Sprawozdanie Zarządu z działalności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu z działalności"

Transkrypt

1 INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT SA Sprawozdanie Zarządu z działalności ZA OKRES

2 Podstawowe informacje Inwestycje Alternatywne Profit S.A. (IAP SA) została zarejestrowana w dniu roku w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną. Rok 2013 był szóstym rokiem obrachunkowym Spółki po przekształceniu w spółkę akcyjną. Akcje IAP są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych rynek NewConnect od dnia 21 lutego 2013 roku. Aktualnie kapitał zakładowy IAP dzieli się na akcji o wartości nominalnej 0,10 zł W okresie sprawozdawczym Spółką kierował dwuosobowy Zarząd w składzie: Mirosław Mejer Prezes Zarządu pełniący funkcję w pełnym okresie sprawozdawczym Filip Fertner Członek Zarządu pełniący funkcję w pełnym okresie sprawozdawczym W trakcie trwania roku obrotowego oraz po dacie bilansowej do dnia sporządzania sprawozdania nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu. Obecna kadencja Zarządu upływa z dniem 29 stycznia 2015 roku. W trakcie roku obrotowego Zarząd nie udzielił prokury. Nadzór nad działalnością Spółki sprawuje Rada Nadzorcza działająca w składzie pięcioosobowym. Na dzień skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: Agnieszka Mejer Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Wierzba Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Mikołaj Dietrich Członek Rady Nadzorczej Karolina Mejer Członek Rady Nadzorczej Bogdan Steiner Członek Rady Nadzorczej W trakcie trwania roku obrotowego oraz po dacie bilansowej do dnia sporządzania sprawozdania nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Obecna kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 25 stycznia 2015 roku. Według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień skład akcjonariatu Spółki obejmował następujących istotnych akcjonariuszy: NetmediaCapital Ltd. Mirosław Mejer akcji akcji w w w. i a p r o f i t. p l Strona 2

3 Agnieszka Mejer Yury Tsykun akcji akcji W trakcie roku obrotowego nie odbyło się żadne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Charakterystyka działalności jednostki W roku 2013 działalność Spółki koncentrowała się na sprzedaży produktów i usług w trzech segmentach operacyjnych sprzedaż metali i kamieni szlachetnych (w tym złota, srebra, platyny, palladu, brylantów) sprzedaż monet i akcesoriów numizmatycznych świadczenie usług wymiany walut Sprzedaż odbywała się przede wszystkim w tradycyjnym dla Spółki kanale e-commerce poprzez dedukowane serwisy internetowe. Po raz pierwszy jednak w historii Spółka uruchomiła nowy kanał dystrybucji swoich towarów i usług centra handlowe zlokalizowane w dużych ośrodkach miejskich. Po pilotażowym projekcie uruchomienia pierwszej tzw. wyspy handlowej w 2012 roku, Zarząd dokonał weryfikacji strategii i przystąpił do realizacji planu pozyskiwania nowych klientów spoza kanału internetowego na szerszą skalę. Kumulacja otwarć nowych lokalizacji nastąpiła w III kwartale, a na koniec roku 2013 Spółka dysponowała już pięcioma punktami sprzedaży, innymi niż siedziba Spółki. Choć znaczna cześć punktów działa od niespełna pół roku, to jednak wyniki osiągnięte na sprzedaży oferty pozwalają sądzić, że Zarząd obrał właściwy kierunek rozwoju. Łączne przychody ze sprzedaży osiągnęły w 2013 roku poziom blisko 159 milionów złotych i były wyższe od ubiegłorocznych o 68%. Tym samym został osiągnięty rekordowy poziom przychodów ze sprzedaży w historii Spółki. Charakterystyczny dla branży metali szlachetnych niski poziom marży brutto był kompensowany pozyskiwaniem złota z rynku wtórnego. Proces ten odbywa się poprzez skup sztabek i monet bulionowych oraz tzw. złomu złota, czyli wszelkich przedmiotów użytkowych (biżuteria, zegarki itd.), z których można odzyskać złoto czystej próby. Wyższe przychody oraz lepszy wynik na sprzedaży zostały osiągnięte w sytuacji znaczącego obniżenia ceny złota, jakie miało miejsce w II kwartale 2013 roku. Kurs złota za uncję trojańską spadł wówczas gwałtownie z poziomu 1535,50 USD do poziomu 1378,00 USD (źródło: London Bullion Market Association) W dalszej części roku korekta pogłębiała się. Kurs nie był stabilny, a na dzień bilansowy zamknął się na poziomie 1201,50 USD (notowanie poranne London Gold Fixing). Ważnym odnotowania jest fakt, że niespodziewana przecena złota spowodowała jednak wzrost popytu na fizyczny kruszec. Zarówno w Polsce jak i na świecie nastąpił wzrost zakupów złota. W konsekwencji Spółka sprzedała wolumenowo znacznie większą ilość złota niż w okresie porównawczym. w w w. i a p r o f i t. p l Strona 3

4 Duży nacisk Zarząd położył na modyfikację oferty Spółki. W 2013 roku została ona wzbogacona o możliwość zakupu sztabek złota z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) we współpracy z renomowanym ubezpieczycielem firmą AIG. W ten sposób powstał produkt odróżniający się od oferty konkurencji i posiadający łatwą do wyceny dla nabywcy wartość dodaną. Produkt ten, jako pionierski na rynku spotkał się z pozytywną reakcją klientów, którzy dostrzegli atrakcyjność oferty i jej unikalność. Analiza zleceń związanych ze skupem złota z rynku wtórnego skłoniła Zarząd do wprowadzenia do oferty pożyczek krótkoterminowych udzielanych pod zastaw złota. Choć rynek pożyczek krótkoterminowych w Polsce należy do rosnących i szacowany jest na 76 miliardów PLN (źródło: UOKiK), to Zarząd Spółki nie łączy z tą działalnością istotnych planów. Intencją Zarządu było stworzenie oferty kompletnej związanej ze złotem, tj. możliwość nabycia, sprzedaży, a także wykorzystania posiadanego złota do tymczasowej zamiany na środki pieniężne. Do tego celu uruchomiono osobny serwis internetowy pod adresem pozyczkpodzloto.pl Dużą uwagę w ciągu roku Zarząd poświęcił na nasilenie działań o charakterze promocyjnym i public relations. Prowadzone od lat przez Spółkę działania edukacyjne nakierowane na objaśnianie funkcji, jakie pełnią metale szlachetne zostały w 2013 roku wzmocnione o uruchomienie nowego portalu pod adresem RynekAlternatywny.pl Zadaniem serwisu jest przybliżanie zasad inwestycji metale szlachetne oraz publikowanie najważniejszych informacji ze świata. W zakresie działań związanych z kreowaniem pozytywnego wizerunku Spółki w otoczeniu Zarząd odstąpił od współpracy z agencjami PR, zastępując je własnym zespołem specjalistów. Działania podjęte w 2013 roku zaowocowały zwiększeniem obecności Spółki w mediach i wzmocnienia jej eksperckiej roli w tematyce inwestycji w metale szlachetne. W segmencie monet kolekcjonerskich i numizmatyki Spółka podobnie jak w roku poprzednim odczuła spowolnienie. Przyczyny osłabienia są upatrywane zmianami na rynku, będącymi następstwem wprowadzenia przez Narodowy Bank Polski w 2010 roku nowego systemu dystrybucji monet. W ocenie Zarządu to właśnie zasady funkcjonowania tego systemu doprowadziły do spadku sprzedaży w segmencie w okresie trzech lat. Zarząd uzależnia rozwój segmentu monet kolekcjonerskich od podejmowanych w przyszłości działań promocyjnych i sprzedażowych przez NBP. Pod koniec roku 2013 NBP zapowiedział zamknięcie powszechnie krytykowanego systemu sprzedaży Kolekcjoner oraz powrót do bliskiej współpracy z dystrybutorami na nowych zasadach. W segmencie wymiany walut przychody z tego tytuł okazały się wyższe od spodziewanych. Dobre wyniki zostały osiągnięte m.in. dzięki przejęciu od innego podmiotu kantoru wymiany walut we Wrocławiu na terenie centrum handlowego Magnolia Park. Lepsze od spodziewanych wyniki skłaniają Zarząd do poszukiwania kolejnych lokalizacji celem powiększenia w przyszłości sieci placówek typu kantor. Zysk na sprzedaży wyniósł 1,2 mln złotych, co oznacza przyrost w stosunku do 2012 roku o 20%. Lepszy wynik został osiągnięty poprzez widoczne obniżenie kosztów działalności. Koszty w roku 2013 były mniejsze o kwotę 307 tys. złotych. Redukcja kosztów była możliwa poprzez zwiększenie w w w. i a p r o f i t. p l Strona 4

5 efektywności procesów operacyjnych, konsolidację dostawców usług i optymalizację funkcjonowania systemów informatycznych. Największy wpływ na wysokość rocznego zysku na działalności gospodarczej i zysku brutto Spółki miał niekorzystny wynik na działalności finansowej. Spółka dokonuje bowiem wyceny inwestycji krótkoterminowej w postaci posiadanego złota na cele inwestycyjne według wartości godziwej. Skutki wyceny są zaliczane do działalności finansowej i odnoszone na wynik bieżącego okresu. W wyniku niezależnej od Spółki przeceny złota na światowym rynku, Spółka musiała dokonać korekty przychodów realizowanych z tytułu wyceny inwestycji krótkoterminowej, odnotowując stratę na tej działalności. Niekorzystny wynik na działalności finansowej został pogłębiony dodatkowo przez ujemne różnice kursowe i koszty odsetek od długu. Niemniej należy pamiętać, że wycena złota do wartości godziwej ma charakter jedynie bilansowy i nie wpływa na poziom generowanej gotówki. Choć wynik netto jest ujemny, to jednak wyłącznie w aspekcie rachunkowym. Warto nadmienić, że skorygowanie rachunku zysków i strat o pozycje wyceny do wartości godziwej doprowadziłoby do dodatniego wyniku netto. W oparciu o wyniki ubiegłoroczne Zarząd ocenia sytuację finansową Spółki jako stabilną. Istotnym czynnikiem dla stabilności naszego funkcjonowania jest zróżnicowanie źródeł przychodów, które są osiągane z kilku linii biznesowych. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju W 2013 r. uruchomiono sieć placówek stacjonarnych w ramach planu pozyskiwania nowych klientów poza kanałem internetowym. Pilotażowy projekt rozpoczął się jeszcze w 2012 roku od otwarcia wyspy handlowej w warszawskim centrum handlowym Reduta. Po kilku miesiącach pracy, już w 2013 roku, stoisko zostało relokowane do centrum handlowego Blue City. W ciągu roku nastąpiło jeszcze szereg otwarć kolejnych placówek: w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. W tym ostatnim przypadku uruchomiono lokal przeznaczony na kantor wymiany walut oraz sprzedaż metali szlachetnych. Wynikało to z przejęcia wyposażonego lokalu od konkurencji na bardzo korzystnych warunkach. Łącznie na koniec roku 2013 Spółka dysponowała siecią pięciu placówek innych niż siedziba Spółki, gdzie prowadzony jest od lat salon firmowy. W roku 2013 wprowadzono tzw. program partnerski w oparciu o sprzedaż brylantów. Program ten umożliwia nabywcom brylantów uzyskiwanie wynagrodzenia w zamian za skuteczne polecenie osoby/osób, które w wyniku tego polecenia dokonają w Spółce zakupów. Przewidywalny rozwój jednostki Istnieje szereg przesłanek dla dalszego rozwoju. Spółka przewiduje kontynuację działalności na rynku metali szlachetnych zarówno na pierwotnym jak i wtórnym (skup metali). Spółka posiada silną rozpoznawalność na rynku, mocną pozycję marketingową z uwagi na wysoko pozycjonowane serwisy internetowe oraz lojalne grono nabywców. Dodatkowo Spółka poszerzyła swoje kanały w w w. i a p r o f i t. p l Strona 5

6 dystrybucji o dostęp do centrów handlowych w dużych miastach, które codziennie odwiedza kilka do kilkunastu tysięcy osób. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk Ryzyko niepowodzenia strategii Celem strategicznym Spółki jest wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy, realizowany poprzez wzrost wyników finansowych, czego podstawowym elementem jest wzrost sprzedaży. Istnieje ryzyko wystąpienia czynników niezależnych od Spółki, które przeszkodzą w realizacji strategii, a w szczególności: spadek popytu na wyroby Spółki, w tym szczególności na kruszce, intensyfikacja konkurencji na rynkach, gdzie Spółki operuje lub zamierza operować, osłabienie koniunktury w gospodarce, spadek zainteresowania zawieraniem transakcji e-commerce. Istnieje ryzyko niepowodzenia strategii Spółki. Może to negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Spółki. Ryzyko wycofania się z transakcji przez klienta W celu zawarcia transakcji w obrocie kruszcami inwestycyjnymi klient musi złożyć deklarację ich nabycia. Zasadniczo od chwili złożenia deklaracji w systemie informatycznym, klient w ciągu 2 dni powinien opłacić z góry przyszłą transakcję. Od chwili złożenia deklaracji nabycia do chwili jej opłacenia może dojść do spadku cen kruszców inwestycyjnych na rynkach światowych, co podważy opłacalność transakcji dla klienta, a tym samym spowoduje wycofanie się z niej. W takiej sytuacji, mimo posiadania deklaracji nabycia, nie ma podstawy do zrealizowania dostawy na rzecz inwestora. Zdarzenia takie mogą obejmować: - wycofanie się istotnej liczby klientów składających deklaracje na niewielkie kwoty. - wycofanie się nawet niewielkiej liczby klientów składających deklaracje na znaczące kwoty lub obu wskazanych zdarzeń jednocześnie. W przeszłości przypadki wycofywania się klientów z zadeklarowanych transakcji zdarzały się rzadko. Niemniej istnieje ryzyko związane z możliwością wycofania się ze znaczących transakcji przez klienta. Może to negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy Spółki. Ryzyko związane z konkurencją Spółka działa na rynku konkurencyjnym, który jest jednak zdecydowanie rozproszony, a bariery wejścia na niego są umiarkowane. W przypadku nasilenia konkurencji rynkowej Spółka, mimo że należy do liderów w dziedzinie sprzedaży detalicznej kruszców inwestycyjnych i numizmatów, może zostać zmuszona do poniesienia dodatkowych nakładów w celu utrzymania swojej pozycji rynkowej. Duża konkurencja na rynku może doprowadzić do obniżenia możliwych do osiągnięcia w w w. i a p r o f i t. p l Strona 6

7 marż. Istnieje ryzyko związane z zaostrzeniem działań konkurencji. Może to negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Spółki. Ryzyko kursu walutowego Spółka zaopatruje się w istotną część produktów poza Polską. Na skutek tego, część kosztów Spółki wyrażona jest w innej walucie niż złoty. Podstawową jednostką monetarną, w której Spółka zawiera transakcje z dostawcami jest dolar amerykański - waluta funkcjonalna dla obrotu na giełdach światowych. Z tego powodu mimo zawierania niektórych zakupów w euro najistotniejsze znaczenie dla rentowności transakcji ma kurs walutowy dolara amerykańskiego. Spółka sprzedaje kruszce inwestycyjne swoim klientom ustalając cenę sprzedaży w złotych na bazie aktualnego kursu walutowego. Dzięki temu Spółka zmniejsza ryzyko związane z niekorzystnymi zmianami kursów walut obcych. W zależności od wielkości sprzedaży zamówienie od dostawców realizowane było z pewnym opóźnieniem. Ponadto w zależności od dostawcy występowały i mogą występować różne terminy zapłaty przez Spółkę od momentu złożenia zamówienia na kruszce inwestycyjne. Różnica pomiędzy datą sprzedaży przez Spółkę kruszcu inwestycyjnego i daty zapłaty za towar przez Spółkę powoduje powstanie ryzyka niekorzystnych zmian kursów walutowych. W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem kursu walutowego Spółka dysponuje umową z Nordea Bank Polska SA w sprawie instrumentów pochodnych w celu zawierania kontraktów forward. Niezależnie od organizacji sprzedaży i sposobów zmniejszenia ryzyka niekorzystnych zmian kursów walutowych, Spółka utrzymuje w związku ze swoją działalnością znaczne zapasy kruszców i numizmatów. Wartość tych zapasów jest zależna od kursów walut obcych, głównie kursu wymiany USD i złotego. W związku ze sprzedażą kruszców inwestycyjnych i numizmatów oraz utrzymywaniem zapasów przez Spółkę istnieje ryzyko związane z niekorzystnymi zmianami kursu walutowego w przypadku jednostek monetarnych, w których Spółka prowadzi rozliczenia ze swoimi kontrahentami. Może to negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Spółki. Ryzyko zmian cen kruszców inwestycyjnych Lokowanie kapitału w kruszce inwestycyjne i numizmaty powszechnie jest traktowane jako alternatywa dla obarczonych wyższym ryzykiem instrumentów udziałowych rynku kapitałowego, instrumentów dłużnych o niskim poziomie ratingu oraz nieposiadających ratingu lub instrumentów terminowych. Ze względu na fakt, że kruszce inwestycyjne są traktowane jako alternatywa dla instrumentów rynku kapitałowego to płynność obrotu jest niższa. W przypadku numizmatów płynność obrotu jest znikoma. Na działalność Spółki istotny wpływ mają zmiany cen kruszców inwestycyjnych, w tym głównie złota i srebra, oraz numizmatów. Na ich ustalanie na giełdach światowych (przede wszystkim Londyn) oraz w obrocie kolekcjonerskim Spółka nie ma wpływu. w w w. i a p r o f i t. p l Strona 7

8 Spółka sprzedaje kruszce inwestycyjne na rzecz klientów detalicznych. Cechą klientów detalicznych jest składanie zamówień nieznacznych jednostkowo. Spółka współpracuje z wieloma dealerami kruszców inwestycyjnych, którzy co do zasady realizują jego zamówienie po osiągnięciu minimalnego poziomu (znacznej wielkości) dostawy. Oznacza to, że Spółka jest narażona na ryzyko zmiany cen kruszców inwestycyjnych w okresie pomiędzy zobowiązaniem się wobec klientów do realizacji zamówienia (co wiąże się ze złożeniem deklaracji nabycia i dokonaniem płatności za nią przez klienta) a terminem, kiedy wielkość zbiorcza zamówień klientów osiągnie minimalny poziom wymagany przez współpracujących z Grupą dealerów kruszców inwestycyjnych. Wyjątek od tej zasady stanowi porozumienie z MKS Finance S.A., które zakłada możliwość dostawy do Spółki nawet minimalnych ilości kruszców inwestycyjnych. W efekcie tego porozumienia Spółka przyjmując opłacone przez klienta zamówienie może tego samego dnia rozliczyć je z MKS Finance S.A., tym samym unikając ryzyka zmian cen kruszców inwestycyjnych. Niezależnie od organizacji sprzedaży i sposobów zmniejszenia ryzyka niekorzystnych zmian cen kruszców inwestycyjnych i numizmatów, Spółka utrzymuje w związku ze swoją działalnością znaczne zapasy tych towarów. Wartość zapasów kruszców inwestycyjnych i numizmatów jest zależna od ich cen, głównie kursów kruszców inwestycyjnych na giełdach światowych i cen numizmatów w obrocie kolekcjonerskim. W związku ze sprzedażą kruszców inwestycyjnych i numizmatów oraz utrzymywaniem zapasów przez Spółkę, istnieje ryzyko związane z niekorzystnymi zmianami cen kruszców inwestycyjnych. Może to negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Spółki. Ryzyko związane ze specyfiką rynku polskich numizmatów Monety kolekcjonerskie zyskały opinię stosunkowo bezpiecznej inwestycji mogącej przynieść pokaźne zyski. Limitowane w relatywnie niskich nakładach monety cieszyły się dużym zainteresowaniem klientów, co wywołało dynamiczny (w przypadku niektórych monet nawet kilkusetprocentowy) wzrost cen. Od 2010 roku Narodowy Bank Polski sprzedaje nowe emisje polskich monet i banknotów kolekcjonerskich na aukcjach internetowych za pośrednictwem witryny internetowej W aukcjach mogą wziąć udział zarówno zarejestrowane w bazie danych NBP osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze, w tym wyspecjalizowane w numizmatyce. Każda aukcja trwa 4-5 dni, w trakcie których jej uczestnik może złożyć do 5 ofert, proponując cenę jednostkową i liczbę monet, jaką chciałby zakupić po tej cenie. Dla każdej monety jest wyznaczona cena wywoławcza (cena minimalna) i limity zakupu - niższe dla osób fizycznych, wyższe dla przedsiębiorstw. NBP podaje limity ilościowe monet każdorazowo przed aukcją. Po zakończeniu aukcji system informatyczny banku centralnego określa cenę sprzedaży, identyczną dla wszystkich zainteresowanych. W przypadku wylicytowania monety po cenie równej lub wyższej cenie sprzedaży (cena ustalana przez algorytm autorstwa NBP), odbiorca ma możliwość odbioru w każdym z okręgowych oddziałów NBP na terenie kraju. w w w. i a p r o f i t. p l Strona 8

9 Zarejestrowani użytkownicy systemu aukcyjnego NBP mają obowiązek złożenia depozytu zabezpieczającego w postaci kaucji gwarancyjnej lub gwarancji bankowej w przypadku, gdy zamierzają w ramach jednej aukcji złożyć oferty o łącznej wartości wyższej niż złotych. Narodowy Bank Polski jest jedynym emitentem polskich monet. Sposób ich wprowadzania do obiegu i dystrybucji leży wyłącznie w gestii tej instytucji. Narodowy Bank Polski może zwiększać, bądź ograniczać nakłady monet, co wpływa na ich mniejszą lub większą atrakcyjność w oczach kolekcjonerów. Ryzyko związane ze specyfiką rynku numizmatów może negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Spółki. Sytuacja finansowa i stan majątkowy jednostki W okresie sprawozdawczym Spółka osiągnęła następujące wyniki finansowe (w tys. PLN) Przychody Zysk brutto na sprzedaży EBITDA Zysk operacyjny Zysk netto (3.308) Suma bilansowa Kapitał własny W okresie sprawozdawczym Spółka wypłaciła dywidendę za rok obrotowy 2012 w kwocie ,26 zł (słownie: czterysta czterdzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia sześć groszy) tj. 0,02 zł (dwa grosze) na 1 akcję. Zarząd ocenia aktualną sytuację finansową jako stabilną. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki Istotny wpływ na wysokość przychodów w okresie sprawozdawczym miał wzmożony popyt na kluczowy dla Spółki produkt złoto inwestycyjne w postaci fizycznej. Wyższa liczba zamówień złota inwestycyjnego w porównaniu do ubiegłego okresu sprawozdawczego przy niższej cenie jednostkowej spowodowały, że przychody ze sprzedaży i wolumen sprzedaży ilościowej uległy zwiększeniu. w w w. i a p r o f i t. p l Strona 9

10 Informacje o instrumentach finansowych W roku 2013 Spółka finansowana była z kapitałów własnych oraz obrotowych kredytów bankowych w wysokości tys. zł oraz tys. dolarów amerykańskich. Spółka korzystała także z akredytywy w wysokości tys. dolarów amerykańskich. Bankami udzielającymi kredytów były Nordea Bank Polska SA oraz Millennium Bank SA. Spółka stosowała w 2013 roku walutowe instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia przyszłych transakcji od momentu wystąpienia zobowiązań handlowych w walutach obcych. Na dzień r. w Spółce nie występowały zawarte i aktywne transakcje forward, które miałyby być rozliczone po dacie bilansu. Inne istotne zdarzenia W dniu 21 lutego 2013 roku Spółka zadebiutowała w Autoryzowanym Systemie Obrotu NewConnect. W okresie sprawozdawczym Spółka nie nabywała akcji własnych. W okresie sprawozdawczym Spółka nie posiadała oddziałów wpisanych lub niewpisanych do rejestru sądowego. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym W dniu 12 marca 2014 roku Spółka zawarła z Bankiem Zachodnim WBK SA z siedzibą we Wrocławiu umowę o wielocelową i wielowalutową linię kredytową. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużania. Umowa obejmuje jednostkę dominującą oraz spółkę zależną. Celem umowy jest refinansowanie linii kredytowych, które Spółka oraz spółka zależna posiadały w Nordea Bank Polska SA z uwagi na dogodniejsze warunki finansowe. Wartość umowy istotna ze względu na wartość przekraczającą 20% kapitałów własnych Spółki. Zarząd Inwestycje Alternatywne Profit SA Mirosław Mejer Prezes Zarządu Filip Fertner Członek Zarządu Warszawa, 29 maja 2014 roku w w w. i a p r o f i t. p l Strona 10

Sprawozdanie Zarządu z działalności

Sprawozdanie Zarządu z działalności INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT SA Sprawozdanie Zarządu z działalności ZA OKRES 1.01.2014-31.12.2014 Podstawowe informacje Inwestycje Alternatywne Profit S.A. (IAP SA, Spółka, Emitent) została zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Alternatywne Profit S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r. (IV kwartał 2012 r.) Warszawa, 14 lutego 2013 r.

Inwestycje Alternatywne Profit S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r. (IV kwartał 2012 r.) Warszawa, 14 lutego 2013 r. Inwestycje Alternatywne Profit S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r. (IV kwartał 2012 r.) Warszawa, 14 lutego 2013 r. Spis Treści 1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE...3 1.1 DANE

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Alternatywne Profit S.A. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r. (I kwartał 2013 r.) Warszawa, 15 maja 2013 r.

Inwestycje Alternatywne Profit S.A. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r. (I kwartał 2013 r.) Warszawa, 15 maja 2013 r. Inwestycje Alternatywne Profit S.A. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r. (I kwartał 2013 r.) Warszawa, 15 maja 2013 r. Spis Treści 1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE...3 1.1 DANE REJESTROWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Alma Market SA za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Alma Market SA za 2014 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Alma Market SA za 2014 rok - Kraków, 17 marca 2015 roku - SPIS TREŚCI 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU ROCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI... 3 2. ZASADY SPORZĄDZANIA ROCZNEGO

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1 Nazwa, siedziba, przedmiot działalności. 1.2 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1 Nazwa, siedziba, przedmiot działalności. 1.2 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Nazwa, siedziba, przedmiot działalności Vistula Group Spółka Akcyjna ( dalej również jako Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Krakowie, ul. Starowiślna 48, kod: 31-035. Spółka została

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r.

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok - Kraków, 17 marca 2015 roku - SPIS TREŚCI 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014. obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014. obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014 obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013 26-02-2014 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE AB

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013 Warszawa 30 maja 2014 r. I. Informacje ogólne Firma: Blue Ocean Media S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 1 Działając na podstawie 91 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r.

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r. Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. Dane rejestrowe... 3 1.2. Opis działalności... 4 1.3. Struktura Grupy Kapitałowej... 6 1.4. Skład organów Jednostki Dominującej...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Warszawa, 26 sierpnia 2014 Warszawa, 26 sierpnia 2014 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Opis Grupy Kapitałowej Spółki... 4 2.1 Skład Grupy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI BYTOM S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI BYTOM S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI BYTOM S.A. ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 ROKU DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Kraków, 9 marca 2015 r. 1 1. Działalność Spółki Bytom S.A. w 2014 roku Spółka

Bardziej szczegółowo

za pierwsze półrocze 2012/2013

za pierwsze półrocze 2012/2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK S.A. za pierwsze półrocze 2012/2013 obejmujące okres od 01.04.2012 do 30.09.2012 Poznań, dnia 27 listopada 2012 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia SPÓŁKA AKCYJNA Gliwice, 9 czerwca 2014 r. 1. Wstęp Przedmiotowe opracowanie prezentuje wyniki analizy sytuacji finansowej, gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015 roku Poznań, dnia 19 czerwca 2015 r. Poznań, 19 czerwca 2015 roku Do Akcjonariuszy, Kontrahentów i Pracowników

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK SONEL Spółka Akcyjna ul. Stanisława Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Świdnica, marzec 2014 I. WSTĘP SONEL S.A. jest firmą produkcyjną specjalizującą się w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. ABC DATA S.A. (poprzednio ABC DATA Holding S.A.)

Sprawozdanie Zarządu. ABC DATA S.A. (poprzednio ABC DATA Holding S.A.) Sprawozdanie Zarządu ABC DATA S.A. (poprzednio ABC DATA Holding S.A.) z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2009 r. 1. Charakterystyka Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK RAPORT ROCZNY ZA OKRES ROKU ZAKOŃCZONY 31 XII 2012 SPIS TREŚCI 1. LIST OD ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 6 4. ROCZNE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo