U M O W A o przeprowadzenie kompleksowej realizacji inwestycji. zawarta w dniu 2011 r. w Brodnicy pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U M O W A o przeprowadzenie kompleksowej realizacji inwestycji. zawarta w dniu 2011 r. w Brodnicy pomiędzy:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 8 U M O W A o przeprowadzenie kompleksowej realizacji inwestycji zawarta w dniu 2011 r. w Brodnicy pomiędzy: Brodnickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego TBS Sp. z o.o. przy ulicy 18 Stycznia 36A, Brodnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w.. Wydział. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:.., NIP:.., REGON:., zwana w treści niniejszej umowy "Zamawiającym", reprezentowana przez.. oraz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w.. Wydział. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:.., NIP:.., REGON:., zwana w treści niniejszej umowy "Wykonawcą", reprezentowana przez.. W rezultacie dokonania wyboru oferty w zamówieniu publicznym, została zawarta umowa o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY Przeprowadzenie kompleksowej realizacji inwestycji w zakresie: 1. Wykonania wielobranżowego projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim na budowę budynku mieszkalno - usługowego przy ul. w Brodnicy. 2. Pozyskania środków gotówkowych na sfinansowanie inwestycji na poziomie nie mniejszym niż PLN (słownie:.. złotych, 00/100). 3. Generalnego Wykonawstwa inwestycji pn.. 4. Pozyskanie i zrefinansowanie zadania bezzwrotnymi środkami finansowymi robót budowlanych na poziomie nie mniejszym niż 20% wartości oszacowanych przez Wykonawcę robót budowlanych netto. 1

2 1.1. Przedmiot zamówienia określony w ust. 1 obejmuje: wielobranżowy projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim, dokumentacja wykonawcza inwestycji wraz z ostatecznym kosztorysem inwestorskim. Pełen zakres realizacji powyższego zadania zawarty jest w Umowie o prace projektowe stanowiącej Załącznik nr Przedmiot zamówienia określony w ust. 2 obejmuje: pozyskanie środków gotówkowych na sfinansowanie inwestycji na poziomie nie mniejszym niż.. zł. (słownie:. złotych, 00/100) na warunkach nie gorszych niż: wysokość finansowania. zł.(słownie:... złotych, 00/100), okres spłaty lat, oprocentowanie WIBOR 3M + % i prowizją %, okres karencji spłaty kwoty głównej na okres do 12 miesięcy, miesięczne spłaty odsetek, miesięczna spłata kapitału po uwzględnieniu okresu karencji, waluta PLN, Pełen zakres realizacji powyższego zadania zawarty będzie w Umowie na sfinansowanie inwestycji przedstawionej przez Finansującego Przedmiot zamówienia określony w ust. 3 obejmuje: przedmiot zamówienia obejmuje wykonawstwo inwestycji w kwocie i zakresie nie przekraczającym wartości ujętych w kosztorysie inwestorskim, oraz terminie do. miesięcy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych. W szczególności.... Pełen zakres realizacji powyższego zadania zawarty jest w Umowie o Generalne Wykonawstwo Robót Budowlanych stanowiącej Załącznik nr Przedmiot zamówienia określony w ust. 4 obejmuje: Pozyskanie i sfinansowanie zadania bezzwrotnymi środkami finansowymi w trakcie trwania robót budowlanych na poziomie nie mniejszym niż 20% wartości oszacowanych przez Wykonawcę robót budowlanych netto. Przedmiot umowy określony w ust. 4 zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania bezzwrotnych środków finansowych z funduszy europejskich lub innych w wysokości nie mniejszej niż 20% wartości oszacowanych przez Wykonawcę robót budowlanych netto na sfinansowanie prowadzonych robót budowlanych przy zadaniu pn. na poniższych warunkach: określenie programów i działań, w ramach których Zamawiający ma możliwość pozyskania bezzwrotnych środków finansowych na zrefinansowanie kosztów poniesionych na zadanie pn kwota dofinansowania nie może być mniejsza niż 20% wartości oszacowanych przez Wykonawcę robót budowlanych netto, 2

3 4.1.3 opracowanie i przygotowanie niezbędnej dokumentacji o udzielenie dofinansowania, bezzwrotne środki finansowe Wykonawca pozyska w terminie.. miesięcy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, w przypadku nie dotrzymania terminu pozyskania bezzwrotnych środków finansowych określonych w ust. 4, Wykonawca pokryje koszt wykonanych robót budowlanych w wysokości 20% własnymi środkami do momentu wpływu pozyskanych środków bezzwrotnych na konto Zamawiającego, pilotowanie i koordynowanie wszelkich czynności związanych z pozyskaniem i rozliczeniem dofinansowania. Pełen zakres realizacji powyższego zadania zawarty będzie w Umowie wsparcia przedstawiony przez Koordynatora wsparcia. 2 TERMIN REALIZACJI UMOWY 1. Termin kompleksowej realizacji inwestycji określa się na. miesięcy Termin wykonania wielobranżowego projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim na budowę budynku mieszkalno - usługowego przy ul. w Brodnicy określa się na miesięcy Termin pozyskania środków gotówkowych na sfinansowanie inwestycji na poziomie nie mniejszym niż.. PLN (słownie:.... złotych,00/100) określa się na miesięcy Termin Generalnego Wykonawstwa inwestycji pt. określa się na miesięcy Termin pozyskania i zrefinansowania zadania bezzwrotnymi środkami finansowymi robót budowlanych na poziomie nie mniejszym niż 20% wartości oszacowanych przez Wykonawcę robót budowlanych netto określa się na miesięcy. 3 OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 1 Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem i wiedzą techniczną oraz odpowiednimi uprawnieniami umożliwiającymi wykonanie umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego niezbędne dokumenty potrzebne do realizacji poszczególnych zadań określonych w 1 ust. 1,2,3,4. Dokumenty potrzebne do realizacji poszczególnych zadań określone są w umowach stanowiących Załączniki 1 i 2 do niniejszej umowy oraz w Umowie na sfinansowanie inwestycji przedstawionej przez Finansującego oraz Umowie wsparcia przedstawionej przez Koordynatora wsparcia. 3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy, nie wnosi zastrzeżeń i uwag. 3

4 4 PODSTAWOWE OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Zamawiający zobowiązuje się do: 1.1. dokonania odbioru przedmiotu umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie; 1.2. zapłaty wynagrodzenia na warunkach określonych w umowie; 1.3. zapewnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego; 1.4. współdziałania w celu osiągnięcia zamierzonego dzieła; 1.5. pozostałe obowiązki Zamawiającego, nie ujęte powyżej, zawarte są w Załącznikach 1 i 2 do niniejszej umowy oraz w Umowie na sfinansowanie inwestycji przedstawionej przez Finansującego oraz Umowie wsparcia przedstawionej przez Koordynatora wsparcia. 5 PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. Wykonawca zobowiązuje się do: 1.1. wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością, z należytym pośpiechem, obowiązującymi przepisami prawa bankowego i budowlanego, zgodnie z polskimi normami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy; 1.2. pozostałe obowiązki Wykonawcy, nie ujęte powyżej, zawarte są w Załącznikach 1 i 2 do niniejszej umowy oraz w Umowie na sfinansowanie inwestycji przedstawionej przez Finansującego oraz Umowie wsparcia przedstawionej przez Koordynatora wsparcia. 6 PODWYKONAWSTWO 1. W przypadku gdy Wykonawca nie będzie mógł samodzielnie wykonać ustalonego niniejszą umową przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia przez Wykonawcę Podwykonawcy do wykonania określonych części przedmiotu umowy, pod warunkiem, że: 1.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy z Podwykonawcą, uzyska pisemną zgodę Zamawiającego na jego zatrudnienie. Warunkiem uzyskania takiej zgody jest przedstawienie Zamawiającemu umowy lub jej projektu, określającego zakres robót lub usług zleconych Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, nie wyrazi na piśmie zgody na zawarcie umowy, ani też nie zgłosi sprzeciwu lub 4

5 zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie tej umowy przez Wykonawcę (KC art i 2). Jeżeli zajdzie konieczność zatrudnienia więcej niż jednego Podwykonawcy, powyższa procedura dotyczy każdego Podwykonawcy, jak wyżej; 1.2. Przed zawarciem umów z Podwykonawcami Generalny Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców; 1.3. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu Podwykonawcy, jak również może, w przypadku podjęcia uzasadnionych podejrzeń powziętych po wyrażeniu zgody na zawarcie umowy z danym Podwykonawcą, że kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposażenie nie gwarantuje odpowiedniej jakości zamówionych robót lub dotrzymania terminów, żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy; 1.4. Powierzenie wykonania prac Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za terminowe i należyte jakościowo wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, także w części powierzonej Podwykonawcom. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za działania i zaniechania Podwykonawców i ich pracowników oraz osób pozostających z nimi w jakimkolwiek innym stosunku prawnym lub faktycznym o podobnym charakterze, tak samo jak za działania i zaniechania własne. Ponadto Wykonawca naprawi szkody i/lub zwolni od odpowiedzialności Zamawiającego przejmując na siebie obowiązek naprawienia osobom trzecim szkód spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Podwykonawców; 1.5. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 7 NADZÓR Kwestie nadzoru nad poszczególnymi zadaniami określonymi w 1 ust.1,2,3,4 uregulowane są w Załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej umowy oraz w Umowie na sfinansowanie inwestycji przedstawionej przez Finansującego oraz Umowie wsparcia przedstawionej przez Koordynatora wsparcia. 8 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało ujęte w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 5

6 9 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Za wykonanie całego przedmiotu umowy określonego w 1 ust.1,2,3,4 niniejszej umowy Strony umowy ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości... zł (słownie złotych:,./100) w tym wynagrodzenie netto.. zł (słownie złotych:,./100) i podatek VAT. zł (słownie złotych:, /100). W tym za poszczególne zadania: 1.1. za przedmiot umowy określony w 1 ust.1 (wykonanie projektu budowlanego): brutto w wysokości.. zł. ( słownie złotych: w tym netto w wysokości:.. zł ( słownie złotych: w tym podatek VAT w wysokości:..zł (słownie złotych:, /100), 1.2. za przedmiot umowy określony w 1 ust.2 ( pozyskanie finansowania): brutto w wysokości.. zł. ( słownie złotych: w tym netto w wysokości:.. zł ( słownie złotych: w tym podatek VAT w wysokości:..zł (słownie złotych:, /100), 1.3. za przedmiot umowy określony w 1 ust. 3 ( generalne wykonawstwo): brutto w wysokości.. zł. ( słownie złotych: w tym netto w wysokości:.. zł ( słownie złotych: w tym podatek VAT w wysokości:..zł (słownie złotych:, /100), 1.4. za przedmiot umowy określony w 1 ust. 4 ( pozyskanie środków bezzwrotnych): brutto w wysokości.. zł. ( słownie złotych: w tym netto w wysokości:.. zł ( słownie złotych: w tym podatek VAT w wysokości:..zł (słownie złotych:, /100). 2. Warunki płatności za poszczególne zadania określone w 1 ust.1,2,3,4 umowy zawarte są w Załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej umowy oraz w Umowie na sfinansowanie inwestycji 6

7 przedstawionej przez Finansującego oraz Umowie wsparcia przedstawionej przez Koordynatora wsparcia. 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON KARY UMOWNE Odpowiedzialność Stron, w tym kary umowne regulują zapisy poszczególnych umów stanowiące Załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy oraz w Umowie na sfinansowanie inwestycji przedstawionej przez Finansującego oraz Umowie wsparcia przedstawionej przez Koordynatora wsparcia.. 11 SIŁA WYŻSZA 1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione ze swoich odpowiedzialności za wypełnienie swoich zobowiązań zawartych w umowie z powodu siły wyższej, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej będą miały miejsce. Okoliczności siły wyższej są to takie, które są nieprzewidywalne lub są nieuchronnymi zdarzeniami o nadzwyczajnym charakterze i które są poza kontrolą stron, takie jak pożar, powódź, katastrofy narodowe, wojna, zamieszki państwowe lub embarga. 2. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugą stronę w terminie 7 dni od rozpoczęcia zaistnienia tejże lub od momentu powstania obaw, że mogą zaistnieć okoliczności siły wyższej. 3. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. 12 WEJŚCIE UMOWY W ŻYCIE Umowa wchodzi w życie z dniem.. r. 13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub jej części, jeżeli: 2.1. wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych); 2.2. zostanie ogłoszona upadłość lub nastąpi likwidacja Wykonawcy; 7

8 2.3. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 2.4. w wyżej opisanych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji umowy a Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 3. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy lub jej części, jeżeli: 3.1. wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych); 3.2. zostanie ogłoszona upadłość lub nastąpi likwidacja Zamawiającego; 3.3. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 3.4. jeżeli Zamawiający będzie pozostawał w zwłoce w płatności wynagrodzenia częściowego przez okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. 4. Pozostałe uwarunkowania odstąpienia od umowy zawarte są w Załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej umowy oraz w Umowie na sfinansowanie inwestycji przedstawionej przez Finansującego oraz Umowie wsparcia przedstawionej przez Koordynatora wsparcia. 14 SPRAWY NIEUREGULOWANE Do spraw nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich informacji dotyczących kontrahenta, umowy oraz wszelkich obszarów, których dotyczy przedmiot umowy. 2. Poufne informacje drugiej strony mogą być wykorzystywane przez stronę je otrzymującą tylko w związku z działaniami objętymi umową. W szczególności Strony, nie będą wykorzystywać informacji poufnych dotyczących drugiej strony w kontaktach czy opracowaniach świadczonych na rzecz osób trzecich. 3. Każda ze Stron chronić będzie poufne informacje drugiej strony w taki sposób, w jaki zabezpiecza swoje własne poufne informacje. 4. Informacje poufne nie mogą być kopiowane lub reprodukowane bez uprzedniej pisemnej zgody Strony, której dotyczą. 5. Wszelkie informacje poufne udostępniane w ramach realizacji umowy, łącznie z ich kopiami, będą podlegać zwrotowi lub zniszczeniu na prośbę strony, której dotyczą, nie później jednak, niż do daty zakończenia wykonywania prac w ramach niniejszej umowy. 8

9 6. Postanowienia powyższe nie dotyczą informacji dostępnych publicznie. 16 ROZSTRZYGANIE SPORÓW 1. W razie jakichkolwiek nieporozumień związanych z realizacją umowy, przedstawiciele Stron sporządzą, podpisany przez obie Strony protokół, w którym zostaną wyrażone stanowiska Stron, jak również zostaną określone sposoby ich ugodowego rozwiązania. 2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy, w przypadku braku możliwości ich ugodowego rozwiązania, rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwości miejscowej Powoda. 17 NIEWAŻNOŚĆ NIEKTÓRYCH POSTANOWIEŃ UMOWY Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 18 ILOŚĆ EGZEMPLARZY UMOWY Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 19 ZAŁĄCZNIKI 1. Załącznik nr 1 - Umowa o prace projektowe, 2. Załącznik nr 2 - Umowa o Generalne Wykonawstwo Robót Budowlanych. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 9

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:...

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE -

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1. PREAMBUŁA OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1.1 Niniejsze warunki ogólne umowy o roboty budowlane (zwane dalej Warunkami Ogólnymi ) stanowią integralną część Umowy o roboty budowlane (zwanej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1.Przedmiot umowy

UMOWA. 1.Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu...... w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-091 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Wzór umowy 1

Część II SIWZ - Wzór umowy 1 Umowa nr GIWK/2011/ /UM/ /JRP2 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 201, działającą na podstawie wpisu

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2.. UMOWA NR.. o roboty budowlane na Wzmocnienie narożnika Filharmonii Bałtyckiej wraz z wykonaniem 9 szt. mikropali pod pachoły cumownicze na nabrzeżu przy Muzeum Morskim na wyspie Ołowianka w Gdańsku zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA.. zawarta w Krakowie 2011 roku, pomiędzy:

UMOWA.. zawarta w Krakowie 2011 roku, pomiędzy: UMOWA.. zawarta w Krakowie 2011 roku, pomiędzy: ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-323 przy ul. Opolska 100, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102722

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013 Projekt Rozbudowa i podniesienie standardu Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo