WYKORZYSTANIE STANDARDU XML DO PLANOWANIA PRODUKCJI W ODLEWNIACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE STANDARDU XML DO PLANOWANIA PRODUKCJI W ODLEWNIACH"

Transkrypt

1 8/19 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 19 Archives of Foundry Year 2006, Volume 6, Book 19 PAN - Katowice PL ISSN WYKORZYSTANIE STANDARDU XML DO PLANOWANIA PRODUKCJI W ODLEWNIACH J. DUDA 1, A. STAWOWY 2 Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania, ul. Gramatyka 10, Kraków STRESZCZENIE W artykule przedstawiono zalety stosowania jednolitego standardu zapisu planów realizacji zamówień dla przedsiębiorstw produkcyjnych i na konkretnym przykładzie pokazano zapis planu produkcyjnego dla wyrobów odlewniczych. W tym celu wykorzystano specyfikację PSLX, która określa schemat XML dla potrzeb systemów klasy APS. Keywords: XML, production planning, foundry 1. WSTĘP Rosnąca konkurencja zmusza wytwórców do oferowania możliwie najlepszych warunków realizacji zamówień złożonych przez klientów. Oznacza to, że wraz z dostarczaniem wyrobów spełniających wysokie wymagania technologiczne i jakościowe, konieczne jest zapewnienie szybkiej, a przede wszystkim terminowej realizacji zamówień pozyskanych od klientów. Rodzi to konieczność stosowania systemów zaawans o- wanego planowania i szeregowania zadań produkcyjnych (ang. Advanced Planning and Scheduling - APS). Jest to szczególnie ważne w przypadku ciągło-dyskretnych systemów produkcyjnych, z jakimi mamy do czynienia np. w odlewnictwie, gdyż procesy w nich występujące jest bardzo trudno efektywnie zaplanować tradycyjnymi metodami. Wiele przedsiębiorstw ma już wdrożone systemy klasy MRPII/ERP lub plan u- je takie wdrożenie. Większość systemów klasy APS może współpracować z najpop u- 1 dr inż., 2 dr inż., 73

2 larniejszymi systemami ERP za pomocą odpowiednich interfejsów, ale wymaga to indywidualnego, a przez to drogiego i czasochłonnego procesu wdrażania. Z drugiej strony, nowoczesne systemy zarządzania łańcuchem dostaw muszą umożliwiać wzajemną wymianę informacji pomiędzy wszystkimi partnerami biznes o- wymi. Dotyczy to przede wszystkim informacji pochodzących z systemu planowania, ponieważ są one kluczowe dla zapewnienia efektywnej współpracy wszystkich uczes t- ników łańcucha dostaw. W przypadku tradycyjnych systemów informatycznych klienci, dostawcy czy zewnętrzni kooperanci współpracujący z wytwórcą byli zmuszeni albo do stosowania identycznych systemów informatycznych, albo do wdrożenia dodatkowego oprogramowania, które pozwoliłoby na odczytanie informacji pochodzących z systemu wytwórcy i ewentualne przekazanie informacji zwrotnej. Rozwiązaniem powyższych problemów jest zastosowanie wspólnego formatu wymiany danych pomiędzy wszystkimi systemami wspomagającymi zarządzanie ła ń- cuchem dostaw. Pierwotnie wykorzystywanym do tego celu standardem była elektroniczna wymiana danych (EDI). Jednak dopiero zastosowanie rozwiązań opartych o standard XML pozwoliło na prawie nieograniczoną a przede wszystkim tańszą w implementacji wymianę danych pomiędzy różnymi systemami [2]. W artykule przedstawiono zalety stosowania jednolitego standardu zapisu planów realizacji zamówień dla przedsiębiorstw branży odlewniczej i na konkretnym przykładzie pokazano zapis planu produkcyjnego dla wyrobów odlewniczych. W tym celu wykorzystany został opracowywany obecnie standard schematu XML dla potrzeb systemów klasy APS o nazwie PSLX (ang. Planning and scheduling language on XLM specification). 2. PSLX ONTOLOGIA OPISU PLANÓW PRODUKCYJNYCH Dynamiczny rozwój systemów klasy APS oraz upowszechnienie się technologii XML jako podstawowej formy wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi różnych parterów biznesowych spowodowały konieczność opracowania wspólnej ontologii pozwalającej na zapisanie i wymianę danych dotyczących planowania produkcji. Próbę zdefiniowania takiej ontologii w postaci schematu XML podjęło konsorcjum PSLX, do którego należą czołowi japońscy wytwórcy (Hitachi, Toshiba), uniwersytety oraz dostawcy systemów informatycznych. Obecnie standard ten został zaakceptowany przez OASIS, międzynarodową organizację ustanawiająca standardy e-biznesu i stał się podstawą specyfikacji OASIS Production Planning and Scheduling (PPS). PSLX jest metajęzykiem stanowiącym [3]: - referencyjną architekturę dla systemów APS, - ontologię i protokół komunikacyjny wewnątrz i na zewnątrz systemów APS, - standard XML dla problemów planowania i szeregowania, - jednolitą terminologię opisu problemów planowania i szeregowania. Ontologia PSLX pozwala na zapisanie informacji dotyczących takich obiektów jak: partnerzy biznesowi, operacje produkcyjne, materiały i wyroby, zasoby, zdarzenia 74

3 ARCHIWUM ODLEWNICTWA występujące w procesie produkcyjnym oraz kalkulacje kosztowe. W chwili obecnej schemat XML pozwala na zdefiniowanie 27 różnych obiektów. Na rysunku 1 pokazano obiekty stanowiące jądro specyfikacji PSLX. event start end event lot stock item consume operation produce item assign task load resource order Rys. 1. Kluczowe obiekty specyfikacji PSLX. Źródło: [3] Fig. 1. PSLX core objects. Source: [3] Operacja (operation) to czynność, zadanie lub proces posiadający atrybut czasu wykonywania. Obiekt ten łączy ze sobą przedmioty i zasoby. Sekwencję operacji można określać poprzez podanie operacji następnej (predecessor operation) lub poprzedniej (successor operation). Przedmiot (item) to obiekt produkowany (produce) lub zużywany (consume) w trakcie wykonywania operacji. Przykładowe przedmioty to: surowce, materiały, części, półwyroby oraz wyroby gotowe. Zapas (stock) określa ich ilość w danym momencie czasu. Zasób (resource) to obiekt przydzielany (assign) w trakcie wykonywania operacji, np. maszyny, urządzenia, narzędzia, praca ludzka. Obłożenie (load) określa stopień wykorzystania zasobów w danym momencie czasu. Zdarzenie (event) to z kolei obiekt opisujący początek (start), koniec (end), przerwanie, wznowienie, dostawę lub wysyłkę. Posiada odniesienie w czasie i zmienia swój stan wraz z jego upływem. Zamówienie (order) musi zawierać informację o produktach, operacjach i ewentualnie dodatkowo wymaganych zasobach, które nie są związane z operacjami. Zawiera też informacje o kliencie (customer), ilości zamówionych wyrobów (qty) oraz terminie realizacji zamówienia (duetime). Za pomocą PSLX można też określać np. partię produkcyjną (lot) lub zadanie (task). 75

4 Na rysunku 2 pokazano fragment zamówienia na odlewy żeliwne, zapisanego zgodnie ze schematem zdefiniowanym przez PSLX/Oasis PPS [5]. <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> <pslx xmlns="http://www.pslx.org/xmlschema.xsd"> <order name="zm/182/06" customer="zm Mechmat" item="korpus 0267" operation="formowanie Korpusu 0267"> <qty value="30"> <duetime><time value="2006/04/20-00:00:00"></time></duetime> </order> <customer name="zm Mechmat"> <address>ul. Zakładowa 10, Oświęcim</address> <display name="zakłady Mechaniczne Mechmat Sp. z o.o. "> </customer> <operation name="formowanie Korpusu 0267"> <assign resource="formierka 1"> <assign resource="skrzynka 600x500"> <consume item="masa formierska"></consume> <consume item="rdzeń MM-0267 ><qty value="2"></consume> <produce item="forma Korpusu 0267"><qty value="1"></produce> <duration value="9.55"> <successor operation="zalewanie formy korpusu 0267"> </operation> <operation name="przygotowanie rdzenia MM-0267"> <assign resource="rdzennica R2"> <produce item="rdzeń MM-0267"><qty value="1"></produce> <consume item="masa rdzeniowa R16/Z1"></consume> <duration value="1.5"> </operation> <operation name="zalewanie formy korpusu 0267"> <produce item="forma Korpusu 0267"><qty value="1"></produce> <consume item="żeliwo typ 200/5"><qty value="7.5"></consume> </operation> [...] </pslx> Rys. 2. Przykładowe zamówienie zapisane w standardzie PSLX. Fig. 2. Exemplary order written in PSLX standard. 76

5 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Tak opisane zamówienie, wygenerowane przez systemie obsługi klientów w dziale marketingu jest pobierane drogą elektroniczną przez system APS. Na każdym kolejnym etapie przetwarzania takiego zamówienia zostają zapisane dodatkowe info r- macje. I tak po zatwierdzeniu zamówienia do sekcji <order> dopisywana jest linijka: <release><time value="2006/04/20-00:00:00"></time></release> System APS uaktualnia na bieżąco informacje o każdej zmianie ilości wyprodukowanych wyrobów oraz stopniu zawansowania wykonania poszczególnych operacji. W tej chwili na rynku istnieje tylko kilka japońskich systemów planowania i harmonogramowania, zdolnych pobierać i zapisywać informacje w standardzie PSLX/OASIS PPS. Ich producenci na swojej liście referencyjnej klientów wymieniają wiele przedsiębiorstw przemysłu ciężkiego. Efekt pracy jednego z takich systemów ASPROVA [6] pokazany został na rysunku 3. Przedstawiony wykres Gantta ilustruje plan produkcji oddziałów formierni oraz topialni w okresie kolejnych 3 tygodni. Rys. 3. Harmonogram Gantta utworzony przez system ASPROVA. Fig. 3. Gantt chart generated by ASPROVA system. Należy się spodziewać, że po wypracowaniu ostatecznej specyfikacji Oasis PPS i jej stopniowym upowszechnieniu, większość produkowanych systemów klasy APS będzie ten standard wspierać. Również w Wydziale Zarządzania AGH prowadzone są prace nad wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych do harmonogramowania op e- racji zapisanych w tym standardzie. 77

6 3. KORZYŚCI ZE STOSOWANIA JEDNOLITEJ SPECYFIKACJI PLANÓW Zgodność rozwiązań APS ze specyfikacją PSLX umożliwia swobodne przekazywanie potrzebnych informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw. Przykładowo: klienci na żądanie dostają informację o stopniu realizacji poszczególnych zleceń i ewentualnych przewidywanych opóźnieniach, a dostawcy są informowani o konieczności dostarczenia na określony termin materiałów potrzebnych do produkcji. Możliwość autonomicznej komunikacji pomiędzy różnymi modułami planowania i harmonogramowania produkcji pozwala na budowanie systemów o nowoczesnej architekturze agentowej. Podejście agentowe w dużej mierze eliminuje, wspomnianą we wstępie, konieczność budowania kosztownych interfejsów pomiędzy różnymi syst e- mami przetwarzającymi dane planistyczne. Rysunek 4 przedstawia tradycyjny oraz agentowy model komunikacji pomiędzy systemami planowania. Model tradycyjny Systemy projektowania dostawców System projketowania Systemy projektowania klientów Systemy APS dostawców System APS Systemy APS klientów Systemy wytwarzania dostawców System wytwarzania Systemy wytwarzania klientów zewnętrzne interfejsy Model agentowy klienta 1 klienta 2 Agent APS Agent APS dostawcy 2 zewnętrzne interfejsy dostawcy 1 wewnętrzne interfejsy kooperanta Rys. 4. Tradycyjny i agentowy model komunikacji systemów planowania. Źródło: [4] Fig. 4. Traditional and agent communication model of APS systems. Source: [4] 78

7 ARCHIWUM ODLEWNICTWA W przypadku odlewni systemy oparte o przedstawioną ideę mogą zapewnić efektywną współpracę nie tylko w ciągu odlewnia-klienci czy odlewnia-dostawcy, ale także umożliwić optymalne planowanie pracy wszystkich oddziałów odlewni, łącznie z modelarnią i wydziałami obróbki końcowej. Wśród przykładowych korzyści dla klientów odlewni można wymienić: - ocenę możliwości zrealizowania planowanych do zamówienia wyrobów oraz oszacowanie terminów ich realizacji, - przesłanie zamówienia i otrzymanie szybkiej odpowiedzi o jego zatwierdzeniu bądź odrzuceniu, - uzyskanie bieżącej i precyzyjnej informacji na temat terminów realizacji p o- szczególnych zleceń produkcyjnych; zaplanowanie na tej podstawie transportu, - możliwość wycofania lub zmiany zamówienia (albo jego części), jeżeli nie jest ono w danym momencie realizowane, - możliwość zarezerwowania mocy produkcyjnych dla zamówień, które mają być wkrótce złożone. Dostawcy mogą uzyskać m.in. następujące możliwości: - wczesna informacja o potrzebie dostarczenia materiałów do produkcji, - szybkie przesłanie informacji zwrotnej o możliwości zrealizowania danego zamówienia na materiały, - natychmiastowa komunikacja z odbiorcą w przypadku wystąpienia problemów, - wymiana informacji na temat nowych produktów wprowadzonych do oferty. Również takie oddziały jak np. modelarnia (niezależnie od tego czy jest częścią odlewni czy nie) dzięki wykorzystaniu technologii XML uzyskują dodatkowe mo ż- liwości. Są to np.: - możliwość szybkiej reakcji na problemy występujące przy produkcji odlewów, - pozyskanie informacji na temat poziomu jakości odlewów, - wymiana informacji na temat zmian wprowadzonych do procesu produkcyjn e- go, zastosowaniu nowych maszyn, wprowadzeniu nowych technologii. 4. PODSUMOWANIE Elektroniczna wymiana informacji poprzez dokumenty zapisane w języku XML staje się powoli obowiązującym standardem zarówno w biurach (Open Office, następna generacja Microsoft Office), jak i przede wszystkim w zintegrowanych syst e- mach zarządzania (SAP Business Connector, Microsoft BizTalk 2006). W artykule pokazano, że takie rozwiązanie może przynieść, obok oczywistej przejrzystości gromadzonych danych, także inne mniej lub bardziej wymierne korzyści dla przedsiębiorstw. Umożliwi przede wszystkim zautomatyzowanie wielu aspektów współpracy pomiędzy partnerami biznesowymi, a także przyspieszy dostęp do informacji potrzebnych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania. 79

8 LITERATURA [1] M. Caridi, A. Sianesi: SCM-ERP integration: organisational, managerial and technological issues, ICSTM2000 International Conference on Systems Thinking in Management, Geelong, Australia (2000). [2] B. Daum, Ch. Horak: The XML Shockwave. What every CEO needs to know about the key technology for the new economy, Software AG Corporate Marketing, Darmstadt, Germany (2000). [3] Y. Nishioka: Collaboration on Planning and Scheduling, Hosei University, TC184/SC5 Plenary (2003). [4] Y. Nishioka: Collaborative agents for production planning and scheduling (CAPPS): a challenge to develop a new software system architecture for manufa c- turing management in Japan, Intl. J. of Production Research, Volume 42, Number 17 (2004). [5] PSLX Engineering Specification: XML Specification, PSLX Consortium (2003), [6] SUMMARY THE USE OF XML STANDARD FOR PRODUCTION PLANNING IN FOUNDRIES The paper presents the advantages of the unified standard applied to store information about production plans. The exemplary production plan for a foundry is also shown. It is written according to PSLX specification, which currently undergoes the standardization process and specifies an XML scheme for the needs of APS systems. Praca finansowana ze środków KBN w ramach projektu badawczego nr H02D Recenzował: prof. zw. dr hab. inż. Roman Wrona 80

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

2014-12-31. Płock, 2014

2014-12-31. Płock, 2014 2014-12-31 Płock, 2014 Współczesne przedsiębiorstwo musi szybko reagować na ciągle zmieniającą się sytuację na rynku. Gdy znikają problemy z zakupami części i materiałów, pojawiają się trudności z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

TENDENCJE I KIERUNKI INFROMATYCZNEGO WSPOMAGANIA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH CZ. 2. ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

TENDENCJE I KIERUNKI INFROMATYCZNEGO WSPOMAGANIA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH CZ. 2. ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Piotr Bernat 1 TENDENCJE I KIERUNKI INFROMATYCZNEGO WSPOMAGANIA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH CZ. 2. ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Streszczenie. W artykule przedstawiono tendencje w zakresie informatycznego

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Marzena Pielecka * Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Wstęp Bardzo gwałtowny rozwój systemów i technologii informatycznych, globalizacja działań oraz coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Ku inteligencji biznesowej w systemach ERP II

Ku inteligencji biznesowej w systemach ERP II Rozdział 29 Ku inteligencji biznesowej w systemach ERP II Streszczenie. W rozdziale, na tle przesłanek i ewolucji informatycznego wspomagania procesów zarządzania przedsiębiorstwem, ukazano istotę oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Stanisław Stanek * Edyta Abramek Radosław Kowal PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Wprowadzenie Projekty integracyjne, realizowane już od najwcześniejszych zastosowań informatyki w biznesie, cieszą

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia NARZĘDZIA Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu Szczupły plan Fotolia 44 KAIZEN nr 4 / listopad 2013 Tekst: Michał Klecha Muda nadprodukcji, zapasów, braków, zbędnego ruchu,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE E-BIZNESU W RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY INFORMATYCZNE E-BIZNESU W RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW dr Cecylia Żurak-Owczarek Instytut Ekonomik Stosowanych Uniwersytet Łódzki SYSTEMY INFORMATYCZNE E-BIZNESU W RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie Celem artykułu jest zaprezentowanie znaczenia,

Bardziej szczegółowo

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania Janusz Nesterak 1. Wstęp. Ponad trzydzieści lat temu firma SAP wprowadziła na rynek oprogramowanie klasy ERP, przy

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 KATARZYNA KORZYŃSKA Politechnika Rzeszowska ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM W ORGANIZACJACH POSIADAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW

ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW mgr Tomasz Sobel Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna mgr Jolanta Pochopień Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW Streszczenie: W artykule zwrócono

Bardziej szczegółowo

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw Zeszyty Naukowe nr 700 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Tomasz Ma kus Katedra Procesu Zarzàdzania Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw 1. Uwagi wst pne Wśród podstawowych

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: informacje na

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 2084-2686 T. 34 (4) 2015 PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu RADA PROGRAMOWA:

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM,

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, Globalizacja rynku Globalizacja rynku nabiera niespotykanego dotąd rozmachu. Przy wyborze partnera czynnik geograficzny ma już znikome znaczenie. Produkty i usługi są dostępne

Bardziej szczegółowo

SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania i wdrażania oprogramowania korporacyjnego

SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania i wdrażania oprogramowania korporacyjnego nauka SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania i wdrażania oprogramowania korporacyjnego i wdrażania oprogramowania korporacyjnego Grzegorz Rogus, Paweł Skrzyński,

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce Computer systems in logistics

Systemy informatyczne w logistyce Computer systems in logistics Computer systems in logistics Tomasz Kanicki Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Abstract The article presents three main computer systems which

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH Zeszyty Naukowe NARZĘDZIA AON nr 2(59) ANALITYKI 2005 BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIACH Zeszyty MILITARNYCH Naukowe AON nr 2(91) 2013 ISSN 0867 2245 ISSN 0867 2245 ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

Opis produktu - Oracle Agile Product Lifecycle Management

Opis produktu - Oracle Agile Product Lifecycle Management Opis produktu - Oracle Agile Product Lifecycle Management Oracle Agile Product Lifecycle Management Oracle Agile Product Lifecycle Management jest samodzielnym modułem Aplikacji Oracle służącym do zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY B2C DLA WSPOMAGANIA PROCESÓW LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

ZASTOSOWANIE METODY B2C DLA WSPOMAGANIA PROCESÓW LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 56 Nr kol. 1845 Monika ODLANICKA-POCZOBUTT Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I INFORMATYKA W LOGISTYCE

INFORMACJA I INFORMATYKA W LOGISTYCE Witold Hołubowicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp. z o.o. Krzysztof Samp Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY W KOMPUTEROWYM WSPOMAGANIU ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW * Tomasz Dudek

NOWE TRENDY W KOMPUTEROWYM WSPOMAGANIU ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW * Tomasz Dudek Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2013 NOWE TRENDY W KOMPUTEROWYM WSPOMAGANIU ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

CHARAKTERYSTYKA AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 3 CHARAKTERYSTYKA AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 3.1 WSTĘP Coraz powszechniejszą praktyką, zwłaszcza w grupie dużych firm produkcyjnych, jest stosowanie

Bardziej szczegółowo