Międzynarodowego Centrum Logistycznego Euroterminal zadanie 3 w Sławkowie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Międzynarodowego Centrum Logistycznego Euroterminal zadanie 3 w Sławkowie."

Transkrypt

1 1/ 9 ENOTICES_czh 02/11/2011- ID: Formularz standardowy 1 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks Informacje i formularze on-line: Wstępne ogłosze informacyjne Section I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontowe Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Euroterminal Sławków Sp. z o.o Adres pocztowy: Sławków,ul.Groc 1 Miejscowość: Sławków Kod pocztowy: PL Punkt kontowy: Tel.: Osoba do kontów: Adresy internetowe (jeżeli dotyczy) Joanna Mirosław Nowicki Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Faks: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontowy(-e) Inny: proszę wypełnić załącznik A.I I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inny: (proszę określić) sp. z o.o I.3) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe

2 2/ 9 ENOTICES_czh 02/11/2011- ID: Formularz standardowy 1 PL Międzynarodowego Zdrowie Centrum Logistycznego Euroterminal zada 3 w Sławkowie. Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inny: (proszę określić) Handel, usługi I.4) UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W IMIENIU INNYCH INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCYCH Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: (jeżeli, więcej informacji o tych instytucjach/podmiotach zamawiających można podać w załączniku A.)

3 3/ 9 ENOTICES_czh 02/11/2011- ID: Formularz standardowy 1 PL Sekcja II.A: OBJECT OF THE CONTRACT (Roboty budowlane) II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą II.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych Kod NUTS: Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: II.3) nijsze ogłosze dotyczy umowy ramowej II.4) Krótki opis rodzaju i zakresu robót budowlanych jeżeli jest znany, Szacunkowa wartość bez VAT (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącz dane liczbowe): Waluta: albo Zakres: między i Waluta: To zamówie podzielone jest na części (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) II.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) II.6) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia Planowana data (jeżeli jest znany) rozpoczęcia procedury _ (dd/mm/rrrr) udzielania zamówienia Okres w miesiącach: albo Planowana data (jeżeli jest znany) rozpoczęcia robót budowlanych zakończenia robót budowlanych _ (dd/mm/rrrr) _ (dd/mm/rrrr) albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) II.7) Zamówie jest objęte Porozumiem w sprawie zamówień rządowych (GPA) II.8) Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy)

4 4/ 9 ENOTICES_czh 02/11/2011- ID: Formularz standardowy 1 PL Sekcja II.B: OBJECT OF THE CONTRACT (dostawy lub usługi) (1) II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą oraz serwisem gwarancyjnym kontenerowej suwnicy bramowej na potrzeby Euroteminalu Sławków Sp. z o.o. w Sławkowie w ramach realizacji projektu Budowa II.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług (Wybrać wyłącz jedną kategorię dostaw lub usług która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) Dostawy Usługi Kod NUTS: PL22B Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Międzynarodowe Centrum Logistyczne Euro terminal Sławków Sp.z o.o Sławków ul.groc 1 II.3) Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług (dla każdej kategorii usług) Zamówie polega na na zaprojektowaniu wraz z optymalizacją, dostawą, montażem, odbiorem i dopuszczem do eksploatacji przez U D T oraz serwisem gwarancyjnym suwnicy kontenerowej bramowej dla Euro terminal Sławków Sp. z o.o. w Sławkowie, w ramach realizacji projektu Budowy Międzynarodowego Centrum Logistycznego w Sławkowie zada 3 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VII Transport Przyjazny Środowisku, Działa 7.4 Rozwój Transportu Inter modalnego.suwnica będąca przedmiotem dostawy nijszego zamówienia będzie kontenerową suwnicą bramową o udźwigu Q=40/50 T przeznaczoną do przeładunku kontenerów 20, 30, 40, 45, stopowych H C, nadwozi, naczep samochodowych z platform kolejowych na płytę kontenerową lub bezpośrednio na platformy kolejowe i samochody lub odwrot. Charakterystyka suwnicy: -suwnica kontenerowa bramowa o udźwigu pod spreaderem Q=40/50T o wymiarach technologicznych przeładunku 4,5 m+51,7 m+14,4 m do przeładunku kontenerów 20, 30, 40, 45 stopowych, typ HC wyposażonej w spreader i piggyback do przeładunku naczep, nadwozi samochodowych, długość jezdni podsuwnicowej 400 m parametry eksploatacyjne:prędkość jazdy suwnicy 0-120m/min, prędkość jazdy wózka 0-120/min przy przewidywanym przeładunku minimum kontenerów rocz, wysokość składowania 5 warstw kontenerów wagi brutto w górę+ 1 transport. Intensywna praca na trzy zmiany 365 dni w roku. Napięcie zasilania U z f=20kv/50 Hz.Transport suwnicy oraz zbędnych do wykonania zamówienia urządzeń, elementów, narzędzi, itp., odbędzie się przy pomocy środków Wykonawcy i na jego koszt. Wraz z suwnicą należy dostarczyć oprogramowa magazynowe przemieszczania i składowania kontenerów w sieci W-LAN która pokryje cały teren pyty kontenerowej i będzie podłączona do sieci Euro terminalu,musi mieć możliwość przesyłania danych do istjącej sieci.wymagane jest głosowe połącze radiowe dla operatora z obsługa naziemną oraz drugą suwnicą.wymagana dokumentacja techniczna D T R oraz instrukcje w języku polskim. jeżeli jest znany, Szacunkowa wartość bez VAT (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącz dane liczbowe): Waluta: albo Zakres: między i Waluta: PLN To zamówie podzielone jest na części (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Główny przedmiot Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)

5 5/ 9 ENOTICES_czh 02/11/2011- ID: Formularz standardowy 1 PL II.5) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia (jeżeli jest znany) 27/12/2011 (dd/mm/rrrr) II.6) Zamówie jest objęte Porozumiem w sprawie zamówień rządowych (GPA) II.7) Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy)

6 6/ 9 ENOTICES_czh 02/11/2011- ID: Formularz standardowy 1 PL Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Główne warunki finansowe i uzgodnia płatnicze i/lub odsie do odpowiednich przepisów je regulujących (jeżeli jest znany, dostarczyć informacje wyłącz w przypadku zamówień na roboty budowlane) III.2) Warunki udziału III.2.1) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych (jeżeli dotyczy) Zamówie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej jeżeli, Podać odsie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Europejski Fundusz Spójności w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VII Transport Przyjazny Środowisku, Działa 7.4 Rozwój Transportu Intermodalnego VI.2) Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy): VI.3) Informacje na temat ogólnych ram prawnych Odpowied rządowe strony internetowe, gdzie można uzyskać informacje dotyczące przepisów podatkowych: przepisów o ochro środowiska: ochrony zatrudnia i warunków pracy: mf.gov.pl moś.gov.pl mpips.gov.pl Więcej szczegółów na temat właściwych serwisów rządowych, gdzie można uzyskać informacje na temat podatków, ochrony środowiska, ochrony zatrudnia i warunków pracy, proszę podać w załącznikach A.II- IV (jeżeli dotyczy) VI.4) Data wysłania nijszego ogłoszenia: 02/11/2011 (dd/mm/rrrr)

7 7/ 9 ENOTICES_czh 02/11/2011- ID: Formularz standardowy 1 PL Załącznik A Dodatkowe adresy i punkty kontowe I) Adresy i punkty kontowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Adres pocztowy: Miejscowość: Kod pocztowy: Punkt kontowy: Tel.: Osoba do kontów: Adres internetowy: (URL) Faks: II) Adres, punkt kontowy oraz strona internetowa właściwego serwisu rządowego, gdzie można uzyskać informacje na temat podatków Adres pocztowy: Miejscowość: Kod pocztowy: Punkt kontowy: Tel.: Osoba do kontów: Faks: Adres internetowy (URL): III) Adres, punkt kontowy oraz strona internetowa właściwego serwisu rządowego, gdzie można uzyskać informacje na temat ochrony środowiska Adres pocztowy: Miejscowość: Kod pocztowy: Punkt kontowy: Tel.: Osoba do kontów: Faks: Adres internetowy (URL): IV) Adres, punkt kontowy oraz strona internetowa właściwego serwisu rządowego, gdzie można uzyskać informacje na temat ochrony zatrudnia oraz warunków pracy Adres pocztowy: Miejscowość: Kod pocztowy: Punkt kontowy: Tel.: Osoba do kontów: Faks:

8 8/ 9 ENOTICES_czh 02/11/2011- ID: Formularz standardowy 1 PL Międzynarodowego Adres internetowy (URL): Centrum Logistycznego Euroterminal zada 3 w Sławkowie.

9 9/ 9 ENOTICES_czh 02/11/2011- ID: Formularz standardowy 1 PL Załącznik B Informacje o częściach zamówienia Część nr Nazwa 1) Krótki opis 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 3) Wielkość lub zakres jeżeli jest znany, Szacunkowy koszt bez VAT(proszę podać wyłącz dane liczbowe): Waluta: albo Zakres: między i Waluta: 4) Wskaza innej daty rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia i/lub czasu trwania zamówienia (jeżeli dotyczy) Planowana data (jeżeli jest znany) rozpoczęcia procedury _ (dd/mm/rrrr) udzielania zamówienia Okres w miesiącach: albo Planowana data (jeżeli jest znany) rozpoczęcia robót budowlanych zakończenia robót budowlanych _ (dd/mm/rrrr) _ (dd/mm/rrrr) 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia albo w dniach: (od udzielenia zamówienia)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_IMiGW 05/08/2011- ID:2011-110248 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_wtbs1 20/05/2011- ID:2011-070546 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 1/ 16 ENOTICES_KPPSPMLAWA - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 1/ 13 ENOTICES_CIEdukacji - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 3 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) 634-012-60-16

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) 634-012-60-16 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 7 Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Kod pocztowy: 44-330

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 7 Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Kod pocztowy: 44-330 Świadcze usług pralniczych na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_MLubartow - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_Fundusz1 16/07/2010- ID:2010-092905 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo