OPTYMALIZACJA KSZTAŁTU WIELOKĄTNYCH OBSZARÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPTYMALIZACJA KSZTAŁTU WIELOKĄTNYCH OBSZARÓW"

Transkrypt

1 MODELOWANIE INśYNIERSKIE ISSN X 35, s , Gliwice 008 OPTYMALIZACJA KSZTAŁTU WIELOKĄTNYCH OBSZARÓW MODELOWANYCH RÓWNANIAMI NAVIERA-LAMEGO NA PODSTAWIE PURC I ALGORYTMÓW GENETYCZNYCH EUGENIUSZ ZIENIUK, KRZYSZTOF SZERSZEŃ, AGNIESZKA BOŁTUĆ Instytut Infomatyki, Uniwesytet w Białymstoku Sosnowa 64, Białystok {ezieniuk, kszeszen, Steszczenie. Celem niniejszej acy jest optymalizacja kształtu bzegu w wielokątnych dwuwymiaowych obszaach o własnościach liniowo-sęŝystych. Steowany algoytmem genetycznym oces optymalizacji sowadza się do poszukiwania najlepszego (optymalnego) ozwiązania w wyniku wielokotnego ozwiązywania zagadnień analizy dla óŝnych kształtów bzegu. Do efektywnego ozwiązywania zagadnień analizy (ze zmodyfikowanym bzegiem) zastosowano paametyczny układ ównań całkowych (PURC), któy chaakteyzuje się adykalnie uoszczonym w stosunku do MES i MEB sposobem deklaacji i modyfikacji kształtu bzegu.. WSTĘP Poblem optymalizacji kształtu obszaów naleŝy do waŝnej klasy zagadnień mających ogomne znaczenie aktyczne. Poblemy optymalizacji naleŝą do metod komputeowego wspomagania ojektowania pozwalających na poawę mechanicznych właściwości ośodka, takich jak: edukcja poziomu wewnętznych naęŝeń w obszaze, czy teŝ minimalizacja jego masy. Optymalizacja kształtu jest oblemem na tyle złoŝonym, Ŝe aktycznie jego ozwiązanie sowadza się do numeycznego ozwiązywania nieliniowych układów ównań algebaicznych, jest więc ocesem iteacyjnym. Do ozwiązywania tego typu zagadnień najczęściej wykozystywane są metody opate na minimalizacji zyjętej funkcji celu, co ostatecznie aktycznie sowadza się do iteacyjnego ozwiązywania zagadnień analizy ze zmodyfikowaną geometią bzegu [4]. Modelowanie optymalizowanego obszau oaz ozwiązywanie oblemów analizy ealizowane jest zazwyczaj na podstawie MES [6] oaz MEB []. Wspólną cechą tych metod jest konieczność dysketyzacji optymalizowanego obszau na elementy skończone lub bzegu na elementy bzegowe. Takie dysketyzowanie w zypadku oblemów optymalizacyjnych jest wysoce nieefektywne wobec konieczności ponownej edysketyzacji zy jakiejkolwiek modyfikacji kształtu obszau. W acy [5] pokazano odębną w stosunku do metod elementowych koncepcję ozwiązywania zagadnień bzegowych, któa jeszcze badziej uaszcza modelowanie wejściowej geometii bzegu oaz samych obliczeń. Otzymane paametyczne układy ównań całkowych (PURC) [5] wyeliminowały konieczność nie tylko dysketyzacji obszau, ale takŝe

2 64 E. ZIENIUK, K. SZERSZEŃ, A. BOŁTUĆ jego bzegu. Bzeg ten w PURC jest deklaowany globalnie zy pomocy niewielkiego zbiou punktów bzegowych lub kontolnych. Wobec tego oces optymalizacji kształtu bzegu moŝe być zedukowany w PURC jedynie do identyfikacji tych punktów. Celem niniejszej acy jest aktyczne wykozystanie zalet PURC w powiązaniu z klasycznym algoytmem genetycznym (AG) do optymalizacji kształtu dwuwymiaowego wielokątnego obszau o właściwościach liniowo sęŝystych opisanych ównaniami Naviea- Lamego. Optymalizacja kształtu związana jest z otzymaniem załoŝonych własności ojektowych, takich jak oganiczenie poziomu wewnętznych naęŝeń czy teŝ pola powiezchni zekoju pozecznego. Pzedstawione podejście ogólnie zapewnia szeokie spektum moŝliwych do wygeneowania óŝnoodnych wielokątnych kształtów obszaów.. SFORMUŁOWANIE PROBLEMU OPTYMALIZACJI KSZTAŁTU Poblem optymalizacji kształtu bzegu nie jest oblemem nowym i jest zedmiotem szeegu badań naukowych. Głównym celem acy jest oacowanie nowej oceduy obliczeniowej, pozwalającej na efektywny i automatyczny dobó właściwego pod względem zyjętych załoŝeń w funkcji celu (), optymalnego kształtu bzegu (ofilu). Optymalizowany obsza jest obszaem płaskim, liniowo-sęŝystym modelowanym ównaniami zemieszczeniowymi Naviea-Lamego. Poblem optymalizacji dla ozpatywanego zagadnienia zdefiniowano za pomocą następującej funkcji celu: min W F = /, () σ vm = [( σ ) + ] σ σ σ max gdzie W - jest watością minimalizowanego pola ozpatywanego zekoju pozecznego obszau Ω oganiczonego bzegiem Γ, σ - jest watością naęŝeń zedukowanych (von Misesa), któa w dowolnym punkcie we vm wnętzu obszau nie powinna zekoczyć ustalonej watości maksymalnej σ. max NaęŜenia zedukowane σ vm są obliczane na podstawie składowych naęŝeń σ uzyskanych na podstawie numeycznej analizy zagadnienia za pomocą PURC dla aktualnego kształtu bzegu Γ oaz załoŝonych waunków bzegowych. Do optymalizacji funkcji celu () zastosowano algoytm genetyczny (AG) z automatycznym połączeniem go z PURC. 3. PURC DLA DWUWYMIAROWYCH ZAGADNIEŃ LINIOWO-SPRĘśYSTYCH Sfomułowane w pozednim punkcie zadanie optymalizacji dla funkcji celu () z oganiczeniami sowadza się aktycznie do wielokotnego ozwiązywania zagadnienia analizy ze zmodyfikowaną geometią bzegu. Efektywność oponowanej metody zaleŝy od dwóch czynników: ) od efektywności modelowania i modyfikowania kształtu geometii bzegu oaz efektywności ozwiązywania zagadnień analizy, ) algoytmu odpowiadającego za efektywne steowanie wielokotnym ozwiązywaniem zagadnień analizy. Efektywność zeowadzenia takiej optymalizacji w duŝym stopniu będzie uzaleŝniona od łatwości zeowadzania modyfikacji geometii bzegu. Rozwiązanie numeyczne zagadnienia analizy w liteatuze najczęściej jest otzymywane zy pomocy MES oaz MEB. Metody te, pomimo niewątpliwych zalet, nie spełniają wymogu ostoty definiowania i modyfikacji obszau (lub bzegu), co jest szczególnie niezbędne w zypadku oblemów

3 OPTYMALIZACJA KSZTAŁTU WIELOKĄTNYCH OBSZARÓW MODELOWANYCH RÓWNANIEM 65 dotyczących optymalizacji czy identyfikacji obszau. Takie uwaunkowanie MES i MEB powoduje gwałtowny wzost liczby zmiennych ojektowych (węzłów siatki) w obszaze (lub na jego bzegu). Czasochłonnym oblemem jest takŝe powtazanie dysketyzacji zmodyfikowanego obszau (lub bzegu) po kaŝdym etapie iteacji. Zastosowanie w miejsce tadycyjnej MES lub MEB ozwijanego PURC umoŝliwia badziej efektywne numeyczne ozwiązywanie zagadnień bzegowych, bez konieczności wowadzania jakiejkolwiek dysketyzacji obszau (lub bzegu). Kontu obszau (bzeg) w zypadku obszaów wielokątnych jest opisywany za pomocą niewielkiego zbiou punków naoŝnych. Pzy zeciąganiu jednego lub więcej punktów naoŝnych bzegu moŝliwa jest badzo efektywna modyfikacja kształtu bzegu. Deklaacja bzegu zy pomocy punktów naoŝnych jest bezpośednio powiązana z PURC. Dla ównań Naviea-Lamego PURC jest zedstawiany w następującej postaci [5]: zy czym s { U ( s, s) p ( s) P ( s, s) ( s) } ds, 0.5u ( s ) = J u () p n = s s s s, s s s, natomiast funkcje ( ) p p s, s U oaz P ( s, s) w zapisie maciezowym zyjmują następującą postać η ηη (3 4ν )ln( η) = η η U ( s, s), (3) 8π ( ν ) µ ηη η (3 4ν )ln( η) η η P P P ( s, s) =, p, =,,... n, 4π ( ν ) η P P (4) gdzie η ηη η η P = ( ), ν + P ( ), η = ν n n + n η n η η ηη η η η P = ( ν ) n + n, P = ( ), η ν + n η η η n () () () () 0.5 η =Γ ( s) Γ ( s ), η =Γ ( s) Γ ( s ), η = [ η p p + η ], = n + n. n ( i) Występujące w powyŝszych wyaŝeniach funkcje Γ ( s), i = {,}, to paametyczne funkcje liniowe, któych współczynniki wyliczane są na podstawie współzędnych punktów P x, y zadawanych w celu zdefiniowania wielokątnej geometii bzegu. naoŝnych ( ) i i i W dalszych ozwaŝaniach punkty naoŝne ( x y ) P, zyjęto jako zmienne ojektowe w ocesie optymalizacji. Ich identyfikacja owadzi do wygeneowania poszukiwanego optymalnego bzegu dla załoŝonej funkcji celu (). W wyniku zastosowania w PURC do ozwiązywania zagadnień analizy, moŝliwe jest otzymanie składowych naęŝeń σ w dowolnym punkcie optymalizowanego obszau Ω. Na podstawie obliczonych naęŝeń wyliczana jest watość naęŝeń zedukowanych (von Misesa), któa jest następnie taktowana jako waunek oganiczający w funkcji celu () dotyczącej optymalizacji powiezchni obszau. i i i

4 66 E. ZIENIUK, K. SZERSZEŃ, A. BOŁTUĆ 4. POŁĄCZENIE PURC Z ALGORYTMEM GENETYCZNYM (AG) Wybó algoytmu genetycznego (AG) jako nazędzia optymalizacji funkcji celu () wynika ze stosunkowej łatwości jego zintegowania z PURC. PURC () automatycznie dostosowuje się do nowych obszaów modelowanych punktami naoŝnymi ozwiązywanego zagadnienia analizy. Natomiast w AG naleŝy jedynie okeślić funkcję kyteialną () z zyjętymi oganiczeniami. Zmienne ojektowe w acy są utoŝsamiane ze współzędnymi punktów naoŝnych P ( x, y ), modelujących wielokątny kształt w PURC optymalizowanej geometii i i i bzegu. Rozwiązanie zadania optymalizacji sowadzono w tym wypadku do znalezienia połoŝenia wybanych punktów naoŝnych, zakodowanych w chomosomie AG. Na podstawie aktualnego połoŝenia tych punktów, w celu zminimalizowania funkcji celu (), moŝliwe jest obliczenie pola zekoju powiezchni optymalizowanego obszau Ω. Ponadto po ozwiązaniu PURC dla zidentyfikowanego połoŝenia punktów naoŝnych otzymywane są w obszaze składowe naęŝeń σ, niezbędne do wyliczenia watość σ (von vm Misesa) uŝywanego w fomule () jako waunku oganiczającego. 5. WERYFIKACJA ALGORYTMU OPTYMALIZACJI NA PRZYKŁADZIE Na ys. a zedstawiono oblem dobou optymalnego kształtu [] symetycznego ofilu pomiędzy punktami AB, zy oczekiwanym poziomie wewnętznych naęŝeń (von Misesa) poniŝej watości ganicznej ównej σ = MPa. Pofil ten jest poddawany zewnętznej max sile ozciągającej o watości F = 09.50N / mm. Pzyjęto następujące paamety ośodka E = 06850MPa oaz ν = a) b) Rys.. Rozpatywany oblem optymalizacji (a), deklaacja geometii bzegu w PURC punktami naoŝnymi (b) W acy [] zedstawiono ozwiązanie powyŝszego oblemu ojektowego bazujące na połączeniu MES z AG. Wybó MES jako nazędzia analizy ośodka sęŝystego spowodował konieczność wowadzenia zbiou punktów (węzłów) opisujących zaówno cały obsza, jak ównieŝ modyfikowany fagment jego bzegu. Rozpatywany obsza zadeklaowano w tym wypadku 96 elementami skończonymi (7 węzłów). W ezultacie uzyskano edukcję pola zekoju pozecznego z watości początkowej mm do watości docelowej ównej mm, co daje watość ocentową na poziomie 7 %.

5 OPTYMALIZACJA KSZTAŁTU WIELOKĄTNYCH OBSZARÓW MODELOWANYCH RÓWNANIEM 67 Na bazie powyŝszego zykładu ozpatywano następnie podejście łączące oponowany PURC z AG. W zeowadzonej symulacji zastosowano binany AG, bazujący na klasycznym schemacie Goldbega, zaimplementowany na podstawie obiektowej biblioteki C++ GAlib [3] dla paametów zedstawionych w tabeli. Tabela. Paamety zastosowanego AG Kodowanie 6 bitów Reodukcja opocjonalna KzyŜowanie jednopunktowe z awdopodobieństwem 0.6 Mutacja ównomiena z awdopodobieństwem 0.03 Rozmia populacji 50 Liczba iteacji 00 Zgodnie z ys. b wejściową geometię bzegu w PURC zamodelowano po wowadzeniu punktów naoŝnych. ZałoŜono następnie, Ŝe punkty P, P 0, P, P, P, P, P, P są punktami stałymi, natomiast optymalizowana część bzegu jest modyfikowana tylko 4 punktami naoŝnymi P, P 3 4, P, P. Pzy załoŝeniu symetii osiowej obszau oblem 9 0 optymalizacji kształtu został zedukowany do identyfikacji dwóch punktów P, P 3 4. a) b) Rys.. Rozkład poziomu wewnętznych naęŝeń von Misesa dla początkowego(a) oaz końcowego (b) kształtu geometii bzegu W uzyskanym ofilu docelowym (ys. b), wybanym spośód 5 niezaleŝnych wywołań algoytmu pole zekoju pozecznego powiezchni zostało zedukowane o ponad 8% do watości ównej mm, co jest poównywalne z wcześniej ezentowanymi ezultatami dla MES. Zastosowanie PURC nie tylko uościło deklaację optymalizowanego obszau Ω w poównaniu z MES, ale takŝe pozwoliło na otzymanie watości wewnętznych naęŝeń w dowolnych punktach tego obszau (ys. b). 6. WNIOSKI Celem niniejszej acy jest wstępna analiza potencjalnych zastosowań oacowanego PURC w zagadnieniach optymalizacji kształtu płaskich ośodków liniowo sęŝystych. Pzytoczony zykład testowy potwiedza moŝliwość zastosowania powyŝszego podejścia w aktycznych oblemach inŝynieskich, a takŝe uwypukla pewne zalety w poównaniu z metodami klasycznymi ozpatywanymi na zykładzie MES. Mówimy tutaj o uoszczeniu deklaacji optymalizowanego obszau, zy wyeliminowaniu zwłaszcza konieczności powtazania uciąŝliwej dysketyzacji po kaŝdej modyfikacji obszau, jak ma to miejsce w

6 68 E. ZIENIUK, K. SZERSZEŃ, A. BOŁTUĆ MES, a takŝe w MEB. Poces optymalizacji kształtu obszau ostatecznie został sowadzony do identyfikacji niewielkiego zbiou punktów naoŝnych opisujących geometię bzegu. Uzyskane pewne pozytywne ezultaty są zachęcające do zeowadzenia w zyszłości dalszych badań dotyczących z jednej stony ozszezenia pola potencjalnych zastosowań oponowanego podejścia, a z dugiej - takŝe poawiających samą efektywność uzyskiwanych ozwiązań. Mamy tu na myśli moŝliwość optymalizacji kształtu o kontuze kzywoliniowym w PURC pozez zastąpienie aktualnie stosowanych segmentów liniowych kzywymi paametycznymi, np. Béziea lub B-spline. Z dugiej stony celowe są dalsze ace nad metodami steującymi ocesem optymalizacji - zastosowanie efektywniejszych opeatoów genetycznych, zwiększenie liczby ozpatywanej populacji, czy teŝ zaadaptowanie algoytmów ewolucyjnych oaz metod klasycznych, np. metody Newtona. Dodatkowym zagadnieniem jest oacowanie efektywnych kyteiów zakończenia ocesu optymalizacji w acy z acji duŝej zbieŝności oceduy oaz małych zmian kształtu powyŝej 40 iteacji działania AG abitalnie oganiczono się do wielokotnego uuchamiania oceduy optymalizacyjnej i analizy ozwiązań po piewszych 00 iteacjach AG. Paca naukowa finansowana ze śodków budŝetowych na naukę w latach jako ojekt badawczy 3TF058 LITERATURA. Annicchiaico W., Ceolaza. M.: Optimization of finite element bidimensional models: an apoach based on genetic algoithms. Finite Elements in Analysis and Design 998, 3-4/9, s Bebbia, C. A., J. C. F. Telles.; L. C. Wobel.: Bounday element techniques, theoy and applications in engineeing. New Yok : Singe-Velag, GAlib: A C++ Libay of Genetic Algoithm Components, vesion.4. Mechanical Engineeing Depatment, Massachusetts Institute of Technology. 4. Liu G.R., Han X.: Computational invese techniques in non-destuctive evaluation. CRC Pess LLC, Zieniuk E., Bołtuć A.: Non-element method of solving D bounday oblems defined on polygonal domains modeled by Navie equation. Intenational Jounal of Solids and Stuctues 006, 43, 5-6/43 s Zienkiewicz O.: The finite element methods. London : McGaw-Hill, 977. A PIES AND GA COMBINED TECHNIQUE FOR SHAPE OPTIMIZATION OF POLYGONAL DOMAINS MODELLED BY NAVIER-LAME EQUATION Summay. The pape discusses computational techniques fo shape optimization in D linea elasticity oblems. Consideed optimization is pefomed by fowad model analysis fo modified shape of consideed bounday geomety. The ocedue combines mesh-fee bounday geomety desciption with oblem fomulation based on the paametic integal equation system (PIES). The technique educes the numbe of identified unknowns to minimum with significant possibilities of geomety modification. The study evaluates the accuacy of an established optimization in connection with genetic algoithms (GA) by compute simulation.

SEWAGE SLUDGE DRYING BASED ON A HEAT PUMP WITH CARBON DIOXIDE AS REFRIGERANT

SEWAGE SLUDGE DRYING BASED ON A HEAT PUMP WITH CARBON DIOXIDE AS REFRIGERANT SUSZENIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH W UKŁADZIE Z POMPĄ CIEPŁA PRACUJĄCĄ Z DWUTLENKIEM WĘGLA JAKO CZYNNIKIEM ZIĘBNICZYM SEWAGE SLUDGE DRYING BASED ON A HEAT PUMP WITH CARBON DIOIDE AS REFRIGERANT Agnieszka Flaga-Mayańczyk,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektotechniki i Automatyki Mg inż. Michał Tomaszewski MODEL PRZEDSIĘBIORSTWA DYSTRYBUCYJNEGO DZIAŁAJĄCEGO NA OTWARTYM RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Autoefeat pacy doktoskiej

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych 111 Marcin RELICH Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski E mail: m.relich@wez.uz.zgora.pl Wspomaganie planowania

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA

POLITECHNIKA OPOLSKA POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD ELEKTROTECHNIKI PRZEMYSŁOWEJ AUTOREFERAT PRACY DOKTORSKIEJ Symulacja komputerowa i weryfikacja pomiarowa charakterystyk silnika

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH OPARTYCH NA ANALIZIE TECHNICZNEJ WPROWADZENIE

BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH OPARTYCH NA ANALIZIE TECHNICZNEJ WPROWADZENIE Edyta Macinkiewicz Kateda Zaządzania, Wydział Oganizacji i Zaządzania Politechniki Łódzkiej e-mail: emac@p.lodz.pl BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH

KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH Janusz ROMANIK, Kzysztof KOSMOWSKI, Edwad GOLAN, Adam KRAŚNIEWSKI Zakład Radiokomunikacji i Walki Elektonicznej Wojskowy Instytut Łączności 05-30

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRANSFORMACJI FALKOWEJ DO WYKRYWANIA USZKODZEŃ W KONSTRUKCJACH OBCIĄśONYCH STATYCZNIE I DYNAMICZNIE

WYKORZYSTANIE TRANSFORMACJI FALKOWEJ DO WYKRYWANIA USZKODZEŃ W KONSTRUKCJACH OBCIĄśONYCH STATYCZNIE I DYNAMICZNIE POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INśYNIERII ŚRODOWISKA INSTYTUT KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inŝ. Anna Knitter-Piątkowska WYKORZYSTANIE TRANSFORMACJI FALKOWEJ DO WYKRYWANIA USZKODZEŃ W KONSTRUKCJACH

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT PRACY DOKTORSKIEJ POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI AUTOMATYKI I INFORMATYKI RÓWNOLEGŁE APLIKACJE MES

AUTOREFERAT PRACY DOKTORSKIEJ POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI AUTOMATYKI I INFORMATYKI RÓWNOLEGŁE APLIKACJE MES POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI AUTOMATYKI I INFORMATYKI MGR INś. WALDEMAR POKUTA RÓWNOLEGŁE APLIKACJE MES W SYSTEMACH KLASTROWYCH DO ROZWIĄZYWANIA ZAGADNIEŃ ELEKTROSTATYKI AUTOREFERAT PRACY

Bardziej szczegółowo

ANALIZA METOD KOMPENSACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ANALIZA METOD KOMPENSACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błędy, metody kompensacji Paweł TUREK 1 Wojciech MODRZYCKI 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ANALIZA METOD KOMPENSACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Wytwarzanie produktów o

Bardziej szczegółowo

DWUETAPOWA OPTYMALIZACJA MAGNETO- ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIM WSPÓŁCZYNNIKA THD

DWUETAPOWA OPTYMALIZACJA MAGNETO- ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIM WSPÓŁCZYNNIKA THD Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Łukasz KNYPIŃSKI, Lech NOWAK * Magnetoelektryczne silniki synchroniczne,

Bardziej szczegółowo

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog Zawiea pe³n¹ wesjê Oganize 6 W Wstęp F Foum Dyskusyjne www.lotuspolska.pl Katalog polskich dla K Katalog Polska, ul. 1-go Siepnia 8, 02-134 Waszawa, tel. (022) 878 67 60, fax (022) 878 67 64 Wstęp Szanowni

Bardziej szczegółowo

Symulacja w Badaniach i Rozwoju

Symulacja w Badaniach i Rozwoju Symulacja w Badaniach i Rozwoju Redaktor Naczelny prof. dr hab. Leon BOBROWSKI Vol. No. 1/011 Redaktor numeru: prof. dr hab. inŝ. Tadeusz NOWICKI Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej Warszawa 011

Bardziej szczegółowo

Odtwarzanie relacji człowiek maszyna środowisko w wirtualnym środowisku pracy

Odtwarzanie relacji człowiek maszyna środowisko w wirtualnym środowisku pracy mgr inŝ. Kamil SZEWERDA mgr inŝ. Wojciech WOŁCZYK dr inŝ. Jarosław TOKARCZYK dr inŝ. Dariusz MICHALAK Instytut Techniki Górniczej KOMAG Odtwarzanie relacji człowiek maszyna środowisko w wirtualnym środowisku

Bardziej szczegółowo

[TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA]

[TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA] [TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA] 1 Spis treści Wstęp... 4 Cel oraz zakres pracy... 4 Wprowadzenie w tematykę dźwigarów warstwowych oraz szczegółowe zdefiniowanie przedmiotu pracy... 4 Materiały okładzin

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INśYNIERSKI. Aplikacja internetowa do wizualizacji FSI 2D na przykładzie symulacji pracy zastawki aortalnej z zastosowaniem Adobe Flexa.

PROJEKT INśYNIERSKI. Aplikacja internetowa do wizualizacji FSI 2D na przykładzie symulacji pracy zastawki aortalnej z zastosowaniem Adobe Flexa. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział InŜynierii Metali i Informatyki Przemysłowej PROJEKT INśYNIERSKI pt. Aplikacja internetowa do wizualizacji FSI 2D na przykładzie symulacji

Bardziej szczegółowo

IDENTIFICATION OF PARAMETERS OF THE SET THE VEHICLE-THE LIGHTWEIGHT SEMITRAILER GN2000 BY MEANS OF THE EXPERIMENTAL MODAL ANALYSIS METHOD

IDENTIFICATION OF PARAMETERS OF THE SET THE VEHICLE-THE LIGHTWEIGHT SEMITRAILER GN2000 BY MEANS OF THE EXPERIMENTAL MODAL ANALYSIS METHOD Tadeusz PAWŁOWSKI Pzemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych ul. Staołęca 31, 60-963 Poznań e-mail: office@pim.poznan.pl IDENTIFICATION OF PARAMETERS OF THE SET THE VEHICLE-THE LIHTWEIHT SEMITRAILER N000 BY

Bardziej szczegółowo

Badania symulacyjne rozprzestrzeniania się mgły powietrzno-wodnej systemu zraszania

Badania symulacyjne rozprzestrzeniania się mgły powietrzno-wodnej systemu zraszania PROJEKTOWANIE I BADANIA Mgr inŝ. Wojciech CHUCHNOWSKI Dr inŝ. Jarosław TOKARCZYK Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Badania symulacyjne rozprzestrzeniania się mgły powietrzno-wodnej systemu zraszania

Bardziej szczegółowo

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2011 Gliwice, maj 2011 r. Katedra

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Metody Elementu Skończonego

Wprowadzenie do Metody Elementu Skończonego Wprowadzenie do Metody Elementu Skończonego Krzysztof Balonek, Sławomir Gozdur Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH, Kraków, Poland email: kbalonek@g10.pl, slagozd@gmail.com Praca dostępna w internecie:

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu: dr Arkadiusz Januszewski Komitet Redakcyjny: dr hab. inŝ. Waldemar Bojar prof. UTP prof. dr hab. Ryszard Budziński prof. dr

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu: dr hab. inŝ. Waldemar Bojar prof. UTP Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Ryszard Budziński prof. dr hab. inŝ. Ludosław Drelichowski

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA METODYKA PROJEKTOWANIA I WERYFIKACJI KONSTRUKCJI MASZYN ROLNICZYCH

WSPÓŁCZESNA METODYKA PROJEKTOWANIA I WERYFIKACJI KONSTRUKCJI MASZYN ROLNICZYCH InŜynieria Rolnicza 14/2005 Tadeusz Pawłowski, Jan Szczepaniak Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu WSPÓŁCZESNA METODYKA PROJEKTOWANIA I WERYFIKACJI KONSTRUKCJI MASZYN ROLNICZYCH Streszczenie

Bardziej szczegółowo

PODEJŚCIE PROCESOWE W INŻYNIERII WYMAGAŃ

PODEJŚCIE PROCESOWE W INŻYNIERII WYMAGAŃ ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 740 STUDIA INFORMATICA NR 31 2012 JERZY MARCINKIEWICZ Uniwersytet Szczeciński PODEJŚCIE PROCESOWE W INŻYNIERII WYMAGAŃ Streszczenie Metody specyfikacji wymagań

Bardziej szczegółowo

Metody Informatyki Stosowanej

Metody Informatyki Stosowanej Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku Komisja Informatyki Metody Informatyki Stosowanej Nr 3/2008 (Tom 16) Szczecin 2008 Metody Informatyki Stosowanej Kwartalnik Komisji Informatyki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Piotr Bigaj MEMETYCZNY ALGORYTM GLOBALNEGO PLANOWANIA ŚCIEŻKI Z OGRANICZENIAMI RUCHU DLA ROBOTA MOBILNEGO O NIEHOLONOMICZNYM UKŁADZIE JEZDNYM

Piotr Bigaj MEMETYCZNY ALGORYTM GLOBALNEGO PLANOWANIA ŚCIEŻKI Z OGRANICZENIAMI RUCHU DLA ROBOTA MOBILNEGO O NIEHOLONOMICZNYM UKŁADZIE JEZDNYM INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH, POLSKA AKADEMIA NAUK Piotr Bigaj MEMETYCZNY ALGORYTM GLOBALNEGO PLANOWANIA ŚCIEŻKI Z OGRANICZENIAMI RUCHU DLA ROBOTA MOBILNEGO O NIEHOLONOMICZNYM UKŁADZIE JEZDNYM Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2014 Gliwice, maj 2014 r. Instytut Mechaniki i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE CHODU ROBOTA SZEŚCIONOŻNEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5 I EMBARCADERO. GAIT SIMULATION OF HEXAPODE ROBOT IN CATIA v5 AND EMBARCADERO ENVIROMENT

MODELOWANIE CHODU ROBOTA SZEŚCIONOŻNEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5 I EMBARCADERO. GAIT SIMULATION OF HEXAPODE ROBOT IN CATIA v5 AND EMBARCADERO ENVIROMENT Trzmiel Adam, mgr inż. email: trzmiel.adam@gmail.com Góra Marta, dr inż. email: mgora@m6.mech.pk.edu.pl Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny MODELOWANIE CHODU ROBOTA SZEŚCIONOŻNEGO W ŚRODOWISKU

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. informujący o osiągnięciach w działalności naukowobadawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej

Autoreferat. informujący o osiągnięciach w działalności naukowobadawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej Załącznik nr 2a Autoreferat informujący o osiągnięciach w działalności naukowobadawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej dr inŝ. Adam Słowik Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

Bardziej szczegółowo