Optymalizacja struktury i parametrów pracy elektrociepłowni gazowo-parowej zintegrowanej z procesem metalurgicznym Corex

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Optymalizacja struktury i parametrów pracy elektrociepłowni gazowo-parowej zintegrowanej z procesem metalurgicznym Corex"

Transkrypt

1 Marcin Liszka Optymalizacja struktury i parametrów pracy elektrociepłowni gazowo-parowej zintegrowanej z procesem metalurgicznym Corex Praca Doktorska Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Instytut Techniki Cieplnej Gliwice 2006

2 Autor: Marcin Liszka Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Instytut Techniki Cieplnej ul. Konarskiego Gliwice Promotor: Prof. dr hab. inż. Andrzej Ziębik Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Instytut Techniki Cieplnej ul. Konarskiego Gliwice c Copyright 2006 by Marcin Liszka

3 Promotorowi niniejszej pracy dziękuję za wskazanie jej tematu oraz opiekę naukowa Autor

4

5 Spis treści Wstęp 11 1 Proces Corex 15 2 Uwarunkowania pracy układu energo - technologicznego w wybranej hucie Dobór wielkości instalacji Corex Zapotrzebowanie na ciepło grzewcze Zapotrzebowanie na parę technologiczna Otoczenie ekonomiczne Ceny paliw i surowców Ceny produktów finalnych Wskaźniki makroekonomiczne Wybór typu elektrociepłowni Siłownie opalane gazami średnio- i niskokalorycznymi Gaz Corex jako paliwo układu gazowo - parowego Integracja z tlenownia Dotychczasowe doświadczenia w optymalizacji układów gazowo - parowych 51 5 Sformułowanie problemu optymalizacji Funkcja celu Wstępna struktura elektrociepłowni Zmienne decyzyjne Warianty prowadzenia obliczeń Ograniczenia eksploatacyjne Rozdzielczość obliczeń symulacyjnych

6 6 Spis treści 6 Algorytm optymalizacyjny Strategia optymalizacji Kryteria doboru algorytmu Hybrydowy algorytm optymalizacyjny Model układu gazowo - parowego Turbina gazowa Kocioł odzyskowy Turbina parowa, kondensator, chłodnia wentylatorowa Sieć ciepłownicza Wybrane założenia liczbowe Charakterystyki nakładów inwestycyjnych Uwagi metodyczne Instalacja Corex z tlenownia Turbina gazowa Kocioł odzyskowy Turbina parowa, kondensator, chłodnia wentylatorowa Wyniki obliczeń i analiza wrażliwości Wnioski 127 Spis tablic 131 Spis rysunków 131 Bibliografia 135

7 Lista symboli β η κ φ π ψ σ τ Θ ε ϕ ξ stopa kosztów obsługi i remontów sprawność oprocentowanie stosunek domieszki gazu ziemnego stosunek ciśnień liczba przepływu wskaźnik skojarzenia czas, h parametr charakterystyczny efektywność wymiennika ciepła wilgotność względna efektywność chłodzenia łopatkowego A pole powierzchni, m 2 B c c E G egzergia, J, J/rok cena, USD/GJ, USD/MWh, USD/Mg pojemność cieplna właściwa, J/kgK Energia, J, J/rok ilość substancji, kg, kg/rok 7

8 8 I I i i K k N n P p Q r T entalpia fizyczna, J nakład inwestycyjny, USD entalpia właściwa, kj/kg inflacja koszt, USD, USD/rok współczynnik przenikania ciepła, W/m 2 K moc, W liczba lat eksploatacji podatek dochodowy, USD, USD/rok ciśnienie, Pa ciepło, J, J/rok stopa dyskonta temperatura, K, o C Indeksy dolne ch CT CW cx d E EC el G g K chemiczny podukład: Corex - tlenownia chłodnia wentylatorowa gaz Corex dodatkowe ekspander elektrociepłownia elektryczny generator ciepło grzewcze kompresor

9 9 k KO kredyt kocioł odzyskowy KON D kondensator KS n nat nozz N P ot p P A ps pt PW R r ref RH s sk sp T G top T P U D komora spalania warunki znamionowe dotyczy korzystania ze środowiska naturalnego oznacza łopatki kierownicze niskociśnieniowy otoczenie powietrze wymiennika ciepła powietrze sprężone - azot powietrze sprężone para technologiczna podgrzewacz wody sieciowej w kotle odzyskowym roczny ruda żelaza referencyjny wtórny przegrzewacz pary w kotle odzyskowym surówka skojarzone wytwarzanie ciepła i elektryczności spaliny turbina gazowa topniki turbina parowa układ dopalania w kotle odzyskowym

10 10 U P UZ w wch wl W P W U wu z drugi upust turbiny parowej układ zintegrowany węgiel woda chłodzaca kapitał własny wysokociśnieniowy podgrzewacz wody sieciowej zasilany parą z upustu woda uzupełniajaca gaz ziemny Wskaźniki górne kropka nad symbolem wielkości dotyczy pochodnej po czasie (strumienia) tej wielkości

11 Wstęp Ogromne znaczenie różnych form energii w życiu współczesnych społeczeństw skłania do ciągłego doskonalenia metod ich pozyskiwania. Według stanu na rok 2002 około 87 % [53, 99] światowego zużycia energii pierwotnej stanowiły paliwa kopalne. Procesy wydobycia, transportu i konwersji tych paliw wywierają znaczący wpływ na środowisko naturalne, ekonomiczne i polityczne społeczeństw. W zależności od poziomu odniesienia wpływ ten może przyjmować cechy negatywne (np. degradacja środowiska naturalnego z punku widzenia ludności zamieszkuja- cej dany teren) lub pozytywne (np. wpływy pieniężne pochodzace ze sprzedaży paliw z punktu widzenia państw - eksporterów ropy naftowej). Naturalne dążenie do minimalizacji oddziaływań negatywnych lub maksymalizacji pozytywnych wiąże się z koniecznościa podejmowania szeregu decyzji odnośnie wyboru konkretnych rozwiązań technicznych, planowania strategicznego, czy też zarzadzania zasobami ludzkimi. Istotę tak rozumianego procesu decyzyjnego można wyrazić pytaniem ogólnym: która spośród dróg rozwiązania danego problemu jest najlepsza do osiagnięcia założonego celu? W odniesieniu do systemów energetycznych, w których zachodzi konwersja energii chemicznej paliw kopalnych, pytanie to przyjmuje formy bardziej szczegółowe: Jaki rodzaj paliwa należy zastosować? Który ze znanych sposobów konwersji paliwa jest w określonych warunkach najlepszy? W jaki sposób połaczyć poszczególne elementy systemu? Jakie wartości powinny przyjmować parametry czynników roboczych w poszczególnych punktach systemu? Jaki algorytm sterowania w określonych warunkach pracy jest najlepszy? Udzielenie metodycznie uzasadnionych odpowiedzi na powyższe i podobne im pytania stanowi przedmiot optymalizacji, która w ujęciu matematycznym sprowadza 11

12 12 Wstęp się do poszukiwania takich wartości zdefiniowanych uprzednio zmiennych decyzyjnych, dla których funkcja celu, wyrażajaca pozytywne lub negatywne cechy systemu przyjmuje wartości ekstremalne [64]. Optymalizacja cech konstrukcyjnych i parametrów eksploatacyjnych jest szczególnie pożadana w przypadku systemów o dużym stopniu skomplikowania, obejmujących swym działaniem różne gałęzie przemysłu. Przykładem mogą być tutaj układy energo - technologiczne zawierajace siłownie cieplne współpracujace z instalacjami chemicznymi, metalurgicznymi lub farmaceutycznymi. Występujace tam liczne sprzężenia zwrotne w postaci np. produkcji odpadowych nośników energii w tym paliw w części technologicznej (np. gaz wielkopiecowy, para z układów chłodzenia urządzeń) stwarzaja możliwość głębokiej racjonalizacji gospodarki energetycznej poprzez optymalizację [89]. Technologia o wysokiej podatności na integrację z obiektami energetyki przemysłowej jest metalurgiczny proces Corex. Służy on do produkcji surówki żelaza i gazu palnego bez wykorzystywania koksu. Zastąpienie koksu (obecnego w powszechnie stosowanym procesie wielkopiecowym) węglem energetycznym przesądza o walorach ekologicznych procesu. Innowacyjność technologiczna instalacji Corex w połaczeniu z potencjalnymi możliwościami jej budowy w surowcowych hutach żelaza na terenie Polski skłoniły autora i promotora niniejszej pracy do podjęcia badań z zakresu integracji procesu Corex z wybranym systemem hutniczej gospodarki energetycznej. Kluczowym elementem takiej integracji jest elektrociepłownia, która łączy w swym działaniu popyt na różne formy energii finalnej oraz podaż różnego rodzaju paliw. Biorąc pod uwagę fakt iż wytwarzanie paliwa gazowego w instalacji Corex zachodzi poprzez zgazowanie węgla w atmosferze ciekłego metalu celowe jest rozpatrzenie struktury elektrociepłowni opartej o układ gazowo - parowy. Zintegrowany układ Corex - elektrociepłownia gazowo - parowa można zatem zaliczyć do grupy układów IGCC (ang. Integrated Gasification Combined Cycles), postrzeganych jako jedna z przyszłościowych technologii wykorzystania kopalnych paliw stałych [101, 99]. Barierą rozwoju układów IGCC są jednak wysokie nakłady inwestycyjne [99]. W przypadku zintegrowanego układu proces Corex - elektrociepłownia, w którym występuje kilka produktów finalnych, zbywanych w różnych gałęziach gospodarki można jednak oczekiwać poprawy efektów ekonomicznych całego przedsięwzięcia (w stosunku do klasycznego układu IGCC, produkujacego tylko elektryczność). Optymalizacja struktury i parametrów pracy elektrociepłowni jest w tych warunkach celowa i może przesadzić o zasadności stosowania zaawansowanych układów energo - metalurgicznych w Polsce. Zamysłem autora było rozwiązanie w ramach niniejszej pracy złożonego zadania optymalizacji oraz zbudowanie na tej podstawie ogólnych wskazówek i schematu postępowania, dotyczacego optymalizacji elektrociepłowni gazowo - paro-

13 Wstęp 13 wych zasilanych gazami technologicznymi. W ramach wprowadzenia i przygotowania danych wejściowych zbadano otoczenie, w jakim funkcjonuje elektrociepłownia (rozdziały 1-2), uzasadniono wybór jej typu (rozdział 3) oraz sporzadzono przeglad obecnego stanu wiedzy o optymalizacji układów gazowo - parowych (rozdział 4). Sformułowanie i rozwiązanie właściwego problemu optymalizacji przedstawione w rozdziałach 5-9 łączy w sobie między innymi elementy modelowania matematycznego, ekonomii oraz numerycznych metod optymalizacji. Szczególny nacisk położono na utworzenie hybrydowego, deterministyczno - probabilistycznego algorytmu optymalizacyjnego oraz na symulację działania elektrociepłowni w zmiennych warunkach pracy dla każdego zestawu zmiennych decyzyjnych generowanych podczas optymalizacji. Zastosowane metody umożliwiły wyciągnięcie szeregu wniosków odnośnie konstrukcji układów gazowo - parowych, ich integracji w ramach instalacji IGCC oraz perspektyw budowy instalacji Corex w warunkach krajowych.

14

15 1 Proces Corex W celu identyfikacji właściwości procesu Corex jako elementu układu IGCC oraz budowy bazy danych niezbędnych do obliczeń wykonano przeglad dostępnej literatury obejmujacy pozycje obecnie historyczne (np. [120]) oraz zawierajace najnowsze dane eksploatacyjne (np. [91]). Podano zarys zjawisk metalurgicznych wpływajacych na dostępność i parametry gazu eksportowanego z instalacji. Ustalono także stopień rozwoju technologii Corex na tle innych metod produkcji surówki żelaza, wśród których najbardziej rozpowszechnione jest jej wytwarzanie w wielkim piecu. Pomimo znacznego postępu w dziedzinie technologii wielkopiecowej, który miał miejsce w okresie ostatnich 50-ciu lat nie udało się wyeliminować takich jej wad, jak: konieczność oddzielnego koksowania węgla i spiekania rudy, rozdzielone sprężanie i nagrzewanie dmuchu (duże straty egzergii), wysoka efektywność tylko w przypadku dużych jednostek (1.5-3 mln t/rok), mała elastyczność dopasowania wydajności do bieżącego zapotrzebowania na surówkę, wysokie bezwzględne nakłady inwestycyjne oraz długie okresy zwrotu inwestycji w przypadku huty pracujacej w oparciu o wielkie piece. Stało się to przyczyna poszukiwań alternatywnych sposobów produkcji surówki żelaza. Pierwsze próby podjęto w połowie ubiegłego wieku, kiedy to opracowano koncepcję redukcji bezpośredniej (Direct Reduction - DR). Opiera się ona na redukcji tlenków żelaza w stanie stałym gazem zawierajacym głównie CO i H 2. Gaz ten uzyskiwany jest w trakcie reformingu gazu ziemnego lub gazyfikacji węgla w reaktorach obrotowych lub ze złożem fluidalnym [136]. Oczekiwany 15

16 16 1. Proces Corex znaczny postęp technologii DR opartej na gazie ziemnym został zahamowany w latach 70-tych XX wieku przez kryzys paliwowy i związany z nim wzrost cen gazu ziemnego [50]. Redukcja bezpośrednia oparta na węglu napotkała z kolei na szereg problemów technicznych, związanych z praktyczna realizacja instalacji o dużych wydajnościach, zapewniajacych korzystne efekty ekonomiczne procesu. Produktem procesów redukcji bezpośredniej jest tzw. żelazo gąbczaste, które może być poddawane dalszej obróbce (topieniu) w wielkim piecu, piecach elektrycznych lub konwertorach tlenowych [136, 120]. Oddzielna grupę procesów produkcji surówki stanowi tzw. redukcja z topieniem (Smelting Reduction - SR), na którą składaja się: redukcja wstępna w stanie stałym (podobnie jak w metodach DR) oraz topienie żelaza gąbczastego, podczas którego doprowadza się do reaktora opcjonalnie węgiel, koks lub energię elektryczna [136]. Dalsza obróbka w celu uzyskania stali może niezależnie od pochodzenia surówki odbywać się w konwertorach tlenowych lub piecach elektrycznych. Wszystkie trzy, opisane powyżej, podstawowe grupy metod produkcji surówki zostały schematycznie przedstawione na rysunku 1.1 wraz z możliwymi powiązaniami wzajemnymi. Procesy redukcji z topieniem wykazuja korzystne cechy odnośnie możliwości integracji z innymi instalacjami przemysłu metalurgicznego, chemicznego i energetyki. Integracja ta ma na celu podniesienie doskonałości termodynamicznej całego systemu oraz obniżenie kosztów wytwarzania stali i pozostałych produktów procesu (elektryczność, ciepło, paliwa gazowe). Na rysunku 1.2 przedstawiono ogólny schemat technologii SR. Topienie żelaza gąbczastego połączone jest często ze zgazowaniem węgla. Możliwa jest także realizacja procesu SR w jednym reaktorze, gdzie ruda, węgiel i utleniacz doprowadzane są bezpośrednio do kąpieli. Z punktu widzenia sposobu dostarczania energii, wśród procesów redukcji z topieniem można wyróżnić dwie grupy [85, 120]: procesy węglowe, w których węgiel niekoksujacy jest zarówno źródłem składników redukcyjnych, jak i źródłem energii, procesy węglowo - elektryczne, w których węgiel stosuje się do redukcji, a energię elektryczna do topienia. W procesach węglowych, w drodze zgazowania węgla uzyskuje się nośnik paliwowo - redukcyjny do procesu suszenia węgla, grzania, redukcji wstępnej i topienia. Energia elektryczna w procesach węglowo - elektrycznych pochodzi bądź z własnej elektrociepłowni zasilanej gazami palnymi z procesu, bądź też dostarczana jest z sieci. Procesy redukcji z topieniem przejmuja zatem dwie podstawowe funkcje wielkiego pieca: redukcję wstępna w szybie i topienie w garze.

17 17 Wielki piec Redukcja z topieniem Redukcja bezpoœrednia Rys. 1.1 Metody produkcji surówki i stali [136, 123, 38] Spośród kilku odmian instalacji realizujacych ideę metod SR jedyna rozwinięta na skalę przemysłowa jest technologia COREX [37, 55, 74, 83]. Pozostałe znajduja się w fazie badań laboratoryjnych lub instalacji pilotażowych. Na rysunku 1.3 przedstawiono schemat technologiczny typowej instalacji Corex. W porównaniu z wielkim piecem zasadnicza odmienność procesu Corex polega na realizacji jego funkcji w dwóch oddzielnych reaktorach. Redukcja rudy żelaza do żelaza gąbczastego odbywa się w piecu szybowym, a wytwarzanie gazu redukcyjnego i topienie żelaza gąbczastego ma miejsce w gazyfikatorze topiacym. Surówka i żużel odprowadzane z gazyfikatora topiacego są prawie identyczne co do składu i własności z produktami procesu wielkopiecowego [83]. Gaz redukcyjny (zawierający około 95% CO i H 2 ) pobierany z gazyfikatora topiacego, po wstępnym oczyszczeniu w cyklonach goracych i schłodzeniu, jest w części wprowadzany do dolnej sekcji szybu redukcyjnego. Jego nadmiar jest transportowany do płuczki wodnej, z której część gazu jest zawracana jako gaz chłodzacy (do mieszania z gorącym gazem redukcyjnym z gazyfikatora). Pozostała ilość gazu redukcyjnego jest

18 18 1. Proces Corex Ruda Topniki Gaz eksportowy elazo g¹bczaste Gaz redukcyjny Wêgiel, Koks Energia elektr. Utleniacz Opcjonalnie Surówka, u el Rys. 1.2 Ogólny schemat procesów redukcji z topieniem (SR) mieszana z gazem gardzielowym z szybu redukcyjnego i jako gaz eksportowy Corex odprowadzana do odbiorców zewnętrznych poza instalacja. Unoszony razem z gazem redukcyjnym pył, zawierajacy cząstki węgla, popiołu i żelaza jest wyłapywany w goracym cyklonie i zawracany do procesu. Do transportu wyłapanego pyłu używany jest azot techniczny. Schłodzony gaz redukcyjny, doprowadzony do szybu, przepływa w przeciwpradzie do opadajacych części stałych. W szybie ruda jest redukowana do żelaza gąbczastego, (zawierajacego 92-95% Fe), które jest doprowadzane do gazyfikatora topiacego, gdzie opada grawitacyjnie do złoża fluidalnego. W złożu tym dokonuja się końcowa redukcja i stopienie żelaza gąbczastego oraz wszystkie konieczne reakcje metalurgiczne. Węgiel ładowany w górnej części gazyfikatora wchodzi w styczność z gazem o temperaturze około 1100 o C. Węgiel zostaje tam osuszony i podlega odgazowaniu. Uzyskany koks podlega gazyfikacji za pomocą tlenu technicznego, wdmuchiwanego poprzez dysze w dolnej części gazyfikatora topiacego. Dzięki wysokiej temperaturze ( o C) powstające w procesie wyższe węglowodory podlegaja natychmiastowemu rozkładowi na CO i H 2. W ten sposób niepożadane produkty uboczne jak smoła i fenole są wyeliminowane już w samym gazyfikatorze topiacym. Proces Corex odznacza się ogólnie korzystniejszymi cechami ekologicznymi w porównaniu z tradycyjnym układem wielki piec - koksownia - spiekalnia. Należy do nich między innymi zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do oto-

19 19 Wêgiel Ruda elaza/dolomit Gaz gardzielowy Skruber Gaz COREX Szyb redukcyjny Gaz redukcyjny Skruber Cyklon gor¹cy Gazyfikator topi¹cy Py³ Gaz ch³odz¹cy Osadnik Surówka u el Tlen Rys. 1.3 Schemat technologiczny procesu Corex [74] czenia, w tym także dwutlenku węgla [38, 112]. Technologia Corex jest własnościa firmy Voest Alpine Industrieanlagenbau z Linz (Austria). Według stanu na rok 2003 na świecie pracuja cztery instalacje tego typu [86, 91, 57]: w Indiach (2), Korei Południowej (1) i Republice Południowej Afryki (1). Firma VAI oferuje trzy typoszeregi instlacji Corex, różniace się wydajnościa - tablica 1.1. Oznaczenie Tablica 1.1 Dostępne typoszeregi instalacji Corex [72, 56, 112, 92, 73] Wydajność, Mg surówki rok Nakłady inwest., USD Mg surówki / rok Pierwszy rozruch C C C brak realizacji W procesie Corex można wykorzystywać jako wsad technologiczny szeroki wachlarz materiałów żelazodajnych, w tym rudy kawałkowe, spiek, grudki, lub ich mieszanki. Możliwość stosowania bezpośrednio węgli energetycznych, jak również komercyjny charakter technologii Corex czynia ją w polskich warunkach atrakcyjnym substytutem wielkiego pieca dla hut małej i średniej wielkości.

20 20 1. Proces Corex W porównaniu z wielkim piecem o podobnej wydajności proces Corex odznacza się ponadto niższymi o ok. 20% nakładami inwestycyjnymi [116, 74] oraz zmniejszeniem o ok % kosztów eksploatacji [56, 74]. Istotna, z punktu widzenia integracji procesowej, cecha instalacji Corex jest występowanie palnego gazu eksportowego. Jego parametry odgrywaja kluczowa rolę przy doborze struktury i parametrów pracy elektrociepłowni. Najważniejsze z nich zamieszczono w tablicy 1.2. Tablica 1.2 Charakterystyka gazu Corex [74, 72] Parametr Jednostka Wartość Skład (udziały molowe): CO % 42.5 H 2 % 18 CO 2 % 35 CH 4 % 1 N 2 % 2 H 2 O % 1.5 H 2 S ppm <70 Zawartość pyłu mg/m 3 n < 5 Wartość opałowa kj/m 3 n 7500 kj/kg 6000 Nadciśnienie kp a 100 Temperatura o C 50 Gęstość normalna kg/m 3 n 1.28 Gaz Corex można zaliczyć do grupy gazów średniokalorycznych. Jego wartość opałowa kształtuje się bowiem znacznie poniżej wartości opałowej gazu ziemnego ( kj/kg, [122, 103]), ale powyżej wartości opałowej gazu wielkopiecowego ( kj/kg, [122, 103, 67]). Kalorymetryczna temperatura spalania gazu Corex wynosi około 1800 o C. Dla porównania, kalorymetryczna temperatura spalania gazu ziemnego wynosi 1950 o C, a gazu wielkopiecowego 1450 o C [85, 122]. Gaz Corex można więc uznać za wartościowy nośnik energii w kontekście jego dalszego wykorzystania w elektrociepłowni.

21 2 Uwarunkowania pracy układu energo - technologicznego w wybranej hucie Obliczenia związane z integracja procesowa oraz optymalizacja struktury i parametrów elektrociepłowni wymagają przygotowania szeregu danych wejściowych, dotyczacych między innymi zapotrzebowania na surówkę i nośniki energii, lokalnych warunków klimatycznych i ekonomicznych, możliwości współpracy z już istniejacymi urządzeniami. Wiarygodność wyników obliczeń optymalizacyjnych zależy w dużej mierze od poprawności przyjętych założeń, przejawiajacej się wysokim prawdopodobieństwem ich występowania w rzeczywistości. W celu zapewniania jak najwyższej wiarygodności i reprezentatywności wyników obliczeń postanowiono rozpatrywać pracę zintegrowanego układu, obejmującego proces Corex i elektrociepłownię w warunkach jednej z polskich hut stali. O wyborze konkretnego zakładu przesadziły następujace argumenty: 1. Średnie zapotrzebowanie na surówkę w analizowanej hucie wynosi około Mg surówki na rok (2003). Ze względu na zdecydowanie większe możliwości przerobowe huty może ulegać ono zwiększeniu w okresach poprawy koniunktury na rynku stali. 2. Produkcja surówki na terenie huty została wygaszona ze względu na naturalne zużycie wielkiego pieca, w stosunku do którego nie przewiduje się inwestycji odtwórczych. Huta sprowadza surówkę w postaci stałej od dostawców zewnętrznych. Wznowienie produkcji surówki na terenie huty spowodowałoby znaczne oszczędności elektryczności zużywanej do topienia wsadu w piecach elektrycznych. 21

22 22 2. Uwarunkowania pracy układu energo - technologicznego w Zakład jest zlokalizowany w pobliżu średniej wielkości miasta, w którym istnieje rozbudowana sieć ciepłownicza. Produkcja ciepła odbywa się w kilku przestarzałych ciepłowniach, wyposażonych w kotły wodne opalane węglem oraz w elektrociepłowni zaspokajajacej także potrzeby energetyczne huty. Udział strumienia ciepła wytwarzanego w skojarzeniu z produkcja elektryczności w maksymalnym strumieniu ciepła dostarczanego do miasta wynosi w chwili obecnej około 17 %. Czynniki powyższe w połączeniu z występowaniem zapotrzebowania na ciepło grzewcze i parę technologiczna w samej hucie stwarzaja dogodne warunki do budowy zintegrowanego układu energo - metalurgicznego w oparciu o technologię Corex. Nie jest przy tym możliwe wykorzystanie elementów istniejacej elektrociepłowni ze względu na znaczne ich zużycie. 2.1 Dobór wielkości instalacji Corex Głównym założeniem do dalszych analiz jest wybór typoszeregu instalacji Corex. W oparciu o orientacyjne zapotrzebowanie na surówkę oraz dane z tablicy 1.1 wybrano najmniejsza z dostępnych - instalację C W tablicy 2.1 podano charakterystyczne dla niej wielkości produkcji i zużycia materiałów, przyjmowane jako dane - stałe do dalszych obliczeń. Niezmienność strumienia gazu eksportowego, dostępnego dla odbiorców zewnętrznych wynika z zastosowania zbiornika akumulacyjnego, którego zadaniem jest wyrównywanie ewentualnych fluktuacji dostaw. Podobne rozwiązania w zakresie akumulacji gazów ze zgazowania węgla analizowane były w [101]. Tablica 2.1 Parametry instalacji Corex C-1000 [85, 73] Produkcja surówki, M g/h 45 Zużycie materiałów wsadowych Ruda żelaza, M g/h 66.6 Węgiel pierwiastkowy, M g/h 25.6 Zużycie gazów technicznych Tlen, Mg/h 35.4 Azot, Mg/h 3.9 Zużycie elektryczności, M W 2.9 Produkcja gazu eksportowego, kg/s 25

23 2.2. Zapotrzebowanie na ciepło grzewcze Zapotrzebowanie na ciepło grzewcze Rozpatrywana huta położona jest w trzeciej strefie klimatycznej, dla której minimalna obliczeniowa temperatura otoczenia wynosi -20 o C [122]. Na rysunku 2.1 zamieszczono wykres uporzadkowany temperatury otoczenia, właściwy dla rozpatrywanej lokalizacji [122]. Został on sporzadzony na podstawie wieloletnich obserwacji meteorologicznych Temperatura otoczenia, o C Czas, h Rys. 2.1 Wykres uporządkowany temperatury otoczenia Temperaturę poczatku sezonu grzewczego przyjęto na poziomie 12 o C (rysunek 2.1) co determinuje długość sezonu równą około 5600 godzin. Sieć ciepłownicza łączaca odbiorców zlokalizowanych na terenie huty oraz w pobliskim mieście podlega regulacji jakościowej. Maksymalne parametry wody zasilajacej i powrotnej na osłonie bilansowej elektrociepłowni wynosza odpowiednio 130 i 70 o C. Maksymalne zapotrzebowanie na ciepło (dla minimalnej obliczeniowej temperatury otoczenia -20 o C) wynosi: dla miasta około 40 MW, dla huty około 10 MW. 2.3 Zapotrzebowanie na parę technologiczna W hucie występuje zapotrzebowanie na parę technologiczn a o parametrach: 0.6 MPa i 270 o C. W wyniku współpracy z przedstawicielami huty zebrano miesięczne

24 24 2. Uwarunkowania pracy układu energo - technologicznego w... odczyty liczników zużycia pary technologicznej (wyrażajace zużycie w GJ) dla wybranego roku pracy. Wybrany zestaw danych miesięcznych został uznany za reprezentatywny dla kilku ostatnich lat pracy huty. Na tej podstawie obliczono średniomiesięczne zapotrzebowania na strumień entalpii pary technologicznej, które zestawiono następnie ze średniomiesięcznymi wartościami temperatury otoczenia. Porównanie przebiegów tych wielkości widoczne jest na rysunku 2.2. Występuje wyraźna zależność zapotrzebowania na strumień entalpii pary technologicznej od temperatury otoczenia w miesiacach 1-4 oraz W miesiącach 5-9 zależność ta jest słaba. Spostrzeżenia powyższe prowadza do następuja- cego założenia, wykorzystywanego w dalszych analizach: w sezonie grzewczym strumień entalpii pary technologicznej określa się jako funkcję temperatury otoczenia, poza sezonem przyjmuje się go jako wartość stałą. Na rysunku 2.3 przedstawiono postać przyjętej funkcji liniowej. Uzyskano ją stosujac aproksymację danych z rysunku 2.2 według metody najmniejszych kwadratów Strumieñ entalpii pary technologicznej Temperatura otoczenia MW, o C Czas, miesi¹ce Rys. 2.2 Zapotrzebowanie na parę technologiczną; stan odniesienia: entalpia równa zeru dla wody ciekłej w punkcie potrójnym 2.4 Otoczenie ekonomiczne W celu wykonania analizy ekonomicznej związanej z eksploatacj a instalacji Corex oraz elektrociepłowni konieczne jest przyjęcie cen paliw, zbywanych produktów energetycznych oraz surowców i produktów nieenergetycznych. Ceny te, ze

25 2.4. Otoczenie ekonomiczne 25 Strumieñ entalpii pary technologicznej, MW Wartoœci wynikaj¹ce z odczytów licznikowych w sezonie grzewczym Wartoœci wynikaj¹ce z odczytów licznikowych poza sezonem grzewczym Funkcja - dana do obliczeñ elektrociep³owni Temperatura otoczenia, o C Rys. 2.3 Aproksymacja danych o zapotrzebowaniu na parę technologiczną; stan odniesienia: entalpia równa zeru dla wody ciekłej w punkcie potrójnym względu na strategiczny charakter dóbr, których dotycza, podlegaja często znacznym wahaniom w stosunkowo krótkich odstępach czasu (rzędu kilku miesięcy). Podczas projektowania i optymalizacji dużych instalacji przemysłowych przyjmuje się zazwyczaj kilkunastoletni horyzont ich oceny. Konieczne jest zatem prognozowanie przyszłego poziomu cen oraz wartości parametrów makroekonomicznych (np. inflacji) składajacych się na otoczenie ekonomiczne przedsięwzięcia. Prognozowanie przyszłego otoczenia ekonomicznego dla analizowanego projektu wiąże się zawsze z pewnym ryzykiem. Wynika ono głównie z możliwości zmian w strukturach wzajemnie powiązanych gospodarek narodowych. Zmiany te mogą mieć charakter lokalny (np. pojawienie się nowego konkurenta na lokalnym rynku ciepła, wymuszajace obniżkę cen) lub globalny (np. zwiększone zapotrzebowanie na węgiel w Azji powodujace wzrost jego cen w Europie). Ze względu na często przypadkowy charakter tych zmian ich dokładna prognoza nie jest możliwa. Możliwe jest natomiast zredukowanie stopnia niepewności danych, przez określenie ich wzajemnej zależności, na podstawie obserwacji przebiegu wartości historycznych. Szczegółowy opis przygotowania danych do analizy ekonomicznej podano w rozdziale 5.4, poniżej skupiono się natomiast na przedstawieniu historycznych tendencji zmian wybranych parametrów. Wszystkie prezentowane wartości monetarne wyrażone są w dolarach amerykańskich (USD) odpowiadajacych momentowi czasowemu ich cytowania (ang. current dollars).

26 26 2. Uwarunkowania pracy układu energo - technologicznego w Ceny paliw i surowców Do paliw i surowców nieenergetycznych zużywanych w instalacji Corex zalicza się między innymi węgiel energetyczny oraz rudę żelaza. Ze względu na globalna wymienialność ich ceny na rynku polskim sa w dużej mierze uwarunkowane cenami na rynkach światowych. Historyczny przebieg cen węgla podano na rysunku 2.4. Został on określony w oparciu o indeks ICR (International Coal Report, Financial Times) [69, 70], przy obliczaniu którego uwzględniono następujace założenia: wskaźniki ICR (ceny) są przeliczone na węgiel o wartości opałowej 6000 kcal/kg (25120 kj/kg) w stanie roboczym, do obliczeń przyjmuje się tylko węgiel o zawartości siarki poniżej 1%, wskaźnik ICR określany jest dla węgla dostarczanego do krajów Europy Północnej i Zachodniej; obliczany jest jako cena CIF (ang. Cost, Insurance, Freight), która uwzględnia koszty wydobycia, transportu do portu morskiego, załadunku na statek, frachtu morskiego oraz ubezpieczenia ładunku, ceny są ważone wielkościa poszczególnych zakupów dokonanych w analizowanym okresie odzwierciedlajac w ten sposób stopień dywersyfikacji dostaw. Określenie średnich cen rud żelaza wymaga, podobnie jak w przypadku cen węgla, zdefiniowania umownych warunków przeliczeniowych. Jednym z kluczowych parametrów rudy jest zawartość żelaza pierwiastkowego. Ceny wyrażane są zatem w jednostkach monetarnych oferowanych za ilość czystego żelaza pierwiastkowego (np. USD/Mg Fe ) [23] lub za ilość rudy o ściśle określonej jego zawartości (np. USD/dmtu, dmtu - dry metric ton unit) [24, 18, 15]. Konieczne jest także podanie sortymentu rudy (pelety, ruda kawałkowa, ruda gruba), którego rodzaj ma duży wpływ na końcowa cenę. Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano obliczenia cen trzech rud żelaza pochodzacych z Ameryki Południowej i Północnej. Dane źródłowe w postaci cen FOB (ang. Free On Board - cena uwzględnia dostarczenie towaru na pokład statku), obowiazuj acych w portach eksporterów pozyskano z [23, 24, 18, 15, 44]. Koszty frachtów morskich oszacowano na podstawie danych zamieszczonych w [18]. Do obliczeń przyjęto ponadto następujace założenia: obliczana cena jest ceną CIF dla Europy Północnej i Zachodniej, zawartość żelaza pierwiastkowego w rudzie wynosi 65%, co jest typową wartościa dla rud zużywanych w dotychczas eksploatowanych instalacjach Corex [74].

ANALIZA UWARUNKOWAŃ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH MAŁEJ MOCY W POLSCE. Janusz SKOREK

ANALIZA UWARUNKOWAŃ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH MAŁEJ MOCY W POLSCE. Janusz SKOREK Seminarium Naukowo-Techniczne WSPÓŁCZSN PROBLMY ROZWOJU TCHNOLOGII GAZU ANALIZA UWARUNKOWAŃ TCHNICZNO-KONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGNRACYJNYCH MAŁJ MOCY W POLSC Janusz SKORK Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań 24-25.04. 2012r EC oddział Opole Podstawowe dane Produkcja roczna energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

13.1. Definicje Wsparcie kogeneracji Realizacja wsparcia kogeneracji Oszczędność energii pierwotnej Obowiązek zakupu energii

13.1. Definicje Wsparcie kogeneracji Realizacja wsparcia kogeneracji Oszczędność energii pierwotnej Obowiązek zakupu energii 13.1. Definicje 13.2. Wsparcie kogeneracji 13.3. Realizacja wsparcia kogeneracji 13.4. Oszczędność energii pierwotnej 13.5. Obowiązek zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu. 13.6. Straty

Bardziej szczegółowo

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Andrzej Mianowski

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Andrzej Mianowski POLITECHNIKA ŚLĄSKA Etap 23 Model reaktora CFB, symulacja układu kogeneracyjnego IGCC, kinetyka zgazowania za pomocą CO2, palnik do spalania gazu niskokalorycznego Wykonawcy Wydział Chemiczny Prof. Andrzej

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA

WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA MODERNIZACJE LIKWIDACJA DO 1998 ROKU PONAD 500 KOTŁOWNI LOKALNYCH BUDOWA NOWYCH I WYMIANA

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Teza ciepło niskotemperaturowe można skutecznie przetwarzać na energię elektryczną; można w tym celu wykorzystywać ciepło

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Małe układy do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej.

Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej. Marcin Panowski Politechnika Częstochowska Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej. Wstęp W pracy przedstawiono analizę termodynamicznych konsekwencji wpływu wstępnego podsuszania

Bardziej szczegółowo

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ Dwie grupy technologii: układy kogeneracyjne do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujące silniki tłokowe, turbiny gazowe,

Bardziej szczegółowo

Energetyka konwencjonalna

Energetyka konwencjonalna ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ Energetyka konwencjonalna Dr hab. inż. prof. ZUT ZBIGNIEW ZAPAŁOWICZ Energetyka

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Wzrost zapotrzebowania na

Bardziej szczegółowo

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach rozproszonych (J. Paska)

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach rozproszonych (J. Paska) 1. Idea wytwarzania skojarzonego w źródłach rozproszonych Rys. 1. Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła: rozdzielone (a) w elektrowni kondensacyjnej i ciepłowni oraz skojarzone (b) w elektrociepłowni

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie energii odpadowej w energetyce na przykładzie współpracy bloku gazowo-parowego z obiegiem ORC.

Zagospodarowanie energii odpadowej w energetyce na przykładzie współpracy bloku gazowo-parowego z obiegiem ORC. Zagospodarowanie energii odpadowej w energetyce na przykładzie współpracy bloku gazowo-parowego z obiegiem ORC. Dariusz Mikielewicz, Jan Wajs, Michał Bajor Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Polska

Bardziej szczegółowo

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 05 Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego W 755.05 2/12 SPIS TREŚCI 5.1

Bardziej szczegółowo

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii

Bardziej szczegółowo

- Poprawa efektywności

- Poprawa efektywności Energetyka przemysłowa: - Poprawa efektywności energetycznej - uwarunkowania dla inwestycji we własne źródła energii elektrycznej Daniel Borsucki 24.05.2011 r. MEDIA ENERGETYCZNE 615 GWh energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI Waldemar Kamrat Politechnika Gdańska XI Konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec Sulechów, 1o października 2014 r. Wprowadzenie Konieczność modernizacji Kotły

Bardziej szczegółowo

Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym

Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym Autor: dr hab. inŝ. Bolesław Zaporowski ( Rynek Energii 3/2) 1. WPROWADZENIE Jednym z waŝnych celów rozwoju technologii wytwarzania energii

Bardziej szczegółowo

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin Pojęcia, określenia, definicje Klasyfikacja kotłów, kryteria klasyfikacji Współspalanie w kotłach różnych typów Przegląd konstrukcji Współczesna budowa bloków

Bardziej szczegółowo

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej Mgr inŝ. Witold Płatek Stowarzyszenie NiezaleŜnych Wytwórców Energii Skojarzonej / Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ W INSTALACJACH ŚREDNIEJ WIELKOŚCI

KOGENERACJA ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ W INSTALACJACH ŚREDNIEJ WIELKOŚCI KOGENERACJA ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ W INSTALACJACH ŚREDNIEJ WIELKOŚCI Autor: Opiekun referatu: Hankus Marcin dr inŝ. T. Pająk Kogeneracja czyli wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 1 Podziały i klasyfikacje elektrowni Moc elektrowni pojęcia podstawowe 2 Energia elektryczna szczególnie wygodny i rozpowszechniony nośnik energii Łatwość

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole.

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Rytro, 25 27 08.2015 System ciepłowniczy w Opolu moc zainstalowana w źródle 282

Bardziej szczegółowo

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne

Krok 1 Dane ogólne Rys. 1 Dane ogólne Poniższy przykład ilustruje w jaki sposób można przeprowadzić analizę technicznoekonomiczną zastosowania w budynku jednorodzinnym systemu grzewczego opartego o konwencjonalne źródło ciepła - kocioł gazowy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz W1 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Układ prezentacji wykładów W1,W2,W3 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia inŝynierskie i ekonomiczne związane z produkcją energii w układach kogeneracyjnych

Zagadnienia inŝynierskie i ekonomiczne związane z produkcją energii w układach kogeneracyjnych Tomasz Kamiński Pracownia Technologiczna Zagadnienia inŝynierskie i ekonomiczne związane z produkcją energii w układach kogeneracyjnych Prezentacja wykonana m.in. na podstawie materiałów przekazanych przez

Bardziej szczegółowo

Materiały do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne

Materiały do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne Materiały do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne Autor: prof. dr hab. inż. Adam Hernas, Instytut Nauki o Materiałach, Politechnika Śląska ( Nowa Energia 5-6/2013) Rozwój krajowej energetyki warunkowany

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Autor: Piotr Kirpsza - ENEA Wytwarzanie ("Czysta Energia" - nr 1/2015) W grudniu 2012 r. Elektrociepłownia Białystok uruchomiła drugi fluidalny

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Wytwarzanie energii w elektrowni systemowej strata 0.3 tony K kocioł. T turbina. G - generator Węgiel 2 tony K rzeczywiste wykorzystanie T G 0.8

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

RYSZARD BARTNIK ANALIZA TERMODYNAMICZNA I EKONOMICZNA MODERNIZACJI ENERGETYKI CIEPLNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII GAZOWYCH

RYSZARD BARTNIK ANALIZA TERMODYNAMICZNA I EKONOMICZNA MODERNIZACJI ENERGETYKI CIEPLNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII GAZOWYCH POLITECHNIKA ŁÓDZKA ZESZYTY NAUKOWE Nr943 ROZPRAWY NAUKOWE, Z. 335 SUB Gottingen 7 217 776 736 2005 A 2640 RYSZARD BARTNIK ANALIZA TERMODYNAMICZNA I EKONOMICZNA MODERNIZACJI ENERGETYKI CIEPLNEJ Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Polska Agencja Prasowa Warszawa 18.11.2010 r. ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Struktura zużycia paliwa do generacji energii elektrycznej STRUKTURA W UE STRUKTURA W POLSCE 2 BLOK

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych Seminarium Planowanie energetyczne w gminach Województwa Mazowieckiego 27 listopada 2007, Warszawa Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW Jerzy Wójcicki Andrzej Zajdel TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW 1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1 Opis instalacji Przedsięwzięcie obejmuje budowę Ekologicznego Zakładu Energetycznego

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH DANE WEJŚCIOWE : Opracował Dr inż. Robert Jakubowski Parametry otoczenia p H, T H Spręż sprężarki, Temperatura gazów

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna Projekt Prezentacja 22.08.2012 r. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Założenia do planu. Zgodność

Bardziej szczegółowo

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015 KRAKÓW 10.03.2015 Zrównoważona energetyka i gospodarka odpadami ZAGOSPODAROWANIE ODPADOWYCH GAZÓW POSTPROCESOWYCH Z PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO DO CELÓW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Marek Brzeżański

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych Seminarium Planowanie energetyczne na poziomie gmin 24 stycznia 2008, Bydgoszcz Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. BIOMASA BIOMASA DREWNO

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do. Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Spis treści: Ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza

Bardziej szczegółowo

Niezależność energetyczna JSW KOKS S.A. w oparciu o posiadany gaz koksowniczy

Niezależność energetyczna JSW KOKS S.A. w oparciu o posiadany gaz koksowniczy Niezależność energetyczna JSW KOKS S.A. w oparciu o posiadany gaz koksowniczy Mateusz Klejnowski www.jsw.pl JSW KOKS S.A. podstawowe informacje JSW KOKS S.A. powstała na początku 2014 roku poprzez połączenie

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 5 Projektowanie układów regeneracyjnego podgrzewania wody zasilającej 2 Układ regeneracji Układ regeneracyjnego podgrzewu wody układ łączący w jedną wspólną

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

4. ODAZOTOWANIE SPALIN

4. ODAZOTOWANIE SPALIN 4. DAZTWANIE SPALIN 4.1. Pochodzenie tlenków azotu w spalinach 4.2. Metody ograniczenia emisji tlenków azotu systematyka metod 4.3. Techniki ograniczania emisji tlenków azotu 4.4. Analiza porównawcza 1

Bardziej szczegółowo

Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej

Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej Autor: Jacek Marecki Politechnika Gdańska ( Wokół Energetyki luty 2005) Ciepło skojarzone powstaje w procesie technologicznym, który polega na jednoczesnym

Bardziej szczegółowo

Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT

Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT Urząd Dozoru Technicznego Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT Bełchatów, październik 2011 1 Technologie procesu współspalania

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KOMORY SPALANIA BIOMASY - DREWNA DREWNO POLSKIE OZE 2016

NOWOCZESNE KOMORY SPALANIA BIOMASY - DREWNA DREWNO POLSKIE OZE 2016 NOWOCZESNE KOMORY SPALANIA BIOMASY - DREWNA 2016 OPAŁ STAŁY 2 08-09.12.2017 OPAŁ STAŁY 3 08-09.12.2017 Palenisko to przestrzeń, w której spalane jest paliwo. Jego kształt, konstrukcja i sposób przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Układy z silnikami tłokowymi zasilane gazem Janusz Kotowicz

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie Elektrowni Skawina S.A. do produkcji energii odnawialnej z biomasy jako główny element opłacalności wytwarzania energii elektrycznej

Dostosowanie Elektrowni Skawina S.A. do produkcji energii odnawialnej z biomasy jako główny element opłacalności wytwarzania energii elektrycznej Marek Bogdanowicz Elektrownia Skawina Dostosowanie Elektrowni Skawina S.A. do produkcji energii odnawialnej z biomasy jako główny element opłacalności wytwarzania energii elektrycznej Dostosowanie Elektrowni

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA

ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Bałtyckie Forum Biogazu ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Piotr Lampart Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Gdańsk, 7-8 września 2011 Kogeneracja energii elektrycznej i ciepła

Bardziej szczegółowo

Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa

Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa Biuro Marketingu i Analiz Kompania Węglowa S.A. Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa Rynek Ciepła Systemowego IV Puławy, 10-12 luty 2015 r. 1 Schemat przedstawiający zmiany restrukturyzacyjne

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 1 Zbigniew Modlioski, dr inż. Zakład Kotłów i Turbin pok. 305, A-4 tel. 71 320 23 24 http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~zmodl/

Bardziej szczegółowo

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła)

- stosunek kosztów eksploatacji (Coraz droższe paliwa kopalne/ coraz tańsze pompy ciepła) Czy pod względem ekonomicznym uzasadnione jest stosowanie w systemach grzewczych w Polsce sprężarkowej pompy ciepła w systemie monowalentnym czy biwalentnym? Andrzej Domian, Michał Zakrzewski Pompy ciepła,

Bardziej szczegółowo

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Zał.3B Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Wrocław, styczeń 2014 SPIS TREŚCI 1. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia

Bardziej szczegółowo

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl SYSTEM GRZEWCZY A JAKOŚĆ ENERGETYCZNA BUDNKU Zapotrzebowanie na ciepło dla tego samego budynku ogrzewanego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE

Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE Wskaźnikii emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW Warszawa, styczeń 2015 Opracowanie: Zespół Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE kontakt: Krajowy Ośrodek Bilansowania

Bardziej szczegółowo

KOMPANIA WĘGLOWA S.A.

KOMPANIA WĘGLOWA S.A. KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ODDZIAŁ KWK HALEMBA-WIREK Utylizacja metanu kopalnianego za pomocą skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej przy pomocy silnika gazowego firmy JENBACHER typu JMS 312

Bardziej szczegółowo

NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE

NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE możliwości technologiczne i oferta rynkowa OPRACOWAŁ: Zespół twórców wynalazku zgłoszonego do opatentowania za nr P.400894 Za zespól twórców Krystian Penkała Katowice 15 październik

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 154 9130 Poz. 914 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie informacji wymaganych do opracowania krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEJ BUDOWY KOTŁOWNI NA BIOMASĘ PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM W KROŚNIEWICACH WRAZ Z MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Gubernat (tel. (0 12) 617 36 96; gubernat@agh.edu.pl)

Prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Gubernat (tel. (0 12) 617 36 96; gubernat@agh.edu.pl) TRANSPORT MASY I CIEPŁA Seminarium Transport masy i ciepła Prowadzący: dr hab. inż. Agnieszka Gubernat (tel. (0 12) 617 36 96; gubernat@agh.edu.pl) WARUNKI ZALICZENIA: 1. ZALICZENIE WSZYSTKICH KOLOKWIÓW

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO 2, SO 2, NO x, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2015 rok luty 2017 SPIS

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MME-1-714-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MME-1-714-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Gospodarka energetyczna Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MME-1-714-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Metalurgia Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski

Bardziej szczegółowo

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego CIEPŁO, PALIWA, SPALANIE CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego WYMIANA CIEPŁA. Zmiana energii wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Obliczenie efektu ekologicznego zadania Remont dachu z ociepleniem budynku szkoły Zespół Szkół nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu

Obliczenie efektu ekologicznego zadania Remont dachu z ociepleniem budynku szkoły Zespół Szkół nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu ul. Partyzantów 26c/12, 47-220 Kędzierzyn - Koźle pracownia : Al. Jana Pawła II 4 p.210, 47-220 Kędzierzyn - Koźle tel. / fax (077) 484055 NIP 749 109 04-98 Temat: Obliczenie efektu ekologicznego zadania

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI ORAZ TECHNOLOGIE SPALANIA I WSPÓŁSPALANIA SŁOMY

TECHNIKI ORAZ TECHNOLOGIE SPALANIA I WSPÓŁSPALANIA SŁOMY Międzynarodowe Targi Poznańskie POLAGRA AGRO Premiery Polska Słoma Energetyczna TECHNIKI ORAZ TECHNOLOGIE SPALANIA I WSPÓŁSPALANIA SŁOMY Politechnika Poznańska Katedra Techniki Cieplnej LAUREAT XI EDYCJI

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery

Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery ITC Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery Janusz Lewandowski Sulechów, listopad 2011 Ogólne uwarunkowania 1. Kogeneracja jest uznawana w Polsce za jedną z najefektywniejszych technologii

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku dr inż. Adrian Trząski MURATOR 2015, JAKOŚĆ BUDYNKU: ENERGIA * KLIMAT * KOMFORT Warszawa 4-5 Listopada 2015 Charakterystyka energetyczna budynku

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie. Konferencja SAPE

Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie. Konferencja SAPE Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie Konferencja SAPE Andrzej Szajner Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie Zasady modernizacji lokalnych systemów ciepłowniczych Elektrociepłownie i biogazownie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych Dzień dzisiejszy Elektrownia Ostrołę łęka B Źródło o energii elektrycznej o znaczeniu strategicznym dla zasilania

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji gazowej

Rozwój kogeneracji gazowej Rozwój kogeneracji gazowej Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent produkowanego

Bardziej szczegółowo

I. Uwagi i propozycje do części ogólnej pkt 1 5 projektu modelu

I. Uwagi i propozycje do części ogólnej pkt 1 5 projektu modelu 1.1 1.2 od 1 do 5 Ryszard Śnieżyk przedsiębiorca figurujący w CEIDG Józef Jasiński nie figuruje w CEIDG (dalej J. Jasiński) I. Uwagi i propozycje do części ogólnej 1 5 projektu modelu Brak kontroli zasadności

Bardziej szczegółowo

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce...

gospodarki energetycznej...114 5.4. Cele polityki energetycznej Polski...120 5.5. Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce... SPIS TREŚCI Wstęp... 11 1. Polityka energetyczna Polski w dziedzinie odnawialnych źródeł energii... 15 2. Sytuacja energetyczna świata i Polski u progu XXI wieku... 27 2.1. Wstęp...27 2.2. Energia konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA Rozwiązanie podnoszące efektywność energetyczną. 1 2013-01-29 Prezentacja TÜV Rheinland

KOGENERACJA Rozwiązanie podnoszące efektywność energetyczną. 1 2013-01-29 Prezentacja TÜV Rheinland Rozwiązanie podnoszące efektywność energetyczną 1 2013-01-29 Prezentacja TÜV Rheinland Rozwiązanie podnoszące efektywność energetyczną Usługi dla energetyki Opinie i ekspertyzy dotyczące spełniania wymagań

Bardziej szczegółowo

M.o~. l/i. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko

M.o~. l/i. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko l/i M.o~. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko Adres e-mail szkoły:dyrektor@lo.olecko.pl Telefon: +875234183 Nauczyciel chemii: mgr Teresa Świerszcz

Bardziej szczegółowo

Kocioł na biomasę z turbiną ORC

Kocioł na biomasę z turbiną ORC Kocioł na biomasę z turbiną ORC Sprawdzona technologia produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu dr inż. Sławomir Gibała Prezentacja firmy CRB Energia: CRB Energia jest firmą inżynieryjno-konsultingową

Bardziej szczegółowo

DORAGO ENERGETYKA DOŚWIADCZENIA Z WDRAŻANIA I EKSPLOATACJI UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH Opracował Andrzej Grzesiek Pakiet 3x20 (marzec 2007r) Kompleksowe rozwiązania energetyczno klimatyczne kierunki dla ciepłownictwa:

Bardziej szczegółowo

Dwie podstawowe konstrukcje kotłów z cyrkulującym złożem. Cyklony zewnętrzne Konstrukcja COMPACT

Dwie podstawowe konstrukcje kotłów z cyrkulującym złożem. Cyklony zewnętrzne Konstrukcja COMPACT Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin Kotły fluidalne to jednostki wytwarzające w sposób ekologiczny energię cieplną w postaci gorącej wody lub pary z paliwa stałego (węgiel, drewno, osady z oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polish technology of heating installations ranging 1-50 MW Michał Chabiński, Andrzej Ksiądz, Andrzej Szlęk michal.chabinski@polsl.pl 1 Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy energetyki

Kluczowe problemy energetyki Kluczowe problemy energetyki Kluczowi odbiorcy energii na Dolnym Śląsku na przykładzie Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA Ryszard Jaśkowski PROJEKT NR POIG.01.01.01-00-005/08 TYTUŁ PROJEKTU: Strategia

Bardziej szczegółowo

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

Biomasa i wykorzystanie odpadów do celów energetycznych - klimatycznie neutralne źródła

Biomasa i wykorzystanie odpadów do celów energetycznych - klimatycznie neutralne źródła Biomasa i wykorzystanie odpadów do celów energetycznych - klimatycznie neutralne źródła energii dla Polski Konferencja Demos Europa Centrum Strategii Europejskiej Warszawa 10 lutego 2009 roku Skraplanie

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa MECHANIK 7/2014 Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH SIŁOWNI TURBINOWEJ Z REAKTOREM WYSOKOTEMPERATUROWYM W ZMIENNYCH

Bardziej szczegółowo

WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY. INSTYTUT BADAWCZO-WDROŻENIOWY MASZYN Sp. z o.o.

WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY. INSTYTUT BADAWCZO-WDROŻENIOWY MASZYN Sp. z o.o. WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY ZASOBY BIOMASY Rys.2. Zalesienie w państwach Unii Europejskiej Potencjał techniczny biopaliw stałych w Polsce oszacowano na ok. 407,5 PJ w skali roku. Składają się

Bardziej szczegółowo

Koszty jednostkowe energii cieplnej produkowanej na potrzeby ogrzewania w obecnej kotłowni węglowej budynku przy ul.

Koszty jednostkowe energii cieplnej produkowanej na potrzeby ogrzewania w obecnej kotłowni węglowej budynku przy ul. ZAŁĄCZNIK NR 1. Dane dotyczące cen i taryf 1. Ogrzewanie A) Stan istniejący przed modernizacją Koszty jednostkowe energii cieplnej produkowanej na potrzeby ogrzewania w obecnej kotłowni węglowej budynku

Bardziej szczegółowo

OPŁACALNOŚĆ ZASTOSOWANIA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ I KOTŁEM ODZYSKNICOWYM W CIEPŁOWNI KOMUNALNEJ

OPŁACALNOŚĆ ZASTOSOWANIA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ I KOTŁEM ODZYSKNICOWYM W CIEPŁOWNI KOMUNALNEJ Kogeneracja w energetyce przemysłowej i komunalnej Mariusz TAŃCZUK Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej Politechnika Opolska 45-233 Opole, ul. Mikołajczyka 5 e-mail: mtanczuk@ec.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Przykładowa 16 40-086 Katowice Miasto na prawach powiatu: Katowice województwo: śląskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania:

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wytwórcze (https://www.elturow.pgegiek.pl/technika-i-technologia/urzadzenia-wytworcze) Podstawowe urządzenia bloku.

Urządzenia wytwórcze (https://www.elturow.pgegiek.pl/technika-i-technologia/urzadzenia-wytworcze) Podstawowe urządzenia bloku. Urządzenia wytwórcze (https://www.elturow.pgegiek.pl/technika-i-technologia/urzadzenia-wytworcze) Podstawowe urządzenia bloku. W Elektrowni Turów zainstalowanych jest sześć bloków energetycznych. W wyniku

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza Grudzień 2016

Zestawienie wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza Grudzień 2016 Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do Grudzień 2016 [na podstawie wytycznych NFOŚiGW] Zestawienie wzorów i wsźników emisji substancji zanieczyszczających

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji St. Leszczyńskiej 8 32-600 Oświęcim Powiat Oświęcimski województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

69 Forum. Energia Efekt Środowisko

69 Forum. Energia Efekt Środowisko Przykłady realizacji przemysłowych otrzymania ciepła z biomasy 69 Forum Energia Efekt Środowisko Warszawa dnia 28 stycznia 2015r Prelegent Przykłady realizacji przemysłowych otrzymania ciepła z biomasy

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. G-10.1k

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. G-10.1k MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.1k Sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej za

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3 Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady Wykład 3 Zakres wykładu Produkcja energii elektrycznej i ciepła w polskich elektrociepłowniach Sprawność całkowita elektrociepłowni Moce i ilość jednostek

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA RODZAJ I PARAMETRY TECHNOLOGICZNEGO NOŚNIKA CIEPŁA ORAZ SPOSOBY JEGO REGULACJI... 4

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA RODZAJ I PARAMETRY TECHNOLOGICZNEGO NOŚNIKA CIEPŁA ORAZ SPOSOBY JEGO REGULACJI... 4 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA.... 3 2. CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE ŹRÓDEŁ CIEPŁA.... 3 3. RODZAJ I PARAMETRY TECHNOLOGICZNEGO NOŚNIKA CIEPŁA ORAZ SPOSOBY JEGO REGULACJI.... 4 4. RODZAJ I PARAMETRY TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo