SYSTEMY INFORMACYJNE CENTRÓW LOGISTYCZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY INFORMACYJNE CENTRÓW LOGISTYCZNYCH"

Transkrypt

1 Prof.dr hab. inż. Wojciech Osmólski Politechnika Poznańska Andrzej Rózga - Talex S.A. SYSTEMY INFORMACYJNE CENTRÓW LOGISTYCZNYCH Systemy informacyjne służące do zarządzania oraz zabezpieczenia współpracy różnych jednostek organizacyjnych znajdujących się na terenie Centrum Logistycznego (CL)oraz poza nim, rozpoczęto budować w latach osiemdziesiątych. Jednym z pierwszych systemów zainstalowanym w roku 1989 w Centrum Logistycznym Brema był system Iuk-System. Równolegle wdrażanym był system Dakossy w porcie Hamburg. Na szczególną uwagę zasługuje jednak system wdrożony w porcie Rotterdam. Obsługuje on nie tylko zadania logistyczne interpretowane w sposób tradycyjny, lecz również używany jest do sterowania urządzeniami portowymi, pozwalając w ten sposób na pełną automatyzację prac przeładunkowych. Zdefiniowanie systemu przepływu informacji w centrum logistycznym z uwzględnieniem współpracy z użytkownikami o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym Koncepcja informatycznego zabezpieczenia przepływu informacji Schematyczne przedstawienie przepływu informacji w ramach centrum z uwzględnieniem współpracy z użytkownikami o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym zawiera rys.1.

2 Physical Interface IBM INFONET SNA GE NET X.25 Inne centra logistyczne CENTRUM LOGISTYCZNE Przejście graniczne Sattelite link Wire connection Optical network Rys. 1. Schematyczny przepływ informacji

3 Zadania szczegółowe realizowane w Centrum Logistycznym Operacje terminalowe i magazynowe. W skład tych operacji wchodzi podsystem zarządzania magazynami zawierający: - eksploatację i administrowanie własnymi magazynami z możliwością realizacji różnych funkcji, np. kompletacja, metody magazynowania, metody przechowywania, metody przeładunków wraz z ich pełnym procesem automatyzacji, - pełne zabezpieczenie służb magazynowych w możliwości automatycznej identyfikacji towarów, palet, pojemników, miejsca położenia towaru i t.d., oraz pełnego rozpoznania odnośnie stanu zapotrzebowania oraz prognozowania zapasów, - udostępnienie powierzchni magazynowej w ramach City Logistik - stany magazynowe. Kolejny podsystem to podsystem zarządzania terminalem, który powinien zawierać moduły: - sterowania urządzeniami za- i wyładunkowymi, - sterowania transportem wewnętrznym, - obsługi zespołu magazynów, - rejonizacji magazynu definiowanego przez użytkownika, - obsługujące pełny dziennik operacji magazynowych, - obsługi informacyjnej użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych, - administracji urządzeniami za- i wyładowczymi oraz transportu wewnętrznego. Podsystem obsługi informacyjnej magazynów oraz zarządzania terenem powinien bazować na urządzeniach telemetrycznych dla przekazywania aktualnych stanów czy to zarządzania, czy np. stanów magazynów. Podsystem ten powinien również stwarzać warunki bezpośredniego dostępu do tych informacji dla handlowców. Obróbka informacji dla tego rodzaju czynności musi objąć takie zagadnienia jak : - przetwarzanie matematyczne, np. modelowanie przepływów, optymalizację tras przejazdów itd., - przetwarzanie zbiorów z baz danych, - teletransmisję z uwzględnieniem lokalizacji satelitarnej samochodów, pociągów oraz innych środków transportu. Usługi pomocnicze w zakresie finansów, księgowości, kadr itd. Usługi te związane są z pełną obsługą klienta lub użytkownika od chwili przedstawienia przez niego propozycji zlecenia przewozu dobra aż do pełnej realizacji, włączając w to również obsługę celną, bankową, prawną, ubezpieczeniową itd. Ponadto w ramach tych usług powinny być również udostępniane propozycje pełnej obsługi informatycznej z udostępnieniem posiadanych zintegrowanych systemów komputerowych i to w takim zakresie, aby stali użytkownicy obsługiwali się sami. Do zakresu tego rodzaju usług należy zaliczyć: 1) kontroling gotowe narzędzia, 2) strukturę konta definiowaną przez użytkownika, 3) strukturę konta definiowanę przez system, 4) obsługę operacji w ramach holdingu, 5) konsolidację w ramach holdingu ksiąg przedsiębiorstw, 6) rozliczenie projektów kontraktów, 7) obsługę rozdzielników kosztów, 8) różnice kursowe,

4 9) kompensacje, 10) obsługę VAT, 11) rozliczenie cła i podatku granicznego, 12) budżetowanie i prognozowanie, 13) wprowadzanie danych z dzienników zewnętrznych, 14) przekazywanie danych do innych modułów, 15) prognozowanie przepływów finansowych, 16) tworzenie zestawień finansowych (F-01, F-02), 17) obsługę kasy, 18) przeprowadzanie analiz finansowych, 19) powiązanie z systemami bankowymi, 20) środki trwałe: tworzenie struktury środków trwałych, amortyzacja, przeszacowania środków trwałych, 21) ubezpieczenia, 22) symulacja kosztów i deprecjacja wyposażenia, 23) należności: obsługa grup odbiorców, naliczanie podatków, zarządzanie płatnościami, kontrola kredytu przy sprzedaży, 24) zobowiązania: tworzenie grup dostawców klasyfikacja kryterialna, blokowanie własnych płatności, 25) zarządzanie przepływem gotówki: automatyczne propozycje płatności, kontrolowanie płatności dla grup dostawców. Usługi pomocnicze dla operacji terminalowych i magazynowych. Usługi pomocnicze dla operacji terminalowych i magazynowych obejmują przepływ informacji niezbędnych do obsługi użytkowników i klientów w aspekcie wykonywanych przeładunków. Pierwsza usługa obejmuje zagadnienia doboru kadr, ich kwalifikacji, zatrudnienia (na stałe, czy okresowo) itd., ponieważ obsługa magazynów, transportu wewnętrznego a w szczególności transportu w pełni sterowanego automatycznie, wymaga specjalnie szkolonej załogi. Kolejną usługą pomocniczą, dla operacji terminalowych i magazynowych, jest pełne zabezpieczenie w zakresie EDI z wykorzystaniem różnych protokołów (np. KERMIT, X/Y/Z Modem, X400 itd.) oraz odpowiednim nadzorem nad całym ruchem w terminalu w połączeniu z aktualnie poruszającymi się pojazdami poza Centrum Logistycznym. Wykorzystuje się tu często metody zróżnicowanego systemu nadzoru satelitarnego DGPS w celu uzyskania dokładnych współrzędnych pojazdu. Inne usługi pomocnicze świadczone przez Centrum Logistyczne to: - system informacyjny dla przewozu materiałów niebezpiecznych, - usługi warsztatowe w podstawowym zakresie naprawczym, - usługi świadczone przez stację benzynową, - system bezpieczeństwa i nadzoru nad Centrum Logistycznym, - system udostępniania urządzeń przeładunkowych użytkownikom zewnętrznym oraz wszystkie inne związane bezpośrednio z obsługą operacji terminalowych i magazynowych Usługi w zakresie informacyjno doradczym Usługi te obejmują: - obsługę transportu osobowego z Centrum Logistycznego do miasta i z powrotem. Obsługą tą powinni być objęci nie tylko pracownicy Centrum Logistycznego, lecz również i pozostali użytkownicy oraz klienci terminalu, - obsługę w zakresie systemu informacyjnego w odniesieniu do ruchu na drogach poszczególnych państw, zakłóceniach na nich itd., - dostęp do systemu pogodowego,

5 - obsługę w zakresie public-relation z ukierunkowaniem na ciągłą aktualizację w ramach internetu, czasopism itd., możliwości Centrum Logistycznego w zakresie dystrybucji, spedycji, transportu oraz magazynowania, - szkolenie specjalistycznej kadry wysokokwalifikowanej wykorzystywanej w procesach zautomatyzowanych przeładunków, skomputeryzowanych magazynach, automatycznych systemach nadzoru ruchu, bezpieczeństwa itd., - giełdę system informacyjny, - giełde towarowę system informacyjny, - pełną obsługę w zakresie informacji o hotelach i restauracjach na świecie wraz z możliwością rezerwacji, - obsługę hotelowo restauracyjną w Centrum Logistycznym. Zdefiniowanie systemu przepływu informacji między centrami i ich użytkownikami o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym Dla obsługi informatycznej złożonych czynności jakie należy wykonać w ramach działania Centrum Logistycznego niezbędny jest system komputerowy, którego strukturę przedstawiono na rys. 2.

6 WY Pełne informacje we/wy WE Podsystem wspomagania decyzji Informacje o stanie i oddziaływaniach otoczenia Podmiot zarządzania Informacje Informacje o stanie obiektu Informacje sterujące Moduł wykonawczy Oddziaływan ie Informacje Centrum Logistyczne - obiekt zarządzany Informacje o badanym aspekcie działania Rys.2. Struktura systemu informacyjnego obsługi Centrum Logistycznego

7 Analiza funkcjonalna zintegrowanych systemów przepływu informacji stosowanych w Europie Zintegrowany system komputerowy CIEL (Computer Integrated External Logistics) Zasadniczo liczące się systemy komputerowe, obejmujące zadania logistyczne w transporcie pozwalają na obsługę przewozów krajowych i międzynarodowych, operacji magazynowych, terminalowych oraz transportu i dystrybucji. Są one wielofunkcyjnymi kompleksowymi programami zaprojektowanymi dla potrzeb współczesnego złożonego i zmieniającego się rynku usług logistycznych i to w zakresie spedycji, żeglugi liniowej, poczty kurierskiej, magazynowania, transportu czy dystrybucji. Rozpatrzmy na wstępie wybrany spośród wielu systemów komputerowych obsługujących dystrybucję spedycję transport, zintegrowany system komputerowy CIEL użytkowany w układzie międzynarodowym oraz krajowym poprzez firmę Schenker. Firma ta obsługuje 30 krajów, w Polsce 17 biur, obroty roczne w Polsce wynoszą około 70 mln PLN, a w Europie około 3,5 mld ECU. Systemy te zaprojektowane zostały przy wykorzystaniu architektury systemów klientserwer, co miało na celu odzwierciedlenie całego procesu realizacji dostaw, od nadawcy do odbiorcy finalnego. Dotychczas każdy etap tego procesu realizowany był przez odrębne, wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, np. spółki transportu krajowego, przewoźników międzynarodowych, firmy spedycyjne, spółki świadczące usługi magazynowania lub dystrybucji. Obecnie wiele z nich dywersyfikuje działalność, rozszerzając ją o pokrewne sektory usług; wiele innych próbuje stworzyć sieci o ogólnoświatowym zasięgu. Stanowią one dla wszystkich tych przedsiębiorstw bazowe kompleksowe pakiety oprogramowania obsługującego cały łańcuch procesów operacyjnych. Mimo modułowej struktury systemy te są w pełni zintegrowane. Wszystkie moduły korzystają ze wspólnej bazy danych i wyposażone są we wspólne funkcje administracyjne, posiadając odrębne funkcje operacyjne. Struktura ta zapewnia elastyczność systemu i możliwość rozszerzania go o kolejne moduły. Każdy z modułów może obsługiwać grupę przedsiębiorstw funkcjonujących w środowisku wielojęzycznym i wielowalutowym. Zgodny z przyjętymi standardami interfejs użytkownika jest łatwy do opanowania nawet dla początkującego operatora. Wyposażono te systemy w bezpośrednią pomoc oraz kodowe funkcje wyszukiwania. Systemy te sterowane są przez tradycyjne menu, natomiast doświadczeni użytkownicy mogą korzystać z kodów ścieżek szybkiego dostępu. Moduły operacyjne zawierają szereg specjalistycznych funkcji rezerwacji zleceń dla wszystkich rodzajów przewozów, włącznie z eksportem i importem towarów drogą powietrzną, morską, lądową, samochodową i kolejową oraz transportem wewnątrzkrajowym. W tabelach stawek frachtowych przechowywać można ceny umowne oraz taryfowe, a także umowy regulujące podział zysku. Automatyczny rachunek kosztów i kalkulacja ceny pozwala na natychmiastowe złożenie oferty cenowej, a potwierdzenie rezerwacji powoduje automatyczne oszacowanie zysku. Moduł planowania załadunków, uwzględniający zlecenia przewozu ładunków drobnicowych i konsolidowanych nadchodzące z wielu biur, zapewnia maksymalne wykorzystanie środków transportu. Dzięki opcjonalnej funkcji optymalizacji ładunku dysponowanie naczepą lub kontenerem przestaje być problemem. Dokumenty sporządzane są automatycznie i mogą być wysyłane pocztą elektroniczną do dowolnego adresata. Zainstalowanie odpowiednich złącz w urzędach celnych sprawia, że również zgłoszenia celne mogą być sporządzane i przesyłane elektronicznie. Moduł śledzenia operacji automatycznie rejestruje aktualny stan realizacji zlecenia i zapewnia natychmiastowy dostęp do odpowiednich informacji, np. Potwierdzenia Dostawy (Proof of

8 Delivery). Opcjonalna funkcja ustalania harmonogramu umożliwia natychmiastowe ostrzeganie o grożących odchyleniach i opóźnieniach, ułatwiając nadzorowanie operacji. Moduły magazynowe zostały zaprojektowane dla potrzeb obsługi terminalowej towarów w tranzycie, obejmując zarazem wszystkie operacje magazynowe wykonywane w ramach umów magazynowania i dystrybucji. System umożliwia użytkownikowi samodzielne definiowanie konfiguracji magazynowej dla wielu magazynów, troszczącej się zarówno o przechowywanie towarów w stałej temperaturze, jak i o towary pod zamknięciem celnym. Pobieranie towarów z magazynu i pakowanie wspomagają opcjonalne funkcje zbiorowego pobierania towarów. Specyficzny sposób definiowania dobrych pozycji obejmuje nie tylko standardowe jednostki jak palety, skrzynie czy pojedyncze towary, ale również opakowania nietypowe lub skrzynie zawierające zróżnicowane pozycje towarowe. Systemy te wyposażone są w zróżnicowane funkcje wyszukiwania, pozwalające na uzyskanie szczegółowych informacji na temat pozycji magazynowych i pozamagazynowych, np. wyszukiwanie według numeru przesyłki (pozycje pozamagazynowe), numeru artykułu zgodnie z dokumentacją klienta (pozycje magazynowe lub pozamagazynowe) lub numeru skrzyni. Rozbudowana funkcja kalkulacji ceny automatycznie oblicza koszty magazynowania z podziałem na poszczególne kontrakty. Tak obliczone koszty, po przejrzeniu przez operatora systemu, przetwarzane są przez moduł fakturowania sprzedaży. Podstawowym warunkiem sukcesu firmy na rynku jest wysoka jakość obsługi klienta. Zawarta w tych systemach obszerna baza danych pozwala na opracowanie precyzyjnej charakterystyki dotychczasowych i przyszłych klientów. Bezpośrednie funkcje wyszukiwania udzielają natychmiastowej odpowiedzi na zapytania użytkownika, a sporządzone przez program oferty cenowe mogą być drukowane lub bezpośrednio faksowane do klienta. System śledzenia przesyłek dostarcza bieżących informacji o przebiegu realizacji zlecenia, zarówno w odniesieniu do fizycznego przemieszczania ładunku jak i obsługi administracyjnej. Klienci firmy mogą uzyskać bezpośredni dostęp do tego systemu. Środki zabezpieczające, w które wyposażone są systemy gwarantują, że żaden z użytkowników zewnętrznych nie uzyska dostępu do danych dotyczących pozostałych klientów. Skuteczne prowadzenie działalności gospodarczej w coraz większym stopniu uzależnione jest od dostępu do elektronicznych środków łączności. Oprócz tradycyjnego telefonu, telefaksu i teleksu do powszechnego użytku wchodzi jeszcze jedna, znacznie doskonalsza forma komunikacji, mianowicie elektroniczna wymiana danych. Przy pomocy łącza EDI można przyjmować rezerwacje od klientów i gromadzić dane dotyczące nadsyłanych zleceń, otrzymywać i przekazywać informacje od przewoźników i innych podwykonawców o przebiegu zleconych operacji oraz przesyłać do klientów faktury. W podstawowym zestawie tych systemów znajduje się moduł kontroli dokumentów, pozwalający na elektroniczne przetwarzanie ich lub sporządzanie wydruków. Moduły administracyjne obejmują fakturowanie sprzedaży, zaprojektowane dla potrzeb pozycji standardowych, różnych oraz masowych i umożliwiające elastyczne definiowanie treści faktury i częstotliwości fakturowania. Użytkownik może rejestrować faktury zakupu w celu porównania ich z kosztami szacowanymi oraz korzystać z opcjonalnej funkcji sprawdzania upoważnień i zatwierdzania kosztów. Faktury sprzedaży, zakupu oraz rozliczenia międzyokresowe mogą być łączone z wieloma uznanymi programami księgowymi, a w razie potrzeby można wprowadzać do systemu dodatkowe, specjalistyczne złącza. System w trybie konwersacyjnym udziela odpowiedzi na zapytania oraz sporządza dla użytkownika żądane raporty, natomiast integralna statystyczna baza danych zawiera przejrzyste pliki przygotowane z myślą o tych, którzy pragną sporządzić własne raporty. CIEL może również współpracować z większością powszechnie stosowanych na PC

9 programów modelowania finansowego i prezentacji danych. Systemy te posiadają pełną elastyczność stosowania oraz możliwość dołączania nowych modułów po skonfigurowaniu systemu. Podstawowym modułem jest spedycja towarowa, która obejmuje: ruch lotniczy, morski, samochodowy i kolejowy; eksport, import oraz ruch wewnątrzkrajowy; rezerwacje przewozów; dokumentację przewozów; planowanie załadunków; podział zysku. Kolejnym modułem jest obsługa agencji żeglugi liniowej: rozkłady rejsów, rezerwacje, dokumentacja, prowizje przewoźników. Ważnym modułem jest obsługa transportu: planowanie podróży, przydział kierowca / samochód, samochodowe manifesty ładunkowe, planowanie marszruty. Również istotnym modułem jest obsługa przesyłek kurierskich: rezerwowanie przesyłek, karta przesyłki kodowana kreskowo, śledzenie Potwierdzenia Dostawy (POD). Jednym z głównych modułów jest realizacja usług magazynowych i terminalowych obejmująca: obsługa zespołu magazynów, rejonizacja magazynu definiowana przez użytkownika, obsługa towarów w drodze (pozycje pozamagazynowe), towary własne i składowane na zlecenie, pełny dziennik operacji magazynowych, pobieranie i pakowanie towarów, Cross Docking, rachunek kosztów typu ABC, kalkulację kosztów magazynowania, dowód dostawy (delivery notes), wystawianie faktur handlowych, zarządzanie zleceniami zakupu. Ważnym modułem jest też obsługa administracyjna, w skład której wchodzi: fakturowanie sprzedaży, przetwarzanie faktur zakupu, rachunkowość zleceń, zarządzanie jakością dostawców. Z punktu widzenia działalności firmy istotna jest obsługa klienta, w której skład wchodzi: baza danych o dotychczasowych i przyszłych klientach, zapytania o produkt / usługę, oferty cenowe i umowy, Tracking and Tracing (śledzenie przebiegu operacji), bezpośredni dostęp klienta. Moduł obsługi łączności obejmuje: kontrolę dokumentów, teleks i faks, łącza EDI, E- mail, Internet, systemy połączone w sieć. Systemy te muszą posiadać interfejsy do: -władz celnych, -systemów finansowych, -systemów informacyjnych kierownictwa, -systemów gromadzenia danych dotyczących sprzedaży, -systemów obrazowania dokumentów. Wymienione wymogi odnośnie obsługi transportu mogą zostać zrealizowane w zasadniczym stopniu przez Zintegrowane systemy wspomagania procesami logistycznymi Systemy przykładowe to: Lp. System komputerowy Producent 1 BPCS * SSA USA 2 COMET SIMENS NIXDORF Niemcy 3 EXACT EXACT Holding B.V. Holandia 4 IFS Application * IFS 5 IMPACT SYSPRO UK Wielka Brytania 6 JBA System 21 * JBA International Company 7 JOB SHOP/SOVEREIGN QMS / SAGE Wielka Brytania 8 TETRA CS3 * TETRA LTD - Wielka Brytania 9 MAX v 8 MCS; TSW - Wielka Brytania 10 MFG / PRO QAD USA 11 MMRP / MIS PLATINIUM * MICRO MRP Inc / Platinium Soft. Corp.

10 12 MOVEX * Intential AB Szwecja 13 PRODMAX * GIPSA SARL Francja 14 PROFIT / AS ORIAS B. V. Holandia 15 R / 3 * SAP AG Niemcy 16 RENAISSANCE CS Ross System Inc. USA 17 S4 * GTI 18 TCM EMS * Effective Management System - USA 19 TETA * TETA 20 TRITION 3.1; BAAN IV * BAAN B. V. 21 WORK SHOP TIW Technology Inc USA * dane autoryzowane (stan na dzień ) Pełny opis parametrów tych systemów można znaleźć w Raporcie kwartalnika Logistyka 4/97. Są to jednak systemy bardzo drogie i zasadniczo służą do obsługi przemysłu (np. maszynowy, samochodowy, elektromaszynowy, meblarski, handlowy itd.). Systemy komputerowe specjalizowane w zakresie obsługi transportu. Do tego rodzaju systemów komputerowych można zaliczyć: AND, CARDY, COS, IBM oraz wiele innych. Charakteryzują się one tym, że pozwalają na realizację szczegółową takich czynności jak: - ciągłe planowanie marszrut, - planowanie marszrut zbiorowych, - planowanie marszrut cząstkowych, - planowanie marszrut dla wielopunktowej obsługi, - globalna oraz lokalna optymalizacja marszrut. - planowanie marszrut wg życzenia oraz inne czynności związane z obsługą marszrut. - prowadzenie pojazdu pod nadzorem GPS i t.d. - przydział pojazdu, kierowcy i t.d. Systemy te nie posiadają jednak możliwości obsługi spedycji w pełnym jej zakresie. Ponadto nie pozwalają na obsługę zintegrowaną wielu centrów logistycznych ze sobą współpracujących. W związku z tym należy przystąpić do utworzenia systemu bazującego na dotychczasowych rozwiązaniach z uzupełnieniem o elementy niezbędne do wykorzystania w warunkach polskich. Można to zrealizować (szczególnie w zakresie wymiany danych) z wykorzystaniem Internetu. Internet a współpraca Centrów Logistycznych z wykorzystaniem EDI. Bezpośrednie wykorzystanie zwykłej internetowej poczty elektronicznej za pośrednictwem różnych dostawców usług internetowych nie jest właściwym rozwiązaniem z uwagi na następujące niedogodności: - niski stopień bezpieczeństwa informacji: nie wszystkie serwery internetowe zapewniają wysoką jakość oraz niezawodność i bezpieczeństwo transmisji - brak autoryzacji nadawcy - brak mechanizmów potwierdzania (poczta może zaginąć) - trudność w wyodrębnianiu plików EDI z całej odbieranej poczty. W związku z tym można zastosować rozwiązanie polegające na wykorzystaniu serwera EDI, który można umiejscowić na serwerze WWW stosującym zabezpieczenie transmisji w protokole SSL. W tym rozwiązaniu stacje klienckie użytkowników, niezależnie od tego czy użytkownik posiada konto poczty internetowej czy nie, uzyskują połączenie z serwerem EDI, który zapewnia: bezpieczne połączenie (szyfrowanie każdej transmisji w protokóle SSL

11 Secure Socket Layer), autoryzację nadawcy poprzez identyfikator i hasło, autoryzację komunikatów EDI od danego nadawcy, potwierdzanie odbioru. Mechanizm potwierdzania tożsamości serwerów protokołu SSL korzysta z algorytmu szyfrowania z kluczem publicznym, zwanego RSA oraz z certyfikatów nadawanych serwerom przez niezależne organizacje (takie jak Thawte lub Verisign). Po uzyskaniu połączenia z bezpiecznym serwerem można obejrzeć jego certyfikat potwierdzający tożsamość serwera. Każdy użytkownik posiada swoją skrzynkę elektroniczną EDI, do której kierowane są komunikaty przesyłane do serwera przez jego partnerów. Na stacji klienckiej komunikację z serwerem EDI zapewnia opracowany przez Edipol program komunikacyjny pracujący w protokole HTTP i wykorzystujący protokół szyfrowania SSL, uruchamiany w tle przez program sterujący EDISTER. Schematycznie przedstawia to rys.3. A S E R W E R INBOX A OUTBOX A komunikaty INBOX B potwierdzenia OUTBOX B Rys. 3. Schemat funkcjonowania usług EDIXnet B Wymiana w systemie EDIXnet funkcjonuje następująco: 1. Elektroniczna skrzynka pocztowa każdego z partnerów wymiany podzielona jest na dwa foldery: a) folder INBOX dokąd przesyłane są komunikaty od partnerów wymiany b) folder OUTBOX z którego wysyłane są komunikaty do partnerów wymiany. 2. Nadawca komunikatu otrzymuje potwierdzenie odbioru wygenerowane automatycznie przez program komunikacyjny EDIXcom odbiorcy. 3. Potwierdzenie wędruje w przeciwną stronę do kierunku przesyłania komunikatu; zostaje przesłane do folderu OUTBOX nadawcy komunikatu przez program komunikacyjny odbiorcy. 4. Wszystkie sesje czyli cały ruch i inne zdarzenia są logowane na serwerze EDI. 5. Klienci usług EDIXnet są zabezpieczeni na kilka sposobów: a) sama transmisja danych jest szyfrowana w protokóle SSL 3.0

12 b) dane przechowywane na serwerze EDI mogą być szyfrowane na życzenie klienta c) żaden komunikat nie zostanie przyjęty przez serwer EDI, jeżeli autoryzacja login + hasło nie zostanie pomyślnie zakończona d) klient może wysłać komunikat tylko do tych partnerów, których profile zawierają jego adres. 6. Profil każdego z klientów zawiera listę partnerów handlowych, od których może otrzymywać komunikaty w formacie EDI. 7. Serwer EDI musi posiadać certyfikat niezależnej organizacji (np. THAWTE). 8. Klient stosuje do komunikacji program EDIXcom pracujący w tle (nieinteraktywnie). Typowe zastosowania elektronicznej wymiany danych polegają na wdrożeniu podsystemu EDI, który stanowi swego rodzaju procesor WE/WY służący do komunikowania się aplikacji ze zdalnym otoczeniem. Wymiana w systemie EDIXnet funkcjonuje następująco: 9. Elektroniczna skrzynka pocztowa każdego z partnerów wymiany podzielona jest na dwa foldery: a/ folder INBOX dokąd przesyłane są komunikaty od partnerów wymiany b/ folder OUTBOX z którego wysyłane są komunikaty do partnerów wymiany. 10. Nadawca komunikatu otrzymuje potwierdzenie odbioru wygenerowane automatycznie przez program komunikacyjny EDIXcom odbiorcy. 11. Potwierdzenie wędruje w przeciwną stronę do kierunku przesyłania komunikatu; zostaje przesłane do folderu OUTBOX nadawcy komunikatu przez program komunikacyjny odbiorcy. 12. Wszystkie sesje czyli cały ruch i inne zdarzenia są logowane na serwerze EDI. 13. Klienci usług EDIXnet są zabezpieczeni na kilka sposobów: a/ sama transmisja danych jest szyfrowana w protokóle SSL 3.0, b/ dane przechowywane na serwerze EDI mogą być szyfrowane na życzenie klienta, c/ żaden komunikat nie zostanie przyjęty przez serwer EDI, jeżeli autoryzacja login + hasło nie zostanie pomyślnie zakończona d/ klient może wysłać komunikat tylko do tych partnerów, których profile zawierają jego adres. 14. Profil każdego z klientów zawiera listę partnerów handlowych, od których może otrzymywać komunikaty w formacie EDI. 15. Serwer EDI musi posiadać certyfikat niezależnej organizacji (np. THAWTE). 16. Klient stosuje do komunikacji program EDIXcom pracujący w tle (nieinteraktywnie). Typowe zastosowania elektronicznej wymiany danych polegają na wdrożeniu podsystemu EDI, który stanowi swego rodzaju procesor WE/WY służący do komunikowania się aplikacji ze zdalnym otoczeniem. Ogólny schemat takiego rozwiązania przedstawia rysunek nr 4.

13 STEROWANIE APLI- KACJA KON- WERSJA PGM TELE KOM SIEĆ.txt.edi Rys. 4. Schemat elektronicznej wymiany danych Tego rodzaju rozwiązanie dla tak dużej ilości przesyłanych informacji jest zasadniczo nieefektywne. Proponuje się wobec tego; dla warunków polskiego transportu, rozwiązanie pozwalające na pełną współpracę centrów logistycznych zarówno krajowych jak i międzynarodowych z możliwościami włączenia się do sieci firm przewozowych prywatnych.

14 Struktura przedsiębiorstwa i topologia sieci rozległej Docelowa struktura przedsiębiorstwa informatycznego zabezpieczającego współpracę między centrami logistycznymi będzie składała się z kilku zdalnych lokalizacji, połączonych siecią rozległą. W każdej z nich będą pracowały stacje korzystające z aplikacji Centralnego Systemu Informatycznego - LOGTERM. Udostępniana ona będzie przez serwery działające w wydzielonej w tym celu lokalizacji, lub w szczególnym przypadku, umieszczone w jednej z lokalizacji podstawowych. Zaleca się zastosowanie redundancji na poziomie dostępu do sieci rozległej (sieć podstawowa i zapasowa) co uniezależni dostęp do systemu od awarii pojedynczego dostawcy. LAN - Centralny System Informatyczny LOGTERM WAN sieć podstawowa WAN sieć zapasowa LAN Lokalizacja 1 LAN Lokalizacja 2... LAN Lokalizacja n Router sieciowy Łącze podstawowe Łącze zapasowe

15 Struktura węzła centralnego Zadaniem węzła centralnego sieci rozległej jest zapewnienie komunikacji stacji rozmieszczonych w poszczególnych lokalizacjach z serwerem udostępniającym aplikację Centralnego Systemu Informatycznego. Zależnie od wybranego rozwiązania - serwery umieszczone w wydzielonej lokalizacji lub działające w jednej z lokalizacji podstawowych - inna będzie konfiguracja węzła; w drugim przypadku router będzie musiał być wyposażony w dodatkowe interfejsy na potrzeby podsieci serwerów. Zalecane jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez redundancję routerów i ich konfigurację w trybie HSRP. Jest to protokół powodujący przejęcie zadań routera podstawowego przez zapasowy w wypadku awarii tego pierwszego. Dodatkowo, jako zabezpieczenie przed awariami spowodowanymi czynnikami naturalnymi (powódź, pożar) możliwe jest umieszczenie w zdalnej lokalizacji drugiej macierzy, która utrzymywałaby replikę danych zgromadzonych na macierzy podstawowej. Serwery Macierz Macierz zapasowa LAN HSRP WAN sieć podstawowa WAN sieć zapasowa

16 Struktura węzłów pozostałych lokalizacji Pozostałe (regularne) węzły sieci rozległej obsługiwały będą stacje pełniące zadania terminali Centralnego Systemu Informatycznego. W celu zwiększenia stopnia dostępności, tu także zaleca się wykupienie łączy u dwóch dostawców oraz redundancję routerów. WAN sieć podstawowa WAN sieć zapasowa HSRP LAN VLAN zarządzający VLAN VLAN Terminale Centralnego Systemu Informatycznego Pozostałe komputery

17 Ze względu na charakter wykorzystania sieci lokalnej zaleca się konfigurację sieci wirtualnych (VLAN) i przyłączanie komputerów różnych podmiotów wynajmujących powierzchnie magazynowe i biurowe do osobnych VLAN ów. Takie rozwiązanie pozwoli na ograniczenie ruchu sieciowego pomiędzy komputerami należącymi do poszczególnych firm. W każdej z sieci wirtualnych stacje rozróżnić można pod kątem wykonywanych przez nie zadań. Na tej podstawie możliwe jest ograniczenie ruchu do i z sieci rozległej wg potrzeb (np. dopuszczać jedynie komunikację ze stacji z zainstalowanym oprogramowaniem klienckim Centralnego Systemu Informatycznego). Jeden z VLAN ów (VLAN zarządzający) otrzyma specjalny charakter. Będzie on obsługiwał biuro właściciela Punktu Logistycznego, umożliwiał będzie również konfigurację pozostałych VLAN ów oraz szerszy zakres dostępu do Centralnego Systemu Informatycznego.

18 Dostęp wdzwaniany Istnieje możliwość konfiguracji dostępu do Centralnego Systemu Informatycznego dla pracowników znajdujących się poza terenem biura. Realizowany on będzie poprzez wdzwanianie do sieci (zależnie od przyjętego rozwiązania wdzwaniane następować będzie bezpośrednio do węzła obsługującego serwery lub do węzła, z którym związany jest dany pracownik; możliwe jest także hybrydowe rozwiązanie). Ochrona dostępu realizowana będzie na poziomie dostępu do sieci oraz do usług Systemu. LAN - Centralny System Informatyczny- LOGTERM WAN sieć podstawowa WAN sieć zapasowa LAN LAN... LAN Komputer pracownika zdalnego

19 Łączność z systemami zewnętrznymi Zakłada się możliwość komunikacji Centralnego Systemu Informatycznego z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności z: a. Urzędami Celnymi w celu pobrania informacji na temat statusu odprawianych transportów, b. operatorem GSM śledzenie pozycji pojazdów, c. innymi podmiotami gospodarczymi wymiana informacji biznesowych z wykorzystaniem mechanizmów EDI/XML. Urząd celny Operator GSM Centralny System Informatyczny Inne podmioty gospodarcze XML/EDI Można rozważyć rozbudowę opisaną w opracowaniu konfiguracji o dodatkowe funkcjonalności: a. VoiceIP zestawienie linii telefonicznych z wykorzystaniem sieci informatycznych pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami pozwoli ograniczyć wydatki związane z rozmowami telefonicznymi z innymi oddziałami, b. VPN zapewnienie szyfrowania komunikacji między sieciami lokalnymi, c. Firewall filtrowanie ruchu wchodzącego/wychodzącego z danego oddziału, d. QoS quality of service ograniczenie pasm przepustowości dla poszczególnych użytkowników sieci zapobiega zawłaszczeniu całości pasma przez pojedynczego użytkownika. Wnioski Utworzenie systemu LOGTERM pozwoli każdej firmie przewozowej (nawet posiadającej jeden samochód) na wykupienie usług informatycznych pozwalających na pełne wykorzystanie standardów europejskich nie tylko w zakresie wypełnianych dokumentów przewozowych, lecz co najważniejsze, na współpracę w zakresie świadczenia usług w układzie międzynarodowym.

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA:

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA: System ANTEEO SPEDYCJA wspomaga organizację różnego rodzaju przewozów zarówno w spedycji drogowej, lotniczej oraz w morskiej. Umożliwia dokładne odwzorowanie procesów logistycznych zachodzących w danej

Bardziej szczegółowo

KLEVAS. Zintegrowany system zarządzania spedycją i transportem SKG S.A. i UAB AVILDA. www.klevas.pl

KLEVAS. Zintegrowany system zarządzania spedycją i transportem SKG S.A. i UAB AVILDA. www.klevas.pl KLEVAS Zintegrowany system zarządzania spedycją i transportem SKG S.A. i UAB AVILDA www.klevas.pl Zagadnienia Zakres zastosowao systemu KLEVAS Struktura systemu KLEVAS Zalety systemu KLEVAS Konfiguracja,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu Radom, 2 września 2014.. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Opis systemu Zamawiający planuje wdrożyć system B2B do automatyzacji procesów zachodzących między Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

intermodalnie Rozwiązanie IT wspierające obsługę spedycji morskiej (case study) Joanna Dunowska Kajetan Jaglowski

intermodalnie Rozwiązanie IT wspierające obsługę spedycji morskiej (case study) Joanna Dunowska Kajetan Jaglowski Rozwiązanie IT wspierające obsługę spedycji morskiej (case study) intermodalnie Joanna Dunowska Kajetan Jaglowski Kilka słów o nas - fakty DOŚWIADCZENIE Mierzone ilością wdrożeń i nowatorskich rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.31 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. Pracownia procesów i środków transportowych w logistyce

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.31 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. Pracownia procesów i środków transportowych w logistyce WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.31 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. Pracownia procesów i środków transportowych w logistyce zawód: Technik logistyk numer programu: 333107 klasa: II i III TL

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych

Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych Tomasz Smolarek GEFCO Polska Spedytor WPŁYW OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH NA KOSZT USŁUG SPEDYCYJNYCH DOBNICOWYCH KRAJOWYCH mgr Tomasz Smolarek Menedżer

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Przemysław Bartoszek www.goldensoft.pl pbartoszek@goldensoft.pl tel. 697-695-662 Cel prezentacji Prezentowane

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie zamówień

Opracowywanie zamówień Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie Transport Opracowywanie zamówień 1 Zamówienie Zamówienie jest podstawą

Bardziej szczegółowo

Praca klienta biura rachunkowego na wspólnej bazie

Praca klienta biura rachunkowego na wspólnej bazie Praca klienta biura rachunkowego na wspólnej bazie (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: handel@enova.pl 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa dr inż. Mariusz Stawowski mariusz.stawowski@clico.pl Agenda Wprowadzenie Specyficzne

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami.

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 17.07.2013, Wystosowanego w ramach realizacji przez firmę Fabryka Sprzedaży Piotr Nowocień projektu Wdrożenie nowego systemu ERP wraz z automatyzacją procesów

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

2010-05-10. Najniższe koszty. Zadowolenie klienta. Organizacja obsługi klientów lokalnego operatora

2010-05-10. Najniższe koszty. Zadowolenie klienta. Organizacja obsługi klientów lokalnego operatora Organizacja obsługi klientów lokalnego operatora 6-7 maja 2010r. Działanie zintegrowane Zadowolenie klienta Najniższe koszty 1 Główne elementy procesu obsługi klientów Marketing Sprzedaż Zarządzanie satysfakcją

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI Jak skutecznie planować, nadzorować i rozliczać proces dostawy w firmie produkcyjnej? Studium przypadku. Andrzej Kułakowski interlan SP. J. systemy informatyczne dla

Bardziej szczegółowo

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standarization) opracowała model referencyjny

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

System Broker. Wersja 5.1

System Broker. Wersja 5.1 System Broker Wersja 5.1 1 System Broker wersja 5.1 System Broker to oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o usprawnieniu pracy brokera ubezpieczeniowego. Przeznaczone jest zarówno dla małych

Bardziej szczegółowo

TransKasa. Sieć Elektronicznych Terminali Płatniczych Banku BPH

TransKasa. Sieć Elektronicznych Terminali Płatniczych Banku BPH TransKasa Sieć Elektronicznych Terminali Płatniczych Banku BPH TransKasa Co to jest? Agencyjna sieć punktów płatniczych Banku BPH oparta o terminale bankowe umożliwiająca onlinowo wykonywanie operacji

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

SM-EX System Multipłatności - EX

SM-EX System Multipłatności - EX SM-EX System Multipłatności - EX Opis systemu Czym jest SM-EX? SM-EX to oprogramowanie komputerowe przygotowane do obsługi punktów przyjmowania opłat za rachunki od ludności tzw. punktów kasowych. System

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą Transport pod pełną kontrolą System Obsługi Ofert Transportowych SOOT to aplikacja umożliwiająca firmie usprawnienie, optymalizację i pełną kontrolę procesów logistycznych w obszarze transportu na każdym

Bardziej szczegółowo

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw MADAR MADAR - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw Przedstawiamy grupę programów Madar, skierowanych do firm średnich, małych i mikro. Nasza 15-letnia praca zaowocowała powstaniem w pełni zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja def. Operacja w procesie magazynowym polegająca na pobraniu zapasów ze stosów lub urządzeń do składowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji Niniejsze szczegółowe informacje odnoszą się do informacji przekazywanych do Bankowego

Bardziej szczegółowo

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Katowice, maj 2012 r. Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice 2 Nowa usługa dla firm i oferta dla klientów Państwa firmy Usługa

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Ryszard Grądzki, Marek Sekieta Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Łódzka Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Agenda 2/23 1. Usługi logistyczne zlecane na zewnątrz 2. Wybrane firmy

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SZYBKI INTERNET DLA FIRM * Rodzaje Usługi: Szybki Internet dla Firm 512k Szybki Internet dla Firm 1M Szybki Internet dla Firm 2M Szybki Internet dla Firm 4M Szybki Internet

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 342[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług Lista usług Elmir Lista usług TRANSPORT LĄDOWY Zdolnośd przewozu to nasz biznes, transport drogowy to nasza siła. Nasze możliwości transportowo logistyczne pokrywają całą Europę z Polski po Hiszpanię,

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH TEST PEŁNY Status obszaru: Jeszcze nie edytowany (otwarty) Opracowano 0 z 55

ŚRODOWISKO KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH TEST PEŁNY Status obszaru: Jeszcze nie edytowany (otwarty) Opracowano 0 z 55 Aby uzyskać szczegółowe instrukcje do opracowania dokumentu należy otworzyć poniższe hiperłącze: 400 - B.V Środowisko komputerowych systemów informatycznych.pdf 1. Czy chcesz przeprowadzić pełny czy skrócony

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Pobieranie komunikatów GIF

Pobieranie komunikatów GIF Spis treści Wstęp... 2 1. Ustawienia harmonogramu zadań... 3 1.1. Tryby pracy AswPlan... 3 2. System KS-EWD... 4 2.1. Instalacja KS-EWD... 5 3. Inauguracja OSOZ... 6 3.1. Zdefiniowanie zadania pobierania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo : Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo 2016-07-07 Nowy : Twój elektroniczny klucz do przejrzystej logistyki Efektywne, szybkie i wygodne zarządzanie procesami logistycznymi

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 1. WPROWADZENIE DO TERMINOLOGII I ARCHITEKTURY SAP ERP (Mariusz Żytniewski)... 13 1.1. Rozwój systemów informatycznych zarządzania... 13 1.2. Zakres funkcjonalny systemu SAP ERP...

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

LATIS LOGISTICS - WITAMY!

LATIS LOGISTICS - WITAMY! LATIS LOGISTICS - WITAMY! Jesteśmy firmą oferującą kompleksowe rozwiązania logistyczne w transporcie ładunków. Realizujemy przewóz towarów od drzwi do drzwi w oparciu o transport morski, lotniczy, drogowy

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie systemu ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym o strukturze rozproszonej

Wykorzystanie systemu ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym o strukturze rozproszonej Wykorzystanie systemu ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym o strukturze rozproszonej Konferencja MultiTrain, Warszawa, sierpień 2012 1 Profil BHU BHU S.A. to sieciowe przedsiębiorstwo handlowo

Bardziej szczegółowo

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Tomasz Pisarek Jantar sp. z o.o. Elżbieta Hałas Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Technologia zwana często EPC/RFID wykorzystuje identyfikację za pomocą fal radiowych

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zdalne logowanie do serwerów

Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie do serwerów - cd Logowanie do serwera inne podejście Sesje w sieci informatycznej Sesje w sieci informatycznej - cd Sesje w sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA Instrukcja do programu 1. Opis Zarządzanie sprzedażą wysyłkową to trudny logistyczny proces. Bezbłędne opanowanie tego procesu jest wyzwaniem, od spełnienia którego zależy

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics:

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: - transport drogowy kontenerowy - transport drogowy plandekowy (FTL / LTL) - transport intermodalny - logistyka (w tym: kontraktowa i magazynowa) - spedycja

Bardziej szczegółowo

BMC Control-M Wybrane przypadki zastosowania

BMC Control-M Wybrane przypadki zastosowania Piotr Orlański Mariusz Gajewski CompFort Meridian Polska & BMC Software BMC Control-M Wybrane przypadki zastosowania Warszawa, 11 czerwca 2015 DISASTER RECOVERY Środowisko bankowe Problem: Zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data)

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1 Wzrost

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) Wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy Apteką a Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ Strona 1 z 10 INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PcsFuelTerminal Instrukcja obsługi

PcsFuelTerminal Instrukcja obsługi PcsFuelTerminal Instrukcja obsługi Producent PCS s.c. Ul. Storczykowa 2c 05-830 Nadarzyn Telefon, faks: +48 22 758 50 89 Tel. komórkowy: +48 601 155 782 E-mail: mg@tankomaty.pl Systemy informatyczne i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Komunikacja przemysłowa zdalny dostęp.

Komunikacja przemysłowa zdalny dostęp. Komunikacja przemysłowa zdalny dostęp. Cechy systemu: - możliwość zdalnego programowania i diagnostyki sterowników - łatwa rozbudowa - niezawodne działanie - bezpieczne połączenie szyfrowane przez tunel

Bardziej szczegółowo

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie Grzegorz Jokiel Architektura SAP ERP Struktura organizacji w systemie R/3 Podstawowe zadania modułu SD nawiązywanie kontaktów przetwarzanie zapytań ofertowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW Przed rejestracją w module ibok należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Rejestrując się klient potwierdza, że zapoznał się z treścią

Bardziej szczegółowo