SYSTEMY INFORMACYJNE CENTRÓW LOGISTYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY INFORMACYJNE CENTRÓW LOGISTYCZNYCH"

Transkrypt

1 Prof.dr hab. inż. Wojciech Osmólski Politechnika Poznańska Andrzej Rózga - Talex S.A. SYSTEMY INFORMACYJNE CENTRÓW LOGISTYCZNYCH Systemy informacyjne służące do zarządzania oraz zabezpieczenia współpracy różnych jednostek organizacyjnych znajdujących się na terenie Centrum Logistycznego (CL)oraz poza nim, rozpoczęto budować w latach osiemdziesiątych. Jednym z pierwszych systemów zainstalowanym w roku 1989 w Centrum Logistycznym Brema był system Iuk-System. Równolegle wdrażanym był system Dakossy w porcie Hamburg. Na szczególną uwagę zasługuje jednak system wdrożony w porcie Rotterdam. Obsługuje on nie tylko zadania logistyczne interpretowane w sposób tradycyjny, lecz również używany jest do sterowania urządzeniami portowymi, pozwalając w ten sposób na pełną automatyzację prac przeładunkowych. Zdefiniowanie systemu przepływu informacji w centrum logistycznym z uwzględnieniem współpracy z użytkownikami o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym Koncepcja informatycznego zabezpieczenia przepływu informacji Schematyczne przedstawienie przepływu informacji w ramach centrum z uwzględnieniem współpracy z użytkownikami o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym zawiera rys.1.

2 Physical Interface IBM INFONET SNA GE NET X.25 Inne centra logistyczne CENTRUM LOGISTYCZNE Przejście graniczne Sattelite link Wire connection Optical network Rys. 1. Schematyczny przepływ informacji

3 Zadania szczegółowe realizowane w Centrum Logistycznym Operacje terminalowe i magazynowe. W skład tych operacji wchodzi podsystem zarządzania magazynami zawierający: - eksploatację i administrowanie własnymi magazynami z możliwością realizacji różnych funkcji, np. kompletacja, metody magazynowania, metody przechowywania, metody przeładunków wraz z ich pełnym procesem automatyzacji, - pełne zabezpieczenie służb magazynowych w możliwości automatycznej identyfikacji towarów, palet, pojemników, miejsca położenia towaru i t.d., oraz pełnego rozpoznania odnośnie stanu zapotrzebowania oraz prognozowania zapasów, - udostępnienie powierzchni magazynowej w ramach City Logistik - stany magazynowe. Kolejny podsystem to podsystem zarządzania terminalem, który powinien zawierać moduły: - sterowania urządzeniami za- i wyładunkowymi, - sterowania transportem wewnętrznym, - obsługi zespołu magazynów, - rejonizacji magazynu definiowanego przez użytkownika, - obsługujące pełny dziennik operacji magazynowych, - obsługi informacyjnej użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych, - administracji urządzeniami za- i wyładowczymi oraz transportu wewnętrznego. Podsystem obsługi informacyjnej magazynów oraz zarządzania terenem powinien bazować na urządzeniach telemetrycznych dla przekazywania aktualnych stanów czy to zarządzania, czy np. stanów magazynów. Podsystem ten powinien również stwarzać warunki bezpośredniego dostępu do tych informacji dla handlowców. Obróbka informacji dla tego rodzaju czynności musi objąć takie zagadnienia jak : - przetwarzanie matematyczne, np. modelowanie przepływów, optymalizację tras przejazdów itd., - przetwarzanie zbiorów z baz danych, - teletransmisję z uwzględnieniem lokalizacji satelitarnej samochodów, pociągów oraz innych środków transportu. Usługi pomocnicze w zakresie finansów, księgowości, kadr itd. Usługi te związane są z pełną obsługą klienta lub użytkownika od chwili przedstawienia przez niego propozycji zlecenia przewozu dobra aż do pełnej realizacji, włączając w to również obsługę celną, bankową, prawną, ubezpieczeniową itd. Ponadto w ramach tych usług powinny być również udostępniane propozycje pełnej obsługi informatycznej z udostępnieniem posiadanych zintegrowanych systemów komputerowych i to w takim zakresie, aby stali użytkownicy obsługiwali się sami. Do zakresu tego rodzaju usług należy zaliczyć: 1) kontroling gotowe narzędzia, 2) strukturę konta definiowaną przez użytkownika, 3) strukturę konta definiowanę przez system, 4) obsługę operacji w ramach holdingu, 5) konsolidację w ramach holdingu ksiąg przedsiębiorstw, 6) rozliczenie projektów kontraktów, 7) obsługę rozdzielników kosztów, 8) różnice kursowe,

4 9) kompensacje, 10) obsługę VAT, 11) rozliczenie cła i podatku granicznego, 12) budżetowanie i prognozowanie, 13) wprowadzanie danych z dzienników zewnętrznych, 14) przekazywanie danych do innych modułów, 15) prognozowanie przepływów finansowych, 16) tworzenie zestawień finansowych (F-01, F-02), 17) obsługę kasy, 18) przeprowadzanie analiz finansowych, 19) powiązanie z systemami bankowymi, 20) środki trwałe: tworzenie struktury środków trwałych, amortyzacja, przeszacowania środków trwałych, 21) ubezpieczenia, 22) symulacja kosztów i deprecjacja wyposażenia, 23) należności: obsługa grup odbiorców, naliczanie podatków, zarządzanie płatnościami, kontrola kredytu przy sprzedaży, 24) zobowiązania: tworzenie grup dostawców klasyfikacja kryterialna, blokowanie własnych płatności, 25) zarządzanie przepływem gotówki: automatyczne propozycje płatności, kontrolowanie płatności dla grup dostawców. Usługi pomocnicze dla operacji terminalowych i magazynowych. Usługi pomocnicze dla operacji terminalowych i magazynowych obejmują przepływ informacji niezbędnych do obsługi użytkowników i klientów w aspekcie wykonywanych przeładunków. Pierwsza usługa obejmuje zagadnienia doboru kadr, ich kwalifikacji, zatrudnienia (na stałe, czy okresowo) itd., ponieważ obsługa magazynów, transportu wewnętrznego a w szczególności transportu w pełni sterowanego automatycznie, wymaga specjalnie szkolonej załogi. Kolejną usługą pomocniczą, dla operacji terminalowych i magazynowych, jest pełne zabezpieczenie w zakresie EDI z wykorzystaniem różnych protokołów (np. KERMIT, X/Y/Z Modem, X400 itd.) oraz odpowiednim nadzorem nad całym ruchem w terminalu w połączeniu z aktualnie poruszającymi się pojazdami poza Centrum Logistycznym. Wykorzystuje się tu często metody zróżnicowanego systemu nadzoru satelitarnego DGPS w celu uzyskania dokładnych współrzędnych pojazdu. Inne usługi pomocnicze świadczone przez Centrum Logistyczne to: - system informacyjny dla przewozu materiałów niebezpiecznych, - usługi warsztatowe w podstawowym zakresie naprawczym, - usługi świadczone przez stację benzynową, - system bezpieczeństwa i nadzoru nad Centrum Logistycznym, - system udostępniania urządzeń przeładunkowych użytkownikom zewnętrznym oraz wszystkie inne związane bezpośrednio z obsługą operacji terminalowych i magazynowych Usługi w zakresie informacyjno doradczym Usługi te obejmują: - obsługę transportu osobowego z Centrum Logistycznego do miasta i z powrotem. Obsługą tą powinni być objęci nie tylko pracownicy Centrum Logistycznego, lecz również i pozostali użytkownicy oraz klienci terminalu, - obsługę w zakresie systemu informacyjnego w odniesieniu do ruchu na drogach poszczególnych państw, zakłóceniach na nich itd., - dostęp do systemu pogodowego,

5 - obsługę w zakresie public-relation z ukierunkowaniem na ciągłą aktualizację w ramach internetu, czasopism itd., możliwości Centrum Logistycznego w zakresie dystrybucji, spedycji, transportu oraz magazynowania, - szkolenie specjalistycznej kadry wysokokwalifikowanej wykorzystywanej w procesach zautomatyzowanych przeładunków, skomputeryzowanych magazynach, automatycznych systemach nadzoru ruchu, bezpieczeństwa itd., - giełdę system informacyjny, - giełde towarowę system informacyjny, - pełną obsługę w zakresie informacji o hotelach i restauracjach na świecie wraz z możliwością rezerwacji, - obsługę hotelowo restauracyjną w Centrum Logistycznym. Zdefiniowanie systemu przepływu informacji między centrami i ich użytkownikami o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym Dla obsługi informatycznej złożonych czynności jakie należy wykonać w ramach działania Centrum Logistycznego niezbędny jest system komputerowy, którego strukturę przedstawiono na rys. 2.

6 WY Pełne informacje we/wy WE Podsystem wspomagania decyzji Informacje o stanie i oddziaływaniach otoczenia Podmiot zarządzania Informacje Informacje o stanie obiektu Informacje sterujące Moduł wykonawczy Oddziaływan ie Informacje Centrum Logistyczne - obiekt zarządzany Informacje o badanym aspekcie działania Rys.2. Struktura systemu informacyjnego obsługi Centrum Logistycznego

7 Analiza funkcjonalna zintegrowanych systemów przepływu informacji stosowanych w Europie Zintegrowany system komputerowy CIEL (Computer Integrated External Logistics) Zasadniczo liczące się systemy komputerowe, obejmujące zadania logistyczne w transporcie pozwalają na obsługę przewozów krajowych i międzynarodowych, operacji magazynowych, terminalowych oraz transportu i dystrybucji. Są one wielofunkcyjnymi kompleksowymi programami zaprojektowanymi dla potrzeb współczesnego złożonego i zmieniającego się rynku usług logistycznych i to w zakresie spedycji, żeglugi liniowej, poczty kurierskiej, magazynowania, transportu czy dystrybucji. Rozpatrzmy na wstępie wybrany spośród wielu systemów komputerowych obsługujących dystrybucję spedycję transport, zintegrowany system komputerowy CIEL użytkowany w układzie międzynarodowym oraz krajowym poprzez firmę Schenker. Firma ta obsługuje 30 krajów, w Polsce 17 biur, obroty roczne w Polsce wynoszą około 70 mln PLN, a w Europie około 3,5 mld ECU. Systemy te zaprojektowane zostały przy wykorzystaniu architektury systemów klientserwer, co miało na celu odzwierciedlenie całego procesu realizacji dostaw, od nadawcy do odbiorcy finalnego. Dotychczas każdy etap tego procesu realizowany był przez odrębne, wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, np. spółki transportu krajowego, przewoźników międzynarodowych, firmy spedycyjne, spółki świadczące usługi magazynowania lub dystrybucji. Obecnie wiele z nich dywersyfikuje działalność, rozszerzając ją o pokrewne sektory usług; wiele innych próbuje stworzyć sieci o ogólnoświatowym zasięgu. Stanowią one dla wszystkich tych przedsiębiorstw bazowe kompleksowe pakiety oprogramowania obsługującego cały łańcuch procesów operacyjnych. Mimo modułowej struktury systemy te są w pełni zintegrowane. Wszystkie moduły korzystają ze wspólnej bazy danych i wyposażone są we wspólne funkcje administracyjne, posiadając odrębne funkcje operacyjne. Struktura ta zapewnia elastyczność systemu i możliwość rozszerzania go o kolejne moduły. Każdy z modułów może obsługiwać grupę przedsiębiorstw funkcjonujących w środowisku wielojęzycznym i wielowalutowym. Zgodny z przyjętymi standardami interfejs użytkownika jest łatwy do opanowania nawet dla początkującego operatora. Wyposażono te systemy w bezpośrednią pomoc oraz kodowe funkcje wyszukiwania. Systemy te sterowane są przez tradycyjne menu, natomiast doświadczeni użytkownicy mogą korzystać z kodów ścieżek szybkiego dostępu. Moduły operacyjne zawierają szereg specjalistycznych funkcji rezerwacji zleceń dla wszystkich rodzajów przewozów, włącznie z eksportem i importem towarów drogą powietrzną, morską, lądową, samochodową i kolejową oraz transportem wewnątrzkrajowym. W tabelach stawek frachtowych przechowywać można ceny umowne oraz taryfowe, a także umowy regulujące podział zysku. Automatyczny rachunek kosztów i kalkulacja ceny pozwala na natychmiastowe złożenie oferty cenowej, a potwierdzenie rezerwacji powoduje automatyczne oszacowanie zysku. Moduł planowania załadunków, uwzględniający zlecenia przewozu ładunków drobnicowych i konsolidowanych nadchodzące z wielu biur, zapewnia maksymalne wykorzystanie środków transportu. Dzięki opcjonalnej funkcji optymalizacji ładunku dysponowanie naczepą lub kontenerem przestaje być problemem. Dokumenty sporządzane są automatycznie i mogą być wysyłane pocztą elektroniczną do dowolnego adresata. Zainstalowanie odpowiednich złącz w urzędach celnych sprawia, że również zgłoszenia celne mogą być sporządzane i przesyłane elektronicznie. Moduł śledzenia operacji automatycznie rejestruje aktualny stan realizacji zlecenia i zapewnia natychmiastowy dostęp do odpowiednich informacji, np. Potwierdzenia Dostawy (Proof of

8 Delivery). Opcjonalna funkcja ustalania harmonogramu umożliwia natychmiastowe ostrzeganie o grożących odchyleniach i opóźnieniach, ułatwiając nadzorowanie operacji. Moduły magazynowe zostały zaprojektowane dla potrzeb obsługi terminalowej towarów w tranzycie, obejmując zarazem wszystkie operacje magazynowe wykonywane w ramach umów magazynowania i dystrybucji. System umożliwia użytkownikowi samodzielne definiowanie konfiguracji magazynowej dla wielu magazynów, troszczącej się zarówno o przechowywanie towarów w stałej temperaturze, jak i o towary pod zamknięciem celnym. Pobieranie towarów z magazynu i pakowanie wspomagają opcjonalne funkcje zbiorowego pobierania towarów. Specyficzny sposób definiowania dobrych pozycji obejmuje nie tylko standardowe jednostki jak palety, skrzynie czy pojedyncze towary, ale również opakowania nietypowe lub skrzynie zawierające zróżnicowane pozycje towarowe. Systemy te wyposażone są w zróżnicowane funkcje wyszukiwania, pozwalające na uzyskanie szczegółowych informacji na temat pozycji magazynowych i pozamagazynowych, np. wyszukiwanie według numeru przesyłki (pozycje pozamagazynowe), numeru artykułu zgodnie z dokumentacją klienta (pozycje magazynowe lub pozamagazynowe) lub numeru skrzyni. Rozbudowana funkcja kalkulacji ceny automatycznie oblicza koszty magazynowania z podziałem na poszczególne kontrakty. Tak obliczone koszty, po przejrzeniu przez operatora systemu, przetwarzane są przez moduł fakturowania sprzedaży. Podstawowym warunkiem sukcesu firmy na rynku jest wysoka jakość obsługi klienta. Zawarta w tych systemach obszerna baza danych pozwala na opracowanie precyzyjnej charakterystyki dotychczasowych i przyszłych klientów. Bezpośrednie funkcje wyszukiwania udzielają natychmiastowej odpowiedzi na zapytania użytkownika, a sporządzone przez program oferty cenowe mogą być drukowane lub bezpośrednio faksowane do klienta. System śledzenia przesyłek dostarcza bieżących informacji o przebiegu realizacji zlecenia, zarówno w odniesieniu do fizycznego przemieszczania ładunku jak i obsługi administracyjnej. Klienci firmy mogą uzyskać bezpośredni dostęp do tego systemu. Środki zabezpieczające, w które wyposażone są systemy gwarantują, że żaden z użytkowników zewnętrznych nie uzyska dostępu do danych dotyczących pozostałych klientów. Skuteczne prowadzenie działalności gospodarczej w coraz większym stopniu uzależnione jest od dostępu do elektronicznych środków łączności. Oprócz tradycyjnego telefonu, telefaksu i teleksu do powszechnego użytku wchodzi jeszcze jedna, znacznie doskonalsza forma komunikacji, mianowicie elektroniczna wymiana danych. Przy pomocy łącza EDI można przyjmować rezerwacje od klientów i gromadzić dane dotyczące nadsyłanych zleceń, otrzymywać i przekazywać informacje od przewoźników i innych podwykonawców o przebiegu zleconych operacji oraz przesyłać do klientów faktury. W podstawowym zestawie tych systemów znajduje się moduł kontroli dokumentów, pozwalający na elektroniczne przetwarzanie ich lub sporządzanie wydruków. Moduły administracyjne obejmują fakturowanie sprzedaży, zaprojektowane dla potrzeb pozycji standardowych, różnych oraz masowych i umożliwiające elastyczne definiowanie treści faktury i częstotliwości fakturowania. Użytkownik może rejestrować faktury zakupu w celu porównania ich z kosztami szacowanymi oraz korzystać z opcjonalnej funkcji sprawdzania upoważnień i zatwierdzania kosztów. Faktury sprzedaży, zakupu oraz rozliczenia międzyokresowe mogą być łączone z wieloma uznanymi programami księgowymi, a w razie potrzeby można wprowadzać do systemu dodatkowe, specjalistyczne złącza. System w trybie konwersacyjnym udziela odpowiedzi na zapytania oraz sporządza dla użytkownika żądane raporty, natomiast integralna statystyczna baza danych zawiera przejrzyste pliki przygotowane z myślą o tych, którzy pragną sporządzić własne raporty. CIEL może również współpracować z większością powszechnie stosowanych na PC

9 programów modelowania finansowego i prezentacji danych. Systemy te posiadają pełną elastyczność stosowania oraz możliwość dołączania nowych modułów po skonfigurowaniu systemu. Podstawowym modułem jest spedycja towarowa, która obejmuje: ruch lotniczy, morski, samochodowy i kolejowy; eksport, import oraz ruch wewnątrzkrajowy; rezerwacje przewozów; dokumentację przewozów; planowanie załadunków; podział zysku. Kolejnym modułem jest obsługa agencji żeglugi liniowej: rozkłady rejsów, rezerwacje, dokumentacja, prowizje przewoźników. Ważnym modułem jest obsługa transportu: planowanie podróży, przydział kierowca / samochód, samochodowe manifesty ładunkowe, planowanie marszruty. Również istotnym modułem jest obsługa przesyłek kurierskich: rezerwowanie przesyłek, karta przesyłki kodowana kreskowo, śledzenie Potwierdzenia Dostawy (POD). Jednym z głównych modułów jest realizacja usług magazynowych i terminalowych obejmująca: obsługa zespołu magazynów, rejonizacja magazynu definiowana przez użytkownika, obsługa towarów w drodze (pozycje pozamagazynowe), towary własne i składowane na zlecenie, pełny dziennik operacji magazynowych, pobieranie i pakowanie towarów, Cross Docking, rachunek kosztów typu ABC, kalkulację kosztów magazynowania, dowód dostawy (delivery notes), wystawianie faktur handlowych, zarządzanie zleceniami zakupu. Ważnym modułem jest też obsługa administracyjna, w skład której wchodzi: fakturowanie sprzedaży, przetwarzanie faktur zakupu, rachunkowość zleceń, zarządzanie jakością dostawców. Z punktu widzenia działalności firmy istotna jest obsługa klienta, w której skład wchodzi: baza danych o dotychczasowych i przyszłych klientach, zapytania o produkt / usługę, oferty cenowe i umowy, Tracking and Tracing (śledzenie przebiegu operacji), bezpośredni dostęp klienta. Moduł obsługi łączności obejmuje: kontrolę dokumentów, teleks i faks, łącza EDI, E- mail, Internet, systemy połączone w sieć. Systemy te muszą posiadać interfejsy do: -władz celnych, -systemów finansowych, -systemów informacyjnych kierownictwa, -systemów gromadzenia danych dotyczących sprzedaży, -systemów obrazowania dokumentów. Wymienione wymogi odnośnie obsługi transportu mogą zostać zrealizowane w zasadniczym stopniu przez Zintegrowane systemy wspomagania procesami logistycznymi Systemy przykładowe to: Lp. System komputerowy Producent 1 BPCS * SSA USA 2 COMET SIMENS NIXDORF Niemcy 3 EXACT EXACT Holding B.V. Holandia 4 IFS Application * IFS 5 IMPACT SYSPRO UK Wielka Brytania 6 JBA System 21 * JBA International Company 7 JOB SHOP/SOVEREIGN QMS / SAGE Wielka Brytania 8 TETRA CS3 * TETRA LTD - Wielka Brytania 9 MAX v 8 MCS; TSW - Wielka Brytania 10 MFG / PRO QAD USA 11 MMRP / MIS PLATINIUM * MICRO MRP Inc / Platinium Soft. Corp.

10 12 MOVEX * Intential AB Szwecja 13 PRODMAX * GIPSA SARL Francja 14 PROFIT / AS ORIAS B. V. Holandia 15 R / 3 * SAP AG Niemcy 16 RENAISSANCE CS Ross System Inc. USA 17 S4 * GTI 18 TCM EMS * Effective Management System - USA 19 TETA * TETA 20 TRITION 3.1; BAAN IV * BAAN B. V. 21 WORK SHOP TIW Technology Inc USA * dane autoryzowane (stan na dzień ) Pełny opis parametrów tych systemów można znaleźć w Raporcie kwartalnika Logistyka 4/97. Są to jednak systemy bardzo drogie i zasadniczo służą do obsługi przemysłu (np. maszynowy, samochodowy, elektromaszynowy, meblarski, handlowy itd.). Systemy komputerowe specjalizowane w zakresie obsługi transportu. Do tego rodzaju systemów komputerowych można zaliczyć: AND, CARDY, COS, IBM oraz wiele innych. Charakteryzują się one tym, że pozwalają na realizację szczegółową takich czynności jak: - ciągłe planowanie marszrut, - planowanie marszrut zbiorowych, - planowanie marszrut cząstkowych, - planowanie marszrut dla wielopunktowej obsługi, - globalna oraz lokalna optymalizacja marszrut. - planowanie marszrut wg życzenia oraz inne czynności związane z obsługą marszrut. - prowadzenie pojazdu pod nadzorem GPS i t.d. - przydział pojazdu, kierowcy i t.d. Systemy te nie posiadają jednak możliwości obsługi spedycji w pełnym jej zakresie. Ponadto nie pozwalają na obsługę zintegrowaną wielu centrów logistycznych ze sobą współpracujących. W związku z tym należy przystąpić do utworzenia systemu bazującego na dotychczasowych rozwiązaniach z uzupełnieniem o elementy niezbędne do wykorzystania w warunkach polskich. Można to zrealizować (szczególnie w zakresie wymiany danych) z wykorzystaniem Internetu. Internet a współpraca Centrów Logistycznych z wykorzystaniem EDI. Bezpośrednie wykorzystanie zwykłej internetowej poczty elektronicznej za pośrednictwem różnych dostawców usług internetowych nie jest właściwym rozwiązaniem z uwagi na następujące niedogodności: - niski stopień bezpieczeństwa informacji: nie wszystkie serwery internetowe zapewniają wysoką jakość oraz niezawodność i bezpieczeństwo transmisji - brak autoryzacji nadawcy - brak mechanizmów potwierdzania (poczta może zaginąć) - trudność w wyodrębnianiu plików EDI z całej odbieranej poczty. W związku z tym można zastosować rozwiązanie polegające na wykorzystaniu serwera EDI, który można umiejscowić na serwerze WWW stosującym zabezpieczenie transmisji w protokole SSL. W tym rozwiązaniu stacje klienckie użytkowników, niezależnie od tego czy użytkownik posiada konto poczty internetowej czy nie, uzyskują połączenie z serwerem EDI, który zapewnia: bezpieczne połączenie (szyfrowanie każdej transmisji w protokóle SSL

11 Secure Socket Layer), autoryzację nadawcy poprzez identyfikator i hasło, autoryzację komunikatów EDI od danego nadawcy, potwierdzanie odbioru. Mechanizm potwierdzania tożsamości serwerów protokołu SSL korzysta z algorytmu szyfrowania z kluczem publicznym, zwanego RSA oraz z certyfikatów nadawanych serwerom przez niezależne organizacje (takie jak Thawte lub Verisign). Po uzyskaniu połączenia z bezpiecznym serwerem można obejrzeć jego certyfikat potwierdzający tożsamość serwera. Każdy użytkownik posiada swoją skrzynkę elektroniczną EDI, do której kierowane są komunikaty przesyłane do serwera przez jego partnerów. Na stacji klienckiej komunikację z serwerem EDI zapewnia opracowany przez Edipol program komunikacyjny pracujący w protokole HTTP i wykorzystujący protokół szyfrowania SSL, uruchamiany w tle przez program sterujący EDISTER. Schematycznie przedstawia to rys.3. A S E R W E R INBOX A OUTBOX A komunikaty INBOX B potwierdzenia OUTBOX B Rys. 3. Schemat funkcjonowania usług EDIXnet B Wymiana w systemie EDIXnet funkcjonuje następująco: 1. Elektroniczna skrzynka pocztowa każdego z partnerów wymiany podzielona jest na dwa foldery: a) folder INBOX dokąd przesyłane są komunikaty od partnerów wymiany b) folder OUTBOX z którego wysyłane są komunikaty do partnerów wymiany. 2. Nadawca komunikatu otrzymuje potwierdzenie odbioru wygenerowane automatycznie przez program komunikacyjny EDIXcom odbiorcy. 3. Potwierdzenie wędruje w przeciwną stronę do kierunku przesyłania komunikatu; zostaje przesłane do folderu OUTBOX nadawcy komunikatu przez program komunikacyjny odbiorcy. 4. Wszystkie sesje czyli cały ruch i inne zdarzenia są logowane na serwerze EDI. 5. Klienci usług EDIXnet są zabezpieczeni na kilka sposobów: a) sama transmisja danych jest szyfrowana w protokóle SSL 3.0

12 b) dane przechowywane na serwerze EDI mogą być szyfrowane na życzenie klienta c) żaden komunikat nie zostanie przyjęty przez serwer EDI, jeżeli autoryzacja login + hasło nie zostanie pomyślnie zakończona d) klient może wysłać komunikat tylko do tych partnerów, których profile zawierają jego adres. 6. Profil każdego z klientów zawiera listę partnerów handlowych, od których może otrzymywać komunikaty w formacie EDI. 7. Serwer EDI musi posiadać certyfikat niezależnej organizacji (np. THAWTE). 8. Klient stosuje do komunikacji program EDIXcom pracujący w tle (nieinteraktywnie). Typowe zastosowania elektronicznej wymiany danych polegają na wdrożeniu podsystemu EDI, który stanowi swego rodzaju procesor WE/WY służący do komunikowania się aplikacji ze zdalnym otoczeniem. Wymiana w systemie EDIXnet funkcjonuje następująco: 9. Elektroniczna skrzynka pocztowa każdego z partnerów wymiany podzielona jest na dwa foldery: a/ folder INBOX dokąd przesyłane są komunikaty od partnerów wymiany b/ folder OUTBOX z którego wysyłane są komunikaty do partnerów wymiany. 10. Nadawca komunikatu otrzymuje potwierdzenie odbioru wygenerowane automatycznie przez program komunikacyjny EDIXcom odbiorcy. 11. Potwierdzenie wędruje w przeciwną stronę do kierunku przesyłania komunikatu; zostaje przesłane do folderu OUTBOX nadawcy komunikatu przez program komunikacyjny odbiorcy. 12. Wszystkie sesje czyli cały ruch i inne zdarzenia są logowane na serwerze EDI. 13. Klienci usług EDIXnet są zabezpieczeni na kilka sposobów: a/ sama transmisja danych jest szyfrowana w protokóle SSL 3.0, b/ dane przechowywane na serwerze EDI mogą być szyfrowane na życzenie klienta, c/ żaden komunikat nie zostanie przyjęty przez serwer EDI, jeżeli autoryzacja login + hasło nie zostanie pomyślnie zakończona d/ klient może wysłać komunikat tylko do tych partnerów, których profile zawierają jego adres. 14. Profil każdego z klientów zawiera listę partnerów handlowych, od których może otrzymywać komunikaty w formacie EDI. 15. Serwer EDI musi posiadać certyfikat niezależnej organizacji (np. THAWTE). 16. Klient stosuje do komunikacji program EDIXcom pracujący w tle (nieinteraktywnie). Typowe zastosowania elektronicznej wymiany danych polegają na wdrożeniu podsystemu EDI, który stanowi swego rodzaju procesor WE/WY służący do komunikowania się aplikacji ze zdalnym otoczeniem. Ogólny schemat takiego rozwiązania przedstawia rysunek nr 4.

13 STEROWANIE APLI- KACJA KON- WERSJA PGM TELE KOM SIEĆ.txt.edi Rys. 4. Schemat elektronicznej wymiany danych Tego rodzaju rozwiązanie dla tak dużej ilości przesyłanych informacji jest zasadniczo nieefektywne. Proponuje się wobec tego; dla warunków polskiego transportu, rozwiązanie pozwalające na pełną współpracę centrów logistycznych zarówno krajowych jak i międzynarodowych z możliwościami włączenia się do sieci firm przewozowych prywatnych.

14 Struktura przedsiębiorstwa i topologia sieci rozległej Docelowa struktura przedsiębiorstwa informatycznego zabezpieczającego współpracę między centrami logistycznymi będzie składała się z kilku zdalnych lokalizacji, połączonych siecią rozległą. W każdej z nich będą pracowały stacje korzystające z aplikacji Centralnego Systemu Informatycznego - LOGTERM. Udostępniana ona będzie przez serwery działające w wydzielonej w tym celu lokalizacji, lub w szczególnym przypadku, umieszczone w jednej z lokalizacji podstawowych. Zaleca się zastosowanie redundancji na poziomie dostępu do sieci rozległej (sieć podstawowa i zapasowa) co uniezależni dostęp do systemu od awarii pojedynczego dostawcy. LAN - Centralny System Informatyczny LOGTERM WAN sieć podstawowa WAN sieć zapasowa LAN Lokalizacja 1 LAN Lokalizacja 2... LAN Lokalizacja n Router sieciowy Łącze podstawowe Łącze zapasowe

15 Struktura węzła centralnego Zadaniem węzła centralnego sieci rozległej jest zapewnienie komunikacji stacji rozmieszczonych w poszczególnych lokalizacjach z serwerem udostępniającym aplikację Centralnego Systemu Informatycznego. Zależnie od wybranego rozwiązania - serwery umieszczone w wydzielonej lokalizacji lub działające w jednej z lokalizacji podstawowych - inna będzie konfiguracja węzła; w drugim przypadku router będzie musiał być wyposażony w dodatkowe interfejsy na potrzeby podsieci serwerów. Zalecane jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez redundancję routerów i ich konfigurację w trybie HSRP. Jest to protokół powodujący przejęcie zadań routera podstawowego przez zapasowy w wypadku awarii tego pierwszego. Dodatkowo, jako zabezpieczenie przed awariami spowodowanymi czynnikami naturalnymi (powódź, pożar) możliwe jest umieszczenie w zdalnej lokalizacji drugiej macierzy, która utrzymywałaby replikę danych zgromadzonych na macierzy podstawowej. Serwery Macierz Macierz zapasowa LAN HSRP WAN sieć podstawowa WAN sieć zapasowa

16 Struktura węzłów pozostałych lokalizacji Pozostałe (regularne) węzły sieci rozległej obsługiwały będą stacje pełniące zadania terminali Centralnego Systemu Informatycznego. W celu zwiększenia stopnia dostępności, tu także zaleca się wykupienie łączy u dwóch dostawców oraz redundancję routerów. WAN sieć podstawowa WAN sieć zapasowa HSRP LAN VLAN zarządzający VLAN VLAN Terminale Centralnego Systemu Informatycznego Pozostałe komputery

17 Ze względu na charakter wykorzystania sieci lokalnej zaleca się konfigurację sieci wirtualnych (VLAN) i przyłączanie komputerów różnych podmiotów wynajmujących powierzchnie magazynowe i biurowe do osobnych VLAN ów. Takie rozwiązanie pozwoli na ograniczenie ruchu sieciowego pomiędzy komputerami należącymi do poszczególnych firm. W każdej z sieci wirtualnych stacje rozróżnić można pod kątem wykonywanych przez nie zadań. Na tej podstawie możliwe jest ograniczenie ruchu do i z sieci rozległej wg potrzeb (np. dopuszczać jedynie komunikację ze stacji z zainstalowanym oprogramowaniem klienckim Centralnego Systemu Informatycznego). Jeden z VLAN ów (VLAN zarządzający) otrzyma specjalny charakter. Będzie on obsługiwał biuro właściciela Punktu Logistycznego, umożliwiał będzie również konfigurację pozostałych VLAN ów oraz szerszy zakres dostępu do Centralnego Systemu Informatycznego.

18 Dostęp wdzwaniany Istnieje możliwość konfiguracji dostępu do Centralnego Systemu Informatycznego dla pracowników znajdujących się poza terenem biura. Realizowany on będzie poprzez wdzwanianie do sieci (zależnie od przyjętego rozwiązania wdzwaniane następować będzie bezpośrednio do węzła obsługującego serwery lub do węzła, z którym związany jest dany pracownik; możliwe jest także hybrydowe rozwiązanie). Ochrona dostępu realizowana będzie na poziomie dostępu do sieci oraz do usług Systemu. LAN - Centralny System Informatyczny- LOGTERM WAN sieć podstawowa WAN sieć zapasowa LAN LAN... LAN Komputer pracownika zdalnego

19 Łączność z systemami zewnętrznymi Zakłada się możliwość komunikacji Centralnego Systemu Informatycznego z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności z: a. Urzędami Celnymi w celu pobrania informacji na temat statusu odprawianych transportów, b. operatorem GSM śledzenie pozycji pojazdów, c. innymi podmiotami gospodarczymi wymiana informacji biznesowych z wykorzystaniem mechanizmów EDI/XML. Urząd celny Operator GSM Centralny System Informatyczny Inne podmioty gospodarcze XML/EDI Można rozważyć rozbudowę opisaną w opracowaniu konfiguracji o dodatkowe funkcjonalności: a. VoiceIP zestawienie linii telefonicznych z wykorzystaniem sieci informatycznych pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami pozwoli ograniczyć wydatki związane z rozmowami telefonicznymi z innymi oddziałami, b. VPN zapewnienie szyfrowania komunikacji między sieciami lokalnymi, c. Firewall filtrowanie ruchu wchodzącego/wychodzącego z danego oddziału, d. QoS quality of service ograniczenie pasm przepustowości dla poszczególnych użytkowników sieci zapobiega zawłaszczeniu całości pasma przez pojedynczego użytkownika. Wnioski Utworzenie systemu LOGTERM pozwoli każdej firmie przewozowej (nawet posiadającej jeden samochód) na wykupienie usług informatycznych pozwalających na pełne wykorzystanie standardów europejskich nie tylko w zakresie wypełnianych dokumentów przewozowych, lecz co najważniejsze, na współpracę w zakresie świadczenia usług w układzie międzynarodowym.

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Możliwości podstawowe systemu ISOF

Możliwości podstawowe systemu ISOF Możliwości podstawowe systemu ISOF Copyright 2006-2015 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

mysap ERP; mysap Business Suite (zawiera mysap ERP) 1996 TETA Constellation ver.18.5. Jesień 2010 24. 10. 2005 30-06-2010 2009 SAP ERP 2005

mysap ERP; mysap Business Suite (zawiera mysap ERP) 1996 TETA Constellation ver.18.5. Jesień 2010 24. 10. 2005 30-06-2010 2009 SAP ERP 2005 Raport ERP MRP II 2010 - cz. 6 Powrót Słownik Koniec Identyfikacja wersji oprogramowania Sage mysap ERP; mysap Business Suite (zawiera mysap ERP) SENTE TETA Constellation Uwagi Poprzednia nazwa oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamix Navision. Oracle E- Business Suite. 1998 1998 Pełne oznaczenie najnowszej, już komercyjnie dostępnej

Microsoft Dynamix Navision. Oracle E- Business Suite. 1998 1998 Pełne oznaczenie najnowszej, już komercyjnie dostępnej Raport ERP MRP II 2010 - cz. 5 Powrót Słownik Koniec Identyfikacja wersji oprogramowania Microsoft Dynamix Navision Oracle E- Business Suite QAD Enterprise Applications REKORD Uwagi dane z ub. roku Poprzednia

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca NARODOWY BANK POLSKI KOMISJA NADZORU BANKOWEGO Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym

Bardziej szczegółowo

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia?

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? i m p u l s p o w e r p r o j e c t to zintegrowany system klasy ERP stworzony dla potrzeb budownictwa. Architektura systemu umożliwia sprawne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV:

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV: Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno Rehabilitacyjne S.A. wraz z pełną dokumentacją, zrealizowaniem szkoleń, dostawą

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW IT

KATALOG PRODUKTÓW IT Międzynarodowe Targi Poznańskie 2008 KATALOG PRODUKTÓW IT DLA PRZEMYSŁU I ADMINISTRACJI PARTNERZY www.kadry.tv telewizja interaktywna dla mened erów wykorzystaj multimedia w ogl daj prezentacje produktu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 5.11.2014 Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Projekt realizowany będzie w okresie 01.11.2014 r. - 15.10.2015 r. Realizacja inwestycji podzielona

Bardziej szczegółowo