PROBLEMY ZARZ DZANIA SIECIAMI BIZNESU W WIETLE KOORDYNACJI WSPÓŁPRACY PRZEDSI BIORSTW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROBLEMY ZARZ DZANIA SIECIAMI BIZNESU W WIETLE KOORDYNACJI WSPÓŁPRACY PRZEDSI BIORSTW"

Transkrypt

1 PROBLEMY ZARZ DZANIA SIECIAMI BIZNESU W WIETLE KOORDYNACJI WSPÓŁPRACY PRZEDSI BIORSTW WALDEMAR BOJAR Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W pracy przedstawiono problemy zarz dzania sieciami biznesu w wietle koordynacji współpracy z uwzgl dnieniem podejmowanego ryzyka partnerów kooperuj cych w organizacjach sieciowych na tle zmieniaj cych si koncepcji zarz dzania i modeli biznesu. Na podstawie przegl du literatury przedmiotu oraz studium przypadku przedstawione zostały determinanty sukcesu kooperacji w ramach ła cuchów dostaw i outsourcingu z uwzgl dnieniem mechanizmów koordynacji nieformalnej oraz zdolno ci budowania efektywnych wi zi w obszarze technologii, procesów i regulacji prawnych poprzez integracj przepływów informacyjnych, które w pozytywnym sprz eniu zwrotnym ułatwi przepływy strumieni finansowych i fizycznych w rodowisku wymuszaj cym konieczno podejmowania wspólnych, szybkich decyzji. Słowa kluczowe: sieci biznesu, współpraca, koordynacja, wi zi nieformalne, komunikacja, outsourcing. 1. Wprowadzenie W rozwijaj cych si koncepcjach i metodach zarz dzania pod wpływem strukturalnych zmian gospodarki, post pu technologicznego i rozwoju technologii informacyjnych, w przedsi biorstwach działaj cych w turbulentnym, wysoce konkurencyjnym otoczeniu biznesu, współdziałaj c z wieloma klientami wewn trznymi i zewn trznymi, kluczow pozycj zajmuj modele biznesu, których adekwatno do wewn trznych i zewn trznych uwarunkowa działalno ci organizacji gospodarczych mo e przes dza o sukcesie lub pora ce. Gwałtowne zmiany technologii zmuszaj organizacje gospodarcze do ich absorpcji i adekwatnej do tych zmian adaptacji sposobu swojego stylu pracy oraz komunikacji z dostawcami i klientami. Słu temu takie dobrze znane instrumenty, jak programy zmian kultury firmy, TQM, Business Process Reengineering (BPR), itp. Niestety, wi kszo narz dzi wspomagaj cych te zmiany daje efekty poni ej przeci tnych oczekiwa mened erów (ok. 70% pora ek). Dlatego skuteczne metody zmian strategii s wysoce poszukiwanymi przez mened erów kompetencjami. Eksperci zarz dzania proponuj w tej dziedzinie ró ne rozwi zania, pocz wszy od zmian organizacyjnych według modelu zmian Lewinsa, poprzez modele planowania, model analizy działa, model planowania, a sko czywszy na modelu integracyjnym, [6]. Obserwowane obecnie tendencje do internalizacji, indywidualizacji, przyspieszania, niestało ci oraz rosn cej burzliwo ci rodowiska biznesu dobrze charakteryzuj otoczenie firm w epoce postindustrialnej i tłumacz je jako logiczn konsekwencj rozwoju takich koncepcji, jak lean management, controlling, HRM Human Recourses Management, TQM Total Quality Management, BPR, marketing, czy te logistyka. Wynikaj ce z tych uwarunkowa nowe paradygmaty zarz dzania determinuj konieczno wyznaczania nowych strategii i kierunków rozwoju, a jednocze nie sytuuj outsourcing jako kluczowy czynnik w nowych uwarunkowaniach rozwoju

2 Waldemar Bojar 133 Problemy zarz dzania sieciami biznesu w wietle koordynacji współpracy przedsi biorstw biznesu. W zachowaniach dostosowawczych przedsi biorstw modele biznesowe stanowi ce poł czenie strategicznej architektury firmy i technologii praktycznej realizacji strategii, rozumianej jako budowa ła cucha warto ci umo liwiaj cego efektywne u ytkowanie i restytucj zasobów oraz umiej tno ci, odgrywaj zasadnicz rol. Tworz c model biznesu, firma musi odpowiedzie na podstawowe pytania dotycz ce przedmiotu działalno ci, rodków ich realizacji oraz konfiguracji zasobów i kompetencji w praktyce jej codziennego działania, [15, 11]. Obecnie do podstawowych cech modeli biznesowych nale y przede wszystkim innowacyjno, rewolucyjno, długodystansowy charakter, elastyczno, łatwo w destrukcji oraz efekt uczenia si ekonomiki klienta, sektora oraz otoczenia. Rozwój technologii informacyjnych sprz ony z funkcjonowaniem i rozwojem systemów opartych na sieciach rozległych spowodował gwałtowny rozwój wirtualnych form działalno ci gospodarczej, takich, jak e-handel, home banking, czy ogólniej e-gospodarka i wiele innych. Przemiany strukturalne firm zmierzaj ce do zast pienia tradycyjnej, zhierarchizowanej i autonomicznej organizacji sieciami biznesu opartymi na strukturze zadaniowej i działaj cymi w wirtualnym rodowisku maj swoje odzwierciedlenie w ród uznanych w teorii nauk o zarz dzaniu modeli biznesu, takich jak Model Operatora, Model Integratora czy Model Dyrygenta. Trafnie akcentuje si obecnie aktualno i skuteczno Modelu Dyrygenta, który udziela odpowiedzi na podstawowe pytanie dotycz ce porównania dodatkowych kosztów koordynacji zwi zanych z wydzieleniem funkcji oraz korzy ci wynikaj cych z outsourcingu wykonawstwa podzespołu lub innej usługi oraz traktuje przedsi biorstwo jako model trójlistnej koniczny, której li cie dobrze odwzorowuj struktur zasobów ludzkich współczesnej firmy. W praktyce gospodarczej spotykane s zdywersyfikowane modele outsourcingu. O ile outsourcing cz sto dotyczy współpracy firm w układzie wertykalnym, to z drugiej strony dostarczenie klientowi oczekiwanej przez niego warto ci o po danej jako ci, po przyst pnej cenie skłania przedsi biorców do kooperacji i integracji horyzontalnej. Uwarunkowania te powoduj, e efektywna i satysfakcjonuj ca dla wszystkich partnerów biznesowych współpraca staje si problemem zarz dzania o kluczowym znaczeniu, przy czym cz sto ci sami kooperanci w niektórych obszarach musz konkurowa, a w niektórych kooperowa, co zdefiniowano jako zjawisko koopetycji, [9]. 2. Determinanty sukcesu kooperacji podmiotów gospodarczych 2.1. Uwarunkowania i znaczenie nieformalnych powi za sieciowych partnerów biznesowych w ła cuchach dostaw Zdolno do współpracy kluczowy czynnik uzyskiwania przewag konkurencyjnych, nale y spostrzega w wietle uporz dkowania wzajemnych relacji partnerów w celu wykreowania nowych, alternatywnych sposobów koordynacji mo liwo ci w ramach ła cuchów dostaw dla sprostania wysokim wymaganiom rynku. Zdolno ci do współpracy partnerów w ła cuchach dostaw definiuj stopie, w jakim technologie, procesy, zasady i przepisy prawne umo liwiaj integracj strumieni informacyjnych wieloelementowych ła cuchów dostaw, które w sprz eniu zwrotnym dodatnim ułatwiaj przepływy strumieni rodków finansowych i materiałów w rodowisku konieczno ci błyskawicznego podejmowania decyzji, [4, 10]. Dlatego te rozwi zania w tym zakresie id w kierunku wzrostu elastyczno ci i zwinno ci zachowa partnerów w ła cuchach dostaw, [17, 12]. W aspekcie rozwoju organizacyjnego badania empiryczne potwierdzaj fakt, i przedsi biorstwa mog budowa nieformalne zdolno ci koordynacyjne w celu uzyskania korzy ci z pozyskania okazji rynkowych, gdzie szybko działania cz sto decyduje o sukcesie lub pora ce. Cytowane wyniki bada pozwalaj stwierdzi, e te przedsi biorstwa, które wykorzystały mecha-

3 134 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 32, 2010 nizmy współdziałania nieformalnego pozyskiwały szybciej cenniejsze informacje o mo liwo ciach sieci partnerów ni inne firmy. Dlatego te eksponowane s obecnie w badaniach lepsze zdolno ci kooperowania osi gane poprzez ewolucj rozwi za technologii informacyjno-komunikacyjnej, co mo e prowadzi do zwi kszenia absorpcji nadarzaj cych si okazji rynkowych. Inne badania w tym obszarze potwierdzaj, [2], e nowe, poszerzone modele przedsi wzi, jak integracja ła cuchów dostaw i zarz dzanie ła cuchem poda y wymagaj nowych metod wykreowania na danie (natychmiast) dost pu do informacji. Nowe wymagania w tym zakresie s uwarunkowane przede wszystkim faktem, e dost p do informacji jest zdeterminowany ogromnymi zasobami baz danych przedsi biorstw b d cych własno ci bardzo wielu niezale nych organizacji i po drugie, faktem, e te bazy danych coraz cz - ciej dubluj si w pewnych obszarach, nie wnosz c nic nowego do generowanych informacji. W opinii Xu i Beamona, [16], warunki umo liwiaj ce powstawanie struktur nieformalnej koordynacji mo liwo ci ła cuchów dostaw, to takie, w których ła cuchy te b d traktowane jako integralnie własne przez partnerów sieci biznesowych i je li b d one nale ały do wirtualnego zasobu ograniczonego formalnymi i nieformalnymi ustaleniami (granicami) tych sieci. W tym miejscu jako wa na przesłanka efektywnej współpracy kooperantów sieci pojawia si problem standardów technicznych umo liwiaj cych partnerom w ła cuchu dostaw wymian danych, informacji i wiedzy w efektywny i szybki sposób przy uwzgl dnieniu standaryzacji systemów ICT, jak EDI, czy Internet wraz z relewantnymi rozwi zaniami aplikacyjnymi. Zdaniem Zaheera i Bella, [18], otwarte i zestandaryzowane systemy komunikacyjne mog przesun punkt ci ko ci procesów koordynacyjnych z mechanizmów opartych na hierarchiczno ci struktur sieci i kontroli innych firm przez jedn dominuj c w kierunku koordynacji zdecentralizowanej opartej na równorz dnych relacjach partnerów w sieci. Powstaj wtedy jednak pewne zagro enia i ryzyko pojawiaj ce si w warunkach projektów realizowanych wirtualnie, kiedy cz sto po udanym pocz tku współpracy partnerów w ramach wspólnego przedsi wzi cia nast puje jej przerwanie w wyniku u wiadomienia sobie przez nich ryzyka utraty danych stanowi cych cz sto ich kluczowe kompetencje. Modele zarz dzania takim ryzykiem w warunkach organizacji wirtualnych w celu jego ograniczenia proponuje Damiani, [3]. Drugi wymiar problemu zdolno ci współpracy odnosi si do stopnia, w jakim odpowiednie standardy procesów i metody s rozpoznane i wykorzystywane przez partnerów ła cuchów dostaw, [14]. Poprzez standaryzacj procesów partnerzy sieci ła cuchów dostaw mog współdzieli zasoby na ró nych etapach procesów w sposób zapewniaj cy uwzgl dnianie re imów czasowych. Zatem standardy procesów redukuj bariery i koszty transakcyjne, uruchamiaj c w ten sposób efektywne procesy w ła cuchach dostaw. Z tego powodu aspekty proceduralne s istotnym wymiarem w odpowiednim czasie realizowanej współpracy. Podczas gdy takie wysiłki integracyjne bazuj głównie na kontraktach długoterminowych, dora nych lub długofalowych ustaleniach nieformalnych, mog one obecnie by realizowane poprzez rozprzestrzenianie i akceptacj standardów ła cuchów dostaw. Davenport (2005), co odnosi si w tym aspekcie szczególnie do standardów, które dotycz problemu krzy owania si granic procesów i technologii. Trzeci wymiar zdolno ci współpracy dotyczy stopnia, w jakim zasady i regulacje bran owe s zharmonizowane, rozpoznane i uwzgl dniane w procesach decyzyjnych wszystkich partnerów ła cuchów dostaw. Coraz bardziej wzrastaj ca liczba re imów regulacyjnych w danej bran y, na poziomie pa stwa, regionu czy w wymiarze mi dzynarodowym mo e prowadzi do ogranicze ła cucha dostaw i w ten sposób opó nia skuteczne podejmowanie decyzji.

4 Waldemar Bojar 135 Problemy zarz dzania sieciami biznesu w wietle koordynacji współpracy przedsi biorstw Dalsze wyniki bada potwierdzaj, e ukierunkowanie nieformalnych relacji na wspólne cele zale y od zmiennych je opisuj cych, takich jak zaufanie, znaczenie siła przedsi biorstwa, wiedza i ryzyko uczestnictwa w ła cuchach dostaw, jak równie atrybuty z nimi zwi zane jak zobowi zania, współdzielenie informacji, komunikacja i zarz dzanie własno ci intelektualn, [5, 8, 13]. Niektórzy autorzy stwierdzaj, e zaufanie jest substytutem informacji i uwzgl dnia je jako element komunikacji wiarygodnej, przebiegaj cej w odpowiednim czasie i dlatego bardziej efektywnej. Z powy szych przesłanek wynika, i nieformalne powi zania sieciowe partnerów biznesowych w ła cuchach dostaw powinny by brane pod uwag przez mened erów przy podejmowaniu decyzji o formie i zakresie współpracy z kooperantami Rozwój outsourcingu jako formy współpracy determinuj cej rosn ce znaczenie sieci biznesu Wzrost konkurencyjno ci i stopnia zło ono ci ró nych obszarów działalno ci wytwórczej spowodował niemo no opanowania przez jedn firm wszystkich niezb dnych kompetencji dla obsługi wszystkich funkcji jednostki gospodarczej, gdy takie rozproszenie sił i rodków prowadzi do obni enia efektywno ci w zakresie wykorzystania kluczowych kompetencji, a w rezultacie grozi nawet utrat przewag konkurencyjnych. Takie uwarunkowania doprowadziły przedsi biorstwa do wydzielenia z obszaru swoich działa funkcji, które mog lepiej i taniej realizowa podmioty zewn trzne na zasadzie outsourcingu. Pocz tkowo wydzieleniu podlegały funkcje proste, jak sprz tanie lub transport, a potem coraz bardziej zło one, jak obecnie nawet podmiotom zewn trznym powierza si prowadzenie analizy finansowanej lub monta u wyrobów gotowych. Najcz ciej podkre lan przez mened erów krajowych korzy ci z outsourcingu s ni sze koszty obsługi wydzielonej funkcji, wy szy poziom specjalizacji outsourcera gwarantuj cego wy sz jako jej efektów, lepsza koncentracja podmiotu wydzielaj cego na własnych kluczowych kompetencjach, itp. Efektywno wykorzystywania outsourcingu jako skutecznej formy współpracy partnerów zale y od szeregu czynników, m. in. dobrze przygotowanych umów do ich wyga ni cia i rozwi zania stosunku pomi dzy ich stronami wł cznie, jak równie zaufanie partnerów widziane w perspektywie opisanych w punkcie 2.1 nieformalnych powi za sieciowych partnerów biznesowych. W ród wielu form procesu wydzielenia na uwag zasługuje klika z nich, które w współcze nie wywieraj du y wpływ na całokształt zachowa przedsi biorstw w turbulentnym, wirtualnym otoczeniu. W ród takich interesuj cych form outsourcingu mo na wyró ni : outsourcing procesów biznesowych (BPO) zwi zany z przekazaniem firmie zewn trznej realizacji funkcji operacyjnych, a zachowuj cych kontrol nad definicj produktów, mark i marketingiem, outsourcing CRM zwi zany z zarz dzaniem w imieniu zleceniodawcy relacjami z klientami, outsourcing w przetwarzaniu i zarz dzaniu informacj zwi zany z przekazaniem usługodawcy wszelkich funkcji zwi zanych z CRM i IT, outsourcing IT Model ASP (Active Server Pages) zwi zany z powierzeniem na zewn trz zarz dzania infrastruktur informatyczn, która pomaga zoptymalizowa koszty poprzez wyeliminowanie inwestowania zleceniodawcy w sprz towe zasoby komputerowe. Bardzo istotn cech charakteryzuj c rozwi zania ASP, w wietle funkcjonowania sieci biznesu, jest fakt, i firma wiadcz ca usługi ASP sama okre la swoje miejsce w ła cuchu warto ci, optymalizuj c

5 136 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 32, 2010 w ten sposób koszty i efekty wydzielenia usług zwi zanych z obsług systemów informacyjnych klientów outsourcingu. netsourcing inna forma modeli wirtualnego otoczenia biznesu umo liwiaj ca korzystanie z aplikacji posadowionych na obcych serwerach, co uwalnia firmy od du ych i stałych kwot na odnawianie sprz towej i softwarowej infrastruktury informatycznej, outsourcing e-commerce realizowany poprzez dostarczanie kompleksowych rozwi za e-biznesowych zmieniaj cych ła cuch przepływu warto ci w sie wirtualn. Podsumowuj c rozwa ania dotycz ce form outsourcingu elektronicznego i zwi zanych z nimi modeli biznesu w wirtualnym otoczeniu, podkre lmy, e wła nie taka jego forma mo e by ródłem warto ci poprzez tworzenie nowych produktów i usług, budowanie lojalno ci klientów, zdobywanie nowych rynków, osi ganie pozycji lidera, czy te optymalizacj procesów biznesowych, jak kapitał ludzki, nowe technologie czy zarz dzanie ryzykiem. W prowadzonych rozwa aniach nad ewolucj uwarunkowa zmian metod zarz dzania oraz rozwoju technologii informacyjnych i strukturalnych zmian modeli biznesu oraz zarz dzania przedsi biorstwami jako pochodnych wirtualizacji procesów gospodarczych nie mo na pomin aspektu powi za przedsi biorstw komercyjnych z dysponentami rodków publicznych w postaci ró nych agend rz dowych i samorz dowych na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym w wietle rozwoju e-gospodarki. Ró ne formy outsourcingu elektronicznego w wietle e-gospodarki, jak chocia by zarz dzanie podpisem elektronicznym, mog przyspieszy, a w efekcie obni y koszty procesu gromadzenia, monitoringu i zatwierdzania dokumentacji zwi zanej np. z realizacj projektów współfinansowanych przez inne jednostki. Interesuj c form działania współczesnych firm jest tak e co-sourcing, [7], dzi ki któremu nast puje znacz cy wzrost efektywno ci działa gospodarczych przez jednoczesne wdro- enie nowych procesów zarz dzania, technologii informatycznej i transformacji organizacji, w którym zasad współpracy jest wzajemny udział w korzy ciach wypracowanych przez klienta i współpracuj ce firmy, np. EDS i A. T. Kearney, które to formy wprawdzie ró ni si od wy ej scharakteryzowanych form netsourcingu czy modeli ASP, ale w swej istocie mieszcz si w tej samej klasie rozwi za, gdy dotycz usprawnienia i potanienia funkcjonowania systemów informacyjnych przedsi biorstw. Spo ród innych interesuj cych rozwi za outsourcingu nale y wymieni zarz dzanie wykonywaniem usług w ramach własnej firmy, postrzegaj c je jako alternatyw zlecania zada w pewnych okoliczno ciach, czy relacje oparte na korzy ciach contractingoutsourcing w zakresie gospodarki elektrycznej, który stanowi interesuj c form kompleksowego outsourcingu zmniejszaj cego w gospodarce zu ycie energii, a tak e zanieczyszczenie rodowiska. Z zaprezentowanych rozwa a wynika, e sieci biznesu postrzegane w ró nych płaszczyznach powi za (pionowych, poziomych, sko nych) mog przyjmowa bardzo ró ne formy kooperacji oparte na formalnych (umowach) i nieformalnych (zaufaniu) relacjach wspieranych odpowiednimi działaniami integracyjnymi z obszaru koordynacji procesów, technologii i organizacji przy wykorzystaniu narz dzi IT w komunikacji mi dzy partnerami.

6 Waldemar Bojar 137 Problemy zarz dzania sieciami biznesu w wietle koordynacji współpracy przedsi biorstw 3. Elementy narz dzi systemu wspomagania decyzji partnerów biznesowych na przykładzie wyników projektu TOWARDS W ramach programu ramowego PR6 1 opracowano metod wspomagania decyzji podejmowanych w sieciowych organizacjach bran owych sektora rolno-spo ywczego, która w skali Unii Europejskiej, regionów, krajów członkowskich i lokalnie mo e usprawni procesy zarz dzania nimi, m. in. poprzez usprawnienie procesów informacyjno-decyzyjnych i komunikacyjnych. Przedstawiona propozycja metodycznych usprawnie zarz dzania rolniczymi organizacjami bran owymi b dzie ilustracj znaczenia nieformalnych zale no ci w sieciach biznesu, zarówno w kontek cie powi za partnerów biznesowych w układzie wertykalnym, jak i horyzontalnym Opis i analiza działalno ci Polskiego Zwi zku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej (PZHiPTCh) jako przykładu analizowanej sieci biznesu studium przypadku Opisu i analizy dokonano na podstawie wyników bada kwestionariuszowych, które zostały przeprowadzone w wybranych gospodarstwach oraz w ród przedstawicieli firmy POLSUS S.A. komercyjnego administratora działalno ci Polskiego Zwi zku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej (PZHiPTCh). Zarówno wst pne, jak i wła ciwe badania zostały najpierw przeprowadzone w ród przedstawicieli firmy POLSUS S.A. zajmuj cej si zarz dzaniem PZHiPTCh, a tak e w ród rolników i przedstawicieli Zarz du w maju 2007 r. Badanie zostało powtórzone w pa dzierniku 2007 r. w celu dokonania szczegółowej analizy sytuacji tej sieci oraz wypracowania na jej podstawie pilota owego planu migracji sieci PZHiPTCh w kierunku organizacji innowacyjnej. Drugi kwestionariusz miał na celu przeanalizowanie zmian w sieci, uwzgl dniaj c okre lone obszary migracji, metody, rodki, ródła finansowania oraz daty wdro enia. PZHiPTCH wspiera wszelkie działania zmierzaj ce w kierunku rozwijania produkcji oraz hodowli wi, np. certyfikaty, poradnictwo, wizyty studyjne, wymian informacji, planowanie ustalania cen, czy tworzenie lobby przyjaznego dla regulacji prawnych w zakresie krajowej produkcji i hodowli wi. Jest to horyzontalna sie skupiona bardziej na produkcji ni na klientach i plasuj ca marketing, promocj oraz działalno lobbingow na drugim miejscu z nienajlepiej rozwini t współprac mi dzynarodow. Zwi zek jest w trakcie przekształcania z działalno ci pa stwowej na prywatn. Jest to autonomiczna, niezale na organizacja nadal otrzymuj ca dotacje rz dowe. Działalno Zwi zku jest administrowana przez firm prywatn POLSUS-AGRO, która została utworzona z inicjatywy Głównego Zarz du PZHiPTCh. Organizacja skupia ponad 600 członków w Polsce. Potencjał migracji sieci tradycyjnych do innowacyjnych, tzn. z organizacji producentów ukierunkowanych na rynki lokalne i producenta na organizacj otwart na rynki mi dzynarodowe i zaspakajanie aspiracji klientów, jest tworzony dzi ki u wiadamianiu znaczenia współpracy sieciowej dla sukcesu firm tworz cych sie, presji zagranicznych rynków, ograniczenia dotacji w przyszło ci oraz zainteresowania przepływem wiedzy i usprawnienia wewn trznej komunikacji. W wyniku analizy działalno ci PZHiPTCH stwierdzono, i jedn ze zdiagnozowanych przyczyn ni szej konkurencyjno ci hodowli krajowej w stosunku do osi gni zagranicznych jest brak wyra nie okre lonej strategii B+R obejmuj cej monitoring i kontrol procesów produkcyjnych pocz wszy od jako ci materiału hodowlanego poprzez warunki ywienia (jako pasz), warunki bytowe zwierz t, a sko czywszy na warunkach dostaw zwierz t hodowlanych lub mi sa. 1 Projekt TOWARDS w PR 6 pn. Sieci zmieniaj ce orientacj z producenta na rynek (klienta) w sektorze rolno- ywno ciowym małych i rednich firm Umowa nr

7 138 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 32, Zaproponowana metoda analizy według ustalonych kryteriów oceny badanej sieci W opracowanej metodzie wyszczególniono ni ej opisane kryteria oceny sieci pozwalaj ce na przeprowadzenie oceny stanu i opracowanie planu zmian. Kontrola/własno cele PZHiPTCh obejmuj zarówno popieranie rozwoju sieci MSP, jak równie konkurencji pomi dzy MSP. Ta wewn trzna konkurencja jest mniej widoczna ni w analizowanych sieciach innowacyjnych. Z tych wszystkich powodów, wydaje si, e pomoc PZHiP- TCh b dzie prawdopodobnie mniej efektywna ni w analizowanych sieciach innowacyjnych, dalekich od tradycyjnego modelu sieci rolno-spo ywczych. Planuj c pilota ow migracj, oczekuje si skupienia produkcji hodowli wi w grupach producenckich, a tym samym obni enia liczby konkurencyjnych MSP działaj cych w ramach PZHiPTCh. Zarz dzanie PZHiPTCh jest stosunkowo zamkni ty pod wzgl dem komunikacji wewn trznej oraz wewn trznego zarz dzania. Plany działa migracyjnych obejmuj stopniowe otwarcie sieci przez zintensyfikowanie stosowania handlu elektronicznego, np. poprzez stron internetow, efektywniejsze wykorzystanie Internetu i lepsze wykorzystanie tradycyjnych kanałów komunikacji. Cele i rezultaty PZHiPTCh jest tradycyjn sieci MSP staraj c si poprzez innowacyjno oraz tworzenie wzajemnych relacji pozosta wa n i konkurencyjn organizacj w Polsce po 2004 roku. Zachowuj c siln zale no od pa stwa, odzwierciedla dziedzictwo historyczne. Po roku 2013 nale y spodziewa si radykalnej redukcji dotacji (obecnie 80% funduszy pa stwowych) oraz poł czenia firmy POLSUS z innymi prywatnymi przedsi biorstwami w celu utworzenia samodzielnej pod wzgl dem finansowym organizacji. Hierarchia i kierownictwo PZHiPTCh zachowuje struktury dobrowolnej organizacji członkowskiej, które z trudem dopasowuj si do wymaga mi dzynarodowego rolno-spo ywczego rynku konsumenckiego. Post p w dziedzinie przepływu wiedzy, doradztwa, poprawy technologii zakładany poprzez plan migracji stwarza szanse na popraw jako ci produktów gwarantowan poprzez kontrolowanie procesów zgodnie z wymogami UE. Integracja funkcjonalna globalizacja relacji rynkowych w sektorze rolno-spo ywczym stawia na pierwszym miejscu przepływ wiedzy: identyfikowanie potrzeb rynku oraz ich zaspokajanie. Potrzeby rynku s cz sto wyra ane poprzez przetwarzanie ywno ci, a ich zaspokajanie poprzez jako zwi zan z wysokim poziomem logistyki. W Polsce celem jest zaktywizowanie mi dzynarodowej sieci rolno-spo ywczej i wzmocnienie zdolno ci absorpcyjnej B+R jest konieczne. PZHiPTCh oferuje firmom członkowskim (przedsi biorcom rolnym) praktyczne usługi, wł cznie z udost pnianiem wiedzy na temat post pu technicznego w sektorze rolno-spo ywczym. Produkty PZHiPTCh inspiruje procesy innowacyjne w ród swoich członków poprzez doradztwo, spotkania, wystawy zwierz t, informacje na stronie internetowej Zwi zku, broszury, artykuły oraz poprzez współprac z krajowymi i zagranicznymi o rodkami naukowo-badawczymi zajmuj cymi si hodowl trzody chlewnej. Ekologia aktywno sieci oraz ich ł czno z lokalnymi społeczno ciami wyra ona w odpowiednich strukturach wskazuje na ekologi, która łatwo generuje i na laduje nowe praktyki. PZHiPTCh realizuje długofalowy program subsydiowania szkole (równie zagranicznych). Pewn sprzeczno ci krajowego sektora agro- ywno ciowego w Polsce jest fakt, e pewna cze przedsi biorstw rolnych jest wykupywana przez kapitał zagraniczny, ale mo e to w jaki sposób tak e ułatwi pozostałym rolnikom i hodowcom otwieranie si na rynki mi dzynarodowe.

8 Waldemar Bojar 139 Problemy zarz dzania sieciami biznesu w wietle koordynacji współpracy przedsi biorstw Zaufanie, ryzyko członkowie PZHiPTCh maj ograniczone zaufanie do siebie, poniewa jednocze nie konkuruj o klienta i zasoby b d ce własno ci sieci. Ryzyko przyrodnicze i rynkowe pozostaj nadal znacz cymi czynnikami w działalno ci małych przedsi biorstw, ale zwi zek (sie ) pomaga oceni ryzyko przyrodnicze. Ryzyko ekonomiczne nadal jednak pozostaje nieoszacowane. Mo e ono zosta obni one znacz co poprzez wzrastaj cy udział sprzeda y hodowców na rynkach hurtowych. Zaufanie w ród członków PZHiPTCh mo e tak e wzrosn poprzez u wiadomienie znaczenia ich wspólnego interesu reprezentowanego przez t organizacj za po rednictwem celów i efektów projektu TOWARDS Zało enia zmian strategicznych badanej sieci dla potrzeb jej przekształcenia z organizacji tradycyjnej w innowacyjn W działaniach strategicznych analizowanej sieci mo na wyró ni nast puj ce elementy: 1. Otwarcie na nowe rynki i umocnienie na dotychczasowych 1.1. Wzrost w zakresie produktywno ci hodowlanej i jako ci mi sa Zapewnienie uaktualnionej bazy danych cen zbytu dla potrzeb planowania produkcji Zmiana ról doradców w kierunku funkcji marketingowych i pozyskiwania nowych klientów Wzrost znaczenia handlu elektronicznego w bezpo redniej sprzeda y przez hodowców Rozwijanie wspólnej sprzeda y materiału hodowlanego przez du e firmy paszowe Tworzenie gospodarstw-liderów hodowli wewn trz grup produkcyjnych w celu dostarczenia odpowiedniego materiału hodowlanego dla ich członków i tym samym przyspieszenie post pu hodowlanego w regionie i w kraju. 2. Stabilizacja krajowej hodowli i rynku wieprzowiny Tworzenie warunków dla długoterminowego rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce Wej cie hodowców na rynki hurtowe, np. przy współpracy z Wielkopolsk Gildi Rolno- Ogrodnicz w Poznaniu lub z innymi rynkami hurtowymi w kraju Inicjowanie przez POLSUS nowych ustaw np. projektu ustawy nt. Funduszy produktów rolno- ywno ciowych zakładaj cej utworzenie wspólnego funduszu promocyjnego dla produkcji mi sa wieprzowego i wołowego Zabiegi o subsydiowanie ze rodków publicznych akcji zwalczania chorób uniemo liwiaj cych rozwój eksportu (np. choroby Auszkiego Morbus Aujeszky). 3. Poszerzenie i przyspieszenie transferu wiedzy Tworzenie i doskonalenie infrastruktury dla potrzeb restrukturyzacji MSP (zajmuj cych si hodowl trzody chlewnej i produkcj wieprzowiny) w kierunku firm opartych na wiedzy Rozwijanie i doskonalenie strony internetowej PZHiPTCh i TOWARDS oraz innych dziedzinowych stron internetowych dla potrzeb utrzymania i poszerzenia efektywnych kanałów komunikacyjnych dla potrzeb hodowli i produkcji trzody chlewnej. Wsparcie PZHiPTCh do wiadczeniem i wiedz europejskich sieci rolno- ywno ciowych oraz ekspertów poprzez seminaria, konferencje, oraz materiały upowszechnieniowe opracowane w ramach projektu TOWARDS, b dzie realizowane dla osi gni cia celów powy szego strategicznego planu przekształce. Benchmarking w zakresie transferu dobrych praktyk mo e by efektywn metod wzrostu konkurencyjno ci gospodarstw zrzeszonych w PZHiPTCh. Ko cowym efektem prowadzonych działa przekształce b dzie wzrost wiadomo ci znaczenia sieci w osi gni ciu sukcesu biznesowego dla wszystkich członków. W swoich działaniach biznesowych, transferze wiedzy i obszarze współpracy z innymi organizacjami Zwi zek b dzie ewoluował w kierunku otwarcia na aspiracje klientów i rynki mi dzynarodowe w zakresie technologii produkcji, kreowa-

9 140 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 32, 2010 nia warunków proeksportowych, doskonalenia doradztwa i szkole. Członkowie omawianej sieci wejd w relacje okre lane w zarz dzaniu mianem koopetycji (współpraca + konkurencja), [1]. 3. Podsumowanie Przedstawione w pracy problemy zarz dzania sieciami biznesu w wietle koordynacji współpracy z uwzgl dnieniem podejmowanego ryzyka partnerów w organizacjach sieciowych na tle zmieniaj cych si koncepcji zarz dzania i modeli biznesu oparto na literaturze przedmiotu i studium przypadku. Z analizy jednoznacznie wynika, e w turbulentnym, wysoce konkurencyjnym otoczeniu biznesu nastawionym na aspiracje indywidualnych potrzeb klientów konieczna jest efektywna kooperacja oparta na współpracy wielu wyspecjalizowanych partnerów w ramach ła cuchów dostaw, umów outsourcingowych i innych form integracji. Do kluczowych czynników sukcesu współpracuj cych firm nale y mechanizm koordynacji nieformalnej oraz zdolno ci budowania efektywnych wi zi w obszarze technologii, procesów i regulacji prawnych poprzez integracj przepływów informacyjnych z wykorzystaniem zaawansowanych narz dzi ICT, co poprawia efektywn komunikacj partnerów i proces podejmowania wspólnych decyzji. Do wiadczenia sieci organizacji producenckich MSP sektora rolno-spo ywczego w pełni potwierdzaj t tez. [1] Bojar W., Drelichowski L.: Analysis of tendencies in agribusiness networking coopetition in Poland and in the partner countries. Journal Central European Agriculture (JCEA), Vol. 9. No. 3, [2] Cheng, H., Levermore, D.M., Carothers, C. and Babin, G.: Enterprise collaboration: ondemand information exchange using enterprise databases, wireless sensor networks, and RFID systems, IEEE Transactions on Systems, Man & Cybernetics: Part A, Vol [3] Damiani E.: Invited Talk: Handling Risk in Large-scale Digital Business Collaborations. Intern. ACM Conference on Management of Emergent Digital EcoSystems (MEDES 2009). ACM, [4] Davenport, T. H.: The Coming Commoditization of Processes, Harvard Business Review, Vol. 83. [5] Grossman, M.: The Role of Trust and Collaboration in the Internet-Enabled Supply Chain, Journal of American Academy of Business, Cambridge, Vol. 5, [6] Harigopal, K. Managing organisational change. 2nd Ed. Response Books, New Delhi [7] Izydorczyk T.: Cousourcing patent na efektywno. Manager, maj [8] Kampstra, P., Ashayeri, J. & Gattotna, J.: Realities of Supply Chain Collaboration, International Journal of Information Management, Vol [9] Lozano A., Sysko-Roma czuk S.: Koncepcja koopetycji jako szczególna forma integracji jednostek gospodarczych teoria i praktyka. Katedra Organizacji i Zarz dzania Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarz dzania Uniwersytet Szczeci ski ródła rozproszone godz [10] Malhotra, A., Gosain, S. and El Sawy, O. A.: Absorptive Capacity Configurations in Supply Chains: Gearing for Partner-Enabled Market Knowledge Creation, MIS Quarterly, Vol. 29. [11] Obłój K.: Modele biznesowe: Dyrygent. Przegl d Organizacji 12/2001. [12] Towill, D. and Christopher, M.: The supply chain strategy conundrum: to be lean or agile

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIECI M P PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSI BIORSTWA SADKI-POLO

ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIECI M P PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSI BIORSTWA SADKI-POLO ANALIZA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SIECI M P PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI OWOCÓW I WARZYW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSI BIORSTWA SADKI-POLO WALDEMAR BOJAR MAREK SIKORA Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010. Marzena Papiernik-Wojdera * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 236, 2010 * MO LIWO CI ZASTOSOWANIA OUTSOURCING-U W ZARZ DZANIU KREDYTEM HANDLOWYM I NALE NO CIAMI OD ODBIORCÓW 1. WST P Istotnymi

Bardziej szczegółowo

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 WPROWADZENIE Przymus konkurencyjno ci, poszukiwanie ródeł

Bardziej szczegółowo

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE

OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE OBSZARY GENEROWANIA WARTO CI PRZEZ WIRTUALNE PLATFORMY WYMIANY HANDLOWEJ W SEKTORZE B2B NA TLE DO WIADCZE OPERATORÓW PLATFORM W POLSCE BOGDAN GREGOR ANNA ŁASZKIEWICZ MARCIN STAWISZY SKI Uniwersytet Łódzki

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA Streszczenie Wraz z rozwojem gospodarczym wzrasta znaczenie informacji. W zwi zku z rozwojem nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness of companies and sources of competitiveness advantage

Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness of companies and sources of competitiveness advantage ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE WIEDZ ANNA LENART Uniwersytet Gda ski Streszczenie Mechanizmy gospodarki rynkowej i globalna konkurencja stanowi dla organizacji gospodarczych wielkie wyzwanie. Zmiany otoczenia

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK Streszczenie Sektor usług medycznych w Polsce ulega nieustannym zmianom. Proces transformacji ustrojowej, który dokonał si

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Stowarzyszenie Elektryków Polskich ZARZ D GŁÓWNY Stowarzyszenie Elektryków Polskich OKRE LENIE WARUNKÓW POWSTAWANIA I ZASAD FUNKCJONOWANIA PRZEDSI BIORSTW MULTIINFRASTRUKTURALNYCH, ZWŁASZCZA MULTIENERGETYCZNYCH W GMINACH (internetowy skrót

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI

SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI SYSTEMY ERP A ZARZ DZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI ANNA LENART Uniwersytet Gda ski Streszczenie Wzrost globalnej konkurencji spowodował konieczno zapewnienia wysokiej jako ci obsługi klientów. W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 LOGISTYKA BANKOWA 1. WPROWADZENIE Ze wzgl du na coraz wi ksz z o ono problemów funkcjonowania wspó czesnych przedsi biorstw,

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Honorata Howaniec Joanna Kurowska-Pysz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH

WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 251, 2011 Robert Walasek *, Łukasz Nowakowski ** WPŁYW TRANSPORTU DROGOWEGO NA ROZWÓJ KLASTRÓW W WIETLE PROCESÓW GLOBALIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Kulturowe determinanty zarz dzania talentami

Kulturowe determinanty zarz dzania talentami Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 4 (44): 113 133 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.44.9 Kulturowe determinanty zarz dzania talentami Nades any: 26.07.13 Zaakceptowany do druku:

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 9 27 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.1 Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Katarzyna Szczepa ska

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej na przyk

Bardziej szczegółowo

DETERMINANTY ROZWOJU FIRM SEKTORA MSP (NA PODSTAWIE BADA ANKIETOWYCH)

DETERMINANTY ROZWOJU FIRM SEKTORA MSP (NA PODSTAWIE BADA ANKIETOWYCH) DETERMINANTY ROZWOJU FIRM SEKTORA MSP (NA PODSTAWIE BADA ANKIETOWYCH) ANNA KACZMAREK MAGDALENA BYCZKOWSKA Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Streszczenie W niniejszym artykule skupiono si

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ

ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ ANALIZA TENDENCJI ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE POZIOMU USŁUG DLA KONSUMENTA W POLSCE POPRZEZ ROZWI ZANIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ MAŁGORZATA MICHALCEWICZ MAŁGORZATA ZAJDEL Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE KONKURENCYJNE MA YCH PRZEDSI BIORSTW

STRATEGIE KONKURENCYJNE MA YCH PRZEDSI BIORSTW Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Humanitas Ma gorzata Smolarek* STRATEGIE KONKURENCYJNE MA YCH PRZEDSI BIORSTW STRESZCZENIE Otoczenie, w jakim funkcjonuj ma e fi rmy, sprawia, i aby pokona konkurencj, musz

Bardziej szczegółowo