( Dokument TRADE/CEFACT/2005/26) Załącznik (Aneks) B - Do Rekomendacji nr 33 UN/CEFACT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "( Dokument TRADE/CEFACT/2005/26) Załącznik (Aneks) B - Do Rekomendacji nr 33 UN/CEFACT"

Transkrypt

1 ( Dokument TRADE/CEFACT/2005/26) Załącznik (Aneks) B - Do Rekomendacji nr 33 UN/CEFACT Praktyczne kroki w planowaniu i wdrażaniu Jednego okienka (Single Window) Wprowadzanie w życie Jednego Okienka jest znaczącym przedsięwzięciem, obejmującym wielu udziałowców i wymagające zaangażowanie od wielu uczestników zarówno w administracji rządowej jak i w biznesie. Dlatego też koniecznym jest przyjęcie, od samego początku, systematycznego podejścia. Poniżej omówione są niektóre kluczowe, wymagane kroki. 1. Rozwinięcie wstępnej koncepcji dla Jednego okienka Poważna praca nad ustanowieniem Jednego Okienka w kraju często rozpoczyna się od przygotowania koncepcji lub instruktażu pisemnego w oparciu o wstępne rozeznanie. Ta czynność jest zazwyczaj podejmowana przez wiodącą administrację rządową albo agencję, lub organizację prywatną, będzie prawdopodobnie w dużym stopniu wpływać na ewentualne wprowadzanie projektu (odnośnie dyskusji dotyczącej preferowanej agencji wiodącej patrz rozdział 3.1). Przeważnie, ten dokument powinien opisywać ogólne cele i potencjalne korzyści z Jednego Okienka i przedstawiłby ogólne pojęcie, co byłoby zastosowane w jego wdrażaniu. Dokument mógłby typowo skoncentrować się na występujących praktycznych zagadnieniach i mógłby unikać przesadnego technicznego żargonu w poważniejszej dyskusji technicznych koncepcji. Ważnym jest, aby zrozumieć, że celem dokumentu koncepcyjnego jest ułatwić wstępną a dyskusję dotyczącą tematu i uzyskanie aprobaty dla bardziej pogłębionych potrzebnych badań dla dostępu i wykonalności Jednego okienka. Na tym etapie nie celowym jest szukanie porozumienia dla wdrażania Jednego Okienka. 2. Podejmowanie wstępnych decyzji, dla sprawdzenie wykonalności Jednego Okienka Kontynuując przygotowanie dokumentu koncepcyjnego i w strukturze otwartego partnerstwa między rządem i handlem, może być zorganizowane typowe spotkanie dla przedstawicielstw wysokiego szczebla reprezentujących wszystkie właściwe organizacje 1 związane z biznesem oraz władze i agencje administracji rządowej, w celu przedyskutowania koncepcji Jednego Okienka ( w oparciu o dokument koncepcyjny).. Celem takiego spotkania jest uzyskanie porozumienia dotyczącego projektu koncepcji i uruchomienie badania wykonalności, które zawarłoby szczegółową analizę potrzeb i ocenę techniczną. Istotnym może być poza sceną lobbing i projekt prac wstępnych, przed spotkaniem, w celu upewnienia się, że uczestnicy rozumieją koncepcje i są pozytywnie nastawieni do tej idei. Jak podano w innym miejscu w tych wytycznych, polityczna wola poparcia wdrażania Jednego okienka jest jednym z kluczowych warunków wstępnych dla jego powodzenia. Przyjmując, że jest uzyskana pozytywna decyzja prowadzenia badań wykonalności, spotkanie powinno powołać Grupę Zarządzania Projektem złożoną ze starszych przedstawicieli kluczowych agencji, którzy będą bezpośrednio zaangażowani we wdrażaniu i wykorzystaniu Jednego Okienka. Ta Grupa Zarządzania Projektem powinna mieć władzę do 1 Typowymi organizacjami związanymi z biznesem, które mogłyby zostać włączone są: Krajowa Izba Gospodarcza, importerzy i / albo Stowarzyszenie Eksporterów, Konfederacja Przemysłu, Stowarzyszenia Biznesu itp., kiedy Jedno Okienko obejmuje komponenty płatności, muszą być włączone także banki i inne instytucje finansowe.

2 przekazywania funduszy dla projektu, podejmowania decyzji odnośnie alokacji środków i zaangażowania ich odpowiednich organizacji w realizacji projektu. Tekst projektu zawierający Cele, obowiązki i zakres odpowiedzialności powinien być przedstawiony, z dużym wyprzedzeniem, dla Grupy Zarządzania Projektem i przyjęty na spotkaniu. Spotkanie powinno także, powołać Zespół Roboczy złożony z odpowiednich technicznych i kierowniczych przedstawicieli kluczowych agencji, do podjęcia zadania przeprowadzenia organizacyjnych i wdrożeniowych prac związanych z projektem. Również, dokument zawierający Cele, obowiązki i zakres odpowiedzialności powinien być przedstawiony, z dużym wyprzedzeniem, dla Zespołu Roboczego i przyjęty na spotkaniu. 3. Podejmowanie badania wykonalności Badanie wykonalności jest kluczowym elementem ogólnego tworzenia Jednego Okienka.. Badanie powinno określić potencjalny zakres Jednego Okienka, poziomu i natury wymagań, możliwych scenariuszy dla wprowadzania, możliwości dla i rodzaju wprowadzania pilotażowego, koszta wprowadzania pod różnymi scenariuszami, inne wymagane zasoby (ludzkie, techniczne, itp.), potencjalnych korzyści i ryzyka, ramy czasu, strategię wprowadzania i zarządzania. Zdecydowanie zaleca się, aby te badania były oparte na bezpośrednich - twarzą w twarz wywiadach z kluczowymi partnerami zarówno po stronie rządowej jak i biznesowej, uzupełnionych odpowiednimi kwestionariuszami dla zebrania informacji z szerokiego kręgu potencjalnych uczestników i użytkowników. Niektóre kluczowe obszary, które powinny zostać ujęte w badaniu wykonalności są przedstawione w Aneksie C. Celem badania wykonalności jest dostarczenie podejmującym decyzję wglądu w dostępną opcję i jej znaczenie dla każdej władzy administracji rządowej. Badania powinny dostarczyć porady, która opcja jest bardziej odpowiednia i wykonalna dla kraju, sposobu, w jaki będzie przeprowadzane wdrażanie (Np. pełne wdrożenie czy okresowe), możliwe kroki dla wdrażania okresowego, rodzaj i zasięg wstępnego wdrażania pilotowego, możliwości pobierania opłat ( składki, podatki itp.), identyfikacja kluczowych dostaw i zalecanego programu czasowego uruchamiania i wdrażania. Ważnym jest, aby podkreślić tutaj, że wdrażanie Jednego Okienka nie zakłada istnienia lub wymagania dla wyszukanego skomputeryzowanego systemu informacyjnego dla uzyskania, gromadzenia i dzielenia się informacją. Wyraźna technika informacyjna może mieć duży pozytywny wpływ na możliwości dzielenia się informacją o zawartości Jednego Okienka i to jest bardziej ogólne podejście omówione w opracowanych wytycznych. Jednakże, możliwym jest opracowanie ręcznego Jednego Okienka, dzięki któremu odpowiednie dokumenty są dostarczane w jednym centralnym punkcie i są w dalszym ciągu Rozprowadzone do odpowiednich jednostek lub agencji administracji rządowej. Należy także stwierdzić, że, kiedy rozważane są wymagania techniczne dla Jednego Okienka, powinny być uwzględnione wartość i inwestowanie w istniejącym systemie prawnym. Chociaż, czasami może być koniecznym zastąpienie takich systemów, praktyczne podejście do podziału i wymieniania informacji pomiędzy agencjami może być również dobrze realizowane wprowadzeniem centralnego portalu lub wejścia. 3.1 Wykorzystanie konsultantów (doradców) Musi być podjęta decyzja, czy badania wykonalności powinny być podjęte wewnętrznie samodzielnie przez Zespół Roboczy dla projektu lub zlecone do wykonania stronie trzeciej. Główną zaletą wynajmowania zewnętrznych doradców jest to, że sprawozdanie bardziej prawdopodobnie będzie miało niezależne podejście; również, doradcy mogą, być może,

3 przedstawić komentarze i zalecenia, które byłyby trudne do zaproponowania dla poszczególnych agencji ( powodów politycznych lub innych). Ponadto, konieczne umiejętności, doświadczenie i wymagany czas mogą być nie dostępne wewnętrznie, do podjęcia analiz w wymaganym, planowanym terminie. Jednakże, Głowna zaletą podjęcia prac przez doradców jest, że sprawozdanie może być postrzegane jako zewnętrzne, niepowiązane z głównymi uczestnikami w organizacji (n p. jest tutaj małe zainteresowanie sprawozdaniem). Trzecią alternatywa jest wynajęcie doradców do pomocy Zespołowi Roboczemu w podejmowaniu badania wykonalności, lecz dla tej alternatywy musiałyby być określone jasne linie postępowania i odpowiedzialności. Przyjęte aktualne podejście będzie na ogół podejmowane w oparciu o dostępne środki, ramy czasowe dla sprawozdania, jak również polityczne rozważania 4. Analiza raportu badania wykonalności Wyniki badania wykonalności powinny zostać rozważone i zatwierdzone przez Zespół Roboczy i w końcu poddane dla rozważania przez Grupę Zarządzania Projektem. Dla tego procesu należy uwzględnić dostateczny czas, jaki jest konieczny, by mieć maksimum danych wejściowych i uzgodnień, zanim sprawozdanie jest sfinalizowane. Po przyjęciu badań przez Zespół Roboczy i Grupę Zarządzania Projektem i wybranie zalecanej opcji Jednego Okienka oraz, towarzyszącego scenariusza wprowadzania, powinno być udostępnione wtedy szerszej społeczności rządowej i biznesowej. Dobrym podejściem do tego jest organizacja ogólnokrajowego sympozjum dotyczącego ustanowienia Jednego Okienka, gdzie Grupa Robocza (i/lub doradcy, w przypadku gdzie prace zostały zlecone do wykonania stronie trzeciej)może przedstawić wyniki badań i preferowaną opcję dla wprowadzania. Oprócz oczywistej wartości komunikacji, takie rozwiązanie sprawy pomoże zapewnić, że proponowane pilotowe i / lub okresowe wprowadzanie ma sens i ma poparcie społeczności użytkownika, zanim są podjęte końcowe decyzje wprowadzania. 5. Wprowadzanie ( pilotowe, okresowe i/lub pełne) Kiedy jest wybrane podejście dotyczące wprowadzania, pilotażowe, okresowe lub pełne, koniecznym jest zainicjowanie jasnego podejścia zarządzania projektem, przez cały czas wdrażania projektu. Plan zarządzania projektem, który musi formalnie zostać uzgodniony zarówno przez Grupę Zarządzania Projektem jak i Zespół Roboczy 2), powinien zawierać komplet wyraźnie zdefiniowanych powiązanych zadań i głównych etapów (kamieni milowych) działań, które mogą pomóc Zespołowi Roboczemu i Grupie Zarządzania Projektem, by zaplanować, wykonać, monitorować, ocenić i dostosować wdrażanie projektu. Istnieje wiele dobrze ustalonych podejść do zarządzania projektem i szereg dobrych programów dostępnych do wykorzystania w tym procesie. Projekt planu zarządzania powinien zawierać: Jasne ustalenie zakresu projektu, celów i zamierzeń; Ustalenie kluczowych dostaw, odpowiedzialności za dostawę, ram czasowych, głównych etapów dla realizacji; Definicję roli i odpowiedzialności różnych uczestników, zawierającą wyraźne ustalenia, kto jest wiodący projektem ( kierownik projektu) i poziom władzy tego kierownika; Specyfikację zarządzania i monitoring odpowiedzialności kierownika projektu i zakres władzy oraz komunikacji pomiędzy kierownikiem projektu, Grupą Zarządzania Projektem i Zespołem Roboczym 2) Decyzja musi być podjęta także, czy wstępnie Grupa Zarządzania Projektem jak i Zespół Roboczy powinni kontynuować jak jest lub powinny dokonać zmian ( rekomendacja w tym względzie będzie prawdopodobnie zawarta w badaniu wykonalności)

4 Jasna strategia komunikacji z posiadaczami udziałów i potencjalnymi użytkownikami na ustalonych zasadach poprzez wprowadzanie, zawierające porozumienie dotyczące, jakie potrzeby informacyjne będą komunikowane, z jakimi grupami, w jaki sposób i z jaką częstotliwością; Jasny i uzgodniony budżet projektu, uwzględniający środki finansowe i ludzkie; istotnym jest, aby konieczne fundusze i personel byli przydzieleni od samego początku; Jasne i stwierdzenie odnośnie ryzyka projektu ( takie jak cięcia w budżecie, opóźnienia w wymaganych reformach prawnych i t p. i uzgodniony plan odpowiedzi ( w najlepszym możliwie zakresie) do opanowania tego ryzyka zawierający plan awaryjny dla najwyższego stopnia ryzyka; Porozumienie dotyczące kryteriów dla oceny osiągnięć; Uzgodniony przegląd projektu i mechanizm sprzężenia zwrotnego dla dostarczenia trwającego monitorowania przebiegu projektu i zajęcia się każdymi zmianami, jakie mogą wystąpić we wdrażaniu Równie z potrzebami analiz jak i badania wykonalności, musi być podjęta decyzja, czy praca będzie przeprowadzona środkami wewnętrznymi albo zewnętrznymi. Dla kontaktów zewnętrznych, proces przetargowy musi być, oczywiście, zgodny z istniejącymi regulacjami administracji rządowej, które są różne w różnych krajach. Jednakże, proponuje się, że proces powinien być otwarty, powinien mieć jasne kryteria (punkty) dokonywania zmian uzgodnione przez Grupę Kierowania Projektem, zanim przetarg jest wyemitowany ( i zawierać aktualną dokumentację przetargową), a komisja przetargowa powinna mieć przedstawicieli z wszystkich organizacji zaangażowanych w projekcie. ZAŁĄCZNIK (ANEKS) C Kluczowe elementy badania wykonalności Badanie wykonalności powinno zawierać następujące obszary: Potrzeby projektu i możliwości Jednego Okienka Badanie istniejących wymagań, procedur i procesów dla przedłożenia dokumentów i informacji importowych, eksportowych i tranzytowych do administracji rządowej dla: Identyfikacji głównych władz i agencji administracji rządowej, które mogą być potencjalnie zaangażowane w systemie; Określenia zasięgu, w jakim możliwa jest harmonizacja i uproszczenie tych wymagań, procedur, przepływu informacji i dokumentów. Szczególnie, badania możliwości dla zapewnienia jednorazowego dostarczania dokumentów i informacji; Rozważanie możliwości Jednego Okienka odnośnie uwzględnienia zagadnienia bezpieczeństwa handlu; Identyfikacja potrzeby potencjalnych użytkowników, w szczególności dotyczącej projektowania przypuszczalnych usług i zwianych z nimi interfejsów (zarówno elektronicznych jak i fizycznych); Rozważanie metody najlepsze praktyki w istniejących systemach Jednego Okienka. Może to wymagać wizyt w miejscach działających systemów Jednego Okienka; Rozważanie potrzeby dla i podejścia do wygenerowania wymaganego politycznego poparcia dla projektu;

5 Zagadnienia organizacyjne Badania ogólnego organizacyjnego aspektu proponowanego Jednego Okienka dla ustalenia: Które władze i agencje administracji rządowej powinny być zaangażowane; Które władze / agencje administracji rządowej, lub prywatne organizacje powinny prowadzić realizacje projektu Jednego Okienka - administracja rządowa, prywatny właściciel na kontrakcie rządowym, lub całkowicie prywatnie prowadzona przez biznes ( dostawca usług); Czy Jedno Okienko powinno być scentralizowane lub zdecentralizowane; Czy powinien to być aktywny lub bierny program; Czy system płatności powinien być częścią systemu Jednego Okienka; Czy uczestnictwo powinno być dobrowolne czy obowiązkowe; Czy oszacowanie ogólnego profilu ryzyka / podatności powinno być częścią systemu i powinno być rozwinięty i / lub rozdzielone; Kto ponosi ryzyko jeśli/kiedy coś będzie źle; Środki ludzkie i szkolenie Przegląd i udokumentowanie istniejących zasobów ludzkich w odpowiednich władzach i agencjach dla rozwoju projektu, wdrażania, operacji, rozważenia szkolenia, dodatkowej obsady i wymagań dotyczących zarządzania odnoszących się do wprowadzania Jednego Okienka; Prawne Przegląd zagadnień prawnych, legislacja prywatności i ochrony danych związanych z wdrażaniem Jednego okienka, obejmujące dostarczanie informacji przez handlowców, wymiana informacji pomiędzy różnymi władzami i agencjami administracji rządowej i zagadnień dotyczących użycia podpisów elektronicznych. Uwaga: Wymiana informacji pomiędzy władzami i agencjami administracji rządowej wymaga odpowiedniego, ustawowego wejścia (gateway). Wymiana informacji pomiędzy władzami i agencjami administracji rządowej jest często ograniczona do pozwoleń handlowych, podanych zaleceniem sądowym, lub w publicznym interesie. Także, prawna ochrona danych może mieć wpływ na otrzymywanie, użycie i ujawnianie danych osobowych. Aspekty techniczne Jednego Okienka Przegląd istniejących technicznych systemów dla odbioru, przechowywania i wymieniania powyższych informacji; Określenie ogólnych technicznych wymagań, zawierających określone wymagania dla dodatkowego rozwoju systemów, interfejsów, wyjść i możliwego rozwoju systemów interfejsu do istniejących systemów prawnych dla proponowanych scenariuszy; Ustalenie, czy istniejące systemy będą w stanie opanować (prawdopodobny wzrost objętości i przepływu danych; Rozeznanie zagadnień dotyczących weryfikacji i autentyczności danych; Uwaga: Rozwój Jednego okienka stanowi idealną okazję do rozważenia korzyści wprowadzenia odpowiednich zmian w gromadzeniu informacji, takich jak te związane z technika internetową (sieciową). Informacje i dokumentacja

6 Przegląd istniejących zestawów używanych dokumentów handlowych i ustalenie, czy wymagają one ujednolicenia, harmonizacji i/lub uproszczenia (zgodnie z wzorcem ONZ). Ustalenia, jakie dane będą potrzebne; jak będą dostarczane; i w jakim formacie ( elektronicznie (EDI? XML? Inne?) lub dokumenty papierowe); Ustalenie, kto może dostarczać dokumenty lub dane (importerzy/eksporterzy, agenci celni, agenci); Ustalenie jak dane powinny być rozdzielane pomiędzy uczestniczącymi władzami i agencjami administracji rządowej i gdzie powinny być przechowywane itp. Rozważenie jak dane mogłyby być wymieniane z administracjami rządowymi innych krajów; Rozważenie jak dane mogłyby być użyte dla analiz ryzyka i innych związanych z tym skutków; Ocenianie potencjalnych korzyści realizacji lepszego użycia danych uzyskanych w systemach handlowych i zapisu występujących wymagań administracji rządowej oraz pomagania w ograniczaniu wymaganych kosztów biznesu w przesyłaniu informacji; Uwaga: Musi być uzgodniony zestaw minimum danych pomiędzy wszystkimi stronami, zawierający format, pola danych i elementy danych. Powinny one być zgodne z międzynarodowymi standardami ( Np. UNECE/ISO, UNTDED i modelem danych Światowej Organizacji Celnej) Oszacowanie wpływu Zbadanie możliwego wpływu projektu na istniejące systemy, procedury, zatrudnienie, opis prac itp.: Rozważenie potencjalnych zagadnień socjalnych i kulturalnych, które mogą wystąpić w związku z wprowadzaniem Jednego Okienka; Rozważenie możliwych odpowiedzi grup lub organizacji, że mogą postrzegać Jedno Okienko jako groźbę (grupy lub organizacje, które mogą mieć ustalony interes utrzymania istniejącego stanu (status quo); Rozważenie możliwego potencjalnego wpływu Jednego Okienka na ograniczenie korupcji i skutków, jakie to wywoła; Zalecanie odpowiedniej zmiany w strategii zarządzania dla projektu. Opcje wprowadzania Ustalenie opcji wprowadzania, wyszczególniając proponowane modele operacyjne, odpowiednie władze i agencje administracji rządowej, które mogłyby być zaangażowane, zaproponowanie wiodącej władzy lub agencji administracji rządowej, lub organizacji prywatnej, dostarczanych usług, potencjalnych kosztów i korzyści oraz ram czasowych dla wprowadzania; Zaproponowanie, czy powinien być podjęty pełny lub częściowy proces wprowadzania. Czynnikami, jakie należy rozważyć odnoszącymi się do środków (lub ich brak ) dla pełnego wprowadzenia projektu (finansowe, ludzkie, techniczne itp.), różne poziomy potrzeb odpowiednich władz lub agencji administracji rządowej oraz znaczące różnice w czasie lub środkach wymagane przez różne agencje aby: Uzyskać wymagane zmiany prawne do eksploatacji Jednego Okienka; Rozwój interfejsów, lub modyfikacji jeśli to konieczne, istniejących systemów prawnych; Generowanie wymaganych poziomów zaangażowania dla wprowadzania projektu; Wprowadzenie zaleceń odnoszących się do pilotowego wprowadzania projektu. Uwaga: W niektórych przypadkach, korzystnym będzie opowiedzieć się za wstrząsowym wprowadzaniem, z krótkimi terminami powiększania, które stale dostarczają odpowiednich korzyści do wykonania projektu, atrakcyjnego dla handlu,

7 podczas gdy przesuwa się bliżej pożądanych (elektronicznych) zwartych systemów administracji/handlu w dłuższych terminach. Jednakże, kiedy wprowadzamy podejście etapowe, koniecznym jest żeby wstępne zmiany infrastrukturalne wspierały rozwiązania długo-terminowe zidentyfikowane potrzebach analiz i badań wykonalności. Także, krótkie rozwiązania krótko-lub - średnio terminowe muszą być odpowiednio wycenione i oszacowane w odniesieniu do kryteriów strategicznych, przed podjęciem każdej decyzji dotyczącej wprowadzania. Model biznesowy Rozwinięcie sytuacji biznesowych dla ustanowienia Jednego Okienka według każdego z proponowanych scenariuszy, zawierających ocenione wstępne i operacyjne koszty, wielkość korzyści, możliwości utrzymania, możliwe mechanizmy dla uzyskania dochodów i środki finansowania projektu; Ustalenie środków potrzebnych dla realizacji projektu od badań do wdrażania; Oszacowanie zakresu, w jakim środki ze strony władz lub agencji administracji rządowej, obejmujące finansowanie centralne, mogłyby być wymagane dla opracowania pełnego planu projektu, skala czasowa potrzebna do rozwoju tego planu i wdrożenia projektu; Zbadanie możliwości dla państwowo-prywatnego podejścia do wprowadzania projektu z uwzględnieniem wpływów dochodów; Identyfikować główne ryzyka, że projekt Jednego Okienka może zawieść. W szczególności powinny być zidentyfikowane zagadnienia operacyjne, prawne i infrastrukturalne, które mogą uczynić je wyjątkowo trudnymi dla dostarczenia rozwiązania, zarówno rozsądnym kosztem, jak i wystarczająco atrakcyjnym poziomem usług, aby zachęcić handel do podejmowania. Promocja i komunikacje Zalecenie strategii promocji i komunikacji dla rozwoju i eksploatacji Jednego Okienka. Jest to istotne do informowania wszystkich posiadaczy udziałów i na bieżąco od początku do końca projektu.

Zarządzanie projektami IT

Zarządzanie projektami IT Zarządzanie projektami IT Źródła Zarządzanie projektami, J. Betta, Politechnika Wrocławska, 2011 Zarządzanie projektami IT, P. Brzózka, CuCamp, styczeń 2011 Zarządzanie projektami IT w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ROLA DORADCY Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Agenda Wprowadzenie Doradca Techniczny Doradca Finansowo-Ekonomiczny Doradca Prawny Podsumowanie 3P Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Misja i cele Zespołu Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich 2

Wstęp 1. Misja i cele Zespołu Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich 2 Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2011-2012 Dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych z dnia 8 stycznia 2011r. Instrukcja zarządzania ryzykiem Instrukcja zarządzania ryzykiem Wstęp 1 1. Instrukcja zarządzania

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Przedszkole Nr 30 - Śródmieście raport za rok: 2016 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C26S PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 5 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące

Bardziej szczegółowo

8 Przygotowanie wdrożenia

8 Przygotowanie wdrożenia 1 Krok 8 Przygotowanie wdrożenia Wprowadzenie Przed rozpoczęciem wdrażania Miejskiego Programu Energetycznego administracja miejska powinna dokładnie przygotować kolejne kroki. Pierwszym jest powołanie

Bardziej szczegółowo

Wstępny Plan Działań Środowiskowo-Społecznych (ESAP) Farma Wiatrowa Zielona/Dębsk, Polska. Wymóg prawny/najlepsza praktyka. Wymagania Kredytodawców

Wstępny Plan Działań Środowiskowo-Społecznych (ESAP) Farma Wiatrowa Zielona/Dębsk, Polska. Wymóg prawny/najlepsza praktyka. Wymagania Kredytodawców Wstępny Plan Działań Środowiskowo-Społecznych (ESAP) Farma Wiatrowa Zielona/Dębsk, Polska Nr Działanie Korzyści/ Działania ogólne 1. Polenergia wdroży korporacyjny Plan Dzialań Środowiskowo- Społecznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do przygotowania studium wykonalności PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA ROSJA

Wytyczne do przygotowania studium wykonalności PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA ROSJA Wytyczne do przygotowania studium wykonalności PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA ROSJA 2014-2020 7 lipca 2017 Spis treści 1. Streszczenie w języku angielskim 3 2. Zarys projektu 3 2.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr A-0220-25/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniony Zarządzeniem Nr A-0220-43/12 z dnia 12 października 2012 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. KONTROLA ZARZĄDCZA Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB)

Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB) Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB) Cel Zapewnienie zakupów efektywnych energetycznie dla przyjaznych środowisku technologii lub produktów/usług.

Bardziej szczegółowo

Wstępny Plan Działań Środowiskowo-Społecznych (ESAP) Farmy Wiatrowe Grabowo, Mycielin i Piekło, Polska. Wymóg prawny/najlepsza praktyka

Wstępny Plan Działań Środowiskowo-Społecznych (ESAP) Farmy Wiatrowe Grabowo, Mycielin i Piekło, Polska. Wymóg prawny/najlepsza praktyka Wstępny Plan Działań Środowiskowo-Społecznych (ESAP) Farmy Wiatrowe Grabowo, Mycielin i Piekło, Polska Nr Działanie Korzyści/ Działania ogólne 1. Polenergia wdroży korporacyjny Plan Dzialań Środowiskowo-

Bardziej szczegółowo

SZABLONY DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH

SZABLONY DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH Załącznik 2 do Instrukcji Zarządzania Projektami Strategicznymi SZABLONY DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH Spis treści 1. Założenia Projektu... 2 2. Dokumentacja Inicjowania Projektu... 6 3. Grupa Zadań... 11 4.

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia merytoryczne

Główne zagadnienia merytoryczne WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY (WPI) DLA POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2010 2015 METODOLOGIA PRAC i Rozwoju Regionalnego 1 Główne zagadnienia merytoryczne 1. Okres programowania 2. Uwarunkowania prawne 3.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 2015-04-16

Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 2015-04-16 Zmiany w istniejących systemach zarządzania środowiskowego zbudowanych wg normy ISO 14001:2004, wynikające z nowego wydania ISO 14001 (wybrane przykłady) Grzegorz Ścibisz Warszawa, 16. kwietnia 2015 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Moduł szkoleniowy I. Podstawy EPC. Projekt Transparense.

Moduł szkoleniowy I. Podstawy EPC. Projekt Transparense. Moduł szkoleniowy I Podstawy EPC Projekt Transparense PRZEGLĄD MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH I. Podstawy EPC II. EPC Od identyfikacji projektu do przetargu III. EPC Od kontraktu do gwarantowanych oszczędności

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ. z dnia 10 wrzesień 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ. z dnia 10 wrzesień 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.104. 2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 10 wrzesień 2014 r. w sprawie organizacji zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Dobromierz Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MSF. Microsoft Solution Framework

MSF. Microsoft Solution Framework MSF Microsoft Solution Framework MSF a PMI PMI - metodyka podobna dla każdego rodzaju projektów MSF metodyka przeznaczona dla projektów informatycznych mająca cechy PMI MSF metodyka utworzona na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt dr inż. Marek WODA 1. Wprowadzenie Czasochłonność 2h/tydzień Obligatoryjne konto na portalu Assembla Monitoring postępu Aktywność ma wpływ na ocenę 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5.1. Jakie znaczenie ma planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Planowanie jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami Opis ćwiczenia W poniższym zadaniu, uczestnicy muszą zaplanować tydzień sprzedaży lodów na ulicy w ich rodzinnym mieście (centrum).

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C24S PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 3 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące podejście

Bardziej szczegółowo

Dziesięć kroków do zapewnienia wysokiej jakości badań i konsultacji 1 Prowadzenie badań i konsultacji w Urzędzie Gminy Lambeth - przewodnik

Dziesięć kroków do zapewnienia wysokiej jakości badań i konsultacji 1 Prowadzenie badań i konsultacji w Urzędzie Gminy Lambeth - przewodnik Dziesięć kroków do zapewnienia wysokiej jakości badań i konsultacji 1 Prowadzenie badań i konsultacji w Urzędzie Gminy Lambeth - przewodnik Kiedy korzystać z procedury badawczo-konsultacyjnej? Procedura

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Przestrzeń Twojego sukcesu! Projekt Określone w czasie działanie podejmowane w celu stworzenia niepowtarzalnego produktu lub usługi Projekt - cechy słuŝy realizacji

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie Załącznik do Uchwały Nr 94/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 31.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 11/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 11.03.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 na przykładzie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Gliwice, dn. 13.03.2014r. System Zarządzania Bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia Polityki zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Bardziej szczegółowo

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 10.12.2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 12.12.2014r.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne

Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne Szkolenia z zakresu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów zakresy tematyczne 2015 Moduł I Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym aktualny stan prawny

Bardziej szczegółowo

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ Administracja systemu wynagrodzeń jest ważnym elementem prowadzenia biznesu. Gdy mamy działający formalny system płac, pomaga to w kontrolowaniu kosztów personelu, podnosi

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO. Wrocław, 13 maja 2010r.

BUDOWANIE PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO. Wrocław, 13 maja 2010r. BUDOWANIE PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO Wrocław, 13 maja 2010r. ZASADY BUDOWANIA PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO Zasady budowania partnerstwa Istotą partnerstwa jest: dobrowolność udziału uczestników (określenie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte 2016 r.

Szkolenie otwarte 2016 r. Warsztaty Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Szkolenie otwarte 2016 r. PROGRAM SZKOLENIA: I DZIEŃ 9:00-9:15 Powitanie uczestników, ustalenie szczególnie istotnych elementów warsztatów, omówienie

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN W PRAKTYCE

BIZNES PLAN W PRAKTYCE BIZNES PLAN W PRAKTYCE Biznes Plan Biznes Plan jest to dokument, dzięki któremu możemy sprzedać naszą fascynację prowadzoną działalnością oraz nadzieje, jakie ona rokuje, potencjalnym źródłom wsparcia

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Wytyczne programowe wskazujące minimalne wymagania w zakresie zarządzania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2016 r. Poz. 878 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Elementy wymagań ISO/IEC 27001 i zalecenia ISO/IEC 17799 osobowe. 8 - Bezpieczeństwo zasobów ludzkich. 8.1 Przed zatrudnieniem (1)

Elementy wymagań ISO/IEC 27001 i zalecenia ISO/IEC 17799 osobowe. 8 - Bezpieczeństwo zasobów ludzkich. 8.1 Przed zatrudnieniem (1) Elementy wymagań ISO/IEC 27001 i zalecenia ISO/IEC 17799 osobowe dr inż. Bolesław Szomański bolkosz@wsisiz.edu.pl Filozofia prezentacji wymagań i zabezpieczeń zgodnie z załącznikiem A Nagłówek rozdziały

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Instrukcja dokonywania samooceny oraz sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Organizacyjny aspekt projektu

Organizacyjny aspekt projektu Organizacyjny aspekt projektu Zarządzanie funkcjonalne Zarządzanie między funkcjonalne Osiąganie celów poprzez kierowanie bieżącymi działaniami Odpowiedzialność spoczywa na kierownikach funkcyjnych Efektywność

Bardziej szczegółowo

2016 r. wdrażającej do polskiego porządku prawnego ww. dyrektywy oraz innych zmian merytorycznych, które znalazły się w tej ustawie.

2016 r. wdrażającej do polskiego porządku prawnego ww. dyrektywy oraz innych zmian merytorycznych, które znalazły się w tej ustawie. UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.

Bardziej szczegółowo

Metodologia weryfikacji wymagań IRIS w obszarze Projektowania i Rozwoju w teorii i praktyce. Szymon Wapienik TUV NORD Polska

Metodologia weryfikacji wymagań IRIS w obszarze Projektowania i Rozwoju w teorii i praktyce. Szymon Wapienik TUV NORD Polska Metodologia weryfikacji wymagań IRIS w obszarze Projektowania i Rozwoju w teorii i praktyce Szymon Wapienik TUV NORD Polska WARSZTATY SIRTS Metodologia weryfikacji wymagań IRIS Warszawa 25 listopada 2009r.

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Przedmowa Zgodnie ze ścieżką swojego rozwoju Arriva przedstawi Politykę z zakresie Odpowiedzialnych Zakupów, stworzoną z myślą o swoich klientach i pracownikach.

Bardziej szczegółowo

TEMAT 2. Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP)

TEMAT 2. Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) TEMAT 2 Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) Treść prezentacji Rola Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) Co to jest SEAP? 10 głównych zasad dot. opracowania SEAP Przykłady Rola Wspólnego Centrum

Bardziej szczegółowo

1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ 1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Po zapoznaniu się z Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 79/2014 z dnia 12.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 51/2014 z dnia 12.12.2014r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej

Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej załącznik Nr 6 do Regulaminu kontroli zarządczej Numer pytania Tak/nie Odpowiedź Potrzebne dokumenty Środowisko wewnętrzne I Przestrzeganie wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu . Załącznik nr 4 do Regulaminu oceny wniosków o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie

Bardziej szczegółowo

System zarządzania ryzykiem a system kontroli wewnętrznej

System zarządzania ryzykiem a system kontroli wewnętrznej System zarządzania ryzykiem a system kontroli wewnętrznej Warszawa 10 Marca 2016 Robert Pusz Dyrektor Działu Ryzyka i projektu Solvency II System zarządzania ryzykiem System zarządzania ryzykiem obejmuje

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW. WOJCIECHA W KRAKOWIE

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW. WOJCIECHA W KRAKOWIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2013/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie z dnia 21. stycznia 2014 r. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW.

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE N O T A T K A S Ł U Ż B O W A

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE N O T A T K A S Ł U Ż B O W A URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE N O T A T K A S Ł U Ż B O W A DO: OD: Pani Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Lidia Wójtowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/XLI/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/IX/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011 Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku Zespół ds. opracowania ramowego zintegrowanego programu regionalnego, 7 listopada, 2011 Cele bieżącej i przyszłej polityki: Nowa Polityka

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 z 5

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 z 5 Zakres obowiązków Koordynatora merytorycznego: 1) Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac przewidzianych do realizacji w ramach zadania nr 1 (zgodnie z etapami 1-17 harmonogramu będącego elementem

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie terminologii stosowanej w punkcie 5.1 oraz wytyczne dotyczące ocenianych aspektów

Wyjaśnienie terminologii stosowanej w punkcie 5.1 oraz wytyczne dotyczące ocenianych aspektów Numer Publikacji EA-2/13M S1 2013 Wyjaśnienie terminologii stosowanej w punkcie 5.1 oraz wytyczne dotyczące ocenianych aspektów CEL Celem niniejszego suplementu jest dostarczenie wyjaśnień i udzielenie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Załącznik do uchwały Zarządu Nr 81 z dnia 16.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29 z dnia 17.12.2014r. Bank Spółdzielczy w Augustowie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie (będące częścią Polityki zgodności stanowiącej integralną część Polityk w zakresie zarządzania ryzykami w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4855/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu 1 1. Określenia stosowane w niniejszej procedurze:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr ZEAS /2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28 kwietnia 2010 roku

Zarządzenie Nr ZEAS /2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28 kwietnia 2010 roku Zarządzenie Nr ZEAS 0161-6/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej i zasad jej prowadzenia.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych Wstęp... 13 1. Wprowadzenie... 15 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji?... 17 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne?... 18 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem jako kluczowy element kontroli zarządczej 2 marca 2013 r.

Zarządzanie ryzykiem jako kluczowy element kontroli zarządczej 2 marca 2013 r. Zarządzanie ryzykiem jako kluczowy element kontroli zarządczej 2 marca 2013 r. Anna Jaskulska Kontrola zarządcza jest systemem, który ma sprawić, aby jednostka osiągnęła postawione przed nią cele w sposób

Bardziej szczegółowo

XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych Unii Europejskiej (KRAB)

XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych Unii Europejskiej (KRAB) XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych Unii Europejskiej (KRAB) Pozyskiwanie i realizacja projektów HORYZONT 2020 we współpracy z przemysłem Proces oceny projektów Małgorzata Świderska

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w rozwiązaniach prawnych. by Antoni Jeżowski, 2014

Zarządzanie ryzykiem w rozwiązaniach prawnych. by Antoni Jeżowski, 2014 Zarządzanie ryzykiem w rozwiązaniach prawnych by Antoni Jeżowski, 2014 Najbardziej ryzykuje ten, kto lekceważy ryzyko 2 www.mf.gov.pl 3 Ryzyko definicje Ryzyko prawdopodobieństwo, że określone zdarzenie

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI 1. Ogólne dane o programie Nazwa własna Autorzy programu Organizacja/ instytucja odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OFERENCIE

INFORMACJE O OFERENCIE INFORMACJE O OFERENCIE Doradztwo i Szkolenia Europejskie 91-426 Łódź, ul. Wierzbowa 4/20 Telefon/fax: (+42) 678 57 34, Telefon komórkowy: 604 477 754 e-mail: m.feter@dise.com.pl www: www.dise.com.pl Działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/11 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/11 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/11 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Polityka ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie

Polityka ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu nr 121/2014 z dnia 17.12.2014 r. Uchwały Rady Nadzorczej Nr 33/2014 z dnia 18.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW z siedzibą w Grodkowie 49-200 Grodków, ul. Kasztanowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Plan zarządzania projektem

Plan zarządzania projektem Plan zarządzania projektem Opracował: Zatwierdził: Podpis: Podpis: Spis treści: 1. Wst p... 2 1.1 Cel... 2 1.2 Zakres... 2 1.3 Przeznaczenie dokumentu... 2 1.4 Organizacja dokumentu... 2 1.5 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Or. 0152-38/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 31 grudnia 2010 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek celem procedury jest zapewnienie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ

PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ Jacek Kosiński Chadbourne & Parke Wrzesień 2009 Główne

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR

ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR ELEMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH ZPORR 1. Wnioski z przeprowadzonej analizy podsumowanie 2. Definicja projektu 3. Charakterystyka projektu - część ogólna

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH (public-private partnerships) Szymon Jurski Plan prezentacji: Definicja Kiedy wybrać formułę PPP? Cykl życia PPP Partnerstwo publiczno-prywatne

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo