PROBLEMY ZARZ DZANIA SIECIAMI BIZNESU W WIETLE KOORDYNACJI WSPÓŁPRACY PRZEDSI BIORSTW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROBLEMY ZARZ DZANIA SIECIAMI BIZNESU W WIETLE KOORDYNACJI WSPÓŁPRACY PRZEDSI BIORSTW"

Transkrypt

1 PROBLEMY ZARZ DZANIA SIECIAMI BIZNESU W WIETLE KOORDYNACJI WSPÓŁPRACY PRZEDSI BIORSTW WALDEMAR BOJAR Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W pracy przedstawiono problemy zarz dzania sieciami biznesu w wietle koordynacji współpracy z uwzgl dnieniem podejmowanego ryzyka partnerów kooperuj cych w organizacjach sieciowych na tle zmieniaj cych si koncepcji zarz dzania i modeli biznesu. Na podstawie przegl du literatury przedmiotu oraz studium przypadku przedstawione zostały determinanty sukcesu kooperacji w ramach ła cuchów dostaw i outsourcingu z uwzgl dnieniem mechanizmów koordynacji nieformalnej oraz zdolno ci budowania efektywnych wi zi w obszarze technologii, procesów i regulacji prawnych poprzez integracj przepływów informacyjnych, które w pozytywnym sprz eniu zwrotnym ułatwi przepływy strumieni finansowych i fizycznych w rodowisku wymuszaj cym konieczno podejmowania wspólnych, szybkich decyzji. Słowa kluczowe: sieci biznesu, współpraca, koordynacja, wi zi nieformalne, komunikacja, outsourcing. 1. Wprowadzenie W rozwijaj cych si koncepcjach i metodach zarz dzania pod wpływem strukturalnych zmian gospodarki, post pu technologicznego i rozwoju technologii informacyjnych, w przedsi biorstwach działaj cych w turbulentnym, wysoce konkurencyjnym otoczeniu biznesu, współdziałaj c z wieloma klientami wewn trznymi i zewn trznymi, kluczow pozycj zajmuj modele biznesu, których adekwatno do wewn trznych i zewn trznych uwarunkowa działalno ci organizacji gospodarczych mo e przes dza o sukcesie lub pora ce. Gwałtowne zmiany technologii zmuszaj organizacje gospodarcze do ich absorpcji i adekwatnej do tych zmian adaptacji sposobu swojego stylu pracy oraz komunikacji z dostawcami i klientami. Słu temu takie dobrze znane instrumenty, jak programy zmian kultury firmy, TQM, Business Process Reengineering (BPR), itp. Niestety, wi kszo narz dzi wspomagaj cych te zmiany daje efekty poni ej przeci tnych oczekiwa mened erów (ok. 70% pora ek). Dlatego skuteczne metody zmian strategii s wysoce poszukiwanymi przez mened erów kompetencjami. Eksperci zarz dzania proponuj w tej dziedzinie ró ne rozwi zania, pocz wszy od zmian organizacyjnych według modelu zmian Lewinsa, poprzez modele planowania, model analizy działa, model planowania, a sko czywszy na modelu integracyjnym, [6]. Obserwowane obecnie tendencje do internalizacji, indywidualizacji, przyspieszania, niestało ci oraz rosn cej burzliwo ci rodowiska biznesu dobrze charakteryzuj otoczenie firm w epoce postindustrialnej i tłumacz je jako logiczn konsekwencj rozwoju takich koncepcji, jak lean management, controlling, HRM Human Recourses Management, TQM Total Quality Management, BPR, marketing, czy te logistyka. Wynikaj ce z tych uwarunkowa nowe paradygmaty zarz dzania determinuj konieczno wyznaczania nowych strategii i kierunków rozwoju, a jednocze nie sytuuj outsourcing jako kluczowy czynnik w nowych uwarunkowaniach rozwoju

2 Waldemar Bojar 133 Problemy zarz dzania sieciami biznesu w wietle koordynacji współpracy przedsi biorstw biznesu. W zachowaniach dostosowawczych przedsi biorstw modele biznesowe stanowi ce poł czenie strategicznej architektury firmy i technologii praktycznej realizacji strategii, rozumianej jako budowa ła cucha warto ci umo liwiaj cego efektywne u ytkowanie i restytucj zasobów oraz umiej tno ci, odgrywaj zasadnicz rol. Tworz c model biznesu, firma musi odpowiedzie na podstawowe pytania dotycz ce przedmiotu działalno ci, rodków ich realizacji oraz konfiguracji zasobów i kompetencji w praktyce jej codziennego działania, [15, 11]. Obecnie do podstawowych cech modeli biznesowych nale y przede wszystkim innowacyjno, rewolucyjno, długodystansowy charakter, elastyczno, łatwo w destrukcji oraz efekt uczenia si ekonomiki klienta, sektora oraz otoczenia. Rozwój technologii informacyjnych sprz ony z funkcjonowaniem i rozwojem systemów opartych na sieciach rozległych spowodował gwałtowny rozwój wirtualnych form działalno ci gospodarczej, takich, jak e-handel, home banking, czy ogólniej e-gospodarka i wiele innych. Przemiany strukturalne firm zmierzaj ce do zast pienia tradycyjnej, zhierarchizowanej i autonomicznej organizacji sieciami biznesu opartymi na strukturze zadaniowej i działaj cymi w wirtualnym rodowisku maj swoje odzwierciedlenie w ród uznanych w teorii nauk o zarz dzaniu modeli biznesu, takich jak Model Operatora, Model Integratora czy Model Dyrygenta. Trafnie akcentuje si obecnie aktualno i skuteczno Modelu Dyrygenta, który udziela odpowiedzi na podstawowe pytanie dotycz ce porównania dodatkowych kosztów koordynacji zwi zanych z wydzieleniem funkcji oraz korzy ci wynikaj cych z outsourcingu wykonawstwa podzespołu lub innej usługi oraz traktuje przedsi biorstwo jako model trójlistnej koniczny, której li cie dobrze odwzorowuj struktur zasobów ludzkich współczesnej firmy. W praktyce gospodarczej spotykane s zdywersyfikowane modele outsourcingu. O ile outsourcing cz sto dotyczy współpracy firm w układzie wertykalnym, to z drugiej strony dostarczenie klientowi oczekiwanej przez niego warto ci o po danej jako ci, po przyst pnej cenie skłania przedsi biorców do kooperacji i integracji horyzontalnej. Uwarunkowania te powoduj, e efektywna i satysfakcjonuj ca dla wszystkich partnerów biznesowych współpraca staje si problemem zarz dzania o kluczowym znaczeniu, przy czym cz sto ci sami kooperanci w niektórych obszarach musz konkurowa, a w niektórych kooperowa, co zdefiniowano jako zjawisko koopetycji, [9]. 2. Determinanty sukcesu kooperacji podmiotów gospodarczych 2.1. Uwarunkowania i znaczenie nieformalnych powi za sieciowych partnerów biznesowych w ła cuchach dostaw Zdolno do współpracy kluczowy czynnik uzyskiwania przewag konkurencyjnych, nale y spostrzega w wietle uporz dkowania wzajemnych relacji partnerów w celu wykreowania nowych, alternatywnych sposobów koordynacji mo liwo ci w ramach ła cuchów dostaw dla sprostania wysokim wymaganiom rynku. Zdolno ci do współpracy partnerów w ła cuchach dostaw definiuj stopie, w jakim technologie, procesy, zasady i przepisy prawne umo liwiaj integracj strumieni informacyjnych wieloelementowych ła cuchów dostaw, które w sprz eniu zwrotnym dodatnim ułatwiaj przepływy strumieni rodków finansowych i materiałów w rodowisku konieczno ci błyskawicznego podejmowania decyzji, [4, 10]. Dlatego te rozwi zania w tym zakresie id w kierunku wzrostu elastyczno ci i zwinno ci zachowa partnerów w ła cuchach dostaw, [17, 12]. W aspekcie rozwoju organizacyjnego badania empiryczne potwierdzaj fakt, i przedsi biorstwa mog budowa nieformalne zdolno ci koordynacyjne w celu uzyskania korzy ci z pozyskania okazji rynkowych, gdzie szybko działania cz sto decyduje o sukcesie lub pora ce. Cytowane wyniki bada pozwalaj stwierdzi, e te przedsi biorstwa, które wykorzystały mecha-

3 134 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 32, 2010 nizmy współdziałania nieformalnego pozyskiwały szybciej cenniejsze informacje o mo liwo ciach sieci partnerów ni inne firmy. Dlatego te eksponowane s obecnie w badaniach lepsze zdolno ci kooperowania osi gane poprzez ewolucj rozwi za technologii informacyjno-komunikacyjnej, co mo e prowadzi do zwi kszenia absorpcji nadarzaj cych si okazji rynkowych. Inne badania w tym obszarze potwierdzaj, [2], e nowe, poszerzone modele przedsi wzi, jak integracja ła cuchów dostaw i zarz dzanie ła cuchem poda y wymagaj nowych metod wykreowania na danie (natychmiast) dost pu do informacji. Nowe wymagania w tym zakresie s uwarunkowane przede wszystkim faktem, e dost p do informacji jest zdeterminowany ogromnymi zasobami baz danych przedsi biorstw b d cych własno ci bardzo wielu niezale nych organizacji i po drugie, faktem, e te bazy danych coraz cz - ciej dubluj si w pewnych obszarach, nie wnosz c nic nowego do generowanych informacji. W opinii Xu i Beamona, [16], warunki umo liwiaj ce powstawanie struktur nieformalnej koordynacji mo liwo ci ła cuchów dostaw, to takie, w których ła cuchy te b d traktowane jako integralnie własne przez partnerów sieci biznesowych i je li b d one nale ały do wirtualnego zasobu ograniczonego formalnymi i nieformalnymi ustaleniami (granicami) tych sieci. W tym miejscu jako wa na przesłanka efektywnej współpracy kooperantów sieci pojawia si problem standardów technicznych umo liwiaj cych partnerom w ła cuchu dostaw wymian danych, informacji i wiedzy w efektywny i szybki sposób przy uwzgl dnieniu standaryzacji systemów ICT, jak EDI, czy Internet wraz z relewantnymi rozwi zaniami aplikacyjnymi. Zdaniem Zaheera i Bella, [18], otwarte i zestandaryzowane systemy komunikacyjne mog przesun punkt ci ko ci procesów koordynacyjnych z mechanizmów opartych na hierarchiczno ci struktur sieci i kontroli innych firm przez jedn dominuj c w kierunku koordynacji zdecentralizowanej opartej na równorz dnych relacjach partnerów w sieci. Powstaj wtedy jednak pewne zagro enia i ryzyko pojawiaj ce si w warunkach projektów realizowanych wirtualnie, kiedy cz sto po udanym pocz tku współpracy partnerów w ramach wspólnego przedsi wzi cia nast puje jej przerwanie w wyniku u wiadomienia sobie przez nich ryzyka utraty danych stanowi cych cz sto ich kluczowe kompetencje. Modele zarz dzania takim ryzykiem w warunkach organizacji wirtualnych w celu jego ograniczenia proponuje Damiani, [3]. Drugi wymiar problemu zdolno ci współpracy odnosi si do stopnia, w jakim odpowiednie standardy procesów i metody s rozpoznane i wykorzystywane przez partnerów ła cuchów dostaw, [14]. Poprzez standaryzacj procesów partnerzy sieci ła cuchów dostaw mog współdzieli zasoby na ró nych etapach procesów w sposób zapewniaj cy uwzgl dnianie re imów czasowych. Zatem standardy procesów redukuj bariery i koszty transakcyjne, uruchamiaj c w ten sposób efektywne procesy w ła cuchach dostaw. Z tego powodu aspekty proceduralne s istotnym wymiarem w odpowiednim czasie realizowanej współpracy. Podczas gdy takie wysiłki integracyjne bazuj głównie na kontraktach długoterminowych, dora nych lub długofalowych ustaleniach nieformalnych, mog one obecnie by realizowane poprzez rozprzestrzenianie i akceptacj standardów ła cuchów dostaw. Davenport (2005), co odnosi si w tym aspekcie szczególnie do standardów, które dotycz problemu krzy owania si granic procesów i technologii. Trzeci wymiar zdolno ci współpracy dotyczy stopnia, w jakim zasady i regulacje bran owe s zharmonizowane, rozpoznane i uwzgl dniane w procesach decyzyjnych wszystkich partnerów ła cuchów dostaw. Coraz bardziej wzrastaj ca liczba re imów regulacyjnych w danej bran y, na poziomie pa stwa, regionu czy w wymiarze mi dzynarodowym mo e prowadzi do ogranicze ła cucha dostaw i w ten sposób opó nia skuteczne podejmowanie decyzji.

4 Waldemar Bojar 135 Problemy zarz dzania sieciami biznesu w wietle koordynacji współpracy przedsi biorstw Dalsze wyniki bada potwierdzaj, e ukierunkowanie nieformalnych relacji na wspólne cele zale y od zmiennych je opisuj cych, takich jak zaufanie, znaczenie siła przedsi biorstwa, wiedza i ryzyko uczestnictwa w ła cuchach dostaw, jak równie atrybuty z nimi zwi zane jak zobowi zania, współdzielenie informacji, komunikacja i zarz dzanie własno ci intelektualn, [5, 8, 13]. Niektórzy autorzy stwierdzaj, e zaufanie jest substytutem informacji i uwzgl dnia je jako element komunikacji wiarygodnej, przebiegaj cej w odpowiednim czasie i dlatego bardziej efektywnej. Z powy szych przesłanek wynika, i nieformalne powi zania sieciowe partnerów biznesowych w ła cuchach dostaw powinny by brane pod uwag przez mened erów przy podejmowaniu decyzji o formie i zakresie współpracy z kooperantami Rozwój outsourcingu jako formy współpracy determinuj cej rosn ce znaczenie sieci biznesu Wzrost konkurencyjno ci i stopnia zło ono ci ró nych obszarów działalno ci wytwórczej spowodował niemo no opanowania przez jedn firm wszystkich niezb dnych kompetencji dla obsługi wszystkich funkcji jednostki gospodarczej, gdy takie rozproszenie sił i rodków prowadzi do obni enia efektywno ci w zakresie wykorzystania kluczowych kompetencji, a w rezultacie grozi nawet utrat przewag konkurencyjnych. Takie uwarunkowania doprowadziły przedsi biorstwa do wydzielenia z obszaru swoich działa funkcji, które mog lepiej i taniej realizowa podmioty zewn trzne na zasadzie outsourcingu. Pocz tkowo wydzieleniu podlegały funkcje proste, jak sprz tanie lub transport, a potem coraz bardziej zło one, jak obecnie nawet podmiotom zewn trznym powierza si prowadzenie analizy finansowanej lub monta u wyrobów gotowych. Najcz ciej podkre lan przez mened erów krajowych korzy ci z outsourcingu s ni sze koszty obsługi wydzielonej funkcji, wy szy poziom specjalizacji outsourcera gwarantuj cego wy sz jako jej efektów, lepsza koncentracja podmiotu wydzielaj cego na własnych kluczowych kompetencjach, itp. Efektywno wykorzystywania outsourcingu jako skutecznej formy współpracy partnerów zale y od szeregu czynników, m. in. dobrze przygotowanych umów do ich wyga ni cia i rozwi zania stosunku pomi dzy ich stronami wł cznie, jak równie zaufanie partnerów widziane w perspektywie opisanych w punkcie 2.1 nieformalnych powi za sieciowych partnerów biznesowych. W ród wielu form procesu wydzielenia na uwag zasługuje klika z nich, które w współcze nie wywieraj du y wpływ na całokształt zachowa przedsi biorstw w turbulentnym, wirtualnym otoczeniu. W ród takich interesuj cych form outsourcingu mo na wyró ni : outsourcing procesów biznesowych (BPO) zwi zany z przekazaniem firmie zewn trznej realizacji funkcji operacyjnych, a zachowuj cych kontrol nad definicj produktów, mark i marketingiem, outsourcing CRM zwi zany z zarz dzaniem w imieniu zleceniodawcy relacjami z klientami, outsourcing w przetwarzaniu i zarz dzaniu informacj zwi zany z przekazaniem usługodawcy wszelkich funkcji zwi zanych z CRM i IT, outsourcing IT Model ASP (Active Server Pages) zwi zany z powierzeniem na zewn trz zarz dzania infrastruktur informatyczn, która pomaga zoptymalizowa koszty poprzez wyeliminowanie inwestowania zleceniodawcy w sprz towe zasoby komputerowe. Bardzo istotn cech charakteryzuj c rozwi zania ASP, w wietle funkcjonowania sieci biznesu, jest fakt, i firma wiadcz ca usługi ASP sama okre la swoje miejsce w ła cuchu warto ci, optymalizuj c

5 136 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 32, 2010 w ten sposób koszty i efekty wydzielenia usług zwi zanych z obsług systemów informacyjnych klientów outsourcingu. netsourcing inna forma modeli wirtualnego otoczenia biznesu umo liwiaj ca korzystanie z aplikacji posadowionych na obcych serwerach, co uwalnia firmy od du ych i stałych kwot na odnawianie sprz towej i softwarowej infrastruktury informatycznej, outsourcing e-commerce realizowany poprzez dostarczanie kompleksowych rozwi za e-biznesowych zmieniaj cych ła cuch przepływu warto ci w sie wirtualn. Podsumowuj c rozwa ania dotycz ce form outsourcingu elektronicznego i zwi zanych z nimi modeli biznesu w wirtualnym otoczeniu, podkre lmy, e wła nie taka jego forma mo e by ródłem warto ci poprzez tworzenie nowych produktów i usług, budowanie lojalno ci klientów, zdobywanie nowych rynków, osi ganie pozycji lidera, czy te optymalizacj procesów biznesowych, jak kapitał ludzki, nowe technologie czy zarz dzanie ryzykiem. W prowadzonych rozwa aniach nad ewolucj uwarunkowa zmian metod zarz dzania oraz rozwoju technologii informacyjnych i strukturalnych zmian modeli biznesu oraz zarz dzania przedsi biorstwami jako pochodnych wirtualizacji procesów gospodarczych nie mo na pomin aspektu powi za przedsi biorstw komercyjnych z dysponentami rodków publicznych w postaci ró nych agend rz dowych i samorz dowych na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym w wietle rozwoju e-gospodarki. Ró ne formy outsourcingu elektronicznego w wietle e-gospodarki, jak chocia by zarz dzanie podpisem elektronicznym, mog przyspieszy, a w efekcie obni y koszty procesu gromadzenia, monitoringu i zatwierdzania dokumentacji zwi zanej np. z realizacj projektów współfinansowanych przez inne jednostki. Interesuj c form działania współczesnych firm jest tak e co-sourcing, [7], dzi ki któremu nast puje znacz cy wzrost efektywno ci działa gospodarczych przez jednoczesne wdro- enie nowych procesów zarz dzania, technologii informatycznej i transformacji organizacji, w którym zasad współpracy jest wzajemny udział w korzy ciach wypracowanych przez klienta i współpracuj ce firmy, np. EDS i A. T. Kearney, które to formy wprawdzie ró ni si od wy ej scharakteryzowanych form netsourcingu czy modeli ASP, ale w swej istocie mieszcz si w tej samej klasie rozwi za, gdy dotycz usprawnienia i potanienia funkcjonowania systemów informacyjnych przedsi biorstw. Spo ród innych interesuj cych rozwi za outsourcingu nale y wymieni zarz dzanie wykonywaniem usług w ramach własnej firmy, postrzegaj c je jako alternatyw zlecania zada w pewnych okoliczno ciach, czy relacje oparte na korzy ciach contractingoutsourcing w zakresie gospodarki elektrycznej, który stanowi interesuj c form kompleksowego outsourcingu zmniejszaj cego w gospodarce zu ycie energii, a tak e zanieczyszczenie rodowiska. Z zaprezentowanych rozwa a wynika, e sieci biznesu postrzegane w ró nych płaszczyznach powi za (pionowych, poziomych, sko nych) mog przyjmowa bardzo ró ne formy kooperacji oparte na formalnych (umowach) i nieformalnych (zaufaniu) relacjach wspieranych odpowiednimi działaniami integracyjnymi z obszaru koordynacji procesów, technologii i organizacji przy wykorzystaniu narz dzi IT w komunikacji mi dzy partnerami.

6 Waldemar Bojar 137 Problemy zarz dzania sieciami biznesu w wietle koordynacji współpracy przedsi biorstw 3. Elementy narz dzi systemu wspomagania decyzji partnerów biznesowych na przykładzie wyników projektu TOWARDS W ramach programu ramowego PR6 1 opracowano metod wspomagania decyzji podejmowanych w sieciowych organizacjach bran owych sektora rolno-spo ywczego, która w skali Unii Europejskiej, regionów, krajów członkowskich i lokalnie mo e usprawni procesy zarz dzania nimi, m. in. poprzez usprawnienie procesów informacyjno-decyzyjnych i komunikacyjnych. Przedstawiona propozycja metodycznych usprawnie zarz dzania rolniczymi organizacjami bran owymi b dzie ilustracj znaczenia nieformalnych zale no ci w sieciach biznesu, zarówno w kontek cie powi za partnerów biznesowych w układzie wertykalnym, jak i horyzontalnym Opis i analiza działalno ci Polskiego Zwi zku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej (PZHiPTCh) jako przykładu analizowanej sieci biznesu studium przypadku Opisu i analizy dokonano na podstawie wyników bada kwestionariuszowych, które zostały przeprowadzone w wybranych gospodarstwach oraz w ród przedstawicieli firmy POLSUS S.A. komercyjnego administratora działalno ci Polskiego Zwi zku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej (PZHiPTCh). Zarówno wst pne, jak i wła ciwe badania zostały najpierw przeprowadzone w ród przedstawicieli firmy POLSUS S.A. zajmuj cej si zarz dzaniem PZHiPTCh, a tak e w ród rolników i przedstawicieli Zarz du w maju 2007 r. Badanie zostało powtórzone w pa dzierniku 2007 r. w celu dokonania szczegółowej analizy sytuacji tej sieci oraz wypracowania na jej podstawie pilota owego planu migracji sieci PZHiPTCh w kierunku organizacji innowacyjnej. Drugi kwestionariusz miał na celu przeanalizowanie zmian w sieci, uwzgl dniaj c okre lone obszary migracji, metody, rodki, ródła finansowania oraz daty wdro enia. PZHiPTCH wspiera wszelkie działania zmierzaj ce w kierunku rozwijania produkcji oraz hodowli wi, np. certyfikaty, poradnictwo, wizyty studyjne, wymian informacji, planowanie ustalania cen, czy tworzenie lobby przyjaznego dla regulacji prawnych w zakresie krajowej produkcji i hodowli wi. Jest to horyzontalna sie skupiona bardziej na produkcji ni na klientach i plasuj ca marketing, promocj oraz działalno lobbingow na drugim miejscu z nienajlepiej rozwini t współprac mi dzynarodow. Zwi zek jest w trakcie przekształcania z działalno ci pa stwowej na prywatn. Jest to autonomiczna, niezale na organizacja nadal otrzymuj ca dotacje rz dowe. Działalno Zwi zku jest administrowana przez firm prywatn POLSUS-AGRO, która została utworzona z inicjatywy Głównego Zarz du PZHiPTCh. Organizacja skupia ponad 600 członków w Polsce. Potencjał migracji sieci tradycyjnych do innowacyjnych, tzn. z organizacji producentów ukierunkowanych na rynki lokalne i producenta na organizacj otwart na rynki mi dzynarodowe i zaspakajanie aspiracji klientów, jest tworzony dzi ki u wiadamianiu znaczenia współpracy sieciowej dla sukcesu firm tworz cych sie, presji zagranicznych rynków, ograniczenia dotacji w przyszło ci oraz zainteresowania przepływem wiedzy i usprawnienia wewn trznej komunikacji. W wyniku analizy działalno ci PZHiPTCH stwierdzono, i jedn ze zdiagnozowanych przyczyn ni szej konkurencyjno ci hodowli krajowej w stosunku do osi gni zagranicznych jest brak wyra nie okre lonej strategii B+R obejmuj cej monitoring i kontrol procesów produkcyjnych pocz wszy od jako ci materiału hodowlanego poprzez warunki ywienia (jako pasz), warunki bytowe zwierz t, a sko czywszy na warunkach dostaw zwierz t hodowlanych lub mi sa. 1 Projekt TOWARDS w PR 6 pn. Sieci zmieniaj ce orientacj z producenta na rynek (klienta) w sektorze rolno- ywno ciowym małych i rednich firm Umowa nr

7 138 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 32, Zaproponowana metoda analizy według ustalonych kryteriów oceny badanej sieci W opracowanej metodzie wyszczególniono ni ej opisane kryteria oceny sieci pozwalaj ce na przeprowadzenie oceny stanu i opracowanie planu zmian. Kontrola/własno cele PZHiPTCh obejmuj zarówno popieranie rozwoju sieci MSP, jak równie konkurencji pomi dzy MSP. Ta wewn trzna konkurencja jest mniej widoczna ni w analizowanych sieciach innowacyjnych. Z tych wszystkich powodów, wydaje si, e pomoc PZHiP- TCh b dzie prawdopodobnie mniej efektywna ni w analizowanych sieciach innowacyjnych, dalekich od tradycyjnego modelu sieci rolno-spo ywczych. Planuj c pilota ow migracj, oczekuje si skupienia produkcji hodowli wi w grupach producenckich, a tym samym obni enia liczby konkurencyjnych MSP działaj cych w ramach PZHiPTCh. Zarz dzanie PZHiPTCh jest stosunkowo zamkni ty pod wzgl dem komunikacji wewn trznej oraz wewn trznego zarz dzania. Plany działa migracyjnych obejmuj stopniowe otwarcie sieci przez zintensyfikowanie stosowania handlu elektronicznego, np. poprzez stron internetow, efektywniejsze wykorzystanie Internetu i lepsze wykorzystanie tradycyjnych kanałów komunikacji. Cele i rezultaty PZHiPTCh jest tradycyjn sieci MSP staraj c si poprzez innowacyjno oraz tworzenie wzajemnych relacji pozosta wa n i konkurencyjn organizacj w Polsce po 2004 roku. Zachowuj c siln zale no od pa stwa, odzwierciedla dziedzictwo historyczne. Po roku 2013 nale y spodziewa si radykalnej redukcji dotacji (obecnie 80% funduszy pa stwowych) oraz poł czenia firmy POLSUS z innymi prywatnymi przedsi biorstwami w celu utworzenia samodzielnej pod wzgl dem finansowym organizacji. Hierarchia i kierownictwo PZHiPTCh zachowuje struktury dobrowolnej organizacji członkowskiej, które z trudem dopasowuj si do wymaga mi dzynarodowego rolno-spo ywczego rynku konsumenckiego. Post p w dziedzinie przepływu wiedzy, doradztwa, poprawy technologii zakładany poprzez plan migracji stwarza szanse na popraw jako ci produktów gwarantowan poprzez kontrolowanie procesów zgodnie z wymogami UE. Integracja funkcjonalna globalizacja relacji rynkowych w sektorze rolno-spo ywczym stawia na pierwszym miejscu przepływ wiedzy: identyfikowanie potrzeb rynku oraz ich zaspokajanie. Potrzeby rynku s cz sto wyra ane poprzez przetwarzanie ywno ci, a ich zaspokajanie poprzez jako zwi zan z wysokim poziomem logistyki. W Polsce celem jest zaktywizowanie mi dzynarodowej sieci rolno-spo ywczej i wzmocnienie zdolno ci absorpcyjnej B+R jest konieczne. PZHiPTCh oferuje firmom członkowskim (przedsi biorcom rolnym) praktyczne usługi, wł cznie z udost pnianiem wiedzy na temat post pu technicznego w sektorze rolno-spo ywczym. Produkty PZHiPTCh inspiruje procesy innowacyjne w ród swoich członków poprzez doradztwo, spotkania, wystawy zwierz t, informacje na stronie internetowej Zwi zku, broszury, artykuły oraz poprzez współprac z krajowymi i zagranicznymi o rodkami naukowo-badawczymi zajmuj cymi si hodowl trzody chlewnej. Ekologia aktywno sieci oraz ich ł czno z lokalnymi społeczno ciami wyra ona w odpowiednich strukturach wskazuje na ekologi, która łatwo generuje i na laduje nowe praktyki. PZHiPTCh realizuje długofalowy program subsydiowania szkole (równie zagranicznych). Pewn sprzeczno ci krajowego sektora agro- ywno ciowego w Polsce jest fakt, e pewna cze przedsi biorstw rolnych jest wykupywana przez kapitał zagraniczny, ale mo e to w jaki sposób tak e ułatwi pozostałym rolnikom i hodowcom otwieranie si na rynki mi dzynarodowe.

8 Waldemar Bojar 139 Problemy zarz dzania sieciami biznesu w wietle koordynacji współpracy przedsi biorstw Zaufanie, ryzyko członkowie PZHiPTCh maj ograniczone zaufanie do siebie, poniewa jednocze nie konkuruj o klienta i zasoby b d ce własno ci sieci. Ryzyko przyrodnicze i rynkowe pozostaj nadal znacz cymi czynnikami w działalno ci małych przedsi biorstw, ale zwi zek (sie ) pomaga oceni ryzyko przyrodnicze. Ryzyko ekonomiczne nadal jednak pozostaje nieoszacowane. Mo e ono zosta obni one znacz co poprzez wzrastaj cy udział sprzeda y hodowców na rynkach hurtowych. Zaufanie w ród członków PZHiPTCh mo e tak e wzrosn poprzez u wiadomienie znaczenia ich wspólnego interesu reprezentowanego przez t organizacj za po rednictwem celów i efektów projektu TOWARDS Zało enia zmian strategicznych badanej sieci dla potrzeb jej przekształcenia z organizacji tradycyjnej w innowacyjn W działaniach strategicznych analizowanej sieci mo na wyró ni nast puj ce elementy: 1. Otwarcie na nowe rynki i umocnienie na dotychczasowych 1.1. Wzrost w zakresie produktywno ci hodowlanej i jako ci mi sa Zapewnienie uaktualnionej bazy danych cen zbytu dla potrzeb planowania produkcji Zmiana ról doradców w kierunku funkcji marketingowych i pozyskiwania nowych klientów Wzrost znaczenia handlu elektronicznego w bezpo redniej sprzeda y przez hodowców Rozwijanie wspólnej sprzeda y materiału hodowlanego przez du e firmy paszowe Tworzenie gospodarstw-liderów hodowli wewn trz grup produkcyjnych w celu dostarczenia odpowiedniego materiału hodowlanego dla ich członków i tym samym przyspieszenie post pu hodowlanego w regionie i w kraju. 2. Stabilizacja krajowej hodowli i rynku wieprzowiny Tworzenie warunków dla długoterminowego rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce Wej cie hodowców na rynki hurtowe, np. przy współpracy z Wielkopolsk Gildi Rolno- Ogrodnicz w Poznaniu lub z innymi rynkami hurtowymi w kraju Inicjowanie przez POLSUS nowych ustaw np. projektu ustawy nt. Funduszy produktów rolno- ywno ciowych zakładaj cej utworzenie wspólnego funduszu promocyjnego dla produkcji mi sa wieprzowego i wołowego Zabiegi o subsydiowanie ze rodków publicznych akcji zwalczania chorób uniemo liwiaj cych rozwój eksportu (np. choroby Auszkiego Morbus Aujeszky). 3. Poszerzenie i przyspieszenie transferu wiedzy Tworzenie i doskonalenie infrastruktury dla potrzeb restrukturyzacji MSP (zajmuj cych si hodowl trzody chlewnej i produkcj wieprzowiny) w kierunku firm opartych na wiedzy Rozwijanie i doskonalenie strony internetowej PZHiPTCh i TOWARDS oraz innych dziedzinowych stron internetowych dla potrzeb utrzymania i poszerzenia efektywnych kanałów komunikacyjnych dla potrzeb hodowli i produkcji trzody chlewnej. Wsparcie PZHiPTCh do wiadczeniem i wiedz europejskich sieci rolno- ywno ciowych oraz ekspertów poprzez seminaria, konferencje, oraz materiały upowszechnieniowe opracowane w ramach projektu TOWARDS, b dzie realizowane dla osi gni cia celów powy szego strategicznego planu przekształce. Benchmarking w zakresie transferu dobrych praktyk mo e by efektywn metod wzrostu konkurencyjno ci gospodarstw zrzeszonych w PZHiPTCh. Ko cowym efektem prowadzonych działa przekształce b dzie wzrost wiadomo ci znaczenia sieci w osi gni ciu sukcesu biznesowego dla wszystkich członków. W swoich działaniach biznesowych, transferze wiedzy i obszarze współpracy z innymi organizacjami Zwi zek b dzie ewoluował w kierunku otwarcia na aspiracje klientów i rynki mi dzynarodowe w zakresie technologii produkcji, kreowa-

9 140 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 32, 2010 nia warunków proeksportowych, doskonalenia doradztwa i szkole. Członkowie omawianej sieci wejd w relacje okre lane w zarz dzaniu mianem koopetycji (współpraca + konkurencja), [1]. 3. Podsumowanie Przedstawione w pracy problemy zarz dzania sieciami biznesu w wietle koordynacji współpracy z uwzgl dnieniem podejmowanego ryzyka partnerów w organizacjach sieciowych na tle zmieniaj cych si koncepcji zarz dzania i modeli biznesu oparto na literaturze przedmiotu i studium przypadku. Z analizy jednoznacznie wynika, e w turbulentnym, wysoce konkurencyjnym otoczeniu biznesu nastawionym na aspiracje indywidualnych potrzeb klientów konieczna jest efektywna kooperacja oparta na współpracy wielu wyspecjalizowanych partnerów w ramach ła cuchów dostaw, umów outsourcingowych i innych form integracji. Do kluczowych czynników sukcesu współpracuj cych firm nale y mechanizm koordynacji nieformalnej oraz zdolno ci budowania efektywnych wi zi w obszarze technologii, procesów i regulacji prawnych poprzez integracj przepływów informacyjnych z wykorzystaniem zaawansowanych narz dzi ICT, co poprawia efektywn komunikacj partnerów i proces podejmowania wspólnych decyzji. Do wiadczenia sieci organizacji producenckich MSP sektora rolno-spo ywczego w pełni potwierdzaj t tez. [1] Bojar W., Drelichowski L.: Analysis of tendencies in agribusiness networking coopetition in Poland and in the partner countries. Journal Central European Agriculture (JCEA), Vol. 9. No. 3, [2] Cheng, H., Levermore, D.M., Carothers, C. and Babin, G.: Enterprise collaboration: ondemand information exchange using enterprise databases, wireless sensor networks, and RFID systems, IEEE Transactions on Systems, Man & Cybernetics: Part A, Vol [3] Damiani E.: Invited Talk: Handling Risk in Large-scale Digital Business Collaborations. Intern. ACM Conference on Management of Emergent Digital EcoSystems (MEDES 2009). ACM, [4] Davenport, T. H.: The Coming Commoditization of Processes, Harvard Business Review, Vol. 83. [5] Grossman, M.: The Role of Trust and Collaboration in the Internet-Enabled Supply Chain, Journal of American Academy of Business, Cambridge, Vol. 5, [6] Harigopal, K. Managing organisational change. 2nd Ed. Response Books, New Delhi [7] Izydorczyk T.: Cousourcing patent na efektywno. Manager, maj [8] Kampstra, P., Ashayeri, J. & Gattotna, J.: Realities of Supply Chain Collaboration, International Journal of Information Management, Vol [9] Lozano A., Sysko-Roma czuk S.: Koncepcja koopetycji jako szczególna forma integracji jednostek gospodarczych teoria i praktyka. Katedra Organizacji i Zarz dzania Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarz dzania Uniwersytet Szczeci ski ródła rozproszone godz [10] Malhotra, A., Gosain, S. and El Sawy, O. A.: Absorptive Capacity Configurations in Supply Chains: Gearing for Partner-Enabled Market Knowledge Creation, MIS Quarterly, Vol. 29. [11] Obłój K.: Modele biznesowe: Dyrygent. Przegl d Organizacji 12/2001. [12] Towill, D. and Christopher, M.: The supply chain strategy conundrum: to be lean or agile

10 Waldemar Bojar 141 Problemy zarz dzania sieciami biznesu w wietle koordynacji współpracy przedsi biorstw or to be lean and agile? International Journal of Logistics: Research & Applications, Vol. 5, [13] Rokkan, A. I. and Haugland, S. A.: Developing Relational Exchange: Effectiveness and Power, European Journal of Marketing, Vol [14] Saeed, K. A., Malhotra, M. K. and Grover, V.: Examining the Impact of Interorganizational Systems on Process Efficiency and Sourcing Leverage in Buyer Supplier Dyads. Decision Sciences, Vol. 36, [15] Schumpeter J.: Kapitalizm, socjalizm, demokracja. PWN Warszawa [16] Xu, L. and Beamon, B. M.: Supply Chain Coordination and Cooperation Mechanisms: An Attribute-Based Approach, Journal of Supply Chain Management: A Global Review of Purchasing & Supply, Vol. 42, [17] Yusuf, Y. Y., Gunasekaran, A., Adeleye, E. O. and Sivayoganathan, K.: Agile Supply Chain Capabilities: Determinants of Competitive Objectives, European Journal of Operational Research, Vol [18] Zaheer, A. and Bell, G. G.: Benefiting from network position: firm capabilities, structural holes, and performance, Strategic Management Journal, Vol. 26, 2005.

11 142 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 32, 2010 PROBLEM OF MANAGING BUSINESS NETWORKS IN THE CONTEXT OF ENTREPRENEURS COOPERATION COORDINATION Summary The paper considers the problem of managing business networks in the view on cooperation coordination. The risk of cooperating partners in networking organizations in a perspective of changed concepts of management and business models is discussed. On the basis of literature review and a case study the determinants of cooperation success in a supply chains and outsourcing are provided, considering informal coordination mechanisms and ability to built up effective relations in the area of technologies, processes and legal regulations. One of ways guaranteeing cooperation success is integration of information flows which in positive feed back will facilitate flows of financial and physical streams in environment forcing necessity of rapid and common decision making. Keywords: business networks, cooperation, coordination, informal relations, communication, outsourcing. Waldemar Lech Bojar Katedra In ynierii Zarz dzania Wydział Zarz dzania Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Al. Prof. Kaliskiego 7, Bydgoszcz

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE KAZIMIERZ PERECHUDA Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu ZBIGNIEW TELEC Zakład Organizacji i Zarz dzania Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

Coopetition- kooperencja- konkurencja- idea realizowana w nowosądeckim MultiKlastrze. Nowy Sącz, 3 grudnia 2010r.

Coopetition- kooperencja- konkurencja- idea realizowana w nowosądeckim MultiKlastrze. Nowy Sącz, 3 grudnia 2010r. Coopetition- kooperencja- konkurencja- idea realizowana w nowosądeckim MultiKlastrze Nowy Sącz, 3 grudnia 2010r. Wizje bez wdrożeń są tylko halucynacjami Prof. Anders Flodström Członek Zarządu EIT 2 CEL

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Firlej z Organizacjami Pozarz dowymi oraz innymi podmiotami okre lonymi w ustawie o po ytku publicznym

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r.

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016 Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Raport o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym. Zgodnie z zapisem art. 35b

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian. Cezary Przygodzki, Ernst & Young

Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian. Cezary Przygodzki, Ernst & Young Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian Cezary Przygodzki, Ernst & Young Poruszane zagadnienia Obecne przepisy o e-fakturach w kontekście e-podpisu Regulacje krajowe Regulacje UE

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Joanna Makocka NCBR kim jesteśmy? agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego agencja powołana w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ (fragment statutu) Celem Fundacji jest: a) tworzenie efektu synergii pomiędzy projektami realizowanymi na poziomie krajowym i w innych regionach; b)

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia r.

ROZPORZ DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia r. projekt ROZPORZ DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia... 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jako ci Handlowej Artyku ów Rolno-Spo ywczych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw)

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej Pani/a opinii na temat prawdopodobieństwa wystąpienia przedstawionych zjawisk w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstw Energetycznych w świetle II badań ankietowych

Przedsiębiorstw Energetycznych w świetle II badań ankietowych Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw Energetycznych w świetle II badań ankietowych Wstępne wyniki badań II Ogólnopolska Konferencja Odpowiedzialność sektora energetycznego a wyzwania społeczno gospodarcze

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. DOLiS 035 2332/15 Prezydent Miasta K. WYSTĄPIENIE Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 VII.13 Dzia anie Tworzenie grup producentów Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r. UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przyj cia na 2006 rok programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarz dowymi oraz z innymi podmiotami prowadz

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRZYSZTOFA JURGIELA. Warszawa, 26 lutego 2016 r.

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRZYSZTOFA JURGIELA. Warszawa, 26 lutego 2016 r. Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRZYSZTOFA JURGIELA Realizacja exposé Ochrona polskiej ziemi Pakt dla obszarów wiejskich Ubezpieczenia rolnicze Płatności bezpośrednie Nowa inspekcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Nowe podejście do zamówień publicznych Cele i problemy badawcze

Nowe podejście do zamówień publicznych Cele i problemy badawcze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowe podejście do zamówień publicznych Cele i problemy badawcze Badania w ramach projektu Nowe podejście do zamówień

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

wignią konkurencyjności

wignią konkurencyjności Lider Informatyki dla Energetyki Laur Białego Tygrysa IT dźwignid wignią konkurencyjności ci w energetyce Stanisław Niwiński, Debata INFO-TELE-ENE, Procesy Inwestycyjne, Warszawa, 27 czerwca 2008r. 1 Pytanie

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Warszawa, 30 czerwca 2008 r. MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarz dczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO I. ZAMAWIAJ CY Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., z siedzib w Warszawie ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Dziennik Ustaw Nr 238 16199 Poz. 1581 1581 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Rządowa strategia zwalczania szarej strefy

Rządowa strategia zwalczania szarej strefy Rządowa strategia zwalczania szarej strefy Reforma prawa podatkowego Najpierw trzeba odrzucić tezę, że rynek sam się wyreguluje i wyeliminuje nieuczciwych Wszystkie podatki Uszczelnienie systemu to m.in.

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Polityka spójno ci w perspektywie finansowej UE na lata , a obszary wiejskie

Polityka spójno ci w perspektywie finansowej UE na lata , a obszary wiejskie Polityka spójno ci w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020, a obszary wiejskie Piotr Zygad o Zast pca Dyrektora Departamentu Koordynacji Strategii Rozwoju i Polityk w Ministerstwie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Definicja Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Wróblewska RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO Projekt zakłada wdrażanie na poziomie gminy

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo społeczne

Bezpieczeństwo społeczne Bezpieczeństwo społeczne Potrzeby współczesnego społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa Potrzeba - odczuwany brak czegoś i chęć jego zaspokojenia. W literaturze znana jest hierarchia potrzeb według Maslowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.2008 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.2008 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.2008 r. PROJEKT zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie wysoko ci i sposobu uiszczania op aty za prowadzenie oceny warto ci u ytkowej pszczó i stad

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym

Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Wnioski z analizy dokument kumentów w strategicznych Konferencja Otwierająca Politechnika Śląska, Zabrze

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Usługi sprzątania 2016/S 089-158749. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Lublin: Usługi sprzątania 2016/S 089-158749. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:158749-2016:text:pl:html Polska-Lublin: Usługi sprzątania 2016/S 089-158749 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne) Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Anna Dyląg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r.

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2015r. ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020 Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SPR wprowadzenie Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020: Jest instrumentem służącym wdrożeniu

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu w Przewodniczący Jan Robert Halina Podsekretarz Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla dzialów administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowej

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego dr Artur J. Ko uch Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego UR w Krakowie Ka de zorganizowane dzia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk o Ziemi Opis kierunku Studia drugiego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna trwają

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH» Od studenta do menadżera»zarządzanie karierą międzynarodową»między starym a nowym - sztuka w świecie biznesu...www.pwsbijo.pl POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego

Lista kontrolna osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego Lista kontrolna osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego Tytuł dokumentu: projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo