projektu wyniesie ponad 27,5 mln z otych. Na terenie gminy Niepor t, w Bia- obrzegach i Ryni, powstanie 10,4 km sieci kanalizacyjnej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "projektu wyniesie ponad 27,5 mln z otych. Na terenie gminy Niepor t, w Bia- obrzegach i Ryni, powstanie 10,4 km sieci kanalizacyjnej."

Transkrypt

1 nr 10 (114) 4 paêdziernika 2013 nakład g azeta bezpłatna w skrócie POMOC W ROZWIÑZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH HARMONOGRAM DY URÓW cz onków Gminnej Komisji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Niepor cie w paêdzierniku 2013 r. Punkt Konsultacyjny (SP ZOZ wejêcie od rehabilitacji): 8 paêdziernika 2013 r. H. Powa a, A. Burzyƒski; 15 paêdziernika 2013 r. E. Staniszewska, A. Radlak; 22 paêdziernika 2013 r. B. Kopciƒska, R. ukasiuk. Spotkania Komisji w paêdzierniku 2013 r.: Urzàd Gminy Niepor t, pokój nr 3, parter, 1 i 15 paêdziernika 2013 r. od godz mln złotych z Unii Europejskiej na inwestycje 18 wrzeênia Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Wójt Gminy Niepor t podpisali dwie umowy na realizacj wa nych dla regionu inwestycji. Ârodki unijne przyznane zostały w wysokoêci 33 mln złotych. P rojekt, w którym Gmina Niepor t wyst puje jako Lider, a Gmina Serock jako Partner, realizowany jest w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego , wspó finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dokoƒczona zostanie budowa ochronnego systemu kanalizacyjnego Jeziora Zegrzyƒskiego w Gminie Niepor t i Serock. Pozwoli to na to likwidacj szamb na terenie prywatnych posesji i w licznych oêrodkach wypoczynkowych, le àcych nad Jeziorem Zegrzyƒskim. Wp ynie to na popraw czystoêci wody w zbiorniku i na ochron jego Êrodowiska. Wsparcie unijne w przypadku tego projektu wyniesie ponad 27,5 mln z otych. Na terenie gminy Niepor t, w Bia- obrzegach i Ryni, powstanie 10,4 km sieci kanalizacyjnej. Jak zaznaczy podczas spotkania w Urz dzie Gminy Niepor t marsza ek Adam Struzik, bez dofinansowania ze Êrodków unijnych realizacja tak du ej, w skali ca ego Mazowsza, inwestycji nie by aby mo liwa. Druga umowa dotyczy dofinansowania budowy systemu kolektorów s onecznych w gminie Niepor t. Ten projekt równie wpisuje si w szeroko rozumianà ochron Êrodowiska. Na zakup i monta instalacji solarnych w 590 indywidualnych budynkach Gmina otrzyma 6,3 mln z otych dofinansowania. Beata Wilk PoprosiliÊmy o komentarz Wójta Macieja Mazura Kanalizacja wokó Jeziora Zegrzyƒskiego realizowana jest od lat 90. ubieg ego wieku. Po dwudziestu latach, przy okazji 50-lecia akwenu, które obchodzone jest w tym roku, nasze starania o dokoƒczenie budowy opaski sanitarnej zakoƒczy y si sukcesem. Zosta on osiàgni ty dzi ki wspólnemu wysi kowi wielu osób, pracowników Urz du, radnych, so tysów zaanga owanych w to przedsi wzi cie. PodkreÊl jeszcze raz to, co powtarza- em niejednokrotnie. Realizacja tak powa nej inwestycji przez gmin, bez wsparcia unijnego nie by aby mo liwa. Projekt, w ramach którego staraliêmy si o dofinansowanie unijne, zosta uznany za kluczowy dla województwa mazowieckiego. Na zamkni cie opaski kanalizacyjnej otrzymali- Êmy dofinansowanie w wysoko- Êci 27,5 mln z otych. Inwestycja ta zakoƒczy, w podstawowym zakresie, uzbrajanie infrastruktury technicznej wokó jeziora. Pozwoli na pod àczenie si do kanalizacji odbiorcom prywatnym i wszystkim oêrodkom wypoczynkowym. Ma ogromne znaczenie ekologiczne przyczyni si do zachowania czystoêci zbiornika, a przecie dla cz Êci mieszkaƒców stolicy jest to êród o wody pitnej. Jezioro Zegrzyƒskie jest najwi kszym akwenem rekreacyjno-turystycznym na Mazowszu, przyje d a tu na wypoczynek wielu mieszkaƒców aglomeracji warszawskiej. Czysta woda oznacza lepsze warunki dla uprawiania sportów wodnych i rozwoju oêrodków wypoczynkowych, a tym samym rozwoju ca ej gminy. Budowa b dzie trudna, bo teren jest mocno nawodniony i mamy na nià ma o czasu, ale postaramy si, by skoƒczy a si zgodnie z planem. Druga umowa podpisana z Marsza kiem, równie wa na, dotyczy dofinansowania zakupu i monta- u instalacji solarnych na 590 budynkach w gminie. WartoÊç tego projektu to ok. 10 mln z otych, z tego Gmina otrzyma ok. 6,3 mln z otych dofinansowania. PrzetarliÊmy szlak do pozyskiwania Êrodków na energi odnawialnà. Dzi ki temu nasi mieszkaƒcy b dà ponosili mniejsze op aty za gaz, zachowamy te ekologiczny charakter gminy. Czyste powietrze od lat jest naszym atutem, a ograniczenie emisji gazów cieplarnianych b dzie temu sprzyjaç. To równie nie b dzie atwa inwestycja, monta instalacji b dzie dostosowywany do ka dego budynku. Traktujemy to jako przygotowanie do kolejnych, intensywnych staraƒ o pozyskanie Êrodków w ramach programów w pakiecie na energi odnawialnà. w WIEÂCIACH NIEPOR CKICH czytaj o... POZNAJ GMIN NIEPOR T sołectwo Aleksandrów ODSŁONI CIE POMNIKA w Wólce str.3 ZAPROSZENIE NA Âwi to Ziemniaka Radzymiƒskiej str.4-5 str.8 KONTAKT: URZÑD GMINY NIEPOR T pl. WolnoÊci 1, Niepor t tel. (22)

2 W GMINIE Pani Wójt, Gmina Niepor t pozyska a du e Êrodki na dokoƒczenie opaski sanitarnej wokó Jeziora Zegrzyƒskiego. Jak b dzie wyglàda a realizacja tej inwestycji? W ramach tej inwestycji Gmina Niepor t wybuduje ok. 10 km sieci kanalizacyjnej oraz 5 przepompowni. Zosta a wykonana infrastruktura kanalizacyjna w ulicy Pla owej i Wojska Polskiego w Bia obrzegach, jesteêmy na etapie odbioru technicznego zrealizowanych robót. Zgodnie z podpisanà umowà na dofinansowanie, do koƒca roku gmina otrzyma zwrot 81 % poniesionych ju kosztów. Kolejne wp aty dofinansowania b dà ju dokonywane zaliczkowo, z nich gmina op acaç b dzie 81% wartoêci faktur, reszt pokrywajàc z w asnych Êrodków. Kolejny etap to budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku od istniejàcej przepompowni przy ul. Wczasowej w Bia obrzegach do Ryni. Wzd u tej trasy znajduje si du o oêrodków wypoczynkowych, które b dà mog y pod àczyç si do sieci. We wsi Rynia skanalizowane zostanà ulice G ówna, Stegny, Radzymiƒska i Polna. Rozstrzygni te ju zosta y przetargi na wybór wykonawcy inwestycji oraz wybór inspektorów nadzoru inwestorskiego. W najbli szych dniach podpiszemy stosowne umowy. Przetarg na wykonawc, z uwagi na wysokà wartoêç zamówienia, realizowany by zgodnie z procedurami unijnymi, co oznacza m. in., e podlega publikacji w Biuletynie Zamówieƒ Publicznych Unii Europejskiej. Rozmowa z... ALICJÑ SOKOŁOWSKÑ zast pcà Wójta Gminy Niepor t Realizacja inwestycji rozpocznie si w tym roku, w Ryni, gdzie kanalizacja zlokalizowana jest w drogach gminnych i kontynuowana b dzie w stron Bia obrzegów. Do miejsca, w którym znajduje si oêrodek Ministerstwa Finansów (dawny Skarbczyk), kanalizacja usytuowana jest na poboczu drogi. Dalej, na odcinku do istniejàcej pompowni, kanalizacja zaprojektowana jest w jezdni. W zwiàzku z tym, e ta cz Êç drogi w 2012 roku zosta a wyremontowana na zlecenie Powiatu Legionowskiego, kanalizacj b dziemy realizowaç tu w ostatnim etapie. Przewidujemy, e realizacja inwestycji b dzie trudna, poniewa na tym terenie wyst puje wysoki poziom wód gruntowych. Konieczne b dzie zastosowanie specjalistycznego sprz tu do odwodnienia wykopów. Zakoƒczenie inwestycji zgodnie z umowà nastàpi w maju 2015 roku. Po zakoƒczeniu wszystkich prac wa ne dla Gminy b dzie osiàgni cie efektu ekologicznego, czyli pod- àczenie si do kanalizacji jak najwi kszej liczby odbiorców. Jest to warunek niezb dny do rozliczenia dotacji unijnej. Dlatego zach camy mieszkaƒców, by czas, w którym wykonywana jest kanalizacja, wykorzystali na sporzàdzenie projektów przy àczy. Dzi ki temu, po zakoƒczeniu inwestycji mo liwe b dzie szybkie pod àczenie gospodarstw do kanalizacji. Dzi kuj Pani za rozmow. Pomoc społeczna jest instytucjà paƒstwowà. Powołana jest do pomocy ludziom, którzy z ró nych powodów sami nie mogà pokonaç problemów dnia codziennego. PRACA Gminnego OÊrodka Pomocy Społecznej w Niepor cie Pomoc spo eczna realizuje zadania ustawowe finansowane przez bud et paƒstwa i samorzàd. Gminny OÊrodek Pomocy Spo ecznej w Niepor cie w 2013 r. na realizacj zadaƒ dysponuje kwotà z, która wydatkowana jest nast pujàco: 1. Êwiadczenia rodzinne wraz z dodatkami (485 uprawnionych) fundusz alimentacyjny (88 uprawnionych) z 2. zasi ki celowe i okresowe z 3. placówki wsparcia, DPS, placówki opiekuƒczo- -wychowawcze z 4. ywienie dzieci i doros ych w szko- ach i przedszkolu z 5. zasi ki sta e (211 Êwiadczeƒ) z 6. us ugi opiekuƒcze z zaproszenie do GOK-u Gminny OÊrodek Kultury w Niepor cie zaprasza na spektakl MORDERSTWO W MOTELU w wykonaniu Strefy Podmiejskiej, 13 paêdziernika 2013 r. o godz , ul. Dworcowa 9a w Niepor cie 7. dodatki mieszkaniowe z 8. sk adki na ubezpieczenia zdrowotne klientów OÊrodka z 9. stypendia i zasi ki socjalne dla uczniów z 10. zespó interdyscyplinarny z 11. obs uga OÊrodka w tym: wynagrodzenia pracowników, wynajem lokalu, us ugi pocztowe, bankowe itp. oraz pracownicy na umow zlecenie z Nale y zwróciç uwag na niewycenionà prac socjalnà jakà Êwiadczà pracownicy: pomoc prawnà np. pisanie pism urz dowych, reprezentacj w sàdzie, pomoc psychologicznà itp. Wsparcie klientów OÊrodka tà formà pomocy ma ogromne znaczenie, niejednokrotnie wi ksze ni wsparcie finansowe. A. Radlak Na przełomie lipca i sierpnia wykonana została renowacja kanału zrzutowego Êcieków oczyszczonych z oczyszczalni osiedla Głogi. P race polega y na wzmocnieniu i uszczelnieniu kana u (wykonanego z kamionki) na odcinku d ugoêci 185 metrów, przy zastosowaniu techniki bezwykopowej. Jest to technika nieinwazyjna i nieucià liwa dla otoczenia. Dzi ki jej zastosowaniu mieszkaƒcy posesji, przez których dzia ki przebiega kana i znajdujà si studnie rewizyjne, nie byli nara eni na ucià liwe roboty ziemne. Do kana u wprowadza si r kaw, przepychany spr onym powietrzem do nast pnej studni, który nape niany jest wodà podgrzewanà do temperatury ponad 90 o C. W trakcie tej operacji r kaw ulega utwardzeniu, uszczelniajàc i wzmacniajàc kana kamionkowy. Decyzja o przeprowadzeniu renowacji zapad a po wczeêniejszym wykonaniu inspekcji telewizyjnej kana- INDYWIDUALIZACJA procesu nauczania klas I III szkół podstawowych w Gminie Niepor t Projekt współfinansowany ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 20 sierpnia 2013 r. zosta a podpisana umowa pomi dzy Gminà Niepor t a Mazowieckà Jednostkà Wdra ania Programów Unijnych o dofinansowanie projektu Indywidualizacja procesu nauczania klas I III szkó podstawowych w Gminie Niepor t. Na realizacj projektu Gmina Niepor t otrzyma a ,10 z. Powy szy projekt wspó finansowany jest z Europejskiego Funduszu Spo ecznego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytetu IX Rozwój kszta cenia i kompetencji w regionach, Dzia anie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoêci us ug edukacyjnych Êwiadczonych w systemie oêwiaty, Poddzia anie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dost pie do edukacji oraz zmniejszanie ró nic w jakoêci us ug edukacyjnych. Celem g ównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I III szkó podstawowych prowadzonych przez Gmin Niepor t, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich mo liwoêci psychofizycznych. Cele szczegó owe projektu to: 1) zapewnienie ka demu dziecku obj temu wsparciem w ramach projektu oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami ogłoszenie Centrum Medyczne Niepor t Sp. z o.o. POSZUKUJE LEKARZY PEDIATRÓW telefon RENOWACJA kanału zrzutowego u na zlecenie Gminnego Zak adu Komunalnego. Wykaza a ona, e korzenie drzew i krzewów spowodowa- y miejscowe nieszczelnoêci, które nale a o zlikwidowaç. Kana zosta oczyszczony z naroêli i osadów, a nast pnie przeprowadzona zosta a jego renowacja. Roboty na zlecenie Urz du Gminy Niepor t wykona a firma AARSLEFF za cen 145 tys. z. Chcia bym serdecznie podzi kowaç w aêcicielom posesji, którzy udost pnili dojêcie do studni rewizyjnych na dzia kach. Bez ich wspó pracy i pomocy praca nie mog aby byç wykonana mówi dyrektor GZK Lech Gàsior. B.Wilk i mo liwoêciami edukacyjnymi i rozwojowymi w okresie do koƒca realizacji projektu; 2) stwarzanie warunków w szko ach obj tych wsparciem, umo liwiajàcych i wspomagajàcych indywidualnà prac nauczyciela z uczniem, poprzez wyposa enie bazy szkó w niezb dne materia y dydaktyczne w okresie do koƒca realizacji projektu; 3) zminimalizowanie specyficznych trudnoêci w uczeniu si 60% uczniów klas I III szkó podstawowych w Gminie Niepor t, w wyniku realizacji projektu dotyczàcego indywidualizacji. Projektem zostali obj ci uczniowie klas I III Szko y Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, Szko y Podstawowej im. Bronis awa Tokaja w Niepor cie, Szko y Podstawowej im. I Batalionu Saperów Ko- Êciuszkowskich w Izabelinie, Szko y Podstawowej im. Wojska Polskiego w Bia obrzegach i Szko y Podstawowej im. 28 Pu ku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymiƒskiej zgodnie z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. W ramach projektu zakupione zostanà pomoce dydaktyczne i sprz t gimnastyczny oraz prowadzone b dà nast pujàce rodzaje zaj ç: 1) zaj cia dla uczniów ze specyficznymi trudnoêciami w czytaniu i pisaniu, w tym tak e zagro onych ryzykiem dysleksji 30 godzin, prowadzonych w 16 grupach; 2) zaj cia dla uczniów z trudnoêciami w zdobywaniu umiej tnoêci matematycznych 30 godzin, prowadzonych w 6 grupach; 3) zaj cia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy 30 godzin, prowadzonych w 32 grupach; 4) gimnastyka korekcyjna dla uczniów z wadami postawy 30 godzin, prowadzonych w 26 grupach; 5) zaj cia rozwijajàce zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzgl dnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych 30 godzin, prowadzonych w 3 grupach; 6) zaj cia rozwijajàce zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie 30 godzin, prowadzonych w 1 grupie; 7) zaj cia rozwijajàce zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie 30 godzin, prowadzonych w 2 grupach; 8) zaj cia socjoterapeutyczne dla uczniów z zaburzeniami komunikacji spo ecznej 30 godzin, prowadzonych w 2 grupach. Sylwia Mielcarz WIEÂCI NIEPOR CKIE Wydawca: Urzàd Gminy Niepor t pl. WolnoÊci 1, Niepor t, tel. (22) Redaktor naczelny: Beata Wilk Druk: Polskapresse Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, drukarnia w Warszawie ISSN

3 W GMINIE PRZYPOMINAMY o posiadaniu pojemnika na odpady komunalne (zmieszane) Informujemy, e zgodnie z aktualnie obowiàzujàcym Regulaminem utrzymania czystoêci i porzàdku na terenie Gminy Niepor t w zabudowie jednorodzinnej nieruchomoêç nale y wyposa yç w pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych (zmieszanych) o pojemnoêci 240 l. W przypadku wytwarzania mniejszej iloêci odpadów zmieszanych (nie podlegajàcych segregacji) dopuszczalne jest posiadanie jednego pojemnika 120 l z zastrze eniem, e je eli do tego pojemnika b dà cyklicznie dostawiane worki, wówczas w aêciciel danej nieruchomoêci zostanie zobligowany do wyposa enia nieruchomoêci w pojemnik 240 l. Informacje dotyczàce posiadania pojemnika o pojemnoêci 120 l lub wi kszej iloêci pojemników 240 l, nale y zg aszaç pod nr telefonu (22) lub osobiêcie w Dziale Gospodarki Odpadami Komunalnymi. W tej samej op acie istnieje mo liwoêç dostawiania worków z odpadami niepodlegajàcymi segregacji jeêli iloêç wytworzonych odpadów komunalnych w gospodarstwie domowym jest niewystarczajàca na jeden pojemnik o ww. pojemnoêci. Ww. regulamin znajduje si na stronie internetowej w zak adce ODPADY. OBOWIÑZEK PODPISYWANIA UMÓW PRZEZ PRZEDSI BIORCÓW PROWADZÑCYCH DZIAŁALNOÂå GOSPODARCZÑ W zwiàzku z nowelizacjà ustawy o utrzymaniu czystoêci i porzàdku w gminach, Gmina Niepor t nie przej a obowiàzku odbierania odpadów komunalnych od w aêcicieli nieruchomoêci, na których nie zamieszkujà mieszkaƒcy np. prowadzona jest dzia- alnoêç gospodarcza, jest to dzia ka rekreacyjna, znajduje si instytucja itp. Informujemy, e: a) zgodnie z art. zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 13 wrze- Ênia 1996 r. o utrzymaniu czysto- Êci i porzàdku w gminach (Dz. RADY NA ODPADY U ze zm.) w aêciciele nieruchomoêci zapewniajà utrzymanie czystoêci i porzàdku przez: pozbywanie si zebranych na terenie nieruchomoêci odpadów komunalnych (...) w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odr bnymi, b) zgodnie z art. 6 ww. ustawy (...) w aêciciele nieruchomoêci, którzy nie sà obowiàzani do ponoszenia op at za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonujàc obowiàzek okreêlony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, sà obowiàzani do udokumentowania w formie umowy korzystania z us ug wykonywanych przez: gminnà jednostk organizacyjnà lub przedsi biorc odbierajàcego odpady komunalne od w aêcicieli nieruchomoêci, wpisanego do rejestru dzia alnoêci regulowanej (...). W zwiàzku z powy szym w aêciciele nieruchomoêci, na których nie zamieszkujà mieszkaƒcy (dzia alnoêç gospodarcza, dzia ka rekreacyjna, instytucje itp.) majà obowiàzek podpisania umowy na Êwiadczenie us ug w zakresie odbioru odpadów komunalnych z przedsi biorcà wpisanym do rejestru dzia alnoêci regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Ww. rejestr znajduje si na stronie internetowej w zak adce ODPADY. W przypadku nieruchomoêci tzw. mieszanych: 1. na cz Êç zamieszka à w aêciciel nieruchomoêci ma obowiàzek z o- enia deklaracji o wysokoêci op aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2. na cz Êç nieruchomoêci, w której prowadzona jest np. dzia alnoêç gospodarcza w aêciciel nieruchomoêci ma obowiàzek podpisania ww. umowy. Informujemy równie, e w najbli szym czasie b dà przeprowadzane kontrole przez Stra Gminnà indywidualnie podpisanych umów. UWAGA! Informujemy, e 15 wrzeênia up ynà termin wnoszenia pierwszej op aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zwiàzku z powy szym niezw ocznie nale y uiêciç ww. op at na otrzymany indywidualny nr konta. Na druku prosimy wpisaç imi i nazwisko osoby, której dotyczy p atnoêç, natomiast w tytule p atnoêci: OP ATA ZA GOSPODAROWA- NIE ODPADAMI oraz okres za jaki dokonujemy op aty np. III kwarta 2013 r., III i IV kwarta 2013 r., lipiec 2013 r., sierpieƒ 2013 r. itp. (dotyczy rat miesi cznych nale y pami taç o terminach p atnoêci zgodnie z kwartalnymi okresami rozliczeniowymi). W przypadku nie uiszczenia op aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina ma obowiàzek odzyskiwania zaleg oêci, w àcznie z ich egzekucjà w oparciu o przepisy ustawy o Ordynacji podatkowej i ustawy o post powaniu egzekucyjnym w administracji. WYJAÂNIENIE ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH W zwiàzku z Paƒstwa licznymi pytaniami, dotyczàcymi odbioru odpadów podlegajàcych segregacji jednà du à Êmieciarkà, informujemy o powodach podj cia takiej decyzji przez obs ugujàcà Gmin Niepor t firm SITA POLSKA. Wszystkie odpady zbierane selektywnie, po Paƒstwa wczeêniejszym posegregowaniu w domach, muszà byç doczyszczane w sortowni. Dopiero po ich doczyszczeniu stanà si surowcem. Firma wysy ajàc jeden samochód po odpady segregowane zmniejsza iloêç wykonywanych transportów i tym samym zmniejsza emisj spalin do atmosfery. W ma ych miejscowo- Êciach i na kameralnych osiedlach ograniczajàc transport, ograniczajà ucià liwoêci zwiàzane z pracà Êmieciarek. W czasie upa ów okaza o si równie, e ograniczanie odbiorów ma niema e znaczenie dla osiedlowych dróg, które cz sto nie wytrzymujà nacisku Êmieciarek i w jezdniach powstajà koleiny. W zwiàzku z powy szym zbieranie jednym samochodem kilku rodzajów odpadów pochodzàcych z selektywnej zbiórki w aden sposób nie wp ywa na obni- enie skutecznoêci selektywnej zbiórki u êród a, czyli tej wykonywanej przez Paƒstwa w domach, bàdê mieszkaniach na osiedlach np. w Bia- obrzegach, Zegrzu Po udniowym itp. Informujemy równie, e firma odbierajàca odpady jest kontrolowana zarówno przez Urzàd Gminy, jak i organy wy szej instancji w zakresie prawid owego post powania z odpadami komunalnymi oraz dostosowania si do zasad prawid owej segregacji odpadów. Monika Lisowska Dwutygodniowa przerwa, zaplanowana w pracy Aquaparku Fala we wrzeêniu, wykorzystana została do przeprowadzenia przeglàdu urzàdzeƒ uzdatniania wody i prac konserwacyjnych. AQUAPARK Fala zaprasza Po wypompowaniu wody ze wszystkich niecek basenowych dokonano przeglàdu pokryw dennych, mycia niecek oraz przeglàdu urzàdzeƒ uzdatniania wody. Ekipa z Bytomia dokona a przeglàdu zje d alni, nie stwierdzajàc adnych ubytków ani nieprawid owoêci w pracy urzàdzenia. Konserwatorzy oêrodka, trwa ymi farbami odnowili szatni, hol i klatk schodowà zje d alni. 11 wrzeênia niecki zosta y nape nione wodà i rozpocz o si grzanie wody basenowej. Kolektory s oneczne pozwoli y na ogrzanie wody do 23 o C, a reszt procesu grzewczego ze wzgl du na deszcz i zachmurzenie dope ni a kot ownia gazowa. W poniedzia ek 16 wrzeênia o godzinie 6.00 Aquapark Fala przywita pierwszych klientów. Serdecznie zapraszamy po przerwie! Patrycja Majewska Szanowni Czytelnicy, w celu przybli enia informacji o Gminie Niepor t rozpoczynamy cykl, prezentujàcy 15 sołectw i zapraszamy do ich poznania. SOŁECTWO ALEKSANDRÓW SOŁECTWO ALEKSANDRÓW Poło one jest nad Kanałem Królewskim, po jego wschodniej stronie, sàsiaduje z sołectwami: Niepor t, Izabelin i Stanisławów Pierwszy. Sołtys Barbara Kwieciƒska; Rada Sołecka: Barbara Dàbkowska, Krystyna Pogorzelska, Jerzy Szewców, Edward Zajàc. Sołectwo Aleksandrów nale y do obwodu szkolnego szkoły w Izabelinie i do Parafii Rzymskokatolickiej NMP Wspomo ycielki Wiernych w Stanisławowie Pierwszym. powierzchnia 207 ha grunty orne 69 ha tereny mieszkaniowe 9,5 ha tereny leêne 7 ha liczba mieszkaƒców 289 w tym: kobiety 146 m czyêni 143 Główna droga powiatowa to ul. Królewska. Wzdłu ulicy poło ony jest chodnik. Planowana jest modernizacja drogi przez jej zarzàdc Powiat legionowski, we współpracy z Gminà Niepor t. Na wrzeêniowej sesji Rada Gminy podj ła uchwał o przystàpieniu do zmiany obowiàzujàcego od 2003 roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Aleksandrowa. W nowym planie uwzgl dnione zostanà kierunki okreêlone w Studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepor t z 2011 roku. Oczekiwane zmiany to m.in. przekształcenia terenów rolnych na budowlane, mo liwoêç podziału du ych działek budowlanych na mniejsze. Sołectwo ma rozbudowanà sieç wodociàgowà, systematycznie powstajà kolejne jej odcinki. Obecnie trwa budowa infrastruktury w ulicy Ksià cej. W drugim etapie wykonywana jest równie nawierzchnia asfaltowa ulicy Polnej. Okolica jest spokojna i cicha, idealna do zamieszkania. Sołtys Barbara Kwieciƒska zapewnia, e mieszkaƒcy sà serdeczni, aktywnie działajà i ch tnie anga ujà si we wspólne prace. Przykładem ich mo e byç przydro na kapliczka, która po remoncie wykonanym przez mieszkaƒców nabrała nowego blasku. Rada sołecka wystàpiła do Gminy o zagospodarowanie działki na terenie sołectwa, która wykorzystywana b dzie na imprezy sportowo-rekreacyjne. Z poczàtkiem wrzeênia ruszyła akcja Bezpieczna droga do szkoły, prowadzona przez Stra Gminnà w Niepor cie przy współpracy z policjantami z miejscowego komisariatu. NA STRA Y bezpiecznej drogi do szkoły Celem funkcjonariuszy jest zapewnienie bezpieczeƒstwa najm odszym uczestnikom ruchu w drodze do szko- y. Stra nicy oraz policjanci dbajà o to, by kierowcy zwracali uwag na przechodniów w obr bie przejêç dla pieszych, a tak e w rejonie szkó, gdzie w godzinach porannych nat enie ruchu jest najwi ksze, co jest zagro eniem dla dzieci, szczególnie tych najm odszych. Ponadto s u by kontrolujà prawid owoêç parkowania pojazdów w obr bie placówek szkolnych pod kàtem tamowania ruchu i p ynnoêci przewozu dzieci autobusami szkolnymi. Patrole funkcjonariuszy widoczne sà przy szko ach podstawowych w Izabelinie, Niepor cie, Bia obrzegach, Wólce Radzymiƒskiej oraz w Józefowie. OczywiÊcie nikt nie zapomnia o gimnazjalistach w Stanis awowie Pierwszym, gdzie oprócz kontroli ruchu drogowego, stró e prawa przypilnujà m odzie, by w planowanym czasie trafi a na zaj cia szkolne. Dodatkowo, w czasie szkolnego patrolu, regularnie sprawdzana jest infrastruktura drogowa, czytelnoêç znaków drogowych pionowych i poziomych oraz stan sygnalizatorów Êwietlnych. Stra nicy jednomyêlnie podkreêlajà, e bezpieczeƒstwo dzieci i m odzie y powinno byç priorytetem wszystkich, nie tylko rodziców, dlatego te ich obecnoêç w rejonie szkó, w godzinach porannych oraz wieczornych, jest niezb dna. Liczymy na wspó prac ze strony rodziców oraz nauczycieli, którzy widzàc nieprawid owoêci, proszeni sà o zg aszanie uwag pod numer 112 lub mówi Komendant Stra y Gminnej Joanna Mizerska. Piotr Kuligowski 3

4 PAMI CI załogi bombow WYDARZENIA W sobot 14 wrzeênia w Wólce Radzymiƒskiej odbyła si uroczystoêç odsłoni cia pomnika, poêwi conego załodze polskiego bombowca PZL. 37 ŁoÊ z 16 eskadry. Samolot zestrzelony został podczas walki z niemieckimi Messerschmittami 7 wrzeênia 1939 roku. 4

5 WYDARZENIA ca ŁoÊ D zia ania, których zwieƒczeniem by a sobotnia uroczystoêç, zainicjowane zosta y przed paru laty. Historià zestrzelonego samolotu zainteresowa o si Niepor ckie Stowarzyszenie Historyczne, pomoc okazali mieszkaƒcy Wólki Radzymiƒskiej, wêród których ywa jest pami ç o polskim bombowcu i którzy pami tali miejsce jego upadku. W odnalezienie wraku w àczy si redaktor TVP Adam Sikorski z programu By o nie min o, cyklu Êledzàcego wàtki polskiej historii. Prace wykopaliskowe poprzedzi o badanie radzymiƒskich àk georadarem i w oparciu o jego wyniki we wrzeêniu i listopadzie 2011 roku przeprowadzone zosta y prace wykopaliskowe. Odnaleziono wówczas wiele fragmentów samolotu (niektóre pokryte dobrze zachowanà farbà) m.in. goleƒ podwozia samolotu, cylindry silnika, magazynki, wyposa enie kabiny dowódcy za ogi i inne szczàtki, które przekazano Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Zawiàza si spo eczny komitet budowy pomnika, aby zachowaç pami ç o poleg ych lotnikach. Na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy Niepor t podj a w sierpniu 2013 roku stanowisko w sprawie uczczenia pamiàtkowym pomnikiem czterech polskich lotników z samolotu PZL. 37 oê. Byli to: ppor. W adys aw Ko dej, dowódca za ogi, kpr. Konrad Pysiewicz, ppor. Wac aw Cierpi owski, kpr. Kazimierz Wielgoszewski. Ich samolot, razem z dwoma innymi bombowcami z 16 eskadry, 7 wrze- Ênia 1939 roku otrzyma zadanie wykrycia i zniszczenia du ych niemieckich formacji pancerno-motorowych w rejonie Piotrkowa i odzi. Na wysokoêci Radzymina osie zaatakowane zosta y przez niemieckie Messerschmitty. Samolot dowodzony przez podporucznika W adys awa Ko deja runà na ziemi. Lotnicy zgin li w palàcym si wraku. Pomnik stanà w Wólce Radzymiƒskiej, w bezpoêrednim sàsiedztwie OSP. W uroczystoêci jego ods oni cia udzia wzi a Kompania Reprezentacyjna Si Powietrznych wraz z pocztem sztandarowym, orkiestra Si Powietrznych z D blina, poczty sztandarowe: Ochotniczej Stra y Po arnej z Wólki Radzymiƒskiej, Niepor tu i Kàtów W gierskich, SP nr 1 im pp k. pilota Mariana Pisarka w Radzyminie, SP im. 28 Pu ku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymiƒskiej, Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Stanis awowie Pierwszym, SP im. Wojska Polskiego w Bia obrzegach, SP im. Bronis awa Tokaja w Niepor cie, SP im. Wandy Chotomskiej w Józefowie. Ho d poleg ym pilotom oddali przedstawiciele w adz gminnych i powiatowych, zaproszeni goêcie, mieszkaƒcy, harcerze i zuchy ze Szczepu 14. Dru yn Harcerskich i Gromad Zuchowych Niepor t. Wójt Gminy Maciej Mazur przypominajàc tragiczne wydarzenia z 7 wrze- Ênia 1939 roku podkreêli, e w Gminie Niepor t zachowa o si wiele Êladów i obiektów materialnych, upami tniajàcych wielkie wydarzenia historyczne. Obok ju nam znanych, pozostaje wiele jeszcze nieodkrytych, skrywajàcych tajemnice, które warte sà poznania i zachowania w pami ci, szczególnie m odego pokolenia. G os zabrali tak e panowie Marek Rogusz z Niepor ckiego Stowarzyszenia Historycznego, który przybli y zebranym sylwetki poleg ych pilotów oraz pu kownik Robert Bajurski, który odczyta list dowódcy Si Powietrznych, genera a broni pilota Lecha Majewskiego. W ods oni ciu pomnika, razem z delegacjà, wzià udzia równie najm odszy uczestnik uroczystoêci. Symbolicznie przekazano pami ç o m odych bohaterach nast pnemu pokoleniu, aby y a w ÊwiadomoÊci spo eczeƒstwa naszej gminy. Pomnik po- Êwi ci ksiàdz proboszcz Jerzy Sieƒkowski. Apel Pami ci odczyta porucznik Marcin Sztobryn, a nast pnie delegacje z o y y kwiaty przy pomniku. W imieniu mieszkaƒców gminy wieniec z o yli: Wójt Gminy Maciej Mazur, Przewodniczàcy Rady Gminy Eugeniusz Woêniakowski, Zast pca Wójta Alicja Soko owska. Oficjalnà cz Êç uroczystoêci zakoƒczy wyst p orkiestry Si Powietrznych z D blina. Program artystyczny w wykonaniu uczniów ze szko y w Wólce Radzymiƒskiej i z oêrodka kultury by wprowadzeniem do pikniku historycznego, który towarzyszy uroczystoêci. W namiotach Muzeum Wojska Polskiego i Niepor ckiego Stowarzyszenia Historycznego wyeksponowane by y szczàtki bombowca wykopane na radzymiƒskich àkach, obejrzeç mo na by o równie film z akcji wykopaliskowej. Ko o Gospodyƒ Wiejskich przygotowa- o pocz stunek, organizatorzy zadbali równie o grochówk i potrawy z grilla. Beata Wilk 5

6 WYDARZENIA/SPORT Członkowie niepor ckiego Chóru Klubu Seniora odebrali z ràk Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika nagrod za zdobycie II miejsca za prezentacj artystycznà podczas IV Festiwalu Sołectw. IV FESTIWAL AktywnoÊci Społecznej i Kulturalnej Sołectw 6 W r czenie nagrody mia o miejsce w Urz dzie Gminy Niepor t. W Êrod 18 wrze- Ênia marsza ek Adam Struzik i wójt Maciej Mazur podpisali dwie umowy o dofinansowanie wa nych inwestycji dokoƒczenia budowy opaski kanalizacyjnej Jeziora Zegrzyƒskiego oraz budowy systemu kolektorów s onecznych w gminie Niepor t. Chór Klubu Seniora zapewni opraw artystycznà spotkania. Pan marsza ek W sobot, 7 wrzeênia, w Skrzeszewie odbyła si IV edycja Festiwalu AktywnoÊci Społecznej i Kulturalnej Sołectw. Niepor t zaprezentował si po królewsku. NAGRODA z ràk marszałka Organizatorem festiwalu jest Lokalna Grupa Dzia ania Partnerstwo Zalewu Zegrzyƒskiego, patronatem honorowym objà uroczystoêç Marsza ek Województwa Mazowieckiego. Jej celem jest pobudzenie aktywnoêci lokalnych spo ecznoêci. Na placu przed OSP w Skrzeszewie stan y stoiska 7 so ectw, reprezentujàcych gminy cz onkowskie LGD: Dàbrówk, Jab onn, Niepor t, Radzymin, Serock, Somiank i Wieliszew. Gmin Niepor t reprezentowa o so ectwo Niepor t. Rywalizacja odbywa a si w trzech kategoriach: prezentacja stoiska, smaki kuchni regionalnej i wyst p sceniczny. Wystrój niepor ckiego stoiska nawiàzywa do tradycji królewskich ozdabia y go pi kne obrazy z pracowni pp. Orliƒskich, portrety króla Jana Kazimierza autorstwa uczniów, a goêci cz stowa a s odyczami m odzie w stylowych kostiumach. Na stole, wêród kandelabrów i ba antów królowa pasztet z dzika, faszerowane jaja przepiórcze i doskona e ciasta. W kategorii wyst p sceniczny gmin reprezentowa Chór Klubu Seniora z Niepor tu, który uhonorowany zosta II miejscem. Indywidualnà nagrod przyzna o jury p. Piotrowi Âmiejczakowi, akompaniujàcemu zespo owi na akordeonie, za wyró niajàcy go profesjonalizm. Festiwal by okazjà do uhonorowania so tysów, którzy majà najd u szy sta spo ecznej dzia alnoêci. WÊród dwojga wyró nionych by a so tys Danuta Stromecka z Woli Aleksandra, od 30 lat reprezentujàca swoje so ectwo. Na scenie wr czone zosta y równie nagrody laureatom plebiscytu Nasz So tys Najlepszy Gospodarz. W gminie Niepor t w I etapie zwyci yli so tysi Stanis aw R belski z Józefowa oraz Adam Banaszek z Izabelina. Z ràk wójta Macieja Mazura otrzymali ufundowane nagrody tablety. Prezes LGD Edward Trojanowski wr czy równie podzi kowania i nagrody zespo om, które uczestniczy y w ogólnopolskim konkursie Wilkowyjce 2013, reprezentujàc jednocze- Ênie LGD. Z gminy Niepor t by y to dwa zespo y M odzie 50+, który wystàpi w pó finale oraz Józefinki, które w finale konkursu zaj y II miejsce. Wystàpi y równie goêcinnie w Skrzeszewie, budzàc entuzjazm publicznoêci cechujàcà je radoêcià i energià. Zwyci zcà festiwalu zosta a Wolica z gminy Radzymin i ona b dzie zgodnie z tradycjà organizatorem przysz orocznej rywalizacji so ectw. B.Wilk podzi kowa za udany, pe en m odzieƒczej energii wyst p i podkreêli, e dzia alnoêç w zespole jest uosobieniem godnego i wartoêciowego ycia, sprawia tak e, e jego cz onkowie czujà si docenieni i potrzebni. WAKACYJNA olimpiada Pierwszego dnia uczestnicy zmagali si g ównie w lekkoatletycznych konkurencjach, m.in. skoku w dal, biegu na czas, pokonywaniu toru z przeszkodami. Atrakcjà wtorku by park linowy Radocha, który udost pni swoje, cz sto mro àce krew w y- ach, szlaki. Dzi ki sprawdzonym Wr czy pamiàtkowy puchar dyrygentowi zespo u panu Grzegorzowi Orliƒskiemu oraz specjalne wyró nienie, jakie jury festiwalu przyzna- o panu Piotrowi Âmiejczakowi, akompaniatorowi chóru. W sobot 7 wrzeênia odbył si w Sochaczewie V Otwarty Mi dzynarodowy Puchar Polski Juniorów i Juniorek im. Tadeusza Naskr ta. SUKCES judoczki z Białobrzegów By to pierwszy sprawdzian dla zawodników po przerwie wakacyjnej. W zawodach brali udzia tak e zawodnicy z Ukrainy i z W och. W kategorii do 48 kg juniorek startowa a Joanna Janeczko, mieszkanka Bia obrzegów. Asia jest zawodniczkà AZS AWF Warszawa. Pomimo tego, e walczy a z zawodniczkami nawet o 4 lata starszymi od siebie, zaprezentowa a si doskonale. Stoczy a 4 pasjonujàce i zaci te walki. Uleg a dopiero w finale, zajmujàc ostatecznie drugie miejsce. Gratulujemy i yczymy Asi dalszych sukcesów. S.Janeczko Marsza ek Województwa Mazowieckiego sprawuje patronat honorowy nad Festiwalem So ectw, którego organizatorem jest Lokalna Grupa Dzia ania Partnerstwo Zalewu Zegrzyƒskiego. B.Wilk Tegoroczna olimpiada sport Dzieciom odbyła si w przedostatnim tygodniu sierpnia na terenie Portu Jachtowego Niepor t. Mimo niesprzyjajàcej pogody, w sportowej imprezie przygotowanej przez GOK w Niepor cie i Port Jachtowy Niepor t, wzi ło udział ponad stu uczestników. procedurom i dobrej organizacji, uczestnicy mogli zakoƒczyç wszystkie konkurencje z dobrymi wynikami, a przede wszystkim bezpiecznie. Âroda, za sprawà ma o sprzyjajàcej pogody, tylko po cz Êci up yn a na konkurencjach wodnych, natomiast czwartkowa, bardziej sprzyjajàca aura umo liwi a przeprowadzenie wyêcigów kajakowych, przeciàgania liny w wodzie, jak równie szaleƒczej gonitwy na deskach windsurfingowych. W piàtek przyszed czas na wr czenie nagród i uhonorowanie najlepszych sportowców olimpiady. R.Skrzypiec podzi kowania Gminny OÊrodek Kultury w Niepor cie składa podzi kowania wszystkim instytucjom i ludziom, którzy pomogli przy organizacji Olimpiady sport Dzieciom. Wsparli nas: PORT JACHTOWY NIEPOR T, PARK LINOWY RADOCHA, LSURF oraz KRZYSZTOF KOSTRO. Szczególnie i serdecznie dzi kujemy OPERATOROWI GAZOCIÑGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A., który ju po raz czwarty wsparł finansowo Olimpiad sport Dzieciom.

7 OCALIå OD ZAPOMNIENIA Prace eksploracyjne na terenie Wólki Radzymiƒskiej listopad 2011 rok (fot. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie) Cz Êci osia eksponowane w MWP w Warszawie na wystawie w dniu Âwi ta Niepodleg oêci w 2011 roku (fot. autora) Ostatni lot bombowca PZL.37 ŁoÊ nad Wólkà Radzymiƒskà 7 wrzeênia 1939 r. roku spadł na pola Wólki Radzymiƒskiej polski samolot bombowy PZL. P37B ŁoÊ. Nale ał do 16. Eskadry Bombowej, XV dywizjonu, 1. Pułku Brygady Bombowej. S amolot lecia jako lewa trójka w szyku trzech maszyn (klucza) na bombardowanie niemieckich kolumn pancerno-motorowych w rejonie Piotrków- ódê. W wyniku ostrza u przez niemieckie myêliwce Me-110 w okolicy Marek, oko o godz polski oê zapali si i runà na pola w Wólce Radzymiƒskiej. Ca a czteroosobowa za oga zgin a w szczàtkach samolotu. Za ogà dowodzi ppor. obserwator W adys aw Ko dej, z pilotem ppor. Wac awem Cierpi owskim oraz strzelcami pok adowymi kpr. Karolem Pysiewiczem i kpr. Kazimierzem Wielgoszewskim. Lotnicy zostali pochowani na cmentarzu wojennym w Radzyminie. Dzi ki zaanga owaniu cz onka Niepor ckiego Stowarzyszenia Historycznego kol. Marka Rogusza, który od 2010 roku prowadzi poszukiwania miejsc upadku trzech osi, zestrzelonych w tym dniu w okolicach Radzymina oraz zachowanym przekazom rodzinnym mieszkaƒców Wólki Radzymiƒskiej Lucjana i Emilii Roguskich ustalono wst pnie lokalizacj terenu, gdzie runà samolot. Za zgodà rodziny Roguskich przeprowadzono we wrzeêniu i listopadzie 2011 roku na terenie Wólki Radzymiƒskiej poszukiwania, które doprowadzi y do ostatecznego ustalenia miejsca upadku samolotu. W pracach eksploracyjnych uczestniczyli m.in. redaktor Adam Sikorski z Telewizji Lublin, z programu By o... nie min o, specjalista od aparatury poszukiwawczej Robert Kmiecieç i archeolog Stanis aw Go ub. Ponadto wspó pracujàcy z programem pasjonaci lotnictwa, specjalista od konstrukcji osia pilot PLL LOT Wojciech Tomaszewski, pomys odawca przedsi wzi cia i dokumentalista walk lotnictwa wrzeêniowego Marek Rogusz oraz ekspert od malowania p atowca Adam Kostyra. Stron muzealnà jako depozytariusza wydobytych cz Êci samolotu reprezentowa razem ze wspó pracownikami Wojciech Krajewski, Kustosz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie oraz Micha Olton, Kierownik w Dziale Zabezpieczenia Logistycznego MWP, Micha Mackiewicz oraz Jerzy Centkiewicz, pracownicy naukowi techniki militarnej MWP. Do àczy o te kilkunastu kolegów z ca ego kraju, którzy prowadzili prace poszukiwawcze swoim sprz tem. Dzia ania pracà w polu eksploracyjnym wspierali cz onkowie Niepor ckiego Stowarzyszenia Historycznego koledzy: Edward Palczyƒski, Marcin Zbrze ny, Konrad Szostek i koordynator przedsi wzi cia z ramienia Stowarzyszenia Dariusz Wróbel. Druhowie OSP w Wólce Radzymiƒskiej pod kierownictwem Tomasza Sawczuka, zapewnili wsparcie logistyczne przedsi wzi cia. Sygna y sprz tu pomiarowego wykaza y w ziemi obecnoêç drobnych przedmiotów aluminiowych, ze Êladami du ej destrukcji spowodowanej przez wybuch lub po ar. Po namierzeniu innych, wi kszych przedmiotów, w tym fragmentów o ebrowania i wyposa enia kabiny samolotu by o jasne, e zakres poszukiwaƒ zosta zaw ony do miejsca, gdzie mia o miejsce zderzenie z ziemià polskiego bombowca. Po powierzchniowym rozkopaniu stwierdzono, e jest to du a metalowa cz Êç. Pog bienie wykopu ukaza o wspornik chowania goleni i du- y fragment samej goleni podwozia samolotu. Niestety, szybko pojawi- a si woda gruntowa, utrudniajàca poszukiwania. Uda o si jednak wyciàgnàç goleƒ z b ota na powierzchni. Dalsze prace nadal by y prowadzone r cznie. Wyjmowane elementy samolotu by y na miejscu czyszczone i katalogowane przez archeologa Stanis awa Go uba. Specjalista od konstrukcji osia Wojciech Tomaszewski i ekspert lotniczy Marek Rogusz od razu identyfikowali znajdowane cz Êci p atowca i silników. Po wyj ciu wspornika chowania goleni podwozia i samej goleni ekspert malowania p atowca Adam Kostyra na podstawie wzorników kolorów rozpoznawa zachowane kolory malowania cz Êci samolotu. Miejsce prac poszukiwawczych odwiedzi a równie m odzie szkolna z Wólki Radzymiƒskiej pod opiekà nauczycielki historii. Kolejnà wi kszà cz Êcià, wydobytà na powierzchni, by jeden Cz Êci samolotu pokazane na pikniku historycznym w Wólce Radzymiƒskiej w dniu r. (fot. autora) z dziewi ciu cylindrów gwiazdowego silnika PZL Bristol Pegaz. Dwa takie silniki stanowi y si no- Ênà osia. SpecjaliÊci podkreêlali bardzo dobry stan zachowania cylindra i wiàzki przewodów elektrycznych, pomimo dzia ania du ej si y destrukcji przy zderzeniu z ziemià. Opisane elementy samolotu obok innych drobniejszych, m.in. uchwyt latarki pok adowej, cz Êci zegara pok adowego, fragmenty oszklenia kabiny z plexiglasu i inne, stanowi y rezultat pierwszego dnia prac poszukiwawczych. Prace zosta y wznowione nast pnego dnia, w niedziel 25 wrzeênia. W poszerzonym wykopie odnaleziono jeszcze wiele drobniejszych przedmiotów z samolotu, w tym pochodzàce z wyposa enia kabiny pilota, m.in. fragmenty dêwigni przepustnicy silników, elementy wyposa enia osobistego za ogi, zachowane cz Êci i urzàdzenia elektryczne, magazynki i cz Êci karabinu maszynowego szczeniak wz. 37 kal. 7,92 mm. strzelca pok adowego, uski amunicji sygnalizacyjnej i uski z wystrzelonej amunicji pok adowej Êwiadczàce, e za oga osia broni a si przed niemieckimi myêliwcami. Ponadto wydobyto jednà ci kà przeciwwag Êmig a trójp atowego, umo liwiajàca przestawianie dwuzakresowego skoku w Êmigle typu Hamilton- -Standard. Równie wiele aluminiowych cz Êci p atowca z widocznym biciem numerów katalogowych cz - Êci i odbiorów technicznych Polskich Zak adów Lotniczych. Prace poszukiwacze prowadzone by y tak e w listopadzie 2011 roku i wydobyto jeszcze wi cej cz Êci cylindrów silników. Cz Êci te zosta y poddane konserwacji i wzbogacajà ekspozycj Muzeum Wojska Polskiego. Pierwsza prezentacja zbioru mia a miejsce 11 listopada 2011 roku, w ramach obchodów Âwi ta Niepodleg oêci. Obecnie wydobyte elementy samolotu mo na oglàdaç na sta ej wystawie w MWP w Warszawie w cz Êci poêwi conej Wojnie Obronnej 1939 roku. PZL. 37B oê by nowoczesnym polskim samolotem bombowym Êredniego zasi gu, zaprojektowanym pod kierunkiem in. Jerzego Dàbrowskiego. Ogó em w zak adach PZL WP- -1 na Ok ciu w Warszawie i PZL WP-2 w Mielcu wyprodukowano 97 sztuk tych samolotów. Historia za- ogi osia zatoczy a kràg pami ci poprzez odnalezienie miejsca upadku samolotu, wydobycie cz Êci zniszczonego samolotu i ufundowaniu i ods oni ciu z inicjatywy Niepor ckiego Stowarzyszenia Historycznego oraz dzi ki wsparciu Wójta i Rady Gminy Niepor t w dniu 14 wrzeênia 2013 roku w Wólce Radzymiƒskiej pomnika, upami tniajàcego poleg ych we wrzeêniu 1939 roku polskich lotników. Dariusz Wróbel Niepor ckie Stowarzyszenie Historyczne 7

8

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1289 Poz. 213 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Na podstawie art. 36 ust. 14

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKO CI OP ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SK ADANA PRZEZ W A CICIELI NIERUCHOMO CI PO O ONYCH NA TERENIE GMINY BARCZEWO

DEKLARACJA O WYSOKO CI OP ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SK ADANA PRZEZ W A CICIELI NIERUCHOMO CI PO O ONYCH NA TERENIE GMINY BARCZEWO Pola jasne wype nia w a ciciel nieruchomo ci, nale y wype ni drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym DEKLARACJA O WYSOKO CI OP ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SK ADANA PRZEZ W A

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Karpia LISTY WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Dolina Karpia LISTY WNIOSKÓW LISTY WNIOSKÓW Złożonych w ramach naboru o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Êrodków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

1) TUnŻ WARTA S.A. i TUiR WARTA S.A. należą do tej samej grupy kapitałowej,

1) TUnŻ WARTA S.A. i TUiR WARTA S.A. należą do tej samej grupy kapitałowej, Zasady finansowania działalności kulturalno-oświatowej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w TUnŻ WARTA S.A. w okresie od 1 września 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku 1. Świadczenia finansowane

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie nr 1 i Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gdańsk, dnia 18.08.2015 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, faks 58-554-72-27 Wykonawcy Wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY BUDZISZEWICE W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.)

AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY BUDZISZEWICE W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.) AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY BUDZISZEWICE W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.) 1. Adres gminy Województwo łódzkie Miejscowość Budziszewice Ulica Jana.Chryzostoma

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: Modernizacji zblokowanego urządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 Strona internetowa: www.nowytomysl.pl I. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne.

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne. UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 14 czerwca 2013 r. Poz. 2527

Gdańsk, dnia 14 czerwca 2013 r. Poz. 2527 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 czerwca 2013 r. Poz. 2527 Uchwała Nr XXXI/174/13 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści :

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści : WZÓR W dniu. r. Pomiędzy UMOWA Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6,99-210 Uniejów reprezentowanym przez Kierownika GOPS Panią Jolantę Figurską zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach Załącznik nr 9 do siwz WZÓR UMOWY ZLECENIE nr.. zawarta w Kielcach w dniu... 2013 roku, pomiędzy: Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach z siedzibą przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Realizator projektu: Urząd Miasta Szczecin Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Duczki: krajowe) 1. Utworzenie Wiejskiego Ośrodka Kultury. 2. Zagospodarowanie przestrzeni wokół tego obiektu (Ośrodka Kultury)

Duczki: krajowe) 1. Utworzenie Wiejskiego Ośrodka Kultury. 2. Zagospodarowanie przestrzeni wokół tego obiektu (Ośrodka Kultury) Duczki: Działanie: 1. Utworzenie Wiejskiego Ośrodka Kultury. 2. Zagospodarowanie przestrzeni wokół tego obiektu (Ośrodka Kultury) 3. Zagospodarowanie centrum wsi 4. Stworzenie miejsca spotkań i imprez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY BPSP-340-2\13 Warszawa, dnia 10 kwietnia 2013 r. Nazwa Zamawiającego: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Nazwa: Kancelaria Senatu Adres pocztowy: Ulica: Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/307/2014 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 9 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/307/2014 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 9 września 2014 r. UCHWAŁA NR XLVIII/307/2014 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU GMINA UJSOŁY 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU 1. Promowanie wśród uczniów wiedzy na temat gminy, w której mieszkają

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 lipca 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 lipca 2006 r. 968 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 lipca 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Uzupe nienia Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnoêciowego

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo