Przegląd Samorządowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegląd Samorządowy"

Transkrypt

1 Czeczewo Otwarcie pracowni komputerowej Przegląd Samorządowy p o m o r z e Borkowo Inwestycja na piątkę nr 2 (27) luty 2014 miesięcznik bezpłatny Grabiny-Zameczek Bal dla wszystkich Polecamy Bartoszylas Budowa remizy OSP 3 ]]powiat tczewski Samorządowcy tczewscy i hiszpańscy ymiana doświadczeń dotyczących poszukiwań gazu łupkowego była tematem spotkania, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Tczewie. spotkaniu udział wzięła 19-osobowa delegacja przedstawicieli władz lokalnych z prowincji Burgos w Hiszpanii. 4 ]]Gdański Obszar Metropolitalny Miliard złotych na inwestycje ZIT Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i prezydent Gdyni ojciech Szczurek. Radość z podpisania porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Chodzi o dodatkowe dofinansowanie unijne dla metropolii w latach , które jest uzależnione m.in. od sformalizowania współpracy samorządów. czytaj na stronie 2 ]]Żukowo Najwyższy dochód w powiecie połowie lutego w Urzędzie Gminy w Żukowie odbyło się spotkanie burmistrza Jerzego Żurawicza z przedsiębiorcami gminy Żukowo. 8 ]] Nowa Karczma Inwestycje wodociągowe Nowej Karczmie działa już nowa stacja uzdatniania wody. Dzięki realizacji przedsięwzięcia mieszkańcy zyskali trzy nowe ujęcia wody studnie głębinowe. 10 ]] Kopytkowo Koncert Haliny Frąckowiak Pod koniec stycznia w sali gimnastycznej w Kopytkowie, odbył się koncert Haliny Frąckowiak, zorganizowany w ramach projektu Postaw na rodzinę.

2 pomorze Z powiatów ]]powiat tczewski Samorządowcy tczewscy i hiszpańscy o gazie łupkowym ]] Gdański Obszar Metropolitalny Miliard złotych na inwestycje ZIT w zasięgu ręki Dodatkowe dofinansowanie unijne dla metropolii w latach jest uzależnione m.in. od sformalizowania współpracy samorządów. Ten krok udało się zrobić 14 lutego, gdy podpisane zostało porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Uroczystość w Dworze Artusa i podpisy przedstawicieli 36 samorządów, które są stronami porozumienia, nie kończą jednak starań o te pieniądze. J esteśmy tak naprawdę na początku drogi tłumaczył Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. Chodzi przede wszystkim o to, że Związek ZIT musi spełnić kilka oczekiwań rządu i Komisji Europejskiej. Po pierwsze, powinien mieć strategię rozwoju metropolii. U nas prace nad nią rozpoczęły się jeszcze przed 14 lutego. Samorządowcom w napisaniu dokumentu pomaga konsorcjum firm DS Consulting i InvestGDA, które działa na zlecenie stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny. Po drugie, inwestycje ZIT muszą sprzyjać rozwojowi współpracy i integracji na obszarze funkcjonalnym miast, zwłaszcza tam, gdzie skala problemów związanych z brakiem współpracy i komplementarności działań różnych jednostek administracyjnych jest największa. To nie koniec. Powinny też zwiększać wpływ miast i powiązanych z nimi obszarów funkcjonalnych na kształt i sposób realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności. skrócie można to ująć w następujący sposób: zadaniem ZIT jest realizacja takich przedsięwzięć, które daleko wykraczają poza obszar jednego samorządu. To nie są pieniądze na załatanie dziur w tej czy innej gminie wyjaśnił Michał Glaser, dyrektor Biura GOM. Muszą być wydane na zadania, które przyniosą korzyść wielu mieszkańcom metropolii, np. zintegrują samorządy pod względem zarządzania ofertą edukacyjną i wpłyną na dostosowanie jej w skali regionu do potrzeb rynku pracy. Można wspomnieć też o kwestii transportu publicznego, gdzie wyzwaniem jest rozszerzenie zasięgu biletu metropolitalnego. Trwająca już współpraca z ekspertami piszącymi naszą strategię polega m.in. na ustaleniu kryteriów wyboru projektów najkorzystniejszych dla metropolii. arto pamiętać, że oprócz stron Porozumienia ZIT samorządów, wchodzących w skład Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta, określonego w Planie Zagospodarowania Przestrzennego ojewództwa Pomorskiego obserwatorami są jednostki spoza tego terytorium. To członkowie stowarzyszenia GOM, członkowie Metropolitalnego Forum ójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA oraz samo stowarzyszenie GOM. Status obserwatora oznacza prawo do uczestnictwa we wszystkich pracach Związku ZIT przede wszystkim prawo do udziału w realizowanych inwestycjach z wyłączeniem prawa głosu w Radzie ZIT. Radę tworzą samorządy, które są stronami porozumienia oraz przedstawiciele partnerów społecznych po jednym reprezentancie sektora nauki, gospodarki i organizacji pozarządowych. myśl porozumienia, przewodniczącym Zarządu Związku ZIT jest prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, wiceprzewodniczącym prezydent Gdyni ojciech Szczurek. skład zarządu wchodzą także prezydent Sopotu Jacek Karnowski i przedstawiciele trzech grup powiatów starosta Janina Kwiecień, reprezentująca powiat kartuski, burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz róbel, reprezentujący powiaty gdański, tczewski i nowodworski oraz burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński, reprezentujący powiaty wejherowski i pucki. Funkcję sekretariatu Związku ZIT będzie pełnić Biuro Stowarzyszenia GOM. Zajęcia dla uczniów ZSZ w Barlewiczkach w trakcie wyjazdu dydaktycznego do hotelu czterogwiazdkowego ]] powiat sztumski Realizacja projektów edukacyjnych ramach dwóch projektów edukacyjnych, realizowanych przez samorząd powiatu sztumskiego w oparciu o Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, odbywają się cykle wyjazdów dydaktycznych dla uczniów z 3 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących we wspomnianych projektach. yjazdy dydaktyczne dla uczniów kierunków ogólnokształcących z Zespołu Szkół w Sztumie i Zespołu Szkół w Dzierzgoniu mają charakter zajęć ogólnorozwojowych, wykraczających poza tematykę przedmiotową, podczas których uczniowie mają unikalną możliwość skorzystania z zajęć pokazowych, samodzielnych doświadczeń, wystaw, prezentacji i prelekcji oferowanych przez specjalistyczne i uznane placówki naukowo-dydaktyczne jak Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni, Centrum Hewelianum w Gdańsku, Oceanarium w Gdyni, Uniwersytet Gdański oraz Politechnika Gdańska. Z kolei uczniowie kierunków zawodowych uczęszczający do Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach odbędą zajęcia praktyczne w zakładach i firmach zgodnych z profilem kształcenia zawodowego. I tak, grupa młodzieży z kierunków hotelarsko-gastronomicznych podczas ferii zimowych miała sposobność zapoznania się z profesjonalnymi usługami hotelarskimi podczas 3-dniowego pobytu w hotelu czterogwiazdkowym. Uczniowie kierunków rolniczych będą uczestniczyć w wyjazdach na plantacje roślin energetycznych, a także do biogazowni oraz zakładów produkujących pelet. Cykl wyjazdów w obydwu projektach będzie realizowany równolegle do zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych przez okres 2 lat szkolnych. ymiana doświadczeń dotyczących poszukiwań gazu łupkowego była tematem spotkania, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Tczewie. spotkaniu udział wzięła 19-osobowa delegacja przedstawicieli władz lokalnych z prowincji Burgos w Hiszpanii oraz przedstawiciele władz samorządowych powiatu tczewskiego i gminy wiejskiej Tczew. G oście z Hiszpanii przyjechali do Polski na zaproszenie firmy BNK Espania, która jest spółką córką firmy BNK Petroleum, do której należy również firma BNK Polska, która jest operatorem koncesji należących do Saponis Investments Sp. z o.o. Spółka Saponis Investments jest jedną z trzech firm, które otrzymały koncesję na poszukiwanie złóż gazu łupkowego na terenie powiatu tczewskiego. planach firmy BNK Espania leży rozpoczęcie podobnych działań na terenie prowincji Burgos w Hiszpanii, stąd inicjatywa styczniowego spotkania z władzami samorządowymi powiatu tczewskiego i gminy wiejskiej Tczew. śród gości z Hiszpanii znajdowali się przedstawiciele władz samorządowych oraz lokalni politycy, którzy są bardzo zainteresowani polskimi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi poszukiwań złóż gazu łupkowego oraz zasadami współpracy lokalnych samorządów z firmami poszukującymi gazu łupkowego poinformował Jacek róblewski, dyrektor ds. rozwoju BNK Polska Sp. z o.o. iele pytań ze strony Hiszpanów dotyczyło również postawy przedstawicieli władz lokalnych oraz mieszkańców w stosunku do działań poszukiwawczych. Rolą administracji samorządowej jest umożliwienie firmom poszukiwawczym złóż gazu łupkowego realizacji tych działań podkreślił Mariusz iórek, wicestarosta tczewski. Starosta tczewski wykonuje zadania z zakresu ochrony środowiska dotyczące pozyskiwania gazu z łupków na mocy ustawy Prawo wodne oraz ustawy o odpadach. Spotkanie z przedstawicielami hiszpańskich władz lokalnych stało się również okazją do zaprezentowania dziedzictwa kulturowego powiatu tczewskiego i regionu kociewskiego. arto przypomnieć, że gaz z łupków to jeden z trzech rodzajów gazu ze złóż niekonwencjonalnych, uzyskiwany z położonych głęboko pod powierzchnią ziemi (w Polsce od 2,5 km na Lubelszczyźnie do ponad 5 km na Pomorzu) ilastych skał osadowych. Skały te cechują się niską porowatością i przepuszczalnością, dlatego gaz z łupków wymaga bardziej złożonych i zaawansowanych technicznie metod wydobycia (wiercenia poziome i szczelinowanie hydrauliczne). edług szacunków Energy Information Administration, wydobycie gazu łupkowego do 2030 roku będzie wynosiło 7 proc. światowej produkcji gazu ziemnego. Polska posiada bogate zasoby gazu ziemnego w skałach łupkowych na Pomorzu, Mazowszu i Lubelszczyźnie, ale tylko ze skał o odpowiednich właściwościach gaz może być wydobywany. ydawca: NIUS Hania Maliszewska, tel , Opracowanie graficzne i skład: StudioA, Zdjęcia nie podpisane pochodzą z archiwum redakcji. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do zmian tytułów i opracowania redakcyjnego tekstów. ykład z języka polskiego dla uczniów ZS w Sztumie na Uniwersytecie Gdańskim 2 Pomorze luty 2014 Pomorze luty

3 z miast i gmin ]]Żukowo Najwyższy dochód w powiecie połowie lutego w Urzędzie Gminy w Żukowie odbyło się spotkanie burmistrza Jerzego Żurawicza z przedsiębiorcami gminy Żukowo. Na spotkaniu została przedstawiona strategia gminy Żukowo, omówione zostały plany związane z rozwojem przedsiębiorczości, a także został przedstawiony stan finansów gminy przez skarbnik Lucynę Cybulę. edług raportu gmina Żukowo posiada najwyższy dochód ze wszystkich gmin w całym powiecie kartuskim. Dochody budżetu sięgnęły w tym roku 104,5 milionów, a wydatki szacuje się na 115,5 milionów. Z tytułu podatków, opłat i udziałów od osób fizycznych zanotowano dochód w wysokości 52 milionów złotych. Podatek od nieruchomości dał 17,5 miliona, w tym 9 milionów od osób prawnych. ciąż obserwowana jest tendencja wzrostowa, co można tłumaczyć napływem ludności do gminy, a także wysokim zainteresowaniem gminą Żukowo jako miejscem prowadzenia działalności. Duży efekt wywołały apele burmistrza do mieszkańców, którzy są niezameldowani w gminie, ale mogą wskazać w PIT rozliczeniowym gminę Żukowo jako miejsce zamieszkania. tym roku burmistrz również będzie apelował do mieszkańców w tej sprawie. śród wydatków zaplanowanych na 2014 rok blisko 30 proc. stanowią inwestycje. Dominują wśród nich wydatki na oświatę największą inwestycją jest budowa szkoły w Baninie (w tym roku przeznaczono na nią , choć pamiętajmy, że udało się do tej pory uzyskać zł wsparcia dla tej inwestycji ze środków budżetu centralnego). 6 milionów pochłoną w tym roku drogi między innymi budowa ulicy Armii Krajowej łączącej Żukowo z Pępowem. tym przedsięwzięciu pomaga Pomorski Urząd ojewódzki Gmina Żukowo otrzyma 2,5 miliona złotych (połowę) w ramach tzw. schetynówki dotacji na budowę. śród inwestycji ważną część zajmują także wodociągi i kanalizacja, na które zabezpieczono 3,5 mln złotych. Jak wspomniał burmistrz, pamiętajmy, że budowa kanalizacji to wciąż wyzwanie dla gminy. Do tej pory udało się skanalizować ok. 35 procent ]]Kosakowo Atrakcyjne ferie F erie zimowe za nami, ale warto wspomnieć o tych wyjątkowych i atrakcyjnych, które odbyły się na terenie gminy Kosakowo. Bogaty program dla dzieci zapewnił wójt gminy Kosakowo Jerzy łudzik, gminne szkoły, Biblioteka Publiczna oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział gospodarstw, dlatego jest to bardzo aktualny temat wymagający nakładów pieniędzy i pracy. Jeśli chodzi o wpływ rozwoju przedsiębiorczości na uwagę zasługuje także fakt, że gmina Żukowo jest jedyną gminą w powiecie, gdzie nie zanotowano wzrostu bezrobocia. Choć w samym Żukowie w ubiegłym roku straciło pracę 25 osób, wzrost zatrudnienia poza Żukowem w gminie wyrównał tę stratę i dał wynik 8 proc. bezrobocia. Podczas dyskusji obecny na spotkaniu marszałek Jan Zarębski wyraził swoje uznanie dla samorządu gminy Żukowo, który jak powiedział podejmuje śmiałą koncepcję wspierając przedsiębiorców, co jest kluczowe dla rozwoju gminy. Głos zabrał także właściciel firmy Grafix, podkreślając swoje doświadczenie w prowadzeniu działalności zarówno w Gdańsku, jak i w gminie Żukowo. tym porównaniu o wiele lepiej wypada gmina, której polityka jest wyraźnie bardziej przyjazna przedsiębiorcom. Zbudowałem jedną halę i zamierzam budować dalej, co dla budżetu gminy oznacza poważne wpływy. Muszę pochwalić politykę samorządu za tak przyjazne podejście do przedsiębiorcy, jakie mnie tu spotkało powiedział. Na spotkaniu poruszono temat projektu Jessica, pomysły na rozwój gminy. Janusz Stoppa podkreślił ważność stworzenia warunków dla rozwoju Dębogórze-Kosakowo, dzięki czemu wszystkie zajęcia były bezpłatne. Pociechy miło i pożytecznie spędziły czas w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie (spektakle teatralne, projekcje filmowe, zajęcia taneczne), bibliotece (gry, zabawy, spotkanie z drużyną rycerską), kosakowskiej Chëczy (robótki ręczne) oraz w halach sportowych (zajęcia sportowe). modelarni przy Szkole Podstawowej w Dębogórzu odbywały się zajęcia modelarskie. kultury w gminie. edług niego niezbędna jest do tego budowa gmachu ośrodka kultury. tym miejscu burmistrz przedstawił palącą potrzebę inwestowania w szkoły, drogi i kanalizację, jednak by nie zaniechać rozwiązania problemu, przyznał, że widzi pewną szansę w adaptowaniu starego młyna w Żukowie. Rozmowy w tej sprawie trwają właśnie z nowym właścicielem obiektu. Głos zabrał także przewodniczący Rady Miejskiej Adam Okrój, który wyraził zadowolenie z charakteru dyskusji, w której uczestnicy widzą wagę priorytetów dla rozwoju Małej Ojczyzny. Trwające niemal trzy godziny spotkanie zakończył burmistrz dziękując przedsiębiorcom za liczną obecność i merytoryczną dyskusję. ]]Kolbudy Ferie na stoku J uż po raz trzeci Urząd Gminy w Kolbudach podczas zimowej przerwy w nauce szkolnej zorganizował akcję Ferie na stoku. zięło w niej udział 150 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w terenu gminy Kolbudy. Ewenementem na skalę nie tylko województwa pomorskiego, ale też i całej północnej Polski jest akcja organizowana corocznie przez Urząd Gminy. Dlaczego aż w takim stopniu wspieramy sporty zimowe Można zaryzykować twierdzenie, że to dlatego, iż na nasz teren przeprowadziło się wiele rodzin z Podhala żartuje Leszek Grombala, wójt Gminy Kolbudy. A mówiąc poważnie doszliśmy do wniosku, że naszym najmłodszym mieszkańcom ]]Czeczewo Otwarcie pracowni komputerowej 5 lutego w Zespole Szkół w Czeczewie odbyło się uroczyste otwarcie pracowni komputerowej w ramach realizowanego przez gminę Przodkowo projektu Internet w naszej gminie przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Przodkowo. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt jest jednym z działań władz samorządu, które mają przyczynić się do poprawy integracji mieszkańców gminy ze społeczeństwem informacyjnym, a w szczególności skierowany jest do osób mających dotąd trudności z dostępem do podczas ferii zimowych musimy zaproponować coś szczególnego. Na basen uczęszczają podczas zajęć szkolnych, w piłkę grają codziennie. ięc pozostały narty i snowboard. I okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. ciągu ostatnich trzech lat ponad 400 młodych mieszkańców gminy Kolbudy mogło zaszaleć na pobliskich Kolbudom stokach. A to wszytko co warte podkreślenia za niewielką odpłatnością rodziców. pierwszym roku trwania tej akcji udało nam się uzyskać wsparcie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zajęcia były więc zupełnie bezpłatne. Od dwóch lat musieliśmy wprowadzić symboliczną opłatę dla rodziców, jednak nadal rokrocznie na akcję tą przeznaczamy blisko 60 tys. zł. I uważam, że są to bardzo dobrze wydane pieniądze powiedział wójt gminy. Do tych należy jutrzejszy dzień, co nowych łakną zdobyczy (Adam Asnyk) komputera i Internetu. Dzięki realizacji projektu, trzydzieści gospodarstw domowych z terenu gminy otrzymało sprzęt komputerowy wraz z bezpłatnym dostępem do Internetu oraz niezbędne przeszkolenie. Mieszkańcy gminy mają możliwość bezpłatnego korzystania z sześciu nowocześnie wyposażonych pracowni internetowych: dwie pracownie w Przodkowie oraz po jednej pracowni w miejscowościach Pomieczyno, Czeczewo, Szarłata, ilanowo. uroczystym otwarciu nowej pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Czeczewie wzięli udział: wójt gminy Przodkowo Andrzej yrzykowski, a także inicjator tego projektu, ks. proboszcz Józef Uczestnicy pierwszego turnusu akcji Ferie na stoku A w trakcie zajęć na stoku narciarskim w Trzepowie prowadzona była nauka oraz doskonalenie jazdy na nartach i snowboardzie. Zajęcia w wymiarze 5 godzin dziennie prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę. ramach akcji organizatorzy zapewnili uczestnikom transport tam i z powrotem, opiekę wychowawców oraz instruktorów narciarstwa i snowboardu, wypożyczenie sprzętu narciarskiego i snowboardowego, ubezpieczenie oraz przekąskę. Na koniec każdego z turnusów zostały zorganizowane zawody podsumowujące prowadzone szkolenie. Jak więc widać atrakcji nie brakowało. Jednak dla nas najważniejsze jest, że naszych najmłodszych mieszkańców udało się choć na trochę oderwać od telewizora czy komputera. Bo to warte jest każdych pieniędzy podsumował Leszek Grombala. Kuchta, który poświęcił pracownię oraz całą społeczność szkolną placówki w Czeczewie. Podczas uroczystości wójt wyraził wielką radość z faktu, iż dzięki unijnemu projektowi, do którego przystąpiła gmina Przodkowo, udało się doposażyć szkoły z gminy Przodkowo w nowe komputery. ójt wyraził także nadzieję, iż nowoczesny sprzęt przyczyni się do poprawy wyników na egzaminach zewnętrznych, a także zwiększy kompetencje informatyczne przyszłych absolwentów naszych szkół. Dyrektor szkoły podziękował wójtowi za podjęcie inicjatywy edukacyjnej i innowacyjnej wspierającej przyszłość uczniów i mieszkańców oraz pracownikom gminy: Mieczysławowi ęsiorze i Sławomirowi Miszewskiemu za koordynację projektu, informatykowi z Zespołu Szkół w Czeczewie za współpracę przy opracowaniu administracji sieci, Zenonowi Bejer i Tadeuszowi Laman za przygotowanie sali na potrzeby nowej pracowni. 4 Pomorze luty 2014 Fot. Anna Laskowska, Lucyna Reiter Pomorze luty

4 ]] Grabiny-Zameczek Bal dla wszystkich Na początku lutego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Grabinach-Zameczku odbyła się wyjątkowa zabawa karnawałowa dla dzieci, rodziców, zaproszonych gości i społeczności lokalnej. szystkich balowiczów przywitała dyrektor placówki Edyta Kondracka. Odbyły się gry i zabawy ruchowe oparte na swobodnych tańcach do muzyki przy akompaniamencie Leszka Radziuna. Dużo emocji wywołał przegląd strojów a przebrane były nie tylko dzieci, także dorośli. Każdy uczestnik balu zachwycił swoim przebraniem i otrzymał słodką nagrodę. Były też konkursy z nagrodami i zabawa do utraty tchu. Balowicze wracali do domów z uśmiechem na twarzy i tanecznym krokiem. ]]Karsin Oszczędności dobrze wykorzystane Od września ubiegłego roku w gminie Karsin realizowany jest projekt Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Karsin. ramach jego realizacji 60 gospodarstw domowych otrzymało zestawy komputerowe wraz z darmowym dostępem do Internetu na okres 8 lat. Kolejne 60 komputerów trafiło do pracowni komputerowych w szkołach w Karsinie, ielu i Osowie. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 1 mln zł i w całości finansowana jest ze środków unijnych. drodze przetargów na zakup komputerów, ubezpieczenie sprzętu oraz szkolenia komputerowe, powstały oszczędności finansowe na kwotę prawie 140 tys. zł. związku z tym, by przyznane środki nie przepadły, gmina Karsin zwróciła się do instytucji zarządzającej programem z wnioskiem o możliwość przeznaczenia zaoszczędzonej kwoty na zakup dodatkowych zestawów komputerowych oraz włączenia do projektu kolejnych rodzin. Propozycja gminy rozpatrzona została pozytywnie, dzięki czemu planuje się w najbliższym czasie zakup dodatkowych 22 komputerów, z których 11 trafi do gospodarstw domowych, 2 do przedszkola w Karsinie, 2 do przedszkola w ielu, 1 do punktu przedszkolnego w Osowie oraz 6 do pracowni komputerowej w Domu Kultury w ielu. Tak jak w przypadku dotychczasowych uczestników projektu, nowi jego uczestnicy zostaną przeszkoleni w zakresie podstaw obsługi komputera i Internetu oraz otrzymają bezpłatne wsparcie serwisowe. Dzięki staraniom gminy w ramach opisywanego projektu łącznie przekazanych zostało 142 zestawy komputerowe, z czego 71 trafiło do rodzin z terenu gminy. Taka sama liczba komputerów trafiła również do jednostek podległych. Można zatem stwierdzić, że realizacja projektu okazała się wielkim sukcesem. O symboliczne przecięcie wstęgi zostali poproszeni: europoseł Jan Kozłowski, wicemarszałek pomorski Ryszard Świlski, Elżbieta asilenko z Pomorskiego Kuratorium Oświaty, wójt gminy Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak, dyrektor szkoły Beata Jaworowska oraz uczniowie ]]Borkowo Inwestycja na piątkę I nwestycje w młodzież to najlepsze inwestycje powiedział podczas uroczystości oddania do użytku rozbudowanej szkoły w Borkowie europoseł Jan Kozłowski. Nasz maraton inwestycji w obiekty oświatowe trwa nieprzerwanie od 2003 roku. Szkoła w Borkowie jest piątą placówką, którą oddajemy do użytku po modernizacji przypomniała wójt gminy Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak. Radość z nowego skrzydła oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie była ogromna. Pod adresem Rady Gminy, wójta, marszałka województwa oraz dyrekcji szkoły padło wiele ciepłych słów. Cieszyli się nie tylko uczniowie i pracownicy, ale cała lokalna społeczność. Szkoła jest sercem Borkowa powiedziała eronika Chmielowiec, sołtys wsi i przewodnicząca Rady Rodziców. Dzięki hali szkoła stanie się centrum sportowym i kulturalnym miejscowości, miejscem rekreacji dla dzieci i dorosłych podkreślali mieszkańcy. Uczniowie etatowi już laureaci licznych konkursów, olimpiad i przeglądów wierszem, piosenką i tańcem ujęli zaproszonych gości. Nowa sala gimnastyczna z pewnością powiększy to zdolne grono o sportowców. ramach rozbudowy szkoły powstały cztery nowe sale lekcyjne, jadalnia (dwukrotnie większa od obecnie istniejącej), świetlica z salką do odrabiania lekcji, toalety i dwa patia, czyli wewnętrzne dziedzińce. Jedno z nich ma służyć na potrzeby jadalni (uczniowie będą mogli spożywać posiłki także na świeżym powietrzu), a drugie przedszkola (do gier i zabaw). Z kolei sala gimnastyczna to obiekt wolnostojący, połączony ze szkołą łącznikiem. Składa się na nią boisko o wymiarach 20 x 32 m wraz z trybunami, a także: sala do judo, salka do gimnastyki korekcyjnej, siłownia i zaplecze socjalno-sanitarne (natryski, toalety, szatnie, magazyn i in.). Teren wokół szkoły również został urządzony pod zajęcia sportowe. Powstało boisko trawiaste do piłki nożnej, a także bieżnia trzytorowa, skocznia do skoków wzwyż i w dal oraz rzutnia do rzutu kulą. Inwestycja pochłonęła prawie 7,5 mln zł. Część środków na ten cel gmina Pruszcz Gdański pozyskała z Ministerstwa Sportu oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Od lewej: Stefan Lewandowski więzień Obozu Stutthof, Bożena Daszewska przewodnicząca Rady Gminy Cedry ielkie, Marcin Owsiński, Elżbieta Grot kustosz i kierownik działu naukowego Muzeum Stutthof, Piotr Tarnowski dyrektor Muzeum Stutthof, wójt gminy Cedry ielkie Janusz Goliński ]] Cedry ielkie Uczczenie pamięci Marszu Śmierci 25 stycznia 1945 r. komendant obozu koncentracyjnego Stutthof erner Hoppe zarządził rozpoczęcie ewakuacji obozu. Trasa ewakuacji wiodła przez Mikoszewo, Cedry ielkie, Pruszcz Gdański, Straszyn, Łapino, Niestępowo i dalej aż do Lęborka. Łącznie na trasę tragicznego marszu wyruszyło ponad 11 tysięcy więźniów. Do końca doszło 7 tysięcy. Pamięć o Marszu Śmierci do dzisiaj jest nadal żywa. łaśnie dla upamiętnienia tamtych wydarzeń, pod koniec stycznia br. odbyła się uroczystość upamiętniająca 69. rocznicę Marszu Śmierci. Na zaproszenie wójta gminy Cedry ielkie Janusza Golińskiego w uroczystościach udział wzięli: dyrektor Muzeum Stutthof Piotr Tarnowski, kierownik Muzeum Stutthof Elżbieta Grot, więzień Obozu Stutthof Stefan Lewandowski, radni, sołtysi oraz mieszkańcy gminy. Przybyły także poczty sztandarowe ze szkół z terenu gminy Cedry ielkie oraz poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z Cedrów ielkich i Koszwał. Po nabożeństwie w kościele parafialnym w Cedrach ielkich, koncelebrowanym przez ks. dziekana Jana Świstowicza, proboszcza parafii w Kiezmarku oraz proboszcza parafii w Giemlicach ks. Janusza Mathea. Po uroczystym nabożeństwie uczestniczący w obchodach przedstawiciele instytucji i delegacje ze szkół, złożyły kwiaty pod pamiątkowym obeliskiem poświęconym pamięci poległych więźniów. Dalsza część uroczystości odbyła się w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu, gdzie zaprezentowana została wystawa ze zbiorów Muzeum Obozu w Stutthofie pn. Historia i jej świadkowie trakcie uroczystości historię ewakuacji więźniów przedstawiła kustosz Elżbieta Grot, a lokalne zespoły i uczniowie ze szkół uświetniły uroczystość nastrojowym programem artystycznym. Ponadto rozstrzygnięty został konkurs plastyczny Ludzie ludziom zgotowali ten los, na który wpłynęło blisko 30 prac z czterech szkół. Konkurs miał na celu pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach związanych z Marszem Śmierci. Spośród wszystkich prac wyłoniono pięć najlepszych: pierwsze miejsce zajęła uczennica Gimnazjum w Cedrach ielkich Aleksandra Gugniewicz. Kolejno drugie i trzecie Katarzyna Kubiak i Joanna Golińska z Zespołu Szkół w Cedrach Małych. Dwa wyróżnienia powędrowały do Sandry Terlane i Natalii Siemianiuk, również uczennic z Zespołu Szkół w Cedrach Małych. Zwycięzcom konkursu nagrody rzeczowe oraz dyplomy wręczyli wójt Janusz Goliński, dyrektor Piotr Tarnowski, kierownik Elżbieta Grot oraz Bożena Daszewska, przewodnicząca Rady Gminy Cedry ielkie. szyscy uczestnicy konkursu otrzymali podziękowania. ójt gminy podziękował także osobom, które w istotny sposób przyczyniły się do upamiętnienia tamtych tragicznych wydarzeń. ]]Straszyn Zabytkowy dworzec centrum kulturalnym Z abytkowy dworzec w Straszynie, przy nieczynnej linii kolejowej Pruszcz Gdański Kartuzy Lębork Łeba doczeka się rewitalizacji. Powstanie tu centrum kulturalne, a także biura gminnych organizacji pozarządowych. ubiegłym roku gmina Pruszcz Gdański kupiła od PKP dworzec kolejowy wraz z otaczającą go działką. Zabytkowy dworzec odzyska dawną świetność Odnowimy elewację, oryginalne dachówki, okna i kamienny cokół powiedziała Anna arakomska, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Pruszcz Gdański. Obiekt zostanie rozbudowany. Architekt proponuje nam połączenie nowoczesności z historią. Jeszcze nie wiemy w jakim kierunku pójdziemy. Koszt rewitalizacji dworca szacuje się na 1,5 mln zł. Część środków gmina zamierza pozyskać z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po uzyskaniu środków rozpocznie inwestycję. Obecnie jesteśmy na etapie prac projektowych. To bardzo poważna inwestycja zarówno pod względem inwestycyjnym, jak i organizacyjnym, dlatego pośpiech nie jest wskazany dodała Anna arakomska. Plany inwestycyjne gminy to dobra okazja, by przypomnieć historię dworca w Straszynie. Linia kolejowa łącząca Gdańsk i Pruszcz Gdański z Kartuzami i dalej Lęborkiem została pobudowana najprawdopodobniej 1882 roku poinformował Tadeusz Jałoszyński, były wieloletni dyrektor szkoły w Straszynie, biolog z wykształcenia, a historyk z zamiłowania. Linia ta była bardzo popularna, zwłaszcza wśród Kaszubów, którzy pracowali w stoczni Gdańsk. Podczas podróży prowadzono rozmowy, grano w karty i podziwiano piękne widoki. Było to swego rodzaju obcowanie z kulturą. Dworzec był piękny i czysty, a teren wokół niego bardzo zadbany, ukwiecony. Kiedy rozwinęła się komunikacja autobusowa i samochodowa, pociągi opustoszały i linię zlikwidowano. Jestem zwolennikiem zabytkowych dworców i bardzo się cieszę, że w obiekt w Straszynie zostanie ocalony i powstanie centrum kultury dla mieszkańców. Jest bardzo potrzebne. ]]Suchy Dąb Dzień Seniora połowie lutego dla najstarszych mieszkańców gminy Suchy Dąb, w miejscowym Zespole Szkół im. Obrońców esterplatte, zorganizowano Dzień Seniora. Na spotkanie przybyło 120 seniorów. Zebranych przywitała wójt gminy Barbara Kamińska, złożyła seniorom najlepsze życzenia długich lat w zdrowiu, szczęściu i radości. Z myślą o dostojnych gościach panie z Kół Gospodyń iejskich przygotowały poczęstunek, a dzieci z miejscowej szkoły program artystyczny. Organizatorzy, aby uatrakcyjnić spotkanie, przygotowali też liczne konkursy z nagrodami i nie zabrakło muzyki do tańca. Podczas spotkania wyróżniono najstarsze stażem pary małżeńskie, a byli nimi złoci jubilaci: Eugenia ójt gminy Suchy Dąb Barbara Kamińska i kierownik GOPS Mirosława Dombrowska wręczyły trzem parom ordery Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego za długoletnie pożycie małżeńskie. Na zdjęciu Państwo Maćkowscy z 50-letnim stażem małżeńskim. i Henryk Maćkowscy z Suchego Dębu, Alina i Mieczysław Maciejczyk z Krzywego Koła oraz Bronisława i iktor Łaga z Suchego Dębu. Uhonorowani zostali również najstarsi uczestnicy spotkania, seniorką seniorów była pani Irena Kułaga z Suchego Dębu, która w maju skończy 93 lata. Należą się podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Dnia Seniora, sponsorom, przedsiębiorcom z terenu gminy, paniom z KG, dyrekcji szkoły, nauczycielom, uczniom i Zespołowi Muzycznemu. Rozpoczęcie prac budowlanych w grudniu 2013 roku ]] Bartoszylas Budowa remizy OSP P od koniec ubiegłego roku rozpoczęła się budowa Remizy OSP w Bartoszymlesie. Inwestycja obejmuje budowę obiektu gospodarczego o powierzchni użytkowej blisko 80 m 2 oraz niezbędnych dla jego funkcjonowania elementów zagospodarowania, takich jak ciągi komunikacyjne i przebudowę instalacji zewnętrznych. Obiekt przede wszystkim będzie służył jako miejsce postoju dla samochodu strażackiego. Ponadto budynek przeznaczony będzie jako zaplecze techniczne sąsiadującej świetlicy wiejskiej. Koszt wszystkich prac wyniesie niecałe 180 tys. zł i w całości sfinansowany będzie ze środków własnych gminy Stara Kiszewa. ykonawcą robót budowlanych jest Firma Handlowo-Usługowa SARDAF ze Skarszew. arto dodać, że Jednostka OSP w Bartoszymlesie posiada wieloletnią tradycję, funkcjonuje bowiem od 1919 roku. chwili obecnej liczy 26 członków 25 mężczyzn i jedną druhnę wspierającą. Prezesem OSP Bartoszylas jest Andrzej Mazur, funkcję naczelnika pełni Henryk Troka. Życzymy, aby strażacy jednostki OSP Bartoszylas mogli uczcić Międzynarodowy Dzień Strażaka (obchodzony 4 maja) otwarciem nowej remizy. Stan obecny, luty 2014 Od 1 września 2014 roku najmłodsi mieszkańcy Klukowej Huty będą mogli uczęszczać do nowoczesnego przedszkola ]] Stężyca, Klukowa Huta Budowa nowoczesnych przedszkoli tegorocznym planie inwestycyjnym gminy Stężyca znalazły się m.in. dwa duże zadania: budowa nowych przedszkoli w Klukowej Hucie i Stężycy. Ze względu na rosnące zainteresowanie opieką przedszkolną ze strony mieszkańców, przystąpiono do realizacji tych inwestycji. Nowy obiekt szkolny w Klukowej Hucie zaprojektowany został jako jednokondygnacyjny w kształcie litery L. Budynek posiadać będzie dwie niezależne od siebie części funkcjonalne: świetlicę wiejską i pomieszczenia edukacyjne z przeznaczeniem dla dzieci w wieku przedszkolnym. części świetlicy wiejskiej znajdować się będą: sala wielofunkcyjna, sanitariaty, szatnia, kuchnia z pomieszczeniem zmywakowym. Zaś w części edukacyjnej przedszkolnej: szatnia dla dzieci, gabinet terapeutyczny i pielęgniarski, pięć sal dydaktycznych, kuchnia, sala gimnastyczna z magazynem i pomieszczenia socjalno-administracyjne. Nowy obiekt w Stężycy, dwukondygnacyjny, będzie składać się z sześciu sal edukacji przedszkolnej i z dwóch sal lekcyjnych dla dzieci nauczania początkowego, stanowiącego integralną całość z istniejącym obiektem Zespołu Kształcenia i ychowania. Nowopowstały obiekt będzie połączony łącznikiem z istniejącym obiektem szkolnym. Nowe budynki przedszkolne będą nowoczesne i zapewniające dzieciom wymagane przepisami warunki do opieki przedszkolnej. Przedszkola wyposażone zostaną w nowoczesny sprzęt spełniający najwyższe standardy placówek szkolnych. 1 września 2014 roku dzieci rozpoczną edukację w nowych obiektach. Prace budowlane idą zgodnie z przyjętym harmonogramem Tuż obok Zespołu Kształcenia i ychowania w Stężycy powstanie nowoczesne przedszkole 6 Pomorze luty 2014 Pomorze luty

5 ]]Potęgowo Teatr dla dzieci i młodzieży ]] Gmina Nowa Karczma Inwestycje wodociągowe Nowej Karczmie działa już nowa stacja uzdatniania wody. Dzięki realizacji przedsięwzięcia mieszkańcy zyskali trzy nowe ujęcia wody studnie głębinowe. miejsce byłych odżelaziaczy pojawiła się nowa, przyjazna dla środowiska, technologia uzdatniania wody. Całość procesów przebiega automatycznie w oparciu o sterowanie komputerowe. Nie groźne są też przerwy w dostawie energii elektrycznej, gdyż stacja wyposażona jest w generator prądu. Inwestycja ta za łączną kwotę ponad 2,4 mln zł uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów iejskich w wysokości blisko 1,5 mln złotych. Jest t o już trzecia tak nowoczesna stacja oddana w ostatnich latach na terenie gminy. Ponadto Gmina Nowa Karczma realizuje szereg 2013 rok był chyba dla zakładu pechowy. Jak pan ocenia ten czas Był to rok dwóch kierowników. lipcu po ciężkiej chorobie odszedł od nas śp. Kazimierz Borowski. I to był bardzo smutny okres. Ja przejąłem obowiązki kierownika od września i pomimo tych zawirowań, nie był to najgorszy rok dla naszego zakładu. Kontynuowaliśmy zmiany, które zaczął wprowadzać mój poprzednik, polegające głównie na poprawie jakości pracy służb zakładu, co ma bezpośrednie przełożenie na obsługę naszych klientów. A jakie najważniejsze plany udało się w ubiegłym roku zrealizować Dla zakładu bardzo ważnym przedsięwzięciem był zakup koparki oraz samochodu brygadowego. Zakup tych urządzeń poprawia efektywność i jakość świadczonych usług. ramach inwestycji gminnych, jak i zleceń indywidualnych wykonaliśmy sporą inwestycji ze środków własnych. Rozbudowano sieć wodociągową w miejscowości Guzy i Zimne Zdroje o łącznej długości blisko 4 km. Sieci te dostarczają wodę odbiorcom zamieszkującym tereny na wybudowaniach, przy granicach z sąsiednimi gminami. Na bieżąco uzbrajane są również tereny działek, na których powstaje nowa zabudowa między innymi w miejscowościach Zielona ieś, Grabówko, czy Stary Barkoczyn o długości ponad 1,2 km. Aktualnie trwa również przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w centrum miejscowości Szatarpy w związku z planowaną modernizacją dróg. Gmina Nowa Karczma jest już w pełni zwodociągowana i każda jej miejscowość posiada wodociąg, a łączna długość samych sieci wodociągowych bez przyłączy to blisko 128 km. ]]Zblewo Najważniejsza jakość usług Rozmowa z kierownikiem Zakładu Komunalnego w Zblewie, Janem Mańsk ilość przyłączy, głównie w miejscowości Zblewo. Dokonaliśmy też niezbędnych napraw w obiektach, którymi zarządza zakład. Co będzie się działo w tym roku ażnym zadaniem jest uporządkowanie gospodarki wodomierzowej, którą rozpoczęliśmy od stycznia tego roku. planie mamy również zakup urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji oraz modernizację głównej przepompowni w miejscowości Pinczyn. Gmina zamierza również przystąpić do opracowania projektu rozbudowy istniejącej oczyszczalni oraz budowy kanalizacji w miejscowościach obecnie nie skanalizowanych na terenie gminy Zblewo. każdym sektorze gospodarki i działania pojawiają się trudności. Jaki jest najtrudniejszy problem waszego zakładu Problemem zakładu jest znaczne zadłużenie naszych odbiorców w sprzedaży wody i odbiorze ścieków oraz części lokatorów budynków komunalnych, spowodowane trudną sytuacją ekonomiczną niektórych mieszkańców. Sporym wyzwaniem jest dla zakładu oddzielenie wód deszczowych od kanalizacji ściekowej. Znaczne utrudnienie stanowi przebieg sieci po gruntach prywatnych. Jak pan ocenia współpracę z władzami gminy spółpraca układa się poprawnie. Jestem w stałym kontakcie z wójtem gminy, panem Krzysztofem Trawickim. Powstające problemy rozwiązywane są na bieżąco podczas roboczych spotkań. Najważniejsza sprawa, na którą pan wójt szczególnie zwraca uwagę, to poprawa jakości prowadzonych usług, co musi przekładać się na zadowolenie mieszkańców, jak i na rozwój gminy. Młodzież w przedstawieniu igilijny Karp w Jerozolimie uczestnicy projektu Organizacja koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży koło teatralne minionym roku w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku zastępca wójta gminy Potęgowo Danuta Huras podpisała umowę dotyczącą przyznania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Projekt przewidywał organizację w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie koła I Przegląd Solistów-Instrumentalistów Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku wójt gminy Potęgowo Jerzy aldemar Awchimieni podpisał umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą Budowa małej altany pełniącej funkcje rekreacyjne oraz zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla zespołów muzycznych działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie wraz z organizacją I Przeglądu Solistów-Instrumentalistów, z Programu Rozwoju Obszarów iejskich na lata w ramach Programu osi 4 Leader działanie 413, drażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów, w kwocie ,25 zł. Projekt jest dofinansowany w 69 proc. kosztów kwalifikowanych z budżetu Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi, przeznaczonego na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. ramach projektu została wybudowana koło budynku ośrodka kultury mała altana pełniąca funkcje rekreacyjne. kład własny na budowę altany pochodził z funduszu sołeckiego Sołectwa Potęgowo. Ponadto zostaną zakupione instrumenty i akcesoria muzyczne dla zespołów działających przy ośrodku, m.in. saksofon, klarnety, gitara elektro-akustyczna, keyboard, trąbki. ramach projektu 1 czerwca br. zostanie zorganizowany I Przegląd Solistów-Instrumentalistów, który będzie miał na celu promowanie solistówinstrumentalistów z terenu obszaru Partnerstwa Dorzecze Słupi. ykonawcy będą występowali w trzech kategoriach wiekowych: I kategoria od 7 do 12 lat, II kategoria od 13 do 16 lat, III kategoria od 17 lat. Już dzisiaj zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w przeglądzie. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody. teatralnego dla dzieci i młodzieży wraz z zakupem niezbędnych rekwizytów. Całkowita wartość projektu pn. Organizacja koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży koło teatralne wyniosła ,75 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane było w 85 proc. kwota przyznanej pomocy wyniosła ,44 zł. Realizacja zadania pozwoliła na organizację koła teatralnego, do którego rekrutacja P odczas tegorocznego 22 ogólnopolskiego finału ielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, sztab w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie zagrał już po raz jedenasty. Jak co roku, dzięki wielkiemu zaangażowaniu wolontariuszy i wsparciu sponsorów, udało się zebrać rekordową kwotę. puszkach wolontariusze zebrali 9.354,14 zł. Z licytacji udało się zebrać odbyła się w sierpniu ubiegłego roku. Odtąd w ośrodku kultury co tydzień odbywają się spotkania koła teatralnego dla dzieci i młodzieży z całej gminy Potęgowo. ramach projektu zostało już wystawione pierwsze przedstawienie pt. igilijny karp w Jerozolimie. Kolejne przedstawienia planowane są na kolejne cztery lata. Młodym aktorom życzymy sukcesów i obycia na teatralnej scenie. Podziękowania dla wolontariuszy i sponsorów kwotę zł, a ze sprzedaży słodyczy, napoi i innych przekąsek w sklepiku uzyskano 1.235,02 zł. sumie udało się zebrać ,16 zł. Szczególne podziękowania należą się sponsorom, wolontariuszom kwestującym na terenie gminy oraz wszystkim wolontariuszom pracującym w sztabie OŚP w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie. 8 Pomorze luty 2014 Pomorze luty

6 ]]Smętowo Graniczne Samorząd gminny z wojewódzkim pierwszej połowie lutego w sali posiedzeń Urzędu Gminy Smętowo Graniczne odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu gminnego z wicemarszałkiem województwa pomorskiego Ryszardem Świlskim oraz Tomaszem Miler zastępcą dyrektora ds. utrzymania dróg z Zarządu Dróg ojewódzkich w Gdańsku. iodący temat spotkania dotyczył zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kopytkowo oraz przedstawiono wstępne rozwiązania dotyczące poprawienia komunikacji w rejonie zjazdu z autostrady A1 i drogi wojewódzkiej nr 231, mające wpływ na rozwój terenów inwestycyjnych gminy. Podczas spotkania zasygnalizowano wicemarszałkowi problem utrudnień połączeń komunikacji kolejowej w godzinach porannych pomiędzy województwem pomorskim a województwem kujawsko-pomorskim. Głos w tej sprawie zabrał także przybyły na spotkanie burmistrz sąsiedniej gminy Nowe, Czesław oliński. Podczas spotkania przedstawiono również problem braku oświetlenia na skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 231 w miejscowości Smętówko. ]] Kopytkowo Koncert Haliny Frąckowiak Pod koniec stycznia w sali gimnastycznej w Kopytkowie, odbył się koncert Haliny Frąckowiak, zorganizowany w ramach projektu Postaw na rodzinę. Na występ przybyli licznie mieszkańcy gminy Smętowo Graniczne, jak również przedstawiciele gmin ościennych. Koncert połączono z obchodami Dnia Babci i Dziadka. Przybyłych gości powitała wójt gminy Zofia Kirszenstein wraz z przewodniczącą Rady Gminy Elżbietą Motykowską. Halinę Frąckowiak po wejściu na scenę przywitano gromkimi brawami. Artystka występ rozpoczęła od zaśpiewania kilku kolęd, a następnie wykonała swoje największe przeboje, m.in. Papierowy księżyc i Mały elf. Po koncercie można było nabyć płyty, zrobić wspólne zdjęcia i otrzymać autograf artystki. ]]Sierakowice Przeciw wykluczeniu cyfrowemu roku 2013 Gmina Sierakowice uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion. Ideą projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbiedniejszych mieszkańców gminy spowodowanym brakiem dostępu do Internetu. Aby realizacja celu była możliwa, Rada Gminy Sierakowice podjęła decyzję o przystąpieniu do projektu Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w gminie Sierakowice. projekcie uczestniczy 60 gospodarstw domowych z niskimi dochodami, w tym 22 niepełnosprawnych. To działanie objęło swoim zasięgiem wielokrotnie większą grupę mieszkańców, ponieważ z komputerów korzystają całe rodziny. Choć beneficjentami działania 8.3 mogą być między innymi gospodarstwa domowe korzystające ze wsparcia ze środków systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych, to gmina Sierakowice zdecydowała się na preferowanie rodzin. Dzięki temu z Internetem mogą się oswoić przede wszystkim dzieci i młodzież ucząca się. A więc ta grupa, dla której umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii będzie w życiu kluczowa. Dzięki adresowaniu wsparcia do gospodarstw domowych przyczyniono się do zapewnienia lepszych wyników w nauce dzieciom w wieku szkolnym, których kontakt z komputerem na zajęciach szkolnych jest często zbyt krótki i niewystarczający na kompleksowe zagłębienie tajników programów komputerowych pomocnych w nauce. iększość beneficjentów projektu nie miała umiejętności korzystania z Internetu. Konieczne więc były szkolenia. Był to ważny element projektu, który należało spełnić, by otrzymać komputer. Szkolenie było prowadzone w grupach, łącznie dla 120 osób pochodzących z 6 gospodarstw domowych. Szkolenie prowadzono w sferze teoretycznej, jednak główny nacisk położono na praktyczne umiejętności obsługi, dlatego zajęcia prowadzono na komputerach, które później przekazano beneficjentom. Łączna wartość projektu to ,36 zł. Jako że zadanie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w 100 proc., nie było konieczności wnoszenia wkładu własnego do projektu. Prócz wsparcia dla osób z grup wykluczonych społecznie, pomocą objęto 12 placówek oświatowych z terenu gminy, które zapewniają otwarty w określonych godzinach dostęp do komputerów wraz z łączem internetowym mieszkańcom. ten sposób rzeczywista grupa docelowa, u której następuje zmniejszanie barier w dostępie do Internetu znacznie się zwiększy. Bezpłatny dostęp do Internetu wraz z zapewnieniem niezbędnej pomocy odbywa się w placówkach oświatowych w określonych godzinach. Harmonogram godzin dostępny jest na stronie internetowej gminy Sierakowice. DOTACJE NA INNOACJE Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion Doc. dr Henryk J. Lewandowski ]] Z cyklu: dobry obyczaj Zabawa i napoje wyskokowe Zima mobilizuje nas do ruchu, rozgrzewki i zabaw karnawałowych. Choć na różnych krańcach świata różne rzeczy uważane są za normę. Postrzeganie piękna, wychowanie dzieci, kultura jedzenia czy choćby kontakt cielesny niektórzy kochają się niemal publicznie, np. plemiona Amazonii. A dla innych nawet pocałunek jest tabu. Jednak jedna rzecz uniwersalna zabawa. Na każdej szerokości geograficznej ludzie bawią się podobnie, obowiązkowe są muzyka, śpiew i taniec oraz najczęściej napoje wyskokowe. Oczywiście różnią się, zależnie od gustu i dostępności. Podobno nie możemy się obyć bez obchodów świąt kościelnych, rodzinnych, zawodowych wszystko to jednak nieodmiennie łączymy z wychylaniem tradycyjnego kielicha. Obyczaj częstego picia z okazji czy bez okazji nie może się podobać nikomu ani interesantom poważnych instytucji, ani klientom, ani rodzinom upajanych szefów, współkolegów czy podwładnych. Już starożytni wiedzieli, że mocno sfermentowane napoje wyzwalają w człowieku najgorsze cechy. To przecież w mitach greckich mamy wątek pucharu krzywdy. U nas także się mówi o jeden za dużo. Podawanie trucizn w napojach tak dalece weszło w obyczaj ucztowania, że jeszcze w czasach rzymskich zatrudniano specjalnego niewolnika, by kosztował wina, które podawał patrycjuszowi czy władcy. Dziś należałoby namawiaczy czy podlewaczy pełnych pochwał napełniających nam karnawałowe kieliszki, aby sami wypili i później śmiali się z siebie. Nalewacz i namawiacz pełen radości wypełnia nam kieliszek a później ironicznie obgaduje nas jako pijaków. Tak więc pijemy to, co lubimy i tyle, aby była karnawałowa zabawa, a nie kompromitacja pijaka. Zabawa, wspólna kolacja czy wieczór z przyjaciółmi to dobry pomysł na przyjaźnie, radość z życia i tradycje karnawałowych doznań w rytmie samby. Domy Drewniane ul. Partyzantów 10c Stara Kiszewa tel Pomorze luty 2014

7

Od roku 1972 do czasów współczesnych

Od roku 1972 do czasów współczesnych Od roku 1972 do czasów współczesnych Jedno z osuwisk na terenie gminy Czchów w roku 2010 Czas Czchowa z pamiętnego lipca 2010 roku w Piaskach-Drużkowie. Zablokowana została droga K-75 w Czchowie, gdzie

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

Turystyka wspólna sprawa

Turystyka wspólna sprawa Miesięcznik informacyjno-publicystyczny 8 Podwyżka cen wody i ścieków 11 Mamy związek ZIT 14 Dyskutowali o GMO Nr 3 (226) marzec 2014 ISSN 1233-605X Cena 3 zł Monitor informacyjny 2014 Turystyka wspólna

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 9/236 Październik NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 W NUMERZE Tczew 2006-2010 CZAS INWESTOWANIA Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice PULS Kępic gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Półmetek kadencji Dwa lata pracy nowej władzy w gminie Kępice nowej burmistrz i rady. Co przez 24 miesiące udało się zrealizować? Na ile burmistrz

Bardziej szczegółowo

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY ISSN 1248-6939 ROK WYDANIA XVIII NR 7/164 październik 2008 Dzień Edukacji Narodowej 23 października br. w Gimnazjum Publicznym nr 2 odbyły się, gminne uroczystości z

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem.

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem. W numerze Gmina str. 5 Celestynów Liderem! Prestiżowy tytuł Gminy Roku 2011 przypadł w udziale naszemu samorządowi. oraz Dla pełnej gotowości bojowej str. 11 Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie

Bardziej szczegółowo

W numerze: Nr 2/2012. marzec kwiecień. Ogłoszenie o naborze. Walne zebrania OSP. Pogrzeb legendy sportu. Wierzba energetyczna.

W numerze: Nr 2/2012. marzec kwiecień. Ogłoszenie o naborze. Walne zebrania OSP. Pogrzeb legendy sportu. Wierzba energetyczna. Nr 2/2012 marzec kwiecień bezpłatne ISSN 2080-1122 W numerze: Ogłoszenie o naborze W terminie 14 31 maja można składać w siedzibie Fundacji Rozwoju Gmin PRYM wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

KURENDA. Srebrne pióra przyznane. Przedsiębiorcy w Grodzisku Owidz KURENDA. wrzesień-październik. styczeń-luty 2014 r. GMINY STAROGARD GDAŃSKI

KURENDA. Srebrne pióra przyznane. Przedsiębiorcy w Grodzisku Owidz KURENDA. wrzesień-październik. styczeń-luty 2014 r. GMINY STAROGARD GDAŃSKI EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Numer zamknięto 24.02.2014 r. MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY GMINY STAROGARD GDAŃSKI KURENDA wrzesień-październik roku Nr2012 47-48 (184-185) 1 styczeń-luty 2014 r. ISSN 1429-9224 Rok XVI

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina I N F O R M A T O R U R Z Ę D U M I E J S K I E G O W W O Ł O M I N I E Numer 1, czerwiec-sierpień 2015 r. w w w.naszwolomin. p l Tak świętowaliśmy Dni Wołomina W numerze m.in.: Audyty w spółkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA GAZETA BEZPŁATNA RADNY WALCZY str. 5 Z KUPOWANIEM GŁOSÓW Zbigniew Rudyk, radny z Lęborka chce zapłacić dwa tysiące złotych za każdy potwierdzony sygnał o kupowaniu głosów. - Ten proceder istnieje od dawna,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI GCI - z naszej oferty szkoleniowej skorzystał już co dziesiąty mieszkaniec gminy str. 8 Wiele szumu i bezpodstawnych oskarżeń wywiad z Wojciechem Horbotem, prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT

Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT Nr 2 (247) Rok XXI luty 2014 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT 2 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY luty 2014 luty 2014 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY Styczeń w pigułce Uroczysta sesja 3 stycznia W sali obrad Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

NR 11/238 ISSN: 1234-5911

NR 11/238 ISSN: 1234-5911 www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 11/238 Grudzień NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 Wszystkim Tczewianom, ich bliskim i gościom, którzy zgromadzą się w naszych domach przy

Bardziej szczegółowo

Czytaj online: www.glos-radomski.pl www.oko-miasto-region.pl

Czytaj online: www.glos-radomski.pl www.oko-miasto-region.pl ISSN 2353-415X Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Sobieszek rozpoczął sesję od powitania obydwu pań burmistrz Bogusławy Jaworskiej Numer 9(31) Czytaj online: www.glos-radomski.pl www.oko-miasto-region.pl

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Numer 2 (211) LUTY 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Ekologia przez cały

Bardziej szczegółowo

hełmiecki Numer 4 Egzemplarz bezpłatny październik - grudzień 201 2 Wesołych Świąt i Dosiego Roku

hełmiecki Numer 4 Egzemplarz bezpłatny październik - grudzień 201 2 Wesołych Świąt i Dosiego Roku C hełmiecki Numer 4 Egzemplarz bezpłatny październik - grudzień 201 2 I SSN : 2 08 1-2 9 6 5 Wesołych Świąt i Dosiego Roku Kolejny Orlik w gminie otwarty! Wydawca: Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy

Bardziej szczegółowo