DorzeczeBiałej26czerwca2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DorzeczeBiałej26czerwca2016"

Transkrypt

1 26 czerwca 2015 DorzeczeBiałej26czerwca2016 Bezpłatny dodatek do Gazety Krakowskiej Rozmowa ze Sławomirem Jędrusiakiem, prezesem spółki Dorzecze Białej a STR.2 Znacząceinwestycje,otwierające szansęrozwojudlacałegoregionu Projekt ma ogromne znaczenie z punktu widzenia jakości życiamieszkańców a STR.8 Janusz Michalczak Świadectwemzmian,jakiedokonałysię w ostatnich latach w polskiej gospodarce, jest realizacja inwestycji komunalnych ze środków unijnych. Sztandarowy przykład stanowiąobiektyzbudowaneprzezspółkę Komunalną Dorzecze Białej sp. z o.o. w Tuchowie, którą utworzyły cztery gminy Tuchów, Ryglice, Ciężkowice i Rzepiennik Strzyżewski położonenapołudniupowiatu tarnowskiego(zajmują ok. 25 proc. jego obszaru). Gminy tworząc spółkę scedowałynaniązadanie, jakimbyłoprzygotowanie aplikacjiorazrealizacjaogromnejinfrastrukturywodociągowo-kanalizacyjnej. Ietapinwestycji zakończono w 2014 r. natomiast II etappodkoniecmaja2015r. Udźwignięcie tak ogromnej inwestycji z budżetów niewielkich gmin byłoby niemożliwe, dlatego cały projekt przejęła powołana spółka, która zaciągnęła kredyt inwestycyjny, uwalniając tym samym budżety gmin. Dzięki temu zabiegowi gminy bez znacznego uszczerbku zrealizowały swoje inwestycje. Rozbudowaneizmodernizowane oczyszczalnia ścieków w Tuchowie orazstacjauzdatnianiawodywlubaszowej sąnowoczesnymiobiektami, wyposażonymi w najnowsze technologie oczyszczania ścieków i uzdatniania wody. Ponadtodziękitakrozległemuobszarowouzbrojeniuterenuwsiećwodno-kanalizacyjną tereny te stają się coraz bardziej atrakcyjnedlaobecnychmieszkańcóworaz przyszłych, planującychosiedlićsiętutaj, jak i tak potrzebnych inwestorów. Wszystko to wpływa na intensywny rozwójnaszejgminyipodnosijejwalorygospodarcze iturystyczne podkreśla SławomirJędrusiak,prezesSpółkiKomunalnejDorzecze Białej. Dzięki tej inwestycji obszar Pogórzastajesięczystszyitymsamymjeszczebardziejatrakcyjnyturystycznieigospodarczo. Dzięki inwestycjom liniowym, rozbudowiesieciwodno-kanalizacyjnej, ażsiedemtysięcymieszkańcówbędziemiało możliwość podpięcia się do sieci wodociągowej, aponaddziesięćtysięcy dosiecikanalizacyjnej. A Oczyszczalnia ścieków w Tuchowie, widok z lotu ptaka FOT. SK DORZECZE BIAŁEJ

2 02// Dorzecze Białej Polska Gazeta Krakowska Oczyszczalnia ścieków w Tuchowie Sterowanie i monitoring obiektów oczyszczalni ścieków Dokonaliśmyskokucywilizacyjnego, któryprzeniósłnaswczasieocałelata Rozmowa ze SŁAWOMIREM JĘDRUSIAKIEM, prezesem zarządu Spółki Komunalnej Dorzecze Białej, o wydarzeniach, które towarzyszyły realizacji projektu,,uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Biała w ramach programu,,czysty Dunajec Powstało ponad 500kmsieci.Wlinii prostej sięgnęłaby granicy Bośni i Hercegowiny ZrealizowaneprzezPaństwainwestycjezmieniająpodwzględemjakościowymsytuacjęzaopatrzeniawwodęioczyszczania ściekówwznacznejczęścidorzeczarzekibiała.jakdoszłodorealizacjitejważnejinwestycji? Nasza spółka została powołana dożyciawsierpniu2004roku przez cztery gminy Pogórza Ciężkowickiego: Ciężkowice, Rzepiennik Strzyżewski, Tuchów oraz Ryglice. Pierwotnie zakładano większą skalę tego przedsięwzięcia. Planowano bowiem, że obejmie ono teren od źródła rzekibiaładojejujściadodunajca. Miało ono obejmować piętnaście gmin. Niestety, tego planu nie udało się zrealizować. Zjakiejprzyczyny? Przedewszystkimchybaztego względu, żekażdagminazajmuje odrębnestanowiskowróżnych kwestiach. Tobyłateżkwestiaczasów, wjakichpodejmowanodecyzjęotworzeniuspółkikomunalnej, którabyłabyorganizmemodużym terytorialnymzasięgu. Wtedy, napoczątkunowegostulecia, brakowałojeszczetakiegomyślenia owspólnych, ponadlokalnych przedsięwzięciach. Podtymwzględemwostatnichlatachzmieniłosię wielenalepsze, alejestjeszczesporodopoprawy. Napoczątkowym etapieprojektuznaczącąrolęodegraliburmistrzbernardkarasiewicz, któryrównieżobecniewłodarzy Ryglicami, orazwójtrzepiennika StrzyżewskiegoKazimierzFudala. Tooniwdużymstopniudoprowadzilidozawarciaumowyspółki, mającnauwadzefakt, żewprzyszłościbędądopozyskaniaduże środkiunijne. Czyliprojektemtymprzecieranonoweszlaki Takwłaśniebyło. Popodpisaniu umowyspółkipowołanojejzarząd, któregoprezesemzostałpracownik starostwapowiatowego. Wokresie przygotowawczymrozpoczęłysię działaniazwiązanezopracowaniem takzwanegostudiumwykonalności. Okazałosięwówczas, żerównoległapracaetatowawstarostwie ijednocześniekierowaniespółką niebyłodobrymrozwiązaniem. W2009rokuówczesnyjejprezes złożyłrezygnacjęzfunkcjiiwtedy wspólnicypodjęlidecyzjęorozpisaniukonkursunatostanowisko. Sytuacjawymagałaszybkiegodziała- niawtrudnychokolicznościach, gdyżzostałzłożonyprojekt aplikacyjnyiwystąpiłyproblemy związanezuzyskaniemdlaniego akceptacji. KiedyobjąłPanfunkcjęprezesa SKDorzeczeBiałej? Stałosiętowczerwcu2009roku, aformalniedopierood1września. Odpoczątkujednakrozpocząłem działaniawspierające. Sprawytenie byłymiobce, ponieważwcześniej pracowałemwinstytucji, którazajmowałasięprzygotowywaniem wnioskówaplikacyjnychinadzorowaniemprocesówinwestycyjnych. Jużwpaździernikuudałosięnam uzyskaćdecyzjępozytywnązministerstwaoprzyznaniuśrodków. Rozpoczęłysięjednakkolejneschody. Pojawiłsiębowiemproblemzabezpieczeniaumowy, któramiała byćpodpisanazinstytucjąwdrażającąprojekt, czyliwojewódzkim FunduszemOchronyŚrodowiska wkrakowie. NiemieliPaństwowłasnegokapitału,boiskąd. Spółkazarządzałaobiektami, którychwartośćnieprzekraczałakilku milionówzłotych. Rzeczywistymajątekkubaturowy, naktóryskładały sięmiędzyinnymioczyszczalnia ściekówistacjauzdatnianiawody, tobyłookoło3milionyzłotych. Napozostałyskładałysięmiędzyinnymikilometryrurwziemi, których niktniechciałjakozabezpieczenia. Ajakabyławartośćprojektu? Wynosiła160milionówzłotych. Dotacji 95milionówzłotych. Przyobrotachspółki, którewówczasoscylowałynapoziomie3milionówzłotych, tobyłotrochętakie rzucaniesięzmotykąnasłońce. Mogępowiedziećdzisiaj, żewśród otaczającychmnieludziniebyłokogoś, ktomiałbywiaręwto, żeprojekttenudanamsięzrealizować. Uważano, żepomysłtenjestchybionyjużnastarcieicałkowicienierealny. Tymczasemjajestemdosyć upartymczłowiekiemijaksięzabieramdoczegoś, tochcęswójzamysł zrealizowaćdokońca. Itakteżsię stało. PoponadpółrocznychnegocjacjachzWojewódzkimFunduszemOchronyŚrodowiskaiGospodarkiWodnejudałonamsiędojść doporozumienia. Umowępodpisaliśmy30maja2010roku. Jak wybrnęliście z problemów wynikających z braku zabezpieczeń? Wybrnęliśmywtensposób,żezabezpieczyliśmy projekt tylko do wysokości uzyskanej zaliczki, którą pobieraliśmy na potrzeby wynagrodzeń pracowników. Złożyliśmy wniosek o kwotę zaliczki w wysokości 20 mln złotych. Zabezpieczenie WFOŚiGW określił napoziomie150proc,czylina15 milionów złotych. Udało mi się przekonać wspólników, aby zabezpieczyli to hipoteką na majątku. Tuchów dał zabezpieczenie w postaci domu kultury, Rzepiennik domu kultury i budynku gminy, Ciężkowice ośrodka zdrowia, aryglice pałacu.udałomisięteż przekonać Fundusz do dłuższych okresów rozliczeń zaliczek niż kwartalne, gdyż z moich doświadczeńwynika,żesąonezakrótkie dlainwestycjiliniowych.wnocyz2 na 3 czerwca przyszedł kataklizm w postaci powodzi. Całkowicie został zalany obiekt oczyszczalni ściekówwtuchowie.tobyłdlanas wszystkich szok. Nastąpiło maksymalne zwątpienie, gdyż nie wiedzieliśmy, co w tej sytuacji zrobić. Zorganizowaliśmy między innymi tymczasowe miejsce dla pracowników w postaci kontenerów. Po takim doświadczeniu skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na zmianie koncepcji. Skoro nas zalało, to należało odpowiednio się zabezpieczyć na przyszłość. Podjęliśmy między innymi decyzję o podniesieniu wszystkich obiektów. Także sterowanie obiektami odbywa się z poziomu drugiej kondygnacji. Podziwiam, żetakiedoświadczeniecałkowiciepaństwanie zniechęciłododziałania. Wszóstymrokudziałalnościspółki możnaocenićskalęzrealizowanychinwestycji. Wszystko zakończyło się szczęśliwie. Środki zostały przez nas wykorzystane w całości. Podzielenie inwestycji na drobniejsze przedsięwzięcia dało nam dodatkowy efekt ekonomiczny, gdyż w przetargach mogły uczestniczyć drobniejsze firmy, które występują jako podwykonawcy dużych korporacji budowlanych. W efekcie inwestycje udało nam się zrealizować nawet miesiąc przed terminem i z całego projektu zostało jeszcze 30 milionów złotych do wykorzystania. Pieniądze te umożliwiły nam powiększenie zakresu projektu o aneks podpisany z WFOŚiGW na realizacje kolejnych 120 km sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Założyliśmy, że zrealizujemy to przedsięwzięcie do czerwca tego roku, co większości osób wydawało się nierealne. Proszę sobie wyobrazić, że statystycznie każdego dnia powstawało około kilometra rurociągu! Gminybędącewspólnikami współcekomunalnejsąteraz współwłaścicielamisporegomajątkuwskdorzeczebiałej Powstałoponad500kmsieci. Gdybyułożyćjąwliniiprostej, to sięgnęłabygranicybośniihercegowiny. Obszar, naktórymdziałamy jakospółka, odpowiadatrzem czwartympowierzchniwarszawy. Całątąsieciązarządzamyprzypomocytechnologiibezprzewodowej, analizującnabieżącoprzepływy iwszelkieinneparametry. Mogędodać, żedziękirealizacjiprojektunastąpiłponaddwukrotnywzrost wartościmajątkuspółki, dookoło 130milionówzłotych. Najważniejszązkorzyścijestskok cywilizacyjnyokilkadziesiątlat. Kiedyśobszar, naktórymdziałamy, narażonybyłnasusze, odczuwałteż skutkidegradacjiwynikającezbrakukanalizacji. Dlawielugospodarstwtojużprzeszłość. ROZMAWIAŁ JANUSZ MICHALCZAK

3 Polska Gazeta Krakowska Takie były początki spółki Dorzecze Białej Dorzecze Białej //03 Wmaju 2004 roku gminy Tuchów, Ciężkowice, Rzepiennik Strzyżewski i Ryglice utworzyły Spółkę Komunalną Dorzecze Białej. Decyzja o jej powołaniu wynikała z chęci rozwiązania narastającego z każdym rokiem, bardzo poważnegoproblemuzanieczyszczeniacieków wodnychorazcorazczęściejwystępującejsuszy,którewistotnysposób negatywnie wpływały na jakość życia mieszkańców. Problemy te stanowiły również przyczynęsłabegorozwojuturystyki i przedsiębiorczości. Spółka została powołana przede wszystkim w celu Zakładano budowę około120km kanalizacji sanitarnej iokoło80kmsieci wodociągowej realizacjiprojektuzzakresugospodarkiwodno-ściekowej,pn. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej zlewnirzekibiaławramachprogramu CzystyDunajec. Celemprojektubyłowybudowanieok. 120kmsiecikanalizacjisanitarnej, ok. 80 km sieci wodociągowej, atakżezmodernizowanieprzestarzałychobiektów,takichjak:oczyszczalnie ścieków w Tuchowie, Ciężkowicach, Bogoniowicach,atakżestacjiuzdatnianiawodywLubaszowejiCiężkowicach. Efektem modernizacji miało być m.in.podniesieniewydajnościoczyszczalni ścieków do poziomu 3880 metrów sześciennych nadobę wtuchowie,660 wciężkowicachido120 wbogoniowicach.wprzypadkustacjiuzdatnianiawody do5770metrówsześciennychnadobę. Aplikowanie o tak duże pieniądzewymagałomobilizacjiwspólnych sił, a sama realizacja tak ogromnego przedsięwzięcia nie mogłaby się odbyćbezwzorowejwspółpracywszystkich gmin podkreśla prezes SławomirJędrusiak.(JM) Reaktor biologiczny oczyszczalni ścieków w Tuchowie Budynek socjalno-techniczny oczyszczalni ścieków w Tuchowie Budynek socjalno-techniczny stacji uzdatniania wody w Lubaszowej Halapomp......i hala filtrów stacji uzdatniania wody w Lubaszowej FOT. ARCHIWUM SPOŁKI DORZECZE BIAŁEJ

4 04// Dorzecze Białej Natura krzyżuje plany inwestorom Powódź, która nawiedziła region tuchowski, była jednym z tych wydarzeń, które mogło przekreślić realizację projektu,,dorzecze Białej. 31maja2010r.wKrakowiezostała zawarta Umowa o dofinansowanie nr POIS /08 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejzsiedzibąwKrakowie, jako InstytucjąWdrażającą, aspółkąkomunalną DorzeczeBiałej Sp. zo.o. zsiedzibąwtuchowie (beneficjentem) na realizację projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowejzlewnirzekibiała w ramach programu Czysty Dunajec, dofinansowanegozuniieuropejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Niestety, niespełna tydzień popodpisaniuumowynarealizację przedsięwzięcia, nasz region dotknęła jedna z największych powodzi, która wstrzymała rozpoczęcie pracbudowlano-montażowych,ajej skutki wymusiły wprowadzenie zmian projektowych dla realizowanych obiektów. Aby zapobiec w przyszłości ewentualnemuprzedostawaniusię ścieków do rzeki i skażeniu terenu, wszystkie instalacje zostały odpowiednio podniesione. Ometrponadpoziomzalewowyz2010roku,kiedywodabyła najwyższa. Na drugą kondygnację biurowcaprzeniesionezostałymiędzyinnymiwszystkieurządzenia sterowniczeiagregaty, zapewniające ciągłość pracy oczyszczalni nawetpodczaspowodzi wyjaśniasławomir Jędrusiak.(JM) Kataklizm, który nawiedził tereny budowy, okazał się przeszkodą do pokonania Powódź w Tuchowie, woda zalała budynki oczyszczalni po dachy Polska Gazeta Krakowska Duża woda wstacji uzdatniania w Ciężkowicach Budynek socjalno-techniczny oczyszczalni ścieków w Tuchowie tonie w wodzie Oczyszczalnia ścieków w Bogoniowicach w czasie powodzi Oczyszczalnia ścieków w Tuchowie pod wodą ZDJĘCIA: ARCHIWUM DORZECZA BIAŁEJ

5 Polska Gazeta Krakowska II etap rozszerzenie skali projektu Mimo trudności, które pojawiły się napoczątku realizacji projektu, udało się w umownym terminie zrealizować zakładane cele. 20listopada2013r.wTuchowiezostałzawartyaneksnr1doUmowy o dofinansowanie, rozszerzający zakresprojektuowykonanietzw.iietapu dodatkowe60kmsiecikanalizacjisanitarneji40kmsieciwodociągowej. Zakres realizacji projektu Uporządkowaniegospodarkiwodno-ściekowejzlewnirzekiBiaławramachprogramuCzystyDunajec obejmował5 kontraktówusługowych,4kontrakty na zakup pojazdów niezbędnych do prawidłowej gospodarki osadami orazdopoprawnegofunkcjonowania infrastrukturywytworzonejwramach projektu oraz przede wszystkim 21 kontraktów na roboty budowlane, wtym5kontraktównaobiektykubaturowe i 16 kontraktów na obiekty liniowe. Obiekty kubaturowe, tj. oczyszczalnie ścieków i stacje uzdat- Dzięki zaoszczędzonym środkom zostały uruchomione nowe inwestycje nianiawodyrealizowanebyływsyste- mie zaprojektujiwybuduj,natomiast obiekty liniowe obejmujące budowę siecikanalizacjisanitarnejisieciwodociągowej oparte były na uzyskanych prawomocnychpozwoleniachnabudowę. Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów dyrektywy dotyczącejoczyszczaniaściekówkomunalnych.jeżelidokońca2015rokunie wybudujemy zadeklarowanej liczby nowychkilometrówsiecikanalizacyjnej iwodociągowej, będziemy płacić kary,którewtymprzypadkusąnaprawdę dotkliwe mówiła podczas pobytuwtuchowiemałgorzatamrugała, prezes Wojewódzkiego FunduszuOchronyŚrodowiska. Roboty liniowe budowa kanalizacji sanitarnej Dorzecze Białej //05 Roboty budowlane naterenie oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach Przebudowa oczyszczalni ścieków w Bogoniowicach Budowa osadnika wtórnego oczyszczalni ścieków w Tuchowie Remont pompowni wody surowej stacja uzdatniania wody w Lubaszowej ZDJĘCIA: SPÓŁKA DORZECZE BIAŁEJ

6 06// Dorzecze Białej Polska Gazeta Krakowska Jaka jest skala projektu wykonanego przez spółkę Dorzecze Białej Realizującprojekt Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec wykonano łącznie: a 185 sieci kanalizacji sanitarnej a 127 km sieci wodociągowej przebudowano i rozbudowano: a 3 oczyszczalnie ścieków: wtuchowie, Ciężkowicach, Bogoniowicach a 2 stacje uzdatniania wody: w Lubaszowej, w Ciężkowicach dokonano likwidacji: a oczyszczalni ścieków w Ryglicach; a oczyszczalni ścieków w Zalasowej. Całkowity koszt realizacji Projektuwyniósł160mlnzł,zczego dofinansowaniezuniieuropejskiej stanowiło blisko 95 mln zł. Stacja uzdatniania wody w Lubaszowej widziana z lotu ptaka OczyszczalniaściekówwCiężkowicach stacjazlewcza,reaktorbiologicznyibudyneksocjalny Oczyszczalnia ścieków w Tuchowie, budynek socjalno-techniczny Widok na stację uzdatniania wody w Lubaszowej Hala kolumn kontaktowych stacji uzdatniania wody w Lubaszowej ZDJĘCIA: SPÓŁKA DORZECZE BIAŁEJ

7 Polska Gazeta Krakowska Podziękowania dla mieszkańców za wyrozumiałość i wytrwałość Inwestycja ma niezwykle znaczący wpływ i ogromną wartość dla mieszkańców regionu objętego działalnością Spółki Komunalnej Dorzecze Białej. Stwarza ona możliwość przyłączeniadonowowybudowanejsieciwodociągowejblisko7000mieszkańcóworazprzyłączeniadonowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnejponad10000mieszkańców. Dzięki tak rozległemu obszarowo uzbrojeniuterenuwsiećwodno-kanalizacyjną, terentenstajesięatrakcyjny gospodarczo i turystycznie. Wzwiązkuzzakończenieminwestycji budowy sieci wodociągowej ikanalizacyjnej na terenie gmin Tuchów,Ciężkowice,Rzepiennik StrzyżewskiiRyglice, SpółkaKomunalna,,DorzeczeBiałej pragniepodziękowaćwszystkimmieszkańcomnieruchomości,naktórych prowadzone były roboty, zazrozumienie i wytrwałość, jaką wykazali sięprzypracachprowadzonychwokół ich domów podkreśla Sławomir Jędrusiak, prezesspółkikomunalnej Dorzecze Białej. I dodaje: Obecniestajemyprzednowym, trudnym zadaniem, czyli wpięciem budynków do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Spółka Komunalna,,Dorzecze Białej, chcąc wspomóc mieszkańcówwwykonaniuprzyłączeńdo wykonanej sieci oraz przyspieszyć procesprzyłączaniadosieci, wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o przyznanie pożyczkinarealizacjęzadaniainwestycyjnego polegającego na budowieprzyłączeńwodociągowychikanalizacyjnych. Od początku lipca odbywać się będą spotkania z zainteresowanymi budową przyłączy Odpoczatkulipca2015roku SpółkaKomunalnabędzieorganizowaławposzczególnychmiejscowościach gmin, w których realizowany był projekt unijny, spotkania zmieszkańcami,naktórychbędąoni szczegółowo informowani o zasadach budowy przyłączy z udziałem pożyczki. Od września br. do prac powinienprzystąpićwykonawcarobót, wyłonionywdrodzeprzetargu nieograniczonego. Należyzaznaczyć, żetakaforma dofinansowania budowy przyłączy będzie jednorazowa i możliwa do wykorzystania jedynie do końca czerwca 2016 roku. Informacje dotyczące realizacji przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych dostępne są na stronie internetowej na stronach gmin: orazwsiedzibiespółki nastacjiuzdatniania wody w Lubaszowej, od poniedziałkudopiątku,wgodzinach od7.00do Dorzecze Białej Reaktor biologiczny oczyszczalnia ścieków w Tuchowie //07 Fragment instalacji komory oczyszczania ścieków w Tuchowie Osadnik wtórny(przed napełnieniem), oczyszczalnia ścieków wtuchowie Widok na osadnik wtórny i suszarnię słoneczną osadu, oczyszczalnia ścieków w Tuchowie Osadnik wtórny, oczyszczalnia ścieków w Tuchowie

8 08// Dorzecze Białej Zyskał Tuchów, zyskał cały region. Korzyści są dla każdego oczywiste Projekt ma ogromne znaczenie z punktu widzenia jakości życia Polska Gazeta Krakowska Rozmowa zburmistrzem TuchowaAdamem Drogosiem Tuchówjestnajwiększymudziałowcemspółki.Czyrównieżskala zrealizowanychprzezniąinwestycjiwkierowanejprzezpana gminiebyłanajwiększa? Zgadzasię. Łącznakwotanainwestycjezrealizowanew gminie Tuchóww I i IIetapieprojektuwynosi39milionów885tysięcyzł, co stanowi31proc. kwotywydanej na całyprojektrealizowanyw pozostałychgminach. Niebezznaczenia w takimujęciuliczbowymjestfakt, żedwastrategiczneobiektyzmodernizowanew ramachprojektu, to jeststacjauzdatnianiawody Lubaszowaioczyszczalniaścieków w Tuchowie, zlokalizowanesąna tereniegminytuchów. Wymieniona wcześniejkwotainwestycjitonietylkoprzywołaneobiektykubaturowe. Przypomnę, żena tereniegminy powstałoblisko64kmsiecikanalizacyjnej, 7kmsieciwodociągowej, a także2zbiornikiwodypitnej, każdypo 250msześc., zlokalizowane w JodłówceTuchowskiejoraz7sieciowychprzepompowniścieków. Jakiekorzyściwynikajązudziału współce? Przedewszystkimjakogminanie bylibyśmywstaniesamodzielnie Adam Drogoś Wykorzystaliśmy 31 procent kwoty przeznaczonej na cały projekt sięgnąćpotakdużepieniądzenarealizacjętakrozległegoitrudnego przedsięwzięcia. Kwotacałejinwestycjiznacznieprzewyższabudżet rocznytuchowa. Zasadnicząspra- FOT. UG TUCHÓW wąjestjednakprzejęciecałejlogi- stykiinwestycjiprzezspółkękomu- nalnądorzeczebiałejsp. zo.o. Dziękitemudziałyinwestycyjnegminy mogłyrealizowaćinneważnedla społeczeństwainwestycje. Dodatkowotospółkazaciągnęłakredyt nainwestycję, coznacznieodciążyłogminnybudżet. Czyplanowanesąkolejneprzedsięwzięcia? Jednym z najbliższych zadań jest inwestycja pn. Budowa przyłączeń kanalizacyjnych związanych z realizacją projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec na terenie gminy Tuchów w latach W czerwcu br. Spółka Komunalna Dorzecze Białej uzyskała informację z WFOŚiGW w Krakowie o przyznaniu pożyczki w wysokości złotychnaten cel. Dla mieszkańców, oznacza to, że przyłącza kanalizacyjne do ich nieruchomości będą wykonane przy udziale środków zewnętrznych, co zdecydowanie odciąży budżety mieszkańców. Szczegółoweinformacjenatemat przyłączymożnauzyskaćwsiedzibiespółkiwtuchowieprzyul. Jana IIISobieskiego69Corazpodnumeremtelefonu Rozmowa zburmistrzem Ciężkowic Zbigniewem Jurkiewiczem Proszępowiedzieć, jakajest skalapaństwaudziałuwrealizacjiprojektuwykonanegoprzez spółkędorzeczebiałej. Jakie jestznaczenietejinwestycji zpunktuwidzeniamieszkańców gminy? Dla każdego z udziałowców stanowi ona rzeczywisty skok cywilizacyjny. Wykonaliśmy zadania na podobnym poziomie, jak Rzepiennik Strzyżewski. Ich wartość to w przypadku naszej gminy około 3o milionów złotych. Celem tego przedsięwzięcia była rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Prace przeprowadzone zostały w latach Obecnie przed nami realizacja dalszych prac, które związane są z wykonaniem przyłączy. Korzyściami, o które pan pyta, są możliwości przyłączenia się kilkuset gospodarstw do spławnej kanalizacji sanitarnej, jak również do wodociągu miejskiego. Zarówno z ekologicznego punktu widzenia, jak i z czysto użytkowegoprojekttenmaogromneznaczenie dla jakości życia w naszej gminie. Zbigniew Jurkiewicz Wartość wykonanych inwestycji szacujemy na około 30 mln złotych Jakijestzasięgterytorialny wykonanychinwestycji? CzydotycząoneokreślonegofragmentugminyCiężkowiceczycałego jejobszaru? Możliwości te dotyczą kilku miejscowości. Tych, w których warunki terenowe pozwalają na zastosowanie określonej metody doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków. Są to Bogoniowice, Tursko, Kipszna, Jastrzębia, Kąśna Dolna oraz Kąśna Górna. Niestety, pozostałe, ze względu na ukształtowanie terenu, będą przedmiotem innych działań, które pozwolą na dostarczanie wody i oczyszczanie ścieków. Realizacja takich inwestycji w trudnym terenie wiązałaby się bowiem ze zbyt dużymi wydatkami. Również późniejsze koszty eksploatacji sieci byłyby nie do pokrycia z opłat ponoszonych przez mieszkańców. W takich miejscach odprowadzanie ścieków będzie możliwe poprzez wykonywanie przydomowych oczyszczalni ścieków, a doprowadzenie wody poprzez budowę lokalnych ujęć. Jakiereperkusjefinansowedla gminypociągazasobąrealizacja takiegoogromnegoprzedsięwzięcia? Możemymówićtutajosamych korzyściach. Uzyskaliśmy je przy niewielkim wkładzie własnym ipomocynapoziomieokoło80 procent kosztów inwestycji. Sięgnęliśmy po środki europejskie i jesteśmy dumni, że osiągnęliśmy cel Jednązperspektywrozwoju Rzepiennika jest agroturystyka RozmowazburmistrzemRyglic BernardemKarasiewiczem JestPanjednąztychosób, którebardzoczęstowymienianesą jakowspółtwórcysukcesuprojektudorzeczabiałej. Jakdoszło dotego, żeprojekttenstałsię rzeczywistością? Wramachprzygotowywaniasię dopozyskiwaniaśrodkóww ra- machperspektywunijnych , któremiałybyćprzeznaczone narealizacjęnajważniejszych gsopodarczychcelów, powstałainicjatywablisko20gmin, któraobejmowaładolinębiałej, począwszy odkrynicyażdotarnowa. Powielu spotkaniachwiększośćgminwybrałainnedrogiprojektowaniazaopatrzeniamieszkańcówwwodę iodprowadzeniaścieków. Wfinale zostałyczterygminy. Żałuję, żenie udałonamsięnakłonićgminy Gromnik, którauczestniczyławe wstępnejfazierozmów, gdyżwtedy sieć, wykonanaprzezpowołaną dożyciaspółkę, objęłabycałośćterenówśrodkowejbiałej. Głównym powodemwyborutakiegowłaśnie rozwiązaniabyłaskalainwestycji, któragwarantowałaodpowiednią jakośćwodyiścieków. Wybraliśmy teżźródłofinansowania. Miałybyć nimśrodkieuropejskiewdyspozycji NarodowegoFunduszu Ochrony Środowiska, którezkoleipowierzo- Bernard Karasiewicz Samodzielnie nie bylibyśmy w stanie wykonać takich inwestycji wgminie nezostałyfunduszomwojewódz- kim. Oczywiściemamdzisiaj ogromnąsatysfakcję, żetakszeroko zakrojonyprojektudałosiędoprowadzićdoszczęśliwegofinału. Panmawyjątkowąokazję doporównań, gdyżzaczynał FOT. UG RYGLICE Panprzedsześciomalatyrealizacjętegoprojektu, adziśma okazjędojegooceny, będącwybranymponowanienaburmistrza. Taktoprawda. Wcześniejbyłem teżwójteminadzorowałeminwestycjewodno-kanalizacyjne. Mam zasobąmiędzyinnymibudowę trzechoczyszczalniścieków. Dzięki projektowinatereniegminyryglice powstałowieleobiektów, których samodzielnieniebylibyśmywstaniezrealizowaćwtakiejskali. Dzięki temu, żejesteśmywparkukrajobrazowymbrzanki, cozwalniało naszkoniecznościuzyskaniaokreślonejilościprzyłączynakilometr bieżącysieci, mogliśmyzbudować rozległąsiećwodno-kanalizacyjną. Wlatach powstałołącznieokoło100kmnowejsieci, 40 pompowni, 7hydroforni, 2zbiorniki wodyopojemności500metrów sześciennych. Szacujemy, żepowstałyinwestycje ołacznejwartościponad37milionówzłotych. Rozbudowainfrastrukturystanowitakżepozytywny bodziecdorozwojunowychfirm orazpromocjiregionuzewzględu najegounikatowewaloryturystyczne. Dodam, żenoweprzyłączeniamieszkańcówdosiecispowodująwniedalekiejprzyszłości rozłożeniekosztówstałychnawiększąliczbęodbiorców. Rozmowazwójtem RzepiennikaStrzyżewskiego MarkiemT.Karasiem Jakiewzględyprzemawiały zapaństwaudziałemprzedsięwzięciudorzeczebiałej? RzepiennikStrzyżewskijestnajmniejszągminąuczestniczącą wprojekcie. Powstałounasblisko 87kmsieciwodno-kanalizacyjnej. Wartośćśrodkówzainwestowanych naterenienaszejgminyszacujęna ok. 30milionów. Przedsięwzięcie wykonywanewramachprojektu dotowanegoześrodkówunijnych, znajdującychsięwdyspozycjiwojewódzkiegofunduszuochronyśrodowiska, realizowanebyłowdwóch etapach. Drugietapwłaśniedobiega końca. Pozostajejeszczekwestia uzyskaniapozwoleńnaużytkowaniesieciiietapu. CodlaPaństwajestewidentną zaletątegoprojektu? Zaletjestwiele. Projektjesttrudny doprzecenieniazpunktuwidzenia ochronyśrodowiska. Wartowiedzieć, żenaswoimtereniemamy dwaparkikrajobrazowe. Zpewnościąmożnatulepiejwypocząćniż wwielurozreklamowanych, tłocznychihałaśliwychmiejscowościach. Wykonanyprojektsprzyjałbędzie rozwojowigospodarstwagroturystycznych. Zauważamy, żeturyścizaczynajądoceniaćtakiemiejsca, jak Marek T. Karaś Czysta woda i ścieki to argument dla osóbszukających wypoczynku na łonie natury naszagmina, gdziejestczystepowietrzeiterenypozwalająceaktywnieorazbezpieczniewypoczywać jeżdżącnarowerze, spracerującczy biegając. ROZMOWY PRZEPROWADZIŁ JANUSZ MICHALCZAK JesttozpewnościądlaPaństwa dużaszansa, gdyżzrolnictwa trudnosięobecnieutrzymać. Dotknąłpansednaproblemu. Naszagminajestrzeczywiścietypowo rolniczą, arolnictwojesttubardzo małodochodowe. Przyczynąsą sprawyustrojowe brakustawy górskiej, którarekompensowałaby kosztyprodukcjirolnejwtaktrudnymterenieorazumożliwiłabywyznaczeniegranicdziałekiichscalenie. Agroturystkamożebyćtutajdodatkowymźródłemdochodumieszkańców. Dlaczegotakpozytywnie oceniamyprojektrealizowanyprzez spółkędorzeczebiałej? Otóżmamy świadomość, żebędącniewielkim organizmemsamorządowymnie bylibyśmywstanieudźwignąćtak dużegoprzedsięwzięcia, któregwarantujewysokąjakośćusług. Mamy dziśdoprowadzonąwodędodwóch miejscowości, zostałyoneteżskanalizowane. Będącudziałowcamispółki, liczymynadalsząwspółpracę. Układterenowyniesprzyjaskanalizowaniugminywcałości, alewskaźniki, którewprzypadkuchronionych terenówsąniecokorzystniejsze, umożliwiająnamdocieraniezsiecią nawettam, gdziegęstośćzaludnieniajestmniejsza. Oczywiścietowięcejkosztuje, gdyżtrzebabudować przepompownieitłocznie.

Jubileusz Zakładu Uzdatniania Wody Raba - str. 3 40 lat wody z Raby dla Krakowa i nie tylko - str. 6 Spotkanie emerytów i rencistów MPWiK SA - str.

Jubileusz Zakładu Uzdatniania Wody Raba - str. 3 40 lat wody z Raby dla Krakowa i nie tylko - str. 6 Spotkanie emerytów i rencistów MPWiK SA - str. Nr 70, wrzesień 2014 ISSN - 1505-2478 C z a s o p i s m o M i e j s k i e g o P r z e d s i ę b i o r s t w a W o d o c i ą g ó w i K a n a l i z a c j i S A w K r a k o w i e Jubileusz Zakładu Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

aktualizacja na lata 2013-2017

aktualizacja na lata 2013-2017 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2010-2017 dla Gminy Biały Dunajec sporządzony przez: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Nowym Targu aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Kraków będzie miał program odwodnienia, ale potrzebna jest taryfa deszczowa

Kraków będzie miał program odwodnienia, ale potrzebna jest taryfa deszczowa Wywiad WOD-KAN Kraków będzie miał program odwodnienia, ale potrzebna jest taryfa deszczowa Z Ryszardem Langerem, prezesem zarządu, dyrektorem naczelnym, oraz Mieczysławem Górą, wiceprezesem zarządu, dyrektorem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Zestawienie przychodów ze sprzedaży w 2012 roku z podziałem na poszczególne rodzaje działalności (w tys. zł)

Tabela nr 1. Zestawienie przychodów ze sprzedaży w 2012 roku z podziałem na poszczególne rodzaje działalności (w tys. zł) Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie z działalności Przedsiębiorstwa za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. www.wodociagi-olsztyn.pl Olsztyńskie wodociągi

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Warszawa 2010 W opracowaniu wykorzystano materiał zawarty w projekcie Poradnika w zakresie

Bardziej szczegółowo

80 lat wodociągów w Otwocku

80 lat wodociągów w Otwocku Piotr Chruszczyk, Wacław Kozera Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 80 lat wodociągów w Otwocku W ciągu ostatnich sześciu lat sieć wodociągowa obsługiwana przez Otwockie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności. Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o. w Dzierżoniowie

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności. Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o. w Dzierżoniowie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o. w Dzierżoniowie za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka Spółki ( str. nr 3-9). 2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015

Tekst jednolity. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015 Tekst jednolity Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015 Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Głubczycach Głubczyce sierpień 2014 r. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie z działalności Przedsiębiorstwa za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. I. WPROWADZENIE 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na Walne 2015

Zapraszamy na Walne 2015 Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Ślęczka 1a 41-800 Zabrze ADS Centrum ul. Sobieskiego 21, tel. 32 271 29 36 ADS Południe ul. Ślęczka 8, tel. 32 271 24 35 ADS Zachód ul. Wolności 123, tel. 32 271

Bardziej szczegółowo

Pomysł Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na zorganizowanie Jeździeckich ferii okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę.

Pomysł Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na zorganizowanie Jeździeckich ferii okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Nr 2/428; luty 2007 Pomysł Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na zorganizowanie Jeździeckich ferii okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Ferie w mieście W czasie ferii w Młodzieżowym

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.8

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Wodociągo w i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o. Raport z działalności Spółki 2009-2012

Przedsiębiorstwo Wodociągo w i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o. Raport z działalności Spółki 2009-2012 Przedsiębiorstwo Wodociągo w i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o. Raport z działalności Spółki 2009-2012 str. 1 I www.pwikpiaseczno.pl Słowo wstępu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 z LXXXIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 października 2010r. o godz.10.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.sikorskiego 3-4. Sesję zwołano zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla samorządów na lata 2007 2013 - prawdy i mity.

Fundusze unijne dla samorządów na lata 2007 2013 - prawdy i mity. Poznań, styczeń 2008 Fundusze unijne dla samorządów na lata 2007 2013 - prawdy i mity. Informacje o skali środków, które Polska otrzyma w latach 2007 2013 w ramach polityki spójności Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość

Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Środowiska we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Ekorozwój

Bardziej szczegółowo

6. Olga Tomaszek 7. Edward Tomczyk.

6. Olga Tomaszek 7. Edward Tomczyk. Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie z działalności Przedsiębiorstwa za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Jednym z elementów ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTOLNE

WYSTĄPIENIE POKONTOLNE LBY-4112-02-01/2011 S/11/002 Bydgoszcz, dnia 13 grudnia 2013 r. Pan Stanisław Drzewiecki Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy sp. z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTOLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Data utworzenia 2012-06-29 Numer aktu 24 Kadencja Kadencja 2010-2014 Miejsce sesji: Urząd Gminy Zabierzów, sala obrad. Sesja

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym Projekt współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infraktrustura i

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

BIELCZA PRZYBORÓW ŁĘKI JAGNIÓWKA WARYŚ BORZĘCIN DOLNY

BIELCZA PRZYBORÓW ŁĘKI JAGNIÓWKA WARYŚ BORZĘCIN DOLNY Nr 4(57)/2010 PISMO SPOŁECZNO-KULTURALNE ISSN 1507-8132 egzemplarz bezpłatny BORZĘCIN BIELCZA PRZYBORÓW ŁĘKI JAGNIÓWKA WARYŚ BORZĘCIN DOLNY Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, Mieszkańcom Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 19 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zielonogórskich

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce., doświadczenia i perspektywy. 1 Spis treści 2 10 I. Wstęp Kalendarium 12 13 15 19 II. Znaczenie infrastruktury w gospodarce System

Bardziej szczegółowo

Raport ze studiów przypadku PPP

Raport ze studiów przypadku PPP Raport ze studiów przypadku PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" dla Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo