WEB-BASED EDI/XML SPOSOBEM NA GLOBALNĄ INTEGRACJĘ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEB-BASED EDI/XML SPOSOBEM NA GLOBALNĄ INTEGRACJĘ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH"

Transkrypt

1 WEB-BASED /XML SPOSOBEM NA GLOBALNĄ INTEGRACJĘ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Marek Dziembała Wstęp Szybkość zmian otoczenia biznesowego, w którym, na coraz większą skalę, przychodzi działać organizacjom gospodarczym wymusza na nich ciągłą konieczność dostosowywania się. Zaostrzająca się walka konkurencyjna i globalizacja gospodarki wymuszają poszukiwanie i wykorzystywanie coraz lepszych strategii i narzędzi słuŝących prowadzeniu biznesu. D. Bell wskazuje, iŝ... najistotniejsze w społeczeństwie postprzemysłowym jest to, Ŝe wiedza i informacja stają się źródłem strategii i przemian społeczeństwa, czyli tym samym, czym praca i kapitał w społeczeństwie przemysłowym (...) Nowa technika informacyjna staje się podstawą myślenia technicznego, w którym wiedza teoretyczna i jej nowe techniki (takie jak analiza systemowa) nierozłączne z komputerem stają się decydujące dla innowacji przemysłowych i wojskowych [GOSI99]. Tak więc, obecny rozwój organizacji nierozerwalnie związany jest z narzędziami przetwarzania informacji, nowoczesnymi modelami SIZ i narzędziami IT. Współczesne informacyjne systemy zarządzania przedsiębiorstwem nie są zdolne zapewnić przewagi konkurencyjnej organizacji bez nowoczesnych i efektywnych metod jej zbierania i rozprowadzania. Procesy biznesowe ośrodkami tworzenia informacji Cechą charakterystyczną nowoczesnych strategii biznesowych jest odejście od patrzenia na organizację przez pryzmat hierarchii i funkcji poszczególnych działów, na rzecz skupienia się na procesach, jakie w niej zachodzą. Brane jest takŝe pod uwagę radykalne podejście do definiowania nowych procesów. Hammer i Champy zauwaŝają iŝ w dziedzinie reinŝynierii radykalne przeprojektowanie oznacza odrzucenie wszystkich dotychczasowych struktur i procedur i wymyślenie kompletnie nowego sposobu osiągnięcia celu [HACH97]. RozwaŜane są zarówno procesy przebiegające wewnątrz firmy, jak i te, które doty-

2 ROZDZIAŁ II czą kontaktu organizacji ze światem zewnętrznym: producentami, dostawcami, dystrybutorami, detalistami i bankami. Projektowanie procesów powinno [DURL02, s.230]: być napędzane przez klienta. Oznacza to, Ŝe proces powinien tworzyć takie wartości, które Ŝyczą sobie klienci, być takie, aby definiowany proces był precyzyjnie zdefiniowany, mierzalny, jak równieŝ zrozumiały dla wszystkich wykonawców, bilansować potrzeby klienta z potrzebami przedsiębiorstwa, polegać na ciągłym i permanentnym dostosowywaniu procesu do nowych potrzeb i ujawniających się moŝliwości. Za ilustrację procesowego podejścia do klienta moŝe posłuŝyć proces generowania i dostarczania klientom biletów lotniczych. Od lat większość linii lotniczych poświęcało duŝo wysiłku i zasobów na usprawnienie tego ogromnie zło- Ŝonego, sekwencyjnego procesu, integrując czynności takie jak określenie dostępności miejsc w samolocie, sprawdzenie stanu konta na karcie kredytowej klienta, dokonywanie rezerwacji, wreszcie drukowanie i dostarczenie samego biletu. W końcu, wykorzystując koncepcje transformacji procesów w nowej gospodarce, linie lotnicze wprowadziły e-bilet, czyli bilet elektroniczny. Obecnie większość elementów procesu jest wykonywana równolegle (sprawdzenie dostępności, sprawdzenie rachunku, rezerwacja, potwierdzenie), natomiast część najbardziej czasochłonna, kosztowna i ryzykowna - drukowanie i dostarczenie fizycznej postaci biletu - została wyeliminowana. Firmy przewozowe, wychodząc naprzeciw potrzebom klienta, są w stanie zorganizować mu takŝe wynajęcie samochodu, miejsca w hotelu oraz wycieczek fakultatywnych [www1]. DąŜenie do osiągnięcia takich moŝliwości obsługi, w których zaspokojone zostają potrzeby wewnętrznych i zewnętrznych klientów jest jednym z priorytetów firmy nastawionej na sukces. Stopień skomplikowania procesów, w których tworzona jest informacja, staje się coraz większy. Zwiększa się takŝe liczba tych procesów i coraz większą rolę pełni proces informacyjny towarzyszący procesowi realnej obsługi klienta [rys. 1]. 170

3 TECHNOLOGIE INTERNETOWE I SYSTEMY E-BIZNESU Informacja wejściowa Informacja wyjściowa Proces informacyjny Proces realny Rys. 1. Tworzenie się informacji w czasie przebiegu procesu biznesowego Źródło: [KISI02, s.163] Kluczowym czynnikiem, od którego zaleŝy efektywność wykorzystywanych procesów biznesowych jest właściwe zarządzanie informacją. W konsekwencji - bardziej niŝ kiedykolwiek wcześniej - istotny staje się niezawodny i szybki przepływ danych, zarówno wewnątrz firmy, jak równieŝ pomiędzy firmą i jej otoczeniem. Klasyczne środki i sposoby komunikacji, oparte na przekazie papierowym, czy teŝ telefonicznym, nie są juŝ wystarczające. Konieczne staje się efektywniejsze wykorzystanie technik informatycznych w celu integracji procesów biznesowych. Integracja procesów biznesowych Dzięki przepływowi informacji moŝliwe jest integrowanie procesów biznesowych BPI (Business Process Integration) składających się na przebieg procesu realnego. Integracja biznesowa [OLSZ01] oznacza scalanie i koordynację procesów biznesowych z udziałem technik informatycznych, tj. tworzenie struktury łańcuchowej, obejmującej swym zakresem funkcjonalnym róŝnorodne procesy gospodarcze, występujące w przedsiębiorstwie oraz w jego otoczeniu. Z integracją biznesową ściśle wiąŝą się zagadnienia pracy grupowej, kooperacji oraz wirtualizacji procesów biznesowych. Osiągnięcie integracji biznesowej jest moŝliwe w sytuacji pełnego zrozumienia zasad biznesu i precyzyjnego zdefiniowania jego reguł operacyjnych. Wymaga to: umiejętności stosowania technik analizy biznesowej, analizy potrzeb informacyjnych, specyfikacji metodologii i narzędzi do projektowania systemów informatycznych, znajomości metodologii tworzenia architektur aplikacji komputerowych, technik zarządzania projektami informatycznymi oraz narzędzi do estymacji kosztów projektów informatycznych. 171

4 ROZDZIAŁ II Architektura systemu BPI powinna umoŝliwić wsparcie procesów końcowych, podlegających integracji. Firmy, decydujące się na integrację procesów biznesowych, powinny wziąć pod uwagę następujące czynniki [www2]: Metamodel procesu. System BPI powinien obejmować jak najszerszy metamodel biznesu. Innymi słowy, model ten powinien opisywać kaŝdy proces biznesowy w modelowanej organizacji, bez względu na to, czy proces ten jest krótko czy długotrwały. Powinien on opisywać działania ludzi, zdarzenia zewnętrzne itd. Ujednolicone środowisko programistyczne. System BPI powinien dostarczać elastycznego środowiska do modelowania, które umoŝliwia uŝytkownikom i deweloperom uŝycie tego samego narzędzia. Środowisko programistyczne BPI powinno być łatwe w uŝyciu i nie powinno wymagać dodatkowego oprogramowania. Motor wykonania procesu. Koniecznością staje się zastosowanie efektywnego i niezawodnego motoru aplikacji wykonującego zaprojektowane procesy biznesowe. Motor powinien móc wykonać kaŝdy proces, który został zamodelowany w środowisku programistycznym. Zarządzanie i monitorowanie. System BPI powinien zawierać narzędzia do administrowania system z centralnej lokalizacji, jak równieŝ narzędzia do monitorowania systemu i tworzenia raportów statystycznych dla analiz i optymalizacji procesów. Spójność struktury. System BPI powinien dostarczyć narzędzi umoŝliwiających integrację dowolnych systemów, które do tej pory obsługiwały podstawowe procesy biznesowe. Metodologia implementacji. System BPI powinien zawierać dobrze rozwiniętą, zbadaną metodologię wdraŝania dla szybszego tworzenia i stosowania projektów integrujących. Dzięki właściwie przeprowadzonej integracji uzyskujemy dodatkową przewagę konkurencyjną. Wymiana danych między procesami lub między róŝnymi systemami, o istotnym znaczeniu dla prowadzenia działalności, odbywa się w sposób w pełni automatyczny. Wymiana i konwersja danych między systemami zachodzi bez udziału człowieka. Wykorzystywane są programowe mechanizmy kontroli i sterowania procesem przesyłania danych pomiędzy systemami. W praktyce moŝna wyróŝnić dwa typy - obszary zastosowań systemów BPI. Pierwszy z nich polega na integracji wszystkich lub części działających aplikacji biznesowych w centralny system obiegu informacji. Podstawowe cechy występujące w tej klasie rozwiązań to: połączenia odseparowanych aplikacji i systemów komputerowych, wysokowydajna konwersja i dystrybucja danych, pomiędzy róŝnymi aplikacjami, prowadzona w czasie rzeczywistym w myśl dewizy: właściwe dane, we właściwym miejscu i właściwym czasie, 172

5 TECHNOLOGIE INTERNETOWE I SYSTEMY E-BIZNESU moŝliwość śledzenia przepływu danych. Drugi rodzaj systemów BPI to systemy konwersji danych z poprzednio funkcjonujących aplikacji i baz danych do nowych systemów biznesowych. Rozwiązanie tego typu charakteryzuje: właściwa, zgodna z logiką biznesową translacja danych, zapewnienie integralności i kompletności wprowadzonych danych. DuŜe systemy informatyczne klasy MRP II, ERP posiadają juŝ pewne zaimplementowane mechanizmy integracji procesów oraz wymiany i translacji danych między sobą [WWWSAP][WWWIFS]. Rozwój elektronicznej wymiany danych i dokumentów W świetle rozwaŝań na temat tworzenia się informacji w procesach biznesowych i metod integracji procesów, a tym samym systemów informatycznych, koniecznością jest obecnie sprawne zarządzanie, monitorowanie i szybka transmisja zestandaryzowanej informacji. WdroŜenie w organizacji gospodarczej elektronicznej wymiany danych naleŝy traktować jako niezbędne minimum dla funkcjonowania firmy w nowej rzeczywistości gospodarczej, a nie jako czynnik strategiczny, przyszłościowy. PowaŜną barierą rozwoju klasycznych systemów, okazał się stosunkowo duŝy koszt ich wdroŝenia. O ile dla du- Ŝych i średnich firm koszt ten bardzo szybko jest równowaŝony zyskami, jakie przynosi stosowanie w systemach klasy MRP II i ERP, o tyle dla małych firm stał się on barierą nie do pokonania, sprawiając, Ŝe technologia pozostała zarezerwowana dla duŝych i średnich organizacji [VALY95]. NaleŜy wyraźnie rozgraniczyć tradycyjne systemy transmisji danych i systemy. O ile tradycyjna transmisja powodowała wymianę danych między komputerami - to jest wymianą danych między aplikacjami (systemami uŝytkowymi partnerów gospodarczych), a zatem komunikaty przesyłane od nadawcy w ramach są w stanie wywołać określone działania w systemie odbiorcy. Z analogicznych powodów nie moŝna utoŝsamiać systemu z systemem poczty elektronicznej. Przesyła on jedynie dowolne informacje, głównie tekstowe, do "skrzynki pocztowej" indywidualnego uŝytkownika, który odbierając te wiadomości musi je najpierw zinterpretować a dopiero później moŝe podjąć dalsze działania. Nie jest wymagana Ŝadna umowa między nadawcą a odbiorcą, dotycząca sposobu przetwarzania poczty. Natomiast w przypadku skrzynka pocztowa przypisana jest firmie, działowi lub pewnej aplikacji. Konieczne jest uzgodnienie formatu i zawartości danych między nadawcą i odbiorcą, a nadchodząca informacja jest dalej przetwarzana automatycznie zgodnie z ustaleniami. KaŜdy element danych jest znormalizowany tak, Ŝe komputer odbiorcy przyjmujący taki komunikat jest w stanie go zrozumieć i przeprowa- 173

6 ROZDZIAŁ II dzić automatycznie róŝne operacje np. zaktualizować informacje w bazie danych, uruchomić pewne procedury, utworzyć dokumenty wyjściowe. W przypadku dane organizowane są w komunikaty, czyli dokumenty elektroniczne, które mają strukturę zgodną z zasadami składni uŝywanego standardu. Dzięki temu dokumenty przygotowywane przez program aplikacyjny w systemie nadawcy mogą być zinterpretowane automatycznie bez interwencji człowieka przez inny program aplikacyjny np. odbiorcy, umoŝliwiający analizę otrzymanych struktur danych. Rozwój i upowszechnienie się Internetu przyniosły nową szansę na udostępnienie elektronicznej wymiany dokumentów takŝe dla mniejszych i najmniejszych firm. Z wielu sposobów wykorzystania Internetu w elektronicznej wymianie dokumentów moŝna wymienić między innymi: wykorzystanie Internetu na poziomie transportowym do przesyłania komunikatów, internetowe aplikacje interaktywne czy Web-based. Podstawą działania ostatniej metody wykorzystania Internetu dla potrzeb jest specjalny komponent (Plug-In) dołączany do zwykłej przeglądarki WWW, który pozwala na translację danych z jednego systemu informatycznego w drugi. Wraz z plug-in'em dostarczane są równieŝ elektroniczne formularze, które pozwalają utworzyć w systemie informatycznym w pełni funkcjonalne środowisko, umoŝliwiające nie tylko wysyłanie dokumentów, ale takŝe ich odbieranie, archiwizowanie, zarządzanie i edycję w trybie on i off-line. Środowisko Web-based rozszerzane jest obecnie o wykorzystanie moŝliwości języka XML [www5][www6] [rys.2]. XML INTENET XML Detalista Administracja publiczna Producent Odbiorca Serwer Oddział producenta Rys. 2. Model Web-based /XML Źródło: Opracowanie własne Oddział odbiorcy 174

7 TECHNOLOGIE INTERNETOWE I SYSTEMY E-BIZNESU Model Web-based /XML pozwala na szybkie transmitowanie danych między systemami nadawcy i odbiorcy. Przeglądanie i manipulacja na strukturze dokumentu XML nie stanowi problemu, gdyŝ przeglądarki internetowe wyposa- Ŝone są w moŝliwości odczytu i prezentacji danych zawartych w przesyłanych dokumentach. Dokumenty XML moŝna takŝe łatwo przekształcać na dokumenty o innej strukturze danych, co umoŝliwia łatwiejszą i szybszą integrację z innymi systemami. Dzięki moŝliwościom języka XML przesyłane za jego pomocą dane mogą być prezentowane na wielu urządzeniach, począwszy od ekranów telefonów komórkowych, ipadów, monitorów komputerowych, drukarek, ploterów, a na urządzeniach przekształcających tekst w mowę skończywszy. Podsumowanie Systemy komputerowe nadawcy i odbiorcy mogą być pod kaŝdym względem odmienne. Odmienność tę implikuje język, jakim posługują się ludzie prowadzący ze sobą wymianę handlową, róŝne procedury i procesy informacyjne oraz róŝne systemy informatyczne i operacyjne. Jedynym wymaganiem jest, aby te organizacje gospodarcze wykorzystywały narzędzia, które potrafią odczytać i interpretować struktury wymienianych danych w czasie rzeczywistym oraz automatycznie podejmować akcje, które automatyzują czynności i procesy biznesowe. Elektroniczna wymiana danych powinna być podstawą rynku elektronicznego powinna być technologią stanowiącą podłoŝe takich strategii, jak stałe uzupełnianie zapasów (Continuous Replenishment) w sektorze detalicznym, JIT (Just-In-Time) w sektorze produkcyjnym, śledzenie transportu w dystrybucji, oraz płatności elektronicznych w kaŝdym ze środowisk rynkowych. Istotę moŝna wyrazić faktem, Ŝe to nie tylko technologia do wykorzystania, ale przede wszystkim jest to nowa filozofia biznesu. Literatura [GOSI99] [HACH97] [WWW1] [KISI02] D. Bell, za: Goban-Klas T., Sienkiewicz P.: Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagroŝenia, wyzwania. Kraków 1999, s. 40 Hammer M., Champy J.: Reengineering the Corporation. Harper Business, New York 1997, s Kisielnicki J.: E-economy a przedsiębiorstwo przyszłości w Przedsiębiorstwo przyszłości wizja strategiczna red. Grudzewski W., Hajduk I.; Difin, Warszawa

8 ROZDZIAŁ II [LEYL95] [OLSZ01] [WWW2] [WWW3] [WWW4] [WWW5] [WWW6] [WWWSAP] [WWWIFS] Leyland V.: - elektroniczna wymiana dokumentacji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995 Olszak. C.M.: Integracja w systemach informatycznych zarządzania w Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu praca zbiorowa red. C.M.Olszak, H.Sroka, Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna, Katowice Ashish S. Deshpande, Ph.D: "The Power of Business Integration"; Chiu Yat Kai Kanny: An assessment of web-based for SMEs in Hong Kong's clothing industry [2001]:

NARZĘDZIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ WYKORZYSTYWANE W LOGISTYCE W E-GOSPODARCE

NARZĘDZIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ WYKORZYSTYWANE W LOGISTYCE W E-GOSPODARCE NARZĘDZIA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ WYKORZYSTYWANE W LOGISTYCE W E-GOSPODARCE Joanna Palonka Wprowadzenie Na charakter współczesnej gospodarki i biznesu największy wpływ mają procesy globalizacyjne. Sformułowana

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2]

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] IV.Systemy informatyczne zarządzania 1 Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] 2. Systemy zintegrowane [Klonowski, rozdz. 3, 4.1, 4.2] 3. Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa wspomagana technologiami informatycznymi

Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa wspomagana technologiami informatycznymi 84 Marta Mądry, Sebastian Saniuk, Mariusz Mądry Marta MĄDRY*, Sebastian SANIUK*, Mariusz MĄDRY** *Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski; **Instytut

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS JOLANTA RUTKOWSKA Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski W artykule dzięki wyjaśnieniu terminu procesu biznesowego,

Bardziej szczegółowo

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw

Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw Zeszyty Naukowe nr 700 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Tomasz Ma kus Katedra Procesu Zarzàdzania Informacyjne wspomaganie wspó pracy przedsi biorstw w aƒcuchu dostaw 1. Uwagi wst pne Wśród podstawowych

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA INTEGRACJI MIĘDZYORGANIZACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE PLATFORMY MICROSOFT BIZTALK

NARZĘDZIA INTEGRACJI MIĘDZYORGANIZACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE PLATFORMY MICROSOFT BIZTALK NARZĘDZIA INTEGRACJI MIĘDZYORGANIZACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE PLATFORMY MICROSOFT BIZTALK Streszczenie Andrzej Kamiński andrzej.kaminski@sgh.waw.pl Jędrzej Wieczorkowski jedrzej.wieczorkowski@sgh.waw.pl Szkoła

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne

ICT w gospodarce opartej na wiedzy. teoretyczne i aplikacyjne Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 40/2012 Information and communication technology w gospodarce opartej na wiedzy ICT w gospodarce opartej na wiedzy wybrane Wybrane aspekty teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Marzena Pielecka * Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Wstęp Bardzo gwałtowny rozwój systemów i technologii informatycznych, globalizacja działań oraz coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

E-administracja w perspektywie kontroli (RAPORT)

E-administracja w perspektywie kontroli (RAPORT) E-administracja w perspektywie kontroli (RAPORT) Listopad 2004 2 1. WSTĘP...7 2. TRENDY W E-ADMINISTRACJI...9 2.1. Wstęp...9 2.2 E-administracja: co to jest?...9 2.3 Przykłady zastosowań e-administracji...11

Bardziej szczegółowo

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji mgr Marek Makowiec Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 4. redakcja Helena Kościelniak

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 4. redakcja Helena Kościelniak ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 4 redakcja Helena Kościelniak Częstochowa 2011 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Helena Kościelniak prof. PCz Komitet naukowy: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 ALEKSANDRA NOWAKOWSKA Politechnika Częstochowska ROLA NARZĘDZI ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWEM INFORMACJI W

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA INFORMATYZACJA FIRMY OCZYSZCZALNIA Praca dyplomowa

KOMPLEKSOWA INFORMATYZACJA FIRMY OCZYSZCZALNIA Praca dyplomowa Szkoła Główna Handlowa STUDIUM PODYPLOMOWE Informatyczne Systemy Zarządzania Strategia, Projektowanie, Integracja EDYCJA XI Mariusz Szalast Robert Jastrzębski KOMPLEKSOWA INFORMATYZACJA FIRMY OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW

ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW mgr Tomasz Sobel Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna mgr Jolanta Pochopień Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW Streszczenie: W artykule zwrócono

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego

Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego Piotr Adamczewski Katedra Informatyki Stosowanej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego WPROWADZENIE Procesy globalizacji

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i. Informatyka PRACA DYPLOMOWA. dr inŝ. Stanisław Szejko

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i. Informatyka PRACA DYPLOMOWA. dr inŝ. Stanisław Szejko Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra InŜynierii Oprogramowania Rodzaj studiów: Kierunek: Specjalność: Dyplomant: Nr albumu: Magisterskie Informatyka InŜynieria

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MOBILNYCH W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MOBILNYCH W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MOBILNYCH W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM Teresa Porębska-Miąc "Sukces jest wynikiem właściwej decyzji" Eurypides Wprowadzenie Technologie mobilne coraz częściej stają się

Bardziej szczegółowo

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015

dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 dr inż. Paweł Morawski LOGISTYKA ON-LINE semestr zimowy 2014/2015 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: informacje na

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo