POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1"

Transkrypt

1 Donata Kopańska-Bródka Tomasz Wachowcz Unwersytet Ekonomczny w Katowcach POSTNEGOCJACYJNA OPTYMALIZACJA KOMPROMISU NEGOCJACYJNEGO 1 Wprowadzene Począwszy od lat 80. ubegłego stuleca, kedy to narodzła sę odrębna dyscyplna zwana analzą negocjacyjną [Raffa 1982], negocjacje stały sę przedmotem ntensywnego zanteresowana nauk ścsłych. Zaproponowana wówczas ogólna metodologa opsu formalnego negocjacj stała sę punktem wyjśca dla tworzena różnorodnych model procesów negocjacj operających sę na odmennych założenach oraz wykorzystujących różną aparaturę matematyczną. Z perspektywy mnonych czterech dekad można wyróżnć trzy grupy narzędz formalnych najczęścej wykorzystywanych do wspomagana negocjacj: teorę ger [por. Brams 1990], teorę podejmowana decyzj [por. Raffa et al. 2002] oraz programowane matematyczne [Kersten et al. 1991]. Zakres wspomagana negocjacj, zwązany z powyższym narzędzam, obejmuje przede wszystkm realzację funkcj doradczych w zakrese strukturyzacj problemu negocjacyjnego, analzy preferencj negocjatorów budowy systemu oceny ofert negocjacyjnych, analzy oceny propozycj kompromsów (ofert negocjacyjnych), proaktywne sugerowane negocjatorom ofert, poszukwane rozwązań arbtrażowych, sprawedlwych satysfakcjonujących wszystke strony konflktu. Wraz z rozwojem narzędz nformatycznych we wspomaganu negocjacj pojawła sę możlwość wykorzystana dodatkowych metod narzędz, takch jak metody heurystyczne czy elementy sztucznej ntelgencj, mplementacyjne wymagających zastosowana systemów cyfrowych oraz elektroncznych generatorów lczb pseudolosowych do realzacj nezbędnego procesu oblczenowego. Wykorzystane tych narzędz pozwolło jednak rozszerzyć zakres wspomagana negocjacj o take elementy, jak projekcja proflu negocjacyjnego/psychologcz- 1 Praca naukowa częścowo fnansowana ze środków na naukę w latach jako projekt badawczy Mnsterstwa Nauk Szkolnctwa Wyższego numer N N

2 52 Donata Kopańska-Bródka, Tomasz Wachowcz nego partnera, rozpoznane jego struktury preferencj oraz strateg negocjacyjnej czy też przewdywana atmosfery rozmów wynku negocjacj [por. Druckman et al. 2002]. Rozwój nformatyk przyczynł sę równeż do powstana dedykowanych, komputerowych narzędz obsługujących proces negocjacj, czyl systemów wspomagana negocjacj, nerzadko dzałających w archtekturze rozproszonej wykorzystującej Internet jako medum komunkacyjne oraz bazę danych nezbędną do realzacj dzałań wspomagających [por. Kersten La 2007]. Projektowane obecne systemy wspomagana negocjacj są w wększośc systemam procesowym, czyl mają na celu wspomagane wszystkch faz procesu negocjacj. W lteraturze przedmotu wele mejsca pośwęca sę fazom prenegocjacyjnej negocjacj właścwej, w ramach których dokonuje sę analzy preferencj oraz, wykorzystując różne modele podejmowana decyzj, wspomaga negocjatorów w zakrese oceny wyboru ofert negocjacyjnych [Raffa 2002; Gmpel 2007]. Realzowana w ten sposób funkcja doradcza jest najbardzej rozpoznawalnym docenanym przez negocjatorów narzędzem wspomagana mplementowanym w systemach wspomagana negocjacj. Mnej uwag pośwęca sę faze postnegocjacyjnej, w której następuje zamknęce rozmów podpsane wynegocjowanego kontraktu. Tymczasem mplementacja model decyzyjnych do wspomagana perwszych dwóch faz negocjacj pozwala równeż w tej faze wspomagać negocjatorów w zakrese analzy jakośc osągnętego porozumena. W newelkej lczbe narzędz nformatycznych dokonujących analzy fazy postnegocjacyjnej wspomagane to ograncza sę jedyne do dentyfkacj rozwązań domnujących (w sense Paerto) uzyskany przez negocjatorów komproms. W nektórych przypadkach narzędza te pozwalają na ewentualną jego renegocjację, jak np. w systeme Inspre [Kersten Noronha 1999]. Ne wykorzystuje sę powszechne rozwązań pozwalających systemom wspomagana negocjacj na proaktywne sugerowane lepszych, efektywnych, ale jednocześne w jakś sposób sprawedlwych (tj. uwzględnających różne czynnk negocjacyjne, jak słę, czy pozycję negocjatorów) rozwązań. Prace dotyczące efektywnośc wynku negocjacj są zazwyczaj prowadzone jedyne w kontekśce efektywnośc całego procesu negocjacj realzowanego za pomocą autonomcznych agentów negocjacyjnych [por. Park Yang 2007]. W nnejszej pracy autorzy podejmują próbę wskazana pewnych rozwązań, które mogłyby zostać wykorzystane do wspomagana fazy postnegocjacyjnej negocjacj dwustronnych w zakrese poprawy wynegocjowanego przez strony negocjacj kompromsu. Głównym celem pracy jest usystematyzowane wedzy z zakresu narzędz analzy negocjacyjnej, w tym budowy systemu oceny ofert negocjacyjnych, zaczerpnętych z teor ger metod wyznaczana obszaru negocjacj gry, dentyfkacj warantów efektywnych grancy efektywnej oraz metod wyznaczana rozwązań arbtrażowych. Autorzy starają sę równeż po-

3 Postnegocjacyjna optymalzacja kompromsu negocjacyjnego 53 kazać jak nektóre z tych narzędz można wykorzystać do wspomagana fazy postnegocjacyjnej w zakrese proaktywnego poszukwana rozwązana sprawedlwego poprawającego wynegocjowany przez strony komproms. Przedstawają schemat arbtrażowy Nasha oraz własny pomysł rozwązana, operający sę na rozwązanu proporcjonalnych przyrostów. Praca składa sę z 4 częśc. W częśc perwszej przyblżono dee budowy systemów oceny ofert negocjacyjnych. W częśc drugej pokazano, jak wykorzystać system oceny ofert do dentyfkacj rozwązań dopuszczalnych procesu negocjacyjnego oraz jak zdentyfkować zbór ofert Paerto-optymalnych, tj. grancę efektywną. Następne w częśc trzecej przyblżono deę wybranych rozwązań, które można wykorzystać w arbtrażu lub medacj mędzy stronam negocjacj. W ostatnej częśc pracy autorzy omawają możlwość wykorzystana zaproponowanych rozwązań do analzy postnegocjacyjnej oraz pokazują możlwość zastosowana tych rozwązań w systeme wspomagana negocjacj Inspre. 1. Ocena jakośc ofert negocjacyjnych Spośród welu narzędz analzy negocjacyjnej najczęścej wykorzystywanym w praktyce są modele formalne służące analze preferencj negocjatorów. Dzęk tej analze jest tworzony system oceny ofert negocjacyjnych. Postać takego systemu może być różna zależy od zamplementowanej metody analzy preferencj. Wele systemów wspomagana negocjacj wykorzystuje najprostszy w konstrukcj system oceny operający sę na lnowym modelu scorngowym [Keeney Raffa 1976], aczkolwek znane są równeż nne rozwązana, np. operające sę na metodze AHP [por. Saaty Alexander 1989], nteraktywnych metodach defnowana krzywych ndyferencj [Tech 1991] czy metodach syntetycznego przewyższana, jak ELECTRE [Roy Bouyssou 1993]. Przegląd wybranych metod budowy systemów oceny ofert negocjacyjnych można znaleźć w pracach Wachowcza [2010a, 2010b]. W nnejszej pracy zostane przyblżony scorngowy model lnowy (SAW 2 ), który z formalnego punktu wdzena daje sę przedstawć w postac prostej, lnowej funkcj oceny dopuszczalnych ofert negocjacyjnych, a przy tym pozwala na prowadzene stosunkowo zaawansowanych analz symetrycznych całego procesu negocjacyjnego. SAW pozwala jednoznaczne ocenć jakość ofert negocjacyjnych za pomocą skalarnego kryterum syntetycznego. W klasycznej postac może być wykorzystywany jedyne do analzy dyskretnych pro- 2 Z ang. Smple Addtve Weghtng.

4 54 Donata Kopańska-Bródka, Tomasz Wachowcz blemów negocjacyjnych, czyl takch, w których predefnowano wszystke kweste negocjacyjne oraz skończone przelczalne zbory pozomów realzacj tych kwest. Chcąc zbudować system oceny operający sę na AMS, trzeba zatem dysponować zborem I kwest negocjacyjnych (np. cena, termn dostawy, warunk gwarancj tp.) oraz zboram X opcj (pozomów realzacj) zdefnowanych dla każdej kwest ( = 1,..., I ) 3. Flozofa budowy systemu oceny z AMS zakłada, ż każda kwesta opcja będze osobno ocenona przez negocjatora za pomocą pewnych abstrakcyjnych w nterpretacj punktów oceny (lub użytecznośc). Negocjatorzy ocenają stotność kwest negocjacyjnych, przypsując każdej kwest = 1,..., I wagę w tak, aby suma wag była równa pewnej pul punktów P wykorzystywanych w ocene, tj.: I = 1 w = P. (1) k Następne negocjator ocena wszystke opcje każdej kwest. Opcja x X k otrzymuje ocenę u ( x ) zgodną z subektywnym odczucam negocjatora (m bardzej preferowana opcja, tym wyższa ocena), określającą jej jakość wyrażoną procentowo: u ( k ) [0;1], dla k = 1,, X. (2) x least Najmnej preferowana opcja, x, otrzymuje ocenę 0 (daje negocjatorow most zerową satysfakcję), a najbardzej preferowana, x, ocenę równą 1 (daje pełną, stuprocentową satysfakcję). Powyższe dwa etapy, ważena kwest oceny opcj, tworzą główną strukturę systemu oceny ofert negocjacyjnych pozwalają wyznaczyć ocenę każdej oferty będącej paketem kompletnym, tj. specyfkującej pozomy realzacj wszystkch kwest ze zboru I. Ocena taka jest sumą jakośc opcj tworzących a a a daną ofertę a = [ x1, x2,..., x I ] ważonych ocenam kwest daje sę wyrazć wzorem: gdze I u ( a) = w u ( x ), (3) = 1 a x jest pozomem realzacj kwest zapewnanym przez ofertę a. a 3 Opcjam dla kwest ceny może być zbór przykładowych pozomów realzacj: { 5 zł, 10 zł, 15 zł }.

5 Postnegocjacyjna optymalzacja kompromsu negocjacyjnego 55 Skonstruowany w powyższy sposób system oceny ofert negocjacyjnych pozwala wspomagać negocjatora w dalszych fazach negocjacj. Daje możlwość prowadzena tzw. analzy trade-off, uzmysławającej koszty ustępstw dokonywanych na poszczególnych kwestach potencjalne możlwośc ch rekompensaty poprzez żądana zgłaszane wobec nnych kwest. Dzęk temu w faze prenegocjacyjnej negocjator może przygotować klka warantów kompromsu o zróżncowanych pozomach realzacj kwest, zachowując zblżone oceny, tj. newymagających czynena zbyt welkch ustępstw. Znajomość szczegółów oceny każdego warantu jest równeż przydatna w faze negocjacj właścwych, gdyż pozwala na beżąco ocenać oferty składane przez partnera. Umożlwa równeż budowane korzystnych dla wspomaganego negocjatora odpowedz (kontrpropozycje), gdyż analzując różncę ocen poszczególnych opcj (prowadząc analzę trade-off) jest on w stane zbudować ofertę wymagającą najmnejszych ustępstw z jego strony. Znajomość systemów oceny ofert obydwu negocjatorów pozwala z kole na prowadzene medacj odpowedną stymulację procesu negocjacyjnego (realzowaną np. przez systemy wspomagana negocjacj). Daje ona bowem możlwość zdentyfkowana zboru negocjacyjnego w przestrzen oceny obydwu stron, dokonana na nm projekcj pozomów aspracj pozomów zastrzeżonych oraz zdentyfkowana tych propozycj porozumena, które mogłyby być postrzegane przez obu negocjatorów jako satysfakcjonujące. Proces dentyfkacj tych warantów zostane przedstawony w kolejnym rozdzale pracy. 2. Identyfkacja rozwązań efektywnych akceptowalnych w procese negocjacj Dysponując systemam oceny ofert negocjacyjnych obydwu negocjatorów, każdy kontrakt (ofertę) można przedstawć jako punkt w dwuwymarowej przestrzen kryteralnej. Taka przestrzeń ne jest znana negocjatorom z osobna, gdyż żaden z nch neprzymuszony ne przekaże strategcznych nformacj o swych preferencjach drugej strone. Jakakolwek strona trzeca (medator, system wspomagana negocjacj, arbter) poproszona o wspomagane sytuacj negocjacyjnej której w sposób poufny strony przekazały te nformacje może jednak taką przestrzeń na potrzeby własnych analz wyznaczyć. Należy dalej przyjąć, że będze prowadzona analza strony trzecej zmerzająca do wskazana negocjatorom pewnych rozwązań jako potencjalne atrakcyjnych kompromsów.

6 56 Donata Kopańska-Bródka, Tomasz Wachowcz Racjonalność grupowa sugeruje, aby ze zboru zdentyfkowanych w przestrzen kryteralnej warantów odrzucć te, które są zdomnowane w sense Pareto, tj. take, dla których wypłaty (reprezentowane w forme wektorów o dwóch składowych u 1 u 2 ) są jednocześne gorsze dla negocjatora 1 2. Ne stneją bowem racjonalne przesłank, aby akceptować pewen kontrakt a, podczas gdy nny kontrakt b będze dawał wyższe wypłaty jednocześne obydwu negocjatorom. Akceptacja warantu a wązałaby sę z sytuacją, która w żargone analzy negocjacyjnej jest określana manem pozostawena zysków na stole negocjacyjnym [por. Lewck et al. 1999]. Co węcej, jeśl dysponuje sę systemem oceny ofert dzałającym na podstawe użytecznośc kardynalnych [por. Raffa et al. 2002], wówczas należy równeż akceptować znaną z teor ger deę warantów meszanych [por. Watson 2004], efektem której jest stworzene strateg meszanej zakładającej wybór pewnego warantu a z prawdopodobeństwem (częstoścą) p warantu b z prawdopodobeństwem 1 p. Akceptując deę warantów meszanych, można w konsekwencj wykreślć ze zboru potencjalnych warantów porozumena negocjacyjnego wszystke te punkty, które leżą poza tzw. grancą efektywną 4, czyl pewną krzywą wyznaczoną z punktów reprezentujących oferty czyste lub meszane, które są nezdomnowane w sense Pareto. Taką sytuację zobrazowano na rys. 1. Rys. 1. Waranty czyste meszane oraz granca efektywna 4 W lteraturze anglojęzycznej analzy negocjacyjnej krzywą tę nazywa sę nawet grancą krańcowo efektywną (ang. extreme effcent fronter).

7 Postnegocjacyjna optymalzacja kompromsu negocjacyjnego 57 Wszystke punkty od A do G z rys. 1 reprezentują waranty czyste (wyjścowy zbór ofert negocjacyjnych) w przestrzen ocen negocjatora 1 (u 1 ) negocjatora 2 (u 2 ). Zgodne z deą Pareto-optymalnośc za zdomnowany (nawet jeśl negocjatorzy posługują sę ocenam ze skal porządkowej) należy uznać warant B (domnuje go C), natomast warant D ne jest w tej sytuacj zdomnowany an przez C, an przez E. Dopuszczając deę warantów meszanych, można jednak wyznaczyć grancę efektywną (łamana ACEG), a wówczas pewen warant H, będący meszanką warantów C E (każdego z częstoścą 0,5) domnuje warant D ten ostatn przestaje być warantem efektywnym. Z punktu wdzena strony trzecej, wspomagającej proces negocjowana, jedynym warantam godnym polecena negocjatorom jako propozycje kompromsu są tylko oferty z grancy efektywnej. W małych problemach negocjacyjnych wyznaczene warantów efektywnych jest proste, jednakże gdy lczba warantów dopuszczalnych rośne, zadane to staje sę bardzej skomplkowane. Czasochłonne może być bowem przeglądane całego zbór warantów dopuszczalnych złożonego z klku tysęcy obektów. W wyznaczanu warantów efektywnych można posłużyć sę prostą analzą operającą sę na wnoskach z geometrycznej nterpretacj przestrzen wynków [por. Raffa 1982]. Dla dowolnego kontraktu można wyznaczyć bowem pewną sumę ważoną ocen postac: 1 2 u ( o) + z u ( o), (4) gdze u n (o) oznacza ocenę tego warantu w przestrzen wynków negocjatora n, a z jest pewną dodatną stałą. Gdyby przyjąć, że przez punkt reprezentujący pewen kontrakt a przeprowadzono prostą, to współczynnk z można uznać za współczynnk kerunkowy takej prostej. W zwązku z tym, jeśl dla danej stałej z kontrakt a maksymalzuje wartość formuły (4), wówczas kontrakt ten jest kontraktem efektywnym. W przypadku negocjacj welokryteralnych składnk sumy wyrażonej formułą (4) są same w sobe sumam ważonym ocen opcj składowych analzowanego warantu wag kwest negocjacyjnych, zadanym wzorem (3). Mamy zatem: 1 u ( o) + z u 2 ( o) = = I = 1 I = w u ( x ) + z 1 1 o o = [ w u ( x ) + z w u I w 2 2 u ( x ) = o o ( x )]. (5)

8 58 Donata Kopańska-Bródka, Tomasz Wachowcz W zwązku z tym, jeżel poszukujemy warantu maksymalzującego (4) przy o pewnej stałej z, należy znaleźć take opcje składowe x tego warantu, które maksymalzują: w 1 1 o o u ( x 2 2 ) + z w u ( x ), (6) dla każdego = 1,, I. Problem polega na tym, że lczba opcj danej kwest może być duża (w tym przypadku dla każdego jest ch X ), a wskazane tego efektywnego żmudne k ucążlwe. Z pomocą w dentyfkacj właścwego x, maksymalzującego (6) przyjść może tzw. analza przyrostów 5 [por. Raffa et al. 2002]. Przypuśćmy, że k opcje x X zostały uporządkowane rosnąco ze względu na ocenę negocjatora 1 (a malejąco dla negocjatora 2). W zwązku z tym, negocjatorzy chcąc zmaksymalzować (6), pownn przejść z opcj +1 x do x j, jeśl zachodz: j w 1 1 j j j 2 2 j u ( x ) + z w u ( x ) w u ( x ) + z w u ( x ). (7) Jeżel formuła (7) zostane odpowedno zmodyfkowana, otrzyma sę: 1 1 w u ( x 2 2 w u ( x j + 1 j 1 1 ) w u ( x ) z. 2 2 j + 1 ) w u ( x ) j (8) Lewa strona nerównośc (8) nos nazwę krytycznego współczynnka przejśca (KWP). Jeśl bowem opcje każdej kwest zostaną uporządkowane według malejącego KWP, otrzyma sę lstę kolejnych opcj efektywnych dla całego zakresu zmennośc z ( 0 ; + ). Ponżej przedstawono prosty przykład analzy przyrostów dla przykładowej kwest ceny, dla której zdefnowano jedyne trzy opcje { 5 zł, 10 zł, 15 zł ). Dane zawerające oceny tych opcj dokonane przez obydwe strony negocjacj oraz analzę przyrostów przedstawa tab. 1. Opcja Przykładowa analza przyrostów w dentyfkowanu opcj efektywnych Negocjator 1 Ocena Negocjator 2 Przyrost oceny dla negocjatora 1 Spadek oceny dla negocjatora 2 KWP Od Zakres Tabela 1 5 zł 0 1 1, zł 0,5 0,7 0,5 0,3 1,667 0,714 1, zł 1 0 0,5 0,7 0, ,714 Do 5 Ang. ncremental analyss.

9 Postnegocjacyjna optymalzacja kompromsu negocjacyjnego 59 W tab. 1 uporządkowano opcje ze względu na rosnące oceny negocjatora 1. W kolumnach 2 3 przedstawono oceny opcj zgodne z systemem oceny operającym sę na AMS (por. podrozdzał 1). Następne wyznaczono przyrosty ocen negocjatora 1 ( spadk ocen negocjatora 2) zwązane z przejścem pomędzy kolejnym opcjam, a na ch podstawe KWP (kolumna 6). Z ch analzy wynka, że dla stałej z 1,667 w kontrakce efektywnym pownna znaleźć sę opcja ceny na pozome 5 zł. Jeśl z 0,714;1,667, wówczas kontrakt efektywny pownna tworzyć opcja ceny na pozome 10 zł. W pozostałych przypadkach do konstrukcj warantu efektywnego należy użyć ceny równej 15 zł. Podobną analzę trzeba wykonać dla opcj pozostałych kwest negocjacyjnych tworzących kontrakt. Identyfkacja kompromsów efektywnych, której jedną z metod przedstawono w nnejszym podrozdzale, jest stotna z punktu wdzena sugerowana rozwązań kompromsowych usprawnających wynegocjowany przez strony komproms. Schematy arbtrażowe, omówone w kolejnym podrozdzale pracy jako rozwązane kompromsowe będą proponować bowem tylko te kontrakty, które są efektywne. 3. Rozwązana arbtrażowe Idea rozwązań arbtrażowych jest zwązana z teorą ger w ogólnośc. Była rozwjana w celu poszukwana rozwązań dobrze ustrukturyzowanych problemów strategcznych, w których gracze sam, kerując sę racjonalnoścą ndywdualną, ne potrafl osągnąć porozumena dojść do efektywnego wynku. Aczkolwek perwsze koncepcje wyznaczana takego rozwązana można znaleźć już u Zeuthena [1930], czyl zanm jeszcze powstała cała aksjomatyka teor ger [von Neumann Morgenstern 1944]. Lteratura teor ger podaje wele propozycj wyznaczana rozwązań ger [por. Brams 1990; Raffa et al. 2002], jak na przykład rozwązane egaltarne, rozwązane maksymalzujące mnmalną wypłatę negocjatorów lub maksymalzujące loczyn ch wypłat [Nash 1953], czy rozwązana operające sę na punktach groźby Kala Smorodnsky ego [1975] czy Gupty Lvne a [1988]. W dalszej częśc podrozdzału zostaną przyblżone dwe wybrane koncepcje wyznaczana rozwązana, możlwe do wykorzystana w proaktywnym wspomaganu negocjacj.

10 60 Donata Kopańska-Bródka, Tomasz Wachowcz 3.1. Schemat arbtrażowy Nasha Najpopularnejszym, dobrze opsanym uzasadnonym jest schemat arbtrażowy Nasha [1950] 6. Formułując swoją koncepcję rozwązana Nash przyjął, ż wszystke wynk analzowanej gry dają sę przedstawć na płaszczyźne kartezjańskej w postac zboru reprezentowanego przez wypukły welobok 7. Dodatkowo założył, ż w przestrzen tej stneje jasno zdefnowany pewen punkt status quo, który będze uznany za wynk gry w przypadku, gdy gracze ne dojdą do porozumena samodzelne. Nash sformułował równeż cztery aksjomaty jake pownen spełnać schemat arbtrażowy: racjonalnośc, nezależnośc od przekształceń lnowych, symetr oraz nezależnośc od warantów nezwązanych, a następne udowodnł, ż stneje tylko jeden schemat arbtrażowy spełnający te aksjomaty. Zgodne z twerdzenem Nasha, jeżel w przestrzen wynków graczy jest zdefnowany punkt status quo SQ o współrzędnych (s 1, s 2 ), to rozwązanem arbtrażowym Nasha jest tak punkt N należący do weloboku wynków, o współrzędnych (n 1, n 2 ), gdze n 1 s 1 n 2 s 2, który maksymalzuje wartość loczynu: 1 ( n s )( n s ). (9) Schemat arbtrażowy Nasha ma równeż zaletę mplementacyjną. Jest stosunkowo prosty oblczenowo łatwo go wykorzystać w analze każdej gry dwuosobowej, dla której dało sę wyznaczyć welobok wypłat. W dyskretnych problemach negocjacyjnych, w których jest akceptowana koncepcja warantów meszanych (przestrzeń wynków jest cągła por. rozdzał 2), mogą pojawć sę jednak pewne kłopoty z nterpretacją wynku arbtrażowego Nasha. Jeśl punkt N okaże sę wynkem meszanym, a część kwest negocjacyjnych ma charakter jakoścowy, wówczas trudno wskazać konkretną opcję tej kwest jako rozwązane arbtrażowe, a meszane mędzy nm może ne meć w ogóle sensu. Gdyby bowem przyjąć, ż jedną z kwest negocjowanej fuzj mędzy dwoma przedsęborstwam jest ustalene nowego znaku frmowego, a rozwązane arbtrażowe wymaga meszana mędzy znakem ryby a znakem kona (w częstośc: 0,5; 0,5), to jak ma zatem wyglądać sugerowany przez arbtraż znak frmowy? Jeśl nawet wyobraźna analtyka sugeruje np. wykorzystane połowy wzerunku 6 Przystępny ops arbtrażu Nasha można znaleźć w opublkowanej w języku polskm pracy Straffna [2001]. 7 Analzując sytuację negocjacyjną za pomocą narzędz zaprezentowanych w rozdzale 1 2, zbór wynków negocjacyjnych można przedstawć właśne w wymagany przez Nasha sposób.

11 Postnegocjacyjna optymalzacja kompromsu negocjacyjnego 61 kona połowy ryby, to czy na nowym znaku pownna znaleźć sę głowa ryby, czy jej ogon albo czy też pownny go tworzyć obydwa zwerzęta jednocześne, każde pomnejszone dwukrotne? 3.2. Rozwązane proporcjonalnych przyrostów (RPP) 8, operające sę na potencjale negocjacyjnym Inną, cekawą koncepcją rozwązana sformalzowanej sytuacj negocjacyjnej jest wykorzystane nformacj o potencjale negocjacyjnym uczestnczących stron [Raffa 1953]. Schemat tego rozwązana sugeruje wybór takego kontraktu efektywnego, który pozwala obydwu negocjatorom zrealzować swoje potencjały (wyznaczone wobec punktu status quo) w tej samej proporcj. Ogólną deę takego dzałana zobrazowano na rys. 2. u 2 A F B C R SQ D 0 Potencjał negocjatora 1 E u 1 Rys. 2. Rozwązane arbtrażowe operające sę na potencjale negocjacyjnym Źródło: Na podstawe Raffa [1982] Raffa et al. [2002]. 8 Ang. balanced-ncrements soluton [Raffa 1982].

12 62 Donata Kopańska-Bródka, Tomasz Wachowcz Przez potencjał negocjacyjny rozume sę tutaj wartość wyrażoną w jednostkach oceny danego negocjatora, będącą różncą pomędzy maksymalną wypłatą, którą ten negocjator mógłby uzyskać przy wypłace partnera na pozome punktu status quo jego wypłatą status quo. Raffa 9 proponuje, aby sprawedlwe negocjatorzy otrzymal maksymalny możlwy 10, lecz jednocześne równy procent swojego potencjału. Słą rzeczy poszukwane sprawedlwego rozwązana ogranczy sę do fragmentu grancy efektywnej (krzywa ACDE) odcętego przez wynk punktu status quo negocjatorów, zwanego zborem negocjacyjnym gry (łamana BCD). Na rys. 2, gdze status quo oznaczono przez punkt SQ rozwązanem proporcjonalnych przyrostów (operających sę na potencjalne negocjacyjnym) będze zatem kontrakt reprezentowany przez punkt R. Wyznaczene RPP jest proste, podobne jak wyznaczene rozwązana arbtrażu Nasha. Nestety, podobne jak w poprzednm przypadku, tak rozwązane proporcjonalnych przyrostów może wskazywać na kontrakt meszany. W kolejnym podrozdzale pracy zostane zaproponowane podejśce polegające na wykorzystanu dwóch powyższych metod wyznaczana rozwązana sprawedlwego do poprawy kontraktu wynegocjowanego przez strony w toku negocjacj właścwych. 4. Wykorzystane narzędz arbtrażowych we wspomaganu fazy postnegocjacyjnej 4.1. Sformułowane problemu sposoby wykorzystana metod arbtrażu Przedstawone w poprzednm rozdzale metody wyznaczana rozwązań arbtrażowych odnoszą sę do sytuacj, w której graczom proponuje sę pewne rozwązane całego problemu strategcznego jako alternatywę do prowadzena rozmów negocjacyjnych lub gdy rozmowy take zakończyły sę faskem. W takej sytuacj operając sę na punkce status quo, wyznaczonym na podstawe strateg gróźb [Nash 1953], cen zastrzeżonych [Lewck Ltterer 1985] lub BATNA [Fsher et al. 1991], dokonuje sę dentyfkacj rozwązana, które przedstawa sę do akceptacj (a w nektórych przypadkach narzuca) negocjatorom. W analzowanym przez nas probleme analzy postnegocjacyjnej sytuacja jest jednak nna. 9 Idea Raffy jest tu blska rozwązanu zaproponowanemu przez Kala Smorodnsky ego [1975]. 10 Ogranczony jedyne grancą efektywną.

13 Postnegocjacyjna optymalzacja kompromsu negocjacyjnego 63 Zakładamy, że negocjatorzy byl w stane samodzelne wynegocjować pewen komproms, a naszym zadanem (jako medatora, arbtra czy systemu wspomagana negocjacj) jest dokonane jego poprawy, jeśl to możlwe. Aby dokonać takej analzy negocjacyjnej, będzemy musel założyć, ż negocjatorzy przystępując do negocjacj w faze prenegocjacyjnej dokonal dentyfkacj własnych preferencj zbudowal ndywdualne systemy oceny ofert negocjacyjnych zgodne z AMS, tak jak to pokazano w rozdzale 1. W zależnośc od przyjętej metody wyznaczana rozwązana arbtrażowego proponujemy dwa scenarusze wspomagana postnegocjacyjnej optymalzacj kompromsu: Dla arbtrażu Nasha: Proponujemy zmanę punktu status quo, zwyczajowo wyznaczanego w negocjacjach przez pozomy rezerwacj wynkające z BATNA. Jako punkt status quo sugerujemy uznać punkt reprezentujący wynegocjowany przez strony komproms. W faze postnegocjacyjnej jest on bowem ekwwalentem wynku negocjacj, który zostane ostateczne usankcjonowany, w przypadku gdy propozycja postnegocjacyjna ne będze zaakceptowana przez obydwu negocjatorów. Następne wyznaczamy zbór negocjacyjny gry, korzystając z metody zaprezentowanej w podrozdzale 2 oraz sprawdzamy, który z punktów tego zboru maksymalzuje loczyn (9), badając kolejne odcnk łamanej tworzącej nteresujący nas fragment grancy efektywnej. Wyznaczony w ten sposób punkt przekształcamy na propozycję (lub propozycje) kontraktu prezentujemy negocjatorom. Dla rozwązana proporcjonalnych przyrostów: Można zaproponować dwa alternatywne sposoby sugerowana rozwązana postnegocjacyjnego operającego sę na RPP: 1. Perwszy polega na zastosowanu podejśca podobnego, jak w przypadku arbtrażu Nasha, czyl uznanu za punkt status quo wynegocjowanego przez negocjatorów kompromsu, skonstruowanu zboru negocjacyjnego wyznaczenu punktu zapewnającego negocjatorom jednakowy procent ch potencjałów maksymalzującego jednocześne ch wypłaty. 2. Druge podejśce modyfkuje neco deę RPP zamast analzy potencjałów opera sę na analze pozomów zastrzeżonych negocjatorów. Taka flozofa wyznaczana rozwązana arbtrażowego odnos sę do proporcjonalnego nagradzana stron za wynegocjowane kompromsu lepszego od przyjętych w faze prenegocjacyjnej akceptowalnych mnmów (za nadwyżkę w stosunku do pozomów zastrzeżonych). Ideę tę dobrze lustruje rys. 3.

14 64 Donata Kopańska-Bródka, Tomasz Wachowcz u 2 A B R SQ C RV 0 Nadwyżka negocjatora 1 D u 1 Rys. 3. Rozwązane arbtrażowe operające sę na prem za wynegocjowaną nadwyżkę Punkt RV oznacza kontrakt mnmalny, czyl pozomy zastrzeżone negocjatorów odwzorowane w przestrzen wynków, SQ to z kole odwzorowane wynegocjowanego kontraktu. Chcąc zatem sprawedlwe nagrodzć negocjatorów za wynegocjowane kontraktu lepszego od założonego mnmum, pownnśmy poszukać na grancy efektywnej punktu, w którym zbór negocjacyjny przecna sę z prostą poprowadzoną przez punkty RV SQ. Na rys. 3 jest to punkt R. Warto zauważyć, ż w proponowanym rozwązanu przyjmuje sę, że wynegocjowany komproms zapewna stronom neujemne nadwyżk. W przecwnym bowem raze racjonalny negocjator pownen ne godzć sę na komproms, gdyż zgodne z deą BATNA odchodząc od stołu negocjacyjnego jest w stane zapewnć sobe wynk na pozome RV. Zaproponowana dea rozwązana bazującego na prem za wynegocjowaną nadwyżkę opera sę na tej samej koncepcj sprawedlwośc, co orygnalna metoda RPP. Wynagradza ona negocjatorów w tej samej proporcj, tj. zapewna równy odsetek nadwyżk, co jednak ne oznacza tej samej lczby punktów oceny, gdyż nadwyżk te negocjatorzy mogą meć różne. Zmena jedyne punkt odnesena, wykorzystywany do wyznaczena samego rozwązana arbtrażowego.

15 Postnegocjacyjna optymalzacja kompromsu negocjacyjnego 65 W zaproponowanym przez autorów rozwązanu jest on nezależny od postac grancy efektywnej opera sę jedyne na określonych ndywdualne 11 najgorszych możlwych do zaakceptowana pozomach wynków Implementacja rozwązań arbtrażowych do rozwązana problemu postnegocjacyjnego systemu Inspre Zaproponowane przez autorów metody poprawy wynegocjowanego kompromsu można zastosować do analzy postnegocjacyjnej w systemach wspomagana negocjacj, które realzują funkcję doradczą m.n. poprzez tworzene systemu oceny ofert negocjacyjnych zgodnego z AMS. Jednym z takch systemów jest system negocjacj elektroncznych Inspre [Kersten Noronha 1999]. Na wybranym przykładze negocjacyjnym systemu Inspre pokażemy obecne dzałane omówonych w podrozdzale 4.1 propozycj rozwązań arbtrażowych Przykład sesj negocjacyjnej systemu Inspre W latach w ramach mędzynarodowego projektu GRIN [Parads et al. 2010] przeprowadzono serę eksperymentów negocjacyjnych z wykorzystanem systemu Inspre. Eksperyment był prowadzony na predefnowanym, dyskretnym przykładze dwustronnych negocjacj handlowych mędzy przyszłym kontrahentam 12. Negocjacje mały charakter welokryteralny, w toku rozmów ustalano zakres: ceny, termnu dostawy, termnu płatnośc warunków gwarancj. System udostępnał negocjatorom narzędza wspomagana fazy prenegocjacyjnej, które pozwalały na stworzene systemu oceny ofert negocjacyjnych za pomocą hybrydowej metody pomarów połączonych [por. Kersten Kersten 1998]. Metoda ta opera sę na głównych deach AMS pozwala na ocenę warantów welokryteralnych za pomocą skalarnej oceny jakośc oraz dekompozycyjną weryfkację spójnośc tej oceny. System Inspre w faze negocjacj właścwych wspomaga komunkację mędzy stronam, udostępna negocjatorom kalkulator jakośc tworzonych ofert, ocena oferty składane przez partnera oraz wzualzuje postępy negocjacj na grafe hstor negocjacyjnej. Główne elementy nterfejsu systemu Inspre przedstawono na rys Subektywne operając sę na własnych preferencjach lub obektywne, na podstawe rzeczywstośc negocjacyjnej. 12 Pełny ops funkcjonalnośc systemu Inspre oraz predefnowanych przykładów negocjacyjnych wykorzystywanych przez ten system można znaleźć w pracach: [Kersten Kersten, 1998; Wachowcz 2006].

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW

SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODĄ PROPAGACJI ROZKŁADÓW Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskego 8, 04-703 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA Krzysztof Serżęga Wyższa Szkoła Informatyk Zarządzana w Rzeszowe Streszczene Artykuł porusza temat zwązany

Bardziej szczegółowo

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja)

Analiza danych OGÓLNY SCHEMAT. http://zajecia.jakubw.pl/ Dane treningowe (znana decyzja) Klasyfikator. Dane testowe (znana decyzja) Analza danych Dane trenngowe testowe. Algorytm k najblższych sąsadów. Jakub Wróblewsk jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajeca.jakubw.pl/ OGÓLNY SCHEMAT Mamy dany zbór danych podzelony na klasy decyzyjne, oraz

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

BADANIA OPERACYJNE. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. dr Adam Sojda

BADANIA OPERACYJNE. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. dr Adam Sojda BADANIA OPERACYJNE Podejmowane decyzj w warunkach nepewnośc dr Adam Sojda Teora podejmowana decyzj gry z naturą Wynk dzałana zależy ne tylko od tego, jaką podejmujemy decyzję, ale równeż od tego, jak wystąp

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analza zagadneń różnczkowych 1. Układy równań lnowych P. F. Góra http://th-www.f.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letn 2006/07 Podstawowe fakty Równane Ax = b, x,

Bardziej szczegółowo

ASPEKT SYTUACJI STATUS QUO WE WSPOMAGANIU WIELOKRYTERIALNEGO WYBORU BAZUJĄCEGO NA TEORII GIER

ASPEKT SYTUACJI STATUS QUO WE WSPOMAGANIU WIELOKRYTERIALNEGO WYBORU BAZUJĄCEGO NA TEORII GIER Macej Wolny ASPEKT SYTUACJI STATUS QUO WE WSPOMAGANIU WIELOKRYTERIALNEGO WYBORU BAZUJĄCEGO NA TEORII GIER Wprowadzene Zagadnena welokryteralne dotyczą sytuacj, w których rozpatruje sę elementy zboru dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA . OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA Defncja grafu Pod pojęcem grafu G rozumemy następującą dwójkę uporządkowaną (defncja grafu Berge a): (.) G W,U gdze: W zbór werzchołków grafu, U zbór łuków grafu, U W W,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie zadań optymalizacji w środowisku programu MATLAB

Rozwiązywanie zadań optymalizacji w środowisku programu MATLAB Rozwązywane zadań optymalzacj w środowsku programu MATLAB Zagadnene optymalzacj polega na znajdowanu najlepszego, względem ustalonego kryterum, rozwązana należącego do zboru rozwązań dopuszczalnych. Standardowe

Bardziej szczegółowo

WikiWS For Business Sharks

WikiWS For Business Sharks WkWS For Busness Sharks Ops zadana konkursowego Zadane Opracowane algorytmu automatyczne przetwarzającego zdjęce odręczne narysowanego dagramu na tablcy lub kartce do postac wektorowej zapsanej w formace

Bardziej szczegółowo

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie.

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie. Zaps nformacj, systemy pozycyjne 1 Lteratura Jerzy Grębosz, Symfona C++ standard. Harvey M. Detl, Paul J. Detl, Arkana C++. Programowane. Zaps nformacj w komputerach Wszystke elementy danych przetwarzane

Bardziej szczegółowo

O PEWNYM MODELU POZWALAJĄCYM IDENTYFIKOWAĆ K NAJBARDZIEJ PODEJRZANYCH REKORDÓW W ZBIORZE DANYCH KSIĘGOWYCH W PROCESIE WYKRYWANIA OSZUSTW FINANSOWYCH

O PEWNYM MODELU POZWALAJĄCYM IDENTYFIKOWAĆ K NAJBARDZIEJ PODEJRZANYCH REKORDÓW W ZBIORZE DANYCH KSIĘGOWYCH W PROCESIE WYKRYWANIA OSZUSTW FINANSOWYCH Mateusz Baryła Unwersytet Ekonomczny w Krakowe O PEWNYM MODELU POZWALAJĄCYM IDENTYFIKOWAĆ K NAJBARDZIEJ PODEJRZANYCH REKORDÓW W ZBIORZE DANYCH KSIĘGOWYCH W PROCESIE WYKRYWANIA OSZUSTW FINANSOWYCH Wprowadzene

Bardziej szczegółowo

Laboratorium ochrony danych

Laboratorium ochrony danych Laboratorum ochrony danych Ćwczene nr Temat ćwczena: Cała skończone rozszerzone Cel dydaktyczny: Opanowane programowej metody konstruowana cał skończonych rozszerzonych GF(pm), poznane ch własnośc oraz

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Kraków 01.10.2015 D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu Rolnczego m. H. Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

Zestaw zadań 4: Przestrzenie wektorowe i podprzestrzenie. Liniowa niezależność. Sumy i sumy proste podprzestrzeni.

Zestaw zadań 4: Przestrzenie wektorowe i podprzestrzenie. Liniowa niezależność. Sumy i sumy proste podprzestrzeni. Zestaw zadań : Przestrzene wektorowe podprzestrzene. Lnowa nezależność. Sumy sumy proste podprzestrzen. () Wykazać, że V = C ze zwykłym dodawanem jako dodawanem wektorów operacją mnożena przez skalar :

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony)

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony) Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzeży Młodz Młodym ul. Katedralna 4 50-328 Wrocław tel. 882 021 007 mlodzmlodym@archdecezja.wroc.pl, www.sdm2016.wroclaw.pl Wrocław, 24 maja 2016 r. Zapytane ofertowe nr 4/2016/Młodz

Bardziej szczegółowo

3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO

3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO 3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STŁEGO I PRZEMIENNEGO 3.1. Cel zakres ćwczena Celem ćwczena jest zapoznane sę z podstawowym właścwoścam łuku elektrycznego palącego sę swobodne, w powetrzu o cśnentmosferycznym.

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

Proste modele ze złożonym zachowaniem czyli o chaosie

Proste modele ze złożonym zachowaniem czyli o chaosie Proste modele ze złożonym zachowanem czyl o chaose 29 kwetna 2014 Komputer jest narzędzem coraz częścej stosowanym przez naukowców do ukazywana skrzętne ukrywanych przez naturę tajemnc. Symulacja, obok

Bardziej szczegółowo

METODA UNITARYZACJI ZEROWANEJ Porównanie obiektów przy ocenie wielokryterialnej. Ranking obiektów.

METODA UNITARYZACJI ZEROWANEJ Porównanie obiektów przy ocenie wielokryterialnej. Ranking obiektów. Opracowane: Dorota Mszczyńska METODA UNITARYZACJI ZEROWANEJ Porównane obektów przy ocene welokryteralnej. Rankng obektów. Porównane wybranych obektów (warantów decyzyjnych) ze względu na różne cechy (krytera)

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3 INTERPRETACJA PARADOKSU ALLAISA ZA POMOCĄ MODELU KONFIGURALNIE WAŻONEJ UŻYTECZNOŚCI

ROZDZIAŁ 3 INTERPRETACJA PARADOKSU ALLAISA ZA POMOCĄ MODELU KONFIGURALNIE WAŻONEJ UŻYTECZNOŚCI Elżbeta Babula Anna Blajer-Gołębewska ROZDZIAŁ 3 INTERPRETACJA PARADOKSU ALLAISA ZA POMOCĄ MODELU KONFIGURALNIE WAŻONEJ UŻYTECZNOŚCI Wprowadzene Jednym z podstawowych założeń ekonom jest postulat racjonalnośc

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi. Arkusz A II. Strona 1 z 5

MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi. Arkusz A II. Strona 1 z 5 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY Krytera ocenana odpowedz Arkusz A II Strona 1 z 5 Odpowedz Pytane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Odpowedź D C C A B 153 135 232 333 Zad. 10. (0-3) Dana jest funkcja postac. Korzystając

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opekunów/promotorów/recenzentów Kraków 13.01.2016 r. Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu

Bardziej szczegółowo

2012-10-11. Definicje ogólne

2012-10-11. Definicje ogólne 0-0- Defncje ogólne Logstyka nauka o przepływe surowców produktów gotowych rodowód wojskowy Utrzyywane zapasów koszty zwązane.n. z zarożene kaptału Brak w dostawach koszty zwązane.n. z przestoje w produkcj

Bardziej szczegółowo

Portfele zawierające walor pozbawiony ryzyka. Elementy teorii rynku kapitałowego

Portfele zawierające walor pozbawiony ryzyka. Elementy teorii rynku kapitałowego Portel nwestycyjny ćwczena Na podst. Wtold Jurek: Konstrukcja analza rozdzał 5 dr chał Konopczyńsk Portele zawerające walor pozbawony ryzyka. lementy teor rynku kaptałowego 1. Pożyczane penędzy amy dwa

Bardziej szczegółowo

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4.

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4. Modele weloczynnkowe Analza Zarządzane Portfelem cz. 4 Ogólne model weloczynnkowy można zapsać jako: (,...,,..., ) P f F F F = n Dr Katarzyna Kuzak lub (,...,,..., ) f F F F = n Modele weloczynnkowe Można

Bardziej szczegółowo

TRANZYSTOR BIPOLARNY CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE

TRANZYSTOR BIPOLARNY CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE POLITHNIKA RZSZOWSKA Katedra Podstaw lektronk Instrkcja Nr4 F 00/003 sem. letn TRANZYSTOR IPOLARNY HARAKTRYSTYKI STATYZN elem ćwczena jest pomar charakterystyk statycznych tranzystora bpolarnego npn lb

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 1 Statystyka opisowa ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 1 Statystyka opisowa ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 1 Statystyka opsowa ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 W statystyce opsowej mamy pełne nformacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0 upalne lato 2014 2.0 strona 1/5 Regulamn promocj upalne lato 2014 2.0 1. Organzatorem promocj upalne lato 2014 2.0, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ AMI, zma 010/011 mgr Krzysztof Rykaczewsk System zalczeń Wydzał Matematyk Informatyk UMK SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ z Analzy Matematycznej I, 010/011 (na podst. L.G., K.L., J.M., K.R.) Nnejszy dokument dotyczy

Bardziej szczegółowo

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch

Za: Stanisław Latoś, Niwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwiczenia z geodezji II [red.] J. Beluch Za: Stansław Latoś, Nwelacja trygonometryczna, [w:] Ćwczena z geodezj II [red.] J. eluch 6.1. Ogólne zasady nwelacj trygonometrycznej. Wprowadzene Nwelacja trygonometryczna, zwana równeż trygonometrycznym

Bardziej szczegółowo

Proces narodzin i śmierci

Proces narodzin i śmierci Proces narodzn śmerc Jeżel w ewnej oulacj nowe osobnk ojawają sę w sosób losowy, rzy czym gęstość zdarzeń na jednostkę czasu jest stała w czase wynos λ, oraz lczba osobnków n, które ojawły sę od chwl do

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowana technika programowania dynamicznego

Zmodyfikowana technika programowania dynamicznego Zmodyfkowana technka programowana dynamcznego Lech Madeysk 1, Zygmunt Mazur 2 Poltechnka Wrocławska, Wydzał Informatyk Zarządzana, Wydzałowy Zakład Informatyk Wybrzeże Wyspańskego 27, 50-370 Wrocław Streszczene.

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) Załącznk nr 1C do Umowy nr.. z dna.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymane Systemu Kop Zapasowych (USKZ) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usług Usługodawca zobowązany jest

Bardziej szczegółowo

PROSTO O DOPASOWANIU PROSTYCH, CZYLI ANALIZA REGRESJI LINIOWEJ W PRAKTYCE

PROSTO O DOPASOWANIU PROSTYCH, CZYLI ANALIZA REGRESJI LINIOWEJ W PRAKTYCE PROSTO O DOPASOWANIU PROSTYCH, CZYLI ANALIZA REGRESJI LINIOWEJ W PRAKTYCE Janusz Wątroba, StatSoft Polska Sp. z o.o. W nemal wszystkch dzedznach badań emprycznych mamy do czynena ze złożonoścą zjawsk procesów.

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Wojciech Artichowicz MODELOWANIE PRZEPŁYWU USTALONEGO NIEJEDNOSTAJNEGO W KANAŁACH OTWARTYCH

mgr inż. Wojciech Artichowicz MODELOWANIE PRZEPŁYWU USTALONEGO NIEJEDNOSTAJNEGO W KANAŁACH OTWARTYCH Poltechnka Gdańska Wydzał Inżyner Lądowej Środowska Katedra ydrotechnk mgr nż. Wojcech Artchowcz MODELOWANIE PRZEPŁYWU USTALONEGO NIEJEDNOSTAJNEGO W KANAŁAC OTWARTYC PRACA DOKTORSKA Promotor: prof. dr

Bardziej szczegółowo

Problem plecakowy (KNAPSACK PROBLEM).

Problem plecakowy (KNAPSACK PROBLEM). Problem plecakowy (KNAPSACK PROBLEM). Zagadnene optymalzac zwane problemem plecakowym swą nazwę wzęło z analog do sytuac praktyczne podobne do problemu pakowana plecaka. Chodz o to, by zapakować maksymalne

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożena naturalne w górnctwe Mat. Symp. str. 461 466 Elżbeta PILECKA, Małgorzata SZCZEPAŃSKA Instytut Gospodark Surowcam Mneralnym Energą PAN, Kraków Analza ryzyka jako nstrument

Bardziej szczegółowo

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki

METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW. dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki Metody Planowana Eksperymentów Rozdzał 1. Strona 1 z 14 METODY PLANOWANIA EKSPERYMENTÓW dr hab. nż. Marusz B. Bogack Marusz.Bogack@put.poznan.pl www.fct.put.poznan.pl/cv23.htm Marusz B. Bogack 1 Metody

Bardziej szczegółowo

SZTUCZNA INTELIGENCJA

SZTUCZNA INTELIGENCJA SZTUCZNA INTELIGENCJA WYKŁAD 15. ALGORYTMY GENETYCZNE Częstochowa 014 Dr hab. nż. Grzegorz Dudek Wydzał Elektryczny Poltechnka Częstochowska TERMINOLOGIA allele wartośc, waranty genów, chromosom - (naczej

Bardziej szczegółowo

Wykład IX Optymalizacja i minimalizacja funkcji

Wykład IX Optymalizacja i minimalizacja funkcji Wykład IX Optymalzacja mnmalzacja funkcj Postawene zadana podstawowe dee jego rozwązana Proste metody mnmalzacj Metody teracj z wykorzystanem perwszej pochodnej Metody teracj z wykorzystanem drugej pochodnej

Bardziej szczegółowo

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ],

STATECZNOŚĆ SKARP. α - kąt nachylenia skarpy [ o ], φ - kąt tarcia wewnętrznego gruntu [ o ], STATECZNOŚĆ SKARP W przypadku obektu wykonanego z gruntów nespostych zaprojektowane bezpecznego nachylena skarp sprowadza sę do przekształcena wzoru na współczynnk statecznośc do postac: tgφ tgα = n gdze:

Bardziej szczegółowo

Wielokryterialny Trójwymiarowy Problem Pakowania

Wielokryterialny Trójwymiarowy Problem Pakowania Łukasz Kacprzak, Jarosław Rudy, Domnk Żelazny Instytut Informatyk, Automatyk Robotyk, Poltechnka Wrocławska Welokryteralny Trójwymarowy Problem Pakowana 1. Wstęp Problemy pakowana należą do klasy NP-trudnych

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka układów kombinacyjnych

Diagnostyka układów kombinacyjnych Dagnostyka układów kombnacyjnych 1. Wprowadzene Dagnostyka obejmuje: stwerdzene stanu układu, systemu lub ogólne sec logcznej. Jest to tzw. kontrola stanu wykrywająca czy dzałane sec ne jest zakłócane

Bardziej szczegółowo

WIELOKRYTERIALNE WSPOMAGANIE DECYZJI W HARMONOGRAMOWANIU PROJEKTÓW 1

WIELOKRYTERIALNE WSPOMAGANIE DECYZJI W HARMONOGRAMOWANIU PROJEKTÓW 1 DECYZJE nr 13 czerwec 2010 WIELOKRYTERIALNE WSPOMAGANIE DECYZJI W HARMONOGRAMOWANIU PROJEKTÓW 1 Tomasz Błaszczyk* Akadema Ekonomczna w Katowcach Macej Nowak** Akadema Ekonomczna w Katowcach Streszczene:

Bardziej szczegółowo

Problemy jednoczesnego testowania wielu hipotez statystycznych i ich zastosowania w analizie mikromacierzy DNA

Problemy jednoczesnego testowania wielu hipotez statystycznych i ich zastosowania w analizie mikromacierzy DNA Problemy jednoczesnego testowana welu hpotez statystycznych ch zastosowana w analze mkromacerzy DNA Konrad Furmańczyk Katedra Zastosowań Matematyk SGGW Plan referatu Testowane w analze mkromacerzy DNA

Bardziej szczegółowo

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych

8. Optymalizacja decyzji inwestycyjnych dr nż. Zbgnew Tarapata: Optymalzacja decyzj nwestycyjnych, cz.ii 8. Optymalzacja decyzj nwestycyjnych W rozdzale 8, część I przedstawono elementarne nformacje dotyczące metod oceny decyzj nwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Model IS-LM-BP. Model IS-LM-BP jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak

Model IS-LM-BP. Model IS-LM-BP jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak Ćwczena z Makroekonom II Model IS-LM- Model IS-LM- jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak gospodarka taka zachowuje sę w krótkm okrese, w efekce dzałań podejmowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE LICZBY SZKÓD W UBEZPIECZENIACH KOMUNIKACYJNYCH W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA DUŻEJ LICZBY ZER, Z WYKORZYSTANIEM PROCEDURY KROSWALIDACJI

MODELOWANIE LICZBY SZKÓD W UBEZPIECZENIACH KOMUNIKACYJNYCH W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA DUŻEJ LICZBY ZER, Z WYKORZYSTANIEM PROCEDURY KROSWALIDACJI Alcja Wolny-Domnak Unwersytet Ekonomczny w Katowcach MODELOWANIE LICZBY SZKÓD W UBEZPIECZENIACH KOMUNIKACYJNYCH W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA DUŻEJ LICZBY ZER, Z WYKORZYSTANIEM PROCEDURY KROSWALIDACJI Wprowadzene

Bardziej szczegółowo

NAFTA-GAZ marzec 2011 ROK LXVII. Wprowadzenie. Tadeusz Kwilosz

NAFTA-GAZ marzec 2011 ROK LXVII. Wprowadzenie. Tadeusz Kwilosz NAFTA-GAZ marzec 2011 ROK LXVII Tadeusz Kwlosz Instytut Nafty Gazu, Oddzał Krosno Zastosowane metody statystycznej do oszacowana zapasu strategcznego PMG, z uwzględnenem nepewnośc wyznaczena parametrów

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PORTFELA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZA POMOCĄ METODY AHP

WYBÓR PORTFELA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZA POMOCĄ METODY AHP Ewa Pośpech Unwersytet Ekonomczny w Katowcach Wydzał Zarządzana Katedra Matematyk posp@ue.katowce.pl WYBÓR PORTFELA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZA POMOCĄ METODY AHP Streszczene: W artykule rozważano zagadnene

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji fiber xmas 2015

Regulamin promocji fiber xmas 2015 fber xmas 2015 strona 1/5 Regulamn promocj fber xmas 2015 1. Organzatorem promocj fber xmas 2015, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna 2015

Bardziej szczegółowo

XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne

XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadane dośwadczalne ZADANIE D Nazwa zadana: Maszyna analogowa. Dane są:. doda półprzewodnkowa (krzemowa) 2. opornk dekadowy (- 5 Ω ), 3. woltomerz cyfrowy, 4. źródło napęca

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA I Spotkanie 1, dn. 05.10.2010

EKONOMETRIA I Spotkanie 1, dn. 05.10.2010 EKONOMETRIA I Spotkane, dn. 5..2 Dr Katarzyna Beń Program ramowy: http://www.sgh.waw.pl/nstytuty/e/oferta_dydaktyczna/ekonometra_stacjonarne_nest acjonarne/ Zadana, dane do zadań, ważne nformacje: http://www.e-sgh.pl/ben/ekonometra

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulatora ChemCad do modelowania złożonych układów reakcyjnych procesów petrochemicznych

Zastosowanie symulatora ChemCad do modelowania złożonych układów reakcyjnych procesów petrochemicznych NAFTA-GAZ styczeń 2011 ROK LXVII Anna Rembesa-Śmszek Instytut Nafty Gazu, Kraków Andrzej Wyczesany Poltechnka Krakowska, Kraków Zastosowane symulatora ChemCad do modelowana złożonych układów reakcyjnych

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS

OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE OPTIMAL INVESTMENT STRATEGY FUNDAMENTAL ANALYSIS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Sera: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 68 Nr kol. 1905 Adranna MASTALERZ-KODZIS Unwersytet Ekonomczny w Katowcach OPTYMALNE STRATEGIE INWESTYCYJNE PODEJŚCIE FUNDAMENTALNE

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

Propozycja modyfikacji klasycznego podejścia do analizy gospodarności

Propozycja modyfikacji klasycznego podejścia do analizy gospodarności Jacek Batóg Unwersytet Szczecńsk Propozycja modyfkacj klasycznego podejśca do analzy gospodarnośc Przedsęborstwa dysponujące dentycznym zasobam czynnków produkcj oraz dzałające w dentycznych warunkach

Bardziej szczegółowo

I. Elementy analizy matematycznej

I. Elementy analizy matematycznej WSTAWKA MATEMATYCZNA I. Elementy analzy matematycznej Pochodna funkcj f(x) Pochodna funkcj podaje nam prędkość zman funkcj: df f (x + x) f (x) f '(x) = = lm x 0 (1) dx x Pochodna funkcj podaje nam zarazem

Bardziej szczegółowo

Zadanie na wykonanie Projektu Zespołowego

Zadanie na wykonanie Projektu Zespołowego Zadane na wykonane Projektu Zespołowego Celem projektu jest uzyskane następującego szeregu umejętnośc praktycznych: umejętnośc opracowana równoległych wersj algorytmów (na przykładze algorytmów algebry

Bardziej szczegółowo

Teoria niepewności pomiaru (Rachunek niepewności pomiaru) Rodzaje błędów pomiaru

Teoria niepewności pomiaru (Rachunek niepewności pomiaru) Rodzaje błędów pomiaru Pomary fzyczne - dokonywane tylko ze skończoną dokładnoścą. Powodem - nedoskonałość przyrządów pomarowych neprecyzyjność naszych zmysłów borących udzał w obserwacjach. Podawane samego tylko wynku pomaru

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 6 Regresja lne regresj ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 Funkcja regresj I rodzaju cechy Y zależnej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Kurs. Wydanie III

Tworzenie stron WWW. Kurs. Wydanie III Idź do Sps treśc Przykładowy rozdzał Katalog ksążek Katalog onlne Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennk nformacje Zamów nformacje o nowoścach Zamów cennk Czytelna Fragmenty ksążek

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sieci Neuronowych Sieci rekurencyjne

Wprowadzenie do Sieci Neuronowych Sieci rekurencyjne Wprowadzene do Sec Neuronowych Sec rekurencyjne M. Czoków, J. Persa 2010-12-07 1 Powtórzene Konstrukcja autoasocjatora Hopfelda 1.1 Konstrukcja Danych jest m obrazów wzorcowych ξ 1..ξ m, gdze każdy pojedynczy

Bardziej szczegółowo

1. REFERENCE POINT METHOD APPLIED TO FIND SYMMETRICLY EFFECTIVE DECISIONS IN MULTICRITERIA MODELLING OF TWO-SIDE NEGOTIATIONS PROCESS

1. REFERENCE POINT METHOD APPLIED TO FIND SYMMETRICLY EFFECTIVE DECISIONS IN MULTICRITERIA MODELLING OF TWO-SIDE NEGOTIATIONS PROCESS Studa Materały Informatyk Stosowanej, Tom 5, Nr 3, 3 str. 9-8 ZASTOSOWANIE METODY PUNKTU ODNIESIENIA DO ZNAJDOWANIA DECYZJI SYMETRYCZNIE EFEKTYCHNYCH W MODELOWANIU WIELOKRYTERIALNYM PROCESU NEGOCJACJI

Bardziej szczegółowo

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014 Warszawa, dna2/styczna 2014 r, RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Małgorzata Olsze wska BM-WP 005.6. 20 14 Pan Marek Zółkowsk Przewodnczący Komsj Gospodark

Bardziej szczegółowo

9 konkurs ICT Objective: 9.11 FET Proactive Neuro-bio. 9 konkurs ICT

9 konkurs ICT Objective: 9.11 FET Proactive Neuro-bio. 9 konkurs ICT Dzeń Informacyjny ICT dla podmotów zanteresowanych uczestnctwem w mędzynarodowych projektach B+R w ramach 7 Programu Ramowego: 9 konkurs ICT Warszawa, 31.01.2012 9 konkurs ICT Objectve: 9.11 FET Proactve

Bardziej szczegółowo

Arytmetyka finansowa Wykład z dnia 30.04.2013

Arytmetyka finansowa Wykład z dnia 30.04.2013 Arytmetyka fnansowa Wykła z na 30042013 Wesław Krakowak W tym rozzale bęzemy baać wartość aktualną rent pewnych, W szczególnośc, wartość obecną renty, a równeż wartość końcową Do wartośc końcowej renty

Bardziej szczegółowo

Triopol jako gra konkurencyjna i kooperacyjna

Triopol jako gra konkurencyjna i kooperacyjna Unwersytet Warszawsk Wydzał Nauk Ekonomcznych Joanna Dys Nr albumu: 996 Tropol jako gra konkurencyjna kooperacyjna Praca lcencjacka na kerunku: Ekonoma Praca wykonana pod kerunkem dra Maceja Sobolewskego

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE KOOPERACJI Z WYKORZYSTANIEM TEORII GIER I ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ

WSPOMAGANIE KOOPERACJI Z WYKORZYSTANIEM TEORII GIER I ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ Macej Wolny WPOMAGANIE KOOPERACJI Z WYKORZYTANIEM TEORII GIER I ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ Wprowadzene Kooperacja mędzy organzacjam ma stotne znaczene w życu gospodarczym. Podmoty gospodarcze lub ch poszczególne

Bardziej szczegółowo

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych Jerzy Kselnck Problemy etyczne w organzacjach wrtualnych Organzacja wrtualna jej charakterystyka W lteraturze pojęce organzacja wrtualna pojawło sę stosunkowo nedawno. Jednak ne jest ono w powszechnym

Bardziej szczegółowo

BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM SRM

BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM SRM Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 88/2010 13 Potr Bogusz Marusz Korkosz Jan Prokop POLITECHNIKA RZESZOWSKA Wydzał Elektrotechnk Informatyk BADANIE DRGAŃ WŁASNYCH NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO Z SILNIKIEM

Bardziej szczegółowo

banków detalicznych Metody oceny efektywnoœci operacyjnej

banków detalicznych Metody oceny efektywnoœci operacyjnej Metody oceny efektywnoœc operacyjnej banków detalcznych Danuta Skora, mgr, doktorantka Wydza³u Nauk Ekonomcznych, Dyrektor Regonu jednego z najwêkszych banków detalcznych Adran Kulczyck, mgr, doktorant

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Brak Nie

Semestr zimowy Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angelskm Obowązuje od roku akademckego 2015/2016 Z-ID-702 Semnarum praca dyplomowa Semnar and Dplom Thess A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Oligopol dynamiczny. Rozpatrzmy model sekwencyjnej konkurencji ilościowej jako gra jednokrotna z pełną i doskonalej informacją

Oligopol dynamiczny. Rozpatrzmy model sekwencyjnej konkurencji ilościowej jako gra jednokrotna z pełną i doskonalej informacją Olgopol dynamczny Rozpatrzmy model sekwencyjnej konkurencj loścowej jako gra jednokrotna z pełną doskonalej nformacją (1934) Dwa okresy: t=0, 1 tzn. frma 2 podejmując decyzję zna decyzję frmy 1 Q=q 1 +q

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 286. Analiza dyskryminacyjna i regresja logistyczna w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 286. Analiza dyskryminacyjna i regresja logistyczna w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 86 Analza dyskrymnacyjna regresja logstyczna w procese oceny zdolnośc kredytowej przedsęborstw Robert Jagełło Warszawa, 0 r. Wstęp Robert Jagełło Narodowy Bank Polsk. Składam

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10. Metody eksploracji danych

Ćwiczenie 10. Metody eksploracji danych Ćwczene 10. Metody eksploracj danych Grupowane (Clusterng) 1. Zadane grupowana Grupowane (ang. clusterng) oznacza grupowane rekordów, obserwacj lub przypadków w klasy podobnych obektów. Grupa (ang. cluster)

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole Drog Gmnazjalsto, Wkrótce w nauka w szkole w jak sposób je jedno z z w pracodawców. zasadnczych szkole racjonalnego wyboru przestrz W prowadzona przy pomocy systemu elektroncznego. Rekrutacja wspomagana

Bardziej szczegółowo

Analiza modyfikacji systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych AC na przykładzie wybranego zakładu ubezpieczeń

Analiza modyfikacji systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych AC na przykładzie wybranego zakładu ubezpieczeń Analza modyfkacj systemów bonus-malus Ewa Łazuka Klauda Stępkowska Analza modyfkacj systemów bonus-malus w ubezpeczenach komunkacyjnych AC na przykładze wybranego zakładu ubezpeczeń Tematyka przedstawonego

Bardziej szczegółowo

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak

Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. dr Iwona Szczepaniak Ocena jakoścowo-cenowych strateg konkurowana w polskm handlu produktam rolno-spożywczym dr Iwona Szczepanak Ekonomczne, społeczne nstytucjonalne czynnk wzrostu w sektorze rolno-spożywczym w Europe Cechocnek,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH

ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH Potr Mchalsk Węzeł Centralny OŻK-SB 25.12.2013 rok ANALIZA KORELACJI WYDATKÓW NA KULTURĘ Z BUDŻETU GMIN ORAZ WYKSZTAŁCENIA RADNYCH Celem ponższej analzy jest odpowedź na pytane: czy wykształcene radnych

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA KOMPUTEROWA NAPRĘŻEŃ DYNAMICZNYCH WE WRĘGACH MASOWCA NA FALI NIEREGULARNEJ

SYMULACJA KOMPUTEROWA NAPRĘŻEŃ DYNAMICZNYCH WE WRĘGACH MASOWCA NA FALI NIEREGULARNEJ Jan JANKOWSKI *), Maran BOGDANIUK *),**) SYMULACJA KOMPUTEROWA NAPRĘŻEŃ DYNAMICZNYCH WE WRĘGACH MASOWCA NA FALI NIEREGULARNEJ W referace przedstawono równana ruchu statku w warunkach falowana morza oraz

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. na lata 2014-2017

Koncepcja pracy. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na lata 2014-2017 I. Podstawa prawna opracowana koncepcj: 1. Ustawa z dna 7 wrześna 1991 r. o systeme ośwaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PROCESU PRZESIEWANIA W PRZESIEWACZACH WIELOPOKŁADOWYCH

OPTYMALIZACJA PROCESU PRZESIEWANIA W PRZESIEWACZACH WIELOPOKŁADOWYCH Prace Naukowe Instytutu Górnctwa Nr 136 Poltechnk Wrocławskej Nr 136 Studa Materały Nr 43 2013 Jerzy MALEWSKI* Marta BASZCZYŃSKA** przesewane, jakość produktów, optymalzacja OPTYMALIZACJA PROCESU PRZESIEWANIA

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH

ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH Grzegorz PRZEKOTA ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH ZASTOSOWANIE ANALIZY HARMONICZNEJ DO OKREŚLENIA SIŁY I DŁUGOŚCI CYKLI GIEŁDOWYCH Zarys treśc: W pracy podjęto problem dentyfkacj cykl gełdowych.

Bardziej szczegółowo

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU

STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Ewa Szymank Katedra Teor Ekonom Akadema Ekonomczna w Krakowe ul. Rakowcka 27, 31-510 Kraków STARE A NOWE KRAJE UE KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU Abstrakt Artykuł przedstawa wynk badań konkurencyjnośc

Bardziej szczegółowo

Grupa: Elektrotechnika, wersja z dn Studia stacjonarne, II stopień, sem.1 Laboratorium Techniki Świetlnej

Grupa: Elektrotechnika, wersja z dn Studia stacjonarne, II stopień, sem.1 Laboratorium Techniki Świetlnej ul.potrowo 3a http://lumen.ee.put.poznan.pl Grupa: Elektrotechnka, wersja z dn. 29.03.2016 Studa stacjonarne, stopeń, sem.1 Laboratorum Technk Śwetlnej Ćwczene nr 6 Temat: Badane parametrów fotometrycznych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PREFERENCJI SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU Z WYKORZYSTANIEM WYBRANYCH METOD NIESYMETRYCZNEGO SKALOWANIA WIELOWYMIAROWEGO

ANALIZA PREFERENCJI SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU Z WYKORZYSTANIEM WYBRANYCH METOD NIESYMETRYCZNEGO SKALOWANIA WIELOWYMIAROWEGO Artur Zaborsk Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu ANALIZA PREFERENCJI SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU Z WYKORZYSTANIEM WYBRANYCH METOD NIESYMETRYCZNEGO SKALOWANIA WIELOWYMIAROWEGO Wprowadzene Od ukazana

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Bernard Panaszek, prof. zw. UMW. Recenzja

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Bernard Panaszek, prof. zw. UMW. Recenzja KATEDRA KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCHYCH GERIATRII ALERGOLOGU Unwersytet Medyczny m. Pastów Śląskch we Wrocławu 50-367 Wrocław, ul. Cure-Skłodowskej 66 Tel. 71/7842521 Fax 71/7842529 E-mal: bernard.panaszek@umed.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Model oceny ryzyka w działalności firmy logistycznej - uwagi metodyczne

Model oceny ryzyka w działalności firmy logistycznej - uwagi metodyczne Magdalena OSIŃSKA Unwersytet Mkołaja Kopernka w Torunu Model oceny ryzyka w dzałalnośc frmy logstycznej - uwag metodyczne WSTĘP Logstyka w cągu ostatnch 2. lat stała sę bardzo rozbudowaną dzedzną dzałalnośc

Bardziej szczegółowo

Usługi KPMG oferowane polskim przedsiębiorcom

Usługi KPMG oferowane polskim przedsiębiorcom Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom Czyl jak w czym pomagamy polskm frmom kpmg.pl 1 Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom 2013 Usług KPMG oferowane polskm przedsęborcom Doradztwo fnansowe ksęgowe

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA WARTOŚCI POLA MAGNETYCZNEGO W POBLIŻU LINII NAPOWIETRZNEJ Z WYKORZYSTANIEM ALGORYTMU GENETYCZNEGO

OPTYMALIZACJA WARTOŚCI POLA MAGNETYCZNEGO W POBLIŻU LINII NAPOWIETRZNEJ Z WYKORZYSTANIEM ALGORYTMU GENETYCZNEGO POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 81 Electrcal Engneerng 015 Mkołaj KSIĄŻKIEWICZ* OPTYMALIZACJA WARTOŚCI POLA MAGNETYCZNEGO W POLIŻU LINII NAPOWIETRZNEJ Z WYKORZYSTANIEM ALGORYTMU

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie lokalizacji obiektu logistycznego z zastosowaniem metody wyważonego środka ciężkości studium przypadku

Wyznaczanie lokalizacji obiektu logistycznego z zastosowaniem metody wyważonego środka ciężkości studium przypadku B u l e t y n WAT Vo l. LXI, Nr 3, 2012 Wyznaczane lokalzacj obektu logstycznego z zastosowanem metody wyważonego środka cężkośc studum przypadku Emla Kuczyńska, Jarosław Zółkowsk Wojskowa Akadema Technczna,

Bardziej szczegółowo

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA Bruksela, 18 styczna 2013 r. Nowe europejske prawo jazdy w celu wększej ochrony, bezpeczeństwa swobodnego przemeszczana sę W dnu 19 styczna 2013 r., w ramach wejśca w życe trzecej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie Skarbnk Hufca ZHP Kraków Nowa Huta phm. Marek Balon HO Kraków, dn. 21.10.2013r. Sprawozdane Skarbnka Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013 Wprowadzene W dnu 24.09.2011r. odbył sę Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

Bardziej szczegółowo