żące u podstaw informatyzacji administracji publicznej. technologiczna Państwa v. interoperacyjność

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "żące u podstaw informatyzacji administracji publicznej. technologiczna Państwa v. interoperacyjność"

Transkrypt

1 1. Zasady leżą żące u podstaw informatyzacji administracji publicznej. Neutralność technologiczna Państwa v. interoperacyjność systemów Nota: Niniejsza prezentacja stanowi uzupełnienie wykładu prezentowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w ramach przedmiotu Informatyka i technologie informacyjne w administracji. Prezentację można kopiować i wykorzystywać w całości lub w części tylko pod warunkiem podania pełnej informacji o utworze w poniższym brzmieniu: W.R.Wiewiórowski, Zasady leżące u podstaw informatyzacji administracji publicznej. Neutralność technologiczna Państwa v. interoperacyjność systemów, WPiA Uniwersytet Gdański 2010 (wersja z 10 marca 2010 r.) W.R.Wiewiórowski

2 9. Prawne podstawy informatyzacji administracji 9.1. Dział administracji rządowej inforinformatyzacja Z dniem 1 lipca 2002 r. informatyzacja stała się jednym z działów administracji rządowej, o których mowa w ustawie z dnia 4 września 1997 r. (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548). Art. 12a. Dział informatyzacja obejmuje sprawy: 1) infrastruktury informatycznej oraz systemów i sieci teleinformatycznych; 2) technologii i technik informacyjnych oraz standardów informatycznych; 3) informatyzacji administracji rządowej i samorządowej; 4) wspierania inwestycji w dziedzinie informatyki; 5) edukacji informacyjnej oraz usług teleinformatycznych i multimedialnych; 6) zastosowań informatyki w społeczeństwie informacyjnym, w szczególności w gospodarce, bankowości i edukacji; 7) rozwoju społeczeństwa informacyjnego 8) realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie informatyzacji. Działem administracji rządowej informatyzacja, kierował początkowo Minister Nauki i Informatyzacji Od 2005 roku działem informatyzacja kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. 9. Prawne podstawy informatyzacji administracji 9.2. Założenia ustawy o informatyzacji administracji publicznej i prace nad jej stworzeniem Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r., Nr 64, poz 565) [ustawa o informatyzacji] jest źródłem prawa administracyjnego. Należy z zasady interpretować ją w oparciu o dorobek prawa i postępowania administraczjnego Informatyzacja państwa oznacza w istocie informatyzację funkcji administracyjnej poszczególnych podmiotów publicznych, działających w imieniu państwa lub z upoważnienia państwa. Ustawa o informatyzacji stanowi uzupełnienie takich regulacji jak ustawa o zamówieniach publicznych, ustawa o dostępie do informacji publicznej, czy ustawa o służbie cywilnej. Patrz: Cz. Martysz, G. Szpor, K. Wojsyk: Komentarz do ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne [maszynopis planowane wydanie 2007]

3 9. Prawne podstawy informatyzacji administracji 9.2. Założenia ustawy o informatyzacji administracji publicznej i prace nad jej stworzeniem Projekt ustawy o informatyzacji został wniesiony 26 sierpnia 2003 r. jako projekt rządowy. Pierwsze czytanie odbyło się na 56 posiedzeniu Sejmu 10 września 2003 r. Powołano Komisję Nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne (pierwotny tytuł projektu). Sprawozdania Komisji zawierają druki 2452, 3456 i 3456-A. Opinie o projekcie zamówione przez Kancelarię Sejmu były bardzo krytyczne. Posłowie wprowadzili do projektu zasadnicze zmiany szczególnie w II czytaniu (19 kwietnia, 17 listopada 2004 r.) i przed III czytaniem (17 lutego 2005 r). Ustawa, zawierająca 64 artykuły, została uchwalona przez Sejm RP IV kadencji 17 lutego 2005 r. zdecydowaną większością głosów (381 głosów za, 6 wstrzymujących się 1 przeciw). Przyjęta została 17 marca 2005 r. bez poprawek przez Senat, 7 kwietnia została podpisana przez Prezydenta RP. Gruntowna nowelizacja ustawy dokonana została ustawą z 12 lutego 2010 r. 9. Prawne podstawy informatyzacji administracji 9.2. Założenia ustawy o informatyzacji administracji publicznej i prace nad jej stworzeniem Prace nad ustawą wykazały, że kwestia informatyzacji jest ponadpolityczna. Podobne stanowisko wobec podstawowych założeń ustawy wyrażały np. Platforma Obywatelska i Samoobrona, a poprawki w zakresie neutralności technologicznej zgłaszali wspólnie posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Unii Pracy. Równolegle z pracami Komisji Sejmowej parlament organizował konferencje z udziałem niezależnych ekspertów, środowiska naukowego i biznesu dotyczące najbardziej kontrowersyjnych zagadnień merytorycznych objętych projektem

4 9. Prawne podstawy informatyzacji administracji 9.2. Założenia ustawy o informatyzacji administracji publicznej i prace nad jej stworzeniem Ustawą o informatyzacji zmieniono 17 ustaw: 1. ustawę - Kodeks postępowania administracyjnego, 2. ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 3. ustawę o regionalnych izbach obrachunkowych, 4. ustawę o muzeach, 5. ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, 6. ustawę o finansach publicznych 7. ustawę o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, 8. ustawę o leśnym materiale rozmnożeniowym, 9. ustawę o dostępie do informacji publicznej, 10. ustawę o podpisie elektronicznym, 11. ustawę o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, 12. ustawę o systemie oceny zgodności, 13. ustawę o świadczeniach rodzinnych, 14. ustawę o systemie informacji oświatowej, 15. ustawę o pomocy społecznej, 16. ustawę o wyrobach medycznych, 17. ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 9. Prawne podstawy informatyzacji administracji 9.3. Regulacja ustawowa Zakres przedmiotowy 1) Plan Informatyzacji Państwa oraz projekty informatyczne o publicznym zastosowaniu, 2) minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych oraz dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej między podmiotami publicznymi, 3) dostosowanie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych do minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych, 4) dostosowanie rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej między podmiotami publicznymi do minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej między podmiotami publicznymi.

5 9. Prawne podstawy informatyzacji administracji 9.3. Regulacja ustawowa Przepisów Zakres podmiotowy ustawy nie stosuje się do przedsiębiorstw państwowych, spółek handlowych, służb specjalnych w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.), Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu oraz Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowego Banku Polskiego, poza przypadkami gdy w związku z realizacją zadań przez te podmioty istnieje obowiązek przekazywania informacji do i od podmiotów niebędących organami administracji rządowej; w takim przypadku stosuje się art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy., 4. Przepisów rozdziału 4 ustawy nie stosuje się do jednostek badawczorozwojowych, uczelni publicznych, Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego oraz Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. ; 9. Prawne podstawy informatyzacji administracji 9.3. Regulacja ustawowa Aparat pojęciowy 1) informatyczny nośnik danych - materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej lub analogowej; 2) dokument elektroniczny - stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych; 3) rejestr publiczny - rejestr, ewidencję, wykaz, listę, spis albo inną formę ewidencji, służące do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych; 4) minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych - zespół wymagań organizacyjnych i technicznych, których spełnienie przez system teleinformatyczny używany do realizacji zadań publicznych umożliwia wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych oraz zapewnia dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą tych systemów; 5) minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej - zespół cech informacyjnych, w tym identyfikatorów oraz odpowiadających im charakterystyk elementów strukturalnych przekazu informacji, takich jak zawartości pola danych, służących do zapewnienia spójności prowadzenia rejestrów publicznych oraz wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi;

6 9. Prawne podstawy informatyzacji administracji 9.3. Regulacja ustawowa Aparat pojęciowy elektroniczna platforma usług administracji publicznej system teleinformatyczny, w którym instytucje publiczne udostępniają usługi przez pojedynczy punkt dostępowy w sieci Internet; profil zaufany epuap zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą użytkownikiem konta na epuap, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu określonegov w art. 2; podpis potwierdzony profilem zaufanym epuap podpis złożony przez użytkownika konta epuap, do którego zostały dołączone informacje identyfikujące zawarte w profilu zaufanym epuap, a także: a) jednoznacznie wskazujący profil zaufany epuap osoby, która wykonała podpis, b) zawierający czas wykonania podpisu, c) jednoznacznie identyfikujący konto epuap osoby, która wykonała podpis, d) autoryzowany przez użytkownika konta epuap, e) potwierdzony i chroniony podpisem systemowym epuap; elektroniczna skrzynka podawcza dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego; 9.1. Infrastruktura informacyjna Państwa Pojęcie Klasyczna definicja państwa Georga Jellinka ( ), że z założenia powinno ono posiadać terytorium, obywateli władzę (rozumianą jako system prawny i tych którzy go tworzą i egzekwują). Infrastruktura informacyjna Państwa : 1) Zbiór informacji o tym jak wygląda terytorium państwa, kim są obywatele i inne podmioty władzy państwowej podlegające, jak wygląda prawo danego kraju i kto nim rządzi. 2) Kompleks instytucji, jednostek organizacyjnych, zasobów i systemów informacyjnych oraz technologii informacyjnych, warunkujących funkcjonowanie określonych stosunków społecznych (w tym stosunków prawnych), politycznych i ekonomicznych

7 9.1. Infrastruktura informacyjna Państwa Części składowe normy informacyjne, zasoby informacji (omawiane na kolejnych wykładach) systemy informacyjne, instytucje informacyjne oraz struktury organizacyjne i urządzenia techniczne wspierające procesy gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji Infrastruktura informacyjna Państwa Normy informacyjne Normy informacyjne w Polsce nie są zebrane w Polsce jednym akcie prawnym, który mógłby stanowić swego rodzaju kodeks informatyczny. Tym nie mniej można w polskim systemie prawnym wyróżnić co najmniej kilka aktów prawnych, które zawierają regulacje podstawowe dla rynku informatycznego i dla infrastruktury informacyjnej państwa. Do aktów tych zaliczyć należy przede wszystkim: ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tzw. ustawę o informatyzacji ), ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawę o podpisie elektronicznym ustawę o elektronicznych instrumentach płatniczych Uznając szczególną rolę wymienionych aktów prawnych należy zawsze pamiętać, że stanowią one jedynie wycinek regulacji prawnej z zakresu struktury informacyjnej państwa i regulacji elektronicznej gospodarki. Wiele podstawowych zasad normujących te zagadnienia rozrzuconych jest bowiem w aktach prawnych poświęconych poszczególnym cywilnym, karnym lub administracyjnym aspektom działania państwa i jego gospodarki.

8 9.1. Infrastruktura informacyjna Państwa Uzupełnienie Więcej rozważań o infrastrukturze informacyjnej Państwa: Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce Józef Oleński Uniw. Warszawski, Wydz. Nauk Ekon. rok wydania: 2006 ISBN: Księgarnia "Arche" w budynku WPiA 9.2. Neutralność technologiczna Państwa Konstytucyjna podstawa Art. 20. Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

9 10.1. Neutralność technologiczna Państwa Treść zasady neutralność technologiczna zasada równego traktowania przez władze publiczne technologii teleinformatycznej i tworzenia warunków do ich uczciwej konkurencji, w tym zapobiegania możliwości eliminacji technologii konkurencyjnych przy rozbudowie i modyfikacji eksploatowanych systemów teleinformatycznych lub przy tworzeniu konkurencyjnych produktów i rozwiązań; Neutralność technologiczna Państwa Treść zasady Państwo nie powinno preferować stosowania wybranych rozwiązań technologicznych poprzez wybór technologii stosowanej przez konkretnego producenta lub grupę producentów lub poprzez uniemożliwianie zastosowania wyraźnie wskazanych rozwiązań przez konkretnego producenta lub grupę producentów. Państwo może (i powinno) przygotowywać minimalne standardy dla technologii używanych w administracji, jednak owe minimalne standardy określać powinny wymagania techniczne i operacyjne, bez dokonywania wyboru konkretnych produktów. Uzupełnienie: - Zasada neutralności technologicznej Państwa jest zasadą prawa konkurencji i jako taka jest jedną z podstaw tworzenia społecznej gospodarki rynkowej. - Wybór konkretnego rozwiązania technicznego podlega przepisów prawa zamówień publicznych. - Zasada neutralności technologicznej nie dąży do wykluczenia z użytku tzw. standardów zamkniętych, nie służy również do promowania oprogramowania z otwartym kodem źródłowym [tzw. open source]. Byłyby to działania równie nieneutralne. - Neutralność interoperacyjność [system interoperacyjny nie musi być neutralny, a neutralność sama w sobie nie powoduje interoperacyjności

10 9.2. Neutralność technologiczna Państwa Aktualna regulacja prawna (raczej interoperacyjność) Art Podmiot publiczny używa do realizacji zadań publicznych systemów teleinformatycznych spełniających minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych. [standardy interoperacyjnośći] 2. Podmiot publiczny realizujący zadania publiczne przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej do przekazywania danych pomiędzy tym podmiotem a podmiotem niebędącym organem administracji rządowej: 1) zapewnia, aby system teleinformatyczny służący do wymiany danych pomiędzy tym podmiotem a podmiotami niebędącymi organami administracji rządowej, poza minimalnymi wymaganiami, o których mowa w ust. 1, spełniał wymóg równego traktowania rozwiązań informatycznych; 2) publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej lub udostępnia w inny sposób: a) zestawienie stosowanych w oprogramowaniu interfejsowym systemu teleinformatycznego używanego przez ten podmiot do realizacji zadań publicznych struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, b) testy akceptacyjne ( ) 9.2. Neutralność technologiczna Państwa Nieneutralne przepisy (skrajne formy stosowane przed 2005 r.) 1) Wniosek składa się w formie pisemnej, z tym że informacje zawarte w: 1) załączniku nr 1 do rozporządzenia składa się w wersji elektronicznej, przy użyciu oprogramowania Microsoft Word; 2) załączniku nr 2 do rozporządzenia składa się w wersji elektronicznej, przy użyciu oprogramowania Microsoft Excel. 2) Pracownia komputerowa powinna być wyposażona w: ( ) - 8 komputerów IBM Pentium 233 MMX lub lepszych, ( ) - oprogramowanie: Corel Draw 8.0, Foto Shop 5.0, Word 97 lub nowsze, Excel.

11 9.2. Neutralność technologiczna Państwa Niejednoznaczne rozumienie pojęcia Podane wcześniej rozumienie zasady neutralności technologicznej nie jest jedynym, z jakim możemy spotkać się w literaturze przedmiotu. Szczególnie środowiska związane z ruchem wolnego oprogramowania starają się rozumieć neutralność technologiczną inaczej tj tak, by dopuszczała ona preferowanie rozwiązań opartych na oprogramowaniu o otwartym kodzie źródłowym lub oprogramowaniu przygotowanego w ramach tzw. otwartych standardów. Patrz: Neutralność technologiczna Państwa Otwarte standardy Standard otwarty w rozumieniu pierwszej wersji Europejskich Ram Interoperacyjności jest standardem, który łącznie spełnia następujące cztery warunki: 1. jest przyjęty i zarządzany przez niedochodową organizację, a jego rozwój odbywa się w drodze otwartego procesu podejmowania decyzji, w którym mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani, 2. jest opublikowany, a jego specyfikacja jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie lub po kosztach sporządzenia kopii oraz możliwa dla wszystkich do kopiowania, dystrybuowania i używania również bezpłatnie lub po kosztach operacyjnych, 3. wszelkie związane z nim prawa autorskie, patenty i inna własność przemysłowa są nieodwołalnie udostępnione bez opłat, 4. nie ma żadnych ograniczeń w jego wykorzystaniu. Inne definicje można znaleźć w

12 9.2. Neutralność technologiczna Państwa Otwarte standardy W opinii skrajnych zwolenników ruchu wolnego oprogramowania zasada neutralności technologicznej powinna oznaczać nakaz stosowania standardów tam gdzie istnieją. Kompromisowy projekt polskich Krajowych Ram Interoperacyjności wspierając zasadę neutralności technologicznej (rozumianą w klasyczny sposób) stwierdza, że przyszłością rozwiązań informatycznych stosowanych w administracji publicznej są standardy otwarte. Obecnie z uwagi na zagrożenie znaczącym spowolnieniem lub zablokowaniem procesu udostępniania usług publicznych dopuszcza się współistnienie w warunkach konkurencji wielu rodzajów standardów (tzn. otwartych, zamkniętych, częściowo otwartych, itd.) Neutralność technologiczna Państwa Otwarte standardy G.Bliźniuk [wicemin. MSWIA] Polskie Ramy Interoperacyjności pierwszy komponent Planu Informatyzacji na lata , prezentacja z XII Forum Teleinformatyki, Legionowo IX 2006 r., s. 9

13 9.3. Interoperacyjność Pojęcie interoperacyjności [Ustawa o informatyzacji] zdolność różnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych do współdziałania na rzecz osiągnięcia wzajemnie korzystnych i uzgodnionych celów z uwzględnieniem współdzielenia informacji i wiedzy przez wspierane przez nie procesy biznesowe, realizowane za pomocą wymiany danych za pośrednictwem wykorzystywanych przez te podmioty systemów teleinformatycznych [Decyzja w sprawie ISA] możliwość współdziałania różnych odrębnych organizacji na rzecz osiągnięcia uzgodnionych i korzystnych dla wszystkich stron celów, przy jednoczesnym dzieleniu się informacjami i wiedzą pomiędzy tymi organizacjami poprzez wspierane przez nie procesy biznesowe, za pomocą wymiany danych za pośrednictwem odpowiednich systemów ICT [Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej] możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych oraz interakcji usług danych przestrzennych bez powtarzalnej interwencji manualnej w taki sposób, aby wynik był spójny a wartość dodana zbiorów i usług danych przestrzennych została zwiększona. [Dyrektywa INSPIRE] możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych oraz interakcji usług danych przestrzennych bez powtarzalnej interwencji manualnej, w taki sposób, aby wynik był spójny, a wartość dodana zbiorów i usług danych przestrzennych została zwiększona; 9.3. Interoperacyjność Pojęcie interoperacyjności Interoperacyjność (w dokumentach UE określana również jako interoperatywność ) oznacza zdolność systemów technologii informacyjnej i komunikacyjnej (ICT) oraz procesów, jakie one wspierają w działalności przedsiębiorstw, do wymiany danych oraz do zapewnienia możliwości wymiany informacji i wiedzy (współdzielenia informacji i wiedzy). Ramy interoperacyjności Przez ramy interoperacyjności rozumie się: a) regulacje prawne b) specyfikacje opisy danych, c) dobre praktyki sprawdzone sposoby postępowania w określonych sytuacjach, d) normy, e) wzorce projektowe, f) wzory dokumentów oraz innego rodzaju używane definicje wspierające interoperacyjność publicznych systemów informatycznych. Rekomendacja interoperacyjności Elementarny artefakt ram operacyjności. Np. raport opisujący jakąś praktykę, albo wzór dokumentu elektronicznego do zastosowania w jakimś kontekście. Repozytorium interoperacyjności Miejsce publikacji zatwierdzonych dokumentów interoperacyjności.

14 9.3. Interoperacyjność Pojęcie interoperacyjności Art. 3 19) Krajowe Ramy Interoperacyjności zestaw wymagań semantycznych, organizacyjnych oraz technologicznych dotyczących interoperacyjności systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych Art. 18. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, określi w drodze rozporządzenia: 1) minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, mając na uwadze konieczność zapewnienia; 2) minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej, uwzględniając konieczność zachowania spójności prowadzenia rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej z podmiotami publicznymi; 3) Krajowe Ramy Interoperacyjności obejmujące zagadnienia interoperacyjności semantycznej, organizacyjnej oraz technologicznej z uwzględnieniem zasady równego traktowania różnych rozwiązań informatycznych, Polskich Norm oraz innych dokumentów normalizacyjnych zatwierdzonych przez krajową jednostkę normalizacyjną Interoperacyjność Poziomy interoperacyjności (klasyczne podejście) G.Bliźniuk [wicemin. MSWIA] Polskie Ramy Interoperacyjności pierwszy komponent Planu Informatyzacji na lata , prezentacja z XII Forum Teleinformatyki, Legionowo IX 2006 r., s. 8

15 9.3. Interoperacyjność Poziomy interoperacyjności (klasyczne podejście) Kostka interoperacyjności, IDABC, Draft document as basis for EIF 2.0, Komisja Europejska wrzesień 2008, s Interoperacyjność Poziomy interoperacyjności (klasyczne podejście) European Interoperability Framework for European Public Services (EIF) Version 2.0 Draft, Komisja Europejska 2009, s. 20

16 9.3. Interoperacyjność Interoperacyjność jako zdolność dostosowania się do minimalnych wymagań 9.3. Interoperacyjność Poziomy interoperacyjności (nowe podejście - Raport Gartnera 2008) Model Interoperacyjności Gartnera wraz z warstwami. Na podstawie M. Malotaux, G van der Harst, J. Achtsivassissis, F. Hahndiek, Preparation for Update European Interoperability Framework 2.0 Final Report. A Report for DIGIT, Gartner 2007, s. 72

17 9.3. Interoperacyjność Poziomy interoperacyjności (nowe podejście - Raport Gartnera 2008) Biznes reprezentujący organizację istniejącą w świecie realnym przetwarząjącą informację w ramach swej codziennej pracy i podejmującą decyzje w oparciu o posiadane informacje. Warstwę tą rozbito na: a) organizację, obejmując tym pojęciem tak przedsiębiorstwo jak traktowany na równi z nim urząd obsługujący organ administracji wraz z całą hierarchią organizacyjną, b) procesy nastawione na osiągnięcie interakcji z innymi uczestnikami systemu (np. logistykę, zamówienia, procedury podatkowe itp.) oraz c) informację wymaganą do prowadzenia procesów ustandaryzowaną pod względem formatów i semantyki (np. X12, EDIFACT, ebxml, XBRL, HL7 itp.). Systemy reprezentujące zbiór aplikacji, w których informacja dostarczana jest do ostatecznego użytkownika. Tu wyróżniono: a) prezentację ekrany, raporty i przesyłki będące interfejsami systemu (na wejściu i na wyjściu) przy zastosowaniu standardów takich jak np. CSV, MIME, EDI czy XML, b) aplikację przetwarzającą dane na informację (wyjście) lub informację na dane (wejście) oraz c) dane przechowywane w formie strukturalnej (relacyjnej), pół-strukturalnej (XML) lub nieprzetworzonej (tekst) bazy. Technologia system komputerowy będący nośnikiem (platformą dla ) aplikacji, infrastruktura i sieci teleinformatyczne (middleware, platformy oraz sieci). Przy takim rozumieniu interoperacyjność jest sumą procesów komunikacyjnych pomiędzy wszystkimi trzema warstwami dwóch instytucji definiowanej na poziomie każdego z elementów składowych poszczególnych warstw Interoperacyjność Kluczowe aspekty Klaster 1: Wymiana informacji, której można zaufać Interoperacyjność semantyczna Semantyka informacji oraz wielojęzyczność Dostępność i używalność informacji Większość działań leży po stronie państw członkowskich, niektóre działania koordynacyjne po stronie UE w konsultacji z podmiotami zewnętrznymi Zaufanie i prywatność Katalog usług

18 9.3. Interoperacyjność Kluczowe aspekty 9.3. Interoperacyjność Kluczowe aspekty Klaster 2: Architektura interoperacyjności

19 9.3. Interoperacyjność Kluczowe aspekty Klaster 3: Ocena aspektów teleinformatycznych w nowych regulacjach prawnych 9.3. Interoperacyjność Kluczowe aspekty

20 9.3. Interoperacyjność Interoperacyjność w praktyce Linia współpracy Linia Współpracy centralnych i regionalnych systemów teleinformatycznych administracji publicznej w Polsce. Założenia współpracy administracji rządowej i samorządowej na rzecz modernizacji funkcjonowania państwa. Dokumenty Inicjatywy LW, określając zasady współpracy i odpowiedzialności na poziomie koncepcyjno-technicznym administracji rządowej i samorządowej w procesie rozwoju infrastruktury informacyjnej państwa, szczegółowo identyfikują zakres rzeczowy i harmonogram udostępniania produktów wytwarzanych w ramach wybranych projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. Tym samym wspierają, zgodnie z zaleceniami Komisji UE, zadania związane z zapewnianiem pożądanego poziomu interoperacyjnego współdziałania systemów teleinformatycznych, rządowych i samorządowych na różnych szczeblach ich funkcjonowania. Dzięki takiemu podejściu możliwe będzie praktyczne, bo oparte na uzgodnionej architekturze i na zbiorze konkretnych rozwiązań (produktów), uzgodnienie obszarów współdziałania systemów teleinformatycznych projektowanych i eksploatowanych w administracji rządowej i samorządowej w Polsce. W konsekwencji podjęta współpraca umożliwi wskazanie funkcjonalnego rozdziału tych systemów i zapobieganie zjawisku powielania tych samych rozwiązań w wielu systemach, umożliwi także wykorzystanie uzyskanych doświadczeń w ramach rozpowszechniania dobrych praktyk Interoperacyjność Interoperacyjność w praktyce Linia współpracy Idea Linii Współpracy powstała z inicjatywy MSWiA. Nie oznacza to jednak, że intencją MSWiA jest centralizowanie systemów obsługujących administrację publiczną w Polsce. Wręcz przeciwnie, dwa kluczowe projekty realizowane w MSWiA, czyli epuap i pl.id, z założenia mają przede wszystkim pełnić cele integracyjne, wspierające pozostałe systemy budowane w administracji publicznej w zakresie spełniania wymagań Krajowych i Europejskich Ram Interoperacyjności, wymagań minimalnych, zarządzania tożsamością, zarządzania referencyjnością, dostępu do rejestrów referencyjnych, itd. Takie podejście jest zgodne z celami wyznaczonymi przez Strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego do roku 2013 w obszarach człowiek, gospodarka, państwo, gdzie zakłada się, że ww. cele muszą być osiągane wspólnie przez systemy rządowe i samorządowe. Stąd też dążenie MSWiA aby system epuap, jako główna platforma integracyjna dla systemów teleinformatycznych administracji publicznej, była w przyszłości traktowana jako zestaw współpracujących ze sobą systemów teleinformatycznych funkcjonujących na różnych szczeblach administracji publicznej, a nie jako jeden konkretny system (projekt) teleinformatyczny.

21 9. Prawne podstawy informatyzacji administracji Najlepsze praktyki Decyzja 2004/387/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie interoperatywnego świadczenia ogólnoeuropejskich usług egovernment dla administracji publicznej, przedsiębiorstw i obywateli (IDABC) Wśród środków horyzontalnych na podstawie programu IDABC wymienia działania wspierające podejmowane w celu wspomagania upowszechniania dobrych praktyk w zastosowaniu technologii informacyjnych w administracji publicznej. Są to: a) sprawozdania, strony internetowe, konferencje oraz, ogólnie, inicjatywy skierowane do społeczeństwa; b) monitorowanie, analiza i upowszechnianie za pomocą stron internetowych inicjatyw i najlepszych praktyk związanych z działaniami egovernment na szczeblu Państw Członkowskich, Wspólnoty oraz międzynarodowym; c) wspieranie upowszechniania najlepszych praktyk w wykorzystywaniu np. otwartych źródeł oprogramowania przez organy administracji publicznej. 9. Prawne podstawy informatyzacji administracji Najlepsze praktyki Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. (Dz.U. Nr 206, poz.1517) w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych Dodatkowe objaśnienia niezbędne do prawidłowego uporządkowania metadanych oraz wynikające z najlepszej praktyki przykłady prawidłowego uporządkowania metadanych zamieszcza się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Informatyzacja administracji - stan obecny a oczekiwania społeczne

Informatyzacja administracji - stan obecny a oczekiwania społeczne Informatyzacja administracji - stan obecny a oczekiwania "Informatyzacja administracji w państwie demokratycznym Warszawa 30 wrzesnia 2010 Nota: Niniejsza prezentacja stanowi uzupełnienie wykładu prezentowanego

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy UoInf dotyczący epuap

Zakres przedmiotowy UoInf dotyczący epuap Podstawy prawne Ewolucja regulacji Realizację projektu epuap rozpoczęto w 2006 r. Podstawę normatywną dla systemu teleinformatycznego epuap wprowadzono nowelizacją ustawy o informatyzacji ustawą z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 235, z 2014 r. poz. 183. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje prawne e-administracji

Nowe regulacje prawne e-administracji Nowe regulacje prawne e-administracji dr Wojciech Wiewiórowski Uniwersytet Gdański, MSWiA. Projekt współfinansowany dr Wojciech Rafał Wiewiórowski Dyrektor Departamentu Informatyzacji Ministerstwo Spraw

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Interoperacyjności

Krajowe Ramy Interoperacyjności PROJEKT Załącznik do uchwały Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pojęcia podstawowe...2 2.1. Interoperacyjność...2 2.2. Krajowe Ramy Interoperacyjności...2 2.3. Podmioty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2014 r. Poz. 1114 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2014 r. Poz. 1114 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 sierpnia 2014 r. Poz. 1114 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA. Autor: Jacek Janowski

ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA. Autor: Jacek Janowski ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA Autor: Jacek Janowski WSTĘP 1. NOWY MODEL ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1.1. Kształtowanie się nowej administracji 1.1.1. Współczesny model administracji publicznej 1.1.2. Tradycyjny

Bardziej szczegółowo

Art. 3 [Definicje pojęć] 1) 2) 6) 8) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18)

Art. 3 [Definicje pojęć] 1) 2) 6) 8) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 565) tj. z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 235) Rozdział 1. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565. USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565. USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 235, z 2014 r. poz. 183. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących

Bardziej szczegółowo

Znaczenie rozwoju systemów rejestrów publicznych dla infrastruktury informatycznej państwa potrzeba i kierunki zmian"

Znaczenie rozwoju systemów rejestrów publicznych dla infrastruktury informatycznej państwa potrzeba i kierunki zmian Znaczenie rozwoju systemów rejestrów publicznych dla infrastruktury informatycznej państwa potrzeba i kierunki zmian" Bolesław SZAFRAŃSKI, prof. WAT Wojskowa Akademia Techniczna XIV edycja Seminarium PIU

Bardziej szczegółowo

Procesowe podejście do tworzenia regulacji prawnej. Rola ICT w opisie i modelowaniu procesów dr Wojciech Wiewiórowski, Uniwersytet Gdański, MSWiA.

Procesowe podejście do tworzenia regulacji prawnej. Rola ICT w opisie i modelowaniu procesów dr Wojciech Wiewiórowski, Uniwersytet Gdański, MSWiA. Procesowe podejście do tworzenia regulacji prawnej. Rola ICT w opisie i modelowaniu procesów dr Wojciech Wiewiórowski, Uniwersytet Gdański, MSWiA. Projekt współfinansowany dr Wojciech Rafał Wiewiórowski

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Główne cele konferencji: Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Nowe oblicze epuap Mariusz Madejczyk Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 Główne cele warsztatów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 i 827); 4) środki komunikacji

końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 i 827); 4) środki komunikacji (zm. ) Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 565) tj. z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 235) tj. z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli

USTAWA. z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli LexPolonica nr 672. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2012.82 (U) Najwyższa Izba Kontroli zmiany: 2012-02-11 Dz.U.2011.240.1429 art. 3 2012-06-02 Dz.U.2010.227.1482 art. 1 USTAWA z dnia 23 grudnia 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o informatyzacji oraz Kodeksu postępowania administracyjnego wybrane zagadnienia

Nowelizacja ustawy o informatyzacji oraz Kodeksu postępowania administracyjnego wybrane zagadnienia Autorzy: Tomasz Filipowicz i Jerzy Filipowicz Nowelizacja ustawy o informatyzacji oraz Kodeksu postępowania administracyjnego wybrane zagadnienia W dniu 5 marca 2010 r. Prezydent RP Lech Kaczyński podpisał

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Opinia. do ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej. (druk nr 464)

Opinia. do ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej. (druk nr 464) Warszawa, 23 października 2013 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej (druk nr 464) I. Cel i przedmiot ustawy Przedmiotowa ustawa ma na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej 2) Na

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 3158 Warszawa, 9 czerwca 2010 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 w zw. z art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI [1]) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI [1]) z dnia... 2006 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/584,projekt-rozporzadzenia-ministra-swia-z-dnia-2006-r-w-s prawie-wymagan-technicznyc.html Wygenerowano: Poniedziałek, 4 stycznia 2016, 08:37

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjność projektów centralnych i regionalnych w ochronie zdrowia

Interoperacyjność projektów centralnych i regionalnych w ochronie zdrowia Interoperacyjność projektów centralnych i regionalnych w ochronie zdrowia Grzegorz Gomoła Dyrektor Programu Agenda Czym jest interoperacyjność? Wiodące projekty centralne i regionalne w ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

Zaufanie i bezpieczeństwo w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Od idei do wdrożenia. Sesja Europejska droga do nowego ładu informacyjnego

Zaufanie i bezpieczeństwo w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Od idei do wdrożenia. Sesja Europejska droga do nowego ładu informacyjnego Zaufanie i bezpieczeństwo w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Od idei do wdrożenia XVII Forum Teleinformatyki Sesja Europejska droga do nowego ładu informacyjnego 22-23 września 2011 r. Miedzeszyn Nota:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014r. poz.1114 Z ostatnią zmianą z dnia 07.10.2016r. USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I 1 S t r o n a P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I ZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ P.2. REKOMENDACJA OPISU I OZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ 2 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

Brak wspólnego profilu i formatu podpisu dokumentu

Brak wspólnego profilu i formatu podpisu dokumentu Wiesław Paluszyński II KONWENT INFORMATYKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA LUBELSZCZYŹNIE 29 stycznia 2009 2 Kwadratura koła Przyzwyczajenie do papieru Brak zaufania do podpisu Brak usług elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/37 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2005 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Strategia informatyzacji sektora ochrony zdrowia

Strategia informatyzacji sektora ochrony zdrowia Strategia informatyzacji sektora ochrony zdrowia dr inż. Kajetan Wojsyk, z-ca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie Konferencja MedTrends, Zabrze, 2016-03-18

Bardziej szczegółowo

ci projektu systemowego zachodniopomorskim podprojekt e-administracja

ci projektu systemowego zachodniopomorskim podprojekt e-administracja Aspekty interoperacyjności ci projektu systemowego e-administracja i e-turystyka e w województwie zachodniopomorskim podprojekt e-administracja Międzywodzie: 15-16 16 listopada 2012 r. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze schematami Marta Derlatka Wydanie 3 Warszawa 2012 Tytuły do artykułów sporządziła: Marta Derlatka Opracowanie redakcyjne: Anna Popławska Opracowanie techniczne:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawne dla oprogramowania w świetle przepisów prawa. Marzena Kwaczyńska Dorota Szczęsnowicz-Kocięcka

Wymagania prawne dla oprogramowania w świetle przepisów prawa. Marzena Kwaczyńska Dorota Szczęsnowicz-Kocięcka Wymagania prawne dla oprogramowania w świetle przepisów prawa Marzena Kwaczyńska Dorota Szczęsnowicz-Kocięcka Compliance (z ang. zgodność) osiągnięcie zgodności z przepisami prawa, normami, wymaganiami

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Joanna Karczewska CISA, ISACA Warsaw Chapter Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla bezpieczeństwa informacji

mgr inż. Joanna Karczewska CISA, ISACA Warsaw Chapter Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla bezpieczeństwa informacji mgr inż. Joanna Karczewska CISA, ISACA Warsaw Chapter Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla bezpieczeństwa informacji Wyrok Trybunału Konstytucyjnego 2 Warszawa, dnia 9 kwietnia 2015 r. WYROK

Bardziej szczegółowo

Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata główne założenia i cele

Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata główne założenia i cele Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2022 główne założenia i cele Dariusz Deptała Serock, 29-31 maja 2017 r. Strategia Cyberbezpieczeństwa RP- Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Ustawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych dla systemu teleinformatycznego służącego identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 117 7078 Poz. 676 USTAWA. z dnia 4 marca 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr 117 7078 Poz. 676 USTAWA. z dnia 4 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 117 7078 Poz. 676 Art. 1. W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Plan Informatyzacji Państwa

Plan Informatyzacji Państwa Plan Informatyzacji Państwa Dr inż. Grzegorz Bliźniuk Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa, 2006 r. 1 Plan Informatyzacji Państwa wynika z : Ustawy z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r. Poz. 235

Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r. Poz. 235 Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r. Poz. 235 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 118

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 118 Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 15.06.2016 Łysomice Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap 2.Co się zmieniło w epuap 3.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej

tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej Kancelaria Sejmu s. 1/108 tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r.

USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 lutego 2010 r.

USTAWA. z dnia 12 lutego 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 40 3507 Poz. 230 230 USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA

SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA Druk nr 3223 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA o przedstawionym przez Prezydenta RP projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 16.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych. i niektórych innych aktów prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych. i niektórych innych aktów prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 218/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 11 maja 2016 r.

Data sporządzenia 11 maja 2016 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1 Wprowadzenie XI Część I. Prawoznawstwo 1 Tabl. 1. Pojęcie państwo 3 Tabl. 2. Cechy państwa 4 Tabl. 3. Teorie powstania państwa 5 Tabl. 4. Funkcje państwa 6 Tabl. 5. Typ i forma państwa 7 Tabl. 6. Aparat

Bardziej szczegółowo

projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Na podstawie art. 19a

Bardziej szczegółowo

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Witold Radzio Z-ca dyrektora BGWM w Warszawie Konferencja w ramach projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

FISZKA KONKURSU. Centrum Projektów Polska Cyfrowa POPC IP /16. Program Operacyjny Polska Cyfrowa

FISZKA KONKURSU. Centrum Projektów Polska Cyfrowa POPC IP /16. Program Operacyjny Polska Cyfrowa FISZKA KONKURSU Instytucja ogłaszająca nabór Nr konkursu Centrum Projektów Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 LINK https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/popc_2-3- 1_nauka_2016/ Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

03.12.2013 r. 04.12.2013 r.

03.12.2013 r. 04.12.2013 r. Najważniejsze wydarzenia związane ze współpracą Ministerstwa Skarbu Państwa z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Parlamentem RP - grudzień 2013 rok 03.12.2013 r. Komisja Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO POLSKI W LATACH 1944-1997 1. Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja 2. Okres Krajowej

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia V Konferencja i Narodowy Test Interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska. Platforma e-zdrowia. Jacek Kobusiński. jacek.kobusinski@cs.put.poznan.pl

Wielkopolska. Platforma e-zdrowia. Jacek Kobusiński. jacek.kobusinski@cs.put.poznan.pl Wielkopolska e-zdrowia Jacek Kobusiński jacek.kobusinski@cs.put.poznan.pl Wielkopolska e-zdrowia Politechnika Poznańska Instytut Informatyki 2 3 4 odpowiedzialnośćza poziom zarządzania oczekiwana wyższa

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Interoperacyjności - sprawna (?) komunikacja prawnotechnologiczna. informacyjnym

Krajowe Ramy Interoperacyjności - sprawna (?) komunikacja prawnotechnologiczna. informacyjnym Krajowe Ramy Interoperacyjności - sprawna (?) komunikacja prawnotechnologiczna w społeczeństwie informacyjnym Rafał Malujda, radca prawny 16.11.2012r., Międzywodzie Lista kluczowych dokumentów: Ustawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 28 kwietnia 2009 r. (Dz. U. z dnia 19 maja 2009 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 28 kwietnia 2009 r. (Dz. U. z dnia 19 maja 2009 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z dnia 19 maja 2009 r.) Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Międzyzdroje

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Międzyzdroje Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 29.09.2016 Międzyzdroje Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap, 2.Co się zmieniło w epuap, 3.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Warszawa, 2014-06-12 1 / 29 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja zasad informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne

Nowelizacja zasad informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Nowelizacja zasad informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Inauguracyjne posiedzenie Rady Marszałków ds. Społeczeństwa Informacyjnego 14 stycznia 2009 r. Kraków dr Wojciech Rafał Wiewiórowski

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 04/12/2012

Aktualizacja: 04/12/2012 Aktualizacja: 04/12/2012 Pytanie 1: Czy do oferty mam dołączyć umowę, która stanowi jeden z załączników zapytania ofertowego? W treści zapytania jest mowa o podpisaniu jakiegoś oświadczenia, że Oferent

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.3.2016 r. COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komisji Mieszanej ustanowionej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt 27 kwietnia 2017 r. Wariant art. 121 ust. 4 USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz.

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjność inteligentnych systemów transportowych

Interoperacyjność inteligentnych systemów transportowych Interoperacyjność inteligentnych systemów transportowych Marian Kowalewski, Bolesław Kowalczyk, W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia interoperacyjności inteligentnych systemów transportowych (IST).

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMACH ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMACH ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMACH ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w świetle ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Planowanie przestrzenne w świetle ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Planowanie przestrzenne w świetle ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Lidia Piotrowska Naczelnik Wydziału Planowania Regionalnego i Współpracy Transgranicznej Minister

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in: Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty IP. 2611.19.2015 Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja serwisów internetowych Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Komisji Standaryzacji

Bardziej szczegółowo

Michał Jaworski Wiceprezes PIIT

Michał Jaworski Wiceprezes PIIT Michał Jaworski Wiceprezes PIIT Warszawa, 2 grudnia 2009 Europejskie Ramy Interoperacyjności 2.0 Pozycjonowanie dokumentu: Europejska Strategia Interoperacyjności zapewnia ład korporacyjny (Governance)

Bardziej szczegółowo

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Waldemar Ozga Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Projekt współfinansowany Agenda 1. Czym jest epuap 2. Korzyści z zastosowanie epuap 3. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, określany dalej jako projekt, zmierza do osiągnięcia dwóch zasadniczych celów:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 - projekt PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 SPIS TREŚCI Rozdział I Rozdział II Rozdział III

Bardziej szczegółowo

Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej

Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej (Na przykładzie Urzędu m.st. Warszawy) Olsztyn - Stare Jabłonki, 10-12 marca 2011 r. Warszawa podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PODSTAWĄ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

WSPÓŁPRACA PODSTAWĄ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WSPÓŁPRACA PODSTAWĄ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Jerzy Gaździcki EUROPEJSKIE RAMY LOKALIZACYJNE Biblioteka Narodowa, 6 listopada 2014 WSPÓŁTWÓRCY I WSPÓŁUŻYTKOWNICY IIP OBYWATELE SPOŁECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Instytucje Unii Europejskiej

Instytucje Unii Europejskiej Instytucje Unii Europejskiej Parlament Europejski Wybierany w bezpośrednich wyborach organ ustawodawczy UE, posiadający funkcje nadzorcze i budżetowe. Posłowie wybierani są w wyborach bezpośrednich co

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej.

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej. Nowe obowiązki dla zamawiających będących centralnymi organami rządowymi, wynikające z rozporządz Rozporządzenie weszło w życie 4 marca br. Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad rozwojem państwowych rejestrów referencyjnych podległych MSWiA

Stan prac nad rozwojem państwowych rejestrów referencyjnych podległych MSWiA Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki Stan prac nad rozwojem państwowych rejestrów referencyjnych podległych MSWiA Marek SłowikowskiS Dyrektor Warszawa, 15 kwietnia 2011 1 Departament Ewidencji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia..2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjne rejestry publiczne jako podstawa budowy Centrum Usług Wspólnych i Smart City w zakresie gospodarki przestrzennej.

Interoperacyjne rejestry publiczne jako podstawa budowy Centrum Usług Wspólnych i Smart City w zakresie gospodarki przestrzennej. Interoperacyjne rejestry publiczne jako podstawa budowy Centrum Usług Wspólnych i Smart City w zakresie gospodarki przestrzennej Jerzy Chotkowski Gospodarka Przestrzenna Gospodarka Przestrzenna Wniosek

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PRAC INSPIRE NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH W ZAKRESIE MONITOROWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI. Przemysław Malczewski

MONITOROWANIE PRAC INSPIRE NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH W ZAKRESIE MONITOROWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI. Przemysław Malczewski MONITOROWANIE PRAC INSPIRE NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH W ZAKRESIE MONITOROWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI Przemysław Malczewski PLAN PREZENTACJI PLAN PREZENTACJI Dokumenty i wytyczne KE Monitorowanie wdrażania wymogów

Bardziej szczegółowo

Profil Zaufany epuap (PZ) Nowa metoda uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych administracji publicznej

Profil Zaufany epuap (PZ) Nowa metoda uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych administracji publicznej Profil Zaufany epuap (PZ) Nowa metoda uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych administracji publicznej Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. standaryzacji

Bardziej szczegółowo

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ROZPORZĄDZENIE Projekt 03.06.2016 r. MINISTRA CYFRYZACJI 1) Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej Na podstawie art. 19a ust.

Bardziej szczegółowo

E-urzędnik: Informacja publiczna i e- administracja - opis przedmiotu

E-urzędnik: Informacja publiczna i e- administracja - opis przedmiotu E-urzędnik: Informacja publiczna i e- administracja - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu E-urzędnik: Informacja publiczna i e-administracja Kod przedmiotu 08.3-WH-ZDD-DIP-S16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 780 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 780 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r. Elektronicznie podpisany przez Beata Jaszczyk Data: 04.06. 4:9:49 +0'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia czerwca 04 r. Poz. 780 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r. 132 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania Na podstawie art. 38j

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK OGŁOSZENIE Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15 października 2014 roku w sprawie konsultacji społecznych projektu: Rocznego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział czwarty Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r...

Spis treści. Rozdział czwarty Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r... Spis treści Rozdział pierwszy Ustrój polityczny państwa pojęcie i istota... 11 1. Pojęcie ustroju politycznego... 12 2. Ewolucja ustroju politycznego Polski... 14 Rozdział drugi Konstytucyjne podstawy

Bardziej szczegółowo

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB Szymon Rymsza Główny specjalista w projekcie ZSIN - Faza I Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 10-11.09.2015 r. Agenda spotkania 1. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo