Załącznik nr 1 do SIWZ projekt planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 PLC Bieszczady

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ projekt planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 PLC Bieszczady"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pod nazwą: Projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 PLC Bieszczady 1. Przedmiotem postępowania jest zamówienie na Przygotowanie projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 PLC Bieszczady na lata , w zakresie określonym w niniejszym załączniku. Zamówienie realizuje Bieszczadzki Park Narodowy. 2. Zasadniczym celem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie przez Wykonawcę pozytywnie zaopiniowanego przez właściwe organy i instytucje projektu rozporządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLC Bieszczady (zwanego dalej planem ) wraz z tymi opiniami i konsultacjami. W procesie sporządzania planu zadań ochronnych niezwykle istotna jest rola Zespołu Współpracy Lokalnej tworzonego przy współudziale osób i podmiotów prowadzących działalność w obszarze. W trakcie prac nad projektem planu zdań ochronnych Zamawiający zorganizuje cykl 6 warsztatów-spotkań dyskusyjnych, podczas których omawiane będą zapisy powstającego planu oraz wypracowana zostanie wspólna wizja ochrony obszaru. Obowiązkiem ekspertów i koordynatora jest czynne uczestnictwo w pracach Zespołu Współpracy Lokalnej. W skład ZWL wchodzić będą między innymi przedstawiciele: organów administracji leśnej, organów administracji samorządowej, właścicieli i użytkowników gruntów rolnych, leśnych oraz wód a także właścicieli nieruchomości, w obrębie których występują przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 PLC Bieszczady, przedsiębiorców prowadzących działalność oraz zainteresowanych realizacją przedsięwzięć na obszarze Natura 2000 PLC Bieszczady ; organizacji zajmujących się ochroną przyrody. 3. Przedmiotem ochrony, o którym mowa poniżej są gatunki i siedliska wymienione Standardowym Formularzu Danych (SDF z datą aktualizacji późniejszą niż r.)

2 obszaru z oceną ocena ogólna znaczenia obszaru A, B, lub C; jednak ponieważ w toku prac informacje z SDF będą weryfikowane na etapie wstępnego planowania prac należy także uwzględnić gatunki i siedliska z oceną ogólną D. Elementem sporządzanej dokumentacji PZO jest też aktualizacja Standardowego Formularza Danych. Prace te należy wykonać zgodnie z instrukcją wypełniania SDF opracowaną przez GDOŚ W opracowaniu projektu planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 PLC Bieszczady należy uwzględnić również wszelkie nowe informacje na temat gatunków lub siedlisk uzyskane od momentu sporządzenia SDF (w tym podczas prac przy sporządzaniu niniejszego projektu). Dotyczy to również gatunków nienotowanych dotychczas na terenie obszaru Natura 2000 PLC Bieszczady, a które ze względu na stosowne przepisy prawa polskiego i europejskiego (wymienione w punkcie 3.5 SIWZ) powinny być przedmiotem ochron. Fakt taki należy zgłosić Zamawiającemu i uwzględnić w dalszym postępowaniu jako przedmiot ochrony. Zwiększenie zakresu opracowania w takim przypadku nie może wpłynąć na kwotę umowną wynagrodzenia Jeżeli występowanie danego gatunku lub siedliska nie zostanie potwierdzone w wyniku inwentaryzacji z zastosowaniem ogólnie przyjętej metodyk fakt ten należy zgłosić Zamawiającemu. 4. Dla realizacji zamówienia Wykonawca wykona prace polegające na: 4.1. opisaniu granic obszaru w formie wektorowej warstwy informacyjnej, w układzie współrzędnych, o którym mowa w 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień (Dz. U. Nr 70, poz. 821); 4.2. zgromadzeniu, zweryfikowaniu i określeniu potrzeb uzupełnienia informacji o obszarze i przedmiotach ochrony, istotnych z punktu widzenia jego ochrony, które mogą dotyczyć w szczególności: a. uwarunkowań ochrony obszaru, w tym: geograficznych, przyrodniczych, społecznych, gospodarczych i kulturowych, wynikających z aktualnych i potencjalnych kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego, istniejącego stanu i potrzeb rozwoju infrastruktury technicznej stanowiącej cel publiczny w rozumieniu przepisów odrębnych, a także wynikających z istniejących form ochrony przyrody innych niż obszar i celów ich ochrony, b. występowania przedmiotów ochrony, ich stanu, zagrożeń, wymogów i możliwości ochrony; Wykonawca zweryfikuje prawidłowość zainwentaryzowanych siedlisk i gatunków poprzez niezbędne wizje terenowe w wybranych lokalizacjach zaczynając od tych budzących największe wątpliwości (zarówno co do występowania jak i co do braku występowania danego przedmiotu ochrony), lokalizacje do sprawdzenia ustalone zostaną w uzgodnieniu z Zamawiającym

3 c. istniejących i projektowanych planów, strategii i programów dotyczących obszaru lub mogących mieć na niego wpływ, wraz z oceną ich aktualnego i potencjalnego wpływu na przedmioty ochrony; 4.3. ocenie stanu ochrony przedmiotów ochrony, dokonywanej na podstawie dostępnych informacji i niezbędnych prac terenowych uzupełniających inwentaryzację, charakterystykę jakościową lub wiedzę o uwarunkowaniach funkcjonowania przedmiotów ochrony, polegającej na: a. w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych: - określeniu lub oszacowaniu powierzchni i rozmieszczenia siedliska przyrodniczego w obszarze, ewentualnej jego fragmentacji, trendu zachodzących zmian powierzchni, rozmieszczenia oraz fragmentacji płatów siedliska przyrodniczego, - określeniu struktury płatów siedliska przyrodniczego, w tym stanu ochrony jego typowych gatunków, oraz procesów ekologicznych zachodzących w tym siedlisku, w porównaniu ze strukturą i procesami typowymi dla właściwego stanu ochrony siedliska, wyrażonym za pomocą wskaźników struktury i funkcji, - określeniu szans zachowania siedliska przyrodniczego w przyszłości, - ocenie parametrów wymienionych w pkt a i łącznej ocenie stanu ochrony siedliska przyrodniczego w obszarze, b. w odniesieniu do gatunków: - określeniu lub oszacowaniu liczebności i rozmieszczenia gatunku w obszarze oraz trendu zachodzących zmian tej liczebności, a także określeniu lub oszacowaniu cech populacji gatunku, wyrażonym za pomocą wskaźników odnoszących się do populacji gatunku, - określeniu wielkości i jakości płatów siedliska gatunku, w porównaniu z cechami siedliska gatunku typowymi dla właściwego stanu ochrony, wyrażonym za pomocą wskaźników wielkości i jakości siedliska gatunku, - określeniu szans zachowania gatunku w przyszłości, - ocenie parametrów wymienionych w pkt b i łącznej ocenie stanu ochrony gatunku w obszarze, - gatunki wodne wymagają też włączenia wskaźników mówiących o stanie fizyko-chemicznym wody 4.4. identyfikacji i ocenie istniejących i potencjalnych zagrożeń dla utrzymania lub osiągnięcia właściwego stanu przedmiotów ochrony (w rozumieniu Art 5. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zmianami), w oparciu o wykonaną zgodnie z pkt 4.2 ocenę oraz identyfikację prawdopodobnych kierunków zmian przyrodniczych, społecznych i gospodarczych i ich możliwy wpływ na parametry lub wskaźniki stanu ochrony, Lista zagrożeń będzie poddawana konsultacjom w toku pac Zespołu Współpracy

4 Lokalnej ustaleniu celów działań ochronnych które mają zostać osiągnięte w okresie, na jaki jest sporządzany plan w sposób umożliwiający monitoring i weryfikację możliwości ich osiągnięcia, biorąc pod uwagę: a. konieczność utrzymania właściwego stanu ochrony, konieczność likwidacji lub ograniczenia aktualnych zagrożeń dla przedmiotu ochrony oraz konieczność zapobieżenia zagrożeniom potencjalnym - jeżeli obecny stan przedmiotów ochrony w obszarze został oceniony jako właściwy; b. potrzebę osiągnięcia właściwego stanu ochrony, konieczność likwidacji lub ograniczenia zagrożeń dla przedmiotu ochrony i czynników odpowiedzialnych za jego niezadowalający lub zły stan ochrony, a także konieczność zapobieżenia zagrożeniom potencjalnym - jeżeli obecny stan przedmiotów ochrony w obszarze został oceniony jako niezadowalający lub zły; c. konieczność uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiocie ochrony i konieczność likwidacji, ograniczenia lub zapobieżenia zagrożeniom dla przedmiotu ochrony - jeżeli stan ochrony przedmiotu ochrony został sklasyfikowany jako nieznany ustaleniu działań ochronnych adekwatnych do ustalonych celów działań ochronnych, w tym: a. określenie rodzaju działań ochronnych w tym działań zapewniających monitoring osiągnięcia celów działań ochronnych, a w szczególności monitoring odpowiednich parametrów i wskaźników stanu ochrony przedmiotów ochrony, monitoring ten powinien mieć metodykę przyjętą w programie państwowego monitoringu przyrodniczego; b. określenie zakresu prac przewidzianych do realizacji i w razie potrzeby warunków co do sposobu ich wykonania; c. określenie terenu lub miejsca ich realizacji; d. określenie terminu lub okresu oraz częstotliwości ich realizacji; e. określenie podmiotu odpowiedzialnego za ich wykonanie i monitorowanie; f. ustalenie pełnej listy podmiotów korzystających z płatności bezpośrednich ze środków Unii Europejskiej w zakresie objętym wymogiem wzajemnej zgodności. g. oszacowanie kosztów realizacji działań oraz źródeł ich finansowania, h. rozważenie prawnych i technicznych uwarunkowań realizacji działań i. przeprowadzenie konsultacji z osobami i podmiotami, których współdziałanie przy realizacji określonych zadań jest niezbędne, j. uwzględnienie postulatu iż dla każdego celu działań ochronnych powinny zostać określone działania służące jego osiągnięciu;

5 Zarówno cele jak i działania ochronne muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym, powinny one także uwzględniać opinie Zespołu Współpracy Lokalnej. Wykonawca jest zobligowany do aktywnego udziału w pracach tego Zespołu ustaleniu, w oparciu o analizę zapisów istniejących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów gospodarowania wodami oraz innych studiów i programów dotyczących Obszaru pod kątem ewentualnego negatywnego oddziaływania skutków ich realizacji na Obszar z punktu widzenia celów jego ochrony, wskazań do zmiany tych elementów studiów lub planów, których realizacja naruszy lub stworzy ryzyko naruszenia zakazu wymienionego w Art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zmianami); 4.8. Wykonawca przygotuje projekty uzasadnień merytorycznych, że wskazania do zmian w dokumentach planistycznych są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt dla których wyznaczono obszar Natura ocenie potrzeby sporządzenia planu ochrony dla części lub całości obszaru oraz terminu jego sporządzenia, biorąc pod uwagę wystąpienie jednej lub kilku z poniższych przesłanek: a. istnieje potrzeba przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej lub badań przedmiotów ochrony, b. istnieje potrzeba zaplanowania ochrony w perspektywie 20 lat, c. istnieje konieczność unormowania zagadnień wchodzących w zakres planu ochrony, a nie mieszczących się w zakresie planu zadań ochronnych, sporządzeniu dokumentacji planu zadań ochronnych zestawionej w formie elektronicznej oraz w formie wydruków, opracowanej w zależności od potrzeb, możliwości technicznych, a także charakteru obszaru, w formie opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych, przedstawień graficznych, map, baz danych, w tym cyfrowych warstw informacyjnych, zawierającej: a. syntetyczne informacje zgromadzone w toku opracowywania projektu planu zadań ochronnych, b. opis dokonanej oceny i ustaleń wraz z ich uzasadnieniem, c. opis problemów, jakie ujawniono w trakcie sporządzania projektu zadań ochronnych, d. standardowy formularz danych obszaru notyfikowany Komisji Europejskiej, e. diagnozę stanu i zagrożeń przedmiotów ochrony, f. przyjęte cele planu zadań ochronnych, g. planowane działania ochronne, h. sposoby monitoringu skuteczności ochrony,

6 i. inne istotne oceny i ustalenia. Pod względem formalnym dokumentacja Planu Zadań Ochronnych będzie wykonan zgodnie z Szablonem projektu dokumentacji Planu opracowanym przez GDOŚ 5. Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony jest oceną ekspercką i jako taka powinna zostać wykonana przez specjalistę w zakresie danej grupy gatunków lub siedlisk. 6. Ocena stanu ochrony siedlisk i gatunków oparta ma być o Skalę oceny stanu ochrony stanowiącą załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2009 Nr 151 poz 1220, Nr 157 poz 1241, Nr 215 poz 1664 z późn zmian.) W przypadku, gdy w ocenie eksperta taka forma nie oddaje całości sytuacji danego siedliska/gatunku na obszarze PLC Bieszczady należy poszerzyć ilość parametrów poddawanych ocenie o wskaźniki specyficzne dla obszaru PLC Bieszczady (np: dotyczące lokalnej specyfiki danego typu siedliska przyrodniczego, jego odmiany czy też lokalnej specyfiki populacji danego gatunku) nie naruszając jednak zasadniczego układu. Parametry o których mowa w pkt 4.2 muszą zostać uwzględnione z tym że: 6.1. Dla siedlisk przyrodniczych:6230, 7110, 9180, 91D0, 91E0 zwierząt:myotis myotis, Canis lupus, Ursus arctos, Lynx lynx, Bison bonasus, Cottus gobio, Unio crassus, Callimorpha quadripunctaria, Rosalia alpina i roślin: Camapanula serrata należy zastosować zestaw wskaźników opracowany w ramach projektu GIOŚ&IOP , 6.2. Dla siedlisk przyrodniczych:3220, 4060, 4080, 6150, 6430, 6510, 6520, 7140, 7230, 8150, 8220, 9140, 9410, zwierząt: Rhinolophus hipposideros, Myotis emarginatus, Castor fiber, Lutra lutra, Triturus cristatus, Bombina variegata, Triturus montadoni, Lampetra planeri, Barbus meridionalis, Eriogaster catax, Lucanus cervus, Carabus zawadszkii, wszystkich nie wymienionych powyżej roślin należy zastosować zestaw wskaźników, który zostanie opracowany w ramach projektu monitoringowego GIOŚ&IOP , jeżeli w momencie tworzenia projektu nie będą one jeszcze dostępne można zastosować jako punkt odniesienia Wytyczne do inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000 Instytut Ochrony Przyrody 2009; 6.3. Dla siedlisk przyrodniczych 9110, 9130, 9170 należy zastosować zestaw wskaźników z publikacji Natura Niezbędnik leśnika opracowanych analogicznie do powyższych

7 6.4. Dla pozostałych siedlisk przyrodniczych i gatunków zestaw wskaźników do zastosowania jest do opracowania w ramach niniejszego projektu planu zadań ochronnych w konsultacji z Zamawiającym Dla gatunków ptaków z załącznika I dyrektywy ptasiej metodykę można oprzeć na publikacji: Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią wyd. GIOŚ Biblioteka Monitoringu Środowiska zaś dla inwentaryzacji ptaków środowisk leśnych, zbiorników wodnych, dolin rzecznych i ptaków migrujących należy stosować wytyczne zawarte w Uwarunkowania metodyczne inwentaryzacji awifauny... Chmielewski S. 2008, BULiGL. 7. Na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek zapewnienia udziału koordynatora oraz ekspertów w cyklu warsztatów komunikacyjnych, których celem jest wypracowanie wspólnej wizji ochrony obszaru PLC Bieszczady. Warsztaty zostaną zorganizowane na terenie w/w obszaru, koszty związane z ich obecnością i dojazdem ponosi Wykonawca. Na każdym spotkaniu dyskusyjnym/warsztacie Wykonawca przedstawia sprawozdanie z postępu prac, jednocześnie przesyła sprawozdanie kwartalne do Zamawiającego, co najmniej na 3 tygodnie przed zakończeniem kwartału z zaznaczeniem co planuje zrobić w czasie pozostałym do końca kwartału. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ustosunkowania się do uwag Zespołu Współpracy Lokalnej oraz innych instytucji zainteresowanych przebiegiem realizacji prac na planem zadań ochronnych Ramowy układ warsztatów: 4. kwartał 1. kwartał 2. kwartał 3. kwartał 4. kwartał 2011 r 2012 r 2012 r 2012 r 2012 r Liczba warsztatów [szt] 8. Zamówienie podzielone zostanie na 2 etapy. Etap pierwszy obejmuje 4 kwartał 2011 roku etap drugi kwartały 1,2,3 i 4 roku Czynności określone w pkt 4 niniejszego załącznika powinny być realizowane sukcesywnie w poszczególnych etapach. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza jednak nieznaczne przesunięcia wykonania prac pomiędzy etapami. Nie dotyczy to jednak terminu, w jakim powinno być wykonane 100% realizacji danego zadania, naruszenia przewidzianego terminu zakończenia realizacji zadań dopuszczane są jedynie w przypadku działania sił wyższych, niemożliwych do przewidzenia

8 w momencie rozpoczynania prac, lub dla znaczącego podniesienia dokładności prac, na co jednak zgodę musi wyrazić Zamawiający. Poniżej przedstawiono ramowy harmonogram prac w rozbiciu na kwartały. Ramowy harmonogram prac w rozbiciu na kwartały według stopnia zaawansowania Zadania 4. kwartał 1. kwartał 2. kwartał 3. kwartał 4. kwartał wymienione 2011 r 2012 r 2012 r 2012 r 2012 r w punkcie pkt % 100% 100% 100% 100% pkt % 75% 100% 100% 100% pkt % 75% 100% 100% 100% pkt 4.4 0% 50% 100% 100% 100% pkt 4.5 0% 50% 100% 100% 100% pkt 4.6 0% 0% 100% 100% 100% pkt 4.7 0% 0% 100% 100% 100% pkt 4.8 0% 0% 0% 50% 100% pkt 4.9 0% 0% 0% 0% 100% pkt % 0% 0% 0% 100% 9. Wykonawca jest zobowiązany przekazać sprawozdanie z realizacji danego etapu zadań w siedzibie Zamawiającego w Ustrzykach Górnych 3 tygodnie przed terminem zakończenia danego etapu. Z przekazania sporządzony zostanie protokół odbioru, stanowiący podstawę wystawienia faktury. Sprawozdanie to powinno zawierać co najmniej: zebrane i opracowane dane (w przypadku gdy w danym etapie nie następuje zakończenie prac nad danym zadaniem opracowanie oparte winno być o faktycznie zebrane dane, nawet jeśli są jeszcze niekompletne), metodykę prowadzonych prac, ilość dni spędzonych przez poszczególnych pracowników w terenie, 10. W przypadku, gdy w danym etapie następuje zakończenie realizacji danego zadania (100% realizacji), o którym mowa w pkt 4 niniejszego załącznika Wykonawca przedłoży zebrane materiały do niezależnego recenzenta wskazanego przez Zamawiającego na co najmniej 1 miesiąc przed terminem zakończenia danego etapu. Jeśli na skutek wykonanej recenzji zostaną wskazane konieczne zmiany i wyjaśnienia Wykonawca ustosunkuje się do nich na piśmie oraz po konsultacji z Zamawiającym uwzględni je

9 11. Materiały przekazywane na zakończenie każdego etapu powinny być dostarczone Zamawiającemu w formie elektronicznej na nośniku CD/DVD oraz papierowej w formie wydruku. Opracowania tekstowe powinny być zszyte w formie skoroszytu lub zbindowane. Opracowania mapowe winny być należycie zabezpieczone trwałym opakowaniem. 12. Wykonawca w terminie do 3 miesięcy od zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu: założenia do wykonania planu zadań ochronnych, ich ostateczne uzgodnienie nastąpi podczas pierwszego spotkania dyskusyjnego; metodykę i zakres niezbędnych prac terenowych, musi ona zostać uzgodniona z Zamawiającym; listę osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków i innych osób i podmiotów na które działania związane z ochroną siedlisk i gatunków wywrą wpływ. 13. Wykonawca powoła w swoim zespole koordynatora i ekspertów w liczbie nie mniejszej niż określona w pkt SIWZ. Prace przewidziane dla koordynatora i ekspertów wyszczególniono w poniższych punktach Do zadań Koordynatora spośród wyżej opisanych zadań należeć będzie w szczególności: a. przygotowanie harmonogramu prac nad realizacją projektu planu, b. przygotowanie się i udział w warsztatach komunikacyjnych, c. zebranie danych społeczno-gospodarczo-planistycznych w wymaganym zakresie, w tym przegląd dokumentów planistycznych (studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego czy planów zagospodarowania przestrzennego) oraz innych planów i programów w gminach objętych obszarem, d. zebranie danych przyrodniczych oraz identyfikacja potrzeb do uzupełnienia, e. wskazanie zadań ochronnych i identyfikacja uwarunkowań mających na nie wpływ oraz wskazanie źródeł finansowania, f. sformułowanie wskazań do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań niezbędnych dla utrzymania we właściwym stanie ochrony siedlisk i gatunków, g. opracowanie treści planu zadań ochronnych i wpisanie odpowiednich informacji do internetowego generatora planów zadań ochronnych (udostępnionego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska),

10 h. opracowanie projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora w Rzeszowie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru PLC Bieszczady, i. udział w dyskusji nad zapisami planu zadań ochronnych w panelu internetowym, gdzie będzie też sukcesywnie zamieszczał informacje na temat postępu prac aż do zestawienia całości projektu planu (odpowiednie narzędzia zostaną udostępnionego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska), j. uczestnictwo w spotkaniach warsztatowych oraz w dyskusji nad osiągnięciem kompromisu pomiędzy potrzebami gmin, mieszkańców i inwestorów, a wymogami ochrony siedlisk i gatunków dla których ustanowiono obszar Natura 2000 k. identyfikacja potrzeby sporządzenia planu ochrony dla obszaru wraz z uzasadnieniem, l. kontrolowanie pracy ekspertów na każdym etapie powstawania planu oraz nadzór nad odpowiednim postępem prac, m. przygotowanie wystąpień umożliwiających pozyskanie danych i materiałów niezbędnych do wykonania prac, w tym w tym danych z Wojewódzkich i Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz materiałów odnośnie realizacji programów rolnośrodowiskowych (PROW) z oddziałów powiatowych ARiMR powiązanych z przedmiotem zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem 3,4 i 5 pakietu, n. uzupełnianie na bieżąco internetowego generatora planów oraz platformy informacyjnej na temat projektu udostępnionych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Niezależnie od instrumentów internetowych Wykonawca równocześnie opracuje i przekaże Zamawiającemu pełnowartościowy przedmiot zamówienia w formie tradycyjnej papierowej Do zadań ekspertów należeć będzie w szczególności: a. ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony (siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin, zwierząt i ptaków) w standardzie działań monitoringowych, b. identyfikacja zagrożeń istniejących i potencjalnych dla utrzymania lub osiągnięcia właściwego stanu ochrony c. zaproponowanie działań przeciwdziałających negatywnym trendom zaznaczającym się w siedliskach i populacjach z określeniem ich miejsca i zakresu, które następnie uwzględni koordynator, d. udział w warsztatach i uczestniczenie w dyskusji w zakresie ich dotyczącym,

11 e. sprawdzenie i ewentualna korekta granic obszaru oraz opis ich przebiegu na podstawie wydzieleń geodezyjnych (bez dzielenia działek ewidencyjnych), punktem wyjścia będzie wektorowa warstwa informacyjna (shp) wraz z linkiem do referencyjnej bazy danych obszarów Natura 2000, która zostanie Wykonawcy przekazana przez Zamawiającego. Szczegółowy przebieg granic zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiającym i przy uwzględnieniu jego sugestii. 14. Integralną część planu stanowią opracowania mapowe. Wykonawca powinien w szczególności opracować i nanieść na podkład mapowy (podstawę stanowią mapy państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym ortofotomapa nie starsza niż z 2004 roku z zastrzeżeniem, że jeżeli istnieją nowsze opracowania Wykonawca powinien o nie wystąpić) lokalizację oraz zasięg siedlisk przyrodniczych, a także lokalizację zainwentaryzowanych gatunków roślin i zwierząt wymagających ochrony w formie wyznaczenia stref ochronnych, zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, zadań ochronnych, zestawienie rodzajów użytków gruntów oraz pozostałe informacje niezbędne do zobrazowania ustaleń planu zadań ochronnych.. Podkład rastrowy do map winien być skalibrowany do układu odniesienia PUWG 1992 i zapisany w pliku TIFF niosącym informacje o georeferencji tzw GeoTIFF. 15. Lokalizacja wymienionych w pkt 3 gatunków lub ich siedlisk, gniazdowania, rozrodu, zimowisk, pierzowisk itp powinna być oznaczona przy użyciu urządzenia GPS. Podobną techniką należy także oznaczyć lokalizację płatów siedlisk przyrodniczych, które na obszarze objętym planem pokrywają mniej niż 10% powierzchni. 16. Plan zadań ochronnych powinien być wpisany do generatora planów na stronie internetowej udostępnionej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Pod względem formalnym dokumentacja Planu Zadań Ochronnych będzie wykonana zgodnie z Szablonem dokumentacji Planu opracowanym przez GDOŚ stanowiącym Załącznik nr 10 do niniejszego SIWZ. Zamawiającemu Wykonawca przekaże plan w formie papierowej w 3 kopiach oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD (format doc i pdf). Opracowania mapowe także powinny być dostarczone w wersji papierowej (po 3 kopie każdego arkusza) w trwałych czytelnie opisanych opakowaniach oraz w wersji elektronicznej w formie cyfrowych warstw wektorowych oraz cyfrowych warstw tematycznych (format *shp sporządzone zgodnie ze Standardem Danych GIS w ochronie przyrody). Wszystkie opracowania mapowe powinny być czytelne, wydrukowane w kolorze (RGB 24 bit), w skali i formacie umożliwiającym szybki i poprawny odczyt zawartych informacji

12 (skala 1:10000, 1:25000, format co najmniej A3, rozdzielczość druku co najmniej 300 dpi). Dopuszczalne jest umieszczenie kilku warstw na jednym arkuszu pod warunkiem zachowania czytelności mapy. Symbole siedlisk i gatunków wraz z ich kolorystyką zostaną ustalone w porozumieniu z Zamawiającym. 17. Plan zadań ochronnych musi spełniać wymogi określone następującymi aktami prawnymi: Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zmianami); Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 z dnia r. (Dz. U. z 2009 Nr 151 poz 1220, Nr 157 poz 1241, Nr 215 poz 1664 z późn zmian.); Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U r. Nr 45, poz. 435 z późn. zmianami); Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U r. Nr 25, poz. 150 z dnia 15 lutego 2008 r. z późn. zmianami); Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U r. Nr 80, poz. 717); umów międzynarodowych, a także zobowiązań wynikających z prowadzenia Wspólnej Polityki Rolnej; Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. L 206)/7 z późn zmian); Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. L z późn. zmian.); Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U nr 199 poz. 1227); Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. (Dz. U r. Nr 70, poz. 821); Projektu wytycznych dotyczących opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 opracowanych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (wersja z 29 sierpnia 2009). 18. Do realizacji niniejszego planu niezbędne będzie uzgodnienie i przygotowanie zmian do następujących dokumentów:

13 Plan Urządzania lasu Nadleśnictwa Stuposiany Plan Urządzania lasu Nadleśnictwa Lutowiska Plan Urządzania lasu Nadleśnictwa Cisna Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa Baligród Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa Komańcza Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa Lesko Studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, materiałów planistycznych, merytorycznych i naukowych związanych terytorialnie i przedmiotowo z obszarem PLC Bieszczady (Gminy Czarna, Lutowiska, Zagórz, Komańcza, Cisna, Solina, Baligród) 19. Pomocne jako punkt odniesienia mogą być: Natura 2000 niezbędnik leśnika ; Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin 2008 zestaw przewodników opracowany w ramach projektu GIOŚ&IOP , dostępny na stronie internetowej Wytyczne do inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000 ; Instytut Ochrony Przyrody 2009 Strategia zarządzania obszarem Natura 2000 PLC Bieszczady ; opracowanie Stanisław Tworek, Kraków Dane z inwentaryzacji siedlisk i gatunków prowadzonej w LP w 2007 roku Wyniki monitoringu siedlisk i gatunków Natura 2000 prowadzonego przez GIOŚ Dane z inwentaryzacji siedlisk i gatunków prowadzonej BULiGL w 2007 roku 21. Wykonawca prac ponosi wszelkie konieczne koszty związane z pozyskaniem materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 22. Wszelka korespondencja, e, ogłoszenia, prezentacje, dokumenty robocze oraz produkty końcowe muszą być opatrzone logotypami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz Unii Europejskiej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dziennik Ustaw Nr 34 2893 Poz. 186 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dz.U.2010.34.186 2012.05.26 zm. Dz.U.2012.506 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Dziennik Ustaw Nr 64 5546 Poz. 401 401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Na podstawie art. 29 ust. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu planu zadań ochronnych (zwanym dalej projektem Planu ) dla obszaru Natura 2000

Bardziej szczegółowo

Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000

Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000 Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000 Mieczysław Kurowski Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Źródła http://www.geoportal.gov.pl/ Obszary

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIE IA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIE IA Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-186/09 Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów atura 2000 na obszarze Polski współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU PROJEKT z 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU z dnia... w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Barłożnia Wolsztyńska PLH300028

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska

Przygotowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska Przygotowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska projekt nr POIS.05.03.00-00-275/10 współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH Identyfikacja zagrożeń i określenie sposobów ich eliminacji w odniesieniu do: - istniejących i potencjalnych przedsięwzięć mogących

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie projektu Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego

Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie projektu Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie projektu Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego WSTĘP Opracowanie projektu Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego, zwanego dalej projektem

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 1. Przedstawienie istniejącego stanu rzeczy, który ma być unormowany oraz wyjaśnienie potrzeby i celu wydania przedmiotowego aktu

UZASADNIENIE. 1. Przedstawienie istniejącego stanu rzeczy, który ma być unormowany oraz wyjaśnienie potrzeby i celu wydania przedmiotowego aktu UZASADNIENIE 1. Przedstawienie istniejącego stanu rzeczy, który ma być unormowany oraz wyjaśnienie potrzeby i celu wydania przedmiotowego aktu Plan ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim w formie opracowania

Bardziej szczegółowo

Mariusz Skwara Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Mariusz Skwara Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Zarządzanie obszarami Natura 2000 z uwzględnieniem wykonywania planów ochrony, planu zadań ochronnych wykonywania czynnej ochrony i źródeł finansowania Mariusz Skwara Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM. Ustalenia ogólne: Etap I. Opracowanie koncepcji zmiany studium.

HARMONOGRAM. Ustalenia ogólne: Etap I. Opracowanie koncepcji zmiany studium. HARMONOGRAM prac związanych z wykonaniem projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia. Załącznik do umowy Nr../2016 z dnia 2016 r. Ustalenia ogólne:

Bardziej szczegółowo

Plan zadań ochronnych i plan ochrony przyrody obszarów Natura 2000

Plan zadań ochronnych i plan ochrony przyrody obszarów Natura 2000 Plan zadań ochronnych i plan ochrony przyrody obszarów Natura 2000 Białystok 2012 r. 1 Po wyznaczeniu w Polsce Sieci Ekologicznej Natura 2000 trzeba było opracować system skutecznej jej ochrony. Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Uspołecznienie procesu sporządzania Planu Zadań Ochronnych

Uspołecznienie procesu sporządzania Planu Zadań Ochronnych Uspołecznienie procesu sporządzania Planu Zadań Ochronnych projekt nr POIS.05.03.00-00-275/10 współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim III etap w formie

Bardziej szczegółowo

Wymogi ochronne obszarów Natura 2000 zasady i procedury istotne dla rozwoju turystyki

Wymogi ochronne obszarów Natura 2000 zasady i procedury istotne dla rozwoju turystyki S Z E R O K I E W O D Y N A T U R Y 2 0 0 0 NATURA 2000 A TURYSTYKA WODNA I NADWODNA Wymogi ochronne obszarów Natura 2000 zasady i procedury istotne dla rozwoju turystyki PLH020039 Grodczyn i Homole koło

Bardziej szczegółowo

1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy PLH200008, zwanego dalej obszarem Natura 2000.

1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy PLH200008, zwanego dalej obszarem Natura 2000. (wersja 29.01.2016) Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia.r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy PLH200008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne zatwierdzania planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne zatwierdzania planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne zatwierdzania planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego Projekt

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin, woj. lubelskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin, woj. lubelskie, tel. 1 z 6 2015-02-12 09:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.rdos.gov.pl Lublin: Opracowanie projektu planu zadań ochronnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH z dnia lutego 2009 r.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH z dnia lutego 2009 r. ZARZĄDZENIE NR A~. DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH z dnia..9... lutego 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 kwietnia 2003 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory NATURA 2000 ochrony 5 ostoi Natura 2000 wyznaczonych na obszarach morskich w województwie zachodniopomorskim, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/31/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH. z dnia 24 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/31/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH. z dnia 24 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/31/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie ustanowienia planu ochrony

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Nr.../2014 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie prac w ramach projektu nr POIŚ.05.03.00-00-186/09 pn. `Opracowanie planów zadań ochronnych dla

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROJEKT (z dn )

WSTĘPNY PROJEKT (z dn ) WSTĘPNY PROJEKT (z dn. 15.10.2013) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. w sprawie ustanowienia planu dla obszaru Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003 Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi środowiska naturalnego 2014/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi środowiska naturalnego 2014/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:305364-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi środowiska naturalnego 2014/S 172-305364 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

żerowania z całą gamą gatunków ptaków towarzyszących, charakterystycznych dla

żerowania z całą gamą gatunków ptaków towarzyszących, charakterystycznych dla Uzasadnienie Polska, zgodnie z Traktatem Akcesyjnym podpisanym w 2003 roku w Atenach zobowiązana była wyznaczyć obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (OSO) na podstawie: 1) Dyrektywy Rady 79/409/EWG

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w WARSZAWIE. REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w OLSZTYNIE z dnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w WARSZAWIE. REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w OLSZTYNIE z dnia 2014 r. ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w WARSZAWIE z dnia..2014 r. REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w OLSZTYNIE z dnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu

Bardziej szczegółowo

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie kompetencje i zastosowania Zadania gmin zostały wyodrębnione na podstawie zapisów wybranych ustaw: Ustawa Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 8 marca

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000. www.ek-kom.pl. Janusz Bohatkiewicz. EKKOM Sp. z o.o. Regietów, 21 stycznia 2010

NATURA 2000. www.ek-kom.pl. Janusz Bohatkiewicz. EKKOM Sp. z o.o. Regietów, 21 stycznia 2010 DROGI SAMORZĄDOWE X LAT AKTUALNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z OBSZARAMI NATURA 2000 Janusz Bohatkiewicz EKKOM Sp. z o.o. www.ek-kom.pl Regietów, 21 stycznia 2010 Krótka informacja nt. obszarów NATURA 2000 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji inwestycji na terenach obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem planowania przestrzennego

Procedura realizacji inwestycji na terenach obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem planowania przestrzennego Procedura realizacji inwestycji na terenach obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem planowania przestrzennego Dr BoŜena Kotońska Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Regionalny Konserwator

Bardziej szczegółowo

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 Analiza wariantowajako przesłanka wskazania wariantu innego niż proponowany przez inwestora lub odmowy wydania decyzji środowiskowej r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 1 PLAN PREZENTACJI Podstawy prawne analizy

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Kraków 27 stycznia 2010 r. Źródła prawa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003); Ustawa o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1878 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Lublin, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1878 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE. z dnia 29 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1878 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 listopada 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz. 1302 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1g DO UMOWY NR PGO z dnia.. r. Wynagrodzenie brutto. umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 1g DO UMOWY NR PGO z dnia.. r. Wynagrodzenie brutto. umowy) ZAŁĄCZNIK NR 1g DO UMOWY NR PGO z dnia.. r. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego teren jednostki osadniczej Pilchowice Etap

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

3. Uchwała Nr XVI/75/2011 Rady Gminy Podedwórze z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

3. Uchwała Nr XVI/75/2011 Rady Gminy Podedwórze z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego UZASADNIENIE do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 23.12.2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Podedwórze PLB060015

Bardziej szczegółowo

Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalną Dyrekcje Lasów Państwowych w Krakowie, Nadleśnictwo Krościenko, Regionalny Zarząd Gospodarki

Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalną Dyrekcje Lasów Państwowych w Krakowie, Nadleśnictwo Krościenko, Regionalny Zarząd Gospodarki UZASADNIENIE Plan ochrony dla Pienińskiego Parku Narodowego jest dokumentem określającym sposoby ochrony zasobów, tworów i składników przyrody występujących na terenie tego parku narodowego. Dla właściwego

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w zakresie polityki ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Wybrane zagadnienia w zakresie polityki ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Wybrane zagadnienia w zakresie polityki ochrony środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wałbrzych, 14.09.2016r. Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania

Bardziej szczegółowo

Jak funkcjonuje obszar Natura 2000 stan obecny wdrażania sieci obszarów Natura 2000 w Polsce

Jak funkcjonuje obszar Natura 2000 stan obecny wdrażania sieci obszarów Natura 2000 w Polsce Projekt POIS.05.03.00-00-186/09 Dolny Śląsk Jak funkcjonuje obszar Natura 2000 stan obecny wdrażania sieci obszarów Natura 2000 w Polsce PLH020039 Grodczyn i Homole koło Dusznik Tekst: Andrzej Ruszlewicz,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z wód regionu wodnego /zlewni - znaczenie, możliwości wprowadzenia potrzeb przyrodniczych

Warunki korzystania z wód regionu wodnego /zlewni - znaczenie, możliwości wprowadzenia potrzeb przyrodniczych Warunki korzystania z wód regionu wodnego /zlewni - znaczenie, możliwości wprowadzenia potrzeb przyrodniczych Przemysław Nawrocki WWF, Ptaki Polskie Jak dbać o obszar Natura 2000 i o wody - w procesach

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa informacja przestrzenna na potrzeby OOŚ w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska stan i kierunki rozwoju do roku 2020

Cyfrowa informacja przestrzenna na potrzeby OOŚ w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska stan i kierunki rozwoju do roku 2020 Cyfrowa informacja przestrzenna na potrzeby OOŚ w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska stan i kierunki rozwoju do roku 2020 Jarosław Sadowski Starachowice 26 listopada 2015 Informacja przestrzenna w

Bardziej szczegółowo

P. Andrzej Ruszlewicz Planista Regionalny P. Wojciech Lewandowski Koordynator Planu P. Bogusława Jesionek przedstawicielka RZGW Wrocław

P. Andrzej Ruszlewicz Planista Regionalny P. Wojciech Lewandowski Koordynator Planu P. Bogusława Jesionek przedstawicielka RZGW Wrocław Projekt POIS.05.03.00-00-186/09 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Protokół 2011-2-15, Mietków, opracowanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa Siedliskowa NATURA 2000. Dyrektywa Ptasia N2K - UE. N2K w Polsce. N2K w Polsce

Dyrektywa Siedliskowa NATURA 2000. Dyrektywa Ptasia N2K - UE. N2K w Polsce. N2K w Polsce NATURA 2000 Dyrektywa Siedliskowa Sieć obszarów chronionych na terenie Unii Europejskiej Celem wyznaczania jest ochrona cennych, pod względem przyrodniczym i zagrożonych, składników różnorodności biologicznej.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZGODNOŚCI PROJEKTU Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA

ANALIZA ZGODNOŚCI PROJEKTU Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA ANALIZA ZGODNOŚCI PROJEKTU Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA 1. Czy w ramach projektu realizowane jest przedsięwzięcie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

Czy sprawowanie nadzoru to nadzór czyli o dylematach dyrektora parku naturowego Białowieża 14 września 2010 r. Białowieski Park Narodowy

Czy sprawowanie nadzoru to nadzór czyli o dylematach dyrektora parku naturowego Białowieża 14 września 2010 r. Białowieski Park Narodowy Czy sprawowanie nadzoru to nadzór czyli o dylematach dyrektora parku naturowego Białowieża 14 września 2010 r. Białowieski Park Narodowy Wojciech Hurkała Departament Ochrony Przyrody I ciągle sobie zadaję

Bardziej szczegółowo

Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej

Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej korytarze migracyjne Projekt KIK/53 Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej korytarze migracyjne Stowarzyszenie Pro Carpathia Instytucja Realizująca PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie w Warszawie Program prac związanych z opracowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Łyny i Węgorapy zgodnie z art. 88s ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo wodne. Zakres planowania w gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA (PLH );

WYKONANIE PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA (PLH ); WYKONANIE PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA (PLH 200004); LEŚNA MAPA NUMERYCZNA Maciej Szneidrowski i Krystian Szyc Warszawa, grudzień 2011 2 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY - Załącznik nr 1 do SIWZ

WZÓR UMOWY - Załącznik nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY - Załącznik nr 1 do SIWZ zawarta w dniu - - 2015 roku w Lublinie pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin, NIP 712-314-43-49, REGON 060418276,

Bardziej szczegółowo

Dokumenty planistyczne Gminy Opinogóra Górna

Dokumenty planistyczne Gminy Opinogóra Górna Dokumenty planistyczne Gminy Opinogóra Górna Zaimportowane w aplikacji Rejestr Planów RP Warszawa, 26 listopada 2015 r. Modułowa budowa aplikacji I. Import danych II. Przeglądanie danych III. Korekta danych

Bardziej szczegółowo

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI PRAWNE I SPOŁECZNO- GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA OCHRONY PRZYRODY NA OBSZARACH NATURA 2000 Zdzisław Cichocki, Małgorzata Hajto, Agnieszka Kuśmierz FORMY PRAWNEJ

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie łąk i pastwisk a ochrona obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku

Użytkowanie łąk i pastwisk a ochrona obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku Użytkowanie łąk i pastwisk a ochrona obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku Seminarium Perspektywy rozwoju chowu ekologicznego małych przeżuwaczy Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Wrocław, 5 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ryszard Zakrzewski, Ministerstwo Środowiska. Warszawa, 16 października 2008 r.

Ryszard Zakrzewski, Ministerstwo Środowiska. Warszawa, 16 października 2008 r. Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko najważniejsze kierunki zmian

Bardziej szczegółowo

Natura 2000. Fundacja EkoRozwoju. Krzysztof Smolnicki Sabina Lubaczewska

Natura 2000. Fundacja EkoRozwoju. Krzysztof Smolnicki Sabina Lubaczewska Natura 2000 Fundacja EkoRozwoju Krzysztof Smolnicki Sabina Lubaczewska W prezentacji wykorzystano materiały: z arch. dr Krzysztofa Świerkosza, Uniwersytet Wroclawski, prezentację Marzeny Zblewskiej Europejska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1.1 OBSZARY NATURA 2000 LEŻĄCE POZA GRANICAMI MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO. 5 1.1.1 Przedmioty zamówienia... 5 1.1.2 Podstawy sporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY JEZIOR LOBELIOWYCH W POLSCE ETAP I. PODSTAWY, MODELOWE ROZWIĄZANIA

PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY JEZIOR LOBELIOWYCH W POLSCE ETAP I. PODSTAWY, MODELOWE ROZWIĄZANIA Projekt jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 2014 w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu Operacyjnego PL02 Ochrona Różnorodności Biologicznej

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Programu Rewitalizacji

Karta Oceny Programu Rewitalizacji Karta Oceny Programu Rewitalizacji Tytuł dokumentu i właściwa uchwała Rady Gminy: (wypełnia Urząd Marszałkowski).. Podstawa prawna opracowania programu rewitalizacji 1 : art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA (PLH 200004);

WYKONANIE PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA (PLH 200004); WYKONANIE PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA (PLH 200004); SPRAWOZDANIE Z II FAZY PRAC IV KWARTAŁ 2011 R. Warszawa, grudzień 2011 2 Spis treści: I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia OR.272.01.05.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia WARUNKI TECHNICZNE pozyskanie danych i założenie ewidencji budynków w powiecie radzyńskim Radzyń Podlaski, 2014 r. I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku Kto? Krok Co robi podmiot? Kiedy? I Rok przystąpienia do działania Zalesianie gruntów rolnych oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ/ nr 3 do umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część A zamówienia

Załącznik nr 1A do SIWZ/ nr 3 do umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część A zamówienia BDG.V.2511.17.2016.MP Załącznik nr 1A do SIWZ/ nr 3 do umowy Nazwa przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część A zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa

Bardziej szczegółowo

dotychczasowych lustracji terenu rezerwatu, plan urządzenia lasu, miejscowy plan zagospodarowania

dotychczasowych lustracji terenu rezerwatu, plan urządzenia lasu, miejscowy plan zagospodarowania Załącznik nr 1 ZAKRES DOKUMENTACJI 1. Wykaz publikowanych i niepublikowanych opracowań przydatnych do sporządzenia projektu planu (w tym dokumentacja dotycząca rezerwatu zgromadzona przez Zamawiającego,

Bardziej szczegółowo

Urządzanie Lasu Ćwiczenia

Urządzanie Lasu Ćwiczenia Regulamin ćwiczeń zaliczenie - egzamin pisemny 40%, - wyniki 2 kolokwiów 30%, - wyniki projektów 10%, - wyniki ćwiczeń terenowych 20% odrabianie zajęć ćwiczenia terenowe Pomoce i literatura http://wl.sggw.waw.pl/units/urzadzanie/materialy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT (z dnia 3.11.2014)

PROJEKT (z dnia 3.11.2014) PROJEKT (z dnia 3.11.2014) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia planu dla obszaru Natura 2000 Zalew Kamieński i Dziwna (PLB320011) Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zakres i problematyka opracowania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Turawa

Zakres i problematyka opracowania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Turawa załącznik nr 1 do umowy nr...z dnia... Zakres i problematyka opracowania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Turawa A. DANE PODSTAWOWE. 1. Podstawa opracowania:

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

Dz.U Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu urządzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina: Dzwola Powiat: Janów Lubelski Województwo: lubelskie. Zał. Nr 3 PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Wykonano: październik 2008 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I II Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT (z dnia 3.11.2014)

PROJEKT (z dnia 3.11.2014) PROJEKT (z dnia 3.11.2014) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia planu dla obszaru Natura 2000 Zalew Szczeciński (PLB320009) Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zawartość inwentaryzacji

Zawartość inwentaryzacji Załącznik nr 4 do SIWZ Zawartość inwentaryzacji Inwentaryzacja przyrodnicza powinna składać się z: 1) części opisowej; 2) części graficznej; 3) dokumentacji fotograficznej. Część opisowa powinna obejmować:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE OFERTOWE NR KRK/2014/29. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k. Warszawy

OGŁOSZENIE OFERTOWE NR KRK/2014/29. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k. Warszawy Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dofinansowywane ze środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

Powiązanie mapy akustycznej z planowaniem przestrzennym

Powiązanie mapy akustycznej z planowaniem przestrzennym Powiązanie mapy akustycznej z planowaniem przestrzennym Dr inż. Waldemar PASZKOWSKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji Zabrze, 17 luty 2011r. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

System planowania. Rola opracowania ekofizjograficznego w planowaniu przestrzennym

System planowania. Rola opracowania ekofizjograficznego w planowaniu przestrzennym System planowania Rola opracowania ekofizjograficznego w planowaniu przestrzennym Opracowania środowiskowe w systemie planowania przestrzennego w Polsce Obowiązek wykonywania opracowania ekofizjograficznego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nasz znak OR.272.15.2014 Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Uruchomienie punktu potwierdzania profilu zaufanego na potrzeby projektu pn. Urzędy na miarę potrzeb i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU OCHRONY OBSZARU NATURA 2000

PROJEKT PLANU OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 PROJEKT PLANU OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 TORFOWISKA ORAWSKO-NOWOTARSKIE Grzegorz Cierlik, Joanna Perzanowska Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków Obowiązek sporządzenia planu ochrony: Ustawa o ochronie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawienie stanu środowiska akustycznego przy drogach powiatowych ZDP Poznań na podstawie pomiarów hałasu oraz zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi 1. Cel zamówienia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku Kto? Krok Co robi podmiot? Kiedy? I Rok przystąpienia do działania Zalesianie gruntów rolnych oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA DOKUMENTACJI ŚRODOWISKOWEJ. Martyna Wiśniewska

WERYFIKACJA DOKUMENTACJI ŚRODOWISKOWEJ. Martyna Wiśniewska WERYFIKACJA DOKUMENTACJI ŚRODOWISKOWEJ Przyczyny odmowy podpisania umowy o dofinansowanie w ramach RPO WL Martyna Wiśniewska Lublin, 24 marca 2009 r. Zakres prezentacji Projekty finansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

RDOŚ-02-WOF-3231/4/ 11/10/jt Wrocław, dnia maja 2010 r.

RDOŚ-02-WOF-3231/4/ 11/10/jt Wrocław, dnia maja 2010 r. RDOŚ-02-WOF-3231/4/ 11/10/jt Wrocław, dnia maja 2010 r. Wg rozdzielnika Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska informuje, iż jeden z wykonawców Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych

Bardziej szczegółowo

OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO URZĄD MIASTA KRAKOWA BIURO

Bardziej szczegółowo

Oszacowanie kosztów ustanowienia obszaru ochronnego dla GZWP 306 Zbiornik Wschowa

Oszacowanie kosztów ustanowienia obszaru ochronnego dla GZWP 306 Zbiornik Wschowa OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A I. Tytuł zamówienia Oszacowanie kosztów ustanowienia obszaru ochronnego dla GZWP 306 Zbiornik Wschowa II. Cel i podstawa prawna opracowania Celem zadania jest oszacowanie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 Po przyjęciu dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla powiatu starogardzkiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP.271.9.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania. Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne oraz architektoniczne w tym uzyska we własnym zakresie

Bardziej szczegółowo

PARK KRAJOBRAZOWY FORMA OCHRONY PRZYRODY

PARK KRAJOBRAZOWY FORMA OCHRONY PRZYRODY PARK KRAJOBRAZOWY FORMA OCHRONY PRZYRODY PARK KRAJOBRAZOWY - jest obszarem chronionym ze względu na szczególne wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania,

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Narol Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obr. Płazów Wykonano: Luty 2012 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata (z perspektywą do 2023 roku)

PODSUMOWANIE. Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata (z perspektywą do 2023 roku) PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 roku) Podstawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Zawarta w dniu...

UMOWA NR... Zawarta w dniu... Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR... Zawarta w dniu... Pomiędzy DRAWIEŃSKIM PARKIEM NARODOWYM, ul. Leśników 2, 73-220 Drawno NIP: 594-16-00-692, reprezentowanym przez Dyrektora dr inż. Pawła Bilskiego

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska w gminie

Ochrona środowiska w gminie Ochrona środowiska w gminie Wiedza o środowisku naturalnym jest warunkiem zmniejszenia ryzyka wystąpienia w nim szkód, zapewnia lepsze wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz umożliwia racjonalne kształtowanie

Bardziej szczegółowo