprowadzenie i czynności wstępne Portal epuap jest dostępny w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK.

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. FK - EDeklaracje Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. W założeniu przyjęto, iż użytkownik

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych dla systemu teleinformatycznego służącego identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz usługi płatności drogą elektroniczną TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. dla przedsiębiorców Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Jak skonfigurować Twój e-podpis?

Instalacja. Jak skonfigurować Twój e-podpis? Page 1 of 7 Instalacja Jak skonfigurować Twój e-podpis? Jak aktywować Twoją kartę i jak uŝywać e-podpisu? JeŜeli odebrałeś juŝ przesyłkę (krok1) zawierającą zestaw Certum i chcesz juŝ teraz uŝywać Twojego

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Aplikacja epłatnik ułatwia wypełnianie i przekazywanie

Bardziej szczegółowo

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT REGULAMIN MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT Spis treści: Wstęp Definicja Zasady korzystania z Portalu Odpowiedzialność WSTĘP 1 Niniejszy Regulamin, został sporządzony według przepisów prawa, w oparciu o implementację

Bardziej szczegółowo

Zamówienia. Dokumentacja eksploatacyjna

Zamówienia. Dokumentacja eksploatacyjna Zamówienia Dokumentacja eksploatacyjna Wprowadzenie... 3 1 Rejestracja... 4 1.1 Zamówienia własne oraz zamówienia obce... 4 2 Podgląd... 8 2.1 Przeglądanie zamówień własnych... 8 2.2 Przeglądanie zamówień

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług certyfikacyjnych przez Powiatowe Centrum Certyfikacji. Wprowadzenie

Regulamin. świadczenia usług certyfikacyjnych przez Powiatowe Centrum Certyfikacji. Wprowadzenie Załącznik do uchwały nr 175/2011 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 29 grudnia 2011 r. Regulamin świadczenia usług certyfikacyjnych przez Powiatowe Centrum Certyfikacji Wprowadzenie Powiatowe Centrum Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM

SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM BankConnect SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM Usprawnij pracę w swojej firmie dzięki BankConnect PRODUKTY ALIOR BANKU W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PRZEJĘTEJ Z BANKU BPH DOSTĘPNE W PLACÓWKACH OZNAKOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 grudnia 2013 r. Poz. 1469

Warszawa, dnia 9 grudnia 2013 r. Poz. 1469 Warszawa, dnia 9 grudnia 2013 r. Poz. 1469 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wymogów dla systemów

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie www.bph.pl/bankconnect FAKT #1 PRZEDSIĘBIORCY CENIĄ NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA, KTÓRE USPRAWNIAJĄ PRACĘ W FIRMIE. FAKT #2 DZIĘKI BANKCONNECT PRZELEWY REALIZUJESZ

Bardziej szczegółowo

Zasady przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej

Zasady przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej Zasady przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej INTERPRETACJA INDYWIDUALNA, sygn.iptpp2/443-431/11-2/js, Izba Skarbowa w Łodzi, z dnia 27 października 2011r. Na podstawie art. 14b 1

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV Piotr Jarosik, Kamil Jaworski, Dominik Olędzki, Anna Stępień Dokumentacja wstępna TIN Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV 1. Wstęp Celem projektu jest zaimplementowanie rozproszonego repozytorium

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI PŁATNOŚCI MONEYBOOKERS.COM I PŁATNOŚCI

INSTRUKCJA AKTYWACJI PŁATNOŚCI MONEYBOOKERS.COM I PŁATNOŚCI INSTRUKCJA AKTYWACJI PŁATNOŚCI MONEYBOOKERS.COM I PŁATNOŚCI KARTAMI System Transferuj.pl Wersja: 1.0 Kwiecień 2010 Transferuj.pl jest własnością Brachia S.J. os. Czwartaków 20/32 62-020 Swarzędz kontakt@brachia.pl

Bardziej szczegółowo

Fakturowanie po 1 stycznia 2011 r. (część 1-3)

Fakturowanie po 1 stycznia 2011 r. (część 1-3) 7 lutego 2011 r. Fakturowanie po 1 stycznia 2011 r. (część 1-3) Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Istotne przepisy - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kanał teletransmisji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Portal BFG STP) Warszawa, 3 sierpnia 2017 r.

Kanał teletransmisji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Portal BFG STP) Warszawa, 3 sierpnia 2017 r. Kanał teletransmisji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Portal BFG STP) Warszawa, 3 sierpnia 2017 r. 1 Plan prezentacji Obowiązki sprawozdawcze wynikające z rozporządzeń MRiF Charakterystyka Portalu BFG

Bardziej szczegółowo