ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR PRZEMYSŁAW NIEWIADOMSKI ZPCZ FORTSCHRITT KRZYSZTOF STERNA ROCKWOOLL POLSKA PIOTR BARTKOWIAK Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 1. Wprowadzenie PROCES EKOLOGIZACJI I JEGO WPŁYW NA WIZERUNEK WSPÓŁCZESNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Jeszcze do niedawna przedsiębiorstwa wprowadzały klasyczne podejście do ochrony środowiska, oparte na różnych systemach zarządzania środowiskowego, w tym na normie ISO Podejście to cechuje się eliminowaniem odpadów produkcyjnych dopiero na końcu procesu produkcyjnego. Dlatego problem ochrony środowiska naturalnego zauważony jest dopiero po fizycznym powstaniu odpadu, który należy zneutralizować. Wywołuje to skutki zarówno organizacyjne, jak i podnosi koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Rozwój nowych metod i koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem pozwolił na zmianę tego podejścia. Koncepcje takie jak lean management, organizacja wirtualna czy przedsiębiorstwo elastyczne, eliminują potencjalne odpady produkcyjne już na etapie projektowania procesu produkcyjnego. Dzięki temu odpady nie zostaną wytworzone fizycznie podczas procesu produkcyjnego. Ważną cecha nowego podejścia do ochrony środowiska, odróżniającą to podejście od klasycznego, jest pośrednie oddziaływanie na środowisko naturalne. Pomimo tego, efekty funkcjonowania nowego podejścia są dużo lepsze niż w przypadku klasycznego podejścia bezpośrednio wpływającego na środowisko naturalne. Paradoks ten polega na tym, iż nowe podejście widzi dużo szerzej problemy ekologiczne i wpływając na nie pośrednio wpływa na zmniejszenie uciążliwości dla środowiska naturalnego. Przedsiębiorstwo posiadające wdrożony i funkcjonujący klasyczny system zarządzania środowiskowego oparty o normę ISO ma dobrą bazę, dzięki której możliwa jest skuteczna implementacja nowoczesnych systemów zarządzania. Jego wdrożenie związane będzie ze zmiana podejścia do problemów ekologicznych od końca procesu produkcyjnego do źródła procesu produkcyjnego (projektowanie procesu), co w konsekwencji wpływa bardzo pozytywnie na wizerunek organizacji. Nowoczesne metody i koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, jak lean management, organizacja wirtualna i przedsiębiorstwo elastyczne koncentrują się na etapie projektowania technologii, wyszukując i eliminując wszystkie potencjalne problemy, które mogą wpłynąć pośrednio lub bezpośrednio na środowisko naturalne. Co ważne, jest to element składowy procesu, a nie oddzielny, dodatkowy proces. To z kolei wpływa chociażby na zmniejszenie struktury organizacyjnej (nie ma potrzeby tworzenia oddzielnej jednostki zajmującej się kontrolowaniem procesu ochrony środowiska). Dodatkowo, wszystko to, za co klient nie zapłaci uznawane jest w nowym podejściu za marnotrawstwo. Dzięki temu nie produkuje się większej partii towaru niż zamówiona przez klienta, co pośrednio wpływa na bardziej racjonalne korzystanie z zasobów środowisk naturalnego.

2 108 Przemysław Niewiadomski, Krzysztof Sterna, Piotr Bartkowiak W klasycznym podejściu taka sytuacja nie jest zauważona jako problem związany z ochroną środowiska naturalnego. 2. Nowe podejście do ochrony środowiska wykorzystujące elementy lean management Koncepcją zarządzania przedsiębiorstwem, która jednocześnie reprezentuje nowe podejście do zarządzania środowiskowego jest lean management. Jest to zarządzanie przedsiębiorstwem w sposób szczupły. Pojęcie lean oznacza zespół zasad oraz technik zmierzających do maksymalnie oszczędnej (wyszczuplonej) organizacji przedsiębiorstwa i procesu produkcji. Z reguły pociąga to za sobą zmniejszenie liczby komórek organizacyjnych i zatrudnienia, a także wprowadzanie zmian w organizacji i technologii produkcji, sprzedaży, procesach logistyki wewnętrznej i zewnętrznej dających efekt ograniczania kosztów. W praktyce lean management może być wprowadzany odrębnie, ale może być również traktowany jako jeden z kierunków działania metody zwanej reengineeringiem 1. W zależności od specyfiki działalności istnieją przedsiębiorstwa, które zmieniają całą swoją strukturę oraz filozofię działania tak, aby funkcjonowały zgodnie z koncepcją lean management, ale są i takie, które wdrażają tylko pojedyncze elementy tej koncepcji. Z tego też powodu istotne jest określenie zadań mających wpływ na realizację założeń wynikających z wdrażania koncepcji lean management, jak i celów, które można osiągnąć (tabela 1): stałe monitorowanie rzeczywistego tempa produkcji i przyczyn opóźnień i strat oraz udostępnianie pracownikom wszelkich informacji na ten temat, stałe wzbogacanie wiedzy pracowników, czyli szkolenie poświęcone przede wszystkim systematyce produkcji, standaryzacji, sprzątaniu (utrzymaniu porządku na stanowisku pracy) i samodyscyplinie, optymalne utrzymanie ruchu, poprzez uwrażliwienie wszystkich pracowników na wszelkie objawy niesprawności urządzeń, również tych, z którymi nie stykają się bezpośrednio w swojej pracy, minimalizowanie czasu przezbrojeń maszyn, zmian oprogramowania komputerowego, remontów, itp. 2. Koncepcja lean management jest powiązana z zarządzaniem marketingowologistycznym, zwłaszcza w działaniach zmierzających do porządkowania, skracania i prostowania łańcuchów logistycznych oraz gospodarowania zapasami. Również w sferze działań czysto marketingowych wyszczuplenie może obejmować eliminację kosztów reklamy nieprzynoszącej efektów, poprawę organizacji badań rynku, zmianę koncepcji dystrybucji zmniejszającą koszty pośrednictwa 3. Tabela 1. Dziewięć zasad lean Zasada Cel do osiągnięcia Wpływ na zysk i wizerunek 0% niezadowolenia Podniesienia jakości wyrobów i wzrost 1 Klient nasz Pan Klienta sprzedaży. 1 W. Kowalczewski, W. Matwiejczuk, Kierunki i metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. Difin, Warszawa 2007, s Tamże, s Tamże, s. 61.

3 2 Kierownictwo Proces ekologizacji i jego wpływ na wizerunek współczesnego 109 0% odchyleń od wyznaczonego kierunku 3 Organizacja lean 0% biurokracji 4 Partnerstwo 5 Architektura informacji 6 Kultura ulepszania 7 Produkcja lean 8 9 Zarządzanie parkiem maszynowym lean Konstrukcja oraz technologia Lean 0% niezadowolenia udziałowców 0% utraconych informacji 0% niewykorzystanej inwestycji 0% czynności nie dodających wartości 0% awarii, przestojów i postojów 0% straconych możliwości, szans Zmniejszenie kosztów, poprawa jakość i tempa produkcji. Zmniejszenie kosztów ogólnych, prawidłowy przepływ informacji, współpraca pracowników. Elastyczna współpraca z dostawcami, dystrybutorami i środowiskiem zmniejsza koszt, poprawia jakość i zwiększa tempo. Wiedza potrzebna do działania jest dokładna i dostarczona na czas. Eliminacja marnotrawstwa działań, zmniejszenie koszt, poprawia jakość i zwiększenie tempa. Udział załogi, eliminacja strat (czynności nie dodające wartości), szybsze tempo działalności i zmniejszenie zapasów. Przedłużenie żywotności urządzeń poprzez przeglądy i usprawnienia zmniejszają koszty i poprawiają jakość. Wcześniejsze rozwiązanie problemów konstrukcyjnych redukuje koszty poprawiając jednocześnie jakość i skracając cykl produkcyjny. Źródło: Womack J.P., Lean Thinking,, Centrum Informacji Inżyniera, Warszawa Z punktu widzenia systemu zarządzania środowiskowego lean management nie tworzy w przedsiębiorstwie wyodrębnionej jednostki zajmującej się problemami środowiskowymi. Jedną z podstaw koncepcji lean jest określenie najważniejszych źródeł strat. Dzięki temu przedsiębiorstwo koncentruje się na źródle straty, a nie na jej skutkach Za najważniejsze źródła strat uznaje się: nadprodukcję, zbędny ruch, oczekiwanie, zbędny transport, zapasy, wady i nadmierną obróbkę. Lean management jest narzędziem, które w szerszym zakresie widzi problem zarządzania środowiskowego. Stosując tę metodę, przedsiębiorstwo nie ogranicza się tylko do eliminowania powstałych już odpadów. Stosuje się aktywne podejście do zarządzania zasobami naturalnymi, co przejawia się między innymi w nie wytwarzaniu nadmiernej ilości produktów. W klasycznym podejściu do ochrony środowiska, nie traktuje się nadprodukcji jako problemu środowiskowego. Nowe podejście jest zdecydowanie lepsze, ponieważ oprócz oczywistego ograniczenia zużycia surowców nie generuje się dodatkowych kosztów związanych z wyprodukowaniem niepotrzebnej partii produkcyjnej. Kompleksowość rozwiązań lean występuje w szczególności w podejściu do organizacji stanowiska pracy. Dzięki zastosowaniu jednego z narzędzi lean SMED, czyli szybkiego przezbrojenia projektuje się proces produkcyjny, który nie tylko zużywa niezbędne ilości surowców, ale jednocześnie ogranicza niepotrzebne ruchy pracowników i pokazuje najprostszą drogę do wykonania danej czynności w procesie produkcji. Konsekwencją tego jest minimalizowanie narzędzi, jakimi musi posługiwać się pracownik w celu uzyskania zamierzonego efektu. To z kolei prowadzi do efektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów, między innymi ludzkich i środowiskowych.

4 110 Przemysław Niewiadomski, Krzysztof Sterna, Piotr Bartkowiak 3. Problemy ochrony środowiska w organizacji wirtualnej Pojęcie organizacji wirtualnej wprowadzili w latach dziewięćdziesiątych XX wieku Davidow i Malone, określając tym terminem okresowe sieci niezależnych przedsiębiorstw połączonych technologią informacyjną, celem dzielenia kompetencji i kosztów dostępu do nowych rynków 4. Organizacja wirtualna tworzona jest na zasadzie dobrowolności przez organizacje, które wchodzą ze sobą w różnego rodzaju związki dla realizacji celu mającego za zadanie przyniesienie im korzyści większych niż gdyby działały w sposób tradycyjny 5. Wirtualna organizacja jest koncepcją przedsiębiorstwa przyszłości. Koncepcją, która podniesie efektywność przedsiębiorstw poprzez obniżenie kosztów, zwiększenie nacisku na koncentrację na kliencie, zredukowanie czasu realizacji zadań, wykorzystanie kompetentnych jednostek na każdym etapie łańcucha dostaw, poprawę konkurencyjności, zmniejszenie ryzyka działania na rynku globalnym. Organizacja wirtualna rozwijana jest nie tylko w teorii, ale coraz częściej także w praktyce, co potwierdzają przykłady takie jak: Agile Web czy Wirtualna Organizacja Microsoft Great Plain Polska. Koncepcja wirtualnej organizacji jest ściśle związana z rozwojem technologii informatycznych, Internetu. Należy jednak zaznaczyć, iż przypuszczalnie w przyszłości nie będzie potrzeby wirtualizowania wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstw 6. Wirtualne organizacje cechuje możliwość umiejscowienia konkretnych procesów w najbardziej dogodnym miejscu. Pozwala to na lokalizację procesu produkcyjnego w miejscu, w którym występują dla niego najlepsze warunki. Dzięki takiemu podejściu ogranicza się straty w wykorzystaniu surowców potrzebnych do produkcji. Tradycyjnie działające przedsiębiorstwo produkcyjne nie może pozwolić sobie na szybką zmianę geograficznej lokalizacji zakładu produkcyjnego. Organizacja wirtualna dobiera zakład odpowiadający jej aktualnym wymaganiom i może wybrać inny zakład, jeżeli zmiana otoczenia będzie tego wymagała. Mając to na uwadze i wymogi środowiskowe, organizacja wirtualna, może dokonać stosunkowo szybkiej zmiany mało efektywnego ekologicznie zakładu produkującego na zakład o lepszych parametrach środowiskowych. Dzięki tym zachowaniom na rynku pozostaną tylko te zakłady, które potrafią spełniać w pełni rygorystyczne normy środowiskowe. Podobnie sytuacja przedstawia się w podejściu do warunków pracy. W dobie globalnej gospodarki rynkowej coraz częściej spotykany jest problem braku wykwalifikowanych pracowników. Wymusza to potrzebę stworzenia w pełni ergonomicznych (przyjaznych) miejsc pracy, dbając jednocześnie o ograniczenie wpływu na środowisko naturalne. Tylko takie kompleksowe podejście może w przyszłości zapewnić powodzenie organizacjom wirtualnym na globalnym i zmiennym rynku. Stanowi to jednocześnie jedną z głównych przewag idei wirtualnych organizacji nad tradycyjnymi metodami zarządzania środowiskowego. Kolejną istotną cechą organizacji wirtualnej jest jej podejście do marnotrawstwa dostępnych zasobów. Wykorzystując możliwość zmiany geograficznej lokalizacji zakładu 4 H. Davidow., M.S. Malone, The Virtual Corporation: Structuring and Revitalizing the Corporation for the 21 st Century, Harper Business, New York 1992, s J. Kisielnicki, Zarządzanie organizacją, Wyd. Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, Warszawa 2004, s W. Kowalczewski, W. Matwiejczuk, Kierunki i metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. Difin, Warszawa 2007, s.116.

5 Proces ekologizacji i jego wpływ na wizerunek współczesnego 111 produkcyjnego, organizacja ta może wybrać zakład produkcyjny, który efektywniej potrafi wykorzystać dostępne zasoby naturalne. W głównej mierze o zmianie lokalizacji zakładu decyduje rachunek ekonomiczny. Pod uwagę brane są takie czynniki jak odległość od rynku docelowego, zasobność w surowce czy dostępność siły roboczej i koszty jej pozyskania. Dzięki temu można wybrać optymalną lokalizację dzięki, której koszty funkcjonowania takiej organizacji zmaleją. W tym ujęciu za marnotrawstwo uważany jest również zbyt odległy transport. Klasyczne podejście do ochrony środowiska nie zauważa tego problemu, pomimo faktu, iż transport oddziałuje negatywnie na środowisko naturalne. Dzięki temu koncepcja organizacji wirtualnej może w lepszy sposób chronić środowisko naturalne oraz wpływać na eliminację marnotrawstwa. 4. Przedsiębiorstwo elastyczne a ochrona środowiska naturalnego Organizacja realizując swoje przedsięwzięcie w zmiennym otoczeniu powinna posiadać wysokie zdolności adaptacyjne. Pociąga to za sobą konieczność przyjęcia nowych norm, wartości i wzorców zachowań. Aby sprostać tym wymogom, organizacja powinna cechować się elastycznością. Cecha ta oznacza łatwość przystosowywania się do nowych warunków i do nowej sytuacji 7. W literaturze przedmiotu elastyczność przedsiębiorstwa interpretuje się jako: zdolność do przystosowywania się do konkretnych zmian, globalnych rynków, bez fundamentalnych zmian wewnątrz przedsiębiorstwa 8 ; mniejszą liczbę zasad i regulacji, co daje swobodę w pozyskiwaniu i pozbywaniu się pracowników i efektywnego ich wykorzystania w realizacji zadań przedsiębiorstwa 9 ; strukturę i kulturę umożliwiającą szybkie dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb klientów oraz wymogów konkurencji 10 ; elastyczność zewnętrzna (źródła przewagi konkurencyjnej, różnorodności w konkretnym otoczeniu) oraz elastyczność wewnętrzna (zbiór zdolności do konkurowania w wymiarze zewnętrznym) 11 ; możliwość dokonywania przekształceń struktury lub własności systemu, przy którym zachodzi utrzymanie bądź osiągnięcie jego równowagi stacjonarnej lub dynamicznej; ujęcie równowagi jest ujęciem przestrzennym, względnym i zakłada istnienie wielkości odniesienia (stałej lub zmiennej w czasie) 12 ; 7 W. Kowalczewski, W. Matwiejczuk, Kierunki i metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. Difin, Warszawa 2007, s J. Lynch, Organizational Flexibility, HR. Human Resources Planning no. 12, New York 1989, s I. Dastmalchian, Organizational Flexibility in Western and Asian Firms, An Examination of Control and Safeguard Rules in Five Countries, Canadian Journal of Administrative Sciences no. 18, vol. 1, Ontario 2001, s J Brilman, Nowoczesne koncepcje I metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s D. Upton, The Management of Manufacturing Flexibility, California Management Review no. 2, vol. 36, Sacramento 1999, s. 31. A. Stabryła, Analiza elastyczności systemu jako instrumentu programowania zmian i rozwoju, Wyd. Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Katowice 2004, s. 23.

6 112 Przemysław Niewiadomski, Krzysztof Sterna, Piotr Bartkowiak ciąg dostosowań i stabilności w krótszych lub dłuższych okresach 13. Literatura przedmiotu przedstawia także inne podejście do elastyczności przedsiębiorstwa wraz z różnymi ich charakterystykami. Na ich podstawie można wyróżnić następujące rodzaje elastyczności: reaktywną, adaptacyjno-inercyjną, antycypacyjną, kreatywną. Pierwsze dwie elastyczności określane są mianem biernych, natomiast dwie ostatnie określane są jako elastyczności czynne. Literatura podkreśla także, iż ze względu na horyzont czasowy i zhierarchizowanie elementów przedsiębiorstwa i jego otoczenia klasyfikacja elastyczności dotyczy poziomu operacyjnego, taktycznego i strategicznego 14. Dopełnieniem odniesienia się do problematyki elastyczności przedsiębiorstwa w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu jest zwrócenie uwagi na cechy i przejawy elastyczności oraz narzędzia i mechanizmy wpływające jej realizację (tabela 2). Cechy, które posiada idealne przedsiębiorstwo elastyczne to: zdolność do nadążania za zmianami otoczenia i rozwijania się szybciej niż konkurenci, sprawny system poznawania opinii klientów i szybkiego reagowania na ich oczekiwania, krótkie procesy decyzyjne: płaska struktura, uprawomocnienie pracowników wykonawczych, personel pracowniczy przyzwyczajony do zmian 15. Ważną kategorią elastyczności przedsiębiorstwa są narzędzia (mechanizmy) mające wpływ na jej zapewnienie. Model elastyczności przedsiębiorstwa jako funkcji zdolności do kontrolowania i dokonywania zmian obejmuje: zadania zarządu przesądzające o zasięgu kontroli przedsiębiorstwa i jego otoczenia, czyli w konsekwencji jest to gotowość do reagowania na zmiany (zasięg kontroli winien obejmować technologię, strukturę i kulturę przedsiębiorstwa) 16. Do podstawowych narzędzi (sposobów) mających wpływ na zapewnienie elastyczności przedsiębiorstwa można zaliczyć: redundancję zasobów, dywersyfikację działalności i/lub zasobów, monitoring, procesy decyzyjne. Umiejętne wykorzystanie powyższych narzędzi w procesie zarządzania przedsiębiorstwem daje możliwość zagwarantowania wysokiego poziomu elastyczności w zmiennym otoczeniu rynkowym. Przedsiębiorstwo realizujące w swojej działalności proces organizacyjnego uczenia się i wykorzystujące swój kapitał intelektualny, będzie zdolne do rewitalizacji, dostosowując swoje potencjalne możliwości do zmieniającego się otoczenia Tamże, s H. Volberda, Building the Flexible Firm. How to Remain Competitive, Oxford University Press, Inc., New York 1998, s Tamże, s A. Leeuw de, W. Welberda, On the Concept of Flexibility. A Dual Control Prospective no. 2, Omega, Atlanta 1996, s B. Wawrzyniak, Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Wyd. Poltext, Warszawa 1999, s. 11.

7 Proces ekologizacji i jego wpływ na wizerunek współczesnego 113 Tabela 2. Wybrane definicje i rodzaje elastyczności Autor A. Stabryła J. Brilman J. Penc H. I. Ansoff J. B. Quinn D. J. Eppink P. A. Aaker, B. Maxcarenhas Definicja elastyczności przedsiębiorstwa Elastyczność przedsiębiorstwa to jego zdolność lub łatwość przystosowania się do nowych, zmieniających się warunków. Elastyczne jest to przedsiębiorstwo, którego struktura i kultura umożliwiają szybkie dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb klientów oraz wymogów konkurencji. Elastyczność przedsiębiorstwa to zdolność do inicjowania i dokonywania zmiany reguł dotychczas obowiązujących w celu lepszego dostosowania się do potrzeb rynku i wymagań otoczenia. Elastyczność jest atrybutem przedsiębiorstwa, które radzi sobie ze zmianami w otoczeniu. Takie przedsiębiorstwo nie wpływa na zmianę otoczenia, tylko próbuje na nie odpowiadać, najczęściej przez zwiększenie płynności zasobów formy. Elastyczność jako składowa inkrementalizmu oznacza utrzymanie pewnych opcji poprzez szeroką specyfikację celów i przyzwolenie na konkurowanie ze sobą nowych podejść tak długo, jak to możliwe. Elastyczność jako cecha przedsiębiorstwa czyni je mniej odporną na nieprzewidywalne zmiany zewnętrzne lub ustawia je w lepszej pozycji, aby z sukcesem mogło na te zmiany odpowiedzieć. Elastyczność jako opcja strategicznego myślenia przedsiębiorstwa oznacza zdolność do adaptacji w warunkach szybko pojawiających się licznych zmian, które istotnie oddziałują na wyniki przedsiębiorstwa. Wyróżniki i rodzaje elastyczności Elastyczność jest tą właściwością, która pozwala na efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa w zaistniałych warunkach zewnętrznych i wewnętrzną możliwością działania, a jej ukierunkowanie zależy od inicjatywności i zdolności sterowania samym sobą przez dane przedsiębiorstwo. Cechy elastycznego przedsiębiorstwa: zdolność do nadążania za zmianami otoczenia i do rozwijania się szybciej niż konkurencja; sprawny system poznawania opinii klientów i szybkie reagowanie na ich oczekiwania; krótkie procesy decyzyjne; personel przyzwyczajony do zmian. Elastyczność wyraża się w zdolności przedsiębiorstwa do efektywnej reakcji na zmiany i zakłócenia wewnątrz i w jego otoczeniu oraz traktowania zmian jako sposobności do podejmowania nowych działań i ich weryfikacji na rynku. Elastyczność wewnętrzna. Elastyczność zewnętrzna: ofensywna i defensywna. Elastyczność sprowadza się do utrzymania rezerw określonych zasobów, które maja być użyte w przypadku pojawienia się takiej potrzeby. Elastyczność operacyjna, która dotyczy bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Elastyczność komunikacyjna, która jest konieczna, aby reagować na zmiany w otoczeniu. Elastyczność strategiczna, która jest konieczna do odpowiedzi na zmiany pochodzące z makrootoczenia. Elastyczność może być osiągana m.in. poprzez: dywersyfikację, inwestycje w zasoby, ograniczenie specyfikacji. Źródło: W. Kowalczewski, W. Matwiejczuk, Kierunki i metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. Difin, Warszawa Koncepcja elastycznego przedsiębiorstwa pozwala na skuteczniejsze reagowanie na potrzeby związane z przystosowaniem się przedsiębiorstwa do zmieniających się warun-

8 114 Przemysław Niewiadomski, Krzysztof Sterna, Piotr Bartkowiak ków. W odniesieniu do zarządzania środowiskowego wdrożenie elastyczności polega tu na wykorzystaniu wszystkich możliwości w celu zredukowania kosztów związanych z wykorzystaniem środowiska naturalnego. Podmioty realizujące ideę elastycznego przedsiębiorstwa przy zachowaniu założeń ochrony środowiska, potrafią zminimalizować ilość wymaganych procesów produkcyjnych, osiągając dzięki temu lepsze wyniki w ochronie środowiska. Elastyczne przedsiębiorstwa są zdolne do szybkiej zmiany swojego podejścia do kwestii środowiskowych na skutek między innymi zmieniających się przepisów prawnych lub wzrastających wymogów rynku. Pozwala to na szybsze reagowanie i wdrażanie nowych rozwiązań środowiskowych niż w przypadku klasycznego systemu zarządzania środowiskowego. Dzięki temu przedsiębiorstwa potrafią zredukować koszty ponoszone w wyniku mało efektywnego korzystania z posiadanych zasobów. Przedsiębiorstwo elastyczne znacznie szybciej odpowiada na potrzeby rynku i potrafi wykorzystać w pełni, każdą wymuszoną przez rynek zmianę, osiągając dzięki temu ponadprzeciętne wyniki finansowe. 5. Podsumowanie Dbałość o ochronę środowiska naturalnego stała się w ostatnim czasie jednym z istotnych elementów budujących trwałą przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa oraz wizerunek organizacji. Jeszcze niedawno, procesy zarządzania organizacjami nie uwzględniały problemów związanych z działalnością ekologiczną. Obecnie, w związku ze zmianą postaw konsumentów, proces zarządzania środowiskiem stał się nieodłącznym elementem sprawnie zarządzanej organizacji. Proces ekologizacji przedsiębiorstwa produkcyjnego może przebiegać dwutorowo. W pierwszym przypadku, firma skupia się na wdrożeniu formalnych lub nieformalnych rozwiązań bazujących na klasycznym podejściu do ochrony środowiska (najczęściej zgodnym z normami środowiskowymi serii ISO ). Wdrożenie tego rozwiązania gwarantuje zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne, poprzez eliminację powstałych podczas procesu produkcyjnego odpadów. Niemniej jednak, problemem w tym przypadku są dodatkowe procesy, jakie trzeba wdrożyć, aby zutylizować fizycznie powstały odpad. Pociąga to za sobą zwiększenie kosztów produkcji i wpływa na ostateczną cenę produktu. W związku z powyższym, korzystniejszym rozwiązaniem dla firm jest wdrożenie drugiej drogi ekologizacji polegającej na wdrożeniu rozwiązań bazujących na nowych koncepcjach zarządzania, takich jak przedsiębiorstwo elastyczne, wirtualna organizacji czy lean management. Podstawowym celem działania przedsiębiorstwa jest więc dziś już nie tylko przynoszenie zysku, przetrwanie i rozwój, ale także dbałość o poszanowanie otoczenia i zapewnienie zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska naturalnego. Sprawnie wdrożony i funkcjonujący proces ekologizacji przedsiębiorstwa jest gwarantem zrównoważonego rozwoju gospodarki i optymalnego kształtowania wizerunku organizacji. 6. Literatura [1] Brilman J., Nowoczesne koncepcje I metody zarządzania, PWE, Warszawa [2] Dastmalchian I., Organizational Flexibility in Western and Asian Firms, An Examination of Control and Safeguard Rules in Five Countries, Canadian Journal of Administrative Sciences no. 18, vol. 1, Ontario [3] Davidow H., M.S. Malone, The Virtual Corporation: Structuring and Revitalizing the Corporation for the 21 st Century, Harper Business, New York 1992.

9 Proces ekologizacji i jego wpływ na wizerunek współczesnego 115 [4] Kisielnicki J., Zarządzanie organizacją, Wyd. Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, Warszawa [5] Kowalczewski W., Matwiejczuk W., Kierunki i metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. Difin, Warszawa [6] Leeuw de A., Welberda W., On the Concept of Flexibility. A Dual Control Prospective no. 2, Omega, Atlanta [7] Lynch J., Organizational Flexibility, HR. Human Resources Planning no. 12, New York [8] Stabryła A., Analiza elastyczności systemu jako instrumentu programowania zmian i rozwoju, Wyd. Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Katowice [9] Upton D., The Management of Manufacturing Flexibility, California Management Review no. 2, vol. 36, Sacramento [10] Volberda H., Building the Flexible Firm. How to Remain Competitive, Oxford University Press, Inc., New York [11] Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Wyd. Poltext, Warszawa [12] Womack J.P., Lean Thinking,, Centrum Informacji Inżyniera, Warszawa Streszczenie Ochrona środowiska i dbanie przedsiębiorstwa o otoczenie staje się od pewnego czasu coraz ważniejszym elementem zarządzania. Opinia publiczna, kontrahenci, a przede wszystkim konsumenci coraz większą uwagę zwracają na działania związane z poszanowaniem środowiska naturalnego. W związku z tym kształtuje się nowy trend w zarządzaniu, który szczególny nacisk kładzie na proces ekologizacji przedsiębiorstwa. Proces ten staje się obecnie nieodłącznym elementem skutecznego zarządzania organizacją i sprzyja budowaniu dobrego wizerunku przedsiębiorstwa w bliższym i dalszym otoczeniu. Słowa kluczowe: zarządzanie miejską siecią wodociągową, komputerowe systemy wspomagania decyzji, systemy GIS, systemy monitoringu, modelowanie matematyczne systemów wodociągowych. ECOLOGISATION PROCESS AND ITS IMPACT ON THE IMAGE OF THE MODERN ENTERPRISE Summary This article examines the new approach to the environment protection and waste elimination according to the new concepts of enterprise management, such as lean management, virtual organization and agile enterprise. What characterizes the new concept of enterprise management, as opposed to a classic environmental management system, is, inter alia, elimination of potential waste as early as on a production process planning level. This articles

10 116 Przemysław Niewiadomski, Krzysztof Sterna, Piotr Bartkowiak deals with how the approach to waste elimination and environmental protection works in manufacturing plants. Keywords: communal water network management, computer decisions making systems, GIS, mathematical modeling of water network systems. Translated by Przemysław Niewiadomski, Krzysztof Sterna, Piotr Bartkowiak PRZEMYSŁAW NIEWIADOMSKI ZPCZ FORTSCHRITT KRZYSZTOF STERNA ROCKWOOLL POLSKA PIOTR BARTKOWIAK Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Strategia globalna firmy a strategia logistyczna www.maciejczak.pl STRATEGIA SZTUKA WOJNY W BIZNESIE Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21 Zarządzanie logistyką /Alan Harrison, Remko van Hoek. Warszawa, 2010 Spis treści Przedmowa 13 Wstęp 15 Podziękowania 17 Podziękowania od wydawcy 19 Jak korzystać z ksiąŝki 21 Układ ksiąŝki 25 Część 1.

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM CZAS to PIENIĄDZ? CZASU NIE MOŻNA: ZATRZYMAĆ, COFNĄĆ, KUPIĆ, SKŁADOWAĆ CZAS STALE UPŁYWA!!! DLACZEGO TRACISZ

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Wykład 11. Alianse i relacje

Wykład 11. Alianse i relacje Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 11 Alianse i relacje strategiczne Plan wykładu Idea aliansu strategicznego Formy aliansu strategicznego Idea taktyk relacyjnych Formy taktyk relacyjnych

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Autor: Marcin Kłak Wstęp Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych 1.1. Rola i znaczenie wiedzy 1.1.1. Pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Otoczenie organizacji

Otoczenie organizacji Otoczenie organizacji Rodzaje otoczenia przedsiębiorstwa: makrootoczenie mezootoczenie otoczenie konkurencyjne Makrootoczenie jest to zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikający z tego,

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w Nowoczesnych Systemach Zarządzania

Ryzyko w Nowoczesnych Systemach Zarządzania Ryzyko w Nowoczesnych Systemach Zarządzania Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Group Polska Copyright 2016 BSI. All rights reserved. 1 WCZEŚNIEJ: Szacowanie ryzyka dla procesów TERAZ: Szacowanie

Bardziej szczegółowo

Curtis Health Caps wytwarzanie kontraktowe kapsułek miękkich

Curtis Health Caps wytwarzanie kontraktowe kapsułek miękkich Curtis Health Caps wytwarzanie kontraktowe kapsułek miękkich Historia Firmy Od 1989: produkcja i dystrybucja leków oraz suplementów diety, pod własnymi markami; lokalizacja Poznań Od 2008: produkcja kapsułek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING)

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) dla wyższej

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Marcin Ruciński +48 503 145 393 marcin.rucinski@leanacademy.pl. Lean Thinking. 6 Strat w TPM

Marcin Ruciński +48 503 145 393 marcin.rucinski@leanacademy.pl. Lean Thinking. 6 Strat w TPM Marcin Ruciński +48 503 145 393 marcin.rucinski@leanacademy.pl Lean Thinking 6 Strat w TPM Sześć strat w procesie produkcyjnym Jednym z głównych zadań TPM jest drastyczne poprawienia efektywności wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa Rozdział 1. Zakupy zaopatrzeniowe 1.1. Definicja zakupów zaopatrzeniowych 1.2. Nabywcy instytucjonalni 1.3. Zakupy zaopatrzeniowe a zyskowność i wartość dodana 1.4. Ewolucja funkcji

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA Thermaflex Izolacji Sp. z o. o. zajmuje wiodącą pozycję w Polsce w branży izolacji technicznych ze spienionych poliolefin. Dążymy aby System Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością

Systemy zarządzania jakością Systemy zarządzania jakością cechy, funkcje, etapy wdrażania systemu Prezentacja na spotkanie 3 System zarządzania jakością - czym jest a czym nie jest? System zarządzania jakością jest: zbiorem reguł,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA INNOWACYJNOŚCI. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA INNOWACYJNOŚCI. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA INNOWACYJNOŚCI dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka PYTANIE O INNOWACYJNOŚĆ Pytanie o innowacyjność jest pytaniem o warunki powstawania innowacji oraz ich upowszechnienia. Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz Czynniki sukcesu w e-biznesie dr Mirosław Moroz Plan wystąpienia Sukces niejedno ma imię Czynniki sukcesu w e-biznesie ujęcie modelowe Składowe modelu Podsumowanie Sukces niejedno ma imię Tym, co wiąże

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces

Bardziej szczegółowo

zarządzania, a mianowicie: racjonalność procedury i cechy dobrego planu, w ramach kierowania ludźmi poprawność

zarządzania, a mianowicie: racjonalność procedury i cechy dobrego planu, w ramach kierowania ludźmi poprawność WYKŁAD 12 KONTROLA I CONTROLLING W ORGANIZACJI 1 1. Istota kontroli w organizacji: Kontrola jest procesem obserwowania i sprawdzania działań organizacji, czy przebiegają one zgodnie z planem i zapewniają

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Główne cele które postawiliśmy sobie przymierzając się do wdrożenia systemu controllingu obejmowały:

Główne cele które postawiliśmy sobie przymierzając się do wdrożenia systemu controllingu obejmowały: Controlling Główne cele które postawiliśmy sobie przymierzając się do wdrożenia systemu controllingu obejmowały: dostarczenie informacji dla zarządu w kontekście planowanych budżetów oraz ich realizacji,

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013)

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013) Zagadnienia na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2012/2013) Specjalność: Logistyka handlu i dystrybucji 1. Jakiego rodzaju kryteria uwzględniane są

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Symulacja LEAN OFFICE

Symulacja LEAN OFFICE Symulacja LEAN OFFICE Opis Program ma za zadanie przedstawienie szczupłego podejścia do procesów biurowych i administracyjnych. Celem staję się eliminowanie czynności, które są niepotrzebne np. nadprodukcja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG Wykład 10. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM ISO 9000 1 1. Rodzina norm ISO 9000: Normy ISO 9000 są od 1987r., a trzecia rodzina norm ISO 9000 z 2000 r. (doskonalona w kolejnych latach) składa się

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016)

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) 1. Jak można zdefiniować i określić istotę logistyki? 2. Geneza i historyczne

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP. Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU

Spis treści WSTĘP. Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU Spis treści WSTĘP Rozdział 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU 1.1. Istota i pojęcie nauki 1.2. Metodologia nauk o zarządzaniu 1.2.1. Istota i zasady badań naukowych 1.2.2. Rodzaje wyjaśnień naukowych

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Organizator systemu HYDROPRESS

Organizator systemu HYDROPRESS Organizator systemu HYDROPRESS Organizatorem systemu HYDROPRESS jest firma Hydropress Wojciech Górzny z siedzibą przy ul. Rawskiej 19B w Elblągu, działający od 1997 roku na rynku krajowym i zagranicznym.

Bardziej szczegółowo

VI Konferencja naukowo-techniczna Transformatory energetyczne i specjalne Rozwiązania, funkcje, trendy

VI Konferencja naukowo-techniczna Transformatory energetyczne i specjalne Rozwiązania, funkcje, trendy VI Konferencja naukowo-techniczna Transformatory energetyczne i specjalne Rozwiązania, funkcje, trendy Piotr Rożdźyński Wojciech Urbański Zakład Transformatory ZREW S.A. Instytut Maszyn Elektrycznych PW

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Wybrane elementy 1 PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Geneza nauk o zarządzaniu 1.2. Systematyka nauk o zarządzaniu 1.3. Pojęcie organizacji 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych 1.5.

Bardziej szczegółowo

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce Tematy zajęć Historia Logistyki Paweł Tura l Fazy rozwoju logistyki l Determinanty rozwoju i wzrostu znaczenia logistyki Faza startu i budzenia się logistyki l Okres : II połowa lat 50 l Logistyka (dystrybucja

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

Rola kontroli w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Wpisany przez Elżbieta Garczarek

Rola kontroli w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Wpisany przez Elżbieta Garczarek Kontroler powinien być profesjonalistą, w urzędach oczekuje się, że będzie to ekspert w każdej dziedzinie działania administracji, umiejący odpowiedzieć na najtrudniejsze pytania. W dzisiejszej rzeczywistości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Plan wykładu Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Metoda SWOT Cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Jerzy Apanowicz ( ), Ryszard Rutka (1.6.)

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Jerzy Apanowicz ( ), Ryszard Rutka (1.6.) WSTĘP 17 ROZDZIAŁ 1 CHARAKTERYSTYKA WIEDZY O ZARZĄDZANIU Jerzy Apanowicz (1.1.-1.5.), Ryszard Rutka (1.6.) 1.1. Istota i pojęcie nauki 19 1.2. Metodologia nauk o zarządzaniu 22 1.2.1. Istota i zasady badań

Bardziej szczegółowo

Wykład 3. Strategie podstawowe

Wykład 3. Strategie podstawowe Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 3 Strategie podstawowe Plan wykładu Wyznaczenie strategii podstawowych Strategie rozwojowe Strategie zachowawcze Strategie defensywne Strategie

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Opis Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa decyduje o planowej realizacji produkcji lub sprzedaży, rzutując w efekcie na poziom obsługi

Bardziej szczegółowo