DorzeczeBiałej26czerwca2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DorzeczeBiałej26czerwca2016"

Transkrypt

1 26 czerwca 2015 DorzeczeBiałej26czerwca2016 Bezpłatny dodatek do Gazety Krakowskiej Rozmowa ze Sławomirem Jędrusiakiem, prezesem spółki Dorzecze Białej a STR.2 Znacząceinwestycje,otwierające szansęrozwojudlacałegoregionu Projekt ma ogromne znaczenie z punktu widzenia jakości życiamieszkańców a STR.8 Janusz Michalczak Świadectwemzmian,jakiedokonałysię w ostatnich latach w polskiej gospodarce, jest realizacja inwestycji komunalnych ze środków unijnych. Sztandarowy przykład stanowiąobiektyzbudowaneprzezspółkę Komunalną Dorzecze Białej sp. z o.o. w Tuchowie, którą utworzyły cztery gminy Tuchów, Ryglice, Ciężkowice i Rzepiennik Strzyżewski położonenapołudniupowiatu tarnowskiego(zajmują ok. 25 proc. jego obszaru). Gminy tworząc spółkę scedowałynaniązadanie, jakimbyłoprzygotowanie aplikacjiorazrealizacjaogromnejinfrastrukturywodociągowo-kanalizacyjnej. Ietapinwestycji zakończono w 2014 r. natomiast II etappodkoniecmaja2015r. Udźwignięcie tak ogromnej inwestycji z budżetów niewielkich gmin byłoby niemożliwe, dlatego cały projekt przejęła powołana spółka, która zaciągnęła kredyt inwestycyjny, uwalniając tym samym budżety gmin. Dzięki temu zabiegowi gminy bez znacznego uszczerbku zrealizowały swoje inwestycje. Rozbudowaneizmodernizowane oczyszczalnia ścieków w Tuchowie orazstacjauzdatnianiawodywlubaszowej sąnowoczesnymiobiektami, wyposażonymi w najnowsze technologie oczyszczania ścieków i uzdatniania wody. Ponadtodziękitakrozległemuobszarowouzbrojeniuterenuwsiećwodno-kanalizacyjną tereny te stają się coraz bardziej atrakcyjnedlaobecnychmieszkańcóworaz przyszłych, planującychosiedlićsiętutaj, jak i tak potrzebnych inwestorów. Wszystko to wpływa na intensywny rozwójnaszejgminyipodnosijejwalorygospodarcze iturystyczne podkreśla SławomirJędrusiak,prezesSpółkiKomunalnejDorzecze Białej. Dzięki tej inwestycji obszar Pogórzastajesięczystszyitymsamymjeszczebardziejatrakcyjnyturystycznieigospodarczo. Dzięki inwestycjom liniowym, rozbudowiesieciwodno-kanalizacyjnej, ażsiedemtysięcymieszkańcówbędziemiało możliwość podpięcia się do sieci wodociągowej, aponaddziesięćtysięcy dosiecikanalizacyjnej. A Oczyszczalnia ścieków w Tuchowie, widok z lotu ptaka FOT. SK DORZECZE BIAŁEJ

2 02// Dorzecze Białej Polska Gazeta Krakowska Oczyszczalnia ścieków w Tuchowie Sterowanie i monitoring obiektów oczyszczalni ścieków Dokonaliśmyskokucywilizacyjnego, któryprzeniósłnaswczasieocałelata Rozmowa ze SŁAWOMIREM JĘDRUSIAKIEM, prezesem zarządu Spółki Komunalnej Dorzecze Białej, o wydarzeniach, które towarzyszyły realizacji projektu,,uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Biała w ramach programu,,czysty Dunajec Powstało ponad 500kmsieci.Wlinii prostej sięgnęłaby granicy Bośni i Hercegowiny ZrealizowaneprzezPaństwainwestycjezmieniająpodwzględemjakościowymsytuacjęzaopatrzeniawwodęioczyszczania ściekówwznacznejczęścidorzeczarzekibiała.jakdoszłodorealizacjitejważnejinwestycji? Nasza spółka została powołana dożyciawsierpniu2004roku przez cztery gminy Pogórza Ciężkowickiego: Ciężkowice, Rzepiennik Strzyżewski, Tuchów oraz Ryglice. Pierwotnie zakładano większą skalę tego przedsięwzięcia. Planowano bowiem, że obejmie ono teren od źródła rzekibiaładojejujściadodunajca. Miało ono obejmować piętnaście gmin. Niestety, tego planu nie udało się zrealizować. Zjakiejprzyczyny? Przedewszystkimchybaztego względu, żekażdagminazajmuje odrębnestanowiskowróżnych kwestiach. Tobyłateżkwestiaczasów, wjakichpodejmowanodecyzjęotworzeniuspółkikomunalnej, którabyłabyorganizmemodużym terytorialnymzasięgu. Wtedy, napoczątkunowegostulecia, brakowałojeszczetakiegomyślenia owspólnych, ponadlokalnych przedsięwzięciach. Podtymwzględemwostatnichlatachzmieniłosię wielenalepsze, alejestjeszczesporodopoprawy. Napoczątkowym etapieprojektuznaczącąrolęodegraliburmistrzbernardkarasiewicz, któryrównieżobecniewłodarzy Ryglicami, orazwójtrzepiennika StrzyżewskiegoKazimierzFudala. Tooniwdużymstopniudoprowadzilidozawarciaumowyspółki, mającnauwadzefakt, żewprzyszłościbędądopozyskaniaduże środkiunijne. Czyliprojektemtymprzecieranonoweszlaki Takwłaśniebyło. Popodpisaniu umowyspółkipowołanojejzarząd, któregoprezesemzostałpracownik starostwapowiatowego. Wokresie przygotowawczymrozpoczęłysię działaniazwiązanezopracowaniem takzwanegostudiumwykonalności. Okazałosięwówczas, żerównoległapracaetatowawstarostwie ijednocześniekierowaniespółką niebyłodobrymrozwiązaniem. W2009rokuówczesnyjejprezes złożyłrezygnacjęzfunkcjiiwtedy wspólnicypodjęlidecyzjęorozpisaniukonkursunatostanowisko. Sytuacjawymagałaszybkiegodziała- niawtrudnychokolicznościach, gdyżzostałzłożonyprojekt aplikacyjnyiwystąpiłyproblemy związanezuzyskaniemdlaniego akceptacji. KiedyobjąłPanfunkcjęprezesa SKDorzeczeBiałej? Stałosiętowczerwcu2009roku, aformalniedopierood1września. Odpoczątkujednakrozpocząłem działaniawspierające. Sprawytenie byłymiobce, ponieważwcześniej pracowałemwinstytucji, którazajmowałasięprzygotowywaniem wnioskówaplikacyjnychinadzorowaniemprocesówinwestycyjnych. Jużwpaździernikuudałosięnam uzyskaćdecyzjępozytywnązministerstwaoprzyznaniuśrodków. Rozpoczęłysięjednakkolejneschody. Pojawiłsiębowiemproblemzabezpieczeniaumowy, któramiała byćpodpisanazinstytucjąwdrażającąprojekt, czyliwojewódzkim FunduszemOchronyŚrodowiska wkrakowie. NiemieliPaństwowłasnegokapitału,boiskąd. Spółkazarządzałaobiektami, którychwartośćnieprzekraczałakilku milionówzłotych. Rzeczywistymajątekkubaturowy, naktóryskładały sięmiędzyinnymioczyszczalnia ściekówistacjauzdatnianiawody, tobyłookoło3milionyzłotych. Napozostałyskładałysięmiędzyinnymikilometryrurwziemi, których niktniechciałjakozabezpieczenia. Ajakabyławartośćprojektu? Wynosiła160milionówzłotych. Dotacji 95milionówzłotych. Przyobrotachspółki, którewówczasoscylowałynapoziomie3milionówzłotych, tobyłotrochętakie rzucaniesięzmotykąnasłońce. Mogępowiedziećdzisiaj, żewśród otaczającychmnieludziniebyłokogoś, ktomiałbywiaręwto, żeprojekttenudanamsięzrealizować. Uważano, żepomysłtenjestchybionyjużnastarcieicałkowicienierealny. Tymczasemjajestemdosyć upartymczłowiekiemijaksięzabieramdoczegoś, tochcęswójzamysł zrealizowaćdokońca. Itakteżsię stało. PoponadpółrocznychnegocjacjachzWojewódzkimFunduszemOchronyŚrodowiskaiGospodarkiWodnejudałonamsiędojść doporozumienia. Umowępodpisaliśmy30maja2010roku. Jak wybrnęliście z problemów wynikających z braku zabezpieczeń? Wybrnęliśmywtensposób,żezabezpieczyliśmy projekt tylko do wysokości uzyskanej zaliczki, którą pobieraliśmy na potrzeby wynagrodzeń pracowników. Złożyliśmy wniosek o kwotę zaliczki w wysokości 20 mln złotych. Zabezpieczenie WFOŚiGW określił napoziomie150proc,czylina15 milionów złotych. Udało mi się przekonać wspólników, aby zabezpieczyli to hipoteką na majątku. Tuchów dał zabezpieczenie w postaci domu kultury, Rzepiennik domu kultury i budynku gminy, Ciężkowice ośrodka zdrowia, aryglice pałacu.udałomisięteż przekonać Fundusz do dłuższych okresów rozliczeń zaliczek niż kwartalne, gdyż z moich doświadczeńwynika,żesąonezakrótkie dlainwestycjiliniowych.wnocyz2 na 3 czerwca przyszedł kataklizm w postaci powodzi. Całkowicie został zalany obiekt oczyszczalni ściekówwtuchowie.tobyłdlanas wszystkich szok. Nastąpiło maksymalne zwątpienie, gdyż nie wiedzieliśmy, co w tej sytuacji zrobić. Zorganizowaliśmy między innymi tymczasowe miejsce dla pracowników w postaci kontenerów. Po takim doświadczeniu skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na zmianie koncepcji. Skoro nas zalało, to należało odpowiednio się zabezpieczyć na przyszłość. Podjęliśmy między innymi decyzję o podniesieniu wszystkich obiektów. Także sterowanie obiektami odbywa się z poziomu drugiej kondygnacji. Podziwiam, żetakiedoświadczeniecałkowiciepaństwanie zniechęciłododziałania. Wszóstymrokudziałalnościspółki możnaocenićskalęzrealizowanychinwestycji. Wszystko zakończyło się szczęśliwie. Środki zostały przez nas wykorzystane w całości. Podzielenie inwestycji na drobniejsze przedsięwzięcia dało nam dodatkowy efekt ekonomiczny, gdyż w przetargach mogły uczestniczyć drobniejsze firmy, które występują jako podwykonawcy dużych korporacji budowlanych. W efekcie inwestycje udało nam się zrealizować nawet miesiąc przed terminem i z całego projektu zostało jeszcze 30 milionów złotych do wykorzystania. Pieniądze te umożliwiły nam powiększenie zakresu projektu o aneks podpisany z WFOŚiGW na realizacje kolejnych 120 km sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Założyliśmy, że zrealizujemy to przedsięwzięcie do czerwca tego roku, co większości osób wydawało się nierealne. Proszę sobie wyobrazić, że statystycznie każdego dnia powstawało około kilometra rurociągu! Gminybędącewspólnikami współcekomunalnejsąteraz współwłaścicielamisporegomajątkuwskdorzeczebiałej Powstałoponad500kmsieci. Gdybyułożyćjąwliniiprostej, to sięgnęłabygranicybośniihercegowiny. Obszar, naktórymdziałamy jakospółka, odpowiadatrzem czwartympowierzchniwarszawy. Całątąsieciązarządzamyprzypomocytechnologiibezprzewodowej, analizującnabieżącoprzepływy iwszelkieinneparametry. Mogędodać, żedziękirealizacjiprojektunastąpiłponaddwukrotnywzrost wartościmajątkuspółki, dookoło 130milionówzłotych. Najważniejszązkorzyścijestskok cywilizacyjnyokilkadziesiątlat. Kiedyśobszar, naktórymdziałamy, narażonybyłnasusze, odczuwałteż skutkidegradacjiwynikającezbrakukanalizacji. Dlawielugospodarstwtojużprzeszłość. ROZMAWIAŁ JANUSZ MICHALCZAK

3 Polska Gazeta Krakowska Takie były początki spółki Dorzecze Białej Dorzecze Białej //03 Wmaju 2004 roku gminy Tuchów, Ciężkowice, Rzepiennik Strzyżewski i Ryglice utworzyły Spółkę Komunalną Dorzecze Białej. Decyzja o jej powołaniu wynikała z chęci rozwiązania narastającego z każdym rokiem, bardzo poważnegoproblemuzanieczyszczeniacieków wodnychorazcorazczęściejwystępującejsuszy,którewistotnysposób negatywnie wpływały na jakość życia mieszkańców. Problemy te stanowiły również przyczynęsłabegorozwojuturystyki i przedsiębiorczości. Spółka została powołana przede wszystkim w celu Zakładano budowę około120km kanalizacji sanitarnej iokoło80kmsieci wodociągowej realizacjiprojektuzzakresugospodarkiwodno-ściekowej,pn. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej zlewnirzekibiaławramachprogramu CzystyDunajec. Celemprojektubyłowybudowanieok. 120kmsiecikanalizacjisanitarnej, ok. 80 km sieci wodociągowej, atakżezmodernizowanieprzestarzałychobiektów,takichjak:oczyszczalnie ścieków w Tuchowie, Ciężkowicach, Bogoniowicach,atakżestacjiuzdatnianiawodywLubaszowejiCiężkowicach. Efektem modernizacji miało być m.in.podniesieniewydajnościoczyszczalni ścieków do poziomu 3880 metrów sześciennych nadobę wtuchowie,660 wciężkowicachido120 wbogoniowicach.wprzypadkustacjiuzdatnianiawody do5770metrówsześciennychnadobę. Aplikowanie o tak duże pieniądzewymagałomobilizacjiwspólnych sił, a sama realizacja tak ogromnego przedsięwzięcia nie mogłaby się odbyćbezwzorowejwspółpracywszystkich gmin podkreśla prezes SławomirJędrusiak.(JM) Reaktor biologiczny oczyszczalni ścieków w Tuchowie Budynek socjalno-techniczny oczyszczalni ścieków w Tuchowie Budynek socjalno-techniczny stacji uzdatniania wody w Lubaszowej Halapomp......i hala filtrów stacji uzdatniania wody w Lubaszowej FOT. ARCHIWUM SPOŁKI DORZECZE BIAŁEJ

4 04// Dorzecze Białej Natura krzyżuje plany inwestorom Powódź, która nawiedziła region tuchowski, była jednym z tych wydarzeń, które mogło przekreślić realizację projektu,,dorzecze Białej. 31maja2010r.wKrakowiezostała zawarta Umowa o dofinansowanie nr POIS /08 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejzsiedzibąwKrakowie, jako InstytucjąWdrażającą, aspółkąkomunalną DorzeczeBiałej Sp. zo.o. zsiedzibąwtuchowie (beneficjentem) na realizację projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowejzlewnirzekibiała w ramach programu Czysty Dunajec, dofinansowanegozuniieuropejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Niestety, niespełna tydzień popodpisaniuumowynarealizację przedsięwzięcia, nasz region dotknęła jedna z największych powodzi, która wstrzymała rozpoczęcie pracbudowlano-montażowych,ajej skutki wymusiły wprowadzenie zmian projektowych dla realizowanych obiektów. Aby zapobiec w przyszłości ewentualnemuprzedostawaniusię ścieków do rzeki i skażeniu terenu, wszystkie instalacje zostały odpowiednio podniesione. Ometrponadpoziomzalewowyz2010roku,kiedywodabyła najwyższa. Na drugą kondygnację biurowcaprzeniesionezostałymiędzyinnymiwszystkieurządzenia sterowniczeiagregaty, zapewniające ciągłość pracy oczyszczalni nawetpodczaspowodzi wyjaśniasławomir Jędrusiak.(JM) Kataklizm, który nawiedził tereny budowy, okazał się przeszkodą do pokonania Powódź w Tuchowie, woda zalała budynki oczyszczalni po dachy Polska Gazeta Krakowska Duża woda wstacji uzdatniania w Ciężkowicach Budynek socjalno-techniczny oczyszczalni ścieków w Tuchowie tonie w wodzie Oczyszczalnia ścieków w Bogoniowicach w czasie powodzi Oczyszczalnia ścieków w Tuchowie pod wodą ZDJĘCIA: ARCHIWUM DORZECZA BIAŁEJ

5 Polska Gazeta Krakowska II etap rozszerzenie skali projektu Mimo trudności, które pojawiły się napoczątku realizacji projektu, udało się w umownym terminie zrealizować zakładane cele. 20listopada2013r.wTuchowiezostałzawartyaneksnr1doUmowy o dofinansowanie, rozszerzający zakresprojektuowykonanietzw.iietapu dodatkowe60kmsiecikanalizacjisanitarneji40kmsieciwodociągowej. Zakres realizacji projektu Uporządkowaniegospodarkiwodno-ściekowejzlewnirzekiBiaławramachprogramuCzystyDunajec obejmował5 kontraktówusługowych,4kontrakty na zakup pojazdów niezbędnych do prawidłowej gospodarki osadami orazdopoprawnegofunkcjonowania infrastrukturywytworzonejwramach projektu oraz przede wszystkim 21 kontraktów na roboty budowlane, wtym5kontraktównaobiektykubaturowe i 16 kontraktów na obiekty liniowe. Obiekty kubaturowe, tj. oczyszczalnie ścieków i stacje uzdat- Dzięki zaoszczędzonym środkom zostały uruchomione nowe inwestycje nianiawodyrealizowanebyływsyste- mie zaprojektujiwybuduj,natomiast obiekty liniowe obejmujące budowę siecikanalizacjisanitarnejisieciwodociągowej oparte były na uzyskanych prawomocnychpozwoleniachnabudowę. Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów dyrektywy dotyczącejoczyszczaniaściekówkomunalnych.jeżelidokońca2015rokunie wybudujemy zadeklarowanej liczby nowychkilometrówsiecikanalizacyjnej iwodociągowej, będziemy płacić kary,którewtymprzypadkusąnaprawdę dotkliwe mówiła podczas pobytuwtuchowiemałgorzatamrugała, prezes Wojewódzkiego FunduszuOchronyŚrodowiska. Roboty liniowe budowa kanalizacji sanitarnej Dorzecze Białej //05 Roboty budowlane naterenie oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach Przebudowa oczyszczalni ścieków w Bogoniowicach Budowa osadnika wtórnego oczyszczalni ścieków w Tuchowie Remont pompowni wody surowej stacja uzdatniania wody w Lubaszowej ZDJĘCIA: SPÓŁKA DORZECZE BIAŁEJ

6 06// Dorzecze Białej Polska Gazeta Krakowska Jaka jest skala projektu wykonanego przez spółkę Dorzecze Białej Realizującprojekt Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec wykonano łącznie: a 185 sieci kanalizacji sanitarnej a 127 km sieci wodociągowej przebudowano i rozbudowano: a 3 oczyszczalnie ścieków: wtuchowie, Ciężkowicach, Bogoniowicach a 2 stacje uzdatniania wody: w Lubaszowej, w Ciężkowicach dokonano likwidacji: a oczyszczalni ścieków w Ryglicach; a oczyszczalni ścieków w Zalasowej. Całkowity koszt realizacji Projektuwyniósł160mlnzł,zczego dofinansowaniezuniieuropejskiej stanowiło blisko 95 mln zł. Stacja uzdatniania wody w Lubaszowej widziana z lotu ptaka OczyszczalniaściekówwCiężkowicach stacjazlewcza,reaktorbiologicznyibudyneksocjalny Oczyszczalnia ścieków w Tuchowie, budynek socjalno-techniczny Widok na stację uzdatniania wody w Lubaszowej Hala kolumn kontaktowych stacji uzdatniania wody w Lubaszowej ZDJĘCIA: SPÓŁKA DORZECZE BIAŁEJ

7 Polska Gazeta Krakowska Podziękowania dla mieszkańców za wyrozumiałość i wytrwałość Inwestycja ma niezwykle znaczący wpływ i ogromną wartość dla mieszkańców regionu objętego działalnością Spółki Komunalnej Dorzecze Białej. Stwarza ona możliwość przyłączeniadonowowybudowanejsieciwodociągowejblisko7000mieszkańcóworazprzyłączeniadonowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnejponad10000mieszkańców. Dzięki tak rozległemu obszarowo uzbrojeniuterenuwsiećwodno-kanalizacyjną, terentenstajesięatrakcyjny gospodarczo i turystycznie. Wzwiązkuzzakończenieminwestycji budowy sieci wodociągowej ikanalizacyjnej na terenie gmin Tuchów,Ciężkowice,Rzepiennik StrzyżewskiiRyglice, SpółkaKomunalna,,DorzeczeBiałej pragniepodziękowaćwszystkimmieszkańcomnieruchomości,naktórych prowadzone były roboty, zazrozumienie i wytrwałość, jaką wykazali sięprzypracachprowadzonychwokół ich domów podkreśla Sławomir Jędrusiak, prezesspółkikomunalnej Dorzecze Białej. I dodaje: Obecniestajemyprzednowym, trudnym zadaniem, czyli wpięciem budynków do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Spółka Komunalna,,Dorzecze Białej, chcąc wspomóc mieszkańcówwwykonaniuprzyłączeńdo wykonanej sieci oraz przyspieszyć procesprzyłączaniadosieci, wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o przyznanie pożyczkinarealizacjęzadaniainwestycyjnego polegającego na budowieprzyłączeńwodociągowychikanalizacyjnych. Od początku lipca odbywać się będą spotkania z zainteresowanymi budową przyłączy Odpoczatkulipca2015roku SpółkaKomunalnabędzieorganizowaławposzczególnychmiejscowościach gmin, w których realizowany był projekt unijny, spotkania zmieszkańcami,naktórychbędąoni szczegółowo informowani o zasadach budowy przyłączy z udziałem pożyczki. Od września br. do prac powinienprzystąpićwykonawcarobót, wyłonionywdrodzeprzetargu nieograniczonego. Należyzaznaczyć, żetakaforma dofinansowania budowy przyłączy będzie jednorazowa i możliwa do wykorzystania jedynie do końca czerwca 2016 roku. Informacje dotyczące realizacji przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych dostępne są na stronie internetowej na stronach gmin: orazwsiedzibiespółki nastacjiuzdatniania wody w Lubaszowej, od poniedziałkudopiątku,wgodzinach od7.00do Dorzecze Białej Reaktor biologiczny oczyszczalnia ścieków w Tuchowie //07 Fragment instalacji komory oczyszczania ścieków w Tuchowie Osadnik wtórny(przed napełnieniem), oczyszczalnia ścieków wtuchowie Widok na osadnik wtórny i suszarnię słoneczną osadu, oczyszczalnia ścieków w Tuchowie Osadnik wtórny, oczyszczalnia ścieków w Tuchowie

8 08// Dorzecze Białej Zyskał Tuchów, zyskał cały region. Korzyści są dla każdego oczywiste Projekt ma ogromne znaczenie z punktu widzenia jakości życia Polska Gazeta Krakowska Rozmowa zburmistrzem TuchowaAdamem Drogosiem Tuchówjestnajwiększymudziałowcemspółki.Czyrównieżskala zrealizowanychprzezniąinwestycjiwkierowanejprzezpana gminiebyłanajwiększa? Zgadzasię. Łącznakwotanainwestycjezrealizowanew gminie Tuchóww I i IIetapieprojektuwynosi39milionów885tysięcyzł, co stanowi31proc. kwotywydanej na całyprojektrealizowanyw pozostałychgminach. Niebezznaczenia w takimujęciuliczbowymjestfakt, żedwastrategiczneobiektyzmodernizowanew ramachprojektu, to jeststacjauzdatnianiawody Lubaszowaioczyszczalniaścieków w Tuchowie, zlokalizowanesąna tereniegminytuchów. Wymieniona wcześniejkwotainwestycjitonietylkoprzywołaneobiektykubaturowe. Przypomnę, żena tereniegminy powstałoblisko64kmsiecikanalizacyjnej, 7kmsieciwodociągowej, a także2zbiornikiwodypitnej, każdypo 250msześc., zlokalizowane w JodłówceTuchowskiejoraz7sieciowychprzepompowniścieków. Jakiekorzyściwynikajązudziału współce? Przedewszystkimjakogminanie bylibyśmywstaniesamodzielnie Adam Drogoś Wykorzystaliśmy 31 procent kwoty przeznaczonej na cały projekt sięgnąćpotakdużepieniądzenarealizacjętakrozległegoitrudnego przedsięwzięcia. Kwotacałejinwestycjiznacznieprzewyższabudżet rocznytuchowa. Zasadnicząspra- FOT. UG TUCHÓW wąjestjednakprzejęciecałejlogi- stykiinwestycjiprzezspółkękomu- nalnądorzeczebiałejsp. zo.o. Dziękitemudziałyinwestycyjnegminy mogłyrealizowaćinneważnedla społeczeństwainwestycje. Dodatkowotospółkazaciągnęłakredyt nainwestycję, coznacznieodciążyłogminnybudżet. Czyplanowanesąkolejneprzedsięwzięcia? Jednym z najbliższych zadań jest inwestycja pn. Budowa przyłączeń kanalizacyjnych związanych z realizacją projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec na terenie gminy Tuchów w latach W czerwcu br. Spółka Komunalna Dorzecze Białej uzyskała informację z WFOŚiGW w Krakowie o przyznaniu pożyczki w wysokości złotychnaten cel. Dla mieszkańców, oznacza to, że przyłącza kanalizacyjne do ich nieruchomości będą wykonane przy udziale środków zewnętrznych, co zdecydowanie odciąży budżety mieszkańców. Szczegółoweinformacjenatemat przyłączymożnauzyskaćwsiedzibiespółkiwtuchowieprzyul. Jana IIISobieskiego69Corazpodnumeremtelefonu Rozmowa zburmistrzem Ciężkowic Zbigniewem Jurkiewiczem Proszępowiedzieć, jakajest skalapaństwaudziałuwrealizacjiprojektuwykonanegoprzez spółkędorzeczebiałej. Jakie jestznaczenietejinwestycji zpunktuwidzeniamieszkańców gminy? Dla każdego z udziałowców stanowi ona rzeczywisty skok cywilizacyjny. Wykonaliśmy zadania na podobnym poziomie, jak Rzepiennik Strzyżewski. Ich wartość to w przypadku naszej gminy około 3o milionów złotych. Celem tego przedsięwzięcia była rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Prace przeprowadzone zostały w latach Obecnie przed nami realizacja dalszych prac, które związane są z wykonaniem przyłączy. Korzyściami, o które pan pyta, są możliwości przyłączenia się kilkuset gospodarstw do spławnej kanalizacji sanitarnej, jak również do wodociągu miejskiego. Zarówno z ekologicznego punktu widzenia, jak i z czysto użytkowegoprojekttenmaogromneznaczenie dla jakości życia w naszej gminie. Zbigniew Jurkiewicz Wartość wykonanych inwestycji szacujemy na około 30 mln złotych Jakijestzasięgterytorialny wykonanychinwestycji? CzydotycząoneokreślonegofragmentugminyCiężkowiceczycałego jejobszaru? Możliwości te dotyczą kilku miejscowości. Tych, w których warunki terenowe pozwalają na zastosowanie określonej metody doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków. Są to Bogoniowice, Tursko, Kipszna, Jastrzębia, Kąśna Dolna oraz Kąśna Górna. Niestety, pozostałe, ze względu na ukształtowanie terenu, będą przedmiotem innych działań, które pozwolą na dostarczanie wody i oczyszczanie ścieków. Realizacja takich inwestycji w trudnym terenie wiązałaby się bowiem ze zbyt dużymi wydatkami. Również późniejsze koszty eksploatacji sieci byłyby nie do pokrycia z opłat ponoszonych przez mieszkańców. W takich miejscach odprowadzanie ścieków będzie możliwe poprzez wykonywanie przydomowych oczyszczalni ścieków, a doprowadzenie wody poprzez budowę lokalnych ujęć. Jakiereperkusjefinansowedla gminypociągazasobąrealizacja takiegoogromnegoprzedsięwzięcia? Możemymówićtutajosamych korzyściach. Uzyskaliśmy je przy niewielkim wkładzie własnym ipomocynapoziomieokoło80 procent kosztów inwestycji. Sięgnęliśmy po środki europejskie i jesteśmy dumni, że osiągnęliśmy cel Jednązperspektywrozwoju Rzepiennika jest agroturystyka RozmowazburmistrzemRyglic BernardemKarasiewiczem JestPanjednąztychosób, którebardzoczęstowymienianesą jakowspółtwórcysukcesuprojektudorzeczabiałej. Jakdoszło dotego, żeprojekttenstałsię rzeczywistością? Wramachprzygotowywaniasię dopozyskiwaniaśrodkóww ra- machperspektywunijnych , któremiałybyćprzeznaczone narealizacjęnajważniejszych gsopodarczychcelów, powstałainicjatywablisko20gmin, któraobejmowaładolinębiałej, począwszy odkrynicyażdotarnowa. Powielu spotkaniachwiększośćgminwybrałainnedrogiprojektowaniazaopatrzeniamieszkańcówwwodę iodprowadzeniaścieków. Wfinale zostałyczterygminy. Żałuję, żenie udałonamsięnakłonićgminy Gromnik, którauczestniczyławe wstępnejfazierozmów, gdyżwtedy sieć, wykonanaprzezpowołaną dożyciaspółkę, objęłabycałośćterenówśrodkowejbiałej. Głównym powodemwyborutakiegowłaśnie rozwiązaniabyłaskalainwestycji, któragwarantowałaodpowiednią jakośćwodyiścieków. Wybraliśmy teżźródłofinansowania. Miałybyć nimśrodkieuropejskiewdyspozycji NarodowegoFunduszu Ochrony Środowiska, którezkoleipowierzo- Bernard Karasiewicz Samodzielnie nie bylibyśmy w stanie wykonać takich inwestycji wgminie nezostałyfunduszomwojewódz- kim. Oczywiściemamdzisiaj ogromnąsatysfakcję, żetakszeroko zakrojonyprojektudałosiędoprowadzićdoszczęśliwegofinału. Panmawyjątkowąokazję doporównań, gdyżzaczynał FOT. UG RYGLICE Panprzedsześciomalatyrealizacjętegoprojektu, adziśma okazjędojegooceny, będącwybranymponowanienaburmistrza. Taktoprawda. Wcześniejbyłem teżwójteminadzorowałeminwestycjewodno-kanalizacyjne. Mam zasobąmiędzyinnymibudowę trzechoczyszczalniścieków. Dzięki projektowinatereniegminyryglice powstałowieleobiektów, których samodzielnieniebylibyśmywstaniezrealizowaćwtakiejskali. Dzięki temu, żejesteśmywparkukrajobrazowymbrzanki, cozwalniało naszkoniecznościuzyskaniaokreślonejilościprzyłączynakilometr bieżącysieci, mogliśmyzbudować rozległąsiećwodno-kanalizacyjną. Wlatach powstałołącznieokoło100kmnowejsieci, 40 pompowni, 7hydroforni, 2zbiorniki wodyopojemności500metrów sześciennych. Szacujemy, żepowstałyinwestycje ołacznejwartościponad37milionówzłotych. Rozbudowainfrastrukturystanowitakżepozytywny bodziecdorozwojunowychfirm orazpromocjiregionuzewzględu najegounikatowewaloryturystyczne. Dodam, żenoweprzyłączeniamieszkańcówdosiecispowodująwniedalekiejprzyszłości rozłożeniekosztówstałychnawiększąliczbęodbiorców. Rozmowazwójtem RzepiennikaStrzyżewskiego MarkiemT.Karasiem Jakiewzględyprzemawiały zapaństwaudziałemprzedsięwzięciudorzeczebiałej? RzepiennikStrzyżewskijestnajmniejszągminąuczestniczącą wprojekcie. Powstałounasblisko 87kmsieciwodno-kanalizacyjnej. Wartośćśrodkówzainwestowanych naterenienaszejgminyszacujęna ok. 30milionów. Przedsięwzięcie wykonywanewramachprojektu dotowanegoześrodkówunijnych, znajdującychsięwdyspozycjiwojewódzkiegofunduszuochronyśrodowiska, realizowanebyłowdwóch etapach. Drugietapwłaśniedobiega końca. Pozostajejeszczekwestia uzyskaniapozwoleńnaużytkowaniesieciiietapu. CodlaPaństwajestewidentną zaletątegoprojektu? Zaletjestwiele. Projektjesttrudny doprzecenieniazpunktuwidzenia ochronyśrodowiska. Wartowiedzieć, żenaswoimtereniemamy dwaparkikrajobrazowe. Zpewnościąmożnatulepiejwypocząćniż wwielurozreklamowanych, tłocznychihałaśliwychmiejscowościach. Wykonanyprojektsprzyjałbędzie rozwojowigospodarstwagroturystycznych. Zauważamy, żeturyścizaczynajądoceniaćtakiemiejsca, jak Marek T. Karaś Czysta woda i ścieki to argument dla osóbszukających wypoczynku na łonie natury naszagmina, gdziejestczystepowietrzeiterenypozwalająceaktywnieorazbezpieczniewypoczywać jeżdżącnarowerze, spracerującczy biegając. ROZMOWY PRZEPROWADZIŁ JANUSZ MICHALCZAK JesttozpewnościądlaPaństwa dużaszansa, gdyżzrolnictwa trudnosięobecnieutrzymać. Dotknąłpansednaproblemu. Naszagminajestrzeczywiścietypowo rolniczą, arolnictwojesttubardzo małodochodowe. Przyczynąsą sprawyustrojowe brakustawy górskiej, którarekompensowałaby kosztyprodukcjirolnejwtaktrudnymterenieorazumożliwiłabywyznaczeniegranicdziałekiichscalenie. Agroturystkamożebyćtutajdodatkowymźródłemdochodumieszkańców. Dlaczegotakpozytywnie oceniamyprojektrealizowanyprzez spółkędorzeczebiałej? Otóżmamy świadomość, żebędącniewielkim organizmemsamorządowymnie bylibyśmywstanieudźwignąćtak dużegoprzedsięwzięcia, któregwarantujewysokąjakośćusług. Mamy dziśdoprowadzonąwodędodwóch miejscowości, zostałyoneteżskanalizowane. Będącudziałowcamispółki, liczymynadalsząwspółpracę. Układterenowyniesprzyjaskanalizowaniugminywcałości, alewskaźniki, którewprzypadkuchronionych terenówsąniecokorzystniejsze, umożliwiająnamdocieraniezsiecią nawettam, gdziegęstośćzaludnieniajestmniejsza. Oczywiścietowięcejkosztuje, gdyżtrzebabudować przepompownieitłocznie.

Nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec. Wartość inwestycji: ,00 PLN

Nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec. Wartość inwestycji: ,00 PLN Nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec Wartość inwestycji: 160 169 820,00 PLN Wartość dofinansowania z FS: 94 960 412,00 PLN Data

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca SPÓŁKI KOMUNALNEJ DORZECZE BIAŁEJ. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Informacja dotycząca SPÓŁKI KOMUNALNEJ DORZECZE BIAŁEJ. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Informacja dotycząca SPÓŁKI KOMUNALNEJ DORZECZE BIAŁEJ Geneza powstania Spółki Komunalnej Dorzecze Białej sp. z o.o. Związek Gmin dorzecza Białej od źródła do ujścia do Dunajca Brak porozumienia z uwagi

Bardziej szczegółowo

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. od 2010 roku rozpoczęła realizację Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Babice Sp. z o. o Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Stare Babice, wrzesień 2015r. KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE STARE BABICE KANALIZACJA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.

Bardziej szczegółowo

Projekt CCI 2007/PL/161/PR/007,,Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich

Projekt CCI 2007/PL/161/PR/007,,Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich dla rozwoju infrastruktury i środowiska Projekt CCI 2007/PL/161/PR/007,,Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich Janusz Adamek,

Bardziej szczegółowo

Plan inwestycyjny ZWK sp. z o.o. w Unieściu na rok 2011.

Plan inwestycyjny ZWK sp. z o.o. w Unieściu na rok 2011. Plan inwestycyjny sp. z o.o. w Unieściu na rok 2011. 1 Plan inwestycyjny Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego sp. z o.o. w Unieściu na rok 2011 jest kontynuacją planu inwestycyjnego z roku ubiegłego zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Budowa Kanalizacji w Gminie Wiskitki

Budowa Kanalizacji w Gminie Wiskitki Budowa Kanalizacji w Gminie Wiskitki 2009-2015 dla rozwoju Mazowsza Projekt Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów współfinasowany jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA

PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTET I GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA Cel inwestycji:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r. Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 2018 Legnickiego

Bardziej szczegółowo

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko RAZEM DLA ŚRODOWISKA Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Lokalizacja Projektu

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Dla rozwoju infrastruktury i środowiska INFORMATOR - lipiec 2009 17 milionów dla Środy Śląskiej Unijne pieniądze na eko-inwestycje 39 milionów dla Strzegomia Szkolenie JRP Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Właściciele domów dostaną dofinansowanie na oczyszczalnie. Wpisany przez Małgorzata Schwarzgruber

Właściciele domów dostaną dofinansowanie na oczyszczalnie. Wpisany przez Małgorzata Schwarzgruber Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do kanalizacji zbiorczej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Inwestycja, która otwiera nowy rozdział w rozwoju Żywiecczyzny. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Inwestycja, która otwiera nowy rozdział w rozwoju Żywiecczyzny. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Inwestycja, która otwiera nowy rozdział w rozwoju Żywiecczyzny 1 Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie to pierwsza w historii Żywiecczyzny inwestycja,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask

Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku styczeń 2016r. 1 Projekt techniczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, które wybudowały podłączenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE

PROJEKT GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE PROJEKT GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE ETAP II Dla rozwoju infrastruktury i środowiska UNIJNE MILIONY NA BUDOWĘ I MODERNIZACJĘ Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie Etap II to projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Załącznik do uchwały Rady Gminy Wydminy Nr XXXIII/130/2012 z dnia 03.10.2012r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W MYSZKOWIE kompleksowe podejście. 9 grudzień 2013 r. Włodzimierz Żak

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W MYSZKOWIE kompleksowe podejście. 9 grudzień 2013 r. Włodzimierz Żak GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W MYSZKOWIE kompleksowe podejście 9 grudzień 2013 r. Włodzimierz Żak GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W MYSZKOWIE Od lat Gmina realizuje działania dla zapewnienia zasady zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/456/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 stycznia 2014 roku Planu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Etap 2

Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Etap 2 Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Etap 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko i przyczynia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych

PROJEKT Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Projekt współ finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko i przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż ścieków w latach

Sprzedaż ścieków w latach Sprzedaż ścieków w latach 2003-2014 Sprzedaż ścieków w latach 2003-2014 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Wąbrzeźno+ Wałycz/Wronie 537 773 477 911 474 508 476 249 475 759 475

Bardziej szczegółowo

DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA. Gmina Pieszyce Gmina Niemcza Gmina Dzierżoniów

DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA. Gmina Pieszyce Gmina Niemcza Gmina Dzierżoniów Gmina Miejska Dzierżoniów Gmina Bielawa DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA Gmina Pieszyce Gmina Niemcza Gmina Dzierżoniów Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na Pomorzu

Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na Pomorzu Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na Pomorzu Bezpośrednie efekty Efekt rzeczowy Liczba rozbudowanych oczyszczalni ścieków: 17 szt. Długość wybudowanej/zmodernizowanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Pieszyce na lata

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów to Projekt który jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - od pomysłu do sukcesu

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - od pomysłu do sukcesu www.zmge.zywiec.pl Projekt Oczyszczanie ścieków na czyźnie - od pomysłu do sukcesu Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu ul. Ks. Prałata St. Słonki 22 34-300 tel. 33 861 28 98 Związek Międzygminny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Miasto Ruda Śląska jest położone w centralnej części Górnego Śląska. Teren miasta leży na wododziale Wisły i Odry. Do zlewni rzeki Wisły należy rzeka Rawa, natomiast

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PROJEKTU 2004/PL/16/C/PE/020 Wodociągi, kanalizacja i. Starachowicach 2009

KRONIKA PROJEKTU 2004/PL/16/C/PE/020 Wodociągi, kanalizacja i. Starachowicach 2009 KRONIKA PROJEKTU 2004/PL/16/C/PE/020 Wodociągi, kanalizacja i oczyszczanie ścieków w w Starachowicach 2009 W dniu 21.01.2009r. Zarząd d Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Halka - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu AQUA S.A. jadwiga.halka@aqua.com.pl

Jadwiga Halka - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu AQUA S.A. jadwiga.halka@aqua.com.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Poprawa stanu gospodarki wodno ściekowej w dzielnicach Miasta Bielsko-Biała Beneficjent:

Bardziej szczegółowo

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA Poprawa stanu środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku

Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Realizacja projektu pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku Autor: inż. Wiesław Klaus, główny technolog PWiK Sp. z o.o. w Olecku Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Olecku

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta dla osób fizycznych, które wybudowały przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Babice Sp. z o. o Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Stare Babice, dnia 14 kwietnia 2015r. Główne elementy gospodarki wodno ściekowej Obiekty: SUW w Starych

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA WODNO- OLSZTYN MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ŚCIEKOWA. województwo warmińsko-mazurskie

GOSPODARKA WODNO- OLSZTYN MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ŚCIEKOWA. województwo warmińsko-mazurskie GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA OLSZTYN województwo warmińsko-mazurskie Inwestycje dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków są bardzo ważne dla ekonomicznego rozwoju przyczyniając się do zmniejszenia różnic

Bardziej szczegółowo

PŁASZÓW II W KRAKOWIE

PŁASZÓW II W KRAKOWIE UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Beneficjent Jednostka Realizująca Projekt Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków tel.: +48 12 42 42 440, +48 12 42 42

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/234/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 26 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/234/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 26 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/234/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Program SYSTEM Dofinansowanie PBOŚ Krystian Szczepański Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW

Program SYSTEM Dofinansowanie PBOŚ Krystian Szczepański Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program SYSTEM Dofinansowanie PBOŚ Krystian Szczepański Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XXIX/206/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 listopada 2008r. Plan zawiera:

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XXIX/206/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 listopada 2008r. Plan zawiera: Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XXIX/206/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 listopada 2008r. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 lutego 2016 r. Poz. 476 UCHWAŁA NR XX/165/2016 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 stycznia 2016 r.

Wrocław, dnia 1 lutego 2016 r. Poz. 476 UCHWAŁA NR XX/165/2016 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 lutego 2016 r. Poz. 476 UCHWAŁA NR XX/165/2016 RADY GMINY ŚWIDNICA w sprawie szczegółowych warunków udzielania dotacji celowej w 2016 roku na

Bardziej szczegółowo

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji. urządzeo wodociągowych i urządzeo kanalizacyjnych. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji. urządzeo wodociągowych i urządzeo kanalizacyjnych. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeo wodociągowych i urządzeo kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu na lata 2015 2017 Wałcz - sierpieo - 2014 1 SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DZS/9/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. OPIS PROJEKTU 1. Celem projektu pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w czyste rzeki i jezioro

Inwestycja w czyste rzeki i jezioro Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II Inwestycja w czyste rzeki i jezioro Dla rozwoju infrastruktury i środowiska 11 gmin które ze sobą współpracują! Związek Międzygminny ds. Ekologii w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

PROJEKT. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki PROJEKT Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki www.kanalizacja-aleksandrowlodzki.pl

Bardziej szczegółowo

M A S T E R P L A N GMINA ŚWIĘTAJNO

M A S T E R P L A N GMINA ŚWIĘTAJNO M A S T E R P L A N GMINA ŚWIĘTAJNO Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich --- Gmina Świętajno --- Projekt dofinansowany w ramach RPO Warmia i Mazury

Bardziej szczegółowo

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - od pomysłu do sukcesu

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - od pomysłu do sukcesu Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie 1 Początki działalności Związku sięgają 1991 roku, kiedy Urząd Rady Ministrów zarejestrował Związek Komunalny ds. Gazyfikacji w Żywcu. Pierwszym zadaniem Związku

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

Rok października 2014 POZNAŃ, targi POLEKO. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin -omówienie projektu.

Rok października 2014 POZNAŃ, targi POLEKO. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin -omówienie projektu. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin -omówienie projektu Koniec 2015 roku Rok 2003 01.04.2003 r. zostaje powołana Spółka pod nazwą: Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie, która

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina

Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina Opis Projektu PWiK Sp. z o.o. ul. Poznańska 49, 62-510 Konin I. Krótka historia PWiK Sp. z o.o. w Koninie (Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji,

Bardziej szczegółowo

Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina

Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina Część I Przepływ opłaty śmieciowej pomiędzy gminą/związkiem, a Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych w praktyce. Region X Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO ETAP I

Projekt pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO ETAP I Projekt pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO ETAP I zgłoszony do dofinansowania z Funduszu Spójności 31 MAJA 2011 rok BENEFICJENTEM PROJEKTU JEST WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/381/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/381/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/381/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Waganiec Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN

ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE

PROJEKT GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE PROJEKT GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE ETAP IV Dla rozwoju infrastruktury i środowiska UNIA REFUNDUJE CZĘŚĆ KOSZTÓW PONIESIONYCH NA INWESTYCJE W LATACH 2007 2015 Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1 MARCA 2016 R. DO 28 LUTEGO 2017 R.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1 MARCA 2016 R. DO 28 LUTEGO 2017 R. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Spółka z o.o. w Jeleniej Górze TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1 MARCA 2016 R. DO 28 LUTEGO 2017

Bardziej szczegółowo

13. Koszty realizacji przedsięwzięcia i inwestycji odtworzeniowych...

13. Koszty realizacji przedsięwzięcia i inwestycji odtworzeniowych... 13. Koszty realizacji przedsięwzięcia i inwestycji odtworzeniowych... Spis treści 13.1. Koszty przygotowawcze.... 2 13.2. Koszty prac budowlano-montaŝowych, w tym nakłady na majątek trwały.... 2 13.3.

Bardziej szczegółowo

Zakończenie kontraktu Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Starachowice etap I

Zakończenie kontraktu Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Starachowice etap I Zakończenie kontraktu Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Starachowice etap I Wykonawca zadania 03/1 Zakład Instalacyjny Wod.- Kan. CO i Gaz Jan Orczyk zakończył realizację kontraktu i w dniu 14.01.2010r

Bardziej szczegółowo

Projekt pn.: Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice dorzecze Rudawy

Projekt pn.: Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice dorzecze Rudawy Projekt pn.: Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice dorzecze Rudawy Szanowni Państwo, Mając na uwadze troskę o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo przyszłych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/266/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/266/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/266/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Zakończenie projektu inwestycyjnego z punktu widzenia Beneficjenta. Barbara Rajkowska Ewa Astasewicz

Zakończenie projektu inwestycyjnego z punktu widzenia Beneficjenta. Barbara Rajkowska Ewa Astasewicz Zakończenie projektu inwestycyjnego z punktu widzenia Beneficjenta Barbara Rajkowska Ewa Astasewicz 1 Oczyszczalnia ścieków w Szczecinku widok ogólny Q śrd = 12 000 m 3 Q roczne = 43 800 00 m 3 RLM = 80

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zadań optymalizujących bilans energetyczny małych oczyszczalni ścieków

Finansowanie zadań optymalizujących bilans energetyczny małych oczyszczalni ścieków Finansowanie zadań optymalizujących bilans energetyczny małych oczyszczalni ścieków Wiesław Butajło Chmielno, 25.01.2016 r. Potencjalne źródła finansowania inwestycji optymalizujących bilans energetyczny

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w polski sektor wodociągów i kanalizacji

Inwestycje w polski sektor wodociągów i kanalizacji Inwestycje w polski sektor wodociągów i kanalizacji Polski sektor wodociągów i kanalizacji przeszedł ogromnie przemiany od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. To wszystko dzięki unijnym pieniądzom,

Bardziej szczegółowo

Czysta Odra w Szczecinie

Czysta Odra w Szczecinie Czysta Odra w Szczecinie Informacje o programie Szczecin, 12.08.2016 r. 10 sierpnia 2016 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisana została umowa na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu korekty zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2015-2017,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 23 września 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia... 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Plan działalności WFOŚiGW w Kielcach na 2005 r.

Plan działalności WFOŚiGW w Kielcach na 2005 r. Załącznik do Uch RN Nr 46/04 z dn. 27 X 04 r., zm. Uch Nr 42/05 z 30 XI 05r. Plan działalności WFOŚiGW w Kielcach na 2005 r. Plan działalności opracowany został w oparciu o Politykę Ekologiczną Państwa

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AQUANET - KIM JESTEŚMY I CO ROBIMY

SPÓŁKA AQUANET - KIM JESTEŚMY I CO ROBIMY SPÓŁKA AQUANET - KIM JESTEŚMY I CO ROBIMY 1 Spis treści SPÓŁKA WODA ŚCIEKI INWESTYCJE FUNDUSZ SPÓJNOŚCI MARKETING 2 3 Aquanet - nasza historia Poznańskie Wodociągi powstały 8 marca 1865 r. i działały wspólnie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brzozowie Brzozów ul. Legionistów10

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brzozowie Brzozów ul. Legionistów10 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brzozowie 36-200 Brzozów ul. Legionistów10 PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2010-2012 Plan rozwoju i modernizacji

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji wodno-ściekowych z wykorzystaniem środków WFOŚiGW w Katowicach. Sosnowiec, 29 października 2014

Finansowanie inwestycji wodno-ściekowych z wykorzystaniem środków WFOŚiGW w Katowicach. Sosnowiec, 29 października 2014 z wykorzystaniem środków WFOŚiGW w Katowicach Sosnowiec, 29 października 2014 Nakłady Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na inwestycje związane z zaopatrzeniem w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/140/2015 RADY GMINY ZBROSŁAWICE. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/140/2015 RADY GMINY ZBROSŁAWICE. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR XII/140/2015 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2020 Na

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński. w modelu partnerstwa publicznoprywatnego. FORUM INWESTORÓW 11 lutego 2014

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński. w modelu partnerstwa publicznoprywatnego. FORUM INWESTORÓW 11 lutego 2014 Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński w modelu partnerstwa publicznoprywatnego FORUM INWESTORÓW 11 lutego 2014 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA Intencją Gminy Borów jest skuteczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/380/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/380/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/380/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków 1. Cel programu Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez zapewnienie dofinansowania przedsięwzięć mających

Bardziej szczegółowo

SYSTEM Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW

SYSTEM Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Zbigniew Reniecki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu W ramach programu SYSTEM finansowanego ze środków Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

VI Konferencja Naukowo-Techniczna Woda i Ścieki w Przemyśle

VI Konferencja Naukowo-Techniczna Woda i Ścieki w Przemyśle Temat referatu: VI Konferencja Naukowo-Techniczna Woda i Ścieki w Przemyśle Zagospodarowanie ścieków i osadów pościekowych w MPWiK Wodociągi Puławskie : Gospodarka wodno-ściekowa w Puławach, Odwadnianie

Bardziej szczegółowo

Głównym celem Projektu jest dostosowanie aglomeracji Żary do wymogów prawa polskiego i unijnego, w szczególności w zakresie:

Głównym celem Projektu jest dostosowanie aglomeracji Żary do wymogów prawa polskiego i unijnego, w szczególności w zakresie: AGLOMERACJA ŻARY Największym przedsięwzięciem komunalnym w najbliższych latach będzie rozbudowa sieci kanalizacyjnej w mieście Żary i kilku wsiach okalających miasto leżących na terenie gminy wiejskiej

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2014 r. DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 Podstawą opracowania Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY PRZYŁĄCZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY MIASTA JAWORZNA W LATACH

PROGRAM BUDOWY PRZYŁĄCZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY MIASTA JAWORZNA W LATACH Załącznik do uchwały Nr. Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia...2011 r. PROGRAM BUDOWY PRZYŁĄCZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY MIASTA JAWORZNA W LATACH 2012-2015 Jaworzno, grudzień 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

www.wfosigw.katowice.pl

www.wfosigw.katowice.pl www.wfosigw.katowice.pl 1 2 Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Spis treści: Wstęp... 3 Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (Gmina Kłobuck)...

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 BRZEZINY, SIERPIEŃ 2008 Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. EMAT HRC Elżbieta Matysiak. ul. Dąbrowskiego 1 64-200 Wolsztyn. www.emat.com.pl info@emat.com.pl. agencja zatrudnienia

OFERTA SZKOLENIOWA. EMAT HRC Elżbieta Matysiak. ul. Dąbrowskiego 1 64-200 Wolsztyn. www.emat.com.pl info@emat.com.pl. agencja zatrudnienia OFERTA SZKOLENIOWA EMAT HRC Elżbieta Matysiak ul. Dąbrowskiego 1 64-200 Wolsztyn www.emat.com.pl info@emat.com.pl agencja zatrudnienia badania psychologiczne projekty unijne Szanowni Państwo! Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

BYTOM GIERAŁTOWICE GLIWICE KATOWICE. Brak danych.

BYTOM GIERAŁTOWICE GLIWICE KATOWICE. Brak danych. BYTOM Brak danych. GIERAŁTOWICE Planuje się wykonać zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej, do której zostanie podłączonych 90% mieszkańców gminy. Ścieki będą oczyszczane w gminnej oczyszczalni ścieków o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/331/14 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 12 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/331/14 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 12 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/331/14 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanlizacyjnych będących w posiadaniu spółki "GRODWiK"

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata 2008-2010

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. na lata 2008-2010 Załącznik do Uchwały Nr XIX/156/08 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12 marca 2008 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Wodociągów Kieleckich na nisko zurbanizowanym terenie gmin Masłów i Zagnańsk

Inwestycje Wodociągów Kieleckich na nisko zurbanizowanym terenie gmin Masłów i Zagnańsk Inwestycje Wodociągów Kieleckich na nisko zurbanizowanym terenie gmin Masłów i Zagnańsk mgr Henryk Milcarz Wodociągi Kieleckie Konferencja "Gospodarka wodno-ściekowa na terenach niezurbanizowanych", Kielce,

Bardziej szczegółowo

15 17,9 15,8 16,9 25 10 8,1 5. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

15 17,9 15,8 16,9 25 10 8,1 5. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Finansowanie inwestycji wodno- ściekowych z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pawłowice, 2 września 2014 roku Nakłady Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK Projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY SIERAKÓW

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY SIERAKÓW PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY SIERAKÓW Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Sieraków Zakres robót obejmował: budowę dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności 150 m 3, roboty

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI

ORGANIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI ORGANIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI Warszawa, dnia 26 października 2015 r. Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. ul. Mickiewicza 14 60-834 Poznań www.jerzmanowski.pl

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Przedmiot Ekspertyzy

ROZDZIAŁ 2. Przedmiot Ekspertyzy ROZDZIAŁ 2 Przedmiot Ekspertyzy Przedmiotem Ekspertyzy jest wybór wielowariantowych modeli inwestycyjnych wraz z pozycjonowaniem dostępnych instrumentów finansowych krajowych i zagranicznych, w tym funduszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2011 Rady Nadzorczej z dnia 27.06.2011r

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2011 Rady Nadzorczej z dnia 27.06.2011r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2011 Rady Nadzorczej z dnia 27.06.2011r Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2012 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE UNIA EUROPEJSKA PROJEKT GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE ETAP I NR 2005 PL 16 C PE 009 2 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A. W KRAKOWIE ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków tel. +48

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Współfinansowanie poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedsięwzięć inwestycyjnych, które uzyskały wsparcie ze środków UE 1. Cel programu

Bardziej szczegółowo