Rozdział 2, zatytułowany Przegląd literatury jest jedną z ważnych części rozprawy. Poza tytułowym zadaniem omówienia bibliografii badanego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 2, zatytułowany Przegląd literatury jest jedną z ważnych części rozprawy. Poza tytułowym zadaniem omówienia bibliografii badanego"

Transkrypt

1 Adam Glema Poznań, 18 marca 2015 r. Politechnika Poznańska Instytut Konstrukcji Budowlanych ul. Piotrowo 5, Poznań t: m: e: w: Opinia na temat rozprawy doktorskiej mgr inż. Łukasza Andrzeja Mazurkiewicza pod tytułem.: Optymalizacja parametrów konstrukcyjnych paneli ochronnych na elementy infrastruktury krytycznej 1. Treść pracy Recenzowana rozprawa liczy 158 stron. Napisana jest w języku polskim. Składa się z następujących części: streszczenia w języku polskim, streszczenia w języku angielskim, spisu treści, wykazu najważniejszych oznaczeń, wstępu [1], przeglądu literatury[2], celu i zakresu pracy [3], podsumowania i wniosków końcowych [7], spisu literatury oraz rozdziałów [4, 5, 6], stanowiących opis trzech zasadniczych zadań badawczych. Rozprawa zawiera 148 rysunków i 6 tabel. Celem rozprawy jest analiza numeryczna elementu konstrukcji budowlanej, przynależącej do obiektów infrastruktury krytycznej i spełniającej wymagania konstrukcji ochronnej, zaprojektowanej jako odporna na oddziaływania, wynikające z detonacji materiałów wybuchowych. Obliczenia komputerowe zaprojektowanego rozwiązania, składającego się z podstawowego elementu konstrukcyjnego oraz elementu ochronnego są uzupełnione wyznaczeniem właściwości składowych materiałów konstrukcyjnych (stal, aluminium i kompozyt z osnową polimerową wzmacniany włóknami szklanymi lub węglowymi). Parametry materiałowe określone są metodami eksperymentalnymi z wykonywaniem pomiarów wielkości fizycznych i metodami analizy numerycznej z modelowaniem i weryfikacją związku konstytutywnego dla zjawiska deformacji i zniszczenia, opisującego zachowanie próbek do przeprowadzania testów wytrzymałościowych materiałów konstrukcyjnych. Eksperymenty poligonowe polegają na pomiarze wielkości i rejestracji przebiegu zachowania się zaprojektowanego rozwiązania konstrukcji ochronnej, poddanej detonacji ładunku wybuchowego. Przedmiotem rozważań są symulacje procesu degradacji panelu ochronnego i podstawowego elementu konstrukcyjnego przy wykorzystaniu metody elementów skończonych. Podstawowym zadaniem jest dobór trzech parametrów, założonego do stosowania ochronnego panelu w postaci pierścienia: liczby warstw zewnętrznej tkaniny kompozytowej, liczby warstw wewnętrznej tkaniny kompozytowej oraz gęstości spienionego aluminium, pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną powłoką kompozytową. Ze względu na wyjątkowy charakter oddziaływań, pochodzących od detonacji materiału wybuchowego, postawione zadanie badawcze składa się z analizy kilku zjawisk fizycznych, przynależących do różnych, niestandardowych dla projektowania elementu konstrukcji budowlanej dyscyplin, tworząc tym samym zadanie interdyscyplinarne. We wprowadzeniu pokazane jest tło stosowania ochrony przed zagrożeniami, wynikającymi z działań terrorystycznych lub wojennych jako formy zastosowania środków bezpieczeństwa. Pierwszym zasadniczym zadaniem ochrony jest bezpieczeństwo ludzi i eliminacja lub minimalizacja utraty życia użytkowników obiektów, poddanych atakom bombowym. Podane są przykłady tragicznych wydarzeń w metropoliach europejskich w okresie ostatnich lat, wskazujących na nasilenie się działalności terrorystycznej z użyciem materiałów wybuchowych oraz podane statystyki strat, w tym strat materialnych wraz z podaniem rodzajów nietypowych oddziaływań i rodzajów obiektów użyteczności publicznej, w których straty te miały miejsce. Znaczenie funkcji ochronnej dla konstrukcji budynku wykazane jest również przez nie tylko bezpośrednie, lecz również pośrednie, skutki detonacji materiałów budowlanych, kiedy zniszczenia konstrukcji budynku i jej elementów stają się przyczyną śmierci osób i katastrofy.

2 Rozdział 2, zatytułowany Przegląd literatury jest jedną z ważnych części rozprawy. Poza tytułowym zadaniem omówienia bibliografii badanego zagadnienia naukowego, rozdział ten zawiera treści stanowiące zawartość odrębnych, standardowych części rozpraw naukowych. Przy zastanawianiu się i poszukiwaniu pewnych treści w rozprawie, przed stwierdzeniem, iż brak jest ich w pracy, potrzebne jest skierowanie uwagi do rozdziału drugiego, w którym umieszczono nie tylko przegląd literatury. Jest to najbardziej obszerny rozdział rozprawy, zawierający 46 stron, co stanowi ponad 29% jej objętości. Rozdział podzielony jest na trzy zasadnicze części, dotyczące ochrony elementów konstrukcyjnych przed skutkami detonacji materiałów wybuchowych, metod rozwiązywania zadań analizy mechanicznej oraz dotyczącej optymalizacji konstrukcji. W rozdziale tym poszukiwać należy głównych opisów problematyki, podania definicji i opisu stosowanych pojęć, sformułowania naukowego badanego problemu, opisu matematycznego, określenia i oceny metod rozwiązania. Kalejdoskop cytowanych zagadnień i ich autorów, przedstawione rozwiązania z zakresu ochrony, charakterystyka stosowanych materiałów ukierunkowuje i motywuje badania niniejszej rozprawy, przedstawia perspektywę aktywności publikacyjnej w zakresie konstrukcji ochronnych. W rozdziale 2 jest odniesienie do 136 pozycji literaturowych. Rozdział ten pełni rolę miejsca, gdzie Autor podał fragmentami metody rozwiązywania zadania, nie formułując ani badanego problemu mechaniki, ani zadania optymalizacji i jego rozwiązania. Nie określa również podejmowanej tematyki w nurcie nauki, zwłaszcza rozróżnienia w zakresie mechaniki ciała stałego i mechaniki cieczy. Rozdział 3 to określenie celu i zakresu rozprawy. Po najdłuższym drugim rozdziale, rozdział trzeci jest najkrótszy i zajmuje niecałe półtorej strony. Uwaga odnośnie poszukiwań pewnych treści w rozprawie wynika również z wymienienia zadań, z kolejnych trzech rozdziałów, bez wyczerpującego przedstawienia zawartości całej treści. Cel rozprawy określony jest przez trzy cele szczegółowe. W każdym przypadku jest to opracowanie metody. W kolejnym rozdziale zaprezentowano obliczenia nośności słupa stalowego o przekroju poprzecznym HKS i długości 5,5 m, wykonanego ze stali St3S. Podana jest charakterystyka techniczna słupa wraz z rysunkami warsztatowymi słupa i zamocowania obu jego końców. W trzecim podrozdziale przedstawione jest modelowanie konstytutywne stali, wraz z zakresem badań eksperymentalnych dla wyznaczenia parametrów materiałowych stali St3S, a także stali 18G2A (jednoznaczne stwierdzenie na str. 63 o wyborze słupa ze stali St3S podważa zasadność zamieszczania treści dotyczącej stali 18G2A) zarówno charakteryzujących zachowanie w warunkach statycznych (maszyna wytrzymałościowa) i dynamicznych (zmodyfikowany pręt Hopkinsona) z zaznaczeniem, iż badania wykonane były z udziałem innych badaczy, ale bez cytowania źródła wyników badawczych. W czwartym podrozdziale omówiony jest model obliczeniowy z zastosowaniem powłokowych elementów skończonych oraz warunki brzegowe zadania na obu końcach słupa, a następnie definicja kroków obciążenia / kroków analizy. W podrozdziale 4.5 zamieszczono niektóre wyniki obliczeń (dla etapów I-IV ), a niektóre znalazły swoje miejsce w kolejnym podrozdziale 4.6 zatytułowanym Wyniki analiz, gdzie dokonano badania wpływu masy ładunku wybuchowego, punktu inicjacji detonacji, kształtu ładunku wybuchowego, położenia ładunku wybuchowego względem osi symetrii dwuteowego przekroju słupa, przechodząc w sposób niezauważalny pomiędzy problemami mechaniki ciała stałego, mechaniki płynów oraz spalania przy inicjacji detonacji. Przedostatni podrozdział przedstawia walidacje poprzez eksperyment na poligonie i wynikami w postaci dwóch zdjęć stanu fragmentu słupa, po działaniu skutków detonacji materiałów wybuchowych, a także porównanie ich z obrazami deformacji uzyskanymi jako rezultaty symulacji eksperymentu komputerowego. Rozdział 4 kończy się podsumowaniem wniosków wykonanych analiz numerycznych. Rozdział 5 zawiera analizy numeryczne układu złożonego z elementu konstrukcji i ochrony pasywnej, w którym słup stalowy jest wyposażony w panel ochrony. Zastosowanie panelu ochronnego w znaczącym stopniu izoluje element strukturalny od oddziaływania fali ciśnienia powstającej od detonacji materiału wybuchowego. Analiza numeryczna dotyczy tego samego słupa jak w poprzednim rozdziale. Poza zjawiskami analizowanymi poprzednio dodanie panelu ochronnego, w postaci pierścienia o powłoce zewnętrznej z warstwami tkaniny kompozytowej, powłoce wewnętrznej z warstwami tkaniny kompozytowej oraz spienionego aluminium wypełniającego przestrzeń pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną powłokami kompozytowymi, rozszerza analizę o trzy zjawiska: 1) oddziaływanie ciśnienia gazu na panel ochronny i jego reakcji na to obciążenie; 2) deformacja i zniszczenie panelu poprzez różne mechanizmy deformacji i zniszczenia; 3) kontakt poszczególnych warstw powłoki zewnętrznej i ewentualnie innych zniszczonych elementów panelu. Dodatkowo według recenzenta, pod uwagę należy wziąć możliwość

3 perforacji panelu ochronnego, prowadzącego do połączenia obszarów zajmowanych przez gaz na zewnątrz panelu ochronnego i gazu, znajdującego się pomiędzy panelem ochronnym i chronionym elementem konstrukcji. Podana jest szczegółowa charakterystyka techniczna wraz rysunkami warsztatowymi układu słup i panel ochronny. Szczegóły dotyczące wykończenia górnej krawędzi panelu przez poziome pierścienie i dolnego zamocowania z fundamentem słupa za pomocą kotew stalowych dopełniają szczegóły konstrukcyjne układu słup stalowy i panel ochronny. W trzecim podrozdziale przedstawiona jest charakterystyka powłok kompozytowych z osnową polimerową, wzmacnianych włóknami szklanymi lub węglowymi z trzema wariantami laminatów G/P, C/E, K/E. Następnie podane są wyniki badań, identyfikujących parametry konstytutywne materiału segmentów kompozytowych, w wyniku przeprowadzenia prób rozciągania, prób ściskania, prób ścinania (stosowanie do wariantu laminatów) w dwóch płaszczyznach. Poza tym podana jest dla wyznaczenia parametrów, wykorzystywanych dla kryteriów zniszczenia z zaznaczeniem, iż badania wykonane były z udziałem innych badaczy w ramach wspólnego projektu rozwojowego, na rzecz bezpieczeństwa i obronności. W następnym podrozdziale dokonywany jest wybór modelu konstytutywnego z pośród biblioteki 10 modeli zastosowanego systemu MES, możliwych do stosowania dla kompozytu z włóknami rozmieszczonymi w polimerowej matrycy. Analiza i kryteria wyboru modelu materiału kompozytowego nie są zamieszczone dalej w rozprawie, natomiast przedstawione są obszernie kryteria zniszczenia. Według recenzenta zawartość stron przynależy do rozdziału drugiego Przegląd literatury dla zachowania przyjętego sposobu umieszczenia treści. Zakończeniem podrozdziału omawiającego parametry materiału kompozytowego jest przedstawienie obliczeń testowych, w których zadanie czteropunktowego zginania zrealizowane dla belki z materiału kompozytowego służy do wyboru modelu kompozytu, a także wyboru rodzaju i typu elementu skończonego o wyborze decyduje stabilność i zbieżność przebiegu obliczeń numerycznych. W kolejnym podrozdziale przedstawione są modele konstytutywne dla spienionego aluminium zajmującego obszar pomiędzy powłokami kompozytowymi panelu ochronnego. Analogicznie jak powyżej dla kompozytu, teraz dla porowatego aluminium opisano modele (tekst także do zamieszczenia w rozdziale 2), dokonano badania identyfikujące parametry materiałowe modelu konstytutywnego w testach ściskania, z zaznaczeniem również, iż badania wykonane były z udziałem odrębnych badaczy, w ramach tego samego projektu rozwojowego na rzecz bezpieczeństwa i obronności, oraz z obliczeniami i walidacją testu ściskania w maszynie wytrzymałościowej. Następnie podobnie jak w rozdziale 4, przedstawiono model obliczeniowy metody elementów skończonych, jednak sam model miał pewne odstępstwa odnośnie podobieństwa do modelu słupa bez panelu ochronnego, w tym dokonano ograniczenia objętości gazu zarówno po zewnętrznej stronie panelu ochronnego, jak i gazu pomiędzy panelem ochronnym i słupem zamocowanym w fundamencie. Podrozdziały 5.6, 5.7, 5.8 analogicznie jak 4.7, przedstawiające walidację eksperymentalną układu słup z panelem ochronnym z prezentacja zdjęć i porównaniem z wynikami obliczonymi w eksperymencie numerycznym [uwaga: nastąpiła nieomówiona i niewyjaśniona zmiana gatunku stali na stal stopową 18G2, co łatwo może być przeoczone podczas zapoznawania się z programem badań i podczas porównywania wyników eksperymentów numerycznych i poligonowych, bądź porównania zadań dla słupa bez i z panelem ochronnym]; 4.6 wyniki analiz skupiające uwagę nad przebiegiem deformacji i kontaktu wewnętrznej powłoki kompozytowej z powierzchnią środnika słupa dwuteowego i nad przebiegiem zniszczenia / delaminacji warstw powłoki kompozytowej [uwaga: brak rozważenia czy perforacja panelu ochronnego prowadzi do połączenia gazu na zewnątrz panelu i gazu pomiędzy panelem i słupem]; 4.8 podsumowujące wnioski z przeprowadzenia analizy numerycznej zachowania układu słup i panel ochronny w wyniku oddziaływania od detonacji materiału wybuchowego. Rozdział 6 przedstawia trzecie, ostatnie zadanie obliczeniowe. Podejmowany jest problem optymalizacji. Poszukiwanym wynikiem obliczeń jest zbiór parametrów opisujących panel, którego wartości poprawiają ochronę elementu konstrukcyjnego słupa stalowego, prowadząc do zredukowania skutków oddziaływania od detonacji materiałów wybuchowych. Przedstawione są zadania szczegółowe, podane kryterium optymalizacji, opisany model obliczeniowy metody elementów skończonych inny niż w rozdziale 4 i inny niż w rozdziale 5. Czwarty podrozdział opisuje przyjęcie trzech zmiennych decyzyjnych w zadaniu optymalizacji. Następnie wykonane są obliczenia obrazujące, jak zmienia się wartość funkcji celu dla pięciu wartości liczby warstw zewnętrznej powłoki kompozytowej, dla pięciu wartości liczby warstw wewnętrznej powłoki kompozytowej i dla pięciu wartości gęstości spienionego aluminium. W formie trzech wykresów przedstawiona jest zmienność bezwymiarowej funkcji celu.

4 Dalej zostało dokonane przekształcenie zmiennych sterujących, zdefiniowanie ograniczeń zadania optymalizacji do postaci bezwymiarowej i określenie innych zmiennych opisowych. Przedstawione postępowanie prowadzące do podania wartości parametrów sterujących, dla których maksymalna deformacja środnika słupa stalowego osiąga najmniejszą wartość rozumianych jako wyznaczenie projektu panelu ochronnego najlepiej zabezpieczającego słup stalowy przed oddziaływaniami detonacji materiałów wybuchowych. Zostało wyznaczone 20% zwiększenie ochrony słupa przez panel. W podrozdziale 6.8 została przeprowadzona analiza numeryczna rozważanego problemu dla danych określonych jako optymalne (56 warstw dla wewnętrznej powłoki kompozytowej, 4 warstwy dla zewnętrznej powłoki kompozytowej oraz gęstość spienionego aluminium 0,1886 g/mm 3 ), z zastosowaniem modelu obliczeniowego podobnego do modelu określonego w rozdziale 5. W zakończeniu rozdziału dotyczącego optymalizacji podsumowano w 6.9 wnioski wynikające z obliczeń. Rozdział 7 zawiera uwagi podsumowujące i wnioski końcowe, w których potwierdzono osiągnięcie trzech celów szczegółowych, czyli opracowanie trzech metod obliczeniowych, a tym samym realizacji celu rozprawy. Następnie zebrano informacje o przeprowadzonych analizach numerycznych. Autor zapisał pięć wniosków końcowych, po których umieszczony jest akapit zamykający rozprawę doktorską. Spis bibliografii liczy 136 pozycji literaturowych, w tym 1 pozycja, w których Autor rozprawy jest jedynym autorem (magisterska praca dyplomowa, WAT, 2010) i 4 w których jest współautorem. Dodatkowo Autor rozprawy przygotował Wykaz Publikacji opracowanych podczas czteroletnich studiów doktoranckich. Wykaz zawiera podział na publikacje z Listy A 5 pozycji, publikacje z listy B 18 pozycji, publikacje w materiałach konferencyjnych 22 pozycje, rozdziały w książkach zbiorowych 2 pozycje, inne publikacje 1 pozycja. Łącznie wykaz zawiera 48 pozycji, w których 8 opracowanych jest przez dwóch współautorów i 40 publikacji opracowanych w kilkuosobowych zespołach badawczych. Cztery publikacje z wykazu stanowią pozycje literaturowe spisu bibliografii rozprawy doktorskiej. 2. Uwagi ogólne Z punktu widzenia sformułowania zagadnień mechaniki, tematyka badawcza podjęta w opiniowanej rozprawie dotyczy głównie zagadnień nośności granicznej konstrukcji obiektów infrastruktury krytycznej. Tematyka ta zaliczana jest do zakresu nauk technicznych i przynależy do dziedziny Budownictwo. Autor rozprawy przez wszystkie etapy studiów (inżynierskie I stopnia, magisterskie II stopnia i doktoranckie III stopnia) związany jest z Wydziałem Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej i zagadnienia mechaniki opanował w zastosowaniu do maszyn i pojazdów. Rozbieżność i niedociągnięcia terminologiczne stosowane w rozprawie doktorskiej wykazują różnice warsztatu naukowego w sformułowaniu i rozwiązywaniu zagadnień mechaniki, ale wymieniona przyczyna częściowo usprawiedliwia również stosowanie przez Autora nieścisłych określeń, dotyczących wytrzymałości materiałów, mechaniki budowli w ramach analizy konstrukcji budowlanej. Przykłady używania określeń wymagających skorygowania zostaną przedstawione w szczegółowych uwagach redakcyjnych. Elementem jednoznacznie łączącym zagadnienia budowlane i zagadnienia naukowe podejmowane na Wydziale Mechanicznym, WAT są zagadnienia oddziaływań powstających w wyniku detonacji materiałów wybuchowych, a więc skutki prowadzenia działalności terrorystycznej i działań wojennych wywołane w obiektach budowlanych, zwłaszcza obiektach określonych przepisami państwowymi jako obiekty infrastruktury krytycznej. W tym zakresie przewaga powszechności badań naukowych jest po stronie wojskowej specyfiki mechaniki. Istotne dla opinii o rozprawie jest potwierdzenie stwierdzeń Autora, iż jest to zagadnienie o dużym stopniu złożoności i trudności obliczeniowej, wynikającej z interdyscyplinarnego charakteru działań naukowych. Wymienić tutaj należy zagadnienia mechaniki ciała stałego, mechaniki płynów (gazów i cieczy), jak i również procesów związanych z początkowym momentem zainicjowania oddziaływań wybuchowych powstających przy detonacji ładunków wybuchowych, koncentrujących się na procesie spalania oraz przemian chemicznych. Już połączenie zjawisk mających miejsce w ciele stałym i w płynie, i ich wzajemnej interakcji jest wystarczającym wyzwaniem naukowym. Można ogólnie stwierdzić, że sformułowanie, zastosowanie metody rozwiązania, wykonanie analiz numerycznych prowadzących do uzyskania rezultatów opisujących podstawowe i zaawansowane stany mechaniczne dla pojedynczego medium (to znaczy tylko ciała stałego lub tylko płynu) jest na obecnym poziomie rozwoju nauki zagadnieniem rozwiązanym, a dostępne narzędzia obliczeniowe, po opanowaniu wiedzy i umiejętności

5 z danej specjalności np. mechanicznej stwarzają perspektywę uzyskania rozwiązania przy pokonaniu trudności związanych z przygotowaniem zadania, mocą komputerową urządzeń liczących i zasobami pamięci potrzebnymi do przetwarzania i składowania obliczeń. Natomiast analiza numeryczna w zadaniu interdyscyplinarnym, w którym w jednym modelu numerycznym postawiony jest zamiar matematycznego opisu problemu, metody rozwiązania i przeprowadzenia obliczeń sprzężonych zjawisk mechaniki ciała stałego i mechaniki płynów, wykazujących istotna interakcję, zwłaszcza na brzegu objętości zajmowanych przez dwa różne ośrodki, jest z naukowego punktu widzenia nowym osiągnieciem. Opiniowana rozprawa doktorska podejmuje takie interdyscyplinarne zagadnienie, w którym zmiany mechaniczne w ciele stałym opisywane przez deformację, odkształcenia i naprężenia i ich pochodne w czasie współistnieją ze zmianami prędkości przepływu, ciśnienia i ich pochodnych czasowych w płynie, a proces powstania fali od detonacji materiałów wybuchowych wymusza intensywność procesu w krótkim czasie propagacji i powstania skutków oddziaływań. Pierwszoplanowym zagadnieniem rozprawy, wynikającym z tytułu pracy doktorskiej, jest zadanie optymalizacji. Naukowy charakter zadania wraz z matematycznym jego sformułowaniem, wyborem metody rozwiązania zadania optymalizacji całkowicie różni się od popularnego rozumienia optymalizacji jako rozwiązania poprawionego w stosunku do układu zaproponowanego początkowo - rozwiązania lepszego z punktu widzenia kryterium porównania dwóch projektów technicznych. Metoda rozwiązania jest dostosowana do charakteru zadania optymalizacji, wynikającego z właściwości funkcji celu, ograniczeń funkcji stanu, ale też ograniczeń zmiennych sterujących, wybranych spośród zmiennych opisowych problemu. Ważna jest także krytyczna ocena wyznaczenia ekstremum (wyznaczenie optymalnego rozwiązania) z potwierdzeniem, iż rozwiązanie początkowe punkt startowy nie wpływa na dojście do właściwego ekstremum lokalnego, które jest ekstremum globalnym. W opiniowanej pracy przedstawione są również badania i ich wyniki o charakterze eksperymentalnym, które zaliczyć należy do dziedziny Mechanika Eksperymentalna. Eksperymenty dotyczą dwóch różnych zakresów badań: laboratoryjnego wyznaczania właściwości materiałów i poligonowego badania elementów konstrukcji bez panelu ochronnego i z panelem ochronnym. Badania w laboratorium dla stali, kompozytu polimerowego z włóknami szklanymi lub węglowymi oraz spienionego aluminium zaliczyć można do dwóch grup badań statycznych i dynamicznych (w zakresie bez oddziaływań od detonacji materiałów wybuchowych). Natomiast badania poza laboratorium, terenowe, w naturalnej skali analizowanej konstrukcji, właśnie ze względu na stosowanie materiałów wybuchowych i z nimi związanej specyfiki i spełnieniem warunków bezpieczeństwa są prowadzone na poligonie wojskowym. Badania eksperymentalne to osobna specyfika naukowa, metody, wiedza i umiejętności, również inny plan i harmonogram naukowy. Do uwag ogólnych zaliczam spostrzeżenie dotyczące struktury rozprawy, podzielonej na 7 rozdziałów. Uwaga ta jest właściwie skoncentrowana na rozdziale 2: Przegląd literatury. Przegląd literatury opracowany jest w sposób inny niż tradycyjne sposoby, dotychczas stosowane. Rozdziały 1, 3, 7 zatytułowane Wstęp, Cel i zakres pracy oraz Podsumowanie i wnioski końcowe zachowują w miarę typowy zakres treści. W przypadku opiniowanej rozprawy mają wspólną pod względem objętości cechę: zajmują 3, 2, 4 strony. W pozostałych rozdziałach 4, 5, 6 przedstawione są trzy zadania analizy numerycznej. Z jednej strony to trzy odrębne zadania z różniącymi się metodami, a z drugiej strony tytuł rozdziału 4: Oddziaływanie fali wybuchowej na elementu nośne obiektów infrastruktury krytycznej aktualny jest równorzędnie dla zawartości rozdziałów 5 i 6 ponieważ charakteryzuje zawartość całej pracy, a nie tylko rozdziału 4. Natomiast tytuł rozdziału 6 Optymalizacja parametrów konstrukcyjnych panelu ochronnego jest właściwie taki sam jak tytuł rozprawy Optymalizacja parametrów konstrukcyjnych paneli ochronnych na elementy infrastruktury krytycznej. Ale wracając do rozdziału 2, po braku umieszczenia sformułowania problemu mechaniki w głównej strukturze rozprawy, a następnie braku sformułowania zadań częściowych w poszczególnych rozdziałach 4, 5, 6 uznać należy, iż elementy składowe sformułowania (w tym większość matematycznego opisu zjawisk fizycznych) podane są w rozdziale 2. Po zastanowieniu, ten nowy sposób potraktowania przeglądu literatury, potwierdza fakt, iż równania mechaniki nazywanej przecież od nazwisk Newtona, Eulera, Lagrangea, itd. i inne elementy zapisywane w pracach naukowych poza Przeglądem literatury są de facto odniesieniem do wcześniejszych osiągnięć nauki.

6 3. Ocena rozprawy i uwagi krytyczne Warte podkreślenia jest, iż Autor rozprawy objął swoją aktywnością zarówno obszar metod numerycznych, jak i metod eksperymentalnych. Pracując w zespole badawczym miał dostęp do zaawansowanych narzędzi i sprzętu badawczego, zwłaszcza systemów metody elementów skończonych i klastra komputerowego o znaczącej mocy obliczeniowej i zasobach pamięci operacyjnej i dyskowej. Obok bieżących możliwości Autor rozprawy korzystał z doświadczenia wynikającego z badań przeprowadzonych w tym zespole badawczym przez innych naukowców (przypisy właściwie we wszystkich elementach wyników eksperymentalnych zawierają odniesienie do nazwisk ich Autorów, choć w większości bez cytowania ich publikacji), co stanowi istotną wartość dla skrupulatnego zaprezentowania danych i wyników eksperymentów komputerowych i laboratoryjnych. Zdając sobie sprawę z ograniczonej objętości rozprawy i niemożliwości pełnego udokumentowania i części eksperymentalnej i numerycznej, wyrażam uznanie jak i nadzieję, iż materiał ten w formie stosownie opublikowanej może być po korektach i usystematyzowaniu udostępniony dla dobra kolejnych badań. Zredagowanie rozprawy doktorskiej jest ważnym elementem przekazu uzyskanych wyników naukowych, w trakcie wykonywania pracy. Należy tej części doktoratu poświęcić wiele wysiłku, by zadbać o jakość tego przekazu, jego jasność, czytelność, poprawność merytoryczną i formalną. Autor wykazał starania w dopełnieniu tej dbałości. Jednak przedstawienie założeń, definicji, sformułowań matematycznych problemu fizycznego, albo odwołanie się do publikacji źródłowych, w których są one przedstawione czyni ją bardziej lub mniej naukowo przydatną, a zawartość rozprawy stanowi o wartości i spełnieniu wymogów rozprawy doktorskiej, odnośnie wykazywania wiedzy teoretycznej kandydata, w danej dyscyplinie naukowej i umiejętności samodzielnego prowadzenia badań naukowych. Autor rozprawy korzysta obszernie z publikowanego dorobku naukowego i przedstawia wykonane przez siebie analizy numeryczne. Korzysta zarówno z doświadczeń naukowych z zakresu mechaniki eksperymentalnej, jak i mechaniki komputerowej, nazbyt łatwo łącząc szczegóły stanowiące rezultaty naukowe z zakresu podstaw teoretycznych badań numerycznych z podręcznikiem użytkownika stosowanego oprogramowania komputerowego (w pracy są 32 cytowania pozycji [34]) przy wzorach, definicjach, rysunkach, wyprowadzeniach, We fragmentach, zwłaszcza przy zagadnieniach stanowiących kanony mechaniki ciała stałego, płynów, eksperymentalnej czy komputerowej, jest potrzebne odwołanie do źródłowych publikacji. Jest to forma rzetelności naukowej, ale też wskazanie do jakich źródeł wiedzy autor dosiągał, a więc jakości przeprowadzenia studiów i opanowania wiedzy w dziedzinie i specjalności, do której rozprawa jest zaliczana. Uwaga ta dotyczy również głównego pojęcia zastosowanego w tytule rozprawy optymalizacja, tym bardziej, że w rozdziale 6, którego tytuł pokrywa się z tytułem rozprawy, cytowana jest 4 razy wyłącznie jedna pozycja bibliografii [107] będąca podręcznikiem użytkownika oprogramowania do wykonywania analiz inżynierskich. Za potrzebne uzupełnienie recenzent wskazuje konieczność uporządkowania definicji i pojęć: zwiększenie odporności elementu nośnego. Podobna sytuacja ma miejsce wobec pojęć : algorytm sprzężenia numerycznego, sprzężenie numeryczne pomiędzy domeną gazową a strukturą (patrz np. str. 3). Nie przedstawiono w rozprawie spójnego sformułowania problemu mechaniki. Materiał rozdziału 2 wymaga usystematyzowania pod względem przeglądu stanu wiedzy i pod względem sformułowania problemu mechaniki ciała stałego i mechaniki płynów rozważanego w rozprawie, albo wprowadzenia jednak odrębnego tradycyjnego rozdziału przeznaczonego na sformułowanie problemu naukowego. W niektórych fragmentach omawianie zagadnień, głównie mających miejsce zagranicą, dokonane jest według bibliografii polskiej (np. [40, 41]), i odwrotnie przy globalnych w świecie osiągnięciach polskich autorów (np. teoria visco-plastyczności Perzyny podrozdział 4.3) cytowane są jedynie zagraniczne wyniki badawcze w zakresie modelowania konstytutywnego dla ciała stałego. Ciekawe i potrzebne jest czytelne opisanie złożoności i odrębności problemu, wobec zadań dotychczas podejmowanych w literaturze przedmiotu. A. Zaczynając od analizy numerycznej problemu nośności słupa bez panelu ochronnego i przechodząc drogę od ładunku wybuchowego do materiału konstrukcyjnego słupa stalowego mamy: AI. zjawisko detonacji materiału wybuchowego związane ze spalaniem i przemianami fizykochemicznymi materiału wybuchowego i wytwarzaniem zmian objętości powodujących powstanie

7 zmian ciśnienia i propagowanie fali w otaczającym ładunek wybuchowy gazie (granica pomiędzy ładunkiem a gazem oraz przejście z procesów spalania do procesów mechaniki płynów); AII. zjawisko propagacji fali i zamian prędkości cząstek, ciśnienia i oddziaływanie na słup konstrukcyjny (granica pomiędzy gazem a ciałem stałym (stalą) oraz przejście z procesów mechaniki płynów do mechaniki ciała stałego); AIII. zjawisko deformacji ciała stałego w wyniku oddziaływań statycznych lub dynamicznych oraz ewentualnie degradacja ciała stałego w przypadku przekroczenia granic wytrzymałości materiału konstrukcyjnego i rozpoczęciem zjawisk zniszczenia, aż do całkowitego wyczerpania zdolności przenoszenia obciążeń. B. Analiza numeryczna problemu nośności słupa z panelu ochronnym jest zadaniem bardziej rozbudowanym i złożonym z większej liczby zjawisk i granic na drodze od ładunku wybuchowego do materiału konstrukcyjnego słupa stalowego: BI. zjawisko detonacji materiału wybuchowego związane ze spalaniem i przemianami fizykochemicznymi materiału wybuchowego i wytwarzaniem zmian objętości powodujących powstanie zmian ciśnienia i propagowanie fali w gazie otaczającym ładunek wybuchowy (granica pomiędzy ładunkiem a gazem oraz przejście z procesów spalania do procesów mechaniki płynów); BII. zjawisko propagacji fali i zamian prędkości cząstek, ciśnienia i oddziaływanie na panel ochronny (granica pomiędzy gazem a ciałem stałym (układ warstwowy z kompozytu w warstwach zewnętrznych, spienionego aluminium i kompozytu w warstwach wewnętrznych) oraz przejście z procesów mechaniki płynów do mechaniki ciała stałego); BIII. zjawisko deformacji ciała stałego w wyniku oddziaływań dynamicznych oraz ewentualnie degradacja ciała stałego w przypadku przekroczenia granic wytrzymałości materiału ochronnego i rozpoczęciem zjawisk zniszczenia (zupełnie inne zjawiska i charakter zniszczenia), aż do całkowitego wyczerpania zdolności przenoszenia obciążeń i wytwarzaniem zmian objętości powodujących powstanie zmian ciśnienia i propagowanie fali w gazie pomiędzy panelem ochronnym i słupem konstrukcyjnym (granica pomiędzy panelem a gazem oraz przejście z procesów mechaniki ciała stałego do procesów mechaniki płynów); BIV. zjawisko propagacji fali i zamian prędkości cząstek, ciśnienia i oddziaływanie na słup konstrukcyjny (granica pomiędzy gazem a ciałem stałym (stalą) oraz przejście z procesów mechaniki płynów do mechaniki ciała stałego); BV. zjawisko deformacji ciała stałego w wyniku oddziaływań statycznych lub dynamicznych oraz ewentualnie degradacja ciała stałego w przypadku przekroczenia granic wytrzymałości materiału konstrukcyjnego i rozpoczęciem zjawisk zniszczenia, aż do całkowitego wyczerpania zdolności przenoszenia obciążeń. C. W trzecim zadaniu, odpowiadającym zawartości rozdziału 6 nie zamienia się zaprawdę sytuacja w porównaniu do poprzedniej (BI-BV), ale ze względu na potrzeby oszczędności czasu obliczeń, mocy maszyny obliczeniowej i zasobów jej pamięci w trzecim zadaniu numerycznym stosowany jest model zastępczy - metamodel i wyróżnić należy: CI. zjawisko deformacji ciała stałego w wyniku oddziaływań od detonacji ładunku wybuchowego wyrażone przez równanie stanu gazowych produktów detonacji skondensowanych materiałów wybuchowych Jones a, Wilkins a i Lee równie stanu JWL określające ciśnienie produktów detonacji powstające na powierzchni panelu ochronnego, przyjmowane jako obciążenie zastępujące zjawiska zachodzące w ładunku wybuchowym oraz gazie na zewnątrz panelu ochronnego oraz ewentualnie degradacja ciała stałego w przypadku przekroczenia granic wytrzymałości materiału ochronnego i rozpoczęciem zjawisk zniszczenia, oraz przemieszczaniem i kontaktem wewnętrznej powłoki kompozytu warstwowego z powierzchnią środnika słupa konstrukcyjnego (granica powstaje w wyniku dużej deformacji panelu ochronnego i kontaktu panelu i środnika słupa); CII. zjawisko deformacji słupa dwuteowego w wyniku oddziaływań statycznych lub dynamicznych realizowanych przez kontakt panelu ochronnego ze środnikiem oraz ewentualnie degradacja ciała stałego w przypadku przekroczenia granic wytrzymałości materiału konstrukcyjnego i rozpoczęciem zjawisk zniszczenia, aż do całkowitego wyczerpania zdolności przenoszenia obciążeń. Przypadki CI i CII ze względu na jednolite zjawisko deformacji i dział mechaniki ciała stałego można uznać za pojedynczy przypadek nie wymagający odrębności traktowania pod względem rodzaju

8 ośrodka i działu mechaniki, choć zachowujący istotna złożoność zarówno odnośnie panelu jak i środnika oraz ich wzajemnej interakcji, ale w zakresie mechaniki ciała stałego. W rozprawie nie jest bezpośrednio przedstawiona i dyskutowana problematyka mechaniki płynów. Autor pisze wyraźnie o opisie zachowania płynów a w przykładach gazów, w których, przebiega propagacja fali od detonacji materiałów wybuchowych w dwóch pierwszych liniach tekstu na str. 43. Pośrednio przez prezentacje wyników na rysunkach spodziewać się można, że dokonano obliczeń z zakresu mechaniki płynów. Brak jakichkolwiek informacji danych dotyczących gazów skłania do stwierdzenia, że zachowanie gazów w ramach mechaniki płynów nie stanowi elementu rozprawy doktorskiej. Byłaby co najmniej podana tabela właściwości dla gazu, podobnie jak dla stali, kompozytu i aluminium czy materiału wybuchowego TNT. Stwierdzenie to narusza przyjęty na początku opis problematyki pracy, zwłaszcza cały interdyscyplinarny zakres badań naukowych. Osiągnięciem Autora jest opracowanie metody odniesione trzykrotnie do a) szacowania nośności słupa nośnego po deformacji spowodowanej wybuchem ładunku, b) badania efektywności osłony energochłonnej, c) optymalizacji parametrów konstrukcyjnych osłony. Jednak przedstawienie wymienionych metod nie jest jawnie podane w rozprawie i należy przypuszczać, że prześledzenie postępowania prowadzonego w rozdziale 4 pozwala poznać metodę a), prześledzenie postępowania prowadzonego w rozdziale 5 pozwala poznać metodę b), i prześledzenie postępowania prowadzonego w rozdziale 6 pozwala poznać metodę c). Przy czym pojęcie metoda rozwiązania w odniesieniu do każdego z trzech przypadków ma swoje ogólnie przyjęte znaczenie i znaczenie to jest wykorzystywane i stosowane w każdym z przypadków, czy to metody numerycznego rozwiązania zadania statyki ciała stałego, zadania dynamiki ciała stałego, dynamiki płynów w rozdziałach 4 i 5, czy też optymalizacji w rozdziale 6. Autor nie wprowadza wyraźnie nowej metody numerycznej rozwiązania problemu, a więc nie porównuje również samodzielnie opracowanej metody z poprzednio znanymi, wykazując zalety, a także wady swojego udziału w rozwoju dziedziny i specjalności naukowej. Potwierdzana jest jednak złożoność i trudności obliczania rozwiązania co uzasadnia celowość prowadzenia dalszych badań, w szczegółowy sposób rozważających interdyscyplinarny charakter analizowanych zjawisk, sformułowania i rozwiązania. Przedstawienie celu i zakresu rozprawy jest skrótowe, nie jest wystarczająco rozwinięte, dla wykazania naukowych aspektów rozprawy doktorskiej wobec inżynierskiego charakteru posługiwania się oprogramowaniem. Podsumowanie rozprawy, zgodnie z przyjętymi regułami jest zwięzłym potwierdzeniem postawionych celów, tez, środków osiągnięcia założonych rezultatów. Autor sam, kiedy potwierdza zrealizowanie postawionych celów, zamyka rozprawę akapitem i końcowymi słowami iż elementy jego pracy noszą znamiona oryginalności. Recenzent potwierdza, iż słowa te są odpowiednie i oznaczają, że nie ma w rozprawie wymienionych oryginalnych wyników naukowych i tym samym dysputy akademickiej będącej obroną i dowodem postawionych na wstępie tez rozprawy. Wymieniam poniżej kilka szczegółowych uwag redakcyjnych: brak wyodrębnionej w spisie treści części rozprawy przeznaczonej dla matematycznego i fizycznego sformułowania problemu, dokonany podział na rozdziały utrudnia w zorientowaniu się czytelnika co jest podstawowym przedmiotem naukowym, zwłaszcza, że tytuł pracy podkreśla praktyczne aspekty stosowania rozwiązania technicznego, streszczenie w języku polskim (str. 3-4) i streszczenie w języku angielskim (str. 5-6) nie jest podane w spisie treści, w wykazie najważniejszych oznaczeń brak odzwierciedlenia panelu ochronnego jako podstawowego przedmiotu badań (np. liczba warstw powłoki kompozytowej, właściwości kompozytu i aluminium), we wstępie brakuje zdefiniowania co to jest infrastruktura krytyczna i jej ochrona, choć omówienie zamieszczone jest dalej na początku rozdziału 2, zmienne dotyczące ciepła w zestawieniu oznaczeń oraz rozszerzanie zasady zachowania energii (wzór 2.36) o energie cieplną (wzór 2.37) lepiej usunąć nie są stosowane w opisie i obliczeniach, opiniowana praca doktorska jest objętościowo obszerna, a zamieszczanie wszystkich pomocniczych treści, zwłaszcza dotyczących przeprowadzania i wyznaczania właściwości materiałowych, które nie są określane jako przedmiot i cel tej rozprawy nie poprawia czytelności całości,

9 w mojej opinii tytuł rozprawy lub/i tytuły rozdziałów wymagają modyfikacji, również ze względu na zbyt ogólne używane w tytule pojęcia w stosunku do uzyskanych wyników, a także ze względu na możliwość zredukowania zadania do analizowania wyłącznie samego panelu ochronnego, nieścisłość pojęć: siła rozłożona równomiernie, górna powierzchnia słupa, górne węzły modelu słupa, wydłużenie czasu, usunięcie z modelu numerycznego elementów skończonych, pełny model numeryczny, metamodel, utrata spójności materiału, ścieżka numeryczna wyznaczanie nośności, eksplozja (tytuł podrozdziału 2.1), fali o prędkości dźwięku materiału, zasada działania algorytmu, podejście ALE, układ ALE, równania równowagi dla układu ALE, zachowanie się ośrodka ciała stałego określane jest za pomocą klasycznej metody MES, możliwość przemieszczania się ośrodka gazowego oraz siatki MES, przepływ materii między elementami skończonymi, uniknięcie znacznego pogorszenia siatki MES, brak siatki łączącej węzły, na podstawie poprzedniej pracy autora, bez ryzyka występowania błędnych pochodnych, ochrony krytycznych elementów nośnych, zwiększenie odporności, stopień obniżenia nośności, pozostała nośność, zaprojektowanie ścieżki analiz, poziom bezpiecznych obciążeń dla konstrukcji, utrata stateczności konstrukcji, zakładana nośność nominalna, odpowiedź konstrukcji na obciążenie statyczne / dynamiczne, oprócz normy siłowej, spiętrzenie naprężeń, obciążenie fala wybuchową, bezodbiciowy wypływ materii poza analizowany obszar, siła maksymalna słupa, za nośność graniczną przyjęto wielkość obciążenia, dynamiczne zniszczenie, wartość granicznej siły, model dostatecznie dobrze opisuje, wartości przewidywane przez metamodel, stosowanie określeń opisowych nie stosując inżynierskiej formuły ilościowej: niewielkiej masie, bardzo duże deformacje plastyczne, bardzo duży wpływ na wielkość zniszczeń, znaczna utrata nośności struktury słupa, w znacznym stopniu zredukować deformacje, bardzo dużej energii, ogromne zniszczenie obiektu, znaczne uszkodzenia konstrukcji, gwałtowna utrata nośności, najgroźnieszy przypadek; rzadko wniosku formułuje się w sposób ścisły np. nośność słupa zmniejsza się o 10%, korekty językowe dla: np. w streszczeniu etapy podzielone są na etapy, recenzent uznaje za przydatne wskazanie dotyczące opracowania pozycji bibliograficznych rozdzielenie tradycyjnej literatury od podawania adresów stron internetowych (netografia: pozycje [6, 31, 33, 39, 50, 57, 77, 128, 129, 132]), gdyż odnośniki te nie mają charakteru publikacji naukowej; ponadto do pozycji literaturowych w rozprawie należą normy (pozycje [87 91]), raporty i podręczniki użytkowania (pozycje [1, 95-97]), które podobnie jak informacje internetowe mają innych charakter niż publikacje naukowe; w niektórych pozycjach bibliograficznych brakuje wymaganych danych literaturowych (pozycje [21, 30, 84, 108, 118, 120], a pozycje 68 i 69 to ta sama rozprawa habilitacyjna); za przeoczenie uznać należy brak pozycji: Bezpieczeństwo budowli w warunkach zagrożenia terrorystycznego, Red. T. Łodygowski, A. Garstecki, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012, str. 171 opracowanej w ramach wspólnego projektu badawczego nr O R w dolnym wierszu równania (równanie 2.17, str. 33) błędny znak nierówności: ma być, Afrtifical Bulk Viscosity (str. 33) zapewne ma być Artificial Bulk Viscosity pojęcie ugięcie stosowane dla omawiania wyników deformacji środnika słupa jest odpowiednie do opisu zachowania belki (poziomy element zginany w kierunku pionowym), natomiast dla słupa należy stosować pojęcie poziomego przemieszczenia środnika słupa, brak jawnego w treści określenia stosowanego systemu obliczeniowego (str. 153, 156). Pytania: 1. Interdyscyplinarność zagadnienia mechanicznego oraz zakres przedstawianych wyników numerycznych wskazuje na analizę numeryczną kilku zagadnień nadal standardowo traktowanych jako osobno rozwiązywane zadania. Czy w ramach analizy numerycznej zostały rozwiązane zadania spalania ładunku wybuchowego? Czy w ramach analizy numerycznej zostały rozwiązane zadania mechaniki płynów? Brak wyjaśnienia co to jest ośrodek gazowy Eulera i ośrodek stały Lagrangea?

10 2. Kontynuując wątek interdyscyplinarny i opisywane w rozprawie postępowanie z zastosowaniem technicznych pojęć związanych z obliczeniami numerycznymi restart / reset na początku kroku / wprowadzenie algorytmu sprzężenia numerycznego - oddziaływanie pomiędzy domenami Czy i jak została przeanalizowana zgodność warunków początkowo-brzegowych na powierzchni stanowiącej granice pomiędzy obszarami zajmowanymi przez: słup stalowy, gaz pomiędzy słupem i panelem ochronnym, panel ochronny, gaz na zewnątrz panelu ochronnego oraz ładunek wybuchowy? 3. Tytułowe zadanie optymalizacji opisane w rozdziale 6 zrealizowane zostało jako analiza parametryczna z wyznaczeniem najkorzystniejszego z obliczonych zestawu zmiennych sterujących. Co stanowiło kryterium wyboru zmiennych sterujących, funkcji cel i funkcji ograniczeń? Czy zostały określone ograniczenia (minimum i maksimum) dla zmiennych decyzyjnych? Czy została wybrana i zastosowana metoda optymalizacji dostosowana do charakteru zaszeregowania względem przyjętych podziałów zadań optymalizacji (np. liniowa i nieliniowa; wymiarów, kształtu, topologii; gradientowa, bezgradientowa, genetyczna) oraz dostosowana do charakteru funkcji celu i funkcji ograniczeń? Czy została przeprowadzona analiza wrażliwości funkcji celu i funkcji ograniczeń? Czy obliczenie rozwiązania zadania optymalnego zostało uzupełnione sprawdzeniem czy minimum lokalne funkcji celu jest także minimum globalnym? 4. Przedstawione zostało pojedyncze rozwiązanie panelu ochronnego. Czy dla przedstawionego rozwiązania ochrony słupa brane było pod uwagę inne wypełnienie obszaru pomiędzy elementem konstrukcyjnym a panelem ochronnym? Czy były brane pod uwagę inne rozwiązania ochrony pasywnej konstrukcji obiektu infrastruktury krytycznej? Dyskusja: Tytuł rozprawy zawiera stwierdzenie o elementach infrastruktury. Przedmiotem opisu i numerycznego rozwiązywanie zadania jest słup, a nawet fragment słupa zakotwionego w fundamencie i nawet wyłącznie słupa stalowego dwuteowego. Czy wyniki i podsumowanie wnioskami uprawniają do pozostawienia ogólnego tytułu. W poszczególnych trzech analizach numerycznych przyjęte były różne modele obliczeniowe. Dla zadania optymalizacji został zastosowany, nazywany jako, model uproszczony, mający zapewniać zmniejszenie czasu obliczeń. Czy wybór systemu obliczeniowego LSDYNA jest przyczyną ograniczonego wyboru typu elementów skończonych (niejednoznaczne określenia elementy powłokowe grube, elementy powłokowe umiarkowanie grube; elementy bryłowe) w połączeniu z parametrami siatki elementów skończonych i innymi elementami modelu obliczeniowego, które razem powodują, iż model zawiera więcej węzłów / stopni swobody, niż jest to konieczne (patrz: elementy powłokowe z kilkoma punktami całowania na grubości) do przeprowadzenia obliczeń o zadanej dokładności numerycznej? Czy rozwiązano zadanie optymalizacji, czy zamiast niego przeprowadzono postepowanie parametryczne poprawiając wynik? W analizach numerycznych zastosowana jest ocena nośności granicznej przez obserwację przemieszczenia poziomego środnika słupa dwuteowego oraz zniszczenie przez rozdzielenie półek od środnika przekroju dwuteownika. Czy dokonano analizy rozwoju rozdzielenia półek i środnika (stabilność lub niestabilność pokrytyczna, propagacja zniszczenia, zatrzymanie propagacji zniszczenia). Czy analizy są przydatne w przypadku przekroju słupa innego niż dwuteowy. Materiał kompozytowy powłok panelu ochronnego i materiał spienionego aluminium wypełniający obszar pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzna powłoka kompozytową nie są standardowymi konstrukcyjnymi materiałami budowlanymi. Czy konstrukcja ochronna w postaci osłony w formie elementu zespolonego, stalowo-betonowego wzmocnionego mikrowłóknami stalowymi lub z tworzyw sztucznych jest rozwiązaniem konkurencyjnym, zwłaszcza przy włączeniu do zadania optymalizacji kosztu, jako składnika funkcji celu?

11 Powyższe pytania i uwagi, nie podważają mojej pozytywnej oceny rozprawy, lecz chciałbym by zapoczątkowały dyskusję naukową oraz pomogły w sformułowaniu dalszych celów aktywności naukowej. 4. Ogólna ocena rozprawy i wniosek końcowy Rozprawa doktorska pana mgr inż. Łukasza Andrzeja Mazurkiewicza stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego. Osiągnięte w pracy wyniki uważam za ważne z dziedziny mechaniki materiałów i konstrukcji ochronnych, w zakresie analiz komputerowych. Doktorant wykazał się samodzielnością w rozwiązywaniu problemu, a jednocześnie współdziałaniu w zespole badawczym, korzystaniu z publikowanego dorobku naukowego i w końcu redagowaniu rozprawy doktorskiej. Wobec powyższego wystawiam wniosek: Rozprawa mgr inż. Łukasza Andrzeja Mazurkiewicza pod tytułem Optymalizacja parametrów konstrukcyjnych paneli ochronnych na elementy infrastruktury krytyczne spełnia wymagania stawiane pracom doktorskim. Proszę Dziekana i Radę Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie o dopuszczenie rozprawy do publicznej obrony. Adam Glema

Recenzja Pracy Doktorskiej

Recenzja Pracy Doktorskiej Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Instytut Inżynierii Materiałowej Dr hab. inż. Michał Szota, Prof. P.Cz. Częstochowa, 15.10.2014 roku Recenzja Pracy Doktorskiej

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. Roberta Szymczyka. Analiza numeryczna zjawisk hartowania stali narzędziowych do pracy na gorąco

Recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. Roberta Szymczyka. Analiza numeryczna zjawisk hartowania stali narzędziowych do pracy na gorąco Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI, czł. koresp. PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. A. Pawińskiego 5B 02-106 Warszawa e-mail: tburczynski@ippt.pan.pl Warszawa, 20.09.2016 Recenzja

Bardziej szczegółowo

Opinia o pracy doktorskiej pt. Systemy adaptacyjnej absorpcji obciążeń udarowych autorstwa mgr inż. Piotra Krzysztofa Pawłowskiego

Opinia o pracy doktorskiej pt. Systemy adaptacyjnej absorpcji obciążeń udarowych autorstwa mgr inż. Piotra Krzysztofa Pawłowskiego Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl Katedra Robotyki i Mechatroniki Akademia Górniczo Hutnicza Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków Kraków 01.09.2011 Opinia o pracy doktorskiej pt. Systemy adaptacyjnej absorpcji

Bardziej szczegółowo

Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Uchwała Nr 356/96 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z 28 listopada 1996 r. dotycząca nadawania tytułów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ.

Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ. Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ. Jolanta Zimmerman 1. Wprowadzenie do metody elementów skończonych Działanie rzeczywistych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MES W MECHANICE

SYSTEMY MES W MECHANICE SPECJALNOŚĆ SYSTEMY MES W MECHANICE Drugi stopień na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Instytut Mechaniki Stosowanej PP http://www.am.put.poznan.pl Przedmioty specjalistyczne będą prowadzone przez pracowników:

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESÓW WYTWARZANIA Modeling and Simulation of Manufacturing Processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy specjalności PSM Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Wersja z dnia 1 kwietnia 2015 r. WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI stanowiące uzupełnienie Zasad

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE Temat pracy Problemowe ujęcie tematu pracy Nowatorski charakter Oryginalność ujęcia tematu Powiązanie tematu pracy z problematyką stażu, praktyk, realnym

Bardziej szczegółowo

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych Uwaga! Do prac licencjackich można mieć wgląd tylko na podstawie pisemnej zgody promotora. Wymagane jest podanie konkretnego tytułu pracy. Udostępniamy prace do wglądu tylko z ostatniego roku akademickiego.

Bardziej szczegółowo

Metoda elementów skończonych

Metoda elementów skończonych Metoda elementów skończonych Wraz z rozwojem elektronicznych maszyn obliczeniowych jakimi są komputery zaczęły pojawiać się różne numeryczne metody do obliczeń wytrzymałości różnych konstrukcji. Jedną

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIORY KIERUNKOWE

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIORY KIERUNKOWE MATRYCA EFEKTÓW PRZEDMIORY KIERUNKOWE EFEKTÓW I I I K_W01 Ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, i chemii, która jest podstawą przedmiotów z zakresu teorii konstrukcji i technologii materiałów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Opinia o pracy doktorskiej pt. Damage Identification in Electrical Network for Structural Health Monitoring autorstwa mgr inż.

Opinia o pracy doktorskiej pt. Damage Identification in Electrical Network for Structural Health Monitoring autorstwa mgr inż. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl Katedra Robotyki i Mechatroniki Akademia Górniczo Hutnicza Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków Kraków 26.05.2011 Opinia o pracy doktorskiej pt. Damage Identification in Electrical

Bardziej szczegółowo

ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH

ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH Załącznik nr 2 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, REALIZOWANEGO PRZEZ DOŚWIADCZONEGO NAUKOWCA, MAJĄCEGO NA CELU REALIZACJĘ PIONIERSKICH BADAŃ NAUKOWYCH, W TYM INTERDYSCYPLINARNYCH,

Bardziej szczegółowo

DIF SEK. Część 2 Odpowiedź termiczna

DIF SEK. Część 2 Odpowiedź termiczna Część 2 Odpowiedź termiczna Prezentowane tematy Część 1: Oddziaływanie termiczne i mechaniczne Część 3: Odpowiedź mechaniczna Część 4: Oprogramowanie inżynierii pożarowej Część 5a: Przykłady Część 5b:

Bardziej szczegółowo

Wyboczenie ściskanego pręta

Wyboczenie ściskanego pręta Wszelkie prawa zastrzeżone Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: 1. Wstęp Wyboczenie ściskanego pręta oprac. dr inż. Ludomir J. Jankowski Zagadnienie wyboczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

tel. (+4861) fax. (+4861)

tel. (+4861) fax. (+4861) dr hab. inż. Michał Nowak prof. PP Politechnika Poznańska, Instytut Silników Spalinowych i Transportu Zakład Inżynierii Wirtualnej ul. Piotrowo 3 60-965 Poznań tel. (+4861) 665-2041 fax. (+4861) 665-2618

Bardziej szczegółowo

11. 11. OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI

11. 11. OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI 11. OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI 1 11. 11. OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI 11.1. Wprowadzenie 1. Optymalizacja potocznie i matematycznie 2. Przykład 3. Kryterium optymalizacji 4. Ograniczenia w zadaniach optymalizacji

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA IM. H. CHODKOWSKIEJ WYDZIAŁ IŻYNIERYJNY Warszawa, rok 2014 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013. 30 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013. 30 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013 30 kwietnia 2013 r. W sprawie: korekty do Regulaminu procedur dyplomowych dla I i II stopnia studiów na Wydziale Ekonomii i Informatyki,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA Dyspozycje do sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych do przedmiotu INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA Str. 1 Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław, dnia 18/02/2013 r. 2012/2013 Dyspozycje do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej. Aneta Poniszewska-Marańda

Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej. Aneta Poniszewska-Marańda Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej Aneta Poniszewska-Marańda Spis treści Spis treści powinien zawierać spis wszystkich rozdziałów oraz podrozdziałów wraz z numerami stron, na których się rozpoczynają

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Podstawy konstrukcji maszyn. T. 1 / autorzy: Marek Dietrich, Stanisław Kocańda, Bohdan Korytkowski, Włodzimierz Ozimowski, Jacek Stupnicki, Tadeusz Szopa ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 2 dodr.

Bardziej szczegółowo

Recenzja mgr Anny ŚLIWIŃSKIEJ Ilościowa ocena obciążeń środowiskowych w procesie skojarzonego wytwarzania metanolu i energii elektrycznej

Recenzja mgr Anny ŚLIWIŃSKIEJ Ilościowa ocena obciążeń środowiskowych w procesie skojarzonego wytwarzania metanolu i energii elektrycznej Dr hab. inż. Jolanta Biegańska, prof. nzw. w Pol. Śl. Gliwice, 25.07.2013 Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów ul. Konarskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa

Spis treści Przedmowa Spis treści Przedmowa 1. Wprowadzenie do problematyki konstruowania - Marek Dietrich (p. 1.1, 1.2), Włodzimierz Ozimowski (p. 1.3 -i-1.7), Jacek Stupnicki (p. l.8) 1.1. Proces konstruowania 1.2. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów Katedra Wytrzymałości Materiałów Instytut Mechaniki Budowli Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska Laboratorium Wytrzymałości Materiałów Praca zbiorowa pod redakcją S. Piechnika Skrypt dla studentów

Bardziej szczegółowo

KATEDRA MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ. Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49

KATEDRA MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ. Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49 KATEDRA MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49 Dr hab. inż. Jerzy Małachowski, prof. nadzw. WAT Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja)

Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Temat lekcji Siła wypadkowa siła wypadkowa, składanie sił o tym samym kierunku, R składanie sił o różnych kierunkach, siły równoważące się.

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA 2010 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Andrzeja Mroza zatytułowanej: Wpływ procesu starzenia na zachowanie dynamiczne giętych profili hybrydowych.

RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Andrzeja Mroza zatytułowanej: Wpływ procesu starzenia na zachowanie dynamiczne giętych profili hybrydowych. dr hab. inż. Andrzej Teter, prof. nadzw. PL Katedra Mechaniki Stosowanej Wydział Mechaniczny Politechnika Lubelska Lublin, dn. 02.03.2015 r. RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Andrzeja Mroza zatytułowanej:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM WYDZIAŁ FINANSÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (tekst zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Finansów dnia 16 listopada 2009 r.) I. Wymogi regulaminowe 1. Praca

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Andrzej Żyluk, prof. ITWL Warszawa r. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ul. Ks. Bolesława Warszawa RECENZJA

dr hab. inż. Andrzej Żyluk, prof. ITWL Warszawa r. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ul. Ks. Bolesława Warszawa RECENZJA dr hab. inż. Andrzej Żyluk, prof. ITWL Warszawa 14.01.2015 r. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ul. Ks. Bolesława 6 01-494 Warszawa RECENZJA rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Tadeusza MIKUTELA p.t.

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje metalowe - podstawy Kod przedmiotu

Konstrukcje metalowe - podstawy Kod przedmiotu Konstrukcje metalowe - podstawy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Konstrukcje metalowe - podstawy Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-Konstmet-pods-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r.

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM 1. Wymogi ogólne Praca magisterska jest pracą: wykonywaną

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kudliński. Katowice, dn

RECENZJA. Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kudliński. Katowice, dn Katowice, dn. 30.08.2013 Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kudliński Katedra Metalurgii Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej ul. Krasińskiego 8 40-019 Katowice RECENZJA pracy doktorskiej

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA HARMONOGRAMOWANIA MONTAŻU SAMOCHODÓW Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMOWANIA W LOGICE Z OGRANICZENIAMI

OPTYMALIZACJA HARMONOGRAMOWANIA MONTAŻU SAMOCHODÓW Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMOWANIA W LOGICE Z OGRANICZENIAMI Autoreferat do rozprawy doktorskiej OPTYMALIZACJA HARMONOGRAMOWANIA MONTAŻU SAMOCHODÓW Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMOWANIA W LOGICE Z OGRANICZENIAMI Michał Mazur Gliwice 2016 1 2 Montaż samochodów na linii w

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (TOBHP) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 03/2015/2016 Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 października 2015 r.

UCHWAŁA nr 03/2015/2016 Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 października 2015 r. UCHWAŁA nr 03/2015/2016 Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zasad procesu dyplomowania realizowanego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny. Praca Przejściowa Symulacyjna. Projekt nr : Tytuł projektu. Kierunek studiów: Mechatronika

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny. Praca Przejściowa Symulacyjna. Projekt nr : Tytuł projektu. Kierunek studiów: Mechatronika POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny Praca Przejściowa Symulacyjna Projekt nr : Tytuł projektu. Kierunek studiów: Mechatronika Imię i Nazwisko:... Grupa: MTR 1st ST sem.6 Pnumer_grupy Data złożenia

Bardziej szczegółowo

Pierwsze komputery, np. ENIAC w 1946r. Obliczenia dotyczyły obiektów: o bardzo prostych geometriach (najczęściej modelowanych jako jednowymiarowe)

Pierwsze komputery, np. ENIAC w 1946r. Obliczenia dotyczyły obiektów: o bardzo prostych geometriach (najczęściej modelowanych jako jednowymiarowe) METODA ELEMENTÓW W SKOŃCZONYCH 1 Pierwsze komputery, np. ENIAC w 1946r. Obliczenia dotyczyły obiektów: o bardzo prostych geometriach (najczęściej modelowanych jako jednowymiarowe) stałych własnościach

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Z-ZIP-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 1. Warunki do otwarcia przewodu doktorskiego Przy otwarciu

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC LICENCJACKICH W INSTYTUCIE NEOFILOLOGII W CHEŁMIE

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC LICENCJACKICH W INSTYTUCIE NEOFILOLOGII W CHEŁMIE ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC LICENCJACKICH W INSTYTUCIE NEOFILOLOGII W CHEŁMIE Przedstawione poniżej zalecenia dotyczą zasad realizacji prac licencjackich na kierunku Filologia oraz Stosunki Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: HYDRAULIKA, PNEUMATYKA I SYSTEMY AUTOMATYZACJI PRODUKCJI Hydraulics, pneumatics and production automation systems Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Obudowa zmechanizowana Glinik 15/32 Poz [1]: 1 stropnica, 2 stojaki, 3 spągnica

Rys. 1. Obudowa zmechanizowana Glinik 15/32 Poz [1]: 1 stropnica, 2 stojaki, 3 spągnica Górnictwo i Geoinżynieria Rok 30 Zeszyt 1 2006 Sławomir Badura*, Dariusz Bańdo*, Katarzyna Migacz** ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA MES SPĄGNICY OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ GLINIK 15/32 POZ 1. Wstęp Obudowy podporowo-osłonowe

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

DYNAMIKA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH DYNAMIKA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Roman Lewandowski Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006 Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów budownictwa oraz inżynierów budowlanych zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I Podstawowe zagadnienia egzaminacyjne Projektowanie Wirtualne - część teoretyczna Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I 1. Projektowanie wirtualne specyfika procesu projektowania wirtualnego, podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KINEMATYKA I DYNAMIKA MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Numeryczne metody analizy konstrukcji

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Numeryczne metody analizy konstrukcji POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Ćwiczenie nr 7 Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Numeryczne metody analizy konstrukcji Analiza statyczna obciążonego kątownika

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r.

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia standardów pracy dyplomowej magisterskiej i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

WYTRZYMAŁOŚĆ RÓWNOWAŻNA FIBROBETONU NA ZGINANIE

WYTRZYMAŁOŚĆ RÓWNOWAŻNA FIBROBETONU NA ZGINANIE Artykul zamieszczony w "Inżynierze budownictwa", styczeń 2008 r. Michał A. Glinicki dr hab. inż., Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Warszawa WYTRZYMAŁOŚĆ RÓWNOWAŻNA FIBROBETONU NA ZGINANIE 1.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa prawna oraz kryteria przyjęte do oceny rozprawy doktorskiej

1. Podstawa prawna oraz kryteria przyjęte do oceny rozprawy doktorskiej Szczecin, 20.04. 2015 Prof. Dr hab. Waldemar Gos, prof. zw. US Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Ocena rozprawy doktorskiej mgr. Artura Jastrzębowskiego pt. Zakres i znaczenie współcześnie

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych

Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych Celem niniejszego artykułu jest wskazanie pracodawcy co powinien zawierać dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów I, semestr

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy dyplomowej

Informacja o pracy dyplomowej Informacja o pracy dyplomowej 1. Nazwisko i Imię: Duda Dawid adres e-mail: Duda.Dawid1@wp.pl 2. Kierunek studiów: Mechanika I Budowa Maszyn 3. Rodzaj studiów: inżynierskie 4. Specjalnośd: Systemy, Maszyny

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH PROJEKT Wykonali: Kucal Karol (TPM) Muszyński Dawid (KMU) Radowiecki Karol (TPM) Prowadzący: Dr hab. Tomasz Stręk Rok akademicki: 2012/2013 Semestr: VII 1 Spis treści: 1.Analiza

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Projektowanie systemów mechanicznych Rodzaj zajęć: seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma seminar Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: kierunkowy obowiązkowy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

17. 17. Modele materiałów

17. 17. Modele materiałów 7. MODELE MATERIAŁÓW 7. 7. Modele materiałów 7.. Wprowadzenie Podstawowym modelem w mechanice jest model ośrodka ciągłego. Przyjmuje się, że materia wypełnia przestrzeń w sposób ciągły. Możliwe jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI

DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI (Wprowadzenie) Drgania elementów konstrukcji (prętów, wałów, belek) jak i całych konstrukcji należą do ważnych zagadnień dynamiki konstrukcji Przyczyna: nawet niewielkie drgania

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Nazwa wydziału: Mechaniczny Obszar kształcenia w zakresie: Nauk technicznych Dziedzina

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Barbara Kożuch Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Barbara Kożuch Uniwersytet Jagielloński prof. dr hab. Barbara Kożuch Uniwersytet Jagielloński RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Danuty Trybuch pt. Proces audytu i warunki doskonalenia systemu zarządzania jakością na przykładzie urzędów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia, laboratorium WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Strenght of materials Forma studiów: stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk Praca licencjacka Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk 1.Wymagania formalne 1. struktura pracy zawiera: stronę tytułową, spis treści, Wstęp, rozdziały merytoryczne (teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie wybranych metod bezsiatkowych w analizie przepływów w pofalowanych przewodach Streszczenie

Zastosowanie wybranych metod bezsiatkowych w analizie przepływów w pofalowanych przewodach Streszczenie Zastosowanie wybranych metod bezsiatkowych w analizie przepływów w pofalowanych przewodach Streszczenie Jednym z podstawowych zagadnień mechaniki płynów jest analiza przepływu płynu przez przewody o dowolnym

Bardziej szczegółowo

METODA ELEMENTÓW SKOŃOCZNYCH Projekt

METODA ELEMENTÓW SKOŃOCZNYCH Projekt METODA ELEMENTÓW SKOŃOCZNYCH Projekt Wykonali: Maciej Sobkowiak Tomasz Pilarski Profil: Technologia przetwarzania materiałów Semestr 7, rok IV Prowadzący: Dr hab. Tomasz STRĘK 1. Analiza przepływu ciepła.

Bardziej szczegółowo

Podstawa formalna recenzji: pismo Pana Dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej z dnia 25.02.2013 r.

Podstawa formalna recenzji: pismo Pana Dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej z dnia 25.02.2013 r. Prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych Wyb. Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław Wrocław, 1.05.2013

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13

PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13 PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13 3. DREWNO JAKO MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY DO BUDOWY MOSTÓW 39 3.1. Wady i zalety drewna 39 3.2. Gatunki drewna stosowane

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów Zarządzanie.

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów Zarządzanie. UCHWAŁA NR RWZST- 4-IX/2014 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wymogów dotyczących przygotowania prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) na kierunku Zarządzanie 1. Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Data: Wydanie: N2. Symbol: Procedura P-RIE-1. Strona: 1/2 PROCES DYPLOMOWANIA P-RIE-1 PROCES DYPLOMOWANIA

Data: Wydanie: N2. Symbol: Procedura P-RIE-1. Strona: 1/2 PROCES DYPLOMOWANIA P-RIE-1 PROCES DYPLOMOWANIA Procedura P-RIE-1 PROCES DYPLOMOWANIA P-RIE-1 1/2 P-RIE-1 PROCES DYPLOMOWANIA Procedura P-RIE-1 PROCES DYPLOMOWANIA P-RIE-1 2/2 1. Zakres procedury Zakres procedury obejmuje proces dyplomowania studentów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

PROJEKT METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH POLITECHNIKA POZNAŃSKA PROJEKT METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Wykonali: Kajetan Wilczyński Maciej Zybała Gabriel Pihan Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Mechanika i Budowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 1

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 1 L01 ---2014/10/17 ---10:52---page1---#1 KATEDRA MECHANIKI STOSOWANEJ Wydział Mechaniczny POLITECHNIKA LUBELSKA INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 1 PRZEDMIOT TEMAT Wybrane zagadnienia z optymalizacji elementów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Automatyka Automatics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Mechanika analityczna - opis przedmiotu

Mechanika analityczna - opis przedmiotu Mechanika analityczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mechanika analityczna Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-D-01_15W_pNadGenVU53Z Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

Modelowanie Wspomagające Projektowanie Maszyn

Modelowanie Wspomagające Projektowanie Maszyn Modelowanie Wspomagające Projektowanie Maszyn TEMATY ĆWICZEŃ: 1. Metoda elementów skończonych współczynnik kształtu płaskownika z karbem a. Współczynnik kształtu b. MES i. Preprocesor ii. Procesor iii.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA IMPLANTÓW Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych 1. Informacje ogólne Prawo autorskie Student przygotowujący pracę dyplomową (licencjacką/magisterską) powinien zapoznać się z przepisami wynikającymi z "Ustawy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie elementu zbieżnego wykonanego z przekroju klasy 4

Projektowanie elementu zbieżnego wykonanego z przekroju klasy 4 Projektowanie elementu zbieżnego wykonanego z przekroju klasy 4 Informacje ogólne Analiza globalnej stateczności nieregularnych elementów konstrukcyjnych (na przykład zbieżne słupy, belki) może być przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA Wydział Budownictwa ul. Akademicka 3 42-200 Częstochowa OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA Politechnika Częstochowska ul. J.H. Dąbrowskiego 69 42-201 Częstochowa Jednostki organizacyjne Katedra Budownictwa i Architektury

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA (ELEKTROTECHNIKA II ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Chemia, drugi Sylabus modułu: Przedmiot A związany ze specjalnością (0310-CH-S2-001) Nazwa wariantu modułu: Termodynamika

Kierunek i poziom studiów: Chemia, drugi Sylabus modułu: Przedmiot A związany ze specjalnością (0310-CH-S2-001) Nazwa wariantu modułu: Termodynamika Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia, drugi Sylabus modułu: Przedmiot A związany ze specjalnością (0310-CH-S2-001) Nazwa wariantu modułu: Termodynamika 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta.

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta. ZASADY ORAZ WSKAZÓWKI PISANIA I REDAGOWANIA PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE POLITOLOGII UMK 1. PODSTAWA PRAWNA: a) Zasady dotyczące prac dyplomowych złożenia prac i egzaminów

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (tekst zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia Ocena publicznej obrony pracy doktorskiej Ocena rozprawy doktorskiej Ocena opublikowanych prac naukowych Ocena uzyskanych projektów badawczych Ocena przygotowania referatu na konferencję Ocena wystąpienia

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ

PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ 1/7 I. PRACA INŻYNIERSKA Praca dyplomowa jest widocznym i trwałym świadectwem nabytej wiedzy i szczególnych umiejętności. Zatem warto dołożyć wszelkich starań i pracę przygotować jak najlepiej, tak aby

Bardziej szczegółowo