Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!"

Transkrypt

1 Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Rok 2008 był dziesiątym, jubileuszowym, rokiem funkcjonowania samorządu powiatowego po reformie administracyjnej z roku I moŝna stwierdzić, iŝ był to kolejny, dobry dla Powiatu Krotoszyńskiego rok. Realizowano bez większych zakłóceń podstawowe, nałoŝone na powiaty zadania. Dzięki pozyskaniu wielu dodatkowych, zewnętrznych środków udało się sfinansować szereg przedsięwzięć w bardzo róŝnych dziedzinach, takich jak drogownictwo, opieka społeczna, oświata czy szpitalnictwo. TakŜe od strony finansowej był to rok niezły. Wydatki były co prawda wyŝsze od dochodów, ale o wiele mniej niŝ pierwotnie planowano. Deficyt wyniósł pół miliona złotych, zamiast 3,5 miliona. Ten fakt przesądza, iŝ w bieŝącym roku Powiat dysponuje kwotą wolnych środków przekraczającą nieco 3 miliony złotych. Jakie są największe osiągnięcia 2008 roku? W pierwsze kolejności naleŝałoby wymienić ukończenie części mieszkalnej Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie. Inwestycja trwająca juŝ ponad 10 lat wreszcie zmierza ku końcowi. Dzięki pozyskaniu (starania Zarządu Powiatu, Dyrektora DPS i PCPR) w roku ubiegłym dodatkowych, pozaplanowych środków w wysokości około dwóch milionów złotych z budŝetu Wojewody, a takŝe dzięki wsparciu z budŝetu powiatu, pod koniec roku oddano do uŝytku ostatnie skrzydło mieszkalne w nowym obiekcie. W chwili obecnej jesteśmy juŝ w posiadaniu decyzji Wojewody o wyraŝeniu zgody na zasiedlenie tej ostatniej części. Ilość miejsc w DPS w Baszkowie zwiększyła się tym samym do 196. Pozwoli to na optymalne wykorzystanie obiektu, zaspokojenie potrzeb społecznych. Wzrośnie takŝe znacząco zatrudnienie. Do całkowitego zamknięcia tej inwestycji pozostało jeszcze wykończenie elewacji zewnętrznej, budowa kaplicy oraz infrastruktura zewnętrzna taka jak

2 zieleń, parkingi, chodniki itp. Zarząd będzie czynić starania o pozyskanie dodatkowych środków takŝe i na ten cel. Powodem do zadowolenia są wysokie nakłady na drogownictwo, jakie udało się wygospodarować w budŝecie 2008 roku. Na utrzymanie, remonty i budowę dróg powiatowych przeznaczono ponad 8 milionów złotych, tj. dwukrotnie więcej niŝ w latach poprzednich. TakŜe i tutaj znaczący był udział zewnętrznych źródeł finansowych. Dzięki działaniom Zarządu Powiatu, wspartym staraniom posła Ziemi Krotoszyńskiej Maciej Orzechowskiego pozyskaliśmy dodatkową dotację z rezerwy budŝetu Państwa na budowę drogi Krotoszyn-Chachalnia (ponad 1,8 miliona złotych). Pozwoliło to na realizację pierwszego odcinka tej inwestycji. Pozostała część będzie realizowana w roku bieŝącym przy istotnym współudziale finansowym budŝetów samorządów Zdun i Krotoszyna, budŝetu Państwa (środki w wysokości ponad 2 miliony złotych z Narodowego programu Budowy Dróg Lokalnych). Tylko na remonty dróg realizowane przez zewnętrzne firmy wydano blisko 3 miliony złotych. Oczywiście, moŝe ktoś powiedzieć, ze efekty są mało widoczne, a drogi są fatalne. To prawda, bowiem istotnie stan dróg jest zły. Ale to nie efekt naszej działalności z ostatnich lat, ale zapóźnień sięgających bardzo wiele lat wstecz. Poprawa tego stanu będzie trwać z pewnością długo, bowiem nie dysponujemy i nie będziemy dysponować w najbliŝszej przyszłości takimi środkami, aby sytuację radykalnie poprawić w ciągu kilku lat. Robimy jednakŝe duŝo i będziemy przeznaczali wszelkie moŝliwe środki, aby społeczeństwo jak najszybciej realnie odczuło poprawę stanu dróg powiatowych. Kolejną dziedziną w znaczący sposób wspieraną, i to od wielu lat, finansowo przez powiat i istotnie zasilaną przez zewnętrzne środki jest szpitalnictwo. Rok 2008 zaowocował kolejnymi inwestycjami i modernizacjami w szpitalu powiatowym w Krotoszynie, a takŝe w Koźminie. Milion złotych z

3 budŝetu powiatu został przeznaczony na budowę wind w budynku szpitalnym w Koźminie oraz w budynku przy ulicy Floriańskiej w Krotoszynie (współudział środków PFRON oraz gminy Koźmin), na remont sanitariatów w szpitalu przy ulicy Bolewskiego w Krotoszynie, na wymianę lamp w tomografie komputerowym, wreszcie na dokumentację rozbudowy szpitala. Cały czas pamiętamy takŝe o duŝym projekcie rozbudowy i modernizacji szpitala. Zarząd Powiatu wespół z dyrektorem SPZOZ poczynią wszelkie starania, aby na ten waŝny społecznie cel pozyskać środki unijne w odpowiedniej wysokości. Jak co roku, w budŝecie powiatowym spore nakłady przeznaczamy na oświatę. Baza materialna ulega stałe poprawie. W roku 2008 na inwestycje i remonty wydano 1,5 miliona złotych. Posiłkowano się takŝe środkami zewnętrznymi, np. przy budowie boiska wielofunkcyjnego w ZSP nr 1 w Krotoszynie, gdzie całkowity koszt inwestycji wyniósł nieco ponad 600 tysięcy złotych, z czego 200 tysięcy złotych to pieniądze z Ministerstwa Sportu. W 2008 roku zaczęło funkcjonowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZSP nr 1, uruchomiono takŝe schronisko młodzieŝowe. Zadowoleni moŝemy być takŝe z działalności PCPR i PUP. Obie te jednostki pozyskują wiele dodatkowych środków na prowadzenie swojej działalności. Wystarczy tylko wymienić udział w programie Razem z Tobą będę sobą (PCPR) czy w programie Najlepsza inwestycja (PUP). Dowodem potwierdzającym tezę o dobrej pracy wymienionych jednostek jest umieszczenie na terenie Powiatu Krotoszyńskiego lokalizacji Ośrodka dla ofiar przemocy w rodzinie. Przyznana dotacja w kwocie ponad 300 tysięcy złotych pozwoliła na przeprowadzenie remontu i otwarcie ośrodka w obiekcie po byłym internacie ZSP w Zdunach. W całym województwie wielkopolskim funkcjonują tylko trzy takie placówki (finansowane całkowicie z budŝetu państwa) w Poznaniu, w Pile i od 2009 roku w Zdunach. DuŜe sukcesy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych odnotowała takŝe Powiatowa Komenda StraŜy PoŜarnej. Dotacja Wojewody, dotacja

4 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, pomoc samorządów gminnych, no i oczywiście dofinansowanie z budŝetu powiatu pozwoliło na ukończenie kosztownego przedsięwzięcia, jakim była termomodernizacja budynku-siedziby PKSP w Krotoszynie. Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Zarząd powiatu prowadził oszczędną i racjonalną gospodarkę finansową. Świadczy o tym fakt, iŝ wypracowany wynik finansowy był lepszy od planowanego. Przekroczyliśmy znacząco planowane dochody, wydatki zrealizowano w wysokości mniejszej od planu. Nie było ani jednego przypadku przekroczenia planowanych kwot wydatków w ramach poszczególnych działów, rozdziałów klasyfikacji budŝetowej, czy wydatków zaplanowanych w budŝetach poszczególnych jednostek. Zdaje się to potwierdzać zakończona właśnie dzisiaj kompleksowa kontrola Regionalnej izby Obrachunkowej w Poznaniu. W wysokim stopniu wykorzystywaliśmy zewnętrzne źródła finansowania, w tym dotacje. ZadłuŜenie Powiatu Krotoszyńskiego na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi tysięcy złotych. To około 8% pozyskiwanych dochodów. Czyli kilkakrotnie mniej niŝ pozwala ustawowy limit. Taki poziom zadłuŝenia, przy jednoczesnym wypracowywaniu nadwyŝki operacyjnej (ponad 2 miliony złotych w 2008 roku), nie stanowi finansowego problemu. Koszty obsługi zadłuŝenia w 2008 roku wyniosły 267 tysięcy złotych, czyli znacznie mniej niŝ w latach poprzednich. To dobry prognostyk przed czekającymi nas powaŝnymi wyzwaniami inwestycyjnymi (takimi jak modernizacja sieci drogowej Parcelki II etap, czy rozbudowa szpitala). Chcąc bowiem realizować w duŝym wymiarze te inwestycje musimy liczyć się z koniecznością pozyskania odpowiednich

5 przychodów, a to będzie moŝliwe tylko przy dobrej sytuacji finansowej i zagwarantowaniu moŝliwości spłat. Stąd teŝ ciągła konieczność prowadzenia odpowiedzialnej i oszczędnej polityki, zwłaszcza w odniesieniu do wydatków bieŝących. Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Jestem przekonany, iŝ Zarząd Powiatu dobrze wywiązał się z zadania jakim była realizacja budŝetu w 2008 roku. To nasze przeświadczenie potwierdza opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej za rok Nie dopatrzono się w wykonaniu budŝetu oraz w sprawozdaniu Zarządu Ŝadnych uchybień. Dlatego teŝ mam odwagę zwrócić się, w imieniu Zarządu oraz swoim własnym, do Pań i Panów Radnych o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2008 rok.

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie XXIX Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu

Bardziej szczegółowo

4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złoŝonych wniosków,

4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złoŝonych wniosków, P R O T O K Ó Ł N R IV/2010 z czwartej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 30 grudnia 2010 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH W ROKU 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH W ROKU 2007 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH 32-400 Myślenice, ul. Kazimierza Wielkiego 5. Tel./fax (0-12) 274-37-80, 372-12-00, 372-12-02, e-mail: pcpr@powiat-myslenice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja o budŝecie Gminy Środa Śląska na 2006 rok. Środa Śląska, Luty 2006 rok

Informacja o budŝecie Gminy Środa Śląska na 2006 rok. Środa Śląska, Luty 2006 rok Informacja o budŝecie Gminy Środa Śląska na 2006 rok Środa Śląska, Luty 2006 rok Niniejsze opracowanie, które oddajemy w Państwa ręce, zostało przygotowane w celu przybliŝenia zagadnień związanych z gospodarką

Bardziej szczegółowo

Powiat Średzki. INFORMATOR BUDśETOWY 2008. www.srodawlkp-powiat.pl Przejrzysta Polska

Powiat Średzki. INFORMATOR BUDśETOWY 2008. www.srodawlkp-powiat.pl Przejrzysta Polska Powiat Średzki INFORMATOR BUDśETOWY 2008 CO TO JEST BUDśET? Pojęcie budŝet jest rzadko uŝywane w Ŝyciu codziennym, choć kaŝda rodzina, czy firma ma z tym pojęciem do czynienia. BudŜet to nic innego, jak

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Inwestycje 12

Spis treści. 1. Inwestycje 12 Spis treści I Ocena przygotowanego przez rząd Planu Stabilności i Rozwoju 5 II Program antykryzysowy PiS 8 Główne załoŝenia: - Cel polityki gospodarczej co najmniej 3,5 % tempo wzrostu PKB w 2009 - Zmiana

Bardziej szczegółowo

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji POWIAT DRAWSKI 2006-2010 Kadencja pod znakiem inwestycji Przewodniczący Rady Stanisław Mikołajczyk Szanowni Państwo, pod koniec 2006 roku odbyły się wybory do wszystkich szczebli samorządów w Polsce. W

Bardziej szczegółowo

Prawda o unijnej pomocy w rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce

Prawda o unijnej pomocy w rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce Prawda o unijnej pomocy w rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce Wprowadzenie W ostatnich dniach, w prasie centralnej ukazały się ogłoszenia skierowane do samorządów lokalnych i specjalistów zajmujących

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik.

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik. P R O T O K Ó Ł N R LII-N/2009 z pięćdziesiątej drugiej nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 27 marca 2009 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA LATA 2008-2013

POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA LATA 2008-2013 Wieloletni Plan Inwestycyjny-tekst ujednolicony Tekst ujednolicony w związku z podjętymi Uchwałami Rady Powiatu w Choszcznie: Uchwała nr XII/109/2008 z dnia 18.04.2008 r. Uchwała nr XIV/135/2008 z dnia

Bardziej szczegółowo

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK I. WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (art. 266)

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1

REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1 REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1 I. Realizacja dochodów budŝetowych jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w latach 2004-2006 Charakter dochodów jst

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi:

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W NYSIE NR 1 30.04.2012 DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: Głód pracy Most w przebudowie Pieniądze dla sołectw procentują Foto: Ognisko Artystyczne

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budŝetowych w 2006 roku. Załączniki:

Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budŝetowych w 2006 roku. Załączniki: S P I S T R E Ś C I str. I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za 2006 rok 4 II. Zmiany w planie budŝetu miasta Mysłowice w 2006 roku 12 III. Realizacja dochodów budŝetu miasta Mysłowice w 2006 roku 19

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVII/2009 z sesji Rady Miasta Ostrołęki 13 listopad 2009 rok

Protokół Nr LVII/2009 z sesji Rady Miasta Ostrołęki 13 listopad 2009 rok Protokół Nr LVII/2009 z sesji Rady Miasta Ostrołęki 13 listopad 2009 rok Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki przy Placu Bema 1 w dniu 13 listopada 2009 r. Na sesji w dniu 13

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2014 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2014 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2014 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Urząd Miejski Sulechów Pl. Ratuszowy 6 66-100 Sulechów tel. (068) 385 11 00 e-mail: um@sulechow.pl uczestnik

Bardziej szczegółowo

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata...

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata... Głos, Wybory 2014 Samorządowca To były bardzo pracowite cztery lata... Rozmowa z burmistrzem Miastka Romanem Ramionem - Panie burmistrzu, kończy się kolejna kadencja sprawowania przez pana władzy. Czas

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2015 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2015 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2015 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Urząd Miejski Sulechów Pl. Ratuszowy 6 66-100 Sulechów tel. (068) 385 11 00 e-mail: um@sulechow.pl uczestnik

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STAROGARD GDAŃSKI 2013-2020 Starogard Gdański, wrzesień 2013 roku Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. ZASADY I ETAPY PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWOJU... 6 3. FAZY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

SWISSMED. Dane finansowe

SWISSMED. Dane finansowe SWISSMED Działalność Swissmed prowadzi działalność na rynku usług medycznych. Przyjęty przez Spółkę model prowadzenia działalności jest zbieŝny z modelem działalności firm zachodnich i powstał we współpracy

Bardziej szczegółowo

POWIAT PŁOCKI BIULETYN SAMORZ

POWIAT PŁOCKI BIULETYN SAMORZ POWIAT PŁOCKI BIULETYN SAMORZĄDOWY 09-400 Płock, ul. Bielska 59, tel. 24 267-68-00, 24 267-67-07, fax. 24 267-68-48 http://www.powiat-plock.pl, e-mail: starostwo@powiat.plock.pl Nr 46 Październik - Grudzień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2012 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2012 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2012 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Urząd Miejski Sulechów Pl. Ratuszowy 6 66-100 Sulechów tel. (068) 385 11 00 e-mail: um@sulechow.pl uczestnik

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA Załącznik do uchwały Nr IX/56/2003 Rady Powiatu w śninie z dnia 30 października 2003r. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA POWIATU śnińskiego śnin,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OCENA REZULTATÓW WSPARCIA PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH, PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH ORAZ INKUBATORÓW TECHNOLOGICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 1.3 TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU FIRM SEKTOROWEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo