Inwestycje roku Ponad 5,5 mln na inwestycje. Dane teleadresowe: W numerze:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestycje roku 2013. Ponad 5,5 mln na inwestycje. Dane teleadresowe: W numerze:"

Transkrypt

1 Dane teleadresowe: Urząd Gminy Wielkie Oczy ul. Leśna Wielkie Oczy tel strona internetowa: Facebook: Przygotowanie: Centrum Kultury w Wielkich Oczach/Agnieszka Sopel Ponad 5,5 mln na inwestycje W 2013 roku gmina Wielkie Oczy realizowała szereg inwestycji na kwotę ponad 5,5 mln złotych. Większa część tej kwoty pochodziła ze źródeł zewnętrznych. Umiejętne pozyskiwanie i gospodarowanie tymi środkami pozwoliło mi.in. na termo-modernizację budynków obu szkół i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy Woło-skiej, dokończenie remontu dawnej synagogi, doposażenie kompleksu rekreacyjnosportowego, zakup samochodu i narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczych Straży Pożarnych, czy remont dróg gminnych. W numerze: Termomodernizacja 2 Synagoga-zakończenie remontu 3 Inwestycje drogowe 4 Wydatki na OSP 8 Projekty realizowane w 11 szkolnictwie Nowe miejsca parkingowe 13 przy Ośrodku Zdrowia Str. 16

2 Całkowity koszt wykonania projektu to ponad 1 mln 600 tys. zł z czego ponad 1 mln 300 tys. zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Taniej i piękniej w budynkach użyteczności publicznej Jesienią br. zakończyły się prace w ramach projektu Podniesienie efektywności zarządzania energią w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wielkie Oczy. Na projekt składała się termomodernizacja budynków obu szkół w Wielkich Oczach i w Łukawcu, a także budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy Wołoskiej. W ramach inwestycji wykonano m.in. elewację i ocieplenie budynków, zainstalowano Całkowity koszt wykonania projektu to ponad 1 panele słoneczne, mln 600 tys. zł z czego ponad 1 mln 300 tys. zł to zmodernizowano kotłownie, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju wymieniono stolarkę okienną, Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 a także przebudowano Infrastruktura Techniczna z Regionalnego Programu instalację C.O. i C.W.U.. Operacyjnego Województwa Podkarpackie- go na lata Kompleksowa termomodernizacja szkół i biblioteki wpłynie na obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną potrzebną do ogrzania budynków dzięki czemu zmniejszy się także emisja substancji szkodliwych do środowiska. Termomodernizacja wpłynęła także pozytywnie na warunki prowadzenia zajęć szkolnych i przedszkolnych w obu szkołach, jak również na estetykę otoczenia. Projekty realizowane w szkolnictwie Na terenie gminy Wielkie Oczy funkcjonuje cztery oddziały przedszkolne dwa w Łukawcu i dwa w Wielkich Oczach. Do oddziałów tych uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Odziały dla 5 i 6 latków prowadzone są przez gminę. Natomiast dla 3 i 4 latków we współpracy z gminą prowadzi Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II Wzrastanie. Pasowanie na przedszkolaka - Łukawiec Odziały dla najmłodszych dzieci powstały w ramach projektu Mali odkrywcy Lubaczowskie Punkty Przedszkolne. Projekt ma przede wszystkim na celu wzrost upowszechniania edukacji przedszkolnej w trzech gminach powiatu lubaczowskiego: Wielkie Oczy, Stary Dzików oraz Horyniec-Zdrój. Jego realizacja przyczyniła się już w sposób znaczący do zwiększenia świadomości lokalnej społeczności na temat wczesnej edukacji najmłodszych. Celem projektu jest także wyrównanie szans edukacyjnych dzieci poprzez zapewnienie rozwoju i osiągniecie przez nie dojrzałości szkolnej, która ułatwi im rozpoczęcie nauki w szkole. Gmina chcąc zwiększyć procent dzieci objętych edukacją przedszkolną napisała kolejny projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Planowany budżet projektu pn. Nasze kolorowe przedszkola to 320 tysięcy zł - w 100% ze środków Unii Europejskiej. Gmina planuje m.in. doposażyć przedszkola w zestawy szafek, pomoce dydaktyczne, zabawki, krzesła, stoliki, czy sprzęt multimedialny. Doposażone w ramach projektu mają też zostać place zabaw, a szatnie i toalety zostaną przystosowane do potrzeb przedszkolaków. Łącznie na terenie gminny do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 107 dzieci. Innym projektem realizowanym przez gminę w zakresie szkolnictwa jest Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wielkie Oczy zrealizowanego w ramach Priorytetu IX, Dział Poddział POKL Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2012 roku, a zakończyła w czerwcu W jego ramach zakupiono m.in. pomoce naukowe dla dzieci i materiały dydaktyczne (komputer, biurko, oprogramowanie do diagnozowania i korygowania wady wymowy i dysleksji, programy multimedialne, itp.). Całość projektu (ponad 60 tysięcy złotych) sfinansowana została przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Str. 2 Str. 15

3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gmina Wielkie Oczy w roku bieżącym rozpoczęła realizację projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy. Głównym celem projektu było zapewnienie niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz bezpłatnego dostępu do internetu. W ramach projektu zakupiono 40 zestawów komputerów, urządzeń odbiorczych sieci przewodowej i bezprzewodowej oraz maszt. W sprzęt komputerowy zostaną także wyposażone działające na terenie gminy biblioteki, gdzie odbywać się będą m.in. szkolenia dotyczące projektu. W projekcie będą brały udział: - osoby/gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej osoby/gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych osoby uczące się i pobierające s t y p e n d i u m s o c j a l n e, osoby niepełnospra wne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności rodziny zastępcze. Całkowity koszt projektu to ponad 795 tysięcy złotych, z czego ponad 676 tysięcy to dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a ok. 119 tysięcy złotych pochodzi z budżetu państwa. W przypadku tego projektu gmina nie ponosi żadnych kosztów. Synagoga-zakończenie remontu 16 czerwca 2013 r. odbyło się oficjalne otwarcie dawnej synagogi w Wielkich Oczach. Pochodzący z 1910 roku budynek po zniszczeniach I wojny światowej odbudowany został w 1927 r. Po zniszczeniach spowodowanych II wojną światową synagoga służyła, jako magazyn spółdzielni. W latach 90-tych spółdzielnia upadła. Od tamtej pory budynek stał opuszczony. Rozpoczęcie remontu gmachu było możliwe dopiero po podpisaniu ugody z Fundacją Ochrony Siedziba GBP Publicznej Dziedzictwa Żydowskiego, w której uregulowano stan prawny synagogi. W ugodzie gmina zobowiązała się do remontu budynku i wykonania tablicy upamiętniającej Żydów z Wielkich Oczu. I etap remontu (2010 r.) polegający na wymianie dachu został sfinansowany ze środków od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i środków własnych gminy. W 2011 roku gmina uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - działanie "Odnowa i Rozwój Wsi" na lata oraz z budżetu Województwa Podkarpackiego na gruntowny remont budynku wraz z fundamentami i przystosowaniem go na Gminną Bibliotekę Publiczną. Całkowity koszt remontu wyniósł ok. 800 tysięcy złotych. W roku 2013 na dokończenie remontu synagogi wydano ponad 230 tysięcy złotych z czego ponad 50% to dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Synagoga po remoncie Str. 14 Str. 3 Uroczystość otwarcia nowej siedziby GBP

4 Inwestycje drogowe Bihale- Glinki- nowa droga oddana do użytku Prawie 1, 5 km nowo prz ebu do wa n ej dro gi gminnej Bihale-Glinki od niedawna użytkować mogą mieszkańcy Bihal i okolic. Całkowity koszt inwestycji to ponad 411 tysięcy złotych z czego ok. 200 tysięcy zł to dofinansowanie od Wojewody Podkarpackiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój, ok. 102 tysiące zł przekazało Nowe miejsca parkingowe przy Ośrodku Zdrowia w Wielkich Oczach oraz łącznik przy Małym Rynku Wielkie Oczy. Nowa droga w sposób znaczący ułatwi i usprawni codzienne życie mieszkań- Od listopada 2013 r. z nowej drogi dojaz- com Bihal i okolicznych miejscowo- dowej i 9 miejsc parkingowych przy ści. Ośrodku Zdrowia Osoby zamieszkujące w Wielkich Oczach w przysiółku Glinki do tej pory byli mogą korzystać mieszkańcy całej gminy. uzależnieni od kaprysów pogody Nowa droga w sposób znaczący poprawiła kiedy padał deszcz lub pojawiały się bezpieczeństwo zamiecie śnieżne droga była zwykle Wpłynęła także pozytywnie na płynność nieprzejezdna, a co za tym idzie ruchu przy Ośrodku Zdrowia. Wartość mieszkańcy odcięci od świata. Przebu- inwestycji to ponad 75 tysięcy złotych. użytkowników drogi. Droga i miejsca parkingowe przy Ośrodku Zdrowia dowana droga wpłynie także na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, Kolejnym bardzo ważnym zadaniem inwe- którzy w razie nagłych wypadków będą mogli liczyć na skuteczność stycyjnym w bieżącym roku była przebudroga Bihale-Glinki dowa Małego Rynku w Wielkich Oczach, i szybkość działania służb ratunko- a dokładnie łącznika ul. Krzywej z ul. wych. Zieloną. Łącznie wykonano 119 m na- Nadleśnictw wierzchni z kostki brukowej. Całość inwe- Jarosław. Pozostała część stycji wyniosła ponad 80 tysięcy złotych. pochodzi z budżetu gminy Łącznik przy Małym Rynku Skolin- Czaplaki- nowa droga Program usuwania wyrobów zawierających azbest Na wiosnę br. w ramach programu usuwania klęsk z terenu Gminy Wielkie Oczy żywiołowych została przebudowana droga Skolin- W roku bieżącym gmina Wielkie Oczy i Gospodarki Wodnej mieszkańcy gminy Wielkie Oczy Czaplaki na odcinku ok. 1,5 km. Łączny koszt dzięki dotacji otrzymanej z Ministerstwa będą mogli uzyskać wsparcie finansowe na ściągnięcie, przebudowy wyniósł ok. 250 tys. zł, z czego ok. Gospodarki przygotowała program usuwania wywózkę i utylizację eternitu. Zgodnie z obowiązujący- 200 tys. zł stanowiła dotacja z Podkarpackiego wyrobów zawierających azbest, a także mi przepisami azbest z naszych dachów powinien znik- Urzędu Wojewódzkiego. przeprowadziła inwentaryzację eternitu. W nąć do 2032 roku. Nowa droga nie tylko znacznie ułatwi życie mieszkańcom gminy, ale także wpłynie na poprawę bezpieczeństwa jej użytkowników. Str. 4 Droga Skolin-Czaplaki ramach tego programu w roku w roku następnym dzięki środkom z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska Str. 13

5 Modernizacja budynku po byłej szkole w Żmijowiskach W roku bieżącym podobnie jak na obiektach w Łukawcu i Kobylnicy Ruskiej został dokończony I etap modernizacji budynku po byłej szkole w Żmijowiskach, w której obecnie mieści się siedziba miejscowej OSP i Koła Gospodyń Wiejskich. W ramach tego etapu wykonano bezodpływowy zbiornik na ścieki wraz z instalacją, wymienione zostały drzwi i okna, odmalowane ściany i wyłożone płytki. W 2014 r. gmina planuje w budynku tym wykonać system ogrzewania gazowego oraz zagospodarować otoczenie poprzez wykonanie chodnika, miejsc postojowych i ogrodzenia. Środki na ten cel pozyskane zostaną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Natomiast samorząd planuje na ten cel wydać (w roku bieżącym i przyszłym) ok. 120 tysięcy złotych. W Żmijowiskach w 2014 roku planowane są obchody Gminnego Święta Strażaka. Nowa droga do Wólki Żmijowskiej We wtorek 22 października do użytku oficjalnie została oddana nowa droga na terenie gminy Wielkie Oczy na odcinku Żmijowiska Wólka Żmijowska. Łącznie wykonano ponad 1700 m nawierzchni. Realizacja zadania pt. Odbudowa drogi powiatowej nr 2606R Wielkie Oczy Żmijowiska Wólka Żmijowska w km została powierzona Powiatowemu Zarządowi Dróg w Lubaczowie. Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 800 tysięcy złotych z czego 80 procent to dofinansowanie od Wojewody Podkarpackiego w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Pozostałe 20 procent pochodzi z budżetu Gminy Wielkie Oczy i Powiatu Lubaczowskiego. Droga ułatwi komunikację mieszkańców Wólki Żmijowskiej i Żmijowisk z pozostałymi miejscowościami gminy. Wpłynie także pozytywnie na atrakcyjność turystyczną tego regionu. W Wólce Ż mijowskiej znajduje się bowiem drewniana cerkiew Opieki Najświętszej Maryi Panny. Natomiast w Ż mijowiskach pochodząca 1786 roku cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej. Z Wólki Ż mijowskiej można także dojechać do kolejnego miejsca na terenie gminy, które warto zobaczyć Pięciu Sosen. W miejscu tym z jednego pnia, z którego bije źródełko wyrasta pięć sosen. Według podania, miało tu miejsce objawienie Matki Bożej. Ukazała się ona miejscowym dzieciom, które pasły w tych okolicach bydło. Matka Boża za pośrednictwem dzieci miała zachęcać do modlitwy i pokuty. Wydarzenie to miało miejsce XVIII wieku. Przy pięciu sosnach znajduje się kapliczka z obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ten pomnik przyrody już od wielu lat jest miejscem kultu i częstych nabożeństw. Droga do Wólki Żmijowskiej Str. 12 Str. 5

6 Inwestycje drogowe-ciąg dalszy Modernizacja remizy w Łukawcu W roku 2013 przebudowano także drogę do W roku 2013 gmina Wielkie Oczy przystąpiła do kościoła w Kobylnicy Wołoskiej na odcinku II etapu modernizacji remizy OSP Łukawiec. 138 m. (wartość: ponad 71 tysiące złotych), oraz W ramach tego etapu wykonano m.in. bezodpły- drogę do cmentarza w Potoku Jaworowskim wowy zbiornik na ścieki wraz z instalacją, wy- (ponad 30 tysięcy złotych). W ramach środków mieniono drzwi, zmodernizowano scenę, instala- pochodzących z budżetu Województwa stano- cję elektryczną, odmalowano ściany i podłogi, wiące dochód z tytułu wyłączenia gruntów a także wykonano wjazd do garażu z kostki bru- z produkcji rolnej w 2013 roku przebudowano kowej. Zwieńczeniem prac przy remizie będzie też drogi na Niwie w Bihalach i na Tarnaw- Droga do kościoła-kobylnica Wołoska skich w kierunku pani Kuchciak i Klus. Całko- konanie elewacji zewnętrznej budynku. Łącznie wity koszt tych zadań to ok..92 tysiące złotych, gmina planuje wydać na ten cel w 2013 i 2014 z czego ponad 70 tysięcy pochodzi z budżetu roku ponad 200 tysięcy złotych. Część z tej kwoty Województwa Podkarpackiego. ma zostać pokryta z WFOŚiGW w Rzeszowie. Nowe drogi wykonano także w miejscowości Remiza OSP w Łukawcu pełni chwilowo funkcję Skolin i Kobylnica Ruska. Pierwsza to droga świetlicy wiejskiej oraz siedziby Koła Gospodyń wewnętrzna przy pastwisku. Druga znajduje się Wiejskich. Nowe odnowione i odświeżone po- pomiędzy gminnego. mieszczenia sprzyjają organizacji wszelkiego Całkowity koszt obu zadań wyniósł ponad 40 rodzaju imprez o charakterze kulturalno - rozryw- tysięcy złotych. kowym, spektakli, a w przyszłości być może studniami wodociągu Droga do cmentarza Potok Jaworowski Odnowiona remiza w Łukawcu zakup urządzenia grzewczego, docieplenie i wy- Święto Pieczonego Ziemniaka Spektakl w remizie także warsztatów, konferencji i szkoleń. Modernizacja budynku po byłej szkole w Kobylnicy Ruskiej gmina wydała W roku bieżącym zakończony został II etap modernizacji budynku po byłej szkole w Kobylnicy Ruskiej. Wśród prac przeprowadzonych w ramach tego etapu było m.in. wykonanie wylewek i położenie płytek na powierzchni ponad 140 m². Wymieniono także stolarkę okienną i drzwiową i wykonano bezodpływowy zbiornik na ścieki. Zwieńczeniem prac III już etapu będzie termomodernizacja budynku wraz z przebudową chodników i ogrodzenia..w roku bieżącym na remonty przy wspomnianym budynku ok.. 40 tysięcy zł. Na przy placu budynku po byłej szkole w Kobylnicy Ruskiej co roku organizowana jest impreza o charakterze gminnym Święto pieczonego ziemniaka. W roku ub. W impreze tej wzięły udział delekacje z Francji i Ukrainy. Budynek w chwili miejscowego Str. 6 Str. 11 obecnej Koła pełni rolę Gospodyń siedziby Wiejskich i strażaków ochotników z Kobylnicy Ruskiej.

7 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podkarpackie. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich przystąpił do realizacji projektu pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podkarpackie, którego partnerem jest m.in. Gmina Wielkie Oczy. Projekt ma na celu stworzenie ponadregionalnej trasy rowerowej łączącej pięć województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie. W ramach przedsięwzięcia zrealizowana zostanie kompleksowa inwestycja, w wyniku której stworzone będą podstawy infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego. Zakres projektu realizowanego na terenie Województwa Podkarpackiego obejmować będzie powiaty: lubaczowski, jarosławski, przemyski, Miasto Przemyśl, brzozowski, rzeszowski, Miasto Rzeszów, strzyżowski, łańcucki, leżajski, niżański, stalowowolski oraz tarnobrzeski. Wspomniana trasa rowerowa w gminie Wielkie Oczy będzie przebiegać na odcinku Cetynia-Pięć Sosen-Wólka Żmijowska-Żmijowiska-Wielkie Oczy-Kobylnica Wołoska-most na Budzyniu. Rozbudowa wodociągu w Łukawcu W roku bieżącym na odcinku 500 m w miejscowości Łukawiec rozbudowana została sieć wodociągowa. Całkowita wartość rozbudowy to ponad 30 tysięcy złotych. Głównym celem zadania było uporządkowanie gospodarki wodociągowej w północnej części gminy Wielkie Oczy. Dzięki rozbudowie znacząco poprawi się ciągłość w dostawach wody dla okolicznych mieszkańców. Ponadregionalna współpraca drogą do rozwoju Polski Wschodniej Od 2012 roku Gmina Wielkie Oczy we współpracy Całkowita wartość projektu wynosi 600 tysięcy z Gminą Żmudź, Dubienka, Stary Dzików i Tyszowce realizuje projekt pn. Ponadregionalna złotych. W roku bieżącym w ramach projektu zakupiono m.in. gadżety promocyjne, wydano współpraca drogą do rozwoju Polski Wschodniej. foldery informacyjno promocyjne, album Projekt ten zakłada podjęcie szerokiej i trwałej Z lotu ptaka, zorganizowano konferencję współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz prowadzenia wspólnej polityki rozwoju. Kładzie też nacisk na promowanie i wykorzystanie istniejącego potencjału kulturowego, gospodarczego i turystycznego. Dzięki realizacji projektu obszar nim objęty będzie szerzej promowany w gminie Wielkie Oczy pn. Innowacyjna gospodarka na nienowoczesnym obszarze. Zakupiono także witacze i tablice informacyjne, które już możemy obejrzeć w każdej z miejscowości gminy. W 2013 r. wkład finansowy gminy Wielkie Oczy w realizację projektu wyniósł tylko 11 tysięcy złotych. i bardziej rozpoznawalny. Podjęte działania podniosą jego atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną. Efektem realizacji projektu ma być również zawiązanie trwałego partnerstwa pomiędzy gminami biorącymi w nim udział polegającego na wspólnym pozyskiwaniu możliwych zewnętrznych źródeł dofinansowania projektów inwestycyjnych. Album Gmina Wielkie Oczy z lotu ptaka Witacze Tablica informacyjna przy Urzędzie Gminy Str. 10 Str. 7

8 Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkich Oczach od sierpnia Inwestycje na rzecz OSP Nowy samochód dla OSP Łukawiec br. jest w posiadaniu nowego zestawu narzędzi ratownictwa technicznego, w którego skład wchodzą nożyce hydraulicz- Ochotnicza Straż Pożarna z Łukawca odebrała już nowy samochód ratowniczo gaśniczy Ford Transit - ne, rozpieracz ramieniowy, agregat, tłok i węże hydraulicz- wersja trent. Wartość samochodu to zł z czego zł to dofinansowanie z Wojewódzkiego ne. Całkowity koszt zestawu to , 00 złotych. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a zł z Zarządu Głównego Związku OSP RP. Sprzęt ten jest niezbędny dla ratowników, którzy jako pierwsi Samochód wyposażony jest m.in. w: pojawiają się na miejscu wypadku. Celem działania służb ra- towniczo gaśniczych jest bowiem ratowanie życia i mienia obywateli, a także ochrona środowiska naturalnego. Aby było to możliwe potrzebny jest odpowiedni sprzęt. Do tej pory Wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy Maszt oświetleniowy wysuwany na wysokość 4,5 m, Wyciągarkę elektryczną o sile uciągu minimum 3,5 t., Hak holowniczy, w zakleszczonych pojazdach strażacy ochotnicy z Wielkich Radiotelefon. Dzięki nowemu pojazdowi wzrośnie efektywność pracy OSP w Łukawcu. Wcześniejszy sprzęt często Oczu musieli czekać na odpowiednio wyposażoną jednostkę zawodził podczas akcji strażackich, gdzie czas jest nierzadko najważniejszym wyznacznikiem ich powo- z komendy powiatowej PSP w Lubaczowie. Nowy sprzęt będzie dzenia. Choć rąk gotowych do niesienia bezinteresownej pomocy w Łukawcu nie brakuje awarie sprzętu w przypadku konieczności np. uwolnienia osób miał ogromne znaczenie zwłaszcza zimą, kiedy dotarcie na mocno utrudniały pracę strażakom. Nowy samochód i bardzo dobre wyszkolenie ochotników z Łukawca miejsce zdarzenia uzależnione jest często od warunków atmos- daje gwarancję minimalizacji negatywnych skutków dla środowiska podczas prowadzonych akcji gaśni- ferycznych. czych i ratowniczych. Do OSP Wielkie Oczy w roku bieżącym trafiły także 4 UPS-y. Ich zakup-prawie w 60% został dofinansowany ze środków Zarządu Głównego ZOS RP (wartość UPS-ów ,00zł). OSP w Wielkich Oczach zakupiła także 20 hełmów. 4 z nich trafiły do jednostki OSP Wielkie Oczy, pozostałe (po 8) do OSP Kobylnica Ruska i Majdan Lipowiecki. Zakup ten został także dofinansowany ze środków ZG ZOSP RP. Dla OSP Wielkie Oczy zakupione w roku bieżącym zostały także dwie piły marki Stihl o wartości 5,5 tysiąca złotych. Za- Uroczystość poświęcenia nowego samochodu kup jednej z nich dofinansowany został w kwocie zł ze środków Zarządu Głównego. W roku bieżącym wykonany Zakup zestawu narzędzi ratownictwa technicznego został także remont remizy OSP Wielkie Oczy, na który składa- możliwy był dzięki środkom z: ła się wymiana dachu, odświeżenie remizy i remont garaży. 1.Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Całkowity koszt tego zadania to kwota ok.13 tysięcy złotych. i Gospodarki Wodnej: ,00 zł, Część z tych środków (3 600,00 zł pochodziła z ZG ZOS RP) 2.Zarządu Głównego ZOSP RP: ,00 zł, W ramach dofinansowania z WFOŚiGW w roku bieżącym 3.Komendanta Głównego PSP w Rzeszowie 15- Do wozu zakupiono też przyczepkę o wartości prawie 4 tys.zł zakupiony zostanie także agregat wysokociśnieniowy wodno- 000,00 zł, pianowy do samochodu OSP Wielkie Oczy. Str. 8 Perezes OSP w Łukawcu-Stanisław Kociołek i kierowca Tomasz Czołacz 4.Urzędu Gminy Wielkie Oczy: ,00 zł. Str. 9

INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014

INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014 INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014 Sieć wodociągowa wraz z przyłączami zrealizowana w miejscowościach Dubiecko, Nienadowa, Przedmieście Dubieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Fundusze zewnętrzne ( w tym z UE ) - wybrane projekty realizowane w latach 2011-2014.

Fundusze zewnętrzne ( w tym z UE ) - wybrane projekty realizowane w latach 2011-2014. Fundusze zewnętrzne ( w tym z UE ) - wybrane projekty realizowane w latach 2011-2014. Lp Tytuł projektu Zakres projektu złożenia 1 Przedszkolaki na lepszy Start Stworzenie dzieciom uczęszczającym do przedszkoli

Bardziej szczegółowo

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów Wykorzystanie przez Gminę Michałów środków finansowych pochodzących z Funduszy Unijnych w 2015r W TRAKCIE REALIZACJI SĄ NASTĘPUJĄCE PROJEKTY: Projekt Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Nowe Miasto nad Wartą realizuje następujące

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje drogowe Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100 tys. zł, a wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 915 tys. zł

Budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100 tys. zł, a wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 915 tys. zł Projekt pn. Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaPodkarpackiego na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/32/2011 Rady Gminy w Jarosławiu z dnia 21 czerwca 2011 roku

UCHWAŁA Nr III/32/2011 Rady Gminy w Jarosławiu z dnia 21 czerwca 2011 roku UCHWAŁA Nr III/32/2011 Rady Gminy w Jarosławiu z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014

INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014 INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014 Sieć wodociągowa wraz z przyłączami zrealizowana w miejscowościach Dubiecko, Nienadowa, Przedmieście Dubieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 6707 UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy

2,23% 30,21% 46,50% 21,06% Podatki i opłaty lokalne. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. dochody z majątku gminy Przewodnik po budżecie Gminy Śmigiel Dowiedz się, jak Twój samorząd w 2012 roku gospodarował gminnym budżetem Plac zabaw w Glińsku Wprowadzenie Szanowni Mieszkańcy! Zadaniem niniejszego przewodnika jest

Bardziej szczegółowo

Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r.

Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r. Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r. Tytuł projektu Rekultywacja stawu w Żarach na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie w gminie Krzeszowice Źródło

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

Projekty Miasta Kalety

Projekty Miasta Kalety Projekty Miasta Kalety Realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej www.kalety.pl Company LOGO ŚRODKI POZYSKANE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 2013 Miasto Kalety

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/254/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2012r.

Uchwała Nr XXV/254/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2012r. Uchwała Nr XXV/254/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i rozchodów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 2008 Wnioski złożone przez Gminę Bodzentyn do Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne oceny wniosków:

Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Komisji Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Obszar oceny wniosków I. Wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (w skali od 0 do 10 pkt.):

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda UCHWAŁA Nr 88/XVI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE 600 Transport i łączność 18 641 169,00 15 252 520,81 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 534 715,00 Pomoc finansowa

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2014 r. DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 Podstawą opracowania Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXI/420/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2014.

UCHWAŁA Nr LXI/420/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2014. UCHWAŁA Nr LXI/420/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2014. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Stalowa Wola

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Stalowa Wola Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Stalowa Wola numer projektu RPPK.02.02.00-18-52/09 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2012. Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego Jarosław Ratusznik. Starosta Włoszczowski Zbigniew Matyśkiewicz

Nr 11/2012. Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego Jarosław Ratusznik. Starosta Włoszczowski Zbigniew Matyśkiewicz ISSN 1429-8589 Nr 11/2012 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz osobistej i zawodowej pomyślności. Niech te najpiękniejsze w roku święta

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo!

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Panie Przewodniczący, Dobiega końca kadencja Rady Gminy Miastków Kościelny i Wójta Gminy i jak zawsze w takiej chwili napływają pytania: jakie były te cztery lata, co przyniosły, jakimi efektami możemy

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 107/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Dział

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W RZESZOWIE. XXIII PKST Solina, 18-19 czerwca 2015r.

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W RZESZOWIE. XXIII PKST Solina, 18-19 czerwca 2015r. ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W RZESZOWIE XXIII PKST Solina, 18-19 czerwca 2015r. DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU Działalność Funduszu polega na finansowaniu zadań ochrony środowiska i gospodarki

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

w zł Wydatki bieżące: 0,00 0,00 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 1 524 476,00 524 476,00 - środki z budżetu krajowego

w zł Wydatki bieżące: 0,00 0,00 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 1 524 476,00 524 476,00 - środki z budżetu krajowego Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/324/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 6 lutego 2013 roku Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA DROGOWA

INFRASTRUKTURA DROGOWA 1 INFRASTRUKTURA DROGOWA 2 Od początku kadencji do października 2010 r. wyremontowano 12.527 m 2 dróg gminnych za łączną sumę 1.413.077 zł. Dla porównania w kadencji 2002 2006 wykonano 3.900 m 2. 3 Utwardzenie

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLI/277/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi wraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok. UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty/pożyczki środki pochodzące z innych

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE. z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE. z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/257/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/257/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/257/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR IX/155/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 25 maja 2015 r.

Rzeszów, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR IX/155/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 25 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR IX/155/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach

Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach Zbigniew Michniowski Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cities www.pnec.org.pl e-mail: biuro@pnec.org.pl STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEĆ ENERGIE CITES

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Projekt Zielona energia dla Kociewia Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Kształcenia i Wychowania w Smętowie Granicznym wraz z ogniwami słonecznymi

Projekt Zielona energia dla Kociewia Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Kształcenia i Wychowania w Smętowie Granicznym wraz z ogniwami słonecznymi Projekt Zielona energia dla Kociewia Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Kształcenia i Wychowania w Smętowie Granicznym wraz z ogniwami słonecznymi Całkowity koszt projektu 362.095 EUR Kwota dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

BAZA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE:

BAZA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE: BAZA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE: LP. NA JAKI CEL UZYSKANO DOFINANSOWANIE 1. Kanalizacja ciśnieniowa we wsi Parole (2 etapy) Z JAKIEGO PROGRAMU DOFINANSOWANIE ROK przyznania dofinans.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku

UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku UCHWAŁA NR XLVII/322/10 RADY GMINY W BOGORII z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 roku Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536 PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY śyrakow NA 2010 ROK Tabela nr 2 Dział Rozdział W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 75536 01030 Izby rolnicze 10000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 10000

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r. Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 010 01010 6050 2 6050 Budowa sieci wodociagowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrośc, Skórzewo I etap Budowa

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia.

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia. PROJEKT w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/180/2012 RADY GMINY W LIPNIKU. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok

UCHWAŁA NR XXV/180/2012 RADY GMINY W LIPNIKU. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok UCHWAŁA NR XXV/180/2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy owiecki na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1. 2. 3. 4. 5. 6. Jednostki sektora. zmianą

1. 2. 3. 4. 5. 6. Jednostki sektora. zmianą Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/137/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 10.11.2011 r. WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SZEMUD PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. 1. Remont chodnika na ul. Szkolnej. Środki własne Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w kwocie 37.091,45 zł.

INWESTYCJE 2013. 1. Remont chodnika na ul. Szkolnej. Środki własne Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w kwocie 37.091,45 zł. INWESTYCJE 2013 Luty 1. W lutym zawarto umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego dotyczącą udzielenia Gminie Grabów nad Prosną dotacji celowej w kwocie 187.500,00 zł na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH Obszarowego programu obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH Obszarowego programu obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH Obszarowego programu obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków Teren Sławkowa charakteryzuje się wysokim stopniem skażenia środowiska. Związane jest to głównie

Bardziej szczegółowo

Kadencja III. Bud. wodociągu w m. Stok Sieć główna- 4795,7 mb Przył. 2222,3 mb Szt. 49. Przejście pod rz. Kurówką Sieć główna 360 mb Przył. 30 Szt.

Kadencja III. Bud. wodociągu w m. Stok Sieć główna- 4795,7 mb Przył. 2222,3 mb Szt. 49. Przejście pod rz. Kurówką Sieć główna 360 mb Przył. 30 Szt. Kadencja III 1998 1999 2000 2001 WODOCIĄGI KANALIZACJA Zakup urządzeń do pomp. wody w przepomp. Wronów Wartość: 37.497 zł Bud. wodociągu w Stoku Sieć 4.795,70 mb Przył. 2.223,30 mb Szt. 49 Wartość: 173.624

Bardziej szczegółowo

Skutecznośd gmin roztoczaoskich w pozyskiwaniu funduszy europejskich (unijnych) w latach 2007-2013

Skutecznośd gmin roztoczaoskich w pozyskiwaniu funduszy europejskich (unijnych) w latach 2007-2013 TRANSGRANICZNY REZERWAT BIOSFERY ROZTOCZE SZANSĄ NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ REGIONU Skutecznośd gmin roztoczaoskich w pozyskiwaniu funduszy europejskich (unijnych) w latach 2007-2013 dr Marcin Kozieł Zakład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 czerwca 2016 roku

Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 czerwca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 4346 UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2010

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2010 Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/28/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 31 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Treść - zadanie Kwota 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 Załącznik nr 12 do Uchwały Nr VII/51/ Rady Gminy z dnia 21 kwietnia r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na r. L.p. ZDNI INWESTYYJNE W z budżetu 1 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zakrzewku, Gmina

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok I. DOCHODY (+652 863,36 zł) Dział 600 Transport i łączność (- 1 005 192,00

Bardziej szczegółowo

Modernizacja oddziałów przedszkolnych. w Gminie Charsznica

Modernizacja oddziałów przedszkolnych. w Gminie Charsznica Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Charsznica Gmina Charsznica zakończyła realizację projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Łódź, 05 czerwca 2013 r.

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Łódź, 05 czerwca 2013 r. DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Łódź, 05 czerwca 2013 r. Województwo Łódzkie 268.448 osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej 6.308 dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 89 UCHWAŁA NR XL/318/2013 RADY MIASTA I GMINY W PILICY w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 września 2013 r. Poz. 3259 UCHWAŁA NR XXX/263/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 23 września 2013 r.

Rzeszów, dnia 27 września 2013 r. Poz. 3259 UCHWAŁA NR XXX/263/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 23 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 września 2013 r. Poz. 3259 UCHWAŁA NR XXX/263/13 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/149/09 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 26 czerwiec 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXV/149/09 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 26 czerwiec 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok UCHWAŁA NR XXV/149/9 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 26 czerwiec 29 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 29 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie PROW 2007-2013 Podsumowanie PROW 2007-2013 Całkowita alokacja PROW 2007-2013 dla województwa lubuskiego wynosi ok. 550 mln zł. 1789 podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013 na kwotę: 496 825 537,29 mln zł. Stan zawartych

Bardziej szczegółowo

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15.

200.000 54.050 145.950 - - 6050 Budowa wodociągu ul. Pszczela ok. 450 mb w Tuszynie 10.000 10.000 - - - 8.000 8.000 - - - 15.000 15. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE TUSZYN ZAŁĄCZNIK Nr.3 Na 2007 ROK Str. 6 Źródła finansowania inwestycji L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2007 r. środki własne w tym: dotacje pożyczki

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY. Pniewy 48 492 zł 48 492 zł - - 2007. 198 693 zł 198 693 zł - - 2007. 328 210 zł 328 210 zł - - 2007

ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY. Pniewy 48 492 zł 48 492 zł - - 2007. 198 693 zł 198 693 zł - - 2007. 328 210 zł 328 210 zł - - 2007 INWESTYCJE, REMONTY I INNE MIEJSCOWOŚĆ KOSZT OGÓLNY ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY ŚRODKI ZEWNĘTRZNE ŚRODKI OD MIESZKAŃCÓW GMINY ROK WYKONANIA Wykonanie modernizacji instalacji c.o. polegającej na wymianie kotła

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy 1. Zakup wiat przystankowych Plan 8.000 zł W ramach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/327/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE. z dnia 4 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Łobez na rok 2013.

UCHWAŁA NR XXXIII/327/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE. z dnia 4 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Łobez na rok 2013. UCHWAŁA NR XXXIII/327/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE z dnia 4 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Łobez na rok 2013. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo