Przegląd Samorządowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegląd Samorządowy"

Transkrypt

1 Czeczewo Otwarcie pracowni komputerowej Przegląd Samorządowy p o m o r z e Borkowo Inwestycja na piątkę nr 2 (27) luty 2014 miesięcznik bezpłatny Grabiny-Zameczek Bal dla wszystkich Polecamy Bartoszylas Budowa remizy OSP 3 ]]powiat tczewski Samorządowcy tczewscy i hiszpańscy ymiana doświadczeń dotyczących poszukiwań gazu łupkowego była tematem spotkania, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Tczewie. spotkaniu udział wzięła 19-osobowa delegacja przedstawicieli władz lokalnych z prowincji Burgos w Hiszpanii. 4 ]]Gdański Obszar Metropolitalny Miliard złotych na inwestycje ZIT Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i prezydent Gdyni ojciech Szczurek. Radość z podpisania porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Chodzi o dodatkowe dofinansowanie unijne dla metropolii w latach , które jest uzależnione m.in. od sformalizowania współpracy samorządów. czytaj na stronie 2 ]]Żukowo Najwyższy dochód w powiecie połowie lutego w Urzędzie Gminy w Żukowie odbyło się spotkanie burmistrza Jerzego Żurawicza z przedsiębiorcami gminy Żukowo. 8 ]] Nowa Karczma Inwestycje wodociągowe Nowej Karczmie działa już nowa stacja uzdatniania wody. Dzięki realizacji przedsięwzięcia mieszkańcy zyskali trzy nowe ujęcia wody studnie głębinowe. 10 ]] Kopytkowo Koncert Haliny Frąckowiak Pod koniec stycznia w sali gimnastycznej w Kopytkowie, odbył się koncert Haliny Frąckowiak, zorganizowany w ramach projektu Postaw na rodzinę.

2 pomorze Z powiatów ]]powiat tczewski Samorządowcy tczewscy i hiszpańscy o gazie łupkowym ]] Gdański Obszar Metropolitalny Miliard złotych na inwestycje ZIT w zasięgu ręki Dodatkowe dofinansowanie unijne dla metropolii w latach jest uzależnione m.in. od sformalizowania współpracy samorządów. Ten krok udało się zrobić 14 lutego, gdy podpisane zostało porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Uroczystość w Dworze Artusa i podpisy przedstawicieli 36 samorządów, które są stronami porozumienia, nie kończą jednak starań o te pieniądze. J esteśmy tak naprawdę na początku drogi tłumaczył Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. Chodzi przede wszystkim o to, że Związek ZIT musi spełnić kilka oczekiwań rządu i Komisji Europejskiej. Po pierwsze, powinien mieć strategię rozwoju metropolii. U nas prace nad nią rozpoczęły się jeszcze przed 14 lutego. Samorządowcom w napisaniu dokumentu pomaga konsorcjum firm DS Consulting i InvestGDA, które działa na zlecenie stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny. Po drugie, inwestycje ZIT muszą sprzyjać rozwojowi współpracy i integracji na obszarze funkcjonalnym miast, zwłaszcza tam, gdzie skala problemów związanych z brakiem współpracy i komplementarności działań różnych jednostek administracyjnych jest największa. To nie koniec. Powinny też zwiększać wpływ miast i powiązanych z nimi obszarów funkcjonalnych na kształt i sposób realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności. skrócie można to ująć w następujący sposób: zadaniem ZIT jest realizacja takich przedsięwzięć, które daleko wykraczają poza obszar jednego samorządu. To nie są pieniądze na załatanie dziur w tej czy innej gminie wyjaśnił Michał Glaser, dyrektor Biura GOM. Muszą być wydane na zadania, które przyniosą korzyść wielu mieszkańcom metropolii, np. zintegrują samorządy pod względem zarządzania ofertą edukacyjną i wpłyną na dostosowanie jej w skali regionu do potrzeb rynku pracy. Można wspomnieć też o kwestii transportu publicznego, gdzie wyzwaniem jest rozszerzenie zasięgu biletu metropolitalnego. Trwająca już współpraca z ekspertami piszącymi naszą strategię polega m.in. na ustaleniu kryteriów wyboru projektów najkorzystniejszych dla metropolii. arto pamiętać, że oprócz stron Porozumienia ZIT samorządów, wchodzących w skład Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta, określonego w Planie Zagospodarowania Przestrzennego ojewództwa Pomorskiego obserwatorami są jednostki spoza tego terytorium. To członkowie stowarzyszenia GOM, członkowie Metropolitalnego Forum ójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA oraz samo stowarzyszenie GOM. Status obserwatora oznacza prawo do uczestnictwa we wszystkich pracach Związku ZIT przede wszystkim prawo do udziału w realizowanych inwestycjach z wyłączeniem prawa głosu w Radzie ZIT. Radę tworzą samorządy, które są stronami porozumienia oraz przedstawiciele partnerów społecznych po jednym reprezentancie sektora nauki, gospodarki i organizacji pozarządowych. myśl porozumienia, przewodniczącym Zarządu Związku ZIT jest prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, wiceprzewodniczącym prezydent Gdyni ojciech Szczurek. skład zarządu wchodzą także prezydent Sopotu Jacek Karnowski i przedstawiciele trzech grup powiatów starosta Janina Kwiecień, reprezentująca powiat kartuski, burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz róbel, reprezentujący powiaty gdański, tczewski i nowodworski oraz burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński, reprezentujący powiaty wejherowski i pucki. Funkcję sekretariatu Związku ZIT będzie pełnić Biuro Stowarzyszenia GOM. Zajęcia dla uczniów ZSZ w Barlewiczkach w trakcie wyjazdu dydaktycznego do hotelu czterogwiazdkowego ]] powiat sztumski Realizacja projektów edukacyjnych ramach dwóch projektów edukacyjnych, realizowanych przez samorząd powiatu sztumskiego w oparciu o Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, odbywają się cykle wyjazdów dydaktycznych dla uczniów z 3 szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących we wspomnianych projektach. yjazdy dydaktyczne dla uczniów kierunków ogólnokształcących z Zespołu Szkół w Sztumie i Zespołu Szkół w Dzierzgoniu mają charakter zajęć ogólnorozwojowych, wykraczających poza tematykę przedmiotową, podczas których uczniowie mają unikalną możliwość skorzystania z zajęć pokazowych, samodzielnych doświadczeń, wystaw, prezentacji i prelekcji oferowanych przez specjalistyczne i uznane placówki naukowo-dydaktyczne jak Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni, Centrum Hewelianum w Gdańsku, Oceanarium w Gdyni, Uniwersytet Gdański oraz Politechnika Gdańska. Z kolei uczniowie kierunków zawodowych uczęszczający do Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach odbędą zajęcia praktyczne w zakładach i firmach zgodnych z profilem kształcenia zawodowego. I tak, grupa młodzieży z kierunków hotelarsko-gastronomicznych podczas ferii zimowych miała sposobność zapoznania się z profesjonalnymi usługami hotelarskimi podczas 3-dniowego pobytu w hotelu czterogwiazdkowym. Uczniowie kierunków rolniczych będą uczestniczyć w wyjazdach na plantacje roślin energetycznych, a także do biogazowni oraz zakładów produkujących pelet. Cykl wyjazdów w obydwu projektach będzie realizowany równolegle do zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych przez okres 2 lat szkolnych. ymiana doświadczeń dotyczących poszukiwań gazu łupkowego była tematem spotkania, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Tczewie. spotkaniu udział wzięła 19-osobowa delegacja przedstawicieli władz lokalnych z prowincji Burgos w Hiszpanii oraz przedstawiciele władz samorządowych powiatu tczewskiego i gminy wiejskiej Tczew. G oście z Hiszpanii przyjechali do Polski na zaproszenie firmy BNK Espania, która jest spółką córką firmy BNK Petroleum, do której należy również firma BNK Polska, która jest operatorem koncesji należących do Saponis Investments Sp. z o.o. Spółka Saponis Investments jest jedną z trzech firm, które otrzymały koncesję na poszukiwanie złóż gazu łupkowego na terenie powiatu tczewskiego. planach firmy BNK Espania leży rozpoczęcie podobnych działań na terenie prowincji Burgos w Hiszpanii, stąd inicjatywa styczniowego spotkania z władzami samorządowymi powiatu tczewskiego i gminy wiejskiej Tczew. śród gości z Hiszpanii znajdowali się przedstawiciele władz samorządowych oraz lokalni politycy, którzy są bardzo zainteresowani polskimi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi poszukiwań złóż gazu łupkowego oraz zasadami współpracy lokalnych samorządów z firmami poszukującymi gazu łupkowego poinformował Jacek róblewski, dyrektor ds. rozwoju BNK Polska Sp. z o.o. iele pytań ze strony Hiszpanów dotyczyło również postawy przedstawicieli władz lokalnych oraz mieszkańców w stosunku do działań poszukiwawczych. Rolą administracji samorządowej jest umożliwienie firmom poszukiwawczym złóż gazu łupkowego realizacji tych działań podkreślił Mariusz iórek, wicestarosta tczewski. Starosta tczewski wykonuje zadania z zakresu ochrony środowiska dotyczące pozyskiwania gazu z łupków na mocy ustawy Prawo wodne oraz ustawy o odpadach. Spotkanie z przedstawicielami hiszpańskich władz lokalnych stało się również okazją do zaprezentowania dziedzictwa kulturowego powiatu tczewskiego i regionu kociewskiego. arto przypomnieć, że gaz z łupków to jeden z trzech rodzajów gazu ze złóż niekonwencjonalnych, uzyskiwany z położonych głęboko pod powierzchnią ziemi (w Polsce od 2,5 km na Lubelszczyźnie do ponad 5 km na Pomorzu) ilastych skał osadowych. Skały te cechują się niską porowatością i przepuszczalnością, dlatego gaz z łupków wymaga bardziej złożonych i zaawansowanych technicznie metod wydobycia (wiercenia poziome i szczelinowanie hydrauliczne). edług szacunków Energy Information Administration, wydobycie gazu łupkowego do 2030 roku będzie wynosiło 7 proc. światowej produkcji gazu ziemnego. Polska posiada bogate zasoby gazu ziemnego w skałach łupkowych na Pomorzu, Mazowszu i Lubelszczyźnie, ale tylko ze skał o odpowiednich właściwościach gaz może być wydobywany. ydawca: NIUS Hania Maliszewska, tel , Opracowanie graficzne i skład: StudioA, Zdjęcia nie podpisane pochodzą z archiwum redakcji. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo do zmian tytułów i opracowania redakcyjnego tekstów. ykład z języka polskiego dla uczniów ZS w Sztumie na Uniwersytecie Gdańskim 2 Pomorze luty 2014 Pomorze luty

3 z miast i gmin ]]Żukowo Najwyższy dochód w powiecie połowie lutego w Urzędzie Gminy w Żukowie odbyło się spotkanie burmistrza Jerzego Żurawicza z przedsiębiorcami gminy Żukowo. Na spotkaniu została przedstawiona strategia gminy Żukowo, omówione zostały plany związane z rozwojem przedsiębiorczości, a także został przedstawiony stan finansów gminy przez skarbnik Lucynę Cybulę. edług raportu gmina Żukowo posiada najwyższy dochód ze wszystkich gmin w całym powiecie kartuskim. Dochody budżetu sięgnęły w tym roku 104,5 milionów, a wydatki szacuje się na 115,5 milionów. Z tytułu podatków, opłat i udziałów od osób fizycznych zanotowano dochód w wysokości 52 milionów złotych. Podatek od nieruchomości dał 17,5 miliona, w tym 9 milionów od osób prawnych. ciąż obserwowana jest tendencja wzrostowa, co można tłumaczyć napływem ludności do gminy, a także wysokim zainteresowaniem gminą Żukowo jako miejscem prowadzenia działalności. Duży efekt wywołały apele burmistrza do mieszkańców, którzy są niezameldowani w gminie, ale mogą wskazać w PIT rozliczeniowym gminę Żukowo jako miejsce zamieszkania. tym roku burmistrz również będzie apelował do mieszkańców w tej sprawie. śród wydatków zaplanowanych na 2014 rok blisko 30 proc. stanowią inwestycje. Dominują wśród nich wydatki na oświatę największą inwestycją jest budowa szkoły w Baninie (w tym roku przeznaczono na nią , choć pamiętajmy, że udało się do tej pory uzyskać zł wsparcia dla tej inwestycji ze środków budżetu centralnego). 6 milionów pochłoną w tym roku drogi między innymi budowa ulicy Armii Krajowej łączącej Żukowo z Pępowem. tym przedsięwzięciu pomaga Pomorski Urząd ojewódzki Gmina Żukowo otrzyma 2,5 miliona złotych (połowę) w ramach tzw. schetynówki dotacji na budowę. śród inwestycji ważną część zajmują także wodociągi i kanalizacja, na które zabezpieczono 3,5 mln złotych. Jak wspomniał burmistrz, pamiętajmy, że budowa kanalizacji to wciąż wyzwanie dla gminy. Do tej pory udało się skanalizować ok. 35 procent ]]Kosakowo Atrakcyjne ferie F erie zimowe za nami, ale warto wspomnieć o tych wyjątkowych i atrakcyjnych, które odbyły się na terenie gminy Kosakowo. Bogaty program dla dzieci zapewnił wójt gminy Kosakowo Jerzy łudzik, gminne szkoły, Biblioteka Publiczna oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział gospodarstw, dlatego jest to bardzo aktualny temat wymagający nakładów pieniędzy i pracy. Jeśli chodzi o wpływ rozwoju przedsiębiorczości na uwagę zasługuje także fakt, że gmina Żukowo jest jedyną gminą w powiecie, gdzie nie zanotowano wzrostu bezrobocia. Choć w samym Żukowie w ubiegłym roku straciło pracę 25 osób, wzrost zatrudnienia poza Żukowem w gminie wyrównał tę stratę i dał wynik 8 proc. bezrobocia. Podczas dyskusji obecny na spotkaniu marszałek Jan Zarębski wyraził swoje uznanie dla samorządu gminy Żukowo, który jak powiedział podejmuje śmiałą koncepcję wspierając przedsiębiorców, co jest kluczowe dla rozwoju gminy. Głos zabrał także właściciel firmy Grafix, podkreślając swoje doświadczenie w prowadzeniu działalności zarówno w Gdańsku, jak i w gminie Żukowo. tym porównaniu o wiele lepiej wypada gmina, której polityka jest wyraźnie bardziej przyjazna przedsiębiorcom. Zbudowałem jedną halę i zamierzam budować dalej, co dla budżetu gminy oznacza poważne wpływy. Muszę pochwalić politykę samorządu za tak przyjazne podejście do przedsiębiorcy, jakie mnie tu spotkało powiedział. Na spotkaniu poruszono temat projektu Jessica, pomysły na rozwój gminy. Janusz Stoppa podkreślił ważność stworzenia warunków dla rozwoju Dębogórze-Kosakowo, dzięki czemu wszystkie zajęcia były bezpłatne. Pociechy miło i pożytecznie spędziły czas w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie (spektakle teatralne, projekcje filmowe, zajęcia taneczne), bibliotece (gry, zabawy, spotkanie z drużyną rycerską), kosakowskiej Chëczy (robótki ręczne) oraz w halach sportowych (zajęcia sportowe). modelarni przy Szkole Podstawowej w Dębogórzu odbywały się zajęcia modelarskie. kultury w gminie. edług niego niezbędna jest do tego budowa gmachu ośrodka kultury. tym miejscu burmistrz przedstawił palącą potrzebę inwestowania w szkoły, drogi i kanalizację, jednak by nie zaniechać rozwiązania problemu, przyznał, że widzi pewną szansę w adaptowaniu starego młyna w Żukowie. Rozmowy w tej sprawie trwają właśnie z nowym właścicielem obiektu. Głos zabrał także przewodniczący Rady Miejskiej Adam Okrój, który wyraził zadowolenie z charakteru dyskusji, w której uczestnicy widzą wagę priorytetów dla rozwoju Małej Ojczyzny. Trwające niemal trzy godziny spotkanie zakończył burmistrz dziękując przedsiębiorcom za liczną obecność i merytoryczną dyskusję. ]]Kolbudy Ferie na stoku J uż po raz trzeci Urząd Gminy w Kolbudach podczas zimowej przerwy w nauce szkolnej zorganizował akcję Ferie na stoku. zięło w niej udział 150 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w terenu gminy Kolbudy. Ewenementem na skalę nie tylko województwa pomorskiego, ale też i całej północnej Polski jest akcja organizowana corocznie przez Urząd Gminy. Dlaczego aż w takim stopniu wspieramy sporty zimowe Można zaryzykować twierdzenie, że to dlatego, iż na nasz teren przeprowadziło się wiele rodzin z Podhala żartuje Leszek Grombala, wójt Gminy Kolbudy. A mówiąc poważnie doszliśmy do wniosku, że naszym najmłodszym mieszkańcom ]]Czeczewo Otwarcie pracowni komputerowej 5 lutego w Zespole Szkół w Czeczewie odbyło się uroczyste otwarcie pracowni komputerowej w ramach realizowanego przez gminę Przodkowo projektu Internet w naszej gminie przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Przodkowo. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt jest jednym z działań władz samorządu, które mają przyczynić się do poprawy integracji mieszkańców gminy ze społeczeństwem informacyjnym, a w szczególności skierowany jest do osób mających dotąd trudności z dostępem do podczas ferii zimowych musimy zaproponować coś szczególnego. Na basen uczęszczają podczas zajęć szkolnych, w piłkę grają codziennie. ięc pozostały narty i snowboard. I okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. ciągu ostatnich trzech lat ponad 400 młodych mieszkańców gminy Kolbudy mogło zaszaleć na pobliskich Kolbudom stokach. A to wszytko co warte podkreślenia za niewielką odpłatnością rodziców. pierwszym roku trwania tej akcji udało nam się uzyskać wsparcie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zajęcia były więc zupełnie bezpłatne. Od dwóch lat musieliśmy wprowadzić symboliczną opłatę dla rodziców, jednak nadal rokrocznie na akcję tą przeznaczamy blisko 60 tys. zł. I uważam, że są to bardzo dobrze wydane pieniądze powiedział wójt gminy. Do tych należy jutrzejszy dzień, co nowych łakną zdobyczy (Adam Asnyk) komputera i Internetu. Dzięki realizacji projektu, trzydzieści gospodarstw domowych z terenu gminy otrzymało sprzęt komputerowy wraz z bezpłatnym dostępem do Internetu oraz niezbędne przeszkolenie. Mieszkańcy gminy mają możliwość bezpłatnego korzystania z sześciu nowocześnie wyposażonych pracowni internetowych: dwie pracownie w Przodkowie oraz po jednej pracowni w miejscowościach Pomieczyno, Czeczewo, Szarłata, ilanowo. uroczystym otwarciu nowej pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Czeczewie wzięli udział: wójt gminy Przodkowo Andrzej yrzykowski, a także inicjator tego projektu, ks. proboszcz Józef Uczestnicy pierwszego turnusu akcji Ferie na stoku A w trakcie zajęć na stoku narciarskim w Trzepowie prowadzona była nauka oraz doskonalenie jazdy na nartach i snowboardzie. Zajęcia w wymiarze 5 godzin dziennie prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę. ramach akcji organizatorzy zapewnili uczestnikom transport tam i z powrotem, opiekę wychowawców oraz instruktorów narciarstwa i snowboardu, wypożyczenie sprzętu narciarskiego i snowboardowego, ubezpieczenie oraz przekąskę. Na koniec każdego z turnusów zostały zorganizowane zawody podsumowujące prowadzone szkolenie. Jak więc widać atrakcji nie brakowało. Jednak dla nas najważniejsze jest, że naszych najmłodszych mieszkańców udało się choć na trochę oderwać od telewizora czy komputera. Bo to warte jest każdych pieniędzy podsumował Leszek Grombala. Kuchta, który poświęcił pracownię oraz całą społeczność szkolną placówki w Czeczewie. Podczas uroczystości wójt wyraził wielką radość z faktu, iż dzięki unijnemu projektowi, do którego przystąpiła gmina Przodkowo, udało się doposażyć szkoły z gminy Przodkowo w nowe komputery. ójt wyraził także nadzieję, iż nowoczesny sprzęt przyczyni się do poprawy wyników na egzaminach zewnętrznych, a także zwiększy kompetencje informatyczne przyszłych absolwentów naszych szkół. Dyrektor szkoły podziękował wójtowi za podjęcie inicjatywy edukacyjnej i innowacyjnej wspierającej przyszłość uczniów i mieszkańców oraz pracownikom gminy: Mieczysławowi ęsiorze i Sławomirowi Miszewskiemu za koordynację projektu, informatykowi z Zespołu Szkół w Czeczewie za współpracę przy opracowaniu administracji sieci, Zenonowi Bejer i Tadeuszowi Laman za przygotowanie sali na potrzeby nowej pracowni. 4 Pomorze luty 2014 Fot. Anna Laskowska, Lucyna Reiter Pomorze luty

4 ]] Grabiny-Zameczek Bal dla wszystkich Na początku lutego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Grabinach-Zameczku odbyła się wyjątkowa zabawa karnawałowa dla dzieci, rodziców, zaproszonych gości i społeczności lokalnej. szystkich balowiczów przywitała dyrektor placówki Edyta Kondracka. Odbyły się gry i zabawy ruchowe oparte na swobodnych tańcach do muzyki przy akompaniamencie Leszka Radziuna. Dużo emocji wywołał przegląd strojów a przebrane były nie tylko dzieci, także dorośli. Każdy uczestnik balu zachwycił swoim przebraniem i otrzymał słodką nagrodę. Były też konkursy z nagrodami i zabawa do utraty tchu. Balowicze wracali do domów z uśmiechem na twarzy i tanecznym krokiem. ]]Karsin Oszczędności dobrze wykorzystane Od września ubiegłego roku w gminie Karsin realizowany jest projekt Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Karsin. ramach jego realizacji 60 gospodarstw domowych otrzymało zestawy komputerowe wraz z darmowym dostępem do Internetu na okres 8 lat. Kolejne 60 komputerów trafiło do pracowni komputerowych w szkołach w Karsinie, ielu i Osowie. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 1 mln zł i w całości finansowana jest ze środków unijnych. drodze przetargów na zakup komputerów, ubezpieczenie sprzętu oraz szkolenia komputerowe, powstały oszczędności finansowe na kwotę prawie 140 tys. zł. związku z tym, by przyznane środki nie przepadły, gmina Karsin zwróciła się do instytucji zarządzającej programem z wnioskiem o możliwość przeznaczenia zaoszczędzonej kwoty na zakup dodatkowych zestawów komputerowych oraz włączenia do projektu kolejnych rodzin. Propozycja gminy rozpatrzona została pozytywnie, dzięki czemu planuje się w najbliższym czasie zakup dodatkowych 22 komputerów, z których 11 trafi do gospodarstw domowych, 2 do przedszkola w Karsinie, 2 do przedszkola w ielu, 1 do punktu przedszkolnego w Osowie oraz 6 do pracowni komputerowej w Domu Kultury w ielu. Tak jak w przypadku dotychczasowych uczestników projektu, nowi jego uczestnicy zostaną przeszkoleni w zakresie podstaw obsługi komputera i Internetu oraz otrzymają bezpłatne wsparcie serwisowe. Dzięki staraniom gminy w ramach opisywanego projektu łącznie przekazanych zostało 142 zestawy komputerowe, z czego 71 trafiło do rodzin z terenu gminy. Taka sama liczba komputerów trafiła również do jednostek podległych. Można zatem stwierdzić, że realizacja projektu okazała się wielkim sukcesem. O symboliczne przecięcie wstęgi zostali poproszeni: europoseł Jan Kozłowski, wicemarszałek pomorski Ryszard Świlski, Elżbieta asilenko z Pomorskiego Kuratorium Oświaty, wójt gminy Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak, dyrektor szkoły Beata Jaworowska oraz uczniowie ]]Borkowo Inwestycja na piątkę I nwestycje w młodzież to najlepsze inwestycje powiedział podczas uroczystości oddania do użytku rozbudowanej szkoły w Borkowie europoseł Jan Kozłowski. Nasz maraton inwestycji w obiekty oświatowe trwa nieprzerwanie od 2003 roku. Szkoła w Borkowie jest piątą placówką, którą oddajemy do użytku po modernizacji przypomniała wójt gminy Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak. Radość z nowego skrzydła oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie była ogromna. Pod adresem Rady Gminy, wójta, marszałka województwa oraz dyrekcji szkoły padło wiele ciepłych słów. Cieszyli się nie tylko uczniowie i pracownicy, ale cała lokalna społeczność. Szkoła jest sercem Borkowa powiedziała eronika Chmielowiec, sołtys wsi i przewodnicząca Rady Rodziców. Dzięki hali szkoła stanie się centrum sportowym i kulturalnym miejscowości, miejscem rekreacji dla dzieci i dorosłych podkreślali mieszkańcy. Uczniowie etatowi już laureaci licznych konkursów, olimpiad i przeglądów wierszem, piosenką i tańcem ujęli zaproszonych gości. Nowa sala gimnastyczna z pewnością powiększy to zdolne grono o sportowców. ramach rozbudowy szkoły powstały cztery nowe sale lekcyjne, jadalnia (dwukrotnie większa od obecnie istniejącej), świetlica z salką do odrabiania lekcji, toalety i dwa patia, czyli wewnętrzne dziedzińce. Jedno z nich ma służyć na potrzeby jadalni (uczniowie będą mogli spożywać posiłki także na świeżym powietrzu), a drugie przedszkola (do gier i zabaw). Z kolei sala gimnastyczna to obiekt wolnostojący, połączony ze szkołą łącznikiem. Składa się na nią boisko o wymiarach 20 x 32 m wraz z trybunami, a także: sala do judo, salka do gimnastyki korekcyjnej, siłownia i zaplecze socjalno-sanitarne (natryski, toalety, szatnie, magazyn i in.). Teren wokół szkoły również został urządzony pod zajęcia sportowe. Powstało boisko trawiaste do piłki nożnej, a także bieżnia trzytorowa, skocznia do skoków wzwyż i w dal oraz rzutnia do rzutu kulą. Inwestycja pochłonęła prawie 7,5 mln zł. Część środków na ten cel gmina Pruszcz Gdański pozyskała z Ministerstwa Sportu oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Od lewej: Stefan Lewandowski więzień Obozu Stutthof, Bożena Daszewska przewodnicząca Rady Gminy Cedry ielkie, Marcin Owsiński, Elżbieta Grot kustosz i kierownik działu naukowego Muzeum Stutthof, Piotr Tarnowski dyrektor Muzeum Stutthof, wójt gminy Cedry ielkie Janusz Goliński ]] Cedry ielkie Uczczenie pamięci Marszu Śmierci 25 stycznia 1945 r. komendant obozu koncentracyjnego Stutthof erner Hoppe zarządził rozpoczęcie ewakuacji obozu. Trasa ewakuacji wiodła przez Mikoszewo, Cedry ielkie, Pruszcz Gdański, Straszyn, Łapino, Niestępowo i dalej aż do Lęborka. Łącznie na trasę tragicznego marszu wyruszyło ponad 11 tysięcy więźniów. Do końca doszło 7 tysięcy. Pamięć o Marszu Śmierci do dzisiaj jest nadal żywa. łaśnie dla upamiętnienia tamtych wydarzeń, pod koniec stycznia br. odbyła się uroczystość upamiętniająca 69. rocznicę Marszu Śmierci. Na zaproszenie wójta gminy Cedry ielkie Janusza Golińskiego w uroczystościach udział wzięli: dyrektor Muzeum Stutthof Piotr Tarnowski, kierownik Muzeum Stutthof Elżbieta Grot, więzień Obozu Stutthof Stefan Lewandowski, radni, sołtysi oraz mieszkańcy gminy. Przybyły także poczty sztandarowe ze szkół z terenu gminy Cedry ielkie oraz poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z Cedrów ielkich i Koszwał. Po nabożeństwie w kościele parafialnym w Cedrach ielkich, koncelebrowanym przez ks. dziekana Jana Świstowicza, proboszcza parafii w Kiezmarku oraz proboszcza parafii w Giemlicach ks. Janusza Mathea. Po uroczystym nabożeństwie uczestniczący w obchodach przedstawiciele instytucji i delegacje ze szkół, złożyły kwiaty pod pamiątkowym obeliskiem poświęconym pamięci poległych więźniów. Dalsza część uroczystości odbyła się w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu, gdzie zaprezentowana została wystawa ze zbiorów Muzeum Obozu w Stutthofie pn. Historia i jej świadkowie trakcie uroczystości historię ewakuacji więźniów przedstawiła kustosz Elżbieta Grot, a lokalne zespoły i uczniowie ze szkół uświetniły uroczystość nastrojowym programem artystycznym. Ponadto rozstrzygnięty został konkurs plastyczny Ludzie ludziom zgotowali ten los, na który wpłynęło blisko 30 prac z czterech szkół. Konkurs miał na celu pielęgnowanie pamięci o wydarzeniach związanych z Marszem Śmierci. Spośród wszystkich prac wyłoniono pięć najlepszych: pierwsze miejsce zajęła uczennica Gimnazjum w Cedrach ielkich Aleksandra Gugniewicz. Kolejno drugie i trzecie Katarzyna Kubiak i Joanna Golińska z Zespołu Szkół w Cedrach Małych. Dwa wyróżnienia powędrowały do Sandry Terlane i Natalii Siemianiuk, również uczennic z Zespołu Szkół w Cedrach Małych. Zwycięzcom konkursu nagrody rzeczowe oraz dyplomy wręczyli wójt Janusz Goliński, dyrektor Piotr Tarnowski, kierownik Elżbieta Grot oraz Bożena Daszewska, przewodnicząca Rady Gminy Cedry ielkie. szyscy uczestnicy konkursu otrzymali podziękowania. ójt gminy podziękował także osobom, które w istotny sposób przyczyniły się do upamiętnienia tamtych tragicznych wydarzeń. ]]Straszyn Zabytkowy dworzec centrum kulturalnym Z abytkowy dworzec w Straszynie, przy nieczynnej linii kolejowej Pruszcz Gdański Kartuzy Lębork Łeba doczeka się rewitalizacji. Powstanie tu centrum kulturalne, a także biura gminnych organizacji pozarządowych. ubiegłym roku gmina Pruszcz Gdański kupiła od PKP dworzec kolejowy wraz z otaczającą go działką. Zabytkowy dworzec odzyska dawną świetność Odnowimy elewację, oryginalne dachówki, okna i kamienny cokół powiedziała Anna arakomska, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Pruszcz Gdański. Obiekt zostanie rozbudowany. Architekt proponuje nam połączenie nowoczesności z historią. Jeszcze nie wiemy w jakim kierunku pójdziemy. Koszt rewitalizacji dworca szacuje się na 1,5 mln zł. Część środków gmina zamierza pozyskać z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po uzyskaniu środków rozpocznie inwestycję. Obecnie jesteśmy na etapie prac projektowych. To bardzo poważna inwestycja zarówno pod względem inwestycyjnym, jak i organizacyjnym, dlatego pośpiech nie jest wskazany dodała Anna arakomska. Plany inwestycyjne gminy to dobra okazja, by przypomnieć historię dworca w Straszynie. Linia kolejowa łącząca Gdańsk i Pruszcz Gdański z Kartuzami i dalej Lęborkiem została pobudowana najprawdopodobniej 1882 roku poinformował Tadeusz Jałoszyński, były wieloletni dyrektor szkoły w Straszynie, biolog z wykształcenia, a historyk z zamiłowania. Linia ta była bardzo popularna, zwłaszcza wśród Kaszubów, którzy pracowali w stoczni Gdańsk. Podczas podróży prowadzono rozmowy, grano w karty i podziwiano piękne widoki. Było to swego rodzaju obcowanie z kulturą. Dworzec był piękny i czysty, a teren wokół niego bardzo zadbany, ukwiecony. Kiedy rozwinęła się komunikacja autobusowa i samochodowa, pociągi opustoszały i linię zlikwidowano. Jestem zwolennikiem zabytkowych dworców i bardzo się cieszę, że w obiekt w Straszynie zostanie ocalony i powstanie centrum kultury dla mieszkańców. Jest bardzo potrzebne. ]]Suchy Dąb Dzień Seniora połowie lutego dla najstarszych mieszkańców gminy Suchy Dąb, w miejscowym Zespole Szkół im. Obrońców esterplatte, zorganizowano Dzień Seniora. Na spotkanie przybyło 120 seniorów. Zebranych przywitała wójt gminy Barbara Kamińska, złożyła seniorom najlepsze życzenia długich lat w zdrowiu, szczęściu i radości. Z myślą o dostojnych gościach panie z Kół Gospodyń iejskich przygotowały poczęstunek, a dzieci z miejscowej szkoły program artystyczny. Organizatorzy, aby uatrakcyjnić spotkanie, przygotowali też liczne konkursy z nagrodami i nie zabrakło muzyki do tańca. Podczas spotkania wyróżniono najstarsze stażem pary małżeńskie, a byli nimi złoci jubilaci: Eugenia ójt gminy Suchy Dąb Barbara Kamińska i kierownik GOPS Mirosława Dombrowska wręczyły trzem parom ordery Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego za długoletnie pożycie małżeńskie. Na zdjęciu Państwo Maćkowscy z 50-letnim stażem małżeńskim. i Henryk Maćkowscy z Suchego Dębu, Alina i Mieczysław Maciejczyk z Krzywego Koła oraz Bronisława i iktor Łaga z Suchego Dębu. Uhonorowani zostali również najstarsi uczestnicy spotkania, seniorką seniorów była pani Irena Kułaga z Suchego Dębu, która w maju skończy 93 lata. Należą się podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Dnia Seniora, sponsorom, przedsiębiorcom z terenu gminy, paniom z KG, dyrekcji szkoły, nauczycielom, uczniom i Zespołowi Muzycznemu. Rozpoczęcie prac budowlanych w grudniu 2013 roku ]] Bartoszylas Budowa remizy OSP P od koniec ubiegłego roku rozpoczęła się budowa Remizy OSP w Bartoszymlesie. Inwestycja obejmuje budowę obiektu gospodarczego o powierzchni użytkowej blisko 80 m 2 oraz niezbędnych dla jego funkcjonowania elementów zagospodarowania, takich jak ciągi komunikacyjne i przebudowę instalacji zewnętrznych. Obiekt przede wszystkim będzie służył jako miejsce postoju dla samochodu strażackiego. Ponadto budynek przeznaczony będzie jako zaplecze techniczne sąsiadującej świetlicy wiejskiej. Koszt wszystkich prac wyniesie niecałe 180 tys. zł i w całości sfinansowany będzie ze środków własnych gminy Stara Kiszewa. ykonawcą robót budowlanych jest Firma Handlowo-Usługowa SARDAF ze Skarszew. arto dodać, że Jednostka OSP w Bartoszymlesie posiada wieloletnią tradycję, funkcjonuje bowiem od 1919 roku. chwili obecnej liczy 26 członków 25 mężczyzn i jedną druhnę wspierającą. Prezesem OSP Bartoszylas jest Andrzej Mazur, funkcję naczelnika pełni Henryk Troka. Życzymy, aby strażacy jednostki OSP Bartoszylas mogli uczcić Międzynarodowy Dzień Strażaka (obchodzony 4 maja) otwarciem nowej remizy. Stan obecny, luty 2014 Od 1 września 2014 roku najmłodsi mieszkańcy Klukowej Huty będą mogli uczęszczać do nowoczesnego przedszkola ]] Stężyca, Klukowa Huta Budowa nowoczesnych przedszkoli tegorocznym planie inwestycyjnym gminy Stężyca znalazły się m.in. dwa duże zadania: budowa nowych przedszkoli w Klukowej Hucie i Stężycy. Ze względu na rosnące zainteresowanie opieką przedszkolną ze strony mieszkańców, przystąpiono do realizacji tych inwestycji. Nowy obiekt szkolny w Klukowej Hucie zaprojektowany został jako jednokondygnacyjny w kształcie litery L. Budynek posiadać będzie dwie niezależne od siebie części funkcjonalne: świetlicę wiejską i pomieszczenia edukacyjne z przeznaczeniem dla dzieci w wieku przedszkolnym. części świetlicy wiejskiej znajdować się będą: sala wielofunkcyjna, sanitariaty, szatnia, kuchnia z pomieszczeniem zmywakowym. Zaś w części edukacyjnej przedszkolnej: szatnia dla dzieci, gabinet terapeutyczny i pielęgniarski, pięć sal dydaktycznych, kuchnia, sala gimnastyczna z magazynem i pomieszczenia socjalno-administracyjne. Nowy obiekt w Stężycy, dwukondygnacyjny, będzie składać się z sześciu sal edukacji przedszkolnej i z dwóch sal lekcyjnych dla dzieci nauczania początkowego, stanowiącego integralną całość z istniejącym obiektem Zespołu Kształcenia i ychowania. Nowopowstały obiekt będzie połączony łącznikiem z istniejącym obiektem szkolnym. Nowe budynki przedszkolne będą nowoczesne i zapewniające dzieciom wymagane przepisami warunki do opieki przedszkolnej. Przedszkola wyposażone zostaną w nowoczesny sprzęt spełniający najwyższe standardy placówek szkolnych. 1 września 2014 roku dzieci rozpoczną edukację w nowych obiektach. Prace budowlane idą zgodnie z przyjętym harmonogramem Tuż obok Zespołu Kształcenia i ychowania w Stężycy powstanie nowoczesne przedszkole 6 Pomorze luty 2014 Pomorze luty

5 ]]Potęgowo Teatr dla dzieci i młodzieży ]] Gmina Nowa Karczma Inwestycje wodociągowe Nowej Karczmie działa już nowa stacja uzdatniania wody. Dzięki realizacji przedsięwzięcia mieszkańcy zyskali trzy nowe ujęcia wody studnie głębinowe. miejsce byłych odżelaziaczy pojawiła się nowa, przyjazna dla środowiska, technologia uzdatniania wody. Całość procesów przebiega automatycznie w oparciu o sterowanie komputerowe. Nie groźne są też przerwy w dostawie energii elektrycznej, gdyż stacja wyposażona jest w generator prądu. Inwestycja ta za łączną kwotę ponad 2,4 mln zł uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów iejskich w wysokości blisko 1,5 mln złotych. Jest t o już trzecia tak nowoczesna stacja oddana w ostatnich latach na terenie gminy. Ponadto Gmina Nowa Karczma realizuje szereg 2013 rok był chyba dla zakładu pechowy. Jak pan ocenia ten czas Był to rok dwóch kierowników. lipcu po ciężkiej chorobie odszedł od nas śp. Kazimierz Borowski. I to był bardzo smutny okres. Ja przejąłem obowiązki kierownika od września i pomimo tych zawirowań, nie był to najgorszy rok dla naszego zakładu. Kontynuowaliśmy zmiany, które zaczął wprowadzać mój poprzednik, polegające głównie na poprawie jakości pracy służb zakładu, co ma bezpośrednie przełożenie na obsługę naszych klientów. A jakie najważniejsze plany udało się w ubiegłym roku zrealizować Dla zakładu bardzo ważnym przedsięwzięciem był zakup koparki oraz samochodu brygadowego. Zakup tych urządzeń poprawia efektywność i jakość świadczonych usług. ramach inwestycji gminnych, jak i zleceń indywidualnych wykonaliśmy sporą inwestycji ze środków własnych. Rozbudowano sieć wodociągową w miejscowości Guzy i Zimne Zdroje o łącznej długości blisko 4 km. Sieci te dostarczają wodę odbiorcom zamieszkującym tereny na wybudowaniach, przy granicach z sąsiednimi gminami. Na bieżąco uzbrajane są również tereny działek, na których powstaje nowa zabudowa między innymi w miejscowościach Zielona ieś, Grabówko, czy Stary Barkoczyn o długości ponad 1,2 km. Aktualnie trwa również przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w centrum miejscowości Szatarpy w związku z planowaną modernizacją dróg. Gmina Nowa Karczma jest już w pełni zwodociągowana i każda jej miejscowość posiada wodociąg, a łączna długość samych sieci wodociągowych bez przyłączy to blisko 128 km. ]]Zblewo Najważniejsza jakość usług Rozmowa z kierownikiem Zakładu Komunalnego w Zblewie, Janem Mańsk ilość przyłączy, głównie w miejscowości Zblewo. Dokonaliśmy też niezbędnych napraw w obiektach, którymi zarządza zakład. Co będzie się działo w tym roku ażnym zadaniem jest uporządkowanie gospodarki wodomierzowej, którą rozpoczęliśmy od stycznia tego roku. planie mamy również zakup urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji oraz modernizację głównej przepompowni w miejscowości Pinczyn. Gmina zamierza również przystąpić do opracowania projektu rozbudowy istniejącej oczyszczalni oraz budowy kanalizacji w miejscowościach obecnie nie skanalizowanych na terenie gminy Zblewo. każdym sektorze gospodarki i działania pojawiają się trudności. Jaki jest najtrudniejszy problem waszego zakładu Problemem zakładu jest znaczne zadłużenie naszych odbiorców w sprzedaży wody i odbiorze ścieków oraz części lokatorów budynków komunalnych, spowodowane trudną sytuacją ekonomiczną niektórych mieszkańców. Sporym wyzwaniem jest dla zakładu oddzielenie wód deszczowych od kanalizacji ściekowej. Znaczne utrudnienie stanowi przebieg sieci po gruntach prywatnych. Jak pan ocenia współpracę z władzami gminy spółpraca układa się poprawnie. Jestem w stałym kontakcie z wójtem gminy, panem Krzysztofem Trawickim. Powstające problemy rozwiązywane są na bieżąco podczas roboczych spotkań. Najważniejsza sprawa, na którą pan wójt szczególnie zwraca uwagę, to poprawa jakości prowadzonych usług, co musi przekładać się na zadowolenie mieszkańców, jak i na rozwój gminy. Młodzież w przedstawieniu igilijny Karp w Jerozolimie uczestnicy projektu Organizacja koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży koło teatralne minionym roku w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku zastępca wójta gminy Potęgowo Danuta Huras podpisała umowę dotyczącą przyznania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Projekt przewidywał organizację w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie koła I Przegląd Solistów-Instrumentalistów Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku wójt gminy Potęgowo Jerzy aldemar Awchimieni podpisał umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą Budowa małej altany pełniącej funkcje rekreacyjne oraz zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla zespołów muzycznych działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie wraz z organizacją I Przeglądu Solistów-Instrumentalistów, z Programu Rozwoju Obszarów iejskich na lata w ramach Programu osi 4 Leader działanie 413, drażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów, w kwocie ,25 zł. Projekt jest dofinansowany w 69 proc. kosztów kwalifikowanych z budżetu Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi, przeznaczonego na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. ramach projektu została wybudowana koło budynku ośrodka kultury mała altana pełniąca funkcje rekreacyjne. kład własny na budowę altany pochodził z funduszu sołeckiego Sołectwa Potęgowo. Ponadto zostaną zakupione instrumenty i akcesoria muzyczne dla zespołów działających przy ośrodku, m.in. saksofon, klarnety, gitara elektro-akustyczna, keyboard, trąbki. ramach projektu 1 czerwca br. zostanie zorganizowany I Przegląd Solistów-Instrumentalistów, który będzie miał na celu promowanie solistówinstrumentalistów z terenu obszaru Partnerstwa Dorzecze Słupi. ykonawcy będą występowali w trzech kategoriach wiekowych: I kategoria od 7 do 12 lat, II kategoria od 13 do 16 lat, III kategoria od 17 lat. Już dzisiaj zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w przeglądzie. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody. teatralnego dla dzieci i młodzieży wraz z zakupem niezbędnych rekwizytów. Całkowita wartość projektu pn. Organizacja koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży koło teatralne wyniosła ,75 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane było w 85 proc. kwota przyznanej pomocy wyniosła ,44 zł. Realizacja zadania pozwoliła na organizację koła teatralnego, do którego rekrutacja P odczas tegorocznego 22 ogólnopolskiego finału ielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, sztab w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie zagrał już po raz jedenasty. Jak co roku, dzięki wielkiemu zaangażowaniu wolontariuszy i wsparciu sponsorów, udało się zebrać rekordową kwotę. puszkach wolontariusze zebrali 9.354,14 zł. Z licytacji udało się zebrać odbyła się w sierpniu ubiegłego roku. Odtąd w ośrodku kultury co tydzień odbywają się spotkania koła teatralnego dla dzieci i młodzieży z całej gminy Potęgowo. ramach projektu zostało już wystawione pierwsze przedstawienie pt. igilijny karp w Jerozolimie. Kolejne przedstawienia planowane są na kolejne cztery lata. Młodym aktorom życzymy sukcesów i obycia na teatralnej scenie. Podziękowania dla wolontariuszy i sponsorów kwotę zł, a ze sprzedaży słodyczy, napoi i innych przekąsek w sklepiku uzyskano 1.235,02 zł. sumie udało się zebrać ,16 zł. Szczególne podziękowania należą się sponsorom, wolontariuszom kwestującym na terenie gminy oraz wszystkim wolontariuszom pracującym w sztabie OŚP w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie. 8 Pomorze luty 2014 Pomorze luty

6 ]]Smętowo Graniczne Samorząd gminny z wojewódzkim pierwszej połowie lutego w sali posiedzeń Urzędu Gminy Smętowo Graniczne odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu gminnego z wicemarszałkiem województwa pomorskiego Ryszardem Świlskim oraz Tomaszem Miler zastępcą dyrektora ds. utrzymania dróg z Zarządu Dróg ojewódzkich w Gdańsku. iodący temat spotkania dotyczył zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kopytkowo oraz przedstawiono wstępne rozwiązania dotyczące poprawienia komunikacji w rejonie zjazdu z autostrady A1 i drogi wojewódzkiej nr 231, mające wpływ na rozwój terenów inwestycyjnych gminy. Podczas spotkania zasygnalizowano wicemarszałkowi problem utrudnień połączeń komunikacji kolejowej w godzinach porannych pomiędzy województwem pomorskim a województwem kujawsko-pomorskim. Głos w tej sprawie zabrał także przybyły na spotkanie burmistrz sąsiedniej gminy Nowe, Czesław oliński. Podczas spotkania przedstawiono również problem braku oświetlenia na skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 231 w miejscowości Smętówko. ]] Kopytkowo Koncert Haliny Frąckowiak Pod koniec stycznia w sali gimnastycznej w Kopytkowie, odbył się koncert Haliny Frąckowiak, zorganizowany w ramach projektu Postaw na rodzinę. Na występ przybyli licznie mieszkańcy gminy Smętowo Graniczne, jak również przedstawiciele gmin ościennych. Koncert połączono z obchodami Dnia Babci i Dziadka. Przybyłych gości powitała wójt gminy Zofia Kirszenstein wraz z przewodniczącą Rady Gminy Elżbietą Motykowską. Halinę Frąckowiak po wejściu na scenę przywitano gromkimi brawami. Artystka występ rozpoczęła od zaśpiewania kilku kolęd, a następnie wykonała swoje największe przeboje, m.in. Papierowy księżyc i Mały elf. Po koncercie można było nabyć płyty, zrobić wspólne zdjęcia i otrzymać autograf artystki. ]]Sierakowice Przeciw wykluczeniu cyfrowemu roku 2013 Gmina Sierakowice uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion. Ideą projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbiedniejszych mieszkańców gminy spowodowanym brakiem dostępu do Internetu. Aby realizacja celu była możliwa, Rada Gminy Sierakowice podjęła decyzję o przystąpieniu do projektu Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w gminie Sierakowice. projekcie uczestniczy 60 gospodarstw domowych z niskimi dochodami, w tym 22 niepełnosprawnych. To działanie objęło swoim zasięgiem wielokrotnie większą grupę mieszkańców, ponieważ z komputerów korzystają całe rodziny. Choć beneficjentami działania 8.3 mogą być między innymi gospodarstwa domowe korzystające ze wsparcia ze środków systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych, to gmina Sierakowice zdecydowała się na preferowanie rodzin. Dzięki temu z Internetem mogą się oswoić przede wszystkim dzieci i młodzież ucząca się. A więc ta grupa, dla której umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii będzie w życiu kluczowa. Dzięki adresowaniu wsparcia do gospodarstw domowych przyczyniono się do zapewnienia lepszych wyników w nauce dzieciom w wieku szkolnym, których kontakt z komputerem na zajęciach szkolnych jest często zbyt krótki i niewystarczający na kompleksowe zagłębienie tajników programów komputerowych pomocnych w nauce. iększość beneficjentów projektu nie miała umiejętności korzystania z Internetu. Konieczne więc były szkolenia. Był to ważny element projektu, który należało spełnić, by otrzymać komputer. Szkolenie było prowadzone w grupach, łącznie dla 120 osób pochodzących z 6 gospodarstw domowych. Szkolenie prowadzono w sferze teoretycznej, jednak główny nacisk położono na praktyczne umiejętności obsługi, dlatego zajęcia prowadzono na komputerach, które później przekazano beneficjentom. Łączna wartość projektu to ,36 zł. Jako że zadanie jest dofinansowane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w 100 proc., nie było konieczności wnoszenia wkładu własnego do projektu. Prócz wsparcia dla osób z grup wykluczonych społecznie, pomocą objęto 12 placówek oświatowych z terenu gminy, które zapewniają otwarty w określonych godzinach dostęp do komputerów wraz z łączem internetowym mieszkańcom. ten sposób rzeczywista grupa docelowa, u której następuje zmniejszanie barier w dostępie do Internetu znacznie się zwiększy. Bezpłatny dostęp do Internetu wraz z zapewnieniem niezbędnej pomocy odbywa się w placówkach oświatowych w określonych godzinach. Harmonogram godzin dostępny jest na stronie internetowej gminy Sierakowice. DOTACJE NA INNOACJE Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion Doc. dr Henryk J. Lewandowski ]] Z cyklu: dobry obyczaj Zabawa i napoje wyskokowe Zima mobilizuje nas do ruchu, rozgrzewki i zabaw karnawałowych. Choć na różnych krańcach świata różne rzeczy uważane są za normę. Postrzeganie piękna, wychowanie dzieci, kultura jedzenia czy choćby kontakt cielesny niektórzy kochają się niemal publicznie, np. plemiona Amazonii. A dla innych nawet pocałunek jest tabu. Jednak jedna rzecz uniwersalna zabawa. Na każdej szerokości geograficznej ludzie bawią się podobnie, obowiązkowe są muzyka, śpiew i taniec oraz najczęściej napoje wyskokowe. Oczywiście różnią się, zależnie od gustu i dostępności. Podobno nie możemy się obyć bez obchodów świąt kościelnych, rodzinnych, zawodowych wszystko to jednak nieodmiennie łączymy z wychylaniem tradycyjnego kielicha. Obyczaj częstego picia z okazji czy bez okazji nie może się podobać nikomu ani interesantom poważnych instytucji, ani klientom, ani rodzinom upajanych szefów, współkolegów czy podwładnych. Już starożytni wiedzieli, że mocno sfermentowane napoje wyzwalają w człowieku najgorsze cechy. To przecież w mitach greckich mamy wątek pucharu krzywdy. U nas także się mówi o jeden za dużo. Podawanie trucizn w napojach tak dalece weszło w obyczaj ucztowania, że jeszcze w czasach rzymskich zatrudniano specjalnego niewolnika, by kosztował wina, które podawał patrycjuszowi czy władcy. Dziś należałoby namawiaczy czy podlewaczy pełnych pochwał napełniających nam karnawałowe kieliszki, aby sami wypili i później śmiali się z siebie. Nalewacz i namawiacz pełen radości wypełnia nam kieliszek a później ironicznie obgaduje nas jako pijaków. Tak więc pijemy to, co lubimy i tyle, aby była karnawałowa zabawa, a nie kompromitacja pijaka. Zabawa, wspólna kolacja czy wieczór z przyjaciółmi to dobry pomysł na przyjaźnie, radość z życia i tradycje karnawałowych doznań w rytmie samby. Domy Drewniane ul. Partyzantów 10c Stara Kiszewa tel Pomorze luty 2014

7

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

Środki unijne napędzają rozwój gminy

Środki unijne napędzają rozwój gminy Środki unijne napędzają rozwój gminy Kończy się powoli kadencja w samorządzie. Myślę, że na jej zakończenie jesteśmy winni mieszkańcom informacje, co zostało zrobione w tym czasie, z jakich pieniędzy były

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Lista wybranych projektów otrzymujących dofinansowanie

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Lista wybranych projektów otrzymujących dofinansowanie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1476/269/09 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zarządu Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013

Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 Departament

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów Wykorzystanie przez Gminę Michałów środków finansowych pochodzących z Funduszy Unijnych w 2015r W TRAKCIE REALIZACJI SĄ NASTĘPUJĄCE PROJEKTY: Projekt Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Protokół. z obrad Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Trąbki Wielkie. z 12 styczeń 2015 roku

Protokół. z obrad Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Trąbki Wielkie. z 12 styczeń 2015 roku Protokół z obrad Komisji Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy Trąbki Wielkie Rozpoczęcie obrad godz. 13.00 Zakończenie obrad godz. 13.30 z 12 styczeń 2015 roku Posiedzenie rozpoczęło się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie 26 lipca 2012 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka "Zbroi"

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015. Załącznik nr 1 do Komisji Rewizyjnej na rok 2015. 1. Ustalenie planu pracy komisji na 2015 r. Luty : 1. Przedszkole Miejskie nr 1 wykorzystanie środków przekazanych z budżetu Marzec : 1. Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Marzęcicach

Zespół Szkół w Marzęcicach Zespół Szkół w Marzęcicach ul. Szkolna 21, Marzęcice 13-306 Kurzętnik tel./ fax: 056 47 404 97 e-mail: szkolamarzecice@wp.pl www.szkolamarzecice.pl Żyj w zgodzie z naturą, bądź wrażliwy na piękno i otwarty

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje drogowe Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok. UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Nowe szkolne boiska i sala gimnastyczna

Nowe szkolne boiska i sala gimnastyczna Nowe szkolne boiska i sala gimnastyczna NOWE SZKOLNE BOISKA I ODNOWIONA SALA GIMNASTYCZNA JUŻ OTWARTE! MIESZKAŃCY KORZYSTAJĄ Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Lekcje w-f mogą być przyjemnością. W Szkołach Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze obszary to : - gospodarka wodna - kanalizacja - drogi - oświata.

Najważniejsze obszary to : - gospodarka wodna - kanalizacja - drogi - oświata. Priorytetem dla naszej gminy są inwestycje. Wielką część budżetu poświęcamy na rozwój, by z roku na rok żyło nam się wygodniej, dostatniej i bezpieczniej. Najważniejsze obszary to : - gospodarka wodna

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Prabuty. Przegląd najważniejszych wydarzeń roku 2012

Miasto i Gmina Prabuty. Przegląd najważniejszych wydarzeń roku 2012 Miasto i Gmina Prabuty Przegląd najważniejszych wydarzeń roku 2012 Na przełomie lutego i marca gminę Prabuty odwiedzili marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz Ryszard Świlski W Trumiejkach

Bardziej szczegółowo

Strategia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim Strategia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Sępólno Krajeńskie listopad 2016 r. Podmioty zaangażowane w tworzenie

Bardziej szczegółowo

Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego

Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego Sztum, dnia 26 kwietnia 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 STMiG-SPRAWOZDANIE VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 Startujące miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): Gmina Opatów Gmina

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 944.652,04 zł, dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 2008 Wnioski złożone przez Gminę Bodzentyn do Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXI/420/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2014.

UCHWAŁA Nr LXI/420/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2014. UCHWAŁA Nr LXI/420/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2014. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2015r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2015r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2015r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie:

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie: W Lipuszu odbył się II Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych Lipusz 2012. Tłumnie zebrana publiczność 22 lipca na stadionie sportowym w Lipuszu przez prawie trzy godziny mogła wysłuchać sześciu orkiestr, a

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2013 Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/77/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 11 września 2015r. kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 46 413 769,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 sierpnia 2015 r. Poz. 4208 UCHWAŁA NR 61/XI/2015 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 Pozostała działalność 205.080,34zł Dział 750 Administracja publiczna Rozdział

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 2121 UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu STRATEGII ROZWOJU POWIATU GLIWICKIEGO NA LATA

Raport z monitoringu STRATEGII ROZWOJU POWIATU GLIWICKIEGO NA LATA Raport z monitoringu STRATEGII ROZWOJU POWIATU GLIWICKIEGO NA LATA 2005-2020 REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH W LATACH 2012-2013 Gliwice, 23.10.2014 r. Monitoring przeprowadzony przez zespół złożony z przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Człowiek - najlepsza inwestycja Publikacja podsumowująca projekt Obrotny Kaszeba zrealizowany przez Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Gmina Złotniki Kujawskie

Gmina Złotniki Kujawskie Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015 Załącznik nr 9 Gmina Złotniki Kujawskie Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 9 Źródła

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum

Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Niepubliczne Przedszkole Niepubliczna Szkoła Podstawowa Niepubliczne Gimnazjum Historia zespołu regionalnego NIEZABôTKI Regionalny zespół NIEZABôTKI działa już od 12 lat pod kierunkiem Teresy Jelińskiej.

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia 30 listopada 2015r.

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia 30 listopada 2015r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia 30 listopada 2015r. PROJEKT w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 159/XXV/13 RADY GMINY GRAJEWO. z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

UCHWAŁA NR 159/XXV/13 RADY GMINY GRAJEWO. z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok UCHWAŁA NR 159/XXV/13 RADY GMINY GRAJEWO w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA GMINY ORAZ PLAN DALSZEGO ROZWOJU W OPARCIU O DZIAŁALNOŚĆ MIEJSCOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

OSIĄGNIĘCIA GMINY ORAZ PLAN DALSZEGO ROZWOJU W OPARCIU O DZIAŁALNOŚĆ MIEJSCOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W Gminie Chełmiec w 2006 roku było zarejestrowanych 17 organizacji pozarządowych. W ciągu ostatnich 8 lat przybyło ich 30 i w chwili obecnej na terenie gminy jest 47 organizacji pozarządowych. Tak duża

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku"

UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok I. DOCHODY (+652 863,36 zł) Dział 600 Transport i łączność (- 1 005 192,00

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 6707 UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku 15.02.2007 r. oddano wodociąg w Tropiszowie i Pobiedniku Koszt całkowity 2.699.841,- 1.608.883,- zapłacono w

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia grudnia 2011 r. LLU-4101-27-07/2011 P/11/002 Pani Violetta Rudzka Wójt Gminy Jabłonna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ IZ RPO WP W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

WYKAZ PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ IZ RPO WP W TRYBIE POZAKONKURSOWYM WYKAZ PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ IZ RPO WP W TRYBIE POZAKONKURSOWYM L.p. Numer wniosku Tytuł wniosku Nazwa wnioskodawcy 1. RPPM.07.01.01-22-0001/17 Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej

Bardziej szczegółowo

Trzy lata Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. Co zrobiliśmy, co mamy w planach

Trzy lata Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. Co zrobiliśmy, co mamy w planach Trzy lata Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. Co zrobiliśmy, co mamy w planach Obszary Metropolitalne w Polsce Regiony Metropolitalne wg. Komisji Europejskiej i Eurostatu = rynki pracy Wprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011

Bardziej szczegółowo

N A S Z E K L A S Y 8 listopada 2010 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej odbyła się debata na temat Jaka powinna być moja szkoła- szkoła XXI wieku? Debata została zorganizowana

Bardziej szczegółowo

Trampolina do sukcesu

Trampolina do sukcesu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia roku. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia roku. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok UCHWAŁA Nr PROJEKT z dnia... 213 roku w sprawie zmian budżetu na 213 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 213 r. poz. 594 ) i art. 211,

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BIEŻĄCE ,85 zł

DOCHODY BIEŻĄCE ,85 zł B U D Ż E T P O W I A T U 127.213.390,47 zł DOCHODY BIEŻĄCE 110.893.984,85 zł A. DOCHODY WŁASNE 35.674.206,00 zł I. Udziały w podatkach budżetu państwa 31.223.544,00 zł 1. Udziały we wpływach z podatku

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Gmina Załuski. Gmina Załuski położona jest przy południowo-wschodniej granicy powiatu płooskiego. Na terenie gminy znajduje się 30 miejscowości

Gmina Załuski. Gmina Załuski położona jest przy południowo-wschodniej granicy powiatu płooskiego. Na terenie gminy znajduje się 30 miejscowości Gmina Załuski położona jest przy południowo-wschodniej granicy powiatu płooskiego. Zajmuje powierzchnię około 112 km 2, co stanowi 8,09 % ogólnej powierzchni powiatu. Na terenie gminy znajduje się 30 miejscowości

Bardziej szczegółowo

GMINA KRZESZOWICE WYBRANE ZADANIA

GMINA KRZESZOWICE WYBRANE ZADANIA GMINA KRZESZOWICE WYBRANE ZADANIA 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 Dochody Wydatki Deficyt/ Nadwyżka 20 000 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-20 000 000 3 000,00 2 990,09 2 500,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 marca 2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/184/2013 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 grudnia 2013 r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Analiza

Bardziej szczegółowo