Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2010 roku Część opisowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2010 roku Część opisowa"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2010 roku Część opisowa Rozdz Lokalny transport zbiorowy 1 Dokumentacja modernizacji budynków Miejskiego Zakładu Komunikacji - dotacja celowa dla MZK. Wykonano prace projektowe przebudowy i docieplenia budynku warsztatowo biurowego Miejskiego Zakładu Komunikacji wraz z budową kotłowni gazowej. 2 Poprawa i wzmocnienie funkcjonowania transportu publicznego Gminy Miasto Nowy Targ - dotacja celowa dla MZK W ramach programu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Poprawa i wzmocnienie funkcjonowania transportu publicznego Gminy Miasto Nowy Targ W 2010 r. podpisano umowę na dostawę 9 autobusów niskopodłogowych wraz z automatami do sprzedaży biletów z firmą AUTOSAN S.A. Zgodnie z zawartą umową w grudniu 2010 r. producent dostarczył 2 autobusy wraz z automatami za kwotę zł brutto. W związku z tym, że wykonawca nie wywiązał się z realizacji zamówienia w terminie naliczona mu została kara umowna w kwocie 100 tys. zł, która potrącona została z wystawionych faktur. W marcu 2011 r. Miejski Zakład Komunikacji dokonał zwrotu do budżetu miasta kwoty prawie 280 tys. zł z tytułu podatku VAT odzyskanego z Urzędu Skarbowego. Realizacja całego programu będzie trwać do 2012 r., łączny planowany koszt realizacji programu to kwota ,60 zł, w tym środki z Unii Europejskiej kwota zł. Program obejmuje następujący zakres zadań: - zakup 9 autobusów typu midi, - zakup 3 autobusów typu mini, - zakup 12 automatów do biletów, - zakup 2 stacjonarnych automatów do biletów, - zakup 20 wiat przystankowych. Rozdz Drogi Publiczne powiatowe 3 Partycypacje w modernizacji dróg będących w obcym zarządzie - przebudowa ul. Św. Anny. W ramach zadania dokończono rozpoczętą w 2009 roku przebudowę drogi powiatowej - ul. Św. Anny na odcinku około 700 m i modernizacji nawierzchni drogi na odcinku od Ronda na skrzyżowaniu z ul. Kowaniec do ul. Grel. Inwestorem zadania był Powiatowy Zarząd Dróg. Udział Miasta w kwocie: ,37 zł. Rozdz Drogi Publiczne gminne 4 Budowa kładki dla pieszych na B. Dunajcu (w rejonie przedłużenia ul. Podtatrzańskiej) Zakończenie zadania realizowanego w latach Wykonano kładkę dla pieszych oraz ciąg komunikacyjny pieszo rowerowy wraz z oświetleniem łączący ul. Sikorskiego z ul. Lotników. Odbiór końcowy nastąpił w dniu r. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu r. 5 Dokumentacja inwestycji w zakresie dróg W roku 2010 wykonano podkłady geodezyjne dla zadań w zakresie infrastruktury drogowej podejmowanych w kolejnych latach oraz rozpoczęto wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Norwida i budowy drogi lokalnej na os. Niwa do budynku nowej szkoły podstawowej. Powyższe dokumentacje zostaną zakończone i rozliczone w I półroczu 2011 roku. 1 / 7

2 6 Realizacja ścieżek rowerowych prace projektowe. Zadanie było planowane do dofinansowania ze środków pomocowych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej i miało być realizowane wspólnie z gminami sąsiednimi. Na podstawie porozumień z tymi gminami Gmina Czarny Dunajec była partnerem wiodącym upoważnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Biuro Projektowo inwestycyjne AXIS z siedzibą w Krakowie. Zakończenie prac projektowych nastąpi w 2011 roku z uwagi na brak zgód właścicieli terenu. 7 Modernizacja mostów i dróg miejskich - prace projektowe W ramach tego zadania sfinansowano część prac projektowych związanych z odbudową infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi. 8 Budowa mostu w rejonie skrzyżowania ul. Kokoszków z ul. Kowaniec wraz z drogą do ul. Waksmundzkiej (dokumentacja + wykonawstwo) W ramach zadania dokończono prace projektowe i rozpoczęto roboty budowlanomontażowe. Wykonawca prac: Firma MOTA _ ENGIL Polska S.A. Budowa mostu na przedłużeniu ulicy Kowaniec wraz z drogą do ulicy Waksmundzkiej jest zadaniem strategicznym dla układu komunikacyjnego miasta planowanym do realizacji w latach Umowny termin zakończenia prac r. 9 Modernizacja infrastruktury drogowej uszkodzonej w wyniku powodzi W związku z powstałymi zniszczeniami po obfitych opadach deszczu, które wystąpiły w 2010 r. przystąpiono do prac mających na celu usunięcie powstałych zniszczeń oraz zabezpieczających miejską infrastrukturę przed podobnymi zdarzeniami w przyszłości. Największy zakres prac związany był z odbudową infrastruktury drogowej w ul. Klikuszówka wraz z zabezpieczeniem korpusu drogi. Prace prowadzone były w trudnych warunkach (prace w korycie rzeki), niesprzyjające warunki pogodowe były przeszkodą w całkowitym zakończeniu prac budowlanych, dlatego zostaną one dokończone w 2011 r. Ponadto wykonano modernizację odcinków dróg i chodników na os. Niwa, Zadział, Robów, Al. Tysiąclecia, Na Skarpie, ul. Grel, Orkana i Św. Doroty. Z planowanych wydatków w kwocie zł zrealizowana została kwota zł. 10 Przebudowa ul. Orkana i Bolesława Wstydliwego Zadanie wieloletnie, realizowane w latach Zadanie zakończono, odbiór końcowy robót nastąpił w dniu r. Wykonawca zadania: Firma Budowlana KUROS z siedzibą w Poroninie. Zadanie zrealizowano w ramach projektu: Rewitalizacja Centrum Nowego Targu dofinansowanego ze środków europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Łączna kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła zł. 11 Modernizacja nawierzchni ulic i placów w centrum miasta w ramach programu rewitalizacji. W ramach uzyskanego dofinansowania ze środków europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację programu Rewitalizacja Centrum Nowego Targu rozpoczęto zadania związane z uporządkowaniem i rewitalizacją przestrzeni publicznej i układu komunikacyjnego centrum miasta. Zakończono koncepcje przebudowy płyty Rynku i wykonano modernizacje nawierzchni ulic Ogrodowej (na odcinku od ul. Krzywej do ul. Kazimierza Wielkiego i od ul. Szafarskiej do ul. Orkana) oraz ulicy Sokoła ( na 2 / 7

3 odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Kolejowej). Prace zakończono i odebrano w dniu r. Łączna wartość otrzymanego dofinansowania na realizację powyższych zadań wyniosła zł. Rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 12 Odbudowa asfaltowej nawierzchni dróg: os. Zadział, os. Szuflów Planowano odbudowę nawierzchni asfaltowej na os. Zadział i Szuflów zniszczonych w wyniku powodzi. Zadanie to pojawiło się w budżecie końcem roku w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Małopolskiego, decyzja o przyznaniu tych środków zapadła jednak zbyt późno by udało się zrealizować w/w zadania. Ogłoszony został przetarg niezwłocznie po otrzymaniu informacji o dotacji, jednak tuż przed dniem złożenia ofert spadł śnieg i postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Rozdz Pozostała działalność 13 Budowa parkingu przy ul. Parkowej w Nowym Targu. Zrealizowano prace projektowe budowy parkingu przy Miejskiej Hali Lodowej, które odebrano w dniu r. Zadanie planowane do realizacji w 2011 r. Rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 14 Doposażenie punktu informacji turystycznej W ramach doposażenia Punktu Informacji Turystycznej, który będzie znajdował się w budynku Ratusza Miejskiego, został wykonany projekt aranżacji wnętrza. Zadanie finansowane jest w 100% ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przekazywanych przez Lidera projektu (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego). Realizacja zadania nastąpi w 2011 roku i będzie obejmowało: - wyposażenie punktu w meble, sprzęt komputerowy oraz w elementy aranżacyjne, - zamontowanie Infokiosku na zewnątrz budynku, - montaż oznakowania prowadzącego do punktu. Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 Termomodernizacja budynku miejskiego przy ul. Podtatrzańskiej 47a. W ramach zadania zostało wykonane docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych budynku, oraz remont tarasów i chodników wokół budynku. Wykonanie termomodernizacji spowoduje obniżenie kosztów ogrzewania budynku poprzez zmniejszenie strat ciepła w wyniku przenikania przez ściany zewnętrzne. Otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki w kwocie zł. Zadanie zakończono w dniu r. 16 Wykupy nieruchomości W ramach tego zadania dokonano zakupu nieruchomości niezbędnych pod miejskie inwestycje za kwotę zł, głównie były to grunty pod planowaną obwodnicę oraz cmentarz komunalny. Rozdz Cmentarze 17 Modernizacja alejek na Cmentarzu Miejskim W ramach zadania zmodernizowano część alejek na Cmentarzu Komunalnym o łącznej powierzchni 425m 2. Rozdz Urzędy Gmin 18 Modernizacja budynku Ratusza Miejskiego 3 / 7

4 W związku z upadłością firmy budowlanej realizującej w 2009 roku zadanie: Modernizacja budynku Ratusza Miejskiego zostały zapłacone zaległe faktury końcowe w kwocie ,51 zł wystawione przez syndyka wyznaczonego przez sąd. Jednocześnie zostały zgłoszone przez Miasto wierzytelności od wykonawcy w kwocie ,47 zł tytułem kar umownych za nieterminowe wykonania zadania. 19 Zakup sprzętu komputerowego W ramach zadania dokonano zakupu za kwotę zł niezbędnego sprzętu komputerowego dla zapewnienia właściwego poziomu funkcjonowania Urzędu Miasta. Rozdz Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 20 Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu - dotacja celowa dla Powiatu Nowotarskiego Przekazano dotację w kwocie 20 tys. zł na realizację w/w zadania. Rozdz Ochotnicze straże pożarne 21 Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu na zakup samochodu pożarniczego Przekazano dotację w kwocie zł na realizację w/w zadania. Rozdz Rezerwy ogólne i celowe 22 Rezerwa celowa inwestycyjna Rezerwa inwestycyjna, która została zaplanowana w pierwotnym budżecie w kwocie zł, wykorzystana została w kwocie zł, środki te przesunięte zostały głównie na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi. Rozdział Szkoły Podstawowe 23 Budowa nowej szkoły podstawowej na osiedlu Niwa w Nowym Targu. Zadanie wieloletnie realizowane w latach łącznie z salą gimnastyczną na podstawie Uchwały Rady Miasta nr XXV/287/08 z dnia r. W dniu r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlano montażowych z Przedsiębiorstwem Budowlano Usługowym Piotrowski z siedzibą w Nowym Targu. Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie prac do r. 24 Szkoła Podstawowa Nr 6 - modernizacja kuchni. W ramach zadania wykonano modernizacje pomieszczeń kuchni wraz z wymianą instalacji wod-kan, c.w.u., elektrycznej i wentylacji oraz wyposażenia technologicznego celem dostosowania do aktualnych wymogów. Zadanie zrealizowano, odbiór końcowy w dniu r. Rozdział Przedszkola 25 Budowa kotłowni gazowej w budynku Przedszkola Nr 4 na os. Bór Wykonano kotłownie gazową na potrzeby ogrzewania i przygotowania c.w.u. budynku przedszkola o mocy 80 KW. Zadanie zakończono w dniu r. 26 Modernizacja budynku Przedszkola Nr 4 na os. Bór. Wykonano modernizację części pomieszczeń przekazanych przez Archiwum Państwowe celem zaadaptowania ich na potrzeby przedszkola. Rozdz Gimnazja 27 Zakup urządzenia do odśnieżania Dokonano zakupu odśnieżarki na potrzeby Gimnazjum nr 2. 4 / 7

5 Rozdz Pozostała działalność 28 Modernizacja bazy dydaktycznej Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu - dotacja dla Samorządu Województwa Małopolskiego Przekazano dotację w kwocie zł na realizację w/w zadania. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi 29 Dofinansowanie budowy krytej pływalni. Dofinansowano wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania w kwocie zł. 30 Oświetlenie boisk przy Gimnazjum Nr 2 Zostało wykonane oświetlenie terenu i boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 11. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu r. 31 Budowa boisk sportowych w ramach programu: MOJE BOISKO ORLIK 2012 dofinansowanie realizacji zadania ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie zł. 32 Modernizacja i doposażenie miejsc rekreacji W ramach zadania Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji dokonał zakupu sprzętu, który został zamontowany w miejscach rekreacji i w obiektach sportowych znajdujących się w administrowaniu tego zakładu. Rozdz Gospodarka ściekowa i Ochrona Wód 33 Przejęcie infrastruktury technicznej budowanego osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego na Równi Szaflarskiej Zadanie nie zostało zrealizowane, wykonawca infrastruktury sanitarnej nie dostarczył kompletu niezbędnej dokumentacji projektowej i powykonawczą, które są podstawą do tego by miasto mogło przejąć tą infrastrukturę. 34 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków - dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. W ramach zadania Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji wykonał w 2010 r. następujące prace na oczyszczalni ścieków: wymianę kolejnych trzech mikserów (mieszadeł pływających) na reaktorach SBR, modernizację kotłowni budowa instalacji gazowej wraz z modernizacją istniejącej kotłowni olejowej na gazową w suszarni osadu nadmiernego. Rozpoczęto wykonanie projektu modernizacji instalacji technologicznej oczyszczania spalin pochodzących z istniejącej termicznej utylizacji osadu nadmiernego na oczyszczalni ścieków, który z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie zakończony w 2011 roku. 35 Dobudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnych oraz dokumentacje przyszłych inwestycji - dotacja celowa dla MZWiK W ramach zadania Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji zrealizował dokumentacje projektową dla dobudowy sieci wodociągowej w ul. Kotlina oraz wykonał projekt sięgacza kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Orkana, który będzie realizowany w 2011 r. w związku z modernizacja nawierzchni ulicy. 36 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu - dotacja celowa dla MZWiK W ramach programu realizowanego przy udziale środków z Unii Europejskiej wykonano sfinansowano następujące zadania: 5 / 7

6 I.03 Budowa kanalizacji sanitarnej przy osiedlach: Kowaniec, Gazdy, Oleksówki Zadanie realizowane jest przez firmę Machnik. Realizacja zadania rozpoczęła się początkiem października 2010 r. a zakończy w III kwartale 2011 r. w 2010 roku wykonano 507,9 metrów i wydatkowano kwotę ,11 zł. Zgodnie z planem Budżetowym planowano wydać ,41 zł. III.07. Dobudowa i modernizacja sieci wodociągowej w ulicach: Na Równi, Bór, Bohaterów Tobruku Realizacja zadania obejmowała budowę na ulicy (Bohaterów Tobruku). Inwestycje realizowała firma Machnik. Wykonano 856,5 metrów wodociągu w ulicy Bohaterów Tobruku i wydatkowano kwotę ,06 zł. Zadanie zakończono. W Planie budżetowym zaplanowane było wydatkowanie kwoty zł. IV. Prace przygotowawcze Jest to zadanie wieloletnie w 2010 roku wydano kwotę ,85 zł w planie na 2010 rok była kwota zł. V. Inżynier kontraktu Podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu z firmą Promis S.A. Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem faktura została wystawiona w styczniu 2011 r. W 2010 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W Planie budżetowym zaplanowane było wydatkowanie kwoty ,00 złotych. VI. JRP wraz z promocją W 2010 roku prowadzono działania promocyjne projektu w ramach promocji projektu zrealizowano: Emisję reklam w NTVK wideo-klipy Zlecono produkcję plansz reklamowych nieruchomych oraz produkcję klipu wideo a także wyprodukowano i wyemitowano audycję telewizyjną. Zlecono druk kolumny informacyjnopromocyjnej w Kurierze Nowotarskim nr 9 w Gazecie Podhalańskiej oraz w Głosie Podhalańskim nr 11(28) Koszt kampanii promocyjno-informacyjnej w mediach lokalnych wyniósł ,83 zł. W ramach promocji zlecono także wykonanie tablic informacyjnych oraz ulotek informacyjnych usługę wykonała firma Zakład ślusarski Jan Siaśkiewicz koszt usługi 7.800,00 złotych. Koszt prowadzenia działań promocyjnych w 2010 roku to ,83 złote. W ramach pozycji kosztowej poniesiono też koszty związane z funkcjonowaniem JRP obejmowały one koszty wynagrodzeń. W 2010 roku wydatkowano na ten cel ,47 złotych. Koszt całkowity w ramach pozycji kosztowej w 2010 roku wyniósł ,30 złotych. W Planie budżetowym zaplanowane było wydatkowanie kwoty 40169,82 zł. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 37 Modernizacja Parku im. Adama Mickiewicza w ramach programu rewitalizacji. W ramach uzyskanego dofinansowania ze środków europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację programu Rewitalizacja Centrum Nowego Targu rozpoczęto realizację zadania związanego z modernizacją części parkowej, która obejmuje: przebudowę ciągów pieszych i skwerów, renowacje zieleni niskiej i wysokiej, przebudowę i rozbudowę oświetlenia parkowego, usytuowanie placów zabaw dla dzieci, terenów aktywności fizycznej i innych obiektów użyteczności publicznej oraz lokalizacje małej architektury. Zakończono prace przygotowawcze i koncepcyjne oraz w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania Firmę PARK-M z siedzibą w Starym Sączu. Zadanie będzie realizowane w latach w trybie zaprojektuj wybuduj. Umowny termin zakończenia prac r. 6 / 7

7 W 2010 roku otrzymano na realizacje zadania dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie zł. Rozdział Oświetlenie ulic, placów, dróg 38 Dobudowa oświetlenia ulic, placów, dróg. W 2010 roku wykonano następujące oświetlenie uliczne: a/ na os. Robów napowietrzno - kablowe na długości około 520 m, 20 lamp, b/ ul. Michała Rekruckiego linia kablowa na długości 155 m, 3 lampy. c/ ul. Po Wale linia napowietrzna długość 450 m, 11 lamp, d/ ul. Nadmłynówka linia kablowa na długości 285 m, 6 lamp. Rozdział Obiekty sportowe 39 Budowa krytej pływalni miejskiej - dokumentacja projektowa i realizacja. Zakończono wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizacje zadania, które będzie realizowane w latach Budowa boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012 dokumentacja i wykonawstwo. Wykonano kompleks boisk sportowych wraz z zapleczem socjalno szatniowym przy Gimnazjum Nr 1. Prace zostały zakończone i odebrane w dniu r. 41 Dokumentacja projektowa dla modernizacji obiektów sportowych. Zakończono i odebrano dokumentację projektową modernizacji terenowych obiektów Miejskiej Hali Sportowej GORCE w Nowym Targu. 42 Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej w Nowym Targu Zadanie wieloletnie realizowane w latach łącznie z budową nowej szkoły na os. Niwa. W dniu r. została zawarta umowa z Województwem Małopolskim o dofinansowanie zadania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie zł. Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie prac do r. Łączna wartość otrzymanego dofinansowania w 2010 roku wyniosła zł. 43 Zwrot części dotacji otrzymanej od Samorządu Województwa Małopolskiego w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 pobranej w nadmiernej wysokości Miasto zmuszone było zwrócić część dotacji otrzymanej w 2009 r. z Samorządu Województwa Małopolskiego w związku z naliczeniem wysokich kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji zadania przez wykonawcę. 7 / 7

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE z budżetu miasta Pyskowice za 2012r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień realizacji budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 lipca 2014 r. Poz. 3862 SPRAWOZDANIE NR 1/37/2014 WÓJTA GMINY KŁOMNICE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie rocznego wykonania budżetu gminy za 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2013r.

Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2013r. Sprawozdanie z realizacji zadań majątkowych w 2013r. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Kobylnicy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA o przebiegu budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2014r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Budżet gminy Kożuchów na 2013 rok został przyjęty

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r.

Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r. Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu w 2013 r. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2010-2014 Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %.

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. WYKONANIE WYDATKÓW Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. Melioracje wodne Rozdział 01008 Wydatkowano 97.690 zł. Zaplanowane na rok 2012

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK Zarządzenie nr 718/06 Burmistrza Gostynia z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym: UCHWAŁA NR XVI/251/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010, 050, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r.

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdania z realizacji zadań w roku 2005 R E A L I Z A C J A Z A D A Ń U R Urząd Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Kadra kierownicza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE. w 2012 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE. w 2012 roku załącznik do Uchwały Nr...... Rady Miasta Katowice z dnia.... SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PROGRAMU ZADAŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH MIASTA KATOWICE w 212 roku SPIS TREŚCI I Zadania i zakupy inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

ZASADY PLANOWANIA, FINANSE

ZASADY PLANOWANIA, FINANSE INWESTYCYJNY TORUŃ DZIAŁANIA, PLANY, ZAMIERZENIA DO ROKU 2022 ZASADY PLANOWANIA, FINANSE Spotkanie informacyjne, 31 stycznia 2013 r. Studium uwarunkowań i kierunków PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo