Inwestycje roku Ponad 5,5 mln na inwestycje. Dane teleadresowe: W numerze:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestycje roku 2013. Ponad 5,5 mln na inwestycje. Dane teleadresowe: W numerze:"

Transkrypt

1 Dane teleadresowe: Urząd Gminy Wielkie Oczy ul. Leśna Wielkie Oczy tel strona internetowa: Facebook: Przygotowanie: Centrum Kultury w Wielkich Oczach/Agnieszka Sopel Ponad 5,5 mln na inwestycje W 2013 roku gmina Wielkie Oczy realizowała szereg inwestycji na kwotę ponad 5,5 mln złotych. Większa część tej kwoty pochodziła ze źródeł zewnętrznych. Umiejętne pozyskiwanie i gospodarowanie tymi środkami pozwoliło mi.in. na termo-modernizację budynków obu szkół i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy Woło-skiej, dokończenie remontu dawnej synagogi, doposażenie kompleksu rekreacyjnosportowego, zakup samochodu i narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczych Straży Pożarnych, czy remont dróg gminnych. W numerze: Termomodernizacja 2 Synagoga-zakończenie remontu 3 Inwestycje drogowe 4 Wydatki na OSP 8 Projekty realizowane w 11 szkolnictwie Nowe miejsca parkingowe 13 przy Ośrodku Zdrowia Str. 16

2 Całkowity koszt wykonania projektu to ponad 1 mln 600 tys. zł z czego ponad 1 mln 300 tys. zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Taniej i piękniej w budynkach użyteczności publicznej Jesienią br. zakończyły się prace w ramach projektu Podniesienie efektywności zarządzania energią w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wielkie Oczy. Na projekt składała się termomodernizacja budynków obu szkół w Wielkich Oczach i w Łukawcu, a także budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy Wołoskiej. W ramach inwestycji wykonano m.in. elewację i ocieplenie budynków, zainstalowano Całkowity koszt wykonania projektu to ponad 1 panele słoneczne, mln 600 tys. zł z czego ponad 1 mln 300 tys. zł to zmodernizowano kotłownie, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju wymieniono stolarkę okienną, Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 a także przebudowano Infrastruktura Techniczna z Regionalnego Programu instalację C.O. i C.W.U.. Operacyjnego Województwa Podkarpackie- go na lata Kompleksowa termomodernizacja szkół i biblioteki wpłynie na obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną potrzebną do ogrzania budynków dzięki czemu zmniejszy się także emisja substancji szkodliwych do środowiska. Termomodernizacja wpłynęła także pozytywnie na warunki prowadzenia zajęć szkolnych i przedszkolnych w obu szkołach, jak również na estetykę otoczenia. Projekty realizowane w szkolnictwie Na terenie gminy Wielkie Oczy funkcjonuje cztery oddziały przedszkolne dwa w Łukawcu i dwa w Wielkich Oczach. Do oddziałów tych uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Odziały dla 5 i 6 latków prowadzone są przez gminę. Natomiast dla 3 i 4 latków we współpracy z gminą prowadzi Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II Wzrastanie. Pasowanie na przedszkolaka - Łukawiec Odziały dla najmłodszych dzieci powstały w ramach projektu Mali odkrywcy Lubaczowskie Punkty Przedszkolne. Projekt ma przede wszystkim na celu wzrost upowszechniania edukacji przedszkolnej w trzech gminach powiatu lubaczowskiego: Wielkie Oczy, Stary Dzików oraz Horyniec-Zdrój. Jego realizacja przyczyniła się już w sposób znaczący do zwiększenia świadomości lokalnej społeczności na temat wczesnej edukacji najmłodszych. Celem projektu jest także wyrównanie szans edukacyjnych dzieci poprzez zapewnienie rozwoju i osiągniecie przez nie dojrzałości szkolnej, która ułatwi im rozpoczęcie nauki w szkole. Gmina chcąc zwiększyć procent dzieci objętych edukacją przedszkolną napisała kolejny projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Planowany budżet projektu pn. Nasze kolorowe przedszkola to 320 tysięcy zł - w 100% ze środków Unii Europejskiej. Gmina planuje m.in. doposażyć przedszkola w zestawy szafek, pomoce dydaktyczne, zabawki, krzesła, stoliki, czy sprzęt multimedialny. Doposażone w ramach projektu mają też zostać place zabaw, a szatnie i toalety zostaną przystosowane do potrzeb przedszkolaków. Łącznie na terenie gminny do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 107 dzieci. Innym projektem realizowanym przez gminę w zakresie szkolnictwa jest Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wielkie Oczy zrealizowanego w ramach Priorytetu IX, Dział Poddział POKL Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2012 roku, a zakończyła w czerwcu W jego ramach zakupiono m.in. pomoce naukowe dla dzieci i materiały dydaktyczne (komputer, biurko, oprogramowanie do diagnozowania i korygowania wady wymowy i dysleksji, programy multimedialne, itp.). Całość projektu (ponad 60 tysięcy złotych) sfinansowana została przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Str. 2 Str. 15

3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gmina Wielkie Oczy w roku bieżącym rozpoczęła realizację projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy. Głównym celem projektu było zapewnienie niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz bezpłatnego dostępu do internetu. W ramach projektu zakupiono 40 zestawów komputerów, urządzeń odbiorczych sieci przewodowej i bezprzewodowej oraz maszt. W sprzęt komputerowy zostaną także wyposażone działające na terenie gminy biblioteki, gdzie odbywać się będą m.in. szkolenia dotyczące projektu. W projekcie będą brały udział: - osoby/gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej osoby/gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych osoby uczące się i pobierające s t y p e n d i u m s o c j a l n e, osoby niepełnospra wne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności rodziny zastępcze. Całkowity koszt projektu to ponad 795 tysięcy złotych, z czego ponad 676 tysięcy to dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a ok. 119 tysięcy złotych pochodzi z budżetu państwa. W przypadku tego projektu gmina nie ponosi żadnych kosztów. Synagoga-zakończenie remontu 16 czerwca 2013 r. odbyło się oficjalne otwarcie dawnej synagogi w Wielkich Oczach. Pochodzący z 1910 roku budynek po zniszczeniach I wojny światowej odbudowany został w 1927 r. Po zniszczeniach spowodowanych II wojną światową synagoga służyła, jako magazyn spółdzielni. W latach 90-tych spółdzielnia upadła. Od tamtej pory budynek stał opuszczony. Rozpoczęcie remontu gmachu było możliwe dopiero po podpisaniu ugody z Fundacją Ochrony Siedziba GBP Publicznej Dziedzictwa Żydowskiego, w której uregulowano stan prawny synagogi. W ugodzie gmina zobowiązała się do remontu budynku i wykonania tablicy upamiętniającej Żydów z Wielkich Oczu. I etap remontu (2010 r.) polegający na wymianie dachu został sfinansowany ze środków od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i środków własnych gminy. W 2011 roku gmina uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - działanie "Odnowa i Rozwój Wsi" na lata oraz z budżetu Województwa Podkarpackiego na gruntowny remont budynku wraz z fundamentami i przystosowaniem go na Gminną Bibliotekę Publiczną. Całkowity koszt remontu wyniósł ok. 800 tysięcy złotych. W roku 2013 na dokończenie remontu synagogi wydano ponad 230 tysięcy złotych z czego ponad 50% to dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Synagoga po remoncie Str. 14 Str. 3 Uroczystość otwarcia nowej siedziby GBP

4 Inwestycje drogowe Bihale- Glinki- nowa droga oddana do użytku Prawie 1, 5 km nowo prz ebu do wa n ej dro gi gminnej Bihale-Glinki od niedawna użytkować mogą mieszkańcy Bihal i okolic. Całkowity koszt inwestycji to ponad 411 tysięcy złotych z czego ok. 200 tysięcy zł to dofinansowanie od Wojewody Podkarpackiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój, ok. 102 tysiące zł przekazało Nowe miejsca parkingowe przy Ośrodku Zdrowia w Wielkich Oczach oraz łącznik przy Małym Rynku Wielkie Oczy. Nowa droga w sposób znaczący ułatwi i usprawni codzienne życie mieszkań- Od listopada 2013 r. z nowej drogi dojaz- com Bihal i okolicznych miejscowo- dowej i 9 miejsc parkingowych przy ści. Ośrodku Zdrowia Osoby zamieszkujące w Wielkich Oczach w przysiółku Glinki do tej pory byli mogą korzystać mieszkańcy całej gminy. uzależnieni od kaprysów pogody Nowa droga w sposób znaczący poprawiła kiedy padał deszcz lub pojawiały się bezpieczeństwo zamiecie śnieżne droga była zwykle Wpłynęła także pozytywnie na płynność nieprzejezdna, a co za tym idzie ruchu przy Ośrodku Zdrowia. Wartość mieszkańcy odcięci od świata. Przebu- inwestycji to ponad 75 tysięcy złotych. użytkowników drogi. Droga i miejsca parkingowe przy Ośrodku Zdrowia dowana droga wpłynie także na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, Kolejnym bardzo ważnym zadaniem inwe- którzy w razie nagłych wypadków będą mogli liczyć na skuteczność stycyjnym w bieżącym roku była przebudroga Bihale-Glinki dowa Małego Rynku w Wielkich Oczach, i szybkość działania służb ratunko- a dokładnie łącznika ul. Krzywej z ul. wych. Zieloną. Łącznie wykonano 119 m na- Nadleśnictw wierzchni z kostki brukowej. Całość inwe- Jarosław. Pozostała część stycji wyniosła ponad 80 tysięcy złotych. pochodzi z budżetu gminy Łącznik przy Małym Rynku Skolin- Czaplaki- nowa droga Program usuwania wyrobów zawierających azbest Na wiosnę br. w ramach programu usuwania klęsk z terenu Gminy Wielkie Oczy żywiołowych została przebudowana droga Skolin- W roku bieżącym gmina Wielkie Oczy i Gospodarki Wodnej mieszkańcy gminy Wielkie Oczy Czaplaki na odcinku ok. 1,5 km. Łączny koszt dzięki dotacji otrzymanej z Ministerstwa będą mogli uzyskać wsparcie finansowe na ściągnięcie, przebudowy wyniósł ok. 250 tys. zł, z czego ok. Gospodarki przygotowała program usuwania wywózkę i utylizację eternitu. Zgodnie z obowiązujący- 200 tys. zł stanowiła dotacja z Podkarpackiego wyrobów zawierających azbest, a także mi przepisami azbest z naszych dachów powinien znik- Urzędu Wojewódzkiego. przeprowadziła inwentaryzację eternitu. W nąć do 2032 roku. Nowa droga nie tylko znacznie ułatwi życie mieszkańcom gminy, ale także wpłynie na poprawę bezpieczeństwa jej użytkowników. Str. 4 Droga Skolin-Czaplaki ramach tego programu w roku w roku następnym dzięki środkom z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska Str. 13

5 Modernizacja budynku po byłej szkole w Żmijowiskach W roku bieżącym podobnie jak na obiektach w Łukawcu i Kobylnicy Ruskiej został dokończony I etap modernizacji budynku po byłej szkole w Żmijowiskach, w której obecnie mieści się siedziba miejscowej OSP i Koła Gospodyń Wiejskich. W ramach tego etapu wykonano bezodpływowy zbiornik na ścieki wraz z instalacją, wymienione zostały drzwi i okna, odmalowane ściany i wyłożone płytki. W 2014 r. gmina planuje w budynku tym wykonać system ogrzewania gazowego oraz zagospodarować otoczenie poprzez wykonanie chodnika, miejsc postojowych i ogrodzenia. Środki na ten cel pozyskane zostaną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Natomiast samorząd planuje na ten cel wydać (w roku bieżącym i przyszłym) ok. 120 tysięcy złotych. W Żmijowiskach w 2014 roku planowane są obchody Gminnego Święta Strażaka. Nowa droga do Wólki Żmijowskiej We wtorek 22 października do użytku oficjalnie została oddana nowa droga na terenie gminy Wielkie Oczy na odcinku Żmijowiska Wólka Żmijowska. Łącznie wykonano ponad 1700 m nawierzchni. Realizacja zadania pt. Odbudowa drogi powiatowej nr 2606R Wielkie Oczy Żmijowiska Wólka Żmijowska w km została powierzona Powiatowemu Zarządowi Dróg w Lubaczowie. Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 800 tysięcy złotych z czego 80 procent to dofinansowanie od Wojewody Podkarpackiego w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Pozostałe 20 procent pochodzi z budżetu Gminy Wielkie Oczy i Powiatu Lubaczowskiego. Droga ułatwi komunikację mieszkańców Wólki Żmijowskiej i Żmijowisk z pozostałymi miejscowościami gminy. Wpłynie także pozytywnie na atrakcyjność turystyczną tego regionu. W Wólce Ż mijowskiej znajduje się bowiem drewniana cerkiew Opieki Najświętszej Maryi Panny. Natomiast w Ż mijowiskach pochodząca 1786 roku cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej. Z Wólki Ż mijowskiej można także dojechać do kolejnego miejsca na terenie gminy, które warto zobaczyć Pięciu Sosen. W miejscu tym z jednego pnia, z którego bije źródełko wyrasta pięć sosen. Według podania, miało tu miejsce objawienie Matki Bożej. Ukazała się ona miejscowym dzieciom, które pasły w tych okolicach bydło. Matka Boża za pośrednictwem dzieci miała zachęcać do modlitwy i pokuty. Wydarzenie to miało miejsce XVIII wieku. Przy pięciu sosnach znajduje się kapliczka z obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ten pomnik przyrody już od wielu lat jest miejscem kultu i częstych nabożeństw. Droga do Wólki Żmijowskiej Str. 12 Str. 5

6 Inwestycje drogowe-ciąg dalszy Modernizacja remizy w Łukawcu W roku 2013 przebudowano także drogę do W roku 2013 gmina Wielkie Oczy przystąpiła do kościoła w Kobylnicy Wołoskiej na odcinku II etapu modernizacji remizy OSP Łukawiec. 138 m. (wartość: ponad 71 tysiące złotych), oraz W ramach tego etapu wykonano m.in. bezodpły- drogę do cmentarza w Potoku Jaworowskim wowy zbiornik na ścieki wraz z instalacją, wy- (ponad 30 tysięcy złotych). W ramach środków mieniono drzwi, zmodernizowano scenę, instala- pochodzących z budżetu Województwa stano- cję elektryczną, odmalowano ściany i podłogi, wiące dochód z tytułu wyłączenia gruntów a także wykonano wjazd do garażu z kostki bru- z produkcji rolnej w 2013 roku przebudowano kowej. Zwieńczeniem prac przy remizie będzie też drogi na Niwie w Bihalach i na Tarnaw- Droga do kościoła-kobylnica Wołoska skich w kierunku pani Kuchciak i Klus. Całko- konanie elewacji zewnętrznej budynku. Łącznie wity koszt tych zadań to ok..92 tysiące złotych, gmina planuje wydać na ten cel w 2013 i 2014 z czego ponad 70 tysięcy pochodzi z budżetu roku ponad 200 tysięcy złotych. Część z tej kwoty Województwa Podkarpackiego. ma zostać pokryta z WFOŚiGW w Rzeszowie. Nowe drogi wykonano także w miejscowości Remiza OSP w Łukawcu pełni chwilowo funkcję Skolin i Kobylnica Ruska. Pierwsza to droga świetlicy wiejskiej oraz siedziby Koła Gospodyń wewnętrzna przy pastwisku. Druga znajduje się Wiejskich. Nowe odnowione i odświeżone po- pomiędzy gminnego. mieszczenia sprzyjają organizacji wszelkiego Całkowity koszt obu zadań wyniósł ponad 40 rodzaju imprez o charakterze kulturalno - rozryw- tysięcy złotych. kowym, spektakli, a w przyszłości być może studniami wodociągu Droga do cmentarza Potok Jaworowski Odnowiona remiza w Łukawcu zakup urządzenia grzewczego, docieplenie i wy- Święto Pieczonego Ziemniaka Spektakl w remizie także warsztatów, konferencji i szkoleń. Modernizacja budynku po byłej szkole w Kobylnicy Ruskiej gmina wydała W roku bieżącym zakończony został II etap modernizacji budynku po byłej szkole w Kobylnicy Ruskiej. Wśród prac przeprowadzonych w ramach tego etapu było m.in. wykonanie wylewek i położenie płytek na powierzchni ponad 140 m². Wymieniono także stolarkę okienną i drzwiową i wykonano bezodpływowy zbiornik na ścieki. Zwieńczeniem prac III już etapu będzie termomodernizacja budynku wraz z przebudową chodników i ogrodzenia..w roku bieżącym na remonty przy wspomnianym budynku ok.. 40 tysięcy zł. Na przy placu budynku po byłej szkole w Kobylnicy Ruskiej co roku organizowana jest impreza o charakterze gminnym Święto pieczonego ziemniaka. W roku ub. W impreze tej wzięły udział delekacje z Francji i Ukrainy. Budynek w chwili miejscowego Str. 6 Str. 11 obecnej Koła pełni rolę Gospodyń siedziby Wiejskich i strażaków ochotników z Kobylnicy Ruskiej.

7 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podkarpackie. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich przystąpił do realizacji projektu pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podkarpackie, którego partnerem jest m.in. Gmina Wielkie Oczy. Projekt ma na celu stworzenie ponadregionalnej trasy rowerowej łączącej pięć województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie. W ramach przedsięwzięcia zrealizowana zostanie kompleksowa inwestycja, w wyniku której stworzone będą podstawy infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego. Zakres projektu realizowanego na terenie Województwa Podkarpackiego obejmować będzie powiaty: lubaczowski, jarosławski, przemyski, Miasto Przemyśl, brzozowski, rzeszowski, Miasto Rzeszów, strzyżowski, łańcucki, leżajski, niżański, stalowowolski oraz tarnobrzeski. Wspomniana trasa rowerowa w gminie Wielkie Oczy będzie przebiegać na odcinku Cetynia-Pięć Sosen-Wólka Żmijowska-Żmijowiska-Wielkie Oczy-Kobylnica Wołoska-most na Budzyniu. Rozbudowa wodociągu w Łukawcu W roku bieżącym na odcinku 500 m w miejscowości Łukawiec rozbudowana została sieć wodociągowa. Całkowita wartość rozbudowy to ponad 30 tysięcy złotych. Głównym celem zadania było uporządkowanie gospodarki wodociągowej w północnej części gminy Wielkie Oczy. Dzięki rozbudowie znacząco poprawi się ciągłość w dostawach wody dla okolicznych mieszkańców. Ponadregionalna współpraca drogą do rozwoju Polski Wschodniej Od 2012 roku Gmina Wielkie Oczy we współpracy Całkowita wartość projektu wynosi 600 tysięcy z Gminą Żmudź, Dubienka, Stary Dzików i Tyszowce realizuje projekt pn. Ponadregionalna złotych. W roku bieżącym w ramach projektu zakupiono m.in. gadżety promocyjne, wydano współpraca drogą do rozwoju Polski Wschodniej. foldery informacyjno promocyjne, album Projekt ten zakłada podjęcie szerokiej i trwałej Z lotu ptaka, zorganizowano konferencję współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz prowadzenia wspólnej polityki rozwoju. Kładzie też nacisk na promowanie i wykorzystanie istniejącego potencjału kulturowego, gospodarczego i turystycznego. Dzięki realizacji projektu obszar nim objęty będzie szerzej promowany w gminie Wielkie Oczy pn. Innowacyjna gospodarka na nienowoczesnym obszarze. Zakupiono także witacze i tablice informacyjne, które już możemy obejrzeć w każdej z miejscowości gminy. W 2013 r. wkład finansowy gminy Wielkie Oczy w realizację projektu wyniósł tylko 11 tysięcy złotych. i bardziej rozpoznawalny. Podjęte działania podniosą jego atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną. Efektem realizacji projektu ma być również zawiązanie trwałego partnerstwa pomiędzy gminami biorącymi w nim udział polegającego na wspólnym pozyskiwaniu możliwych zewnętrznych źródeł dofinansowania projektów inwestycyjnych. Album Gmina Wielkie Oczy z lotu ptaka Witacze Tablica informacyjna przy Urzędzie Gminy Str. 10 Str. 7

8 Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkich Oczach od sierpnia Inwestycje na rzecz OSP Nowy samochód dla OSP Łukawiec br. jest w posiadaniu nowego zestawu narzędzi ratownictwa technicznego, w którego skład wchodzą nożyce hydraulicz- Ochotnicza Straż Pożarna z Łukawca odebrała już nowy samochód ratowniczo gaśniczy Ford Transit - ne, rozpieracz ramieniowy, agregat, tłok i węże hydraulicz- wersja trent. Wartość samochodu to zł z czego zł to dofinansowanie z Wojewódzkiego ne. Całkowity koszt zestawu to , 00 złotych. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a zł z Zarządu Głównego Związku OSP RP. Sprzęt ten jest niezbędny dla ratowników, którzy jako pierwsi Samochód wyposażony jest m.in. w: pojawiają się na miejscu wypadku. Celem działania służb ra- towniczo gaśniczych jest bowiem ratowanie życia i mienia obywateli, a także ochrona środowiska naturalnego. Aby było to możliwe potrzebny jest odpowiedni sprzęt. Do tej pory Wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy Maszt oświetleniowy wysuwany na wysokość 4,5 m, Wyciągarkę elektryczną o sile uciągu minimum 3,5 t., Hak holowniczy, w zakleszczonych pojazdach strażacy ochotnicy z Wielkich Radiotelefon. Dzięki nowemu pojazdowi wzrośnie efektywność pracy OSP w Łukawcu. Wcześniejszy sprzęt często Oczu musieli czekać na odpowiednio wyposażoną jednostkę zawodził podczas akcji strażackich, gdzie czas jest nierzadko najważniejszym wyznacznikiem ich powo- z komendy powiatowej PSP w Lubaczowie. Nowy sprzęt będzie dzenia. Choć rąk gotowych do niesienia bezinteresownej pomocy w Łukawcu nie brakuje awarie sprzętu w przypadku konieczności np. uwolnienia osób miał ogromne znaczenie zwłaszcza zimą, kiedy dotarcie na mocno utrudniały pracę strażakom. Nowy samochód i bardzo dobre wyszkolenie ochotników z Łukawca miejsce zdarzenia uzależnione jest często od warunków atmos- daje gwarancję minimalizacji negatywnych skutków dla środowiska podczas prowadzonych akcji gaśni- ferycznych. czych i ratowniczych. Do OSP Wielkie Oczy w roku bieżącym trafiły także 4 UPS-y. Ich zakup-prawie w 60% został dofinansowany ze środków Zarządu Głównego ZOS RP (wartość UPS-ów ,00zł). OSP w Wielkich Oczach zakupiła także 20 hełmów. 4 z nich trafiły do jednostki OSP Wielkie Oczy, pozostałe (po 8) do OSP Kobylnica Ruska i Majdan Lipowiecki. Zakup ten został także dofinansowany ze środków ZG ZOSP RP. Dla OSP Wielkie Oczy zakupione w roku bieżącym zostały także dwie piły marki Stihl o wartości 5,5 tysiąca złotych. Za- Uroczystość poświęcenia nowego samochodu kup jednej z nich dofinansowany został w kwocie zł ze środków Zarządu Głównego. W roku bieżącym wykonany Zakup zestawu narzędzi ratownictwa technicznego został także remont remizy OSP Wielkie Oczy, na który składa- możliwy był dzięki środkom z: ła się wymiana dachu, odświeżenie remizy i remont garaży. 1.Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Całkowity koszt tego zadania to kwota ok.13 tysięcy złotych. i Gospodarki Wodnej: ,00 zł, Część z tych środków (3 600,00 zł pochodziła z ZG ZOS RP) 2.Zarządu Głównego ZOSP RP: ,00 zł, W ramach dofinansowania z WFOŚiGW w roku bieżącym 3.Komendanta Głównego PSP w Rzeszowie 15- Do wozu zakupiono też przyczepkę o wartości prawie 4 tys.zł zakupiony zostanie także agregat wysokociśnieniowy wodno- 000,00 zł, pianowy do samochodu OSP Wielkie Oczy. Str. 8 Perezes OSP w Łukawcu-Stanisław Kociołek i kierowca Tomasz Czołacz 4.Urzędu Gminy Wielkie Oczy: ,00 zł. Str. 9

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW 2014 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY GDÓW PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GDOWIE KOMPLEKS SPORTOWY ORLIK W NIEGOWICI PARK PRZYGODY I ROZRYWKI NA GDOWSKIM ZARABIU SALA GIMNASTYCZNA W PIERZCHOWIE. BLOK KOMUNALNY DLA

Bardziej szczegółowo

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ

PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ PŁOŃSK LAT PŁOŃSKA W UNII 10EUROPEJSKIEJ Maria Kamińska, Przedszkole nr 2 Maja Drwęcka, Szkoła Podstawowa nr 3 1 miejsce wśród przedszkoli w konkursie Moje miasto w Unii Europejskiej 1 miejsce wśród szkół

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

2 Echa znad Sanu i Wisłoka

2 Echa znad Sanu i Wisłoka Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata...

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata... Głos, Wybory 2014 Samorządowca To były bardzo pracowite cztery lata... Rozmowa z burmistrzem Miastka Romanem Ramionem - Panie burmistrzu, kończy się kolejna kadencja sprawowania przez pana władzy. Czas

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2014 rok wyniósł po stronie dochodów 85 762 094,88 zł, zaś po stronie wydatków 85

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Numer 4(38) Sierpień 2014 BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM Szanowni Państwo Zbliżamy się do końca kolejnej kadencji Samorządu Powiatu Sokołowskiego. Praca na rzecz lokalnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Polska od niemal 10 lat należy do Unii Europejskiej, ale czy tak naprawdę wiemy czym ona jest i co nam daje? Historia integracji europejskiej

WSTĘP Polska od niemal 10 lat należy do Unii Europejskiej, ale czy tak naprawdę wiemy czym ona jest i co nam daje? Historia integracji europejskiej 1 WSTĘP Polska od niemal 10 lat należy do Unii Europejskiej, ale czy tak naprawdę wiemy czym ona jest i co nam daje? Historia integracji europejskiej zaczęła się w 1951 roku, od porozumienia Francji, Niemiec,

Bardziej szczegółowo

Od roku 1972 do czasów współczesnych

Od roku 1972 do czasów współczesnych Od roku 1972 do czasów współczesnych Jedno z osuwisk na terenie gminy Czchów w roku 2010 Czas Czchowa z pamiętnego lipca 2010 roku w Piaskach-Drużkowie. Zablokowana została droga K-75 w Czchowie, gdzie

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-9773. www. gminalancut.pl. W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki 90 lat OSP w Kosinie Dożynki gminne

ISSN 1731-9773. www. gminalancut.pl. W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki 90 lat OSP w Kosinie Dożynki gminne www. gminalancut.pl ISSN 1731-9773 nr 5 (52)... pażdziernik 2009 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: 100-lecie urodzin Bronisławy Fajger z Handzlówki

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym

Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym Nr 2/88/14 lipiec 2014 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Inwestycje gminne - Park Seniora - Turystyka - Inwentaryzacja azbestu - Spotkanie z Ministrem Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Gmina w przebudowie. Strażnice w remoncie. wokół. miasto słońca. Przybędą nowe drogi w Gminie. Powstaje fabryka w Feliksowie

Gmina w przebudowie. Strażnice w remoncie. wokół. miasto słońca. Przybędą nowe drogi w Gminie. Powstaje fabryka w Feliksowie wokół miasto słońca pismo samorządowe gminy poddębice ISSN 1730-2269 egzemplarz bezpłatny rok XII nr 3 (40) listopad 2014 Gmina w przebudowie Przybędą nowe drogi w Gminie Kolejne kilometry dróg pojawią

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. powiat. dąbrowski

MAŁOPOLSKA. powiat. dąbrowski MAŁOPOLSKA powiat dąbrowski Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r.

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LUBASZ NA LATA 2008-2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. Styczeń, 2008 SPIS TREŚCI: Wstęp...3 1. Charakterystyka miejscowości...4

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie Raport 009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Szanowni Państwo, Warszawa jest gospodarczym, politycznym i kulturalnym centrum

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

BIELCZA PRZYBORÓW ŁĘKI JAGNIÓWKA WARYŚ BORZĘCIN DOLNY

BIELCZA PRZYBORÓW ŁĘKI JAGNIÓWKA WARYŚ BORZĘCIN DOLNY Nr 4(57)/2010 PISMO SPOŁECZNO-KULTURALNE ISSN 1507-8132 egzemplarz bezpłatny BORZĘCIN BIELCZA PRZYBORÓW ŁĘKI JAGNIÓWKA WARYŚ BORZĘCIN DOLNY Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, Mieszkańcom Gminy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rzgów

Strategia Rozwoju Gminy Rzgów STRATEGIA ROZWOJU GRMINY RZGÓW Strategia Rozwoju Gminy Rzgów Szanse i bariery rozwoju 2013-10-28 I. Wstęp Podstawową przesłanką dla aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Rzgów jest chęd przyspieszenia rozwoju

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. powiat. suski

MAŁOPOLSKA. powiat. suski MAŁOPOLSKA powiat suski Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację wszystkich gmin Małopolski.

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/165/08 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XXXIX/399/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 września 2010r. zmieniony uchwałą NR VII/70/11

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo