Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2010 roku Część opisowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2010 roku Część opisowa"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2010 roku Część opisowa Rozdz Lokalny transport zbiorowy 1 Dokumentacja modernizacji budynków Miejskiego Zakładu Komunikacji - dotacja celowa dla MZK. Wykonano prace projektowe przebudowy i docieplenia budynku warsztatowo biurowego Miejskiego Zakładu Komunikacji wraz z budową kotłowni gazowej. 2 Poprawa i wzmocnienie funkcjonowania transportu publicznego Gminy Miasto Nowy Targ - dotacja celowa dla MZK W ramach programu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Poprawa i wzmocnienie funkcjonowania transportu publicznego Gminy Miasto Nowy Targ W 2010 r. podpisano umowę na dostawę 9 autobusów niskopodłogowych wraz z automatami do sprzedaży biletów z firmą AUTOSAN S.A. Zgodnie z zawartą umową w grudniu 2010 r. producent dostarczył 2 autobusy wraz z automatami za kwotę zł brutto. W związku z tym, że wykonawca nie wywiązał się z realizacji zamówienia w terminie naliczona mu została kara umowna w kwocie 100 tys. zł, która potrącona została z wystawionych faktur. W marcu 2011 r. Miejski Zakład Komunikacji dokonał zwrotu do budżetu miasta kwoty prawie 280 tys. zł z tytułu podatku VAT odzyskanego z Urzędu Skarbowego. Realizacja całego programu będzie trwać do 2012 r., łączny planowany koszt realizacji programu to kwota ,60 zł, w tym środki z Unii Europejskiej kwota zł. Program obejmuje następujący zakres zadań: - zakup 9 autobusów typu midi, - zakup 3 autobusów typu mini, - zakup 12 automatów do biletów, - zakup 2 stacjonarnych automatów do biletów, - zakup 20 wiat przystankowych. Rozdz Drogi Publiczne powiatowe 3 Partycypacje w modernizacji dróg będących w obcym zarządzie - przebudowa ul. Św. Anny. W ramach zadania dokończono rozpoczętą w 2009 roku przebudowę drogi powiatowej - ul. Św. Anny na odcinku około 700 m i modernizacji nawierzchni drogi na odcinku od Ronda na skrzyżowaniu z ul. Kowaniec do ul. Grel. Inwestorem zadania był Powiatowy Zarząd Dróg. Udział Miasta w kwocie: ,37 zł. Rozdz Drogi Publiczne gminne 4 Budowa kładki dla pieszych na B. Dunajcu (w rejonie przedłużenia ul. Podtatrzańskiej) Zakończenie zadania realizowanego w latach Wykonano kładkę dla pieszych oraz ciąg komunikacyjny pieszo rowerowy wraz z oświetleniem łączący ul. Sikorskiego z ul. Lotników. Odbiór końcowy nastąpił w dniu r. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu r. 5 Dokumentacja inwestycji w zakresie dróg W roku 2010 wykonano podkłady geodezyjne dla zadań w zakresie infrastruktury drogowej podejmowanych w kolejnych latach oraz rozpoczęto wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Norwida i budowy drogi lokalnej na os. Niwa do budynku nowej szkoły podstawowej. Powyższe dokumentacje zostaną zakończone i rozliczone w I półroczu 2011 roku. 1 / 7

2 6 Realizacja ścieżek rowerowych prace projektowe. Zadanie było planowane do dofinansowania ze środków pomocowych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej i miało być realizowane wspólnie z gminami sąsiednimi. Na podstawie porozumień z tymi gminami Gmina Czarny Dunajec była partnerem wiodącym upoważnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Biuro Projektowo inwestycyjne AXIS z siedzibą w Krakowie. Zakończenie prac projektowych nastąpi w 2011 roku z uwagi na brak zgód właścicieli terenu. 7 Modernizacja mostów i dróg miejskich - prace projektowe W ramach tego zadania sfinansowano część prac projektowych związanych z odbudową infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi. 8 Budowa mostu w rejonie skrzyżowania ul. Kokoszków z ul. Kowaniec wraz z drogą do ul. Waksmundzkiej (dokumentacja + wykonawstwo) W ramach zadania dokończono prace projektowe i rozpoczęto roboty budowlanomontażowe. Wykonawca prac: Firma MOTA _ ENGIL Polska S.A. Budowa mostu na przedłużeniu ulicy Kowaniec wraz z drogą do ulicy Waksmundzkiej jest zadaniem strategicznym dla układu komunikacyjnego miasta planowanym do realizacji w latach Umowny termin zakończenia prac r. 9 Modernizacja infrastruktury drogowej uszkodzonej w wyniku powodzi W związku z powstałymi zniszczeniami po obfitych opadach deszczu, które wystąpiły w 2010 r. przystąpiono do prac mających na celu usunięcie powstałych zniszczeń oraz zabezpieczających miejską infrastrukturę przed podobnymi zdarzeniami w przyszłości. Największy zakres prac związany był z odbudową infrastruktury drogowej w ul. Klikuszówka wraz z zabezpieczeniem korpusu drogi. Prace prowadzone były w trudnych warunkach (prace w korycie rzeki), niesprzyjające warunki pogodowe były przeszkodą w całkowitym zakończeniu prac budowlanych, dlatego zostaną one dokończone w 2011 r. Ponadto wykonano modernizację odcinków dróg i chodników na os. Niwa, Zadział, Robów, Al. Tysiąclecia, Na Skarpie, ul. Grel, Orkana i Św. Doroty. Z planowanych wydatków w kwocie zł zrealizowana została kwota zł. 10 Przebudowa ul. Orkana i Bolesława Wstydliwego Zadanie wieloletnie, realizowane w latach Zadanie zakończono, odbiór końcowy robót nastąpił w dniu r. Wykonawca zadania: Firma Budowlana KUROS z siedzibą w Poroninie. Zadanie zrealizowano w ramach projektu: Rewitalizacja Centrum Nowego Targu dofinansowanego ze środków europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Łączna kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła zł. 11 Modernizacja nawierzchni ulic i placów w centrum miasta w ramach programu rewitalizacji. W ramach uzyskanego dofinansowania ze środków europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację programu Rewitalizacja Centrum Nowego Targu rozpoczęto zadania związane z uporządkowaniem i rewitalizacją przestrzeni publicznej i układu komunikacyjnego centrum miasta. Zakończono koncepcje przebudowy płyty Rynku i wykonano modernizacje nawierzchni ulic Ogrodowej (na odcinku od ul. Krzywej do ul. Kazimierza Wielkiego i od ul. Szafarskiej do ul. Orkana) oraz ulicy Sokoła ( na 2 / 7

3 odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Kolejowej). Prace zakończono i odebrano w dniu r. Łączna wartość otrzymanego dofinansowania na realizację powyższych zadań wyniosła zł. Rozdz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 12 Odbudowa asfaltowej nawierzchni dróg: os. Zadział, os. Szuflów Planowano odbudowę nawierzchni asfaltowej na os. Zadział i Szuflów zniszczonych w wyniku powodzi. Zadanie to pojawiło się w budżecie końcem roku w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Małopolskiego, decyzja o przyznaniu tych środków zapadła jednak zbyt późno by udało się zrealizować w/w zadania. Ogłoszony został przetarg niezwłocznie po otrzymaniu informacji o dotacji, jednak tuż przed dniem złożenia ofert spadł śnieg i postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Rozdz Pozostała działalność 13 Budowa parkingu przy ul. Parkowej w Nowym Targu. Zrealizowano prace projektowe budowy parkingu przy Miejskiej Hali Lodowej, które odebrano w dniu r. Zadanie planowane do realizacji w 2011 r. Rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 14 Doposażenie punktu informacji turystycznej W ramach doposażenia Punktu Informacji Turystycznej, który będzie znajdował się w budynku Ratusza Miejskiego, został wykonany projekt aranżacji wnętrza. Zadanie finansowane jest w 100% ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przekazywanych przez Lidera projektu (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego). Realizacja zadania nastąpi w 2011 roku i będzie obejmowało: - wyposażenie punktu w meble, sprzęt komputerowy oraz w elementy aranżacyjne, - zamontowanie Infokiosku na zewnątrz budynku, - montaż oznakowania prowadzącego do punktu. Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 Termomodernizacja budynku miejskiego przy ul. Podtatrzańskiej 47a. W ramach zadania zostało wykonane docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych budynku, oraz remont tarasów i chodników wokół budynku. Wykonanie termomodernizacji spowoduje obniżenie kosztów ogrzewania budynku poprzez zmniejszenie strat ciepła w wyniku przenikania przez ściany zewnętrzne. Otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki w kwocie zł. Zadanie zakończono w dniu r. 16 Wykupy nieruchomości W ramach tego zadania dokonano zakupu nieruchomości niezbędnych pod miejskie inwestycje za kwotę zł, głównie były to grunty pod planowaną obwodnicę oraz cmentarz komunalny. Rozdz Cmentarze 17 Modernizacja alejek na Cmentarzu Miejskim W ramach zadania zmodernizowano część alejek na Cmentarzu Komunalnym o łącznej powierzchni 425m 2. Rozdz Urzędy Gmin 18 Modernizacja budynku Ratusza Miejskiego 3 / 7

4 W związku z upadłością firmy budowlanej realizującej w 2009 roku zadanie: Modernizacja budynku Ratusza Miejskiego zostały zapłacone zaległe faktury końcowe w kwocie ,51 zł wystawione przez syndyka wyznaczonego przez sąd. Jednocześnie zostały zgłoszone przez Miasto wierzytelności od wykonawcy w kwocie ,47 zł tytułem kar umownych za nieterminowe wykonania zadania. 19 Zakup sprzętu komputerowego W ramach zadania dokonano zakupu za kwotę zł niezbędnego sprzętu komputerowego dla zapewnienia właściwego poziomu funkcjonowania Urzędu Miasta. Rozdz Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 20 Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu - dotacja celowa dla Powiatu Nowotarskiego Przekazano dotację w kwocie 20 tys. zł na realizację w/w zadania. Rozdz Ochotnicze straże pożarne 21 Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu na zakup samochodu pożarniczego Przekazano dotację w kwocie zł na realizację w/w zadania. Rozdz Rezerwy ogólne i celowe 22 Rezerwa celowa inwestycyjna Rezerwa inwestycyjna, która została zaplanowana w pierwotnym budżecie w kwocie zł, wykorzystana została w kwocie zł, środki te przesunięte zostały głównie na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi. Rozdział Szkoły Podstawowe 23 Budowa nowej szkoły podstawowej na osiedlu Niwa w Nowym Targu. Zadanie wieloletnie realizowane w latach łącznie z salą gimnastyczną na podstawie Uchwały Rady Miasta nr XXV/287/08 z dnia r. W dniu r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlano montażowych z Przedsiębiorstwem Budowlano Usługowym Piotrowski z siedzibą w Nowym Targu. Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie prac do r. 24 Szkoła Podstawowa Nr 6 - modernizacja kuchni. W ramach zadania wykonano modernizacje pomieszczeń kuchni wraz z wymianą instalacji wod-kan, c.w.u., elektrycznej i wentylacji oraz wyposażenia technologicznego celem dostosowania do aktualnych wymogów. Zadanie zrealizowano, odbiór końcowy w dniu r. Rozdział Przedszkola 25 Budowa kotłowni gazowej w budynku Przedszkola Nr 4 na os. Bór Wykonano kotłownie gazową na potrzeby ogrzewania i przygotowania c.w.u. budynku przedszkola o mocy 80 KW. Zadanie zakończono w dniu r. 26 Modernizacja budynku Przedszkola Nr 4 na os. Bór. Wykonano modernizację części pomieszczeń przekazanych przez Archiwum Państwowe celem zaadaptowania ich na potrzeby przedszkola. Rozdz Gimnazja 27 Zakup urządzenia do odśnieżania Dokonano zakupu odśnieżarki na potrzeby Gimnazjum nr 2. 4 / 7

5 Rozdz Pozostała działalność 28 Modernizacja bazy dydaktycznej Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu - dotacja dla Samorządu Województwa Małopolskiego Przekazano dotację w kwocie zł na realizację w/w zadania. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi 29 Dofinansowanie budowy krytej pływalni. Dofinansowano wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania w kwocie zł. 30 Oświetlenie boisk przy Gimnazjum Nr 2 Zostało wykonane oświetlenie terenu i boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 11. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu r. 31 Budowa boisk sportowych w ramach programu: MOJE BOISKO ORLIK 2012 dofinansowanie realizacji zadania ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie zł. 32 Modernizacja i doposażenie miejsc rekreacji W ramach zadania Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji dokonał zakupu sprzętu, który został zamontowany w miejscach rekreacji i w obiektach sportowych znajdujących się w administrowaniu tego zakładu. Rozdz Gospodarka ściekowa i Ochrona Wód 33 Przejęcie infrastruktury technicznej budowanego osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego na Równi Szaflarskiej Zadanie nie zostało zrealizowane, wykonawca infrastruktury sanitarnej nie dostarczył kompletu niezbędnej dokumentacji projektowej i powykonawczą, które są podstawą do tego by miasto mogło przejąć tą infrastrukturę. 34 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków - dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. W ramach zadania Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji wykonał w 2010 r. następujące prace na oczyszczalni ścieków: wymianę kolejnych trzech mikserów (mieszadeł pływających) na reaktorach SBR, modernizację kotłowni budowa instalacji gazowej wraz z modernizacją istniejącej kotłowni olejowej na gazową w suszarni osadu nadmiernego. Rozpoczęto wykonanie projektu modernizacji instalacji technologicznej oczyszczania spalin pochodzących z istniejącej termicznej utylizacji osadu nadmiernego na oczyszczalni ścieków, który z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie zakończony w 2011 roku. 35 Dobudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnych oraz dokumentacje przyszłych inwestycji - dotacja celowa dla MZWiK W ramach zadania Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji zrealizował dokumentacje projektową dla dobudowy sieci wodociągowej w ul. Kotlina oraz wykonał projekt sięgacza kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Orkana, który będzie realizowany w 2011 r. w związku z modernizacja nawierzchni ulicy. 36 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu - dotacja celowa dla MZWiK W ramach programu realizowanego przy udziale środków z Unii Europejskiej wykonano sfinansowano następujące zadania: 5 / 7

6 I.03 Budowa kanalizacji sanitarnej przy osiedlach: Kowaniec, Gazdy, Oleksówki Zadanie realizowane jest przez firmę Machnik. Realizacja zadania rozpoczęła się początkiem października 2010 r. a zakończy w III kwartale 2011 r. w 2010 roku wykonano 507,9 metrów i wydatkowano kwotę ,11 zł. Zgodnie z planem Budżetowym planowano wydać ,41 zł. III.07. Dobudowa i modernizacja sieci wodociągowej w ulicach: Na Równi, Bór, Bohaterów Tobruku Realizacja zadania obejmowała budowę na ulicy (Bohaterów Tobruku). Inwestycje realizowała firma Machnik. Wykonano 856,5 metrów wodociągu w ulicy Bohaterów Tobruku i wydatkowano kwotę ,06 zł. Zadanie zakończono. W Planie budżetowym zaplanowane było wydatkowanie kwoty zł. IV. Prace przygotowawcze Jest to zadanie wieloletnie w 2010 roku wydano kwotę ,85 zł w planie na 2010 rok była kwota zł. V. Inżynier kontraktu Podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu z firmą Promis S.A. Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem faktura została wystawiona w styczniu 2011 r. W 2010 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W Planie budżetowym zaplanowane było wydatkowanie kwoty ,00 złotych. VI. JRP wraz z promocją W 2010 roku prowadzono działania promocyjne projektu w ramach promocji projektu zrealizowano: Emisję reklam w NTVK wideo-klipy Zlecono produkcję plansz reklamowych nieruchomych oraz produkcję klipu wideo a także wyprodukowano i wyemitowano audycję telewizyjną. Zlecono druk kolumny informacyjnopromocyjnej w Kurierze Nowotarskim nr 9 w Gazecie Podhalańskiej oraz w Głosie Podhalańskim nr 11(28) Koszt kampanii promocyjno-informacyjnej w mediach lokalnych wyniósł ,83 zł. W ramach promocji zlecono także wykonanie tablic informacyjnych oraz ulotek informacyjnych usługę wykonała firma Zakład ślusarski Jan Siaśkiewicz koszt usługi 7.800,00 złotych. Koszt prowadzenia działań promocyjnych w 2010 roku to ,83 złote. W ramach pozycji kosztowej poniesiono też koszty związane z funkcjonowaniem JRP obejmowały one koszty wynagrodzeń. W 2010 roku wydatkowano na ten cel ,47 złotych. Koszt całkowity w ramach pozycji kosztowej w 2010 roku wyniósł ,30 złotych. W Planie budżetowym zaplanowane było wydatkowanie kwoty 40169,82 zł. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 37 Modernizacja Parku im. Adama Mickiewicza w ramach programu rewitalizacji. W ramach uzyskanego dofinansowania ze środków europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację programu Rewitalizacja Centrum Nowego Targu rozpoczęto realizację zadania związanego z modernizacją części parkowej, która obejmuje: przebudowę ciągów pieszych i skwerów, renowacje zieleni niskiej i wysokiej, przebudowę i rozbudowę oświetlenia parkowego, usytuowanie placów zabaw dla dzieci, terenów aktywności fizycznej i innych obiektów użyteczności publicznej oraz lokalizacje małej architektury. Zakończono prace przygotowawcze i koncepcyjne oraz w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania Firmę PARK-M z siedzibą w Starym Sączu. Zadanie będzie realizowane w latach w trybie zaprojektuj wybuduj. Umowny termin zakończenia prac r. 6 / 7

7 W 2010 roku otrzymano na realizacje zadania dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie zł. Rozdział Oświetlenie ulic, placów, dróg 38 Dobudowa oświetlenia ulic, placów, dróg. W 2010 roku wykonano następujące oświetlenie uliczne: a/ na os. Robów napowietrzno - kablowe na długości około 520 m, 20 lamp, b/ ul. Michała Rekruckiego linia kablowa na długości 155 m, 3 lampy. c/ ul. Po Wale linia napowietrzna długość 450 m, 11 lamp, d/ ul. Nadmłynówka linia kablowa na długości 285 m, 6 lamp. Rozdział Obiekty sportowe 39 Budowa krytej pływalni miejskiej - dokumentacja projektowa i realizacja. Zakończono wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizacje zadania, które będzie realizowane w latach Budowa boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012 dokumentacja i wykonawstwo. Wykonano kompleks boisk sportowych wraz z zapleczem socjalno szatniowym przy Gimnazjum Nr 1. Prace zostały zakończone i odebrane w dniu r. 41 Dokumentacja projektowa dla modernizacji obiektów sportowych. Zakończono i odebrano dokumentację projektową modernizacji terenowych obiektów Miejskiej Hali Sportowej GORCE w Nowym Targu. 42 Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej w Nowym Targu Zadanie wieloletnie realizowane w latach łącznie z budową nowej szkoły na os. Niwa. W dniu r. została zawarta umowa z Województwem Małopolskim o dofinansowanie zadania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie zł. Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie prac do r. Łączna wartość otrzymanego dofinansowania w 2010 roku wyniosła zł. 43 Zwrot części dotacji otrzymanej od Samorządu Województwa Małopolskiego w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 pobranej w nadmiernej wysokości Miasto zmuszone było zwrócić część dotacji otrzymanej w 2009 r. z Samorządu Województwa Małopolskiego w związku z naliczeniem wysokich kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji zadania przez wykonawcę. 7 / 7

Zakres rzecz. zadania. Budżet 2015 po zmianach. x ,0% Zrealizowane przez PZD. 590 m ,0% zrealizowane

Zakres rzecz. zadania. Budżet 2015 po zmianach. x ,0% Zrealizowane przez PZD. 590 m ,0% zrealizowane Załącznik nr 3 do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta Nowy Targ za 2015 rok Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2015 roku. Lp Rozdział - Nazwa 01095 Pozostała działalność 99

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji inwestycji w 2012 roku Część opisowa

Sprawozdanie z realizacji inwestycji w 2012 roku Część opisowa Sprawozdanie z realizacji inwestycji w 2012 roku Część opisowa Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 Modernizacja obiektów miejskiego Zakładu Komunikacji - dotacja celowa dla MZK. Zakończenie zadania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy plan inwestycji na 2016 rok Część opisowa

Szczegółowy plan inwestycji na 2016 rok Część opisowa Szczegółowy plan inwestycji na 2016 rok Część opisowa Rozdz. 01095 Pozostała działalność 1 Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych W ramach zadania panuje się realizację modernizacji odcinka drogi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy plan inwestycji na 2017 rok Część opisowa

Szczegółowy plan inwestycji na 2017 rok Część opisowa Szczegółowy plan inwestycji na 2017 rok Część opisowa Rozdz. 01095 Pozostała działalność 1 Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych W ramach zadania panuje się realizację modernizacji dróg dojazdowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2009 roku Część opisowa

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2009 roku Część opisowa Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2009 roku Część opisowa Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 W ramach przekazanej dotacji celowej Miejski Zakład Komunikacji zlecił generalny remont

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy plan inwestycji na 2017 rok Część opisowa

Szczegółowy plan inwestycji na 2017 rok Część opisowa Szczegółowy plan inwestycji na 2017 rok Część opisowa Rozdz. 01095 Pozostała działalność 1 Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych W ramach zadania panuje się realizację modernizacji dróg dojazdowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań budżetu miasta, które 2005 r. nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego Część opisowa za I półrocze 2006 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań budżetu miasta, które 2005 r. nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego Część opisowa za I półrocze 2006 r. Sprawozdanie z realizacji zadań budżetu miasta, które 2005 r. nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego Część opisowa za I półrocze 2006 r. Rozdz. 40002 Dostarczanie wody 1. Budowa nowych i modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty/pożyczki środki pochodzące z innych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy plan inwestycji na 2014 rok Część opisowa

Szczegółowy plan inwestycji na 2014 rok Część opisowa Szczegółowy plan inwestycji na 2014 rok Część opisowa Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 Dotacja na zakupy inwestycyjne Miejskiego Zakładu Komunikacji Środki zostaną przeznaczone na zakup oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku. Część opisowa

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku. Część opisowa Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku. Część opisowa Rozdz. 01095 Pozostała działalność 1 Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych W ramach zadania zostanie wykonana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA NOWY TARG 2014

BUDŻET MIASTA NOWY TARG 2014 BUDŻET MIASTA NOWY TARG 2014 Budżet Nowego Targu w 2014 r. 2014 Dochody 116 300 000 zł Wydatki 131 203 000 zł Przychody 25 003 000 zł Rozchody 10 100 000 zł Deficyt 14 903 000 zł 141 303 000 zł 141 303

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2010

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2010 Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2010 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w z dnia 27 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Wydatki inwestycyjne Dział Rozdział Poz. Nazwa zadania Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Finansowane ze środków własnych Środki z budżetu Inne środki finansowania Załącznik Nr 4 do sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/405./10 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24 lutego 2010 r. WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK Rok Inwestycje gminne w Nakłady do rozpoczęcia 2010, w tym:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku"

UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/235/2013 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Luboń na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/235/2013 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Luboń na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVIII/235/2013 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Luboń na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"

UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 grudnia 2016 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR XIX/197/16 RADY GMINY HERBY z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

Uchwała 76/XI/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 08 października 2015 r.

Uchwała 76/XI/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 08 października 2015 r. Uchwała 76/XI/2015 z dnia 08 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015

UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015 UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 502 021,00 4 502 021,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 502 021,00 4 502 021,00 6050 Wydatki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku

UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r.

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

, , , ,00. Wykonanie dywanika asfaltowego przy wjeżdzie na Stare Miasto 0, ,00

, , , ,00. Wykonanie dywanika asfaltowego przy wjeżdzie na Stare Miasto 0, ,00 Wydatki Budżetu wg zadań - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXV/266/09 z dn. 01.10.2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 15 275 30-1 697 00 60016

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2012 rok

Wykaz wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2012 rok Wykaz wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2012 rok Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/195/2012 Rady Miejskiej w z dnia 25 października 2012 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 5671 UCHWAŁA NR XIV/104/15 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy 1. Zakup wiat przystankowych Plan 8.000 zł W ramach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. N a z w a Plan Wykonanie % 5: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział Rozdz. N a z w a Plan Wykonanie % 5: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO IV. WYDATKI MAJĄTKOWE w złotych Dział Rozdz. N a z w a Plan Wykonanie % 5:4 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 11 200 11 120 01008 Melioracje wodne 11 200 11 120 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 11

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI DOCHODY 61 634 152 zł subwencje z budżetu Państwa w tym do nansowanie szkół 56 535 326 zł udziały w podatkach PIT i CIT 78 373 490 zł dochody własne w tym:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/.../2016 RADY GMINY STOSZOWICE. w sprawie zmiany w budżetu gminy na rok 2016

UCHWAŁA NR XVI/.../2016 RADY GMINY STOSZOWICE. w sprawie zmiany w budżetu gminy na rok 2016 Projekt Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XVI/.../2016 RADY GMINY STOSZOWICE w sprawie zmiany w budżetu gminy na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 23 marca 2015 roku

Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 23 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 października 2009 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok

Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia 28 października 2009 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok Uchwała Nr XLVIII/547/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 57 i 58 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XIV.118.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2016 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1230 UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 26 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1230 UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1230 UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/XXIV/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2007 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. /

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 października 2016 r. Poz. 4952 UCHWAŁA NR XXX/181/16 RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Radziechowy-Wieprz na

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 r. Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 050 Rybołówstwo i rybactwo 80 000,00 0,00 80 000,00 05011 Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

1.1 Zwiększyć dochody , Rolnictwo i łowiectwo ,93 Rozdz Pozostała działalność ,93

1.1 Zwiększyć dochody , Rolnictwo i łowiectwo ,93 Rozdz Pozostała działalność ,93 1 Zał.1 do Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr LII/565/14 z 29 kwietnia 2014 roku 1.1 Zwiększyć dochody 240 234,93 010 Rolnictwo i łowiectwo 124 809,93 Rozdz. 01095 Pozostała działalność 124 809,93

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.X.59.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 700

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok Uchwała Nr 0007..2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok Projekt Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a r. P l a n n a r. wg uchwały budżetowej

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a r. P l a n n a r. wg uchwały budżetowej Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0151/ 59 /2007 Burmistrza Miasta Ustki z dnia 13 marca 2007 r. W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a 2 0 0 6 r. Dz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 89 UCHWAŁA NR XL/318/2013 RADY MIASTA I GMINY W PILICY w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji inwestycji w 2013 roku Część opisowa

Sprawozdanie z realizacji inwestycji w 2013 roku Część opisowa Rozdz. 60004 Lokalny transport drogowych Sprawozdanie z realizacji inwestycji w 2013 roku Część opisowa 1. Wykonanie monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania dotacja Zadanie polegające na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań budŝetu miasta, które 2005 r. nie wygasły wraz z upływem roku budŝetowego Część opisowa za 2006 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań budŝetu miasta, które 2005 r. nie wygasły wraz z upływem roku budŝetowego Część opisowa za 2006 r. Sprawozdanie z realizacji zadań budŝetu miasta, które 2005 r. nie wygasły wraz z upływem roku budŝetowego Część opisowa za 2006 r. Rozdz. 40002 Dostarczanie wody 1. Budowa nowych i modernizacja istniejących

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r.

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r. Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XVII/203/11

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XVII/203/11 Uchwała Nr XXV/339/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 27 lutego 2015 roku

Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 27 lutego 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 2675 UCHWAŁA NR XII/238/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW Tabela Nr 2a Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 347 434,98 0,00 347 434,98 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 9 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Plan zadań inwestycyjnych

Plan zadań inwestycyjnych Załącznik Nr do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/85/09 w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 grudnia 009 roku w złotych Plan zadań inwestycyjnych ŹRÓDŁO dział rozdział zadanie WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 00 FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2010

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2010 Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/28/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Treść - zadanie Kwota 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR FN SW BURMISTRZA MIASTA WISŁA. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian planu finansowego

ZARZĄDZENIE NR FN SW BURMISTRZA MIASTA WISŁA. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian planu finansowego ZARZĄDZENIE NR FN.3030.17.2016.SW BURMISTRZA MIASTA WISŁA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian finansowego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

WYDATKI - WYJAŚNIENIE WYDATKI Dział Rozdz. Paragr. Treść Zmiana Plan po zmianach Zmniejszenia 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu materiałów i wyposażenia celem przeniesienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 2786 UCHWAŁA NR RG - XXXII / 272 / 13 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY. z dnia 26 czerwca 2013 r.

Kielce, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 2786 UCHWAŁA NR RG - XXXII / 272 / 13 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY. z dnia 26 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 2786 UCHWAŁA NR RG - XXXII / 272 / 13 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Data utworzenia Numer aktu Kadencja Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014 z dnia grudnia 2014r. Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Planowane na 2015 r. w złotych Dział 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian: Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/77/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 maja 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE W OKRESIE 2007-2015

REALIZACJA ZADAŃ PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE W OKRESIE 2007-2015 NAKŁADY OGÓŁEM NAKŁADY W POSZCZEGÓLNYCH LATACH PLANU W ZŁOTYCH 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lp NAZWA ZADANIA OGÓŁEM ŚRODKI B.GM. ŚR. ZEWN. pożyczka WFOŚiGW ŚR.B.GM. ŚR. ZEWN. pożyczka WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015r. Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015r. Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015r. Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 22 457 000,00 60004

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW - Tabela Nr 2a

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW - Tabela Nr 2a WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW - Tabela Nr 2a Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 347 434,98 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 347 434,98

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/193/09 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXV/193/09 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok UCHWAŁA NR XXV/193/09 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 26 czerwca r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO UCHWAŁA Nr XXVI/239/2009 RADY GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/415/10 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XLII/415/10 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2010 rok. UCHWAŁA NR XLII/415/10 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO NOWY TARG

GMINA MIASTO NOWY TARG Załącznik do Uchwały Rady Miasta Nr 93/XXII/04 z 25 października 2004 r. GMINA MIASTO NOWY TARG W I E L O L E T N I P L A N I N W E S T Y C Y J N Y - E D Y C J A 2 0 0 5 - W R Z E S I E Ń 2 0 0 4 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo